2006 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 2007 NİSAN

2 S U N U Ş Ülkemizde hakim ve savcı adaylarının yetiştirilmesini sağlamak amacı ile tarihinde yürürlüğe giren 3221 sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanun kabul edilmiş, hakim ve savcı adayları eğitim merkezi kurulmuştur. Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Adalet Bakanlığına bağlı, sadece hakim ve savcı adaylarının eğitimleri ile ilgili faaliyette bulunmuştur. Türkiye nin Avrupa Birliğine aday ülke olması ile Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bağımsız bir eğitim kurumunun kurulması lüzumu hissedilmiş ve Türkiye Adalet Akademisi Kanunu tarihinde kabul edilerek tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Kanunun, 49 uncu ve yürürlük maddesi olan hüküm ile bu kanunun yayımlanmasını izleyen 3 ay sonra yürürlüğe gireceği kaydı getirilmiş ve tarihinde Türkiye Adalet Akademisinin amaç, kapsam ve görevlerini düzenleyen 4954 sayılı kanun yürürlüğe girerek Hakim ve Savcı eğitimine yeni bir açılım kazandırılarak, Türkiye Adalet Akademisi Türk yargısında yerini almıştır. Kanunun yürürlüğe girmesi ile aynı kanunda yer alan hükümler gereğince yürürlük maddesinde belirtilen süre içinde, 3221 sayılı Kanunla kurulan Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi, Akademi bünyesinde Eğitim Merkezine dönüştürülmüştür. Eğitim merkezi başkan ve başkan yardımcıları, eğitim merkezi müdür ve müdür yardımcıları olarak, Akademi personelinin de görevlerine devam etmeleri düzenlemesi getirilmiştir. Başkan ve başkan yardımcıları görevlendirilinceye veya atanıncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde, Bakan tarafından, birinci sınıf adlî veya idarî yargı hâkim ve savcıları arasından geçici olarak Başkan ve başkan yardımcıları atanır hükmü ile başkan ve başkan yardımcılarının ataması yapılmış ardından yine geçici madde hükümlerine göre genel kurul üyeleri ardından da yönetim kurulu üyeleri belirlenmiştir. Geçici 8. madde ile de Akademinin bina, yatılı tesis, araç ve sair ihtiyaçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde yapım, satın alma veya kiralama yoluyla sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesinden Akademi bütçesine yeteri kadar ödenek aktarılır. Ayrıca tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla kurulan İşyurtları Kurumunun bütçesinden de harcama yapılabilir düzenlemesi ile Akademinin ihtiyaçları tarihine kadar karşılanmıştır. Türkiye Adalet Akademisi Kanunun 4. maddesi Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bilimsel, idarî ve malî özerkliği olan Türkiye Adalet Akademisi kurulmuştur. hükmü nedeni ile Bütçe Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Adalet Akademisine özel bütçe tahsis edilmiştir. Akademi ilk özel bütçesine cüz i bir miktar ile de olsa 2006 yılında sahip olmuştur yılı bütçe müzakerelerinde ise Akademi bütçesi ihtiyaçlarını karşılayabilir ve özel bütçe anlamına uygun hale gelmiştir. Akademinin ilgili olduğu Bakanlık, Adalet Bakanlığıdır. Akademi, bu Kanunda belirtilmeyen hâllerde özel hukuk hükümlerine tâbidir. 1

3 Türkiye Adalet Akademisinin kanunla belirlenen görevleri; adli yargı, idari yargı hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimleri, meslek içi eğitimleri, talep halinde askeri yargı adaylarının, avukatların, noterlerin meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri, hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim plânlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olunmaktadır. Akademi yeni bir kurum olması ve 2006 yılının zor koşullarına rağmen kendisine verilen görevleri yerine getirmiş ve eğitimler aksamadan yürütülmüştür. Görevlerimizi yerine getirmiş olmanın huzurunu ve mutluluğunu duymaktayız Yılı bütçesi ile tahsis edilen kaynakların kullanımı ve bunun sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin İdare Faaliyet Raporunu Kamuoyuna sunarken, tüm çalışanlarıma teşekkür ederim. Dr. Birsen KARAKAŞ Yargıtay Üyesi Akademi Başkanı 2

4 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ. 1 İÇİNDEKİLER 3 I GENEL BİLGİLER A Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 B İdareye İlişkin Bilgiler 5 1 Fiziksel Yapı 5 2 Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 10 4 İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 11 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.. 14 C Diğer Hususlar 14 II AMAÇ VE HEDEFLER A İdarenin Amaç ve Hedefleri. 15 B Temel Politikalar ve Öncelikler III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A Mali Bilgiler 1 Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ve Kesin Hesap Mali Denetim Sonuçları 25 B Performans Bilgileri 1 Faaliyet ve Proje Bilgileri Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 34 3 Uluslararası Alanda Yaptığımız Çalışmalarımız Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali Alanda Sunulan Hizmetler Diğer Hususlar IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A Üstünlük 41 B Zayıflık.. 42 C Değerlendirme. 42 V ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Mali Yılı Kesin Hesabı ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 3

5 I GENEL BİLGİLER A YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Eğitim: a) Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin ve talep halinde avukatların, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için kurslar açmak; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim plânlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak. b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek. 2. Danışma ve yardım: Ulusal ve uluslararası hukuk ile adlî ve meslekî konular hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek. 3. İnceleme, araştırma ve yayın: a) Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın geliştirilmesi ve bu yönde çalışmaların yürütülmesi bakımından araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak. b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak; bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; yayınlar yapmak ve bu gibi çalışmaları desteklemek. c) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak; Türk hukuk ve adalet alanında faydalı olan yabancı eserler için hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yaparak çeviri plânı hazırlamak ve bu plânın gerçekleştirilmesine yönelik tedbirleri almak. 4. Dokümantasyon: Türkiye ve diğer devletlerdeki hukuk ve adalet alanını ilgilendiren belgelerin, mevzuatın, mahkeme kararlarının ve yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını sağlamak üzere bir bilgi ve belge merkezi, bilgi bankası ve kütüphane kurmak; Türk hukuk ve adalet bibliyografyalarını hazırlamak, hazırlatmak ve bunları yayımlamak. 5. Meslek öncesi eğitim ve staj: a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının meslek öncesi eğitimlerinin hazırlık ve son dönemlerini bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek. b) Askerî yargı hâkim ve savcıları ile noterlerin ve talep halinde avukatların stajlarında meslek öncesi eğitim programları düzenlemek. 6. Diğer görevler: Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Akademi, görevlerini yerine getirebilmek için Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Hukuk Fakülteleri, Türkiye 4

6 Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve görevin gerektirdiği diğer kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapar; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları uygulayabilir; danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilir. Yurt içindeki uzmanlardan faydalanabilir; ilgili uluslararası kurumlarla meslekî ve bilimsel ilişkiler kurabilir. B İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1 Fiziksel Yapı : Türkiye Adalet Akademisi ile PTT arasında yapılan tarihli kira kontratosuna göre mülkiyeti PTT ye ait olan kampüs üzerine yerleşmiştir. 5 yıllık süre için PTT ile yapılan kira sözleşmesi hükümlerine göre bu kampüste işlerliğini sağlamaktadır. 5 binası bulunmaktadır. Başkanlık hizmet binası, iki adet eğitim hizmetlerinin verildiği binalar, yatılı tesis binası, yemekhane - kafeterya ve diğer sosyal birimlerin yer aldığı sosyal hizmet binalarından ibarettir. Kapalı Alan m2 ve m2 açık alan olmak üzere toplam m2 alanı bulunmakla birlikte 1000 adet karışık çam ve meyve ağacı, 60 adet gül ağacı ve topraklı kısımda ise 950 adet meyve ağacı bulunmaktadır. 2 Örgüt Yapısı : a - Genel Kurul Genel Kurul ; Adalet Bakanı, Bakanlık Müsteşarı, Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı olmak üzere daimi üyeleri, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun ikisi hukuk daireleri, ikisi ceza daireleri üyeleri arasından seçeceği dört üye, Danıştay Genel Kurulunun üyeleri arasından seçeceği üç üye, Askeri Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunun hakim sınıfından olan kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye, Yükseköğretim Kurulunun Türkiye'deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye, Türkiye Barolar Birliğinin yönetim kurulunun en az onbeş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye, Türkiye 5

7 Noterler Birliği Yönetim Kurulunun birinci sınıf noterler arasından seçeceği bir üye ve akademide eğitim vermek üzere belirlenen öğretim elemanları ve görevlendirilenler arasından seçilen dört üyeden oluşur. Ayrıca Başkan ve Akademinin önceki başkanları da genel kurulun tabii üyeleridir. b Denetim Kurulu Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Gerektiği hâllerde Denetim Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarından yardım isteyebilir. c - Yönetim kurulu Akademinin en üst karar organıdır. Yönetim Kurulu, Akademi Başkanı ile altı asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü daimi üye olmak üzere, diğerleri Genel Kurulun kendi üyeleri arasından veya Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, hukuk profesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar veya en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noterler arasından seçilecek beş asil ve üç yedek üyeden oluşmaktadır. d - Başkanlık Başkanlık, Akademi başkanı, iki Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterden oluşur. e - Hizmet Birimleri Türkiye Adalet Akademisi hizmet birimleri : 1- Genel Sekreter : Genel Sekreter, dört yıllık yüksek öğretim mezunlarından, tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde oniki yıl hizmeti bulunan ve aynı Kanunun 48 inci maddesinde aranan şartlara sahip olanlar arasından Başkan tarafından atanır. Genel Sekreter hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Genel Sekreter, Akademinin tahakkuk memurluğunu yapar; gerekli hesapların ve demirbaş kayıtlarının tutulmasını sağlar; Başkanın verdiği diğer görevleri yerine getirir. Genel Sekreter, idari işlerin teşkilatlandırılmasından, kayıt ve dosyaların tutulmasından, idari personelin çalışmasından sorumludur. Genel Sekreterin görevleri ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik düzenlemesine göre Akademinin gelir giderlerini takip ve kontrol etmek, tahakkuk memurluğu görevini yürütmek, Yatırımla ilgili teklif ve önerileri Başkana sunmak, Akademinin alım satım ile ilgili işlemlerini yürütmek, bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre bütün idari hizmetler ile ilgili iş ve işlemleri tasarruf ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde yönetmek,iş programlarının gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, görevi ile ilgili konularda hizmetin ifası için yazılı veya sözlü emirler vermek, verilen emirlerin takibini yapmak, astlardan gelen teklifleri değerlendirmek, personel arasında koordinasyonu sağlamak, görev ve yetkileri içerisinde bulunan konularda gerekli yazışmalar yapmak, muhasebe sistemini mali mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlemek, akademinin yıllık bütçesini ve bilançosunu hazırlayarak Başkan ve diğer ilgili mercilere sunmak, akademiye yıllık bütçeler ile ayrılan ödeneklerin takibini yapmak, idari personele, saatlik, yıllık veya mazeret izni vermek, izinleri onaylamak, genel sekreterlik bünyesinde iş bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak ve evrak akışını düzenlemek, çalışma alanına giren ve Başkanca verilen diğer görevleri yapmaktır. Ayrıca genel sekreter, idari işlerin teşkilatlandırılmasını, kayıt 6

8 ve dosyaların tutulmasını ve idari personelin çalışmasını uygun aralıklarla denetleyerek sonucu Başkana bildirir. 2 - Eğitim Merkezi : Adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları, avukat ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için faaliyette bulunmak üzere Ankara'da Akademi bünyesinde Eğitim Merkezi kurulur. Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Müdür ile iki müdür yardımcısı ve bir bürodan oluşur. Eğitim Merkezi Müdürlüğüne birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından; müdür yardımcılıklarına en az ikinci dereceye yükselmiş olmak şartıyla adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından muvafakatları alınarak Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından dört yıl için atama yapılır. Süresini dolduranlar yeniden atanabilirler. Büronun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile görevleri yönetmelikle düzenlenir. 3 - İdari Personel Akademinin idari personeli, naklen veya memuriyet sınavını kazananlar arasından Genel Sekreterin teklifi üzerine Başkan tarafından atanır. Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. İdari personelin görevleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. - Personel Şube Müdürü : İnsan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili hedef, prensip ve tedbirlerinin tespiti için inceleme ve araştırma yapmak, bunları değerlendirmek ve teklif hazırlamak, personelin çalışma saatlerine uymalarını sağlamak, bunlar için gerekli tedbirleri almak, personelin atanmaları ile ilgili iş ve işlemleri, sakat ve eski hükümlülerin işe alınma, atanma ve bunlarla ilgili diğer işlemlerini, personelin sınıf, görev ve yerlerinin değiştirmesi ile ilgili kurumlar arası nakil işlemlerini, memurluktan çekilme, çekilmiş sayılma ve terhis olanlar ile emeklilik talebinde bulunanların emeklilik işlemleri ve yeniden işe alınmaları ile ilgili işlemleri, personelin yıllık, mazeret (doğum, ölüm, evlenme), hastalık ve aylıksız izin işlemlerini, personelin kademe ilerlemesi, derece terfisi ve intibak işlemlerini, personelin sicil, disiplin,özlük hakları ve ödül işlemlerini, gerekli durumlarda personelin arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ile ilgili işlemlerini, aday memurların adaylıklarının kaldırılması ve yemin törenleri ile ilgili çalışmaları yürütmek, yemin belgelerini düzenlemek ve sicil dosyalarına koymak, vekalet, ikinci görev ve tedviren görevlendirmelere ilişkin işlemleri yapmak, kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri gereğince yapılacak iş ve işlemler ile ilgili çalışmaları, Başkan ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek görevleridir. - İdari ve Mali İşler Şube Müdürü : Gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma işlemlerini yapmak, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek, her türlü satın alma ve tahakkuk işlerini yürütmek, bu konu ile ilgili evrak tanzim ederek saymanlığa göndermek, personelin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, Maliye Bakanlığınca yayımlanacak bütçe duyurusundan sonra Akademinin, gelir-gider tahminlerini yaparak belirtilen süre içerisinde bütçe taslaklarını hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak, Yönetim Kurulundan geçen bütçe tasarısını bütçe duyurusunda belirtilen süre içerisinde Maliye Bakanlığına sunmak üzere hazırlamasına ilişkin çalışmaları yapmak, harcama Usul ve Esasları Yönetmeliği ile Ayniyat İşleri Yönetmeliği ve Muhasebe İşlem Talimatı ile ilgili çalışmaları yapmak, bu konuda gerekli görülen değişiklikleri önermek, akademi personelinin maaş bordrolarını 7

9 yapmak ve mali hakları ile ilgili işlemleri takip etmek, ayniyatla ilgili işleri yürütmek, haberleşme, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek, bir önceki mali yıla ait yıllık gelir gider faaliyetlerini esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporu Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen süre içerisinde hazırlamak ve sunmak, Başkan ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. - Uzman : Bu Yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Akademinin görev alanına giren konularda araştırma yapmak, sonucunu yazılı veya sözlü olarak amirine sunmak, akademi faaliyetleri ile ilgili olarak dönemsel raporlar hazırlamak, Başkan ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer işleri yapmakla görevlidir. - Sayman : Mali ve muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak, Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tutulması gerekli muhasebe, defter ve kayıtlarını tutmak, stok, ayniyat işlemlerinin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, mutemetlerin hesaplarını kontrol etmek ve ettirmek, yerlerinde denetlemek ve ilgili mevzuat hükümlerine uymalarını sağlamak, mali yılın sonunda ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde Akademi kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir gider belgelerini Sayıştay'a bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de süresi içinde Başkanlığa sunmak, bankada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak, muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak ve yaptırmak, gelirleri tahsil etmek görevleridir. - Sivil Savunma Uzmanı : Barışta; Akademinin sivil savunma planının hazırlanması,onaylanması ve gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak; sivil savunma ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, değişikliklerinde, yerlerine yenilerinin seçilmesini, sivil savunma için gerekli malzeme ve teçhizatın tedarik, bakım ve saklanmasını, kontrol merkezinin alarm irtibat sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarının tespit edilmesini, kurumlarla ilgili konularda mahalli sivil savunma idare kademeleri ve kurumların sivil savunma amirleriyle temas ve koordinasyonun temin edilmesini sağlar. Olağanüstü halde ve seferde; Akademideki sivil savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını yeniden gözden geçirerek eksiklerin giderilmesi veya ikmali için Genel Sekretere teklifte bulunur.ayrıca ; Sivil savunma kontrol merkezi ve karargah servisini, ikaz, alarm, irtibat araç, gereç ve tesislerini işe hazırlar, personeli göreve başlatır, diğer servislerin personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını hatırlatır ve bunlardan eğitimi eksik olanlarının en kısa sürede eğitimden geçirilmelerini sağlar, servislerin malzeme ve teçhizatlarını sefer yerlerinde ve derhal işe hazır şekilde bulundurur.bunlardan yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar, koruyucu hazırlık tedbirleri bölümünde yazılı sığınak yerleri, yangınlara karşı korunma, makine, malzeme ve tesisler ile malların korunması yedeklenmesi ve gizleme gibi hususlara ilişkin gerekli tespitlerin yapılması ve planlanan tedbirlerin alınmasını sağlar. İkaz-alarm, taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek görevleridir. - Memur : Kendisi tarafından hazırlanan veya kendisine havale edilen, yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak, bağlı bulunduğu şefliğin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak, akademinin ihtiyacı olan her türlü demirbaş, kırtasiye, basılı form, diğer büro malzemeleri ile tüketim malzemelerini ve inşaat işleri dışındaki tamir ve onarımlarla ilgili piyasa araştırması yapmak, ihale hükümleri çerçevesinde maliyet bedeli tespiti yaparak onaya hazırlamak, mubayaa edilen emtiayı teslim almak, personelin işe alınma, sicil, kademe ilerlemesi, 8

10 istifa, emeklilik, işten çekilme, tekrar işe alınma, naklen atanma işlemleri ile ilgili evrak hazırlamak, personelin maaş, tedavi giderleri gibi mali haklarının ödenmesi konusunda gerekli evrakı hazırlamak, kontrol etmekle görevlidir. - Ayniyat Memuru : Akademinin demirbaşlarının kayıt, kontrol ve takibini, hurdaya ayrılan demirbaşların kayıttan düşülmesi ile ilgili işlemleri yapmak, demirbaşların yıl sonu itibarıyla sayımlarını yapmak, sayım sonuçları ile demirbaş kayıtları arasında gerekli mutabakatı sağlamak,amirince verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir. - Ambar Memuru : Depoya alınacak malların giriş işlemlerini yapmak, ilgili kartlarına işlemek, personel tarafından gelen malzeme isteklerini stoktaki mal durumuna göre, değerlendirmek, bu istek fişlerine istinaden depodan mal vermek, depodan çıkan mallar için çıkış fişi düzenlemek ve ilgili kartlara işlemek, depo giriş, depo çıkış, teslim tesellüm fişlerinin icmal listelerini çıkartmak ve bu belgeleri İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne göndermek ve depo stok kayıtları ile anılan müdürlüğün kayıtları arasında mutabakatı sağlamak, depoyu muhtemel yangın, sel, sabotaj gibi olaylara karşı korumak için gerekli tedbirleri almak., amirince verilen diğer görevleri yapmak görevidir. - Sekreter : Sekreterlik yaptığı yere gelen evrakı teslim almak, gereği için ilgilisine sunmak, havale olunan evrakın ilgili birimlerine intikalini sağlamak. Başkanlığa ait Resmi Gazete, kitap ve diğer yayınları takip etmek, Başkanlığın çalışmaları hakkında gizlilik esaslarına uymak, Başkanın izni haricinde bilgi vermemek, gerektiğinde daktilo / bilgisayar hizmetlerini yerine getirmek, sekreterlik yaptığı yerin telefon görüşmelerini temin etmek, alınan notları ilgiliye sunmak, gelen ziyaretçilerin görüşmesini sağlamak, sekreterlik yaptığı yer tarafından verilen görevlerle ilgili notları zamanında hatırlatmak, amirince verilen diğer görevleri yapmak görevleridir. - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni : Bilgi kayıt makinelerini usulüne uygun olarak kullanmak, işleri doğru olarak bir format dahilinde elektronik ortamda kayıt etmek ve kontrolünü yapmak görevleridir. - Bilgisayar İşletmeni : Bilgisayar ünitelerinin günlük bakımını yapmak, arızalı olanları anında yetkililere bildirmek, sistem odasının tertipli düzenli olmasını sağlamak. Amirince verilen diğer görevleri yapmak görevleridir. - Şoför : Kendilerine teslim edilen aracı trafik muayenesi yapılmış, bakımlı, eksiksiz ve temiz olarak göreve hazır bulundurmak, mesai içinde ve nöbette kendilerine ayrılmış yerde veya aracın yanında göreve hazır bulunmak, göreve usulüne göre hazırlanmış görev kağıdı ile çıkmak ve seferlerini en kısa güzergahtan yapmak, aracın kendi yetkisi içinde olan bakımı ve onarımını talimatlara uygun olarak yapmak, piyasada yaptırılan bakım ve onarıma nezaret etmek, bakım ve motor kartlarını muntazam işlemek, garaja bıraktığı araçla ilgili emniyet tedbirlerini almak, amirleriyle olan münasebetlerinde ölçülü ve saygılı olmak, amirlerince verilen diğer işlemleri yapmak görevidir. - Bekçi : Görevini, yetkili memur nezaretinde teslim almak, verilen talimat çerçevesinde binanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik içten ve dıştan kontrolünü yapmak, emniyet tedbirlerinin yerinde olup olmadığını kontrol etmek, lüzumsuz lambaları söndürmek, muslukları kapatmak, kapıları kilitlemek, lüzum gördüğü diğer tedbirleri almak, yangın gibi acil müdahale gerektiren durumlarda hemen müdahalede bulunmak ve durumu itfaiye ile ilgili mercilere bildirmek, yazılı bir emir bulunmadıkça 9

11 hiçbir belgenin çıkışına izin vermemek, mesai bitiminde, görevini yetkili memur nezaretinde imza mukabili devretmek ve usulüne uygun rapor vermek, amirince verilen diğer görevleri yapmak görevidir. - Hizmetli : Hizmet binasının günlük temizliğini yapmak, birimler arasında evrak getirmek ve götürmek, amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyinin 3 ay süre ile görevlendirdiği emekli kütüphane memuru vasıtasıyla 5800 adet kitabının DOS sistemine göre sisteme girişi yapılarak modern bir kütüphaneye sahip olmuştur. Bu kütüphane geliştirilerek kütüphane memurunun bulunmasından sonra zenginleştirilerek dokümantasyon merkezi haline getirilebilecektir. Karasal ve Uydu Yedekli Internet bağlantısı yolu ile iletişim sağlanmakta ve Adalet Bakanlığının web server leri kullanılarak Internet bağlantısı yapılmaktadır. Akademide hakim ve savcı adaylarının istifadesine sunulmuş 20 şer kişilik iki adet bilgisayar odası bulunmaktadır. Bu dersliklerde bilgisayar kursu verilmektedir. Derslikler daima kullanıma açık olduğundan hakim ve savcı adayları Internet bağlantısını kullanarak araştırma yapabilmektedirler. Ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından hibe edilen diz üstü bilgisayarlar da bulunmakta olup yeni sınıfların açılmasında kullanılacaktır. Akademi idari ve personel kadrosunun da masa üstü ve diz üstü bilgisayarları mevcuttur. Avrupa Konseyi ile yargının modernizasyonu ve ceza reformu projesi kapsamında düzenlenen çevre hukuku konulu sempozyum çözümlenmiş ve ISBN numarası alınarak Aralık 2006 sonunda yayına verilmiş ve bilahare de yayımlanarak Şubat 2007 sonunda Başkanlığımıza kitap olarak teslim edilmiştir. Çevre hukuku kitabı, Akademinin ilk kitabı olmaktadır. Diğer sempozyum konuşmalarının kitap haline getirilme çalışmaları devam etmektedir. 4 İnsan Kaynakları SINIFI UNVANI Derece si Serbe st Kadro DOLU BOŞ Adedi Adedi ADI SOYADI Adedi GİH Akademi Başkanı Dr. Birsen KARAKAŞ GİH Başkan Yardımcısı Hayrettin TÜRE, Hasan DUDAKLI Ö.E Eğitim Merkezi Müdürü Sami Sezai URAL Ö.E Eğitim Merkezi Müdür Yrd Ahmet KAYA 1 GİH Genel Sekreter GİH Şube Müdürü Fatih ERKÂN, Mevlüt TERZİ GİH Sivil Savunma Uzmanı Zenure ERDURMUŞ GİH Mali Hizmetler Uzmanı Emine DUR (EKİM) GİH Mali Hizmetler Uzmanı GİH Mali Hizmetler Uzman Yrd GİH Uzman Dr. Mustafa CAN 3 GİH Uzman

12 GİH Uzman GİH Şef GİH Şef GİH Şef GİH Memur Ahmet ŞENOL, AhmetTÜFEKÇİOĞLU Cemal KIRIK, Adnan ÇALIŞKAN GİH Memur Emine İLHAN GİH Memur GİH Memur Feridun DÜĞER, Emel YOZGATLI GİH Programcı GİH Veri Haz. ve Kont. İşlet Rabia OTUZBİROĞLU GİH Veri Haz. ve Kont. İşlet Tamer ÖZ GİH Veri Haz. ve Kont. İşlet Mustafa DOĞAN GİH Veri Haz. ve Kont. İşlet Banu SOYLU GİH Veri Haz. ve Kont. İşlet Ahmet BEYAZIT GİH Kütüphaneci GİH Bilgisayar İşletmeni Bayram GÖNCEK GİH Bilgisayar İşletmeni Mustaf SOYLU GİH Bilgisayar İşletmeni Halis KÜRNE GİH Bilgisayar İşletmeni GİH Sekreter GİH Sekreter GİH Sekreter Tuğba SAYIN GİH Ayniyat Memuru GİH Ambar Memuru GİH Şoför Eyyüp KORKMAZ GİH Şoför Cengiz DEMİRCİ GİH Şoför GİH Sayman Salih TURAN THS Teknisyen Nuri TANRIKULUOĞLU YHS Hizmetli Adem ÇAKIER YHS Hizmetli Sebahat YILDIRIMGÖK YHS Hizmetli Ali İhsan UĞURLU YHS Bekçi Hasan YARDIM YHS Bekçi Cemal ORTAKÇI YHS Bekçi Duran YAZAR TOPLAM DOLU BOŞ 5 Sunulan Hizmetler Akademi Kanunun 13. maddesine göre Akademi; eğitim programlarını Genel Kurulun her yıl nisan ayında toplanması nedeni ile nisan ayından nisan ayını ölçü tutarak yıllık plan yapmaktadır. 11

13 Akademide halen : *Meslek Öncesi Eğitim *Meslek İçi Eğitim *Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi eğitimler verilmektedir. Türkiye Adalet Akademisi yukarıda belirtilen eğitim hizmetlerini aşağıda ilkeler dahilinde 2006 yılında yerine getirmiştir. Görev alanımız çerçevesinde, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî ve askerî yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile askerî yargı hâkimlerinin, kurum avukatları, hukuk müşavirleri, noterler ve adalet hizmetlerine yardımcı personele, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların en üst seviyede kazandırılmasına yönelik faaliyetlere yer verilmiştir. a - Meslek Öncesi Eğitim : 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri hükümleri gereğince; Adlî yargı hakim ve savcı adayları ile idarî ve askerî yargı hâkim adayları için, Adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bunu davranış hâline getirmelerini sağlamak, adayları mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, onur ve adalet anlayışına sahip kişiler olarak yetiştirerek hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlamak, adaylara yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktararak hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin esas ve yöntemlerini göstermek, adaylara hukukun temel kavram ve ilkelerini vermek, adaylara adlî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin esas ve usulleri öğretmek, adayların meslekî konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını sağlamak, adayların insan haklarına saygılı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlamak, adayların meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak, adayları toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetiştirmek, adaylara çalışma disiplinine uyma alışkanlığını kazandırmak ve yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmaları amaç ve ilkeleri yapılan planlama da temel amaç olarak yer almaktadır. Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adayları İle İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimi : Türkiye Adalet Akademisi eğitim dönemi içersinde adayların mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, kültür birikimi olan, temel hukuk ilkelerini kavramış kişiler olarak hakim ve savcılığa hazırlamaktır. Hazırlık Eğitiminin Amacı : Yukarıda açıklanan genel kuraların yanında hukuk bilgisi edinimi nedeni ile Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Eğitimlerinin yaptırılmasına dair Yönetmeliğe göre Yüksek öğrenimden elde edilen bilgilerden meslek ile ilgili olanların genel olarak tekrarı, hakimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması, daha sonra yapılacak staj ve son eğitim dönemi için gerekli bilgilerinde verilmesinden ibarettir. Son Eğitim Döneminin Amacı : Aynı yönetmelik gereğince; adayların hakimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktan ibarettir. Askerî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimi :Askeri yargı hâkim adaylarının eğitimleri, Millî Savunma Bakanlığının talebi halinde üç ayı geçmemek üzere gerçekleştirilir. 12

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 FAALİYET RAPORU 2014 SUNUŞ İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 5 I-GENEL BİLGİLER... 6 A-) MİSYON VE VİZYON... 6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1-FİZİKSEL YAPI... 7 2-ÖRGÜT YAPISI... 8 3-BİLGİ

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2014-2018 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 4 1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 4 1.1 YASAL ÇERÇEVE 4 1.2 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 5 1.2.1

Detaylı