2006 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 2007 NİSAN

2 S U N U Ş Ülkemizde hakim ve savcı adaylarının yetiştirilmesini sağlamak amacı ile tarihinde yürürlüğe giren 3221 sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanun kabul edilmiş, hakim ve savcı adayları eğitim merkezi kurulmuştur. Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Adalet Bakanlığına bağlı, sadece hakim ve savcı adaylarının eğitimleri ile ilgili faaliyette bulunmuştur. Türkiye nin Avrupa Birliğine aday ülke olması ile Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bağımsız bir eğitim kurumunun kurulması lüzumu hissedilmiş ve Türkiye Adalet Akademisi Kanunu tarihinde kabul edilerek tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Kanunun, 49 uncu ve yürürlük maddesi olan hüküm ile bu kanunun yayımlanmasını izleyen 3 ay sonra yürürlüğe gireceği kaydı getirilmiş ve tarihinde Türkiye Adalet Akademisinin amaç, kapsam ve görevlerini düzenleyen 4954 sayılı kanun yürürlüğe girerek Hakim ve Savcı eğitimine yeni bir açılım kazandırılarak, Türkiye Adalet Akademisi Türk yargısında yerini almıştır. Kanunun yürürlüğe girmesi ile aynı kanunda yer alan hükümler gereğince yürürlük maddesinde belirtilen süre içinde, 3221 sayılı Kanunla kurulan Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi, Akademi bünyesinde Eğitim Merkezine dönüştürülmüştür. Eğitim merkezi başkan ve başkan yardımcıları, eğitim merkezi müdür ve müdür yardımcıları olarak, Akademi personelinin de görevlerine devam etmeleri düzenlemesi getirilmiştir. Başkan ve başkan yardımcıları görevlendirilinceye veya atanıncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde, Bakan tarafından, birinci sınıf adlî veya idarî yargı hâkim ve savcıları arasından geçici olarak Başkan ve başkan yardımcıları atanır hükmü ile başkan ve başkan yardımcılarının ataması yapılmış ardından yine geçici madde hükümlerine göre genel kurul üyeleri ardından da yönetim kurulu üyeleri belirlenmiştir. Geçici 8. madde ile de Akademinin bina, yatılı tesis, araç ve sair ihtiyaçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde yapım, satın alma veya kiralama yoluyla sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesinden Akademi bütçesine yeteri kadar ödenek aktarılır. Ayrıca tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla kurulan İşyurtları Kurumunun bütçesinden de harcama yapılabilir düzenlemesi ile Akademinin ihtiyaçları tarihine kadar karşılanmıştır. Türkiye Adalet Akademisi Kanunun 4. maddesi Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bilimsel, idarî ve malî özerkliği olan Türkiye Adalet Akademisi kurulmuştur. hükmü nedeni ile Bütçe Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Adalet Akademisine özel bütçe tahsis edilmiştir. Akademi ilk özel bütçesine cüz i bir miktar ile de olsa 2006 yılında sahip olmuştur yılı bütçe müzakerelerinde ise Akademi bütçesi ihtiyaçlarını karşılayabilir ve özel bütçe anlamına uygun hale gelmiştir. Akademinin ilgili olduğu Bakanlık, Adalet Bakanlığıdır. Akademi, bu Kanunda belirtilmeyen hâllerde özel hukuk hükümlerine tâbidir. 1

3 Türkiye Adalet Akademisinin kanunla belirlenen görevleri; adli yargı, idari yargı hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimleri, meslek içi eğitimleri, talep halinde askeri yargı adaylarının, avukatların, noterlerin meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri, hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim plânlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olunmaktadır. Akademi yeni bir kurum olması ve 2006 yılının zor koşullarına rağmen kendisine verilen görevleri yerine getirmiş ve eğitimler aksamadan yürütülmüştür. Görevlerimizi yerine getirmiş olmanın huzurunu ve mutluluğunu duymaktayız Yılı bütçesi ile tahsis edilen kaynakların kullanımı ve bunun sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin İdare Faaliyet Raporunu Kamuoyuna sunarken, tüm çalışanlarıma teşekkür ederim. Dr. Birsen KARAKAŞ Yargıtay Üyesi Akademi Başkanı 2

4 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ. 1 İÇİNDEKİLER 3 I GENEL BİLGİLER A Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 B İdareye İlişkin Bilgiler 5 1 Fiziksel Yapı 5 2 Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 10 4 İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 11 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.. 14 C Diğer Hususlar 14 II AMAÇ VE HEDEFLER A İdarenin Amaç ve Hedefleri. 15 B Temel Politikalar ve Öncelikler III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A Mali Bilgiler 1 Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ve Kesin Hesap Mali Denetim Sonuçları 25 B Performans Bilgileri 1 Faaliyet ve Proje Bilgileri Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 34 3 Uluslararası Alanda Yaptığımız Çalışmalarımız Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali Alanda Sunulan Hizmetler Diğer Hususlar IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A Üstünlük 41 B Zayıflık.. 42 C Değerlendirme. 42 V ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Mali Yılı Kesin Hesabı ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 3

5 I GENEL BİLGİLER A YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Eğitim: a) Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin ve talep halinde avukatların, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için kurslar açmak; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim plânlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak. b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek. 2. Danışma ve yardım: Ulusal ve uluslararası hukuk ile adlî ve meslekî konular hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek. 3. İnceleme, araştırma ve yayın: a) Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın geliştirilmesi ve bu yönde çalışmaların yürütülmesi bakımından araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak. b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak; bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; yayınlar yapmak ve bu gibi çalışmaları desteklemek. c) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak; Türk hukuk ve adalet alanında faydalı olan yabancı eserler için hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yaparak çeviri plânı hazırlamak ve bu plânın gerçekleştirilmesine yönelik tedbirleri almak. 4. Dokümantasyon: Türkiye ve diğer devletlerdeki hukuk ve adalet alanını ilgilendiren belgelerin, mevzuatın, mahkeme kararlarının ve yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını sağlamak üzere bir bilgi ve belge merkezi, bilgi bankası ve kütüphane kurmak; Türk hukuk ve adalet bibliyografyalarını hazırlamak, hazırlatmak ve bunları yayımlamak. 5. Meslek öncesi eğitim ve staj: a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının meslek öncesi eğitimlerinin hazırlık ve son dönemlerini bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek. b) Askerî yargı hâkim ve savcıları ile noterlerin ve talep halinde avukatların stajlarında meslek öncesi eğitim programları düzenlemek. 6. Diğer görevler: Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Akademi, görevlerini yerine getirebilmek için Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Hukuk Fakülteleri, Türkiye 4

6 Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve görevin gerektirdiği diğer kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapar; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları uygulayabilir; danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilir. Yurt içindeki uzmanlardan faydalanabilir; ilgili uluslararası kurumlarla meslekî ve bilimsel ilişkiler kurabilir. B İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1 Fiziksel Yapı : Türkiye Adalet Akademisi ile PTT arasında yapılan tarihli kira kontratosuna göre mülkiyeti PTT ye ait olan kampüs üzerine yerleşmiştir. 5 yıllık süre için PTT ile yapılan kira sözleşmesi hükümlerine göre bu kampüste işlerliğini sağlamaktadır. 5 binası bulunmaktadır. Başkanlık hizmet binası, iki adet eğitim hizmetlerinin verildiği binalar, yatılı tesis binası, yemekhane - kafeterya ve diğer sosyal birimlerin yer aldığı sosyal hizmet binalarından ibarettir. Kapalı Alan m2 ve m2 açık alan olmak üzere toplam m2 alanı bulunmakla birlikte 1000 adet karışık çam ve meyve ağacı, 60 adet gül ağacı ve topraklı kısımda ise 950 adet meyve ağacı bulunmaktadır. 2 Örgüt Yapısı : a - Genel Kurul Genel Kurul ; Adalet Bakanı, Bakanlık Müsteşarı, Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı olmak üzere daimi üyeleri, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun ikisi hukuk daireleri, ikisi ceza daireleri üyeleri arasından seçeceği dört üye, Danıştay Genel Kurulunun üyeleri arasından seçeceği üç üye, Askeri Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunun hakim sınıfından olan kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye, Yükseköğretim Kurulunun Türkiye'deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye, Türkiye Barolar Birliğinin yönetim kurulunun en az onbeş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye, Türkiye 5

7 Noterler Birliği Yönetim Kurulunun birinci sınıf noterler arasından seçeceği bir üye ve akademide eğitim vermek üzere belirlenen öğretim elemanları ve görevlendirilenler arasından seçilen dört üyeden oluşur. Ayrıca Başkan ve Akademinin önceki başkanları da genel kurulun tabii üyeleridir. b Denetim Kurulu Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Gerektiği hâllerde Denetim Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarından yardım isteyebilir. c - Yönetim kurulu Akademinin en üst karar organıdır. Yönetim Kurulu, Akademi Başkanı ile altı asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü daimi üye olmak üzere, diğerleri Genel Kurulun kendi üyeleri arasından veya Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, hukuk profesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar veya en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noterler arasından seçilecek beş asil ve üç yedek üyeden oluşmaktadır. d - Başkanlık Başkanlık, Akademi başkanı, iki Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterden oluşur. e - Hizmet Birimleri Türkiye Adalet Akademisi hizmet birimleri : 1- Genel Sekreter : Genel Sekreter, dört yıllık yüksek öğretim mezunlarından, tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde oniki yıl hizmeti bulunan ve aynı Kanunun 48 inci maddesinde aranan şartlara sahip olanlar arasından Başkan tarafından atanır. Genel Sekreter hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Genel Sekreter, Akademinin tahakkuk memurluğunu yapar; gerekli hesapların ve demirbaş kayıtlarının tutulmasını sağlar; Başkanın verdiği diğer görevleri yerine getirir. Genel Sekreter, idari işlerin teşkilatlandırılmasından, kayıt ve dosyaların tutulmasından, idari personelin çalışmasından sorumludur. Genel Sekreterin görevleri ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik düzenlemesine göre Akademinin gelir giderlerini takip ve kontrol etmek, tahakkuk memurluğu görevini yürütmek, Yatırımla ilgili teklif ve önerileri Başkana sunmak, Akademinin alım satım ile ilgili işlemlerini yürütmek, bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre bütün idari hizmetler ile ilgili iş ve işlemleri tasarruf ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde yönetmek,iş programlarının gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, görevi ile ilgili konularda hizmetin ifası için yazılı veya sözlü emirler vermek, verilen emirlerin takibini yapmak, astlardan gelen teklifleri değerlendirmek, personel arasında koordinasyonu sağlamak, görev ve yetkileri içerisinde bulunan konularda gerekli yazışmalar yapmak, muhasebe sistemini mali mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlemek, akademinin yıllık bütçesini ve bilançosunu hazırlayarak Başkan ve diğer ilgili mercilere sunmak, akademiye yıllık bütçeler ile ayrılan ödeneklerin takibini yapmak, idari personele, saatlik, yıllık veya mazeret izni vermek, izinleri onaylamak, genel sekreterlik bünyesinde iş bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak ve evrak akışını düzenlemek, çalışma alanına giren ve Başkanca verilen diğer görevleri yapmaktır. Ayrıca genel sekreter, idari işlerin teşkilatlandırılmasını, kayıt 6

8 ve dosyaların tutulmasını ve idari personelin çalışmasını uygun aralıklarla denetleyerek sonucu Başkana bildirir. 2 - Eğitim Merkezi : Adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları, avukat ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için faaliyette bulunmak üzere Ankara'da Akademi bünyesinde Eğitim Merkezi kurulur. Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Müdür ile iki müdür yardımcısı ve bir bürodan oluşur. Eğitim Merkezi Müdürlüğüne birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından; müdür yardımcılıklarına en az ikinci dereceye yükselmiş olmak şartıyla adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından muvafakatları alınarak Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından dört yıl için atama yapılır. Süresini dolduranlar yeniden atanabilirler. Büronun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile görevleri yönetmelikle düzenlenir. 3 - İdari Personel Akademinin idari personeli, naklen veya memuriyet sınavını kazananlar arasından Genel Sekreterin teklifi üzerine Başkan tarafından atanır. Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. İdari personelin görevleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. - Personel Şube Müdürü : İnsan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili hedef, prensip ve tedbirlerinin tespiti için inceleme ve araştırma yapmak, bunları değerlendirmek ve teklif hazırlamak, personelin çalışma saatlerine uymalarını sağlamak, bunlar için gerekli tedbirleri almak, personelin atanmaları ile ilgili iş ve işlemleri, sakat ve eski hükümlülerin işe alınma, atanma ve bunlarla ilgili diğer işlemlerini, personelin sınıf, görev ve yerlerinin değiştirmesi ile ilgili kurumlar arası nakil işlemlerini, memurluktan çekilme, çekilmiş sayılma ve terhis olanlar ile emeklilik talebinde bulunanların emeklilik işlemleri ve yeniden işe alınmaları ile ilgili işlemleri, personelin yıllık, mazeret (doğum, ölüm, evlenme), hastalık ve aylıksız izin işlemlerini, personelin kademe ilerlemesi, derece terfisi ve intibak işlemlerini, personelin sicil, disiplin,özlük hakları ve ödül işlemlerini, gerekli durumlarda personelin arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ile ilgili işlemlerini, aday memurların adaylıklarının kaldırılması ve yemin törenleri ile ilgili çalışmaları yürütmek, yemin belgelerini düzenlemek ve sicil dosyalarına koymak, vekalet, ikinci görev ve tedviren görevlendirmelere ilişkin işlemleri yapmak, kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri gereğince yapılacak iş ve işlemler ile ilgili çalışmaları, Başkan ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek görevleridir. - İdari ve Mali İşler Şube Müdürü : Gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma işlemlerini yapmak, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek, her türlü satın alma ve tahakkuk işlerini yürütmek, bu konu ile ilgili evrak tanzim ederek saymanlığa göndermek, personelin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, Maliye Bakanlığınca yayımlanacak bütçe duyurusundan sonra Akademinin, gelir-gider tahminlerini yaparak belirtilen süre içerisinde bütçe taslaklarını hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak, Yönetim Kurulundan geçen bütçe tasarısını bütçe duyurusunda belirtilen süre içerisinde Maliye Bakanlığına sunmak üzere hazırlamasına ilişkin çalışmaları yapmak, harcama Usul ve Esasları Yönetmeliği ile Ayniyat İşleri Yönetmeliği ve Muhasebe İşlem Talimatı ile ilgili çalışmaları yapmak, bu konuda gerekli görülen değişiklikleri önermek, akademi personelinin maaş bordrolarını 7

9 yapmak ve mali hakları ile ilgili işlemleri takip etmek, ayniyatla ilgili işleri yürütmek, haberleşme, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek, bir önceki mali yıla ait yıllık gelir gider faaliyetlerini esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporu Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen süre içerisinde hazırlamak ve sunmak, Başkan ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. - Uzman : Bu Yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Akademinin görev alanına giren konularda araştırma yapmak, sonucunu yazılı veya sözlü olarak amirine sunmak, akademi faaliyetleri ile ilgili olarak dönemsel raporlar hazırlamak, Başkan ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer işleri yapmakla görevlidir. - Sayman : Mali ve muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak, Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tutulması gerekli muhasebe, defter ve kayıtlarını tutmak, stok, ayniyat işlemlerinin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, mutemetlerin hesaplarını kontrol etmek ve ettirmek, yerlerinde denetlemek ve ilgili mevzuat hükümlerine uymalarını sağlamak, mali yılın sonunda ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde Akademi kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir gider belgelerini Sayıştay'a bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de süresi içinde Başkanlığa sunmak, bankada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak, muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak ve yaptırmak, gelirleri tahsil etmek görevleridir. - Sivil Savunma Uzmanı : Barışta; Akademinin sivil savunma planının hazırlanması,onaylanması ve gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak; sivil savunma ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, değişikliklerinde, yerlerine yenilerinin seçilmesini, sivil savunma için gerekli malzeme ve teçhizatın tedarik, bakım ve saklanmasını, kontrol merkezinin alarm irtibat sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarının tespit edilmesini, kurumlarla ilgili konularda mahalli sivil savunma idare kademeleri ve kurumların sivil savunma amirleriyle temas ve koordinasyonun temin edilmesini sağlar. Olağanüstü halde ve seferde; Akademideki sivil savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını yeniden gözden geçirerek eksiklerin giderilmesi veya ikmali için Genel Sekretere teklifte bulunur.ayrıca ; Sivil savunma kontrol merkezi ve karargah servisini, ikaz, alarm, irtibat araç, gereç ve tesislerini işe hazırlar, personeli göreve başlatır, diğer servislerin personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını hatırlatır ve bunlardan eğitimi eksik olanlarının en kısa sürede eğitimden geçirilmelerini sağlar, servislerin malzeme ve teçhizatlarını sefer yerlerinde ve derhal işe hazır şekilde bulundurur.bunlardan yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar, koruyucu hazırlık tedbirleri bölümünde yazılı sığınak yerleri, yangınlara karşı korunma, makine, malzeme ve tesisler ile malların korunması yedeklenmesi ve gizleme gibi hususlara ilişkin gerekli tespitlerin yapılması ve planlanan tedbirlerin alınmasını sağlar. İkaz-alarm, taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek görevleridir. - Memur : Kendisi tarafından hazırlanan veya kendisine havale edilen, yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak, bağlı bulunduğu şefliğin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak, akademinin ihtiyacı olan her türlü demirbaş, kırtasiye, basılı form, diğer büro malzemeleri ile tüketim malzemelerini ve inşaat işleri dışındaki tamir ve onarımlarla ilgili piyasa araştırması yapmak, ihale hükümleri çerçevesinde maliyet bedeli tespiti yaparak onaya hazırlamak, mubayaa edilen emtiayı teslim almak, personelin işe alınma, sicil, kademe ilerlemesi, 8

10 istifa, emeklilik, işten çekilme, tekrar işe alınma, naklen atanma işlemleri ile ilgili evrak hazırlamak, personelin maaş, tedavi giderleri gibi mali haklarının ödenmesi konusunda gerekli evrakı hazırlamak, kontrol etmekle görevlidir. - Ayniyat Memuru : Akademinin demirbaşlarının kayıt, kontrol ve takibini, hurdaya ayrılan demirbaşların kayıttan düşülmesi ile ilgili işlemleri yapmak, demirbaşların yıl sonu itibarıyla sayımlarını yapmak, sayım sonuçları ile demirbaş kayıtları arasında gerekli mutabakatı sağlamak,amirince verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir. - Ambar Memuru : Depoya alınacak malların giriş işlemlerini yapmak, ilgili kartlarına işlemek, personel tarafından gelen malzeme isteklerini stoktaki mal durumuna göre, değerlendirmek, bu istek fişlerine istinaden depodan mal vermek, depodan çıkan mallar için çıkış fişi düzenlemek ve ilgili kartlara işlemek, depo giriş, depo çıkış, teslim tesellüm fişlerinin icmal listelerini çıkartmak ve bu belgeleri İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne göndermek ve depo stok kayıtları ile anılan müdürlüğün kayıtları arasında mutabakatı sağlamak, depoyu muhtemel yangın, sel, sabotaj gibi olaylara karşı korumak için gerekli tedbirleri almak., amirince verilen diğer görevleri yapmak görevidir. - Sekreter : Sekreterlik yaptığı yere gelen evrakı teslim almak, gereği için ilgilisine sunmak, havale olunan evrakın ilgili birimlerine intikalini sağlamak. Başkanlığa ait Resmi Gazete, kitap ve diğer yayınları takip etmek, Başkanlığın çalışmaları hakkında gizlilik esaslarına uymak, Başkanın izni haricinde bilgi vermemek, gerektiğinde daktilo / bilgisayar hizmetlerini yerine getirmek, sekreterlik yaptığı yerin telefon görüşmelerini temin etmek, alınan notları ilgiliye sunmak, gelen ziyaretçilerin görüşmesini sağlamak, sekreterlik yaptığı yer tarafından verilen görevlerle ilgili notları zamanında hatırlatmak, amirince verilen diğer görevleri yapmak görevleridir. - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni : Bilgi kayıt makinelerini usulüne uygun olarak kullanmak, işleri doğru olarak bir format dahilinde elektronik ortamda kayıt etmek ve kontrolünü yapmak görevleridir. - Bilgisayar İşletmeni : Bilgisayar ünitelerinin günlük bakımını yapmak, arızalı olanları anında yetkililere bildirmek, sistem odasının tertipli düzenli olmasını sağlamak. Amirince verilen diğer görevleri yapmak görevleridir. - Şoför : Kendilerine teslim edilen aracı trafik muayenesi yapılmış, bakımlı, eksiksiz ve temiz olarak göreve hazır bulundurmak, mesai içinde ve nöbette kendilerine ayrılmış yerde veya aracın yanında göreve hazır bulunmak, göreve usulüne göre hazırlanmış görev kağıdı ile çıkmak ve seferlerini en kısa güzergahtan yapmak, aracın kendi yetkisi içinde olan bakımı ve onarımını talimatlara uygun olarak yapmak, piyasada yaptırılan bakım ve onarıma nezaret etmek, bakım ve motor kartlarını muntazam işlemek, garaja bıraktığı araçla ilgili emniyet tedbirlerini almak, amirleriyle olan münasebetlerinde ölçülü ve saygılı olmak, amirlerince verilen diğer işlemleri yapmak görevidir. - Bekçi : Görevini, yetkili memur nezaretinde teslim almak, verilen talimat çerçevesinde binanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik içten ve dıştan kontrolünü yapmak, emniyet tedbirlerinin yerinde olup olmadığını kontrol etmek, lüzumsuz lambaları söndürmek, muslukları kapatmak, kapıları kilitlemek, lüzum gördüğü diğer tedbirleri almak, yangın gibi acil müdahale gerektiren durumlarda hemen müdahalede bulunmak ve durumu itfaiye ile ilgili mercilere bildirmek, yazılı bir emir bulunmadıkça 9

11 hiçbir belgenin çıkışına izin vermemek, mesai bitiminde, görevini yetkili memur nezaretinde imza mukabili devretmek ve usulüne uygun rapor vermek, amirince verilen diğer görevleri yapmak görevidir. - Hizmetli : Hizmet binasının günlük temizliğini yapmak, birimler arasında evrak getirmek ve götürmek, amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyinin 3 ay süre ile görevlendirdiği emekli kütüphane memuru vasıtasıyla 5800 adet kitabının DOS sistemine göre sisteme girişi yapılarak modern bir kütüphaneye sahip olmuştur. Bu kütüphane geliştirilerek kütüphane memurunun bulunmasından sonra zenginleştirilerek dokümantasyon merkezi haline getirilebilecektir. Karasal ve Uydu Yedekli Internet bağlantısı yolu ile iletişim sağlanmakta ve Adalet Bakanlığının web server leri kullanılarak Internet bağlantısı yapılmaktadır. Akademide hakim ve savcı adaylarının istifadesine sunulmuş 20 şer kişilik iki adet bilgisayar odası bulunmaktadır. Bu dersliklerde bilgisayar kursu verilmektedir. Derslikler daima kullanıma açık olduğundan hakim ve savcı adayları Internet bağlantısını kullanarak araştırma yapabilmektedirler. Ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından hibe edilen diz üstü bilgisayarlar da bulunmakta olup yeni sınıfların açılmasında kullanılacaktır. Akademi idari ve personel kadrosunun da masa üstü ve diz üstü bilgisayarları mevcuttur. Avrupa Konseyi ile yargının modernizasyonu ve ceza reformu projesi kapsamında düzenlenen çevre hukuku konulu sempozyum çözümlenmiş ve ISBN numarası alınarak Aralık 2006 sonunda yayına verilmiş ve bilahare de yayımlanarak Şubat 2007 sonunda Başkanlığımıza kitap olarak teslim edilmiştir. Çevre hukuku kitabı, Akademinin ilk kitabı olmaktadır. Diğer sempozyum konuşmalarının kitap haline getirilme çalışmaları devam etmektedir. 4 İnsan Kaynakları SINIFI UNVANI Derece si Serbe st Kadro DOLU BOŞ Adedi Adedi ADI SOYADI Adedi GİH Akademi Başkanı Dr. Birsen KARAKAŞ GİH Başkan Yardımcısı Hayrettin TÜRE, Hasan DUDAKLI Ö.E Eğitim Merkezi Müdürü Sami Sezai URAL Ö.E Eğitim Merkezi Müdür Yrd Ahmet KAYA 1 GİH Genel Sekreter GİH Şube Müdürü Fatih ERKÂN, Mevlüt TERZİ GİH Sivil Savunma Uzmanı Zenure ERDURMUŞ GİH Mali Hizmetler Uzmanı Emine DUR (EKİM) GİH Mali Hizmetler Uzmanı GİH Mali Hizmetler Uzman Yrd GİH Uzman Dr. Mustafa CAN 3 GİH Uzman

12 GİH Uzman GİH Şef GİH Şef GİH Şef GİH Memur Ahmet ŞENOL, AhmetTÜFEKÇİOĞLU Cemal KIRIK, Adnan ÇALIŞKAN GİH Memur Emine İLHAN GİH Memur GİH Memur Feridun DÜĞER, Emel YOZGATLI GİH Programcı GİH Veri Haz. ve Kont. İşlet Rabia OTUZBİROĞLU GİH Veri Haz. ve Kont. İşlet Tamer ÖZ GİH Veri Haz. ve Kont. İşlet Mustafa DOĞAN GİH Veri Haz. ve Kont. İşlet Banu SOYLU GİH Veri Haz. ve Kont. İşlet Ahmet BEYAZIT GİH Kütüphaneci GİH Bilgisayar İşletmeni Bayram GÖNCEK GİH Bilgisayar İşletmeni Mustaf SOYLU GİH Bilgisayar İşletmeni Halis KÜRNE GİH Bilgisayar İşletmeni GİH Sekreter GİH Sekreter GİH Sekreter Tuğba SAYIN GİH Ayniyat Memuru GİH Ambar Memuru GİH Şoför Eyyüp KORKMAZ GİH Şoför Cengiz DEMİRCİ GİH Şoför GİH Sayman Salih TURAN THS Teknisyen Nuri TANRIKULUOĞLU YHS Hizmetli Adem ÇAKIER YHS Hizmetli Sebahat YILDIRIMGÖK YHS Hizmetli Ali İhsan UĞURLU YHS Bekçi Hasan YARDIM YHS Bekçi Cemal ORTAKÇI YHS Bekçi Duran YAZAR TOPLAM DOLU BOŞ 5 Sunulan Hizmetler Akademi Kanunun 13. maddesine göre Akademi; eğitim programlarını Genel Kurulun her yıl nisan ayında toplanması nedeni ile nisan ayından nisan ayını ölçü tutarak yıllık plan yapmaktadır. 11

13 Akademide halen : *Meslek Öncesi Eğitim *Meslek İçi Eğitim *Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi eğitimler verilmektedir. Türkiye Adalet Akademisi yukarıda belirtilen eğitim hizmetlerini aşağıda ilkeler dahilinde 2006 yılında yerine getirmiştir. Görev alanımız çerçevesinde, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî ve askerî yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile askerî yargı hâkimlerinin, kurum avukatları, hukuk müşavirleri, noterler ve adalet hizmetlerine yardımcı personele, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların en üst seviyede kazandırılmasına yönelik faaliyetlere yer verilmiştir. a - Meslek Öncesi Eğitim : 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri hükümleri gereğince; Adlî yargı hakim ve savcı adayları ile idarî ve askerî yargı hâkim adayları için, Adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bunu davranış hâline getirmelerini sağlamak, adayları mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, onur ve adalet anlayışına sahip kişiler olarak yetiştirerek hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlamak, adaylara yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktararak hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin esas ve yöntemlerini göstermek, adaylara hukukun temel kavram ve ilkelerini vermek, adaylara adlî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin esas ve usulleri öğretmek, adayların meslekî konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını sağlamak, adayların insan haklarına saygılı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlamak, adayların meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak, adayları toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetiştirmek, adaylara çalışma disiplinine uyma alışkanlığını kazandırmak ve yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmaları amaç ve ilkeleri yapılan planlama da temel amaç olarak yer almaktadır. Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adayları İle İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimi : Türkiye Adalet Akademisi eğitim dönemi içersinde adayların mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, kültür birikimi olan, temel hukuk ilkelerini kavramış kişiler olarak hakim ve savcılığa hazırlamaktır. Hazırlık Eğitiminin Amacı : Yukarıda açıklanan genel kuraların yanında hukuk bilgisi edinimi nedeni ile Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Eğitimlerinin yaptırılmasına dair Yönetmeliğe göre Yüksek öğrenimden elde edilen bilgilerden meslek ile ilgili olanların genel olarak tekrarı, hakimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması, daha sonra yapılacak staj ve son eğitim dönemi için gerekli bilgilerinde verilmesinden ibarettir. Son Eğitim Döneminin Amacı : Aynı yönetmelik gereğince; adayların hakimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktan ibarettir. Askerî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimi :Askeri yargı hâkim adaylarının eğitimleri, Millî Savunma Bakanlığının talebi halinde üç ayı geçmemek üzere gerçekleştirilir. 12

14 b - Meslek İçi Eğitim : 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 31 inci maddesi hükmü gereğince, Adlî ve İdarî yargı hâkim ve savcıları ile askerî yargı hâkimleri, kurum avukatları, hukuk müşavirleri ve noterlerin hizmetlerini adil, etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla adli ve idari hakim ve savcıları için 2992 sayılı Adalet Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanunun 20 nci maddesi ile hakim ve savcıların meslek içi eğitim yönetmeliğinin 6 ncı maddesi hükümleri de gözetilerek Türkiye Adalet Akademisince meslek içi eğitim verilmektedir. Türkiye Adalet Akademisi; Adli, idari ve askeri yargıya mensup hakim ve savcıların, avukat ve noterlerin; Türkiye Adalet Akademisinde kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlerini en üst seviyeye ulaştırmak, mesleki gelişmelerin sağlanmasını temin edip kazandıkları bilgi, tecrübe ve yeteneklerden görevlerinde en uygun şekilde istifade etmelerini, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatına uygun olarak meslek içi eğitim ve öğretim programları düzenlemeyi amaç edinmiştir. c - Hizmet Öncesi Ve Hizmet İçi Eğitim : 4954 sayılı kanunun 33 üncü maddesi gereğince; Akademi icra müdürleri, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve noter katipleri ile adalet hizmetlerine yardımcı diğer görevliler için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi için çeşitli mesleki kurslar açmak üzere plan yapar. Hizmet öncesi ve içi eğitim; icra müdür ve müdür yardımcıları, idari işler müdürleri, yazı işleri müdürleri, yazı işleri müdür yardımcıları, zabıt katipleri, mahkemelerde görevli psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanları kapsamaktadır. Noter Katiplerinin de hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri Türkiye Noterler Birliğinin talebi halinde değerlendirilir. d - Diğer Eğitim Faaliyetleri : Adalet ve hukuk ile ilgililerinin bireysel ve kurumsal açıdan gelişmelerine yönelik olarak Kamu kurum ve kurulların talepleri halinde iş birliği içerisinde istekleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim planları yapar. Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda, uluslararası alanda benzeri eğitim kurumları ile ortak eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunur. Ve bu yönde başlatılan proje çalışmaların dahil olmak şeklinde gerçekleştirilir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri, hukuk ve adalet alanında görev üstlenen hâkim, savcı, avukat, noter ve adalet hizmetlerine yardımcı diğer personele, hukuk fakültelerinde veya diğer eğitim ve öğretim kurumlarında verilen teorik ve akademik eğitimin yanında meslek öncesi, meslek içi, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek yoluyla yeni bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması ve böylelikle meslek mensuplarının daha verimli ve üretken kılınmalarını sağlamaya yönelik bir eğitim politikası anlayışıyla, Akademinin imkanları ve yasal mevzuat gözetilerek gerçekçi ve uygulanabilir bir anlayışla yürütülmektedir. 13

15 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Örgüt yapısında belirtildi üzere yönetim şekline sahiptir. Yönetim Kurulu Akademi kanununun 17.maddesine göre, Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yıllık çalışma raporu ve programı ile yıllık bütçeyi ve personel ihtiyaçlarını inceleyip Genel Kurula sunmak, başkanlık tarafından hazırlanmış olan yönetmelik ve benzeri düzenlemeleri incelemek ve kabul etmek, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim plânları hazırlamak, eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin kararları almak, akademinin görev alanına giren konularda taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek tesis etmek üzere gerekli işlemleri yerine getirmek, akademice verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren tarifeyi hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak, kanunlarla başka bir organ gösterilmeksizin Akademiye verilen yönetim görevlerini yerine getirmekle mükellef karar organıdır. Genel Kurul ise Kanunun 14. maddesine göre, yönetim Kuruluna katılacak asıl ve yedek üyeleri seçmek, yönetim kurulu tarafından sunulan yıllık çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporunu inceleyerek karara bağlamak, Yönetim Kurulu tarafından sunulan kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim plânı ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen yıllık bütçeyi ve personel ihtiyaçlarını inceleyerek karara bağlamak, Başkan ile Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası hakkında karar vermek, Akademide verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretler için Yönetim Kurulunca hazırlanan tarifeyi onaylamak, kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Akademi Başkanı, teşkilâtın en üst ve ita amiri olup, Akademiyi temsil eder. Başkan, Akademinin çalışma programını ve çalışma raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunar. Bu programın gerçekleştirilmesi için gereken işlemlerin yapılmasını sağlar; Yönetim Kurulu kararlarını uygular; Akademinin öğretim ve araştırma kadrosu için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur. Başkan, Akademinin yönetiminden, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin çalışma programına uygun olarak yürütülmesinden, Akademide görev alan yönetim, öğretim ve araştırma personelinin görevlerini gereği gibi yerine getirmesinden ve denetiminden sorumludur. Başkan Yardımcıları, kanunlarla veya Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmekte olup, Başkan tarafından hazırlanan iş dağılım çizelgesine göre çalışmalarını sürdürmektedirler. Genel Sekreter, Akademinin tahakkuk memurluğunu yapar; gerekli hesapların ve demirbaş kayıtlarının tutulmasını sağlar; Başkanın verdiği diğer görevleri yerine getirir. Genel Sekreter, idarî işlerin teşkilâtlandırılmasından, kayıt ve dosyaların tutulmasından, idarî personelin çalışmasından sorumludur. Genel Sekreterin görevlerinin ayrıntıları, genel sekreter ve idari personelin görevleri ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenmektedir. Kamu Mali Kontrol Kanunu hükümlerine göre Türkiye Adalet Akademisine 2008 yılı için iç denetçi verileceği hüküm altına alınmış ise de, Akademi kadrosunu idari ve mali yönden güçlü olmaması nedeni ile iç denetçinin Akademi Başkanlığı tarafından 2007 yılında verilmesi isteminde bulunulmuştur. D Diğer Hususlar Kamu Mali Kontrol Kanunu hükümlerine göre Türkiye Adalet Akademisine strateji uzmanı verilmemiştir yılında mali hizmet uzmanı ve sivil savunma uzmanı verilmiştir. 14

16 A İdarenin Amaç ve Hedefleri II AMAÇ VE HEDEFLER Türkiye Adalet Akademisi idaresinin amaçları; 2009 yılı sonuna kadar kuruluş kanununda gerekli değişiklikleri yaparak öncelikle, akademide temel hukuk konularında ders verebilecek daimi eğitici kadrosu oluşturması ile eğitim programlarının sistemli yürütülmesi, insan kaynağı ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle uzman kadroların oluşturulması ile hem eğitim de hem de idari birim ve personelin kalitesi ve sayısı artırılarak eğitimde mükemmele ulaşılmak ve akademinin misyon ve vizyonunu gerçekleştirecek birimleri yeniden bu suretle yasal olarak yapılandırmak suretiyle akademinin kurumsallaşması sağlanacaktır. İkinci amaç ise 2012 yılı sonuna kadar irtifak hakkı tesisini elde edebilmektir. Akademi tesisleri PTT ye ait alanda kiralık olarak bulunduğundan, bu aşamada büyük onarımlar yapılamamaktadır. PTT ve Akademi arasında yapılacak sözleşme ile irtifak hakkının tesisi sonucunda büyük onarımları yasal olarak yapma hakkını elde edecektir. Örneğin doğal gaz tesisinin kurulması ile ısınma sorununa çözüm getirilecek, yatılı tesis de her odaya duş kabin konulması, çevre düzenlemesi, sosyal tesislerin yapılması gibi bir çok işler yapılabilecektir. Büyük onarımların yapılması ile akademiye eğitime gelen hakim ve c.savcıları ile adayların ve diğer meslek gruplarının rahat etmeleri ve akademinin görevlerini beklenen kalitede vermesi sağlanacaktır. Yukarıda sayılan işlemlerin ve diğer görevlerin yapılabilmesi için de Akademi mali yeterliliğini sağlamak zorundadır. Bu amacı yerine getirebilmek içinde ihtiyaç analizini gerçekçi yaklaşımlar yaparak, hazırlayacağı programla hazine yardımının artırılması için; fiziki ve eğitim çalışmaları programlarının detaylarını hazırlayarak sunacağı gibi yapacağı kaliteli eğitim programlarından elde ettiği geliri de artırmayı hedeflemektedir. Eğitim taleplerinin artırılması ile gelir imkanlarını genişlemesi ise Akademinin tanıtımının yapılması ile mümkün olduğundan, akademinin tanıtımı yapılarak, mekanı, verilen hizmet ve eğitim kalitesi ile en üst düzeye getirilmesi hedeflenmektedir. Hukuk ve adalet alanında AR-GE faaliyetlerine yönelik katkı sağlamak için, bir AR-GE birimini oluşturmak, bilgi sistemi altyapısını genişletmek, 2012 yılı sonuna kadar 3 adet araştırma projesini gerçekleştirmek ve yardım almak, dokümantasyon merkezi kurmak hedeflenmektedir. Gelişen dünya şartlarında ve Avrupa Birliğine üyelik sürecinde Akademinin ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımını sağlamak içinde; 2012 yılı sonuna kadar dış ilişkiler birimini oluşturmak, her yıl en az 2 tane ulusal ve uluslararası toplantıya katılmak, her yıl hukuk alanında 1 kitap fuarı organizasyonu yapmak, her yıl ülkenin çeşitli bölgelerinde 1 bilimsel etkinlik düzenlemek, her eğitim döneminde akademi bülteni çıkarmak hedeflenmektedir Eğitim hizmetlerinin alanını ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak için ise; Her eğitim döneminde adayların ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim müfredatı hazırlamak, 2010 yılına kadar ders dokümanlarını elektronik ortama aktarmak, Her eğitim döneminde değerlendirme yapılarak, eğitici kalitelerini tespit etmek ve alınan sonuca göre sürekli eğitici kadrosu oluşturmak, kanun değişikliğinin yapılması halinde eğitici kadrolarını daimi hale getirmek, 2012 yılı sonuna kadar uzaktan eğitim projesini hayata geçirmek, adalet sisteminde sorumluluk alanlara yönelik bir yabancı dil eğitim merkezi kurmak hedeflenmektedir. Akademinin kadrosuna talepleri artırmak için personel ihtiyaçlarının iyileştirilmesi ve idari ve personel kadronun işine motive olarak çalışmasını sağlamak içinde iletişimi artırmak amacı ile her yıl en az 2 tane çalışanlar için sosyal etkinlik düzenlemek düşünülmektedir. 15

17 B Temel Politikalar ve Öncelikler İdarenin temel politikası hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılara, diğer katılımcılara en iyi eğitimi verebilmektir. İyi eğitimin verilebilmesi Akademinin eğitici kadrosunun, idari ve personel kadrosunun nicelik ve nitelik olarak iyi belirlenmiş ve seçilmiş birim ve sayılarının oluşturulması ile mümkündür. Mevcut kanun ekinde yer alan kadro ile bu görevin yerine getirilmesi mümkün olmamaktadır. Eğitim ancak uzman kişilerin yönlendirmesi ile en mükemmel hale gelebilir. Akademinin ise uzman kadrosu bulunmamaktadır. Eğitim merkezi müdürlüğü kadrosunda hakim sınıfından bir müdür ve iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Eğitim faaliyetleri, eğitim merkezi müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Eğitim hizmetleri; adli yargı hakim ve savcı adaylarının talep halinde askeri hakimlerin meslek öncesi eğitimlerini, adli yargı hakim ve savcılarının, idari yargı hakimlerinin, askeri yargı hakimlerinin meslek içi eğitimleri, noterlerin, avukatların meslek içi ve öncesi, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk ve adalet alanında talep halinde meslek içi eğitimleri, noter baş katiplerinin, mahkemeler yazı işleri müdürleri, katipleri, icra müdür ve yardımcıları, icra katipleri gibi adalet alnında yardımcı meslek gruplarının hizmet içi eğitimleri tek bir müdürlük tarafından yapılmaktadır. Her grup için bölümler oluşturularak uzman ve büro oluşumlarının yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde uluslararası ilişkiler bölümü de faaliyete geçirilmelidir. Daimi eğitici kadrolarının oluşturulması ile programların sistematiği sağlanmalı ve derslerin boş geçmesi önlenmelidir. Verilen temel örneklerden anlaşıldığı üzere Akademi kanunu değişikliğinin yapılmasını sağlamak akademinin temel politikası ve önceliğini oluşturmaktır. Bu konuda çalışma yapmak üzere bir grup oluşturulmuş ise de 2006 yılında akademinin önceliği bu yılı mali ve idari personel eksikliklerini takip ile tamamlama ve ısı santrallerinin onarımı, su deposunun yapılması, çatı onarımları, elektrik yer altı tesislerinin yapılması, yemek ihtiyaçlarını sağlanması için ihale yapılması, güvenliğin sağlanması için güvenlik ihalesi, temizliğin sağlanması için temizlik ihalesi, taşıma sorununun çözümlenmesi, acil eğitim programlarının hazırlanarak uygulanması, kütüphane kurulumu, jeneratör tamiri, araçların bakım - onarımları, adayların sorunları gibi acil konular çözümlenerek hem akademinin çalışırlılığı sağlanmış hem de yapılan işler yavaş yavaş kurumsallaşmaya doğru ilerlemiştir. Bu nedenlerle 2006 yılında Akademi kanunu çalışması istenen aşamaya getirilememiş ise de, idari kadronun 2006 yılı çalışmalarını yaparken kanun da değişiklik yapılması gereken hususların hangi konuları kapsadığını da anlamasını sağlamıştır yılında ise temel konu ve öncelik kanun değişikliği çalışması yapmak olacaktır. Akademi idaresinin ikinci temel önceliği ise PTT den bu mekanın irtifak hakkı tesisi yolu ile alabilmektir. İrtifak hakkının alınmasından sonra büyük onarımlar yapılarak fiziki alt yapı oluşturulacaktır. Kanun değişikliği ile kurumsallaşmanın sağlanması ve fiziki alt yapı oluşturulduğunda Türkiye Adalet Akademisi görevlerini zorlanmadan yapan bir kurum olacaktır. Mali sorunlar ise hem hazine yardımı hem de kurumsallaşan Akademinin elde edeceği gelirler ile çözümlenebilecektir. III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 16

18 a 2006 Yılı Gelirleri : 17

19 18

20 b 2006 Yılı Giderleri : 19

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL SEKRETER İLE İDARİ PERSONELİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL SEKRETER İLE İDARİ PERSONELİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL SEKRETER İLE İDARİ PERSONELİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-24/06/2005 tarihli Bakan onaylı Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı