TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME"

Transkript

1 TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME Nurullah Ardıç (Dr., Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) Siyer Atölyesi 2009 a katılacak tebliğ sahipleri için hazırlanmıştır. Atıf için kullanılamaz Nisan 2009

2 Giriş Bu çalışmada Türkiye de Cumhuriyet dönemi boyunca siyer alanında yapılan akademik çalışmaların metodoloji ve sosyal bilim düşüncesi açılarından eleştirel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Bu değerlendirme, Türkiye de yayınlanmış ve Türkçe yapılmış (veya Türkçeye tercüme edilmiş) olan, akademisyenler tarafından kaleme alınmış tez, makale ve kitapları kapsayacaktır. Bu üç tür arasında yer alan tezler kategorisine lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri dâhildir. Ancak belirtmek gerekir ki, çok geniş bir dönemi ve oldukça hacimli bir malzeme bütününü kapsayan bu tür bir değerlendirmenin ölçeğinin de oldukça genel olacağı açıktır. Diğer bir ifadeyle, bu eleştirel değerlendirme, hakkında değerlendirme yapılacak metinlerin ayrıntılı birer incelemesini sunmayacak, bunun yerine literatürün genel nitelikleri üzerinden belli yönlerine dikkat çekilerek, bu çerçevede farklı örneklere işaret etmekle yetinecektir. Zira bu kadar geniş hacimli bir edebiyatın ayrıntılı incelemesi çok daha geniş kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Bunun yanı sıra, Saraçoğlu nun (2009: 2-3) da dikkat çektiği gibi, Türkiye de Cumhuriyet dönemine ait siyer çalışmaları nicelik açısından esasen son yılda önemli bir artış göstermiştir. Önceki dönemlerde, özellikle Cumhuriyet in ilan edildiği 1923 den Ankara Üniversitesi, Đlahiyat Fakültesi nin kurulduğu 1949 yılına kadar Türkiye de siyer alanında ilmi çalışma yok denecek kadar azdır. Bu sebeple çalışmamız doğal olarak son iki onyıla ağırlık verecek, ancak yine de önceki dönemlere çeşitli şekillerde atıflarda bulunacaktır. Yukarıda ana hatları çizilen bağlamda, Cumhuriyet dönemi boyunca yapılan Türkçe akademik siyer çalışmalarına eleştirel bir gözle bakıldığı takdirde altı temel problem alanı tespit edilebilir. Bunları sırasıyla i) siyerin araçsallaştırılması problemi, ii) siyerin özgünlüğü sorunu, iii) yöntem sorunu, iv) teorik çerçeve eksikliği, v) teorik çerçeve fazlalığı ve vi) siyer çalışmalarında nitelik sorunu olarak adlandırıyoruz. Hemen belirtmek gerekir ki, burada bütün bir siyer literatürünün bu sorunlarla malul olduğunu ileri sürüyor değiliz; aksine yaptığımız incelemede siyer alanında -Muhammed Hamidullah ın birtakım eserleri gibi- başarılı çalışmaların yapıldığını tespit etmiş bulunuyoruz. Ancak söz konusu literatürü eleştirel bir yaklaşımla ele alarak tespit edebildiğimiz bazı sorun alanlarına işaret 2

3 etmek suretiyle siyer alanında çalışan özellikle genç araştırmacıların dikkatini çekmeyi ve böylelikle yapılacak yeni çalışmalarda bu sorunlardan kaçınılması halinde bu alana daha verimli ve anlamlı katkılarda bulunabileceklerini ifade etmeyi amaçlıyoruz. 1. Siyer in araçsallaştırılması: Siyer ilminin araçsallaştırılması ifadesiyle bu metinde, çalışmanın yapıldığı dönemin genel siyasi ve kültürel atmosferinden etkilenerek ve/veya o dönemde popüler olan, gündelik tartışmalar çerçevesinde yaklaşarak, siyer alanının daha ziyade pratik kaygılarla yorumlanması ve -zaman zaman- söz konusu gündelik tartışmalara katkısı bakımından, faydacı bir bakışla ele alınması kastedilmektedir. Bu araçsallaştırma olgusu siyer literatürünün genelde modern Đslam düşüncesiyle ortak olan zaaflarının sonucudur. Bu zaaflardan bazıları şunlardır: a) Tepkisellik: Modern siyer çalışmalarının önemli bir kısmına duygusal, savunmacı yaklaşım ve reaksiyoner bir tavır hâkimdir (bkz. H. Algül 1994, Ş. Kayalı, 1995, H. Erdoğan 1995, M. Ağırman 2002, M. Y. Kandemir 2005, B. A. Çetinkaya ). b) Kendi gündemini oluşturamama: Modern siyer literatürünün geneli maalesef kendi gündemini oluşturamayıp Batılı gündem ve modaya kapılmakta ve daha ziyade popüler olan konuları çalışma nesnesi olarak seçmektedir. Bunun sonucunda ortaya iki tür araçsallaştırma çıkmaktadır: (i) Siyasi araçsallaştırılma: Türkiye de ilahiyat alanının birçok dalında olduğu gibi siyer çalışmalarında da mevcut siyasi konjonktürden çokça etkilenme (özellikle 28 Şubat tan sonra) gözlenmektedir. Söz konusu siyasi etki özellikle araştırılacak konu seçiminde bariz bir biçim almaktadır. Bu durum yapılan yayınların (kitap ve özellikle makale ve tez) başlıklarına da yansımakta ve sonuç olarak ortaya şu tür akademik yayınlar 1 H. Algül, 1994, Alemlere rahmet Hazreti Muhammed, Ankara: TDV. Ş. Kayalı, 1995, Alemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) VIII. (Kutlu Doğum Sempozyumu) Đslam'ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, 2001 H. Erdoğan, 1995, Hz. Muhammed (a.s.) sevgi ve aşkın kaynağıdır VIII. (Kutlu Doğum Sempozyumu) Đslam'ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, M. Ağırman 2002, Hz. Peygamberin insanlığa getirdiği yüce değerler VIII. (Kutlu Doğum Sempozyumu) Đslam'ın anlaşılmasında sünnetin yeri ve değeri M. Y. Kandemir, 2005, Peygamberimin Sevdiği Müslüman Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt. 3, Sayı. 1. B. A. Çetinkaya, 2006, Küresel Şiddet Karşısında Sevgi Peygamberi ve Đdeal Đnsan Hz. Muhammed Diyanet Đlmi Dergi, Cilt. 42, Sayı. 2. 3

4 çıkmaktadır: Đnsan hakları, 2 kadın hakları ve kadının durumu, 3 milliyetçilik, 4 Orta Doğu stratejisi 5, bir arada yaşama, 6 diyalog ve hoşgörü (mücerred Müslüman-Hıristiyan ilişkileri vs. dâhil değil), 7 yargı bağımsızlığı, 8 toplum düzeni, 9 inanç ve ifade özgürlüğü, 10 güvenlik politikası 11 vs. 2 M. Tayyip Okiç, 1970, Peygamberimiz (S.A.S) ve Đnsan Hakları Diyanet Đlmi Dergi. M. E. Demirçin, 1996, Hz. Peygamber'in getirdiği insan hakları Doğu'da ve Batı'da Đnsan Hakları [Kutlu Doğum Haftası: ]. S. Sancaklı, 2003, Hz. Peygamber ve Đnsan Hakları Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt. 3, Sayı H. Özgün, 1970, Peygamberimiz, Aile ve Kadın Hakları Diyanet Đlmi Dergi. R. Savaş, 1991, Hz Muhammed devrinde kadın, Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi: Đlâhiyat Fakültesi; A. mlf. 1992, Hz Muhammed devrinde kadın, Đstanbul: Ravza. A. Toksarı, 1993, Hz. Peygamber Devrinde Kadın Diyanet Đlmi Dergi, Cilt. 29, Sayı. 4. S. Kara, 1998, Tarihi Süreç, Kur'ân ve Hz. Peygamber Açısından Kadın EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler, Cilt. 1, Sayı. 3. L. Öztürk, 2001, Hazreti Peygamber döneminde sağlık hizmetlerinde kadınların yeri, Đstanbul: Ayışığı. Esra Uz, 2003, Hz. Muhammed Dönemi'nde kadının sosyal statüsü, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi. M. Eren, 2007, Hz. Muhammed'in sünnetinde kadına verilen değer Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj Sempozyumu, Çorum. 4 M. Çetin, 1993, Hz Peygamber'in milliyet görüşü, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi. 5 Đ. Balık, 1994, Hz. Peygamber'in ortadoğu stratejisi ve Türkler, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi. 6 A. Bulaç, 1994, Asr-ı Saadet'te Birarada Yaşama Projesi: Medine Vesikası Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te Đslam, Cilt II. Đstanbul. N. Günay, 2002, Hz. Peygamberin uygulamalarında bir arada yaşama örneği IV. Kutlu doğum sempozyumu: tebliğler, Isparta. A. Yaman, 2004, Tarihi ve hukuki yönüyle Medine sözleşmesi / Vesikası Modern Türkiye de Siyasi Düşünce: Đslamcılık, Đstanbul: Đletişim. 7 S. Ünalan, 1994, Hz. Muhammed döneminde Đslam- Hristiyan diyaloğu, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi. M. Talbi, 1998, Medine Mescidinde Dinlerarası Diyalog Kültürlerarası diyalog sempozyumu 1998 Đstanbul. Đ. Arslan, 2000, Beşeri ve siyasi yönleriyle Hz. Peygamber ( S. A. V.)`in hoşgörüsü, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi. N. Aşıkoğlu, 2000, Dinler arası Diyalogun Temelleri Üzerine Cumhuriyet Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 4. R. Hurç, 2002, Dinler Arası Diyalog Bağlamında Hz. Muhammed'in Hıristiyanlarla Đlişkileri Fırat Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 2. T. Sakallı, , Hz. Peygamber ve Dinî Hoşgörü Diyanet Đlmi Dergi, Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) özel sayısı. 4

5 (ii) Popüler araçsallaştırılma: Bu durum özellikle kavramlaştırma ve terminolojide ortaya çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda yaygınlaşan bu temayüle göre günümüzde adeta moda haline gelen kimi popüler ve akademik kavramlar ile bazı sosyal kurumların Hz. Peygamber ve hemen sonrasındaki dönemde ne durumda oldukları incelenir. Burada sorun, H. Dikmen, 2003, Hz. Peygamber'de hoşgörü ve insan sevgisi Çukurova Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 3, Sayı. 2. H. Yılmaz, 2004, Hz. Peygamber'in eğitiminde bir ilke olarak hoşgörü Cumhuriyet Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 8, Sayı 1. H. Kader, 2005, Din sosyolojisi açısından dinlerarası ilişkilerde Kur'ân ölçüleri ve Hz. Peygamber dönemi dinlerarası ilişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. M. S. Arı, 2007, Hz. Muhammed'in hoşgörü anlayışı Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj Sempozyumu, Çorum. B. Çetiner, 2007, Hz. Muhammed'in mesajının evrenselliği bağlamında dinler arası diyalog Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj Sempozyumu, Çorum. T. Coştu ve Y. Süleyman, 2007, Hz. Peygamber bir diyalog modeli midir? Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj Sempozyumu, Çorum. A. Yıldız, 2007, Hz. Peygamber'in insan sevgisi ve hoşgörüsü Harran Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı H. A. Görgülü, 2002, Hz. Peygamber ve yargı bağımsızlığı ilkesi IV. Kutlu doğum sempozyumu: tebliğler, Isparta. 9 K. Kaya, 1998, Sosyolojik Açıdan Hz. Peygamber Dönemi Din-Devlet Đlişkileri Eş olarak Hazreti Muhammed: Kutlu doğum tutanakları, Ankara. R. Hurç, 2002, Günümüz dini hareketler bağlamında Đslam peygamberinin toplumsal düzeni sağlamadaki rolü ve yaklaşımları Türkiye nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Đç ve Dış Tehditler): Bildiriler. M. A. Kapar, , Hz. Peygamber'in Gerçekleştirdiği Toplum Yapısı ve Özellikleri Diyanet Đlmi Dergi, Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) özel sayısı. M. Sarıbıyık, 2005, Hz. Muhammed ve dengeli toplumun oluşumu Dicle Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 7, Sayı 2. C. Abuzer, 2007, Hz. Peygamber'in hadislerinde açık toplum Harran Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı 17. S. Kara, 2007, Hz. Muhammed'in oluşturmayı hedeflediği toplumun bazı sosyal temel ilkeleri Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj Sempozyumu, Çorum. 10 A. Apak, , Hz. Peygamber (SAV)'in Uygulamalarında Đnanç Hürriyeti Diyanet Đlmi Dergi, Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) özel sayısı. K. Şulul, 2007, Hz. Peygamber'in bazı uygulamaları ve hadisleri çerçevesinde ifade hürriyeti Harran Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı M. A. Yediyıldız, 2007, Hz. Peygamber'in güvenlik politikası Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj Sempozyumu, Çorum. 5

6 modern kavramlarla hesaplaşmadan onları siyere adapte etme çabası ve bunun gerektirdiği tarihsel bağlamı göz ardı etme yanlışıdır. Bu tür çalışmalarda hem Asr-ı Saadet döneminin tarihsel bağlamı hem de bu tarihsel realiteyi açıklamakta kullanılan modern kavramların ideolojik ve kültürel arka planı genel olarak ihmal edilir. Sonuçta ortaya şöyle ürünler çıkmaktadır: Hz. Peygamber in devrimciliği, 12 bey at: seçim usulü, 13 basın, 14 çevrecilik, 15 kapitalizm, 16 Hukuk Devleti, 17 Site Devleti, 18 spor, 19 tüketici hakları, 20 âdâb-ı muaşeret, 21 istihbarat, 22 gelenek vs. yenileşme/modernleşme ilişkisi, 23 modern teknoloji, Đnamullah Han, 1958, Cihanın En Büyük Đnkılapçısı Hz. Muhammed (SAV) Đslam, II, sy M. A. Kapar, 1991, Đslam da Bey at (Seçim Usulü) SÜĐFD, sy. 4. M. A. Kapar, 1994, Hz. Peygamber Döneminde Bey'at SÜĐFD, sy Đ. S. Sırma, 1984, Hz. Peygamber (S.A.V) Devrinde Basın Đslam, I, sy A. Yılmaz, 1984, Asr-ı Saadet'te ve günümüzde din eğitimi ile çevre Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. M. Bayrakdar, 1994, Asr-ı Saadet'te Çevre Bilinci (Ekolojik Sünnet) Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te Đslam, Cilt V, Đstanbul. Y. Macit, 1997, Hz. Peygamber'in sünnetinde çevre, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi. M. Taşbilek, 1997, Hz. Peygamber'in sünnetinde çevre, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi. C. Yeniçeri, 1998, Kur'an ve Hz. Muhammed (SAV)'in uygulamaları ışığında çevre ve hayat dengelerinin kornması Journal of Qafqaz University, Sy. 2. S. Sancaklı, 2001, Hz. Peygamber ve Çevrecilik Anlayışı Đslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt. 14, Sayı Joseph Chelhod, 1992, Hicret Öncesi Mekke'de Kapitalizm Uludağ Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 4, Sayı R. Ege, 1993, Medine Vesikası mı, Hukuk Devleti mi? Birikim, Sayı M. Birsin, 1995, Đslam Hukuku açısından Medine Site Devletinde yönetim biçimi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi. A. Kalaycı, 1996, Đslam öncesi Mekke sitesinde sosyal yapı, Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul Üniversitesi. 19 V. Akyüz, 1994, Asr-ı saadet'te Spor Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te Đslam, Cilt III, Đstanbul. H. Đşler, 1997, Türk Kültüründe Sportif Aktiviteleri Etkileyen Đslami Unsurlar ve Hz: Muhammed (S.A.V.)'in Sünnetinde Spor Türk Kültürü, Cilt. 37, Sayı H. Arslan, 1994, Asr-ı Saadet'te tüketicinin Korunması Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te Đslam, Cilt V, Đstanbul. 21 A. Duman, 1994, Asr-ı Saadet'te Adab-ı Muaşeret Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te Đslam, Cilt V, Đstanbul. 22 M. Bozan, 1995, Hz. Resulullah'ın istihbaratı, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi. H. Üstüner, 2001, Hz. Peygamber Devrinde istihbarat, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi. A. Bakır, 2003, Hz. Peygamber ve Raşid Halifeler Devrinde Haber Alma ve Casusluk Faaliyetleri Fırat Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 1, Sayı M. Fayda, 1996, Asr-ı saadet döneminde gelenek ve yenileşme Đslam, gelenek ve yenileşme = Islam, tradition and change [Uluslararası Kutlu Doğum Đlmi Toplantısı] Đstanbul. 6

7 pedagojik formasyon, 25 iletişim psikolojisi, 26 öteki, 27 eşitlik, 28 sosyal dayanışma, 29 beden dili, 30 küreselleşme, 31 pediatri, 32 eğitimde görselleştirme, 33 engelliler, 34 duygu eğitimi, 35 başarının ilkeleri, 36 yemek kültürü, 37 A. Đlhan, 2000, Son peygamber ve çağdaşlık Türkiye nin çağdaşlaşma problemi ve Đslam: Sempozyum, Đzmir E. Okumuş, 2007, Hz. Muhammed ve toplumsal değişim Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj Sempozyumu, Çorum. 24 H. Aydemir, 1997, Gelişen Teknoloji ve Allah Resulü (s.a.v.)'in Verdiği Đpuçları, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi. 25 A. Koç, 1995, Hz. Peygamberde pedagojik formasyon, Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi. 26 Y. Macit, 2002, Đletişim psikolojisi açısından Hz Muhammed, Doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Y. Macit, 2003, Hz. Muhammed'in Bazı Đletişim Đlkeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 16. H. Kurt, 2007, Hz. Peygamber'in insanlarla ilişkileri ve aile içi iletişiminde sevgi, Harran Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 12. Sayı 17. S. Sancaklı, 2008, Hz. Peygamber'in Medine döneminde tesis ettiği kardeşleştirme (Muâhât) projesinin günümüz bireysel ve toplumsal hayat açısından önemi ve analizi, Sünnetin bireysel ve toplumsal değişimdeki rolü, Konya. 27 O. Güner, 2001, Hz. Peygamber'in Ötekine bakışı Đslam ve öteki : dinlerin doğruluk, kurtarıcılık ve bir arada yaşama sorunu, Đstanbul. 28 Y. Açıkel, 2002, Hz. Peygamberin evrensel mesajlarından müsavat IV. Kutlu doğum sempozyumu: tebliğler, Isparta. 29 H. M. Soysaldı, 2002, Hz. Peygamber ve Sosyal Dayanışma Diyanet Đlmi Dergi. 30 M. Karataş, 2003, Hz. Peygamber'in beden dili Đstanbul Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 8. M. Kavaklıoğlu, 2004, Başkalarının beden dilini okuması açısından Hz. Peygamber Gazi Üniversitesi Çorum Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 3. Sayı 6. B. Erul, 2006, Hz. Peygamber ve Beden Dili Hz. Peygamber in tebliğ metodu ışığında Đslam ın güncel sunumu Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu tebliğ ve müzakereleri, Ankara. 31 V. M. Memmedeliyev, 2004, Müslüman Alimlerinin Globalleşmeye Münasebetine Dair Bazı Kayıtlar Bakü Devlet Üniversitesi Đlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuası, Cilt. 1. Sayı M. Yurdakök, 2004, Peygamber ve Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Cilt. 47(2). 33 A. Korukcu, 2006, Peygamberimizin Eğitim Uygulamalarında Görselleştirme, Đslâmî Đlimler Dergisi (The Journal of Islamic Sciences), Cilt. 1, Sayı S. Sancaklı, 2006, Hz. Peygamber'in Engellilere Karşı Bakış Açısının Tesbiti Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt. 6, Sayı 2. Y. Yiğit, ts, Hz. Peygamber'in Engellilere Davranışı Diyanet Đlmi Dergi. 35 V. Kasar, 2007, Hz. Peygamber'in sünnetinde duygu eğitimi Harran Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 12. Sayı 17. 7

8 Tarih metodolojisi açısından bu tür çalışmaların temel problemi anakronizm tehlikesidir. Yani modern kavram ve kurumların ortaya çıktığı tarihsel şartları ve bunların tarihini dikkate almadan, bu şartların Hz. Peygamber döneminde de var olduğunu varsayma sorunudur ki, ciddi bir metodolojik zaaftır. Bu çerçevede -en zararsız görünenbirkaç örneği ele alabiliriz. Mesela az sayıdaki çalışmanın başlıklarında geçse de aslında diğer birçok çalışmanın içeriğinde Mekke ve Medine için sıkça kullanılan Site Devleti kavramı, Antik Yunan da icat edilmiş, belli sosyal (mesela kölecilik ve aristokrasi) ve ideolojik (pagan kültür) şartların ürünü olan bir şehir-devlet modelini ifade etmektedir. Yine mesela nötr bir terimmiş gibi görünen (ve kullanılan) tüketici hakları kavramı esasen modern-kapitalist üretim tarzı ve onun doğurduğu kitle kültürünün bir ürünüdür. Tüketici kategorisinin 20. yüzyılda çıkmış bir kavram olmasının yanı sıra bu kavramın arkasında uzun bir manipülasyon ve mücadele tarihi vardır. Modern kavramların sorgulanmaksızın kullanılmasının bir mahzuru da Đslam ın ve Hz. Peygamber in Mekke ve Medine deki toplumsal gerçekliğe yaptığı müdahalelerin fazlaca bir etkisinin olmadığı imasıdır: söz konusu kurum ve kavramlar zaten orada da varsa Hz. Peygamber neyi getirmiştir? Bütün bu metodolojik problemlerin sonucunda ortaya çıkan şey siyerin siyasi ve popüler biçimlerde araçsallaştırılması meselesidir. Bununla yakından bağlantılı bir başka sorun ise siyerin özgünlüğü problemidir. 2. Siyer in özgünlüğü sorunu Siyer kendi başına müstakil bir akademik disiplin midir? Bu sorunun cevabını vermek zordur. Müstakil bir akademik disiplin olabilmesi için siyerin kendi özel soru ve konularının olması gerekir. XX. yüzyıl boyunca Türkiye de yapılan siyer çalışmalarına baktığımızda siyerin orijinal konularının ve özel sorularının en iyimser tabirle literatüre hâkim olmadığı açıkça görülmektedir. Nitekim belli bir akademik mesele için bu siyerin konusudur demekte zorluk çekilmektedir. Bunun bir sebebi yukarıda bahsettiğimiz araçsallaştırma sorunudur. Ancak görebildiğimiz kadarıyla bu problemin iki önemli sebebi daha vardır. 36 M. W. Khan, 2007, Hz. Muhammed'in başarı prensipleri Bakü Devlet Üniversitesi Đlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuası, Cilt. 1. Sayı S. D. Akgün, devam ediyor, Hz.Peygamber Döneminde Yemek Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi. 8

9 Bunlardan birincisi, araştırma programı ve araştırma geleneği eksikliği olarak isimlendirilebilir. Yani siyer alanında uzmanlaşmış olanların kendileri tarafından oluşturulmuş, belli dönem ve konuları belli yöntem ve yaklaşımlar çerçevesinde araştırmayı hedefleyen akademik yapılar eksiktir. Bunun hem bir sebebi hem de bir sonucu olarak siyer alanı içerisinde oluşmuş araştırma gelenekleri (farklı ekoller) de yoktur. Bu iki eksikliğin en bariz göstergelerinden biri siyer konularını daha ziyade diğer alanların (hadis, fıkıh, tefsir vs.) uzmanlarının çalışmasıdır. Nitekim yukarıda örnek olarak atıfta bulunduğumuz yayınların bir kısmı bu mücavir alanların ilgilileri tarafından kaleme alınmıştır. Siyerin özgünlüğü sorunu çerçevesinde etkili olan bir diğer sebep ise akademik/ilmi dert eksikliği diyebileceğimiz bir meseledir. Siyer alanındaki çalışmaların bir çoğunda Asr-ı Saadet dönemine dair hayati önemde gördükleri belli konuları derinlemesine araştırıp ortaya koyma yerine, eldeki mevcut bilgileri yeni ifadelerle veya yeni kalıplara döküp yeniden ifade etme yaygın bir pratik olarak görünmektedir Yöntem sorunu Türkiye de Cumhuriyet dönemi boyunca yapılan siyer çalışmalarında göze çarpan bir başka sorun da araştırma metodu eksikliğidir. Günümüzde sosyal bilimciler tarafından kullanılan farklı yöntemlere -genel olarak Đlahiyat camiasında olduğu gibi-siyer alanında çalışanlar arasında da -en hafif tabiriyle- gereken önem verilmemektedir. Dahası, bir akademik çalışmanın olmazsa olmaz şartlarından biri olan bilimsellik niteliğinin en temel unsurunun sağlam bir araştırma yöntemi olduğu dahi görülmemektedir. Bu durum doğrudan doğruya Đlahiyat fakültelerindeki akademik yapılanmayla ilgili gözükmektedir. Bugün siyer uzmanlarının farklı sosyal bilim dallarında kullanılmakta olan tarihsel mukayese metodu, makro/yapısal vs. sosyal-mikro tarih, siyasi-iktisadi analiz, söylem analizi, muhteva analizi gibi yöntemleri en azından dikkate alması, tartışması ve kendi çalışmalarının bu yöntemler karşısında nerede durduğunu belirlemesi gerekmektedir. Türkçe siyer literatüründeki sosyal-bilimsel yöntem eksikliğinin doğurduğu en önemli problemlerden biri de akademik çalışmalardaki mukayese eksikliğidir. Bu çerçevede, tarihi anlamak için elzem olan mukayese metodu siyer uzmanları tarafından özellikle Hz. Peygamber döneminin farklı boyutlarının (örneğin iktisadi yapı, farklı din 38 Bu husustaki istisnalara örnek olarak Hz. Peygamber in mektuplarını dert edinip bulan ve yayınlayan Muhammed Hamidullah verilebilir. Bkz.. M. Hamidullah, 1969, Hz. Peygamber in Kisra ya Gönderdiği Mektubun Aslı Diyanet Đlmi Dergi, VIII, sy

10 mensuplarının durumu, hukuk sistemi vs.) dönemin diğer toplumlarıyla (Roma, Sasani, Afrika gibi) mukayese edilmesi ihtiyacı önem arz etmektedir. Bu tür mukayeseler için elzem olan boyutlardan bir tanesi yöntem ise bir diğeri de teoridir. 4. Teorik çerçeve eksikliği Siyer çalışmalarının seviyesinin yükseltilmesi için çalışılan konular ve inşa edilen argümanların açıkça tanımlanmış bir teorik yaklaşım ve belli bir sistematiğe dayandırılması gerekmektedir. Ele aldığımız literatürde bunun gerçekleştirildiğini müşahede etmek hayli zordur. Türkiye de siyer alanında en ileri düzeyde eserler veren Muhammed Hamidullah bile bu açıdan sorunlu gözükmektedir. Tarihi verinin analizine yön ve şekil veren bir teorik çerçeve olmaksızın yapılan çalışmaların ilmi değeri zayıflamaktadır. Bu sebeple, siyer çalışmalarında bulunması gereken sağlam bir teorik çerçevenin temel unsuları şunlardır: a. Bir teoriyi destekleme veya eleştirme b. Literatür taraması c. Bilinçli terminoloji kullanımı Teoriler tarihsel gerçekliğin anlaşılmasına hizmet eden kavramsal modeller olduğu için çalışılan konuya belli bir teorik çerçeveden -ki bunun büyük bir teori olması gerekmez- bakmak her zaman o konuyu anlamada elzemdir. Zira teorisiz gözlem imkansızdır. Yapılan ampirik incelemelerin önemli bir amacı da haddi zatında bazı teorik yaklaşımları desteklemek, diğerlerini ise zayıflatmaktır. Bu sayede teoriler daha rafine hale gelirken toplumsal gerçekliğin anlaşılması kolaylaşır. Bunun yanı sıra yapılan çalışmanın belli bir literatüre (ya da birkaç literatürün kesişim alanına) yerleştirilmesi gerekir. Bundaki amaç söz konusu literatürleri zenginleştirmek, belli bir konuda ilim adamları arasında yapılan mükâlemeye katkıda bulunmaktır. Son olarak, belli bir teorik çerçeve olmaksızın sağlıklı bir terminoloji kullanmak mümkün değildir. Sağlıklı terminoloji kullanımı olmayınca da tarihsel gerçekliğin anlaşılması zorlaşır; ayrıca yapılan çalışmanın ilmi kalitesi azalır. Ancak belirttiğimiz gibi bu terminoloji kullanımının bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir; aksi takdirde farklı teorik yaklaşımların birbiriyle çelişen terminolojileri kullanılmış olur ki, bu da bir keşmekeşe yol açabilir. 10

11 5. Teorik çerçeve fazlalığı Teorik çerçeve fazlalığı ndan söz ederken değişik teorik bakış açılarından beslenen kavramların farkında olunmadan kullanılması suretiyle ortaya çıkan kavramsal kargaşadan bahsediyoruz. Bu tariften de anlaşıldığı gibi söz konusu sorunun iki ana veçhesi vardır: 1. Farkında olmadan siyere uygulanan teorik yaklaşımlar: Buna örnek olarak siyer literatürüne dâhil metinlerde sıkça karşımıza çıkan sosyal dayanışma 39 kavramını verebiliriz. Bu kavram, Fransız sosyolog Emile Durkheim ın ( ) 19. yy. Batı Avrupa sı bağlamında geliştirdiği teorinin merkezinde yer alır. Dönemin Avrupa (hatta Fransız) toplumsal yapısındaki gerilimler, sanayileşme, sekülerleşme vs. gibi çok boyutlu ve modern karakterdeki olgular temelinde üretilen bu kavramın hiç sorgulanmaksızın Hz. Peygamber dönemine de uygulandığı sıkça görülmektedir. Ancak bu yapılırken farkında olunmadan Durkheim ın -bu kavram etrafında kurduğu Yapısal Đşlevselcilik yaklaşımı da Asr-ı Saadet dönemini anlamak ve açıklamak için kullanılmış olur tabi bu da tam olarak gerçekleştirilemez. Sosyal dayanışma kavramının bu kadar yaygın olup normalleşmesinin önemli bir sebebi Ziya Gökalp tarafından -yine sorgulamaksızın- Türkiye ye aktarılan bu kavramın hem Türkiye deki sosyal bilim camiasında çok popüler olması, hem de Türkiye devletinin resmi ideolojisinin temel dayanaklarından biri olan korporatizmin merkezinde yer almasıdır. Bu çerçevede verilebilecek bir başka örnek Âdâb-ı muaşeret 40 kavramıdır. Batı da 18. yy. dan başlayarak sınıfsal ayrışmanın (üst-alt sınıflar) bir alanı olarak ortaya çıkmış olan bu terim hiç de masum (nötr) değildir. Zira modern hayat tarzının ürettiği bir tür iktidar ağları biçimini (insan bedeni ve zihninin burjuva değerleri çerçevesinde biçimlendirilmesi disiplin) kurumlaştıran unsurlardan bir tanesidir. Ancak Türkiye de özellikle son yılda yapılan siyer çalışmalarına bakıldığında, kavramın ortaya çıkış şartları ve sözünü ettiğimiz siyasi ve ideolojik arka planı göz ardı edilerek Hz. Peygamber dönemine uygulandığı görülmektedir. 39 H. M. Soysaldı, 2002, Hz. Peygamber ve Sosyal Dayanışma Diyanet Đlmi Dergi. 40 A. Duman, 1994, Asr-ı Saadet'te Adab-ı Muaşeret Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te Đslam, Cilt V, Đstanbul. 11

12 2. Farklı teorik yaklaşımların aynı metinde iç içe geçerek bulunması problemi: Bazen de birden fazla teorik yapı aynı metinde içinde bulunmakta ve bunlar birbirleriyle çatışan yaklaşımlar olabilmektedir. Bunun farkında olunmadığı için de farklı sosyal teorilerin aynı metinde çatışması sonucu metin içinde çeşitli tutarsızlıklar ortaya çıkmaktadır. 6. Siyer çalışmalarında nitelik sorunu Türkiye de Cumhuriyet dönemi boyunca yapılan siyer çalışmalarında göze çarpan en temel problem bu çalışmalarının genelinin akademik seviyesinin düşük oluşudur. Yukarıda tartıştığımız sorunların bir tür bileşkesi ve sonucu olan bu problemin -yukarıdakilere ilaveten- zikredebileceğimiz ana sebepleri şunlardır: a. Analiz yerine tasvirin hakimiyeti: siyer çalışmalarında bir argüman geliştirip onu -yukarıda zikrettiğimiz- metodlarla- delillendirme, belli bir teorik perspektiften rakip argümanları eleştirme vs. analiz unsurları genelde eksik gözükmektedir. b. Çokça eskinin tekrarı: konuları derinlemesine araştırma yerine mevcut bilgileri yeni (popüler) terimlerle tekrar ifade etme kolaycılığı maalesef çok yaygın bir uygulamadır. Bu durum yukarıda tartıştığımız siyasi ve popüler araçsallaştırmanın da bir sonucudur. c. Belgeci tarihçiliğin zayıf kalması: siyer alanında uzmanlaşmış isimlerin çoğu orijinal kaynak kullanmak yerine genelde ikincil kaynaklarla çalışma yolunu tercih etmekte, bu sebeple, yapılan çalışmaların orijinal katkısı pek görülmemektedir. d. Akademik dergilerde hakemlik müessesesinin iyi işlememesi: bu sorun aslında Türkiye de bütün akademik alanlar için geçerlidir, ancak siyer alanında bunun hassaten bir problem olduğu görülmektedir (krş. Saraçoğlu 2009). e. Akademik metinlere vaaz üslubunun hâkim olması (msl. bkz. Đ. S. Sırma 1994, M. Uğur 1994; krş. Hamidullah 1994). Sonuç Sonuç olarak, altı ana başlık altında değerlendirdiğimiz bu sorunlar sebebiyle Türkiye de Cumhuriyet dönemi boyunca yapılan siyer çalışmalarının niteliği uluslararası ilmi 12

13 standartların oldukça uzağındadır. Siyer alanında çalışacak genç ilim adamları, yaptıkları çalışmaların Batı ve Đslam dünyasında itibar ve ilgi görmesini istiyorlarsa bu hususlara dikkat etmeli ve yukarıda tartışılan sorunları aşmak suretiyle uluslararası akademik camiaya hitap edebilmelidir. Bu konuda yapılması gereken şeylerden biri de -Arapçanın yanı sıra- çalıştıkları konularla ilgili en az bir Batı dilini de hakkıyla öğrenmektir. Zira günümüz akademisinin yaygın olarak kullandığı Batı dilleri, sadece oryantalist metinler üreten az sayıdaki çevrenin değil, Đslâm dünyasındaki uluslar arası çalışmaların da kendini ifade ettiği araçlardır. Öte yandan modern Batı tarihi hakkında ciddi bir birikim sahibi olmak, siyer çalışacaklar için bir lüks değil, aksine temel bir ihtiyaç olarak kabul edilmelidir. Aksi taktirde özellikle dil, tez, yaklaşım ve metodoloji boyutlarında savrulan ve dolayısıyla ne fayda getirdiği hayli tartışmalı olan metinlerin üretilmesine bir son vermek mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede, son yıllarda genelde Đlahiyat camiasında gözlemlenen, farklı alanlarda birikimi olan, dil bilen ve dünyaya geniş bir perspektiften bakabilen genç ilim adamlarının varlığı bu konudaki ümitlerimizi beslemektedir. 13

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE SİNDE DİN-TOPLUM İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU VE DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI V. KOORDİNASYON TOPLANTISI

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE SİNDE DİN-TOPLUM İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU VE DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI V. KOORDİNASYON TOPLANTISI bilimname XVI, 2009/1, 207-211 GÜNÜMÜZ TÜRKİYE SİNDE DİN-TOPLUM İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU VE DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI V. KOORDİNASYON TOPLANTISI İsmail GÜLLÜ Arş. Gör., Erciyes Ü. İlahiyat F. igullu@erciyes.edu.tr

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 1 2011/1 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet YAMAN

Prof. Dr. Ahmet YAMAN Prof. Dr. Ahmet YAMAN Anabilim Dalı : Đslâm Hukuku Tel (Đş) : (0)0898 Faks : (0)0889 e-posta () : ayaman@akdeniz.edu.tr e-posta () : yamanahmet@hotmail.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi Đlâhiyat

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ SOSYOLOJİ VE DİN SOSYOLOJİSİ Din Sosyolojisinin Konusu...11 Zeki Arslantürk Sosyolojik Din Tanımları...37 Kemaleddin Taş Din ve Toplum İlişkileri...43 Dini Tecrübenin İfade

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

V. Din Şûrası Programı

V. Din Şûrası Programı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şûrası Programı Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri 08-10 Aralık 2014 Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 1. GÜN:

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme. Temel İslam Bilimleri.

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme. Temel İslam Bilimleri. KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Doğum Yeri: Bölüm: Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme Temel İslam Bilimleri Tel: E-Posta: ilyascanikli@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN AMACI VE GEREKÇESİ Etnik, dini ve siyasi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar Binası) TANITIM KİTAPÇIĞI (2010-2011) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Genel Devlet Teorileri (LAW 423) Ders Detayları

Genel Devlet Teorileri (LAW 423) Ders Detayları Genel Devlet Teorileri (LAW 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Devlet Teorileri LAW 423 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

ŞANLIURFA ULUSLARARASI XI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU

ŞANLIURFA ULUSLARARASI XI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU ŞANLIURFA ULUSLARARASI XI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU SEMPOZYUM BAŞKANLIĞI Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı) İhsan AÇIK (Şanlıurfa İl Müftüsü) SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Genel 1993- Doktora Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı Yabancı Dil Bilgisi İngilizce 1998 Bahar KPDS 73 Akademik Ünvan Ve Görevler 1993- DOÇENT

Detaylı

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politika Bilimi LAW 221 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 Lisans Atatürk Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM BİRİNCİ DUYURU Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

DİKAB I. Ve II. Öğretim A-1

DİKAB I. Ve II. Öğretim A-1 08:00 Uygulamaları (Toplantı Salonu) 09:00 Uygulamaları Uygulamaları 10:00 Yaşayan Dünya Dinleri BAYRAM 11:00 Yaşayan Dünya Dinleri BAYRAM 13:00 Yaşayan Dünya Dinleri BAYRAM 14:00 Yaşayan Dünya Dinleri

Detaylı

ZĐYA GÖKALP ĐN DĐN SOSYOLOJĐSĐ Ahmet Faruk Kılıç, Değişim Yayınları, Đstanbul, Şubat-2008, 282 s.

ZĐYA GÖKALP ĐN DĐN SOSYOLOJĐSĐ Ahmet Faruk Kılıç, Değişim Yayınları, Đstanbul, Şubat-2008, 282 s. sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 18 / 2008, s. 211-215 tanıtım-değerlendirme ZĐYA GÖKALP ĐN DĐN SOSYOLOJĐSĐ Ahmet Faruk Kılıç, Değişim Yayınları, Đstanbul, Şubat-2008, 282 s. Mesut ĐNAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

SEMPOZYUMU Mart 2016 KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

SEMPOZYUMU Mart 2016 KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Rahmet ve Çatışma Bağlamında İSLAM MEZHEPLERİ SEMPOZYUMU 25-27 Mart 2016 KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 1877 Rahmet ve Çatışma Bağlamında İSLAM MEZHEPLERİ SEMPOZYUMU

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI)

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, 15.08.2013 VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS DERSLERİ I. Yarıyıl 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF II. III. IV. V. VI. VII. Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Kur'an

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Talas Doç.Dr. Bülent Şen Doç.Dr. Cengiz Yanıklar Doç.Dr. Gülay Ercins Doç.Dr. Özgür Sarı Yrd.Doç.Dr. Aylin

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) İlahiyat Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan FATİH Üniv. (T.B.) Özel YGS-4 2.Olasılık 467,365 34 31 40 10 FATİH Üniv. (T.B.) Özel YGS-4 4.Olasılık 467,365 25 37 40 10 FATİH Üniv. (T.B.) Özel YGS-4

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AHMET HAMDİ AKSEKİ SEMPOZYUMU. 8 9 Kasım 2013, Antalya. P r o g r a m

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AHMET HAMDİ AKSEKİ SEMPOZYUMU. 8 9 Kasım 2013, Antalya. P r o g r a m AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AHMET HAMDİ AKSEKİ SEMPOZYUMU 8 9 Kasım 2013, Antalya P r o g r a m 1. Gün (8 Kasım 2013 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu, Kampüs / ANTALYA 2.

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji

Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji Haz: Emrah GÖKER, 4 Mayıs 2007 Ekonomi insanların nasıl tercih yaptıklarıyla ilgili ise, sosyoloji insanlara nasıl yapacak hiçbir tercih bırakılmadığıyla ilgilidir.

Detaylı