BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akpartiistanbul."

Transkript

1 BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için May s 2014 SAYI 19 Baflkan dan... Vicdan Karfl s nda Siyaset! Son dönemde Türkiye'de muhalif siyasi partiler bir varolufl buhran yafl yor. Toplumun karfl s na yans tt klar kesimlerin taleplerini siyaset diline tercüme ederek ç karamayan bu aktörlerin flimdilik kendi varl klar n dayand rd klar bir husus var: Erdo an karfl tl. Say n Baflbakan' n 12 y l boyunca toplumun farkl kesimlerine ulaflarak infla etti i liderli in karfl s nda muhalefet, bir flekilde dayand klar toplumsal koflul ve aidiyetler nedeniyle AK Parti'ye karfl olan toplum kesimleri üzerinde anti-kahramanc l k oynuyorlar. Say n Baflbakan' n AK Parti'ye gönül verenler nezdinde hakim olan imaj n n kötü bir karikatürü, topluma Erdo an korkusu pompalayarak çizilmeye çal fl l yor. Kullan lan kelime ise vicdan. Siyasetin karfl s na yerlefltirdikleri vicdan kelimesiyle siyasetin sadece ç karlar temsil etti i; hiç bir toplumsal probleme çözüm üretemedi i aksine ''vicdan kirlenen insanlar'' taraf ndan yap ld varsay m üzerinden siyaset kurumu kirletiliyor. Bunun için Türkiye'de toplumsal sorunlara çözüm üretmeye çal flan bütün ad mlar fleytanlaflt r l yor: Çözüm süreci ''vatan satmak'', yahut ''Cumhurbaflkanl için yap lan stratejik bir hamle'' olarak topluma sunuluyor. Muhalefetin toplumsal olan her alanda etkisizleflmesi sonucu, yaflanan her olay n ard ndan ayn siyaset tekrar ediliyor. AK Parti'ye sald r, Erdo an' itibars zlaflt r. Muhalefetin yaflad asl nda bir k s r döngü. Say n Baflbakan'a olan karfl tl klar n siyasetlerinin merkezine yerlefltirdikçe toplumsal sorunlara çözüm üretme ufkundan ayr l yorlar ve bu oldukça da aktör olma vas flar n kaybediyorlar. Geriye söyleyecek bir söz kal yor: ''Baflbakan vicdans z; AK Partililer vicdans z.'' Vicdan kelimesi AK Parti'yi fleytanlaflt rman n anahtar na dönüflüyor. nsanlar n duygular n merkeze alarak vicdanlar kullanmay amaçlayan muhalefet yönteminin son örne ini Soma'da gördük. Daha kazan n ilk an nda, devletin bütün imkanlar iflçilerimizi yer alt ndan kurtarmak için seferber edilirken ''katil hükümet'' sloganlar yla muhalefet yapanlara bu ülke maalesef flahitlik etti. fiunun fark nda olmal y z ki, daha fazla flekilde siyasetin nesnel boyutlar n göz ard ederek kendi yaratt klar hayali durum içerisinde yaflamaya devam eden muhalefet, h zl bir flekilde toplumdan uzaklaflacakt r. Siyasetle vicdanlar karfl karfl ya getirmek hiç bir sorunumuzu çözüme kavuflturmayaca gibi, ayn zamanda toplumsal yap m z n bütünlü üne de zarar verecektir. G yaseddin GERG N 2 Sonuç Yerine: stanbul Seçimlerinin Belirleyicili i 4 Fatih S rmac Çekmeköy Bel. Bflk. Yrd. 5 fiaban Demirel Ka thane Bel. Bflk. Yrd. 6 Kur an nananlar çin fiifad r 8 Soma n n Yas n Tutmak Yetmez

2 Sonuç Yerine: stanbul Seçimlerinin Belirleyicili i 1 Türkiye demokratikleflme tarihi aç s ndan kuflkusuz baz seçimler, di erlerine göre daha büyük bir anlam tafl maktad r. Bunun nedeni, söz konusu seçimlerde sadece parti ya da siyasetçinin de iflmesinin ötesinde, siyasal yap da da önemli de iflimlerin meydan gelecek olmas d r. Bu yönüyle öne ç kan seçimlere bak ld nda hepsinin ortak özelli i, halk n vesayete karfl göstermifl oldu u kararl tutumu yans tmas d r. Bu ba lamda, 1950,1973,1983,1995 ve 2002 seçimleri Türkiye siyasal hayat nda ayr bir öneme sahiptir seçimleri, otoriter tek parti yönetiminden çok partili demokratik sisteme geçiflin kap s n aralam flt r ve 1983 seçimleri ise, halk n vesayetçi ve dayatmac yap lara meydan okudu u seçimlerdir. Çünkü bu seçimler, askeri darbelerle kesintiye u rayan demokratik sistemin yeniden inflas için halk n vesayetçilerin iflaret etti i partileri cezaland rd seçimlerdir seçimleri ise, yine vesayetçi yap lar taraf ndan ötekilefltirilen bir siyasal partinin (Refah Partisi'nin) halk taraf ndan sahiplenildi i bir seçim olmas aç s ndan önemlidir. Bu zincirin devam niteli indeki 2002 seçimleri de statükocu ve vesayetçi yap lar n her türlü siyaset d fl engellemelerine ra men yeni kurulan bir siyasi hareketi (AK Parti) halk n sahiplenmesini sembolize etmektedir. Ayr ca bu seçimler, 1950'de bafllayan çevrenin merkeze yöneliminin bir sonucu olarak eski merkez in kesin olarak k r lmas n ifade eder sonras seçimleri ise, her seçim döneminde eski yap lar n gücünü yeniden kazanmas na yönelik çeflitli manevralar na ra men halk n istikrar öncelemesi ve restorasyona sahip ç kmas anlam na gelmektedir. Türkiye yerel siyasetine bak ld nda genelde Türkiye'de demokratik sistemin ba lamas n n ard ndan yerel seçimlerin daha çok tüm ülkeyi kapsayan genel sorunlar üzerinden tart fl lmas bir gelenek haline gelmifltir. Dolay s yla da iktidar partilerini hariç tutarsak siyasal partiler yerel yönetimle ilgili politikalar n flekillendirme ihtiyac bile duymazlar. Belli ba l büyük flehirlerde aç klad klar programlar ise, daha çok konjonktürel flartlar n getirmifl oldu u zorlamalarla günü kurtarmaya dönük olarak haz rlanmaktad r. Bununla birlikte siyasal partilerin yerel yönetim vizyonu seçim dönemlerinde tart fl l r ve seçimi kazanan partinin d fl ndaki adaylar n projeleri ço u zaman bir dahaki seçime kadar gündeme bile gelmez. Partilerin bir ço u yerel yönetim ve proje belediyecili i söylemlerini ise büyükflehirler üzerinden daha çok da stanbul merkezli dile getirirler. Bunun en önemli nedeni ise, stanbul'un hem yerel hem de genel seçimlerde Türkiye'nin genel siyasetini temelden etkilemesidir. Bu ba lamda, 1963 yerel seçimlerinin ard ndan stanbul seçimlerinin sonuçlar Türkiye siyaseti ile paralellik gösterir stanbul Belediye Baflkanl seçimlerini AP kazan r, ard ndan 1965 y l genel seçimleriyle Süleyman Demirel tek bafl na iktidar olur. Bu süreç 1968 yerel seçimlerinin ard ndan yap lan 1969 seçimlerinde devam eder ve AP hem stanbul'da hem de Türkiye'de birinci parti ç kar ve 1977 stanbul yerel seçimleri de ülke siyaseti ile paraleldir. Ortan n solu tart flmalar n n ard ndan kendini halka yaklaflt ran CHP, bu dönemde yerelde ve genelde birinci parti olarak seçimlerin galibi olacakt r yerel seçimleri ise bir önceki y l yap lan genel seçimlerin yani ANAP' n ald oylar n bir teyididir yerel seçimlerinde Nurettin Sözen'in seçimi kazanmas 1992'de SHP'nin genel seçimde alaca oylar n n habercisi gibidir seçimleri ise Milli Görüfl gelene inin yerel iktidar olarak 1995 seçimlerinde ortaya ç kacak siyasal sonucun bir göstergesidir. 2000'li y llarda, hem stanbul hem de genel seçimler AK Parti'nin kazand seçimler olmas bak m ndan da stanbul ve genel seçim aras ndaki iliflkinin bir teyidi mahiyetindedir. 2000'li y llarla birlikte çevrecilik baflta olmak üzere yerel sorunlar n tart fl lmas en temelde stanbul üzerinden gerçekleflmifltir. Bunda kuflkusuz AK Parti iktidar n n yerel politikalar n ve mega projelerini stanbul üzerinden gerçeklefltirme çabas n n pay vard r. Örne in, üçüncü köprü ya da Taksim Meydan 'n n düzenlenmesine yönelik planlar, kent muhalefeti ve di er siyasal partiler taraf ndan fliddetli bir flekilde elefltirilmifltir. Ancak geriye do ru stanbul'a yönelik siyasal partilerin projeleri tarand nda bugün için üçüncü köprü ve Taksim Meydan 'n n düzenlenmesi konusunda iktidar elefltiren partilerin bir ço unun benzer projeleri savundu u ortaya ç kar. Örne in, 1994 ve 2004 yerel seçimlerinde SHP/CHP'nin stanbul adaylar n n üçüncü köprünün yap lmas konusunda vaatleri bulunmaktad r.

3 H a b e r A n a l i z (1) Abdullah Eren ve Nebi Mifl Siyasal Partilerin Yerel Vizyonu: stanbul Seçimleri SETA Analiz, 28 Mart 2014 stanbul seçimleri özellikle AK Parti iktidar n n ard ndan, iktidar ve muhalefet partileri için seçim yar fl n n merkezindedir. stanbul'un kaybedilmesi iktidar için bir daha toparlanamayacak bir flekilde geri gidiflin bafllang c olacakt r. Muhalefet içinse, AK Parti'yi iktidardan indirmenin yolu stanbul'un düflmesinden geçmektedir. Tayyip Erdo an' n bu flehir üzerinden siyasetin basamaklar n t rmanmas AK Parti için sembolik bir anlam tafl maktad r. Muhalefet içindeki aktörler aç s ndan ise, stanbul'a belediye baflkan aday olmak Türkiye'yi yönetmeye talip olman n bafllad yerdir. Bu anlamda Erdo an' n ard ndan Kemal K l çdaro lu'nun stanbul üzerinden CHP'nin bafl na geçmesi bu düflüncenin oluflmas nda etkendir seçimleri için yar fl AK Parti ve CHP aras nda geçmekte ancak CHP'nin oy oran, üçüncü bir partinin, HDP'nin alaca oya göre de iflecektir. Di er partilerin stanbul adaylar ise, medyada ve flehir siyasetinde neredeyse yok gibidir. stanbul projelerini seçime az bir süre kala aç klad klar için kampanya süreci genel konular üzerinden sürdürülmüfltür. Topbafl için Erdo an rüzgar n arkas nda hissetmesi ve proje belediyecili inde somut ç kt lara sahip olmas seçim çal flmalar n kolaylaflt rm flt r. Erdo an'a mesafeli olan seçmen aç s ndan bak ld nda Kadir Topbafl için bu bir dezavantaj gibi görünse de söz konusu görünür olmama hali kendisine bir çeflit dokunulmazl k kazand rmaktad r. Sar gül'ün CHP'ye tekrar dönmesi ve aday gösterilmesi parti içinde büyük tart flmalar sonucunda gerçekleflse de, bu kriz bir çat flmaya dönüflmeden yönetilebilmifltir. Sar gül için stanbul Belediye Baflkanl 'n kazanamasa bile tekrar CHP'ye dönmesi, seçimi kazanmas kadar önem arz etmektedir. CHP Genel Baflkanl 'na bir ad m daha yaklaflm flt r. Her ne kadar baflkan adayl sürecinde CHP içindeki ulusalc kanat taraf ndan itiraz edilse de, CHP'deki de iflim taraftarlar, sermaye ve medyan n deste i ile Sar gül, genel baflkanl a kadar zorlanmadan gitmeyi planlamaktad r. Sar gül'ün CHP'ye dönmesi ve stanbul için aday olmas n AK Parti karfl t kesimlerin ittifak üzerinden de erlendirmek mümkündür. Bu siyaset, CHP'nin kazanmas ndan daha çok AK Parti'nin oy kaybetmesi üzerine bina edilen bir stratejinin sonucudur. Strateji, 2014 yerel seçimlerinden daha çok 2015 genel seçimlerine haz rl k için bir bafllang ç yürüyüflüdür. Çünkü AK Parti'nin oyunda anlaml bir düflüfl ve ard ndan AK Parti'nin kalelerinden birinin düflmesi, CHP'ye gelecek seçimler için moral üstünlük sa layacak ve kendine güvenini getirecektir. Bu yürüyüflün stanbul üzerinden gerçeklefltirilmesi ise sembolik anlamlar tafl maktad r. HDP'nin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Aday olan S rr Süreyya Önder, CHP ile oylar n bölünmesi üzerinden tart flma yaflasa da, stanbul'daki BDP çizgisine yak n olan oylara ek olarak, AK Parti ve CHP'ye muhalif olan di er gruplardan da oy alabilecektir. Özellikle, Gezi Park eylemlerine destek veren flehirli muhalefetin siyaset aray fl nda hem söylemleri ile hem de kurdu u iliflkilerle S rr Süreyya Önder, tercih edilebilirli ini yükseltmifltir. Her ne kadar, oylar n zayi edilmemesi stratejisinin bir sonucu olarak, Belediye Baflkanl 'nda Sar gül, l Genel Meclisi'nde Önder'e oy verilmesi yönünde kampanya yürütülse de, HDP stanbul'da az msanamayacak bir baflar elde edecektir. 3

4 Genç Belediye Baflkan Yard mc lar m zla Röportaj Siyasete at lman zda etkin olan hususlar nelerdir? Bir kaç cümle ile anlatabilir misiniz? Türkiye'nin d fla ba ml makûs talihini de ifltirecek bir liderin, Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an' n, do ufluna flahitlik etti imiz bir dönemde bu geliflime kay ts z kalmak mümkün de ildi. Baflbakan m z n yeni Türkiye yolunda, gençlere verdi i önemin getirdi i sorumlulukla, çocuklar m z ve torunlar m z için infla edece imiz gelecekte pay m z n olmas n istedim. AK Parti'de bir genç olarak siyaset yapmak size siyaset tecrübesi bak m ndan neler kazand rd? Ülkemizin siyasi ve sosyolojik geçmifline bakt m zda bugünlere a r bedeller ödeyerek geldi ini görüyoruz. Bir kesimin özgürlü ü di er kesimin k s tlanan hayatlar üzerine kuruldu. Toplumun vicdan nda gelenek, görenek ve inançlar m zda mevcut olan baz de erler tehdit malzemesi yap ld. Toplum, bu tehdit alg s yla korkutuldu. Tehditlerin yetersiz kald dönemlerde farkl güçlere baflvurularak, milletimize telafisi olmayan ac lar yaflat ld. Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an, bu tabular y kt. Dayatma ile yaflamaya zorland m z hayat reddederek tüm farkl görüfllerin mozaik ahengi ile bir arada yaflad bir ülke için çal flt. Bugün geldi imiz noktada, bundan 12 y l önce toplumda tehdit olarak gösterilen bir çok konu gündelik hayat m z n birer parças oldu. Partimiz, verdi i mücadelede siyasi tecrübe ve gençlerin enerjisini birlefltirerek tak m çal flmas gerçeklefltirdi. Bu tak m n içinde var olman n de eri kelimelerle anlat lamayacak kadar çoktur. Fatih S rmac Çekmeköy Belediyesi Baflkan Yard mc s AK Parti'nin yerel yönetimler vizyonu sizin aç n zdan ne ifade ediyor? Yerel yönetimlerde 1994 y l bir milatt r. Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an' n dönemin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan seçilmesinin ard ndan flehirlerin de kaderi de iflti y l nda Ümraniye'de çöplük patlad. 27 vatandafl m z hayat n kaybetti, 12 kiflinin cesedine ulafl lamad. Ayn dönemlerde evlerin musluklar ndan su akm yordu. Ayda bir kere akan su da ar t lmam fl, pasl ve çamurlu su oluyordu. Bir belediye baflkan düflünün ki, yapt en büyük icraat mahalleye tankerle su getirmek olsun ve bu suyu da tmak çok büyük iflmifl gibi tankerin bafl nda vatandafllar n n bidonlar n doldurmalar n izlesin. 20'li yafllar n bafl nda olanlar bu anlatt klar m n hiç birini bilmezler çünkü 1994 y l ndan sonra fieyh Edebali'nin Osman Gazi'ye ö üdü olan nsan yaflat ki devlet yaflas n ilkesini benimseyen bir yönetim, kent idaresinin bafl na geçti. Aradan y llar geçmesine ra men bu ö üdü asla unutmayan yerel yönetim kadrolar nda biz Baflbakan m z n izinden gitmeye devam ediyoruz. Belediye Baflkan Yard mc s olarak hayata geçirmek istedi iniz bir düflüncenizi anlatabilir misiniz? stanbul'un en genç ilçelerinden biri olan Çekmeköy'ün yönetim kadrosuna dahil oldum. 336 oyla kazan lan ilk dönemin ard ndan, 15 bin oy fark ile 2014 seçimlerini kazanan Baflkan m z Ahmet Poyraz ile birlikte ilçemizin gelece ini infla edece imiz hizmetlere imza atmak için yola ç kt k. 7'den 70'e tüm ilçe halk n kucaklayacak projeleri hayata geçirmeyi planl yoruz. En büyük hayalimiz; döneminin parlayan y ld z olan Çekmeköy'ü, metropol stanbul'un 'E itim Vadisi' haline getirmek. 4

5 R ö p o r t a j hizmetleri ile sadece Ak Parti' ye oy verenlerin de il, tüm milletimizin takdirini kazanm flt r. Bu do rultuda durmadan, yorulmadan büyük Türkiye ideal ve hedefleri do rultusunda hiç bir bireyi ay rt etmeden Baflbakan m z n çizmifl oldu u yolda milletimize hizmet etmeye devam edece iz. Belediye Baflkan Yard mc s olarak hayata geçirmek istedi iniz bir düflüncenizi anlatabilir misiniz? Bir çok hedefimiz, idealimiz ve düflüncemiz mevcut. Yaln z burada flahs ma ba l olan iki müdürlü ümüz yani Temizlik flleri ve Çevre Kontrol Müdürlü ümüz ile ilgili düflüncelerimizden bahsetmek isterim. fiaban Demirel Ka thane Belediyesi Baflkan Yard mc s Siyasete at lman zda etkin olan husular nelerdi? Bir kaç cümleyle anlatabilir misiniz? Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an' n fikren 1994 y l nda temelini att 2002 y l nda fiilen hayata geçirdi i daha önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemifl de iflim ve dönüflüm hareketi olan yeni ve büyük Türkiye'yi infla etme yolunda kurmufl oldu u Adalet ve Kalk nma Partisi bir genç olarak beni de etkiledi. Henüz daha yirmili yafllar mda milletin ilgi ve sevgisini bu denli kazanm fl olan bir lider, o zamanlardan beri dünya görüflüme paralel olarak sergiledi i durufl ve idealler beni heyecanland rm fl ve etkilemifltir. Daha sonra bu yap n n içerisinde var olmak ve Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an' milletimiz ve ümmetimiz için yaln z b rakmamak ad na Ak Parti Ka thane lçe Gençlik Kollar 'nda siyasi hayat ma bafllad m. Ak Parti'de bir genç olarak siyaset yapmak size siyaset tecrübesi bak m ndan neler kazand rd? Ak Parti' de siyaset yapan bir genç olarak farkl alanlarda bir çok kazan m elde ettim. Kazan m diyorum çünkü, iyi ya da kötü her tecrübenin bir kazanç oldu unu düflünüyorum. Genç yafl mda siyasetin içerisinde var olmak bir siyasetçinin en önemli özellikleri olan, problem çözme, analiz etme ve empati kurma gibi konularda kendimi gelifltirmemi sa lam flt r. Bunun yan nda insan n f trat nda var olan farkl özelliklerin geliflmesinde ve bu geliflim sonras edinilen tecrübelerle harmanlanarak uygulamaya dönüflen genifl bir tecrübe kazan m ndan söz edebiliriz. Ak Parti' nin yerel yönetimler vizyonu sizin aç n zdan ne ifade ediyor? 1994 y l nda Baflbakan m z BB Baflkanl döneminde bafllatm fl oldu u belediyecilik anlay fl ve vizonu günümüze kadar yükselen bir ivme ile devam etmifltir. Milletimizin seçimler ile sevgi ve teveccühünü kazanan belediyecilik 5 lk olarak temizlik alan nda uluslararas standartlar yakalam fl geri dönüflümde % 100' e ulaflan temiz bir Ka thane için ekibimizle var gücümüzle çal flaca z. Çevre Kontrol Müdürlü ümüz ile Ka thane'de yaflayan hemflehrilerimizi çocuk, genç, yafll ayr m yapmaks z n, sa l kl, mutlu ve huzurlu bir flekilde yaflayabilece i ortam ve alanlar oluflturarak hem Ka thane' ye hem de Ka thane'liye de er kataca z.

6 Kur an nananlar çin fiifad r 1. HASTA OLAN K MSEYE KUR'AN'IN MANEV LACI Kur'an mü'minler için bir flifâd r buyuran Allah (cc) hikmetli kitâb nda kullar na ince ince flifâ ayetleri indirmifltir. Bir kimse hastalan r da; Rabbi innî messeniyeddurru ve ente erhamürrâhimîn Rabbim bana bir zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. 1 demezse o kimseye ac r m. Çünkü Rabbimiz Kur'an' Kerim de Hz. Eyyüb aleyhisselam' n o amans z hastal a yakaland nda bu flekilde dua etti ini anlatmaktad r. 2. SIKINTIYA U RAYAN B R K MSEYE KUR'AN'IN MANEV LACI Bir kimse bir s k nt ya u rar, stres yapar, bunal m tak l r, depresyona girer de; Lâ ilâhe illa ente subhaneke nnî küntü minezzâlimîn Senden baflka ilah yoktur. Seni tüm eksikliklerden uzak tutar m ben nefsime haks zl k yapt m Allah' m 2 diye dua etmezse o kimseye de ac r m. Çünkü Yunus aleyhisselam karanl klar aras nda, denizin karanl nda, bal n karanl nda, midenin karanl nda yaln zlaflm flt, s k nt lanm flt, Allah'tan baflka derdini kimseye açamazd. Mü'minlerin Allah'tan baflka dostlar n n olmad n biliyordu. Bir rivayette k rk gün, di er bir rivayette k rk ay bal n karn nda kalm flt. Bu s k nt larda Rabbine yöneldi, O'nu yücelterek O'na hamd ederek, O'nu tesbih etti. Rabbine yalvard. E er duaya devam etmeseydi, bu flekilde Rabbine yalvarmasayd Allah' n da (cc) buyurdu u gibi Biz O'nu insanlar n dirilece i güne kadar bal n karn nda bekletecektik. 3 Allah (cc) Zennun'un yaflad klar n anlatt ktan sonra son olarak mü'minlere hitâben Biz böyle dua eden mü'minleri kurtar r z buyurmakta, inananlara s k nt ya maruz kald n zda Yunus (as) sizin için en güzel örnektir demektedir. Günümüz dünyas nda da Müslümanca yaflamak isteyenler; zaman n fitnelerinde ve Allah' n istemedi i yaflam tarzlar aras nda aynen Yunus'un (as) bal n karn nda s k flt gibi s k flmaktad r. nançl insanlar günahlar aras nda bo ulurken ayn zamanda hayatlar nda inançlar n yaflama f rsat aramaktad rlar. Asl nda dini yaflayamamaktan kaynakl bir sorundan de il, tam aksine yaflama f rsat ve imkan oldu u halde çevre ve flartlar n etkisiyle slam hayat na adapte edememekten kaynaklanan bir s k nt yaflamaktad rlar. Yunus (as) bu flekilde nas l bir ç kmaz içine girmiflse günümüz Müslümanlar na Yunus'un yolu çare olmaktad r. 3. ÇOCU U OLMAYAN K MSEYE KUR'AN'IN MANEV LÂCI Bir kimsenin çocu u olmaz da; Rabbi lâ tezernî ferden ve ente 'hayrul vârisîn Rabbim beni yaln z 6 b rakma. Sen varislerin en hay rl s s n. 4 diye dua etmezse o kimseye de ac r m. Çünkü Zekeriyya aleyhisselam n uzun y llar çocu u olmam flt da Allah ona bu flekilde duas yalvar fl sebebiyle Yahya aleyhisselam müjdelemiflti. Modern ak l ve bilimsel yollarla izah mümkün olmayan bu geliflmeler sadece inançla mümkündür. Çünkü din; bilimsellik ve modern ak llar üstü bir geliflmedir. Bilim, dinin ö retilerine ulafl ncaya kadar dinle bazen çak flabilir. Ancak bilimsel çal flmalar ilerledikçe bilim dinin ö retilerine do u kaymaya bafll yacakt r. 4. KÖTÜLÜ ÜN GELMES NDEN KORKAN, MUS BETLERDEN KORUNMAK STEYEN K MSEYE KUR'AN'IN MANEV LACI Allah (cc) mü'minleri kötülüklerden ve musibetlerden korur. Allah sevdi i kimseyi dünyadan korur 5. nsanlar n hastalar n mikrop kapmas n diye korudu u gibi. Bir kimse kötülüklerden korunmak ister, düflmanlar n n korku salmas n bertaraf etmek ister, Allah' n lütfunu ve nimetini ister de; Hasbünallahu veni'mel vekil Bize Allah yeter O ne güzel vekildir. 6 demezse ona ac r m. Çünkü Kur'an' Kerim de Rabbimiz Onlar 'bize Allah yeter. O ne güzel vekildir' dediler ve Onlar Allah' n nimeti ve faziletiyle kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan geri döndüler. Allah onlar kötülüklerden uzaklaflt rd. Allah' n r zas na tabi oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. 7 buyurmaktad r.

7 D i n i B i l g i l e r Halil brahim 5. fi NDE ZORLUKLARLA KARfiILAfiAN K MSEYE KUR'AN'IN MANEV LACI Bir kimse iflinde kesâda u rar, ticaretinde s k nt ya girer, iflas efli ine gelir, hileye maruz kal r, düflmanlar n n kötülüklerinden korkar veya zorluklarla karfl lafl r da; Ve üfevvidû emir ilallah. nnallahe bas^ run b l'îbâd Ben ifllerimi Allaha havale ederim. O kullar n görücüdür demezse ona ac r m. Çünkü Rabbimiz Sonunda onlar n yapt hile ve tuzaklardan onu korudu buyurmaktad r NAZARDAN KORUNMAK STEYEN K MSEYE KUR'AN'DAN MANEV LAÇ Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem Nazar, yani göz de mesi hakt r buyurmufltur 9. Bir kimseyi k skanman n, ona karfl hasetkâr davranman n ona metafizik bir etki oluflturaca kesindir. Bu nedenle o etkiyi ortadan kald rmak için Allah'tan baflka kuvvet sahibi olmad inanc n tazelemek, Allah' n dilemesi d fl nda hiç bir fleyin hiç kimseye zarar veremeyece inin bilincinde olmak gerekir. Bir kimse hanesine, ofisine, bahçesine girer de; Maflallah, Lâ kuvvete illâ billah demezse ona ac r m. Çünkü Rabbimiz Bahçene girdi in zaman 'Allah dileyince olur, Ondan baflka kuvvet yoktur' deseydin ya buyurmaktad r Enbiya Suresi 83 2 Enbiya Suresi 87 3 Saffat Suresi Enbiya Suresi 89 5 Tirmizi T bb 1 6 Alimran Alimran Mümin 45 9 Buhari 10 Kehf Suresi 39 7

8 Mustafa Parlad c Soma n n Yas n Tutmak Yetmez Ak Gençler için Soma da hakka yürüyen ruhlar sadece madenciler, iflçiler, emekçiler ya da alt gelir grubundan yurdum insan de ildiler. Onlar bizim ailemizdeki fertlerden bir fert, en yak n m zdaki dostlardan bir dosttular. Bizlerle ayn dertten muzdarip, bizler gibi ayn sevince talip Anadolu'nun has çocuklar yd lar. Soma'daki atefl zamanla kora sonrada küle dönüflecek olsa bile, bu ac y en derininde hisseden Ak Gençlik olarak vicdanlar m za düflen atefl har l har l yanmaya devam edecek. Ne zaman ki sönmeye yüz tuttu onu yeniden alevlendirecek ve bu atefl baflka hanelere düflmesin diye iyili i emretmeye ve kötülükten nehyetmeye gayret edece iz. Soma'daki elim kaza sadece kazada flehit olan veya yaral kurtulan kardefllerimizin imtihan de ildi flüphesiz. Onlarla beraber bu vatan üzerinde soluk al p veren her birimiz s nand k ve s nan yoruz. Bu ac tecrübe kimileri için bulunmaz bir f rsatken, kimileri içinse sorumlulu undan kaç lan a r bir bedele dönüfltü. Gençler olarak bu hazin olay sonras samimiyetle vicdani muhasebemizi yap p ülkemizde vuku bulan ifl kazalar n mümkün olan en alt seviyeye düflürmenin gayreti içinde olaca z. Daha fazla kazanmak h rs yla servetlerinin ve güçlerinin temel kayna olan insan unsurunu hiçe sayan madde perestlere karfl, her zaman güçsüzün, iflçinin ve emekçinin yan nda duraca z. Ak Gençlik olarak ekonomik geliflmeyi hiç bir zaman kendi içinde bir amaç olarak görmedik ve göremeyiz. Bizler için ekonomi, ülkenin tabi kaynaklar n n, ülkede üretilen de er güç ve refah n adil bir flekilde, ekonomik faaliyete kat lan kifliler aras nda bölüfltürülmesi için bir araçt r. Salt ekonomik büyüklük ad na içinde yaflad m z tabiat, bizi biz yapan de erlerimizi özellikle de adalet mefhumunu göz ard edemeyiz. Sonuç olarak Soma Maden inde hayat n kaybeden iflçi kardefllerimize yüce Allah'tan rahmet, geriye kalan ailelerine sab rlar diler; ac lar ac m zd r minvalinde yaklafl mla her daim yanlar nda olaca m z belirtmek isteriz. 8

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

AK PARTİ TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU BAŞKANI AMASYA MİLLETVEKİLİ. Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI

AK PARTİ TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU BAŞKANI AMASYA MİLLETVEKİLİ. Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI MÜLAKATLAR AK PARTİ TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU BAŞKANI AMASYA MİLLETVEKİLİ Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI Mehmet Naci Bostancı, 2 Ağustos 1957 de Amasya da doğdu. Babasının adı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı