BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akpartiistanbul."

Transkript

1 BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için May s 2014 SAYI 19 Baflkan dan... Vicdan Karfl s nda Siyaset! Son dönemde Türkiye'de muhalif siyasi partiler bir varolufl buhran yafl yor. Toplumun karfl s na yans tt klar kesimlerin taleplerini siyaset diline tercüme ederek ç karamayan bu aktörlerin flimdilik kendi varl klar n dayand rd klar bir husus var: Erdo an karfl tl. Say n Baflbakan' n 12 y l boyunca toplumun farkl kesimlerine ulaflarak infla etti i liderli in karfl s nda muhalefet, bir flekilde dayand klar toplumsal koflul ve aidiyetler nedeniyle AK Parti'ye karfl olan toplum kesimleri üzerinde anti-kahramanc l k oynuyorlar. Say n Baflbakan' n AK Parti'ye gönül verenler nezdinde hakim olan imaj n n kötü bir karikatürü, topluma Erdo an korkusu pompalayarak çizilmeye çal fl l yor. Kullan lan kelime ise vicdan. Siyasetin karfl s na yerlefltirdikleri vicdan kelimesiyle siyasetin sadece ç karlar temsil etti i; hiç bir toplumsal probleme çözüm üretemedi i aksine ''vicdan kirlenen insanlar'' taraf ndan yap ld varsay m üzerinden siyaset kurumu kirletiliyor. Bunun için Türkiye'de toplumsal sorunlara çözüm üretmeye çal flan bütün ad mlar fleytanlaflt r l yor: Çözüm süreci ''vatan satmak'', yahut ''Cumhurbaflkanl için yap lan stratejik bir hamle'' olarak topluma sunuluyor. Muhalefetin toplumsal olan her alanda etkisizleflmesi sonucu, yaflanan her olay n ard ndan ayn siyaset tekrar ediliyor. AK Parti'ye sald r, Erdo an' itibars zlaflt r. Muhalefetin yaflad asl nda bir k s r döngü. Say n Baflbakan'a olan karfl tl klar n siyasetlerinin merkezine yerlefltirdikçe toplumsal sorunlara çözüm üretme ufkundan ayr l yorlar ve bu oldukça da aktör olma vas flar n kaybediyorlar. Geriye söyleyecek bir söz kal yor: ''Baflbakan vicdans z; AK Partililer vicdans z.'' Vicdan kelimesi AK Parti'yi fleytanlaflt rman n anahtar na dönüflüyor. nsanlar n duygular n merkeze alarak vicdanlar kullanmay amaçlayan muhalefet yönteminin son örne ini Soma'da gördük. Daha kazan n ilk an nda, devletin bütün imkanlar iflçilerimizi yer alt ndan kurtarmak için seferber edilirken ''katil hükümet'' sloganlar yla muhalefet yapanlara bu ülke maalesef flahitlik etti. fiunun fark nda olmal y z ki, daha fazla flekilde siyasetin nesnel boyutlar n göz ard ederek kendi yaratt klar hayali durum içerisinde yaflamaya devam eden muhalefet, h zl bir flekilde toplumdan uzaklaflacakt r. Siyasetle vicdanlar karfl karfl ya getirmek hiç bir sorunumuzu çözüme kavuflturmayaca gibi, ayn zamanda toplumsal yap m z n bütünlü üne de zarar verecektir. G yaseddin GERG N 2 Sonuç Yerine: stanbul Seçimlerinin Belirleyicili i 4 Fatih S rmac Çekmeköy Bel. Bflk. Yrd. 5 fiaban Demirel Ka thane Bel. Bflk. Yrd. 6 Kur an nananlar çin fiifad r 8 Soma n n Yas n Tutmak Yetmez

2 Sonuç Yerine: stanbul Seçimlerinin Belirleyicili i 1 Türkiye demokratikleflme tarihi aç s ndan kuflkusuz baz seçimler, di erlerine göre daha büyük bir anlam tafl maktad r. Bunun nedeni, söz konusu seçimlerde sadece parti ya da siyasetçinin de iflmesinin ötesinde, siyasal yap da da önemli de iflimlerin meydan gelecek olmas d r. Bu yönüyle öne ç kan seçimlere bak ld nda hepsinin ortak özelli i, halk n vesayete karfl göstermifl oldu u kararl tutumu yans tmas d r. Bu ba lamda, 1950,1973,1983,1995 ve 2002 seçimleri Türkiye siyasal hayat nda ayr bir öneme sahiptir seçimleri, otoriter tek parti yönetiminden çok partili demokratik sisteme geçiflin kap s n aralam flt r ve 1983 seçimleri ise, halk n vesayetçi ve dayatmac yap lara meydan okudu u seçimlerdir. Çünkü bu seçimler, askeri darbelerle kesintiye u rayan demokratik sistemin yeniden inflas için halk n vesayetçilerin iflaret etti i partileri cezaland rd seçimlerdir seçimleri ise, yine vesayetçi yap lar taraf ndan ötekilefltirilen bir siyasal partinin (Refah Partisi'nin) halk taraf ndan sahiplenildi i bir seçim olmas aç s ndan önemlidir. Bu zincirin devam niteli indeki 2002 seçimleri de statükocu ve vesayetçi yap lar n her türlü siyaset d fl engellemelerine ra men yeni kurulan bir siyasi hareketi (AK Parti) halk n sahiplenmesini sembolize etmektedir. Ayr ca bu seçimler, 1950'de bafllayan çevrenin merkeze yöneliminin bir sonucu olarak eski merkez in kesin olarak k r lmas n ifade eder sonras seçimleri ise, her seçim döneminde eski yap lar n gücünü yeniden kazanmas na yönelik çeflitli manevralar na ra men halk n istikrar öncelemesi ve restorasyona sahip ç kmas anlam na gelmektedir. Türkiye yerel siyasetine bak ld nda genelde Türkiye'de demokratik sistemin ba lamas n n ard ndan yerel seçimlerin daha çok tüm ülkeyi kapsayan genel sorunlar üzerinden tart fl lmas bir gelenek haline gelmifltir. Dolay s yla da iktidar partilerini hariç tutarsak siyasal partiler yerel yönetimle ilgili politikalar n flekillendirme ihtiyac bile duymazlar. Belli ba l büyük flehirlerde aç klad klar programlar ise, daha çok konjonktürel flartlar n getirmifl oldu u zorlamalarla günü kurtarmaya dönük olarak haz rlanmaktad r. Bununla birlikte siyasal partilerin yerel yönetim vizyonu seçim dönemlerinde tart fl l r ve seçimi kazanan partinin d fl ndaki adaylar n projeleri ço u zaman bir dahaki seçime kadar gündeme bile gelmez. Partilerin bir ço u yerel yönetim ve proje belediyecili i söylemlerini ise büyükflehirler üzerinden daha çok da stanbul merkezli dile getirirler. Bunun en önemli nedeni ise, stanbul'un hem yerel hem de genel seçimlerde Türkiye'nin genel siyasetini temelden etkilemesidir. Bu ba lamda, 1963 yerel seçimlerinin ard ndan stanbul seçimlerinin sonuçlar Türkiye siyaseti ile paralellik gösterir stanbul Belediye Baflkanl seçimlerini AP kazan r, ard ndan 1965 y l genel seçimleriyle Süleyman Demirel tek bafl na iktidar olur. Bu süreç 1968 yerel seçimlerinin ard ndan yap lan 1969 seçimlerinde devam eder ve AP hem stanbul'da hem de Türkiye'de birinci parti ç kar ve 1977 stanbul yerel seçimleri de ülke siyaseti ile paraleldir. Ortan n solu tart flmalar n n ard ndan kendini halka yaklaflt ran CHP, bu dönemde yerelde ve genelde birinci parti olarak seçimlerin galibi olacakt r yerel seçimleri ise bir önceki y l yap lan genel seçimlerin yani ANAP' n ald oylar n bir teyididir yerel seçimlerinde Nurettin Sözen'in seçimi kazanmas 1992'de SHP'nin genel seçimde alaca oylar n n habercisi gibidir seçimleri ise Milli Görüfl gelene inin yerel iktidar olarak 1995 seçimlerinde ortaya ç kacak siyasal sonucun bir göstergesidir. 2000'li y llarda, hem stanbul hem de genel seçimler AK Parti'nin kazand seçimler olmas bak m ndan da stanbul ve genel seçim aras ndaki iliflkinin bir teyidi mahiyetindedir. 2000'li y llarla birlikte çevrecilik baflta olmak üzere yerel sorunlar n tart fl lmas en temelde stanbul üzerinden gerçekleflmifltir. Bunda kuflkusuz AK Parti iktidar n n yerel politikalar n ve mega projelerini stanbul üzerinden gerçeklefltirme çabas n n pay vard r. Örne in, üçüncü köprü ya da Taksim Meydan 'n n düzenlenmesine yönelik planlar, kent muhalefeti ve di er siyasal partiler taraf ndan fliddetli bir flekilde elefltirilmifltir. Ancak geriye do ru stanbul'a yönelik siyasal partilerin projeleri tarand nda bugün için üçüncü köprü ve Taksim Meydan 'n n düzenlenmesi konusunda iktidar elefltiren partilerin bir ço unun benzer projeleri savundu u ortaya ç kar. Örne in, 1994 ve 2004 yerel seçimlerinde SHP/CHP'nin stanbul adaylar n n üçüncü köprünün yap lmas konusunda vaatleri bulunmaktad r.

3 H a b e r A n a l i z (1) Abdullah Eren ve Nebi Mifl Siyasal Partilerin Yerel Vizyonu: stanbul Seçimleri SETA Analiz, 28 Mart 2014 stanbul seçimleri özellikle AK Parti iktidar n n ard ndan, iktidar ve muhalefet partileri için seçim yar fl n n merkezindedir. stanbul'un kaybedilmesi iktidar için bir daha toparlanamayacak bir flekilde geri gidiflin bafllang c olacakt r. Muhalefet içinse, AK Parti'yi iktidardan indirmenin yolu stanbul'un düflmesinden geçmektedir. Tayyip Erdo an' n bu flehir üzerinden siyasetin basamaklar n t rmanmas AK Parti için sembolik bir anlam tafl maktad r. Muhalefet içindeki aktörler aç s ndan ise, stanbul'a belediye baflkan aday olmak Türkiye'yi yönetmeye talip olman n bafllad yerdir. Bu anlamda Erdo an' n ard ndan Kemal K l çdaro lu'nun stanbul üzerinden CHP'nin bafl na geçmesi bu düflüncenin oluflmas nda etkendir seçimleri için yar fl AK Parti ve CHP aras nda geçmekte ancak CHP'nin oy oran, üçüncü bir partinin, HDP'nin alaca oya göre de iflecektir. Di er partilerin stanbul adaylar ise, medyada ve flehir siyasetinde neredeyse yok gibidir. stanbul projelerini seçime az bir süre kala aç klad klar için kampanya süreci genel konular üzerinden sürdürülmüfltür. Topbafl için Erdo an rüzgar n arkas nda hissetmesi ve proje belediyecili inde somut ç kt lara sahip olmas seçim çal flmalar n kolaylaflt rm flt r. Erdo an'a mesafeli olan seçmen aç s ndan bak ld nda Kadir Topbafl için bu bir dezavantaj gibi görünse de söz konusu görünür olmama hali kendisine bir çeflit dokunulmazl k kazand rmaktad r. Sar gül'ün CHP'ye tekrar dönmesi ve aday gösterilmesi parti içinde büyük tart flmalar sonucunda gerçekleflse de, bu kriz bir çat flmaya dönüflmeden yönetilebilmifltir. Sar gül için stanbul Belediye Baflkanl 'n kazanamasa bile tekrar CHP'ye dönmesi, seçimi kazanmas kadar önem arz etmektedir. CHP Genel Baflkanl 'na bir ad m daha yaklaflm flt r. Her ne kadar baflkan adayl sürecinde CHP içindeki ulusalc kanat taraf ndan itiraz edilse de, CHP'deki de iflim taraftarlar, sermaye ve medyan n deste i ile Sar gül, genel baflkanl a kadar zorlanmadan gitmeyi planlamaktad r. Sar gül'ün CHP'ye dönmesi ve stanbul için aday olmas n AK Parti karfl t kesimlerin ittifak üzerinden de erlendirmek mümkündür. Bu siyaset, CHP'nin kazanmas ndan daha çok AK Parti'nin oy kaybetmesi üzerine bina edilen bir stratejinin sonucudur. Strateji, 2014 yerel seçimlerinden daha çok 2015 genel seçimlerine haz rl k için bir bafllang ç yürüyüflüdür. Çünkü AK Parti'nin oyunda anlaml bir düflüfl ve ard ndan AK Parti'nin kalelerinden birinin düflmesi, CHP'ye gelecek seçimler için moral üstünlük sa layacak ve kendine güvenini getirecektir. Bu yürüyüflün stanbul üzerinden gerçeklefltirilmesi ise sembolik anlamlar tafl maktad r. HDP'nin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Aday olan S rr Süreyya Önder, CHP ile oylar n bölünmesi üzerinden tart flma yaflasa da, stanbul'daki BDP çizgisine yak n olan oylara ek olarak, AK Parti ve CHP'ye muhalif olan di er gruplardan da oy alabilecektir. Özellikle, Gezi Park eylemlerine destek veren flehirli muhalefetin siyaset aray fl nda hem söylemleri ile hem de kurdu u iliflkilerle S rr Süreyya Önder, tercih edilebilirli ini yükseltmifltir. Her ne kadar, oylar n zayi edilmemesi stratejisinin bir sonucu olarak, Belediye Baflkanl 'nda Sar gül, l Genel Meclisi'nde Önder'e oy verilmesi yönünde kampanya yürütülse de, HDP stanbul'da az msanamayacak bir baflar elde edecektir. 3

4 Genç Belediye Baflkan Yard mc lar m zla Röportaj Siyasete at lman zda etkin olan hususlar nelerdir? Bir kaç cümle ile anlatabilir misiniz? Türkiye'nin d fla ba ml makûs talihini de ifltirecek bir liderin, Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an' n, do ufluna flahitlik etti imiz bir dönemde bu geliflime kay ts z kalmak mümkün de ildi. Baflbakan m z n yeni Türkiye yolunda, gençlere verdi i önemin getirdi i sorumlulukla, çocuklar m z ve torunlar m z için infla edece imiz gelecekte pay m z n olmas n istedim. AK Parti'de bir genç olarak siyaset yapmak size siyaset tecrübesi bak m ndan neler kazand rd? Ülkemizin siyasi ve sosyolojik geçmifline bakt m zda bugünlere a r bedeller ödeyerek geldi ini görüyoruz. Bir kesimin özgürlü ü di er kesimin k s tlanan hayatlar üzerine kuruldu. Toplumun vicdan nda gelenek, görenek ve inançlar m zda mevcut olan baz de erler tehdit malzemesi yap ld. Toplum, bu tehdit alg s yla korkutuldu. Tehditlerin yetersiz kald dönemlerde farkl güçlere baflvurularak, milletimize telafisi olmayan ac lar yaflat ld. Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an, bu tabular y kt. Dayatma ile yaflamaya zorland m z hayat reddederek tüm farkl görüfllerin mozaik ahengi ile bir arada yaflad bir ülke için çal flt. Bugün geldi imiz noktada, bundan 12 y l önce toplumda tehdit olarak gösterilen bir çok konu gündelik hayat m z n birer parças oldu. Partimiz, verdi i mücadelede siyasi tecrübe ve gençlerin enerjisini birlefltirerek tak m çal flmas gerçeklefltirdi. Bu tak m n içinde var olman n de eri kelimelerle anlat lamayacak kadar çoktur. Fatih S rmac Çekmeköy Belediyesi Baflkan Yard mc s AK Parti'nin yerel yönetimler vizyonu sizin aç n zdan ne ifade ediyor? Yerel yönetimlerde 1994 y l bir milatt r. Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an' n dönemin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan seçilmesinin ard ndan flehirlerin de kaderi de iflti y l nda Ümraniye'de çöplük patlad. 27 vatandafl m z hayat n kaybetti, 12 kiflinin cesedine ulafl lamad. Ayn dönemlerde evlerin musluklar ndan su akm yordu. Ayda bir kere akan su da ar t lmam fl, pasl ve çamurlu su oluyordu. Bir belediye baflkan düflünün ki, yapt en büyük icraat mahalleye tankerle su getirmek olsun ve bu suyu da tmak çok büyük iflmifl gibi tankerin bafl nda vatandafllar n n bidonlar n doldurmalar n izlesin. 20'li yafllar n bafl nda olanlar bu anlatt klar m n hiç birini bilmezler çünkü 1994 y l ndan sonra fieyh Edebali'nin Osman Gazi'ye ö üdü olan nsan yaflat ki devlet yaflas n ilkesini benimseyen bir yönetim, kent idaresinin bafl na geçti. Aradan y llar geçmesine ra men bu ö üdü asla unutmayan yerel yönetim kadrolar nda biz Baflbakan m z n izinden gitmeye devam ediyoruz. Belediye Baflkan Yard mc s olarak hayata geçirmek istedi iniz bir düflüncenizi anlatabilir misiniz? stanbul'un en genç ilçelerinden biri olan Çekmeköy'ün yönetim kadrosuna dahil oldum. 336 oyla kazan lan ilk dönemin ard ndan, 15 bin oy fark ile 2014 seçimlerini kazanan Baflkan m z Ahmet Poyraz ile birlikte ilçemizin gelece ini infla edece imiz hizmetlere imza atmak için yola ç kt k. 7'den 70'e tüm ilçe halk n kucaklayacak projeleri hayata geçirmeyi planl yoruz. En büyük hayalimiz; döneminin parlayan y ld z olan Çekmeköy'ü, metropol stanbul'un 'E itim Vadisi' haline getirmek. 4

5 R ö p o r t a j hizmetleri ile sadece Ak Parti' ye oy verenlerin de il, tüm milletimizin takdirini kazanm flt r. Bu do rultuda durmadan, yorulmadan büyük Türkiye ideal ve hedefleri do rultusunda hiç bir bireyi ay rt etmeden Baflbakan m z n çizmifl oldu u yolda milletimize hizmet etmeye devam edece iz. Belediye Baflkan Yard mc s olarak hayata geçirmek istedi iniz bir düflüncenizi anlatabilir misiniz? Bir çok hedefimiz, idealimiz ve düflüncemiz mevcut. Yaln z burada flahs ma ba l olan iki müdürlü ümüz yani Temizlik flleri ve Çevre Kontrol Müdürlü ümüz ile ilgili düflüncelerimizden bahsetmek isterim. fiaban Demirel Ka thane Belediyesi Baflkan Yard mc s Siyasete at lman zda etkin olan husular nelerdi? Bir kaç cümleyle anlatabilir misiniz? Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an' n fikren 1994 y l nda temelini att 2002 y l nda fiilen hayata geçirdi i daha önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemifl de iflim ve dönüflüm hareketi olan yeni ve büyük Türkiye'yi infla etme yolunda kurmufl oldu u Adalet ve Kalk nma Partisi bir genç olarak beni de etkiledi. Henüz daha yirmili yafllar mda milletin ilgi ve sevgisini bu denli kazanm fl olan bir lider, o zamanlardan beri dünya görüflüme paralel olarak sergiledi i durufl ve idealler beni heyecanland rm fl ve etkilemifltir. Daha sonra bu yap n n içerisinde var olmak ve Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an' milletimiz ve ümmetimiz için yaln z b rakmamak ad na Ak Parti Ka thane lçe Gençlik Kollar 'nda siyasi hayat ma bafllad m. Ak Parti'de bir genç olarak siyaset yapmak size siyaset tecrübesi bak m ndan neler kazand rd? Ak Parti' de siyaset yapan bir genç olarak farkl alanlarda bir çok kazan m elde ettim. Kazan m diyorum çünkü, iyi ya da kötü her tecrübenin bir kazanç oldu unu düflünüyorum. Genç yafl mda siyasetin içerisinde var olmak bir siyasetçinin en önemli özellikleri olan, problem çözme, analiz etme ve empati kurma gibi konularda kendimi gelifltirmemi sa lam flt r. Bunun yan nda insan n f trat nda var olan farkl özelliklerin geliflmesinde ve bu geliflim sonras edinilen tecrübelerle harmanlanarak uygulamaya dönüflen genifl bir tecrübe kazan m ndan söz edebiliriz. Ak Parti' nin yerel yönetimler vizyonu sizin aç n zdan ne ifade ediyor? 1994 y l nda Baflbakan m z BB Baflkanl döneminde bafllatm fl oldu u belediyecilik anlay fl ve vizonu günümüze kadar yükselen bir ivme ile devam etmifltir. Milletimizin seçimler ile sevgi ve teveccühünü kazanan belediyecilik 5 lk olarak temizlik alan nda uluslararas standartlar yakalam fl geri dönüflümde % 100' e ulaflan temiz bir Ka thane için ekibimizle var gücümüzle çal flaca z. Çevre Kontrol Müdürlü ümüz ile Ka thane'de yaflayan hemflehrilerimizi çocuk, genç, yafll ayr m yapmaks z n, sa l kl, mutlu ve huzurlu bir flekilde yaflayabilece i ortam ve alanlar oluflturarak hem Ka thane' ye hem de Ka thane'liye de er kataca z.

6 Kur an nananlar çin fiifad r 1. HASTA OLAN K MSEYE KUR'AN'IN MANEV LACI Kur'an mü'minler için bir flifâd r buyuran Allah (cc) hikmetli kitâb nda kullar na ince ince flifâ ayetleri indirmifltir. Bir kimse hastalan r da; Rabbi innî messeniyeddurru ve ente erhamürrâhimîn Rabbim bana bir zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. 1 demezse o kimseye ac r m. Çünkü Rabbimiz Kur'an' Kerim de Hz. Eyyüb aleyhisselam' n o amans z hastal a yakaland nda bu flekilde dua etti ini anlatmaktad r. 2. SIKINTIYA U RAYAN B R K MSEYE KUR'AN'IN MANEV LACI Bir kimse bir s k nt ya u rar, stres yapar, bunal m tak l r, depresyona girer de; Lâ ilâhe illa ente subhaneke nnî küntü minezzâlimîn Senden baflka ilah yoktur. Seni tüm eksikliklerden uzak tutar m ben nefsime haks zl k yapt m Allah' m 2 diye dua etmezse o kimseye de ac r m. Çünkü Yunus aleyhisselam karanl klar aras nda, denizin karanl nda, bal n karanl nda, midenin karanl nda yaln zlaflm flt, s k nt lanm flt, Allah'tan baflka derdini kimseye açamazd. Mü'minlerin Allah'tan baflka dostlar n n olmad n biliyordu. Bir rivayette k rk gün, di er bir rivayette k rk ay bal n karn nda kalm flt. Bu s k nt larda Rabbine yöneldi, O'nu yücelterek O'na hamd ederek, O'nu tesbih etti. Rabbine yalvard. E er duaya devam etmeseydi, bu flekilde Rabbine yalvarmasayd Allah' n da (cc) buyurdu u gibi Biz O'nu insanlar n dirilece i güne kadar bal n karn nda bekletecektik. 3 Allah (cc) Zennun'un yaflad klar n anlatt ktan sonra son olarak mü'minlere hitâben Biz böyle dua eden mü'minleri kurtar r z buyurmakta, inananlara s k nt ya maruz kald n zda Yunus (as) sizin için en güzel örnektir demektedir. Günümüz dünyas nda da Müslümanca yaflamak isteyenler; zaman n fitnelerinde ve Allah' n istemedi i yaflam tarzlar aras nda aynen Yunus'un (as) bal n karn nda s k flt gibi s k flmaktad r. nançl insanlar günahlar aras nda bo ulurken ayn zamanda hayatlar nda inançlar n yaflama f rsat aramaktad rlar. Asl nda dini yaflayamamaktan kaynakl bir sorundan de il, tam aksine yaflama f rsat ve imkan oldu u halde çevre ve flartlar n etkisiyle slam hayat na adapte edememekten kaynaklanan bir s k nt yaflamaktad rlar. Yunus (as) bu flekilde nas l bir ç kmaz içine girmiflse günümüz Müslümanlar na Yunus'un yolu çare olmaktad r. 3. ÇOCU U OLMAYAN K MSEYE KUR'AN'IN MANEV LÂCI Bir kimsenin çocu u olmaz da; Rabbi lâ tezernî ferden ve ente 'hayrul vârisîn Rabbim beni yaln z 6 b rakma. Sen varislerin en hay rl s s n. 4 diye dua etmezse o kimseye de ac r m. Çünkü Zekeriyya aleyhisselam n uzun y llar çocu u olmam flt da Allah ona bu flekilde duas yalvar fl sebebiyle Yahya aleyhisselam müjdelemiflti. Modern ak l ve bilimsel yollarla izah mümkün olmayan bu geliflmeler sadece inançla mümkündür. Çünkü din; bilimsellik ve modern ak llar üstü bir geliflmedir. Bilim, dinin ö retilerine ulafl ncaya kadar dinle bazen çak flabilir. Ancak bilimsel çal flmalar ilerledikçe bilim dinin ö retilerine do u kaymaya bafll yacakt r. 4. KÖTÜLÜ ÜN GELMES NDEN KORKAN, MUS BETLERDEN KORUNMAK STEYEN K MSEYE KUR'AN'IN MANEV LACI Allah (cc) mü'minleri kötülüklerden ve musibetlerden korur. Allah sevdi i kimseyi dünyadan korur 5. nsanlar n hastalar n mikrop kapmas n diye korudu u gibi. Bir kimse kötülüklerden korunmak ister, düflmanlar n n korku salmas n bertaraf etmek ister, Allah' n lütfunu ve nimetini ister de; Hasbünallahu veni'mel vekil Bize Allah yeter O ne güzel vekildir. 6 demezse ona ac r m. Çünkü Kur'an' Kerim de Rabbimiz Onlar 'bize Allah yeter. O ne güzel vekildir' dediler ve Onlar Allah' n nimeti ve faziletiyle kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan geri döndüler. Allah onlar kötülüklerden uzaklaflt rd. Allah' n r zas na tabi oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. 7 buyurmaktad r.

7 D i n i B i l g i l e r Halil brahim 5. fi NDE ZORLUKLARLA KARfiILAfiAN K MSEYE KUR'AN'IN MANEV LACI Bir kimse iflinde kesâda u rar, ticaretinde s k nt ya girer, iflas efli ine gelir, hileye maruz kal r, düflmanlar n n kötülüklerinden korkar veya zorluklarla karfl lafl r da; Ve üfevvidû emir ilallah. nnallahe bas^ run b l'îbâd Ben ifllerimi Allaha havale ederim. O kullar n görücüdür demezse ona ac r m. Çünkü Rabbimiz Sonunda onlar n yapt hile ve tuzaklardan onu korudu buyurmaktad r NAZARDAN KORUNMAK STEYEN K MSEYE KUR'AN'DAN MANEV LAÇ Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem Nazar, yani göz de mesi hakt r buyurmufltur 9. Bir kimseyi k skanman n, ona karfl hasetkâr davranman n ona metafizik bir etki oluflturaca kesindir. Bu nedenle o etkiyi ortadan kald rmak için Allah'tan baflka kuvvet sahibi olmad inanc n tazelemek, Allah' n dilemesi d fl nda hiç bir fleyin hiç kimseye zarar veremeyece inin bilincinde olmak gerekir. Bir kimse hanesine, ofisine, bahçesine girer de; Maflallah, Lâ kuvvete illâ billah demezse ona ac r m. Çünkü Rabbimiz Bahçene girdi in zaman 'Allah dileyince olur, Ondan baflka kuvvet yoktur' deseydin ya buyurmaktad r Enbiya Suresi 83 2 Enbiya Suresi 87 3 Saffat Suresi Enbiya Suresi 89 5 Tirmizi T bb 1 6 Alimran Alimran Mümin 45 9 Buhari 10 Kehf Suresi 39 7

8 Mustafa Parlad c Soma n n Yas n Tutmak Yetmez Ak Gençler için Soma da hakka yürüyen ruhlar sadece madenciler, iflçiler, emekçiler ya da alt gelir grubundan yurdum insan de ildiler. Onlar bizim ailemizdeki fertlerden bir fert, en yak n m zdaki dostlardan bir dosttular. Bizlerle ayn dertten muzdarip, bizler gibi ayn sevince talip Anadolu'nun has çocuklar yd lar. Soma'daki atefl zamanla kora sonrada küle dönüflecek olsa bile, bu ac y en derininde hisseden Ak Gençlik olarak vicdanlar m za düflen atefl har l har l yanmaya devam edecek. Ne zaman ki sönmeye yüz tuttu onu yeniden alevlendirecek ve bu atefl baflka hanelere düflmesin diye iyili i emretmeye ve kötülükten nehyetmeye gayret edece iz. Soma'daki elim kaza sadece kazada flehit olan veya yaral kurtulan kardefllerimizin imtihan de ildi flüphesiz. Onlarla beraber bu vatan üzerinde soluk al p veren her birimiz s nand k ve s nan yoruz. Bu ac tecrübe kimileri için bulunmaz bir f rsatken, kimileri içinse sorumlulu undan kaç lan a r bir bedele dönüfltü. Gençler olarak bu hazin olay sonras samimiyetle vicdani muhasebemizi yap p ülkemizde vuku bulan ifl kazalar n mümkün olan en alt seviyeye düflürmenin gayreti içinde olaca z. Daha fazla kazanmak h rs yla servetlerinin ve güçlerinin temel kayna olan insan unsurunu hiçe sayan madde perestlere karfl, her zaman güçsüzün, iflçinin ve emekçinin yan nda duraca z. Ak Gençlik olarak ekonomik geliflmeyi hiç bir zaman kendi içinde bir amaç olarak görmedik ve göremeyiz. Bizler için ekonomi, ülkenin tabi kaynaklar n n, ülkede üretilen de er güç ve refah n adil bir flekilde, ekonomik faaliyete kat lan kifliler aras nda bölüfltürülmesi için bir araçt r. Salt ekonomik büyüklük ad na içinde yaflad m z tabiat, bizi biz yapan de erlerimizi özellikle de adalet mefhumunu göz ard edemeyiz. Sonuç olarak Soma Maden inde hayat n kaybeden iflçi kardefllerimize yüce Allah'tan rahmet, geriye kalan ailelerine sab rlar diler; ac lar ac m zd r minvalinde yaklafl mla her daim yanlar nda olaca m z belirtmek isteriz. 8

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

milliyetçi hareket partisi

milliyetçi hareket partisi 12 2 03 Eylül 2007- TBMM Genel Kurulu 12 4 M LL YETÇ HAREKET PART S MLLYET HAREKET GENEL BAfiKANI PARTS GENEL SAYIN BAKANI DEVLET BAHÇEL N N 60. HÜKÜMET SAYIN PROGRAMI GÖRÜfiMELER NDE DR. DEVLET BAHELNN

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15.

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15. BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akparti.com.tr Ocak 2014 SAYI 15 Baflkan dan... Operasyonun Küresel Boyutu Küreselli in

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı