Tercüme Makinaları UDK: : Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ:"

Transkript

1 Tercüme Maknaları UDK: : Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Çağımızın en öneml özellklernden br haberleşmenn hızı ve yaygınlığıdır. Çeştl konulardak olayları, dünyanın çeştl yerlernde oturan nsanlar hemen öğrenmek stemekte, dğer nsanların neler düşündüklern blmey arzulamaktadırlar. Blm ve teknk alanında se haberleşme nerdeyse br zorunluktur. Blm ve teknkte ler ve adeta yarışta olan memleketler, brbrlernn fkrlern, buluşlarını mutlak öğrenmeldr. Haberleşmede en büyük güçlük dl ayrılığından gelmektedr. Bugün meselâ yalnız Rusça senede br mlyon daktlo sayfası (aşağı yukarı üçyüz ell mlyon kelme) blmsel ve teknk yayın yapılmakta, ve yalnız Amerkan hükümet, kelmesne ortalama yrm kuruş ödeyerek, seksen mlyon kelmelk Rusça yayını, İnglzceye çevrtmektedr. İy yetşmş br çevrc bunların sayısı sanıldığından çok azdır saatte ortalama ancak üç yüz kelmey doğru ve y çevreblmektedr. İşte, tercüme hacmnde bu büyüklük, nsan çevrclern tercüme çn nsbeten çok zaman stemeler, tercüme şne ayrılması gereken büyük para mktarları, lk defa 1946 da Andrew J. Booth ve Rockfeller Vakfı knc başkanı Warren Weaver tarafından, hemen hemen merak yüzünden ve çok mütevaz hedeflerle başlanan, tercümenn otomatkleştrlmes, makna tarafından yapılması fkrnn gttkçe kuvvetlenmesne, bu konudak araştırmaların önem kazanmasına ve büyük lerlemeler elde edlmesne ana sebeb teşkl etmştr. Bugün hç olmazsa teknk konularda, özellkle Amerka ve Rusya'da, maknayla yapılan tercümeler hemen tamamen anlaşılır ve steğe uygun dururmdadır. Elektronk Sayısal Hesap Maknaları: Tercümey maknalaştırmak çn yen, özel br makna bulunmamışdır. Tercüme Elektronk Sayısal Hesap Maknaları tarafından yapılmaktadır. Bu müthş maknalar ne kadar sağlam prensplere dayandıklarını, y br hoca kendlerne öğrettğ takdrde neler yapableceklern, bu şn de altından kalkarak göstermşlerdr.' Blndğ gb Elektronk Sayısal Hesap Maknalarının başlıca dört organları vardır: 1 Grş, Çıkış Organları: Maknanın dışarıyla bağlantısını sağlarlar. 2 Saklama Organı: Çalışması sırasında maknaya gerekecek bütün haberlern kaydedldğ, saklandığı organdır. Makna bu organda bulunan haberler stedğ gb okuyablr, bu organa yen haberler eklyeblr. Saklama organı kendsne kaydedleblnecek en fazla haber mktarını belrten kapastes; ve br «bt» lk habere ulaşılmak çn gereken zamanı belrten ulaşablme zamanı le karakterze edlr. 3 Lojk İşlemler Organı: Genellkle Boole cebryle fade edlen bast lojık şlemler gerçekleştren organdır. 4 Kontrol Organı: Haber ve kumandaların değşk organlar arasında gdş gelşn, şlemlern gerçekleşmesn düzenlyen organdır. Elektronk' Sayısal Hesap Maknası yukarıda sayılan organları le belrl şlemler yaparak, grşne verlen verlerden, çıkışından abnan sonuçları elde eden br haber şleme maknasıdır. Bu maknalarda k özellk çok önemldr: 1 Hız: İşlemler büyük br hızla gerçekleşr, br şlemn 0,1 mlsanyede yapıldığı, yan sanyede onbn şlem yapıldığını söylemek hız konusunda br fkr vereblr. 2 Kend Kendn Yönetme: Makna haber şlenmn, dışarıdan herhang br nsan karışması olmadan, otomatk olarak yapar; bunun çn daha önceden belrl br problemle karşılaştığında bu problem nasıl çözeceğn maknaya öğretmek gerekr, bu öğretm şlemne programlama adı verlr. Programlamada belrl br problem çözmes çn maknanın yapması gerekl şlemler sıralanır ve bu şlemler gerçekleştrmes çn br kumandalar dzs maknaın saklama organına yerleştrlr. Bu kumandalar dz sne de program adı verlr. Bell br maknanın gösterebleceğ marfet programa bağlıdır. Farklı programlar kullanarak aynı maknaya envanter hesapları da, br fabrkanın otomatk dares de ve nhayet konumuz olan tercüme de yaptırılablnr. Tercümede kullanılan maknaların yapısal özellkler: Tercümede kullanılan Elektronk Sayısal Hesap Maknalarınm lojk ve kontrol organlarında, dğer konularda kullanılanlara göre şmdk durumda br özellk yoktur. Fakat lerde yalnız tercüme çn br makna yapılacak olursa, lojk organının, bu konuda gereğ olmayan şlemler de yapacak kadar ünversel olması lü- E.l^.M. 68

2 zumu kalmayacak, ve belk bu organlar daha bastleşecektr. Grş organında, gene dğer alanlarda olduğu gb, delkl veya manyetk bantlar kullanılır. Kelmeler maknanın şaret sstemne göre (kl, onlu, 8421 v.b.) kodlanarak, metn maknaya verlr. Bunun çn tercüme edlecek bütün metn tekrar daktlo etmek lâzımdır, bu se maknanın çalışma hızına yakın br hızla yapılamamakta dolayısıyla tercüme hızını frenlemektedr. Maknanın matbaa harflern doğrudan doğruya okuması yolunda öneml çalışmalar yapılmış ve sınırlı olarak başarıya ulaşılmıştır. Belrl matbaa harfleryle yazılmış metnler makna tarafından okunablmektedr, fakat tercümes arzulanan bütün metnlern hep aynı matbaa karakterleryle basılmış olması mümkün olmayacağına göre bu mahzura tam br çözüm bulunmuş sayılmaz. Çıkış organları br problem arzetmez, bugünkü maknaların çıkışındak basıcılar ş mükemmel görmektedr. Saklama Organları : En bast br düşünce ble saklama organlarının, tercüme konusundak, önemn ortaya koyar. Bugün çn tercümenn ylğ aşağı yukarı çok büyük kapastel ve çok küçük ulaşablme zamanlı saklama organları kullanılmasına bağlıdır demek pek yanlış olmaz. Saklama organına herşeyden önce br sözlük yerleştrlecektr. Sözlük ne kadar tam, ayrıntıları ne kadar belrtlmş olursa ş o kadar kolaylaşacaktır. Bu durum saklama organının kapastesn büyültecektr. Meselâ İnglzcenn sözlüğünde aşağı yukarı altmış bn kelme vardır, ayrıca aynı kelmenn alacağı çeştl şekller, gelebleceğ çeştl anlamlar gözönüne alınırsa nerdeyse beşyüz bn kelmelk br sözlük meydana gelr. Br kelme, saklama organında, 250 lâ 1000 «bt» lk br yer şgal eder. Toplam olarak yalnız sözlük çn lâ 10 8 btlk br saklama organı gerekr; bu büyük kapaste bugünkü Elektronk Hesap Maknalarında kullanılan manyetk bant veya manyetk dskl saklama organlarıyla sağlanablr; fakat maalesef bunların ulaşılablme- zamanları nsbeten yüksektr. Normal kapastel br saklama organı da rastgele br kelmenn bulunması çn aşağı yukarı on sanye gerekr k bu çok uzun br zamandır. Bu zamanın on mlsanye cvarında olması stenr. Böylece belren problem çözmek çn k yol takp edlr: 1 Tercüme konusu daraltılır, böylece, meselâ yalnız kmya.konusunda tercümeler yapacak olan maknanın, gerektrdğ kelme sayısı çok azalır ve dolayısıyla sözlüğün saklama organında gerektrdğ kapaste küçülür. 2 Elektronk Hesap Maknalannın kullanıldığı dğer konularda olduğu gb kapastes pek büyük olmayan, fakat ulaşılablme zamanları çok küçük olan, meselâ ferrt torlu, manyetk tamburlu saklama organları, esas büyük kapastel saklama organı le dğer organlar arasında tampon olarak kullanılır. Tercüme Programı : Br A dlnden br B dlne yapılan tercümede mesele A dl elemanlarının mkânlarıyla fade edlmş anlamı, B dl elemanlarının mkânlarıyla fade etmektr. Tercüme çn lkn A dlndek metnn çeştl dl elemanlarının analz, bundan sonra, B dlnde, A dlyle fade edlen anlamı fade et-, mek çn, seçlen elemanların sentez gerekr. Tercümey nsan yapıyorsa çevrdğ dllern benzerlğne, metnn açıklık derecesne, dllerdek blgsne, şdek alışkanlığına göre, kısa veya uzun zamanda, kolay veya güç bu ş yapar. Tercümey maknaya yaptırmak demek bütün analz ve sentez şlemlern gözönünde tutmak ve bunları sstematk br şeklde maknaya öğretmek demektr k şte bu tercümenn programlamasıdır. Program ne. kadar y hazırlanır, dlblgs kuralıları ne kadar tam ve ayrıntılarla maknaya öğretleblrse tercüme o kadar y olacaktır. Tercüme konusunda program hazırlayanlar bu günkü dlblglern çok eksk ve maknaya öğretmek çn elverşsz bulmuşlardır. (Bu asırlardır dlblm ve dlblgler üzernde uğraşılmış batı dllernde olduğuna göre, eğer br araştırıcı Türkçenn maknayla tercümes konusu üzerne eğlrse neler düşüneceğ pek tahmn edlmez değldr.). Bunun çn dl ve dlblglern maknaya tercüme açısından ele alan yen br dlcler topluluğu programcılara yardımcı olarak çalışmalar yapmaktadır. Hazırlanan programlar tek br A dlnden tek br B dlne ve tek yönlü tercüme yapmak çndr. Bu konuda genş münakaşalar, devam etmektedr : brçok araştırıcılar bütün dllerden lkn'tek br X ara dlne ve bu X ara dlnden esas tercümenn yapılmak stendğ B dlne geçmey teklf etmekte, böylece hazırlanacak programların bütün dllerde yalnız br tek X dlne doğru ve yalnız br X dlnden dğer dllere doğru olmasının, programlama bakımından, büyük kolaylıkllar sağıyacağını ler sürmektedr. Fakat bu bugün tutulan yol değldr, revaçta olan tek yönlü kl porğramlardır. (Şekl-1) de U.R.S.S. İlmler Akadems Hesap Teknğ Ensttüsü tarafından BESM Elektronk Hesap Maknasıyla matematk konulu metnlern înglzceden Rusçaya tercümes çn hazırlanan programın ordnogramı görülüryor. Konunun ve Rusçanın özellğnden ler gelen br k küçük noktanın dışında bu program bugünkü kl tercüme programlarının ana hatlarını güzel br şeklde belrtmektedr. Program görüldüğü gb k ana bölümden 10 E.M.M. 68

3 İnglzce metnn grş Sözlüğün İnglzce bölümünün araştırılması Polsemlern sözlüğü Edatlar İNGİLİZCE METİNİN ANALİZİ Formüller Fuller Sentaks Sayı sıfatları smler Sıfatlar Kelmelern sırasının Sözlüğün Rusça kısmı Fller değştrlmes Sıfatlar İsmler Sayısal sıfatlar RUSÇA METİNİN SENTEZİ Rusça metnn basımı (Şekl 1) «8 11

4 Öncek kelme sıfat, harf-tarf veya br edat mı?. Öncek kelme «le», «la» veya «en» m? «le», «la» veya «en»" n önünde br vrgül veya edat var mı? Söz konusu kelme le cümlenn sonu arasında, veya kelme le, br bağ arasında br fl var mı? (Şekl: 2) Kelme br fldr. Kelme br smdr.. Öncek kelme «how» mı? Bu k kelmey «comben de» olarak çevr Öncek kelme «as» mı? Bu k kelmey «autant de» olarak çevr. Söz konusu kelme «much» mı? " Onun önündek kelme «very» m? «much» tercüme edlmyecek Öncek kelme edat sonrak kelme sm m? (Şekl: 3) Sonrak kelme masculnmı? Sonrak kelme sm m? «beaucoup» olarak çevr «beaucoup de» olarak çevr «de nombreux» olarak çevr 12 «de nombreuses» olarak çevr E.M.M. 68

5 meydana gelmştr: İnglzce metnn analz ve Rusça metnn sentez. Analz bölümünde lkn sözlükdek İnglzce kısmından grş kelmesnn sayısal kodu bulunur, sonra polsemk br durum varsa gerçek anlamı bulan alt - program uygulanır, daha sonra da kelmeler fonksyonlarına göre sıkı br analze tâb tutulurlar. Konunun gereğ olarak formüller tercüme edlmeyp aynen kalırlar, bunu formüller alt-programı sağlar. Sayı sıfatlarına ayrı br alt - program ayrılmış olması ve fllerle sıfatların bağlanması Rusçada sayı sıfatlarının ve flden yapılma sıfatların gösterdğ özellkler sonucudur. Sentez bölümünde, sözlüğün Rusça kısmından, analz bölümünde bulunmuş, sıraya konulmuş kodlara göre Rusça kelmeler seçlmek, kelmelern cnsne göre bunlarda gerekl değşklk yapılmakta ve tamamlanan Rusça metn dışarıya verlmektedr. ANALİZ Kelmenn Sözlükte Bulunması : Maknamn tercüme brm cümledr, yan ma-' kna grş metnn çıkış metnne cümle cümle çevrr. Cümle k nokta arasındak metn parçası olarak kabul olunur. Yazılarını y noktalamayan yazarlar maknayla tercümelerde bunun zararını görecektr. İlkn grş cümlesndek kelmeler makına tarafından, saklama organına yerleştrlmş sözlükten aranır. Sözlüğün teşklnde başlıca k ayrı metot takp edlmektedr: 1 Saklama organının çok büyük kapastel olduğu maknalarda br kelmenn dl çnde aldığı çeştl şekller ayrı ayrı sözlüğe konur; g rşdek herhang br kelme doğrudan doğruya sözlükten bulunur. 2 Sözlükde kökler ve takılar ayrı ayrı yer almışdır. Makna grş cümlesndek kelmey, bunun çn hazırlanmış alt - programlarıyla, takılarından temzler, kökü ve takıları sözlükten ayrı ayrı arar. Bu arada takı ve köklern tarhî veya etmolojk olarak değl de tecrübî olarak ayrıldığına şaret edelm. Meselâ Appel ve Emle Borel'n çalışmalarında Fransızca «traval» kelmesnn kökü «trava-» olarak alınmış bundan «trava-l» ve «trava-uxv kelmeler türetlmştr. Bunun gb «parler> nn kökü «parl-», «fn» nk «fn-> dr. Yukarıda zah edlen k metot arasındak seçme, statstk etütler, malyet hesapları, ulaşılmak stenen hız ve saklama organıyla lojk organı arasındak nsbî önem tesr eder. Aranan kelmey saklama organında bulablme şlemn kolay ve kısa br zamanda gerçekleştrmek çn gene çeştl metotlar öne sürülmüşsede en uygunu Booth tarafından teklf edlendr. Bu metodda, kelmeler, sayısal kodlarla belrtlmş olduğuna göre, saklama organına sayısal değerlernn artan sırasına göre 1, 2, 3, n yerleştrlr. Grş kelmesnn sayısal değer sözlükdek n/2nc kelmenn sayısal değernden çıkartılır, sonuç poztf s e aranan kelme sözlüğün lk yarısında, negatf se knc yarısındadır. Meselâ knc durumda: çıkarma 3/4 n nc kelmenn sayısal değernden yapılır, sonuç poztfse aranan kelme 1/2 n nc le 3/4 n nc kelmeler arasında, negatfse 3/4 n le n nc sıradak kelmeler arasındadır. Arama bu şeklde kelme bulunana kadar devam eder. Kelme bulmak çn yapılan şlem sayısı mnmumdur ve log 2 ne eşttr. Meselâ 10" kelmelk br sözlükte (Iog = 6.1og 2 lo = 20) yrm şlem yaparak kelme bulunablecektr. Kelmenn sözlükten yukarıda zahına çalışılan yollarla karşılığı bulunurken bu karşılığın yanına morfolojk (şeklle lgl) sayı, cns, tasrf,.. ve semantk (anlamla lgl) özellklern belrten şaretlerde konur. Tab bütün bu blgler kelmenn esas köküne nsbeten uğradığı değşklkler ve aldığı çeştl takılara göre sözlükten alınır. Ayrıca morfolojk ve semantk özellklern çıkış dlndek karşılıklarının şaretler de kaydedlr. Kelme Fonksyonunun Bulunması: Grş cümlesndek kelmelern cümle çndek fonksyonlarının tesbt gerekr, çünkü: kelmenn esas anlamında cümle çndek fonksyonuna göre değşklkler olablr; ayrıca, çıkış dlndek kelmenn takılarının, cümle çndek yernn tâyn çn de fonksyonun mutlak "blnmes gerekr. Kelmenn fonksyonunun tesbt yolu dln az veya çok fleksyonlu oluşuna göre değşr. Çok fleksyonlu dllerde (Rusça, Latnce gb) kelmelern cümle çndek yerler hemen hemen serbesttr, bunların fonksyonlarını takıları belrtr. Böyle dllern kelmelernn fonksyonunun tesbt takıları analz eden alt - programlar sayesnde nsbeten kolay olarak başarılır. Az fleksyonlu dllerde (İnglzce, Çnce gb) br kelmenn fonksyonunu cümle çndek yer, yapı bağlılıkları, yanındak kelmelerle lgs belrtr. Böyle dllerde kelmenn fonksyonunu tesbt etmek pek kolay olamamaktadır. Meseley çözmek çn söz konusu dllerde belrl sayıda model - cümle tesbt edp dl matematk olarak belrtecek teorler üzernde çalışılmaktadır. Bu' model cümleler alt - programlar halne sokulacak, makna da her grş cümlesn bunlarla mukayese ederek uygun model - cümley seçecek ve-böylece grş cümlesndek kelmelern fonksyonları tesbt edlecektr. Fakat bu çalışmalar henüz kesn br sonuç vermş ve kullanılmaya elverşl duruma gelmş değldr. E.M-M

6 Bugün tamamen amprk yollardan bulunmuş alt - programlarla kelmelern fonksyonları tesbt edlmektedr. Söz konusu alt - programlar ya önce cümle çndek fl bulup cümlenn dğer elemanlarını ona göre t'esbt etmekte, ya da analze sondan başlayıp.kelmelern cnslern daha önceklernn cnsleryle karşılaştırarak fonksyonlarını bulmaktadır. Bazı Dl Problemlernn Çözülüşü : Maknanın kelmelern sözlük anlamlarını ve fonksyonlarını tesbt etmekten başka dln kusursuz br haberleşme aracı olamamasından len gelen ve nsan tarafından yapılan çevrlerle çevrcnn drak le çözülen, bazı anlam bulanıklarına sebep olablecek, yapısal problemler çözmes gerekr. Bu türlü zorlukların ve makna tarafından çözülme yollarının başlıcaları şunlardır : Homograf: Ayrı anlamlı, aynı yazılışlı kelmelern sözlükte özel br kodu vardır. Bu kod, böyle kelmeler ayırdetmeğe yarıyan özel br alt-programı harekete geçrr ve söz konusu kelmenn esas anlamı bulunur. Böyle alt-programlara örnek olarak Fransızcada br fl ve br sm homografı ayırdetmek çn kullanılan altprogramın ordınogramı (Şekl: 2) de verlmştr. domakk İfadeler: İdomatık br fadede bulunması mümkün kelmelern yanına sözlükte gene özel br kod konulur. Bu kod gene homograf kelmelerde olduğu gb özel br alt - programı harekete geçrr. Bu alt-program söz konusu kelmelern at olması mümkün fadenn dğer kelmelernn de bulunup bulunmadığını arar; bulunacak olursa o domatk fadenn çıkış dlndek karşılığı alınır. Po I sem : Çok sözlük anlamlı kelmelern tercüme edlen metndek anlamının ve bunun çıkış dlndek karşılığının bulunması çn kullanılan başlıca üç yol vardır : 1 Küçük sözlüklern kullanılması: Her konu çn ayrı ve özel br sözlük kullanılır. Sözlükte dln temel kelmeleryle bu dar teknk veya blmsel konuda kullanılan kelmeler bulunur, böylece bu dar konu çnde polsem htmal azaltılmış olur. 2 Semantk şaretlern kullanılması: Sözlükte kelmenn çeştl anlamlarının her br çn br şaret vardır. Makna bu şaretler söz konusu kelmenn cvarındak kelmelern semantk şaretleryle karşılaştırır ve uygun anlamı seçer. 3 Alt - program kullanılması: Br alt - programla kelme ncelenr ve uygun bulunan anlam seçlr. Böyle alt - programlara br örnek olmak üzere İngılzcede 'many' ve 'much' kelmelernn Fransızca karşılıklarını bulmayı sağlıyan alt - programın ordnogramı (Şekl: 3) de verlmştr. S E N T E Z Yukarıda anlatılmaya çalışılan yollarla grş dlndek br cümlenn kelmelernn lkn sözlük anlamları bulunmuş, takıları ekler not edlmş, eğer çok anlamlılık veya aynı yazılış söz konusu se uygun anlam seçlmş, domatk fadeler tesbt edlmş ve bütün bunların çıkış dlndek karşılıkları seçlmştr. Şmd mesele çıkış dlndek bu elemanların, çıkışdl, dlblgs, dlblmne uygun sentezdr. Kelmelern Sırası: Çıkış dlndek kelmeler dlblgs kurallarını uygulayan alt - programlar vasıtasıyla gerekl sıraya konulur. Bu konudak alt - programlar kelmenn cümle çndek fonsyonuna, dğer kelmelerle olan lgsne, anlamına göre, yern tesbt ederler. Br örnek olarak Fransızcada sıfatın sme göre yern tesbt eden br.alt-programın ordnogramı (ŞekJ : 4) de verlmştr. Takıların Konulması : Grş kelmesndek takıya, kelmenn fonksyonuna, çıkış cümlesndek yerne göre uygun br takı çıkış kelmesne takılır. Eğer söz konusu takı kelmenn kökünü değştryorsa ya kökün muhtelf şekller de sözlükte vardır,.takıya göre uygun kök seçlr; ya da br alt - programla takıya göre kökte gerekl değşklk yapılır. Takı ve eklern takılması genellkle kolay br meseledr, fakat çıkış dlnde fl zaman ve sığaları grş dlndekılere göre daha çok ve-kesnse mesele çok zorlaşır. Bu durum bazen dğer kelmelerde bulunan semantk şaretlern yardımıyla çözüleblrse de bugün çn grşde bulunmayan br kesnlğ çıkış dlnde sağlayacak br yol bulunamamıştır. Böylece cümlenn çıkış dlndek sentez de sonuçlandıktan sonra çıkış dlndek cümle tamamlanmış olur. Bu cümle çıkış organlarındak' basıcılar vasıtasıyla dışarıya verlr ve yen br cümlenn tercümesne başlanır. S O N U Ç Yukarıda tercümenn makna tarafından nasıl yapıldığı hakkında br fkr verlmeğe çalışıldı. Bugün çn bu şlemn yolları tam oturmuş, kesnleşmş, belren problemler tam olarak çözülmüş değldr. İzahına çalışılan çözüm yolları en vaatkâr olanlarıdır, fakat, lm ve teknkte çokluk görüldüğü gb, lerde' esas gelşmenn bugün üzernde durulan yollardan bambaşka olanlarda bulunması mümkündür. Şmdk halde bu metotlarla saatte yrm bn kelmey dlblgs bakımından zararsız, anlâşılablnr br şeklde tercüme etmek mümkündür. Tercümenn malyet üzernde de br çok hesaplar yapılmıştır. Amerka'da yapılan br hesaba göre maknayla yapılan tercümenn malyet kelme başına 4,5 kuruştur,. İnglzlern yaptığı 14

7 Sıfat kelmes smden kısa mı? Sıfat p br şekl veya renk sıfatı mı' Sıfatın br tamlayıcısı var mı? Bu sıfat br «partcıpe passğe» m? Sıfat smden önde yer alır Sıfat smden sonra yer alır NOT (Şekl 4) Bazı sıfatlan nşmden önce veya sonra yer almalarına göre anlamları değşr,böyle sıfatların yern başka br alt - program verr br hesaba göre se malyet kelme başına 0,25 kuruştur; her k mktarda nsan çevrcler tarafından yapılan tercümelern malyetne göre çok ucuzdur (meselâ İnglzler nsan tarafından yapılan br tercümede malyet kelmes 10,52 kuruş olarak hesaplamışlardır). İlerde, dln maknaya öğretlme açısından ele alınan ncelemelernden sonuçlar alınıp bu sonuçlardan faydalanılarak karşılaşılan çeştl problemler çözecek yen ve daha mükemmel programlar hazırlandıkça, maknannr saklama ve lojk organları arasındak haberleşmey daha da çabuklaştıracak teknolojk lerlemeler elde edldkçe tercüme şlem daha da gelşecektr. Bu arada elektronk hesap maknalarınm kullanıldığı dğer konularda da gttkçe önem kazanan oto - programlama ve oto - öğrenm metotlarının tercüme konusuna uygulanması çok verml sonuçlar vereblr. Söz konusu metotlarla makna yaptığı hatalardan stfade ederek programını daha da mükemmelleştrmekte, programın büyük br kısmını kend hazırlayarak nsan programcılara çok faydalı br yardımcı olmaktadır. Bütün bunlar br k sene çnde dlblgs bakımından hatasız, teknk olarak kesn tercümeler ümt etmemze mkân vermektedr. Genel olarak burada br ölü nokta ddası vardır, yanr doğruluk ve tamlık maknayla yapılacak tercümeler çn en son huduttur, maknanın tercümeler dama kuru, tekrarlı, monoton olacaktır, teknk ve blm dışındak konularda pek şe yaramıyacaktır; makna tercümelerne renk katamıyacak, br dldek fade güzellğn, nsan duyularına tesr kaablyetn dğer br dle aktaramıyacaktır. Kanaatmzce uzun br süre gözönüne alınırsa bu konuda ble pek kötümser olmağa lüzum yoktur. Sağlam lojk temellere oturan sayısal elektronk hesap maknalarınm bu lojkle çözüleblecek her problem, çözüm yolu kendlerne öğretlrse, çözdükler sabttr. Eğer br gün 'güzel fade' nn lojk temellere dayanan sırrı çözülecek olursa, veya belrl br dldek üslup özellğnn bu maknanın çözeceğ, meselâ statstk, br yolu bulunursa tercüme maknalarınm çıkış dln grş dlnn üslubunda ve güzel br fadeyle dışarı vermeler pekâlâ mümkündür. Bu Konudak Bazı Y ayınlar: Andrew J. Booth, L. Branwood, J. P. Cleave MECHANICAL RESOLUTION OF LINGUISTIC PROBLEMS Buttenvoorths Scıentfc Publcatons, London, 1958 I K. Belskaja MACHINE TRANSLATION OF LANGUAGES ' Buttenvorths Scentfe Publcatons, London, Locke, A J Booth MACHINE TRANSLATION OF LANGUAGES John Wley and Sons Inc., New-York, Georges Mounn PSEUDO - LANGUES, INTERLANGUES, ET ME- TALANGUES \ Babel, vol. IV, No. 2, Jun MECHANICAL TRANSLATION. Massachusetts Insttute of Technology, D I. Panov CONSERNING THE PROBLEM OF MACHINE TRANSLATION OF LANGUAGES The Academy of Scences of the U. R. S. S. Moscou, 1958 G Shner THE U. S.A.F. AUTAMATIC LANGUAGE TRANSLATOR MARK I ' İRE Natonal Conv. Record. Part 4, p E.M.M. 6B 15

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DEGlşMELER* Dr. ülkü POLAT L'teratürde toplam nüfusun br kesm olan şgücü çeştl yönleryle genş ölçüde tartışılma olana~ bulmuş olmasına karşın toplam nüfusa oranı,

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı