Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc"

Transkript

1 The New York Times n bu haberi, ertesi gün Türkiye de tarihli Vatan gazetesinde yank land : Kur an kad n dövmeye izin verir mi? New York Times, slam dünyas n sayfalar na tafl d. ranl araflt rmac n n sözlerine karfl l k tart flma bafllatt. Lale Bahtiyar adl ran as ll kad n 66 OTOPS Cengiz Özak nc Kur an Do ru Anlamak Amerika da yay mlanan The New York Times gazetesinin 2 Mart 2007 günlü haberi, Amerika da yaflayan Lale Bahtiyar adl bir ranl bilginin 2002 y l nda Kur an ngilizce ye çevirmeye bafllad n, befl y l süren bu çal flmas n n sonunda, o kad nlar dövün diye çevrilen ayetin bin y ld r hep yanl fl çevrildi ini bulgulad n duyuruyordu. New York Times gazetesinin küpürü. araflt rmac, Nisa Suresi 34 üncü ayette erkeklere efllerini dövme hakk verilmedi ini, ayetin yanl fl tercüme edildi ini söyledi. New York Times s- lam dünyas bu ayeti tart fl yor diyerek tart flmaya yer verdi. Almanya da bir kad n yarg c n Erkekler Kuran daki Nisa suresine göre efllerini dövebilir gerekçesiyle Fas l bir kad n n boflanma talebini reddetmesinin ard ndan bafllayan tart flmalar yeni bir boyut kazand. ran as ll A- merikal bir kad n akademisyen yaklafl k 5 y l süren Kuran araflt rmas n n ard ndan yeni bir tercüme ile ortaya ç karak Kur an n hiçbir flekilde erkeklere efllerini dövme hakk vermedi ini, Nisa suresinin 34 üncü ayetinin yanl fl yorumland n aç klad. Amerika da Felsefe, Psikoloji ve E itim Bilimleri alan nda master ve doktora e itimi gören 68 yafl ndaki Lale Bahtiyar, muhafazakar kesim taraf ndan Feminist Kur an olarak nitelendirilen yeni tercümesiyle slam dünyas nda uzun zamandan beri süregelen Nisa suresi tart flmas n da yeniden alevlendirmifl oldu. New York Times gazetesi, slam dünyas Nisa suresi 34 üncü ayeti yeniden tart flmaya bafllad diyerek olaya genifl yer ay rd. Vurun de il Uzaklaflt r n Gazeteye konuflan Bahtiyar, slam konusunda yapt çevirilerinin ard ndan Kuran tercüme etmek istedi ini, ancak 2 y ll k çal flmas n n ard ndan Nisa Suresi 34 üncü ayete gelip bu ayette yazanlar okuyunca çal flmas n noktalad n anlatt. Ya bu ayetin farkl bir anlam var, ya da ben bu tercümeyi daha ileri götüremem diye düflündüm ifadesini kullanan ranl, Tanr n n savafl d fl nda bir insan n di erine zarar vermesine onay verdi ine inanmad m. Bu yüzden araflt rmaya bafllad m diye konufltu. Bahtiyar yaklafl k 3 ay boyunca ayette bulunan daraba adl kelimenin anlamlar üzerinde çal flt. Geleneksel tercümelerde vurun anlam na gelen bu kelimenin baz sözlüklerde tam 6 sayfal k aç klamalar oldu unu gören ranl sonunda Daraba n n asl nda uzaklaflt r n manas na geldi i sonucuna vard. Gazeteye bunu anlatan Bahtiyar, Peygamber efllerinden hiçbirini dövmemiflken nas l olur da Müslümanlar peygamberin yapmad bir fleyi yapabilir. Zaten bu ifadenin vurun olarak tercüme edilmesi Kuran daki di- er ayetlerle de çelifliyor dedi. Babas ran l bir Müslüman olan Bahtiyar n ç k fl için muhafazakar slam bilimciler kelimenin anlam üzerinde oynaman n do ru olmayaca n, Lale Bahtiyar Kuran - 67

2 n neyse o oldu unu belirtirken M - s r bafl müftüsü fieyh Ali Cuma ise gazeteye yapt aç klamada Kuran - daki sure ve ayetlerin ça n prizmas ndan geçirilerek de erlendirilmesi gerekti ini söyledi. Cuma, Anlam her zaman de iflik kültürlere ve de iflik zamanlara uygun olacak flekilde geniflletmek gerekir diyerek, Ça - m zda bir erke in kar s n dövmesi hiç kabul edilebilecek bir durum de ildir ve sorunlar çözmekten çok daha fazla sorun üretir ifadesini kulland. Nisa Suresi 34 üncü Ayet- Diyanet Çevirisi: Bafl kald rmas ndan endifle etti iniz kad nlara ö üt verin, onlar yataklarda yaln z b rak n ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Bahtiyar Çevirisi: Sadakats zl k ve iffetsizliklerinden korktu unuz kad nlara ö üt verin, sonra onlar yataklar nda yaln z b rak n ve nihayet onlar evden ç kar n / bulunduklar yerden baflka yere gönderin. Türkiye de de tart flma konusu Benzer bir tart flma Türkiye de de yaflanm fl Yaflar Nuri Öztürk, kelimenin anlam n n yanl fl yorumland n as l anlam n dövmek de il uzaklaflmak oldu unu savunmufltu y l nda yapt çevirisini de bu flekilde yazd. Öztürk bu konuyla ilgili yorumunda flu ifadeleri kulland : Bu ayetteki fadribü kelimesi Kur an da kullan lan anlamlar ndan yanl z bir tanesiyle kay tlanm fl ve emirden hep dövmek ç kar lm flt r. Bütün tevillerini ve yorumlar n kad n aleyhine yapan yaklafl mlardan zaten baflka fley beklenemezdi. Oysa ki kelimenin di er anlamlar, ayetin amac n ve düzenlenen konunun maksad n çok daha doyurucu biçimde önümüze koymaktad r. flin esas flu ki, Kur an birçok yerde sergilendi i kelam mucizesini burada da sergileyerek, bir tek kelimeyle birkaç alternatifi birden vermifltir. Vatan gazetesinin haberi böyleydi. Oysa konunun bir gazete haberi s n rlar n aflan derinlikte baflka boyutlar vard. Konuya Lale Bahtiyar dan daha önce e ilen Prof. Dr. Yaflar Nuri Öztürk, Kur an- Kerim Meali (Türkçe Çeviri) sinin fiubat-mart 1994 bas - m nda (Hürriyet gazetesi, Ramazan Arma an ) Nisa Suresi 34. ayetinin ilgili bölümünü flöyle Türkçelefltirmiflti: Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktu unuz kad nlara önce ö üt verin, sonra onlar yataklar nda yaln z b rak n ve nihayet onlar evden ç kar n / bulunduklar yerden baflka yere gönderin / onlar dövün. Yaflar Nuri Öztürk Yaflar Nuri Öztürk, söz konusu bu meal in önsözünde (sf. 12): bu ayetle ilgili genifl aç klamalar için (bk. Kur an daki slam, sf ) demektedir. 1. bas m 1992 y l nda yay mlanan Kuran'daki slam adl kitab na bakt m zda, Yaflar Nuri Öztürk ün bu konuda flu genifl aç klama y yapt görülüyor: Bu ayetteki fadribü kelimesi (D- R-B) Kur an da kullan lan anlamlar ndan yaln z bir tanesiyle kay tlanm fl ve emirden hep dövmek ç kar lm flt r. (...) fadribü emrinin kökü olan darb kelimesinin 30 a yak n anlam içinde en önemlilerinden dördü, vurmak dövmek, hurüc (ç kmak), zehab (gitmek) ve dolaflmakt r. (bk. bn Manzür, Lisanül Arab, darb md.) Ve darb kelimesi Kur an da bu anlamlar n hepsinde kullan lm flt r. (bk. 2/60, 73, 273; 3/ 156; 4/101; 7/160; 8/12, 50) Durum bu olunca, konumuz olan ayetteki emri bu anlamlar n muhtemel olan her biriyle de erlendirmek gerekmektedir. Buna göre emri ayn zamanda if al kal b ndan da ald m zda ifade etti i manalar flunlar olur: 1-Onlar evden ç kar n. 2-Onlar bulunduklar yerin d fl na gitmek zorunda b rak n. 3-Onlar dövün. Kur an böylece içinde bulunulan duruma ve karfl lafl lan flartlara göre bu üç seçenekten birinin kullan lmas n istemektedir. Ve dikkat edilirse ilk iki seçenek, düzenlenen konuda sonuç almak bak m ndan hem insan psikolojisine hem de hukuk mant na daha uygundur. Emri dövmek anlam nda almam z durumunda ise flunlar söylememiz gerekiyor: Ayet aile düzenini, toplum ahengini bozucu davran fllar içine giren kad nlar düzeltmek için üç aflamal bir çare getirmifltir. Bunlar n ilk ikisi (ö üt, yatakta yanl z b rakma) bireysel ve psikolojik, üçüncüsü (dövme) ise maddi yapt r md r. Burada dikkat edilecek nokta dövün emrinin muhatab n iyi belirlemektir. Kad na zulmetmeyi bir tür meziyet gibi gören anlay fl, bu emri her kocan n kar s n daya a çekmek serbestisi gibi yorumlam flt r. Bu asla do ru de ildir. Çünkü burada darb (dövme) gibi bir maddi yapt r m vard r. Yani bir had söz konusudur. Hadlerin uygulanmas ise kamu otoritesinin ifli ve hakk d r. Buradaki beyan kocan n kar s n dövmesi anlam nda almak bir sapt rmad r. Kur an, bozuk düzen giden kad n hizaya getirmek için önce kocay seferber etmifltir. Koca, kad na ö üt verecek, sonrada onu yata nda yaln z b rakarak dikkatli olmaya zorlayacakt r. Bu iki aflama bireyseldir. Bu aflamalarda baflar sa lanamam flsa, kamu otoritesi devreye girecek ve insan için en a r ve afla lay c cezalardan biri olan dövme uygulanacakt r. Bunun nas l ve hangi ölçüler içinde, hangi flartlarda uygulanaca na kamu otoritesi karar verecektir. Kur an n genel ruhu ve hukuk mant bunu baflka türlü anlamam za müsaade etmez den 1999 a dek Kur an da kad n dövme buyru unun var oldu u, ancak kad n n, efli eliyle de il, kamu kurumlar eliyle dövülmesi gerekti i görüflünü koruyan Yaflar Nuri Öztürk, 68 69

3 Cengiz Özak nc, Yaflar Nuri Öztürk ve Cemal Kutay, Prof. Dr. Nükhet Güz ün yönetti i Dil ve Din panelinde de TÜYAP Kitap Fuar nda Dil ve Din kitab mla ilgili olarak PAYEL yay nlar n n düzenledi i ve Cemal Kutay la birlikte üçümüz konuflmac oldu umuz panelden sonra, meal inin 1999 y l nda gerçeklefltirilen bas - m nda, önceki görüflünü de ifltirerek, söz konusu ayete verdi i anlamdan dövün sözcü ünü ç kartm flt r. 70 Kur an da kad nlar dövün buyru u bulunmad n, Yaflar Nuri Öztürk 1999 da, Lale Bahtiyar 2007 de bulmufllar. Benim Kur an da Kad nlar Dövün Buyru u Yok! bafll kl yaz - m n Cumhuriyet gazetesinde yay mlanma tarihi ise 20 Haziran 1991 dir y l nda yay mlanan bu yaz mda, Kur an da geçen D-R-B sözcü- ünün dövün anlam na gelmedi ini flu flözlerle aç klam flt m: Çevirmenlerin bir ayette örtün diye çevirdikleri sözcük ile bir baflka ayette dövün diye çevirdikleri sözcük, Kur an n Arapças nda ayn sözcüktür, D-R-B... Kur an da 58 yerde karfl m za ç kan D-R-B sözcü üne çevirmenler neredeyse her ayette baflka bir anlam veriyorlar. Kimi yerde yola ç kmak, kimi yerde boyun vurmak kimi yerde karanl a bürümek, kimi yerde parmaklar do ramak, kimi yerde örnek vermek, kimi yerde verilen bir fleyi geri almak, konulan bir fleyi kald rmak, birini dövmek, birini yat rmak, uyutmak, ört- Yaflar Nuri Öztürk ün mealinin 1999 y l bask s. Cengiz Özak nc n n 20 Haziran 1991 günlü Cumhuriyet te yay mlanan yaz s n n küpürü. mek ve daha pek çok birbirine uymaz anlamlar n hepsi ayn sözcü e, Kur - an daki D-R-B sözcü üne yüklenmifltir. Örne in Kur an da geçen Kulaklar n üzerine D-R-B etmek kimi çevirmenlerce; Kulaklar n n üzerine yat r p uyutmak, diye anlamland r l rken, kimilerince; Kulaklar n n üzerine vurmak, diye çevrilmektedir. Bu nas l böyle olabilir? diye soruldu unda; Tümcenin gelifline göre (Arapça deyimle siyak na göre) uygun bir anlam yak flt r ld söylenmekte!.. Yani, Arapça de il mi? Uydur uydur söyle! Çevirmenlerin ve yorumcular n büyük bir ço unlu unun; O kad nlar dövün, diye çevirdikleri ayette de karfl m za ç kan bu D-R-B sözcü ü hakk nda, 1050 y llar nda yaz lm fl bir Arapça sözlük -ki tüm slam bilginleri kaynak olarak benimsemifllerdir- flöyle der: D-R-B: Bu sözcük hakk nda ihtilaf vard r. (Bkz: Rag b el Müfredat) Yine tüm slam bilginlerinin kaynak olarak benimsedikleri Firuzabadi nin 1450 y llar nda yazd büyük sözlü ünde de aynen flöyle söylenir: D-R-B: Bu sözcük hakk nda ihtilaf vard r. Evet, bu sözcü ün anlam n n ne oldu u konusunda bilginler aras nda ihtilaf, yani uyuflmazl k vard r; gelgelelim bu sözcü ü dövün diye çeviren hiç bir çevirmen, hiç de ilse bir aç klama koyarak: bu sözcü ün anlam n n ne oldu u konusunda kesinlik bulunmad n, bu nedenle dövün diye yak flt r lan Türkçe anlam n do ru olmayabilece ini belirtmek gere ini duymam fl; sanki bu sözcü ün dövmek anlam kesinmifl gibi, hepsi de a z birli i ederek dövün diye çevirmifllerdir. lginç olan bu çevirmenlerin tümünün de erkek olmas d r. Yaln z kimi çevirmenler, bir parantez açarak (ac tmadan, az c k) dövün, diye çevirmifllerdir. 71

4 Oysa Kur an n Arapças nda ac tmadan, az c k gibi uyar lar bulunmamaktad r. E er D-R-B sözcü ü ac tmadan, az c k dövmek anlam na geliyor ise, ayn sözcük, ayn kipte, bir baflka ayette (Enfal,12), niçin hiç ac - madan parmaklar n do ray n, anlam na gelsin? Evet, Kur an da O kad nlar D-R-B edin, diye bir buyruk gerçekten de vard r; ancak bunun O kad nlar dövün, mü, yat r n m, gönderin mi, yollay n m, do ray n m, at n m, yoksa örnekleyin mi anlam na geldi i ihtilafl d r, tart flmal d r. Çünkü Arapçada kitap D-R- B etmek ; kitap yay nlamak, piyasaya kitap ç kartmak anlam na gelir. Para D-R-B etmek ; dolafl ma para sürmek, tedavüle sokmak anlam na gelir. Arapçada D-R-B ül evvel deyimi; ilk yarat klar, anlam na gelir. Arapçada iki insan n birbirleriyle D-R-B laflmas ; dövüflmeleri anlam na gelmez, tersine, birbirleriyle ortak olup bir iflletme kurmalar anlam na gelir. Birinin kendi paras n D-R-B etti i, di erinin de yaln zca iflgücünü, eme ini D-R-B etti i ortakl klara da Arapçada D-R-B laflma (Mudaraba) ad verilir. Öyleyse, Kur an da geçen O kad nlar D-R-B edin, tümcesi, nas l olup da dövün demek olabilir? Arapçada kitap D-R-B etmek, bir kitab pataklamak, dövmek midir ki, bir kad n D- R-B etmek, o kad n dövmek anlam na gelsin?.. Arapçada çad r D-R-B etmek ; çad r kurmak anlam na gelir; yoksa çad r dövmek de il... Dil bilimsel bir disiplindir. Hayat m n son iki y - l n bu Arapça sözcü ün (D-R-B) anlam n araflt rmaya adad m. Bin sayfan n üzerinde belge toplad m, çal flmam kitaplaflt rabilmem için daha bir y la ihtiyac m var. Ancak bu sözcü ün anlam - n n sapt r larak polemiklere neden olmas karfl s nda, kitab m n yay mlanmas n beklemeye gönlüm raz olmad. (Cengiz Özak nc 20 Haziran 1991, Cumhuriyet) Okuyucu, ran as ll Amerikal Lale Bahtiyar la ilgili olarak Vatan gazetesinde yay nlanan haberle, benim Kur an da Kad n Dövün Buyru u Yok bafll yla 1991 de yay mlanan yaz m karfl laflt r rsa, 1991 de Cumhuriyet te yay mlanan görüfllerimin, 2007 y l nda New York Times taraf ndan dünyaya Lale Bahtiyar n buluflu olarak duyuruldu unu görecektir de yay mlanan bu yaz mda bir y l sonra biter dedi im Dil ve Din adl kitab m, gerçekten de 1992 de bitmesine karfl n, kitab n birinci bas m, uygun bir yay nevi bulma zorlu uyla, 2 y l sonra, 1994 te gerçekleflebildi. Kur an da kad n dövün buyru u yok görüflümü daha ayr nt l biçimde dile getirdi im bu kitab m n 1994 te yay mlanan ilk bas m ; Amerikan Kongre Kütüphanesi (U.S.A Library of Congress), ngiltere Milli Kütüphanesi (British Library), Oxford Üniversitesi Kütüphanesi (Oxford Library OLIS), Amerikan Harvard Üniversitesi Kütüphanesi (Harvard Library HOLLIS), Amerikan Duke Üniversitesi Kütüphanesi (Duke University Library), vb. gibi kütüphanelerin kataloglar na girmifltir. Rus Türkolog Rodri Wojnikov, Macar Türkolog J. (Gyula) Nemeth, Kazak Türkolog Klyashtorny, ngiliz Dilbi- limci Robin Allott, ngiliz Anlambilimci Daniel Chandler, rlandal Dilbilimci Birleflik Krall k Akademisi üyesi David Crystal, vb. gibi bilginlerle birlikte Dilbilim, Anlambilim, Yaz bilim alan nda Göktürk / Orhon Yaz tlar konusunda kaynak kitap olarak gösterilmektedir. Hollanda, Almanya, Avustralya dahil, pek çok ülkenin üniversite kütüphanelerinde, flu an için 94 katalog kayd bulunmaktad r. Dil ve Din adl kitab m n 1994 te yay mlanan ilk bask s n n Amerikan Kongre Kütüphanesindeki katalog kayd te Dil ve Din in 1. bas m yay mland nda, bu kitab m n Amerikan Kongre Kütüphanesi, ngiltere Kütüphanesi ve yurtd fl ndaki çeflitli üniversitelerin kütüphanelerinin kataloglar na girece ini, do rusu bu ya, hiç düflünmemifltim. Beni en çok flafl rtan, kitab m n Amerika da Duke Üniversitesi nin lahiyat Fakültesi Kütüphanesi nde kataloga al nmas oldu. ran as ll Amerikal Lale Bahtiyar n, Nisa Suresi 34. ayetin çevirisi konusunda kendisinden y llar önce benim Türkiye de yazd klar mdan habersiz olarak ayn sonuca vard ve bu sonucu kendi bulgusu olarak duyurdu u düflünülebilir; ancak, bu konuda yazd klar m n Amerika da pek çok üniversite kütüphanesinde kataloglara geçmifl bulundu u gözönüne al n rsa, durumun böyle olmad anlafl l r. Lale Bahtiyar n Amerika da -içlerinde Türklerin de bulundu u- Sünni tasavvufçu bir çevrede yaflad, Amerika da ngilizce olarak yay mlanm fl Hz. Muhammed in Ashab, Bir Melek Olmak, Sufi Tasavvufi Anlay fl n D flavurumu gibi kitaplar n n Türk çevirmenlerce Türkçe ye çevrilip Türkiye - de yay mland, din alan nda Türkiye de olup bitenlere yabanc olmad biliniyor. 20 Haziran 1991 de Cumhuriyet gazetesinde yay mlanan Kur an da Kad n Dövün Buyru u Yok bafll kl yaz m; Amerika da yaflayan fakat o tarihte bir ayl na Türkiye ye gelmifl olan bir lahiyatç n n dikkatini çekmifl ve onun daha sonra yapt Kur an çevirisinde bu ayeti dövün de il ç kar n olarak anlamland rmas na neden olmufl. Bunu, yaz s nda flöyle aç kl yor: y l n n Haziran ay nda Türkiye'yi ziyaret ediflimde (19 Haziran- 18 Temmuz) Cumhuriyet Gazetesinde 4:34 ayeti üzerinde aç lm fl bir tart flmaya tan k oldum. "DRB" fiilinin Kuran'da sadece "dövmek" veya "vurmak" anlam na gelmedi ini ve bu kelimenin 4:34 ayetinde yanl fl çevrildi ini ortaya koyan bu ilginç makalenin yazar, Cengiz Özak nc '- yd. Ayetteki "DRB" kelimesini di er ayetlerdeki kullan m ve Kur an n genel ba lam içindeki konumunu göze alarak "ç kar n" diye çevirmeye karar verdim

5 Kur an da kad nlar dövün buyru u yok bafll kl yaz m n kaynak olarak gösterildi i Amerika da ngilizce olarak yay mlanm fl Kur an Çevirisi. Bu çeviride de pek çok yanl fllar vard r. Kur an da Kad n Dövün Buyru u Yok bafll kl yaz m n, 1991 y l nda Cumhuriyet te yay nland ktan sonra Amerikan Üniversitelerinde slam lahiyatç lar aras nda yay ld, tart fl ld, de erlendirildi i, benimsendi i anlafl l yor. ran as ll Amerikal Lale Bahtiyar n da 1991 de Türkiye - den Amerika ya yay lan bu tart flmalardan etkilenmifl olmas do ald r. Fakat, bir akademisyen, kendisinden önce Türkiye de yap lan bir buluflu, kaynak göstermeden sanki kendi buluflu imifl gibi duyuruyorsa, ün kayg s yla dürüstlük ilkesinin d fl na ç km fl olur. Öyle ya da böyle, Nisa Suresi 34. ayetinde geçen D-R-B ( daraba ) sözcü ünün dövün olarak çevrilmesinin yanl fl oldu unu ortaya koyan ilk yazar n Atatürk Türkiye sinden ç km fl olmas ve bu görüflümün uluslararas çevrelerde sahiplenilmeye çal fl ld - n görmekten mutluyum de yay mlanan Kur anda kad n dövün buyru u bulunmad görüflümün, sekiz y l sonra 1999 da Prof. Dr. Yaflar Nuri Öztürk, 16 y l sonra 2007 de Lale Bahtiyar taraf ndan bulgulanarak savunulmas, bu alanda yaln z kalmaktan duydu um üzüntüyü hafifletiyor. Umar m lahiyat ö renimi görmemifl laik cumhuriyet e itimi alm fl bir Müslüman Türk olarak 1989 da saptay p 1991 de duyurabildi im bu gerçe i, süreç içerisinde daha çok say da lahiyat uzman görür de, Müslüman kad nlar eflleri taraf ndan Allah n emri denilerek dövülmekten kurtulur. slam karfl tlar nca yüzy llard r slam karalamakta kullan lan bu dövün sözcü ünün bir çeviri yanl fl ndan kaynakland n n ortaya ç kmas, kendilerini ilerici olarak niteleyen kimi sol cular oldukça rahats z etmifl ve bunlar, ayetin yüzy llarca yap ld gibi yine dövün biçiminde çevrilmesi gerekti ini savunmaya bafllam fllard r. Çünkü bu ayet dövün diye çevrilmezse, slam a sald rma gerekçelerinden en önemli bir tanesini yitireceklerdir. Bu ilerici, solcu yazarlardan biri, yay mlanan bir yaz s nda, Lale Bahtiyar n Musevi ve H ristiyanlardan para alarak içinde dövün geçmeyen bir çeviri yapt n savlam fl ve bunu Kur an n kad nca yorumu olarak damgalam flt r. Oysa, bu ayetin dövün olarak çevrilemeyece ini dünyada ilk kez bir kad n (Lale Bahtiyar) de il, ondan 16 y l önce, 1991 de, dilbilimsel kan tlar yla birlikte Cumhuriyet gazetesinde ben aç klad m; buna Kur an n kad nca yorumu yaftas yap flt r lmas, kötü niyetli bir davran flt r. Ayr ca, Türkiye de Siyonizm e de misyonerli e de karfl ç kan bir avuç yazardan biri oldu um gerçe i, yazd - m onlarca kitap ve yüzlerce makaleyle ortada oldu una göre, söz konusu ayetin dövün anlam na gelmedi ini dilbilimsel kan tlar yla gözler önüne sermek, H ristiyan Yahudi iflbirlikçili i olarak damgalanamaz. Kur an do ru anlamak, do ru anlamland rmak, yaflamsal, canal c önemde bir konudur. Bunun en çarp c örne ini 8 Nisan 1997 günü Sabah gazetesinde yay mlanan bir haberde görüyoruz. Haber flöyle: Türban takmayan annesini öldürdü Konya Ere li'deki cinayet ayd nland. 58 yafl ndaki Meryem Songül Özgüven'i ngilizce ö retmeni k z Ayflegül Özgüven'in "baflörtüsü tart flmas " yüzünden öldürdü ü belirlendi. Konya'n n Ere li ilçesinde geçen Cumartesi günü b çaklanarak öldürülen yafll kad n n katil zanl s n n k z oldu u belirlendi. Gülbahçe Mahallesi'nde k z yla oturan Meryem Songül Özgüven (58) evinde b çaklanarak öldürülmüfl olarak bulunmufltu. Olay üzerine soruflturmay derinlefltiren cinayet masas ekipleri, ngilizce ö retmenli i yapan, maktulün k z Ayflegül Özgüven'in (28) ifadesine baflvurdu. Sorgulamas s ras nda annesini öldürdü ünü itiraf eden Ayflegül Özgüven, uzun süredir annesiyle baflörtüsü konusunda anlaflamad klar n, zaman zaman tart flt klar n belirterek, baflörtüsü takmay kabul ettiremedi i için, son tart flmada annesini b çaklayarak öldürdü ünü söyledi. Ayflegül Özgüven'in baflörtüsüz derse girmemek için okulda da sorun ç kard ve bir süredir ücretsiz izin kulland belirlendi. Ayflegül Özgüven'in gözalt na al nd ve soruflturman n sürdürüldü ü bildirildi. 8 Nisan 1997 günü Sabah gazetesinin küpürü Ayn haber, 9 Nisan 1997 günlü Cumhuriyet gazetesinde de Ayflegül psikiyatri klini ine gönderildi bafll - yla verilmiflti: - Baflörtülü bir k z, baflörtüsü takmayan annesini, salt bafl n örtmedi i için 30 yerinden b çaklay p gözlerini oyarak ve kollar n keserek din u runa (!) öldürmüfltür. Yakalan p sorguland nda, bafl n örtmemekte 74 75

6 direten annesinin muz r (zararl ) ve münaf k (diliyle Ben de Müslüman m diyen, fakat slam n buyruklar n yerine getirmeyen biri) oldu unu, slam da Münaf klar n katli vacip (böylelerinin öldürülmesi zorunlu) oldu u için annesini öldürdü ünü, söylemifltir. Olay n en ilginç yan, kendi kendisini slam n B ça (!) olarak gören ve slam ad na öz anas n bile do rayabilecek denli gözü dönmüfl olan Ayflegül ün bu eyleminin, Kur - an buyruklar na kökten ayk r olufludur. Çünkü Kur an, yafll kad nlar n tesettür uygulamas na gerek bulunmad n bildirmifltir. Nur Suresi nin 60. Ayeti flöyle der: Yafll kad nlar n, ay p yerlerini açmamak kofluluyla örtülerini ç kartmalar nda bir günah yoktur. Ayflegül ün annesi 58 yafl ndad r; yani Kur an n örtülerini ç kartmalar günah de ildir dedi i bir yafltad r. Gerçekte, Ayflegül ün bafl n örtmemekle Kur an a göre günah ifllemiyor durumda olan annesi, Ayflegül ün gözünde bafl n örtmedi i için din u runa katli vacip olan bir kad nd r!.. Ayflegül, nas l olup da, annesinin Kur an da günah dahi say lmayan bir davran fl n, Kur an buyru unca katli vacip bir davran fl olarak görüp, öz anas n 30 yerinden b çaklam fl, gözlerini oyarak, kollar n keserek slam ad na k t r k t r do ram flt r?.. Bu sorunun yan t n öncelikle bütün Müslümanlar, sonra da yüre inde insan sevgisi tafl yan herkes düflünmelidir. Ayflegül, psikiyatri klini ine gönderilmifl!!! E er Ayflegül Kur - an do ru anlam fl olsayd, ne ana katili olur, ne psikiyatri klini ine giderdi. Bu olay bize Kur an do ru anlaman n önemini ve ayd nlar n bu do rultuda çal flmalar yapmas n n gereklili ini bir kez daha kavratm flt r. Mehmet Akif Ersoy, Kur an da geçen pek çok kavram yanl fl çevirip yanl fl anlad m z gerçe ini vurgulayan ilk Müslüman ayd nlar m zdan biridir. Bu nedenle Dil ve Din / Kur - an Do ru Anlamak kitab m n 1994 te yap lan ilk bas m na onun flu sözleriyle bafllamay uygun görmüfltüm: - Biz Müslümanlar, ben öyle görüyorum, Allah ile pek laubaliyiz! Zannediyoruz ki, Cenab- Hak oturdu umuz yerden isteyivermekle hat r m z için ilahi kanunlar n de ifltirir. Zavall bizler. Sana emeksizce yaflamak, çal flmaks z n amac na eriflmek hakk n, böyle bir ümidi kim veriyor? Müslümanl k galiba. Belki. Öyle ya, Müslümanlar Allah n sevgili kullar d r. Hani Müslümanl k bir uhuvvet (kardefllik) husule getirecekti? Nerede? Bugün Müslümanlar kadar müteferrik (da n k), mütefleddit (kat - laflm fl) bir millet var m? Her tarafta Müslümanl k cehalet, Müslümanlar ise sefalet içinde mahvolup gidiyor... Müslümanl k bize dünya için bir hayat- tayyibe (temiz ve yüksek bir yaflam düzeyi) va d ediyordu. Neye vermedi? flte hep bizim cehaletimiz yüzünden. Müslümanlar n hepsi cahil; Arab cahil, Türkü cahil, Kürdü cahil, Arnavutu cahil, hepsi cahil. Hepimiz igvaata (k flk rtmaya) kap l yoruz. Hani, müminler kardefl idi? O halde nedir Müslümanlar n bu hali? 350 milyon mu, 400 milyon mu, cihanda bu kadar Müslüman var; flarkta var, garpta var, flimalde var, cenupta var; hepsi hirman içinde yafl yorlar. Biz diyoruz ki; Müslüman z o halde Allah bize tevfik (üstünlük, baflar ) vermelidir. Demek sen Müslümanl nla Allah minnet alt nda b rakmak istiyorsun. Ne kadar cüret. Ne kadar hamakat (ahmakl k). Do rusu, dünya dünya olal, gafletin cehaletin, körlü ün, sa rl n bu mertebesi ne görülmüfl ne iflitilmifltir. Do rusu, cehlin bu derecesi de mutlaka tahsil ile elde edilmek laz m gelecek. Ah, biz al k Müslümanlar. Nas l olmufl da bu kadar azim bir kitlenin umumu birden kötürümler gibi, hisden, hareketten mahrum kalm fl?.. Mehmet Akif Ersoy Görülece i üzere, Mehmet Akif in Müslümanlara söyledi i bu sözler, öyle yenilir yutulur türden de ildir. Üstelik Akif, flimdiki ço u elefltirmenler gibi, diyeceklerini yaz p, kendisi saklanan biri de de ildir. Yukar daki sözler, onun camilerde cemaatin yüzüne karfl yapt konuflmalardan al nm flt r. Akif, Müslümanlar n yüzy llarca süren bir uyuflukluk içinde al klafl p kald klar n, Müslümanlar n yüzlerine karfl, üstelik camilerde hayk rm flt r. Akif, bunun neden böyle oldu unu da anlamaya çabalam fl; nedenlerden birini sezgileriyle yakalam fl; ancak yeterince üzerine gidememifltir. Bak n neler söylüyor: - Kanaat i, tevekkül ü, sab r, hepsini yanl fl anlad k. Sab r nedir?.. Bize göre sab r, sureti mutlakada katlanmak demektir. Neye katlanmak? Her fleye. Daha do rusu katlan lmayacak fleylere. Mesela zelil (afla l k) olmaya, hakaret görmeye, dö ülmeye, sö ülmeye; özetle insanl k onurumuzu lekeleyecek musibetlerin hepsine. Aman yarabbi. Kur an ne söylüyor, biz ne anl yoruz. Sab r katlanmak de il, gö üs germektir. Neye gö üs germek? Sonunda katlan lmayacak ac lara katlanmak zt rab na mahkum olmamak için, önceden her türlü fledaide (zorbal klara), her türlü mezahime (s k nt lara), mertcesine, insancas na gö üs germek. Hele tevekkül hiç bizim anlad m z mahiyette mi? Tevekkül, Kur an n gösterdi i, Hadis in gösterdi i tevekkül, bütün esbaba sar ld ktan (tüm yollar 76 77

7 Atatürk bir din bilginiyle birlikte. denedikten) sonra olan tevekküldür. Biz cehaletimiz (bilisizli imiz) yüzünden dini bu hale getirdik. Din de bizi bu hale getirdi. slam dini bir miskinlik (uyuflukluk) dini oldu. Akif in bu sözleri, ö retiden sapm fl Müslümanlar kendine getiren bir tokat gibidir: - Dini bizler bu hale getirdik, Din de bizi bu hale getirdi... Bir de Atatürk ü dinleyelim; bak n o ne diyor: - Ulusumuz dil ve din gibi güçlü iki varl a sahiptir. Bu erdemleri hiç bir güç ulusumuzun yüre inden ve gönlünden çekip alamayacakt r ve alamaz... (Söylev ve Demeçleri, C. II, Sf ) Sorunun özü din de- il dildir. Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk ulusunun ulusal dili ve ulusal benli i, bütün yaflam na egemen olacak ve esas kalacakt r... (Bursa, 5 fiubat 1933) 78 Atatürk ün Kur an - n Türkçe anlam n kitaplaflt rma iflini neden bir baflkas na de il de inatla Mehmet Akif Ersoy a verdi ini anlayabildik mi? Atatürk ün bu ye lemesinin bile bafll bafl na çok büyük bir anlam ve önemi oldu unu kavrayabildik mi? Atatürk le Akif aras nda uyuflmazl k varm fl gibi uydurulan olaylarla, Atatürkçülerin Akif e, Akifseverlerin Atatürk e düflman edilmesinin ne yaman bir dalavere oldu unu görebildik mi? Akif in sözleri üzerinde yeterince durduk mu? Kendisini laik olarak tan mlayanlar, Akif i anlad m? Peki ya laikli e karfl olanlar, onlar Akif i anlad m?.. Bob Dylan n Blowin in the wind flark ndan dizeler tak l yor usuma: Yan t dostum, yel ald gitti; yan t rüzgarda savruluyor... [Merakl s na not: fl bu yaz mla; 28 Aral k 1873 te do mufl; 27 Aral k 1936 da ölmüfl olan Mehmet Akif Ersoy u; do umunun 137. ve ölümünün 74. y l dönümüne denk gelen bu Aral k ay nda; ruhuna fatiha okuyarak, rahmetle ve sayg yla an yorum. Cengiz Özak nc / 15 Aral k 2010 / stanbul.]

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı