Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10"

Transkript

1 Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10 Versio 2010 So gücelleme: 2010

2 List of Abbreviatios Kısaltmalar listesi Cotet İçidekiler DAP EDI ERP FCA Icoterms JIS JIT LAB PPS QR83 RFQ SCM SupplyON TCO VMI WebEDI DAP EDI ERP FCA Icoterms JIS JIT LAB PPS QR83 SCM SupplyON VMI WebEDI Delivered at Place Electroic Data Iterchage Eterprise Resource Plaig Free Carrier Iteratioal Commercial Terms Just i Sequece Just i Time Delivery Schedule Productio Plaig ad Cotrol Global Quality Directive of ZF Friedrichshafe AG Capacity Measuremet of Productio Systems (Performace Test) Request for Quotatio Supply Chai Maagemet Iteret-Based Supplier Portal Total Cost of Owership Vedor Maaged Ivetory Web Iterface for Electroic Data Iterchage Delivered at Place Electroic Data Iterchage Eterprise Resource Plaig Free Carrier Iteratioal Commercial Terms (Uluslararası Ticari Kurallar) Just i Sequece Just i Time Teslimat plaı Üretim, plalama ve kotrol ZF Friedrichshafe AG şirketii düya geelide kalite direktifi Üretim sistemlerii kapasite ölçümü (performas testi) Supply Chai Maagemet İteret bazıda tedarikçi portalı Vedor Maaged Ivetory Electroic Data Iterchage web arayüzü I List of Abbreviatios 2 II Cotet 3 III Preface 4 1 Scope of Applicatio ad Cotract Structure 6 2 Securig the iteratioal Supply Chai 7 3 Iformatio ad Commuicatio 8 4 Capacity Plaig ad Moitorig 10 5 Plaig, Schedulig, Cotrollig 11 6 Packagig ad Markig of Commodities 15 7 Dispatch ad Trasportatio 17 8 Logistical Supplier Assessmet ad Developmet 18 9 Logistics Costs Emergecy Case Cocept No-Coformace ad Cosequeces Prospects 23 I Kısaltmalar listesi 2 II İçidekiler 3 III Ösöz 4 1 Geçerlilik alaı ve sözleşme yapısı 6 2 Uluslararası teslim zicirii güvecesi 7 3 Bilgi ve iletişim 8 4 Kapasite plalaması ve deetimi 10 5 Plalama, dispozisyo ve kotrol 11 6 Ambalaj ve ürü işaretleme 15 7 Sevk ve akliye 17 8 Lojistik açıda tedarikçi değerledirmesi ve gelişimi 18 9 Lojistik maliyeti Acil durum kosepti Kurala aykırı davraışlar ve doğuracağı souçlar Geleceğe bakış 23

3 Preface Ösöz Logistics are costatly gaiig i sigificace at compaies. As a competitive factor they are a importat key for ecoomic success. It is part of ZF s self-image to create ad optimize reliable ad efficiet logistics processes with its suppliers. For this reaso, it is importat for ZF that logistics have a high priority amog parters ad their supply chais. Şirketlerde gitgide arta bir değer kazaa lojistik, rekabet faktörü olarak ekoomik başarı içi öemli bir aahtardır. Dolayısıyla, teslim ve tedarikçilerle güveilir ve etkili lojistik proseslerii oluşturmak ve optimize etmek ZF içi gayet doğal bir yaklaşımdır. Bu edele, lojistik kousuu parterlerde ve oları teslim zicirleride yüksek bir yer edimesi ZF içi öem taşımaktadır. process with trustig collaboratio ad o the basis of a stable busiess relatioship with ZF parters. This Directive defies fudametal logistical requiremets for suppliers of ZF i order to esure smooth operatios based o a collaborative SCM strategy, to miimize costs ad to further improve the supplier relatioship betwee parters. It ca be supplemeted with regards to specific aspects i idividual cases. ve ZF parterleriyle sağlam iş ilişkileri bazıda el birliğiyle sağlaabilir. Bu direktif, ZF tedarikçileri içi temel lojistik bekletileri taımlayarak, ortak bir SCM stratejisi bazıda iş akışlarıı sorusuz gerçekleşmesii, maliyeti e aza idirilmesii ve parterler ile tedarik ilişkilerii daha da iyileştirilmesii hedef almaktadır. Somut müferit durumlarda direktife spesifik usurlar açısıda ekleme yapılabilir. Supply Chai Maagemet Supplier Tedarikçi Purchasig Satı alma Developmet Geliştirme Logistics Lojistik Productio Üretim Quality Kalite Sales Satış Customer Müşteri Member of the Board of Maagemet Yöetim Kurulu Üyesi Head of Corporate Supply Chai Maagemet Merkezî Supply Chai Maagemet Başkaı Sustaiable developmet ad optimizatio of the etire supply chai, i.e. both material flow ad iformatio flow, ca oly be achieved as a joit Gerek malzeme gerek bilgi akışı dahil olmak üzere tedarik zicirii bir bütü olarak tutarlı şekilde geliştirilmesi acak güvee dayaa iş birliği içeriside Dr. Stefa Sommer Joh Sobeck 4 5

4 Scope ad Cotract Structure Geçerlilik, sözleşme yapısı Securig the Supply Chai Teslim zicirii güvecesi 1 Scope of applicatio ad cotract structure The preset Logistics Directive (LR10) is valid for supplies of productio material to the locatios of the ZF Group worldwide. It ca be detailed further through specific supplemetal agreemets. 1 Geçerlilik alaı ve sözleşme yapısı İşbu Lojistik Direktifi (LR10), düya geelide ZF koseri büyesideki şirketlere yapılacak üretim malzemesi teslim ve tedarikleri içi geçerlidir. Direktif, spesifik ek alaşmalarla geişletilebilir. 2 Securig the iteratioal Supply Chai As a global compay, ZF actively participates i programs for securig the iteratioal supply chai. I this coectio, ZF expects suppliers withi the etire supply ad productio chai to observe iteral cotrol procedures i accordace with the iteratioally ad locally valid customs ad trade laws. 2 Uluslararası teslim zicirii güvecesi ZF, global alada faaliyet göstere bir şirket olarak, uluslararası tedarik zicirii güvece altıa alma programlarıa aktif katkı sumaktadır. Bu bağlamda ZF, tedarikçileride tüm tedarik ve üretim ziciri dahilide uluslararası geçerli ola gümrük ve dış ticaret yasalarıa göre dahilî kotrol usullerie uyulmasıı beklemektedir. Idividual cotract ad specific supplemetal agreemets Müferit sözleşme ve spesifik ek alaşmalar Quality Directive QR83 Kalite Direktifi QR83 Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifi LR10 Framework Cotract/Terms ad Coditios Toplu Sözleşme/Geel İş Koşulları Figure 1: ZF cotract structure Şekil 1: ZF sözleşme yapısı 6 7

5 Iformatio ad Commuicatio Bilgi ve iletişim 3 Iformatio ad commuicatio The commuicatio betwee supplier ad ZF is the basis for a fuctioig collaboratio. Timely ad usolicited iformatio o deviatios from agreemets that have bee made, e.g. delivery quatities, deadlies ad packagig materials, is essetial for this purpose. 3.1 Cotacts ad the accessibility of suppliers ZF expects the supplier to defie ad commuicate a fixed, competet cotact for logistical issues as well as a suitable backup cotact. The supplier esures that the cotact they have amed has good laguage skills i the atioal laguage of the respective ZF cliet s plat or good kowledge of Eglish. 3 Bilgi ve iletişim Tedarikçi ile ZF arasıdaki iletişim kusursuz işleye bir iş birliğii temelii oluşturur. Bu bağlamda, öreği teslim miktarı ve tarihleri ile ambalajlar gibi koularda sağlaa alaşmaları dışıa çıkıldığıda, zamaıda ve kediliğide bilgi verilmesi kaçıılmazdır. 3.1 Muhataplar ve tedarikçii ulaşılabilir olması ZF şirketi, tedarikçii lojistik koularıda sabit ve kompeta bir muhatabı ve uygu bir temsilciyi belirlemesii ve oula bağlatı halide olmasıı beklemektedir. Tedarikçi, belirleyeceği muhatabı müşterisi ola ilgili ZF tesisii buluduğu ülkei dilie veya İgilizceye iyi derecede hâkim olmasıı temi etmelidir. For example, the followig busiess processes are maaged via electroic data trasmissio: Delivery schedules Cosigmet data Ivoices/Credit items Delivery ad trasport data Trasmissio of delivery reliability data Delivery ad trasport data are to be submitted without delay to ZF at goods issue postig time by EDI/WebEDI. Öreği aşağıda belirtile prosesler elektroik veri alışverişiyle gerçekleşir: Siparişler Kosiye verileri Faturalar/Alacak dekotları Tedarik ve akliye verileri Tedarik güveilirliği verilerii aktarımı Tedarik ve akliye verileri, mal çıkış kaydıyla birlikte gecikme olmada EDI/WebEDI yoluyla ZF şirketie aktarılmalıdır. 3.2 Electroic data exchage I order to esure process-capable ad efficiet processig betwee ZF ad the supplier, the data exchage betwee the two parties is pricipally carried out electroically. ZF offers the supplier two forms of electroic commuicatio: EDI WebEDI via the SupplyO supplier portal The techical requiremets, as well as the message formats, are regulated i detail i the correspodig EDI cotract. More iformatio o the EDI cotract, EDI stadard ad the Directive ca be foud o the ZF homepage (search term EDI ). 3.2 Elektroik veri alışverişi ZF ile tedarikçi arasıda proses açısıda güveli ve etkili bir iş birliğii sağlamak içi taraflar arasıdaki veri alışverişi presip olarak elektroik yolda gerçekleşecektir. ZF şirketi, tedarikçisie iki iletişim türü sumaktadır: EDI Tedarikçi portalı üzeride WebEDI SupplyO Tekik ö koşullar ve haber formatları ilgili EDI sözleşmeside detaylı şekilde düzelemiştir. EDI sözleşmesi, EDI stadardı ve direktifler hakkıda daha ayrıtılı bilgiyi ZF iteret siteside bulabilirsiiz (araacak kelime EDI ). 8 9

6 Capacity Plaig, Moitorig Kapasite plalaması, moitörizasyo Plaig, Schedulig, Cotrollig Plalama, dispozisyo, kotrol 4 Capacity plaig ad moitorig The supplier must esure ZF s parts supply. This requires the supplier to make a regular compariso betwee the delivery schedule requests from ZF ad their available short, mid ad log rage capacities. If there are abormalities, the supplier must cotact the resposible logistics parter proactively ad immediately. 4 Kapasite plalaması ve deetimi Tedarikçi, gerekli parçaları süreklilik içide ZF şirketie ulaşmasıı sağlamalıdır. Bu amaçla tedarikçi, ZF tarafıda pla doğrultusuda yapıla teslim çağrıları ile kedi mevcut kapasitesii kısa, orta ve uzu vadede düzeli olarak kıyaslamalıdır. Dikkat çeke durumlar görüldüğüde tedarikçi ileriyi görerek ve derhal sorumlu ZF lojistik parteriyle irtibata geçmelidir. 5 Plaig, schedulig ad cotrollig 5.1 Plaig forecast ZF iteds to provide the suppliers with a log-term demad forecast at the item level. The basis for this will be existig customer orders as well as the mid ad log-term ZF market estimates. 5 Plalama, dispozisyo ve kotrol 5.1 İleriye döük plalama ZF şirketi, tedarikçilerie parça bazıda uzu vadeli ihtiyacıı bildirmeyi hedef almıştır. Mevcut müşteri siparişleri ile ZF tarafıda yapıla orta ve uzu vadeli piyasa tahmileri buu temelii oluşturmaktadır. I order to be able to cover short-term fluctuatios i demad at ZF or productio iterruptios of the supplier the supplier is obligated to provide adequate flexibility ad/or a sufficiet miimum ivetory level. At the request of ZF the supplier must trasparetly preset shift models, capacity utilizatio ratios ad materials o had, amog other iformatio. ZF retais the right to audit the capacities o site ( Rate ). Tedarikçi, ZF tarafıda kısa süreli ihtiyaç dalgalamalarıı veya kedi tarafıda üretim aksaklıklarıı degeleyebilmek içi uygu ölçüde eseklik sergilemek ve/veya yeterli bir mevcudu stok olarak buludurmakla yükümlüdür. Tedarikçi, ZF şirketide gele talep üzerie başta vardiya modelleri, kapasite durumu ve malzeme stoklarıı şeffaf şekilde açıklamakla yükümlüdür. ZF şirketi, kapasiteleri mahalide deetleme hakkıı saklı tutar ( Rate ). Order Status ad Forecast Sipariş mevcudu/tahmii Firm Zoe Orders are plaed but ot fixed yet Chages ad fluctuatios are possible Detaylı pla alaı Plalaa, acak sabitleşmeye siparişler Değişiklikler ve dalgalamalar olasıdır ZF s forecasted demads ZF tarafıda tahmi edile toplam gereksiim seyri No-bidig customer orders Müferit ZF müşterilerii bağlayıcı olmaya sipariş mevcudu Time Zama Figure 2: Log-term plaig at ZF as a plaig forecast for the supplier Şekil 2: Tedarikçiler içi ileriye döük plalama amaçlı ZF uzu vade plaı 5.2 Maufacturig, material ad supply releases, purchase commitmets Specific arragemets regardig maufacturig, material ad supply releases, as well as purchase commitmets are regulated i the correspodig agreemets. 5.2 Üretim, malzeme ve tedarik oayı ile teslim alma yükümlülüğü Üretim, malzeme ve tedarik oayı ile teslim alma yükümlülüğü kousuda spesifik düzelemeler spesifik alaşmalarda yapılır

7 Plaig, Schedulig, Cotrollig Plalama, dispozisyo, kotrol 5.3 Schedulig procedures The developmet of a lea ad flexible logistics chai is, amog other thigs, based o the use of the correct schedulig procedure. ZF determies schedulig procedures i accordace with material ad supplier-specific criteria. After classificatio of the materials, oe of the followig stadardized schedulig procedures is selected. 5.3 Dispozisyo yötemi Daha az bürokratik ve daha esek bir lojistik ziciri oluşturma yöüde gelişmeler, e başta doğru dispozisyo yötemii kullaılmasıa bağlıdır. ZF şirketi, malzeme ve tedarikçiye özgü kriterlere göre dispozisyo yötemii belirler. Malzeme sııfladırıldıkta sora aşağıda belirtile stadardize dispozisyo yötemleride biri seçilir KANBAN The KANBAN cotrol is a cosumptiodrive schedulig procedure. The supplier receives a forecast i the form of a delivery schedule. The shipmet relevat iformatio is a schedule i the short term. The trigger of the request is the cosumptio of a carrier/kanban. The supplier is obligated to fulfill the KANBAN requiremets withi the defied replacemet time KANBAN KANBAN kotrolü tüketimi esas ala bir dispozisyo yötemidir. Tedarikçiye teslim çağrısı şeklide ileriye döük bir pla verilir ve teslim içi öemli ola bilgi ise kısa vadede teslim çağrısı yapılacağıdır. Çağrı, bir kabı// KANBAN ı boşalmasıyla tetikleir. Tedarikçi, belirlee tedarik süresi zarfıda KANBAN talebii yerie getirmekle yükümlüdür LAB The delivery schedule procedure is a demad-drive schedulig procedure. A delivery schedule usually cotais multiple schedule lies by amout ad deadlie. These schedule lies are updated regularly, serve as a plaig forecast ad iclude all supplier-relevat iformatio JIT JIT is a demad-drive schedulig procedure similar to the delivery schedule procedure, but with a more limited ivetory coverage rage JIS JIS is a demad-drive schedulig procedure similar to the delivery schedule procedure, but with a more limited ivetory coverage rage. Differet part umbers are arraged i a predetermied order o a load carrier. The delivery is usually carried out directly to the assembly site at ZF with referece to the sequece of the ed product LAB Teslim çağrı yötemi ihtiyaç kotrollü işleye bir dispozisyo yötemidir. Teslim çağrısı geelde miktar ve tarihleri kapsaya birde fazla taksimatta oluşur. Bu taksimatlar düzeli aralıklarla gücelleir, ileriye döük plalamada faydalıdır ve teslim ve tedarikçi içi tüm öemli bilgileri içerir JIT JIT, teslim çağrı yötemie aalog ihtiyaç kotrollü işleye, acak tedarik oraı daha az ola bir dispozisyo yötemidir JIS JIS, teslim çağrı yötemie aalog ihtiyaç kotrollü işleye, acak tedarik oraı daha az ola bir dispozisyo yötemidir. Çeşitli parça umaraları öcede belirlee bir sıralamada yük taşıyıcısı üzeride yer almaktadır. Teslimat, ihai ürüü sekasıa göre geelde doğruda ZF motaj yerie olmak üzere gerçekleşir Order poit procedure The order poit procedure is a cosumptio-drive schedulig procedure. If the order poit is reached through the removal of parts, a request is set to the supplier. The supplier is obligated to fulfill this request withi the defied replacemet time VMI The VMI moitorig is a cosumptiocotrolled procedure i which the supplier is resposible for the dispositio ad delivery maagemet withi appoited MIN/MAX limits. The supplier is resposible for adherece to the MIN/MAX limits. The cotrol is carried out via the daily commuicatio to the supplier of stock ad/or withdrawal quatities at ZF. The supplier receives delivery schedules as a o-bidig demad forecast. I priciple, the VMI procedure takes place i coectio with cosigmet Sipariş oktası yötemi Sipariş oktası yötemi tüketimi esas ala bir dispozisyo yötemidir. Parça alımak suretiyle sipariş oktasıa ulaşıldığıda, tedarikçiye bir çağrı göderilir. Tedarikçi, belirlee tedarik süresi zarfıda bu çağrıyı yerie getirmekle yükümlüdür VMI Tüketimi esas ala bir yötem ola VMI kotrolüde tedarikçi, kararlaştırıla MIN/ MAX sıırları dahilide dispozisyo ve tedarik kotrolüde sorumludur. Tedarikçi MIN/MAX sıırlarıa uyulmasıda sorumludur. ZF büyeside mevcut ve sarfiyat miktarları her gü tedarikçiye aktarılarak kotrol gerçekleşir. Tedarikçiye ilerisi içi bağlayıcı olmaya ihtiyaç duyurusu olarak teslim çağrıları göderilir. VMI yötemi presip olarak kosiye ile birlikte uygulaır

8 Packagig, Markig Ambalaj, ürü işaretleme 5.4 Cosigmet The term cosigmet desigates a processig procedure i which the supplier makes available to ZF the defied quatity of a material (cosigmet material). I this procedure, the trasfer of owership does ot take place upo the delivery by the supplier, but rather upo the removal of the material from the cosigmet warehouse desigated by ZF. Upo removal from the cosigmet warehouse, ZF udertakes a obligatio to compesate the supplier through a credit ote procedure. ZF reserves the right to combie all schedulig procedures with cosigmet. The logistical details as well as coutryspecific regulatios ad/or laws are regulated uder specific agreemets. 5.5 Miimum requiremets i the supplier plaig system ZF expects suppliers to have a electroically supported PPS system (ERP system) that fulfills the followig miimum requiremets: System supported processig of ZF data such as delivery schedule, demad/ivetory data, etc. i the frequecy of the trasmissio Data processig based productio plaig ad moitorig Timely disclosure of productio plaig demad to the sub-cotractors Demad moitorig Availability check of due shipmet procedures Shipmet processig icludig shipmet otificatio 5.4 Kosiye Kosiye kavramı, tedarikçii ZF şirketie bir malzemei belirlee miktarıı (kosiye malzeme) kullaıma suması alamıa gelir. Bu bağlamda mülkiyet itikali teslim esasıda değil, malzemei ZF tarafıda belirlee kosiye mal deposuda çekilmesiyle gerçekleşir. Malı kosiye mal deposuda çekilmesiyle ZF şirketii tedarikçiye yöelik oluşa borcu, alacak dekotu yötemiyle ödeir. ZF şirketi, tüm dispozisyo yötemlerii kosiye ile kombie etme hakkıı saklı tutar. Lojistik detayları ya da ülkelere özgü düzelemeler ve/veya yasalar spesifik alaşmalar çerçeveside kararlaştırılır. 5.5 Tedarikçii plalama sistemie yöelik asgari bekletiler ZF şirketi tedarikçileride aşağıda belirtile miimum kriterlere uygu, elektroik destekli bir PPS sistemi (ERP sistemi) beklemektedir: Öreği teslim çağrıları, ihtiyaç/mevcut verileri vs. gibi ZF verilerii aktarım frekasıda üstleme Bilgi işlem destekli üretim plalaması ve kotrolü Üretim plalamasıda elde edile gereksiimleri alt tedarikçilere yakı zama içide aktarılması Tedarik edilecek gereksiimleri deetimi Vadesi gele sevk işlemlerii hazır olma kotrolü Sevk bildirisi dahil olmak üzere sevk prosesii gerçekleşmesi 6 Packagig ad markig of commodities The Geeral Packagig Regulatio Logistics, Evirometal Protectio of ZF Group Stadard ZFN 9004/1 must be observed. 6.1 Packagig regulatios The techical desig of the packagig with regard to umber of parts is developed by ZF i collaboratio with the supplier. Evirometal aspects are to be cosidered i the specificatio. Reusable packagig is pricipally to be preferred for this reaso. I priciple, the supplier is resposible for the delivery quality of the products. 6.2 Packagig costs The packagig costs preset a sigificat portio of the logistics costs that ZF takes ito accout whe selectig suppliers. For this purpose, the idividual costs for the packagig are to be show separately i the quote. Packagig costs exclusively cotai the costs for icidetal packagig without hadlig costs. 6.3 Reusable packagig Provisio If the framework cotract provides for the provisio of reusable packagig by ZF, reusable packagig for the process (shipmet from the supplier to the warehouse at ZF) will be made available to the supplier for a scope to be defied. If, beyod the defied scope, a icreased demad for cotaiers is requested by the supplier, the extra costs this etails must be udertake by the supplier. If a chage i the supply quatity arises due to icreased demad, the, the supplier must request ZF to adjust the ecessary reusable packagig. 6 Ambalaj ve ürü işaretleme ZFN sayılı Lojistik ve Çevrei Koruması Geel Ambalaj Yöetmeliği koser stadardı dikkate alımalıdır. 6.1 Ambalaj yöetmelikleri Ambalajı sayısal ve tekik özellikleri ZF tarafıda tedarikçiyle iş birliği içeriside belirleir ve spesifik olarak tasarlaır. Bu bağlamda çevreyi koruma kriterleri göz öüde buludurulmalıdır. Buu içi çok kullaımlı ambalajlar presip olarak tercih edilmelidir. Tedarikçi presip itibarıyla ürüleri teslim kaliteside sorumludur. 6.2 Ambalaj maliyeti Ambalaj maliyeti lojistik maliyetii öemli bir kısmıı teşkil etmekte olup, ZF tarafıda tedarikçi seçimide dikkate alımaktadır. Buu içi suula tekliflerde ambalaj maliyeti ayrı kalem olarak belirtilmelidir. Ambalaj maliyeti, elde geçirme (hadlig) masrafları hariç olmak üzere sadece gerekli ambalaj masraflarıı içerir. 6.3 Çok kullaımlı ambalajlar Kullaıma suma Geel sözleşmei çok kullaımlı ambalajları ZF tarafıda kullaıma suulmasıı ögördüğü hallerde, proses içi (tedarikçide ZF deposua sevk) belirleecek miktara yetecek çok kullaımlı ambalajlar tedarikçii kullaımıa suulur. Tedarikçi, belirlee miktarı dışıda fazla kaba ihtiyaç duyarsa, oluşacak fazla masrafları tedarikçi tarafıda üstleilmesi gerekir. Arta ihtiyaçlar edeiyle teslim miktarlarıda değişiklik meydaa geldiğide, tedarikçi gerekli ola çok kullaımlı kapları sayısıı uyarlamasıı sağlamalıdır

9 Dispatch ad Trasportatio Sevk ve akliye Fuctio capability The supplier esures that deliveries are exclusively effected with clea, dry, fullyfuctioig returable packagig that is free from defects. I priciple, the supplier is to cosider specific cleaess criteria. Old labels ad tags must be removed by the supplier Ivetory maagemet Both ZF ad the supplier commit themselves to cosistet ivetory maagemet for the reusable packagig used. This data must usually be balaced ad documeted mothly. If ZF is the ower of the reusable packagig, a accout overview is to be made available to the supplier with the reusable packagig accout. The supplier must raise objectios withi four weeks of receipt. Late objectios will ot be cosidered. 6.4 Product labelig The supplier must esure that all packages ad cotaiers have oly the curret labels/ tags. The cotets of the labels/tags must comply with the regioal idustry stadard ad are to be coordiated with the ZF customer s plat İşlevsellik Tedarikçi, teslimatı temiz, kuru, kusursuz ve işlevselliği ola çok kullaımlı ambalajlarda yapılmasıı sağlamalıdır. Spesifik temizlik kriterleri presip olarak tedarikçi tarafıda dikkate alımalıdır. Eski ürü etiketleri tedarikçi tarafıda çıkarılmalıdır Stok yöetimi Gerek ZF gerek tedarikçi, kullaılmakta ola çok kullaımlı ambalajları stok yöetimii yapmakla yükümlüdür. Bu veriler geelde ayda bir kez uyarlamalı ve belgeledirilmelidir. Çok kullaımlı ambalajı sahibi ZF ise, çok kullaımlı ambalaj hesabı tedarikçii bilgisie suulur. Tedarikçi, bu bilgiler kedisie ulaştıkta sora e geç dört hafta zarfıda olası itirazlarıı ileri sürmelidir. Gecikmeli itirazlar dikkate alımaz. 6.4 Ürü işaretleme Tedarikçi, ambalajlaa tüm parçaları ve kapları geçerli bir ürü etiketiyle doatılmalarıı sağlamalıdır. Ürü etiketlerii içeriği bölgesel edüstri stadardıa uygu olmalı ve detayları müşteri ola ZF tesisiyle birlikte belirlemelidir. 7 Dispatch ad Trasportatio 7.1 Delivery coditio ZF uses the curret versio of the Icoterms as the stadard basis for the delivery terms. ZF geerally applies the followig delivery terms: FCA Poit of Departure Icoterms 2010 DAP Poit of Destiatio Icoterms 2010 The versio valid at ay give time is available o the ZF homepage. 7.2 Customs/foreig trade ZF is obligated to make reliable statemets to its customers with regard to the commercial origi as well as the legally preferetial status of the delivered goods. The desigatio of the commercial coutry of origi of products ad commodities delivered to ZF is therefore required for ZF s supplier as well. By request of ZF, the commercial origi must be verified with suitable certificates of origi. The legally preferetial status of goods that were delivered to ZF must be substatiated by the submissio of suitable preferece documets. The type of preferece documet is due i each case to the preferetial agreemets i effect. 7 Sevk ve akliye 7.1 Teslim şartları ZF, tek tip teslim şartlarıı temeli olarak yürürlükte ola Icoterms metii esas alır. ZF, presip olarak aşağıda belirtile teslim şartlarıı uygulamaktadır: FCA Çıkış yeri Icoterms 2010 DAP Varış yeri Icoterms 2010???????????????? text fehlt!!!!!!! 7.2 Gümrük/Dış ticaret ZF, müşterilerie karşı teslim edile malları ticaret politikası kapsamıda meşesi ve imtiyaz hakkı açısıda statüsü koularıda somut ifadeler kullamakla yükümlüdür. Bu edele, ZF firmasıa teslim edile ö ürüleri ve ticari malları ticaret politikası kapsamıda taımlaması ZF tedarikçileri içi de bağlayıcıdır. Meşe, ZF firmasıı talebi üzerie ticaret politikası kapsamıda uygu meşe şahadetameleriyle kaıtlamalıdır. ZF firmasıa teslim edile malları imtiyaz hakkı açısıda statüsü uygu imtiyaz belgeleriyle kaıtlamalıdır. Bu bağlamda imtiyaz kaıtıı türü, her defaya mahsus uygulaacak imtiyaz sözleşmesiyle belirlemektedir. The labels should be affixed so that they are visible ad ca be read with a bar code reader without havig to rearrage the packig uits. The attachmet of the labels/tags must be carried out o the pouches, clampig plates, card pockets or other devices provided o the cotaier. Etiketler presip olarak görülür şekilde yerleştirilmeli ve ambalaj birimlerii hareket ettirmede barkod okuyucuyla okuabilir olmaları sağlamalıdır. Ürü etiketleri kaplarda bulua takma düzeeklerie, sıkıştırma plakalarıa, kart ceplerie ya da diğer mevcut düzeeklere takılmalıdır. 7.3 Forwardig istructios, trasportatio documets, ad otificatio The versio of regioal ZF forwardig istructios valid at the time of delivery applies as well as ay specific forwardig istructios. ZF reserves the right to chage these forwardig istructios or to supplemet them. The versio valid at ay give time is available o the ZF homepage. 7.3 Sevk yöetmelikleri, akliye dokümaları ve ihbar Teslim itibarıyla yürürlükte ola ZF bölge sevk yöetmelikleri ile spesifik sevk yöetmelikleri uygulaır. ZF firması, söz kousu sevk yöetmeliklerii değiştirme ya da bütüleme hakkıı saklı tutar. Yürürlükte ola meti ZF iteret siteside mevcuttur

10 Logistical Supplier Assessmet Lojistik açıda tedarikçi değerledirmesi 8 Logistical supplier assessmet ad developmet I lie with the philosophy of a cotiuous improvemet process, ZF is costatly workig to improve its logistical performace. ZF thus expects a high degree of process improvemet activities from suppliers ad their subcotractors. The logistical ehacemets of the suppliers ad their sub-cotractors accordigly have a high importace. Additioal iformatio o this subject is available at (search term core purchasig strategy ). 8.1 Measures for delivery reliability The measures for delivery reliability are carried out i a system that is stadardized throughout the ZF Group. I the process the followig toleraces for the assessmets are take ito accout for the differet schedulig procedures (the order poit cotrol is usually measured with the KANBAN toleraces): 8 Lojistik açıda tedarikçi değerledirmesi ve gelişimi ZF firması, sürekli iyileştirme prosesii felsefesie uygu olarak, lojistik performası iyileştirmek içi devamlı çaba sarf etmektedir. Bu edele ZF, tedarikçileride ve oları alt tedarikçileride de yüksek seviyede proses iyileştirme aktiviteleri beklemektedir. Dolayısıyla, tedarikçii ve ou alt tedarikçisii lojistik açıda gelişmesi ve ilerlemesie büyük öem verilmektedir. Bu kouda bütüleyici bilgiyi siteside (araacak kelime Satı alma aa stratejisi ) bulabilirsiiz. 8.1 Teslim sadakati ölçümü Teslim sadakati ölçümü, stadart kurallar çerçeveside tüm koser içi geçerli tek tip sistem çerçeveside gerçekleşir. Bu esada çeşitli dispozisyo yötemleri içi değerledirmeler bakımıda aşağıda belirtile toleraslar dikkate alıır (sipariş oktası kotrolü geelde KANBAN toleraslarıyla ölçülür): Delivery Schedule QEP KANBAN KANBAN JIT/JIS JIT/JIS VMI VMI LAB with Cosigmet Kosiye ile LAB Calculatio formula: Quatity Tolerace Nicelik tolerası Delivery Performace i % = % olarak teslim sadakati = Hesaplama formülü: Quatity of the total receipts withi the evaluatio timeframe Výpočtový vzorec: Değerledirme zama dilimide yapıla değerledirmeleri toplam sayısı Date Tolerace Tarih tolerası +/- 10% +/- 1 Day +/- 10% +/- 1 gü +/- 0% Defied replacemet time (plat specific) + 0 Days (Hours) +/- 0% Belirlemiş tedarik süresi (tesise göre) + 0 gü (ya da saat) +/- 0% +/- 0 Days +/- 0% +/- 0 gü o-had quatity / Coverage rage withi defied limits stok mevcudu/taımlamış MIN/MAX sıırları dahilide yeterlilik +/- 10% Agreed time widow + 1 Day +/- 10% Kararlaştırıla zama peceresi + 1 gü Sum of the correct receipts withi the evaluatio timeframe Değerledirme zama dilimide doğru müferit değerledirmeleri toplamı A goods receipt ca be rated oly 0% or 100% per item umber: Mal girişi, ürü kodu başıa sadece % 0 ya da % 100 ile değerledirilebilir: Delivery Performace = 100% Teslim sadakati = % 100 Time ad quatity toleraces have bee met Tarih ve miktar toleraslarıa uyulmuştur (sadık) Delivery Performace = 0% Teslim sadakati = % 0 Time ad/or quatity toleraces have ot bee met Tarih ve/veya miktar toleraslarıa uyulmamıştır (sadık değil) The result of the measures for delivery reliability will be commuicated to the supplier at least mothly, e.g. via SupplyO/ Performace Moitor. Teslim sadakati ölçümüü soucu tedarikçiye e az ayda bir bildirilir, öreği SupplyO/ Performace Moitor üzeride

11 Logistics Costs Lojistik maliyeti The supplier must forward the measuremet result to the resposible fuctioal area. Tedarikçi, ölçüm soucuu sorumlu birimlere iletmek zorudadır. 9 Logistics Costs 9 Lojistik maliyeti If there are udesirable developmets i delivery reliability ZF expects a immediate defiitio of coutermeasures from the supplier i order to brig the delivery reliability result back to the target value. 8.2 Supplier assessmet The supplier assessmet at ZF cosists of the evaluatios of purchasig, quality maagemet, developmet ad logistics. The logistical evaluatio icludes the delivery reliability characteristic (hard fact) as well as a soft fact assessmet that ca reflect the result of a logistics audit. To this ed, ZF retais the right to carry out a logistics audit of the supplier. Additioal iformatio o this subject ca be foud at (search term core purchasig strategy ). 8.3 Logistical supplier developmet ZF reserves the right to iclude suppliers i a logistical developmet program if they have delivery reliability values that are usatisfactory or deviatig from the target values or if they have differetly deviatig logistics requiremets. 8.4 Escalatio model If performace problems are determied at a supplier for a loger period of time a escalatio process occurs by icorporatig logistics, supplier developmet ad ZF purchasig. ZF firması, teslim sadakatide olumsuz gelişmeler halide, teslim sadakatii yeide hedef alıa boyutlara çekilebilmesi içi tedarikçide derhal karşı ölemleri almasıı beklemektedir. 8.2 Tedarikçi değerledirmesi ZF firmasıda tedarikçi değerledirmesi satı alma, kalite yöetimi, geliştirme ve lojistik departmalarıı değerledirmeleride oluşur. Lojistik değerledirme teslim sadakati değerii (hardfact) ve yapıla lojistik deetlemei soucuu yasıtabile softfact değerledirmesii kapsar. Bu doğrultuda ZF, tedarikçide lojistik deetlemesi yapma hakkıı saklı tutar. Bu kouya ilişki daha geiş bilgiyi www. zf.com siteside (araacak kelime Satı alma aa stratejisi ) bulabilirsiiz. 8.3 DLojistik açıda tedarikçi gelişimi Gerek halide ZF, tatmi edici olmaya ya da belirlee hedefte sapa teslim sadakati değerlerie sahip bir tedarikçiyi ya da farklı lojistik kriterlere sahip bir tedarikçiyi lojistik geliştirme programıa alma hakkıı saklı tutar. 8.4 Eskalasyo modeli Tedarikçide uzu bir süre boyuca performas soruları tespit edildiğide, ZF firmasıı lojistik, tedarikçi gelişimi ve satı alma bölümlerii katılımıyla eskalasyo prosesi başlatılır. ZF is dedicated to recordig (TCO priciple) ad optimizig the total costs of procuremet. I the cotext of the request for ew item umbers total costs are a importat selectio criterio for the placig of orders, i additio to other aspects. For this purpose, a method was developed for dividig the iput-side logistics costs by uit price. The details ca be take from the RFQ forms from ZF purchasig. Supplier Tedarikçi A Price A fiyatı Offer Price of the supplier accordig to the RFQ with separate show costs for packagig Tedarikçii istek üzerie suduğu ve ambalaj masraflarıı ayrı göstere teklif fiyatı B Price B fiyatı Exteral costs for trasportatio ad hadlig accordig to the logistical requiremets (delivery frequecy) Haricî akliye masrafları ve öreği ambalaj aktarma gibi lojistik kriterlerie (teslim frekası) göre hizmet maliyeti Depedig o Icoterms Icoterms doğrultusuda Icludig customs duties ad taxes Gümrükler ve harç/resimler dahil to ZF s goods receipt ZF mal giriş rampasıa kadar D Price = A Price + B Price + C Price D fiyatı = A fiyatı + B fiyatı + C fiyatı Figure 3: Cocept of the B/C price calculatio at ZF Şekil 3: ZF firmasıı B/C fiyat kalkülasyo kosepti ZF firması, tedariği toplam maliyetii saptama (TCO presibi) ve optimize etme gayreti içerisidedir. Yei ürüler içi fiyat teklifi isteirke, diğer usurları yaı sıra toplam maliyet işi verilmeside öemli bir tercih edeidir. Bu amaçla, mal giriş tarafıda lojistik maliyetii parça fiyatıa yasıta bir yötem geliştirilmiştir. Ayrıtılar içi ZF satı alma departmaıı teklif isteme dokümalarıa bakılabilir. ZF C Price C fiyatı Costs for hadlig Hadlig masrafları Costs for ivetory (warehouse + capital employed + depreciatio) Stok masrafları (Depo masrafları + sermaye bağlama masrafları + amortisma) Costs of complaits Şikâyet masrafları No-coformig deliveries Teslim aksaklıkları 20 21

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÖNSÖZ 1980 li yıllarda 2 3 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat değerlerinin

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2011 Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Fatma Pamukçu * ÖZET Bu çalışmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 Hollanda da Konut politikaları ve İpoteklİ kredi Sİstemİ G. Pelin SARIOĞLU Alındı: 04.09.2006; Son Metin: 19.10.2007 Anahtar Sözcükler:

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl)

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl) Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6250 Bakanlar Kurulundan: Milletlerarası Sözleşme Resmi Gazete

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DEĞER AKIġLARININ BELĠRSĠZLĠK ALTINDA ANALĠZĠ VE HARĠTALANDIRILMASI: BÜYÜK ÖLÇEKLĠ BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE UYGULAMA Mehmet ÖZFINDIK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER

YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER Bitirme Projesi

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Ankara, 2009 Her hakkı saklıdır Parayla Satılmaz ISBN 978-975-19-4481-8 Baskı:

Detaylı

COSO MODELİ: İÇ KONTROL YAPISI

COSO MODELİ: İÇ KONTROL YAPISI COSO MODELİ: İÇ KONTROL YAPISI Hasan TÜREDİ* Filiz GÜRBÜZ** Ümmügülsüm ALICI*** Özet İktisadi ve teknolojik gelişmeler; zaman içinde çok sayıda faaliyetin çok sayıda kişi ve uzun süreçlerle yürütüldüğü,

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı