ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman (Sa da), sat fllar her y l art rd klar n belirterek, "Bu sat fllar n yüzde 60' n kendi silahl kuvvetlerimize, yüzde 20'sini ihracat ve geri kalan n da sivil piyasaya yap yoruz" dedi. S.16 da Belediye-Valilik iflbirli iyle evde bak m hizmeti HABER 18 DE Baflkan Ak, gençlerle birlikte fidan dikti HABER 18 DE HABER 16 DA M N K TRAF K POL SLER TRAF DENETLED HABER 17 DE ALTINDA 3 YEN TES SE DAHA KAVUfiTU HABER 15 DE ALO 147 YLE YEN DEN OKULLU OLDU HABER 19 DA

2 2 SineMagazin ANKARA - stanbul un trafi i, kalabal ve görüntüsünün çok kullan lm fl olmas nedeniyle dizi ve film yap mc lar n n daha çok tercih etmeye bafllad baflkentte dört katl plato kuruldu. Çankaya Birlik Mahallesi nde kurulan baflkentin ilk film platosunun, kuaför, giyim odas, kurgu odas, yemekhane, depolar, prodüksüyon, reji ve dinlenme odalar ve teraslarla 16 oda, 4 salon gibi bölümleriyle bin 500 metrekare kullan m alan bulunuyor. Yaklafl k 50 kiflinin istihdam edildi i platoda, bir aile komedisi olan Beni Deli Etme nin çekimleri h zla devam ediyor. - stanbul doldu, Ankara n n ise büyüme potansiyeli var Yap mc Galip Gültekin, AA muhabirine, baflkentin ilk dizi-film platosunu anlatt. Film Yap mc lar Meslek Birli i (F YAB) çat s alt nda y llard r dizi ve film sektörüne hizmet etti ini belirten Gültekin, bir film yap mc s olarak bu projeye büyük emek verdi ini ve yak n zamanda sektördeki de iflimlerle Ankara n n büyük bir ivme kazanaca na inand n ifade etti. Gültekin, plato için baflkenti seçme nedenini stanbul doldu. Ankara ise endüstrinin henüz bafl nda ve h zl büyüme potansiyeli var sözleriyle aç klad. Her projenin stanbul merkezli olmas n elefltiren Gültekin, Ankara da 4 sezon boyunca fenomen hale gelen Behzat Ç dizisine iflaret ederek, fianl urfa, Mardin, Bal kesir gibi Türkiye nin pek çok ilinde dizi ve fim çekimlerinin yap ld n an msatt. Gültekin, stanbul d fl nda, sadece bir dizinin devam etmesi de il, orada sektör olacak bafllang çlara kap açmak gerekiyor. F YAB Baflkan olarak da Ankara da bir plato kurarak, ilk ad m atmak çok önemli diye konufltu. - Plato, entegre et tesisi gibi Platoda çekim yapan yönetmen Raflit Çelikezer de stanbul da her yerde setlerin olmas ve ulafl mdaki zorluklar nedeniyle Ankara y tercih etti ini bildirerek, Ankara da güzel bir plato havas var dedi. stanbul un her köflesinde bir dizi veya film çekildi ini ve burada mekan bulman n neredeyse imkans z oldu unu dile getiren Çelikezer, Ankara daki oyuncu potansiyelinin zenginli ine de dikkati çekti. Platonun kendilerine, senaristin üst katta yazd n alt katta çekme imkan verdi ini vurgulayan Çelikezer, flunlar söyledi: Bir bölüm yaz l yor bir bölüm çekiliyor. Geçenlerde Çetin bana bu bölümleri çektin mi diye sordu. Ben de onlar çektim, sen di er bölümü bitirdin mi dedim. Yukar da yaz l yor, afla da çekiliyor, entegre et tesisi gibi. Metin yaz l yor yukar da, arada yap mc ya u ray p paralan yor, sonra ben çekiyorum, buradan da stanbul a ulaflt r l yor. (AA) 31 May s 2013 Ankara da film platosu kuruldu Kad nlar dram, erkekler aksiyon dizileri seviyor ERZURUM - Atatürk Üniversitesi nde yap lan bir araflt rmada, kad nlar n daha çok dram, erkeklerin ise aksiyon türü diziler izledi i belirlendi. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Y ld z Akpolat baflkanl nda, birinci s n f ö rencileri Duygu Tosun, Adem Dündar, Duygu P narbafll ve Kübra Gözcü, Dizi zleme Al flkanl kl ve Dizilerin Topluma Etkisi konulu anket çal flmas yapt. Erzurum halk n n dizileri seçerken nelere dikkat etti ini ve dizilerden ne derece etkilendi ini belirlemek amac yla, kentte farkl semtlerde oturan 150 si kad n 400 kifliye anket uyguland. Cinsiyet, yafl aral, e itim durumu, meslek, dizi izleme al flkanl, günde ortalama kaç saat dizi izledikleri, hangi tür diziler izledikleri, dizilerin popülaritesinin etkisi ölçülerek incelenen çal flmada, kad nlar n erkeklere göre daha fazla televizyon izledikleri ve dizileri devaml takip ettikleri tespit edildi. Kad nlar dram türü diziler izlerken, erkeklerin aksiyon filmleri tercih etti i belirlendi. Ö rencilerden Duygu P narbafll, AA muhabirine yapt aç klamada, nsanlar dizi izlerken neleri seçiyorlar? Dizilerde kullan lan sansürleri, ak ll iflaretleri dikkate al yorlar m? sorular na cevap bulmak için araflt rma yapt klar n söyledi. Araflt rmada kad nlar n dizileri daha çok takip etti ini belirlediklerini anlatan P narbafll, Erkekler meslek durumundan dolay daha düzensiz ve saatleri aras nda dizileri takip ediyor. Türlerine bakt m z zaman ise erkekler daha çok polisiye, macera, bilim kurgu türleri, kad nlar ise daha çok dram ve duygusal içerikli dizileri izliyor dedi. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Kral Yolu, H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Kimlik H rs z, Son Ayin Bölüm 2, Iron Man 3, El- Cin Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) H zl ve Öfkeli, Muhteflem Gatsby, Ko ufl Akademisi, Ç lg n Do umgünü, Kimlik H rs z, Kod Ad Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3, Eski Dostlar, Lanetli Kan, Crood'lar Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) H zl ve Öfkeli, Güllerin Köpü ü, Muhteflem Gatsby, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Ç lg n Do umgünü, Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Güzelli in On Par' Etmez, Kod Ad : Olympus, Akl m Oynataca m, Iron Man 3 Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Muhteflem Gatsby, Ben ve Sen, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Hayat Avc s Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Son Ayin Bölüm 2, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Oblivion, Selam, Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Kral Yolu, Vazgeçemem Senden, H zl ve Öfkeli, Ç lg n Do umgünü, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, El-Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Güzelli in On Par Etmez, Herkes Ölecek, Ko ufl Akademisi, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam

3 31 May s 2013 Avrupa n n en büyük toplu POL S KUVVET stanbul da STANBUL - stanbul Emniyet Müdürlü ü Çevik Kuvvet fiubesi, 5 bin polisle Avrupa n n en büyük toplu polis kuvveti olma özelli ini tafl yor. stanbul da toplumsal olaylara müdahalede etkin rol oynayan Çevik Kuvvet fiube Müdürlü ü nde 26 s emniyet müdürü ve amiri, 82 si komiser ve komiser yard mc s toplam 5 bin personel görev yap yor. Avrupa n n en büyük toplu polis kuvveti konumundaki stanbul Çevik Kuvvet fiube Müdürlü ü nde personel, her biri 200 er kifliden oluflan 13 birli e ayr l yor. Bu birliklerin d fl nda e itimleri daha üst seviyede verilen ve fiziki olarak zor flartlarda görev almaya müsait seçme personelden oluflan 600 kiflilik özel tim ile 80 kifliden oluflan bayan grup amirli i de bulunuyor. Toplumsal olaylardan spor müsabakalar na, devlet büyükleri ile Türkiye yi ziyaret eden yabanc devlet adamlar n n korunmas nda kadar birçok alanda görev alan çevik kuvvet polisine yak n savunma teknikleri H CR RUM msak : kindi : Yaflam 21 Recep 18 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : baflta olmak üzere tüm konularda e itimler, uzman kadrolarca veriliyor. Büyük fedakarl k gerektiren çevik kuvvet polisli i, verilen e itim bak m ndan polis okullar n n devam niteli ini tafl yor. -Köpek E itim Merkezi ve Arama Kurtarma Birli i stanbul Çevik Kuvvet fiube Müdürlü ü bünyesinde yine maçlar ve toplumsal olaylara müdahalede kullan lan köpeklerin e itim merkezi de bulunuyor. Bir veteriner ve 19 e itmenin görev yapt merkezde Alman kurdu, rotweiller, Belçika malinois, cane corso, napoliten mastiff ve doberman cinsi 20 ye yak n asayifl köpe i yer al yor. Söz konusu köpekler sadece toplumsal olaylarda de il, anaokulu, ilkö retim ile lise ö rencilerine polisi ve flubeyi tan t m amaçl gezilerde, yurt içi ve d fl ndan gelen devlet büyükleri, konuklar ve heyetlere yönelik gösterilerde de kullan l yor. Bunun yan s ra 1999 da meydana gelen depremin ard ndan kurulan Arama Kurtarma Birlik Amirli inde de 150 polis görev yap yor. Olas afetlerde birlikteki personelin bilgilerini taze tutmalar amac yla da sivil savunma sertifikalar sürekli yenileniyor. Müdürlükteki Ulaflt rma Büro Amirli inde de 200 e yak n araç yer al yor. 30 unu z rhl olan bu araçlardan yaklafl k 400 personel yararlan yor. Bu arada köpek e itim merkezini gezen Özel Renklerin Anaokulu ö rencileri, köpeklerin flovlar n ilgiyle izlerken, okul sahibi Muzaffiye Berbero lu, 3-4 yafl grubu çocuklar n tedirginliklerini üzerlerinden atmalar noktas nda bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Berbero lu, emniyet yetkililerine gösterdikleri ilgi için teflekkür etti. -Personelin tamam üniversite mezunu stanbul Çevik Kuvvet fiube Müdür Yard mc s O uz Eren, AA muhabirine yapt aç klamada, personelinin tamam n n üniversite mezunu oldu unu söyledi. Eren, 5 bin personelin yüzde 60 a yak n n n lisans, yüzde 40 n n ise yüksekokul mezunu oldu unu ifade ederek, 80 personelin de yüksek lisans yapt n belirtti. Personelin e itim seviyesinin yüksek oldu una dikkati çeken Eren, flunlar kaydetti: Teflkilat m z bir disiplin teflkilat d r. Çevik Kuvvet fiube Müdürlü ünde askeri disipline yak n bir disiplin anlay fl mevcut. Bundan ötürü yönetim anlam nda kaliteli personelimizin sayesinde bir sorun yaflam yoruz. Türkiye de en kalabal k çevik kuvvet flube müdürlü üyüz. Hangi ilde bir ihtiyaç varsa arkadafllar m z buradan malzemeleriyle 2 saat içerisinde görev almaya haz r hale geliyor. En son Nevruz kutlamalar nda 300 kiflilik bir grubumuzu Diyarbak r a gönderdik. Çevik Kuvvet fiube Müdürlü ü nde görev yapacak polis memurlar n n iflinin kolay olmad n, sorumluluklar n n yüksek oldu unu anlatan Eren, sözlerine flöyle devam etti: Yo un e itim faaliyetleriyle arkadafllar m z sürekli canl tutmaya çal fl yoruz. Yeni gelecek polis arkadafllar m za çok kolay görev yapacaklar n söyleyemiyorum. Ama buradan ç kan arkadafllar m z birçok flube talep ediyor. Giden arkadafllar m z n yeni birimlerinden olumlu yönde geri dönüfller al yoruz. Polislik mesle inin bafl nda çevik kuvvet e itimi almak çok önemli. 3 y lda 17 ülkeye e itim O uz Eren, son 3 y lda aralar nda Avrupa ülkelerinin de bulundu u toplam 17 ülkeden gelen polislere, toplumsal olay polisli i ile ilgili e itim verildi ini söyledi. (AA) Uyuflturucu operasyonunda adeta cephanelik bulundu ADANA - Uyuflturucu sat c lar na yönelik operasyonda 358 kilogram esrar ele geçirildi, 26 kifli gözalt na al nd. Bir evde yap lan aramada iki el bombas, bir pompal tüfek, bir tabanca ve el yap m bomba haz rlamak için kullan lan dokümanlar bulundu. l Emniyet Müdürlü ünden yap lan aç klamaya göre, Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiubesi ekipleri, uyuflturucu ticareti yapanlara yönelik May s ta 17 operasyon düzenledi, 26 kifli gözalt na al nd. Zanl lar n evleri, araçlar ve gösterdikleri yerlerde yap lan aramalarda 358 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlardan birine iliflkin polis kameras na yans yan görüntülerde ise özel harekat ekipleri, merkez Seyhan ilçesine ba l Hürriyet Mahallesi deki bir eve bask n yap yor. Evin kap s n koç boynuzu olarak tabir edilen balyozla k rarak açan ekipler, evde 120 kilogram n yan s ra iki el bombas, bir pompal tüfek, bir tabanca ve elektroflok cihaz yla karfl lafl yor. Silahlara ait 155 merminin de ele geçirildi i aramada el yap m bomba haz rlamak için kullan lan dokümanlar da bulunuyor. Evde gözalt na al nan ve üzerinden sahte kimlik ç kan O.O (41) emniyetteki ifllemlerin ard ndan sevk edildi i mahkemece tutukland. (AA)

4 4 Gelibolu Yar madas nda ö renciler için çad r kuruldu ÇANAKKAEL - Gelibolu yar madas nda, flehitlik ve an tlar ziyaret etmek için gelecek ö rencilerin konaklamas amac yla Eceabat ilçesine ba l Kocadere köyü yak n nda 600 kifli kapasiteli çad rlar kuruldu. Do a Koruma ve Milli Parklar 3 üncü Bölge Müdürü srafil Erdo an, Bölge Müdür Yard mc s Salih Toprak, Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park Müdürü Ozan Hac alio lu, Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu nun talimat yla haz rlanan çad r kamp nda incelemelerde bulundu. Erdo an, inceleme sonras AA muhabirine yapt aç klamada, kamp kullanacak ö renciler için valilikler ve milli e itim müdürlükleri taraf ndan organizasyonlar gerçeklefltirilece ini söyledi. Ö rencilerin yol ve konaklama giderlerini karfl layacak flekilde haz rl k ve düzenleme yapt klar n belirten Erdo an, flöyle konufltu: Okullar kapanmadan her ilden en az ndan bir otobüs misafir etmek için böyle bir çal flma yapt k. 4 bin civar nda ö renciyi misafir etmeyi planlad k. lk misafir gurubumuz 27 May s ta gelecek. Uzak illerden gelenler iki gün misafir olacak. Alanda gezi yap ld ktan sonra bir gece daha istirahat edecekler. Ertesi sabah kahvalt lar n verip yolcu edece iz. Yak n illerden gelenler de ziyaret sonras kamp alan ndan ayr lacak. Bakanl n imkanlar do rultusunda bu hizmet her y l devam edecek. Bundan dolay altyap çal flmalar haz rland. Erdo an, her y l düzenlenen 57 nci Alay Yürüyüfllerinde konaklama olmas halinde önceki y llarda yap lan haz rl klar kal c hale getirmek için çal flmalar n n sürdü ünü anlatt. Yürüyüfl için yollar ve çad rl kamp alanlar n n zeminlerine kaplama yap laca bilgisini veren Erdo an, Etraf n muhafaza almak maksad yla çevirece iz. fiu anda jeneratörle sa lanan elektirik ihtiyac n n sabit enerjiyle sa layaca z. Su hatt için ise Devlet Su flleri (DS ) Genel Müdürlü ü taraf ndan aç lacak su kuyusu yard m yla tesisat döfleyece iz ifadesini kulland. (AA) ANKARA - fienay Ünal - Uygun fiyata tatil yapmak isteyen yerli turistin son zamanlarda daha çok tercih etti i erken rezervasyon sistemi, hem yerli tatilcileri hem de sektörü memnun ediyor. Geçen y l sonu itibariyle 2 milyona ulafl lan erken rezervasyonla dünyada yaflanan küresel krizin turizmde b rakt etkiler de atlat lmaya çal fl l yor. Sektör temsilcileri bu y l için hedeflenen 2,5 milyon erken rezervasyon rakam na yaz aylar na kadar ulafl labilece ini öngörüyor. Turistik Otelciler, flletmeciler ve Yat r mc lar Birli i (TUROB) Yönetim Kurulu Baflkan Timur Bay nd r, AA muhabirine yapt aç klamada, geçmifl y llarda yerli turistten s k s k Turiste ucuz, vatandafla pahal sat yorsunuz fleklinde elefltiriler ald klar n söyledi. Bu elefltirilerin bir yönüyle do ru bir baflka yönüyle de haks z oldu unu savunan Bay nd r, Uzun y llar boyunca bu fark n erken rezervasyon sisteminden kaynakland n kamuoyuna anlatmaya çal flt k. Vatandafllar m z n otellerimizden daha cazip fiyatlarla yararlanabilmesi için erken rezervasyon sistemini iç pazara sunduk ve yayg nlaflmas için yo un çabalar sarf ettik dedi. -Yüzde 100 art fl var- Erken rezervasyonun Türkiye de art k kabul gören ve al flkanl k halini almaya bafllayan bir sisteme dönüfltü ünü anlatan Bay nd r, sistemin geliflmesinin, beraberinde ürün çeflitlili inin ve hizmet standartlar n n da tüketici lehine artmas n sa lad n vurgulad. Türkiye nin genifl bir kesimi için tatilin ihtiyaç haline geldi ini ifade eden Bay nd r, Erken rezervasyon, bafllad y llarla k yasland nda yüzde 100 leri Turizm aflan art fllar yafland. Bu art fl n, sistemin avantajlar n yaflayan insanlar n deneyimlerinin di er tatilciler taraf ndan daha net anlafl lmas na paralel olarak devam edece ini tahmin ediyorum diye konufltu. Bay nd r, erken rezervasyonda Alanya, Antalya, Side, Bodrum ve Marmaris gibi tatil yörelerine ra bet oldu unu bildirdi. Son y llarda tur operatörlerinin erken rezervasyon kampanyalar na yurt d fl ve kültür turlar n da eklediklerine dikkati çeken Bay nd r, flunlar kaydetti: Bu da sistemin geliflmesi ve ürün çeflitlili inin artmas aç s ndan güzel bir geliflme. Türkiye turizmi, önünde hedefleri olan ve bu hedeflere ulaflmak için var gücüyle çal flan lokomotif bir sektördür. Bu çerçeveden bakt m zda 2013 y l n n da hedeflerimize yaklaflmak için ad mlar att m z bir y l olaca n düflünüyorum y l için önümüzde 33 milyon turist hedefi var. Büyük bir aksilik ç kmazsa bu rakamlara ulaflaca m z düflünüyorum. -Yerli turiste uygun fiyatl tatil için çal fl l yor- Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baflkan Osman Ay k da sektörün, geçen y l yaflanan 31 May s 2013 Yerli turist erken rezervasyonu sevdi küresel krizin etkilerini atlatt n ve turizm gelirleriyle ziyaretçi say lar nda beklenen art fl n yaflanmaya bafllad n bildirdi. Bu düzelmenin erken rezervasyonda da kendisini gösterdi ini belirten Ay k, geçen seneye oranla yüzde 10 art fl yafland n ve otel sahipleri, iflletmeciler ile yat r mc lar n durumdan memnun oldu unu söyledi. Ay k erken rezervasyon yapt rmak isteyen vatandafllar n genellikle flubat ay ndan sonra harekete geçtiklerini ve haziran ay na kadar kampanyalara ilgi gösterdiklerini ifade etti. Geçen 2-3 y lda tüketicilerin son ana kadar tatil planlar n netlefltirmedi i için erken rezervasyon sisteminin de yayg nlaflamad na dikkati çeken Ay k, flunlar kaydetti y l nda tahmini 1,5 milyon kifli erken rezervasyon kampanyalar ndan yararlanm fl ve turizm iç piyasas nda yüzde oran nda canlanma sa lanm flt r. Erken rezervasyon f rsatlar nda Türkiye içinde genelde Akdeniz ve Ege bölgeleri öne ç k yor. Tatilseverler buralarda da özellikle Antalya ve Mu la y tercih ediyor. E er seyahatsever yurt d fl nda tatilini geçirecekse o zaman da vizesiz gidebilece i yerleri daha çok tercih ediyor. (AA)

5 31 May s 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yüz çizgilerinin genel durumundan ç kan anlam. 2. Üflemeli bir çalg. Notada durak iflareti. Polonya n n plaka iflareti. 3. Ad, san, ün. Ak lla ilgili. 4. Rütbesiz asker. Güzel avrat otundan ç kar l p hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. 5. Yaflar Kemal in bir roman. Satrançta bir de erlendirme ve klasman sistemi. 6. Bal yapan böcek. lave. 7. Birlikte flark söyleyen topluluk. Ünlü bir futbol kulübümüzün k saltmas. Lityumun simgesi. 8. Mezarl k. 9. Alt n n simgesi. Kendisine gönderilen kimseden gönderene verilmek üzere al nan imza. 10. Korna. Ç plak vücut resmi. 11. Lahza. 12. Ekmek, nan. Bir fleyin en üstteki bölümü. 13. Erden çavufla kadar olan askerler. Kufllar n uçma organ. 14. Soylular, aristokrasi. Endonezya n n plaka iflareti. 15. ri, kart. Çölde esen rüzgâr. 16. Dul kad nlar. 17. Eski bir devlet. nam, vedia. 18. Bafla kakma, serzenifl. Kar fl k renkli. 19. Hadise, vaka. Pasak. 20. Tak lm fl ad. Güzel, hofl. Yukar dan afla ya: 1. Ses bilgisi. Parkinson hastal n n bafll ca belirtisi olan hareket yetene inin kaybolmas. Mercanada. 2. Bir düflünce anlatan bir ya da birkaç cümlelik söz. Ekol. rlanda Cumhuriyet Ordusunun k saltmas. Bir pamuk türü. 3. Optik kayd rma. Sarhofl ya da külhanbeyi ba rmas. Donanma. Akarsu yata, mecra. 4. fiaflma anlatan ünlem. Müzik eflli inde yap lan bir tür jimnastik. Meflime, son, plasenta. Avuç içi. 5. Büyük yaba. Gözlem. Öç almay amaçlayan gizli düflmanl k, kin. 6. Beklenmedik hofl sözler söyleyerek güldüren kimse, nüktedan. Yönelteç. Hofl görülmeyen bir fleyi ara s ra yapma. 7. Avrupa da bir baflkent. Almanya da bir kent. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Fas n plaka iflareti. ridyumun simgesi. 8. Bir tür ince ve parlak de erli bir kumafl. Talyumun simgesi. Japonya n n para birimi. Büyük zoka. 9. Kal n sicim. Vilayet. Lanetlenmifl, istenmeyen. Koflut, muvazi. 10. Yapa dan elde edilen, eczac l kta ve parfümeride kullan lan sar mt rak renkli ya. stihsal. Karadeniz yelkenlisi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 31 May s Ekonomi Perflembe Kaman cevizi büyük ilgi görüyor Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu'nun Ceviz Eylem Plan 'n aç klad K rflehir'in Kaman ilçesinde, artan ilgi nedeniyle yeni ceviz bahçeleri kuruluyor. K rflehir - Cevizi "Kaman-1" ad yla tescilli Kaman'da, K rflehir d fl ndan da birçok kifli ve kurum ceviz bahçesi oluflturmak için arazi sat n al yor. Kaman Belediye Baflkan Erhan Talu, AA muhabirine yapt aç klamada, Bakan Ero lu'na teflekkür ederek, geçen y l Ceviz Eylem Plan 'n n ilçede aç klanmas yla ilçenin ceviz yetifltirmek isteyenlerin ilgisini çekmeye bafllad n söyledi. Türkiye'nin birçok yerinden K rflehir merkez ve ilçelerinde arazi almak için talepte bulunanlar oldu- unu ifade eden Talu, "Çok say da ifl adam Kaman'da ceviz bahçesi kurmak için arazi ar yor. 2-3 bin dönümlük arazi isteyenler var. Biz onlara 100 dönüm, 200 dönümlük yer gösterebiliyoruz. En son Gaziantepli bir giriflimci Yenice'ye 300 dönümlük ceviz bahçesi kurdu. Türkiye'nin her yerinden talep var. Arazi konusunda yard mc olmaya çal fl yoruz" diye konufltu. Oluflan bu büyük talebin karfl lanabilmesi için K rflehir Valili inin deste iyle "Kaman-1" ceviz fidanlar n n yetifltirilip sat laca seralar n kurulmas na çal fl ld n anlatan Talu, flunlar kaydetti: stanbul - Uluslararas Para Fonu'nun (IMF) tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinin büyüklü ü bu y l sonunda 851 milyar dolar bulacak. AA muhabirinin IMF verilerinden yapt derlemeye göre, Türkiye'nin Gayri Safi Yurt çi Has - las (GSY H) bul y l 851 milyar 817 milyon dolara ç kacak. IMF'nin tahminlerinin gerçekleflmesi durumunda, Türkiye'nin geçen y l cari fiyatlarla 786 milyar 293 milyon dolar olan GSY H' bir y lda 65 milyar 524 milyon dolarl k art fl kaydedecek. Ayn dönemde "süper güç" olarak adland r lan ABD'nin GSY H's n n 16 trilyon 237 milyar 746 milyon dolar, "üretim merkezi" olarak bilinen Çin'in ise 9 trilyon 20 milyar 309 milyon dolara ç kmas bekleniyor. Fon'un projeksiyonlar na göre trilyon dolarl k ülkeler listesinde baflta "sanayi devi" Almanya olmak üzere Brezilya, Hindistan, ngiltere, spanya, talya, Japonya, Kanada, Kore, Meksika ve Rusya da yer alacak. IMF'nin tahminlerine göre, bu y l Almanya'n n ekonomik büyüklü ü 3 trilyon 597 milyar 965 milyon dolar, Brezilya'n n 2 trilyon 456 milyar 663 milyon dolar, Hindistan? n ise 1 trilyon 972 "Bölgede y ll k bin ton üretim yap l yor. fiu anda 8 bin dönüm kapama ceviz bahçemiz var ama yeterli de il. Valilik izin verirse da, tafl, mera olan yerler ceviz bahçesine dönüflecek. Ceviz bahçeleri ço al rsa Kaman'da çok ciddi bir sektör oluflacak. fiimdiden, cevizin kolonyas, reçeli, ezmesi ve pekmezi yap l yor. Kaman'daki iflsizlik sorunu da cevizle birlikte çözülecek." Kaman Ceviz Fidan Üreticileri Kooperatifi üyesi Arif Göçmen de ceviz bahçelerinin ço almas yla fidan talebini de artt n söyledi. Göçmen, üreticiler olarak kooperatif kurduklar n, ilçe merkezinde de oluflturulan bir seran n fidan üretimine bafllad n kaydetti. (A.A) IMF'ye göre, Türkiye bu y l 851 milyar dolarl k bir ekonomi olacak milyar 844 milyon dolar olacak. Tahminlere göre, ngiltere'nin ekonomik büyüklü ü 2 trilyon 422 milyar 921 milyon dolar, spanya'n n 1 trilyon 387 milyar 871 milyon dolar, talya'n n 2 trilyon 76 milyar 6 milyon dolar, Japonya'n n 5 trilyon 149 milyar 897 milyon dolar, Kanada'n n 1 trilyon 843 milyar 750 milyon dolar, Kore'nin 1 trilyon 258 milyar 586 milyon dolar, Meksika'n n 1 trilyon 274 milyar 966 milyon dolar, Rusya'n n ise 2 trilyon 213 milyar 567 milyon dolar bulacak. IMF'nin tahminlerine göre 2013'te GSY H's 1 trilyon dolar n alt nda kalacak olan ülkeler Arjantin, Avusturya, Danimarka, Endonezya, Filipinler, Finlandiya, rlanda, srail, sveç, Kolombiya, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, M s r, Peru, Polonya, Sri Lanka, fiili, Tayland, Türkiye ve Yunanistan olacak. BRIC ülkeleri olarak bilinen Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya'n n GSY H toplam 15 trilyon 663 milyar 383 milyon dolar olacak. Böylece BRIC ülkelerinin GSY H toplam, ekonomisi 16 trilyon 237 milyar 746 milyon dolar olmas beklenen ABD ekonomisinin büyüklü üne yaklaflacak. (A.A)

7 31 May s 2013 Ekonomi 7 Standard&Poor;'s (S&P) Türkiye Bölge Müdürü Holmes: Türkiye'de d fl duyarl l n biraz düflmesini bekliyoruz Standard & Poor's (S&P) Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes, "Cari aç n sadece kendisi de il, ayn zamanda finansman da problem. D fl duyarl l n biraz düflmesini bekliyoruz" dedi. stanbul - Türkiye'nin kredi notunu "yat r m yap labilir" seviyenin bir basamak alt nda tutan S&P?un Türkiye Bölge Müdürü Holmes, AA muhabirinin sorular n yan tlad. Holmes, Türkiye'nin kredi notunun önümüzdeki dönemde S&P taraf ndan "yat r m yap labilir" seviyeye yükseltilmesi olas l na iliflkin, "Bizim kriterlerimize göre, bir investment grade'e (yat r m yap labilir) notun gitmek için flu anda kriterlere uygun olmayan noktalar var. Cari aç n problemi sadece kendisi de- il, ayn zamanda finansman da. Cari aç n finansman nispeten k sa vadeli fonland için d flardan alacaklar ne kadar, yabanc para birimi üzerinden alacaklar ne kadar çoksa o kadar iyi oluyor. D fl duyarl l n biraz düflmesini bekliyoruz" dedi. Türkiye ekonomisin son dönemde ihracat pazarlar n büyük oranda çeflitlendirmeyi baflard n belirten Holmes, "Avrupa Birli i'ndeki ekonomik bozulman n devam etmesi ekonomi için yine de çok iyi de il. Her ne kadar Türkiye, ihracat n Afrika ve Ortado u ülkelerine kayd rabilmiflse de, ihracat n n büyük bir pay n hala AB'ye gidiyor" dedi. Holmes, "Türkiye'de enerji baflta olmak üzere bir tak m reformlar n üzerinde zaten çal fl yor. Dolay s yla bu yap sal reformlar n devam etmesi, d flardaki talebin de artmas yla, birkaç faktör daha var bak lmas gereken. Çok k sa vadede bir fley beklememekle birlikte, o yüzden flu anda ülke notunu dura an da bulunduruyoruz" de erlendirilmesinde bulundu. Pozitif bir geliflme oldu u zaman tabi hiç aksatmadan yükseltiriz Türkiye ekonomisindeki geliflmeleri yak ndan takip ettiklerini vurgulayan Holmes, "Not art fl ekonominin performans na ba l, yap lan çal flmalar n verdi i sonuçlara ba l. Ülke notu her an gözden geçiriliyor. Herhangi bir flekilde bunu (not art fl n n zaman n ) tahmin etmek çok zor. Kriterlere uygun, pozitif bir geliflme oldu u zaman tabi hiç aksatmadan yükseltiriz. Bundan emin olabilirsiniz. Ama flu anda hala gözlemleme durumunday z" fleklinde konufltu. Türkiye ekonomisinde pozitif geliflmelerin oldu una dikkati çeken Holmes, "27 Mart'ta Türkiye'nin notunu art rd k. Ekonomiye bakacak olursan z, Türkiye'de büyüme daha sürdürülebilir seviyede. 2012'de biraz yavafllad gerçi. 2013'ten sonra ekonomik büyümenin yüzde 4 civarlar na ç kmas n bekliyoruz. Bu tabi Türkiye için daha sürdürülebilir bir seviye. Çok afl r bir büyüme yok. Bunun yan nda geçen sene iç talep azald. Bu cari aç nda dengelenmesinde faydal oldu. Cari aç k yüzde 10'lardan yüzde 6'ya indi. Bu da pozitif bir geliflme ve Türkiye'nin not art r m nda katk s oldu" de erlendirmesinde bulundu. Holmes, Türkiye ekonomisinin iç taleple birlikte büyüme h z n art raca öngörüsünde bulunarak, " ç talebin Türkiye'de önümüzdeki dönemde artmas n bekliyoruz. Buna ba l olarak cari aç - nda artmas n bekliyoruz. Cari aç nda daha sürdürülebilir bir seviyede olmas n öngörüyoruz. Bu y l n sonunda GSYH'n n yüzde 7'si civar nda olmas n bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin ihracat performans n art rmas n n ekonomik dengeler aç s ndan son derece pozitif oldu unu belirten Holmes, "2012'de Türkiye'nin ihracat yüzde 17 oran nda artt. Bu çok iyi bir performans. Ayr ca içerisinde Avrupa Birli i d fl ndaki ülkelerin pay çok artt. Bu tabi Türkiye için olumlu. Birleflik Arap Emirlikleri, Sudi Arabistan, Irak gibi ihracat yap lan ülkeler, 'te ihracat n büyümesini bekledi imiz ülkeler. hracat n art fl iç talebe olan ba ml l azalt yor" ifadelerini kulland. Türkiye'nin ekonomisinin geçen seneki ekonomik performans n ve d flsal k r lganl klar n, 2013 y l n n ilk yar s ile k yasland nda nas l bir görünümün ortaya ç kt na iliflkin de erlendirmelerde bulunan Holmes, "K r lganl klar n bir k sm azald. Türkiye k r lganl klara karfl geçen seneden daha dayan kl " dedi. Yabanc yat r mc lar n Türk tahvillerine son aylarda ciddi ilgi gösteremeye bafllad klar n belirten Holmes, "Gördü- ümüz kadar yla Türk flirket tahvillerine yabanc ilgisi gayet yüksek. Türk flirketlerinin tahvilleri ile çok ilgileniyorlar. Özellikle bu ilgili son 12 ayd r yo un biçimde artt. Çok say da soru al yoruz bu konuda. Türk flirketlerinin tahvil piyasas ndaki etkinliklerinin artaca n düflünüyoruz. Türkiye'de ekonomik büyüme artmaya devam ederse, Türk flirketlerinin de finansman ihtiyac artmaya devam edecek" dedi. Holmes, flunlar kaydetti: "Türkiye'de ekonomin motoru özel flirketler. Bizim gözlemledi imiz büyüme ile birlikte, Türk flirketlerinin d flar ile rekabet gücünüm artmas yla birlikte finansman ihtiyaçlar da artt. fiu anda finansman çeflitlendirmesi yap l yor. Y l n son bir kaç ay nda büyük Türk flirketlerinin bir k sm sermaye piyasalar na aç ld lar. Art k sadece banka finansman yap lm yor eskisi gibi. Direk sermaye piyasalar na yönelen flirketler de var. Türk flirketlerinin büyümelerine ek olarak finansman kaynaklar n çeflitlendirmeleri büyük önem tafl yor. Bankalar Türkiye'de çok kuvvetli. Ancak belli bir büyümenin üzerinde sadece banka fonlamas ile mümkün olmuyor. Bunu di- er geliflmifl ülkelerde ve BRIC ülkelerinde de gördük. Türk flirketlerinin fonlama kaynaklar n çeflitlendirmeleri gerekiyor. Bunu yapmaya bafllad klar n gözlemliyoruz."

8 8 Ekonomi Ankara - Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftal k bültenine göre, bankac l k sektörünün toplam kredi hacmi, 17 May s itibar yla yüzde 0,92 artarak 875 milyar 183 milyon liraya ulaflt. Mali kesime verilen kredilerin toplam ayn dönemde yüzde 0,07 düflerek 16 milyar 46 milyon lira olarak gerçekleflti. Bankac l k sektörünün mali kesim hariç toplam kredi hacmi 798 milyar 146 milyon lira olarak belirlendi. Söz konusu rakam, 10 May s'ta 790 milyar 516 milyon lira seviyesindeydi. Mali kesim hariç sektörün spot kredi toplam bir haftada yüzde 1,60 artarak 102 milyar 630 milyon liraya ulaflt. Tüketici kredileri BDDK verilerine göre, söz konusu dönemde tüketici kredileri tutar yüzde 0,49 art flla 213 milyar 222 milyon liradan 214 milyar 273 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin 96 milyar 29 milyon liras konut, 8 milyar 88 milyon liras tafl t, 75 milyar 819 milyon liras ihtiyaç, 34 milyar 338 milyon liras da di er kredilerden olufltu. Bir haftal k süreçte taksitli ticari kredilerin tutar, yüzde 0,61 art flla 100 milyar 756 milyon liradan 101 milyar 370 milyon liraya yükseldi. Bankalar n bireysel kredi kartlar alacak tutar 17 May s itibar yla 74 milyar 810 milyon liraya düfltü. Söz konusu tutar, 10 May s'ta 75 milyar 31 May s 2013 Bankac l k sektöründe kredi hacmi artt Bankac l k sektörünün toplam kredi hacmi, 17 May s itibar yla önceki haftaya göre yüzde 0,92 artarak 875 milyar 183 milyon liraya ulaflt. Toplam kredi hacmi, 10 May s'ta 867 milyar 175 milyon lira düzeyindeydi. 86 milyon lira düzeyindeydi. Bankalar n taksitli bireysel kredi kart alacak tutar 41 milyar 922 milyon lira, taksitsiz bireysel kredi kart alacak tutar ise 32 milyar 888 milyon lira olarak gerçekleflti. (A.A) As rl k panay rda "bir y l vadeli" ürün sat fl Çanakkale - Ayvac k ilçesinde bir as rd r kurulan panay rda, deveden hal ya, mobilyadan giysiye kadar birçok ürün, bir y l vadeyle sat fla sunuluyor. AA muhabirinin ald bilgiye göre, her y l May s'ta kurulan Ayvac k Panay r, günün 24 saati aç k kal yor. Bir as rd r geleneksel olarak sürdürülen panay rda, deve, keçi, hal, mobilya, giysi, et, süt ve ürünleri, koflum tak m gibi birçok ürün pazarlan yor. Anadolu?nun baz kentlerinden gelen esnaf, kimi ürünlerini bir y l vadeyle sat yor, bir y l sonra kurulan panay rda da alaca n tahsil ediyor. Bugünün festival ve fuar özelliklerine sahip olan as rl k panay rda kurulan lunaparkta vatandafllar 3 gün keyifli zamanlar geçiriyor. Ayvac k Belediye Baflkan Mehmet Ünal fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l panay r 100 bine yak n kiflinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Panay rlar n neredeyse unutulmaya yüz tuttu unu, bunlar n yerini festival ve fuarlar n ald n dile getiren fiahin, ilçede 100 y l aflk n süredir devam eden bu kültürü gelecek y llara tafl mak istediklerini belirtti. K fl mevsiminde hal s n üreten, oya iflini yapan, hayvan n yetifltiren kiflilerin, panay rda ürünlerini pazarlad n anlatan fiahin, flöyle konufltu: "Burada ticaretin bir anlam var. Burada çek, senet olay yok. Esnaf mal n 'panay r vadeli' diye veriyor. Bir y l sonra burada bulufluyorlar, herkes alaca n al yor, verece ini veriyor. Panay r m zda böyle bir iliflki devam ediyor. Bunu sürdürebilmek çok önemli. Geçen seneki panay rda mal n satan esnaf, bu panay rda paras n ald. fiimdi vatandafllar m z dü ün için haz rl k yap yor. Köylerde bundan sonra dü ünler bafllar. Gelin ve damat adaylar, çeyiz eflyalar n bu panay rdan al r. Panay rda, Gaziantep?ten Konya?ya, Bursa'dan Adana'ya kadar birçok kentten gelen esnaf stant aç yor. Panay ra özellikle o lak çevirme yemek için gelenler de oluyor. Kazda lar 'nda yetiflen o laklar, lezzetiyle birçok kifliyi panay ra çekiyor." Panay rda tezgah açan esnaf ise hareketli günler yaflad klar n ve 3 günde 5-6 ayl k ifl yapt klar - n kaydetti. (A.A)

9 31 May s 2013 Ekonomi Hal sektörünün 2023 ihracat hedefi 5.5 Milyar dolar stanbul Hal hracatç Birlikleri ( H B) Baflkan brahim Y lmaz, Güneydo u Anadolu Hal hracatç Birlikleri (GA B) ile el ele vererek 2023 ihracat vizyonu için 5.5 milyar dolarl k ihracat rakam n hedef belirlediklerini bildirdi. 9 Hal tasar m yar flmas nda dereceye giren desenler hal lara dokunacak Gaziantep - GA B'ten yap lan yaz l aç klamaya göre, sektörün genel sorunlar ve çözüm önerilerinin de tart fl ld Hal Sektör Kurulu toplant s GA B ev sahipli inde Gaziantep te gerçeklefltirildi. Hal Sektör Kurulu ve Güneydo- u Anadolu Hal hracatç lar Birli i (GAH B) Baflkan Salahattin Kaplan, yapt aç klamada, toplant da dünya hal sektöründeki geliflmeler ve hal ihracat n n de erlendirildi ini belirtti. Özellikle Gaziantep te yo unlaflan Türk hal sektörünün ihracatta sergiledi i baflar n n sevindirici oldu unu ifade eden Kaplan, flunlar kaydetti: "Uluslararas ticarette sahip oldu umuz yeri muhafaza edip, daha da iyi noktalara gelebilmek için halen devam eden çal flmalar n yan s ra bafllat lacak yeni çal flmalar n planlar n n gözden geçirildi i toplant da, Ulusal hracat Stratejisi kapsam nda 'Hal Sektörü 2023 hracat Stratejisi' çerçevesinde tespit edilen sektörel ölçütler, eylem planlar ve sektör için haz rlanan projeler hakk nda karfl l k görüfl al flveriflinde bulunuldu. Toplant da ayr ca GA B taraf ndan inflas na bafllan lan D fl Ticaret Anadolu Meslek Lisesi, AB Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (IPA) programlar ndan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program (BROP) çerçevesinde 9 milyon Avro bütçeye sahip 'Hal c l k Mükemmeliyet Merkezi', Ekonomi Bakanl taraf ndan finanse edilen üç ayr Uluslararas Rekabetçili in Gelifltirilmesi projesi, güzel sanatlar fakültelerine hal firmalar sponsorlu unda kurulacak tasar m laboratuvarlar, hal desen tasar m alan ndaki iflgücü aç n azaltmaya yönelik Hal Desen Tasar m Yar flmas ve mesleki e itimler hakk nda bilgiler de verildi. Baflar l geçen toplant da, dünyada Türk hal s alg s n n daha da güçlendirilmesi için uluslararas standartlara uygunluk ve yeni standartlar n belirlenmesi ve ortak stratejik tan t m faaliyetleri yap lmas konusunda at l m yap lmas kararlaflt r ld." Hal sektörünün 2023 hedefi 5.5 milyar dolar ihracat stanbul Hal hracatç Birlikleri Baflkan brahim Y lmaz da iki birli- in ortak hareket etme yönünde önemli kararlar ald n vurgulad. Sektörle ilgili sorunlar çözerken hedeflenen baflar lara ortak hareket ederek ulaflacaklar n aktaran Y lmaz, "GA B ile el ele vererek 2023 ihracat vizyonu için 5.5 milyar dolarl k ihracat hedefi belirledik. Bu rakama ulaflaca m za inan yoruz" ifadelerini kulland. Toplant ya birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve GA B Genel Sekreteri Salim Kocaer kat ld. (A.A) GAZ ANTEP - Güneydo u Hal hracatç Birlikleri (GA B) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuo lu Meslek Yüksekokulunca düzenlenen "4. Hal Tasar m Yar flmas "nda ilk 20'ye kalan tasar mlar hal ya dokunacak. GA B Baflkan Salahattin Kaplan, yapt yaz l aç klamada, "Tasarlay n Dokuyal m" slogan yla gerçeklefltirilen yar flmayla, hal desen tasar mc lar n yeni desenler yapmaya yöneltmenin yan s ra yeni tasar mc lar da ortaya ç karmay amaçlad klar n belirtti. Yar flmay makine hal s sektörünün ihtiyaç duydu u özgün tasar m ve nitelikli tasar mc ihtiyac n gidermek için önemli bir ad m olarak niteleyen Kaplan, flunlar kaydetti: "Makine hal c l sektöründe moda yaratabilecek özgün tasar mlar ortaya ç karmak, tasar mc adaylar n n özgür düflünce ve sanatsal yarat c l n üretim alan na aktarmalar na yard mc olmak ve üniversite-sanayi iflbirli ine katk da bulunmak gibi amaçlarla ç kt m z yolda, yaflan lan olumlu geliflmeler sektör taraf ndan büyük bir memnuniyetle takip edilmektedir. Bu y l dördüncüsü düzenlenen yar flmaya 233 eser baflvurdu. De erlendirmeye al nan 190 eser aras nda 20 tasar m be endi. Bu desenler eser sahibinin gözetiminde, yar flmaya destek olan üyelerimizin fabrikalar nda dokunacak. (A.A)

10 10 Ekonomi ZM R - Türkiye'de ilk kez zmir'in 12 köyünde uygulanan proje ile k rsal kesimde enerji devrimi yaflan yor. Küçük üreticilerin de biyogaz üretebilece i düflük maliyetli sistem gelifltiren ve köylerde pilot tesisler kuran Ege Üniversitesi Günefl Enerjisi Enstitüsü, en az 5 ine i olan köylünün, s nma, gaz ve elektrik ihtiyac n hayvan d flk s ndan karfl lamas n sa lad. AA ekibi, Torbal ilçesine ba l E erci Köyü'nden Selma - brahim Dayar çiftinin, Kalk nma Bakanl ve zmir l Özel idaresi deste iyle yürütülen "K rsal Kesim Biyogaz Teknolojilerinin Gelifltirilmesi ve Yayg nlaflt - r lmas " projesi kapsam nda biyogaz üretimini görüntüledi. nflaat teknikerli inden emekli olduktan sonra köyüne dönerek hayvanc l a bafllad n, halen 12 bafl hayvanla süt üreterek yerel bir iflletmeye satt n anlatan Dayar, 2007 y l nda Ege Üniversitesi Günefl Enerjisi Enstitüsü'nden gelen bir araflt rma görevlisinin kendisine projeden bahsetti ini, söylediklerini mant kl bulunca projeye tereddütsüz destek olmaya karar verdi ini söyledi. Yap lan çal flma boyunca araflt rma ekibindeki görevlilerin evlerine gelerek günlük hayatlar n, üretim biçimlerini inceledi ini, buna göre tasarlanan 25 metreküplük biyogaz tesisinin bahçeye kuruldu unu ve çal flmaya bafllad n anlatan Dayar, sistem kurulduktan sonra hayatlar nda köklü de ifliklikler oldu unu ifade etti. Geçmiflte s nma ve s cak su ihtiyaçlar n odun ve kömürle çal flan sistemle sa lad klar n, günlerinin önemli bölümünü yakacak haz rlamakla geçirdiklerini ifade eden Dayar, flöyle konufltu: "Gübreden enerji elde edilebilece- ini daha önce duymufltum. Ama ortada somut bir örne i yoktu. Bunun ancak zenginlerin ifli oldu unu düflünüyordum. Hayvanlar m zdan elde etti imiz gübre, ekili ürünleri yakmas nedeniyle eskiden bafl m za dert oluyordu. Efle dosta vererek kurtulmaya çal fl yorduk. Kurulan sistemle her gün akflam saatlerinde eflimle birlikte hayvan d flk lar n topluyoruz. Tart l sisteme sahip el arabas ile günlük 600 kilogram d flk y sistemin besleme tank na döküyoruz. Burada eflit miktarda suyla kar flt rarak reaktöre pompal yoruz. Fermente olan d flk - lardan ç kan gaz, gazometre cihaz na geçiyor, kirlilikten ar n yor ve depolan yor. Buradan sonra gaz, evin kombisine, mutfaktaki oca a veya 5,5 kilovat saatlik kapasiteye sahip jeneratöre veriliyor. Evmizin tüm s nma ve piflirme ihtiyac biyogazla karfl lan - yor. Yaz aylar nda s nma ihtiyac n n azalmas yla elektrik üretimine a rl k verebiliyoruz. fiu anda istersek sayaçtan elektri imizi kapat p ihtiyac m z n tamam n biyogazdan elde edebiliyoruz. Yaz aylar nda klimalar m zda bu enerjiyi kullanarak serinleme imkan - m z da olacak. TEDAfi ile enerji sat - fl konusunda sözleflme aflamas nday z. Bu sürecin tamamlanmas yla üretip sisteme verdi imiz elektri in bedeli faturam zdan düflülecek." Komflular n n ilk y llarda biyogaz projesine inanmad n, projeye alayc yaklaflanlar oldu unu anlatan Dayar, sistemin getirdi i fayda görüldükten sonra herkesin kendi bahçesine de sistemi kurmak istedi ini, hatta kendi tesisinden boruyla hat çekerek gaz almak isteyenlerin dahi ç kt n anlatt. Sistem sayesinde, gübrenin toprak için daha faydal hale geldi ini, d flk dan kaynaklanan koku ve sinek 31 May s inekle bedava enerji Türkiye'de ilk kez zmir'in 12 köyünde uygulanan proje ile k rsal kesimde enerji devrimi yaflan yor. Küçük üreticilerin de biyogaz üretebilece i düflük maliyetli sistem gelifltiren ve köylerde pilot tesisler kuran Ege Üniversitesi Günefl Enerjisi Enstitüsü, en az 5 ine i olan köylünün, s nma, gaz ve elektrik ihtiyac n hayvan d flk s ndan karfl lamas n sa lad. sorununun da önemli ölçüde azald - n anlatan Dayar, tüm köylerde kullan lmas gerekti ini ve üreticilere tavsiye etti ini anlatt. Selma Dayar ise geçmiflte her gün yakacak haz rlamak zorunda kald klar ndan, odun kömür maliyetinin yan nda çok emek sarfettiklerini belirterek, "Eskiden do algaz var diye flehirdeki evlere imrenirdik. fiimdi hayvanlar m z sayesinde bizim de do- algaz m z oldu. Biyogaz tesisi özellikle kad nlar n yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Üstelik gaza ve elektri e para vermiyoruz" dedi. Günefl Enerjisi Enstitüsü'nde farkl alanlardan mühendislerin oluflturdu u Biyokütle Enerjisi Araflt rma Grubu'nda görev yapan Araflt rma Görevlisi Özben Ersöz, Türkiye'de 1957 y l nda bafllat lan biyogaz gelifltirme projelerinin özgün bir sistem ortaya konulamamas nedeniyle gelifltirilemedi ini, son y llarda ise ithal teknolojiler kullan larak tamamen elektrik üretimi amaçl 500 metreküp ve üzeri kapasiteye sahip büyük biyogaz tesislerinin kurulmaya baflland na dikkati çekti. Enstitü'nün, bu alanda bir "Türkiye modeli" gelifltirmek üzere 2007 y l nda tamamen k rsal kesime yönelik bir sistem için çal flma bafllatt n, zmir'de hayvanc l n yo un olarak yap ld köylerde anketler yaparak bafllad klar proje kapsam nda 12 üreticiyle anlaflt klar n belirten Ersöz, Türkiye flartlar na uygun, maliyeti düflük, verimi yüksek ve kurulmas kolay bir sistem gelifltirdiklerini dile getirdi. Sistemin tamamen Enstitü taraf ndan tasarland n, günefl enerjisi kolektörlerinin de entegre edildi i sistemde gaz n temizlenmesi ve depolanmas n amaçlayan gazometre parças n n enstitü taraf ndan gelifltirilerek faydal model belgesinin al nd - n anlatan Ersöz, 5 hayvanl k kapasiteye sahip 5 metreküplük ve 30 hayvanl k kapasiteye sahip 25 metreküplük iki sistem için proje oluflturduklar n, köylerde kurduklar sistemi GPRS ba lant s yla Enstitü'deki merkezden kontrol ettiklerini dile getirdi. Köylünün sadece sistemi d flk yla besledi ini ve kontrol panosunda gaz nerede kullanaca na karar verdi ini söyleyen Ersöz, flu bilgileri verdi: "Biyogaz tesislerine büyük yat r mc n n ilgisi giderek art yor. Ancak enerjide gerçek bir dönüflümün sa lanmas için köylünün de bu ifle inanmas gerekiyordu. Sistemi k rsal kesimde yaflayan vatandafllar n bilinçlenmesi için bafllatt k. fiimdiden çok yo un bir ilgi görüyoruz. 5 metreküplük bir tesisin maliyeti yaklafl k 13 bin lira, 25 metreküplük ise kullan m amac na göre 35 ile 50 bin lira aras nda de ifliyor. Halihaz rda kalk nma ajanslar n n ve ilgili bakanl klar n sundu u teflvikler var. Sistem 2-3 y ll k sürede kendisini amorti ediyor. Projenin bundan sonraki hedefi ise biyogaz tesislerinin bir merkez alt nda yayg nlaflt rarak hibe destek programlar n n aç lmas n sa lamak. Sistemi Türkiye'nin her yerinde kurabiliriz. Sistemin yayg nlaflmas enerji aç - n n kapat lmas na büyük katk sa layacak. Biz projeyle 12 köyde bu iflin olabilece ini gösterdik." Bafllatt klar projenin k rsal kesimde, yenilikçi teknolojilere karfl korkudan kaynaklanan direncin k r lmas nda önemli bir rol oynayaca n anlatan Ersöz, sistemi yerinde görmek isteyenleri örnek tesislere davet ettiklerini, biyogaz tesislerinin yayg nlaflmas için siyasi otoritenin de teflvik ve e itim konusunda deste inin flart oldu unu sözlerine ekledi. (A.A)

11 Ekonomi 31 May s STANBUL - Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerine göre 2012 de en fazla ihracat yapan firma, 5 milyar 42 milyon dolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri Afi (TÜPRAfi) oldu. Onu 3 milyar 198 milyon dolar ile Ford, 3 milyar 152 milyon dolar ile Renault takip etti. T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, geçen sene en fazla ihracat yapan ilk firmaya dair detaylar aç klad. Mehmet Büyükekfli, Türkiye ihracat n n yüzde 57,9 unu ilk de yer alan firmalar n karfl lad n bildirdi. Büyükekfli, Bunlar n ihracat 2011 e oranla yüzde 1 artt. Onlar bir yana b rak n di er firmalar n ihracat nda daha önemli art fl oldu unu görüyoruz. Bu trend ihracat n tabana yay ld n n iflaretidir. dedi. Büyükekfli, firman n toplam 88,2 milyar dolar ihracat yapt n duyururken de Toplam ihracat n yüzde 49,4 ünü ilk 500, yüzde 8,5 ini ikinci 500 ve yüzde 42,1 bölümünü ise di er ihracatç firmalar karfl l yor. dedi. T M, 2023 hedeflerine ba l olarak firmalar n ihracat miktar na büyük önem veriyor de 1 milyar dolar s n r n 12 firma aflt. Büyükekfli, 9 firman n da bu rakama çok yak n ihracat yapt na temas ederek, Sektörel ve bölgesel anlamda 1 milyar dolar önemli görüyoruz. 12 firmam z n 1 milyar dolar bulan ve aflan ihracat yapt na tan k oluyoruz. Bu rakam mühim hedefimiz 50 firmam z n senede 1 milyar dolar ihracat baraj n geçmesi. 1 milyar dolar s n r na yak n 9 firmam z ile 29 di er firmam z n da bu de eri aflmas ile 10 sene içinde 50 firmam z 1 milyar dolar ihracat n üzerine ç karmay hedefliyoruz. ifadelerini kulland. T M verilerine göre ilk ihracatç n n yüzde 67,9 unu üreticiler teflkil etti. hracat n yüzde 86,6 s sanayi ürünlerinden, yüzde 11,6 s tar m ürünleri ve yüzde 1,8 i madencilik ürünlerinden olufltu e oranla sanayi ve tar m ürünlerinde yüzde 1 oran nda art fl görüldü. Firmalar n sektörel da l m na bak ld nda ise en büyük pay yüzde 19,7 ile otomotiv endüstrisi ald. lk e giyim sektörü 158 firma soktu. Ard ndan 113 firma ile çelik, 92 firma ile kimyevi maddeler ve mamülleri sektörü geldi. Ülkeler temel al nd nda ihracatta en büyük pay yüzde 9,8 ile Almanya elde etti. Onu yüzde 6,8 ile ngiltere, yüzde 6,5 ile Irak ve yüzde 5,4 ile talya izledi. lk ihracatç içinde 595 firma ile Marmara birinci, 123 firma ile Ege ikinci, 89 firma ile ç Anadolu üçüncü, 81 firma ile Güneydo u Anadolu dördüncü, 66 firma ile Akdeniz beflinci oldu. (AA) 2012 nin ihracat flampiyonu TÜPRAfi KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

12 12 Ekonomi ANKARA - Ak ll telefonlar ve tablet bilgisayarlar art k tüketicilerin günlük hayat n n ayr lmaz bir parças haline geldi. Daha önce sanal mecrada pazarlama hedeflerini masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullan c lar na göre belirleyen reklam ajanslar ve pazarlama uzmanlar art k gözlerini mobil cihazlar n sa lad imkanlara çevirmeye bafllad. Almanya da ekonomi ve finans habercili inin en büyük medya grubu olan Handelsblatt Verlagsgruppe bünyesindeki management forum taraf ndan düzenlenen 2013 Online Pazarlama Konferans ve 2013 Mobil Ticaret Zirvesi bafll kl iki ayr konferans dizisinde e-ticaret, e- pazarlama ve mobil reklamc l n gelece i masaya yat r ld. 28 May s ta bafllayan ve bugün sona erecek olan paralel konferanslar n merkezinde Mobil A larda Baflar l Pazarlama ve Yeni çerik Pazarlama Stratejileri bafll klar yer ald. Bu bafll klar alt nda bilhassa yenilikçi ticari modellerin sa lad devasa pazarlama ve sat fl potansiyelinin nas l de erlendirilebilece i ele al nd. Google, Lufthansa ve ebay gibi yeni medya teknolojilerini yo un kullanan dev flirketlerin yöneticileri konferanslar süresince pazarlama, reklam, e-ticaret ve e-sat fl nereye do ru yol ald n güncel uygulama örnekleriyle mercek alt na ald. Sektörün uzmanlar bir yandan mobil kullan c kimdir sorusuna yan t ararken, di er yandan da say s milyonlarla ifade edilen bu tüketici grubunun al flverifl al flkanl klar gündeme getirildi. Bu kapsamda çapraz kanal konseptlerinin kar getirecek flekilde mobil mecraya nas l adapte edilebilece i incelendi. Almanya genelinde faaliyet gösteren interaktif ajanslar n mobil pazarlama alan ndaki cirolar n de erlendiren sektörel çat örgütü BVDW ile ibusiness, Horizont ve Werben & Verkaufen dergilerinin ortak araflt rmas çarp c rakamlara iflaret ediyor. Buna göre 218 ajans n geçen y l mobil pazarlama faaliyetlerinden elde etti i gelir 23 milyon 730 bin Euro ya ulaflt görüldü. Her ne kadar bu rakam, söz konusu ajanslar n geçen y l elde etti i 926 milyon 190 bin Euro luk toplam cirolar n n ancak yüzdelik bir dilimini teflkil etse de, önceki y llara göre yap lan k yaslamalar ve son sektörel trendler, mobil pazarlaman n büyük bir h zla sektörün asli faaliyet alanlar ndan biri olmaya yüz tuttu unu gösteriyor. (CHA) 31 May s 2013 Ticarette müflteriye ulaflman n yeni adresi mobil cihazlar Türk ifladamlar Afrika'da 10 lojistik depo kuracak ANKARA - Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i, 10 ülkede 10 lojistik depo projesi kapsam nda Kenya, Tanzanya ve Zanzibar da incelemelerde bulundu. Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Ufuk Bayraktar, gezi çal flmalar hakk nda Ankara da verdi i bilgide, söz konusu ülkelerdeki ticari potansiyelin Türk yat r mc lar taraf ndan de erlendirilmesi gerekti ine dikkat çekti. Kenya ya da Tanzanya da bir lojistik depo kuracaklar n belirten Bayraktar, Aktif bünyesinde bir d fl ticaret firmas kurma haz rl yapt klar n, firman n merkezinin de Ankara olaca n kaydetti. Bayraktar, projeden flöyle söz etti: D fl ticaret firmas n kurmam zdaki nihai hedef, 10 ülkede 10 ana lojistik depo oluflturmak. Bizim üyelerimizin üretti i mal ve hizmetleri bu depolara pazarlayaca z. Ayr ca, lokal ba lant larla Türkiye den sat labilecek ne varsa bu depolara sataca z. Afrika gezimizin ana amac da bu proje temeline dayan yor. fiu anda öncü kuvvetler gibi, bu tür programlar yaparak keflifler yap yoruz. Fas, Tunus, Amerika bu nitelikte gezilerdi. 10 ülke neredeyse olufltu gibi. Kenya veya Tanzanya birinde muhakkak depo aç lacak. Fas, Cezair, Irak, Türkmenistan, Rusya yine bu anlamda belirledi imiz hedef ülkelerden. Ufuk Bayraktar, Afrika da en fazla ngiltere nin a rl oldu una iflaret ederek, Ticarete ngiliz ve Hintliler bölgede egemen. Hava alanlar Çinlilerle dolu. Ciddi inflaat ihaleleri alm fllar. Hatta baz yerlerde para almadan stadyumlar yapt klar ve kendi insanlar n bu kentlere yerlefltirdikleri konufluluyor. Türk insan oralara çok uzak kalm fl. fiu anda dünyadan 70 ülkenin okullar var bu ülkelerde. Yani 70 ülke buraya kay ts z kalmam fl, tabi ço u misyoner a rl kl oluflumlar. Bu ülkelerde Müslüman nüfus da H ristiyan nüfus da var. diye konufltu. (CHA)

13 31 May s 2013 D fl Haberler 13 Türkiye, ABD ve Katar' n BM'ye Suriye ça r s yan t buldu CENEVRE - Türkiye, ABD ve Katar' n, BM nsan Haklar Konseyinden, özelde Kusayr bölgesindeki, genelde Suriye'de kötüleflen insani durumun ele al nmas için yapt acil toplant ça r s kabul edildi. BM nsan Haklar Konseyinin 23. oturumunda yap - lan görüflmelerde, nsan Haklar Konseyi Baflkan Remiguisz Henczel, Türkiye, ABD ve Katar' n talep etti i acil toplant n n çarflamba günü yap laca n bildirdi. Toplant da konuflan delegelerin ço u, Suriye'de kötüleflen insani durum hakk ndaki kayg lar n dile getirdi. Baz delegeler ise BM nsan Haklar Yüksek Komiseri Navi Pillay' n BM Güvenlik Konseyine yapt - Belediyemiz ana hizmet binas ve felaket kurtarma merkezi için veri yedekleme sistemi (storage) kapasite art r m ifli al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : KALABA MAHALLES CUMHUR YET CADDES KALA- BA KEÇ ÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Keçiören Belediye Baflkanl Bilgi fllem Müdürlü ü c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleflme imza tarihinden sonra 10 takvim günü içerisinde al m konusu sistemi kurmakla yükümlüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Keçiören Belediye Baflkanl hale Takip Birimi-Kalaba Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Keçiören/Ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel, Suriye'deki insan haklar ihlallerini Uluslararas Ceza Mahkemesine tafl mas ça r s n tekrarlad. Toplant da söz alan BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi O uz Demiralp ise Suriye'deki trajik duruma bir tepki vermenin uluslararas toplumun ahlaki bir görevi oldu unu belirterek, bu nedenle Kusayr'daki durum konusunda acil toplant ça r s nda bulunduklar n kaydetti. (A.A) VER YEDEKLEME S STEM (STORAGE )KAPAS TE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR KEÇ ÖREN BELED YES B LG filem MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Sat fl sonras servis, bak m ve onar ma iliflkin belgeler: Yüklenicinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl onayl Sat fl Sonras Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacakt r Standarda iliflkin belgeler: Teklif edilecek olan ürünler CE belgesine sahip olmal d r. CE belgesi teklif dosyas nda sunulmal d r Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Tek bir sözleflmeye dayal olarak yap lan veri disk kapasite art r m iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Liras ) karfl l Keçiören Belediye Baflkanl Bilgi fllem Müdürlü ü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keçiören Belediye Baflkanl Bilgi fllem Müdürlü ü-kalaba Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Keçiören/Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-8075)437(www.bik.gov.tr)

14 14 BRÜKSEL - AB d - fliflleri bakanlar, Suriyeli muhaliflere silah ambargosunu kald rd. AB üyelerinin ço- unlu u 31 May s'ta süresi dolan Suriye'ye silah ambargosunu, muhalifler için hafifleterek uzatma taraftar olsa da ngiltere ve Fransa'y ikna edemediler. Muhaliflerin silahland r lmas ndan yana tav r alan Londra ve Paris'in kararl tutumuyla ambargo 1 Haziran itibariyle kalkarken, üye ülkeler a ustos ay na kadar silah göndermeme taahhüdünde bulundu. AB d fliflleri bakanlar, Suriye'ye silah sevkiyat n n sadece "sivillerin korunmas " amac yla Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu'na yap lmas nda, silahlar n yanl fl ellere geçme ihtimaline karfl gereken tedbirlerin al nmas nda ve silah sat fl lisanslar n n tek tek ç kar lmas nda uzlaflt. AB D fl liflkiler ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, karar 1 A ustos'tan önce gözden geçireceklerini söyledi. (A.A) D fl Haberler 31 May s 2013 AB'nin Suriyeli muhaliflere silah ambargosu kalkt MUHTEL F YERLERDE BETON PARKE TAfiI VE BORDÜR TAfiI LE TRETUVAR VE ÇEVRE DÜZENLEME fi YAPTIRILACAKTIR KAZAN BELED YES FEN filer MÜDÜRLÜ Ü KAZAN BELED YES MÜCAV R ALANINDAK MUHTEL F YERLERDE BETON PARKE TAfiI VE BORDÜR TAfiI LE TRETUVAR VE ÇEVRE DÜZEN- LEMES YAPIM fi yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : ATATÜRK MAH. GÖKTÜRK CAD. NO: KAZAN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Kazan Belediyesi Mücavir Alan ndaki Muhtelif Yerler c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi :Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Kazan Belediye Baflkanl Meclis Toplant Salonu Adres: Atatürk Mahallesi Ankara Bulvar No:103 Kazan/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sanatkâr odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: 11/06/2011 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli i nde yer alan (A) Alt yap iflleri V. Grup ifller benzer ifl olarak de erlendirilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisli i diplomas benzer ifl olarak de erlendirilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Kazan Belediye Baflkanl Fen flleri Müdürlü ü Adres: Atatürk Mahallesi Göktürk Caddesi No:3 Kazan / ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kazan Belediye Baflkanl Meclis Toplant Salonu Adres: Atatürk Mahallesi Ankara Bulvar No:103 Kazan/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,20 (BASIN-8098)438(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

15 31 May s 2013 HABER MERKEZ Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki nin ev sahibi oldu u aç l fl törenine, AK Parti Ordu Milletvekili ve çiflleri Eski Bakan dris Naim fiahin, AK Parti l Baflkan Murat Alparslan, AK Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca, Alt nda Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok say da vatandafl kat ld. Astronomi ve Matematik bilgini Ali Kuflçu nun ismini tafl yan Gençlik Merkezi, Y ld ztepe Kad nlar E itim Kültür Merkezi ve Y ld ztepe Park n n toplu aç l fl töreni, Türk halk müzi inin be enilen ismi lkim Eylül lk in verdi i mini konser ile bafllad. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Bugüne kadar kad nlar için 24 adet e itim ve kültür merkezi açt k. Gençlik Merkezlerimizin say s ise 16 ya ulaflt. Gençlerimiz için yapt m z tesislere örnek almalar için ilim adamlar n n, flairlerin, yazarlar n isimlerini vermeye devam ediyoruz. Y ld ztepe Gençlik Merkezi ne bilim adam Ali Kuflçu nun ad n verdik. Çocuklar m za b rakaca m z en büyük miras bu tesislerde verece imiz e itimdir. Buralarda yetiflen çocuklar ileride bu memleketin, Alt nda n gelece i olacak. diye konufltu. Ankara Alt nda, 3 yeni tesise daha kavufltu 15 günde bir aç l fl töreni yapmay sürdüren Alt nda Belediyesi, Y ld ztepe mahallesinde üç yeni tesisin daha aç l fl n gerçeklefltirdi. Y ld ztepe Kad nlar E itim Kültür Merkezi, Ali Kuflçu Gençlik Merkezi ve Y ld ztepe Park ndan oluflan dev e itim ve spor kompleksi renkli bir törenle vatandafllar n hizmetine sunuldu. Alt nda l lar art k biliyor ki y l n her ay nda aç l fl yap yoruz. nflallah önümüzdeki ay bitmeden 400 dönümlük bir yeflil alan da hizmete sunaca z. diyen Baflkan Tiryaki, Yine çok k sa bir süre içinde, bu mahallenin çocuklar Ankara n n en güzel iki yüzme havuzunda vakit geçirecekler. Yüzme havuzlar m z n inflaatlar h zla devam Elmada da gençlik yürüyüflü yap ld HABER MERKEZ Elmada Gençlik ve Spor lçe Müdürlü ü taraf ndan, Gençlik Haftas etkinlikleri çerçevesinde yap lan e lencelerin finali gençlik yürüyüflü ve yap lan final yar flmalar n n ard ndan sona erdi. Çay kur kavfla mevkiden bafllanan Gençlik yürüyüflüne lçe Kaymakam Resul K r, lçe Belediye Baflkan Gazi fiahin, lçe Daire amirleri, ö renciler ve vatandafllar kat ld. Yaklafl k 4 km.lik yürüyüfl lçe Gençlik ve Spor Müdürlü ü stad nda son buldu. Düzenlenen yar flmalar ile gençler k yas ya yar flt lar. Bayanlar penalt atma, bayanlar top sektirme, erkekler koordinasyon parkuru yar flmas ve erkekler basketbol, flut atma yar flmalar yap l rken, gençlik haftas etkinlikleri çerçevesinde yap lan, Futbol, Voleybol, Masa tenisi ve dart turnuvalar nda dereceye giren ö renciler de çeflitli hediyeler ile ödüllendirildi. Etkinliklerde en dikkat çeken olay ise, k zlar n futbol branfllar n da ki yetenekleri oldu. Ödül töreninden sonra gençler Ankara oyun havalar eflli inde doyas ya e lendiler. Gençli in k ymetini bilin, e lenin ve baflar l olmak için çok çal fl n diyen Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Gençlerimiz için düzenlenen bu anlaml hafta boyunca çeflitli etkinlikler yaparak ö rencilerimiz için çok güzel bir kaynaflma ortam haz rlanm fl oldu eme i geçenlerde teflekkür ederim. Bu vesile ile tüm Ülke gençlerimizin gençlik haftalar n kutluyorum. dedi. 15 ediyor sözleriyle büyük alk fl ald. AK Parti Ordu Milletvekili ve çiflleri Eski Bakan dris Naim fiahin ise konuflmas na Alt nda Belediyesi nin aç l fllar na yetiflebilene aflk olsun. Ben her aç l fla yetiflemiyorum ama bu programa severek, sevinerek, koflarak geldim. sözleriyle bafllad. Alt nda da son sekiz y lda gerçekleflen de iflimden övgüyle bahseden fiahin, Ankara n n sembolü, milli mücadelenin karargah olan bir bölgeye sahip ç k ld. Alt nda Belediyesi; Hacettepe ye, Hamamönü ne, Tacettin Dergah na hem gönlünü hem imkanlar n tahsis ederek önemli bir vizyonu hayata geçirdi. Alt nda Belediyesi, bir aya geçmifle sahip ç kan, bir aya yar nlara uzanan bir yerel yönetim oldu. Alt nda, Ankara n n ihmal edilen yeri iken alt n gibi eserlerle iftihar edilen bir yeri haline geldi. Alt nda da kad n olmay bir itibar, çocuk olmay bir f rsat haline getirdi i için ufku aç k, gönlü aç k, hizmet ehli Belediye Baflkan m z Veysel Tiryaki yi ve ekibini tebrik ediyorum. diye konufltu. Aç l fl kurdelesinin kesilmesinin ard ndan Y ld ztepe Kad nlar E itim ve Kültür Merkezi ni gezen protokol; derslikleri, oyun salonu, kütüphane, bilgisayar s n flar ve etkinlik odalar n tek tek dolaflarak tesis hakk nda bilgi ald. Yeni yap lan Y ld ztepe Park n n içinden geçerek Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezi ne gelen protokol, buran n da aç l fl kurdelesini kesti. Ali Kuflçu Gençlik Merkezi nde, merkez üyesi gençler, haz rlad klar sürpriz gösterileri sundular. Pandomim gösterisi ve gitar dinletisi ile yeteneklerini sergileyen gençler, aç l fla renk katt lar.

16 16 Ankara ANKARA - METÜM Baflkan Yard mc s Difl Tabip Albay Hasan Suat Gökçe, AA muhabirine, merkezin çal flmalar yla ilgili bilgi verdi. Terör, afet ve trafik kazas gibi nedenlerle yaralan p vücudunda parçal kemik kayb meydana gelenler, kanser ya da baflka hastal klarda cerrahi müdahaleler sonras kemik dokusunun bir bölümü ç kar lanlar için umut olabilecek teknolojinin, Türkiye'de sadece merkezlerinde bulundu unu bildiren Gökçe, uygulamalarla ilgili flunlar anlatt : "ABD Baflkan Obama'n n 'devrim' diye nitelendirdi i 3 boyutlu yaz c teknolojisi, tedavide en fazla 'vücudun yedek parças ' diyebilece imiz parçalanan, kaybedilen ya da ç kar lan kemiklerin yerine konulmas nda kullan l yor. Yaralanma ya da kanser ameliyat nedeniyle kafatas, kalça kemi i, çene, gö üs kemi i gibi vücutta önem tafl yan, parçalanan ya da al nan kemik dokular n n yerine burada üreti imiz parçalar eklenebiliyor. Bugüne kadar yaralanma nedeniyle kafatas n n bir bölümü parçalanan güvenlik görevlisi ile gö üs kemi i ve kalça kemikleri tümör nedeniyle ç kar lan iki ayr hastaya, kaybettikleri kemik dokular n n yerine merkezimizde üretilen parçalar tak ld." Üretimin nas l yap ld konusunda bilgi veren Gökçe, "Öncelikle ekleme yap lacak vücut parças n n MR ve tomografi gibi t bbi görüntüleme yöntemleriyle elde edilen görüntülerinden özel yaz - l mlar kullan larak tabakaland r lm fl yap s ortaya konuyor. Elde edilen bu görüntüye göre yap lacak parçan n ilk olarak plastikten daha sonra da titanyumdan üretimi yap l yor" diye konufltu. Titanyumun vücuda uyum sa layabilen bir madde oldu unu ve doku taraf ndan reddedilme riski bulunmad n belirten Gökçe, 31 May s 2013 GATA, vücut yedek parças üretti Gülhane Askeri T p Akademisinde (GATA), "devrim" olarak nitelenen 3 boyutlu yaz c teknolojiyle Türkiye'de t p alan nda bir ilke imza at larak "vücut yedek parçalar " üretiliyor. GATA Medikal Tasar m Yönetim Merkezinde (METÜM) kafatas, gö üs ve çene gibi kemik yap lar nda kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen parçalar, özel tekniklerle asl na bire bir uygun üretilip hastan n vücuduna tak labiliyor. DÜZCE - ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, sat fllar her y l art rd klar n belirterek, "Bu sat fllar n yüzde 60' n kendi silahl kuvvetlerimize, yüzde 20'sini ihracat ve geri kalan n da sivil piyasaya yap yoruz" dedi. Akçakoca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Savunma Sanayi flbirli i Toplant s 'nda konuflan Ergeneman, flirketin yurt içi ve d fl nda birçok ortakl n n bulundu unu söyledi. Tesis say s n üçe ç karmay hedeflediklerini belirten Ergeneman, "Ankara'da 3'üncü tesisimiz h zl bir flekilde yap l yor. nflallah burada radarl elektronik hat konusunda tasar m ve üretim yap lacak. Bu sene sonunda tesisleri bitirece iz y l nda tesislerimiz devreye girecek" fleklinde konufltu. Cironun belli bir k sm n n Ar-Ge faaliyetlerinde kullan ld na dikkati çeken Ergeneman, "Sat fllar m z her y l art r yoruz. Bu sat fllar n yüzde 60' n kendi silahl kuvvetlerimize, yüzde 20'sini ihracat ve geri kalan n da sivil piyasaya yap yoruz. hracat daha da art may hedefliyoruz. Bu da bize ola anüstü bir durumda silahl kuvvetlere yapt m z ürünü ikiye katlama olana sunacak" ifadelerini kulland. Ergeneman, flu ana kadar 45 ülkeye ihracat yapt klar na iflaret ederek, ülke say s n yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Askeri haberleflme sistemlerini üretmek amac yla kurulan ASELSAN' n radar, elektronik harp, elektro-optik, seyrüsefer, silah, komuta kontrol, deniz ve ülke güvenli i sistemlerinde üretim yapar hale geldi ini vurgulayan Ergeneman, askeri haberleflmede dünyan n en iddial firmalar ndan biri olduklar n kaydetti. (AA) "Yapt m z vücuda tak lacak parça ile eksik kemik dokusunun bulundu u bölüm, 3 boyutlu yaz c teknolojisi sayesinde t pk bir yapboz gibi birbirine oturuyor, birbiriyle bütünlefliyor" dedi. -Sadece "yedek parça" üretilmiyor Merkezde sadece eksik kemik dokusu için parça üretilmedi ini, ayn zamanda tan ve tedaviye yard mc olacak organ modelleri de yap ld n bildiren Gökçe, "3 boyutlu yaz c teknolojisini kullanarak vücudun iç bölgelerine yerleflen tümörlerin ç kar lmas için yap lacak ameliyatlar öncesinde hastan n kanser geliflen organ n n bire bir benzerini yap yoruz. Cerrahlar bu modele bakarak ameliyat en ince ayr nt s na kadar planlayabiliyor. Böylece operasyonun süresi k sald gibi hastan n yaflam kalitesi de art yor" bilgisini aktard. Sistemin adli t p, güzel sanatlar, mimari, arkeoloji ve antropoloji gibi alanlarda da kullan labildi ini ifade eden Gökçe, adli t p alan nda kimliklendirme yap lmas nda 3 boyutlu yaz c teknolojisinin son derece iyi sonuçlar verdi ini belirtti. (AA) ASELSAN, 45 ülkeye ihracat yap yor

17 31 May s 2013 Ankara Minik trafik polisleri trafi i denetledi HABER MERKEZ Baflkent Trafi i, ö len saatlerinde 45 dakikal na, minik trafik polislerine emanet edildi. Ankara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, trafik polisleri eflli inde Baflkent in en yo un araç ve yaya trafi inin yafland K z lay Kavfla nda yaklafl k 45 dakika boyunca denetim yapt lar. Araç sahiplerini durdurarak, kurallara uymayan ve eksik evrak bulunan kiflilere ceza yaz lmas n sa layan minik polisler, yaya trafi ini de denetleyerek kurallar ihlal eden vatandafllar anons yaparak uyard lar. Ankara Büyükflehir Belediyesi ile Ankara l Emniyet Müdürlü ü nün ortaklafla yürüttü ü proje çerçevesinde, daha önce Emniyet görevlilerinden teorik ve pratik e itim alm fl olan 9-13 yafl aras 18 Çocuk Meclisi üyesi ö renci, araç ve yaya trafik kontrollerine kat larak hem büyüklere hem de küçüklere trafik kurallar na uyulmas konusunda anlaml mesajlar verdiler. Minik polislerin durdurdu u bir motosikleti kullanan Bülent Bekçibafl, Bence çok güzel ve anlaml bir uygulama. A aç yaflken e ilir. Bu yaflta trafik kurallar n benimseyip, uygulayarak bize de hat rlatmalar çok anlaml dedi. Minik trafik polislerinden 9 yafl ndaki Zeliha Baldan, arac durdurulan bir vatandafl n sorusu üzerine, 2005 y l nda Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi nin ald karar uyar nca Ankara trafi inde her y l denetim yapmay sürdürdüklerini aç klad. Sürücülerin en çok emniyet kemeri takmad klar n belirlediklerini söyleyen bir baflka minik polis Ennur Karakufl ise floförlerin araç muayene tarihini geçirdiklerini, yüksek sesle müzik dinlediklerini ve maalesef ilkyard m çantas bulundurmad klar n gördüklerini söyledi. Alt nda l tekvandocular baflar ya doymuyor HABER MERKEZ Bünyesinde birçok baflar l sporcu bar nd ran ve bugüne dek pek çok baflar ya imza atan Alt nda Belediyesi Spor Kulübü, baflar lar na bir yenisini daha ekledi. Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren tekvandocular son 3 ayda önemli baflar lara imza att. Alt nda Belediyesi, tekvandocu gençler aras ndan, bir Avrupa 3 üncüsü, bir Türkiye 3 üncüsü, bir de Türkiye 2 ncisi ç karman n mutlulu unu yafl yor. Alt nda Belediyesi Spor Kulübü tekvandocular ndan Tu çe Avc 29 Nisan-5 May s tarihleri aras nda Marmaris te düzenlenen Türkiye fiampiyonas nda, Kad nlar 49 kilo kategorisi nde Türkiye 3 üncüsü olmay baflar rken, 30 Nisan-12 May s tarihleri aras nda spanya n n Alicante flehrinde yap lan Avrupa fiampiyonas na kat lan Habip Okçu ise, Genç Erkekler kategorisinde Avrupa 3 üncülü üne ismini yazd rd. Bir di er baflar l sporcu Sezer Dalsüren ise May s tarihleri aras nda Konya da düzenlenen Ortaokullar fiampiyonas nda Erkekler 33 kilo kategorisinde Türkiye 2 ncisi oldu. Tekvando antrenörü Özcan A rdafl, çok s k bir flekilde çal flt klar n, önümüzdeki y l daha baflar l performanslara imza atacaklar na inand klar n belirtti. Alt nda l gençlerin sporun her dal yla ilgilenmesi için olanaklar sunan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ise Alt nda Belediyesi Spor Kulübü tekvandocular n n baflar s ndan büyük mutluluk duydu unu belirterek, hepsini tebrik etti. Y llard r Türkiye nin en önemli ihmalinin kültür sanat ve spor alan nda oldu unu vurgulayan Baflkan Tiryaki, Biz çocuklar m z sanatla, kültürle, sporla buluflturmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Çünkü sanatla, sporla u raflan hiçbir çocuk büyü ünde aç da kalsa, yanl fl ifllere bulaflmaz. Biz bunun bilincindeyiz. dedi. Gençlerin mutlaka bir spor 17 Pursaklar da kermesler pazaryerlerine kuruluyor HABER MERKEZ Pursaklar Belediyesi nin kapal pazaryerleri ilçe halk n n birçok ihtiyac na cevap veriyor. lçede düzenlenen kermeslere ev sahipli i yapan pazaryerleri t kl m t kl m doluyor. Pursaklar Belediyesi nin hayata geçirdi i temiz ve sa l kl pazaryerleri kermeslere de ev sahipli i yapmaya devam ediyor. Yap m tamamlanan Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi ile Sal Pazar nda düzenlenen kermeslere halk yo un ilgi gösterdi. Günlerce süren kermeslerde belediye taraf ndan temizlik, ses sistemi ve mekân tahsili hizmetleri de sunuldu. Kamu kurum ve kurulufllar, hay r kurumlar ve sivil toplum kurulufllar Pursaklar da gerçeklefltirdikleri kermeslerle hem birlik beraberli i sa l yor hem de maddi ihtiyaçlar n karfl l yor. dal yla ilgilenmesini tavsiye eden Baflkan Tiryaki, gençleri Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri nin olanaklar ndan faydalanmaya ça rd.

18 18 Ankara 31 May s 2013 Belediye-Valilik iflbirli iyle Evde Bak m Hizmeti Kazan Belediyesi ilçede yaflayan yafll ve engellilere verdi i evde bak m hizmetini art k Ankara Valili i ile iflbirli i yaparak daha da etkin bir flekilde sürdürecek. ANKARA- Türkiye de ilk kez Ankara Valili i taraf ndan flehir merkezinde Ankara da Yaflamak da Yafllanmak da Güzeldir slogan yla yürütülmekte olan Yaflam Destek Merkezi faaliyetleri art k Kazan da da uygulanmaya baflland. Sistemde sabit bir telefon hatt na ba lanan bir cihaz Yaflam Destek Merkezi ile ba lant l oluyor. Vatandafl butona bast zaman, sisteme kay tl oldu u için ne hastal oldu u, hangi ilaçlar kulland, adresi gibi tüm bilgileri Yaflam Destek Merkezindeki bilgisayar ekran nda beliriyor ve ihtiyaç durumuna göre de yard m gönderiliyor. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Yard mc s Turan Atlamaz n da hassasiyetle üzerinde durdu u bu projede vatandafllar zor durumda kald klar nda bir dü meye basarak, ça r merkezine ulafl yor ve polis, itfaiye, ambulans gibi ihtiyaçlar n tek bir merkeze bildirebiliyorlar. laç saatini hat rlatmak, psikolojik destek vermek, acil yard m ça r s nda bulunmak gibi özellikleri olan sistem, Ankara n n taflra ilçeleri aras nda ilk kez Kazan da uygulanmaya baflland. Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, uzun bir süredir Sa l k flleri Müdürlü ü taraf ndan oluflturulan özel ekiple yafll ve engellilere evde bak m hizmeti sunduklar n belirterek, Risk grubundaki insanlar m z için daha fazla neler yapabiliriz diye düflündük ve bu insanlar m z için evde bak m hizmeti projesini gelifltirdik. Projenin bafllang c ndan bu yana ilçemizde 740 evi ziyaret ettik. Talepler do rultusunda yafll ve engellilere yönelik olarak ev temizli i, s cak yemek servisi, kiflisel bak m, psikolojik destek ile evlerinin bak m ve onar m gibi hizmetler sunuyoruz. htiyaç durumunda yafll ve engelli vatandafllar m z hasta nakil arac m zla evlerinden alarak hastaneye götürüyor, tamamlanan tedavilerinin ard ndan da yine evlerine b rak yoruz. dedi. Ankara n n her sorunu ile yak ndan ilgilenen, Alaaddin Yüksel gibi çal flkan bir valiye sahip olmas nedeniyle çok flansl bir il oldu unu vurgulayan Lokman Ertürk, Kendi olanaklar m z ile sürdürdü ümüz yafll ve engellilerimize evlerinde bak m hizmetini valili imizin sistemine dahil olarak, çok daha iyi ve h zl bir flekilde verebilece iz. Sabit telefon hatt na ba lanan sistemde kullan lan cihazlar ihtiyaç duyuldu unda acil yard m ça r s özelli i bile tafl yor. Sonuçta tek bafl na yafl yorlar ve çeflitli tehlikelere de maruz kalabiliyorlar. Yafll lar m z n huzurevlerinden çok kendi evlerinde huzur bulduklar n biliyoruz. Bir gün bizler de yafllanaca z ve bu hizmetlere biz de ihtiyaç duyabiliriz. Yafll lar m z bizim büyü ümüz bizim atam zd r. Engelli vatandafllar m z ise Allah n bir lütfudur. Onlar kaderlerine terk edemeyiz, devletin flefkat elini üzerlerinden hiç çekmeyece iz. Yafll ve engellilerimiz için ne yapsak azd r. dedi. Baflkan Ak, gençlerle birlikte fidan dikti ANKARA- Keçiören Belediyesi, Ba lum Kösrelik Göleti Projesi kapsam ndaki a açland rma çal flmalar na h z verdi. Gölet te düzenlenen a aç dikme töreninde Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, ö rencilerle birlikte fidan dikti. Kösrelik Göleti bölgesine 2 bin 200 adet sedir, 550 adet kara çam, 70 adet sar çam olmak üzere 2 bin 820 adet a ac n dikim çal flmalar na baflland. A aç dikme törenine Kalaba Anadolu Lisesi, ncirli Endüstri Meslek Lisesi, fiehit Mehmet Altanlar lkö retim Okulu ve Kalaba K z Teknik Meslek Lisesi ö rencileri de kat ld. Belediye Baflkan Mustafa Ak ile birlikte fidan diken ö renciler e lenceli dakikalar geçirdiler. Tören s ras nda çal nan hareketli müzikler eflli inde hem fidan diktiler hem de halay çektiler. Projenin Keçiören e nefes ald raca na dikkat çeken Baflkan Ak ö rencilere flöyle hitap etti: Sizler ileride inflallah, flimdi dikmifl oldu unuz a açlar n büyüdü ünü görecek ve sevdiklerinizle birlikte kendi a ac n - z n alt nda güneflleneceksiniz. Do ay, çevreyi, tabiat korumak çok önemli hale geldi. Yeflilin de erini bilmemiz gerekiyor. Temiz bir hava için oksijen, oksijen için de a açlar çok gerekli. Tüm ö rencilerimize buraya gelip emek verdikleri için teflekkür ederim. Konuflmas n n ard ndan Baflkan Ak çal flmalara kat lan ö rencilere, üzerinde isimlerinin yaz l oldu u "Bir Fidan Bir nsan " sertifikas n verdi. 716 bin metrekarelik kullan m alan na sahip Kösrelik Göleti Projesi nde, 33 bin metrekarelik yeflil alana 20 bin a ac n dikilmesi hedefleniyor. Keçiören Belediyesi daha önce yapt çal flmalarda bölgeye, bin 250 adet sar çam, 800 adet kara çam, 70 adet piramit maz, bin adet sedir olmak üzere toplam 3 bin 120 adet a aç dikmiflti.

19 31 May s 2013 E itim E itim dili Kürtçe olan Türkiye'nin ilk üniversitesi yolda D YARBAKIR - Türkiye'nin e itim dili Kürtçe olan ilk üniversitesini kurmak için yola ç kan Mezoptamya Vakf 'n n kuruluflu onayland. Resmi Gazete'de yay nlanarak kuruluflu tescil edilen Mezopotamya Vakf 'nca Diyarbak r'da Türkiye'nin e itim dili Kürtçe olan ilk üniversitesinin kurulmas için çal flmalara baflland. Kurucular aras nda ünlü Kürt sanatç fiivan Perver'in yan s ra insan haklar savunucular, ifl adamlar ve akademisyenlerin de bulundu u, merkezi Diyarbak r'da bulunan vak f taraf ndan kurulacak üniversitede Türkçe ve ngilizce'nin yan s ra ilerleyen süreçte Ermenice ve Süryanice de e itim verilmesi planlan yor. Vakf n Mütevelli Heyeti Baflkan Dr. Selim Ölçer, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k bir y l önce çal flmalar n 15 kifliyle bafllatt klar ve 200'ü aflk n kurucu üyeye ulaflt klar vakf n resmen kuruldu unu söyledi. Dr. Ölçer, vak f olarak bölgede çok dilli, baflta üniversite olmak üzere muhtelif seviyelerde e itim kurumlar oluflturmak için çaba içerisinde olacaklar n belirterek, yasalar çerçevesinde çal flmalar n sürece paralel bir biçimde gitmesi için emek sarf ettiklerini söyledi. "E itim dili Kürtçe olan Türkiye'nin ilk üniversitesinin ad büyük ihtimalle 'Amed' olacak" diyen Ölçer, Kürt diline katk da bulunmak ve anadilde e itim vermek için yola ç kt klar n vurgulad. Dr. Ölçer, flunlar kaydetti: "Tescil edilen Mezopotamya Vakf 'n n resmiyeti için 23 Haziran'da kongreye gidiyoruz. Bu süreç tamamland ktan sonra mülkiyet edinmek ve ba fl toplamak gibi çal flmalara a rl k verece iz. Akademisyenler toplant lar yapacaklar. Bu kapsamda baz etkinlikler için de karar al nacak. Çal flmalar m z sürece paralel bir flekilde olumlu gidiyor. lerleyen süreçte tespit edilecek kurucu rektör ve mütevelli heyetince üniversitenin kurulmas için Yüksekö retim Kurulu'na (YÖK) baflvuruda bulunulacak. YÖK'ün onay vermesinin ard ndan konu Bakanlar Kurulu'nda imzaya aç lacak. Tasar n n mecliste yasalaflt r lmas yla üniversite kuruluflunu tamamlam fl olacak. Kurulacak üniversite Kürt kültürünü ve de erlerini yaflatacak yeni imkanlar yaratacak." (AA) Alo 147'yle yeniden okullu oldu A r 'da ailesi taraf ndan okula gönderilmeyen Ferda Ergifli, Milli E itim Bakanl 'n n Alo 147 hatt n arayarak yard m istemesi üzerine tekrar okula kazand r ld. A RI- A r 'da ailesi taraf ndan okula gönderilmeyen Ferda Ergifli, Milli E itim Bakanl 'n n Alo 147 hatt n arayarak yard m istemesi üzerine tekrar okula kazand r ld. l merkezinde ailesiyle yaflayan 16 yafl ndaki Ergifli, AA muhabirine yapt aç klamada, hem maddi imkans zl klar hem de çevrenin bask s ndan dolay okula gönderilmedi ini söyleyerek, A r 'da kendisi gibi okula gönderilmeyen çok say da genç k z oldu- unu ve bunun sebebinin daha çok geleneksel kurallar oldu unu belirtti. Ortaokuldan sonra ailesinin okula devam etmesine izin vermedi ini anlatan Ergifli, "Çok üzülüyordum. Son çare olarak Alo 147 hatt n arad m ve Milli E itim Müdürümüz gelip ailemi ikna etti. fiimdi e itimime kald - m yerden devam ediyorum. Çok mutluyum. Böyle olmasayd belki de bir iki y l sonra beni evlendireceklerdi" dedi. Yaflad çevrede kad nlar n çok zor flartlarda oldu unu ve her fleye katlanmak zorunda kald n ifaden eden Ergifli, flöyle devam etti: "Ekonomik özgürlükleri olmad için ya baba evine ya da efllerine ba ml yafl yorlar. Ben bunlar çevremde görüyorum, o yüzden okumak istedim. Ben de onlar gibi erken yaflta evlenip mahkum gibi yaflamak istemiyorum. Babam hasta oldu u için çal flm yor o yüzden çok maddi s k nt lar yafl yoruz. Ailemin beni okula göndermemesinin en büyük sebebi de maddi sorunlard ama ben de arkadafllar m gibi okula gitmek istiyordum. Arkadafllar m bana 147 hatt n aramam ve onlardan yard m isteyebilece imi söylediler. Ben de arad m ve Milli E itim Müdürümüz gelip ailemi ikna etti. Sonra benimle ilgilenmesi için rehber ö retmen görevlendirildi. fiimdi A r mam Hatip Lisesi'ne gidiyorum. Çok mutluyum. Okulum bitince hemflire olmak istiyorum." A r Milli E iitm Müdürü Fatih Baflak da k z çocuklar n n e itime kazand r lmas ve yeniden okula gönderilmesi için bafllat lan K zlar n E itimi Projesi 1 (KEP 1) kapsam nda ülkenin her yerinde çeflitli faaliyetler yürütüldü ünü ifade etti. KEP 1 in Türkiye genelinde 18 ilde uyguland n ve bu illerden birinin de A r oldu unu belirten Baflak, Projenin as l amac, öncelikle k z çocuklar n n okullaflma oran n artt rmak, aile bask s ndan dolay okula gönderilmeyen k z çocuklar m z yeniden okula kazand rmak ve onlar n mesleki hayata at lmalar n sa lamakt r fleklinde konufltu. Buna en güzel örne in Ferda oldu unu anlatan Baflak, flunlar 19 kaydetti: Kendisi bize Alo 147 hatt yla ulaflarak yard m istedi. Biz de gerekeni yapt k ve k z m z n yeniden e itimine devam etmesini sa lad k. Tabi bunun mutlulu unu yafl yoruz. Burada yaflayan annelerimizin ve bac lar m z n asl nda okumak istediklerini ancak aileleri taraf ndan de iflik sebeplerden dolay okula gönderilmediklerini görüyoruz. Ailelere ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerimiz s ras nda flunu görüyoruz, k z çocuklar n n okula gönderilmemelerinin alt nda birçok sebep yat yor. Bunun bafl nda geleneksel yap ve k z çocu u okuyup da ne olacak mant yd, maddi imkans zl klar, bar nma sorunu ve çevrenin bask s geliyor. Biz de ailelerimize diyoruz ki bunlar afl - lamayacak sorunlar de ildir." Baflak, ayd nl k yar nlar için e itimli annelere ihtiyaç oldu unu ve bunun için de k z çocuklar n n e itimden mahrum b rak lmamas gerekti ini ifade ederek, "KEP 1 projesi kapsam nda 2012 y l nda 470 k z m z okula kazand rd k. Alo 147 arac l yla bize ulaflan 6 ö rencimizi e-okula gönderdik. Yine yafl itibariyle örgün e itime gidemeyen 464 ö rencimizi de aç k ö retime yazd rd k. Bu proje her fleyden önce bir fark ndal k projesidir" dedi.

20 20 Kolomb, Macellan ve bn-i Batuta n n serüvenleri bir kitapta STANBUL - Yazar Yusuf Asal, Ç lg n Kâflifler kitab ile Kristof Kolomb, Macellan, Marko Polo ve bni Batuta n n serüvenlerini ele al yor. Nesil Yay n Grubu bünyesinde bulunan Genç Nesil den ç kan kitab alan ö renciler, kâfliflerin hayatlar n ve ilme, tekni e katk lar n okuyacak. Kitap ile as rlara yolculuk yapmak; kefliflerin, savafllar n ve ticaret yollar n n önemini tahlil etmek mümkün. Yusuf Asal, Ç lg n Kaflifler ile okuru macera dolu dünyaya yolculu a davet ediyor. Afrika n n güney uçlar nda bilinmez bir hastal a tutulan gemicileri; Amerika k y lar nda bulunan yerlileri anlat yor. Asal, Marko Polo ile Kubilay Han ele ald gibi Kaptan Scott un hüzünlü kutup yolculu una de iniyor. Kristof Kolomb un kefliflerine temas ediyor. Hem e lenmeyi hem ö renmeyi vaat eden kitapta yer alan konular flöyle: Co rafi keflifler neden yap ld, pek ve Baharat Yollar, Vasco da Cama, Bartolomeu Dias, Kristof Kolomb, Macellan, Marko Polo, Amerigo Vespucci, Kaptan Cook, Kaptan Scott, Alexander von Humbold, Robert Edwin Peary, bn-i Batuta ve Avustralya k tas Kültür Sanat 31 May s 2013 PROJEKS YON C HAZI, PROJEKS YON PERDES, GÜÇ KAYNA I VE YAZICI MÜHEND SL K FAKÜLTES YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES Projeksiyon Cihaz, Projeksiyon Perdesi, Güç Kayna ve Yaz c al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : ODTÜ MÜHEND SL K FAKÜLTES DEKANLI I MM B NASI ÜN - VERS TELER MAH.DUMLUPINAR BUL.NO BALGAT ÇANKAYA/AN- KARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr /EKAP/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yerleri : Mühendislik Fakültesi Dekanl na Ba l Bölümler c) Teslim tarihi : Sözleflme taraflarca imzalanmas ndan itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulv. No:1 Mühendislik Fakültesi Dekanl MM Binas Kat 2 Oda: Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Resmi lanlar Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl - l ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulv. No:1 Mühendislik Fakültesi Dekanl MM Binas Kat 2 Oda: Çankaya/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulv. No:1 Mühendislik Fakültesi Dekanl MM Binas Kat 2 Oda: Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -8057) 436 (www.bik.gov.tr)

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı