ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman (Sa da), sat fllar her y l art rd klar n belirterek, "Bu sat fllar n yüzde 60' n kendi silahl kuvvetlerimize, yüzde 20'sini ihracat ve geri kalan n da sivil piyasaya yap yoruz" dedi. S.16 da Belediye-Valilik iflbirli iyle evde bak m hizmeti HABER 18 DE Baflkan Ak, gençlerle birlikte fidan dikti HABER 18 DE HABER 16 DA M N K TRAF K POL SLER TRAF DENETLED HABER 17 DE ALTINDA 3 YEN TES SE DAHA KAVUfiTU HABER 15 DE ALO 147 YLE YEN DEN OKULLU OLDU HABER 19 DA

2 2 SineMagazin ANKARA - stanbul un trafi i, kalabal ve görüntüsünün çok kullan lm fl olmas nedeniyle dizi ve film yap mc lar n n daha çok tercih etmeye bafllad baflkentte dört katl plato kuruldu. Çankaya Birlik Mahallesi nde kurulan baflkentin ilk film platosunun, kuaför, giyim odas, kurgu odas, yemekhane, depolar, prodüksüyon, reji ve dinlenme odalar ve teraslarla 16 oda, 4 salon gibi bölümleriyle bin 500 metrekare kullan m alan bulunuyor. Yaklafl k 50 kiflinin istihdam edildi i platoda, bir aile komedisi olan Beni Deli Etme nin çekimleri h zla devam ediyor. - stanbul doldu, Ankara n n ise büyüme potansiyeli var Yap mc Galip Gültekin, AA muhabirine, baflkentin ilk dizi-film platosunu anlatt. Film Yap mc lar Meslek Birli i (F YAB) çat s alt nda y llard r dizi ve film sektörüne hizmet etti ini belirten Gültekin, bir film yap mc s olarak bu projeye büyük emek verdi ini ve yak n zamanda sektördeki de iflimlerle Ankara n n büyük bir ivme kazanaca na inand n ifade etti. Gültekin, plato için baflkenti seçme nedenini stanbul doldu. Ankara ise endüstrinin henüz bafl nda ve h zl büyüme potansiyeli var sözleriyle aç klad. Her projenin stanbul merkezli olmas n elefltiren Gültekin, Ankara da 4 sezon boyunca fenomen hale gelen Behzat Ç dizisine iflaret ederek, fianl urfa, Mardin, Bal kesir gibi Türkiye nin pek çok ilinde dizi ve fim çekimlerinin yap ld n an msatt. Gültekin, stanbul d fl nda, sadece bir dizinin devam etmesi de il, orada sektör olacak bafllang çlara kap açmak gerekiyor. F YAB Baflkan olarak da Ankara da bir plato kurarak, ilk ad m atmak çok önemli diye konufltu. - Plato, entegre et tesisi gibi Platoda çekim yapan yönetmen Raflit Çelikezer de stanbul da her yerde setlerin olmas ve ulafl mdaki zorluklar nedeniyle Ankara y tercih etti ini bildirerek, Ankara da güzel bir plato havas var dedi. stanbul un her köflesinde bir dizi veya film çekildi ini ve burada mekan bulman n neredeyse imkans z oldu unu dile getiren Çelikezer, Ankara daki oyuncu potansiyelinin zenginli ine de dikkati çekti. Platonun kendilerine, senaristin üst katta yazd n alt katta çekme imkan verdi ini vurgulayan Çelikezer, flunlar söyledi: Bir bölüm yaz l yor bir bölüm çekiliyor. Geçenlerde Çetin bana bu bölümleri çektin mi diye sordu. Ben de onlar çektim, sen di er bölümü bitirdin mi dedim. Yukar da yaz l yor, afla da çekiliyor, entegre et tesisi gibi. Metin yaz l yor yukar da, arada yap mc ya u ray p paralan yor, sonra ben çekiyorum, buradan da stanbul a ulaflt r l yor. (AA) 31 May s 2013 Ankara da film platosu kuruldu Kad nlar dram, erkekler aksiyon dizileri seviyor ERZURUM - Atatürk Üniversitesi nde yap lan bir araflt rmada, kad nlar n daha çok dram, erkeklerin ise aksiyon türü diziler izledi i belirlendi. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Y ld z Akpolat baflkanl nda, birinci s n f ö rencileri Duygu Tosun, Adem Dündar, Duygu P narbafll ve Kübra Gözcü, Dizi zleme Al flkanl kl ve Dizilerin Topluma Etkisi konulu anket çal flmas yapt. Erzurum halk n n dizileri seçerken nelere dikkat etti ini ve dizilerden ne derece etkilendi ini belirlemek amac yla, kentte farkl semtlerde oturan 150 si kad n 400 kifliye anket uyguland. Cinsiyet, yafl aral, e itim durumu, meslek, dizi izleme al flkanl, günde ortalama kaç saat dizi izledikleri, hangi tür diziler izledikleri, dizilerin popülaritesinin etkisi ölçülerek incelenen çal flmada, kad nlar n erkeklere göre daha fazla televizyon izledikleri ve dizileri devaml takip ettikleri tespit edildi. Kad nlar dram türü diziler izlerken, erkeklerin aksiyon filmleri tercih etti i belirlendi. Ö rencilerden Duygu P narbafll, AA muhabirine yapt aç klamada, nsanlar dizi izlerken neleri seçiyorlar? Dizilerde kullan lan sansürleri, ak ll iflaretleri dikkate al yorlar m? sorular na cevap bulmak için araflt rma yapt klar n söyledi. Araflt rmada kad nlar n dizileri daha çok takip etti ini belirlediklerini anlatan P narbafll, Erkekler meslek durumundan dolay daha düzensiz ve saatleri aras nda dizileri takip ediyor. Türlerine bakt m z zaman ise erkekler daha çok polisiye, macera, bilim kurgu türleri, kad nlar ise daha çok dram ve duygusal içerikli dizileri izliyor dedi. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Kral Yolu, H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Kimlik H rs z, Son Ayin Bölüm 2, Iron Man 3, El- Cin Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) H zl ve Öfkeli, Muhteflem Gatsby, Ko ufl Akademisi, Ç lg n Do umgünü, Kimlik H rs z, Kod Ad Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3, Eski Dostlar, Lanetli Kan, Crood'lar Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) H zl ve Öfkeli, Güllerin Köpü ü, Muhteflem Gatsby, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Ç lg n Do umgünü, Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Güzelli in On Par' Etmez, Kod Ad : Olympus, Akl m Oynataca m, Iron Man 3 Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Muhteflem Gatsby, Ben ve Sen, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Hayat Avc s Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Son Ayin Bölüm 2, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Oblivion, Selam, Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Kral Yolu, Vazgeçemem Senden, H zl ve Öfkeli, Ç lg n Do umgünü, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, El-Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Güzelli in On Par Etmez, Herkes Ölecek, Ko ufl Akademisi, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam

3 31 May s 2013 Avrupa n n en büyük toplu POL S KUVVET stanbul da STANBUL - stanbul Emniyet Müdürlü ü Çevik Kuvvet fiubesi, 5 bin polisle Avrupa n n en büyük toplu polis kuvveti olma özelli ini tafl yor. stanbul da toplumsal olaylara müdahalede etkin rol oynayan Çevik Kuvvet fiube Müdürlü ü nde 26 s emniyet müdürü ve amiri, 82 si komiser ve komiser yard mc s toplam 5 bin personel görev yap yor. Avrupa n n en büyük toplu polis kuvveti konumundaki stanbul Çevik Kuvvet fiube Müdürlü ü nde personel, her biri 200 er kifliden oluflan 13 birli e ayr l yor. Bu birliklerin d fl nda e itimleri daha üst seviyede verilen ve fiziki olarak zor flartlarda görev almaya müsait seçme personelden oluflan 600 kiflilik özel tim ile 80 kifliden oluflan bayan grup amirli i de bulunuyor. Toplumsal olaylardan spor müsabakalar na, devlet büyükleri ile Türkiye yi ziyaret eden yabanc devlet adamlar n n korunmas nda kadar birçok alanda görev alan çevik kuvvet polisine yak n savunma teknikleri H CR RUM msak : kindi : Yaflam 21 Recep 18 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : baflta olmak üzere tüm konularda e itimler, uzman kadrolarca veriliyor. Büyük fedakarl k gerektiren çevik kuvvet polisli i, verilen e itim bak m ndan polis okullar n n devam niteli ini tafl yor. -Köpek E itim Merkezi ve Arama Kurtarma Birli i stanbul Çevik Kuvvet fiube Müdürlü ü bünyesinde yine maçlar ve toplumsal olaylara müdahalede kullan lan köpeklerin e itim merkezi de bulunuyor. Bir veteriner ve 19 e itmenin görev yapt merkezde Alman kurdu, rotweiller, Belçika malinois, cane corso, napoliten mastiff ve doberman cinsi 20 ye yak n asayifl köpe i yer al yor. Söz konusu köpekler sadece toplumsal olaylarda de il, anaokulu, ilkö retim ile lise ö rencilerine polisi ve flubeyi tan t m amaçl gezilerde, yurt içi ve d fl ndan gelen devlet büyükleri, konuklar ve heyetlere yönelik gösterilerde de kullan l yor. Bunun yan s ra 1999 da meydana gelen depremin ard ndan kurulan Arama Kurtarma Birlik Amirli inde de 150 polis görev yap yor. Olas afetlerde birlikteki personelin bilgilerini taze tutmalar amac yla da sivil savunma sertifikalar sürekli yenileniyor. Müdürlükteki Ulaflt rma Büro Amirli inde de 200 e yak n araç yer al yor. 30 unu z rhl olan bu araçlardan yaklafl k 400 personel yararlan yor. Bu arada köpek e itim merkezini gezen Özel Renklerin Anaokulu ö rencileri, köpeklerin flovlar n ilgiyle izlerken, okul sahibi Muzaffiye Berbero lu, 3-4 yafl grubu çocuklar n tedirginliklerini üzerlerinden atmalar noktas nda bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Berbero lu, emniyet yetkililerine gösterdikleri ilgi için teflekkür etti. -Personelin tamam üniversite mezunu stanbul Çevik Kuvvet fiube Müdür Yard mc s O uz Eren, AA muhabirine yapt aç klamada, personelinin tamam n n üniversite mezunu oldu unu söyledi. Eren, 5 bin personelin yüzde 60 a yak n n n lisans, yüzde 40 n n ise yüksekokul mezunu oldu unu ifade ederek, 80 personelin de yüksek lisans yapt n belirtti. Personelin e itim seviyesinin yüksek oldu una dikkati çeken Eren, flunlar kaydetti: Teflkilat m z bir disiplin teflkilat d r. Çevik Kuvvet fiube Müdürlü ünde askeri disipline yak n bir disiplin anlay fl mevcut. Bundan ötürü yönetim anlam nda kaliteli personelimizin sayesinde bir sorun yaflam yoruz. Türkiye de en kalabal k çevik kuvvet flube müdürlü üyüz. Hangi ilde bir ihtiyaç varsa arkadafllar m z buradan malzemeleriyle 2 saat içerisinde görev almaya haz r hale geliyor. En son Nevruz kutlamalar nda 300 kiflilik bir grubumuzu Diyarbak r a gönderdik. Çevik Kuvvet fiube Müdürlü ü nde görev yapacak polis memurlar n n iflinin kolay olmad n, sorumluluklar n n yüksek oldu unu anlatan Eren, sözlerine flöyle devam etti: Yo un e itim faaliyetleriyle arkadafllar m z sürekli canl tutmaya çal fl yoruz. Yeni gelecek polis arkadafllar m za çok kolay görev yapacaklar n söyleyemiyorum. Ama buradan ç kan arkadafllar m z birçok flube talep ediyor. Giden arkadafllar m z n yeni birimlerinden olumlu yönde geri dönüfller al yoruz. Polislik mesle inin bafl nda çevik kuvvet e itimi almak çok önemli. 3 y lda 17 ülkeye e itim O uz Eren, son 3 y lda aralar nda Avrupa ülkelerinin de bulundu u toplam 17 ülkeden gelen polislere, toplumsal olay polisli i ile ilgili e itim verildi ini söyledi. (AA) Uyuflturucu operasyonunda adeta cephanelik bulundu ADANA - Uyuflturucu sat c lar na yönelik operasyonda 358 kilogram esrar ele geçirildi, 26 kifli gözalt na al nd. Bir evde yap lan aramada iki el bombas, bir pompal tüfek, bir tabanca ve el yap m bomba haz rlamak için kullan lan dokümanlar bulundu. l Emniyet Müdürlü ünden yap lan aç klamaya göre, Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiubesi ekipleri, uyuflturucu ticareti yapanlara yönelik May s ta 17 operasyon düzenledi, 26 kifli gözalt na al nd. Zanl lar n evleri, araçlar ve gösterdikleri yerlerde yap lan aramalarda 358 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlardan birine iliflkin polis kameras na yans yan görüntülerde ise özel harekat ekipleri, merkez Seyhan ilçesine ba l Hürriyet Mahallesi deki bir eve bask n yap yor. Evin kap s n koç boynuzu olarak tabir edilen balyozla k rarak açan ekipler, evde 120 kilogram n yan s ra iki el bombas, bir pompal tüfek, bir tabanca ve elektroflok cihaz yla karfl lafl yor. Silahlara ait 155 merminin de ele geçirildi i aramada el yap m bomba haz rlamak için kullan lan dokümanlar da bulunuyor. Evde gözalt na al nan ve üzerinden sahte kimlik ç kan O.O (41) emniyetteki ifllemlerin ard ndan sevk edildi i mahkemece tutukland. (AA)

4 4 Gelibolu Yar madas nda ö renciler için çad r kuruldu ÇANAKKAEL - Gelibolu yar madas nda, flehitlik ve an tlar ziyaret etmek için gelecek ö rencilerin konaklamas amac yla Eceabat ilçesine ba l Kocadere köyü yak n nda 600 kifli kapasiteli çad rlar kuruldu. Do a Koruma ve Milli Parklar 3 üncü Bölge Müdürü srafil Erdo an, Bölge Müdür Yard mc s Salih Toprak, Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park Müdürü Ozan Hac alio lu, Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu nun talimat yla haz rlanan çad r kamp nda incelemelerde bulundu. Erdo an, inceleme sonras AA muhabirine yapt aç klamada, kamp kullanacak ö renciler için valilikler ve milli e itim müdürlükleri taraf ndan organizasyonlar gerçeklefltirilece ini söyledi. Ö rencilerin yol ve konaklama giderlerini karfl layacak flekilde haz rl k ve düzenleme yapt klar n belirten Erdo an, flöyle konufltu: Okullar kapanmadan her ilden en az ndan bir otobüs misafir etmek için böyle bir çal flma yapt k. 4 bin civar nda ö renciyi misafir etmeyi planlad k. lk misafir gurubumuz 27 May s ta gelecek. Uzak illerden gelenler iki gün misafir olacak. Alanda gezi yap ld ktan sonra bir gece daha istirahat edecekler. Ertesi sabah kahvalt lar n verip yolcu edece iz. Yak n illerden gelenler de ziyaret sonras kamp alan ndan ayr lacak. Bakanl n imkanlar do rultusunda bu hizmet her y l devam edecek. Bundan dolay altyap çal flmalar haz rland. Erdo an, her y l düzenlenen 57 nci Alay Yürüyüfllerinde konaklama olmas halinde önceki y llarda yap lan haz rl klar kal c hale getirmek için çal flmalar n n sürdü ünü anlatt. Yürüyüfl için yollar ve çad rl kamp alanlar n n zeminlerine kaplama yap laca bilgisini veren Erdo an, Etraf n muhafaza almak maksad yla çevirece iz. fiu anda jeneratörle sa lanan elektirik ihtiyac n n sabit enerjiyle sa layaca z. Su hatt için ise Devlet Su flleri (DS ) Genel Müdürlü ü taraf ndan aç lacak su kuyusu yard m yla tesisat döfleyece iz ifadesini kulland. (AA) ANKARA - fienay Ünal - Uygun fiyata tatil yapmak isteyen yerli turistin son zamanlarda daha çok tercih etti i erken rezervasyon sistemi, hem yerli tatilcileri hem de sektörü memnun ediyor. Geçen y l sonu itibariyle 2 milyona ulafl lan erken rezervasyonla dünyada yaflanan küresel krizin turizmde b rakt etkiler de atlat lmaya çal fl l yor. Sektör temsilcileri bu y l için hedeflenen 2,5 milyon erken rezervasyon rakam na yaz aylar na kadar ulafl labilece ini öngörüyor. Turistik Otelciler, flletmeciler ve Yat r mc lar Birli i (TUROB) Yönetim Kurulu Baflkan Timur Bay nd r, AA muhabirine yapt aç klamada, geçmifl y llarda yerli turistten s k s k Turiste ucuz, vatandafla pahal sat yorsunuz fleklinde elefltiriler ald klar n söyledi. Bu elefltirilerin bir yönüyle do ru bir baflka yönüyle de haks z oldu unu savunan Bay nd r, Uzun y llar boyunca bu fark n erken rezervasyon sisteminden kaynakland n kamuoyuna anlatmaya çal flt k. Vatandafllar m z n otellerimizden daha cazip fiyatlarla yararlanabilmesi için erken rezervasyon sistemini iç pazara sunduk ve yayg nlaflmas için yo un çabalar sarf ettik dedi. -Yüzde 100 art fl var- Erken rezervasyonun Türkiye de art k kabul gören ve al flkanl k halini almaya bafllayan bir sisteme dönüfltü ünü anlatan Bay nd r, sistemin geliflmesinin, beraberinde ürün çeflitlili inin ve hizmet standartlar n n da tüketici lehine artmas n sa lad n vurgulad. Türkiye nin genifl bir kesimi için tatilin ihtiyaç haline geldi ini ifade eden Bay nd r, Erken rezervasyon, bafllad y llarla k yasland nda yüzde 100 leri Turizm aflan art fllar yafland. Bu art fl n, sistemin avantajlar n yaflayan insanlar n deneyimlerinin di er tatilciler taraf ndan daha net anlafl lmas na paralel olarak devam edece ini tahmin ediyorum diye konufltu. Bay nd r, erken rezervasyonda Alanya, Antalya, Side, Bodrum ve Marmaris gibi tatil yörelerine ra bet oldu unu bildirdi. Son y llarda tur operatörlerinin erken rezervasyon kampanyalar na yurt d fl ve kültür turlar n da eklediklerine dikkati çeken Bay nd r, flunlar kaydetti: Bu da sistemin geliflmesi ve ürün çeflitlili inin artmas aç s ndan güzel bir geliflme. Türkiye turizmi, önünde hedefleri olan ve bu hedeflere ulaflmak için var gücüyle çal flan lokomotif bir sektördür. Bu çerçeveden bakt m zda 2013 y l n n da hedeflerimize yaklaflmak için ad mlar att m z bir y l olaca n düflünüyorum y l için önümüzde 33 milyon turist hedefi var. Büyük bir aksilik ç kmazsa bu rakamlara ulaflaca m z düflünüyorum. -Yerli turiste uygun fiyatl tatil için çal fl l yor- Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baflkan Osman Ay k da sektörün, geçen y l yaflanan 31 May s 2013 Yerli turist erken rezervasyonu sevdi küresel krizin etkilerini atlatt n ve turizm gelirleriyle ziyaretçi say lar nda beklenen art fl n yaflanmaya bafllad n bildirdi. Bu düzelmenin erken rezervasyonda da kendisini gösterdi ini belirten Ay k, geçen seneye oranla yüzde 10 art fl yafland n ve otel sahipleri, iflletmeciler ile yat r mc lar n durumdan memnun oldu unu söyledi. Ay k erken rezervasyon yapt rmak isteyen vatandafllar n genellikle flubat ay ndan sonra harekete geçtiklerini ve haziran ay na kadar kampanyalara ilgi gösterdiklerini ifade etti. Geçen 2-3 y lda tüketicilerin son ana kadar tatil planlar n netlefltirmedi i için erken rezervasyon sisteminin de yayg nlaflamad na dikkati çeken Ay k, flunlar kaydetti y l nda tahmini 1,5 milyon kifli erken rezervasyon kampanyalar ndan yararlanm fl ve turizm iç piyasas nda yüzde oran nda canlanma sa lanm flt r. Erken rezervasyon f rsatlar nda Türkiye içinde genelde Akdeniz ve Ege bölgeleri öne ç k yor. Tatilseverler buralarda da özellikle Antalya ve Mu la y tercih ediyor. E er seyahatsever yurt d fl nda tatilini geçirecekse o zaman da vizesiz gidebilece i yerleri daha çok tercih ediyor. (AA)

5 31 May s 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yüz çizgilerinin genel durumundan ç kan anlam. 2. Üflemeli bir çalg. Notada durak iflareti. Polonya n n plaka iflareti. 3. Ad, san, ün. Ak lla ilgili. 4. Rütbesiz asker. Güzel avrat otundan ç kar l p hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. 5. Yaflar Kemal in bir roman. Satrançta bir de erlendirme ve klasman sistemi. 6. Bal yapan böcek. lave. 7. Birlikte flark söyleyen topluluk. Ünlü bir futbol kulübümüzün k saltmas. Lityumun simgesi. 8. Mezarl k. 9. Alt n n simgesi. Kendisine gönderilen kimseden gönderene verilmek üzere al nan imza. 10. Korna. Ç plak vücut resmi. 11. Lahza. 12. Ekmek, nan. Bir fleyin en üstteki bölümü. 13. Erden çavufla kadar olan askerler. Kufllar n uçma organ. 14. Soylular, aristokrasi. Endonezya n n plaka iflareti. 15. ri, kart. Çölde esen rüzgâr. 16. Dul kad nlar. 17. Eski bir devlet. nam, vedia. 18. Bafla kakma, serzenifl. Kar fl k renkli. 19. Hadise, vaka. Pasak. 20. Tak lm fl ad. Güzel, hofl. Yukar dan afla ya: 1. Ses bilgisi. Parkinson hastal n n bafll ca belirtisi olan hareket yetene inin kaybolmas. Mercanada. 2. Bir düflünce anlatan bir ya da birkaç cümlelik söz. Ekol. rlanda Cumhuriyet Ordusunun k saltmas. Bir pamuk türü. 3. Optik kayd rma. Sarhofl ya da külhanbeyi ba rmas. Donanma. Akarsu yata, mecra. 4. fiaflma anlatan ünlem. Müzik eflli inde yap lan bir tür jimnastik. Meflime, son, plasenta. Avuç içi. 5. Büyük yaba. Gözlem. Öç almay amaçlayan gizli düflmanl k, kin. 6. Beklenmedik hofl sözler söyleyerek güldüren kimse, nüktedan. Yönelteç. Hofl görülmeyen bir fleyi ara s ra yapma. 7. Avrupa da bir baflkent. Almanya da bir kent. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Fas n plaka iflareti. ridyumun simgesi. 8. Bir tür ince ve parlak de erli bir kumafl. Talyumun simgesi. Japonya n n para birimi. Büyük zoka. 9. Kal n sicim. Vilayet. Lanetlenmifl, istenmeyen. Koflut, muvazi. 10. Yapa dan elde edilen, eczac l kta ve parfümeride kullan lan sar mt rak renkli ya. stihsal. Karadeniz yelkenlisi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 31 May s Ekonomi Perflembe Kaman cevizi büyük ilgi görüyor Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu'nun Ceviz Eylem Plan 'n aç klad K rflehir'in Kaman ilçesinde, artan ilgi nedeniyle yeni ceviz bahçeleri kuruluyor. K rflehir - Cevizi "Kaman-1" ad yla tescilli Kaman'da, K rflehir d fl ndan da birçok kifli ve kurum ceviz bahçesi oluflturmak için arazi sat n al yor. Kaman Belediye Baflkan Erhan Talu, AA muhabirine yapt aç klamada, Bakan Ero lu'na teflekkür ederek, geçen y l Ceviz Eylem Plan 'n n ilçede aç klanmas yla ilçenin ceviz yetifltirmek isteyenlerin ilgisini çekmeye bafllad n söyledi. Türkiye'nin birçok yerinden K rflehir merkez ve ilçelerinde arazi almak için talepte bulunanlar oldu- unu ifade eden Talu, "Çok say da ifl adam Kaman'da ceviz bahçesi kurmak için arazi ar yor. 2-3 bin dönümlük arazi isteyenler var. Biz onlara 100 dönüm, 200 dönümlük yer gösterebiliyoruz. En son Gaziantepli bir giriflimci Yenice'ye 300 dönümlük ceviz bahçesi kurdu. Türkiye'nin her yerinden talep var. Arazi konusunda yard mc olmaya çal fl yoruz" diye konufltu. Oluflan bu büyük talebin karfl lanabilmesi için K rflehir Valili inin deste iyle "Kaman-1" ceviz fidanlar n n yetifltirilip sat laca seralar n kurulmas na çal fl ld n anlatan Talu, flunlar kaydetti: stanbul - Uluslararas Para Fonu'nun (IMF) tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinin büyüklü ü bu y l sonunda 851 milyar dolar bulacak. AA muhabirinin IMF verilerinden yapt derlemeye göre, Türkiye'nin Gayri Safi Yurt çi Has - las (GSY H) bul y l 851 milyar 817 milyon dolara ç kacak. IMF'nin tahminlerinin gerçekleflmesi durumunda, Türkiye'nin geçen y l cari fiyatlarla 786 milyar 293 milyon dolar olan GSY H' bir y lda 65 milyar 524 milyon dolarl k art fl kaydedecek. Ayn dönemde "süper güç" olarak adland r lan ABD'nin GSY H's n n 16 trilyon 237 milyar 746 milyon dolar, "üretim merkezi" olarak bilinen Çin'in ise 9 trilyon 20 milyar 309 milyon dolara ç kmas bekleniyor. Fon'un projeksiyonlar na göre trilyon dolarl k ülkeler listesinde baflta "sanayi devi" Almanya olmak üzere Brezilya, Hindistan, ngiltere, spanya, talya, Japonya, Kanada, Kore, Meksika ve Rusya da yer alacak. IMF'nin tahminlerine göre, bu y l Almanya'n n ekonomik büyüklü ü 3 trilyon 597 milyar 965 milyon dolar, Brezilya'n n 2 trilyon 456 milyar 663 milyon dolar, Hindistan? n ise 1 trilyon 972 "Bölgede y ll k bin ton üretim yap l yor. fiu anda 8 bin dönüm kapama ceviz bahçemiz var ama yeterli de il. Valilik izin verirse da, tafl, mera olan yerler ceviz bahçesine dönüflecek. Ceviz bahçeleri ço al rsa Kaman'da çok ciddi bir sektör oluflacak. fiimdiden, cevizin kolonyas, reçeli, ezmesi ve pekmezi yap l yor. Kaman'daki iflsizlik sorunu da cevizle birlikte çözülecek." Kaman Ceviz Fidan Üreticileri Kooperatifi üyesi Arif Göçmen de ceviz bahçelerinin ço almas yla fidan talebini de artt n söyledi. Göçmen, üreticiler olarak kooperatif kurduklar n, ilçe merkezinde de oluflturulan bir seran n fidan üretimine bafllad n kaydetti. (A.A) IMF'ye göre, Türkiye bu y l 851 milyar dolarl k bir ekonomi olacak milyar 844 milyon dolar olacak. Tahminlere göre, ngiltere'nin ekonomik büyüklü ü 2 trilyon 422 milyar 921 milyon dolar, spanya'n n 1 trilyon 387 milyar 871 milyon dolar, talya'n n 2 trilyon 76 milyar 6 milyon dolar, Japonya'n n 5 trilyon 149 milyar 897 milyon dolar, Kanada'n n 1 trilyon 843 milyar 750 milyon dolar, Kore'nin 1 trilyon 258 milyar 586 milyon dolar, Meksika'n n 1 trilyon 274 milyar 966 milyon dolar, Rusya'n n ise 2 trilyon 213 milyar 567 milyon dolar bulacak. IMF'nin tahminlerine göre 2013'te GSY H's 1 trilyon dolar n alt nda kalacak olan ülkeler Arjantin, Avusturya, Danimarka, Endonezya, Filipinler, Finlandiya, rlanda, srail, sveç, Kolombiya, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, M s r, Peru, Polonya, Sri Lanka, fiili, Tayland, Türkiye ve Yunanistan olacak. BRIC ülkeleri olarak bilinen Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya'n n GSY H toplam 15 trilyon 663 milyar 383 milyon dolar olacak. Böylece BRIC ülkelerinin GSY H toplam, ekonomisi 16 trilyon 237 milyar 746 milyon dolar olmas beklenen ABD ekonomisinin büyüklü üne yaklaflacak. (A.A)

7 31 May s 2013 Ekonomi 7 Standard&Poor;'s (S&P) Türkiye Bölge Müdürü Holmes: Türkiye'de d fl duyarl l n biraz düflmesini bekliyoruz Standard & Poor's (S&P) Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes, "Cari aç n sadece kendisi de il, ayn zamanda finansman da problem. D fl duyarl l n biraz düflmesini bekliyoruz" dedi. stanbul - Türkiye'nin kredi notunu "yat r m yap labilir" seviyenin bir basamak alt nda tutan S&P?un Türkiye Bölge Müdürü Holmes, AA muhabirinin sorular n yan tlad. Holmes, Türkiye'nin kredi notunun önümüzdeki dönemde S&P taraf ndan "yat r m yap labilir" seviyeye yükseltilmesi olas l na iliflkin, "Bizim kriterlerimize göre, bir investment grade'e (yat r m yap labilir) notun gitmek için flu anda kriterlere uygun olmayan noktalar var. Cari aç n problemi sadece kendisi de- il, ayn zamanda finansman da. Cari aç n finansman nispeten k sa vadeli fonland için d flardan alacaklar ne kadar, yabanc para birimi üzerinden alacaklar ne kadar çoksa o kadar iyi oluyor. D fl duyarl l n biraz düflmesini bekliyoruz" dedi. Türkiye ekonomisin son dönemde ihracat pazarlar n büyük oranda çeflitlendirmeyi baflard n belirten Holmes, "Avrupa Birli i'ndeki ekonomik bozulman n devam etmesi ekonomi için yine de çok iyi de il. Her ne kadar Türkiye, ihracat n Afrika ve Ortado u ülkelerine kayd rabilmiflse de, ihracat n n büyük bir pay n hala AB'ye gidiyor" dedi. Holmes, "Türkiye'de enerji baflta olmak üzere bir tak m reformlar n üzerinde zaten çal fl yor. Dolay s yla bu yap sal reformlar n devam etmesi, d flardaki talebin de artmas yla, birkaç faktör daha var bak lmas gereken. Çok k sa vadede bir fley beklememekle birlikte, o yüzden flu anda ülke notunu dura an da bulunduruyoruz" de erlendirilmesinde bulundu. Pozitif bir geliflme oldu u zaman tabi hiç aksatmadan yükseltiriz Türkiye ekonomisindeki geliflmeleri yak ndan takip ettiklerini vurgulayan Holmes, "Not art fl ekonominin performans na ba l, yap lan çal flmalar n verdi i sonuçlara ba l. Ülke notu her an gözden geçiriliyor. Herhangi bir flekilde bunu (not art fl n n zaman n ) tahmin etmek çok zor. Kriterlere uygun, pozitif bir geliflme oldu u zaman tabi hiç aksatmadan yükseltiriz. Bundan emin olabilirsiniz. Ama flu anda hala gözlemleme durumunday z" fleklinde konufltu. Türkiye ekonomisinde pozitif geliflmelerin oldu una dikkati çeken Holmes, "27 Mart'ta Türkiye'nin notunu art rd k. Ekonomiye bakacak olursan z, Türkiye'de büyüme daha sürdürülebilir seviyede. 2012'de biraz yavafllad gerçi. 2013'ten sonra ekonomik büyümenin yüzde 4 civarlar na ç kmas n bekliyoruz. Bu tabi Türkiye için daha sürdürülebilir bir seviye. Çok afl r bir büyüme yok. Bunun yan nda geçen sene iç talep azald. Bu cari aç nda dengelenmesinde faydal oldu. Cari aç k yüzde 10'lardan yüzde 6'ya indi. Bu da pozitif bir geliflme ve Türkiye'nin not art r m nda katk s oldu" de erlendirmesinde bulundu. Holmes, Türkiye ekonomisinin iç taleple birlikte büyüme h z n art raca öngörüsünde bulunarak, " ç talebin Türkiye'de önümüzdeki dönemde artmas n bekliyoruz. Buna ba l olarak cari aç - nda artmas n bekliyoruz. Cari aç nda daha sürdürülebilir bir seviyede olmas n öngörüyoruz. Bu y l n sonunda GSYH'n n yüzde 7'si civar nda olmas n bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin ihracat performans n art rmas n n ekonomik dengeler aç s ndan son derece pozitif oldu unu belirten Holmes, "2012'de Türkiye'nin ihracat yüzde 17 oran nda artt. Bu çok iyi bir performans. Ayr ca içerisinde Avrupa Birli i d fl ndaki ülkelerin pay çok artt. Bu tabi Türkiye için olumlu. Birleflik Arap Emirlikleri, Sudi Arabistan, Irak gibi ihracat yap lan ülkeler, 'te ihracat n büyümesini bekledi imiz ülkeler. hracat n art fl iç talebe olan ba ml l azalt yor" ifadelerini kulland. Türkiye'nin ekonomisinin geçen seneki ekonomik performans n ve d flsal k r lganl klar n, 2013 y l n n ilk yar s ile k yasland nda nas l bir görünümün ortaya ç kt na iliflkin de erlendirmelerde bulunan Holmes, "K r lganl klar n bir k sm azald. Türkiye k r lganl klara karfl geçen seneden daha dayan kl " dedi. Yabanc yat r mc lar n Türk tahvillerine son aylarda ciddi ilgi gösteremeye bafllad klar n belirten Holmes, "Gördü- ümüz kadar yla Türk flirket tahvillerine yabanc ilgisi gayet yüksek. Türk flirketlerinin tahvilleri ile çok ilgileniyorlar. Özellikle bu ilgili son 12 ayd r yo un biçimde artt. Çok say da soru al yoruz bu konuda. Türk flirketlerinin tahvil piyasas ndaki etkinliklerinin artaca n düflünüyoruz. Türkiye'de ekonomik büyüme artmaya devam ederse, Türk flirketlerinin de finansman ihtiyac artmaya devam edecek" dedi. Holmes, flunlar kaydetti: "Türkiye'de ekonomin motoru özel flirketler. Bizim gözlemledi imiz büyüme ile birlikte, Türk flirketlerinin d flar ile rekabet gücünüm artmas yla birlikte finansman ihtiyaçlar da artt. fiu anda finansman çeflitlendirmesi yap l yor. Y l n son bir kaç ay nda büyük Türk flirketlerinin bir k sm sermaye piyasalar na aç ld lar. Art k sadece banka finansman yap lm yor eskisi gibi. Direk sermaye piyasalar na yönelen flirketler de var. Türk flirketlerinin büyümelerine ek olarak finansman kaynaklar n çeflitlendirmeleri büyük önem tafl yor. Bankalar Türkiye'de çok kuvvetli. Ancak belli bir büyümenin üzerinde sadece banka fonlamas ile mümkün olmuyor. Bunu di- er geliflmifl ülkelerde ve BRIC ülkelerinde de gördük. Türk flirketlerinin fonlama kaynaklar n çeflitlendirmeleri gerekiyor. Bunu yapmaya bafllad klar n gözlemliyoruz."

8 8 Ekonomi Ankara - Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftal k bültenine göre, bankac l k sektörünün toplam kredi hacmi, 17 May s itibar yla yüzde 0,92 artarak 875 milyar 183 milyon liraya ulaflt. Mali kesime verilen kredilerin toplam ayn dönemde yüzde 0,07 düflerek 16 milyar 46 milyon lira olarak gerçekleflti. Bankac l k sektörünün mali kesim hariç toplam kredi hacmi 798 milyar 146 milyon lira olarak belirlendi. Söz konusu rakam, 10 May s'ta 790 milyar 516 milyon lira seviyesindeydi. Mali kesim hariç sektörün spot kredi toplam bir haftada yüzde 1,60 artarak 102 milyar 630 milyon liraya ulaflt. Tüketici kredileri BDDK verilerine göre, söz konusu dönemde tüketici kredileri tutar yüzde 0,49 art flla 213 milyar 222 milyon liradan 214 milyar 273 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin 96 milyar 29 milyon liras konut, 8 milyar 88 milyon liras tafl t, 75 milyar 819 milyon liras ihtiyaç, 34 milyar 338 milyon liras da di er kredilerden olufltu. Bir haftal k süreçte taksitli ticari kredilerin tutar, yüzde 0,61 art flla 100 milyar 756 milyon liradan 101 milyar 370 milyon liraya yükseldi. Bankalar n bireysel kredi kartlar alacak tutar 17 May s itibar yla 74 milyar 810 milyon liraya düfltü. Söz konusu tutar, 10 May s'ta 75 milyar 31 May s 2013 Bankac l k sektöründe kredi hacmi artt Bankac l k sektörünün toplam kredi hacmi, 17 May s itibar yla önceki haftaya göre yüzde 0,92 artarak 875 milyar 183 milyon liraya ulaflt. Toplam kredi hacmi, 10 May s'ta 867 milyar 175 milyon lira düzeyindeydi. 86 milyon lira düzeyindeydi. Bankalar n taksitli bireysel kredi kart alacak tutar 41 milyar 922 milyon lira, taksitsiz bireysel kredi kart alacak tutar ise 32 milyar 888 milyon lira olarak gerçekleflti. (A.A) As rl k panay rda "bir y l vadeli" ürün sat fl Çanakkale - Ayvac k ilçesinde bir as rd r kurulan panay rda, deveden hal ya, mobilyadan giysiye kadar birçok ürün, bir y l vadeyle sat fla sunuluyor. AA muhabirinin ald bilgiye göre, her y l May s'ta kurulan Ayvac k Panay r, günün 24 saati aç k kal yor. Bir as rd r geleneksel olarak sürdürülen panay rda, deve, keçi, hal, mobilya, giysi, et, süt ve ürünleri, koflum tak m gibi birçok ürün pazarlan yor. Anadolu?nun baz kentlerinden gelen esnaf, kimi ürünlerini bir y l vadeyle sat yor, bir y l sonra kurulan panay rda da alaca n tahsil ediyor. Bugünün festival ve fuar özelliklerine sahip olan as rl k panay rda kurulan lunaparkta vatandafllar 3 gün keyifli zamanlar geçiriyor. Ayvac k Belediye Baflkan Mehmet Ünal fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l panay r 100 bine yak n kiflinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Panay rlar n neredeyse unutulmaya yüz tuttu unu, bunlar n yerini festival ve fuarlar n ald n dile getiren fiahin, ilçede 100 y l aflk n süredir devam eden bu kültürü gelecek y llara tafl mak istediklerini belirtti. K fl mevsiminde hal s n üreten, oya iflini yapan, hayvan n yetifltiren kiflilerin, panay rda ürünlerini pazarlad n anlatan fiahin, flöyle konufltu: "Burada ticaretin bir anlam var. Burada çek, senet olay yok. Esnaf mal n 'panay r vadeli' diye veriyor. Bir y l sonra burada bulufluyorlar, herkes alaca n al yor, verece ini veriyor. Panay r m zda böyle bir iliflki devam ediyor. Bunu sürdürebilmek çok önemli. Geçen seneki panay rda mal n satan esnaf, bu panay rda paras n ald. fiimdi vatandafllar m z dü ün için haz rl k yap yor. Köylerde bundan sonra dü ünler bafllar. Gelin ve damat adaylar, çeyiz eflyalar n bu panay rdan al r. Panay rda, Gaziantep?ten Konya?ya, Bursa'dan Adana'ya kadar birçok kentten gelen esnaf stant aç yor. Panay ra özellikle o lak çevirme yemek için gelenler de oluyor. Kazda lar 'nda yetiflen o laklar, lezzetiyle birçok kifliyi panay ra çekiyor." Panay rda tezgah açan esnaf ise hareketli günler yaflad klar n ve 3 günde 5-6 ayl k ifl yapt klar - n kaydetti. (A.A)

9 31 May s 2013 Ekonomi Hal sektörünün 2023 ihracat hedefi 5.5 Milyar dolar stanbul Hal hracatç Birlikleri ( H B) Baflkan brahim Y lmaz, Güneydo u Anadolu Hal hracatç Birlikleri (GA B) ile el ele vererek 2023 ihracat vizyonu için 5.5 milyar dolarl k ihracat rakam n hedef belirlediklerini bildirdi. 9 Hal tasar m yar flmas nda dereceye giren desenler hal lara dokunacak Gaziantep - GA B'ten yap lan yaz l aç klamaya göre, sektörün genel sorunlar ve çözüm önerilerinin de tart fl ld Hal Sektör Kurulu toplant s GA B ev sahipli inde Gaziantep te gerçeklefltirildi. Hal Sektör Kurulu ve Güneydo- u Anadolu Hal hracatç lar Birli i (GAH B) Baflkan Salahattin Kaplan, yapt aç klamada, toplant da dünya hal sektöründeki geliflmeler ve hal ihracat n n de erlendirildi ini belirtti. Özellikle Gaziantep te yo unlaflan Türk hal sektörünün ihracatta sergiledi i baflar n n sevindirici oldu unu ifade eden Kaplan, flunlar kaydetti: "Uluslararas ticarette sahip oldu umuz yeri muhafaza edip, daha da iyi noktalara gelebilmek için halen devam eden çal flmalar n yan s ra bafllat lacak yeni çal flmalar n planlar n n gözden geçirildi i toplant da, Ulusal hracat Stratejisi kapsam nda 'Hal Sektörü 2023 hracat Stratejisi' çerçevesinde tespit edilen sektörel ölçütler, eylem planlar ve sektör için haz rlanan projeler hakk nda karfl l k görüfl al flveriflinde bulunuldu. Toplant da ayr ca GA B taraf ndan inflas na bafllan lan D fl Ticaret Anadolu Meslek Lisesi, AB Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (IPA) programlar ndan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program (BROP) çerçevesinde 9 milyon Avro bütçeye sahip 'Hal c l k Mükemmeliyet Merkezi', Ekonomi Bakanl taraf ndan finanse edilen üç ayr Uluslararas Rekabetçili in Gelifltirilmesi projesi, güzel sanatlar fakültelerine hal firmalar sponsorlu unda kurulacak tasar m laboratuvarlar, hal desen tasar m alan ndaki iflgücü aç n azaltmaya yönelik Hal Desen Tasar m Yar flmas ve mesleki e itimler hakk nda bilgiler de verildi. Baflar l geçen toplant da, dünyada Türk hal s alg s n n daha da güçlendirilmesi için uluslararas standartlara uygunluk ve yeni standartlar n belirlenmesi ve ortak stratejik tan t m faaliyetleri yap lmas konusunda at l m yap lmas kararlaflt r ld." Hal sektörünün 2023 hedefi 5.5 milyar dolar ihracat stanbul Hal hracatç Birlikleri Baflkan brahim Y lmaz da iki birli- in ortak hareket etme yönünde önemli kararlar ald n vurgulad. Sektörle ilgili sorunlar çözerken hedeflenen baflar lara ortak hareket ederek ulaflacaklar n aktaran Y lmaz, "GA B ile el ele vererek 2023 ihracat vizyonu için 5.5 milyar dolarl k ihracat hedefi belirledik. Bu rakama ulaflaca m za inan yoruz" ifadelerini kulland. Toplant ya birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve GA B Genel Sekreteri Salim Kocaer kat ld. (A.A) GAZ ANTEP - Güneydo u Hal hracatç Birlikleri (GA B) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuo lu Meslek Yüksekokulunca düzenlenen "4. Hal Tasar m Yar flmas "nda ilk 20'ye kalan tasar mlar hal ya dokunacak. GA B Baflkan Salahattin Kaplan, yapt yaz l aç klamada, "Tasarlay n Dokuyal m" slogan yla gerçeklefltirilen yar flmayla, hal desen tasar mc lar n yeni desenler yapmaya yöneltmenin yan s ra yeni tasar mc lar da ortaya ç karmay amaçlad klar n belirtti. Yar flmay makine hal s sektörünün ihtiyaç duydu u özgün tasar m ve nitelikli tasar mc ihtiyac n gidermek için önemli bir ad m olarak niteleyen Kaplan, flunlar kaydetti: "Makine hal c l sektöründe moda yaratabilecek özgün tasar mlar ortaya ç karmak, tasar mc adaylar n n özgür düflünce ve sanatsal yarat c l n üretim alan na aktarmalar na yard mc olmak ve üniversite-sanayi iflbirli ine katk da bulunmak gibi amaçlarla ç kt m z yolda, yaflan lan olumlu geliflmeler sektör taraf ndan büyük bir memnuniyetle takip edilmektedir. Bu y l dördüncüsü düzenlenen yar flmaya 233 eser baflvurdu. De erlendirmeye al nan 190 eser aras nda 20 tasar m be endi. Bu desenler eser sahibinin gözetiminde, yar flmaya destek olan üyelerimizin fabrikalar nda dokunacak. (A.A)

10 10 Ekonomi ZM R - Türkiye'de ilk kez zmir'in 12 köyünde uygulanan proje ile k rsal kesimde enerji devrimi yaflan yor. Küçük üreticilerin de biyogaz üretebilece i düflük maliyetli sistem gelifltiren ve köylerde pilot tesisler kuran Ege Üniversitesi Günefl Enerjisi Enstitüsü, en az 5 ine i olan köylünün, s nma, gaz ve elektrik ihtiyac n hayvan d flk s ndan karfl lamas n sa lad. AA ekibi, Torbal ilçesine ba l E erci Köyü'nden Selma - brahim Dayar çiftinin, Kalk nma Bakanl ve zmir l Özel idaresi deste iyle yürütülen "K rsal Kesim Biyogaz Teknolojilerinin Gelifltirilmesi ve Yayg nlaflt - r lmas " projesi kapsam nda biyogaz üretimini görüntüledi. nflaat teknikerli inden emekli olduktan sonra köyüne dönerek hayvanc l a bafllad n, halen 12 bafl hayvanla süt üreterek yerel bir iflletmeye satt n anlatan Dayar, 2007 y l nda Ege Üniversitesi Günefl Enerjisi Enstitüsü'nden gelen bir araflt rma görevlisinin kendisine projeden bahsetti ini, söylediklerini mant kl bulunca projeye tereddütsüz destek olmaya karar verdi ini söyledi. Yap lan çal flma boyunca araflt rma ekibindeki görevlilerin evlerine gelerek günlük hayatlar n, üretim biçimlerini inceledi ini, buna göre tasarlanan 25 metreküplük biyogaz tesisinin bahçeye kuruldu unu ve çal flmaya bafllad n anlatan Dayar, sistem kurulduktan sonra hayatlar nda köklü de ifliklikler oldu unu ifade etti. Geçmiflte s nma ve s cak su ihtiyaçlar n odun ve kömürle çal flan sistemle sa lad klar n, günlerinin önemli bölümünü yakacak haz rlamakla geçirdiklerini ifade eden Dayar, flöyle konufltu: "Gübreden enerji elde edilebilece- ini daha önce duymufltum. Ama ortada somut bir örne i yoktu. Bunun ancak zenginlerin ifli oldu unu düflünüyordum. Hayvanlar m zdan elde etti imiz gübre, ekili ürünleri yakmas nedeniyle eskiden bafl m za dert oluyordu. Efle dosta vererek kurtulmaya çal fl yorduk. Kurulan sistemle her gün akflam saatlerinde eflimle birlikte hayvan d flk lar n topluyoruz. Tart l sisteme sahip el arabas ile günlük 600 kilogram d flk y sistemin besleme tank na döküyoruz. Burada eflit miktarda suyla kar flt rarak reaktöre pompal yoruz. Fermente olan d flk - lardan ç kan gaz, gazometre cihaz na geçiyor, kirlilikten ar n yor ve depolan yor. Buradan sonra gaz, evin kombisine, mutfaktaki oca a veya 5,5 kilovat saatlik kapasiteye sahip jeneratöre veriliyor. Evmizin tüm s nma ve piflirme ihtiyac biyogazla karfl lan - yor. Yaz aylar nda s nma ihtiyac n n azalmas yla elektrik üretimine a rl k verebiliyoruz. fiu anda istersek sayaçtan elektri imizi kapat p ihtiyac m z n tamam n biyogazdan elde edebiliyoruz. Yaz aylar nda klimalar m zda bu enerjiyi kullanarak serinleme imkan - m z da olacak. TEDAfi ile enerji sat - fl konusunda sözleflme aflamas nday z. Bu sürecin tamamlanmas yla üretip sisteme verdi imiz elektri in bedeli faturam zdan düflülecek." Komflular n n ilk y llarda biyogaz projesine inanmad n, projeye alayc yaklaflanlar oldu unu anlatan Dayar, sistemin getirdi i fayda görüldükten sonra herkesin kendi bahçesine de sistemi kurmak istedi ini, hatta kendi tesisinden boruyla hat çekerek gaz almak isteyenlerin dahi ç kt n anlatt. Sistem sayesinde, gübrenin toprak için daha faydal hale geldi ini, d flk dan kaynaklanan koku ve sinek 31 May s inekle bedava enerji Türkiye'de ilk kez zmir'in 12 köyünde uygulanan proje ile k rsal kesimde enerji devrimi yaflan yor. Küçük üreticilerin de biyogaz üretebilece i düflük maliyetli sistem gelifltiren ve köylerde pilot tesisler kuran Ege Üniversitesi Günefl Enerjisi Enstitüsü, en az 5 ine i olan köylünün, s nma, gaz ve elektrik ihtiyac n hayvan d flk s ndan karfl lamas n sa lad. sorununun da önemli ölçüde azald - n anlatan Dayar, tüm köylerde kullan lmas gerekti ini ve üreticilere tavsiye etti ini anlatt. Selma Dayar ise geçmiflte her gün yakacak haz rlamak zorunda kald klar ndan, odun kömür maliyetinin yan nda çok emek sarfettiklerini belirterek, "Eskiden do algaz var diye flehirdeki evlere imrenirdik. fiimdi hayvanlar m z sayesinde bizim de do- algaz m z oldu. Biyogaz tesisi özellikle kad nlar n yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Üstelik gaza ve elektri e para vermiyoruz" dedi. Günefl Enerjisi Enstitüsü'nde farkl alanlardan mühendislerin oluflturdu u Biyokütle Enerjisi Araflt rma Grubu'nda görev yapan Araflt rma Görevlisi Özben Ersöz, Türkiye'de 1957 y l nda bafllat lan biyogaz gelifltirme projelerinin özgün bir sistem ortaya konulamamas nedeniyle gelifltirilemedi ini, son y llarda ise ithal teknolojiler kullan larak tamamen elektrik üretimi amaçl 500 metreküp ve üzeri kapasiteye sahip büyük biyogaz tesislerinin kurulmaya baflland na dikkati çekti. Enstitü'nün, bu alanda bir "Türkiye modeli" gelifltirmek üzere 2007 y l nda tamamen k rsal kesime yönelik bir sistem için çal flma bafllatt n, zmir'de hayvanc l n yo un olarak yap ld köylerde anketler yaparak bafllad klar proje kapsam nda 12 üreticiyle anlaflt klar n belirten Ersöz, Türkiye flartlar na uygun, maliyeti düflük, verimi yüksek ve kurulmas kolay bir sistem gelifltirdiklerini dile getirdi. Sistemin tamamen Enstitü taraf ndan tasarland n, günefl enerjisi kolektörlerinin de entegre edildi i sistemde gaz n temizlenmesi ve depolanmas n amaçlayan gazometre parças n n enstitü taraf ndan gelifltirilerek faydal model belgesinin al nd - n anlatan Ersöz, 5 hayvanl k kapasiteye sahip 5 metreküplük ve 30 hayvanl k kapasiteye sahip 25 metreküplük iki sistem için proje oluflturduklar n, köylerde kurduklar sistemi GPRS ba lant s yla Enstitü'deki merkezden kontrol ettiklerini dile getirdi. Köylünün sadece sistemi d flk yla besledi ini ve kontrol panosunda gaz nerede kullanaca na karar verdi ini söyleyen Ersöz, flu bilgileri verdi: "Biyogaz tesislerine büyük yat r mc n n ilgisi giderek art yor. Ancak enerjide gerçek bir dönüflümün sa lanmas için köylünün de bu ifle inanmas gerekiyordu. Sistemi k rsal kesimde yaflayan vatandafllar n bilinçlenmesi için bafllatt k. fiimdiden çok yo un bir ilgi görüyoruz. 5 metreküplük bir tesisin maliyeti yaklafl k 13 bin lira, 25 metreküplük ise kullan m amac na göre 35 ile 50 bin lira aras nda de ifliyor. Halihaz rda kalk nma ajanslar n n ve ilgili bakanl klar n sundu u teflvikler var. Sistem 2-3 y ll k sürede kendisini amorti ediyor. Projenin bundan sonraki hedefi ise biyogaz tesislerinin bir merkez alt nda yayg nlaflt rarak hibe destek programlar n n aç lmas n sa lamak. Sistemi Türkiye'nin her yerinde kurabiliriz. Sistemin yayg nlaflmas enerji aç - n n kapat lmas na büyük katk sa layacak. Biz projeyle 12 köyde bu iflin olabilece ini gösterdik." Bafllatt klar projenin k rsal kesimde, yenilikçi teknolojilere karfl korkudan kaynaklanan direncin k r lmas nda önemli bir rol oynayaca n anlatan Ersöz, sistemi yerinde görmek isteyenleri örnek tesislere davet ettiklerini, biyogaz tesislerinin yayg nlaflmas için siyasi otoritenin de teflvik ve e itim konusunda deste inin flart oldu unu sözlerine ekledi. (A.A)

11 Ekonomi 31 May s STANBUL - Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerine göre 2012 de en fazla ihracat yapan firma, 5 milyar 42 milyon dolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri Afi (TÜPRAfi) oldu. Onu 3 milyar 198 milyon dolar ile Ford, 3 milyar 152 milyon dolar ile Renault takip etti. T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, geçen sene en fazla ihracat yapan ilk firmaya dair detaylar aç klad. Mehmet Büyükekfli, Türkiye ihracat n n yüzde 57,9 unu ilk de yer alan firmalar n karfl lad n bildirdi. Büyükekfli, Bunlar n ihracat 2011 e oranla yüzde 1 artt. Onlar bir yana b rak n di er firmalar n ihracat nda daha önemli art fl oldu unu görüyoruz. Bu trend ihracat n tabana yay ld n n iflaretidir. dedi. Büyükekfli, firman n toplam 88,2 milyar dolar ihracat yapt n duyururken de Toplam ihracat n yüzde 49,4 ünü ilk 500, yüzde 8,5 ini ikinci 500 ve yüzde 42,1 bölümünü ise di er ihracatç firmalar karfl l yor. dedi. T M, 2023 hedeflerine ba l olarak firmalar n ihracat miktar na büyük önem veriyor de 1 milyar dolar s n r n 12 firma aflt. Büyükekfli, 9 firman n da bu rakama çok yak n ihracat yapt na temas ederek, Sektörel ve bölgesel anlamda 1 milyar dolar önemli görüyoruz. 12 firmam z n 1 milyar dolar bulan ve aflan ihracat yapt na tan k oluyoruz. Bu rakam mühim hedefimiz 50 firmam z n senede 1 milyar dolar ihracat baraj n geçmesi. 1 milyar dolar s n r na yak n 9 firmam z ile 29 di er firmam z n da bu de eri aflmas ile 10 sene içinde 50 firmam z 1 milyar dolar ihracat n üzerine ç karmay hedefliyoruz. ifadelerini kulland. T M verilerine göre ilk ihracatç n n yüzde 67,9 unu üreticiler teflkil etti. hracat n yüzde 86,6 s sanayi ürünlerinden, yüzde 11,6 s tar m ürünleri ve yüzde 1,8 i madencilik ürünlerinden olufltu e oranla sanayi ve tar m ürünlerinde yüzde 1 oran nda art fl görüldü. Firmalar n sektörel da l m na bak ld nda ise en büyük pay yüzde 19,7 ile otomotiv endüstrisi ald. lk e giyim sektörü 158 firma soktu. Ard ndan 113 firma ile çelik, 92 firma ile kimyevi maddeler ve mamülleri sektörü geldi. Ülkeler temel al nd nda ihracatta en büyük pay yüzde 9,8 ile Almanya elde etti. Onu yüzde 6,8 ile ngiltere, yüzde 6,5 ile Irak ve yüzde 5,4 ile talya izledi. lk ihracatç içinde 595 firma ile Marmara birinci, 123 firma ile Ege ikinci, 89 firma ile ç Anadolu üçüncü, 81 firma ile Güneydo u Anadolu dördüncü, 66 firma ile Akdeniz beflinci oldu. (AA) 2012 nin ihracat flampiyonu TÜPRAfi KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

12 12 Ekonomi ANKARA - Ak ll telefonlar ve tablet bilgisayarlar art k tüketicilerin günlük hayat n n ayr lmaz bir parças haline geldi. Daha önce sanal mecrada pazarlama hedeflerini masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullan c lar na göre belirleyen reklam ajanslar ve pazarlama uzmanlar art k gözlerini mobil cihazlar n sa lad imkanlara çevirmeye bafllad. Almanya da ekonomi ve finans habercili inin en büyük medya grubu olan Handelsblatt Verlagsgruppe bünyesindeki management forum taraf ndan düzenlenen 2013 Online Pazarlama Konferans ve 2013 Mobil Ticaret Zirvesi bafll kl iki ayr konferans dizisinde e-ticaret, e- pazarlama ve mobil reklamc l n gelece i masaya yat r ld. 28 May s ta bafllayan ve bugün sona erecek olan paralel konferanslar n merkezinde Mobil A larda Baflar l Pazarlama ve Yeni çerik Pazarlama Stratejileri bafll klar yer ald. Bu bafll klar alt nda bilhassa yenilikçi ticari modellerin sa lad devasa pazarlama ve sat fl potansiyelinin nas l de erlendirilebilece i ele al nd. Google, Lufthansa ve ebay gibi yeni medya teknolojilerini yo un kullanan dev flirketlerin yöneticileri konferanslar süresince pazarlama, reklam, e-ticaret ve e-sat fl nereye do ru yol ald n güncel uygulama örnekleriyle mercek alt na ald. Sektörün uzmanlar bir yandan mobil kullan c kimdir sorusuna yan t ararken, di er yandan da say s milyonlarla ifade edilen bu tüketici grubunun al flverifl al flkanl klar gündeme getirildi. Bu kapsamda çapraz kanal konseptlerinin kar getirecek flekilde mobil mecraya nas l adapte edilebilece i incelendi. Almanya genelinde faaliyet gösteren interaktif ajanslar n mobil pazarlama alan ndaki cirolar n de erlendiren sektörel çat örgütü BVDW ile ibusiness, Horizont ve Werben & Verkaufen dergilerinin ortak araflt rmas çarp c rakamlara iflaret ediyor. Buna göre 218 ajans n geçen y l mobil pazarlama faaliyetlerinden elde etti i gelir 23 milyon 730 bin Euro ya ulaflt görüldü. Her ne kadar bu rakam, söz konusu ajanslar n geçen y l elde etti i 926 milyon 190 bin Euro luk toplam cirolar n n ancak yüzdelik bir dilimini teflkil etse de, önceki y llara göre yap lan k yaslamalar ve son sektörel trendler, mobil pazarlaman n büyük bir h zla sektörün asli faaliyet alanlar ndan biri olmaya yüz tuttu unu gösteriyor. (CHA) 31 May s 2013 Ticarette müflteriye ulaflman n yeni adresi mobil cihazlar Türk ifladamlar Afrika'da 10 lojistik depo kuracak ANKARA - Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i, 10 ülkede 10 lojistik depo projesi kapsam nda Kenya, Tanzanya ve Zanzibar da incelemelerde bulundu. Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Ufuk Bayraktar, gezi çal flmalar hakk nda Ankara da verdi i bilgide, söz konusu ülkelerdeki ticari potansiyelin Türk yat r mc lar taraf ndan de erlendirilmesi gerekti ine dikkat çekti. Kenya ya da Tanzanya da bir lojistik depo kuracaklar n belirten Bayraktar, Aktif bünyesinde bir d fl ticaret firmas kurma haz rl yapt klar n, firman n merkezinin de Ankara olaca n kaydetti. Bayraktar, projeden flöyle söz etti: D fl ticaret firmas n kurmam zdaki nihai hedef, 10 ülkede 10 ana lojistik depo oluflturmak. Bizim üyelerimizin üretti i mal ve hizmetleri bu depolara pazarlayaca z. Ayr ca, lokal ba lant larla Türkiye den sat labilecek ne varsa bu depolara sataca z. Afrika gezimizin ana amac da bu proje temeline dayan yor. fiu anda öncü kuvvetler gibi, bu tür programlar yaparak keflifler yap yoruz. Fas, Tunus, Amerika bu nitelikte gezilerdi. 10 ülke neredeyse olufltu gibi. Kenya veya Tanzanya birinde muhakkak depo aç lacak. Fas, Cezair, Irak, Türkmenistan, Rusya yine bu anlamda belirledi imiz hedef ülkelerden. Ufuk Bayraktar, Afrika da en fazla ngiltere nin a rl oldu una iflaret ederek, Ticarete ngiliz ve Hintliler bölgede egemen. Hava alanlar Çinlilerle dolu. Ciddi inflaat ihaleleri alm fllar. Hatta baz yerlerde para almadan stadyumlar yapt klar ve kendi insanlar n bu kentlere yerlefltirdikleri konufluluyor. Türk insan oralara çok uzak kalm fl. fiu anda dünyadan 70 ülkenin okullar var bu ülkelerde. Yani 70 ülke buraya kay ts z kalmam fl, tabi ço u misyoner a rl kl oluflumlar. Bu ülkelerde Müslüman nüfus da H ristiyan nüfus da var. diye konufltu. (CHA)

13 31 May s 2013 D fl Haberler 13 Türkiye, ABD ve Katar' n BM'ye Suriye ça r s yan t buldu CENEVRE - Türkiye, ABD ve Katar' n, BM nsan Haklar Konseyinden, özelde Kusayr bölgesindeki, genelde Suriye'de kötüleflen insani durumun ele al nmas için yapt acil toplant ça r s kabul edildi. BM nsan Haklar Konseyinin 23. oturumunda yap - lan görüflmelerde, nsan Haklar Konseyi Baflkan Remiguisz Henczel, Türkiye, ABD ve Katar' n talep etti i acil toplant n n çarflamba günü yap laca n bildirdi. Toplant da konuflan delegelerin ço u, Suriye'de kötüleflen insani durum hakk ndaki kayg lar n dile getirdi. Baz delegeler ise BM nsan Haklar Yüksek Komiseri Navi Pillay' n BM Güvenlik Konseyine yapt - Belediyemiz ana hizmet binas ve felaket kurtarma merkezi için veri yedekleme sistemi (storage) kapasite art r m ifli al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : KALABA MAHALLES CUMHUR YET CADDES KALA- BA KEÇ ÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Keçiören Belediye Baflkanl Bilgi fllem Müdürlü ü c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleflme imza tarihinden sonra 10 takvim günü içerisinde al m konusu sistemi kurmakla yükümlüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Keçiören Belediye Baflkanl hale Takip Birimi-Kalaba Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Keçiören/Ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel, Suriye'deki insan haklar ihlallerini Uluslararas Ceza Mahkemesine tafl mas ça r s n tekrarlad. Toplant da söz alan BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi O uz Demiralp ise Suriye'deki trajik duruma bir tepki vermenin uluslararas toplumun ahlaki bir görevi oldu unu belirterek, bu nedenle Kusayr'daki durum konusunda acil toplant ça r s nda bulunduklar n kaydetti. (A.A) VER YEDEKLEME S STEM (STORAGE )KAPAS TE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR KEÇ ÖREN BELED YES B LG filem MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Sat fl sonras servis, bak m ve onar ma iliflkin belgeler: Yüklenicinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl onayl Sat fl Sonras Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacakt r Standarda iliflkin belgeler: Teklif edilecek olan ürünler CE belgesine sahip olmal d r. CE belgesi teklif dosyas nda sunulmal d r Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Tek bir sözleflmeye dayal olarak yap lan veri disk kapasite art r m iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Liras ) karfl l Keçiören Belediye Baflkanl Bilgi fllem Müdürlü ü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keçiören Belediye Baflkanl Bilgi fllem Müdürlü ü-kalaba Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Keçiören/Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-8075)437(www.bik.gov.tr)

14 14 BRÜKSEL - AB d - fliflleri bakanlar, Suriyeli muhaliflere silah ambargosunu kald rd. AB üyelerinin ço- unlu u 31 May s'ta süresi dolan Suriye'ye silah ambargosunu, muhalifler için hafifleterek uzatma taraftar olsa da ngiltere ve Fransa'y ikna edemediler. Muhaliflerin silahland r lmas ndan yana tav r alan Londra ve Paris'in kararl tutumuyla ambargo 1 Haziran itibariyle kalkarken, üye ülkeler a ustos ay na kadar silah göndermeme taahhüdünde bulundu. AB d fliflleri bakanlar, Suriye'ye silah sevkiyat n n sadece "sivillerin korunmas " amac yla Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu'na yap lmas nda, silahlar n yanl fl ellere geçme ihtimaline karfl gereken tedbirlerin al nmas nda ve silah sat fl lisanslar n n tek tek ç kar lmas nda uzlaflt. AB D fl liflkiler ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, karar 1 A ustos'tan önce gözden geçireceklerini söyledi. (A.A) D fl Haberler 31 May s 2013 AB'nin Suriyeli muhaliflere silah ambargosu kalkt MUHTEL F YERLERDE BETON PARKE TAfiI VE BORDÜR TAfiI LE TRETUVAR VE ÇEVRE DÜZENLEME fi YAPTIRILACAKTIR KAZAN BELED YES FEN filer MÜDÜRLÜ Ü KAZAN BELED YES MÜCAV R ALANINDAK MUHTEL F YERLERDE BETON PARKE TAfiI VE BORDÜR TAfiI LE TRETUVAR VE ÇEVRE DÜZEN- LEMES YAPIM fi yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : ATATÜRK MAH. GÖKTÜRK CAD. NO: KAZAN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Kazan Belediyesi Mücavir Alan ndaki Muhtelif Yerler c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi :Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Kazan Belediye Baflkanl Meclis Toplant Salonu Adres: Atatürk Mahallesi Ankara Bulvar No:103 Kazan/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sanatkâr odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: 11/06/2011 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli i nde yer alan (A) Alt yap iflleri V. Grup ifller benzer ifl olarak de erlendirilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisli i diplomas benzer ifl olarak de erlendirilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Kazan Belediye Baflkanl Fen flleri Müdürlü ü Adres: Atatürk Mahallesi Göktürk Caddesi No:3 Kazan / ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kazan Belediye Baflkanl Meclis Toplant Salonu Adres: Atatürk Mahallesi Ankara Bulvar No:103 Kazan/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,20 (BASIN-8098)438(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

15 31 May s 2013 HABER MERKEZ Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki nin ev sahibi oldu u aç l fl törenine, AK Parti Ordu Milletvekili ve çiflleri Eski Bakan dris Naim fiahin, AK Parti l Baflkan Murat Alparslan, AK Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca, Alt nda Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok say da vatandafl kat ld. Astronomi ve Matematik bilgini Ali Kuflçu nun ismini tafl yan Gençlik Merkezi, Y ld ztepe Kad nlar E itim Kültür Merkezi ve Y ld ztepe Park n n toplu aç l fl töreni, Türk halk müzi inin be enilen ismi lkim Eylül lk in verdi i mini konser ile bafllad. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Bugüne kadar kad nlar için 24 adet e itim ve kültür merkezi açt k. Gençlik Merkezlerimizin say s ise 16 ya ulaflt. Gençlerimiz için yapt m z tesislere örnek almalar için ilim adamlar n n, flairlerin, yazarlar n isimlerini vermeye devam ediyoruz. Y ld ztepe Gençlik Merkezi ne bilim adam Ali Kuflçu nun ad n verdik. Çocuklar m za b rakaca m z en büyük miras bu tesislerde verece imiz e itimdir. Buralarda yetiflen çocuklar ileride bu memleketin, Alt nda n gelece i olacak. diye konufltu. Ankara Alt nda, 3 yeni tesise daha kavufltu 15 günde bir aç l fl töreni yapmay sürdüren Alt nda Belediyesi, Y ld ztepe mahallesinde üç yeni tesisin daha aç l fl n gerçeklefltirdi. Y ld ztepe Kad nlar E itim Kültür Merkezi, Ali Kuflçu Gençlik Merkezi ve Y ld ztepe Park ndan oluflan dev e itim ve spor kompleksi renkli bir törenle vatandafllar n hizmetine sunuldu. Alt nda l lar art k biliyor ki y l n her ay nda aç l fl yap yoruz. nflallah önümüzdeki ay bitmeden 400 dönümlük bir yeflil alan da hizmete sunaca z. diyen Baflkan Tiryaki, Yine çok k sa bir süre içinde, bu mahallenin çocuklar Ankara n n en güzel iki yüzme havuzunda vakit geçirecekler. Yüzme havuzlar m z n inflaatlar h zla devam Elmada da gençlik yürüyüflü yap ld HABER MERKEZ Elmada Gençlik ve Spor lçe Müdürlü ü taraf ndan, Gençlik Haftas etkinlikleri çerçevesinde yap lan e lencelerin finali gençlik yürüyüflü ve yap lan final yar flmalar n n ard ndan sona erdi. Çay kur kavfla mevkiden bafllanan Gençlik yürüyüflüne lçe Kaymakam Resul K r, lçe Belediye Baflkan Gazi fiahin, lçe Daire amirleri, ö renciler ve vatandafllar kat ld. Yaklafl k 4 km.lik yürüyüfl lçe Gençlik ve Spor Müdürlü ü stad nda son buldu. Düzenlenen yar flmalar ile gençler k yas ya yar flt lar. Bayanlar penalt atma, bayanlar top sektirme, erkekler koordinasyon parkuru yar flmas ve erkekler basketbol, flut atma yar flmalar yap l rken, gençlik haftas etkinlikleri çerçevesinde yap lan, Futbol, Voleybol, Masa tenisi ve dart turnuvalar nda dereceye giren ö renciler de çeflitli hediyeler ile ödüllendirildi. Etkinliklerde en dikkat çeken olay ise, k zlar n futbol branfllar n da ki yetenekleri oldu. Ödül töreninden sonra gençler Ankara oyun havalar eflli inde doyas ya e lendiler. Gençli in k ymetini bilin, e lenin ve baflar l olmak için çok çal fl n diyen Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Gençlerimiz için düzenlenen bu anlaml hafta boyunca çeflitli etkinlikler yaparak ö rencilerimiz için çok güzel bir kaynaflma ortam haz rlanm fl oldu eme i geçenlerde teflekkür ederim. Bu vesile ile tüm Ülke gençlerimizin gençlik haftalar n kutluyorum. dedi. 15 ediyor sözleriyle büyük alk fl ald. AK Parti Ordu Milletvekili ve çiflleri Eski Bakan dris Naim fiahin ise konuflmas na Alt nda Belediyesi nin aç l fllar na yetiflebilene aflk olsun. Ben her aç l fla yetiflemiyorum ama bu programa severek, sevinerek, koflarak geldim. sözleriyle bafllad. Alt nda da son sekiz y lda gerçekleflen de iflimden övgüyle bahseden fiahin, Ankara n n sembolü, milli mücadelenin karargah olan bir bölgeye sahip ç k ld. Alt nda Belediyesi; Hacettepe ye, Hamamönü ne, Tacettin Dergah na hem gönlünü hem imkanlar n tahsis ederek önemli bir vizyonu hayata geçirdi. Alt nda Belediyesi, bir aya geçmifle sahip ç kan, bir aya yar nlara uzanan bir yerel yönetim oldu. Alt nda, Ankara n n ihmal edilen yeri iken alt n gibi eserlerle iftihar edilen bir yeri haline geldi. Alt nda da kad n olmay bir itibar, çocuk olmay bir f rsat haline getirdi i için ufku aç k, gönlü aç k, hizmet ehli Belediye Baflkan m z Veysel Tiryaki yi ve ekibini tebrik ediyorum. diye konufltu. Aç l fl kurdelesinin kesilmesinin ard ndan Y ld ztepe Kad nlar E itim ve Kültür Merkezi ni gezen protokol; derslikleri, oyun salonu, kütüphane, bilgisayar s n flar ve etkinlik odalar n tek tek dolaflarak tesis hakk nda bilgi ald. Yeni yap lan Y ld ztepe Park n n içinden geçerek Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezi ne gelen protokol, buran n da aç l fl kurdelesini kesti. Ali Kuflçu Gençlik Merkezi nde, merkez üyesi gençler, haz rlad klar sürpriz gösterileri sundular. Pandomim gösterisi ve gitar dinletisi ile yeteneklerini sergileyen gençler, aç l fla renk katt lar.

16 16 Ankara ANKARA - METÜM Baflkan Yard mc s Difl Tabip Albay Hasan Suat Gökçe, AA muhabirine, merkezin çal flmalar yla ilgili bilgi verdi. Terör, afet ve trafik kazas gibi nedenlerle yaralan p vücudunda parçal kemik kayb meydana gelenler, kanser ya da baflka hastal klarda cerrahi müdahaleler sonras kemik dokusunun bir bölümü ç kar lanlar için umut olabilecek teknolojinin, Türkiye'de sadece merkezlerinde bulundu unu bildiren Gökçe, uygulamalarla ilgili flunlar anlatt : "ABD Baflkan Obama'n n 'devrim' diye nitelendirdi i 3 boyutlu yaz c teknolojisi, tedavide en fazla 'vücudun yedek parças ' diyebilece imiz parçalanan, kaybedilen ya da ç kar lan kemiklerin yerine konulmas nda kullan l yor. Yaralanma ya da kanser ameliyat nedeniyle kafatas, kalça kemi i, çene, gö üs kemi i gibi vücutta önem tafl yan, parçalanan ya da al nan kemik dokular n n yerine burada üreti imiz parçalar eklenebiliyor. Bugüne kadar yaralanma nedeniyle kafatas n n bir bölümü parçalanan güvenlik görevlisi ile gö üs kemi i ve kalça kemikleri tümör nedeniyle ç kar lan iki ayr hastaya, kaybettikleri kemik dokular n n yerine merkezimizde üretilen parçalar tak ld." Üretimin nas l yap ld konusunda bilgi veren Gökçe, "Öncelikle ekleme yap lacak vücut parças n n MR ve tomografi gibi t bbi görüntüleme yöntemleriyle elde edilen görüntülerinden özel yaz - l mlar kullan larak tabakaland r lm fl yap s ortaya konuyor. Elde edilen bu görüntüye göre yap lacak parçan n ilk olarak plastikten daha sonra da titanyumdan üretimi yap l yor" diye konufltu. Titanyumun vücuda uyum sa layabilen bir madde oldu unu ve doku taraf ndan reddedilme riski bulunmad n belirten Gökçe, 31 May s 2013 GATA, vücut yedek parças üretti Gülhane Askeri T p Akademisinde (GATA), "devrim" olarak nitelenen 3 boyutlu yaz c teknolojiyle Türkiye'de t p alan nda bir ilke imza at larak "vücut yedek parçalar " üretiliyor. GATA Medikal Tasar m Yönetim Merkezinde (METÜM) kafatas, gö üs ve çene gibi kemik yap lar nda kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen parçalar, özel tekniklerle asl na bire bir uygun üretilip hastan n vücuduna tak labiliyor. DÜZCE - ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, sat fllar her y l art rd klar n belirterek, "Bu sat fllar n yüzde 60' n kendi silahl kuvvetlerimize, yüzde 20'sini ihracat ve geri kalan n da sivil piyasaya yap yoruz" dedi. Akçakoca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Savunma Sanayi flbirli i Toplant s 'nda konuflan Ergeneman, flirketin yurt içi ve d fl nda birçok ortakl n n bulundu unu söyledi. Tesis say s n üçe ç karmay hedeflediklerini belirten Ergeneman, "Ankara'da 3'üncü tesisimiz h zl bir flekilde yap l yor. nflallah burada radarl elektronik hat konusunda tasar m ve üretim yap lacak. Bu sene sonunda tesisleri bitirece iz y l nda tesislerimiz devreye girecek" fleklinde konufltu. Cironun belli bir k sm n n Ar-Ge faaliyetlerinde kullan ld na dikkati çeken Ergeneman, "Sat fllar m z her y l art r yoruz. Bu sat fllar n yüzde 60' n kendi silahl kuvvetlerimize, yüzde 20'sini ihracat ve geri kalan n da sivil piyasaya yap yoruz. hracat daha da art may hedefliyoruz. Bu da bize ola anüstü bir durumda silahl kuvvetlere yapt m z ürünü ikiye katlama olana sunacak" ifadelerini kulland. Ergeneman, flu ana kadar 45 ülkeye ihracat yapt klar na iflaret ederek, ülke say s n yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Askeri haberleflme sistemlerini üretmek amac yla kurulan ASELSAN' n radar, elektronik harp, elektro-optik, seyrüsefer, silah, komuta kontrol, deniz ve ülke güvenli i sistemlerinde üretim yapar hale geldi ini vurgulayan Ergeneman, askeri haberleflmede dünyan n en iddial firmalar ndan biri olduklar n kaydetti. (AA) "Yapt m z vücuda tak lacak parça ile eksik kemik dokusunun bulundu u bölüm, 3 boyutlu yaz c teknolojisi sayesinde t pk bir yapboz gibi birbirine oturuyor, birbiriyle bütünlefliyor" dedi. -Sadece "yedek parça" üretilmiyor Merkezde sadece eksik kemik dokusu için parça üretilmedi ini, ayn zamanda tan ve tedaviye yard mc olacak organ modelleri de yap ld n bildiren Gökçe, "3 boyutlu yaz c teknolojisini kullanarak vücudun iç bölgelerine yerleflen tümörlerin ç kar lmas için yap lacak ameliyatlar öncesinde hastan n kanser geliflen organ n n bire bir benzerini yap yoruz. Cerrahlar bu modele bakarak ameliyat en ince ayr nt s na kadar planlayabiliyor. Böylece operasyonun süresi k sald gibi hastan n yaflam kalitesi de art yor" bilgisini aktard. Sistemin adli t p, güzel sanatlar, mimari, arkeoloji ve antropoloji gibi alanlarda da kullan labildi ini ifade eden Gökçe, adli t p alan nda kimliklendirme yap lmas nda 3 boyutlu yaz c teknolojisinin son derece iyi sonuçlar verdi ini belirtti. (AA) ASELSAN, 45 ülkeye ihracat yap yor

17 31 May s 2013 Ankara Minik trafik polisleri trafi i denetledi HABER MERKEZ Baflkent Trafi i, ö len saatlerinde 45 dakikal na, minik trafik polislerine emanet edildi. Ankara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, trafik polisleri eflli inde Baflkent in en yo un araç ve yaya trafi inin yafland K z lay Kavfla nda yaklafl k 45 dakika boyunca denetim yapt lar. Araç sahiplerini durdurarak, kurallara uymayan ve eksik evrak bulunan kiflilere ceza yaz lmas n sa layan minik polisler, yaya trafi ini de denetleyerek kurallar ihlal eden vatandafllar anons yaparak uyard lar. Ankara Büyükflehir Belediyesi ile Ankara l Emniyet Müdürlü ü nün ortaklafla yürüttü ü proje çerçevesinde, daha önce Emniyet görevlilerinden teorik ve pratik e itim alm fl olan 9-13 yafl aras 18 Çocuk Meclisi üyesi ö renci, araç ve yaya trafik kontrollerine kat larak hem büyüklere hem de küçüklere trafik kurallar na uyulmas konusunda anlaml mesajlar verdiler. Minik polislerin durdurdu u bir motosikleti kullanan Bülent Bekçibafl, Bence çok güzel ve anlaml bir uygulama. A aç yaflken e ilir. Bu yaflta trafik kurallar n benimseyip, uygulayarak bize de hat rlatmalar çok anlaml dedi. Minik trafik polislerinden 9 yafl ndaki Zeliha Baldan, arac durdurulan bir vatandafl n sorusu üzerine, 2005 y l nda Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi nin ald karar uyar nca Ankara trafi inde her y l denetim yapmay sürdürdüklerini aç klad. Sürücülerin en çok emniyet kemeri takmad klar n belirlediklerini söyleyen bir baflka minik polis Ennur Karakufl ise floförlerin araç muayene tarihini geçirdiklerini, yüksek sesle müzik dinlediklerini ve maalesef ilkyard m çantas bulundurmad klar n gördüklerini söyledi. Alt nda l tekvandocular baflar ya doymuyor HABER MERKEZ Bünyesinde birçok baflar l sporcu bar nd ran ve bugüne dek pek çok baflar ya imza atan Alt nda Belediyesi Spor Kulübü, baflar lar na bir yenisini daha ekledi. Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren tekvandocular son 3 ayda önemli baflar lara imza att. Alt nda Belediyesi, tekvandocu gençler aras ndan, bir Avrupa 3 üncüsü, bir Türkiye 3 üncüsü, bir de Türkiye 2 ncisi ç karman n mutlulu unu yafl yor. Alt nda Belediyesi Spor Kulübü tekvandocular ndan Tu çe Avc 29 Nisan-5 May s tarihleri aras nda Marmaris te düzenlenen Türkiye fiampiyonas nda, Kad nlar 49 kilo kategorisi nde Türkiye 3 üncüsü olmay baflar rken, 30 Nisan-12 May s tarihleri aras nda spanya n n Alicante flehrinde yap lan Avrupa fiampiyonas na kat lan Habip Okçu ise, Genç Erkekler kategorisinde Avrupa 3 üncülü üne ismini yazd rd. Bir di er baflar l sporcu Sezer Dalsüren ise May s tarihleri aras nda Konya da düzenlenen Ortaokullar fiampiyonas nda Erkekler 33 kilo kategorisinde Türkiye 2 ncisi oldu. Tekvando antrenörü Özcan A rdafl, çok s k bir flekilde çal flt klar n, önümüzdeki y l daha baflar l performanslara imza atacaklar na inand klar n belirtti. Alt nda l gençlerin sporun her dal yla ilgilenmesi için olanaklar sunan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ise Alt nda Belediyesi Spor Kulübü tekvandocular n n baflar s ndan büyük mutluluk duydu unu belirterek, hepsini tebrik etti. Y llard r Türkiye nin en önemli ihmalinin kültür sanat ve spor alan nda oldu unu vurgulayan Baflkan Tiryaki, Biz çocuklar m z sanatla, kültürle, sporla buluflturmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Çünkü sanatla, sporla u raflan hiçbir çocuk büyü ünde aç da kalsa, yanl fl ifllere bulaflmaz. Biz bunun bilincindeyiz. dedi. Gençlerin mutlaka bir spor 17 Pursaklar da kermesler pazaryerlerine kuruluyor HABER MERKEZ Pursaklar Belediyesi nin kapal pazaryerleri ilçe halk n n birçok ihtiyac na cevap veriyor. lçede düzenlenen kermeslere ev sahipli i yapan pazaryerleri t kl m t kl m doluyor. Pursaklar Belediyesi nin hayata geçirdi i temiz ve sa l kl pazaryerleri kermeslere de ev sahipli i yapmaya devam ediyor. Yap m tamamlanan Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi ile Sal Pazar nda düzenlenen kermeslere halk yo un ilgi gösterdi. Günlerce süren kermeslerde belediye taraf ndan temizlik, ses sistemi ve mekân tahsili hizmetleri de sunuldu. Kamu kurum ve kurulufllar, hay r kurumlar ve sivil toplum kurulufllar Pursaklar da gerçeklefltirdikleri kermeslerle hem birlik beraberli i sa l yor hem de maddi ihtiyaçlar n karfl l yor. dal yla ilgilenmesini tavsiye eden Baflkan Tiryaki, gençleri Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri nin olanaklar ndan faydalanmaya ça rd.

18 18 Ankara 31 May s 2013 Belediye-Valilik iflbirli iyle Evde Bak m Hizmeti Kazan Belediyesi ilçede yaflayan yafll ve engellilere verdi i evde bak m hizmetini art k Ankara Valili i ile iflbirli i yaparak daha da etkin bir flekilde sürdürecek. ANKARA- Türkiye de ilk kez Ankara Valili i taraf ndan flehir merkezinde Ankara da Yaflamak da Yafllanmak da Güzeldir slogan yla yürütülmekte olan Yaflam Destek Merkezi faaliyetleri art k Kazan da da uygulanmaya baflland. Sistemde sabit bir telefon hatt na ba lanan bir cihaz Yaflam Destek Merkezi ile ba lant l oluyor. Vatandafl butona bast zaman, sisteme kay tl oldu u için ne hastal oldu u, hangi ilaçlar kulland, adresi gibi tüm bilgileri Yaflam Destek Merkezindeki bilgisayar ekran nda beliriyor ve ihtiyaç durumuna göre de yard m gönderiliyor. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Yard mc s Turan Atlamaz n da hassasiyetle üzerinde durdu u bu projede vatandafllar zor durumda kald klar nda bir dü meye basarak, ça r merkezine ulafl yor ve polis, itfaiye, ambulans gibi ihtiyaçlar n tek bir merkeze bildirebiliyorlar. laç saatini hat rlatmak, psikolojik destek vermek, acil yard m ça r s nda bulunmak gibi özellikleri olan sistem, Ankara n n taflra ilçeleri aras nda ilk kez Kazan da uygulanmaya baflland. Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, uzun bir süredir Sa l k flleri Müdürlü ü taraf ndan oluflturulan özel ekiple yafll ve engellilere evde bak m hizmeti sunduklar n belirterek, Risk grubundaki insanlar m z için daha fazla neler yapabiliriz diye düflündük ve bu insanlar m z için evde bak m hizmeti projesini gelifltirdik. Projenin bafllang c ndan bu yana ilçemizde 740 evi ziyaret ettik. Talepler do rultusunda yafll ve engellilere yönelik olarak ev temizli i, s cak yemek servisi, kiflisel bak m, psikolojik destek ile evlerinin bak m ve onar m gibi hizmetler sunuyoruz. htiyaç durumunda yafll ve engelli vatandafllar m z hasta nakil arac m zla evlerinden alarak hastaneye götürüyor, tamamlanan tedavilerinin ard ndan da yine evlerine b rak yoruz. dedi. Ankara n n her sorunu ile yak ndan ilgilenen, Alaaddin Yüksel gibi çal flkan bir valiye sahip olmas nedeniyle çok flansl bir il oldu unu vurgulayan Lokman Ertürk, Kendi olanaklar m z ile sürdürdü ümüz yafll ve engellilerimize evlerinde bak m hizmetini valili imizin sistemine dahil olarak, çok daha iyi ve h zl bir flekilde verebilece iz. Sabit telefon hatt na ba lanan sistemde kullan lan cihazlar ihtiyaç duyuldu unda acil yard m ça r s özelli i bile tafl yor. Sonuçta tek bafl na yafl yorlar ve çeflitli tehlikelere de maruz kalabiliyorlar. Yafll lar m z n huzurevlerinden çok kendi evlerinde huzur bulduklar n biliyoruz. Bir gün bizler de yafllanaca z ve bu hizmetlere biz de ihtiyaç duyabiliriz. Yafll lar m z bizim büyü ümüz bizim atam zd r. Engelli vatandafllar m z ise Allah n bir lütfudur. Onlar kaderlerine terk edemeyiz, devletin flefkat elini üzerlerinden hiç çekmeyece iz. Yafll ve engellilerimiz için ne yapsak azd r. dedi. Baflkan Ak, gençlerle birlikte fidan dikti ANKARA- Keçiören Belediyesi, Ba lum Kösrelik Göleti Projesi kapsam ndaki a açland rma çal flmalar na h z verdi. Gölet te düzenlenen a aç dikme töreninde Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, ö rencilerle birlikte fidan dikti. Kösrelik Göleti bölgesine 2 bin 200 adet sedir, 550 adet kara çam, 70 adet sar çam olmak üzere 2 bin 820 adet a ac n dikim çal flmalar na baflland. A aç dikme törenine Kalaba Anadolu Lisesi, ncirli Endüstri Meslek Lisesi, fiehit Mehmet Altanlar lkö retim Okulu ve Kalaba K z Teknik Meslek Lisesi ö rencileri de kat ld. Belediye Baflkan Mustafa Ak ile birlikte fidan diken ö renciler e lenceli dakikalar geçirdiler. Tören s ras nda çal nan hareketli müzikler eflli inde hem fidan diktiler hem de halay çektiler. Projenin Keçiören e nefes ald raca na dikkat çeken Baflkan Ak ö rencilere flöyle hitap etti: Sizler ileride inflallah, flimdi dikmifl oldu unuz a açlar n büyüdü ünü görecek ve sevdiklerinizle birlikte kendi a ac n - z n alt nda güneflleneceksiniz. Do ay, çevreyi, tabiat korumak çok önemli hale geldi. Yeflilin de erini bilmemiz gerekiyor. Temiz bir hava için oksijen, oksijen için de a açlar çok gerekli. Tüm ö rencilerimize buraya gelip emek verdikleri için teflekkür ederim. Konuflmas n n ard ndan Baflkan Ak çal flmalara kat lan ö rencilere, üzerinde isimlerinin yaz l oldu u "Bir Fidan Bir nsan " sertifikas n verdi. 716 bin metrekarelik kullan m alan na sahip Kösrelik Göleti Projesi nde, 33 bin metrekarelik yeflil alana 20 bin a ac n dikilmesi hedefleniyor. Keçiören Belediyesi daha önce yapt çal flmalarda bölgeye, bin 250 adet sar çam, 800 adet kara çam, 70 adet piramit maz, bin adet sedir olmak üzere toplam 3 bin 120 adet a aç dikmiflti.

19 31 May s 2013 E itim E itim dili Kürtçe olan Türkiye'nin ilk üniversitesi yolda D YARBAKIR - Türkiye'nin e itim dili Kürtçe olan ilk üniversitesini kurmak için yola ç kan Mezoptamya Vakf 'n n kuruluflu onayland. Resmi Gazete'de yay nlanarak kuruluflu tescil edilen Mezopotamya Vakf 'nca Diyarbak r'da Türkiye'nin e itim dili Kürtçe olan ilk üniversitesinin kurulmas için çal flmalara baflland. Kurucular aras nda ünlü Kürt sanatç fiivan Perver'in yan s ra insan haklar savunucular, ifl adamlar ve akademisyenlerin de bulundu u, merkezi Diyarbak r'da bulunan vak f taraf ndan kurulacak üniversitede Türkçe ve ngilizce'nin yan s ra ilerleyen süreçte Ermenice ve Süryanice de e itim verilmesi planlan yor. Vakf n Mütevelli Heyeti Baflkan Dr. Selim Ölçer, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k bir y l önce çal flmalar n 15 kifliyle bafllatt klar ve 200'ü aflk n kurucu üyeye ulaflt klar vakf n resmen kuruldu unu söyledi. Dr. Ölçer, vak f olarak bölgede çok dilli, baflta üniversite olmak üzere muhtelif seviyelerde e itim kurumlar oluflturmak için çaba içerisinde olacaklar n belirterek, yasalar çerçevesinde çal flmalar n sürece paralel bir biçimde gitmesi için emek sarf ettiklerini söyledi. "E itim dili Kürtçe olan Türkiye'nin ilk üniversitesinin ad büyük ihtimalle 'Amed' olacak" diyen Ölçer, Kürt diline katk da bulunmak ve anadilde e itim vermek için yola ç kt klar n vurgulad. Dr. Ölçer, flunlar kaydetti: "Tescil edilen Mezopotamya Vakf 'n n resmiyeti için 23 Haziran'da kongreye gidiyoruz. Bu süreç tamamland ktan sonra mülkiyet edinmek ve ba fl toplamak gibi çal flmalara a rl k verece iz. Akademisyenler toplant lar yapacaklar. Bu kapsamda baz etkinlikler için de karar al nacak. Çal flmalar m z sürece paralel bir flekilde olumlu gidiyor. lerleyen süreçte tespit edilecek kurucu rektör ve mütevelli heyetince üniversitenin kurulmas için Yüksekö retim Kurulu'na (YÖK) baflvuruda bulunulacak. YÖK'ün onay vermesinin ard ndan konu Bakanlar Kurulu'nda imzaya aç lacak. Tasar n n mecliste yasalaflt r lmas yla üniversite kuruluflunu tamamlam fl olacak. Kurulacak üniversite Kürt kültürünü ve de erlerini yaflatacak yeni imkanlar yaratacak." (AA) Alo 147'yle yeniden okullu oldu A r 'da ailesi taraf ndan okula gönderilmeyen Ferda Ergifli, Milli E itim Bakanl 'n n Alo 147 hatt n arayarak yard m istemesi üzerine tekrar okula kazand r ld. A RI- A r 'da ailesi taraf ndan okula gönderilmeyen Ferda Ergifli, Milli E itim Bakanl 'n n Alo 147 hatt n arayarak yard m istemesi üzerine tekrar okula kazand r ld. l merkezinde ailesiyle yaflayan 16 yafl ndaki Ergifli, AA muhabirine yapt aç klamada, hem maddi imkans zl klar hem de çevrenin bask s ndan dolay okula gönderilmedi ini söyleyerek, A r 'da kendisi gibi okula gönderilmeyen çok say da genç k z oldu- unu ve bunun sebebinin daha çok geleneksel kurallar oldu unu belirtti. Ortaokuldan sonra ailesinin okula devam etmesine izin vermedi ini anlatan Ergifli, "Çok üzülüyordum. Son çare olarak Alo 147 hatt n arad m ve Milli E itim Müdürümüz gelip ailemi ikna etti. fiimdi e itimime kald - m yerden devam ediyorum. Çok mutluyum. Böyle olmasayd belki de bir iki y l sonra beni evlendireceklerdi" dedi. Yaflad çevrede kad nlar n çok zor flartlarda oldu unu ve her fleye katlanmak zorunda kald n ifaden eden Ergifli, flöyle devam etti: "Ekonomik özgürlükleri olmad için ya baba evine ya da efllerine ba ml yafl yorlar. Ben bunlar çevremde görüyorum, o yüzden okumak istedim. Ben de onlar gibi erken yaflta evlenip mahkum gibi yaflamak istemiyorum. Babam hasta oldu u için çal flm yor o yüzden çok maddi s k nt lar yafl yoruz. Ailemin beni okula göndermemesinin en büyük sebebi de maddi sorunlard ama ben de arkadafllar m gibi okula gitmek istiyordum. Arkadafllar m bana 147 hatt n aramam ve onlardan yard m isteyebilece imi söylediler. Ben de arad m ve Milli E itim Müdürümüz gelip ailemi ikna etti. Sonra benimle ilgilenmesi için rehber ö retmen görevlendirildi. fiimdi A r mam Hatip Lisesi'ne gidiyorum. Çok mutluyum. Okulum bitince hemflire olmak istiyorum." A r Milli E iitm Müdürü Fatih Baflak da k z çocuklar n n e itime kazand r lmas ve yeniden okula gönderilmesi için bafllat lan K zlar n E itimi Projesi 1 (KEP 1) kapsam nda ülkenin her yerinde çeflitli faaliyetler yürütüldü ünü ifade etti. KEP 1 in Türkiye genelinde 18 ilde uyguland n ve bu illerden birinin de A r oldu unu belirten Baflak, Projenin as l amac, öncelikle k z çocuklar n n okullaflma oran n artt rmak, aile bask s ndan dolay okula gönderilmeyen k z çocuklar m z yeniden okula kazand rmak ve onlar n mesleki hayata at lmalar n sa lamakt r fleklinde konufltu. Buna en güzel örne in Ferda oldu unu anlatan Baflak, flunlar 19 kaydetti: Kendisi bize Alo 147 hatt yla ulaflarak yard m istedi. Biz de gerekeni yapt k ve k z m z n yeniden e itimine devam etmesini sa lad k. Tabi bunun mutlulu unu yafl yoruz. Burada yaflayan annelerimizin ve bac lar m z n asl nda okumak istediklerini ancak aileleri taraf ndan de iflik sebeplerden dolay okula gönderilmediklerini görüyoruz. Ailelere ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerimiz s ras nda flunu görüyoruz, k z çocuklar n n okula gönderilmemelerinin alt nda birçok sebep yat yor. Bunun bafl nda geleneksel yap ve k z çocu u okuyup da ne olacak mant yd, maddi imkans zl klar, bar nma sorunu ve çevrenin bask s geliyor. Biz de ailelerimize diyoruz ki bunlar afl - lamayacak sorunlar de ildir." Baflak, ayd nl k yar nlar için e itimli annelere ihtiyaç oldu unu ve bunun için de k z çocuklar n n e itimden mahrum b rak lmamas gerekti ini ifade ederek, "KEP 1 projesi kapsam nda 2012 y l nda 470 k z m z okula kazand rd k. Alo 147 arac l yla bize ulaflan 6 ö rencimizi e-okula gönderdik. Yine yafl itibariyle örgün e itime gidemeyen 464 ö rencimizi de aç k ö retime yazd rd k. Bu proje her fleyden önce bir fark ndal k projesidir" dedi.

20 20 Kolomb, Macellan ve bn-i Batuta n n serüvenleri bir kitapta STANBUL - Yazar Yusuf Asal, Ç lg n Kâflifler kitab ile Kristof Kolomb, Macellan, Marko Polo ve bni Batuta n n serüvenlerini ele al yor. Nesil Yay n Grubu bünyesinde bulunan Genç Nesil den ç kan kitab alan ö renciler, kâfliflerin hayatlar n ve ilme, tekni e katk lar n okuyacak. Kitap ile as rlara yolculuk yapmak; kefliflerin, savafllar n ve ticaret yollar n n önemini tahlil etmek mümkün. Yusuf Asal, Ç lg n Kaflifler ile okuru macera dolu dünyaya yolculu a davet ediyor. Afrika n n güney uçlar nda bilinmez bir hastal a tutulan gemicileri; Amerika k y lar nda bulunan yerlileri anlat yor. Asal, Marko Polo ile Kubilay Han ele ald gibi Kaptan Scott un hüzünlü kutup yolculu una de iniyor. Kristof Kolomb un kefliflerine temas ediyor. Hem e lenmeyi hem ö renmeyi vaat eden kitapta yer alan konular flöyle: Co rafi keflifler neden yap ld, pek ve Baharat Yollar, Vasco da Cama, Bartolomeu Dias, Kristof Kolomb, Macellan, Marko Polo, Amerigo Vespucci, Kaptan Cook, Kaptan Scott, Alexander von Humbold, Robert Edwin Peary, bn-i Batuta ve Avustralya k tas Kültür Sanat 31 May s 2013 PROJEKS YON C HAZI, PROJEKS YON PERDES, GÜÇ KAYNA I VE YAZICI MÜHEND SL K FAKÜLTES YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES Projeksiyon Cihaz, Projeksiyon Perdesi, Güç Kayna ve Yaz c al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : ODTÜ MÜHEND SL K FAKÜLTES DEKANLI I MM B NASI ÜN - VERS TELER MAH.DUMLUPINAR BUL.NO BALGAT ÇANKAYA/AN- KARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr /EKAP/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yerleri : Mühendislik Fakültesi Dekanl na Ba l Bölümler c) Teslim tarihi : Sözleflme taraflarca imzalanmas ndan itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulv. No:1 Mühendislik Fakültesi Dekanl MM Binas Kat 2 Oda: Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Resmi lanlar Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl - l ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulv. No:1 Mühendislik Fakültesi Dekanl MM Binas Kat 2 Oda: Çankaya/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulv. No:1 Mühendislik Fakültesi Dekanl MM Binas Kat 2 Oda: Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -8057) 436 (www.bik.gov.tr)

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı