İnsan odakl politikalar üretiyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan odakl politikalar üretiyoruz"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin yürekleri yand. Adeta Türkiye yard m olup Van a yağd. Depremden sadece birkaç saat sonra Van da oluşturulan kriz masas nda devletimiz tüm kurumlar yla arama, kurtarma ve yard m çal şmalar n koordine etti. Devletimizin tüm imkanlar n seferber etmesinin yan s ra, sivil girişimlerle toplanan yard mlar da bir gerçeği daha gözler önüne serdi. Türk ve Kürt rkç lar na rağmen ötekileştiricilere rağmen, bozgunculara rağmen, Türkiye, Van depremi sonras nda birliğini ve bütünlüğünü, kardeşliğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Bu hadise, ülkemizin doğusuyla, bat s yla, Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle ayn ruh ve mana ikliminin insanlar olduğunu gösterdi. İşte bu nedenle Türkiye, Van depremi konusunda çok iyi bir s nav verdi. Türkiye, 2002 y l nda iktidara geldiğimiz günden beri, her alandaki yükselişini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) verileri de bunun en büyük göstergesi. Türkiye, 2011 y l üçüncü çeyrekte yüzde 8.2 büyüdü. Türkiye nin Çin in ard ndan en h zl büyüyen dünyadaki ikinci ülke olmas ekonomi alan nda hükümetimizin izlediği politikan n da doğru olduğunu herkese gösterdi. Ülkemiz, OECD, Avrupa Birliği ve G-20 ülkeleri aras nda çok güçlü bir büyüme performans gösteren say l ülkelerden biri oldu. Bu çok büyük bir başar. Türkiye, bu rakamlarla kriz dalgalar yla boğuşan dünya ekonomisinde adeta güvenli bir liman oldu. Ekonomimizde yüzümüzü güldüren bu gelişmelerle Türkiye, bölgesinde ve dünyada parlayan bir y ld z haline geldi. Sadece ekonomide değil, d ş politikada da Türkiye, etkin ve aktif bir ülke oldu. At lan her ad mda amaç bölgede ve dünyada bar ş oldu. Zulüm gören halklar n sesine kulak verildi, Ortadoğu dan yükselen ç ğl k adeta Türkiye ile yans ma buldu. Açl k ve salg n hastal klar n pençesindeki birçok ülkeye yard mlar yap ld. Say n Başbakan m z Recep Tayyip Erdoğan n Somali ziyareti ve sonras nda başlat lan yard m kampanyalar ile dünyan n gözü buraya çevrildi. Say n Başbakan m z n da dediği gibi Bar ş n yerine ikame edecek bir şey yoktur. Bu nedenle de Türkiye insan odakl politikalar üreten bir ülke oldu. Hangi ana dil, din, mezhep ve kültüre sahip olursa olsun tüm vatandaşlar n bir arada, demokratik bir biçimde, eşit haklara sahip olarak kardeşçe yaşad ğ bir ülke, hepimizin yaşamak istediği ülkedir. Kendi halk na karş adil ve müşfik; insanl ğa karş bar şç ve sorumlu bir Türkiye.

4 Ç NDEK LER 16 Başbakan Erdoğan: Biz büyük bir aileyiz AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül de ç kt ğ tarihi Kuzey Afrika ziyaretinde, M s r, Tunus ve Libya da coşkulu kalabal klar karş lad Türkiye rekor büyüme ile dünya ikincisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2011 y l üçüncü döneminde yüzde 8.2 büyüdüğünü aç klad. Bar ş n yerine ikame edilecek bir şey yoktur AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Eylül de Amerika Birleşik Devletleri ne gitti. Can m z yand Van 7.2 ile salland 23 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde Van dan gelen haber hepimizin yüreğini sarst. Erciş merkezli, 7.2 büyüklüğündeki depremde, çok say da bina y k ld. Türkiye Bülteni AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdoğan Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayşe Böhürler Ayşe Keşir A. Edip Uğur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz şleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla lişkiler: Betül Kaya Deniz Günhan > Eylül-Ekim 2011 Y l 9 Say 72 Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Müjdat Erol Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.Ş. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve fotoğraflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H Sakarya Zaferi 13 Eylül 1921 Sakarya Savaş Milli Mücadele nin en önemli dönüm noktalar ndand r. II. nönü Zaferi nden sonra Yunanl lar 10 Temmuz 1921 de Türk ordusunu yok etmek için taarruza geçti ve ilerlemeye muvaffak oldu. Zor du rum dan kur tul mak is te yen Türk or du su tak tik sa - vunma yapmak için, Mustafa Kemal Paşa n n emriyle Sakarya n n do ğusuna çekildi. 5 Ağus tos 1921 de TBMM, Mus - tafa Kemal Pa şa ya Başkomutan unvan n ve TBMM nin yetkisini kullanma hakk n verdi. 23 Ağus tos ta Yu nan l la r n ta ar ru zuy la başlayan savaş 13 Eylül e kadar aral ks z 22 gün sürdü. 100 kilometrelik cephe üzerinde yap lan meydan muharebesinde, kuvvetleri yok edi len Yu nan or du su cep he yi terk et mek zo run da kal - d. Sakarya Zaferi yle birlikte, Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermiştir. lerleme halindeki Yunan ordusunun taarruz kabiliyeti k r lm ş ve kendisini savunmak zorunda b rak lm şt r. Sakarya Zaferi, uluslararas ilişkilere de tesir etmiş, d ş dünyadaki itibar m z art rm şt r. Ünlü ngiliz tarihçi Arnold Toynbee ye göre, "Sakarya Savaş, için de ya şad ğ - m z yüzy l n en büyük savaşlar ndan biridir." Cumhuriyet in ilan 29 Ekim 1923 Birinci toplant s n 23 Nisan 1920 de Ankara da yapan TBMM, bir taraftan Kurtuluş Sa va ş n n ba şar ya ulaşmas n sağlarken, di ğer taraftan yasal düzenlemelerle yeni rejimin temellerini de att. Özellikle, 1921 Anayasas n n, egemenli ğin kay ts z şarts z millete ait olduğunu vurgulayan birinci maddesi cumhuriyetin habercisiydi. Mustafa Kemal Pa şa, 22 Eylül 1923 te, Wiener Neue Freie Presse muhabirine verdi ği demecinde kamuoyu önünde "cumhuriyet" kelimesini ilk defa aç kça dile getirerek cumhuriyetin ilan sürecini resmen başlatt. 28 Ekim de yak n çal şma arkadaşlar yla Çankaya daki akşam ye me ğinde biraraya gelen Mustafa Kemal Pa şa, "yar n Cumhuriyeti ilan edeceğiz" diyerek beklenen aç klamay yapt. O gece, anayasan n birinci maddesine "Türkiye devletinin şekl-i hükümeti cumhuriyettir" maddesinin eklenmesi kararlaş t r l d. 29 Ekim de TBMM Ge nel Ku - rulu nda anayasan n 1., 2., 10., 11. ve 12. maddelerinin de ğiştirilmesi benimsenerek Cumhuriyet resmen ilan edildi. Preveze Deniz Zaferi 27 Eylül 1538 Barbaros Hayreddin Paşa komutas ndaki 122 gemilik Osmanl donanmas, Andrea Doria komutas ndaki 246 gemilik Haçl donanmas n Preveze aç klar nda yenilgiye uğ - ratt. Bu zaferle, Doğu Akdeniz den sonra Orta Akdeniz de de Osmanl üstünlüğü sağlanm ş ol du. Ankara n n başkent oluşu 13 Ekim 1924 Ankara, 13 Ekim 1924 te Türkiye Cumhuriyeti nin başkenti oldu. Milli Mücadele y llar ndan itibaren yönetimin fiili merkezi olan Ankara, art k resmen siyasi merkez kabul edildi. Böylelikle yüzy llard r stanbul un elinde olan "Başkent" olma vasf Ankara ya geçiyordu. Birleşmiş Milletler in kuruluşu 24 Ekim 1945 Birleşmiş Milletler (BM) II. Dünya Sava ş n n ard ndan, sa vaş la r n tek ra r n ön le - mek ve uluslararas bar ş ve güvenliği korumak amac yla kuruldu. BM yasas n, ara la r n da Tür ki ye nin de bulundu ğu 50 ül ke 24 Ekim 1945 tarihinde imzalad. Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI İstanbul a Müze Kütüphane > İstanbul, 7 bin 500 den fazla eser ile i aşk n yazar n edebiyat ve edebiyat kuram na ilişkin eserinin çağdaş bir ortamda sunulduğu Ahmet Hamdi Tanp nar Edebiyat Müze Kütüphanesi ne kavuştu. Gülhane Park nda yer alan Alay Köşkü nde Ahmet Hamdi Tanp nar ismiyle haz rlanan müze kütüphanenin aç l ş Kültür ve Turizm Bakan Ertuğrul Günay taraf ndan yap ld. Edebiyat n farkl dallar nda Türkiye de yay nlanan eserler, Osmanl dan günümüze estetik ve edebiyat konusunda başvuru niteliğindeki kaynaklar, Türkçeden yabanc dillere çeviriler, 7 bin 500 den fazla kitap ile 107 edebiyat ve sanatla ilgili süreli yay n n bas l versiyonlar n n yer ald ğ müze kütüphane kafe ve kafeteryalar yla ayn zamanda çağdaş bir kültürel mekan olarak da edebiyat merakl lar na hizmet edecek. Teknopark İstanbul un temeli at ld > Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Kurtköy de Teknopark İstanbul un ARGE binalar n n temel atma törenine kat ld. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, 10 y l önce sadece 2 tane teknopark olan Türkiye nin, bugün 40 dan fazla teknopark bulunan bir ülke haline geldiğini kaydetti y l n n son çeyreğinde tamamlanmas planlanan ve ilk aşamada yaklaş k 100 firmaya yer verebilecek kapasiteye sahip bloklar için, halihaz rda 450 ye yak n firma başvuruda bulundu. Teknopark İstanbul da y lda toplam 2 milyar dolar n üzerinde yat r m, yaklaş k 950 bin metrekare kapal ofis alan, 30 bin yüksek nitelikli personel istihdam, bine yak n ileri teknoloji şirketi ve y ll k 6-7 milyon dolarl k toplam iş hacmi öngörülüyor. Denizli Çevreyolu hizmete girdi > Ulaşt rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Binali Y ld r m, Denizli Çevreyolu nun aç l ş nda yapt ğ konuşmada, Cumhuriyet tarihinin 79 y ll k bölümünde yap lan bölünmüş yolun iki kat n 9 y lda yapt k dedi. Denizli Serinhisar-Pamukkale-Akköy bölünmüş yollar n n temelini de atan Y ld r m, şöyle konuştu: Denizli gönüllerin, kültürlerin buluştuğu bir kavşak ilimiz. Şehir içerisinde egzoz kirliliği, ses kirliliği art k olmayacak. İzmir- Ayd n-denizli yolu yap ls n yap lmas n, otoyol yap lacak yap lmayacak diye diye 10 sene geçti li y llarda ne babayiğitler burada Denizli-Antalya otoyolu kullan lacak dediler mi? İhalesini de yapt lar m? Ne oldu, hiçbir şey olmad. Geldik, sessiz sedas z, İzmir den Antalya ya kadar bölünmüş yolu yapt k. 4 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Hedef 600 bin yatak kapasitesi > Bakan K l ç, ilk etapta inşaat ve projeleri devam eden yurtlarla birlikte yurt yatak kapasitesini 350 bine ç karmay amaçlad klar n belirterek, Hedefimiz yurt talebinde bulunan hiçbir öğrencimizi aç kta b rakmamakt r. Hükümet olarak amac m z yurt yatak kapasitesini 600 bine ç karmakt r dedi. Bakan K l ç, öğrencilere ayl k 150 TL olarak ödenen yemek ücretiyle birlikte 240 TL olarak ödenen krediyi y lbaş ndan itibaren art racaklar n aç klad. Akdağ: Van a bin sağl k personeli atayacağ z > Sağl k Bakan Recep Akdağ, y lbaş na kadar Van a bin sağl k görevlisi atayacaklar n belirterek, Van sağl k personeline fazlas yla doyuracağ z dedi. Deprem bölgesinde temaslarda bulunan Sağl k Bakan Recep Akdağ, statiğinde sorun olmayan ancak hasar gören hastanelerin k sa sürede hizmet verir hale getirdiklerini söyledi. Erciş te kurulan sahra hastanesinde iyi bir organizasyonun yap ld ğ n vurgulayan Akdağ, S cağa ve soğuğa dayan kl olan sahra hastanesi, normal bir hastanenin yokluğunu aratm yor. Türkiye nin her yöresinden gelen çok değerli sağl k çal şanlar, Türkiye nin yüz ak olan meslektaşlar m orada gönüllü bir şekilde hizmet yürütüyor diyen Akdağ, bu atamalar n ard ndan Van dan başka illerde çal şmak isteyenlere f rsat tan yacaklar n belirtti. Van a 800 öğretmen atamas yap ld > Van da depremin ard ndan yaralar sar lmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanl ğ, Van da görev yapmak üzere 24 branşta 800 öğretmen kadrosuna atama yapt. Geçen Ağustos ay nda "Tercih D ş Atanmak İstiyorum" başvurusunda bulunan adaylar aras ndan yap lan atamalarda öncelik 248 kişi ile s n f öğretmenliğinde. Atanan öğretmen adaylar 14 Kas m da görev baş yapt. Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI İtalya da Berlusconi devri kapand > İtalya da son 17 y la damgas n vuran Berlusconi dönemi kapand. Başbakan Silvio Berlusconi görevinden istifa etti. İtalya da, meclisin Avrupa Birliği nin istediği ekonomik reformlar onaylamas ndan sonra beklenen oldu ve Başbakan Silvio Berlusconi, hükümetiyle istifa etti. Berlusconi nin yerine eski Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Mario Monti, hükümeti kurmakla görevlendirildi. Skandallara rağmen uzun zamand r istifa etmemekte direnen Berlusconi, 1994 y l ndan bu yana 3 kez başbakanl k yapm ş, ad birçok skandala kar şm şt. Yunanistan da Papandreu sonras yeni hükümet > Lukas Papadimos un Başbakan olarak atand ğ Yunanistan da yeni hükümet resmen göreve başlad. Yunanistan da eski Başbakan Yorgo Papandreu nun istifas n n ard ndan kurulan ve PASOK, ana muhalefet Yeni Demokrasi (YDP) ve aş r sağc Halkç Ortodoks Cephe (LAOS) partileri taraf ndan desteklenen koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu ald. Oy kullanan 293 milletvekilinden 255 i hükümete güvenoyu verdi. 38 milletvekili ise hay r oyu kulland. Yunanistan da devam eden ağ r ekonomik krizin ard ndan patlak veren siyasi kriz üzerine PASOK, YDP ve LAOS partilerinin desteğiyle kurulan teknotrat Başbakan Lukas Papadimos liderliğindeki yeni hükümet, parlamentodan ald ğ 255 evet oyuyla resmen görevine başlam ş oldu. Filistin UNESCO üyesi oldu > Merkezi Paris te bulunan Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu UNESCO, Filistin in üyelik başvurusunu oylad. BM Bilim ve Kültür kuruluşu UNESCO, Filistin i tam üyeliğine kabul etti. UNESCO ya üyelik başvurusunun görüşülmesi 1989 y l ndan bu yana ertelenen Filistin, kuruluşta gözlemci olarak bulunuyordu. Avrupa da Filistin oylamas yla ilgili mekik diplomasisi yürüten İslam İşbirliği Teşkilat Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, çok say da üst düzey temsilciyle ikili görüşmelerde bulundu. 6 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Merkel: "Almanya için ay p" > Almanya Başbakan Angela Merkel, Başbakanl k sitesinde yay nlanan aç klamas nda y llar aras nda çoğu dönerci 8 Türk ve 1 Yunan öldürmekle suçlanan Neo-Nazi teröristler ve bağlant lar na değindi. Başbakan Merkel, son video mesaj n ülkedeki Türk toplumuna ay rd. 8 i Türk, 1 i Yunan ve 1 kad n polisin öldürülmesi olaylar n n tam ayd nlat lamad ğ n ancak, elde edilen ipuçlar n n Neo-Naziler i gösterdiğini belirten Merkel, Bu suçlar, ülkemiz için bir ay pt r" dedi. Yak nlar öldürülenlerle birlikte yas tuttuğunu, Almanya daki milyonlarca kişinin de ayn düşüncede olduğunun alt n çizen Başbakan Angela Merkel, Bu olaylar ayd nl ğa kavuşturuncaya kadar huzura ermeyeceğiz. Almanya hukuk devletidir ve bu ülkedeki yasalar ülkemize ne zaman geldiğine bakmadan, herkes için geçerlidir" diye konuştu. Davutoğlu: "Bir damla kan n dahi hesab sorulacak" > D şişleri Bakan Ahmet Davutoğlu, Almanya da öldürülen Türk vatandaşlar na ilişkin, Bu, Almanya daki her vatandaş m z n bir damla kan n n dahi hesab sorulacak bir meseledir. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmas n dedi. Almanya n n Heilbronn kentinde 2007 y l nda öldürülen kad n polis memuru Michale K. ile kamuoyunda dönerci cinayetleri olarak bilinen ve 8 Türk ile bir Yunanl n n y llar aras nda öldürüldüğü olaylar n n arkas nda aş r sağc Nasyonal Sosyalist Yeralt adl grubun olduğu bildirilmişti. Seyfülislam Kaddafi yakaland > Libya da geçtiğimiz ay yakalanarak öldürülen Muammer Kaddafi nin firari oğlu Seyfülislam da yakaland. Libya Başbakan Abdürrahim El Kib, Seyfülislam Kaddafi nin Libya da yarg lanacağ n söyledi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Adalet Bakan Muhammed el Allagui yapt ğ aç klamada, Uluslararas Ceza Mahkemesi (UCM) taraf ndan hakk nda tutuklama emri ç kar lan Seyfülislam Kaddafi nin ülkenin güneyindeki Obari Kasabas yak nlar nda yakaland ğ n söyledi. Uluslararas Af Örgütü ise, Libya Ulusal Geçiş Konseyi ne, Seyfülislam Kaddafi nin Uluslararas Ceza Mahkemesi ne (UCM) teslim edilmesi çağr s nda bulundu. Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 7

10 Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8.2 büyüdü TÜRKİYE EKONOMİSİ, 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 8.2 ORANINDA BÜYÜME KAYDETTİ YILININ İLK 9 AYINDAKİ BÜYÜME ORANIMIZ İSE YÜZDE 9.6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ. Ekonominin en durgun döneminde Son 11 y l n rekoru Türkiye rekor büyüme ile dünya ikincisi > Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2011 y l üçüncü döneminde yüzde 8.2 büyüdüğünü aç klad. TÜİK, 2011 y l üçüncü döneme ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) verilerini aç klad. Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi has la tahmininde, 2011 y l üçüncü üç ayl k döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi has la yüzde 17.4 lük art şla 348 milyar 802 milyon lira oldu. 8 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

11 GSYH yüzde 7.7 artt Sabit fiyatlarla ise bu dönemde ekonomi, yüzde 8.2 lik büyümeyle 31 milyar 29 milyon lira oldu. Takvim etkisinden ar nd r lm ş sabit fiyatlarla GSYH 2011 y l üçüncü üç ayl k döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 7.7 lik art ş gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm ş GSYH değeri bir önceki döneme göre yüzde 1.7 artt. 11 y l sonra rekor büyüme Öte yandan 2000 y l ndan bu yana Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrek büyüme rakamlar nda hiç bu kadar yüksek büyüme elde etmemişti. Türkiye ekonomisi son olarak 2000 y l 3. çeyreğinde yüzde 8.6 oran nda büyümüştü. Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, 3. çeyrekte yüzde 8.2 büyüyen Türkiye nin, büyüme h z nda dünyada Çin den sonra 2. s rada yer ald ğ n belirtti. Sabit fiyatlarda en fazla büyüme gösteren sektör dolayl mali arac l k hizmetleri oldu Sabit fiyatlarla bak ld ğ nda geçen y l n ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 12.2, ikinci çeyrekte yüzde 10.2, üçüncü çeyrekte yüzde 5.3, dördüncü çeyrekte de yüzde 9.2 büyüme göstermişti. Y l n tamam nda ise ortalama büyüme yüzde 9 u bulmuştu. Türkiye ekonomisinde 2011 y l n n üçüncü döneminde sabit fiyatlarla en fazla büyüme gösteren sektör, dolayl mali arac l k hizmetleri oldu. Geçen y l n üçüncü çeyreğinde yüzde 12.7, bu y l n ilk çeyreğinde ise yüzde 13.9 büyüyen sektör, ikinci çeyreğinde 18.8 büyüme gösterdi. Sektörün cari fiyatlarla büyüklüğü, 3 milyar 908 milyon liraya yükseldi. Türkiye ekonomisinde tüm sektörlerde büyüme gözlendi En fazla büyüyen sektörlerin baş nda mali arac kuruluşlar n faaliyetleri (yüzde 15.8), inşaat (yüzde 10.6), ulaşt rma, depolama ve haberleşme (yüzde 9.7), toptan ve perakende ticaret (yüzde 9.6) geldi. Ekonomi Bakan Zafer Çağlayan: "Güven ortam ve ekonomideki, büyümedeki istikrar n her alana yans d ğ n hep birlikte göreceğiz y l n n ilk iki çeyreğinde büyümede gösterdiği performans ile dünya ekonomilerinden ayr şan Türkiye, üçüncü çeyrekte de beklentilerin üzerinde büyüyerek farkl olduğunu bir kez daha kan tlad. Bu büyüme oran na şaş rmad k ve şaş rtmad k, sadece parmak s rt yoruz. Başbakan Yard mc s Ali Babacan: Türkiye ekonomisi y l n ilk dokuz ay nda kaydettiği büyüme istihdam yaratan bir büyüme. Pek çok ülkede işsizlik oranlar n n yüksek seviyede seyrettiği bir dönemde Türkiye de bu y l n üçüncü çeyreği itibariyle geçen y l n ayn dönemine göre, ilave 1 milyon 689 bin kişiye istihdam sağland. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün: 3. çeyrekte yüzde 8.2 lik büyüme ile Çin den sonra 2 inci s rada yer ald k y l n n tamam nda Türkiye ekonomisinin yaklaş k yüzde 8 lik büyüme ile yine iyi bir büyüme performans göstermiş ekonomi olacağ n şimdiden söyleyebiliriz. Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 9

12 Statükosuz Türkiye Anayasal kurumlar n devletin üzerinde birer devlet görüntüsü vermesi, y llarca bu ülkeye, bu millete büyük bedeller ödetmiştir. Vatandaş yok sayan, vatandaşl k aidiyetini yaralayan bir anayasa ile bulunduğumuz noktadan ileriye gidemeyiz. AK PARTi 18. İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI EKİM AYINDA KIZILCAHAMAM DA YAPILDI. BAŞBAKAN ERDOĞAN: DEVLET HİÇBİR SURETLE MİLLETTEN ESİRGENMEMELİDİR. SADECE TÜRKİYE YE AYAK BAĞI OLAN ESKİ STATÜKOYU DEĞİŞTİRMEK YETMEZ, YENİ PERSPEKTİFİMİZİN YENİ BİR STATÜKO İNŞA ETMEK OLMADIĞINI İŞİN BAŞINDA İLAN EDİYORUZ. > AK PARTi 18. İstişare ve Değerlendirme Toplant s, Ekim tarihlerinde K z lcahamam Asya Termal Otel de AK PARTi Meclis Grubu, Parti teşkilat n n ana kademeleri ve kurucu kadrolar n n kat l m yla gerçekleştirildi. AK PARTi ile başlayan ve geleneksel hale gelen istişare toplant s nda, Türkiye nin gündemindeki konular, yeni anayasa çal şmalar ve yeni dönemdeki çal şmalar konuşuldu. Aç l ş töreninin ard ndan üç gün boyunca, bakanlar, genel başkan 10 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

13 BAŞBAKAN ERDOĞAN: MİLLET EGEMENLİĞİNİ TAM OLARAK TAHAKKUK ETMESİNİN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI, SAĞLAM BİR TEMEL ÜZERİNDE İNSANI VE TOPLUMU ESAS ALAN BÜTÜN KURUMLARI HUKUK ZEMİNİNE ÇEKEN YENİ BİR ANAYASADIR. Yeni anayasa önümüzdeki en önemli konudur Türkiye nin bütün meselelerinin düğümlendiği anayasa meselesi, ileri demokrasi ve güçlü Türkiye için önümüzdeki en önemli konudur. Milletin bu beklentisini karş laman n tam zaman d r. 12 Eylül referandumundan ç kan güçlü irade ve 12 Haziran seçimlerinde Türk siyasi tarihinde eşi görülmemiş bir kararl l kla milletimiz Türkiye art k ileri demokrasiye geçsin diyor. Bu mesaj tart ş lmazd r. Bunun önüne AK PARTi olarak herhangi bir önyarg getiremeyiz. Devlet hiçbir suretle milletten esirgenmemelidir. Sadece Türkiye ye ayak bağ olan eski statükoyu değiştirmek yetmez. Yeni perspektifimizin yeni bir statükoyu inşa etmek olmad ğ n da işin baş nda ilan ediyoruz. yard mc lar, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri kendi alanlar yla ilgili sunumlar yapt lar. Avrupa Birliği ve üyelik süreci, Türk ekonomisi ve dünya ekonomisindeki yeri, terörle mücadeledeki yeni anlay ş m z, yeni anayasa çal şmalar gündeme geldi. 3 günlük istişare toplant s, AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan n yapt ğ aç l ş konuşmas ile başlad. Başbakan Erdoğan, hem aç l ş konuşmas nda hem de kapan ş konuşmas nda, kat l mc lara ve Türkiye ye önemli mesajlar verdi. Bizim inand ğ m z Türkiye, kendini s n rlar içine kapatm ş veya kapat lm ş boş vehimlerin elinde esir b rak lacak bir ülke değildir diyen Başbakan Erdoğan, eski vehimlere, yeni vehimler eklenemeyeceğini ve bu büyük milletin ay y ld zl bayrağ n alt nda bütünleşerek, geleceğe emniyet ve güven içinde yürüyeceğini ifade etti. İstisnas z her vatandaş m z hukukun güvencesine al nacak 12 Haziran seçimlerinde halk n AK PARTi ye hayati bir görev verdiğini belirten Başbakan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin ve siyaset kurumunun en önemli gündem meselesinin bu olduğunu söyledi. Yeni anayasan n bürokratik ideolojilerin değil, milletin eseri olacağ n belirten Başbakan Erdoğan, Toplum ad na kararlar önceden veren, özgürlük alanlar n baştan s n rlayan, belirlenmiş sabitelerle toplumu şekillendirmeyi hedefleyen bir anayasa değil, evrensel değerlerle tezat teşkil etmeyen ve milletimizin r zas na uygun bir anayasaya ihtiyac m z var dedi y l ndan beri istisnas z toplumun her kesimi taraf ndan tart ş lan darbe anayasas n n toplumun her kesimine dar geldiğinden herkesin mutab k Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 11

14 AK PARTi ile kriz kavram adeta tarih oldu. 9 senelik iktidarda geriye doğru tek bir ad m at lmad. AK PARTi kadrolar, demokrasi için ileri bir hukuk düzeni için, refah ve toplumsal huzuru art rmak için al n teri döktü. AK PARTi ile birlikte Türkiye, çözümsüz görünen sorunlar n üstesinden geldi. İktidar yorgunluğuna prim vermiyoruz. Gücümüzü milletten al yoruz. olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, Türkiye nin devleti millete ait k lan ve vatandaşl k aidiyetini perçinleyen bir anayasaya ihtiyac olduğunu belirtti. Demokrasiyi geliştiren, özgürlük alanlar n genişleten yeni bir anayasan n şart olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, millet eliyle yap lacak anayasan n Türkiye Cumhuriyeti nin bütün vatandaşlar na kendi ülkelerinde ev sahibi olduklar n hissettiren bir anayasa olacağ n söyledi. Başbakan Erdoğan, bu anayasan n kirac ile ev sahibi aras nda bir mukavele değil istisnas z her vatandaş m z n hukukunu güvenceye alan toplumsal bir mutabakat metni olmas gerektiğini ifade etti. En az Türkiye büyüklüğünde düşünün diyen Başbakan Erdoğan, Türkiye nin y llarca baş n kuma gömerek, yanl ş zihniyetler elinde içine kapand ğ n söyledi. Başbakan Erdoğan, yeni Anayasa ile ilgili şöyle konuştu: Millet egemenliğini tam olarak tahakkuk etmesinin olmazsa olmaz şart, sağlam bir temel üzerinde insan ve toplumu esas alan bütün kurumlar hukuk zeminine çeken yeni bir anayasad r. Mevcut anayasaya göre devletimizin kurumlar bir tarafa, anayasal kurumlar bir tarafa. Başbakan Erdoğan, Türkiye nin devleti millete ait k lan ve vatandaşl k aidiyetini perçinleyen bir anayasaya ihtiyac olduğunu belirtti. Anayasal kurumlar n devletin üzerinde birer devlet görüntüsü vermesi, y llarca bu ülkeye, bu millete büyük bedeller ödetmiştir. Vatandaş yok sayan, vatandaşl k aidiyetini yaralayan bir anayasa ile bulunduğumuz noktadan ileriye gidemeyiz. Demokrasiyle kalk nma birbirinden ayr lamaz Biz Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş y l dönümü olan 2023 y l na dünyan n en büyük 10 ekonomisinden biri olarak gireceğimizi söylerken, bütün bu göstergelerden hareket ediyoruz. Hesab m z bütün bu somut gerçeklerden yola ç karak yap yoruz. Milletimizle gönül gönüle vererek, 9 y lda bütün karanl klar ayd nl ğa çevirdik. Bundan daha fazlas n başaracak, gücümüz de enerjimiz de var. Yeter ki biribirimize bağl l ğ m z, ülkemize sevgimizi, huzur ve istikrar m z kaybetmeyelim. Siyasi istikrar ile ekonomik istikrar ilişkisini en iyi ortaya koyan tablo, Türkiye ekonomisinin bugün ulaşt ğ noktad r. Şimdi yepyeni bin anayasa ile ülkemizde istikrar kurumsallaşt rmak istiyoruz. Demokrasiyle kalk nma birbirinden ayr lamaz. İktidara geldiğimiz ilk gün- 12 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

15 den itibaren demokrasiyi güçlendirmek üzere att ğ m z ad mlar bu istikrar tablosunun ortaya ç kmas nda doğrudan etkili olmuştur. İnşallah bu dönemde haz rlayacağ m z modern ve sivil bir anayasa ile sadece istikrar değil, Türkiye nin diğer bütün kazan mlar n da kal c hale getirme imkan bulacağ z. Ekonomik kalk nman n devam için refah düzeyimizin artmas ve sosyal bar ş için bunu gerekli görüyoruz. AK PARTi siyaseti, sadece milleti esas al r Milletimizin sesini, beklentisini, değişim iradesini iktidara taş maya geldik. AK PARTi siyaseti milletimizin yanl şlar n doğrularla değiştirme şuuru ve iradesinden vücut bulmuştur. AK PARTi, ülkesini seven, milletine inanan, değerlerine sayg l, dünyay tan yan, yeniliklere aç k, bilgili, donan ml, vicdan sahibi, yeni nesillere öncülük etmek üzere yola ç km şt r. AK PARTi siyaseti, Türkiye nin büyüklüğüne inanan, milletimizin as rlardan bu yana edindiği büyük birikim ve tecrübelerin fark nda, tarihin ülkemize yüklediği misyonun şuurunda bir siyasettir. AK PARTi, kendini mutlu az nl klar n, imtiyazl s n flar n gölge iktidarlar n hegemonyas na kilitlemeye asla raz olmayan, olmayacak bir partidir. AK PARTi siyaseti, sadece ve sadece milleti esas alan, milletin hissiyat n siyasi dile tercüme eden bir siyasettir. AK PARTi siyaseti, demokrasi içinde, millet iradesini ve hukuk ilkelerini devre d ş b rakacak herhangi bir başka güç ve iradeye asla yer olmad ğ n bilen duruşuyla bu gerçeğin hakk n veren bir siyasettir. Milletin mal na göz dikenlerin, ülkenin kaynaklar n talan etmeye yeltenenlerin, adalet vicdan n hiçe sayanlar n bizim aram zda yeri yoktur. AK PARTi, kendini mutlu az nl klar n, imtiyazl s n flar n gölge iktidarlar n hegemonyas na kilitlemeye asla raz olmayan, olmayacak bir partidir. AK PARTi siyaseti, sadece ve sadece milleti esas alan, milletin hissiyat n siyasi dile tercüme eden bir siyasettir. AK PARTi siyaseti, demokrasi içinde, millet iradesini ve hukuk ilkelerini devre d ş b rakacak herhangi bir başka güç ve iradeye asla yer olmad ğ n bilen duruşuyla bu gerçeğin hakk n veren bir siyasettir. Milletin mal na göz dikenlerin, ülkenin kaynaklar n talan etmeye yeltenenlerin, adalet vicdan hiçe sayanlar n bizim aram zda yeri yoktur. Recep Tayyip Erdoğan

16 Üçüncü Türkiye-İspanya Zirvesi nin ard ndan Başbakan Erdoğan ve İspanya Başbakan Zapatero, Başbakanl k Merkez Bina da ortak bir bas n toplant s düzenlediler. Başbakan Erdoğan, uluslararas teröre karş en önemli silah n medeniyetler ittifak n temin etmek olduğunu söyledi. Medeniyetler İttifak güçlendirilerek devam etmeli BAŞBAKAN ERDOĞAN: ULUSLARARASI TERÖRE KARŞI EN ÖNEMLİ SİLAH, MEDENİYETLER İTTİFAKINI TEMİN ETMEKTİR, BUNU BAŞARMAYA MECBURUZ. MEDENİYETLER İTTİFAKI, ASLINDA MEDENİYETLER ÇATIŞMASINI ÇÖKERTEN BİR PROJE OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTIR. > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararas teröre karş en önemli silah, medeniyetler ittifak n temin etmektir, bunu başarmaya mecburuz. Medeniyetler İttifak, asl nda medeniyetler çat şmas n çökerten bir proje olarak ortaya ç km şt r dedi. Başbakan Erdoğan ve İspanya Başbakan Jose Luis Rodrigues Zapatero, Türkiye- İspanya 3. Zirvesi nin ard ndan ortak bir bas n toplant s düzenledi. Başbakan Erdoğan, Başbakanl k Merkez Bina da yapt ğ aç klamada, İspanya ve Türkiye nin iki Akdeniz ülkesi olduğunu dile getirerek, Arap Bahar olarak nitelenen sürece değindi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: Arap Bahar olarak tan mlanan şu süreç içinde Türkiye, demokrasi sürecini hak ve özgürlükler sürecini, totaliter rejimlere karş bak ş itibariyle, otokratik rejimlere bak ş itiba- 14 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

17 atmayacaklar n aç klad klar için bizler de ad m m z şu anda atm ş bulunuyoruz dedi. Bir gazetecinin, NATO nun füze kalkan kurulmas na yönelik çal şmalarda son nokta nedir? Türkiye nin çekinceleri giderildi mi? Uluslararas bas nda bu kalkan n İsrail i korumak ad na yap ld ğ yorumlar var. Bu noktada İran dan gelen tepkiler var. Bunlar nas l değerlendirirsiniz? sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, Bu konu, Türkiye de tabii bir radar üssünün kurulmas olay d r dedi. Uluslararas teröre karş en önemli silah, medeniyetler ittifak n temin etmektir, bunu başarmaya mecburuz. Günümüz dünyas farkl inanç ve kültürlere ait insanlar n bar şa dayal bir gelecek inşa etmelerini gerektiriyor. BM Genel Kurulu, bunun önemli bir s nav n verecektir. riyle İspanya ile ayn düşünceleri paylaş yoruz. Teröre karş en önemli silah, medeniyetler ittifak Bugün gelinen noktada, 100 ü aşk n ülkenin, uluslararas kurum ve kuruluşlar n, art k Medeniyetler İttifak Projesi nin yan nda yer ald ğ n anlatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunlar şuanda Medeniyetler İttifak n n içinde bulunuyorlar. Çünkü biliyoruz ki uluslararas teröre karş en önemli silah, medeniyetler ittifak n temin etmektir, bunu başarmaya mecburuz. Medeniyetler İttifak, asl nda medeniyetler çat şmas n çökerten bir proje olarak ortaya ç km şt r. Bundan dolay çok büyük öneme haizdir ve bunu güçlendirerek devam ettirmekte de kararl y z. Tabii, Günümüz dünyas, farkl rk, inanç ve kültürlere ait insanlar n bar şa dayal bir gelecek inşa etmelerini gerektiriyor. Ve bunun için biz siyasilerin, biz liderlerin, ortaya çok önemli tav rlar koymas gerekiyor. Öyle zannediyorum ki bu y l n BM Genel Kurulu, bunun önemli bir s nav n verecektir. İsrail den üç konuda çözüm bekliyoruz Başbakan Erdoğan, Zapatero ile düzenledikleri ortak bas n toplant s nda, gazetecilerin sorular n da yan tlad. Başbakan Erdoğan, İsrail ile yaşanan sorunlarla ilgili bir başka soruyu yan tlarken de Türkiye nin özellikle İsrail den 3 önemli sorunun çözümünü istediklerini an msatt. Başbakan Erdoğan, Bir, Türkiye den özür dileceksiniz dedik. İsrail e teklifimiz budur. İki, tazminat ödenmesi dedik. Üç, Gazze ye ambargonun kald r lmas... Bunlar yerine gelmediği sürece normalleşmenin olmas da mümkün değildir dedik. Ve böyle bir ad m da İki vizyoner ülke konumunday z İspanya n n, Türkiye nin AB üyeliği sürecine verdiği desteğe de değinen Başbakan Erdoğan, şunlar söyledi: İspanya n n AB üyelik sürecimize verdiği destekten bahsetmiştim y l n n ilk yar s ndaki dönem başkanl ğ s ras nda Türkiye nin kat l m sürecinde ilerleme sağlanmas için samimi bir çaba sergilediğini o dönemde gördük. Bu tutumu da tabii takdirle karş l yoruz. Özellikle Türkiye şu anda ekonomik alandaki temkinli gidişi, büyüme oran ndaki sağlad ğ başar, gerek mali disiplin, gerekse bölgedeki örnek duruşu dünyada takdirle izleniyor. Ve bu süreç adeta ekonomik yat r mlar noktas nda Türkiye yi gerçekten, s ğ n lacak bir liman, bir ülke olarak görüyor. Bunun da ötesinde bizler özellikle enerji alan nda İspanya ile çok daha farkl ad mlar yenilenebilir enerji noktas nda atmay hedefliyoruz. Ayn şekilde ulaş mda özellikle de rayl sistemde, kara ulaş m nda, deniz ulaş m nda müşterek ad mlar atmay hedefliyoruz. İspanya ve Türkiye olarak bunlar başarabilecek iki vizyoner ülke konumunday z. Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 15

18 Başbakan Erdoğan: Biz büyük bir aileyiz BAŞBAKAN ERDOĞAN BAHAR TURUNUN İLK DURAĞI OLAN KAHİRE DE BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN KARŞILANDI. ARAP BİRLİĞİ DIŞİŞLERİ KONSEYİ NDE KONUŞAN BAŞBAKAN ERDOĞAN: AYNI KADERİ PAYLAŞAN TÜRKLER VE ARAPLAR İÇİN ORTAK GELECEĞE SAHİP ÇIKMANIN ZAMANI GELDİ. MISIR, TUNUS VE LİBYA YA GİDEN BAŞBAKAN ERDOĞAN, GAZZE YE GİTMİYORUM AMA HASRETİ İÇİNDEYİM DEDİ. > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül de ç kt ğ tarihi Kuzey Afrika ziyaretinde, M s r, Tunus ve Libya da coşkulu kalabal klar karş lad. M s rl lar n, Tunuslular n ve Libyal lar n sevgi gösterileriyle karş lanan Başbakan Erdoğan, tarihi Kuzey Afrika ziyaretinde hem bölgeye hem de dünyaya önemli mesajlar verdi. Başbakan Erdoğan n ilk durağ M s r d. Başbakan Erdoğan, kendisini karş lamaya gelen M s rl lar Selam olsun M s r gençliğine, M s r halk na 16 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

19 Ellerinde Türk bayraklar yla Başbakan Erdoğan takip eden M s r halk, Başbakan a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. sözleriyle Arapça selamlad. Havaalan nda yaklaş k bin-bin 500 M s rl, Başbakan Erdoğan M s r a hoşgeldin, M s r ve Türk halk tek bir yumruk, M s r-türkiye el ele, M s r-türk kardeşliği yönünde sloganlar att. Program kapsam nda Meçhul Asker An t ve Türk Şehitliği ne çelenk koyan Erdoğan, El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyib ve M s r Müftüsü Dr. Ali Cuma ile Yüksek Askeri Konsey Başkan ve Savunma Bakan Mareşal Hüseyin Tantavi ile biraraya geldi. Başbakan Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi ile baş başa görüşmesinin ard ndan Arap Birliği D şişleri Bakanlar Konseyi aç l ş oturumunda konseye hitap edecek. tarihi gelişmelerin yaşand ğ bir dönemde bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başbakan, Arap Birliği D şişleri Bakanlar Konseyi Toplant s nda yapt ğ konuşmada, Türk ve Arap halklar olarak, ebedi kardeşliğimizden ald ğ m z güçle aram zdan gün ş ğ n n geçmesine izin vermeyecek kadar saflar m z s k tutmal y z. Farkl dillerle ayn anlam coğrafyas n ve kaderi paylaşan bizler için yeniden ortak geleceğe sahip ç kma zaman gelmiştir dedi. Türkler ve Araplar olarak yüzy llard r tarihi dostluk ve kardeşlik bağlar na sahip halklar n evlatlar olduklar n ifade eden Erdoğan, Birimizin kederi hepimizi kederlendirdi, yine birimizin sevinci, neşesi, hepimizin yüzünü güldürdü. Bizler geçmişleri, bugünleri ve gelecekleri ortak çizilmiş iki milletiz. Halklar n meşru talepleri karş s nda bugün tak n lan tutum ve at lan ad mlar n hesab n n, ancak halklar taraf ndan sorulabileceğini belirten Başbakan, "Bu çağr m, bölgemizdeki tüm ülkeler için geçerlidir ve buna İsrail de dahildir dedi. Filistin meselesi bir insanl k meselesidir Başbakan Erdoğan, Kahire de, Arap Birliği D şişleri Bakanlar Konseyi nin aç l ş oturumunda konseye hitap etti. Erdoğan, besmele çekerek başlad ğ konuşmas nda, M s r Arap Cumhuriyeti Başbakan İsam Şeref ve Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil El Arabi ye, gösterdikleri misafirperverlikten dolay teşekkür etti ve bölgede Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 17

20 Başbakan Erdoğan, M s r Başbakan Isam Şeref ile görüştü. Yapt klar görüşmenin ard ndan Başbakan Erdoğan ile M s r Başbakan Isam Şeref, ortak bas n toplant s düzenlediler. Başbakan Erdoğan, tarihi Kuzey Afrika gezisinde ikinci durağ Tunus oldu. Başbakan Erdoğan, Tunus Geçici Hükümet Başkan Beci Caid Essebsi ile başbakanl k binas nda bir süre görüştü. İki lider görüşmelerinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenlediler. Başbakan Erdoğan, Ortadoğu da yaşanan son gelişmeleri şöyle değerlendirdi: Arap Bahar n n oluşmas, M s r, Yemen, Libya, Bahreyn, Suriye de kendini gösterdi. Arzumuz hep şudur; devrimler kanla olmas n, insan öldürerek olmas n. Devrimler, fikirlerin, ideallerin sand ktan yans mas suretiyle milletlerin iradesiyle gerçekleşsin. Tunus ve M s r da bu büyük ölçüde görüldü diyebiliriz dedi. Başbakan Erdoğan, ortak bas n toplant s n n ard ndan, beraberindeki heyetle Medine Çarş s na geldi. Çarş y gezen Başbakan Erdoğan, vatandaşlar ve esnaf sevgi gösterileriyle ve büyük bir coşku içinde Başbakan Erdoğan, M s r ziyaretinin 3. gününde K pti Cemaati Lideri papa Shunnudayu u ziyaret etti. karş lad. Başbakan Erdoğan, Tunus a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsam nda Cumhurbaşkan Vekili Fuad Mebeza y ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanl ğ Saray nda Mebeza ile bir süre görüştü. Başbakan Erdoğan, daha sonra beraberindeki resmi heyetle birlikte, Geçici Hükümet Başkan Beci Caid Essebsi nin Dhaifa ile bir araya geldi. Başbaşa ve heyetler aras görüşmelerin ard ndan Erdoğan ve Essebsi ortak bas n toplant s düzenledi. Başbakan Erdoğan, Ortadoğu daki gelişmeler ve Filistin sorunu konusunda sorulan bir soru üzerine, Ortadoğu ve Filistin konular nda Türkiye nin tavr n n çok net olduğunu belirtti. Erdoğan, Gazze ya da başka bir yere giden Türk gemilerinin seyrüsefer noktas nda uluslararas sularda her an korunmas n temin edeceklerinin de alt n çizerek, Doğu Akdeniz de İsrail istediği gibi at oynatamayacak. Bu konuda kararl l ğ m z görecek. Firkateynlerimiz, hücum botlar m z oralarda olacak diye 18 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Şubat 22, 2012-5:15:09 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni teşvik sisteminin belli bir tarihe kadar geriye dönük olarak da işleyeceğini belirtti. Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Obama: Bir takvim veremem ABD Başkanı Barack Obama, Irak ta hava saldırılarının ne kadar süreceğiyle ilgili olarak Bir takvim veremem çünkü ABD personeli risk altında olursa benim başkomutan

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı