İnsan odakl politikalar üretiyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan odakl politikalar üretiyoruz"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin yürekleri yand. Adeta Türkiye yard m olup Van a yağd. Depremden sadece birkaç saat sonra Van da oluşturulan kriz masas nda devletimiz tüm kurumlar yla arama, kurtarma ve yard m çal şmalar n koordine etti. Devletimizin tüm imkanlar n seferber etmesinin yan s ra, sivil girişimlerle toplanan yard mlar da bir gerçeği daha gözler önüne serdi. Türk ve Kürt rkç lar na rağmen ötekileştiricilere rağmen, bozgunculara rağmen, Türkiye, Van depremi sonras nda birliğini ve bütünlüğünü, kardeşliğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Bu hadise, ülkemizin doğusuyla, bat s yla, Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle ayn ruh ve mana ikliminin insanlar olduğunu gösterdi. İşte bu nedenle Türkiye, Van depremi konusunda çok iyi bir s nav verdi. Türkiye, 2002 y l nda iktidara geldiğimiz günden beri, her alandaki yükselişini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) verileri de bunun en büyük göstergesi. Türkiye, 2011 y l üçüncü çeyrekte yüzde 8.2 büyüdü. Türkiye nin Çin in ard ndan en h zl büyüyen dünyadaki ikinci ülke olmas ekonomi alan nda hükümetimizin izlediği politikan n da doğru olduğunu herkese gösterdi. Ülkemiz, OECD, Avrupa Birliği ve G-20 ülkeleri aras nda çok güçlü bir büyüme performans gösteren say l ülkelerden biri oldu. Bu çok büyük bir başar. Türkiye, bu rakamlarla kriz dalgalar yla boğuşan dünya ekonomisinde adeta güvenli bir liman oldu. Ekonomimizde yüzümüzü güldüren bu gelişmelerle Türkiye, bölgesinde ve dünyada parlayan bir y ld z haline geldi. Sadece ekonomide değil, d ş politikada da Türkiye, etkin ve aktif bir ülke oldu. At lan her ad mda amaç bölgede ve dünyada bar ş oldu. Zulüm gören halklar n sesine kulak verildi, Ortadoğu dan yükselen ç ğl k adeta Türkiye ile yans ma buldu. Açl k ve salg n hastal klar n pençesindeki birçok ülkeye yard mlar yap ld. Say n Başbakan m z Recep Tayyip Erdoğan n Somali ziyareti ve sonras nda başlat lan yard m kampanyalar ile dünyan n gözü buraya çevrildi. Say n Başbakan m z n da dediği gibi Bar ş n yerine ikame edecek bir şey yoktur. Bu nedenle de Türkiye insan odakl politikalar üreten bir ülke oldu. Hangi ana dil, din, mezhep ve kültüre sahip olursa olsun tüm vatandaşlar n bir arada, demokratik bir biçimde, eşit haklara sahip olarak kardeşçe yaşad ğ bir ülke, hepimizin yaşamak istediği ülkedir. Kendi halk na karş adil ve müşfik; insanl ğa karş bar şç ve sorumlu bir Türkiye.

4 Ç NDEK LER 16 Başbakan Erdoğan: Biz büyük bir aileyiz AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül de ç kt ğ tarihi Kuzey Afrika ziyaretinde, M s r, Tunus ve Libya da coşkulu kalabal klar karş lad Türkiye rekor büyüme ile dünya ikincisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2011 y l üçüncü döneminde yüzde 8.2 büyüdüğünü aç klad. Bar ş n yerine ikame edilecek bir şey yoktur AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Eylül de Amerika Birleşik Devletleri ne gitti. Can m z yand Van 7.2 ile salland 23 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde Van dan gelen haber hepimizin yüreğini sarst. Erciş merkezli, 7.2 büyüklüğündeki depremde, çok say da bina y k ld. Türkiye Bülteni AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdoğan Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayşe Böhürler Ayşe Keşir A. Edip Uğur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz şleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla lişkiler: Betül Kaya Deniz Günhan > Eylül-Ekim 2011 Y l 9 Say 72 Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Müjdat Erol Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.Ş. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve fotoğraflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H Sakarya Zaferi 13 Eylül 1921 Sakarya Savaş Milli Mücadele nin en önemli dönüm noktalar ndand r. II. nönü Zaferi nden sonra Yunanl lar 10 Temmuz 1921 de Türk ordusunu yok etmek için taarruza geçti ve ilerlemeye muvaffak oldu. Zor du rum dan kur tul mak is te yen Türk or du su tak tik sa - vunma yapmak için, Mustafa Kemal Paşa n n emriyle Sakarya n n do ğusuna çekildi. 5 Ağus tos 1921 de TBMM, Mus - tafa Kemal Pa şa ya Başkomutan unvan n ve TBMM nin yetkisini kullanma hakk n verdi. 23 Ağus tos ta Yu nan l la r n ta ar ru zuy la başlayan savaş 13 Eylül e kadar aral ks z 22 gün sürdü. 100 kilometrelik cephe üzerinde yap lan meydan muharebesinde, kuvvetleri yok edi len Yu nan or du su cep he yi terk et mek zo run da kal - d. Sakarya Zaferi yle birlikte, Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermiştir. lerleme halindeki Yunan ordusunun taarruz kabiliyeti k r lm ş ve kendisini savunmak zorunda b rak lm şt r. Sakarya Zaferi, uluslararas ilişkilere de tesir etmiş, d ş dünyadaki itibar m z art rm şt r. Ünlü ngiliz tarihçi Arnold Toynbee ye göre, "Sakarya Savaş, için de ya şad ğ - m z yüzy l n en büyük savaşlar ndan biridir." Cumhuriyet in ilan 29 Ekim 1923 Birinci toplant s n 23 Nisan 1920 de Ankara da yapan TBMM, bir taraftan Kurtuluş Sa va ş n n ba şar ya ulaşmas n sağlarken, di ğer taraftan yasal düzenlemelerle yeni rejimin temellerini de att. Özellikle, 1921 Anayasas n n, egemenli ğin kay ts z şarts z millete ait olduğunu vurgulayan birinci maddesi cumhuriyetin habercisiydi. Mustafa Kemal Pa şa, 22 Eylül 1923 te, Wiener Neue Freie Presse muhabirine verdi ği demecinde kamuoyu önünde "cumhuriyet" kelimesini ilk defa aç kça dile getirerek cumhuriyetin ilan sürecini resmen başlatt. 28 Ekim de yak n çal şma arkadaşlar yla Çankaya daki akşam ye me ğinde biraraya gelen Mustafa Kemal Pa şa, "yar n Cumhuriyeti ilan edeceğiz" diyerek beklenen aç klamay yapt. O gece, anayasan n birinci maddesine "Türkiye devletinin şekl-i hükümeti cumhuriyettir" maddesinin eklenmesi kararlaş t r l d. 29 Ekim de TBMM Ge nel Ku - rulu nda anayasan n 1., 2., 10., 11. ve 12. maddelerinin de ğiştirilmesi benimsenerek Cumhuriyet resmen ilan edildi. Preveze Deniz Zaferi 27 Eylül 1538 Barbaros Hayreddin Paşa komutas ndaki 122 gemilik Osmanl donanmas, Andrea Doria komutas ndaki 246 gemilik Haçl donanmas n Preveze aç klar nda yenilgiye uğ - ratt. Bu zaferle, Doğu Akdeniz den sonra Orta Akdeniz de de Osmanl üstünlüğü sağlanm ş ol du. Ankara n n başkent oluşu 13 Ekim 1924 Ankara, 13 Ekim 1924 te Türkiye Cumhuriyeti nin başkenti oldu. Milli Mücadele y llar ndan itibaren yönetimin fiili merkezi olan Ankara, art k resmen siyasi merkez kabul edildi. Böylelikle yüzy llard r stanbul un elinde olan "Başkent" olma vasf Ankara ya geçiyordu. Birleşmiş Milletler in kuruluşu 24 Ekim 1945 Birleşmiş Milletler (BM) II. Dünya Sava ş n n ard ndan, sa vaş la r n tek ra r n ön le - mek ve uluslararas bar ş ve güvenliği korumak amac yla kuruldu. BM yasas n, ara la r n da Tür ki ye nin de bulundu ğu 50 ül ke 24 Ekim 1945 tarihinde imzalad. Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI İstanbul a Müze Kütüphane > İstanbul, 7 bin 500 den fazla eser ile i aşk n yazar n edebiyat ve edebiyat kuram na ilişkin eserinin çağdaş bir ortamda sunulduğu Ahmet Hamdi Tanp nar Edebiyat Müze Kütüphanesi ne kavuştu. Gülhane Park nda yer alan Alay Köşkü nde Ahmet Hamdi Tanp nar ismiyle haz rlanan müze kütüphanenin aç l ş Kültür ve Turizm Bakan Ertuğrul Günay taraf ndan yap ld. Edebiyat n farkl dallar nda Türkiye de yay nlanan eserler, Osmanl dan günümüze estetik ve edebiyat konusunda başvuru niteliğindeki kaynaklar, Türkçeden yabanc dillere çeviriler, 7 bin 500 den fazla kitap ile 107 edebiyat ve sanatla ilgili süreli yay n n bas l versiyonlar n n yer ald ğ müze kütüphane kafe ve kafeteryalar yla ayn zamanda çağdaş bir kültürel mekan olarak da edebiyat merakl lar na hizmet edecek. Teknopark İstanbul un temeli at ld > Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Kurtköy de Teknopark İstanbul un ARGE binalar n n temel atma törenine kat ld. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, 10 y l önce sadece 2 tane teknopark olan Türkiye nin, bugün 40 dan fazla teknopark bulunan bir ülke haline geldiğini kaydetti y l n n son çeyreğinde tamamlanmas planlanan ve ilk aşamada yaklaş k 100 firmaya yer verebilecek kapasiteye sahip bloklar için, halihaz rda 450 ye yak n firma başvuruda bulundu. Teknopark İstanbul da y lda toplam 2 milyar dolar n üzerinde yat r m, yaklaş k 950 bin metrekare kapal ofis alan, 30 bin yüksek nitelikli personel istihdam, bine yak n ileri teknoloji şirketi ve y ll k 6-7 milyon dolarl k toplam iş hacmi öngörülüyor. Denizli Çevreyolu hizmete girdi > Ulaşt rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Binali Y ld r m, Denizli Çevreyolu nun aç l ş nda yapt ğ konuşmada, Cumhuriyet tarihinin 79 y ll k bölümünde yap lan bölünmüş yolun iki kat n 9 y lda yapt k dedi. Denizli Serinhisar-Pamukkale-Akköy bölünmüş yollar n n temelini de atan Y ld r m, şöyle konuştu: Denizli gönüllerin, kültürlerin buluştuğu bir kavşak ilimiz. Şehir içerisinde egzoz kirliliği, ses kirliliği art k olmayacak. İzmir- Ayd n-denizli yolu yap ls n yap lmas n, otoyol yap lacak yap lmayacak diye diye 10 sene geçti li y llarda ne babayiğitler burada Denizli-Antalya otoyolu kullan lacak dediler mi? İhalesini de yapt lar m? Ne oldu, hiçbir şey olmad. Geldik, sessiz sedas z, İzmir den Antalya ya kadar bölünmüş yolu yapt k. 4 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Hedef 600 bin yatak kapasitesi > Bakan K l ç, ilk etapta inşaat ve projeleri devam eden yurtlarla birlikte yurt yatak kapasitesini 350 bine ç karmay amaçlad klar n belirterek, Hedefimiz yurt talebinde bulunan hiçbir öğrencimizi aç kta b rakmamakt r. Hükümet olarak amac m z yurt yatak kapasitesini 600 bine ç karmakt r dedi. Bakan K l ç, öğrencilere ayl k 150 TL olarak ödenen yemek ücretiyle birlikte 240 TL olarak ödenen krediyi y lbaş ndan itibaren art racaklar n aç klad. Akdağ: Van a bin sağl k personeli atayacağ z > Sağl k Bakan Recep Akdağ, y lbaş na kadar Van a bin sağl k görevlisi atayacaklar n belirterek, Van sağl k personeline fazlas yla doyuracağ z dedi. Deprem bölgesinde temaslarda bulunan Sağl k Bakan Recep Akdağ, statiğinde sorun olmayan ancak hasar gören hastanelerin k sa sürede hizmet verir hale getirdiklerini söyledi. Erciş te kurulan sahra hastanesinde iyi bir organizasyonun yap ld ğ n vurgulayan Akdağ, S cağa ve soğuğa dayan kl olan sahra hastanesi, normal bir hastanenin yokluğunu aratm yor. Türkiye nin her yöresinden gelen çok değerli sağl k çal şanlar, Türkiye nin yüz ak olan meslektaşlar m orada gönüllü bir şekilde hizmet yürütüyor diyen Akdağ, bu atamalar n ard ndan Van dan başka illerde çal şmak isteyenlere f rsat tan yacaklar n belirtti. Van a 800 öğretmen atamas yap ld > Van da depremin ard ndan yaralar sar lmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanl ğ, Van da görev yapmak üzere 24 branşta 800 öğretmen kadrosuna atama yapt. Geçen Ağustos ay nda "Tercih D ş Atanmak İstiyorum" başvurusunda bulunan adaylar aras ndan yap lan atamalarda öncelik 248 kişi ile s n f öğretmenliğinde. Atanan öğretmen adaylar 14 Kas m da görev baş yapt. Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI İtalya da Berlusconi devri kapand > İtalya da son 17 y la damgas n vuran Berlusconi dönemi kapand. Başbakan Silvio Berlusconi görevinden istifa etti. İtalya da, meclisin Avrupa Birliği nin istediği ekonomik reformlar onaylamas ndan sonra beklenen oldu ve Başbakan Silvio Berlusconi, hükümetiyle istifa etti. Berlusconi nin yerine eski Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Mario Monti, hükümeti kurmakla görevlendirildi. Skandallara rağmen uzun zamand r istifa etmemekte direnen Berlusconi, 1994 y l ndan bu yana 3 kez başbakanl k yapm ş, ad birçok skandala kar şm şt. Yunanistan da Papandreu sonras yeni hükümet > Lukas Papadimos un Başbakan olarak atand ğ Yunanistan da yeni hükümet resmen göreve başlad. Yunanistan da eski Başbakan Yorgo Papandreu nun istifas n n ard ndan kurulan ve PASOK, ana muhalefet Yeni Demokrasi (YDP) ve aş r sağc Halkç Ortodoks Cephe (LAOS) partileri taraf ndan desteklenen koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu ald. Oy kullanan 293 milletvekilinden 255 i hükümete güvenoyu verdi. 38 milletvekili ise hay r oyu kulland. Yunanistan da devam eden ağ r ekonomik krizin ard ndan patlak veren siyasi kriz üzerine PASOK, YDP ve LAOS partilerinin desteğiyle kurulan teknotrat Başbakan Lukas Papadimos liderliğindeki yeni hükümet, parlamentodan ald ğ 255 evet oyuyla resmen görevine başlam ş oldu. Filistin UNESCO üyesi oldu > Merkezi Paris te bulunan Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu UNESCO, Filistin in üyelik başvurusunu oylad. BM Bilim ve Kültür kuruluşu UNESCO, Filistin i tam üyeliğine kabul etti. UNESCO ya üyelik başvurusunun görüşülmesi 1989 y l ndan bu yana ertelenen Filistin, kuruluşta gözlemci olarak bulunuyordu. Avrupa da Filistin oylamas yla ilgili mekik diplomasisi yürüten İslam İşbirliği Teşkilat Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, çok say da üst düzey temsilciyle ikili görüşmelerde bulundu. 6 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Merkel: "Almanya için ay p" > Almanya Başbakan Angela Merkel, Başbakanl k sitesinde yay nlanan aç klamas nda y llar aras nda çoğu dönerci 8 Türk ve 1 Yunan öldürmekle suçlanan Neo-Nazi teröristler ve bağlant lar na değindi. Başbakan Merkel, son video mesaj n ülkedeki Türk toplumuna ay rd. 8 i Türk, 1 i Yunan ve 1 kad n polisin öldürülmesi olaylar n n tam ayd nlat lamad ğ n ancak, elde edilen ipuçlar n n Neo-Naziler i gösterdiğini belirten Merkel, Bu suçlar, ülkemiz için bir ay pt r" dedi. Yak nlar öldürülenlerle birlikte yas tuttuğunu, Almanya daki milyonlarca kişinin de ayn düşüncede olduğunun alt n çizen Başbakan Angela Merkel, Bu olaylar ayd nl ğa kavuşturuncaya kadar huzura ermeyeceğiz. Almanya hukuk devletidir ve bu ülkedeki yasalar ülkemize ne zaman geldiğine bakmadan, herkes için geçerlidir" diye konuştu. Davutoğlu: "Bir damla kan n dahi hesab sorulacak" > D şişleri Bakan Ahmet Davutoğlu, Almanya da öldürülen Türk vatandaşlar na ilişkin, Bu, Almanya daki her vatandaş m z n bir damla kan n n dahi hesab sorulacak bir meseledir. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmas n dedi. Almanya n n Heilbronn kentinde 2007 y l nda öldürülen kad n polis memuru Michale K. ile kamuoyunda dönerci cinayetleri olarak bilinen ve 8 Türk ile bir Yunanl n n y llar aras nda öldürüldüğü olaylar n n arkas nda aş r sağc Nasyonal Sosyalist Yeralt adl grubun olduğu bildirilmişti. Seyfülislam Kaddafi yakaland > Libya da geçtiğimiz ay yakalanarak öldürülen Muammer Kaddafi nin firari oğlu Seyfülislam da yakaland. Libya Başbakan Abdürrahim El Kib, Seyfülislam Kaddafi nin Libya da yarg lanacağ n söyledi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Adalet Bakan Muhammed el Allagui yapt ğ aç klamada, Uluslararas Ceza Mahkemesi (UCM) taraf ndan hakk nda tutuklama emri ç kar lan Seyfülislam Kaddafi nin ülkenin güneyindeki Obari Kasabas yak nlar nda yakaland ğ n söyledi. Uluslararas Af Örgütü ise, Libya Ulusal Geçiş Konseyi ne, Seyfülislam Kaddafi nin Uluslararas Ceza Mahkemesi ne (UCM) teslim edilmesi çağr s nda bulundu. Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 7

10 Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8.2 büyüdü TÜRKİYE EKONOMİSİ, 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 8.2 ORANINDA BÜYÜME KAYDETTİ YILININ İLK 9 AYINDAKİ BÜYÜME ORANIMIZ İSE YÜZDE 9.6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ. Ekonominin en durgun döneminde Son 11 y l n rekoru Türkiye rekor büyüme ile dünya ikincisi > Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2011 y l üçüncü döneminde yüzde 8.2 büyüdüğünü aç klad. TÜİK, 2011 y l üçüncü döneme ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) verilerini aç klad. Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi has la tahmininde, 2011 y l üçüncü üç ayl k döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi has la yüzde 17.4 lük art şla 348 milyar 802 milyon lira oldu. 8 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

11 GSYH yüzde 7.7 artt Sabit fiyatlarla ise bu dönemde ekonomi, yüzde 8.2 lik büyümeyle 31 milyar 29 milyon lira oldu. Takvim etkisinden ar nd r lm ş sabit fiyatlarla GSYH 2011 y l üçüncü üç ayl k döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 7.7 lik art ş gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm ş GSYH değeri bir önceki döneme göre yüzde 1.7 artt. 11 y l sonra rekor büyüme Öte yandan 2000 y l ndan bu yana Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrek büyüme rakamlar nda hiç bu kadar yüksek büyüme elde etmemişti. Türkiye ekonomisi son olarak 2000 y l 3. çeyreğinde yüzde 8.6 oran nda büyümüştü. Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, 3. çeyrekte yüzde 8.2 büyüyen Türkiye nin, büyüme h z nda dünyada Çin den sonra 2. s rada yer ald ğ n belirtti. Sabit fiyatlarda en fazla büyüme gösteren sektör dolayl mali arac l k hizmetleri oldu Sabit fiyatlarla bak ld ğ nda geçen y l n ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 12.2, ikinci çeyrekte yüzde 10.2, üçüncü çeyrekte yüzde 5.3, dördüncü çeyrekte de yüzde 9.2 büyüme göstermişti. Y l n tamam nda ise ortalama büyüme yüzde 9 u bulmuştu. Türkiye ekonomisinde 2011 y l n n üçüncü döneminde sabit fiyatlarla en fazla büyüme gösteren sektör, dolayl mali arac l k hizmetleri oldu. Geçen y l n üçüncü çeyreğinde yüzde 12.7, bu y l n ilk çeyreğinde ise yüzde 13.9 büyüyen sektör, ikinci çeyreğinde 18.8 büyüme gösterdi. Sektörün cari fiyatlarla büyüklüğü, 3 milyar 908 milyon liraya yükseldi. Türkiye ekonomisinde tüm sektörlerde büyüme gözlendi En fazla büyüyen sektörlerin baş nda mali arac kuruluşlar n faaliyetleri (yüzde 15.8), inşaat (yüzde 10.6), ulaşt rma, depolama ve haberleşme (yüzde 9.7), toptan ve perakende ticaret (yüzde 9.6) geldi. Ekonomi Bakan Zafer Çağlayan: "Güven ortam ve ekonomideki, büyümedeki istikrar n her alana yans d ğ n hep birlikte göreceğiz y l n n ilk iki çeyreğinde büyümede gösterdiği performans ile dünya ekonomilerinden ayr şan Türkiye, üçüncü çeyrekte de beklentilerin üzerinde büyüyerek farkl olduğunu bir kez daha kan tlad. Bu büyüme oran na şaş rmad k ve şaş rtmad k, sadece parmak s rt yoruz. Başbakan Yard mc s Ali Babacan: Türkiye ekonomisi y l n ilk dokuz ay nda kaydettiği büyüme istihdam yaratan bir büyüme. Pek çok ülkede işsizlik oranlar n n yüksek seviyede seyrettiği bir dönemde Türkiye de bu y l n üçüncü çeyreği itibariyle geçen y l n ayn dönemine göre, ilave 1 milyon 689 bin kişiye istihdam sağland. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün: 3. çeyrekte yüzde 8.2 lik büyüme ile Çin den sonra 2 inci s rada yer ald k y l n n tamam nda Türkiye ekonomisinin yaklaş k yüzde 8 lik büyüme ile yine iyi bir büyüme performans göstermiş ekonomi olacağ n şimdiden söyleyebiliriz. Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 9

12 Statükosuz Türkiye Anayasal kurumlar n devletin üzerinde birer devlet görüntüsü vermesi, y llarca bu ülkeye, bu millete büyük bedeller ödetmiştir. Vatandaş yok sayan, vatandaşl k aidiyetini yaralayan bir anayasa ile bulunduğumuz noktadan ileriye gidemeyiz. AK PARTi 18. İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI EKİM AYINDA KIZILCAHAMAM DA YAPILDI. BAŞBAKAN ERDOĞAN: DEVLET HİÇBİR SURETLE MİLLETTEN ESİRGENMEMELİDİR. SADECE TÜRKİYE YE AYAK BAĞI OLAN ESKİ STATÜKOYU DEĞİŞTİRMEK YETMEZ, YENİ PERSPEKTİFİMİZİN YENİ BİR STATÜKO İNŞA ETMEK OLMADIĞINI İŞİN BAŞINDA İLAN EDİYORUZ. > AK PARTi 18. İstişare ve Değerlendirme Toplant s, Ekim tarihlerinde K z lcahamam Asya Termal Otel de AK PARTi Meclis Grubu, Parti teşkilat n n ana kademeleri ve kurucu kadrolar n n kat l m yla gerçekleştirildi. AK PARTi ile başlayan ve geleneksel hale gelen istişare toplant s nda, Türkiye nin gündemindeki konular, yeni anayasa çal şmalar ve yeni dönemdeki çal şmalar konuşuldu. Aç l ş töreninin ard ndan üç gün boyunca, bakanlar, genel başkan 10 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

13 BAŞBAKAN ERDOĞAN: MİLLET EGEMENLİĞİNİ TAM OLARAK TAHAKKUK ETMESİNİN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI, SAĞLAM BİR TEMEL ÜZERİNDE İNSANI VE TOPLUMU ESAS ALAN BÜTÜN KURUMLARI HUKUK ZEMİNİNE ÇEKEN YENİ BİR ANAYASADIR. Yeni anayasa önümüzdeki en önemli konudur Türkiye nin bütün meselelerinin düğümlendiği anayasa meselesi, ileri demokrasi ve güçlü Türkiye için önümüzdeki en önemli konudur. Milletin bu beklentisini karş laman n tam zaman d r. 12 Eylül referandumundan ç kan güçlü irade ve 12 Haziran seçimlerinde Türk siyasi tarihinde eşi görülmemiş bir kararl l kla milletimiz Türkiye art k ileri demokrasiye geçsin diyor. Bu mesaj tart ş lmazd r. Bunun önüne AK PARTi olarak herhangi bir önyarg getiremeyiz. Devlet hiçbir suretle milletten esirgenmemelidir. Sadece Türkiye ye ayak bağ olan eski statükoyu değiştirmek yetmez. Yeni perspektifimizin yeni bir statükoyu inşa etmek olmad ğ n da işin baş nda ilan ediyoruz. yard mc lar, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri kendi alanlar yla ilgili sunumlar yapt lar. Avrupa Birliği ve üyelik süreci, Türk ekonomisi ve dünya ekonomisindeki yeri, terörle mücadeledeki yeni anlay ş m z, yeni anayasa çal şmalar gündeme geldi. 3 günlük istişare toplant s, AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan n yapt ğ aç l ş konuşmas ile başlad. Başbakan Erdoğan, hem aç l ş konuşmas nda hem de kapan ş konuşmas nda, kat l mc lara ve Türkiye ye önemli mesajlar verdi. Bizim inand ğ m z Türkiye, kendini s n rlar içine kapatm ş veya kapat lm ş boş vehimlerin elinde esir b rak lacak bir ülke değildir diyen Başbakan Erdoğan, eski vehimlere, yeni vehimler eklenemeyeceğini ve bu büyük milletin ay y ld zl bayrağ n alt nda bütünleşerek, geleceğe emniyet ve güven içinde yürüyeceğini ifade etti. İstisnas z her vatandaş m z hukukun güvencesine al nacak 12 Haziran seçimlerinde halk n AK PARTi ye hayati bir görev verdiğini belirten Başbakan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin ve siyaset kurumunun en önemli gündem meselesinin bu olduğunu söyledi. Yeni anayasan n bürokratik ideolojilerin değil, milletin eseri olacağ n belirten Başbakan Erdoğan, Toplum ad na kararlar önceden veren, özgürlük alanlar n baştan s n rlayan, belirlenmiş sabitelerle toplumu şekillendirmeyi hedefleyen bir anayasa değil, evrensel değerlerle tezat teşkil etmeyen ve milletimizin r zas na uygun bir anayasaya ihtiyac m z var dedi y l ndan beri istisnas z toplumun her kesimi taraf ndan tart ş lan darbe anayasas n n toplumun her kesimine dar geldiğinden herkesin mutab k Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 11

14 AK PARTi ile kriz kavram adeta tarih oldu. 9 senelik iktidarda geriye doğru tek bir ad m at lmad. AK PARTi kadrolar, demokrasi için ileri bir hukuk düzeni için, refah ve toplumsal huzuru art rmak için al n teri döktü. AK PARTi ile birlikte Türkiye, çözümsüz görünen sorunlar n üstesinden geldi. İktidar yorgunluğuna prim vermiyoruz. Gücümüzü milletten al yoruz. olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, Türkiye nin devleti millete ait k lan ve vatandaşl k aidiyetini perçinleyen bir anayasaya ihtiyac olduğunu belirtti. Demokrasiyi geliştiren, özgürlük alanlar n genişleten yeni bir anayasan n şart olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, millet eliyle yap lacak anayasan n Türkiye Cumhuriyeti nin bütün vatandaşlar na kendi ülkelerinde ev sahibi olduklar n hissettiren bir anayasa olacağ n söyledi. Başbakan Erdoğan, bu anayasan n kirac ile ev sahibi aras nda bir mukavele değil istisnas z her vatandaş m z n hukukunu güvenceye alan toplumsal bir mutabakat metni olmas gerektiğini ifade etti. En az Türkiye büyüklüğünde düşünün diyen Başbakan Erdoğan, Türkiye nin y llarca baş n kuma gömerek, yanl ş zihniyetler elinde içine kapand ğ n söyledi. Başbakan Erdoğan, yeni Anayasa ile ilgili şöyle konuştu: Millet egemenliğini tam olarak tahakkuk etmesinin olmazsa olmaz şart, sağlam bir temel üzerinde insan ve toplumu esas alan bütün kurumlar hukuk zeminine çeken yeni bir anayasad r. Mevcut anayasaya göre devletimizin kurumlar bir tarafa, anayasal kurumlar bir tarafa. Başbakan Erdoğan, Türkiye nin devleti millete ait k lan ve vatandaşl k aidiyetini perçinleyen bir anayasaya ihtiyac olduğunu belirtti. Anayasal kurumlar n devletin üzerinde birer devlet görüntüsü vermesi, y llarca bu ülkeye, bu millete büyük bedeller ödetmiştir. Vatandaş yok sayan, vatandaşl k aidiyetini yaralayan bir anayasa ile bulunduğumuz noktadan ileriye gidemeyiz. Demokrasiyle kalk nma birbirinden ayr lamaz Biz Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş y l dönümü olan 2023 y l na dünyan n en büyük 10 ekonomisinden biri olarak gireceğimizi söylerken, bütün bu göstergelerden hareket ediyoruz. Hesab m z bütün bu somut gerçeklerden yola ç karak yap yoruz. Milletimizle gönül gönüle vererek, 9 y lda bütün karanl klar ayd nl ğa çevirdik. Bundan daha fazlas n başaracak, gücümüz de enerjimiz de var. Yeter ki biribirimize bağl l ğ m z, ülkemize sevgimizi, huzur ve istikrar m z kaybetmeyelim. Siyasi istikrar ile ekonomik istikrar ilişkisini en iyi ortaya koyan tablo, Türkiye ekonomisinin bugün ulaşt ğ noktad r. Şimdi yepyeni bin anayasa ile ülkemizde istikrar kurumsallaşt rmak istiyoruz. Demokrasiyle kalk nma birbirinden ayr lamaz. İktidara geldiğimiz ilk gün- 12 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

15 den itibaren demokrasiyi güçlendirmek üzere att ğ m z ad mlar bu istikrar tablosunun ortaya ç kmas nda doğrudan etkili olmuştur. İnşallah bu dönemde haz rlayacağ m z modern ve sivil bir anayasa ile sadece istikrar değil, Türkiye nin diğer bütün kazan mlar n da kal c hale getirme imkan bulacağ z. Ekonomik kalk nman n devam için refah düzeyimizin artmas ve sosyal bar ş için bunu gerekli görüyoruz. AK PARTi siyaseti, sadece milleti esas al r Milletimizin sesini, beklentisini, değişim iradesini iktidara taş maya geldik. AK PARTi siyaseti milletimizin yanl şlar n doğrularla değiştirme şuuru ve iradesinden vücut bulmuştur. AK PARTi, ülkesini seven, milletine inanan, değerlerine sayg l, dünyay tan yan, yeniliklere aç k, bilgili, donan ml, vicdan sahibi, yeni nesillere öncülük etmek üzere yola ç km şt r. AK PARTi siyaseti, Türkiye nin büyüklüğüne inanan, milletimizin as rlardan bu yana edindiği büyük birikim ve tecrübelerin fark nda, tarihin ülkemize yüklediği misyonun şuurunda bir siyasettir. AK PARTi, kendini mutlu az nl klar n, imtiyazl s n flar n gölge iktidarlar n hegemonyas na kilitlemeye asla raz olmayan, olmayacak bir partidir. AK PARTi siyaseti, sadece ve sadece milleti esas alan, milletin hissiyat n siyasi dile tercüme eden bir siyasettir. AK PARTi siyaseti, demokrasi içinde, millet iradesini ve hukuk ilkelerini devre d ş b rakacak herhangi bir başka güç ve iradeye asla yer olmad ğ n bilen duruşuyla bu gerçeğin hakk n veren bir siyasettir. Milletin mal na göz dikenlerin, ülkenin kaynaklar n talan etmeye yeltenenlerin, adalet vicdan n hiçe sayanlar n bizim aram zda yeri yoktur. AK PARTi, kendini mutlu az nl klar n, imtiyazl s n flar n gölge iktidarlar n hegemonyas na kilitlemeye asla raz olmayan, olmayacak bir partidir. AK PARTi siyaseti, sadece ve sadece milleti esas alan, milletin hissiyat n siyasi dile tercüme eden bir siyasettir. AK PARTi siyaseti, demokrasi içinde, millet iradesini ve hukuk ilkelerini devre d ş b rakacak herhangi bir başka güç ve iradeye asla yer olmad ğ n bilen duruşuyla bu gerçeğin hakk n veren bir siyasettir. Milletin mal na göz dikenlerin, ülkenin kaynaklar n talan etmeye yeltenenlerin, adalet vicdan hiçe sayanlar n bizim aram zda yeri yoktur. Recep Tayyip Erdoğan

16 Üçüncü Türkiye-İspanya Zirvesi nin ard ndan Başbakan Erdoğan ve İspanya Başbakan Zapatero, Başbakanl k Merkez Bina da ortak bir bas n toplant s düzenlediler. Başbakan Erdoğan, uluslararas teröre karş en önemli silah n medeniyetler ittifak n temin etmek olduğunu söyledi. Medeniyetler İttifak güçlendirilerek devam etmeli BAŞBAKAN ERDOĞAN: ULUSLARARASI TERÖRE KARŞI EN ÖNEMLİ SİLAH, MEDENİYETLER İTTİFAKINI TEMİN ETMEKTİR, BUNU BAŞARMAYA MECBURUZ. MEDENİYETLER İTTİFAKI, ASLINDA MEDENİYETLER ÇATIŞMASINI ÇÖKERTEN BİR PROJE OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTIR. > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararas teröre karş en önemli silah, medeniyetler ittifak n temin etmektir, bunu başarmaya mecburuz. Medeniyetler İttifak, asl nda medeniyetler çat şmas n çökerten bir proje olarak ortaya ç km şt r dedi. Başbakan Erdoğan ve İspanya Başbakan Jose Luis Rodrigues Zapatero, Türkiye- İspanya 3. Zirvesi nin ard ndan ortak bir bas n toplant s düzenledi. Başbakan Erdoğan, Başbakanl k Merkez Bina da yapt ğ aç klamada, İspanya ve Türkiye nin iki Akdeniz ülkesi olduğunu dile getirerek, Arap Bahar olarak nitelenen sürece değindi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: Arap Bahar olarak tan mlanan şu süreç içinde Türkiye, demokrasi sürecini hak ve özgürlükler sürecini, totaliter rejimlere karş bak ş itibariyle, otokratik rejimlere bak ş itiba- 14 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

17 atmayacaklar n aç klad klar için bizler de ad m m z şu anda atm ş bulunuyoruz dedi. Bir gazetecinin, NATO nun füze kalkan kurulmas na yönelik çal şmalarda son nokta nedir? Türkiye nin çekinceleri giderildi mi? Uluslararas bas nda bu kalkan n İsrail i korumak ad na yap ld ğ yorumlar var. Bu noktada İran dan gelen tepkiler var. Bunlar nas l değerlendirirsiniz? sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, Bu konu, Türkiye de tabii bir radar üssünün kurulmas olay d r dedi. Uluslararas teröre karş en önemli silah, medeniyetler ittifak n temin etmektir, bunu başarmaya mecburuz. Günümüz dünyas farkl inanç ve kültürlere ait insanlar n bar şa dayal bir gelecek inşa etmelerini gerektiriyor. BM Genel Kurulu, bunun önemli bir s nav n verecektir. riyle İspanya ile ayn düşünceleri paylaş yoruz. Teröre karş en önemli silah, medeniyetler ittifak Bugün gelinen noktada, 100 ü aşk n ülkenin, uluslararas kurum ve kuruluşlar n, art k Medeniyetler İttifak Projesi nin yan nda yer ald ğ n anlatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunlar şuanda Medeniyetler İttifak n n içinde bulunuyorlar. Çünkü biliyoruz ki uluslararas teröre karş en önemli silah, medeniyetler ittifak n temin etmektir, bunu başarmaya mecburuz. Medeniyetler İttifak, asl nda medeniyetler çat şmas n çökerten bir proje olarak ortaya ç km şt r. Bundan dolay çok büyük öneme haizdir ve bunu güçlendirerek devam ettirmekte de kararl y z. Tabii, Günümüz dünyas, farkl rk, inanç ve kültürlere ait insanlar n bar şa dayal bir gelecek inşa etmelerini gerektiriyor. Ve bunun için biz siyasilerin, biz liderlerin, ortaya çok önemli tav rlar koymas gerekiyor. Öyle zannediyorum ki bu y l n BM Genel Kurulu, bunun önemli bir s nav n verecektir. İsrail den üç konuda çözüm bekliyoruz Başbakan Erdoğan, Zapatero ile düzenledikleri ortak bas n toplant s nda, gazetecilerin sorular n da yan tlad. Başbakan Erdoğan, İsrail ile yaşanan sorunlarla ilgili bir başka soruyu yan tlarken de Türkiye nin özellikle İsrail den 3 önemli sorunun çözümünü istediklerini an msatt. Başbakan Erdoğan, Bir, Türkiye den özür dileceksiniz dedik. İsrail e teklifimiz budur. İki, tazminat ödenmesi dedik. Üç, Gazze ye ambargonun kald r lmas... Bunlar yerine gelmediği sürece normalleşmenin olmas da mümkün değildir dedik. Ve böyle bir ad m da İki vizyoner ülke konumunday z İspanya n n, Türkiye nin AB üyeliği sürecine verdiği desteğe de değinen Başbakan Erdoğan, şunlar söyledi: İspanya n n AB üyelik sürecimize verdiği destekten bahsetmiştim y l n n ilk yar s ndaki dönem başkanl ğ s ras nda Türkiye nin kat l m sürecinde ilerleme sağlanmas için samimi bir çaba sergilediğini o dönemde gördük. Bu tutumu da tabii takdirle karş l yoruz. Özellikle Türkiye şu anda ekonomik alandaki temkinli gidişi, büyüme oran ndaki sağlad ğ başar, gerek mali disiplin, gerekse bölgedeki örnek duruşu dünyada takdirle izleniyor. Ve bu süreç adeta ekonomik yat r mlar noktas nda Türkiye yi gerçekten, s ğ n lacak bir liman, bir ülke olarak görüyor. Bunun da ötesinde bizler özellikle enerji alan nda İspanya ile çok daha farkl ad mlar yenilenebilir enerji noktas nda atmay hedefliyoruz. Ayn şekilde ulaş mda özellikle de rayl sistemde, kara ulaş m nda, deniz ulaş m nda müşterek ad mlar atmay hedefliyoruz. İspanya ve Türkiye olarak bunlar başarabilecek iki vizyoner ülke konumunday z. Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 15

18 Başbakan Erdoğan: Biz büyük bir aileyiz BAŞBAKAN ERDOĞAN BAHAR TURUNUN İLK DURAĞI OLAN KAHİRE DE BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN KARŞILANDI. ARAP BİRLİĞİ DIŞİŞLERİ KONSEYİ NDE KONUŞAN BAŞBAKAN ERDOĞAN: AYNI KADERİ PAYLAŞAN TÜRKLER VE ARAPLAR İÇİN ORTAK GELECEĞE SAHİP ÇIKMANIN ZAMANI GELDİ. MISIR, TUNUS VE LİBYA YA GİDEN BAŞBAKAN ERDOĞAN, GAZZE YE GİTMİYORUM AMA HASRETİ İÇİNDEYİM DEDİ. > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül de ç kt ğ tarihi Kuzey Afrika ziyaretinde, M s r, Tunus ve Libya da coşkulu kalabal klar karş lad. M s rl lar n, Tunuslular n ve Libyal lar n sevgi gösterileriyle karş lanan Başbakan Erdoğan, tarihi Kuzey Afrika ziyaretinde hem bölgeye hem de dünyaya önemli mesajlar verdi. Başbakan Erdoğan n ilk durağ M s r d. Başbakan Erdoğan, kendisini karş lamaya gelen M s rl lar Selam olsun M s r gençliğine, M s r halk na 16 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

19 Ellerinde Türk bayraklar yla Başbakan Erdoğan takip eden M s r halk, Başbakan a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. sözleriyle Arapça selamlad. Havaalan nda yaklaş k bin-bin 500 M s rl, Başbakan Erdoğan M s r a hoşgeldin, M s r ve Türk halk tek bir yumruk, M s r-türkiye el ele, M s r-türk kardeşliği yönünde sloganlar att. Program kapsam nda Meçhul Asker An t ve Türk Şehitliği ne çelenk koyan Erdoğan, El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyib ve M s r Müftüsü Dr. Ali Cuma ile Yüksek Askeri Konsey Başkan ve Savunma Bakan Mareşal Hüseyin Tantavi ile biraraya geldi. Başbakan Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi ile baş başa görüşmesinin ard ndan Arap Birliği D şişleri Bakanlar Konseyi aç l ş oturumunda konseye hitap edecek. tarihi gelişmelerin yaşand ğ bir dönemde bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başbakan, Arap Birliği D şişleri Bakanlar Konseyi Toplant s nda yapt ğ konuşmada, Türk ve Arap halklar olarak, ebedi kardeşliğimizden ald ğ m z güçle aram zdan gün ş ğ n n geçmesine izin vermeyecek kadar saflar m z s k tutmal y z. Farkl dillerle ayn anlam coğrafyas n ve kaderi paylaşan bizler için yeniden ortak geleceğe sahip ç kma zaman gelmiştir dedi. Türkler ve Araplar olarak yüzy llard r tarihi dostluk ve kardeşlik bağlar na sahip halklar n evlatlar olduklar n ifade eden Erdoğan, Birimizin kederi hepimizi kederlendirdi, yine birimizin sevinci, neşesi, hepimizin yüzünü güldürdü. Bizler geçmişleri, bugünleri ve gelecekleri ortak çizilmiş iki milletiz. Halklar n meşru talepleri karş s nda bugün tak n lan tutum ve at lan ad mlar n hesab n n, ancak halklar taraf ndan sorulabileceğini belirten Başbakan, "Bu çağr m, bölgemizdeki tüm ülkeler için geçerlidir ve buna İsrail de dahildir dedi. Filistin meselesi bir insanl k meselesidir Başbakan Erdoğan, Kahire de, Arap Birliği D şişleri Bakanlar Konseyi nin aç l ş oturumunda konseye hitap etti. Erdoğan, besmele çekerek başlad ğ konuşmas nda, M s r Arap Cumhuriyeti Başbakan İsam Şeref ve Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil El Arabi ye, gösterdikleri misafirperverlikten dolay teşekkür etti ve bölgede Eylül-Ekim 2011 Türkiye Bülteni 17

20 Başbakan Erdoğan, M s r Başbakan Isam Şeref ile görüştü. Yapt klar görüşmenin ard ndan Başbakan Erdoğan ile M s r Başbakan Isam Şeref, ortak bas n toplant s düzenlediler. Başbakan Erdoğan, tarihi Kuzey Afrika gezisinde ikinci durağ Tunus oldu. Başbakan Erdoğan, Tunus Geçici Hükümet Başkan Beci Caid Essebsi ile başbakanl k binas nda bir süre görüştü. İki lider görüşmelerinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenlediler. Başbakan Erdoğan, Ortadoğu da yaşanan son gelişmeleri şöyle değerlendirdi: Arap Bahar n n oluşmas, M s r, Yemen, Libya, Bahreyn, Suriye de kendini gösterdi. Arzumuz hep şudur; devrimler kanla olmas n, insan öldürerek olmas n. Devrimler, fikirlerin, ideallerin sand ktan yans mas suretiyle milletlerin iradesiyle gerçekleşsin. Tunus ve M s r da bu büyük ölçüde görüldü diyebiliriz dedi. Başbakan Erdoğan, ortak bas n toplant s n n ard ndan, beraberindeki heyetle Medine Çarş s na geldi. Çarş y gezen Başbakan Erdoğan, vatandaşlar ve esnaf sevgi gösterileriyle ve büyük bir coşku içinde Başbakan Erdoğan, M s r ziyaretinin 3. gününde K pti Cemaati Lideri papa Shunnudayu u ziyaret etti. karş lad. Başbakan Erdoğan, Tunus a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsam nda Cumhurbaşkan Vekili Fuad Mebeza y ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanl ğ Saray nda Mebeza ile bir süre görüştü. Başbakan Erdoğan, daha sonra beraberindeki resmi heyetle birlikte, Geçici Hükümet Başkan Beci Caid Essebsi nin Dhaifa ile bir araya geldi. Başbaşa ve heyetler aras görüşmelerin ard ndan Erdoğan ve Essebsi ortak bas n toplant s düzenledi. Başbakan Erdoğan, Ortadoğu daki gelişmeler ve Filistin sorunu konusunda sorulan bir soru üzerine, Ortadoğu ve Filistin konular nda Türkiye nin tavr n n çok net olduğunu belirtti. Erdoğan, Gazze ya da başka bir yere giden Türk gemilerinin seyrüsefer noktas nda uluslararas sularda her an korunmas n temin edeceklerinin de alt n çizerek, Doğu Akdeniz de İsrail istediği gibi at oynatamayacak. Bu konuda kararl l ğ m z görecek. Firkateynlerimiz, hücum botlar m z oralarda olacak diye 18 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2011

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili

Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili 1 Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili 11 yıllık iktidarımız süresince 3 Y ile mücadele ettik. Yolsuzlukların ve yasakların karşısında durduk, yoksulların

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR EDİTÖRDEN 1 ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Bu ülkede şiddet, terör, kaba kuvvet,

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye. Beraber yürüdük biz bu yollarda: AK Parti nin kuruluş öyküsü... (Sayfa 10)

Türkiye. Beraber yürüdük biz bu yollarda: AK Parti nin kuruluş öyküsü... (Sayfa 10) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 3 A USTOS 2003 Beraber yürüdük biz bu yollarda: AK Parti nin kuruluş öyküsü... (Sayfa 10) 14 Kurulufl Günü Sonunda başardık. Şu dakikadan itibaren, Türkiye

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

MHP adayları hız kesmiyor

MHP adayları hız kesmiyor AKÜ 10 bin mezun daha verdi Ercan: İş adamları AKP ye yakın davranmaya zorlanıyor Afyon Üniversitesi nin (AKÜ) 2014-2015 Akademik Yılı Genel Mezuniyet Töreni fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilerin

Detaylı

Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt

Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt GEÇMİŞTEN WIKILEAKS E KARŞI TARİHÎ TEDBİRLER 01 02 0 03 02 2013 SOSYAL HAYAT Hamam Ruhsal ve bedensel ar nma Başar 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler Söyleşi Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR ISSN 1308-7622 8 Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

AYIN TARİHİ. Suriye de Kimyasal Katliam

AYIN TARİHİ. Suriye de Kimyasal Katliam AYIN TARİHİ Ağustos 2013 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından aylık yayımlanır. Yaygın süreli yayınların derlemelerinden oluşur. Kimyasal silah kullanıldı, bu karşılıksız

Detaylı

Yunanistan ile Arnavutluk aras nda PETROL KR Z YUNANİSTAN'ın sınır oluşturan tartışmalı

Yunanistan ile Arnavutluk aras nda PETROL KR Z YUNANİSTAN'ın sınır oluşturan tartışmalı SAYFA 01 600 YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA İz. PİM. PP 104 25 MAYIS 2015 PAZARTES - Y l: 7 Say : 323 www.balkangunlugu.com CUMHURBA KANI ERDO AN Bosna y bir kez daha fethetti Balkanlar a ard arda sefer

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya AL BEYOÚLU-REÞAT ÜNAL-ÖNDER GACEMER 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün yaßam üzerine yürüttü üm çal ßma çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle teßekkür etmek istiyorum.

Detaylı

AK Parti neden kazanıyor?

AK Parti neden kazanıyor? YIL: 2011 SAYI :98 23-30 AĞUSTOS 2011 Başbakanımız Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. Türkiye'yi sabotajlarla durduracağını zannedenler pusu kurmaya

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı