üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!"

Transkript

1 Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A ar H e r y e r d e üsler fievket Kazan kapatılsın! H. Sami Türk T a l e b i n i h a y k r a l m AKP iktidar ve Adalet Bakan Cemil Çiçek adlar n katliamc lar aras na m yazd racak? Aysel Çelikel... Sansürleri yalanlar parçalayan direnifl gündemden silinemiyor! Bu topraklar üzerinde söz ve karar hakk bizimdir: Her yerde, her biçimde irademizi ortaya koyal m!

2 Umudun Resmini Mutlulu un resmini yapabilen bir ressam ç kt m bilemiyoruz; ama umudun resminin yap ld n biliyoruz. Bu resmin, bu resimlerin ressam biziz. Zulmün, açl n Yapan Halk m... içinde, umudun resmini yap yor vefakar, cefakar halk m z. Tabutun içindekilerle, tabutu omuzlayanlar yla, yüzlerle, binlerle, uzay p giden k z l bayrak deniziyle biziz bu resmin ressam. Mezar tafllar aras nda k vr m k vr m bir kortej ilerliyor. Yüzlerce insan, beyaz mezar tafllar aras nda k z l bayraklar yla ac s n, öfkesini ve flehidini tafl - yor. Bu mezarl k bu ülkede. Bu beyaz tafllar aras nda umudun ve kararl l n fliirini yazan bizim halk m z. Biziz tabutta giden. Biziz tabutu omuzlayan. Biziz kufl uçmaz, kervan geçmez da bafllar nda, medya n n hiç görmeyece ini ve göstermeyece ini bile bile binlerle yürüyen. Biziz gecekondular n çamurlu yollar n, lekesiz bayraklar m zla arfl nlayan. Biziz kar f rt na demeden, en büyük f rt nalara gögüs germifl direniflçilerimizi omuzlar m zda tafl yan. Bir de il, befl de il, on de il... Gören gözler yorulur, duyan kulaklar yorulurken, biziz yorulmayan. Bittiler diyen demagojiler, tecrit oldular fetvas veren spekülasyonlar yok burada. Burada hayat n, gerçe in kendisi var. Burada biz var z. Burada hiç bir karanl n, hiç bir f rt nan n yokedemedi i umut var. Kuflat lm fl, yak lm fl y k lm fl hapishanelerin, bombalanm fl ülkelerin, ak ll bombalar n, uçak gemilerinin resimlerinden baflka bir resme yer verilmeyen emperyalist dünyan n galerilerine, iflte bu resimleri sokuyoruz; bizim çizdi imiz resimler de ifltiriyor galerinin karanl k, kasvetli havas n. nançs zl ktan kurumufl beyinlere, açl ktan erimifl bedenlerimizle umut ekiyoruz. Umutsuzluktan buruflmufl yüreklere, dalgalanan k z l bayraklar m zla karanfiller ekiyoruz... Eyy, beyaz mermerler aras nda k z l bayraklar dalgaland rarak umudun resmini çizen ressam; ölünmez mi senin u runa, yürünmez mi senin için düflman n üstüne! Eyyy dalgalanan bayraklar n ressam, sen varken umut tükenir mi! Irak ta Canl Kalkan zlemek yerine, mücadele ederek ölmeyi tercih ediyorum Nas l bir Üniversite? Gençlik, kat l mc tart flma diyen Mumcu ya cevap veriyor: Bizim karar almad m z üniversite, bizim de ildir! DENETLENEMEYEN HUKUKSUZ ORDU YAfi kararlar n b rak n; Genelkurmay n bütçesini, OYAK ony llard r denetleyebiliyor musunuz?... Foto raflarla Tarihimiz INTERNET adresi: adresi: Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Ali Ercan Göko lu Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Sen a lama anam Dertlerim çoktur Çekti im çilenin hesab yoktur. Yi itlik yolunda üstüme yoktur Eflkiya dünyaya hükümdar olmaz Kaç bin, kaç onbin ana yavrusunu infaz alanlar ndan, hapishanelerden al p mezarl klara tafl - d bu ülkede, biliyor musunuz? Eflkiya hüküm sürdü ü içindir bu zulüm. Eflkiya dünyaya hükümdar olmas n diyedir bütün bu ac lar, ayr l klar, ölümler. Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Tarih: On y llard r süregelen bir tarih ANALAR VE EVLATLARI ngiltere: 2 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Akcadag Verlag- Odenwaldstr Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Telfaks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 154 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Telfaks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa: Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 28 HOPA Ekmek ve zmir- 3. Beyler Cad Sokak Yaparsoy fl Han No: 31/501 Konak Tel-faks: Kocaeli- Ömera a Mah. Atça Cami Cad. No: 30 Kat: 2 Tel-fax: Malatya- Dabakhane Mah. Eskihalep Cad. Kardefller flhan Kat: 3 No: 15 Tel-faks: Mersin- Kiremithane Mah sk. Müzeyyen Boro flhan No: 9 kat: 1 Dair e 13 Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel-faks: Trabzon- Kemerkaya Mah. Kundurac lar cad. Dedeo lu sokak Pustular iflhan Kat:1 No:33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat: 5 Daire: 9 Adalet

3 çindekiler 3... Sesimizi yükseltelim, gücümüzü gösterelim 5... Aldat yorlar 9... Amerikan savafl mekanizmas körfezde iflliyor Üsler kapat ls n Dört Bir Yanda Eylem Burjuvazinin de erleri aras nda insan yoktur Halklar n Tortular TAYAD l Aileler Gazi de Açl k Grevinde mral Kapat ls n, F Tiplerinde Tecrite Son! Neyi aç klar, Sorumluluktan kurtar r m? Hepimiz karfl y z! Her uyguluma kiflili e sald r A ar da m De iflti yoksa? Boflver halk n karar n Savafllar nas l önlenir? Genelkurmay koltu unda oturanlar Amerika ya ba ml l n teminat d r Denetleyen hukuksuz Ordu zlemek yerine mücadele ederek ölmeyi tercih ediyorum Adalet ve özgürlük yolunda ölmek! Nas l bir üniversite istiyoruz Adana Gençlik de Derne ine kavufltu Haberler H rs zl k baki: Bir tek h rs z de iflti! Kayna tekellerden yaratabilecek misiniz Büyük Hesap, Küçük Hesab Yutar Solun Beyni: Sol, ufkunu büyütmeden, mücadeleyi büyütemez Siyonist zulmün çaresizli i Asaf Harman dan fiehit K z Feride ye Haberler TV den haber izleyen ve Irak haberleri izleyeceklerin D KKAT NE! Kahramanlar Ölmez... Sesimizi Yükseltelim Gücümüzü gösterelim! Türkiye, savafl n içindedir. Irak halk n n katledilmesine, Ortado u da Amerikan egemenli ine hizmetini sürdürmektedir. ABD askerlerini kabul etmemifl olmak, Türkiye yi suçlu olmaktan kurtarm yor. Anadolu nun ortas nda katil Amerika ya yatakl k yapan onlarca üs, halklara karfl ifllenen suçun kan tlar d r. ABD sald rganl na karfl bafl talep üslerin kapat lmas olmal d r. Amerikan sald rganl her geçen gün difllerini daha fazla gösteriyor. Amerikan sald rganl na aç kça karfl ç kamayan ama bu sald r n n kendisine de kaybettirece ini gören Türkiye, Rusya gibi ülkelerin yönetimleri, Irak savafls z teslim almak için çabalar n yo unlaflt rd lar. ABD nin de, iflbirlikçi iktidarlar n da ifli zor. Dünya halklar, aylard r böyle bir sald r y onaylamad klar n çok çeflitli biçimlerde ortaya koydular de emperyalizm Irak sald r s n Kuveyt in iflgali gerekçesiyle daha kolay kabul ettirmiflti. Afganistan sald r s 11 Eylül ün tozu duman da lmadan gerçeklefltirildi i için iflleri yine nisbeten kolay oldu. Ama bu sald r, ABD nin imparatorluk emelinin tüm ç plakl yla ortaya ç kt bir sald r olma özelli i tafl yor. Ülkemizdeki Amerikan c lar da aylard r u rafl yorlar; e er ABD ye tereddütsüz destek verilirse, Türkiye nin ne kadar kazançl ç kaca n, savafl sonras masada Türkiye nin de sözünün geçece- inin propagandas n yapt lar uzun süre. Ama Türkiye halk na bu pazarl kabul ettiremediler. Türkiye halk, dolar için katillik yapma politikas n onaylamad. Bu yüzden, iktidardaki AKP nin de, Genelkurmay n da ifli oldukça zorlaflt. Belki yine Özal gibi düflünüyorlar, ama hiç biri ç k p Özal gibi pervas zca bir koyar üç al r z anlay fl n savunam yor halk n karfl s nda. Tam tersine, pazarl klar n da, uflakl klar n da gizleme gayretindeler. AKP iktidar oldu undan bu yana onun takiyyeci olup olmad tart fl l p durdu. fiimdi kesinlikle söyleyebiliriz ki, AKP takiyye yap - yor. Ama bu, MGK c lar n düflündü ü konuda de il, halka karfl takiyye. AKP iktidar iflbirlikçili e karfl de il; iflbirlikçili ini gizleme peflindedir. AKP bar fltan yana olma perdesi alt nda ABD hizmetkarl n, demokratl k maskesi alt nda ülke içinde bask ve zulmü sürdürüyor bin kiflilik bir Amerikan gücüne yatakl k yapma d fl nda, ABD nin tüm istekleri karfl lanmaktad r. Görüflmeler, ABD nin her iste i kabul edilmiyor tart flmalar, tamamen detaylar üzerindedir. Genelkurmay da ayn takiyye politikas n n içindedir. Kendi halk n n isteklerine, iradesine taban tabana z t bir tavr n içinde olan Genelkurmay da, bu tavr n gizleme, aç a ç kt ve ç kaca- Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43 3

4 kadar yla da bunun sorumlulu unu AKP ye y kma peflindedir. Biliyoruz ki, Türk Silahl Kuvvetleri nin generalleri, aralar nda zaman zaman baz problemler olsa da, Pentagon için sad k müttefiktir. Genelkurmay, Amerika n n stratejisini bozacak bir fley yapmayacak, yapmay düflünmeyecektir bile. ktidar n savafl konusundaki manevralar ve söylemi, belli kesimleri bir beklentiye sokmufl, Türkiye nin ABD sald rganl na ortak olmayabilece i düflüncesine yolaçm flt r. Bu hem AKP den beklenti içindeki çeflitli islamc kesimlerde, hem de Genelkurmay a hala ulusalc bir nitelik veren kesimler için geçerlidir. Ama her iki kesim de büyük bir yan lg içindedir. AKP, ister devlet politikas ad na deyin, ister baflka bir gerekçe bulun, müslüman bir halk n katledilmesine, sindirilmesine yard mc olmay sürdürmektedir. Genelkurmay ise ony llara dayanan Amerikanc l klar yla kendilerine yak flan yapmaktad rlar ve tav rlar nda bir nebze olsun ulusall k yoktur. Genelkurmay n ulusalc l n n göstergesi olarak sunulan o k rm z çizgiler ise, ulusalc l n de il, Genelkurmay n flovenizminin ve kendi iktidar n herfleyin üstünde tuttu unun göstergesidir. Bu ülkede ordunun iktidar sürüyor. E er bugün ABD üslerden Irak a sevkiyatlar yap yorsa, bu Genelkurmay n izni, onay dahilindedir. E er bugün ülkemiz hapishanelerinde insanlar ölmeye devam ediyorsa, bu yine ayn flekilde Genelkurmay n onay ylad r. Genelkurmay ABD sald r s konusunda iktidar n bir an önce karar vermesini isterken, bu, ne yapaca n AKP nin karar na göre belirleyece inden de ildir. Tersine, Amerikan uflakl her gün daha gizlenemez hale gelmektedir, Genelkurmay bunun sorumlulu unu bir an önce AKP nin üstlenmesini istiyor. Halk m z! flbirlikçiler, Amerikan sald rganl n durduramaz. Ne AKP, ne Genelkurmay, ne öteki düzen güçleri savafla karfl olamaz. Amerikan sald rganl na dur demek, Türkiye yi katliama suç ortakl yapmaktan al koymak, bizim elimizdedir. Bu ülkenin yurtseverlerinin ça r lar na kulak ver. Tüm anti-emperyalistler! AKP ye veya Genelkurmay a de il, halk n gücüne güvenelim. Hiçbir yerden hiçbir fley beklemeden, Amerikan sald rganl na karfl halk n mücadelesini örgütleyelim! Yüksek Askeri fiura kararlar na Abdullah Gül ün flerh koymas n n ard ndan Genelkurmay bir aç klama yaparak Abdullah Gül ü aç kça irticaya cesaret vermekle suçlad ve AKP ye aya n denk al uyar s yapt. Bu aç k bir uyar olman n da ötesinde ordunun iktidar biziz hat rlatmas yd, diyor ordu. Yüzde 35 lik oylar, tek bafl na iktidar olmalar.. Hiçbiri ilgilendirmiyor orduyu. Peki neden flimdi, (yani savafl n tart fl ld, ABD nin isteklerinin gündemde oldu u bir dönemde) böyle bir aç klama yap ld? Genelkurmay Amerika ya istedi i her fleyin sözünü vermifltir, ancak AKP taban n n ve halk n bask s ile istenen siyasi karar n al nmas gecikmektedir. Bu da ABD ye söz veren Genelkurmay n istemedi i bir durumdur. Bu aç klama ile AKP ye aya n denk al uyar s fleriatç l k üzerinden yap l rken, öte yandan siyasi karar n al nmas do rultusunda da bask yap l yor. Ayn gün Genelkurmay ikinci baflkan Yaflar Büyükan t n flu aç klamas bu durumu daha da netlefltiriyordu; Bize akademide en kötü karar n karars zl ktan iyi oldu unu ö rettiler. Ordu iktidar sürüyor, emperyalistlerle bütün pazarl klar ordu taraf ndan yap l yor. AKP, sonuçta yap lan pazarl klara her ne gerekçeyle aç klarsa aç klas n uyuyor ve yan nda yer al yor. AKP ve Genelkurmay n ABD sald rganl karfl s ndaki durumlar, özetle budur. Bunun ise, ülkemizdeki tüm yurtseverler, anti-emperyalistler aç s ndan bir tek sonucu vard r: ABD sald rganl na karfl, AKP nin savafl karfl tl na veya Genelkurmay n icazetine de- il, halk n gücüne güvenmek durumunday z. ABD sald rganl na karfl halk n direniflini örgütlemek durumunday z. ABD sald r s na karfl olan tüm devrimci, demokrat, yurtsever, islamc güçler, beklemeksizin, oyalanmaks z n halk n iradesini ortaya koyacak mücadele ve örgütlenme biçimlerini hayata geçirmelidirler. Hayat n her alan nda bask lar, k s tlamalar, MGK n n ve IMF nin dayatmalar sürmektedir. Yine zam yap lm fl, yine h rs zlar affedilmifl, yine emekçilerin haklar gasbedilmifltir. hapishanelerdeki tecrit zulmü devam etmektedir. Üniversitelerdeki yasaklar devam etmektedir. TBMM de direnme hakk n ortadan kald ran yasalar ç kar lmaya çal fl lmakta, en basit dilekçe hakk n kullananlara mahkemeler davalar açmaya devam etmektedir. Açl n, zulmün ve ABD sald r s n n çok çeflitli biçimlerdeki yans malar na karfl mücadeleyi yükseltebilmek, halk n uzun süredir içinde bulundu u ataletin afl lmas yla mümkündür. Ama ataletini aflmas gerekenlerin bafl nda, örgütlü güçler gelmektedir. Bizi oyalayan, beklentiye sokan, ayak ba olan her tav r, politika, Amerika n n ve ülkemizdeki iflbirlikçilerin ifline yar yor. 4 Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43

5 Aldat yorlar! Aktif bar fl diplomasisi gezileri ile aldat yorlar! Devletin bütün kurumlar savafla karfl d r diye diye Amerika n n isteklerini yerine getirerek aldat yorlar! fiunu verdik, buna hay r dedik diye diye, sat fllar n parça parça, azar azar aç klayarak aldat yorlar! Türkiye nin ç karlar diye ahlaks zl, onursuzlu u, namussuzlu u dayatarak ülkemizi Amerika n n batmaz uçak gemisi haline getiriyorlar! Amerikan imparatorlu unun halklar n eti kan can ile donat lm fl sofras ndan düflecek bir parça kemik için aldat p, sat yorlar!... fiu ya da bu biçimde Amerika Saddam iktidar - n devirip, sadece Irak petrolleri de il, dünya imparatorlu unun önünü açacak Ortado u hakimiyetine do ru ad m atman n haz rl klar n son h z sürdürüyor. fiu ya da bu biçimde diyoruz çünkü, elbetteki büyük harcamalardan kurtulaca bir çözümü tercih edecektir ABD. Nedir bu çözüm? Saddam n teslim olmas veya bu anlama gelecek bir ad m n at lmas. Ki, bombalayarak elde edece i sonuçtan özünde hiçbir fark yoktur. flte tam da bu noktada baflbakan Abdullah Gül ün Ortado u gezisi gündeme geldi. Geziyi aktif bar fl diplomasisi gezileri olarak niteledi hükümet. Sözde son ana kadar bar flç çözüm aran yor idi bu gezilerle. Bu gezinin ABD ye karfl m yoksa ABD nin politikas na paralel mi oldu- u tart fl l r oldu. AKP nin Bar fltan Anlad Bar fl flu bu yalanlar n bir kenara b rak n. Gül ün Ortado u ülkelerine yapt gezilerinin iki amac vard r: Birincisi; kendi taban na, bütün halka bar fl için elimizden geleni yapt k, eh ne yapal m d fl nda kalamay z diyebilmek. kincisi ise; baflarabilirse iflbirlikçi arap rejimleri ile birlikte Saddam n teslim olmas n sa lamak. flte gezinin bu amaçlar ndan ikincisi ayn zamanda AKP iktidar n n dilinden düflürmedi i bar fl n da ne anlama geldi ini bize anlat yor. Bar fltan anlad Amerika ya tam teslimiyetten baflka birfley de ildir. Görüfltü ü arap gerici iktidarlar da bunu istiyor. Böylece Irak tan sonra s ran n kendilerine gelmesini önleyece ini yan lg s yla hareket ediyorlar. Ama hem Türkiye, hem de kimi arap iktidarlar bir yandan da Amerika n n isteklerini yerine getiriyor. Bu nas l bar flç çözüm aramak ise! AKP nin bar fl nda Irak halk n n iradesine dokunulmamas, iflgalci gücün karfl s na ç kmak yok. Gezi gibi, bar fl da Amerika n n ç karlar do rultusunda. Abdullah Gül ün gezi s ras nda söyledi i flu söz her fleyi anlatmaya yetiyor. Gül, "en büyük Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43 5

6 sorumlulu un Irak'ta oldu unu" söylüyor Amerikan CNN televizyonuna yapt aç klamada. Neden en büyük sorumluluk Irak ta? BM denetçileri hiçbir zorluk ç kar lmad n ve flu ana kadar hiçbir fley bulamad klar n aç klad na göre, bu aç klaman n anlam ne? Dünyan n gözleri önünde ve bütün dünyan n karfl ç kmas na ra men sald r ya haz rlanan, hukuku, adaleti yokeden, katliam ve iflgal planlar yapan Amerika en büyük sorumlu olmuyor da neden Irak oluyor? Gül ün aktif bar fl diplomasisi ve bar flç çözüm dedi inin cevab da bu sorunun cevab ndad r ve gezi Amerikan politikas yla tam da örtüflmektedir. Belirsizlik Yok, Uflakl k Var! Hükümetin karars zl k içinde oldu u, dolay - s yla Türkiye nin Irak sald r s nda nerede nas l yeralaca konusunun belirsiz oldu u söyleniyor. Yalan! Belirsiz olan Amerika n n karfl s nda m yan nda m yeralaca de ildir. Tam tersine, genelkurmay ve hükümet Amerika n n yan nda olma konusunda kararl d r ve bunun teorilerini çeflitli biçimlerde aç klamalarla, bas ndaki sat l k kalemler arac l yla, Musul, Kerkük masallar, Kürt devleti demagojileri ile yapmaktad rlar. Bir belirsizlikten sözedilecekse topraklar m z n ne kadar na yankeelerin ayak basaca yla ilgilidir General Mi Patron Mu? Genelkurmay ve D fliflleri Bakanl yetkilileri TBMM D fliflleri komisyonuna Irak ile ilgili geliflmeler konusunda bir brifing verdiler. Brifingte, ABD ile pazarl yürüten Genelkurmay ad na konuflan Tümgeneral Bekir Kalyoncu nun verdi i bilgiler aras nda flu madde de yeral yordu; ABD'liler, havaalanlar ndaki pistlerin uzat lmas konusunda Türk müteahhitlere ifl verilece ini söylediler. En az milyon dolarl k bir girdi sa lanaca n öne sürüyorlar. Askeri bir konu de il. Dolarlar neden generalin ilgisi çekiyor acaba? Dolar sever milli ordu nun generalleri. Holding sahibi generallerden beklenen de bu olmal yd. Her biri soyguncu olan milletvekillerinin deste ini alman n en iyi yolu da dolar n ucunu göstermek. Generallerle en büyük ortakl klar da burada de il mi zaten. ve daha çok detaylard r. Örne in, kaç üs verilecek? Örne in, hava sahas n n yan s ra limanlar, karayollar, demiryollar da ne kadar aç lacak? Örne in, Türkiye topraklar ndan Amerikan askerleri gelip geçecek mi, yoksa kalacak m, kalacaksa 80 bin mi olacak 8 bin mi? Örne in, resmen izin verildi i aç klanan ve üslerde inceleme yapacak olan Amerikan askerleri (ve tabii daha sonra gelecek olanlar) Türkiye hukukuna m tabii olacak yoksa ABD hukukuna m? Tart fl lanlar, belirsizlik denilen konular iflte bunlardan ibarettir. Yular n IMF ye kapt rm fl, ony llard r Amerika n n sömürgesi olan bir ülke baflka neyi tart flacak! çte gururunu kurtarma, iflbirlikçili ini gizleme manevralar ile halk aldatarak öte yandan iflbirli ini en son noktas na kadar sürdürecek. Nitekim ABD nin iflgaldeki müttefiki ngiltere ye yönelik yap lan aç klama, adeta ingiliz emperyalizmine kafa tutuyor gibi, Amerikan uflakl - n n en alçakças n gizlemenin bir örne i. Biz Sadece Amerikan Ufla y z! Hükümet taraf ndan yap lan aç klama aynen flöyle diyor; Amerika d fl nda kimseye hava saham z ve topraklar m z açmayaca z! yi, çok güzel, aferin! Sanki ulusal bir hava, sanki emperyalistlerin yapt klar n unutmayan bir ülke. Güya Ortado- u nun ngiliz emperyalizminin denetiminde oldu- u süreçte, özellikle Musul, Kerkük sorunlar n unutmad n dile getirmifl oluyor böylece. Öte yandan dünya tarihinin gelmifl geçmifl en büyük ve en kanl emperyalist gücüne kucak açman n onursuzlu unu bir övünçmüfl gibi dile getiriyor. Ben sadece Coni nin metresi olurum diyen adi bir fahiflenin tavr ndan farks z olan bu utanç büyük Türkiye masallar n da sahiplerinin suratlar na çarp yor. Bu devletin büyüklü ü sadece kendi halk na karfl d r. K l f Ar yoruz AKP iktidar n n gizli pazarl klar n, hile ile yapmak istediklerini dümdüz ifade etmesi nedeniyle gaf yapan olarak bilinen D fliflleri Bakan Yaflar Yak fl oligarflinin politikas n çok özet olarak flöyle ifade ediyor; 6 Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43

7 Nato olmas n tercih ederiz. NATO meselesi Türkiye ye baflka bir kolayl k daha sa lar. NATO çerçevesine sokulabilirse, Türkiye nin harekete sa layaca destek için de meflruiyet zemini yarat lm fl olur. (6 ocak Hürriyet) Türkçesi flu; sald r ya kat laca z, destek de verece iz. Uygun bir k l f ar yoruz; BM karar da olur, NATO karar da. Bütün politik manevralar, geziler, turlar, ortal kaplayan dezenformasyon hep bunun için. Halka aç klanmayan gerçek de bu. fiimdi BM karar gerekir denilerek halk katillik ortakl na raz etmeye çal fl yor iktidar. Peki BM ne diyor geçen haftaki aç klamas nda; Irak a karfl düzenlenecek olas bir askeri operasyonun erken aflamalar nda en az 500 bin Irakl ölebilir. Operasyonun y k c l hiç flüphesiz devasa olacak... Savafla Hay r Yetmez! ktidar 70 milyon halk n elini, 500 bin Irakl - n n kan na bulamak için k vran yor. Hay r biz katil olmayaca z! 70 milyon halk - m z katilli i kabul etmeyecek! Ne Musul Kerkük petrolleri diyerek, flu kadar dolar al r z hesab yaparak kan n, can n karfl s na koyduklar ç karlar, ne generallerin Saddam bize sald rabilir diyerek Amerikanc l klar n gizlemek için yapt klar k flk rt c l k, ne de Kürt devleti kurulabilir diyerek flovenizmi k flk rtma çabalar... hiçbiri halk m z Amerikan n imparatorluk planlar na, katilli ine ortak edemeyecektir. Ancak bu savafl salt Irak n iflgali savafl de ildir. Oradan bafllayacak olan bütün Ortado u nun Amerikan ç karlar do rultusunda yeniden flekillendirilmesi savafl d r. Amerikan imparatorlu u- HALKIMIZ; ALDANMAYALIM! BEKLEMEYEL M! SUSMAYALIM! SES M Z HER B Ç MDE YÜKSELTEL M! Topraklar m z n Amerikan üssü haline getirilmesine karfl, bulundu umuz her yerde, her türlü eylem biçimiyle sesimizi yükseltelim. Bu savafl Amerika n n imparatorluk savafl d r. AKP iktidar ve Genelkurmay Amerika n n suç orta d r. Amerikan imparatorlu unun sald rganl na karfl mücadele, iflbirlikçilerine karfl mücadeleyle birdir. Amerikanc iktidara karfl mücadeleyi yükseltelim. Ülkemizi, açl k ve ölüm demek olan savafla sürükleyen ve bize hiçbir fley sorma, aç klama ihtiyac dahi duymayanlara karfl irademizi ortaya koyal m. Bu ülkenin, bu topraklar n bizim oldu unu meydanlarda, gecekondular - m zda, iflyerlerimizde, köylerde örgütlenerek hayk ral m. Referandum, irademizi yans tman n bir yoludur. Bulundu umuz her yerde Amerikan sald rganl na karfl oldu umuzu, üslerin kapat lmas n istedi imizi, topraklar m z n Amerikan n batmaz uçak gemisi yap lamayaca n kuraca m z sand klarda dile getirelim. Referandumumuzu, yapabildi imiz her türlü eylemle gelifltirelim. Esnaflar camlar na asacaklar dövizlerle, meflalelerimizle yapaca m z yürüyüfllerle, okullarda, fabrikalarda yapaca - m z eylemlerle, her gün akflam saat 21:00 de 5 dakika fl m z söndürerek ve daha onlarca eylem biçimiyle Amerikan sald rganl na, kardefl Irak halk - n n topraklar m zdan kalkan uçaklarla katledilmesine karfl ç kal m!.. Bu savafl senin gelece ini yoketme savafl d r; susarsan gelecek yoktur!.. Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43 7

8 nun hedefi Ortado u ile de s n rl de ildir, giderek Asya n n kuflat lmas, bütün dünyan n imparatorlu un sömürge alan haline getirilmesi savafl d r. Bu nedenle savafla hay r demek savafl n niteli ini ifade etmekten uzakt r. Sözkonusu olan Amerika n n bütün dünya halklar na yönelik sald rganl k politikas d r. Bugün Irak, yar n baflka bir yerdir somut hedefi. Bunu biz de il, Amerika kendisi belgelerinde aç kça ifade ediyor. ABD nin egemenli indeki bir dünyay aç kça tarif ediyor. Taraf olmak zorunday z! Amerikan imparatorlu unun karfl s nda, Irak halk n n yan nda taraf olmak zorunday z. Irak halk n n yan nda olmak, kendi gelece imizin yan nda yeralmakt r. Böyle bir tarafl k elbette iktidarla, genelkurmayla ayr ayr saflarda yeralmakt r. Amerikan sald rganl n n karfl s na ç karken, karfl m zda Türkiye iktidar n, polisini, ordusunu bulaca z. Onlara karfl da halklar n cephesinden mücadele edece iz. Üslerin kapat lmas, topraklar m z n Conilere aç lmamas vb. bütün bu talepler ayn zamanda bu mücadelenin somut talepleridir. Topraklar m z ABD ye peflkefl çeken iktidar n karfl s na irademizi ortaya koyarak, ihanetlerini suratlar na çarparak ç kal m. Yenisine bret Olsun Diye Eski Ufla a Bir Çift Söz DSP lideri Ecevit, "ABD ümidini Türkiye'nin deste ine ba lam flt. Hükümet destek vermezse ABD harekat yapamaz. Mesele Saddam meselesi de il, ABD'nin petrol hesaplar " diyor. Amerikan gezilerine giderken ABD dostumuz diyen kimdi? ABD nin istedi i bütün yasalar ç karan kimdi? Amerika uflakl ktan defedince böyle gerçekler ifade ediliyor oluyor. Bu ülkede Amerika ya karfl konuflacak en son kifli IMF yasalar n ç karmak için gece gündüz çal fl yoruz diye Beyaz Saray kap lar nda aç klama yapan, emperyalizmin hücrelerinde bu ülkenin anti emperyalistlerini katleden Ecevit tir. Susup oturmal d r yerinde! Halk n hukuku Adaletsiz bir ülke, güneflsiz bir dünyaya benzer Uluslararas Hukuk -Ya da BM meflruiyetifiarlatanl AKP iktidar, Genelkurmay ve bütün devlet kurumlar bir yandan Amerikan isteklerini yerine getirirken, öte yandan BM karar olmadan olmaz sözünü dilinden düflürmüyor. Yoksa uluslararas hukuka uygun olmaz, meflru olmaz deniliyor. Peki bu uluslararas hukuk kurallar nas l olufluyor, kimler oluflturuyor, nas l uygulan - yor? Tek kelimeyle uluslararas hukuk dedikleri güç dengelerine göre flekillenen ve tüm dünya ülkelerine dayat lan kurallardan ibarettir. Özellikle Sovyetlerin y k lmas ndan sonra ise bu güç dengelerini belirleyen, bilindi i gibi Amerika ve onun sald rganl k politikas d r. Güç dengelerinin belirledi i bu hukuksuzluk mekanizmas içinde BM karar diye meflrulaflt r lmaya çal fl l yor. Kararlar alanlar n kimler oldu una bakmak bile gerçekte uluslararas de il, emperyalistler aras karar mekanizmalar nda oluflan hukuksuzlu un güçsüzlere dayat ld - n görebilirsiniz. BM Güvenlik Konseyi denilen yap içinde veto hakk olan ülkeler, ayn zamanda bu kararlar n oluflumunda söz sahibi olan ülkelerdir. Bunlar n bafl nda da elbette ki, Amerika vard r. Öteki emperyalistler flu anki dengeler itibariyle ABD karfl s nda kendilerini dayatabilecek durumdan yoksundur, kald ki, dayatsa dahi bu, al nan kararlar n uluslararas bir niteli e sahip oldu u anlam na gelmez. Bu uluslararas hukuk un bugüne kadar emperyalistlerin sald r lar nda, katliamlar nda, mazlum halklardan yana oldu u hiçbir zaman görülmemifltir. BM nin bugün kendisinin tart - fl l r hale gelmesi de bu yüzdendir. Böyle bir hukuksuzluk mekanizmas ndan ç - kacak karar hukuka uygunluk, meflruluk diye sunmak halk aldatmakt r, iflbirlikçili ine k l f bulmakt r. Oligarflinin arad da meflruluk de- il, sadece k l ftan ibarettir. 8 Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43

9 Amerikan Savafl Mekanizmas Körfez de flliyor Mahir Çayan, 1970 deki yaz lar ndan birinde flöyle diyordu: Amerikan savafl mekanizmas garip flekilde ve afl r ölçüde büyümüfltür... Bu (durum) Amerikan ekonomisini askeri programa s k s k ya ba ml k lmaktad r... Son on y l içinde ise, ekonominin askerilefltirilmesi korkunç bir seviyeye gelmifltir. Amerikan savafl mekanizmas, iflleyiflini sürdürebilmek için daha çok kan istiyor. Kufl beslemek için, yoksul ülkelere yapt klar sözde yard mlar n 2.5 kat para harcayan Amerika, Irakl çocuklar y llard r ambargolarla tüketemedi, flimdi toptan bombalarla, kimyasal silahlarla yoketmeye haz rlan yor. Devasa uçak gemileri, Afganistan n kerpiç evlerini yak p y kan a r bombard man uçaklar n n bölgeye hareketleri artt. Körfez ve Kuzey Irak daha flimdiden Amerikan silahlar yla, uçak gemileriyle doldu. ABD, Körfez de baflta Katar, Kuveyt ve Ürdün olmak üzere silah y na n art r rken, Yunanistan n Girit adas tam anlam yla silah deposu haline getirildi. Katar emirli i ile 20 y l askeri gücünü orada tutmak üzere anlaflma imzalayan Amerika bütün Ortado u ya yerleflmenin ilk ad m n bar flç çözüm mümkün yalan eflli inde atmaya haz rlan rken BM silah denetçilerinin tiyatrosu da sürüyor. Kimi BM yetkililerinin hiçbir fley bulamad k aç klamalar bas nda yeral rken, BM karar ne olursa olsun halklar nezdinde hiçbir meflrulu unun olmayaca bir yana, Amerika ve ngiltere olmasa da vuraca z tehdidini tekrarlamaya devam ediyorlar. Amerikan mparatorlu u nun as l hedefinin kendilerinin de kuflat lmas oldu unu bilen Çin, Rusya ve Avrupa ise sessizlik içinde bekliyor. Bölgeye silah y na yokmufl gibi, ya da daha düne kadar söyledikleri meflruluk gerekçelerine art k ihtiyaç yokmufl da, kendileri de ABD nin peflis ra Irak n bafl na üflüflecekmifl gibi pusuda bekliyorlar. Amerika n n gölgesindeki Avrupa Fransa gibi kimi Avrupa ülkeleri ordular na savafla haz r olun emirleri verseler de, bunu, mutlak bir savafla kat l m olarak yorumlamak flu an için erkendir. Avrupa emperyalizmi, sonuçta yedeklenecek olsa da, çeliflki ve pazarl klar sürüyor. Emperyalistler aras çeliflkilerde düz bir hat üzerinde yürümüyor. Bu noktada BM raporu sonras nda güvenlik konseyindeki tart flmalarda tutumlar daha net olarak ifade edilecektir. Ancak aç k olan bir fley varsa, Avrupa n n yüzy l boyunca bayraktarl n yapt n iddia etti i burjuva de erleri dahi temsil edebilecek durumda olmad d r. Ne burjuva hümanizmi, ne burjuva hukuku, ne burjuva demokratl böylesine aleni bir hukuksuzlu a gerekçe bulamaz. Bugüne kadar oldu u gibi yüzlerine takabilecekleri maskeleri kalmam flt r. Esas nda Almanya Baflbakan n n Yugoslavya sald r s s - ras nda itiraf etti i Amerika karfl s ndaki güçsüzlükleri bugün çok daha ç plak flekilde ortadad r. Dolay s yla Amerika n n ataca ad m beklemekten baflka Avrupa emperyalist devletlerinin flu anda yapabilece i bir fley de yoktur. Körfez de aç lan silah pazar Askerilefltirilmifl ABD ekonomisi Körfez de kendine yeni kar alanlar buldu bile. Amerika ve ngiltere Ortado- u ya sald r ya haz rlan yor, bölge ülkeleri de daha sald r bafllamadan bu iki ülkenin silah tekellerinin kasalar n dolduruyor. Öteden beri silah tekellerinin en önemli al c lar aras nda yeralan gerici arap rejimleri sald r n n arifesinde de silah al mlar na h z verdi. M s r, ABD den 100 adet M1A1 tank siparifl ederken, yine iflbirlikçi iktidarlardan Ürdün de ngiltere den kimyasal silah dedektörü al m yapt. Hem bölgeyi iflgal tehditleriyle savafl ortam na sok, hem de silah sat! Emperyalist tekeller yüzy llard r ayn oyunu oynuyor. Kimi zaman Afrika da kabileleri birbirine düflürüyor, kimi zaman ülkeleri bölüp parçalay p çat flmalar k flk rt yor ve bir yandan da silah sat yor. Amerikan savafl mekanizmas, yeni bir katliama haz rlan - yor. Ama o kadar haks z, gayri-meflru ki, sataca her silah, ataca her bomba, kendi sonunu da haz rlayacak. Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43 9

10 ÜSLER KAPATILSIN! Üsler emperyalist iflgalin kaleleridir Üsler Anadolu nun ba r na saplanm fl zehirli oklard r Üsler emperyalizme uflakl n niflaneleridir ncirlik, kaç katliama, Ortado u, Kafkas halklar na yönelik kaç komploya yatakl k etti, biliyor musunuz? Hay r, bilmiyoruz; kimse bilmiyor! En genifl bilgiye sahip olan bu ülkenin iflbirlikçi, Amerikanc uflak yöneticileri bile, tümünü bilmiyor. Ülkemizde kaç ABD, NATO üssü, kaç askeri tesisi var, biliyor musunuz? Hay r, bilmiyoruz. Biz, Irak halk n n ncirlik ten kalkan uçaklarla katledildi ini, binlerce Amerikan askerinin o u ursuz görevlerini yerine getirmek için topraklar m zdan geçip gitti ini, ço u kez ancak y llar sonra ö renebiliyoruz. çinde yaflad m z bu günlerde, Anadolu nun ba r na m zrak gibi saplanm fl Amerikan üslerinde neler oldu unu, halklara karfl hangi hain planlar n yap ld n bilmiyoruz, ama tahmin edebiliriz. Kim, hangi hakla emperyalistlere satt bu topraklar? Bu topraklar n ba ms zl için, o emperyalistleri bu ülkeden kovmak için kan n döken halka sordular m? Hay r! Sormad lar, üstelik bilgi bile vermediler, vermiyor, gizliyorlar. Devlet s rr say l yor bu bilgiler. O zaman kimin devleti bu; Türkiye nin mi, emperyalistlerin mi? ÜSLER, ANADOLU Ç N UTANÇTIR! Türkiye, bulundu u bölgede, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortado u nun ortas nda, 100 ü aflk n ABD ve NATO üssüyle, emperyalizmin sald r üssü durumundad r. Bu topraklar üzerinde yaflayan kim bununla gurur duyabilir? Balkanlar, Kafkaslar ve Ortado u da ne zaman bir gerilim yaflansa, ne zaman bu bölgelerde emperyalizmin istemedi i bir olay gündeme gelse ve ne zaman emperyalistler bu bölgelere müdahaleye yönelseler, tüm dünyan n gözleri Türkiye'deki NATO ve ABD üslerine çevrilmektedir. Daha önce Ortado u ya yönelik say s z sald r - da baflta ncirlik, Batman, Pirinçlik üsleri olmak üzere bir çok üs kullan lm flt r. Emperyalizmin Yugoslavya'ya sald r s nda da üslerin Balkan halklar na karfl kullan ld na tan k olduk. ABD, Yugoslavya'ya yönelik sald r larda kullanmak için Macaristan ve Türkiye'den topraklar n açmas n istedi. Türkiye oligarflisi bu iste i de kabul ederek, Türkiye topraklar na bir kez daha katliam yatakç l rolünü yükledi. ANADOLU YA BU LEKEY SÜREN, AMER KANCI POL T KACILAR VE PAfiALARDIR Türkiye nin böyle bir emperyalist sald r üssü haline getirilmesinde, emperyalizme uflakl k derecesine düflürülmesinde, 1945 lerden bu yana iktidar oluflturan tüm siyasi liderler ve tüm generaller so- 10 Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43

11 rumludur. Do rudur; Türkiye nin yeni-sömürgelefltirilmesinde Menderes önemli bir rol oynam flt r. Ama bu ba ml l k tek bafl na onun eseri de ildir. Tüm düzen partileri, bu politikalar sürdürürken, Bu ba- ml l kta, hemen her dönem ordu belirleyici olmufltur darbesini yap p Menderes i idam eden 27 May s iktidar, Menderes in Amerika yla yapt anlaflmalar iptal etmemifltir. Menderes i mahkum edenler, onun politikalar n mahkum etmemifllerdir. Tersine, onlar n iktidarda oldu u dönemde de, ayn sömürgeleflme tüm h z yla sürmüfltür. Üslerin aç lmas na iliflkin ilk imzalanan anlaflman n tarihi, 23 Haziran 1954'dür. Bu anlaflman n imzalanmas ndan sadece dokuz y l sonra, 1963 y l na gelindi inde Türkiye'deki ABD emperyalizmi ve NATO'ya ait üslerin üslerin say s 101'e ulaflm flt r. Yine 1964 itibar yla, üslerin Türkiye topraklar üzerinde iflgal etti i alan, 35 milyon metrekareyi bulmufltur. Bugünkü rakam bilmiyoruz. Ulusal güvenli e tehdit diyerek, hangi flirketlerin irticac, hangi dergilerin, kültür merkezlerinin örgüte ait oldu unu, hangi bisküvi fabrikas nda kaç irticac n n, hangi bas n organ nda kaç devrimcinin oldu unu raporlar halinde aç klayan Genelkurmay, kaç kilometre topra m z emperyalistlere satt klar n, topraklar m zdan kalkan uçaklarla Afganistan a, Irak a kaç bin ton bomba at l p, kaç kiflinin öldürüldü ünü aç klam yor. ÜSLER KAPATTIRMAK, HALKLARA KARfiI NAMUS BORCUMUZDUR Bu üsler, y llar y l, ortak savunma tesisleri diye sunuldu. 40 y ld r ortak savunma ya iliflkin tek bir rolleri olmad. Ama Ortado u, Balkan halklar n katletmek için defalarca kullan ld. Yar n ülkemizdeki anti-emperyalist savafl büyüdü- ünde, Türkiyeli yurtseverlere karfl kullan laca- ndan da kimsenin flüphesi olmas n. Anadolu nun onlarca yerinde Amerikan bayraklar dalgalan yor. Anadolu nun onlarca yerinden halklara bombalar ya d r l yor. Türkiye nin Ortado u, Kafkas ve Balkan halklar na karfl sald r üssü olmamas için; ülkemizin ba ms zl için; yaflad m z her yerde, yapt - m z her eylemde, üslerin kapat lmas talebini yükseltelim. Ba ms zl k savafl, ayn zamanda Türkiye yi, emperyalist üsler ülkesi olma utanc ndan kurtarma savafl d r. Türkiye nin eli mahkum; Çünkü Türkiye yeni-sömürge! ABD nin Irak sald r s karfl s nda Türkiye ne yapmal sorusuna burjuva bas nda en s k verilen cevaplardan biri fludur: Türkiye nin Amerika y desteklemeye eli mahkum. Evet, do rudur. Yeni-sömürgecilik iflte budur. Emperyalizme göbe inden ba ml olmak budur. Emperyalizme karfl ba ms zl k savunulmadan, Irak sald r s nda Amerikan askeri, ufla olmaktan kaç n - lamaz. Savafla karfl olduklar n söyleyen AKP iktidar ve Genelkurmay n yapmad ve yapamayaca da budur. ktidarda savafla gönüllü olmayan bir parti, Genelkurmay da farkl hesaplarla gönüllü de il, ama sonuç de iflmiyor; Türkiye Amerika n n askeri... Türkiye yönetimi hay r diyemiyor ABD ye. Çünkü, elini, kolunu, midesini, beynini, bankas n, ordusunu, herfleyini kapt rm fl bir kere. Bu, ekonomisi, siyaseti, ordusu emperyalizme ba lanm fl Türkiye gerçe idir. Bu, Mahir lerin 1960 sonunda ortaya koydu u Türkiye nin sosyo-ekonomik yap s na iliflkin çözümlemelerinin isabetlili ini gösterir. Mahir Çayan, Türkiye bir yeni-sömürgedir demiflti o zaman. Yeni-sömürgecilik metodu, emperyalizmin ülkeye iyice yerleflmesi, yani emperyalizmin sadece d flsal bir olgu de il ayn zamanda içsel bir olgu haline gelmesi sonucunu do urmufltur demiflti. Devamla yeni sömürgeleflmeyle birlikte merkezi devlet ayg t, geçmifl döneme k yasla çok güçlenmifl ve ittifak projeleri, ikili anlaflmalar, askeri pakt iliflkileri ile oligarflik devlet cihaz, devrimci iç savafl dikkate al narak militarize edilmifltir. diye belirtmiflti. Amerikan emperyalizminin ileri karakoluydu Türkiye. Amerika n n dediklerinin d fl nda ad m atamazd. Netice olarak Türkiye nin emperyalizmin gizli iflgali alt nda oldu unu yazm flt Mahir. Ba ms z devlet, model ülke demagojilerinin arkas ndaki Türkiye gerçe i iflte budur. Emperyalizme karfl ba ms zl savunmayan, bunun mücadelesini yürütmeyen hiç bir siyasi güç, bu nedenle, iktidar olsa bile, emperyalistlerin çizdi i çerçevenin d fl na ç kamaz. Düzen içi çözümsüzlü ün kayna da iflte budur. Ba ms z davranabilmek istiyorsan z; Yeni-sömürge Türkiye gerçe ini, ba ms z Türkiye ye dönüfltürmek, emperyalizme ve onunla bütünleflmifl oligarfliye karfl ulusal ve s n fsal kurtulufl savafl yla mümkündür. Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43 11

12 Dört Bir Yanda Eylem Amerikan sald rganl na karfl her yerde yap lan eylemler, AKP iktidar ve Genelkurmay n Amerikan savafl na deste i halka ra men verdi inin belgesidir! Amerikan sald rganl na karfl ülkemizin çeflitli kentlerinde eylemler sürüyor. Dergimize ulaflan baz eylemler flunlar: 2 Ocak Van Yüzüncü Y l Üniversitesi ö rencileri merkez kafeteryas önünde düzenledikleri YÖK karfl t eylemde, "Kahrolsun ABD Emperyalizmi", "Kahrolsun YÖK", Tecrite Hay r sloganlar att. Eyleme 600 ö renci kat ld. Marmarisli iki genç Amerikan sald rganl - na karfl tepkilerini Ankara'dan Ba dat'a yürüyerek göstereceklerini belirterek vize ifllemlerinin tamamlanmas n n ard ndan yürüyüfle bafllayacaklar n aç klad lar. 4 Ocak Gazi Halk Meclisi her hafta yapt eylemlerini bu hafta da sürdürdü. SAVAfi STEM YORUZ REFERANDUM ST YORUZ pankart yla meflalelerle yürüyen kitleyi halk alk fllarla desteklerken, eylemde, Kahrolsun ABD Emperyalizmi, Irak Halk Yaln z De ildir ve Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz sloganlar at ld. Eylem sonunda hep bir a zdan Gazi Marfl söylendi. zmir Savafl Karfl t Giriflimi HD fiubesi önünden Konak Meydan na, oradan Fevzipafla Bulvar boyunca ABD Ortado u dan Defol sloganlar yla yürüdü. 500 kiflinin kat ld eylemde "Emperyalist Savafla Hay r" pankart tafl nd. Ayr ca eyleme KESK zmir fiubeler Platformu da destek verirken, ABD için Ölme-Öldürme, ABD Üsleri Kapat ls n gibi dövizler tafl nd. Sümerbank önünde biten yürüyüflün ard ndan yap lan bas n aç klamas nda Amerikan emperyalizminin dünya halklar na karfl iflledi i suçlar dile getirildi. Ankara Savafl Karfl t Platformu, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Özgür Gençlik ve Ankara Geçlik Derne i nin kat l m yla Yüksel Caddesi nde düzenlenen eylemde "Amerikan askeri olmayaca- z, Savafla Hay r, Amerikan Sald rganl na Hay r" dövizleri tafl nd. 100 kiflinin kat ld eylem s ras nda Numune Hastanesi nde bulunan Ölüm Orucu 7. Ekibi nden Özlem Türk'e sabah saatlerinde bilinci aç kken zorla elleri kollar ba lanarak müdahale edildi i haberinin duyulmas üzerine kitle "Tecrite Hay r sloganlar att. Antalya Savafl Karfl t Platform 250 kiflinin kat ld bir eylem düzenleyerek iktidara üsleri ve limanlar kulland rmama ça r s yapt. Ayr ca 19 Ocak günü de bir miting düzenleme karar al nd. HADEP Söke lçe Örgütü, 200 kiflinin kat ld bir bas n aç klamas ile savafla karfl ç kt. Konya Selçuk Üniversitesi ö rencileri, Amerikan sald rganl na karfl tepkilerini ve bu sald - r da Türkiye nin topraklar n kulland rmamas talebini Baflbakanl k ve Cumhurbaflkanl na çektikleri fakslarla dile getirdi. 5 Ocak Türkiye Bar fl Giriflimi hükümet yetkililerine faks çekme eylemi yaparken, Irak a sald r ya karfl uluslararas bir kampanya bafllatt n duyurdu. 12 Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43

13 Trabzon Savafl Karfl t Platformu ''Bar fl çin Beyaz Kurdele'' kampanyas ile halk Irak a sald - r ya karfl duyarl k lmaya çal fl yor. Bursa Savafl Karfl t Platformu nun, Fomara Meydan 'nda Savafla Hay r slogan yla düzenledi- i mitingte 'ABD Askeri Olmayaca z, Babalar Ölmesin ve Irak Halk Yaln z De ildir pankartlar tafl nd. stanbul Sar gazi de, Sar gazi Savafl Karfl t Platformu üyeleri Kahrolsun ABD Emperyalizmi, ABD Askeri Olmayaca z yaz l pankartla bir eylem gerçeklefltirdi. Platform Sözcüsü Ergin Ay Kitle imha, biyolojik ve kimyasal silahlar n en büyük üreticisi ve sat c s da ABD'dir dedi. 8 Ocak Türkiye Barolar Birli i nin haz rlad bildiri bütün ülkedeki baralorca yap lan eylemlerde halka duyuruldu. Yap lan kitlesel bas n aç klamalar nda Amerikan sald r s n n hukuksuzlu u dile getirildi. zmir'de baroya kay tl 500'ü aflk n avukat n kat ld eylemde de ''Savafl stemiyoruz, Savafla Hay r'' sloganlar at ld. Samsun Atakum Belediyesi önünde toplanan D SK'e ba l Genel- fl üyesi 100'den fazla iflçi Amerika karfl t bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Ayn gün Samsun-Sinop Tabip Odas 'nda yap lan bas n toplant s nda hekimler savafla karfl ç kt. Genel- fl Sendikas 'n n bir baflka eylemi de stanbul dayd. flçiler ABD yi protesto etti. Kad - köy'deki Genel- fl 3 No'lu fiube önüne "Savafla Hay r" pankart n n as lmas ndan sonra bas n aç klamas yapan Bölge Baflkan Zeynel Demirçivi, "ABD Emperyalizmi, Ortado u'yu iflgal edip denetim alt na alma plan n hayata geçirmeye çal fl - yor" dedi. flçiler eylemlerini "ABD Askeri Olmayaca z" sloganlar yla bitirdi. 9 Ocak.Ü. Edebiyat Fakültesi nde slamc Ö renciler Kahrolsun Emperyalist ABD pankart ve Kahrolsun flbirlikçiler sloganlar ile ABD ve srail bayraklar n yakt. Ayn gün solcu ö renciler de.ü Merkez Kampüs te bir eylem gerçeklefltirdi. Eylemde Savafla, Tecrite Hay r pankart aç ld. Dünyadan... Pakistan' n onlarca flehrinde onbinlerce kifli Amerikan sald rganl n protesto etmek için yürüyüfller düzenledi. Cuma namaz ç k fl nda yap - lan gösterilerden Peflaver'dekine yaklafl k 7000 kifli kat ld. Ba dat'ta bas n toplant s düzenleyen ABD Ulusal Kiliseler Konseyi sald r ya karfl oldu unu aç klayarak çocuklar n ölümlerle, açl kla karfl karfl ya kalaca n duyurdu. Körfezdeki ABD nin iflbirlikçilerinden ve ABD 5. Filosu nun üssü durumundaki Bahreyn de halk sokaklara dökülerek Amerikan askerlerinin ülkelerini terk etmesini istedi. Baflkent Manama da Amerikal lar n kald oteller ve Suudi plakal otomobiller sald r lardan nasibini al rken, iflbirlikçi iktidar n polisi kitleyi gözyaflart c bombalarla da- tmaya çal flt. Yaflanan çat flmalarda 22 kifli yaralan rken 30 dan fazla kifli gözalt na al nd. Emek Platformu nun Irak a sald r ya karfl eylem program 16 Ocak: Ülke çap nda bütün Emek Platformu bileflenleri saat 11.30'da ifl b rakarak Platformun haz rlad bildirileri okuyacak. Emek Platformu Baflkanlar Kurulu üyeleri de ayn gün ve saatte K z lay Güvenpark'ta haz rlad bildirileri halka da tacak. 19 Ocak: Sendika yöneticileri, yazar ve sanatç lar n kat l m yla stanbul'da Tar k Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde Bar fl Beyannamesi ne ilk imzalar at lacak. 23 Ocak: D SK Baflkanlar Kurulu'nun saat 13.00'te Habur S n r Kap s 'nda yapaca bas n aç klamas na Emek Platformu destek verecek. 24 Ocak: Bar fl Beyannamesi'ne at lan imzalar Emek Platformu ve Irak'ta Savafla Hay r Koordinasyonu olarak TBMM Baflkanl 'na verilecek. 25 Ocak: Savafl Karfl t Mersin Bölge Mitingi'ne kat l m sa lanacak ve stanbul Lütfi K rdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 100'ler Bildirgesi etkinli ine kat l m sa lanacak. 26 Ocak: Beyaz t Meydan 'nda ve di er illerde yap lacak mitinglere kitlesel kat l m sa lanacak Ocak: BM silah denetçilerinin raporlar - n n BM Güvenlik Konseyi'nde tart fl laca günlerde saat 20.00'de 1 dakikal k fl k söndürme eylemi bafllat lacak. 15 fiubat: Tüm Avrupa'daki eylemlerle eflzamanl olarak ülke çap nda çeflitli eylemler gerçeklefltirilecek. Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43 13

14 Burjuvazinin de erleri aras nda NSAN yoktur Emperyalizmin 1991 deki Irak sald r s nda yaklafl k 250 bin Irakl katledilmiflti. O günden bu yana sürdürülen ambargo sonucunda ise yaklafl k 800 bin rakl çocuk ve yafll n n öldü ünü belirtiyor rakamlar. Ve Birleflmifl Milletler adl, yüzlerce ülkenin üye oldu u dünyan n en büyük uluslararas kurumu aç kl yor ki; ad m ad m haz rlanan yeni Irak sald r s nda, savafl n daha ilk aflamas nda 500 bin Irakl ölecek! 250 bin bin... ve 500 bin daha; toplam 1 milyon 550 bin!.. Bir halk yokediliyor tüm dünyan n gözleri önünde. Bunun ad aç k bir fiziki imha. Buna hiç çekinmeden bir tür soyk r m da diyebilirsiniz. ABD ye direnen halklar n soyk r m! Koca BM, diyor ki 500 bin Irakl ölecek... Ama sanki gelecek ay n hava durumuna iliflkin rapor haz rl yor. Çünkü 500 bin Irakl n n katledilmesini önlemek için ciddi bir çaba görünmüyor. Bu ç plak gerçek (500 bin Irakl n n katledilece- i) sanki önemsizmifl gibi, dünyaya baflka fleyler tart flt r yor burjuvazinin medyas. Bak n ülkemizdeki burjuva bas n yay na. Sanki ABD turistik seyahat yapacakm fl gibi Irak a, biz ne kazan r z diye tart fl yorlar. Tekellerin ç kar sözkonusu oldu unda, NSAN n hiç bir de eri yoktur çünkü burjuvazinin gözünde. Çok çarp c bir örnekti; 1996 da, Irak ta ambargo sonucunda ölen çocuklar n say s yüzbinlere yaklaflm flken, bir gazeteci ABD D fliflleri Bakan M. Albright a sormufltu: Irak ta ölen çocuklar n say s n n Hiroflima ya at - lan atom bombas ndan ölenlerin say s n geçmesi sizi kayg land r yor mu? fiöyle cevap vermiflti ABD Bakan : Zor bir tercih ama buna de er oldu- unu düflünüyoruz... Bu cevapta burjuvazinin beyninin tüm k vr mlar n, onun tüm de erlerini görebilirsiniz. Zaman zaman haberlerde okursunuz; falan ürünün üretiminde flu hammaddenin kullan lmaya devam edilmesi halinde flu kadar insan flu hastal - a yakalanacak, ölecek... Ama o madde kullan lmaya devam eder. Tekeller için tek geçerli yasan n kar oldu una böyle yüzlerce örnekte tekrar tekrar tan k olunur. 19 Aral k katliam n hat rlay n. Ad na hayat kurtarma dediler, güya Ölüm Orucu ndakileri kurtaracaklard. Ama bunun ne kadar kaba bir yalan oldu unu kendileri itiraf etti. Mesele hapishanelerde devlet otoritesi ni sa lamakt. Ne kadar insan ölürse ölsün, önemli de ildi. AKP liler de, bafl ndan beri insanc l (hümanist) de erlere çok önem veren, halk m z n içine düflürüldü ü acizlikler karfl s nda s k s k gözleri yaflaran bir tablo çizdiler. Gecekondu odas nda aç çocuklar, hasta yafll lar görünce bol bol a lad lar. Ama gözlerini k rpmadan Irak ta yüzbinlerce insan n katledilmesine yard m ediyorlar. Bu nas l hümanistlik? Bu nas l duygusall k? flin garibi fludur ki, yüzbinleri, milyonlar, tekellerin ç kar için öldüren, bunu tart flma konusu bile yapmayan kesimler, yaflam kutsald r anlay - fl n n da en bafl savunucular d r. Bak n bugün bas na; en utanmaz ABD destekçileri, ölüm orucu karfl s nda hayat kutsald r, hiç bir fley için ölmeye, öldürmeye de mez diye en çok yazanlard r. Kutsal olan, yaln z kendi hayatlar ve yaln z kendi ç karlar d r. Onlar n kitab nda ve kalbinde insan olmad gibi, insani olan hiç bir de er ve güzellik de yoktur. Diyarbak r da Uçak Kazas Kaza nedeni, klasik: YAfiATMAK Ç N DE L, KATLETMEK Ç N ÖRGÜTLENEN DEVLET! Diyarbak r daki uçak kazas nda 75 insan m z öldü. Ö renildi ki, sisli, f rt nal havalarda inifli sa layacak ILS adl elektronik alet yoktur Diyarbak r Havaalan nda. Olsayd flafl l rd. Oysa kimbilir, Diyarbak r n kaç yerine kameralar yerlefltirmifltir ayn devlet; kaç elektronik dinleme alete alm flt r Diyarbak r kontrgerillas na. Da lar tafllar silahla dolduran devlet, havaalan na ILS almaz. Çünkü insan yaflatmak için de il; katletmek için örgütlenmifltir. 17 A ustos depreminde de görmedik mi bunu? Daha da çok görece iz. 14 Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43

15 HALKLARIN TORTULARI Amerikal uzmanlar, 3 bin kadar Irakl muhalifi e itmek amac yla Macaristan'da. Macaristan Savunma Bakanl sözcüsünün AFP'ye verdi i bilgiye göre, Irakl muhalifler, e itimden geçirildikten sonra Amerikan kuvvetleri taraf ndan Irak'taki olas savaflta tercüman ve lojistik destek unsuru olarak kullan lacak. (Bas ndan) * Haberde okudu unuz 3 bin kifli de Irakl! Irak n yerlebir edilmesinde kullan lacaklar. Katledilecekler aras nda belki akrabalar, tan d klar, daha düne kadar ortak bir fleyler paylaflt klar da olacakt r. Ama hiçbir önemi yoktur onlar için. nsanl n, halklar n tortular bunlar. Tarihte hemen her dönem az ya da çok böyleleri oldu. Ve binlerce y ll k halklar n tarihinde tortular her dönem toplumun en afla l k unsurlar olarak adland r ld lar. Bu topraklarda da yafland bunun örnekleri. En aç k haliyle emperyalizme karfl Anadolu halklar n n kurtulufl savafl nda yafland. Dünün devlet adamlar, ba ms zl n karfl s nda mandac l savundular, idareyi emperyalistlere kendi elleriyle teslim ettiler. Bunlar biliniyor ve yaz l yor da. Ancak iflbirlikçilik, mandac l k, vatan hainli i kavramlar n n küreselleflme/globalizm diye diye içinin boflalt lmas sayesindedir ki, bugünkü içimizdeki tortular ya görülmek istenmiyor, ya da adl ad nca vatan hainlikleri, iflbirlikçilikleri dile getirilmiyor. Yukar daki Irakl 3 bin kifliyi bugünden ülkemizde de görebilirsiniz mesala. fiimdiden belli hepsi: fiimdi karl ç kar z diye Irak sald r s nda ABD nin yan nda yer almam z önerenler, yar n emperyalist bir iflgalde ayn bu Irakl lar n rolünü üstleneceklerdir. ster silah elde isterse baflka biçimlerde emperyalistlerin yan nda, Türkiye halk n n karfl s nda yeralacaklar ndan emin olabilirsiniz. * Vatan hainli i, iflbirlikçilik, mandac l k gibi kavramlar n içinin boflalt lmas (daha onlarca kavramda oldu u gibi) Sovyetlerin y k lmas sonras nda, küreselleflme süreci ile birlikte flekillendi. mandac lar vatan hainleri iflbirlikçiler Giderek o hale geldi ki, alenen sömürgecili i kutsaman n ad, reel politika oldu. flbirlikçilik stratejik müttefikiz denilerek yap l r hale geldi. Ayn oranda da ulusall, ba ms zl savunmak aptalca hayaller olarak de erlendirilir oldu. Antiemperyalistlikse zaten dogmatiklik, gerilik, y k - lan komünizmin fikirleriydi ve asla itibar edilmemeliydi bunlara göre. Birbirine tamamen z t gibi görünse de, Türkiye nin ç karlar demagojisi, en çok da iflbirlikçili- in gizlenmesi için kullan l r hale geldi. Amerika n n bölgesel ç karlar n n bekçili ini yapmak, Amerika n n batmaz uçak gemisi olmay kabullenmek, hep Türkiye nin ali ç karlar diye sunuldu. Bugün de en genifl halk kitlelerinin gözünde tortular en afla l k unsurlard r. Ama emperyalistler iflte bu teorilerle, kavramlar n içini boflaltarak, farkl göstererek en afla l k olan iflleri kabul edilebilir hale getirmek istiyor. En az ndan zeminini böyle olgunlaflt r yor. * Irak a sald r nezdinde bas nda, devlet kademelerinde, sermaya çevrelerinde yaflanan tart flmalara bir bak n. Devlet adam ve ifladam, gazeteci k l kl bir avuç insan müsvettesi, gerçekçi olmak ad na, ABD ye muhtaçl k ad na daha bugünden imparatorlu un tebas olmay kabullenmifl ve halka kabul ettirmek istiyorlar. Beyinleri ceplerinde ve Amerika dan gelecek ç karlar nda, yüreklerinde ulusal onurun zerresi olmad halde bu ülkenin itibarl kiflileri olarak karfl - m zda duruyorlar. Dikkat edin ayn kesimler, Türkiye halk n açl a, yoksullu a mahkum eden IMF politikalar için de ayn mecburiyetten sözedip dururlar. Her ne gerekçeyle olursa olsun emekliye verilen bir ekmek paras na bile feryad kopar rlar. Beyinlerinde vatan olmad gibi halk da yoktur. Hangi teoriye dayand r rlarsa dayand rs nlar; IMF cilik iflbirlikçiliktir. Amerikan sald rganl n n yan nda (üslerle, hava sahas n açarak ya da fiili olarak kat larak) yer almak vatan hainli i, Amerikan uflakl d r. Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43 15

16 TAYAD'LI A LELER GAZ DE AÇLIK GREV NDE Açl o lumla paylaflmak istiyorum TAYAD'l ailelerden Emine Palab y k ve Feridun Osmana ao lu F tiplerindeki tecriti protesto etmek ve Ölüm Orucu ndaki yak nlar na destek olmak için 5 Ocak günü yapt klar bas n aç klamas yla Gazi Mahalllesi'ndeki Emine Palab y k' n evinde açl k grevine bafllad lar. Ben bir anneyim. Benim o lum 8,5 ayd r ölüm orucunda ve tek hücrede kal yor. Ve etraf boflalt lm fl, sesini kimseye duyuram yor, kimsenin sesini duymuyor diyen Emine Palab y k ve kardefli Osman direniflte flehit veren Feridun Osmana ao lu nun yan s ra üçer günlük gruplar halinde açl k grevine kat lanlar n ilk grubu da onlarla birlikteydi. Bas n n yo un ilgi gösterdi i aç klamada, neden Açl k Grevi ne bafllad klar n anlatan TAYAD l lar, tecritin en zalimane iflkence yöntemlerinden biri oldu unu söyleyerek iflkenceye karfl oldu unu söyleyen iktidara sözlerini tutmas ça r s nda bulundular. TECR T ÖLDÜRÜYOR ÖLÜMLER DURDURUN diyerek evlatlar n n sesine ses katan TAYAD l lar Süresiz Açl k Grevleri ni Gazi Mahallesi nde sürdürürken, tecrite, iflkenceye karfl olan herkesi destek olmaya ça r yorlar. TAYAD l aileler yak nlar n, evlatlar n yaln z b rakmayacaklar n, direniflin bir parças olduklar n, Küçük Armutlu Direniflinde, bu açl k grevinden önce Alibeyköy de yapt klar 45 günlük açl k grevinde ve bitip tükenmek bilmeyen çeflitli eylemlerinde gösterdiler. Hem yak nlar n n sesi oldular, hem de demokratik mücadelede srarl ve kararl mücadelenin nas l verilmesi gerekti inin örneklerini yaratt lar. Yak nlar yürüdükçe onlar da çeflitli eylemlerle yürüyüfllerini sürdürüyorlar. EM NE PALABIYIK Ben anneyim. Görüfle gidiyorum, eve yetiflti imde tedirgin oluyorum. Yemek yiyemiyorum, uyku uyuyam yorum, telefona bakam yorum. Ya telefonda ac bir haber olursa... Onun ac s n yaflamaktansa... Onu destekliyorum. Ne mutlu bana ki ben böyle bir insan n annesiyim. Gurur duyuyorum. Ben anneyim. A lar m, üzülürüm, ama asla onun yapt ndan utanm yorum. 3 senedir süren bu direnifl flimdiye kadar dünyada yap lmam flt r. Benim o lum böyle bir direniflte yer alm flsa ne mutlu bana diyorum. Onu çok seviyorum. Çok çok az da olsa açl o lumla paylaflmak istiyorum. Bafllad nda görüflüne gitti imde Ölüm Orucu na girme demifltim. Ve bana demiflti ki: Ben girmezsem yerime baflka bir arkadafl m girer. Onun da annesi var. Bencil düflünme anne demiflti. Tecriti bana anlatm flt. Ve ben ona hak vermifltim... FER DUN OSMANA AO LU AKP, iflkence, zulüm, bask konusunda kitlelere sürekli olarak mesaj vermeye çal flt. Ama ne var ki onlar da flu ana kadar hiçbir farklar olmad n gösterdiler. 1,5 ayd r AKP'nin il ve ilçe binalar n dolaflt k. Verdikleri cevap sadece "sizleri anl yoruz, en k sa sürede bu sorunu çözece iz oldu, ama hala bir sonuç yok. Her türlü merciye baflvurduk, sonuç alamad m zdan bizler de bedenimizi bugün Açl k Grevi ne yat rd k. Ben Osman kaybettim. Ama cezaevinde olan kardefllerimin hepsi benim için birer Osman. Ve onlar n yaflamas için bir nebze de olsa faydam olursa diye Açl k Grevi ne bafllad m. Bütün insanl n onurunun çi nenmemesi için buraday m. 16 Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43

17 mral Kapat ls n, F Tiplerinde Tecrite Son! KADEK Genel Baflkan Abdullah Öcalan n tecrit edildi i mral Adas nda, tecriti daha da koyulaflt ran ailesi ve avukatlar yla görüfltürülmemesi alt nc haftas na girdi. Buna karfl KADEK lilerin yurtiçi ve yurtd - fl nda protesto eylemleri sürerken, KADEK li tutsaklar da uygulamay Açl k Grevleri ile protesto ediyorlar. KADEK li tutsaklar ad na Nasrullah Kuran yapt aç klamada, Öcalan' n durumunun her geçen gün ciddi sonuçlara yol açabilecek bir mecraya kayd belirtildi. 4 y ld r tek kiflilik hücrede tutulan Öcalan ile avukatlar son alt ay içinde sadece iki kez görüflebildiler, son 6 hafta içinde ise hiç görüfltürülmediler. Geçti imiz Çarflamba günü görüflmek için giden avukatlar her zaman oldu u gibi hava muhalefeti gerekçesiyle geri çevrilirken, avukatlar n o zaman telefonla ailesi görüflsün, sa l ndan endifle ediyoruz talebi de kaale al nmad. Öte yandan Öcalan n avukatlar n n Adalet Bakanl na yapt baflvuruya ise hiçbir cevap verilmedi. Hukuksuzluk Tecriti Kabullendirmek çin fiu tabloya bak n. Baflbakan Abdullah Gül, biz emirlik de iliz, demokratik bir devletiz derken, tam bir hukuksuzluk ve kendi yasalar n dahi tan - mazl k tüm dünyan n gözleri önünde sergileniyor. Kriz Yönetimi ad verilen gayri meflru yönetim ile, devletin kendi yasalar mral da geçersiz hale geliyor. Elbette görüfltürülmemeye Genelkurmay dan direktif alan görevliler türlü gerekçeler s ralayabilir, ancak bunlar n hiçbirinin inand r c olmad n da en iyi kendileri bilmektedir. mral statüsü ve beraberindeki koyu bir tecrit kurumsallaflt r lmak, kan ksat lmak isteniyor. Bunun içinde KADEK e verilen mesajlar ayr olarak de erlendirilebilir. Ancak sorun flimdi elbette bu de ildir. Sorun, bu statünün bir flekilde kabul ettirme politikas na karfl ç kmakt r. mral statüsünü her ne gerekçeyle olursa olsun kabul etmek bu tür resmi keyfilikleri de sürekli gündeme getirecek, hukuki, siyasi ve en insani haklar istenildi inde ask ya al nmaya devam edecektir. Bugün görüfltürseler, yar n görüfltürmeyeceklerdir örne in. Kald ki, avukat yla görüflüyor olmas da mral daki tecriti ortadan kald rm yor. Görüfltürmeme tam bir zindanc anlay flla izole etmektir. Yoksa tecrit mral da ilk günden beri uygulan yor. Ve esas karfl ç k lmas gereken de tam bu noktad r. mral n n kendisidir. flte bu nedenden dolay talep mral n n kapat lmas olmal d r. mral n n kapat lmas n istemek, Öcalan nezdindeki özgünlüklerin yan s ra temelde tecrite karfl ç kmakt r. mral tecrit demektir. Tecrit politikas sadece mral da de il, çeflitli biçimlerde bütün F tiplerinde gündemdedir. 103 insan tecriti kald rmak için süren direniflte flehit düfltü. Yüzlercesi bu nedenle sakat kald. ster mral da isterse F tiplerinde tecrite karfl mücadeleyi güçlendirmek isteyen bu flekilde ele almal, mral n n tümden kapat lmas n, F tiplerinde tecritin kald r lmas n savunmal d r. Tav r Toplat ld Faflizm Zulmünün Resmedilmesinden Korkuyor 7. say s toplat lan Kültür Sanat Yaflam nda Tav r dergisinin 11. say s da, ço unlu u Ölüm Orucu ile ilgili olmak üzere 5 tane yaz gerekçe gösterilerek toplat ld. stanbul DGM nin toplatma karar yla ilgili bir aç klama yapan Tav r halk için sanat yapmaya devam edece iz derken, toplat lmaya gerekçe gösterilen yaz lar flöyle s ralad : Berkan' U urlarken, Feride'nin Türküsü, Gerillan n Dü ünü, 2002 y l ndaki toplumsal olaylar n anlat ld Bir Y l Böyle Geçti yaz s ve toplat lan 7. say ya iliflkin mahkeme savunmas. Mahkemede yap lan savunmay bile toplatma gerekçesi haline getiren faflist kafay Nazi döneminden Picasso örne iyle dile getiren Tav r dergisi bask - lara son verilmesini istedi. Aç klamada Nazi faflizminden verilen örnek ise flöyle; Picasso'ya Nazi Subay sorar: "Bu Guernica isimli tabloyu siz mi yapt - n z?" (Guernica Alman faflizminin bir katliam n anlatan tablodur.) Picasso cevaplar: "Hay r efendim, bu resmi siz yapt n z!" Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43 17

18 Cemil Çiçek: ölüm oruçlar n n arkas nda örgütler var Neyi Aç klar, Sorumluluktan Kurtar r M? TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2 Ocak tarihli Yeni fiafak gazetesine verdi i mülakatta, ölüm oruçlar n bitirmek için çal flaca n belirtip flöyle diyordu; 300 gündür ölüm orucu tutan insanlar var. lgili kiflileri davet edece im, cezaevlerini ziyaret edece im. Bir insan bizim için önemlidir. Ülkemde baz kifliler yak nlar n n gözü önünde ölüme gidiyorsa onlar dinlemem ve anlamam gerekir. Cezaevlerinin iyilefltirilmesinden tutun, onlar n hayata kazand r lmas konusunda ad m atmal y z." Pratik olarak ifadesinin ne olaca n önümüzdeki süreçte görece imiz bu aç klama, bir duyarl l k, ayn zamanda, Cumhurbaflkanl makam ndan sonra bu ülkenin en yetkili ikinci kiflisi konumunda olan bir insan için de bir sorumluluktur. Bir çok yaz m zda dile getirdi imiz bir gerçe i, direnifli destekleyip desteklememenin ötesindeki bir tart flmay, ölüme yatan yüzlerce insan n, ölen yüzden fazla insan n oldu u bir ülkede düflünen herkesin sormas, söylemesi gerekenleri söylüyor asl nda Ar nç. flte tam da bu noktada, ertesi günü ayn gazetede TBMM baflkan n bile terör, örgüt diye sindirmeye çal flan kafa yap s, bir baflka deyiflle devlet politikas devreye giriyor ve flöyle diyor; "Ben en k sa zamanda Bülent Bey'le görüflüp ölüm orucu ve açl k grevleri ile ilgili kendilerine Çiçek ve AKP iktidar örgüt, devlet politikas diyerek önceki iktidar n katliamc l n sürdürecek mi, yoksa hak ve özgürlüklerden yanay m, iflkenceye karfl y m sözlerinin arkas nda durarak tecriti kald r p ölümleri durduracak m ; soru ve sorun budur, bunun ötesinde her fley ertesi günü kendini vuracak bir demagojiden ibarettir. gerekli bilgiyi verece im. Konu son derece hassas. Bu konudaki giriflimlerin dikkatli yap lmas nda fayda var, çünkü bunlar bir eylem için ortaya konulmufl tav rlard r. Arkas nda belli örgütler vard r. Aksi halde fark nda olmadan eyleme destek veriyoruz anlam ç kar." Bu sözlerin sahibi, siyasi düflüncelerinden, devrimciler hakk nda ne düflündü ünden ba ms z olarak oturdu u makam gere i, Bülent Ar nç n söylemesi gerekeni, daha koltu a oturdu u ilk gün söylemesi gereken, Adalet Bakan Cemil Çiçek tir. Hemen belirtelim ki, Cemil Çiçek büyük bir keflif yapm yor. Ölüm orucu direniflçileri hiçbir zaman örgütlü olmad klar n söylemediler. Elbette örgütlü olacaklar. Baflkalar nas l örgütlenme hakk na sahipse (yasalar da böyle diyor ya!) tutsaklar da elbette örgütlü olacaklar. Kald ki, siyasi tutsaklar için, onlar n düflünceleri ve eylemleri için örgüt var demek, ancak bir komedi unsuru olabilir. Ama bu demagoji yeni de il. Sami Türk ten eski baflbakana kadar tümü ayn demagojiyle katliamc l klar n gizlemeye çal flt lar. Cemil Çiçek ve AKP iktidar da m ayn yolu yürümeye devam edecek? Hak isteyen, düflüncelerimle yaflamak istiyorum, tecrit alt nda yaflamak istemiyorum diyen örgütlü insanlarsa, devrimcilerse katledilmeleri vaciptir mi deniyor? Bu demagojiler geçilmelidir art k. Bunlara art k F tipi savunucular bile ra bet göstermiyor ve peki sorunu çözüyor mu bu diye hakl olarak soruyor. Evet biz de soruyoruz Adalet Bakan na ve AKP iktidar na; Önceki iktidarla ayn demagojilere sar larak, ölümlerin alt na imza atmaktan baflka elde edebilece iniz bir çözüm varsa; halka aç klay n herkes ö rensin. Çözüm, nas l olsa öle öle sakat kala kala içeride adam kalmaz direnifl biter hamhayali ise bofluna heveslenilmesin. Bu hesaplar çok yap ld, direnifl bu tür hesaplar çok bozdu. Türkiye hapishaneler tarihi, katliamc l kla sonuç al namayaca n n tarihidir. Oltan Sungurlular, Mehmet A arlar, fievket Kazanlar, H. Sami Türkler, Aysel Çelikeller hep ayn fleyi baflka baflka demagojilerin arkas na s narak denediler; baflara- 18 Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43

19 mad lar. Bu direnifl ise onlarca manevray, binlerce yalan, türlü türlü demagojiyi tarihin çöplü üne atmakta ustalaflan bir direnifltir. Cemil Çiçek, yalan ve demagojilerin nas l çöktü ünü bilmiyorsa, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü A. Suat Ertosun a sorabilir, hatta Ertosun un her gün bir aç klama yaparken, aylard r neden susmak zorunda kald n n nedenini ö renerek de bilgi sahibi olabilir. Dedi imiz gibi, bu demagojiler ne 103 ölümü aç klar, ne de Adalet Bakan n sorumluluktan kurtar r. fiimdi AKP iktidar n görmek istiyoruz. Hak ve özgürlükler, iflkenceye karfl olmak söylemlerinin ne denli samimi oldu unu görmek istiyoruz. Maskeleri düflüren direniflin, dayat ld - nda daha çok maske düflürmeye, daha çok bakanlar, iktidarlar eskitmeye gücü oldu undan herkes emin olabilir. Sabr m z ve kararl l m z bunun teminat d r. S.Türk niyet etti, AKP ye K smet Oluyor! Direnme Hakk na Sald r Yasas Sami Türk döneminde haz rlanan ve TBMM ye gönderilen ancak, iktidar kavgalar aras nda seçim dönemine girildi i için ç kar lamayan ölüm orucuna müdahale yasas yeniden gündeme getiriliyor. Hat rlarsak, Ceza nfaz Kurumlar na iliflkin yasada yap lan de iflikliklerle birlikte eklenen 307/b maddesinde flöyle deniliyordu; Hükümlü ve tutuklular n beslenmesini engelleyenler hakk nda iki y ldan dört y la kadar hapis cezas verilir. Hükümlü ve tutuklular n açl k grevine veya ölüm orucuna teflvik veya ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi de beslenmenin engellenmesi say l r. Beslenmenin engellenmesi nedeniyle ölüm meydana geldi inde faile on y ldan yirmi y la kadar hapis cezas verilir. 456 nc maddenin birinci, ikinci ve üçüncü f kralar nda say lan bedensel zararlar n gelmesi halinde ise, faile ayn madde hükümleri gere ince ceza verilir." Aç kça direnmenin suç olarak tan mland ve sanki bir insan kendi iradesi d fl nda yüzlerce gün aç kalabilir ve ölebilirmifl gibi kabul edilerek direnme hakk n n kendisinin yokedilmek istendi i bu de ifliklik esasen katliamc Sami Türk e daha iyi yak fl rd. Halk n hak ve özgürlüklerinden, örgütlenme ve düflünce özgürlü ünden sözedeceksiniz, bir yandan da direnmeyi en büyük suç haline getireceksiniz; bu da AKP iktidar n n ikiyüzlülü üne yak fl yor do rusu. Bu yasa ayn zamanda her fleye ra men direnenlere zorla müdahale etmeyi de yasal hale getiriyor. 500 e yak n insan ortada yasa olmadan bu flekilde sakat b rak ld. Burada zorla müdahalenin nas l bir iflkenceyle uyguland n yeniden anlatmayaca z. Bugün ço u d flar da olan yüzlerce sakat b rak lm fl insan n varl zaten anlatmaya yetiyor. Ve bu zulüm flimdi yasal güvence alt na al nm fl olacak bu yasayla. Ama esas niyet elbette tutsaklardan bafllayarak halk n direnme hakk n yoketmektir. çeride açl k grevi, ölüm orucu yasak diyenler kimsenin kuflkusu olmas n d flar da da ayn mant kla yasalar ç karacakt r. Dünya kurulal beri hiçbir kral, bey, faflist diktatör ve iktidar halklar n direnme hakk n yok edememifltir. Yasalar ç karm fllar bugünkü gibi, direnenleri kurflunlara dizmifller ama direniflleri yok edememifllerdir. Böyle bir yasaya ihtiyaç duymak bile, direnme hakk ndan duyulan korkunun bir ifadesidir. Sami Türk bu yasan n Alman nfaz Kurumu nda da benzerinin oldu unu da sanki marifetmifl gibi belirterek savunmufltu. Suç oldu unu, iflkence oldu unu biliyordu ama nas l olsa Almanya da yap yor o zaman biz de yapabiliriz diyordu. Yasan n flimdiki sahipleri nas l savunuyor acaba? Bu ülkede direnme hakk olmayacak, ne içeride, ne d flar da kimse direnmeyecek mi diyor AKP? Sak n kimse, ölüm... yaflam kutsald r masallar anlatmas n. Bar fl savunman n bile ölümü göze almakla oldu u böyle bir dünyada, en küçük bir hakk n dahi ölüm bedeli oldu u ülkemizde bu demagojinin anlam D RENMEY N demekten baflka bir fley de ildir. M LLETVEK LLER ; Parlamentoda bulunan AKP li, CHP li milletvekilleri bu yasaya oy vererek faflizmin, halk n, tutsaklar n direnme hakk n n yokedilmesine oy verecek demektir. Direnme hakk vazgeçilmez kutsal bir hakt r; yokedilemez. Desteklemeyin; direnme hakk n n yokedilmesine oy vermeyin. Zorla müdahale ad alt nda iflkenceye ortak olmay n! Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43 19

20 Özgür-Der den Cemil Çiçek e Hepimiz Karfl y z! Adalet Bakan Cemil Çiçek in ölüm oruçlar n n arkas nda örgütler var, fark nda olmadan bu eyleme destek verilmemeli aç klamalar na islamc kesimden, Özgür-Der den cevap geldi. F tipi zulüme hepimiz karfl y z diyen Özgür-Der in, cevab özetle flöyle diyordu; Tecriti Sadece Örgütler Söylemiyor Çiçek in ayn demecinde Meclis Baflkan 'n n yanl fl bilgilendirildi ini söyleyerek konunun üzerini örtmesi ve F tipi katliamc lar yla ayn dili kullanmas AkKla ilgili tüm sivil kurulufllar n, F tipi mevcut uygulamas n n ancak "iflkence" kavram yla aç klanabilir oldu u hususunda mutabakatlar vard r. Kald ki hangi örgüt kastedilirse kastedilsin, hapishaneye konan hiç kimseye "tecrit" anlam na gelecek ikinci ve daha a r bir cezan n verilmesi "sürekli iflkence" kavram n gündeme getirmektedir. Çiçek en az ndan "Milli Kültür" kavram na iliflkin olarak sayg gösterdi ini ifade etti i Kur'an ayetlerine aç ktan tav r al r pozisyonuna düflmesin. Rabbimiz Kur'an'da "Bir kavme duydu unuz düflmanl k sizi zulüm yapmaya sevketmesin" buyurmaktad r. Gerek vahyin adaleti, gerek insan n f tri adalet duygusu F tipinde uygulanan tecridi ve izolasyonla oluflan hak ihlallerini onaylamas mümkün de ildir... Dört duvar aras nda tamamen izole edilmifl flekilde insanlar yaflayan ölüler haline getirmek program nda iflkenceye karfl olmak iddias ndaki bir partinin söylemiyle çeliflir. Çiçek öncelikle kendini iflkenceci polislerin ve F tipi katliam n gerçeklefltiren infazc lar n telkinlerinden ve güdümlü raporlar ndan kurtarmal d r. Ölüm oruçlar n kimin destekleyip kimin desteklemedi ini tart flaca na, 103. kurban n veren ve yüzlercesi de sakat kalan ölüm oruçcular n n niçin kendilerine k yd klar n hat rlas n. Hiç kimse durup dururken ölü sevici olmaz. F tipindeki tecrit kalks n diyen slami kesim ayd nlar, baflta Özgür-Der, Mazlumder ve Hukukçular Derne i olmak üzere konuyla ilgili bir çok kurulufl da ölü sevici oldu u için veya sol örgütlerin kuyru una tak ld için F tipine, tecrite hay r demiyor. Hay r diyoruz; çünkü bu sorun öncelikle insani bir sorundur. nsan z, insani sorumlulu umuz gere i hay r diyoruz, müslüman z slami adalet anlay fl m z gere i hay r diyoruz. Bu ülkeyi 28 fiubatç - lar bir kanunsuzluklar diyar na çevirdiler. F tipleri de 28 fiubatç lar n kara bir arma an d r. 28 fiubat darbecilerinin siyaset üzerindeki hegemonyas n n devam etmedi ini görmek, hukuk ve adaletin gereklerine göre iyilefltirmeler istemek hakk m z. Say n Cemil Çiçek, O Zaman Biz Yineliyoruz Bu ülkeyi haklar n alabilmek için ölümü seçenlerin bir taputlu u haline dönüfltürmekten kurtarmak elinizde. Bülent Ar nç' n insani yaklafl m n bile "yanl fl bilgilendirildi ini ifade ederek düzeltece- inizi söylüyorsunuz. Belki bizi de "teröristlere" alet olmakla itham edip hakk m zda takibat açabilirsiniz. Hay r. Yanl fl bilgilenme yok. F tipi uygulamas n ilk bafl ndan beri takip ediyoruz. Kand r lma yok. Sadece korku ve siniklik var. F tipinde yaflanan zulmü slami kesimden bir çok yazar gündeme getirdi. Bu Türkiye'nin kara bir lekesi. Lütfen bu lekeyi AK Parti'ye ve AK Parti'den beklentisi olanlara tafl tmay n. Barolar Birli i önceki Adalet Bakan 'na üç hücrenin kap lar n n birbirine aç lmas n teklif etmeye çal flt. Yok Barolar Birli i'ni de kömünist örgütlerin dolayl bir uzant s olarak görüyorsan z o zaman bu teklifi biz yeniliyoruz. Bizi be enmiyorsan z bu teklifi tüm Türkiye ayd nlar n n ve halk n imzas na açaca m z bir kampanyaya dönüfltürebiliriz. Bu sese kulak verin. K rm z kitaplar kapat n bu sese kap lar n z aç n. Mazlum-Der; Tecrite Son Verilmeli MAZLUM-DER, fianl urfa fiubesinin ev sahipli inde yap lan ve iki gün süren II. nsan Haklar Kongresi'nin sonuç bildirgesinde Türkiye de demokratikleflme, insan haklar sorunlar na iliflkin tespitler ve öneriler yerald. Din özgürlü ü, Kürt sorunu gibi konulara de inilen sonuç bildirgesinde F tipleri konusunda flu ifadelere yer verildi; Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere insanca muamele edilmeli; F tipi tecrit uygulamas sona verilmeli, ortak alanlar n yap s ve kullan m yöntemi de ifltirilmelidir. 20 Ekmek ve Adalet / 12 Ocak 2003 / Say 43

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı