Kar m kahveden ç km yor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kar m kahveden ç km yor"

Transkript

1 hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete Baflkent te trafik ak fl sürekli de ifliyor ve Ankaral n n sinirleri geriliyor. Yap lan her de iflikli in alt nda, bir ço umuzun ne oldu unu bilmedi i bir imza var: UKOME... UKOME do ru kararlar veren, etkin bir kurulufl mu, yoksa al nan kararlar meflrulaflt ran "günah keçisi" mi? Haberi okuyun, siz karar verin... [6 da] TüketiYORUM'a yaz n! Bundan sonra bir "tüketici" olarak sorular n z ve flikayetleriniz sayfalar m zda cevap buluyor. TüketiYORUM köflesinde sorular n z, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü uzmanlar nca yan tlan yor. [7 de] Bize yaz n: e-posta: faks: fiimdi yak nma s ras erkeklerde: "Hedefim ilkokul açmak" Üniversite y llar nda 6 çocuk sahibi olmak isteyen Türkiye ve Avrupa Güzeli Nefle Erberk, flimdi üçüz k zlar ve sahibi oldu u, minikler için yetenek gelifltirme merkezleri ile çocukluk günlerini yeniden yafl yor. fiimdiki hedefi ise ilkokul açmak...[4 de] Kar m kahveden ç km yor Kahveler art k sadece erkeklere özgü oyun ve e lence mekanlar de il Kad nlar erkeklerin bu alandaki tekelini de k rd. Üstelik de erkekleri k skand racak kadar çok yönlü faaliyetlerde bulunuyorlar. As l merak edilen ise bir gün erkekler de bugün kad nlar n yapt gibi Kar m kahveden ç km yor diye yak nacaklar m? Kahveye gelen bayanlar n büyük bir ço unlu u aralar nda ö retim görevlisi, avukat ya da bankac lar n bulundu u e itimli kesimden.. Ev han m çok fazla yok. [8-9 da] Uykular n z test edin! Uyand ktan sonra kendinizi yorgun, hiç uyumam fl gibi mi hissediyorsunuz? Evet diyorsan z, uyku bozuklu u rahats zl n z olabilir. Geç kalmadan "uyku haritan z " ç kartt r n...[5 de] fiehrinizdeki, ilçenizdeki, semtinizdeki sorunlara duyarl oldu unuzu gösterin. Tüm flikayetleriniz ve önerileriniz için B Z ARAYIN!: Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete stihbarat Servisi: Tel: Faks: Caz n yar m as rl k duayeni Durul Gence... Hayat nda verdi i önemli kararlardan piflmanl k duymad n söyleyen ünlü baterist Durul Gence gençlere ve çocuklara müzi in ne oldu unu ö retmekten büyük mutluluk duyuyor. [14 de]

2 hepsi 10/6/06 4:41 PM Page 2 2 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma Hayvan dostu Yonca Ankara'dayd... Mesa Plaza'da gerçekleflen IV. Kedi ve Köpek güzellik yar flmas Ankaral lara e lenceli bir gün yaflatt. Yar flma için Ankara'ya gelen Yonca Evcimik hayvanlar çok sevdi ini ve bir hayvansever olarak di er hayvanseverlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duydu unu ifade etti. 8 köpek ve 1 tane de kedisi oldu unu söyleyen Evcimik için hayvanlar sevdikten sonra bak mlar n yapmak hiç de zor de il. Hayvanlar n z bar naktan seçin 1980'den bu yana evinde hayvan besleyen Evcimik flöyle konufltu: Hiç bir köpe imi bugüne kadar sat n almad m hep bana hediye edildi ya da benim var olan köpeklerim çiftleflti. Para verilmesine karfl y m çünkü yurt d fl ndan çok kötü flartlarda yavrular getiriliyor. Maalesef hepsi hastal kl ç k yor. Halbuki bütün bar naklarda cins kedi ve köpekler var. Özellikle sokak köpeklerini sahiplenmifl aileleri aç kças daha çok kutluyorum. Her röportaj mda söylüyorum; e er kedi köpek sahibi olmak istiyorsan z bar naklara gidin. Oralarda, illa cins köpekse istenen, cins olan köpekler de var. Bar naklardaki hayvanlar n hem bak mlar hem de i neleri yap lm fl oluyor. Hem de daha büyük sevap Deniz Akkaya'dan yeni moda: Oturarak mankenlik Eski köye yeni adet: Pizzal K na Günü Yeni Özel partiler ve günler için kullan lmak üzere bistro salonu olan Y ld z Pizza King geçti imiz günlerde ilginç bir organizasyona ev sahipli i ÇANKAYA yapt. Mekanda düzenlenen k na günü nde davul ve zurna ile halay çeken konuklar, Ankara havas eflli inde göbek at p bir yandan da pizza yediler. lginç karelerin ortaya ç kt k na gününde terasta göbek atan misafirler, bistro salonunda ise dinlenmeyi tercih etti. Mekanda daha önce k na günü yap lmad n söyleyen Y ld z Pizza King'in sahibi brahim Yaram fl, daha çok özel partiler ve do um günü gibi etkinliklere a rl k verdiklerini söyledi. Geçti imiz günlerde yeni ma azas n n aç l fl n yapan Home Store'da, Deniz Akkaya vard. Aç l fl gecesinde Akkaya, cans z manken ile birlikte oturarak poz vermeyi ve k yafetleri bu flekilde sunmay tercih etti. Aç l fla kat lan di er mankenler ise konuklar aras na kar flarak katlar aras nda dolafl p, k yafetleri üzerlerinde sundu. kentyaflam Tüm Çeflitlere Ayran + Salata Bizim kram m z Cinnah Cad. 68/D ÇANKAYA Tel: Gsm: Ünlü Makyöz Corci den e itim alan tecrübeli kadromuz ve Corci nin özel ürünleri ile hizmetinizdeyiz. Güzellik özen ister ya siz... Hofldere Caddesi 172/8 Çankaya Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel: tel: ALO PAKET Mesnevi Dünya mutfa n n Sok 9/A eflsiz Çankaya lezzetleri

3 hepsi 10/6/06 4:41 PM Page 3 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma 3 Rengarenk bir ramazan... Arcadium'da iftar sonras keyif Ramazan Ay ile beraber al flverifl merkezleri de ziyaretçiler için çeflitli etkinlikler düzenlemeye bafllad. Ramazan etkinli i düzenleyenlerden biri de Arcadium. Ziyaretçilerin en çok keyif ald klar etkinliklerden biri ise canl müzik. Cuma ve pazar günleri 19:30 da canl müzik etkinli i var. Cumartesi günleri ise saat 14:00 da Hayal Perdesi Atölyesi'nde Hacivat- Karagöz ve Orta Oyunu kahramanlar n izleyebilirsiniz. Hacivat-Karagöz Keçiören e de u rad Keçiören Belediyesi nin düzenledi i e lence ve al fl-verifl flenli i dopdolu geçiyor. Çeflitli kurulufllar n kat l m ve REM fuarc l n sponsorlu uyla Kalaba Kent Meydan 'nda kurulan dev Etap Alt nel'de ramazan akflamlar... Hotel Etap Alt nel Ramazan boyunca Baflkentlilere keyifli ve hay rl akflamlar yaflatacak. Hotel Etap Alt nel in Executive Chef î Reflat Erdemir Türk ve Osmanl mutfa nda oldukça iddial. Ramazan süresince tadabilece iniz nohutlu mant, meyve ile etin bulufltu u mutancene ve zerde flefin spesiyalleri aras nda. Etap Alt nel iftar yemeklerini son derece uygun fiyatlarla sunuyor. Otelin ramazanla ilgili di er bir etkinli i de 2002 y l ndan beri geleneksel olarak düzenlenen Öpülesi Eller iftar yemekleri. Ankara'da bulunan huzurevlerindeki yafll lara eski ramazanlar yaflatabilmek amac ile düzenlenen organizasyonla ilgili bu y l bir yenilik var. Ramazan boyunca Etap Alt nel'de al nan her iftar yeme inden elde edilecek gelirin bir bölümü ile Seyranba lar Huzurevi'nde bulunan yafll lar n yiyecek ve giyecek ihtiyaçlar giderilecek. Ayr ca bu projeye katk da bulunan konuklar Etap Alt nel'de düzenlenecek Öpülesi Eller iftar yeme inde, huzurevindeki yafll larla biraraya gelecek. e lence ve al fl-verifl çad r 21 Ekim tarihine kadar aç k kalacak. Her akflam Hacivat - Karagöz ve sihirbaz gösterilerinin yap ld flenliklerde ayr ca sanatç lar konserler veriyor, halk oyunlar gösterileri yap l yor ve hemflehri geceleri düzenleniyor. Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax: Bütün tatlar kalitesiyle bir telefon kadar size yak n... Ankara n n her yerine servis Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA KRC akademi gelece i yakalayan çözümler sunuyor... l ECDL E yönelik temel bilgisayar kullan m l Mimari Autocad ve 3D max l Temel web tasar m e itimi l Grafik tas r m e itimi Arjantin Cad. Kader Sok. No:13 GOP Tel: Ayr nt l bilgi için:

4 hepsi 10/6/06 4:41 PM Page 4 4 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma Mankenlikten ifl kad nl na uzanan çocuksu yüz: Nefle Erberk 6 çocuk hayaliyle yaflad m Röportaj: Erhan K l ç röportaj 20 yafl nda Avrupa güzeli seçilen Nefle Erberk, hayat n çocuklara adad. Üniversite y llar nda 6 çocuk sahibi olma hayali kuran Erberk, flimdi üçüz k zlar ve sahibi oldu u yetenek gelifltirme merkezleri ile çocukluk günlerini yeniden yafl yor. Her e itim merkezinde 10 çocu u ücretsiz okutan Erberk'in flimdiki hayali ise bir ilkokul açmak. Türkiye ve Avrupa güzeli Nefle Erberk'in, üniversite y llar ndaki 6 çocuk sahibi olma hayali gerçek olmam fl, ancak ilkokula yeni bafllayan üçüz k zlar var. Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü mezunu Erberk, üniversite y llar ndaki ve annelik duygusunun verdi i di er bir hayalini gerçeklefltirmenin de mutlulu unu yafl yor. fiimdi baflar l bir ifl kad n olan Erberk; stanbul, Ankara, zmir ve Bursa'da bulunan ve 0-6 yafl aras ndaki çocuklara e itim veren Joyfull House'lar n sahibi. smime yak flmaya çal fl - yorum. Hayat mutluluk de il mi? diyen Avrupa güzeli, gününün büyük ço unlu unu bu merkezlerdeki çocuklarla, akflam da üçüzleriyle geçiriyor. Kendini çocuklara adayan Erberk, sahibi oldu- u Nefleli 0-14 adl derginin de genel yay n yönetmenli ini yap - yor. Beysukent Joyfull House'un tan t m gününe gelen Nefle Erberk, bir çocuktan di erine koflarak çocukluk günlerini yeniden yaflad. Jüriyi güzelli- inin yan nda bilgi ve kültürüyle etkiledi i için Avrupa Güzeli seçildi ini belirten Erberk, mankenlerin dedikodular ile gündeme gelmesine ise çok üzülüyor. Hayat n n bir dönemini mankenlik yaparak geçiren Nefle Erberk, flimdi ajans ve mankenlik defterini kapatt n ve bu konuda konuflmak istemedi ini söylüyor. Bu nedenle Erberk ile sadece çocuklarla olan dünyas n konufltuk. n Mankenli in ard ndan baflar l bir ifl kad nl na at lma fikri nas l ortaya ç kt? Üniversite son s n fta karar verdim. Hatta o zaman Anaokulu mu, ajans m? diye tereddütte de kalm flt m. Henüz 23 yafl mdayd m. Tecrübeli oldu um bir alana girerek mankenlik ajans kurdum. Ajanstaki çal flmalar ma 18 y l devam ettim. K zlar m do du unda ise gönlümdeki öteki mesle e yönelmek istedim. Uzun süren araflt rmalar m n sonucunda k zlar m 2.5 yafl na geldi inde Joyfull House (nefleli ev) adl yetenek gelifltirme merkezlerini kurdum. n Dolay s yla annelik duygusu sizi bu alana sürükledi. Tabi ki. Ama daha önceden böyle bir hayalim vard, çünkü ben çocuklara bay l yordum. Hatta o zamanlar 6 çocu um olsun hayalim vard. 0-6 yafl aras na dikkat! n Çocuklara e itim verme hayaliniz gerçek oldu. Bu yerlerde nas l bir e itim veriyorsunuz? Klasik anaokulu kavram n yeterli bulmad m. Çünkü k zlar m n üçünün de ayr yeteneklerde oldu- unu gördüm. Nas l bir e itim almal lar diyerek bir aray fl içine girdim. Sonunda bu yetenek gelifltirme kavram n oluflturduk. Çünkü 0-6 yafl aras, bir çocu un gelifliminin yüzde 80'inin tamamland bir dönem. Biz yetiflkinler hep Keflke flunu da yapsayd k diyoruz. Bu keflkeleri dememek ad na küçük yaflta yeteneklerini keflfedip onlar yönlendirelim deyip uzman ve dan flmanlar mla araflt rmalar yapt k. Haftan n her günü branfl çal flmalar ndan oluflan zengin bir e itim süreci haz rlad k yafl aras ndaki çocuklara yedi ayr branflta e itim veriyoruz. n Bu e itim merkezlerinde Nefle Erberk'in hangi yönü ön planda? Çocuk ruhu. Her fley hem nefleli ve e lenceli hem de çocuksu. n Çocuklar n en çok hangi yönünü seviyorsunuz? Son derece dürüstler. Herfleye düz mant kla ve son derece safça bak yorlar. Dolay s yla biz yetiflkinler y llar sonra öyle bir kal ba giriyoruz ki, safl - m z, dobral m z hep kamufle ediyoruz. n ngilizce ö retmenleriniz yabanc. Kendi dilini yeni yeni ö renen bir çocuk, yabanc dil ö renmekte zorluk çekiyor mu? Tam tersi. Bir çocuk üç lisan bile ayn anda konuflabiliyor. Alg - lar o kadar aç k ki flu anda ne verirseniz sünger gibi emiyor. Ama alt yafl ndan sonra verece iniz fleyleri almas zorlafl yor. 0-6 yafl aras nda verdi iniz verilen bilgileri alma oran yüzde 80 iken, bu yafltan sonra yüzde 20'ye düflüyor. n Nefleli bir ifl kad n s n z. Bunu çocuklar n za m borçlusunuz? smime yak flmaya çal fl yorum. Hayat mutluluk de il mi? Zaten o kadar çok problem yafl yoruz ki. Ben de bunun için çal fl yorum. K zlar m inan lmaz bir nefle kayna benim için. Akflam eve gitti imde çocuklar mdan büyük bir enerji al yorum. Onlarla ilgili hayalim çok mutlu ve çok yönlü olsunlar. Doktor, sanatç ve sporcu olsun her biri. Eflim muhteflem yemek yap yor n Yemek yap yor musunuz? Vaktim olmad için yapm yorum. Ama eflim muhteflem yemek yap yor. fiimdi evde böyle muhteflem bir flef varken... Yemek için yarat lm fl m. Tatl lara bay l yorum. Yeme i zevkle yiyeceksin. Böyle s rf yemek yemifl olmak için yenilmez. n Son derece sa l kl ve formda görünüyorsunuz. Evde ne tür yemekler bekliyor sizi? Bizim evde haz r yemek yoktur. Her fley taze yap l r. Katk maddesi olmamas na özen gösterilir. Ancak do um günlerine gittiklerinde hani böyle canlar çeker ya onun da tad n bilsinler diye izin veriyorum. Ama evde o yemekler yasak. Cola yasak. Cola i renç, içinde asitler var. Onu içti inizde midenizdeki halini düflünsenize diyerek dramatik anlat r m onlara. Sebzeleri çok severim. Bal da tabii. Çocuk yaflta bu tür yemekleri yeme al flkanl kazan nca daha sonraki dönemlerde de o tadlar istemeye devam ediyorlar. Öyle çocuklar var ki sadece patates ve makarna yiyor.

5 hepsi 10/6/06 4:41 PM Page 5 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma 5 Huzursuz geceler mi geçiriyorsunuz? Uyku haritan z ç kar n! Bu sayfan n haz rlanmas ndaki katk lar ndan dolay Özel Gaziosmanpafla Denge T p Merkezi ne teflekkür ederiz sa l k Uyku bozukluklar günümüz insan n n önemli problemlerinden biri. E er siz de afla daki sorulardan bir ya da birkaç na evet diye yan t veriyorsan z, tedavi edilmesi gereken bir uyku bozuklu unuz olabilir. n Horluyor musunuz? Nefes almada zorlan yor ve hava açl hissediyor musunuz? n Uykuda nefesiniz duruyor mu? n Uyand ktan sonra yorgun, hiç uyumam fl gibi uykulu oluyor musunuz? n A z n z kurumufl olarak m uyan yorsunuz? n Haf zan z ve dikkatinizde azalma ve sinirlilik haliniz var m? n Gün içinde istemeden, kontrolsüzce ve uygun olmad halde uykuya dald n z oluyor mu? Dr. Serra Menekay Öncel n Uykuya dalmada ve uykunuzu devam ettirmede zorluk yafl yor musunuz? n Mide yanmas yla veya a z n zda kötü bir tatla uyan yor musunuz? Uyku problemleri birçok hastal a davetiye ç kart yor Horlama, Uyku apnesi, Insomnia, Narkolepsi, Huzursuz bacak sendromu, Bruxizm veya difl g c rdatma; Bu hastal klar uyku bozukluklar grubunda yer alan, sebepleri, tedavileri ve ciddi komplikasyonlar olan hastal klar. yi bir uyku sa l m z için, sa l kl beslenme veya düzenli egzersiz kadar önemli. Her ne sebeple olursa olsun uykuda meydana gelecek bir kay p kifliyi hem mental hem de fiziksel olarak etkiliyor. Bu etki birikti inde depresyon, anksiyete bozukluklar gibi psikiyatrik hastal klar n geliflme ihtimali art yor. Ayr ca yüksek tansiyon, diyabet gibi kronik hastal klar n fliddeti uykusuzlukla artabiliyor. Yetersiz uyku ciddi ve ölümcül kazalara neden olabilece i gibi okul veya ifl yaflam nda da verimin azalmas na, yarg ve karar verme kabiliyetinde aksakl klara neden olabiliyor. n Horlama: nsanlar n 1/3 ü uykuda horlar ancak bu normal bir durum de ildir. Horlama çok ciddi hastal klara iflaret ediyor olabilir, sa l k ve iliflkiniz aç s ndan ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilir. n Uyku Apnesi: Çok fliddetli horlama, bütün gece uyumufl olmaya ra men kendini uykusuz hissetme ve uyuklama hali, uyku s ras nda nefes al fl veriflinin pek çok kez durmas ile karakterli bir hastal kt r. n Insomnia: Belirgin bir sebep olmaks z n düzenli flekilde çekilen uykusuzluk hastal na verilen isimdir. Bu hastalar uykuya dalmakta, uykuyu sürdürmekte zorluk çekerler, k sa süre uyuyup, sabahlar erken uyan rlar. Insomnia enerji düzeyini, duygusal modu, ba fl kl k sistemini ve sa l direk etkiler. n Narkolepsi: Gün içinde aniden ve kontrolsüz olarak uykuya dalma ataklar ile karakterli kronik bir uyku bozuklu u hastal d r. Zaman zaman hallüsinasyonlar, uyan k kalmada zorluk çekme ataklar, kas güçsüzlükleri ve düflmeler söz konusu olabilir. n Huzursuz Bacak Sendromu: Bacaklar n otururken ya da uzanm flken rahats z olmas durumudur hasta sürekli hareket etme ihtiyac hisseder. Bu durum uykunun kalitesini bozar ve gün içinde uykusuzluk çekilmesine neden olur. Tedavi edilmeyen horlama ve uyku apnesi hastal, uyku s ras nda kan oksijen düzeyinin ani olarak düflmesi ile kardiyovasküler problemlere neden olabilmekte hatta bu durum ani ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Diyabet, yüksek tansiyon, kalp yetmezli i ve felç geliflimi riski tedavi edilmeyen horlama hastalar nda artm fl olarak tespit edilmektedir. Çocuklarda tedavi edilmemifl horlama hastal dikkat eksikli i ve hiperaktivite sendromu (ADHD) ile neticelenebilmektedir. Tedavi edilmeyen narkolepsi ise profesyonel ve kiflisel yaflamda tembel ya da kaba bir imaj vermek ya da cinsel disfonksiyonlar yaflamak gibi problemlere yol açabilmektedir. Tüm bu hastal klar n çeflitli yöntemlerle tedavileri mevcuttur. Sa l kl ve huzurlu bir uykuya kavuflmak için önce hastal n za tan konmas ve nedenlerin ayd nlat lmas gereklidir. flte Denge T p Merkezi Uyku Laboratuvar, uykunuzun haritas n ç karmak, hastal n z ve nedenlerini saptayabilmek amac yla kurulmufltur. Uyku Laboratuvar Nedir? Polisomnogram yani uyku kayd n n yap ld bu laboratuvarlar rahat yatak odalar içerirler. Bu odalar geliflmifl cihazlarla uykunun takibinin yap ld di er odalarla ba lant l d r. Klini imize gelen hastalar uzman hekimler taraf ndan muayene edilip, bir form doldururlar ve uyku laboratuvar incelemesi için geceyi laboratuvarda geçirmek üzere ça r l rlar. Hastalar izlenirken yak nlar refakatçi olarak bulunabilirler. Hasta laboratuvar incelemesi s ras nda rahatça hareket edebilir, istedi i pozisyonda uyuyabilir ve diledi inde yataktan kalkabilirler. Hastalar n ciltlerine a r s z flekilde ba lanan elektrodlar yard m yla uyku, kalp at m, nefes al fl verifli, kas gerginli i ve oksijen seviyeleri izlenir. Laboratuvarda uykunun haritas ç kar l rken kullan lan parametreler: Beyin Dalgalar (EEG), Her iki göz hareketi (elektrookülogram), Çene alt ve diz alt kas hareketleri (EMG), Burun ve a z hava ak m, Akci er solunum hareketleri, Kandaki oksijen seviyesi ve Kalp grafisi (EKG) dir. Tedavi: Tespit edilen uyku bozuklu u tipine göre tedavi düzenlenir. E er anatomik bir bozukluk tespit edilmiflse bunlar radyofrekans veya cerrahi yöntemlerle düzeltilir. Nazal strip, dental cihaz gibi yard mc cihazlar hastan n durumuna göre tercih edilebilir. Ayr ca insomnia, narkolepsi ve uyku apnesi hastal klar nda hastan n durumuna göre tercih edilebilecek pek çok ilaç mevcuttur. Uyku apnesinin en etkili tedavi yöntemi ise CPAP( Continious Positive Airway Pressure) cihaz ile burundan sürekli pozitif bas nçla hava Sa l kl bir yaflam için, uyku bozukluklar n n tedavisindeki ilk ad m hastal n ve nedenlerinin ayd nl a ç kar lmas d r. Uyku problemi ile yaflamak zorunda de ilsiniz. Daha güzel ve sa l kl günlere zinde bir uyku ile bafllamak için ilk ad m hemen at n. Özel Gaziosmanpafla Denge T p Merkezi Uyku Laboratuvar bu amaçla, devlet memurlar ndan ve emekli sand emeklilerinden fark almaks z n hizmetinizde. Randevu için Kennedy Cad.101/9-10 GOP tel: l Mithatpafla Cad. No:66-11 K z lay tel: l Tunal hilmi Cad. 94/5,6,7,8 Kavakl dere tel:

6 hepsi 10/6/06 4:41 PM Page 6 6 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma Kimdir bu Ankara y yaz-boz tahtas na çeviren UKOME? Röportaj: Erhan K l ç Baflkent adeta flantiyeye döndü. Kavflaklar yap l - yor, trafik ak fl yeniden düzenleniyor, güzergahlar de- ifliyor, alt ve üst geçitler birbirini izliyor. Trafik çilesi çeken Baflkentlinin sinirleri ise her geçen gün geriliyor. Bak yorsunuz Ankaral lar çileden ç karan bu kararlar n alt nda Ulafl m Koordinasyon Merkezi (UKO- ME) var. Ald ve özellikle meslek odalar nca hatal olarak de erlendirilen kararlar yla dikkatleri çeken UKOME nedir, kimlerden olufluyor, ne kadar Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ten ne derece ba ms z hareket edebiliyor? Siz karar verin. haber Atatürk Bulvar ve Cinnah Caddesi'nde yaflanan trafik çilesine sinirleri gerilmeyen Baflkentli yok gibi. Toplu tafl ma araçlar na yap lan zamma tepki gösterenlerin protestolar hep ak llarda. Dolmufl floförleri aras nda yaflanan güzergah kavgas na ise flahit olmayan yoktur. flte toplumsal hayatta yaflanan bütün bu sorunlarla do rudan ya da dolayl olarak ilgili bir kurum var: Ulafl m Koordinasyon Merkezi (UKOME). UKOME, Büyükflehir Belediyesi Yasas 'na dayan larak Büyükflehir Belediyesi bünyesinde Baflkan Melih Gökçek'e ba l kurulan ulafl m ve trafik konular nda kararlar alan bir merkez. Trafi in düzenlenmesi, yolcu tafl ma ücretlerinin ve toplu tafl ma araçlar n n hat ve güzergahlar n n belirlenmesi gibi genifl bir yelpazede kararlar al yor. En son da Ku ulupark civar nda yap lan alt geçitin yap lmas nda da onun imzas var. Merkezin ald kararlar ise Büyükflehir dahilindeki belediyeler ve büyükflehir s n rlar içindeki kamu kurum ve kurulufllar yla di er gerçek ve tüzel kiflileri ba l yor. Oy çoklu u Büyükflehirde UKOME toplant lar ; Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek'in veya görevlendirece i kiflinin baflkanl nda yap l yor. Toplant lar; Büyükflehir den en az flube müdürü seviyesinde en fazla on kifli, Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl, Emniyet Genel Müdürlü ü, Karayollar Genel Müdürlü ü, Devlet Demiryollar Genel Müdürlü ü, Kara Ulaflt rma Genel Müdürlü ü, Demiryollar ve Hava Meydanlar nflaat Genel Müdürlü ü, Devlet Hava Meydanlar flletmesi Genel Müdürlü ü'nden birer temsilcinin kat - l m ile gerçeklefltiriliyor. Bu toplant lara kendi belediyelerini ilgilendiren ulafl m konular nda ilçe ve l kademe belediye baflkanlar veya görevlendirecekleri bir üye de kat - labiliyor. Bütün bu üyelerin toplant larda oy kullanma hakk var. Meslek kurulufllar n n temsilcileri de oy hakk olmaks z n sadece görüflleri al nmak için toplant lara davet edilebiliyor. Üniversite, vak f ve dernek temsilcileri de toplant lara davet ediliyor ancak bunlar n yasa gere i ne oy hakk var ne de görüflleri al nabiliyor. Kat lanlara bak ld nda Ankara Büyükflehir Belediyesi nin tek bafl na karar alma ço unlu u oldu u görülüyor. Ankara Büyükflehir Belediyesi UKOME'nin kararlar n resmi internet sayfas nda yay nl yor. Sitede tarihleri aras ndaki toplam 72 UKOME karar bulunuyor. Bu toplant lar n raporlar incelendi inde al nan kararlar n neredeyse tamam nda sivil toplum ve meslek odalar ile üniversitelerin davet edilmemesi dikkat çekiyor. Üniversite, sivil toplum ve meslek örgütleri ça r lm yor fiehir Planc lar Odas Ankara fiubesi Baflkan Zafer S. fiahin, UKOME'nin yap s na; üniversiteler, sivil toplum ve meslek örgütlerin temsilcilerinin kat lmas n n da gerekti ini söyledi. Daha önceki Büyükflehir Belediyesi Yasas 'nda Valilik ile Büyükflehir aras nda dengeli bir kompozisyonun oldu- unu belirten fiahin, fiimdi bu kald r ld. A rl kl olarak Büyükflehir'in karar organ oldu. Koordinasyon sa lamak için kurulmufl bir kurum, Belediye nin kurulu haline getirilerek koordinasyon ortadan kald r ld dedi. Toplant lar na davet edilmiyoruz TMMOB Mimarlar Odas Ankara fiube Sekreteri Yeflim Uysal da UKOME taraf ndan yap lan toplant lara görüflleri al nmak üzere davet edilmeyi beklediklerini, ancak böyle bir teklif ile karfl laflmad klar n söyledi. Düzenledikleri panel ve toplant lara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek'i de davet ettiklerini belirten Uysal, Gökçek'in bunlar n hiçbirine kat lmad n söyledi. Uysal flöyle konufltu: Büyükflehir Belediyesi ile kat - l mc yöntem izlemedi i için sorunlar yafl yoruz. fiehrin ulafl m mast r plan n n olmas laz m. Günübirlik 'buraya kavflak oraya üst geçit yapay m' demeyle olmuyor. Eskiflehir yolu üç dört defa inflaa edildi. Metro ç k fllar yap ld, köprü aya na denk geldi i için tekrar yap ld. Kamu kaynaklar bir yönde israf ediliyor. Pizza King Art k Türkiye de Paket Servis & Rezervasyon Hilal Mahallesi 4. Cadde 56. Sokak No: 49 Y ld z/ Çankaya - ANKARA Tel: Tel&Fax: l Profiterol l Kazandibi l Tavuk Gö sü l Aflure l Krem fiokola l Light Kazandibi l Sak zl muhallebi l Dondurma çeflitleri l Krem Karamel l Keflkül l F r n sütlaç l Ekmek Kaday f l fiekerpare l Güllaç ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Angora Evleri ve Çayyoluna Evlere ve flyerlerine Servis Yap l r. Ümitköy: Galeria Tel: fiahinler Bilgisayar Her türlü kartufl ve toner dolumu yap l r Teknik Servis, Sat fl, Bak m ve Onar m Kifliye ve fiirketlere Visval Basic programlama dilinde her türlü program Çayyolu Mahallesi 8. Cadde No: 16/D Çayyolu/ANKARA (Yurtiçi Kargo Yan ) Merkez: fiube:

7 hepsi 10/6/06 4:41 PM Page 7 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma 7 TüketiYORUM Bu köfle, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'nün katk lar yla haz rlanmaktad r... n Tüketici Yasas neler kazand rd? Tüketici haklar ve tüketici bilincinin geliflmesine katk da bulunabilece- imiz bu köflede Bakanl m za sayfalar nda yer veren Ancyra Gazetesi yay n yönetimine teflekkür ederek, ilk yaz m za bafll yoruz. Tüketici Yasas n n kabulünden önce tüketicileri koruyucu özel bir düzenleme bulunmuyordu. Mal ve hizmet piyasalar nda kurulan sözleflmelerin zay f taraf n oluflturan tüketiciler, sorunlar n çözmede de çeflitli güçlüklerle karfl lafl yorlard. Bu sorunlar n bafl nda, nereye baflvuracaklar n bilememeleri geliyordu. Bilseler bile zahmetli, karmafl k, pahal ve uzun bir süreç kendilerini bekliyordu. Sosyal ve ekonomik hayattaki geliflmelerle ortaya ç kan yeni durumlar n kanuna kazand r lmas için AB ülkelerince tüketicilerin korunmas politikalar çerçevesinde benimsenen ve evrensel kabul gören 8 temel tüketici hakk da (temel gereksinimlerin giderilmesi hakk, güvenlik ve güven duyma hakk, mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi hakk, bilgi edinme hakk, e itilme hakk, tazmin edilme hakk, sesini duyurma hakk, sa l kl bir çevreye sahip olma hakk ) dikkate al narak 1995 y - l nda yürürlü e giren 4077 say l Kanun da 2003 y l nda Avrupa Birli inin Tüketici Hukukuyla ilgili düzenlemelerine uyum sa lanmas amac yla de ifliklikler yap ld. Yap lan çal flmalar ve düzenlenen kampanyalar sonucunda tüketicinin hak arama bilinci gittikçe artt. Bu art fl, 2005 y l Tüketici Sorunlar Hakem Heyetlerine yap lan toplam tüketici flikayetinden, yüzde 83 lük k sm n n tüketiciler lehine sonuçlanmas ndan da aç kça görülüyor. n Bize yaz n! Önümüzdeki haftalarda köflemizde, ay pl mal ve hizmet, taksitli sat fllar, kampanyal sat fllar, kap dan sat fllar, mesafeli sat fllar, paket turlar, devreli tatil sat fllar, abonelik sözleflmeleri, süreli yay nlar, banka kartlar ve kredi kartlar, tüketici kredileri, fiyat etiketleri, indirimli sat fllar, garanti belgeleri, sat fl sonras hizmetler, ticari reklam ve ilanlar, seri ay pl mallar konusunda tüketicinin haklar ile sat c /sa lay c lar n yükümlülüklerinin neler oldu u, tüketicinin hak arama yollar ve tüketicileri bilinçlendirmeye yönelik olarak haz rlanan lgilen/bilgilen kampanyas na kadar birçok konuda sizleri ayd nlatmaya çal flaca z. Sosyal ve ekonomik hayatla ilgili bütün flikayetlerinizi ve sorular n z bize yazman z bekliyoruz. flte bafllang ç için, tüketici sorular ndan birkaç örnek... n Bir firma, ticari ifllerinde kullanmak üzere edindi i bir araç konusunda Tüketici Yasas hükümlerinden yararlanabilir mi? Kanun a göre tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kifliyi ifade eder. Kanunda yer alan tüzel kifliden kas t; Medeni Kanundaki dernekler, vak flar ve cemiyetler ile kar amac gütmeyen kooperatiflerdir. Tacir kiflilerin yapt klar her türlü ifllem ticari oldu- u için, tüketici tan m kapsam nda de ildir. Dolay s yla anonim flirketler, limited flirketler, komandit flirketler tüketici olarak de erlendirilemezler ve bu Kanun hükümlerinden yararlanamazlar. n Hangi mallar ay pl say l r? Ay pl mallarda tüketicinin haklar nelerdir? Bir maldaki ay p, sat c n n söyledi i ve vaat etti i vas flarda veya niteli i gere i malda bulunmas gereken vas flarda eksiklik olmak üzere iki türde ortaya ç kabiliyor. Bunlar bir maldaki maddi, hukuki ve ekonomik eksiklikler olabilir. Mesela, sat n al nan bir tafl nmaz n hacizli olmas hukuki eksikli e giriyor. A s n f diye sat lan bir buzdolab n n yap lan testler sonucunda C s n f nda ç kmas da ekonomik bir eksiklik, dolay s yla bu buzdolab ay pl bir mald r. Bunun gibi durumlarda tüketici, mal n teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ay b sat c ya bildirmekle yükümlüdür. Alm fl oldu u mal n ay pl ç kmas durumunda tüketici, bedel iadesini de içeren sözleflmeden dönme, mal n ay ps z misliyle de ifltirilmesi, ücretsiz onar m isteme veya ay p oran nda bedel indirimi haklar ndan birini kullanabilir. Sat c, tüketicinin tercih etti i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. SORULARINIZ Ç N Tel: FAKS: HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheration Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 hepsi 10/6/06 4:41 PM Page 8 8 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma Kahvelerde "kurabiye" kokuyor Haber: Ebru Boranl o lu Tekin haber Kahve, e itim kurulufllar na, okuyan ö rencilere, hastalara, ihtiyac olan insanlara yard m edildi i bir yer ayn zamanda. Bunun yan nda k na gecesi yapmaya gelen de var, alt n günü de, arkadafl toplant s yapan da... Kad n girdi i her ortam de ifltiriyor. Erkek egemen kültürün en son kalelerinden olan k raathaneler de art k erkek egemenli- inde de il. Piflpirikli, çayl, duman alt kahve kültürü yavafl yavafl de iflip yerini kurabiye kokan, "americano" oynanan mekanlara b rak - yor. Kad n kahvede ne yapar? Kad nlar, yeni bir kültür olarak al flkanl k yaratmaya bafllayan kad n kahvehanelerinde sadece oyun oynay p ev yemekleri yemekle kalm yorlar. Sohbet ediyorlar, gün yap yorlar, yard m topluyor ve yönlendiriyorlar. En önemlisi belli bir yafl n üzerindeki kad nlar oynad klar oyunlar ve kurduklar sosyal ortamla hayata ba lan yor. Kad n eli de erse... fiu anda Ankara'da "k raathane" statüsünde olan, Ankara Kahveciler Odas 'na kay tl tek bir mekan var. ki tane kad n k raathanesi ise, daha önce kapanm fl. Bu kahvelerin kapanmas n n nedeninin, sadece yiyecek ve içecekten elde edilen gelirin yetersizli i oldu u söyleniyor. Evet, kad n kahveleri henüz yeni oluflan bir kültür oldu u için, al flt m z k raathaneler kadar kalabal k bir kitleye hitap etmiyor. Bu nedenle de daha az kazanç sa l yor. Ama orada oluflan dostluk ortam n gördü ünüzde, Bu ifl daha çok yayg nlafl r demekten kendinizi alam yorsunuz. Ankara Kahveciler Odas 'na kay tl olan tek yer dedi imiz Ha-Ber Bayanlar Kahvesi, 2,5 y l önce Hatice Berna Gökmen taraf ndan kurulmufl. Mekan n sahibi Berna Han m, kahveyi kurma aflamas nda çok s k nt çektiklerini, tepki gördüklerini belirtiyor. Kahvenin cinsiyeti olmaz diye yasal izinle ilgili ç kar lan sorunlar m, yoksa "Biz yapt k siz yapmay n" diye tepki gösteren erkekleri mi istersiniz... Birlik Mahallesi'nde yer alan kahveye girdi iniz anda, bu mekana kad n eli de di ini anl yorsunuz. Klasik k raathaneler gibi sigara duman yerine, yeni piflmifl mis gibi kurabiyenin davetkar kokusuyla içeri ad m at yorsunuz. Zaten her gün de iflen, özel günlere göre sipariflle oluflturulabilen mönüde, Berna Han m' n ve mutfaktaki Güler Han m' n hünerli ellerinden ç kan tertemiz ve son derece nefis kurabiyeleri, börekleri, dolmalar, mant lar tadabilmek mümkün. E itimli bayanlar geliyor Americano oynuyorlar Kahveye gelen kad nlar n ço u "americano" ya da bilinen ad yla "küt" oyununu oynuyor. S ral ka tlardan oluflan "seri"lere ve ayn cins ka tlardan oluflan "küt"lere dayanan oyun, s k bir zihin jimnasti ini ve dikkati gerektiriyor. Çünkü her el farkl say da ve diziliflte seri ve kütler oluflturmak gerekiyor. Bu zihin gelifltirici etkisi nedeniyle, oyun özellikle belli bir yafl üstündeki insanlar için, alzeimer gibi hastal klara karfl doktorlar taraf ndan öneriliyor. Kahvede bu oyunun yan s ra daha klasik, "konken" gibi oyunlar tercih edenler de var tabi ki... Mekan n müflterilerinin yafl ortalamas ve üstü. Hatta yafl ortalamalar 80'in üzerinde olan ve çocuklar n n, efllerinin, floförlerinin getirip b rakt 5-6 kiflilik bir grup da var. Ama oldukça genç müflterileri de yok de il. Kahveye gelen bayanlar n büyük bir ço unlu u aralar nda ö retim görevlisi, avukat ya da bankac lar n bulundu u e itimli kesimden.. Ev han m çok fazla yok. Bekar ve boflanm fl bayanlar ço unlu u oluflturuyor... Berna Han m'a, evli bayanlar n efllerinin kahveye gelmelerine tepki gösterip göstermediklerini soruyoruz: "Hay r, bilhakis kendileri getiriyorlar. Çünkü buras çok güvenli bir ortam. 'Evde oturaca n za burada oturun' deyip eflini buraya getiren birçok erkek var. fiu ana kadar onlardan olumsuz bir tepki almad k" Yard m topluyorlar Kahve, e itim kurulufllar na, okuyan ö rencilere, hastalara, ihtiyac olan insanlara yard m edildi i bir yer ayn zamanda. Bunun yan nda k na gecesi yapmaya gelen de var, alt n günü de, arkadafl toplant s da... Gelip burada örgü, dantel yapan, kitap okuyan da mevcut. Hatta geçen yaz gelen ya

9 hepsi 10/6/06 4:41 PM Page 9 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma 9 Nurcan Akgül Bilgisayar e itmeni (57) Ben taa Bilkent'ten geliyorum. Kar n diz boyu ya d gün bile geldim buraya. Fiziksel olarak kimseye muhtaç de ilsen, senden zengini yok. Burada kendimden çok farkl birçok insanla haflir neflir oluyorum. Duygu ve insan zenginli i var. Halen insanlarla komünikasyon kurabiliyorum duygusunun verdi i psikolojik tatmini hissediyoruz hepimiz. Normalde hayat flöyle geçiyor. Adam ya da kad n emekli oluyor. Bütün bir gün televizyona bak yor ve televizyon karfl s nda s z - yorlar. Böyle eve ba ml olup içine kapand kça, çökme süreci h zlan yor. Önce beyin çöküyor. Bunun sonunda gönül de çökerse, yafllanma ivme kazan yor.. Berna Han m bize çok dikkat ediyor, özen gösteriyor. Kimmizin tansiyonu var, kiminin flekeri, kiminin kolestrolü. Berna Han m yemeklerin tuzunu, flekerini bize göre ayarl yor. Biraz da o yüzden geliyoruz. Gökflen Yürekkorkutan Emekli ö retmen (64) Ben karfl binada oturuyorum, hemen hemen hergün geliyorum buraya. Beni burada en çok kurulan dostluklar mutlu ediyor. Emekli olunca baflka ne yapaca z, çocuklar m z da büyüttük. Burada geçiriyoruz günlerimizi. Ama çok da güzel geçiyor. Berna Han m dünyan n en iyi insan. Çok iyi bir dost. Surat as k birisi olsa gelmem zaten. Ben hiç kimseye anlatmad m sorunlar m ona anlatt m. Nesrin Y lmaz Ev Han m (45) Bu mahallede oturuyorum ve kuruldu kurulal bofl vakitlerimde geliyorum buraya. Mahalleden tan d m arkadafllar m da var ama büyük bir ço unlu uyla burada dost oldum. D flar da da sürdürüyoruz dostlu umuzu. Burada oyun oynuyoruz. Bunun yan s ra, sosyal yard mlarda da bulunuyoruz. Okula, dershaneye gitmek isteyenlere, hastalara yard m topluyoruz. Mesela burada çal flan bir arkadafl m z vard, üniversiteye haz rlan yordu. Onun dershane masraflar için her ay belli bir miktar para topluyorduk. Bayan derneklerinden gönüllü çal flan bayanlar geliyor. Onlar n kermes benzeri etkinlikleri için bilet al yoruz. Buradaki her yemek çok güzel ama özellikle çerkes böre i harika. zar bir bayan, kitab n burada yazm fl ve bitirmifl. Bu hofl ortam, belli bir yafl n üzerindeki bayanlar n evde oturup eskimek yerine yaflam sevinci kazanmalar n sa l - yor. Çünkü buraya gelmek onlar için bir amaç, saçlar n makyajlar n yap p kahveye at yorlar kendilerini. Böyle bir ortamda Berna Han m' n görevi ise oldukça a r. Pek çok müflterisinin dertlerini dinlemek hatta zaman zaman onlara s k terapiler yapmak ona düflüyor. Ama o bundan flikayetçi de il. Çünkü neredeyse hergün gelen ve ö leden akflama kadar bütün zamanlar n burada geçiren müflterileriyle dost olmufl "Buraya gelen insanlar n, yaln zl kla ve buna benzer birçok konuyla ilgili sorunlar var. Onlar dinliyorum çünkü onlar benim dostlar m. Benim annem de çok genç yafl nda hayatta yaln z kald. Belki birgün ben de yaln z kalaca- m. Bu mekan kurmam n bir nedeni de asl nda, gelecekte yaln z kalmamak" Erkek sinek gir(e)mez! Kahveye erkeklerden ra bet var m?' diye sordu umuzda Berna Han m gelene "gelme" demek olmayaca n söylüyor ve ekliyor. "Ama kendileri buradaki ortam gördükten sonra gelmeyi istemiyorlar zaten" Erkekler do al (!) olarak buraya gelmeyi istemiyor olabilir. Ama bir kad n olarak, kad nlar kahvesine girdi iniz anda, ben buray neden daha önce keflfetmemiflim demekten kendinizi alam yorsunuz. K z k za muhabbetin keyfi baflka ne de olsa!

10 hepsi 10/6/06 4:41 PM Page Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma Haz rlayan: Meral Tunçay Anneler, babalar, çocuklar... Attaa'ya Gidiyoruz! Giyim grubundaki 's f r' yafl için tasarlanan mini minnac k k yafetler, flirinlikleri ile sizi flafl rtacak. Bebe iniz için hangi k yafeti seçmeniz gerekti ine karar veremeyeceksiniz. Yeni do an bebe inize yatak odas m ar - yorsunuz? Anne ve bebek ürünleri almak istiyorsunuz ama hangi ürünlerin sizin ve bebe iniz için en iyisi oldu unu bilemiyor musunuz? Çocu unuzun zevkle giyece i hem ekonomik hem de güzel bir ayakkab ya ihtiyaç m var? O zaman yap lmas gereken çok da zor de il, en k sa sürede ATTAA'ya gitmeli yafl aras bütün çocuklar n ihtiyaçlar n giderebilece i iki katl ma azas ile ATTAA, annelerin yükünü hafifletiyor. Bosna Hersek Caddesi üzerindeki büyük ve ferah ATTAA ma azas sayesinde art k ma aza ma- aza dolafl p yorulmak yok. Çünkü çocu unuz için ihtiyaç duydu unuz her fley ATTAA ma azas nda bir arada. Bundan böyle ma azalar dolaflarak harcad n z vakti çocu unuzla beraber al flverifl keyfini yaflayarak geçirebileceksiniz. Sizin ve bebe inizin ihtiyaç duyaca her fley ATTAA'da mutlaka var. Biberondan, z b - na, anne çantas ndan oto koltu- una, pompadan gö üs pedine, patikten çoraba arad n z ürünleri ATTAA'da zorlanmadan bulacaks n z. Büyüklerin bile oynamak isteyece i bir oyuncak çeflitlili ine sahip olan ATTA- A'da ç ng rak grubundan lego'ya, barbie bebekten akülü arabaya her fley mevcut. Çocu- unuz için, güvenlik aç s ndan tehlike yaratmayacak ve bahçe için tasarlanm fl rengarenk sal ncak ve kayd raklar, bahçenizi bir oyun park na dönüfltürmenizi sa layacak. Ayn zamanda, çocu unuz güzel vakit geçirecek. Küçük çocuklar için çok sevimli ayn zamanda ifllevsel karyola ve yatak odalar n n da bulundu u ATTAA, olanaklar çerçevesinde mobilyalar yeniden flekillendirebiliyor. Uçuk sar renklerin hakim oldu u mobilya gruplar, iste e göre baflka renklere, pembelere, lilalara boyanabiliyor. Özetle ATTAA alternatif çok... Gezip görmek ve keyfini ç karmak laz m!... Bu k fl n yaflayan efsanesi... BESS N kad n moda&trend Bessini, giyimin üniversitesi olarak tan mlanan bir marka. Bessini'nin, tak m elbiselerindeki kal p, dikifl kalitesi ve talyan çizgisine yak n tarz, terzileri dahi k skand r yor. Sadece kad na yönelik bir d fl giyim markas düflünün ve aranan her ürünün her zevke hitap edebilecek çeflitlilikte bir çat alt nda bulufltu unu. Kula a hofl geliyor de il mi? brahim Karakoç ve Hüseyin Karakoç taraf ndan oluflturulan Bessini markas bu hayali gerçek k l yor. Bessini, giyimin üniversitesi olarak tan mlanan bir marka. Tak m elbiselerindeki kal p ve dikifl kalitesi ve talyan çizgisine yak n tarz ile terziler de Bessini'ye g pta ile bak yor. Bu sezon gri, kahve ve siyahlar n a rl kta oldu u bir Bessini var. Siyah ve alt n renginin detaylardaki uyumu kad ns görkemi simgelerken renklerdeki hakim tonlar a rbafll l vurguluyor. Erkeksi tak m elbiseler ile kombine edilmifl f rf rl gömlekler ile ise hem sert hem de feminen bir havaya bürünüyorsunuz. Kürkler ve deriler diflili i olabildi- ince vurgularken evaze inen pileli Chanel eteklerle birden modern bir flehir kad n oluyorsunuz. Pul, payet kullanmak yerine kendili inden desenli ürünlerin bulundu- u koleksiyonda kendinizi daha iyi hissetmeniz için do al kumafllar kullan l yor.yarat c ve stil sahibi kad nlara seslenen Bessini'de taytlar, yün h rkalar, ekose pantolonlar ile moday yak ndan takip edebilece iniz gibi yarat c - l n z kullan p ürün çeflitlili inden yararlanarak kendi tarz n z da oluflturabilirsiniz. Bessini tasar mlar na bakt - n zda, fl k ve modern görünmenin beden ölçüsü ile ba lant l olmad n hemen anlayabilirsiniz. B & Co. etiketi alt nda yarat lan ve 52 bedene kadar ç - kan büyük beden koleksiyonu fl kl ktan ve modern tarzdan asla ödün vermiyor. Bessini kad n içinde tafl d - bireysel ve farkl durufllar, sofistike zevkleri ile bu k fl n yaflayan kahraman olmaya aday Siz de kendinize bir iyilik yap p içinizdeki güzelli i, d fl n za da yans tmak istiyorsan z Bessini'nin Mesa Plaza'daki ma azas n gezmelisiniz.

11 hepsi 10/6/06 4:42 PM Page 11 Haz rlayan: Fehmi BAfiUSTA Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma11 Seviyeniz h zla yükselecek... Seviye Dergisi Dershaneleri Türkiye genelinde 42'yi bulan flubesiyle seviyeli dershanecili in Türkiye'deki öncü ismi olan Seviye Dergisi Dershaneleri, bu y l ÖSS'de yüzde 85 oran nda baflar gösterdi. Baflkent'te hep ilklere imza atarak en çok tercih edilen Seviye Dergisi Dershaneleri; K z lay, Keçiören ve Sincan'daki flubeleriyle, ö rencilere baflar l bir gelecek vaadediyor. ankara n n markalar E itim alan nda yapt yay nc l k faaliyetinden sonra Türkiye çap nda açt flubeleriyle dershaneler zinciri kuran Seviye Dergisi Dershaneleri seviyenizi h zla yükseltmeye devam ediyor. Türkiye genelinde 42'yi bulan flubesiyle seviyeli dershanecili in Türkiye'deki öncü ismi olan Seviye Dergisi Dershaneleri, bu y l ÖSS'de yüzde 85 oran nda baflar gösterdi. Baflkent'te hep ilklere imza atarak en çok tercih edilen Seviye Dergisi Dershaneleri; K z - lay, Keçiören ve Sincan'daki flubeleriyle, ö rencilere baflar l bir gelecek vaadediyor. Yazar ö retmenler... Seviye Dergisi Dershaneleri'ni tercih eden ö renciler, ayn zamanda Seviye Yay nc l k' n yazar kadrosunu oluflturan branfl ö retmenlerinden e itim alma flans buluyor. Ö retmenlerin her biri alan nda profesyonel ve tecrübeli. Baflar n n s rr ders takibinde Her ö renci için iki adet haz rlanan ders takip defterlerinin biri dan flman ö retmende di eri de ö renci velisinde bulunuyor. Böylece ö rencinin baflar l ve baflar - s z oldu u dersleri hatta konular ayr nt lar yla görmek mümkün. Ö rencinin yetersiz kald dersler tespit ediliyor ve her ay ö renci velileri ile toplant yap larak baflar n n artmas sa lan yor. Ö renciler Seviye Yay nlar 'n n avantaj n kullan yor Seviye Dergisi Dershaneleri'ne gelen ö rencileri yo un bir çal flma temposu bekliyor. Çünkü Seviye Yay nlar 'n n kaynaklar ö rencilere ücretsiz veriliyor. Soru bankalar, konu anlat ml dergiler, konu testleri, etüt testleri... Ö renciler, 8'i Türkiye çap nda olmak üzere 28 ÖSS deneme s nav na giriyor. Haziran ay nda da 10 adet genel deneme s nav bu denemelere ilave olarak yap l yor. Bunun d fl nda yaprak testlerin ard ndan yap lan dönem içindeki her dersten 4 tarama testiyle bilgiler pekifltiriliyor. Deneme s navlar zor ancak ÖSS'de al nan puanlar yüksek. lkler Seviye'den... Seviye Dergisi Dershaneleri hep ilklere imza atm fl. 18 kiflilik s n flar n yan nda 14 kiflilik U sistemi fleklindeki s n f seçenekleri de var. Seviye'de dan flmanl k ise çok farkl bir sistemle yürüyor. Her s n fa bir dan flman ö retmen görevlendiriliyor. Rehber uzmanlar n da katk lar sayesinde gelece inize bir ad m daha yaklafl yorsunuz. Seviye Dergisi Dershaneleri'nin E itim-ö retim Koordinatörü Metin Göksu dershanecili- i ticari bir faaliyet olarak görmüyor. Dershanenin 3 kurucu ö retmen taraf ndan kuruldu unun alt n çizen Göksu, Faaliyet gösterdi imiz tek alan e itimdir. Tercih edilmemiz en büyük baflar m zd r. Bizim için her ö renci özeldir diyor. Seviye'nin Kurumsal liflkiler Koordinatörü Zehra Çavuflo lu da ö rencileri rahat, güleryüzlü ve huzurlu bir ortamda baflar ya ulaflt rd klar n belirtiyor. Ara s n flarda okula destek amaçl programla ö rencilerin baflar oranlar art r l yor. Lise 1-2, ilkö retim 6-7-8'nci s n f ö rencilerinin yan s ra ÖSS'ye haz rlanan ö rencilerin e itim ald Seviye Dergisi Dershaneleri'nin baflar s - n n ard nda bir çok neden gösterilebilir. Bunlar n ilki ve belkide en önemlisi yay nc bir geçmifle sahip olmas. Seviye Dergisi'ne adresinden ve flubelerden abone olabilirsiniz. Karanfil Sok. No:31 K z lay Tel: Metin Göksu Zehra Çavuflo lu

12 hepsi 10/6/06 4:42 PM Page Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma 30 y l n tecrübesi Baflkent'te: Cafe & Restaurant Baflkent 30 y l n birikimini damak tad yla buluflturan yepyeni bir mekana daha kavufltu. fiehrin can damar say lan Eskiflehir Yolu'na yak n bir yerde aç lan Alaz Cafe&Restaurant, Baflkentliler için yepyeni bir alternatif olmaya aday. Alaz Cafe&Restaurant' n iflletmecisi Ali Suha Arslan, otelcilik okulu mutfak bölümü mezunu. Arslan, 30 y l turizm ve otelcilikle u raflm fl ve mesle inin en üst Yemek tarifi Alaz Özel Tava Kebab Malzemeler: n 1 adet pide n 100 gr. bonfile eti n Arpac k so an n Taze mantar n Sivri biber n Domates n Taze fesle en n Taze so an n Sar msak Haz rlan fl : Pide teraya nda sotelenerek taba a konuluyor. Bir tavan n içinde do ranan bonfile eti iyice kavrulduktan sonra taba a konulan pidenin üzerine diziliyor. Yine ayr bir tavada arpac k so an, taze mantar, biber, domates, sar msak ve taze fesle en sotelenerek haz rlanan sosun, etin üzerine dökülmesiyle haz rlanan Alaz Özel Tava Kebab, taze so anla servis ediliyor. Afiyet olsun. noktas na gelerek Antalya'da çeflitli otellerde genel müdürlük yapm fl. Ve 30 y ll k birikimini Alaz Cafe&Restaurant ile Ankaral larla paylaflmaya karar vermifl.. Baflkent'in yeni yerleflim merkezi olan Eskiflehir Yolu Mustafa Kemal Mahallesi'nde aç lan restaurant n en önemli avantaj bölgede tek olmas. Burada Anadolu insan n n unutamad tadlar bir arada sunuluyor: Sulu yemeklerin yan s ra, pide, zgara, tava ve dürüm çeflitleri... Zaman sizin için de erliyse k sa sürede haz rlanan ve birbirinden lezzetli sandviç seçenekleri de var. Ali Suha Arslan' n gönlünde Türk mutfa n n vazgeçilmez tad zgara köftenin özel bir yeri var. Bu nedenle de köftenin ac l ve ac s z bütün çeflitlerini kaç rmay n diyoruz! Tabii özenle seçilerek al nan sa l kl g da maddelerinin hijyenik koflullarda haz rland n söylememize gerek yok. Ne de olsa 30 y l n tecrübesi var mutfakta. Her çal flan n eldiven kulland restaurantta, yemeklerin yap ld ve sakland gereçlerde plastik malzeme hiç kullan lm yor. Yemek yerken fiyat kim düflünür. Ama gönlünüz ferah olsun. Alaz'da yemekler her bütçeye uygun. Günün saatleri aras nda konuklar n a rlayan Alaz' n iflletmecisi Ali Suha Arslan' n bir de mesaj var sizlere: Amac m z, Ankaral lara güzel ve hijyenik bir ortamda, a z tad yla en iyi tatlar sunmakt r. Bunda baflar l olursak kendimizi mutlu hissedece iz. Alaz Cafe&Restaurant Mustafa Kemal Mah. 47. Sok. 29/A Eskiflehir Yolu-Çankaya Tel: restaurant

13 hepsi 10/6/06 4:42 PM Page 13 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma13 burçlar FATURA LI cihan KOÇ: mail-yorum (21 Mart- 19 Nisan) Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak kiflinin Ad, hafta anne ad ve nüfusta ifl yaz l hayat n zda do um tarihi bilgilerini iletmeleri pozitif dengeler söz konusu. Deneyimlerinizi yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. geniflleteceksiniz. Ve eme inizin karfl l n bu dönem alabilirsiniz. Bu hafta afl r çal flmaktan dolay sa l n za özen göstermelisiniz. kili iliflkilerde de daha esnek olman zda fayda var. letifliminizi öfkeli ve y k c olarak yaflamamaya çal fl n. Biraz sakin ve rahat olursan z bu hafta çok keyifli olabilir. BO A: (20 Nisan- 20 May s) Bu hafta ifllerinizin daha iyi geliflmesi için özverili olman z gereken bir dönem. fllerinize daha çok yo unlaflmal s n z. kili iliflkilerde flansl bir haftadas n z. Sevdi iniz insan n size yapaca sürprizler ifl yorgunlu unuzu unutturacak. Bu dönem aile içinde geliflebilecek gerginliklerden uzak durun ve tart flmalara girmeyin. Sa l n zda bo az a r lar na dikkat edin. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) Yapt n z hatalardan dolay piflmanl klarla dolusunuz. Bu da sizin ruhsal yönden zay f biri olarak görünmenize neden oluyor. Geçmiflten bir an önce kurtulun. Yoksa bu durum, kafan z n kar flmas na ve olaylar n daha da kötüye gitmesine neden olabilir. fl yaflam n zda yeni giriflimlerde bulunma f rsatlar n iyi de erlendirin. Sab rl olun, kazançl ç kacaks n z. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) Bu hafta ifl hayat n zda duygusal yaklafl mlar n z bir kenara b rakarak daha ak lc bir tutum sergilemelisiniz. Ani karar almaktan kaç n n. Hafta içinde baflar l günler sizi bekliyor. kili iliflkiler de, geçen dönemlere göre daha iyi olacak. Baz konular can n z s ksa da bu olaylar n üstünde fazla durmamal s n z. Bu dönem migren a r lar na dikkat edin. ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) fllerinizde daha azimli olman z gereken bu dönemde, özellikle maddi konularda daha tutumlu olmal s n z. Hafta içinde ifllerinizle alakal olumlu geliflmeler sizi rahatlatacak. Bu rahatlamalar olurken aceleci olmamaya çal fl n. Bu hafta ikili iliflkilerinizde ve aile içinde gerginlikler olabilir. Bu olaylar n karfl s nda sakin olmaya özen gösterin. Çünkü gerginlikler tart flmaya dönebilir, dikkat edin. Say : 73 Tarih: 6 Ekim 2006 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Editör: Ebru BORANLIO LU TEK N Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Halkla liflkiler Temsilcisi: Meral TUNÇAY Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER Da t m: Ulkar Da t m Yönetim Yeri: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Feza Yay nc l k Havaalan Yolu üzeri 13. km. Pursatlar/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay n Türü: Yerel Haftal k Süreli tel: astroloji&fal BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) Bu hafta enerjiniz yüksek, ancak enerjinizi do ru yönde kullanmaya dikkat edin. Ani karar vermekten ve gergin ç k fllardan uzak durun. fl hayat n zda yeni projelere ve organizasyonlara imza atabilirsiniz. Bu hafta küçük maddi sorunlar yaflayabilirsiniz ama k sa sürede bu sorunlar çözeceksiniz. Bu dönem yeni iliflkilere yelken açabilirsiniz. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) Bu hafta ifl hayat n zda pozitif dengeler söz konusu. Deneyimlerinizi geniflleteceksiniz. Ve eme inizin karfl l n bu dönem alabilirsiniz. Bu hafta afl r çal flmaktan dolay sa l n za özen göstermelisiniz. kili iliflkilerde de daha esnek olman zda fayda var. letifliminizi öfkeli ve y k c olarak yaflamamaya çal fl n. Biraz sakin ve rahat olursan z bu hafta çok keyifli olabilir. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) Bu hafta uzun zamand r bekledi iniz ifllerinizle alakal geliflmelerde olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Maddi konulara biraz daha dikkat etmeli ve bu durumun problem yaratmas na izin vermemelisiniz. Duygular n z n yo unlaflt bir döneme giriyorsunuz. K skançl a kap l p sevdiklerinize karfl k - r c olmamaya özen gösterin. Bu hafta dinlenmeyi ihmal etmeyin. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) Bu hafta enerjiniz oldukça yüksek, iyimser yaklafl mlar n zla her fleyin üstesinden gelebilirsiniz. Bu yüzden yar m kalan iflleri düzenlemek için hiç vakit kaybetmeden harekete geçmenizde fayda var. kili iliflkilerinizde bu hafta ald n z kararlarda daha net ve tutarl davranmal s n z. Ufak tart flmalar olabilir. Size önerim olaylar n üstünde fazla durmay n O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) fl hayat n zda gerginlikler ve isteksizlikler yaflayabilirsiniz. Bu duruma karfl haz rl kl olmal s n z. Size önerim olaylar içinize atmaktansa sakin bir flekilde s k nt lar n z anlatmaya çal fl n. Bu gerginlikler sa l n - z da olumsuz etkileyebilir. kili iliflkilerde dikkatli ve iyimser davran fllar n zla sevdi inizin dikkatini çekeceksiniz. Duygusal hayat n zda sürprizlere aç k olun. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) Bu hafta sürprizler olabilir. Fakat önsezileriniz sizi yan ltabilir, dikkatli olun. fl hayat n zda olumlu geliflmeler olurken, maddi aç dan önünüze ç kan çekici f rsatlar konusunda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Rahat olun. Sa l n zda Kendinizi yo un bir bask alt nda hissetmeniz özellikle mide rahats zl ve bafl a r s na sebep olabilir dikkat edin. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) Bu hafta ifl hayat n zda sab rl olman z gerekiyor. Bekledi iniz ifl ya da anlaflma varsa ufak tefek gecikmeler olabilir. Ve bu gecikmelerin moralinizi bozmas na izin vermeyin. Duygusal hayat n zda meydana gelen de ifliklikler, uzun zamand r sizi endiflelendiren bir konuda rahatlaman z sa layacak ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

14 hepsi 10/6/06 4:42 PM Page Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma David Alexander Winter ben mi olacakt m? Röportaj: Emine fiahin kültürsanat Bir dönem çok meflhur olan Patricia Carli ve menajeri çald m z kulübe gelmifllerdi. Benimle kontrat imzalama ve sanatç lar olarak Fransa'ya götürme isteklerini nezaketle reddettim. Çal flt m z kulüpte, Gerry ad nda srailli ç plak ayakla flark lar söyleyen bir genç vard. Meflhur Samanyolu flark s n Oh Lady Mary yapt lar ve Gerry ye söylettiler. Gerry dünya çap nda tan nan David Alexander Winter oldu ç kt. fiimdi düflünüyorum Acaba David Alexander Winter ben mi olacakt m? diye. İçinden gelen güç ve sevgi ile çal yor davulunu. Yuvas nda e itim gören çocuklar için yapt flark - lar çocuksu bir sevinçle daha biz sormadan söyleyebilecek kadar alçak gönüllü bir müzik duayeni var karfl m zda. Üstelik kendisini hala bir amatör, yani iflini sevdi i için yapan kifli olarak tan mlamaktan hofllan - yor. Sohbetimiz esnas nda onun yapt klar ndan ziyade yapacaklar ndan bahsetmeyi daha çok tercih etti- ini anl yoruz büyük bir hayranl kla. Dile kolay yar m asr geçen bir müzik yolculu u onunki. Türkiye'de caz denilince akla gelen ilk isimlerden, O: Durul Gence... n Genelde sanatç lar stanbul'da yaflamay tercih ediyor ama siz buradas n z... Zorunluluklardan dolay... n Yani sizde mi stanbul'da yaflamay tercih ederdiniz? Denizle do dum büyüdüm. Deniz Harp Okulu ve Lisesi'nde okudum. S navlar m, bir anlamda savafllar m stanbul da verdim. çime ifllemifl bir deniz sevgisi var bende. Do rusu ço- u zaman Ankara'da kendimi karaya vurmufl bal k gibi hissediyorum n Yuvay Ankara'da açt n z... Dedim ya zorunluluklar diye... Baba oca nerede ise oraya mahkum oluyor insan. O zaman da buradaki gençlere, çocuklara bir fleyler verebilmek gerek. Biliyorsunuz bütün hayat boyunca ö rendiklerimizin yüzde sekseni 0-6 yafl aras nda gerçeklefliyor. Okul ça na gelmeden çocuklara ne kazand rabilirsek o kadar iyi n Peki, çocuklarla iyi anlaflabiliyor musunuz? Zor olmuyor mu onlara ders vermek? Kolay de il, ama iyi anlafl yoruz... n Çocuk flark lar nas l ç kt ortaya? Yuva'daki ö retmenlerin istek ve ihtiyaçlar do rultusunda... Bir bakt m say lar 20'yi geçmifl. F rsat m olursa bir albümde toplamay düflünüyorum. n Siz üniversitelerde de ders veriyorsunuz. Kaç sene oldu ve geri dönüflü nas l oldu bu derslerin? Neredeyse 20 y l oldu. Ö rencilere bildiklerimi aktarabilmek için her yola baflvuruyorum. Espirili, güzel geçiyor dersler. En az ndan müzi in ve caz n ne oldu unu ö reniyorlar, bir k sm da caz n takipçisi oluyor. n Yerli yabanc pek çok müzisyen ile çal flt n z. Eflsiz bir deneyimdi dedi iniz, beraber çalmaktan büyük heyecan duydu- unuz müzisyenler oldu mu? Geçmiflte Attila Özdemiro lu ile çal flmak çok keyifliydi. fiu an beraber çald m arkadafllar m Atilla fientin, Murat Ulus ve Bilgehan Erten ile çal flmaktan çok mutluyum. Yabanc - lardan Herbie Mann beni çok heyecanland rm flt. stanbul'da çalm flt k. Onun karfl lama kokteylinde tesadüfen jam session olarak çald k beraber. Sonra Yar nki konserde bizimle çalar m s n? diye rica etti. Konserde çok heyecanland m çünkü kendisini dünyaya kabul ettirmifl birisi. Bir de Caz dünyas n n iyi tan d alto saksofoncu Herb Geller var. Onunla da Hamburg'da yaflad m dönem yine bir jam session'da beraber çalm flt k. O gün erkenden kalk p Türkiye'ye dönecektim, sabah yediye kadar kald rmad beni davulun bafl ndan. dare etti i Nord Deutche Rundfunk orkestras nda davul çalmam teklif etti. O s rada çok fazla Türkiye'ye gelip gidiyordum ve düzenli bir yaflant m olmad için üzülerek kabul edemedim. n Yurt d fl nda ünlü biri olmak için hiç f rsat geçti mi elinize? Türkiye'de de bir dönem çok meflhur olan Patricia Carli ve menajeri bir gece çald m z kulübe gelmifllerdi. Gece geç vakit pefl pefle romantik flark lar söyledim. Çok alk fllad lar ve beni sabah kahvalt s na davet ettiler. Edward Saatçi de tercümanl m z yap yordu. Hofl beflten sonra benimle kontrat imzalamak ve sanatç lar olarak Fransa'ya götürmek istediklerini söylediler. Ben Türkiye'de can arkadafl m Erkut Taçk n ile yeni bir at l ma girdim ona ihanet edip böyle bir maceraya at lmak istemem dedim ve nezaketle reddettim. Edward Saatçi çok flafl rd. Sen ne dedi inin fark nda m s n? Tercüme etmeden bir daha düflün dedi. Düflünmeme gerek yok sen tercüme et dedim. Çal flt m z kulüpte, Gerry ad nda srailli ç plak ayakla flark lar söyleyen bir genç vard. Çok büyük bir yetenek de ildi ama eli yüzü düzgün bir tipti. Patricia Carli ve ekibi Gerry'yi angaje ettiler. O zamanlar meflhur olan Samanyolu flark s n Oh Lady Mary yapt lar ve bizim ç plak ayakl Gerry ye söylettiler. Ve Gerry dünya çap nda tan - nan David Alexander Winter oldu ç kt. Fakat nedense iflin devam gelmedi ve o flark ile kald. fiimdi düflünüyorum Acaba David Alexander Winter ben mi olacakt m? diye. n Peki, hiç piflmanl k duymad - n z m? Bu benim için onurlu ve önemli bir karard. Belki bambaflka bir yerde olacakt m ama hayat mda ald m bu ve benzeri büyük kararlardan hiç piflman olmad m. n Sizin 1970 y l nda Hey Dergisi'nde Ajda Pekkan ile beraber yay mlanm fl bir fotoroman n z var... Evet, HEY Dergisine destek olmak için, o zamanki prensiplerimin d fl nda oldu u halde böyle bir çal flma yapt k Ajda ile ve çok e lendik çekimler s ras nda. n Keflke böyle fleyler yapmasayd m dediniz mi peki? Yok hay r. fiimdi keflke daha fazlas n yapsaym fl z diyorum. n Sahnede yaflad n z ilginç bir an n z var m? Ünlü cazc Lionel Hampton n solisti fiiflman Siyah fiark c Bertice Reading ile bir gece kulübünde çal fl - yoruz. Her geceki gibi saat de sahne alacak sanatç m z. Kulübe geldi ini ve arka s ralarda oturmakta oldu unu gördü ümden aç l fl parças yla beraber anons ediyorum kad n, parça uzad kça uzuyor, tekrar srarla anons ediyorum, gelen giden yok. Anonstan vazgeçip insanlar dansa davet ederek vaziyeti kurtar yoruz ama konuklar kadar ben de meraktay m ne oldu diye.me er kad nca z girdi i tuvalette horul horul uyuya kalm fl.

15 hepsi 10/6/06 4:42 PM Page 15 Baflkent te Güz flenli i Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma15 SAKÜDER'in resim sergisi ÇSM'de Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi, Sanat ve Sanatkarlar Toplulu u Kültür Derne i nce (SAKÜDER), derne in 1. kurulufl y l dönümü dolay s yla düzenlenen resim sergisine ev sahipli i yap yor Aç l fl n Çankaya Belediye Baflkan Muzaffer Ery lmaz' n yapt sergiye çok say da davetli ve sanatç kat ld. Serginin aç l fl n n ard ndan, SAKÜDER Yönetim Kurulu'nun ald karar do rultusunda, sanata ve sanatç ya katk s ndan ötürü Çankaya Belediyesi'ne ''Sanat An s Ödülü'', sergiye kat lan ressamlara da ''Sanata Hizmet Ödülü'' verildi. Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezinde, Ankaral sanatseverlerin be enisine sunulan sergide, 36 sanatç n n 180 eseri yer al yor. Sergi, 9 Ekim'e kadar gezilebilecek. Ankara Sinema Kültür Derne i'nce (ASKD) düzenlenen 'Film+/3. Ankara Güz Film fienli i', 5-15 Ekim tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. ASKD'nin Kültür ve Turizm Bakanl, Tüze Grup ve Radyo ODTÜ'nün deste iyle düzenledi i flenlik kapsam nda bu y l Cannes, Sundance ve Berlin Film festivallerinde ödüller alm fl yeni filmler ile Avrupa ve dünya sinemas n n bafl yap tlar izleyici ile buluflacak. Festivalin 'Sinema Aflk m' bafll kl bölümünde usta yönetmenlerin filmleri yer alacak. Resim ve heykel birarada Mesnevi Sokak'taki Ankara Beyaz Sanat Galerisi bu ay hem resim hem de heykel eserlerine yer veriyor Ekim tarihleri aras nda Gülay Yüksel'in resim ve Orhan Algök'ün heykelleri, sanatseverlerin be enisine sunulacak. Lárte sanatsal ürünler Mesa Plaza No:19 Çayyolu/ANKARA Tel: Eski Bürokrat Güngör fllek ve Eski Milletvekili Erdal Kalkan da resimlerini sanatseverlerle buluflturan isimler aras ndayd. Yazar smet Solak da sergiyi ziyaret etti... fiiir günleri bafllad Vehbi Koç Vakf Vehbi Koç ve Ankara Araflt rmalar Merkezi (VE- KAM) ile TC Kültür ve Turizm Bakanl Milli Kütüphane Baflkanl - 'n n ortaklafla haz rlad klar fiiir Günleri'nin 29 Eylül-29 Aral k tarihlerini kapsayan 2. dönemi aç ld. fiubat 2006 tarihinden bu yana her ay n son Cuma günü gerçeklefltirilen fliir günlerinde söyleflileri Mustafa fierif Onaran düzenlemekte ve Rüfltü Asyal da fliirleri yorumlamakta. Söyleflilerin amac, kütüphanelerin farkl amaçlarla da kullan m n yayg nlaflt rmak. OLGA ÇERÇEVE Hayat n z n renklerini seçin ÇERÇEVELEY N * thal; ahflap, lamanie çerçeve, ya l boya tablolar *ithal; reprodüksiyon, poster, aynal ahflap çerçeve *Foto raf çerçeveleri Tel: (Pbx) 23.Cad No: 23/A K rkkonaklar VETER NER KL N PANS YON lko Sit Cad. No: 19 Çayyolu/ANKARA Tel:(312) Fax: (312) Orjinal ya l boya resimler, posterler,dekoratif aynalar ve çeflit seçene i bol olan çerçevelerimizle hizmet vermekteyiz. Deneyimli ya l boya resim hocalar m zla hem yetiflkinlere hemde 8-11 yafl grubu çocuklara ders veriyoruz. fiube: Mesa Paza Al flverifl Merkezi Ihlamur Cad. No: 2-21 / B-C Çayyolu/ANKARA Tel: (0312) Merkez: 4. Cad. No: 83/B Emek - ANKARA Tel: (0312) Reflit Galip No: 44/8 Tel: G.O.P. Ankara/ Türkiye Ankyra Gsm:

16 hepsi 10/6/06 4:42 PM Page 16 Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Haftal k Ücretsiz Gazete BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? n Kanser ilaçlar n n yüzde 65 inin deniz canl lar ndan ve bitkilerinden yap ld n, n Bir insan n ömrü boyunca ortalama 8000 galon su içti ini, n Malezyal lar n, hastal klardan korumak için çocuklar n birada y kad klar n, n Denize saatte yüzde 50'si plastik olmak üzere 675 bin kilogram çöp at ld n, n Kaplumba alar n hiçbirfley yemeden 3-4 y l dayanabildi ini, n Thomas Edison'un karanl ktan korktu unu, n nsan saç n n, üç kg a rl k kald rabilecek esneklikte oldu unu, n Bir erke in, hayat n n ortalama 3350 saatini t rafl olmak için harcad n, n Deniz y ld z n n beyninin olmad n... B L YOR MUYDUNUZ? Art k onlar n s cak bir yuvas var Karya ve Maya Haber: Emine fiahin nsanlar bakabileceklerine tam olarak inand klar nda als nlar köpekleri. Ama maalesef bu bilinç hiçbirimizde yok. n Çankaya Belediyesi Evcil Hayvan Bar na 'nda bulunan köpeklerden 109 köpek sahiplendirildi n Bar nakta hala 6 bin 137 köpek bulunuyor n Son bir ayda tedavi edilen hayvan say s 4 bin'e yak n n K s rlaflt r lan köpek say s 225 " Onlar gözlerini dünyaya 22 Temmuz'da açt lar. Do duklar yer Çankaya Belediyesi'ne ait Evcil Hayvan Bar - na. fiimdi bir yuvalar ve onlar seven, kollayan sahipleri var. Karya ve Maya ile Yeflim- Bora Patrona çiftinin evinde tan flt k. Karya ile Maya, cins bir köpek almak yerine bar naktan köpek almay tercih eden bir bak c aileleri oldu u için çok flansl. n Köpeklerinizin türü ne? Bar naktan bize çoban köpe i ile kangal k rmas oldu unu söylediler. n Onlarla nas l tan flt n z? Bar - naktan köpek al p sahiplenmeye nas l karar verdiniz? Daha önce teyzem bar naktan köpek alm flt. Kendisi Koru-Sev in üyelerindendi. Onun dört adet köpe i vard. Bir tanesini bar naktan alm flt. Bu flekilde haberdard m zaten. Bar nakta bizim alabilece imiz köpekler bunlard. Çünkü büyük köpek almak istedi inizde süreç uzuyor. Evinize gelip bak yorlar, inceliyorlar. Bahçemize bekçilik yapacak bir köpek istedi imizi söylemifltik. Köpekleri kendimiz seçtik. Tan flmam z böyle oldu. n Neden cins bir köpek almak yerine bar naktan almay uygun gördünüz? Herkes para ile alabilir cins köpekleri. Bir hayat kurtarmak ad na bunu tercih ettik. Bunlar sokak köpekleri, ama bar nakta çok fazla büyük cins köpek de var sahipleri taraf ndan b rak lm fl. Doberman, pittbul, hasky. nsanlar sa l k koflullar ndan dolay evcil hayvanlar n b rakabiliyorlar. Bakam yorlar, yaflland diye veriyorlar ama köpe i almadan önce bilinçli olmak laz m. Büyük sorumluluk istiyor. nsanlar bakabileceklerine tam olarak inand klar nda als nlar köpekleri. Ama maalesef bu bilinç hiçbirimizde yok. n Bar naklar nas l? 6000 kay tl köpek var. Bak mlar ücretsiz. Orada köpeklerin hepsine çok iyi bakabilmek isteseler de, ellerinden gelenin en iyisini yapsalar da bu kadar hayvana bakmak zor bir ifl. Çünkü köpekler hemen enfeksiyon kapabiliyor. Biz dört gündür afl ya götürüyoruz Kayra ile Maya y. n Bak mlar n nas l yap yorsunuz peki? 'YI NASIL BULUYORSUNUZ? lk ald m zda pireleri vard. Bar - naktan fl r nga verdiler. Sular na damlatt k. fiimdi tertemiz oldular. D flar ç kmalar yasak yavru olduklar ndan. Evdeler flimdilik. Bebek gibiler. Afl karneleri var. Afl lar n yapt r yoruz. n Beslenmeleri nas l oluyor? Süt ve ekmek veriyorduk ilk zamanlar. Bar naktan lapa türü fleyler yapmam z söylediler. Patates, tavuk, et suyu. Biz ne yersek lapa fleklinde onlara da veriyoruz. n Tuvalet e itimi? Bu yöntemi daha önce bir veteriner söylemiflti. Bütün balkonu gazete ile kaplay p 10 gün boyunca köpe i d flar ç kartmamak gerekiyor. Her gün bir tanesini çekiyorsunuz. 1- Ancyra gazetesini ne zamandan beri takip ediyorsunuz? m a) 1 y ld r m b) Birkaç ayd r m c) Ancyra ile yeni tan flt m 2- Ancyra'ya düzenli olarak ulaflabiliyor musunuz? m a) Evet, her zaman ulafl yorum m b) Ço unlukla ulafl yorum m c) Bazen ulaflabiliyorum. m d)hay r, hiç ulaflam yorum. 3) Gazetemiz uygun bir fiyata ücretli olarak da t lsa/bayide sat lsa al r m yd n z? m a)evet m b)hay r m c)belki 4) Gazeteye ulaflamad n zda, bir flekilde bulmaya çal fl yor musunuz? m a) Evet, her zaman m b)ço unlukla m c) Bazen m d)hiçbir zaman. 5)- Gazetede en çok hangi bölümleri okuyor ve be eniyorsunuz? (Birkaç tane iflaretleyebilirsiniz) m a) lk sayfadaki haberler (manflet, sürmanflet...) m b) Moda trend m c) Restaurant m d) Ankara Markalar m e) Kent Yaflam m f) Kültür sanat m g) Haber sayfalar m h) Arka kapak haberler 6)- Ancyra Gazetesi'nin yay n politikas n nas l buluyorsunuz? 7)- Sizce Ancyra Gazetesi'nde baflka ne türlü haberlere ve yaz lara yer verilmelidir? 8)- Ancyra Gazetesi'nde sizce neler eksik? Anketimize zaman ay rd n z için teflekkürler... Mesle iniz:... Oturdu unuz semt/adres:... Adresimiz: Çankaya Konaklar 11. Sokak F/1 Çankaya/ANKARA Tel: Faks:

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline!

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline! 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 1 Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor Tabanvayc n n vay haline! Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z fiehrimizde bir süredir, otomobil öncelikli ulafl m

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA? 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankara yeni y la haz r Ankara, e lence ve al flverifl merkezleri ile yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05 www.kavaklidereneresi.net

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı