Kullaným Kýlavuzu Pentium 4 Ýþlemci Ana Kart Sürüm Basým 12M-8IDX-1006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu Pentium 4 Ýþlemci Ana Kart Sürüm 1.0 6. Basým 12M-8IDX-1006"

Transkript

1 GA-8IDX Serisi P4 Titan-SDRAM Ana Kart Kullaným Kýlavuzu Pentium 4 Ýþlemci Ana Kart Sürüm.0 6. Basým 2M-8IDX-006

2 GA-8IDX Serisi Ana Kart Ýçindekiler Sürüm Tarihçesi... 4 Parça Kontrol Listesi... 4 UYARI!... 5 Bölüm Giriþ... 6 Özelliklerin Özeti... 6 GA-8IDX Serisi Ana Kart Görünümü... 8 Bölüm 2 Donanýmýn Monte Edilmesi Ýþlemi... 9 Adým : Merkezi Ýþlemci Ünitesini (CPU) Takýnýz... 0 CPU nun Takýlmasý... 0 CPU Isý Azaltýcýsýný Takýnýz... Adým 2: Bellek modüllerini takýnýz... 2 Adým 3: Geniþleme kartlarýný takýnýz... 3 Adým 4: Þerit kablolarý, kabin tellerini ve güç kaynaðýný baðlayýnýz... 4 I/O Arka Panelin Tanýtýlmasý... 4 Konnektörlerin Tanýtýlmasý... 6 Bölüm 3 BIOS Ayarý Ana Menü (Mesela: BIOS Ver. :F2)... 2 Standart CMOS Özellikleri Geliþmiþ BIOS Özellikleri Geliþmiþ Yonga Seti Özellikleri Entegre Çevre Birimleri

3 Ýçindekiler Güç Yönetimi Ayarý PnP/PCI Konfigürasyonlarý PC Saðlýk Durumu Frekans/Voltaj Kontrolü Dili Seçiniz (Sadece GA-8IDXH için) Güvenlik Varsayýlanlarýný Yükle Optimize Edilmiþ Varsayýlanlarý Yükle... 5 Süpervizör/Kullanýcý Þifresini Ayarla Kaydet ve Çýk Kaydetmeden Çýk Bölüm 4 Teknik Referans Performans Listesi Blok Diyagram Çift BIOS Tanýtýmý (Sadece GA-8IDXH için) Dört Hoparlör & SPDIF Tanýtýmý... BIOS Tanýtýmý Kolay TuneIII TM Tanýtýmý Bölüm 5 Ek

4 GA-8IDX Serisi Ana Kart Sürüm Tarihçesi Sürüm Sürümün Açýklamasý Tarih.0 GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun birinci basýmý. Tem GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun ikinci basýmý. Aðu GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun üçüncü basýmý. Eyl GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun dördüncü basýmý. Kas GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun beþinci basýmý. Ara GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun altýncý basýmý. Þub Parça Kontrol Listesi GA-8IDX Serisi Ana Kart IDE kablosu x / Flopi kablosu x Ana kart sürücüsü ve destek programlarýný içeren CD (IUCD) GA-8IDX Serisi kullaným kýlavuzu I/O Arka Panel Çabuk PC Montaj Rehberi USB Kablosu x 4

5 UYARI! UYARI! Bilgisayar ana kartlarý ve geniþleme kartlarýnda çok nazik Entegre Devre (IC) yongalarý bulunmaktadýr. Bunlarý statik elektrikten kaynaklanabilecek hasarlara karþý korumak için bilgisayarýnýz üzerinde çalýþýrken bazý önlemlere uymalýsýnýz.. Bilgisayar kasasý içinde çalýþýrken bilgisayarý fiþten çekiniz. 2. Bilgisayar bileþenlerini tutmadan önce topraklý bir bilek kayýþý kullanýnýz. Eðer yoksa her iki elinizle güç kaynaðý kasasý gibi güvenli bir þekilde topraklanmýþ bir nesneye veya metal bir nesneye dokununuz. 3. Bileþenleri kenarýndan tutunuz ve IC yongalarý, baðlantý telleri veya konnektörlere veya diðer bileþenlere dokunmamaya çalýþýnýz. 4. Bileþenleri sistemden ayýrdýðýnýzda topraklanmýþ bir antistatik yastýk veya bileþenlerle beraber gelen çanta üzerine koyunuz. 5. Ana kart üzerindeki ATX güç kaynaðýný sökmeden veya takmadan önce ATX güç kaynaðýnýn kapalý olduðundan emin olunuz. Ana kartýn yerine takýlmasý Ana kartta montaj delikleri varsa, fakat bu delikler kasadaki deliklerle ayný hizada deðilse ve ara parçalarýný takmak için herhangi bir slot yoka telaþlanmayýnýz, ara parçalarýný hala montaj deliklerine takabilirsiniz. Sadece ara parçalarýnýn alt kýsmýný kesiniz (ara parçasýnýn kesilmesi biraz zor olabilir, ellerinize dikkat ediniz). Bu þekilde kýsa devreler ile ilgili endiþe duymadan ana kartý kasaya takabilirsiniz. Bazen, devre kablosu deliðin yakýnýnda olabileceðinden vidayý ana kart PCB yüzeyinden izole etmek için plastik yaylar kullanmanýz gerekebilir. Dikkatli olunuz, vidanýn sabitleme deliði yakýnýndaki herhangi bir baský devresine veya PCB üzerine temas etmesine izin vermeyiniz, aksi halde karta zarar verebilir veya kartýn bozulmasýna neden olabilir. 5

6 GA-8IDX Serisi Ana Kart Bölüm Giriþ Özelliklerin Özeti Biçimi 30,5cm x 2,5cm ATX ebatýnda, 4 kat PCB. Ana Kart GA-8IDX Serisi Ana Kart: GA-8IDX ve GA-8IDXH CPU Intel Micro FC-PGA2 Pentium 4 iþlemcisi için Soket 478 Intel Pentium 4 (Northwood, 0.3um) iþlemci desteði Intel Pentium 4 400MHz FSB CPU ya göre ikinci ön bellek Yonga seti Bellek I/O Kontrol Slotlar Yerleþik IDE HOST/AGP/Kontrolör Yonga Seti 8280BA(ICH2) I/O Kontrolör Göbek 3 adet 68-pin DIMM soketi PC-00/PC-33 SDRAM Desteði (Otomatik) Sadece 3.3V SDRAM DIMM destekler Tescilli DIMM desteði yoktur 3GB SDRAM a kadar destekler (Maks) IT872 CNR(Ýletiþim ve Að Baðlantýsý) Slotu AGP slot 4X (.5V) aygýtý desteði 6 PCI slot desteði 33MHz & PCI 2.2 uyumlu Intel 8280BA PCI yonga seti üzerinde bir IDE kontrolör PIO ile IDE HDD/CD-ROM saðlar, Bus Master (Ultra DMA33/ATA66/ATA00) iþletim modlarý. Dört adede kadar IDE aygýtý baðlanabilir Yerleþik çevre birimleri adet Flopi portu, 360K, 720K,.2M, ve 2,88 bayt destekler. adet Paralel port Normal/EPP/ECP modunu destekler 2 adet Seri port (COMA&COMB) 4 Adet USB portu (Arka USB x 2, Ön USB x 2) Donaným Ýzleme IR için adet IrDA konnektörü CPU/Güç/Sistem Faný Dönmesi tespiti CPU/Güç/Sistem Fan Kontrolü CPU Aþýrý Isýnma Uyarýsý devam edecek... 6

7 Giriþ Sistem Voltaj Tespiti Yerleþik LAN Yerleþik RTL800(B)L Yonga Seti * Yerleþik Ses Creative CT5880 Ses Yonga Seti * Hat Giriþi/Hat Çýkýþý/Mik Giriþi/CD Giriþi/AUX_IN/Oyun Portu SPDIF** PS/2 Konnektör PS/2 Klavye ara yüzü ve PS/2 Fare ara yüzü BIOS Lisanslý AWARD BIOS, 2M / 3M* bit FWH Çift BIOS Desteði* Ek Özellikler Þifre ile PS/2 Klavyeden açýlabilir PS/2 Fare ile açýlma STR(Suspend-To-RAM) Wake on LAN AC Recovery S3 ten USB KB/Fare desteði Kolay TuneIII desteði Hususi Özellikler Over Clock (CPU/PCI/AGP) Over Voltage (DIMM/AGP/CPU*) CPU host frekansýný iþlemcinizin özelliklerine göre ayarlayýnýz. Sistem yolu frekansýný CPU özelliklerinden daha yüksek ayarlamanýzý tavsiye etmemekteyiz çünkü bu özel yol standartlarý CPU, yonga seti ve çevre birimlerinin büyük bir kýsmý için standart deðildir. Sisteminizin bu özel yol frekanslarýnda düzgün bir þekilde çalýþabilmesi donaným konfigürasyonunuza ve CPU, Yonga Seti, SDRAM, Kartlar.vb ye baðlýdýr. ** Sadece GA-8IDX için. "*" Sadece GA-8IDXH için. 7

8 GA-8IDX Serisi Ana Kart GA-8IDX Serisi Ana Kart Görünümü KB_MS COMA LPT KBMS_ON AUX_2V CPU_FAN ATX PWR_FAN STR/DIMM_LED COMB SOKET478 MIC_IN LINE_OUT LINE_IN OYUN USB LAN* CD_IN Brookdale AGP GA-8IDX(H) DIMM DIMM2 DIMM3 IDE2 IDE FLOPPY F_AUDIO PCI AUX_IN PCI2 ICH2 AC97 PCI3 RTL800* P4 Titan-SDRAM PCI4 PÝL MAIN BIOS BACKUP BIOS* SYS FAN SPDIF** PCI5 IT872 BZ CT5880* PCI6 IR F_PANEL WOL SCR FRONT USB CNR "**" Sadece GA-8IDX Ýçin. "*" Sadece GA-8IDXH Ýçin. 8

9 Donaným Montaj Ýþlemi Bölüm 2 Donaným Montaj Ýþlemi Bilgisayarýnýzý kurmak için aþaðýdaki iþlemleri tamamlamalýsýnýz: Adým - Merkezi Ýþlemci Ünitesini (CPU) Takýnýz Adým 2- Bellek modüllerini takýnýz Adým 3- Geniþleme kartlarýný takýnýz Adým 4- Þerit kablolarý, kabin tellerini ve güç kaynaðýný baðlayýnýz Adým 5- BIOS yazýlýmýný ayarlayýnýz Adým 6- Destekleyici yazýlým araçlarýný yükleyiniz Adým 4 Adým Adým 2 Adým 4 Adým 4 Adým 4 Adým 3 9

10 GA-8IDX Serisi Ana Kart Adým : Merkezi Ýþlemci Ünitesini (CPU) Takýnýz CPU nun Takýlmasý Pin göstergesi Pin göstergesi CPU Üstten Görünümü Soket Aktuasyon Kolu CPU Alttan Görünümü Pin göstergesi. CPU soket seviyesini 90 derece açiya kadar yükseltiniz.. CPU soket 3. CPU soket kolunu aþaðýya kolunu çekiniz ve 90 bastýrýnýz ve CPU nun takýlmasýný tamamlayýnýz. 2. Soketteki Pin in yerini belirleyiniz ve CPU üzerinde üst köþede (altýn) kesik kenara bakýnýz. Daha sonra CPU yu sokete takýnýz. CPU türünün ana kart tarafýndan desteklendiðinden emin olunuz. 0

11 Donaným Montaj Ýþlemi CPU Isý Azaltýcýsýný Takýnýz. Ýlk önce soðutucunun bir ucunu CPU soketine takýnýz. 2. Soðutucunun diðer ucunu CPU soketine takýnýz. Intel tarafýndan onaylanmýþ fan kullanýnýz. CPU fanýnýn güç kablosunun CPU fan konnektörüne takýlý olduðundan emin olunuz, bu iþlemle kurulum tamamlanýr. Montaj prosedürü ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi edinmek için CPU ýsý azaltýcýnýn kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

12 GA-8IDX Serisi Ana Kart Adým 2: Bellek Modüllerini Takýnýz Ana kartta, 4 sýrayý destekleyen 2 adet çift sýra bellek modülü (DIMM). BIOS bellek türü ve boyutunu otomatik olarak tespit edecektir. Bellek modülünü takmak için modülü sadece dikey olarak DIMM yuvasýna itiniz. DIMM modülü, iki çentiði olduðundan sadece bir yönde takýlabilir. Bellek boyutu soketlere göre deðiþiklik gösterebilir. SDRAM. DIMM slotunun iki tane çentiði 2. DIMM bellek modülünü DIMM slotu bulunmaktadýr, bu nedenle DIMM içerisine dik olarak takýnýz. Daha sonra bellek modülü sadece bir yönde aþaðýya bastýrýnýz. takýlabilir. 3. DIMM modülünü takmak için DIMM slotlarýnýn her iki kenarýndaki plastik klipsi kapatýnýz. DIMM modülünü sökmek istediðinizde montaj adýmlarýný ters uygulayýnýz. STR/DIMM LED ýþýklarý açýk olduðunda, SDRAM ý sokete takmayýnýz ve sökmeyiniz. 2

13 Donaným Montaj Ýþlemi Adým 3: Geniþleme kartlarýný takýnýz. Geniþleme kartýný bilgisayara takmadan önce geniþleme kartý ile ilgili talimat kitapçýðýný okuyunuz. 2. Bilgisayarýnýzýn kasasýný, gerekli vidalarý ve slot kenetlerini bilgisayardan sökünüz. 3. Geniþleme kartýný ana kart üzerindeki geniþleme slotuna sýkýca bastýrýnýz. 4. Kart üzerindeki metal baðlantýlarýn slota tam olarak oturduðundan emin olunuz. 5. Geniþleme kartýnýn slot kenedini sabitlemek için vidayý yerine takýnýz. 6. Bilgisayarýnýzýn kasasýný yerine takýnýz. 7. Bilgisayarýnýzý açýnýz, gerekirse geniþleme kartýnýn BIOS destek programýný BIOS dan ayarlayýnýz 8. Ýþletim sisteminden ilgili sürücüleri yükleyiniz. 3

14 GA-8IDX Serisi Ana Kart Adým 4: Þerit kablolarý, kabin tellerini ve güç kaynaðýný baðlayýnýz I/O Arka Panel Tanýtýmý PS/2 Klavye ve PS/2 Fare Konnektörü PS/2 Fare Konnektörü (6 pin Diþi) Bu konnektör standart PS/2 klavye ve PS/2 fareyi destekler. PS/2 Klavye Konnektörü (6 pin Diþi) Paralel Port ve Seri Portlar (COM/COM2) Paralel Port (25 pin Diþi) Bu konnektör 2 adet standart COM portunu ve adet paralel portu destekler. Yazýcý gibi aygýtlar paralel porta baðlanabilir ; fare ve modem vb. seri portlara takýlabilir. COMA COMB Seri Portlar (9 pin Erkek) 4

15 Donaným Montaj Ýþlemi Oyun /MIDI Portlarý Bu konnektör, joystick, MIDI klavye ve ilgili diðer audio aygýtlarýný destekler. Joystick/ MIDI (5 pin Diþi) Audio Konnektörleri Yerleþik audio sürücüsünü yükledikten sonra hoparlörü Line Out jakýna, Mikrofonu da MIC In jakýna baðlayabilirsiniz. CD-ROM, walkman gibi aygýtlar Line-In jakýna baðlanabilir. Line Out MIC In Line In USB/LAN Konnektörü LAN* Konnektör USB 0 USB Aygýt(lar)ýnýzý USB konnektörüne baðlamadan önce USB klavye, fare, tarayýcý, zip, hoparlör, vb. gibi aygýtlarýnýzýn standart bir USB ara yüzüne sahip olduðundan emin olunuz. Ayrýca Ýþletim Sisteminizin (USB destekli Win 95, Win98, Windows 2000, Windows ME, Win NT, SP 6) USB kontrolörü desteklediðinden emin olunuz. Eðer iþletim sisteminiz USB kontrolörü desteklemiyorsa, muhtemel yama veya sürücü güncellemeleri için iþletim sistemi satýcýnýzla baðlantý kurunuz. Daha fazla bilgi için iþletim sistemi veya aygýt satýcýlarý ile baðlantý kurunuz. "*" Sadece GA-8IDXH için. 5

16 GA-8IDX Serisi Ana Kart Konnektörlerin Tanýtýlmasý A R Q P O N M L B C D E F G K J I H A CPU_FAN J SCR B ATX K WOL C PWR_FAN L SPDIF D FLOPPY M AUX_IN E IDE/IDE2 N CD_IN F SYS_FAN O F_AUDIO G F_PANEL P PÝL H FRONT_USB Q AUX_2V I IR R KBMS_ON 6

17 A / C / F : CPU_FAN / PWR_FAN / SYS FAN Konnektörü Donaným Montaj Ýþlemi CPU_FAN Sense +2V/Kontrol +2V/Kontrol Sense PWR_FAN +2V/Kontrol Sense SYS_FAN B : (ATX) ATX Power +2V 5V SB (Stand by +5V) Power Good VCC VCC 3.3V 3.3V 20 VCC VCC -5V PS-ON(Soft On/Off) -2V 3.3V Q : (AUX_2V) +2V Güç Konektörü 3 +2V +2V Bu konnektör (ATX +2V) sadece CPU Ýç Voltajý için kullanýlýr

18 GA-8IDX Serisi Ana Kart D / E : Flopi / IDE / IDE2 Konnektörü K :WOL IDE2 N / M / L : CD_IN / AUX_IN / SPDIF* (Sadece GA-8IDX için) CD_IN IDE CD-R CD-L Flopi AUX-RAUX-L AUX_IN SPDIF VCC SPDIF Out O : F_AUDIO Konnektörü Ýki tip Ön Audio konnektörü mevcuttur, takmadan önce aþaðýdaki tablolara bakýnýz. +5V SB Sinyal Incase Speaker (R) +2V MIC Front Audio(R) Front Audio(L) Tip Incase Speaker (L) MIC Ön Audio (R) Front Audio (L) Rear Audio(R) Rear Audio(L) Tip 2 Arka Audio (R) Arka Audio (L) Eðer tip- Ön Audio konnektörü kullanmak isterseniz, -2,3-4 Jumperý sökmelisiniz. Eðer tip-2 Ön Audio konnektörü kullanmak isterseniz, 3-4,5-6 Jumperý sökmelisiniz. Ön audio baþlýðýný kullanmak için kasanýzda ön audio konnektörünün bulunmasý gereklidir.kablo üzerindeki pin düzeninin MB baþlýðý üzerindeki pin düzeni ile ayný olduðundan emin olunuz. Satýn almayý düþündüðünüz kasanýn ön audio konnektörünü destekleyip desteklemediðini öðrenmek için satýcýnýzla baðlantý kurunuz. 8

19 Donaným Montaj Ýþlemi I :IR H :Ön USB VCC CIRRX IRRX 5VSB CIRTX IRTX Güç USB D2- USB D2+ USB D3+ USB D3- Güç G :F_PANEL RST- RST+ SPK+ SPK- HD- PW+ PW- PD+ PD_G PD_G HD+ J:SCR Connector VCC VCC DATA DATA DATA DATA Clock R: KBMS_ON : PS/2 USB Wake Up seçimi -2 kapalý: Devrede 2-3 kapalý: Devre Dýþý (Varsayýlan) P:Pil + Pil düzgün takýlmazsa patlamaya neden olabilir. Üretici tarafýndan tavsiye edilenle veya benzeri türle deðiþtiriniz. Kullanýlmýþ pilleri üreticinin talimatlarýna göre ortadan kaldýrýnýz. 9

GA-G41MT-D3P GA-G41MT-S2P

GA-G41MT-D3P GA-G41MT-S2P GA-G4MT-D3P GA-G4MT-S2P Intel Core / Intel Pentium / Intel Celeron Serisi İşlemciler için LGA775 Soket Anakart Kullanıcı Kılavuzu Rev. 30 İçindekiler Bölüm Donanım Kurulumu...3 - Kurulum Uyarıları... 3-2

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-EP35-DS3R http://tr.yourpdfguides.com/dref/3016445

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-EP35-DS3R http://tr.yourpdfguides.com/dref/3016445 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-AM E3758 Birinci Baskı V1 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi 0 E2918 İlk sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

Multimedya Sistemi. S-presso. Kullanıcı Kılavuzu Donanım Bilgileri

Multimedya Sistemi. S-presso. Kullanıcı Kılavuzu Donanım Bilgileri Multimedya Sistemi S-presso Kullanıcı Kılavuzu Donanım Bilgileri TR1945 Revize Edilmiş Basım V2 Ocak 2005 Telif Hakkı 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Bütün Hakları Saklıdır. Yedekleme amacıyla dokümantasyonun

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N-MX SE E3168 Birinci Baskı V1 Nisan 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5B E2620 İlk Baskı Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N32-SLI Deluxe E2594 Düzeltilmiş Baskı V2 Mayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı