BÖLÜM Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel"

Transkript

1 BÖLÜM Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel

2 TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i ŞEKİLLER... i KISALTMALAR... ii Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi Denizel Marmara Denizinin Genel Oşinografik Yapısı Marmara Denizi - Çalışma Alanı Deniz Suyu ve Sediman Fizikokimyasal Özellikleri TABLOLAR Sayfa No Tablo Deniz Suyu-Analiz Sonuçları Tablo Sediman-Analiz Sonuçları ŞEKİLLER Sayfa No Şekil Yan Tarama Sonar Görüntüsü Örneği Şekil Yandan taramalı sonar hatlarının genel mozaik görüntüsü Şekil Deniz suyu sıcaklığı, tuzluluk ve yoğunluk profillerine göre derinlik ( ) i

3 TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU KISALTMALAR ADCP CPU ÇO PCB POM RDCP TANAP TBS Acoustic Doppler Current Profiler Üreyen Koloni Birimi Çözünmüş Oksijen Poliklorbifenil Partikül Organik Madde Recording Doppler Current Profiler Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Türkiye Boğazlar Sistemi ii

4 Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi Denizel Marmara Denizinin Genel Oşinografik Yapısı Marmara Denizi, Körfezleri ve Boğazlar Sistemi (Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı) ile birlikte, iki tabakalı bir yapıya sahiptir. Bu iki tabakalı yapı esas olarak tuz tabakalaşmasından kaynaklanmaktadır. Yaz döneminde sıcaklık aynı zamanda yüzeye yakın su katmanlarını da ısıtarak tabakalaşmaya etki eder. Nispeten daha sığ olan ve nehir akışlarından etkilenen körfezlerde, meteorolojik şartlarla ilgili olarak dikey karışmaların sonucunda tabakalı yapının keskinliği değişiklik gösterir. Deniz suyu (Karadeniz den) ve tatlı su (nehirlerden) girdilerindeki değişimler müsilaj oluşumunda, yayılması ve birikiminde önemli rol oynamaktadır. Marmara Denizinin oşinografik özellikleri ve çevresel koşulları yılları arasında gerçekleştirilen Ulusal Deniz Araştırmaları Programı kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler Marmara Denizi'nin ara ve alt tabaka sularında oksijen eksikliği bulunduğunu ve yüzey sularından önemli miktarda organik maddenin çökelme yolu ile bu iki tabakada birikerek oksijen azlığına sebep olduğunu göstermektedir. Yukarıda sözü edilen çalışma ve başka kuruluşlarca yapılan çalışmalar Karadeniz den Marmara Denizine taşınan besin öğelerinin ve organik maddelerin yıl içinde bir aydan diğerine önemli ölçüde değişiklik gösterdiğini göstermektedir. Hatta daha da kısa dönemli değişimler de gözlenmektedir. Bu çalışmalarda İstanbul metropol bölgesinden Doğu Marmara Havzasına giren doğal ve karasal antropolojik girdilerin etkisi de ele alınmıştır. Marmara Denizi insan faaliyetleri sonucu ekosistem baskısına ve/veya tahribata maruz kalan bir iç denizdir. Bu faaliyetler, denizde ya da kıyılarda evsel ve endüstriyel katı ve sıvı atıkların deşarjı ve insan faaliyetleri (endüstriyel üretim ve emisyonlar, gemi trafiği, karada yapılan kazılar, deniz tabanının taranması vb.) gibi karasal girdileri kapsamaktadır. Marmara Denizinde geçmişte yapılan tuz ve madde bütçe çalışmalarında, Karadeniz den Marmara Denizine taşınan en önemli girdilerin azot, fosfor ve organik maddeler olduğu sonucuna varılmıştır. İstanbul metropol alanından ve Marmara Denizi havzası çevresindeki diğer noktalardan ve çeşitli kaynaklardan gelen, yetersiz arıtma girdisinin ikincil önem taşıdığı değerlendirmesi yapılmıştır. Marmara Denizi üzerindeki bir başka önemli baskı öğesi kıyı bölgelerden evsel atık su deşarjıdır. Evsel atık suyun bertarafı genel olarak birinci seviye (fiziksel) arıtım sonrası Marmara Denizi havzası yoluyla derin deniz deşarjı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yukarıda söz edilen etkilerin Marmara Denizi havzasında birleşmesi denizde ve körfezlerde ötrofikasyona neden olmakta ve fitoplanktonların yıllık/mevsimsel üreme dönemlerini etkilemektedir. Marmara Denizinin iki tabakalı deniz ekosistemi, Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki su değişiminin bir sonucudur. Karadeniz sularının beslediği ve fotosentezin süregeldiği Marmara'nın az tuzlu üst tabakasının (15-20 m), biyokimyasal özellikleri oldukça değişkendir. Yüksek tuzluluğa sahip olan ve yüzey suyunun yaklaşık m aşağısında başlayan alt tabakanın kimyasal özelliklerinde gözlenen bölgesel ve mevsimsel değişiklikler çok daha düşüktür. Marmara Denizi'nin yüzey suyundaki çözünmüş oksijen değerinin suların daha soğuk olduğu dönemlerde en yüksek çözünmüş oksijen seviyesine (12-13 mg/l) ulaştığı ve su sıcaklığının en yüksek seviyede olduğu Eylül-Ekim sırasında 7 mg/l'nin altına düştüğü belirtilmektedir. Marmara Denizi'nin alt tabakasında çözünmüş oksijen değerleri genellikle 1,3-2,6 mg/l arasında değişmektedir

5 Derin denizdeki düşük oksijenli ekosistemin sürdürülebilirliğinden esas olarak düşük tuzluluk oranına sahip yüzey suyu ile yüksek tuzluluk oranına sahip dip suyunu ayıran keskin ara geçiş tabakası (haloklin, m) sorumludur. Düşük tuzluluğa sahip yüzey suyunu yüksek tuzluluğa sahip alt tabakadan ayıran çok keskin ara geçiş tabakası (haloklin, m), alt sulardaki düşük oksijenli ekosistemin sürekliliğinin korunmasında birinci derece sorumludur. Marmara yüzey sularında kirliliğin son 30 yılda belirgin şekilde artması sonucu, denizdeki POM üretimi artmış ise de, alt suların çözünmüş oksijen değeri, 70 li yıllardaki ölçümlere kıyasla çok fazla düşmemiştir. Ayrıca, ara tabakada ÇO konsantrasyonlarındaki azalmanın tuzluluk artışıyla ters orantılı olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, Kuzey Ege Denizi nden gelen oksijence zengin tuzlu suyun İstanbul Boğazı na ulaşıncaya kadar, sahip olduğu oksijeninin hemen hemen %80 nini Marmara Denizinin derin havzasında tükettiği görülmektedir. Marmara Denizi nde besin elementlerinin (nitrat, fosfat, silikat) dağılımı, iki tabakalı deniz ekosistemlerinin tipik özelliklerini ve derinlik değişimlerinin yansıtmaktadır. Karadeniz den gelen suyun nitrat ve fosfat konsantrasyonlarının Marmara da azaldığı, öte yandan Ege Denizinden gelen tuzlu suyu nitrat ve fosfat konsantrasyonlarının ise en az 10 misli arttığı belirlenmiştir. Marmara Denizi nin ışık alan üst tabakası Karadeniz den, karasal kaynaklardan ve alt su tabakasından gelen besin ve tuz akışıyla sürekli beslenmektedir. Bununla birlikte, bu maddelerin büyük bir kısmı fotosentez yolu ile kullanıldığı için, Marmara yüzey suyunun nitrat ve fosfat konsantrasyonları yıl boyunca genel olarak düşük seviyededir. Marmara alt tabakasındaki tuzlu suyu yüzeydeki Karadeniz suyundan ayıran keskin ara geçiş tabakasında (haloklin) besin tuzlarının (nitrat, fosfat, silikat) konsantrasyonları artış gösterir. Haloklin altındaki tuzlu sulara ulaşıldığında besin tuzları en yüksek seviyede konsantrasyon değerlerine sahiptir Minimum seviyede oksijenin olduğu derinliklerdeki nitrat ve fosfat konsantrasyonları maksimum değerlere ulaşır ve yüzeyden 500 m aşağıdaki sularda tabana doğru az da olsa azalan bir değişim gösterir Yatay ölçekte Marmara nın alt tabaka sularındaki inorganik besin tuzlarının konsantrasyonu Çanakkale Boğazından İstanbul Boğazına doğru giderken artış göstermektedir Marmara Denizi - Çalışma Alanı Deniz Suyu ve Sediman Fizikokimyasal Özellikleri 2011 ve 2012 yıllarında, TÜBİTAK MAM tarafından Marmara Denizi nde bir izleme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Çalışmaya ait Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme - Marmara Denizi Kirlilik İzleme Çalışması başlıklı rapor, TANAP Projesi Marmara Denizi çalışma koridoru masa başı çalışmalarında değerlendirilmiştir. Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme - Marmara Denizi Kirlilik İzleme Çalışması kapsamında alan incelemeleri Marmara Denizi nde yaz ve sonbahar mevsimlerinde yürütülmüştür. Çalışmanın birinci döneminde, 64 istasyonda deniz suyu numunesi alınmıştır. İkinci dönemde, 66 istasyonda deniz suyu, 67 istasyonda ise sediman numunesi alınmıştır. Deniz ve kıyı istasyonlarında alınan numunelerde incelenen parametreler üç grupta sınıflandırılmıştır: fiziko-kimyasal, ekolojik ve kimyasal (kirletici). Fiziko-kimyasal parametreler olarak sıcaklık, iletkenlik (tuzluluk), ışık geçirimi (secchi diski), çözünmüş oksijen ve oksijen doygunluğu, toplam fosfat, çözünmüş inorganik fosfat, toplam inorganik nitrat (nitrat + nitrit azotu ve amonyum azotu toplamı), silikat ve klorofil-a belirlenmiştir. Ekolojik durumu

6 belirleyen parametreler biyolojik parametrelerdir: fitoplankton, zooplankton, makro flora, bentik ve demersal balık biyolojik çeşitliliği. TANAP Projesi kapsamında, Marmara Denizi kesişimindeki denizel fiziksel mevcut durum çalışmaları kapsamında 23 noktadan sediman örneklenmesi planlanmıştır. Bu noktaların 4 tanesinde 3 farklı derinlikte deniz suyu örneklemesi yapılmıştır. Örnekler Marmara Denizinin kıyı ve deniz bölgelerini temsil eden yüzey sedimanlarından toplanmıştır. Deniz suyunun fiziko-kimyasal parametrelerinin ve sedimandaki kirlilik parametrelerinin analiz sonuçları deniz suyu ve sediman kalitesi mevcut durum raporunda (Bkz. Ek 2.4) değerlendirilmiştir. Numune alma noktaları, yöntemleri, sonuçları ve değerlendirme konusunda ayrıntılı bilgi Deniz Suyu ve Sediman Kalitesi Mevcut Durum Raporunda (Bkz Ek-2.4) verilmiştir. Numune alma kampanyası Mayıs 2013 tarihleri arasında Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Analizler, Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği nde tanımlanmış olan parametreler için yapılmış, elde edilen sonuçlar, bu Yönetmeliğin Ek 5, Tablo 5 inde (Kıta İçi Yüzeysel Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri) verilen sınır değerlerle karşılaştırılmıştır. Analizi yapılan parametrelerin listesi aşağıda verilmektedir. Sıcaklık ( C) ph İletkenlik (µs/cm) Tuzluluk (mgcaco 3 /L) Çözünmüş Oksijen Oksijen Doygunluğu (%) Toplam Fosfor DIN (çözünmüş inorganik azot) Nitrat Azotu Nitrit Azotu Amonyum Azotu DIP (çözünmüş inorganik fosfor) Silika Klorofil-a Redoks Potansiyeli (mv) Sediman kalitesi parametreleri sınır değerleri üzerine ulusal ya da uluslararası mevzuat bulunmamaktadır. Sediman numuneleri aşağıdaki parametrelerin tespiti için analiz edilmiştir. Poliklorbifenil (PCB) (mg/kg), Aromatik polisiklik hidrokarbonlar (mg/kg), Τoplam petrol hidrokarbonları (mg/kg), Οrgano-klorlu pestisitler (mg/kg), Toplam organik maddeler (mg/kg), Toplam koliform (CPU/gr), Τoplam azot (mg/kg), Τoplam fosfor (mg/kg), Kadmiyum (mg/kg), Alüminyum (mg/kg), Krom (mg/kg), Bakır (mg/kg), Nikel (mg/kg), Kurşun (mg/kg), Arsenik (mg/kg), Çinko (mg/kg), Cıva (mg/kg). Analiz sonuçları aşağıda Tablo ve Tablo ile verilmiştir

7 Tablo Deniz Suyu-Analiz Sonuçları Parametre Sıcaklık ( C ) ph İletkenlik (µs/cm) Tuzluluk (mgcaco 3/L) Çözünmüş oksijen Oksijen doygunluğu (%) Toplam fosfor DIN (çözünmüş inorganik azot) Nitrat azotu Nitrit azotu Amonyum azotu DIP (çözünmüş inorganik fosfor) TNP 743 (Yüzey) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 743 (Orta) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 743 (Dip) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 748 (Yüzey) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 748 (Orta) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 748 (Dip) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 753 (Yüzey) , <0.002 < <0.5 < IV TNP 753 (Orta) , <0.01 <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 753 (Dip) , < <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 758 (Yüzey) , <0.01 <0.1 <0.1 <0.002 < <0.5 < IV TNP 758 (Orta) , <0.01 <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 758 (Dip) , <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV Silika Klorofil-a Redoks potansiyeli (mv) Sınıf Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV Bu parametre için sınıflandırma bulunmamaktadır Sınıflandırma Ek 2.4, Deniz Suyu ve Sediman Kalitesi Mevcut Durum Raporunda verilmiş olan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, Ek 5, Tablo 5 e (Kıta İçi Yüzeysel Su Kaynakları Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri) uygun olarak yapılmıştır. Tablo Sediman-Analiz Sonuçları Parametre PCB ler PAH (mg/kg ) Toplam Hidrokarbonlar Organo KlorluPestisitl er Toplam Organik Maddeler Toplam Koliform (CPU/ gr) Toplam Azot Çinko Arsenik Nikel Krom Kadmiyum Alüminyum Bakır Kurşun Toplam Fosfor TNP739 < < < TNP740 < <100 < TNP741 < < TNP742 < < TNP743 < < TNP744 < < TNP745 < < TNP746 < < TNP747 < < TNP748 < < TNP749 < < < < TNP750 < < TNP751 < < < TNP752 < < < TNP753 < < < TNP754 < < TNP755 < < TNP756 < < TNP757 < < TNP758 < < TNP759 < < TNP760 < < TNP761* < < * TNP761, güzergâh değişiklikleri nedeniyle şu andaki çalışma koridoru dışındadır. Cıva

8 Ayrıca Çevre Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görüşlerine (Bkz. Ek-4.7) uygun olarak; Boru Hattı inşaat aşamasından önce aşağıda tarif edilen 18 noktadan deniz suyu ve sediman numunesi alınacaktır. Alınan sediman numunelerinde tane boyu analizi, litolojik bilgiler edinilecek ve alt tabakadan alınan deniz suyu numuneleri SKKY Tablo 4 parametreleri için analiz edilecektir. Numune istasyonları yerleri tespit edilirken dikkat edilecek minimum hususlar aşağıda verilmektedir: Her iki yakada olmak üzere (Avrupa ve Asya) kıyıya paralel, karadan denize doğru 0,5 deniz mili, 1 deniz mili ve 3 deniz mili açıktaki hatların boru hattı güzergâhı ile kesiştiği noktalardan birer adet (toplam 6 nokta), Yukarıda tarif edilen her noktadan, hâkim akıntı yönüne doğru 0,5 deniz mili uzağında bir ve hâkim akıntı yönünün tersi yönüne doğru 0,5 deniz mili mesafede bir olmak üzere (toplam 12 nokta), Bütün numune istasyonları kodlanacak ve koordinatları kaydedilecektir; Yapılan faaliyetlerin etkilerini tespit etmek için Bakanlık tarafından belirtilecek izleme frekansları ve izleme istasyonlarında inşaat esnasında ve inşaat bittikten sonra izleme yapılacaktır. Proje kapsamında deniz dibi taraması yapılmayacaktır. Ancak, detay çalışmalardan sonra dip taraması gerekmesi durumunda, inşaat işleri başlamadan önce, dip taraması temsili numuneleri alınacak ve Yeterlilik/Ön-Yeterlilik Belgesine sahip laboratuvarlar tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-3B de yer alan kriterlere göre analizler gerçekleştirilecektir. Dip tarama temsili numunelerinin Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-3B analizine göre tehlikeli çıkması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince geri kazanım/bertarafı yapılacaktır. Dip tarama temsili numunelerinin Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-3B analiz sonucunun tehlikesiz çıkması durumunda uygulanacak işlemler için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği hükümleri uygulanacaktır. Bertaraf Yöntemi olarak düzenli depolama planlanması halinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan kriterler doğrultusunda analiz yapılarak sonuca göre bertaraf edilecektir Dip Morfolojisi 2012 Mayıs ayında, Sebat Proje Mühendislik Müşavirlik Ticaret Ltd. Şti. tarafından TANAP Marmara Denizi Kesişim Güzergâhı Çalışması kapsamında yüksek yüksek ayrımlı sığ sismik ve yandan taramalı sonar çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmanın ayrıntıları, sonuçları ve değerlendirmeleri Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporunda verilmiştir (Bkz. Ek 2.4). Bu rapor aynı zamanda Deniz Kuvvetleri, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan 2013 te onaylanmış olup, ilgili resmi yazı Ek-4.3 te verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, çalışma sahasının deniz tabanındaki ve onun altındaki güncel tabakaların ve temel kayanın konumlarının belirlenmesi, mevcut sismik birimler arasındaki süreksizliklerin saptanması, sismik birimlerin sinyal analizlerini inceleyerek bu birimlerin muhtemel litolojik yapılarının ve

9 sahada mevcut aktif fayların olup olmadığını saptanmasıdır Çanakkale Boğazında proje alanı için 50 tane yüksek ayırımlı sığ sismik veri noktası, 48 tane yandan taramalı sonar hattı çekilmiştir. Çalışma alanında bölgenin jeolojik ve jeofiziksel özelliklerini belirlemek için, 50 hat çizilmiştir. Kesitlerde yapısal bulgu olarak, mevcut boru hattına, morfolojik yükseltilere, paleokanal yapılarına, erozyonel yüzeylere, olası bir faya, onlap yapılarına ve moloz akmalarına rastlanmıştır. Sonar görüntüleri işleme tabi tutulmuş ve yapısal bulguların belirlendiği noktalar vurgulanarak yorumlanmıştır. Sonar kayıtlarında gözlenen bazı yapısal bulgular aşağıdaki bölümde verilmektedir. Proje sahasında dikkat çeken en önemli unsur, mozaik haritasında da belirgin bir şekilde gözlenen Türkiye Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı görüntüsüdür. Türkiye Yunanistan Doğalgaz Boru Hattının izleri Hat-38 ve Hat-39 da gözlenmektedir. Beklendiği üzere, Avrupa Yakasının demirleme alanlarındaki yoğun çapa izlerinin yanı sıra, Avrupa Yakasındaki sahanın ortalarında multi-beam görüntüsü ve sismik kesitlerde morfolojik yükseltiler açıkça görülmektedir (Bkz Şekil ). Bunlara ek olarak, yerel yükseltiler ve küçük kaya parçacıklarına, seperasyon (ayırım) sınırı içinde kalan alanda bir fiber optik kablo izine, Avrupa Yakasının kıyı sahasında yer yer deniz çayırlığına 1 ve birkaç noktada cisim görüntüsüne rastlanmıştır. Tüm bulgular dikkate alındığında, proje alanı içerisinde çalışma koşullarını zorlaştıracak bir doğal oluşuma ya da gaz çıkışına rastlanmamıştır. Şekil Yan Tarama Sonar Görüntüsü Örneği Yandan taramalı sonar hatlarının genel mozaik görüntüsü aşağıda Şekil ile verilmiştir. Proje alanının sonar kayıtlarından elde edilen mozaik haritanın dijital versiyonu, sonar kayıtlarının genel hat görüntüleri, hedefler (targetlar), hatlara ait zaman koordinat listeleri, Sonar Wiz ve Hypack proje dosyaları, Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporu, Ek 4, Sayısal Veriler CD sinde verilmiştir. 1 Deniz çayırlığı hakkında ayrıntılı bilgi Bölüm te verilmiştir

10 TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ ÇANAKKALE (MARMARA DENİZİ) GEÇİŞ GÜZERGAHI ARAŞTIRMASI MOZAİK HARİTASI Şekil Yandan taramalı sonar hatlarının genel mozaik görüntüsü Boğaz kıyılarının yapısı üzerine etki gösteren en önemli faktör sismik kayıtlarda da görülen, kuzeydoğu güneybatı doğrultulu, fay sistemidir. Boğazın kıyı morfolojisini etkileyen diğer önemli faktörler boğazdaki akıntılardır. Akıntıların güçlü ve kıyıya yakın olduğu alanlarda, nehirler tarafından denize taşınan malzeme çökelme fırsatı bulamadan denize doğru, kıyıdan uzağa hareket etmekte, akıntının zayıfladığı kıyıdan uzak bölgelerde çökelmektedir Depremsellik Yukarıda söz edildiği gibi, Marmara Denizi Kesişim Güzergâhı Çalışması 2012 Mayıs ayında SEBAT tarafından yürütülmüş, çalışmanın ayrıntıları, sonuçları ve değerlendirmeleri Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporunda (Bkz. Ek 2.4) verilmiştir. Proje alanı için, toplam 50 tane yüksek çözünürlüklü sığ sismik veri noktası 48 tane yandan taramalı sonar verisi toplanmıştır. Olumsuz deniz ve rüzgâr koşulları sismik kayıtların kalitesini etkilediği için, ölçümler mümkün olduğunca sakin hava koşullarında yapılmıştır. Bölgenin jeolojik ve jeofiziksel özelliklerini belirlemek için, toplam 50 adet olmak üzere 14 adet boru hattı güzergâhına paralel, 7 adet kontrol hattı, 12 tane Avrupa Yakası sığ sismik hattı, 11 adet Anadolu Yakası sığ sismik hattı ve Avrupa Yakası boru hattı güzergâhına paralel 6 adet ek sığ sismik hat çekilmiştir. Proje sahasında gerçekleştirilen ölçümler yorumlanmış ve önemli noktalar aşağıda belirtilmektedir. Proje sahası içinde alınan sismik kayıtlarda yansıma özellikleri incelenirken, dört birim tespit edilmiştir. Tüm birimler yansıma özelliklerine göre gruplandırılmıştır. En

11 karakteristik yansıma, açıkça fark edilebilen temel kaya olmuştur. Öte yandan, Birim A verdiği zayıf yansıma ile ayırt edilebilmiştir. Bu birimin genç çökelleri temsil ettiği söylenebilir. Birim B kendi içinde iki farklı yansıma özelliği sergileyen alt birim B1 ve alt birim B2 olarak iki alt birime ayrılmıştır: Birim B1 yerel olarak gözlenebilen zayıf düzenli istiflenmeleri temsil eden yansımalar oluştururken birim B2 daha güçlü ve yerel ondülasyonlu yansımalar göstermektedir. Birim C ise izlerini Avrupa tarafından Anadolu tarafına gidildikçe göstermiştir. Birim C kendi içinde yer yer verdiği güçlü ve yer yer saçıntılı yansıması ile ayırt edilmektedir. Birimlere ait izler proje sahasının ortalarında olası bir fay tarafından kesilmektedir. Fayın aktif olup olmadığı deniz tabanında ve tabanın hemen altında yer değiştirme gösterip göstermediğini ve atımın üzerinde tortul örtünün bulunup bulunmadığına bakılıp anlaşılabilir. Elde edilen verilerden olası fay hattının proje alanı boyunca uzantısının deniz tabanına ulaşmadığı ve üzerinin bir tortul tabakayla kaplı olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, fayın aktif olmadığı sonucuna varılmıştır. Bölgenin tortullaşma oranı tahmin edildiğinde, sismik veriler temelinde bu fay hattının en son ne zaman aktif olduğu hesaplanabilir. Etüt sahasında gözlenen potansiyel bir fay cinsinin belirlenmesi için, sismik kesitlerdeki yansıma yüzeylerinin süreklilikleri incelenmiştir. Anadolu dan Avrupa ya, Avrupa dan Anadolu ya çalışma geçişlerinde fay olduğu düşünülen yerlerde birimlerde ani kesilmeler gözlenmiştir. Anadolu Yakasında gözlenen Birim C içindeki potansiyel fayın izlerinin Avrupa Yakasında gözlenmemesi ve temel kayanın çatısını (üst yüzeyini) temsil eden yansıma yüzeyinin potansiyel fayın lokasyonuna eriştiğinde aniden yükselmesi, bu noktada bir fayın var olduğu çıkarımının yapılmasına sebep olmuştur. Devam eden C biriminin olası faydan sonra kesitin devamında gözlemlenememesi, aynı şekilde Avrupa dan Anadolu ya geçişte ise B2 birimine Anadolu tarafında hiç rastlanılmaması burada olası fayın doğrultu atımlı fay olabileceğini düşündürmüştür. Kesitlerdeki adlandırma bu tahmin üzerine yapılmıştır. Paralel hatlar üzerinde potansiyel faya rastlanmamıştır. Proje sahasında tüm sismik haritaların işlenmemiş ve yorumlanmış kesitleri Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporu, Ek 4, Sayısal Veriler CD sinde verilmiştir (bkz. Ek 2.4) Fiziksel Oşinografi Marmara Denizi nin su kütlesi dağılımı ve dolaşımı, Türkiye Boğazlar Sistemi (TBS) yoluyla Marmara havzasına giren Karadeniz ve Akdeniz suyunun oluşturduğu iki tabakalı sistem tarafından belirlenmektedir. Boğazlar Sistemi farklı hidrografik özellikleri sahiptir. İstanbul Boğazı üst tabaka akıntısıyla Marmara'ya giren düşük tuzluluk değerlerine sahip Karadeniz kaynaklı sular yaklaşık 25 m kalınlığındaki üst tabakayı oluştururken, Çanakkale Boğazı alt tabaka akıntısıyla giren Akdeniz kaynaklı yüksek tuzlu sular yüksek hacimli alt tabaka kütlesini oluşmaktadır. Marmara Denizi'nde su sıcaklığı derinlik boyunca incelendiğinde, yaklaşık 50m derinlikte bulunan maksimum sıcaklık değeri mevsimlerden bağımsız bir özellik olarak gözlemlenmektedir. Derinlik ayrıca atmosfer ve deniz arasındaki ısı etkileşimini ve üst karışım tabakasının kalınlığını belirlemektedir. 50 m üstü tabakanın sıcaklığı mevsimsel olarak belirlenirken 50 m'nin altında daha derin noktalarda sıcaklık monoton bir biçimde azalmaktadır. Derinlik boyunca tuzluluk dağılımı incelendiğinde, sıcaklık dağılımında gözlemlenemeyen ikincil bir ara tabakalaşma görülmektedir. Marmara Denizi'nin akıntı rejimi ve dolaşım dinamikleri, yukarıda anlatılan üst ve alt tabakaların değişim akıntıları tarafından belirlenmektedir. Yüzey suların dolaşımı, İstanbul Boğazı'nın üst tabakasından Marmara Denizi'ne giren yüksek hızlı akıntının yarattığı Kuzey ve Orta Marmara'da oluşturduğu döngü akıntılarının yanı sıra akıntılarıyla ve ayrıca

12 Kuzey Marmara kıyı şeridini izleyerek Çanakkale Boğazı'na ulaşan monoton akıntı rejimiyle tanımlanabilir. Çanakkale Boğazı'ndan giren suların dinamiklerini belirlediği alt tabaka akıntı rejimi, Marmara Denizi Güneybatı-Kuzeydoğu ekseni boyunca yer alan kanyonu izleyerek Kuzeydoğu Marmara'ya ulaşan orta derinlikteki akıntı ile yaklaşık olarak Güney Marmara kıyı şeridini izleyen derin akıntıdan oluşmaktadır.. 2 SEBAT tarafından gerçekleştirilen Marmara Denizi Kesişim Güzergâhı Çalışması kapsamında, daha sonra boru hattı kesişim sahasında olacak deniz suyunun akıntı ve derinliğine göre sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk gibi fiziksel özellikleri üzerine veri elde etmek amacıyla, ADCP ve RDCP Akıntı ölçümleri 2012 Mayıs ayında ve CTD ölçümleri 2012 Mayıs ve Eylül aylarında yapılmıştır. Çalışmanın ayrıntıları, sonuçları ve değerlendirmeleri Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporunda verilmiştir (Bkz. Ek 2.4). ADCP ve RDCP ölçüm sonuçları incelendiğinde, proje sahasına biri güney ve batı yönde, diğeri ise kuzey ve doğu yönde olmak üzere iki farklı akıntı yapısının hâkim olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu durum ölçüm sahasının, Çanakkale Boğazı Kuzey çıkışına yakın olması sebebi ile Karadeniz ve Akdeniz suyu etkisi kaldığını göstermektedir. SEBAT raporunda ölçüm sonuçları ve çalışma sahasının morfolojik özellikleri göz önüne alındığında, proje sahası genelinde hâkim olan akıntı rejiminin boğazın ve meteorolojik parametrelerin etkisi altında kaldığı ve sığ bölgelerde yerel sapmalar sergilediği söylenebilmektedir. Çalışmaları yürüten mühendislik ekibi, bölgede baskın olan mevcut yapının proje koşulları üzerinde olumsuz bir etki gösterme olasılığının düşük olduğu sonucuna varmıştır. Sıcaklık ve tuzluluk-yoğunluk ölçümlerine ilişkin olarak bölgenin özellikleriyle çelişkili bir durumla karşılaşılmamıştır. Ölçüm Sonuçları incelendiğinde kıyıya yakın bölgelerde meteorolojinin etkisi ile yüzeylerde sıcaklık düşmeleri ve bununla orantılı tuzluluk değişimleri gözlenmiştir. Bu değerlerin derinlik artışına paralel olarak daha kararlı hale geldikleri ve doğrusal olarak değiştikleri gözlenmektedir. Sonuçlar grafiği aşağıda örnek olarak verilmektedir. (Bkz. Şekil ) Dolayısıyla, bu değerlerin proje koşulları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı sonucuna varılmıştır. Sıcaklık Tuzluluk (PSS) Yoğunluk (kg/m 3 ) Şekil Deniz suyu sıcaklığı, tuzluluk ve yoğunluk profillerine göre derinlik ( ) 2 Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzlemesi -Marmara Denizi Kirlilik İzleme Çalışması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı ve TUBITAK MAM,

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.05.2015 TARİH VE 29363 SAYILI

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL ARALIK 2006 Hazırlayan Uluslararası Danışmanlık Organizasyon Ltd. Şti. Sahrayı Cedit Mahallesi Golden Plaza B Blok No:31 Kat:6 Daire:12 Kozyatağı

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

DOSYA: 2005/794 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DOSYA: 2005/794 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL 26.03.2007 BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYA: 2005/794 İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI DAVALI : DAVACILAR : T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI SENİH ÖZAY, BİRSEL LEMKE, HASAN GÖKVARDAR,MURAT FATİH ÜLKÜ vekilleri

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı