BÖLÜM Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel"

Transkript

1 BÖLÜM Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel

2 TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i ŞEKİLLER... i KISALTMALAR... ii Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi Denizel Marmara Denizinin Genel Oşinografik Yapısı Marmara Denizi - Çalışma Alanı Deniz Suyu ve Sediman Fizikokimyasal Özellikleri TABLOLAR Sayfa No Tablo Deniz Suyu-Analiz Sonuçları Tablo Sediman-Analiz Sonuçları ŞEKİLLER Sayfa No Şekil Yan Tarama Sonar Görüntüsü Örneği Şekil Yandan taramalı sonar hatlarının genel mozaik görüntüsü Şekil Deniz suyu sıcaklığı, tuzluluk ve yoğunluk profillerine göre derinlik ( ) i

3 TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU KISALTMALAR ADCP CPU ÇO PCB POM RDCP TANAP TBS Acoustic Doppler Current Profiler Üreyen Koloni Birimi Çözünmüş Oksijen Poliklorbifenil Partikül Organik Madde Recording Doppler Current Profiler Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Türkiye Boğazlar Sistemi ii

4 Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi Denizel Marmara Denizinin Genel Oşinografik Yapısı Marmara Denizi, Körfezleri ve Boğazlar Sistemi (Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı) ile birlikte, iki tabakalı bir yapıya sahiptir. Bu iki tabakalı yapı esas olarak tuz tabakalaşmasından kaynaklanmaktadır. Yaz döneminde sıcaklık aynı zamanda yüzeye yakın su katmanlarını da ısıtarak tabakalaşmaya etki eder. Nispeten daha sığ olan ve nehir akışlarından etkilenen körfezlerde, meteorolojik şartlarla ilgili olarak dikey karışmaların sonucunda tabakalı yapının keskinliği değişiklik gösterir. Deniz suyu (Karadeniz den) ve tatlı su (nehirlerden) girdilerindeki değişimler müsilaj oluşumunda, yayılması ve birikiminde önemli rol oynamaktadır. Marmara Denizinin oşinografik özellikleri ve çevresel koşulları yılları arasında gerçekleştirilen Ulusal Deniz Araştırmaları Programı kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler Marmara Denizi'nin ara ve alt tabaka sularında oksijen eksikliği bulunduğunu ve yüzey sularından önemli miktarda organik maddenin çökelme yolu ile bu iki tabakada birikerek oksijen azlığına sebep olduğunu göstermektedir. Yukarıda sözü edilen çalışma ve başka kuruluşlarca yapılan çalışmalar Karadeniz den Marmara Denizine taşınan besin öğelerinin ve organik maddelerin yıl içinde bir aydan diğerine önemli ölçüde değişiklik gösterdiğini göstermektedir. Hatta daha da kısa dönemli değişimler de gözlenmektedir. Bu çalışmalarda İstanbul metropol bölgesinden Doğu Marmara Havzasına giren doğal ve karasal antropolojik girdilerin etkisi de ele alınmıştır. Marmara Denizi insan faaliyetleri sonucu ekosistem baskısına ve/veya tahribata maruz kalan bir iç denizdir. Bu faaliyetler, denizde ya da kıyılarda evsel ve endüstriyel katı ve sıvı atıkların deşarjı ve insan faaliyetleri (endüstriyel üretim ve emisyonlar, gemi trafiği, karada yapılan kazılar, deniz tabanının taranması vb.) gibi karasal girdileri kapsamaktadır. Marmara Denizinde geçmişte yapılan tuz ve madde bütçe çalışmalarında, Karadeniz den Marmara Denizine taşınan en önemli girdilerin azot, fosfor ve organik maddeler olduğu sonucuna varılmıştır. İstanbul metropol alanından ve Marmara Denizi havzası çevresindeki diğer noktalardan ve çeşitli kaynaklardan gelen, yetersiz arıtma girdisinin ikincil önem taşıdığı değerlendirmesi yapılmıştır. Marmara Denizi üzerindeki bir başka önemli baskı öğesi kıyı bölgelerden evsel atık su deşarjıdır. Evsel atık suyun bertarafı genel olarak birinci seviye (fiziksel) arıtım sonrası Marmara Denizi havzası yoluyla derin deniz deşarjı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yukarıda söz edilen etkilerin Marmara Denizi havzasında birleşmesi denizde ve körfezlerde ötrofikasyona neden olmakta ve fitoplanktonların yıllık/mevsimsel üreme dönemlerini etkilemektedir. Marmara Denizinin iki tabakalı deniz ekosistemi, Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki su değişiminin bir sonucudur. Karadeniz sularının beslediği ve fotosentezin süregeldiği Marmara'nın az tuzlu üst tabakasının (15-20 m), biyokimyasal özellikleri oldukça değişkendir. Yüksek tuzluluğa sahip olan ve yüzey suyunun yaklaşık m aşağısında başlayan alt tabakanın kimyasal özelliklerinde gözlenen bölgesel ve mevsimsel değişiklikler çok daha düşüktür. Marmara Denizi'nin yüzey suyundaki çözünmüş oksijen değerinin suların daha soğuk olduğu dönemlerde en yüksek çözünmüş oksijen seviyesine (12-13 mg/l) ulaştığı ve su sıcaklığının en yüksek seviyede olduğu Eylül-Ekim sırasında 7 mg/l'nin altına düştüğü belirtilmektedir. Marmara Denizi'nin alt tabakasında çözünmüş oksijen değerleri genellikle 1,3-2,6 mg/l arasında değişmektedir

5 Derin denizdeki düşük oksijenli ekosistemin sürdürülebilirliğinden esas olarak düşük tuzluluk oranına sahip yüzey suyu ile yüksek tuzluluk oranına sahip dip suyunu ayıran keskin ara geçiş tabakası (haloklin, m) sorumludur. Düşük tuzluluğa sahip yüzey suyunu yüksek tuzluluğa sahip alt tabakadan ayıran çok keskin ara geçiş tabakası (haloklin, m), alt sulardaki düşük oksijenli ekosistemin sürekliliğinin korunmasında birinci derece sorumludur. Marmara yüzey sularında kirliliğin son 30 yılda belirgin şekilde artması sonucu, denizdeki POM üretimi artmış ise de, alt suların çözünmüş oksijen değeri, 70 li yıllardaki ölçümlere kıyasla çok fazla düşmemiştir. Ayrıca, ara tabakada ÇO konsantrasyonlarındaki azalmanın tuzluluk artışıyla ters orantılı olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, Kuzey Ege Denizi nden gelen oksijence zengin tuzlu suyun İstanbul Boğazı na ulaşıncaya kadar, sahip olduğu oksijeninin hemen hemen %80 nini Marmara Denizinin derin havzasında tükettiği görülmektedir. Marmara Denizi nde besin elementlerinin (nitrat, fosfat, silikat) dağılımı, iki tabakalı deniz ekosistemlerinin tipik özelliklerini ve derinlik değişimlerinin yansıtmaktadır. Karadeniz den gelen suyun nitrat ve fosfat konsantrasyonlarının Marmara da azaldığı, öte yandan Ege Denizinden gelen tuzlu suyu nitrat ve fosfat konsantrasyonlarının ise en az 10 misli arttığı belirlenmiştir. Marmara Denizi nin ışık alan üst tabakası Karadeniz den, karasal kaynaklardan ve alt su tabakasından gelen besin ve tuz akışıyla sürekli beslenmektedir. Bununla birlikte, bu maddelerin büyük bir kısmı fotosentez yolu ile kullanıldığı için, Marmara yüzey suyunun nitrat ve fosfat konsantrasyonları yıl boyunca genel olarak düşük seviyededir. Marmara alt tabakasındaki tuzlu suyu yüzeydeki Karadeniz suyundan ayıran keskin ara geçiş tabakasında (haloklin) besin tuzlarının (nitrat, fosfat, silikat) konsantrasyonları artış gösterir. Haloklin altındaki tuzlu sulara ulaşıldığında besin tuzları en yüksek seviyede konsantrasyon değerlerine sahiptir Minimum seviyede oksijenin olduğu derinliklerdeki nitrat ve fosfat konsantrasyonları maksimum değerlere ulaşır ve yüzeyden 500 m aşağıdaki sularda tabana doğru az da olsa azalan bir değişim gösterir Yatay ölçekte Marmara nın alt tabaka sularındaki inorganik besin tuzlarının konsantrasyonu Çanakkale Boğazından İstanbul Boğazına doğru giderken artış göstermektedir Marmara Denizi - Çalışma Alanı Deniz Suyu ve Sediman Fizikokimyasal Özellikleri 2011 ve 2012 yıllarında, TÜBİTAK MAM tarafından Marmara Denizi nde bir izleme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Çalışmaya ait Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme - Marmara Denizi Kirlilik İzleme Çalışması başlıklı rapor, TANAP Projesi Marmara Denizi çalışma koridoru masa başı çalışmalarında değerlendirilmiştir. Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme - Marmara Denizi Kirlilik İzleme Çalışması kapsamında alan incelemeleri Marmara Denizi nde yaz ve sonbahar mevsimlerinde yürütülmüştür. Çalışmanın birinci döneminde, 64 istasyonda deniz suyu numunesi alınmıştır. İkinci dönemde, 66 istasyonda deniz suyu, 67 istasyonda ise sediman numunesi alınmıştır. Deniz ve kıyı istasyonlarında alınan numunelerde incelenen parametreler üç grupta sınıflandırılmıştır: fiziko-kimyasal, ekolojik ve kimyasal (kirletici). Fiziko-kimyasal parametreler olarak sıcaklık, iletkenlik (tuzluluk), ışık geçirimi (secchi diski), çözünmüş oksijen ve oksijen doygunluğu, toplam fosfat, çözünmüş inorganik fosfat, toplam inorganik nitrat (nitrat + nitrit azotu ve amonyum azotu toplamı), silikat ve klorofil-a belirlenmiştir. Ekolojik durumu

6 belirleyen parametreler biyolojik parametrelerdir: fitoplankton, zooplankton, makro flora, bentik ve demersal balık biyolojik çeşitliliği. TANAP Projesi kapsamında, Marmara Denizi kesişimindeki denizel fiziksel mevcut durum çalışmaları kapsamında 23 noktadan sediman örneklenmesi planlanmıştır. Bu noktaların 4 tanesinde 3 farklı derinlikte deniz suyu örneklemesi yapılmıştır. Örnekler Marmara Denizinin kıyı ve deniz bölgelerini temsil eden yüzey sedimanlarından toplanmıştır. Deniz suyunun fiziko-kimyasal parametrelerinin ve sedimandaki kirlilik parametrelerinin analiz sonuçları deniz suyu ve sediman kalitesi mevcut durum raporunda (Bkz. Ek 2.4) değerlendirilmiştir. Numune alma noktaları, yöntemleri, sonuçları ve değerlendirme konusunda ayrıntılı bilgi Deniz Suyu ve Sediman Kalitesi Mevcut Durum Raporunda (Bkz Ek-2.4) verilmiştir. Numune alma kampanyası Mayıs 2013 tarihleri arasında Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Analizler, Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği nde tanımlanmış olan parametreler için yapılmış, elde edilen sonuçlar, bu Yönetmeliğin Ek 5, Tablo 5 inde (Kıta İçi Yüzeysel Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri) verilen sınır değerlerle karşılaştırılmıştır. Analizi yapılan parametrelerin listesi aşağıda verilmektedir. Sıcaklık ( C) ph İletkenlik (µs/cm) Tuzluluk (mgcaco 3 /L) Çözünmüş Oksijen Oksijen Doygunluğu (%) Toplam Fosfor DIN (çözünmüş inorganik azot) Nitrat Azotu Nitrit Azotu Amonyum Azotu DIP (çözünmüş inorganik fosfor) Silika Klorofil-a Redoks Potansiyeli (mv) Sediman kalitesi parametreleri sınır değerleri üzerine ulusal ya da uluslararası mevzuat bulunmamaktadır. Sediman numuneleri aşağıdaki parametrelerin tespiti için analiz edilmiştir. Poliklorbifenil (PCB) (mg/kg), Aromatik polisiklik hidrokarbonlar (mg/kg), Τoplam petrol hidrokarbonları (mg/kg), Οrgano-klorlu pestisitler (mg/kg), Toplam organik maddeler (mg/kg), Toplam koliform (CPU/gr), Τoplam azot (mg/kg), Τoplam fosfor (mg/kg), Kadmiyum (mg/kg), Alüminyum (mg/kg), Krom (mg/kg), Bakır (mg/kg), Nikel (mg/kg), Kurşun (mg/kg), Arsenik (mg/kg), Çinko (mg/kg), Cıva (mg/kg). Analiz sonuçları aşağıda Tablo ve Tablo ile verilmiştir

7 Tablo Deniz Suyu-Analiz Sonuçları Parametre Sıcaklık ( C ) ph İletkenlik (µs/cm) Tuzluluk (mgcaco 3/L) Çözünmüş oksijen Oksijen doygunluğu (%) Toplam fosfor DIN (çözünmüş inorganik azot) Nitrat azotu Nitrit azotu Amonyum azotu DIP (çözünmüş inorganik fosfor) TNP 743 (Yüzey) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 743 (Orta) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 743 (Dip) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 748 (Yüzey) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 748 (Orta) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 748 (Dip) , <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 753 (Yüzey) , <0.002 < <0.5 < IV TNP 753 (Orta) , <0.01 <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 753 (Dip) , < <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 758 (Yüzey) , <0.01 <0.1 <0.1 <0.002 < <0.5 < IV TNP 758 (Orta) , <0.01 <0.1 <0.1 <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV TNP 758 (Dip) , <0.002 <0.1 <0.05 <0.5 < IV Silika Klorofil-a Redoks potansiyeli (mv) Sınıf Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV Bu parametre için sınıflandırma bulunmamaktadır Sınıflandırma Ek 2.4, Deniz Suyu ve Sediman Kalitesi Mevcut Durum Raporunda verilmiş olan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, Ek 5, Tablo 5 e (Kıta İçi Yüzeysel Su Kaynakları Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri) uygun olarak yapılmıştır. Tablo Sediman-Analiz Sonuçları Parametre PCB ler PAH (mg/kg ) Toplam Hidrokarbonlar Organo KlorluPestisitl er Toplam Organik Maddeler Toplam Koliform (CPU/ gr) Toplam Azot Çinko Arsenik Nikel Krom Kadmiyum Alüminyum Bakır Kurşun Toplam Fosfor TNP739 < < < TNP740 < <100 < TNP741 < < TNP742 < < TNP743 < < TNP744 < < TNP745 < < TNP746 < < TNP747 < < TNP748 < < TNP749 < < < < TNP750 < < TNP751 < < < TNP752 < < < TNP753 < < < TNP754 < < TNP755 < < TNP756 < < TNP757 < < TNP758 < < TNP759 < < TNP760 < < TNP761* < < * TNP761, güzergâh değişiklikleri nedeniyle şu andaki çalışma koridoru dışındadır. Cıva

8 Ayrıca Çevre Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görüşlerine (Bkz. Ek-4.7) uygun olarak; Boru Hattı inşaat aşamasından önce aşağıda tarif edilen 18 noktadan deniz suyu ve sediman numunesi alınacaktır. Alınan sediman numunelerinde tane boyu analizi, litolojik bilgiler edinilecek ve alt tabakadan alınan deniz suyu numuneleri SKKY Tablo 4 parametreleri için analiz edilecektir. Numune istasyonları yerleri tespit edilirken dikkat edilecek minimum hususlar aşağıda verilmektedir: Her iki yakada olmak üzere (Avrupa ve Asya) kıyıya paralel, karadan denize doğru 0,5 deniz mili, 1 deniz mili ve 3 deniz mili açıktaki hatların boru hattı güzergâhı ile kesiştiği noktalardan birer adet (toplam 6 nokta), Yukarıda tarif edilen her noktadan, hâkim akıntı yönüne doğru 0,5 deniz mili uzağında bir ve hâkim akıntı yönünün tersi yönüne doğru 0,5 deniz mili mesafede bir olmak üzere (toplam 12 nokta), Bütün numune istasyonları kodlanacak ve koordinatları kaydedilecektir; Yapılan faaliyetlerin etkilerini tespit etmek için Bakanlık tarafından belirtilecek izleme frekansları ve izleme istasyonlarında inşaat esnasında ve inşaat bittikten sonra izleme yapılacaktır. Proje kapsamında deniz dibi taraması yapılmayacaktır. Ancak, detay çalışmalardan sonra dip taraması gerekmesi durumunda, inşaat işleri başlamadan önce, dip taraması temsili numuneleri alınacak ve Yeterlilik/Ön-Yeterlilik Belgesine sahip laboratuvarlar tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-3B de yer alan kriterlere göre analizler gerçekleştirilecektir. Dip tarama temsili numunelerinin Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-3B analizine göre tehlikeli çıkması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince geri kazanım/bertarafı yapılacaktır. Dip tarama temsili numunelerinin Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-3B analiz sonucunun tehlikesiz çıkması durumunda uygulanacak işlemler için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği hükümleri uygulanacaktır. Bertaraf Yöntemi olarak düzenli depolama planlanması halinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan kriterler doğrultusunda analiz yapılarak sonuca göre bertaraf edilecektir Dip Morfolojisi 2012 Mayıs ayında, Sebat Proje Mühendislik Müşavirlik Ticaret Ltd. Şti. tarafından TANAP Marmara Denizi Kesişim Güzergâhı Çalışması kapsamında yüksek yüksek ayrımlı sığ sismik ve yandan taramalı sonar çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmanın ayrıntıları, sonuçları ve değerlendirmeleri Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporunda verilmiştir (Bkz. Ek 2.4). Bu rapor aynı zamanda Deniz Kuvvetleri, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan 2013 te onaylanmış olup, ilgili resmi yazı Ek-4.3 te verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, çalışma sahasının deniz tabanındaki ve onun altındaki güncel tabakaların ve temel kayanın konumlarının belirlenmesi, mevcut sismik birimler arasındaki süreksizliklerin saptanması, sismik birimlerin sinyal analizlerini inceleyerek bu birimlerin muhtemel litolojik yapılarının ve

9 sahada mevcut aktif fayların olup olmadığını saptanmasıdır Çanakkale Boğazında proje alanı için 50 tane yüksek ayırımlı sığ sismik veri noktası, 48 tane yandan taramalı sonar hattı çekilmiştir. Çalışma alanında bölgenin jeolojik ve jeofiziksel özelliklerini belirlemek için, 50 hat çizilmiştir. Kesitlerde yapısal bulgu olarak, mevcut boru hattına, morfolojik yükseltilere, paleokanal yapılarına, erozyonel yüzeylere, olası bir faya, onlap yapılarına ve moloz akmalarına rastlanmıştır. Sonar görüntüleri işleme tabi tutulmuş ve yapısal bulguların belirlendiği noktalar vurgulanarak yorumlanmıştır. Sonar kayıtlarında gözlenen bazı yapısal bulgular aşağıdaki bölümde verilmektedir. Proje sahasında dikkat çeken en önemli unsur, mozaik haritasında da belirgin bir şekilde gözlenen Türkiye Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı görüntüsüdür. Türkiye Yunanistan Doğalgaz Boru Hattının izleri Hat-38 ve Hat-39 da gözlenmektedir. Beklendiği üzere, Avrupa Yakasının demirleme alanlarındaki yoğun çapa izlerinin yanı sıra, Avrupa Yakasındaki sahanın ortalarında multi-beam görüntüsü ve sismik kesitlerde morfolojik yükseltiler açıkça görülmektedir (Bkz Şekil ). Bunlara ek olarak, yerel yükseltiler ve küçük kaya parçacıklarına, seperasyon (ayırım) sınırı içinde kalan alanda bir fiber optik kablo izine, Avrupa Yakasının kıyı sahasında yer yer deniz çayırlığına 1 ve birkaç noktada cisim görüntüsüne rastlanmıştır. Tüm bulgular dikkate alındığında, proje alanı içerisinde çalışma koşullarını zorlaştıracak bir doğal oluşuma ya da gaz çıkışına rastlanmamıştır. Şekil Yan Tarama Sonar Görüntüsü Örneği Yandan taramalı sonar hatlarının genel mozaik görüntüsü aşağıda Şekil ile verilmiştir. Proje alanının sonar kayıtlarından elde edilen mozaik haritanın dijital versiyonu, sonar kayıtlarının genel hat görüntüleri, hedefler (targetlar), hatlara ait zaman koordinat listeleri, Sonar Wiz ve Hypack proje dosyaları, Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporu, Ek 4, Sayısal Veriler CD sinde verilmiştir. 1 Deniz çayırlığı hakkında ayrıntılı bilgi Bölüm te verilmiştir

10 TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ ÇANAKKALE (MARMARA DENİZİ) GEÇİŞ GÜZERGAHI ARAŞTIRMASI MOZAİK HARİTASI Şekil Yandan taramalı sonar hatlarının genel mozaik görüntüsü Boğaz kıyılarının yapısı üzerine etki gösteren en önemli faktör sismik kayıtlarda da görülen, kuzeydoğu güneybatı doğrultulu, fay sistemidir. Boğazın kıyı morfolojisini etkileyen diğer önemli faktörler boğazdaki akıntılardır. Akıntıların güçlü ve kıyıya yakın olduğu alanlarda, nehirler tarafından denize taşınan malzeme çökelme fırsatı bulamadan denize doğru, kıyıdan uzağa hareket etmekte, akıntının zayıfladığı kıyıdan uzak bölgelerde çökelmektedir Depremsellik Yukarıda söz edildiği gibi, Marmara Denizi Kesişim Güzergâhı Çalışması 2012 Mayıs ayında SEBAT tarafından yürütülmüş, çalışmanın ayrıntıları, sonuçları ve değerlendirmeleri Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporunda (Bkz. Ek 2.4) verilmiştir. Proje alanı için, toplam 50 tane yüksek çözünürlüklü sığ sismik veri noktası 48 tane yandan taramalı sonar verisi toplanmıştır. Olumsuz deniz ve rüzgâr koşulları sismik kayıtların kalitesini etkilediği için, ölçümler mümkün olduğunca sakin hava koşullarında yapılmıştır. Bölgenin jeolojik ve jeofiziksel özelliklerini belirlemek için, toplam 50 adet olmak üzere 14 adet boru hattı güzergâhına paralel, 7 adet kontrol hattı, 12 tane Avrupa Yakası sığ sismik hattı, 11 adet Anadolu Yakası sığ sismik hattı ve Avrupa Yakası boru hattı güzergâhına paralel 6 adet ek sığ sismik hat çekilmiştir. Proje sahasında gerçekleştirilen ölçümler yorumlanmış ve önemli noktalar aşağıda belirtilmektedir. Proje sahası içinde alınan sismik kayıtlarda yansıma özellikleri incelenirken, dört birim tespit edilmiştir. Tüm birimler yansıma özelliklerine göre gruplandırılmıştır. En

11 karakteristik yansıma, açıkça fark edilebilen temel kaya olmuştur. Öte yandan, Birim A verdiği zayıf yansıma ile ayırt edilebilmiştir. Bu birimin genç çökelleri temsil ettiği söylenebilir. Birim B kendi içinde iki farklı yansıma özelliği sergileyen alt birim B1 ve alt birim B2 olarak iki alt birime ayrılmıştır: Birim B1 yerel olarak gözlenebilen zayıf düzenli istiflenmeleri temsil eden yansımalar oluştururken birim B2 daha güçlü ve yerel ondülasyonlu yansımalar göstermektedir. Birim C ise izlerini Avrupa tarafından Anadolu tarafına gidildikçe göstermiştir. Birim C kendi içinde yer yer verdiği güçlü ve yer yer saçıntılı yansıması ile ayırt edilmektedir. Birimlere ait izler proje sahasının ortalarında olası bir fay tarafından kesilmektedir. Fayın aktif olup olmadığı deniz tabanında ve tabanın hemen altında yer değiştirme gösterip göstermediğini ve atımın üzerinde tortul örtünün bulunup bulunmadığına bakılıp anlaşılabilir. Elde edilen verilerden olası fay hattının proje alanı boyunca uzantısının deniz tabanına ulaşmadığı ve üzerinin bir tortul tabakayla kaplı olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, fayın aktif olmadığı sonucuna varılmıştır. Bölgenin tortullaşma oranı tahmin edildiğinde, sismik veriler temelinde bu fay hattının en son ne zaman aktif olduğu hesaplanabilir. Etüt sahasında gözlenen potansiyel bir fay cinsinin belirlenmesi için, sismik kesitlerdeki yansıma yüzeylerinin süreklilikleri incelenmiştir. Anadolu dan Avrupa ya, Avrupa dan Anadolu ya çalışma geçişlerinde fay olduğu düşünülen yerlerde birimlerde ani kesilmeler gözlenmiştir. Anadolu Yakasında gözlenen Birim C içindeki potansiyel fayın izlerinin Avrupa Yakasında gözlenmemesi ve temel kayanın çatısını (üst yüzeyini) temsil eden yansıma yüzeyinin potansiyel fayın lokasyonuna eriştiğinde aniden yükselmesi, bu noktada bir fayın var olduğu çıkarımının yapılmasına sebep olmuştur. Devam eden C biriminin olası faydan sonra kesitin devamında gözlemlenememesi, aynı şekilde Avrupa dan Anadolu ya geçişte ise B2 birimine Anadolu tarafında hiç rastlanılmaması burada olası fayın doğrultu atımlı fay olabileceğini düşündürmüştür. Kesitlerdeki adlandırma bu tahmin üzerine yapılmıştır. Paralel hatlar üzerinde potansiyel faya rastlanmamıştır. Proje sahasında tüm sismik haritaların işlenmemiş ve yorumlanmış kesitleri Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporu, Ek 4, Sayısal Veriler CD sinde verilmiştir (bkz. Ek 2.4) Fiziksel Oşinografi Marmara Denizi nin su kütlesi dağılımı ve dolaşımı, Türkiye Boğazlar Sistemi (TBS) yoluyla Marmara havzasına giren Karadeniz ve Akdeniz suyunun oluşturduğu iki tabakalı sistem tarafından belirlenmektedir. Boğazlar Sistemi farklı hidrografik özellikleri sahiptir. İstanbul Boğazı üst tabaka akıntısıyla Marmara'ya giren düşük tuzluluk değerlerine sahip Karadeniz kaynaklı sular yaklaşık 25 m kalınlığındaki üst tabakayı oluştururken, Çanakkale Boğazı alt tabaka akıntısıyla giren Akdeniz kaynaklı yüksek tuzlu sular yüksek hacimli alt tabaka kütlesini oluşmaktadır. Marmara Denizi'nde su sıcaklığı derinlik boyunca incelendiğinde, yaklaşık 50m derinlikte bulunan maksimum sıcaklık değeri mevsimlerden bağımsız bir özellik olarak gözlemlenmektedir. Derinlik ayrıca atmosfer ve deniz arasındaki ısı etkileşimini ve üst karışım tabakasının kalınlığını belirlemektedir. 50 m üstü tabakanın sıcaklığı mevsimsel olarak belirlenirken 50 m'nin altında daha derin noktalarda sıcaklık monoton bir biçimde azalmaktadır. Derinlik boyunca tuzluluk dağılımı incelendiğinde, sıcaklık dağılımında gözlemlenemeyen ikincil bir ara tabakalaşma görülmektedir. Marmara Denizi'nin akıntı rejimi ve dolaşım dinamikleri, yukarıda anlatılan üst ve alt tabakaların değişim akıntıları tarafından belirlenmektedir. Yüzey suların dolaşımı, İstanbul Boğazı'nın üst tabakasından Marmara Denizi'ne giren yüksek hızlı akıntının yarattığı Kuzey ve Orta Marmara'da oluşturduğu döngü akıntılarının yanı sıra akıntılarıyla ve ayrıca

12 Kuzey Marmara kıyı şeridini izleyerek Çanakkale Boğazı'na ulaşan monoton akıntı rejimiyle tanımlanabilir. Çanakkale Boğazı'ndan giren suların dinamiklerini belirlediği alt tabaka akıntı rejimi, Marmara Denizi Güneybatı-Kuzeydoğu ekseni boyunca yer alan kanyonu izleyerek Kuzeydoğu Marmara'ya ulaşan orta derinlikteki akıntı ile yaklaşık olarak Güney Marmara kıyı şeridini izleyen derin akıntıdan oluşmaktadır.. 2 SEBAT tarafından gerçekleştirilen Marmara Denizi Kesişim Güzergâhı Çalışması kapsamında, daha sonra boru hattı kesişim sahasında olacak deniz suyunun akıntı ve derinliğine göre sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk gibi fiziksel özellikleri üzerine veri elde etmek amacıyla, ADCP ve RDCP Akıntı ölçümleri 2012 Mayıs ayında ve CTD ölçümleri 2012 Mayıs ve Eylül aylarında yapılmıştır. Çalışmanın ayrıntıları, sonuçları ve değerlendirmeleri Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporunda verilmiştir (Bkz. Ek 2.4). ADCP ve RDCP ölçüm sonuçları incelendiğinde, proje sahasına biri güney ve batı yönde, diğeri ise kuzey ve doğu yönde olmak üzere iki farklı akıntı yapısının hâkim olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu durum ölçüm sahasının, Çanakkale Boğazı Kuzey çıkışına yakın olması sebebi ile Karadeniz ve Akdeniz suyu etkisi kaldığını göstermektedir. SEBAT raporunda ölçüm sonuçları ve çalışma sahasının morfolojik özellikleri göz önüne alındığında, proje sahası genelinde hâkim olan akıntı rejiminin boğazın ve meteorolojik parametrelerin etkisi altında kaldığı ve sığ bölgelerde yerel sapmalar sergilediği söylenebilmektedir. Çalışmaları yürüten mühendislik ekibi, bölgede baskın olan mevcut yapının proje koşulları üzerinde olumsuz bir etki gösterme olasılığının düşük olduğu sonucuna varmıştır. Sıcaklık ve tuzluluk-yoğunluk ölçümlerine ilişkin olarak bölgenin özellikleriyle çelişkili bir durumla karşılaşılmamıştır. Ölçüm Sonuçları incelendiğinde kıyıya yakın bölgelerde meteorolojinin etkisi ile yüzeylerde sıcaklık düşmeleri ve bununla orantılı tuzluluk değişimleri gözlenmiştir. Bu değerlerin derinlik artışına paralel olarak daha kararlı hale geldikleri ve doğrusal olarak değiştikleri gözlenmektedir. Sonuçlar grafiği aşağıda örnek olarak verilmektedir. (Bkz. Şekil ) Dolayısıyla, bu değerlerin proje koşulları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı sonucuna varılmıştır. Sıcaklık Tuzluluk (PSS) Yoğunluk (kg/m 3 ) Şekil Deniz suyu sıcaklığı, tuzluluk ve yoğunluk profillerine göre derinlik ( ) 2 Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzlemesi -Marmara Denizi Kirlilik İzleme Çalışması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı ve TUBITAK MAM,

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/11/2012 tarihli

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ 2017 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ. Kimyasal Analizler

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ 2017 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ. Kimyasal Analizler Sediment ve Biyotada Ağır Metal Ölçümleri Deniz Suyunda Sediment ve Biyotada Organik Kirletici Ölçümleri DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ 2017 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ Kimyasal

Detaylı

Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar. Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Belirli kirleticiler ve ÇKS leri. Alıcı ortam bazlı deşarj standartları

Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar. Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Belirli kirleticiler ve ÇKS leri. Alıcı ortam bazlı deşarj standartları Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Belirli kirleticiler ve ÇKS leri Alıcı ortam bazlı deşarj standartları Hassas alanlar İzleme programları Denizlerde kirlilik izleme

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Karadeniz ve Kıyılarının Çevresel Özellikleri ve Sorunları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Didem UĞUR ÇEVRE ve ORMAN UZMANI Sunum

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Hava Kirleticilerin Atmosferde Dağılımı ve Hava Kalitesi Modellemesi P R O F. D R. A B D U R R A H M A N B A Y R A M

Hava Kirleticilerin Atmosferde Dağılımı ve Hava Kalitesi Modellemesi P R O F. D R. A B D U R R A H M A N B A Y R A M Hava Kirleticilerin Atmosferde Dağılımı ve Hava Kalitesi Modellemesi P R O F. D R. A B D U R R A H M A N B A Y R A M Temel Kavramlar Emisyon Dış Hava Kalitesi Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi Emisyon

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı HİDROLOJİ: Yer yuvarının yaklaşık 3/4 'lük bir bölümünü örten hidrosferi inceleyen

Detaylı

ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü. 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI. olayının değerlendirmesi

ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü. 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI. olayının değerlendirmesi 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI olayının değerlendirmesi Kahraman OĞUZ, Meteoroloji Mühendisi Cihan DÜNDAR, Çevre Yük. Mühendisi Şubat 2015, Ankara 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Meteoroloji Meteoroloji, içinde yaşadığımız atmosfer tabakasının

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz

MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz İ.T.Ü. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 1994 MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz 25Nisan 1994-4 Mayıs 1994 tarihleri arasında Marmara Denizi nde Marmara

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 (Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ: 1.Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21 de verilen sektörler esas alınacaktır). 2.Kullanılan hammaddeler ve

Detaylı

GÜLSER FİDANCI ZİRAAT MÜHENDİSİ UNIVERSITY OF STIRLING 28 ARALIK 2012-27 NİSAN 2013

GÜLSER FİDANCI ZİRAAT MÜHENDİSİ UNIVERSITY OF STIRLING 28 ARALIK 2012-27 NİSAN 2013 GÜLSER FİDANCI ZİRAAT MÜHENDİSİ UNIVERSITY OF STIRLING 28 ARALIK 2012-27 NİSAN 2013 Su Ürünleri İşletmeleri İçin Yer Seçimi: Su ürünleri yetiştiriciliğinde başarıya ulaşmak ve sürdürülebilirliği sağlamak

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Denizlerde Kurulan Balık Çiftlikleri

Denizlerde Kurulan Balık Çiftlikleri Denizlerde Kurulan Balık Çiftlikleri MEVZUAT 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesinin (h) bendi gereğince balık çiftliklerinin hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezlerde kurulması yasaklanmıştır.

Detaylı

TOZ TAŞINIMI MEKANİZMASINDAKİ FARKLILIKLAR: İKİ FARKLI TOZ TAŞINIMI OLAYI

TOZ TAŞINIMI MEKANİZMASINDAKİ FARKLILIKLAR: İKİ FARKLI TOZ TAŞINIMI OLAYI 6. ULUSAL HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ SEMPOZYUMU TOZ TAŞINIMI MEKANİZMASINDAKİ FARKLILIKLAR: İKİ FARKLI TOZ TAŞINIMI OLAYI Cihan DÜNDAR Kahraman OĞUZ Gülen GÜLLÜ cdundar@mgm.gov.tr koguz@mgm.gov.tr ggullu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr İSTANBUL BOĞAZI NDA AKINTI İKLİMİ ÇALIŞMASI Yalçın, YÜKSEL Prof. Dr. yuksel@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Işıkhan

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

Meteorolojik Gözlem İçin Kullanılacak Sabit Şamandıraların Denize İndirilme İşlemleri Başladı

Meteorolojik Gözlem İçin Kullanılacak Sabit Şamandıraların Denize İndirilme İşlemleri Başladı Meteorolojik Gözlem İçin Kullanılacak Sabit Şamandıraların Denize İndirilme İşlemleri Başladı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteorolojik gözlem ağının genişletilmesi projesi

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: ggullu@hacettepe.edu.tr Ulusal Su ve Sağlık Kongresi Antalya-26-30 Ekim 2015

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

Kentsel Hava Kirliliği Riski için Enverziyon Tahmini

Kentsel Hava Kirliliği Riski için Enverziyon Tahmini DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA ve BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kentsel Hava Kirliliği Riski için Enverziyon i 2008-2009 Kış Dönemi (Ekim, Kasım, Aralık,

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

2007 YILI DENİZ ARAŞTIRMA SEFER PLANI

2007 YILI DENİZ ARAŞTIRMA SEFER PLANI T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU - İSTANBUL 2007 YILI DENİZ ARAŞTIRMA SEFER PLANI 2015 YILI DENİZ ARAŞTIRMA SEFER PLANI -0- Ö N S Ö Z 20 Şubat

Detaylı

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM NOKTASI YER SEÇİM KRİTERLERİ

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM NOKTASI YER SEÇİM KRİTERLERİ HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM NOKTASI YER SEÇİM KRİTERLERİ ÇEVE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ZELİHA GEMİCİ FİZİK Y. MÜHENDİSİ O 3 HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME SO2 NOX NO2

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 YEREL RÜZGARLAR MELTEMLER Bu rüzgarlar güneşli bir günde veya açık bir gecede, Isınma farklılıklarından kaynaklanan

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ TEKNİK TESPİT RAPORU 2014 İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ [TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ] 30 AĞUSTOS 2014 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

BÖLÜM 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER. BÖLÜM 7.1. Giriş. BÖLÜM 7.2. Çalışma Alanı

BÖLÜM 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER. BÖLÜM 7.1. Giriş. BÖLÜM 7.2. Çalışma Alanı BÖLÜM 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER BÖLÜM 7.1. Giriş BÖLÜM 7.2. Çalışma Alanı İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER... 7.1-1 7.1. Giriş...

Detaylı

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI 05.06.2014 MEGA PROJELER VE SU HAVZALARINA ETKİSİ 3. HAVALİMANI PROJESİ KANAL İSTANBUL SU HAVZALARININ DURUMU VE KURAKLIK TEHLİKESİ

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ NEHĠR HAVZA YÖNETĠM PLANLARI, SU ÇERÇEVE DĠREKTĠFĠ VE BU KAPSAMDA DSĠ TARAFINDAN YAPILAN YERÜSTÜ SU KALĠTESĠ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN ZAMANA VE DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMİ SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARI KATALOĞU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARI KATALOĞU DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARI KATALOĞU 2015 İÇİNDEKİLER 1. ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARININ MEVKİLERİ. 1-1 2. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-1

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Akreditasyon No: Adres : Merkez Mahallesi Ceylan Sokak No:24 Mart Plaza Kat:2 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 321 09 00 Faks : 0

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR

PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR 1 PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR PROF.DR.LALE BALAS DOÇ.DR.ASU İNAN YRD.DOÇ.DR. NİHAL YILMAZ DR.ASLI NUMANOĞLU GENÇ DR.PELİN FİDANOĞLU (BİYOLOG) DR.NİLÜFER VURAL (KİMYAGER) DOKTORANT KAĞAN CEBE DALGIÇ

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/12 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 SU,

Detaylı