Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l"

Transkript

1 Ürün Katalo u ELSOLD Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l

2 ELSOLD çerik Tablosu ELSOLD Ba yaz Sayfa 01 ELSOLD SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz Sayfa 02 ELSOLD SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli Z0 I Z1 Sayfa 06 ELSOLD Barlar ve Külçeler, kur unsuz Sayfa 08 ELSOLD Barlar ve Külçeleri, kur unlu Sayfa 09 ELSOLD Kat Teller, kur unsuz Sayfa 10 ELSOLD Kat Teller kur unlu Sayfa 11 ELSOLD Geri Dönü üm Programlar Sayfa 12 ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri, genel bilgiler Sayfa 13 ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri kur unlu Sayfa 14 ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri, kur unsuz Sayfa 15 ELSOLD Flux - Elektronik Sayfa 16 ELSOLD Flux Solar Sanayisi Sayfa 17 ELSOLD Tamir Flux Sayfa 18 ELSOLD Krem Lehim, kur unsuz Sayfa 20 ELSOLD Krem Lehim, kur unlu Sayfa 21 ELSOLD Temizleyiciler Sayfa 22 ELSOLD Servis ve Serti kalar Sayfa 23 ELSOLD Sipari Formu Sayfa 24

3 ELSOLD Ba yaz ELSOLD GmbH & Co. KG rmas dünyan n önde gelen kur un, kalay ve ilgili ala mlar n n üreticisidir. Uzmanlar ve mü terilerimiz rekabetçi ve güvenilir bir partner olu umuzu taktir ederler y l nda ELSOLD farkl yat r mlar JL Goslar Gmbh çat s alt nda birle tirdi. Bugün Harz bölgesinde olan yeni yeri Ilsenburgta, 1000 y l a k n süredir kur un madeni ç kar lan yerdedir. Firman n kolu olan ELSOLD 60 y ll k tecrübesi, geni bak aç s ve inovatif lehimleme ürünleriyle sektöre damgas n vurmu tur. Biz mü terilerimize ba ndan beri hem elektronik hem de solar sanayisinde arz da bulunduk. ELSOLD markas inovatif lehimleme ürünleri ile elektronik ba lant teknolojisinde mü terilerinin yüksek taleplerini kar lamaktad r. En spesi k dizaynlarda bile tüm yasal gereksinimleri, mühendislik hizmetlerini ve global standartlar sunmaktay z. Global seviyede ki pozisyonumuzu geli tirmek için mü terilerimizle her zaman yak n kontaktay z : onlar n ihtiyaçlar n bilmek bizim ürünlerimizi optimize etmede yard mc olur. Geleneksel bilgi ve Know- How en yeni bilimsel uzmanl klarla birle tiriyoruz. Gelecek y llarda ki tutkumuz çok aç kt r : ELSOLD en üst kalitedeki yenilikçi ürünleri üretmeye ve geli tirmeye devam edecek, yeni teknoloji ve yeni üretim tekniklerine adapte olacakt r. Uzun dönemdir irket politikam z yerel dü ünüp global davranmakt r. Amac m z tüm mü terilerimiz, partnerlerimiz ve çal anlar m zla uzun dönemli ili kiler kurmakt r. ELSOLD 01

4 Daha az curuf, daha çok kazanç Factor 15x * Innovative Lotprodukte ELSOLD SN100 MA-S Standard Sn99,3Cu0,7 ELSOLD SN100(Ag) Ni,Ge ve P ile mikro lehim ala m Yüksek kalitedeki ala mlarda ürün yelpazesinin geni li inin yan s ra, ELSOLD size dünya star bir yenilik öneriyor micro ala m ELSOLD SN100(Ag) MA-S. Bu üretimi devrim tad nda bir süreç olan Frischen veya Tazelendirme dedi imiz, ultra üstün temizleme operasyonu olarak nitelendirebiliriz. Bu tescilli teknik sonucunda yüksek sa kta, yüksek dura anl kta, aç k ortamda lehimleme yaparken oksidasyona daha az me illi lehim ala mlar üretilebiliyoruz. Tipik lehimleme problemlerinden k sa devre ve çatlaklar n olu mas neredeyse engellenmi oluyor. Sn99,3Cu0,7 ala m nla kar la t r ld nda yeni mikro ala m m z en dü ük curuf oran yla övünülecek duruma gelmi ve yüksek derecede ekonomik olmu tur! Sonraki sayfalarda görece iniz tablolar ve gra klerde üretimde curufun azalmas maliyeti dü ürdü ünü göstermi tir! Bir devrim niteli inde olan ELSOLD SN100 MA-S nin say s z avantajlar ndan baz lar n öyle özetleyebiliriz : iyi lehimlenebilirlik, iyi & parlak lehim toplar,lehim potalar ve lehimleme aletlerinde daha az a nma (erezyon), curuf miktar n n azalmas yla en efektif maliyet! ELSOLD Ala m Erime aral [ C ] Teslimat formu Ölçüler [ mm] A rl k [ ca. kg ] Sipari numaras SN100 MA-S Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL SN100 MA-S Külçeler 20x20x335 1,0 EL SN100 MA-S Halka Külçeler 50x20x490 3,0 EL SN100 MA-S Re ll SC Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL SN100 MA-S Re ll SC Külçeler 20x20x335 1,0 EL SN100 MA-S Re ll SC Halka Külçeler 50x20x490 3,0 EL SN100Ag0,3 MA-S Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL SN100Ag0,3 MA-S Külçeler 20x20x335 1,0 EL SN100Ag0,3 MA-S Halka Külçeler 50x20x490 3,0 EL SN100Ag1 MA-S Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL SN100Ag1 MA-S Külçeler 20x20x335 1,0 EL SN100Ag1 MA-S Halka Külçeler 50x20x490 3,0 EL SN100Ag3 MA-S Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL SN100Ag3 MA-S Külçeler 20x20x335 1,0 EL SN100Ag3 MA-S Halka Külçeler 50x20x490 3,0 EL Tüm kur unsuz SN 100(Ag) MA-S ala mlar kat ve çekirdek teller olarak bar halinde mevcuttur. Sizin avantaj n z: iyi lehimlenebilirlik iyi & parlak lehim toplar lehim potalar ve lehimleme aletlerinde daha az a nma (eresyon) curuf miktar n n azalmas yla en efektif maliyet 02 SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz *Factor 15x dinamik lehim potas nda 290 C az curuf ç kartmaktad r

5 Daha az curuf, daha çok kazanç Factor 15x * ELSOLD Innovative Lotprodukte SN100 MA-S Standard Sn99,3Cu0,7 Highlight Mikro ala m lehim SN100(Ag) MA-S Bar lehim, 3 kö eli lehim çubuklar ve lehim bloklar Tüm kur unsuz Sn(Ag)Cu ala mlar nda en yüksek sa k ( ilk erimede ) En dü ük oksidasyon Muhte em lehimlenebilirlik ve slanabilirlik En dü ük curuf leadfree Özellikler : kur unsuz mikro ala m lehimler SN100(Ag) MA-S SN100 MA-S nin özel üretim ekli istenmeyen çökeltiyi önlemi tir buda yüksek sa k ve daha kararl ala mlar n oksidasyona me ilini azaltm t r. Bu tescilli üretim süreci ola an üstü seviyede sa k garanti ederken ayr ca kirlenmeyede kar durmaktad r. Bu ala mlar standart lehim hatalar ndan k sa devre ve lehim çatlaklar n n önüne geçerken kalite dalgalanmas n yüksek bir kararl l kla minumuma indirir. Lehim potas 8 saat aktif kullan ld ktan sonra yüzeyde olu an curuf temizlenmeden önceki halinin Sn99,3Cu0,7 dan fark n net bir ekilde görüyorsunuz. SN100 MA-S SnCu0,7 Tazelenmi 0,006 Tazelenmi SN100 MA-S ile tazelenmemi ürün aras ndaki kar la t rma Yo unluk (%) 0,004 0,003 0,002 0, Zaman (min) 4 saat 450 C de curuf formasyonu (dinamik olmayan potada ) SN100 MA-S 2,3 % SnAg0,3Cu0,7P 6,5 % *Factor 15x dinamik lehim potas nda 290 C az curuf ç kartmaktad r SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz 03

6 Iyi lehimlenebilirlik Iyi taneli parlak lehim toplar Lehim potas ve lehimleme aletlerindeki a nmay azalt r Filtrelemeyi dü ürür En dü ük curuf En tasarru u ürün leadfree Üretimde kay plar azalt n Curuf miktar kar la t rmas SN100 MA-S ala m n n en muazzam avantaj en aç k ekilde dalga lehim i leminde görülür. 290 C dalga lehimde curuf formasyonu 15 kata kadar dü ürülür! Bu sadece Sn99,3Cu0,7 uygun yatl lehimi maliyetleri azaltan bir yöne çevirmeyi de il dalga lehim makinalar n da daha az servis ihtiyac na da sebep olmaktad r. Curuf azaltmaya ba l olarak lehim potas nda masraftan tasarruf etmek. 290 C de dinamik lehim potas nda SN100 MA-S ile SnCu0,7 nin aras ndaki curuf formasyonu kar la t rmas Maliyetler SN100 MA-S 290 C de 8 saat curuf formasyonu ( dinamik lehim potas ) SN100 MA-S 1,5 % Sn99,3Cu0,7 22,6 % Sn99,3Cu0,7 Aylar SN100 MA-S tazele tirme nin pozitif etkileri ve mikro ala m n etkile iminden kaynakl, curuf formasyonu SN100 MA-S tazele tirme yap lmam olana gore 93% daha azd r. ELSOLD SN100(Ag) MA-S d ortama aç k makinada kur unsuz dalga lehimleme, curuf formasyonu 93% e kadar dü ürebilmektedir. Bu muazzam tasarrufun geri dönü ü gümü ala ml lehimlere gore bile daha yüksektir. 04 SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz *Factor 15x dinamik lehim potas nda 290 C az curuf ç kartmaktad r

7 ELSOLD SN100(Ag) MA-S Ni,Ge ve P ile mikro lehim ala m SnCu / SnAgCu ala mlar n n pozitif karakteristiklerine ek olarak, yat / performans paretosunda SN100 MA-S üst seviyelerdedir. Kur unsuz lehimleri d ortamdaki hava ile temas eden dalga lehim makinalar nda ürüne harcan lan lehimden daha çok miktarda curuf ç kar. Bu da u anlama geliyor, üretimde malzeme için kulland n z lehimin üç kat n curuf olarak heba ediyorsunuz. ELSOLD SN100 MA-S ile curuf formasyonu ayn malzemenin üretimine göre lehim kullan m oran n yüksek seviyede azalt r.bu inan lmaz tasarruf gümü ala ml lehimler kullansan z bile mümkün de ildir. Potadan al nan örnekler unu göstermi tirki ELSOLD SN100 MA-S çok uzun zaman bile potan n içinde stabil kalabilmi tir. ppm SN100 MA-S deki P ve Ge Tüm elementlerin kar m gözlemlenen zamanda daha uzun stabil kalm t r. Asl nda sadecek küçük miktarda Germanyum (6 ppm ) ve Fosfor (20 ppm ) gözlemlenmi tir Phosphor Germanium 0 min min min min min SN100 MA-S daki genel analiz Bile imde yap lan analizde öngörülen limitler DIN EN ISO 9453 [ % ] Sn - Kalay d nda art klar Cu - Bak r 0,70 0,5 0,9 Ni - Nikel 0,03 karars z Ge - Germanyum 0,006 karars z P - Fosfor 0,004 karars z Ag - Gümü 0,02 0,10 Pb - Kur un 0,03 0,10 Sb - Antimon 0,003 0,10 Cd - Kadmium 0,0005 0,002 Zn - Çinko 0,0005 0,001 Al - Aluminyum 0,0005 0,001 Bi - Bizmut 0,02 0,10 As - Arsenik 0,01 0,03 Fe - Demir 0,002 0,02 Co - Kobalt 0,002 karars z Au - Alt n 0,001 0,05 In - Indiyum 0,004 0,10 *Factor 15x dinamik lehim potas nda 290 C az curuf ç kartmaktad r SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz 05

8 Highlight SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli Z0 ve Z1 Iyi tanecikli & parlak lehim toplar En dü ük bak r ltrelemesi Lehimleme aletlerinde en az a nma SN100 MA-S de tüm süreçlerde külçeler,kat teller ve krem lehimler için tek tip metaryel kullan m H zl erime e af, transparan,dü ük A nd r c de il Art k Rahats z edici koku yok S n and rma: Z0:ORL0,Z1:ORM1 ELSOLD SN100 MA-S Çekirdek Lehim Tel tipi Z0 ve Z1 ELSOLD SN100 MA-S lehimler mikro ala ml d r, kur unsuz ala mlar yüksek sa kta, dü ük okside içeri inde ve yüksek oksidasyon direncindedir. Lehimleme aletlerindeki a nmalar ve bak r kaplamalar gözle görülür ekilde azalm t r. Lehim toplar iyi taneli ve parklakt rlar.tamir i lemlerinde örne in ELSOLD SN100 MA-S ile yap lm bir dalga lehim üretiminde ard ndan ELSOLD Sn100 MA-S tel lehim ile yap lan onar m mekanik,elektronik, kimyasal ve optik olarak tamamen birbirine uymaktad r. Ayn etki tefti a amalar nda a a daki ala mlardada uygundur : Sn-Cu, SN100 MA-S (SC07), gümü içerikli ala mlar SN100Ag0,3 MA-S (SAC0307), SN100Ag1 MA-S (SAC107) ve SN100Ag3 MA-S (SAC305) SN100 MA-S nin kalitesine uygun oalrak yüksek kalitede uxlar geli tirilmi tir. kiside halidesiz olan ORL0 ux Z0 (daha yüksek aktivite gerektiren yüzey ve metaryaller için), ORM1 ux Z1 asgari, parlak, transparan ve a nd r c olmayan kal nt lard r. Özellikle elle lehimleme ve tamir sürecinde az ve kötü olmayan koku ve sa l a zararl olmayan duman ç kartmas di er avantajlar d r. ELSOLD SN100 MA-S Z0 (ORL0) 1,5% ile standart çekirdek tel lehim kar la t rmas, SC07,Havya ucu s cakl : 380 C A B C D E F A: REL0 1.5% B: REL0 2.2% C: ORM1 1.5% D: ROL0 3.0% E: REL1 3.0% F: ELSOLD SN100 MA-S Z0 (ORL0) 1.5% 06 SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli Z0 I Z1

9 Highlight SN100 MA-S lehim pastas Avantajlar : Iyi tanecikli yap s görsel tefti sa lar Bak r oran kur unsuz kaplamal ince tellerde ve devre yollar nda iyi bir kaplama sa l yor. Havya ucu ve ekipmanlar na kimyasal atak oran az oldu u için masra ar azalt r. Muhte em print özelli i, standart ve h zl i lemler için ELSOLD SN100 MA-S lehim pastas Ala m Metal Içerik [%] Toz ölçüsü [ m] Teslimat ekilleri Flux türü SN100Ag3 MA-S r nga ve kutu AP-20 SN100Ag3 MA-S r nga ve kutu AP-40 ELSOLD SN100 MA-S kat tel Ala m Erime aral [ C ] Çap [mm] A rl k [kg] SN100 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 SN100Ag0,3Cu MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 SN100Ag1 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 SN100Ag3Cu0,5 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 ELSOLD SN100 MA-S çekirdek tel Ala m Erime aral [ C ] Çap [mm] A rl k [kg] Flux tipi Flux s n and rmas SN100 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z0 (2,5%) ORL0 SN100 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z1 (2,5%) ORM1 SN100Ag0,3 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z0 (2,5%) ORL0 SN100Ag0,3 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z1 (2,5%) ORM1 SN100Ag1 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z0 (2,5%) ORL0 SN100Ag1 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z1 (2,5%) ORM1 SN100Ag3Cu0,5 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z0 (2,5%) ORL0 SN100Ag3Cu0,5 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z1 (2,5%) ORM1 SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli Z0 I Z1 07

10 Highlight Bar Lehimler, Üçgen Barlar ve Külçeler Tüm ala mlar kur unlu ve kur unsuz olarak mevcuttur, yüksek sa ile muhte em lehimleme ve erime Özellikler Minimal oksitlenme Minimal curuf olu umu Ayn zamanda mikro ala ml lar mevcuttur (SAC) SC leadfree ELSOLD Barlar ve Külçeler, kur unsuz Ala m Erime Aral [ C ] Uygulama derecesi [ C ] Teslimat Formu Ölçüler [ mm] A rl k [ ca. kg ] ELSOLD ala mlar n n uyumlu oldu u standartlar DIN EN 29453, DIN EN ve ELSOLD un kendi standartlar, iste e göre kal n ve geni çubuklarda, kat tellerde vb. uygundur. Tüm ala mlar deokside formda sipari üzerine temin edilebilir. Sipari numaras Sn99.3Cu Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn99.3Cu0.7 MA Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn99.3Cu0.7P Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn96.5Ag3Cu Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn96.5Ag3Cu Külçeler 20x20x335 1,0 EL Sn95.5Ag3.8Cu Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn95.5Ag3.8Cu Külçeler 50x20x490 3,0 EL Sn97Ag Külçeler 50x20x490 3,0 EL Sn96.5Ag Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn96.2Ag Külçeler 50x18x600 4,0 EL Sn96.2Ag Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn96Ag Külçeler 50x20x490 3,0 EL Sn96.5Ag3.5P Külçeler 50x20x490 3,0 EL Tüm ala mlar ELSOLD MA mikro ala mlarda uygundur. Sizin avantajlar n z: iyi parçac kl yap s yla görsel tefti sa lamas Bak r n az a nmas kur unsuz i lemlerde ince tel ve yüzey yollar n kaplamas nda önemlidir Çoklu ba lant lar ve tamirler Lehimleme ucu ve ekipmalar na kimyasal atak yapmad için masraf azalt c 08 Barlar ve Külçeler, kur unsuz

11 ELSOLD Barlar ve Külçeler Minyatürle menin artmas, elektronik ürünlerde uzun dönem güvenilirlik ve kompleks ürünler olmas, komponentler ve alakal donan mlar lehimden en yüksek kalite beklentisinin olu mas na sebep oluyor. ELSOLD yumu ak lehimler sadece seçilmi baz metallerden üretilir. ELSOLD yumu ak lehimler electronik uygulamalar n hepsini içerir : Makina lehimleri, yüksek derece lehimler, özel lehimler(dü ük erime ala mlar, statik potalar için lehimler ) ELSOLD Barlar ve Külçeler kur unlu Ala m Erime Aral [ C ] Uygulama derecesi [ C ] Teslimat Formu Ölçüler [ mm] A rl k [ ca. kg ] Sipari numaras Sn63Pb37P Külçeler 50x20x490 4,0 EL Sn63Pb37P Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Sn63Pb37P Külçeler 50x18x600 4,5 EL Sn63Pb Külçeler 50x20x490 4,0 EL Sn63Pb Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Sn60Pb40P Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Pb95Sn3Ag > 450 Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Pb95Sn3Ag2P > 450 Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Pb92Sn8(Sb) Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Bi50Pb31.3Sn Teller 2/3x400 0,2 EL Deoksidasyon tabletler,kur unsuz, i elenmi 50 tablet EL Deoksidasyon tabletler,kur unsuz, i elenmi 800 tablet EL Deoksidasyon tabletler (kur unlu ve kur unsuz lehim potalar için ) Curuf formasyonunu dü ürür Lehimin oksidasyonunu yava latmak için çok ince koruyucu bir tabaka yarat r Önerilen dozaj: Her 10 kg lehim için 3 ile 5 tablet Resim: deoksidasyon tablet teslim ekli Resim: Barlar ve Külçeler teslim ekilleri i e 50 tablet i e 800 tablet Üçgen Barlar Kal ptan geçmi Külçeler Barlar ve Külçeleri, kur unlu 09

12 Highlight Kat Teller Tüm ala mlar kur unlu ve kur unsuz olarak mevcuttur, yüksek sa ile muhte em lehimleme ve erime Özellikler Minimal oksitlenme Minimal curuf olu umu Ayn zamanda mikro ala ml lar mevcuttur (SAC) SC leadfree ELSOLD Kur unsuz kat teller Ala m Erime Aral [ C ] Uygulama derecesi [ C ] [ mm ] A rl k [ kg ] Sipari numaras Sn99.3Cu EL Sn99.3Cu ,5 1 EL Sn99.3Cu0.7 MA ,5 1 EL Sn97Cu EL Sn97Cu EL Sn97Ag ,5 EL Sn96.5Ag ,2 2,5 EL Sn96.2Ag EL Sn96.5Ag3Cu EL Sn96.5Ag3Cu EL Sn95.8Ag3.5Cu EL Sn95.5Ag3.8Cu EL Sn95.5Ag3.8Cu EL Tüm ala mlar ELSOLD MA mikro ala mlarda uygundur. Sizin avantajlar n z: iyi parçac kl yap s yla görsel tefti sa lamas Bak r n az a nmas kur unsuz i lemlerde ince tel ve yüzey yollar n kaplamas nda önemlidir Çoklu ba lant lar ve tamirler Lehimleme ucu ve ekipmalar na kimyasal atak yapmad için masraf azalt c 10 Kat Teller, kur unsuz

13 ELSOLD Kat Teller Modern üretim teknolojisi, vb. selective lehimleme üstün kaliteli baz metalden üretilmi kat lehim tellerine ihtiyaç duyar. ELSOLD yüksek sa k derecesinde kat tel üretir. Size en iyi kaliteyi içeren ürün oldu unu garanti ediyoruz! Her üretilen ürün üretim s ras nda test ve kontrollerden geçer ve bunlar kay t alt na al n r. Avrupa uzay sanayinde ki mü terilerimiz ELSOLD a tam güven duyarlar, biz ECCS serti kas konusunda tek onaylanm üreticiyiz. (sayfa 2 deki ELSOLD serti kalar k sm na bkz. ) Modern üretim hatt m z tüm ala mlarda ve gereksinimlerde kur unlu ve kur unsuz, yüksek ve dü ük s lara uygun, elektronik sanayinde potalarda kullan lan lehim üretmemize imkan vermektedir. ELSOLD kat teller kur unlu Ala m Erime Aral [ C ] Uygulama derecesi [ C ] [ mm ] A rl k [ kg ] Sipari numaras Sn63Pb EL Sn63Pb37P EL Sn63Pb37P EL Sn64Pb36P EL Sn60Pb39.86Cu0.14P (HTF) ,5 1 EL Pb95Sn3Ag2P > EL A a daki liste en çok tercih edilen ürünleri göstermektedir. Tabiki istedi iniz ala mlarda sipari verme imkan n z vard r. Tüm standart ala mlar kat lehim teli olarakta mevcuttur. Çaplar 8.0 mm e kadar mevcuttur. Özel ölçüler iste e göre mevcuttur. Standart sar m ölçüleri: 250 g / 500 g / 1 kg / 4 kg / 10 kg / 25 kg Resim : kur unlu kat teller teslim ekilleri 4 kg 10 kg 25 kg Kat Teller kur unlu 11

14 ELSOLD Geri Dönü üm Programlar Do al kaynaklar kazand r n ve çevreyi koruyun! 1 Ücretsiz art k* ürün testi Geri dönü ümden sonra iste e göre spesifikasyon sertifikas 2 Kur unlu ve kur unsuz art k lehimler için ücretsiz metal kutular Bizimle ileti ime geçin, sizi desteklemekten memnun oluruz 3 H zl uzla ma ELSOLD GmbH & Co. KG Hüttenstraße Ilsenburg / Germany Telefon +49 (0) Internet *Yumu ak lehim 12 Geri Dönü üm Programlar

15 ELSOLD çekirdek lehim telleri genel bilgiler Çekirdek lehim teli uzun y llard r elektronik sanayinde kullan lmaktad r. Çekirdek lehim teli lehim yap lacak noktaya e zamanl lehim ve ux uygulamaya yarar. Ayn i e yarayan krem lehim icat edilmesine ra men çekirdek lehim teli önemini korumu tur. Manual, tamir ve otomatik lehimleme i lemleri için hala daha yo unlukla çekirdek lehim teli kullan lmaktad r. ELSOLD çekirdek lehim teli farkl tiplerde mevcuttur ve bu çe itlilik onun yenilmez olmas n sa lam t r. Reçine ve aktivator yüksek ve farkl derecedeki uygulamalara adapte olmal d r. ELSOLD yüksek kalitede ki çekirdek lehim tellerini uygun uxla beraber üretiyor. ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri Flux Tipleri Flux tipi Uygulamalar ve Özellikleri S n f. No Clean A3 Pirinç, nikel ve bronz da etkili uygulamalar için gereksinim duyulan aktif ux ROH1 - A8 A3 e gore daha l ml d r, parlak,transparan kal nt ROM1 ( ) C3 Elektonik uygulamalar için halidesiz ux ROL0 E1 Yüksek derecede s kararl l ve s çratmas z REL0 FS-28 Yüksek aktivasyon, istenilen lehim i i için halidesiz ux, azalt lm reçineli ROL0 içerik ve dü ük kal nt BF Zor olan lehimleme uygulamalar ayr ca pirinç, nikel ve bronz ROM1 ( ) H Karbamide göre reçinesiz çok etkili ux örne in ; transformatör ve ORM0 kapasitörlerin üretiminde T Yüksek okside yüzeyler, reçinesiz, holojen-aktive.elektonik ampul üretiminde ORM1 - kullan l r Reçinesiz, halojenlemek, yüksek derecede aktif, dü ük kal nt ORM1 - Z0 Reçine ve halidesiz, çok dü ük, parlak ve transparan kal nt, tüm elektronik uygulamalarda ORL0 Yeni Yeni Z1 Z0 n varyasyonlar, halideli aktif,lehimlenmesi daha zor yuzeyler için ORM1 Yeni A a daki liste en çok tercih edien ürünlerimizi gösterir. Tabiki istedi iniz ala m için istedi iniz ux türünden sipari verebilirsiniz. Standart sipari ler de, ux oran 0,5 % ten 3,5% e kadar her 0,5% oran nda mümkündür. Özel ölçüler iste e gore mümkündür. Standart sar m ölçüleri: 0.25 kg / 0.50 kg / 1.00 kg / 2.50 kg / 4.00 kg Özel sar m ölçülerinde iste e gore mümkündür. Tüm çekirdek lehim teller için 0,3 mm den yukar s mümkündür. Ölçülerin standat tölerans DIN Tekil ve ço ul mümkün Çekirdek Lehim Telleri, Lieferprogramm genel bilgiler 03 13

16 ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri ELSOLD Solar teknolojisinde yüksek kalite üretim yapabilen lider üreticilerden bir tanesidir. ELSOLD çekirdek lehim teller farkl ala mlarda olmakla beraber yüksek etkile imlerde ux ta içerir. Onaylanm aktivatörlerin özel kombinasyonlar ve birinci s n f slanabilirlik garantisiyle manuel ve otomatik lehimlemede en iyisidir. Bu durum solar teknolojisinde lehimleme i leminin ba ar l olmas n sa lar. ELSOLD Kur unlu sipari formu ile çekirdek Ala m Erime Makara Flux DIN EN Halide No Sipari Aral Ölçüleri çeri i Tipi çeri i Clean Numaras [ C ] [ mm ] [ kg ] [ % ] [ % ] Sn60Pb39Cu ,00 1 3,5 A ROH1 0,75 - EL Sn60Pb39Cu ,00 1 3,5 C ROL0 0 EL Sn60Pb39Cu ,00 1 3,5 H ORM0 0 EL Sn60Pb39Cu ,50 1 2, ROM1 1 EL Sn60Pb39Cu ,00 0,50 2, ROM1 1 EL Sn60Pb ,75 1 2, ROM1 1 EL Sn60Pb ,75 1 3,5 C ROL0 0 EL Sn60Pb ,50 1 3,5 A ROH1 0,75 - EL Sn63Pb ,00 1 3,5 C ROL0 0 EL Sn63Pb ,00 1 2, ROM1 1 EL Sn62Pb36Ag ,75 0,50 2, ROM1 1 EL Sn60Pb36Ag ,00 1 3,5 C ROL0 0 EL Pb91Sn8Sb ,80 1 2,5 C ROL0 0 EL Resim : Kur unlu sipari formu ile çekirdek lehim teli Resim : Kur unsuz sipari formu ile çekirdek lehim teli 1000 g 500 g 1000 g 500 g 14 Çekirdek Lehim Telleri kur unlu

17 Highlight No-clean (Temizleme Gerektirmeyen) Halidesiz Flux Çekirdek lehim Teli C3 Kur unsuz H zl erime Az elastik art k A nd r c olmayan ux art K sa lehimleme zaman Bak r erezyonunu azalt r ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri, kur unsuz Termal sabit ux Tüm global standartlar kar lar Tüm lehimleme i lemleri içindir Muhte em lehimlenebilirlik Parlak lehim toplar Ala m Erime Makara Flux DIN EN Halide No Sipari Aral Ölçüleri çeri i Tipi çeri i Clean Numaras [ C ] [ mm ] [ kg ] [ % ] [ % ] Sn99.3Cu ,00 1,00 2,2 3064BF ROM1 1 EL Sn99.3Cu ,75 1,00 2,5 C ROL0 0 EL Sn99.3Cu ,75 1,00 3,5 A ROH1 0,75 - EL Sn99.3Cu ,60 0,50 1, ORM1 < 2,00 - EL Sn99.3Cu0.7MA 227 0,75 0,50 2,5 E REL0 0 EL Sn99.3Cu0.7MA 227 0,50 1,00 2,5 E REL0 0 EL Sn97Cu ,00 3,50 2,0 T ORM1 < 2,00 EL Sn95Sb ,00 1,00 3,5 C ROL0 0 EL Sn97Ag ,00 1,00 2,2 3064BF ROM1 1 EL Sn96.5Ag3Cu ,00 1,00 2,2 3064BF ROM1 1 EL Sn96.5Ag3Cu ,00 1,00 2,5 C ROL0 0 EL Sn96.5Ag3Cu ,30 0,25 2,5 C ROL0 0 EL Sn95.8Ag3.5Cu ,00 1,00 3,5 C ROL0 0 EL Sn95.8Ag3.5Cu ,75 1,00 2, ROM1 1 EL Tüm kur unsuz ala mlar ELSOLD MA (micro-alloyed) olarak mevcuttur. Sizin avantaj n z : yi tanecikli yap görsel tefti i kolayla t r r Bak r n ala m ndan kaynakl kur unsuz lehimlemede ince teller ve yüzey yollar, çok toplu lehimler ve tamirlere olanak sa lar. Lehimleme aletlerine ve ekipmanlar na kar dü ük kimyasal etkisi oldu u için tasarruf sa lar Çekirdek Lehim Telleri, kur unsuz 15

18 ELSOLD Flux ELSOLD her ihtiyaca kar yüksek kalitede ux sa lar, özellikle en zor sanayi gereksinimlerine göre üretilmi tir. Lehim ala m na ek olarak lehimleme i leminin yüksek kalitede olmas n sa layan en önemli etken ux t r. Yüzeyi lehimleme i lemi için gerekli slakl a haz rlamal d r. Buna ek olarak sonras nda ux n uçabilir olmas gereklidir arkas nda PCB nin üzerinde hiç bir kal nt ve korasif madde b rakmadan ELSOLD Flux Elektronik Flux Konteyn r [ l ] Kat içerik [ % ] Flux kökeni Flux kökeni DIN EN lem Sipari numaras 1003NC 10 5,9 Reçinesiz, Organik Solvent bazl ORL0 Kablo ucu lehimleme i lemi EL NC 20 2,0 Organik Solvent bazl ORL0 Kablo ucu lehimleme i lemi EL NC 20 2,9 Reçineli, Organik Solvent bazl ORL0 Genel elektronik EL M NC 20 2,9 Reçineli, Organik Solvent bazl ORL0 Genel elektronik, Otomativ elektroni i Telekom; standart ve kur unsuz lehim ala mlar EL NC 20 2,3 Reçineli, Organik Solvent bazl ORL0 Kur unsuz ala mlarda dalga lehimleme. Dü ük art k seviyesi EL M NC 20 1,9 Organik Solvent bazl ORL0 Genel elektronik EL M NC 20 2,9 Organik Su bazl VOC siz ORL0 Genel elektronik, Otomativ elektroni i, Telekom; standart ve kur unsuz lehim ala mlar, Sprey ux EL NC 20 2,9 Organik Su bazl VOC siz ORL0 Kur unsuz ala mlar n dalga lehimlemesi. Dü ük kal nt seviyesi. EL Flux - Elektronik

19 Highlight Solar Sanayi için Fluxlar Solar modül üretimi için parçac kl yap da üretilen tüm uxlar halidesiz onaylanm t r solar technology ELSOLD Flux - Solar Sanayisi Flux Konteyn r [ l ] Kat içeri i [ % ] Üretim tan m 1004S 10 2 Reçinesiz Organik 2001S 10 1,7 Reçinesiz Organik 3003S 10 2 Reçinesiz Organik Üretim tan m Solvent bazl Solvent bazl DIN EN ORL0 ORL0 Kullan m Solar sanayisinde lehimleme i lemi Solar sanayisinde lehimleme i lemi Su bazl ORL0 Solar sanayisinde lehimleme i lemi Sipari numaras EL EL EL Resim : ux n teslimat formlar 20 l teneke kutu 10 l teneke kutu Flux Solar Sanayisi 17

20 Highlight Tamir ux çözümleri! ELSOLD her ihtiyaca kar yüksek kalitede ux sa lar, özellikle en zor sanayi gereksinimlerine göre üretilmi tir. Lehim ala m na ek olarak lehimlemede tamir i leminde en önemli di er etken ux t r. Yüzeyi lehimleme i lemi için gerekli slakl a haz rlamal d r. Buna ek olarak sonras nda ux n uçabilir olmas gereklidir arkas nda PCB nin üzerinde hiç bir kal nt ve korasif madde b rakmadan. ELSOLD Tamir Flux Ak c l Ad DIN EN Asit numaras Paketlemesi Sipari numaras ELSOLD 200R ORL0 24 mg KOH/g Doldurulmu Flux Kalemi EL ELSOLD 200R ORL0 24 mg KOH/g 25 ml Flux Kutusu EL ELSOLD 400R ROL0 70 mg KOH/g Doldurulmu Flux Kalemi EL ELSOLD 400R ROL0 70 mg KOH/g 25 ml Flux Kutusu EL Test Metodu Test Sonucu IPC-Test Metodu Bak r Ayna Testi ba ar l IPC-TM Gümü Kromik Asit Tuzu Sayfa Testi ba ar l IPC-TM Halide, say labilir 0,0% IPC-TM SIR Testi ba ar l IPC-TM Korozyon Testi ba ar l IPC-TM Resim : Tamir Flux teslim formu Doldurulmu Flux Kalemi Flux Kalemi, Flux i esi Flux Kutusu 18 Tamir Flux

21 Highlight Tamir Flux Çözümleri! ELSOLD un AP40 gibi macun uxlar ( jel ux ) tamir i lemi için geni bir alanda kullan lmaktad r. Macun uxlar n SMD deki avantaj yap t r c olmas d r. Bu sebepten dolay komponentler lehimleme i lemi bitene kadar yerinde sabit durabilirler. Flux hali haz rda olan lehimde ve yeni lehimde beraber aktif olmaktad r. Bu ux hayli yap t r c d r ve muhte em slanabilme özelli ine sahiptir, buda onu tamir i lemlerinde en uygun ux yapar. Kur unlu ve kur unsuz lehimleme için uygundur. Geli en kontrol edilebilirlik gereksinimlerini, otomatik optik tefti leri ve renkli macun uxlar n neon yap lar n kar lamaktd r. Farkl çe itlerdeki kar mlar do ru formülü elde etmek için denenmi tir, optimum görünülebilirlik ve en iyi tefti yap labilme sa lanm t r. ELSOLD Tamir Jel Flux Flux Flux tipi DIN EN Paketleme [cc] Kullan m AP-10 No Clean ROL1 10 Kur unlu ve yüksek kur unlu lehim içeri i Sipari numaras EL AP-20 No Clean REL0 10 Kur unsuz lehim, özellikle güvenilir EL AP-40 No Clean REL0 10 Yüksek Güvenilirlik, kur unlu ve kur unsuz ala mlar EL NC 559 AS No Clean REL0 10 Özelikle dü ük art k EL SM 388 No Clean REL0 10 Kur unsuz & kur un içeren i lemler EL NWS 4200 Suda çözünebilme REL0 10 Su ile y kan labilir EL ELSOLD renkli macun uxlar sar neon ve pembe neon olarak üretilebilmektedir Resim: Macun Tamir Flux teslimat ekilleri Teslim formlar : r ngalar 10 cc / 30 cc Kutular 90 g / 180 g Teneke kutular 150 g r ngalarl 5 ccm & 10 ccm Doldurulabilir r nga ve Kutular Tamir Flux 19

22 Highlight Kur unsuz Krem Lehim AP-20 Tanecik boyu T3 [45 m] den T6 [15 m] kadar a nd r c olmayan art klar, halojensiz havada ve nitrojende mükemmel slanabilme özelli i. Istikrarl ak kanl k oda s cakl nda 70 günden fazla Yüksek termal istikrar leadfree Bleifreie Krem Lehim, kur unsuz Ala m Metal içeri i [ % ] Toz ölçüsü [ m ] Erime aral [ C ] Paketleme A rl k [ g ] Flux tipi Sipari numaras Sn96.5Ag3Cu Tüp 1200 SM-388 EL Sn96.5Ag3Cu Kutu 500 SM-388 EL Sn96.5Ag3Cu Kutu 500 Syntech-LF EL Sn96.5Ag3Cu0.5 87, Kutu 500 AP-20 EL Sn96.5Ag3Cu Kutu 500 AP-20 EL Sn96.5Ag3Cu0.5 88, Kutu 500 AP-20 EL Sn96.5Ag3Cu r nga 35 SM-388 EL Sn96.5Ag3Cu Kutu 500 AP-20 EL Sn96.5Ag3Cu Tüp 1200 SM-388 EL Sn96.5Ag3Cu0.5 (MA) Kutu 500 AP-20 EL Sn95.5Ag3.8Cu Kutu 500 SM-388 EL Sn99.3Cu Kutu 500 AP-20 EL Sn96.5Ag3Cu0.5 / r nga 100 SM-388 EL Bi58Sn42 Bi57Sn42Ag1 86, r nga 35 AP-10 EL Sn96.5Ag3Cu0.5 88, Kutu 500 AP-40 EL Sn96.5Ag3Cu r nga 35 AP-40 EL Sn96.5Ag3Cu0.5 (MA) Kutu 500 AP-40 EL Sn99.3Cu Kutu 500 AP-40 EL Tüm kur unsuz ala mlar ELSOLD MA (micro-alloyed) olarak mevcuttur. Sizin avantaj n z : yi tanecikli yap görsel tefti i kolayla t r r Bak r n ala m ndan kaynakl kur unsuz lehimlemede ince teller ve yüzey yollar, çok toplu lehimler ve tamirlere olanak sa lar. Lehimleme aletlerine ve ekipmanlar na kar dü ük kimyasal etkisi oldu u için tasarruf sa lar Muhte em printing özelli i standart ve yüksek h zda i lemler için. 20 Krem Lehim, kur unsuz

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Ürün Teknik Bilgi Formu

Ürün Teknik Bilgi Formu Ürün Teknik Bilgi Formu Toz Boyalar Interpon APP 120 Ürün Tan Interpon APP 120 serisi çeli in korozyon direncini geli tirmek için tasarlanan toz boya astarlar r. Interpon APP 120 serisi epoksi-polyester

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

GLOBAL SANAYİ BOYALARI PAZARI

GLOBAL SANAYİ BOYALARI PAZARI GLOBAL SANAYİ BOYALARI PAZARI Sanayi boyaları kategorisi çok geniş yelpazede ürünleri içermektedir. Fabrikaların yaptıkları kaplamalar genellikle OEM- (Original Equipment Manufacturer) kaplamalar olarak

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası. SB-D 11 Cer makinası. Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası

İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası. SB-D 11 Cer makinası. Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası SB-D 11 Cer makinası Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası 2 Rieter. SB-D 11 Cer makinası Rieter. SB-D 11 Cer makinası 3 RIETER SPUN

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM HAKKIMIZDA Kuruluşu 1997 yılına dayanan ABS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ve 2001 yılında Almanya nın Berlin şehrinde kurulan TEMKAR WASSER BEHANDLUNG GmbH firmalarının teknolojik güç birliği ile TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Güven ve hakimiyet duygusunu güçlendiren Noor, şıklığı, kalitesi ve güçlü duruşu ile fark yaratır. Yöneticinin kalesi olan çalışma alanlarında tanımlı bir ortam yaratarak

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Etkili Canlandırma. Kalp masajı ve ventilasyon. www.animax-cpr.de. Ideen bewegen mehr

Etkili Canlandırma. Kalp masajı ve ventilasyon. www.animax-cpr.de. Ideen bewegen mehr Etkili Canlandırma Kalp masajı ve ventilasyon www.animax-cpr.de Ideen bewegen mehr Kalbin durması halinde, bir insanın hayatını kurtarmak için çabuk ve etkili canlandırma yapılması hayati önem taşır. Animax

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP MOTOR YAĞI FİLTRASYONU

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP MOTOR YAĞI FİLTRASYONU Motor yağları için paralel devre hassas filtresinin kullanıldığı yerler: Gemi motorları Isı Üretim Santralleri (BHKW) Birleşik Isı ve Güç Santralleri Biyolojik Gaz Tesisleri Gaz motorları Kamyon motorları

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Alcoa Dövme Alüminyum Jantları. Kesin Veriler

Alcoa Dövme Alüminyum Jantları. Kesin Veriler Alcoa Dövme Alüminyum Jantları Kesin Veriler BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? Alcoa Jantları en güçlü jantlardır Her jant, yüksek dayanma gücü olan, korozyona dirençli tek bir alüminyum bloğu olarak üretim sürecine

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

GHS TURN-KEY PLANTS. İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay.

GHS TURN-KEY PLANTS. İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS TURN-KEY PLANTS İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS TURN-KEY PLANTS Burada konut inşaatı geleceği üretiliyor. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS üretim tesisleri GHS Permanent Housing-System

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

www..com rokzanfiltre

www..com rokzanfiltre rokzanfiltre www..com HAKKIMIZDA Ne Zaman Başladık... Rokzan Filtre Taşımacılık ve Pazarlama faaliyetine 2014 yılında başlamıştır. İş konumuz her türlü otomobil, nakliye aracı, iş makinesi, sanayi makinesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı