Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l"

Transkript

1 Ürün Katalo u ELSOLD Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l

2 ELSOLD çerik Tablosu ELSOLD Ba yaz Sayfa 01 ELSOLD SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz Sayfa 02 ELSOLD SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli Z0 I Z1 Sayfa 06 ELSOLD Barlar ve Külçeler, kur unsuz Sayfa 08 ELSOLD Barlar ve Külçeleri, kur unlu Sayfa 09 ELSOLD Kat Teller, kur unsuz Sayfa 10 ELSOLD Kat Teller kur unlu Sayfa 11 ELSOLD Geri Dönü üm Programlar Sayfa 12 ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri, genel bilgiler Sayfa 13 ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri kur unlu Sayfa 14 ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri, kur unsuz Sayfa 15 ELSOLD Flux - Elektronik Sayfa 16 ELSOLD Flux Solar Sanayisi Sayfa 17 ELSOLD Tamir Flux Sayfa 18 ELSOLD Krem Lehim, kur unsuz Sayfa 20 ELSOLD Krem Lehim, kur unlu Sayfa 21 ELSOLD Temizleyiciler Sayfa 22 ELSOLD Servis ve Serti kalar Sayfa 23 ELSOLD Sipari Formu Sayfa 24

3 ELSOLD Ba yaz ELSOLD GmbH & Co. KG rmas dünyan n önde gelen kur un, kalay ve ilgili ala mlar n n üreticisidir. Uzmanlar ve mü terilerimiz rekabetçi ve güvenilir bir partner olu umuzu taktir ederler y l nda ELSOLD farkl yat r mlar JL Goslar Gmbh çat s alt nda birle tirdi. Bugün Harz bölgesinde olan yeni yeri Ilsenburgta, 1000 y l a k n süredir kur un madeni ç kar lan yerdedir. Firman n kolu olan ELSOLD 60 y ll k tecrübesi, geni bak aç s ve inovatif lehimleme ürünleriyle sektöre damgas n vurmu tur. Biz mü terilerimize ba ndan beri hem elektronik hem de solar sanayisinde arz da bulunduk. ELSOLD markas inovatif lehimleme ürünleri ile elektronik ba lant teknolojisinde mü terilerinin yüksek taleplerini kar lamaktad r. En spesi k dizaynlarda bile tüm yasal gereksinimleri, mühendislik hizmetlerini ve global standartlar sunmaktay z. Global seviyede ki pozisyonumuzu geli tirmek için mü terilerimizle her zaman yak n kontaktay z : onlar n ihtiyaçlar n bilmek bizim ürünlerimizi optimize etmede yard mc olur. Geleneksel bilgi ve Know- How en yeni bilimsel uzmanl klarla birle tiriyoruz. Gelecek y llarda ki tutkumuz çok aç kt r : ELSOLD en üst kalitedeki yenilikçi ürünleri üretmeye ve geli tirmeye devam edecek, yeni teknoloji ve yeni üretim tekniklerine adapte olacakt r. Uzun dönemdir irket politikam z yerel dü ünüp global davranmakt r. Amac m z tüm mü terilerimiz, partnerlerimiz ve çal anlar m zla uzun dönemli ili kiler kurmakt r. ELSOLD 01

4 Daha az curuf, daha çok kazanç Factor 15x * Innovative Lotprodukte ELSOLD SN100 MA-S Standard Sn99,3Cu0,7 ELSOLD SN100(Ag) Ni,Ge ve P ile mikro lehim ala m Yüksek kalitedeki ala mlarda ürün yelpazesinin geni li inin yan s ra, ELSOLD size dünya star bir yenilik öneriyor micro ala m ELSOLD SN100(Ag) MA-S. Bu üretimi devrim tad nda bir süreç olan Frischen veya Tazelendirme dedi imiz, ultra üstün temizleme operasyonu olarak nitelendirebiliriz. Bu tescilli teknik sonucunda yüksek sa kta, yüksek dura anl kta, aç k ortamda lehimleme yaparken oksidasyona daha az me illi lehim ala mlar üretilebiliyoruz. Tipik lehimleme problemlerinden k sa devre ve çatlaklar n olu mas neredeyse engellenmi oluyor. Sn99,3Cu0,7 ala m nla kar la t r ld nda yeni mikro ala m m z en dü ük curuf oran yla övünülecek duruma gelmi ve yüksek derecede ekonomik olmu tur! Sonraki sayfalarda görece iniz tablolar ve gra klerde üretimde curufun azalmas maliyeti dü ürdü ünü göstermi tir! Bir devrim niteli inde olan ELSOLD SN100 MA-S nin say s z avantajlar ndan baz lar n öyle özetleyebiliriz : iyi lehimlenebilirlik, iyi & parlak lehim toplar,lehim potalar ve lehimleme aletlerinde daha az a nma (erezyon), curuf miktar n n azalmas yla en efektif maliyet! ELSOLD Ala m Erime aral [ C ] Teslimat formu Ölçüler [ mm] A rl k [ ca. kg ] Sipari numaras SN100 MA-S Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL SN100 MA-S Külçeler 20x20x335 1,0 EL SN100 MA-S Halka Külçeler 50x20x490 3,0 EL SN100 MA-S Re ll SC Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL SN100 MA-S Re ll SC Külçeler 20x20x335 1,0 EL SN100 MA-S Re ll SC Halka Külçeler 50x20x490 3,0 EL SN100Ag0,3 MA-S Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL SN100Ag0,3 MA-S Külçeler 20x20x335 1,0 EL SN100Ag0,3 MA-S Halka Külçeler 50x20x490 3,0 EL SN100Ag1 MA-S Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL SN100Ag1 MA-S Külçeler 20x20x335 1,0 EL SN100Ag1 MA-S Halka Külçeler 50x20x490 3,0 EL SN100Ag3 MA-S Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL SN100Ag3 MA-S Külçeler 20x20x335 1,0 EL SN100Ag3 MA-S Halka Külçeler 50x20x490 3,0 EL Tüm kur unsuz SN 100(Ag) MA-S ala mlar kat ve çekirdek teller olarak bar halinde mevcuttur. Sizin avantaj n z: iyi lehimlenebilirlik iyi & parlak lehim toplar lehim potalar ve lehimleme aletlerinde daha az a nma (eresyon) curuf miktar n n azalmas yla en efektif maliyet 02 SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz *Factor 15x dinamik lehim potas nda 290 C az curuf ç kartmaktad r

5 Daha az curuf, daha çok kazanç Factor 15x * ELSOLD Innovative Lotprodukte SN100 MA-S Standard Sn99,3Cu0,7 Highlight Mikro ala m lehim SN100(Ag) MA-S Bar lehim, 3 kö eli lehim çubuklar ve lehim bloklar Tüm kur unsuz Sn(Ag)Cu ala mlar nda en yüksek sa k ( ilk erimede ) En dü ük oksidasyon Muhte em lehimlenebilirlik ve slanabilirlik En dü ük curuf leadfree Özellikler : kur unsuz mikro ala m lehimler SN100(Ag) MA-S SN100 MA-S nin özel üretim ekli istenmeyen çökeltiyi önlemi tir buda yüksek sa k ve daha kararl ala mlar n oksidasyona me ilini azaltm t r. Bu tescilli üretim süreci ola an üstü seviyede sa k garanti ederken ayr ca kirlenmeyede kar durmaktad r. Bu ala mlar standart lehim hatalar ndan k sa devre ve lehim çatlaklar n n önüne geçerken kalite dalgalanmas n yüksek bir kararl l kla minumuma indirir. Lehim potas 8 saat aktif kullan ld ktan sonra yüzeyde olu an curuf temizlenmeden önceki halinin Sn99,3Cu0,7 dan fark n net bir ekilde görüyorsunuz. SN100 MA-S SnCu0,7 Tazelenmi 0,006 Tazelenmi SN100 MA-S ile tazelenmemi ürün aras ndaki kar la t rma Yo unluk (%) 0,004 0,003 0,002 0, Zaman (min) 4 saat 450 C de curuf formasyonu (dinamik olmayan potada ) SN100 MA-S 2,3 % SnAg0,3Cu0,7P 6,5 % *Factor 15x dinamik lehim potas nda 290 C az curuf ç kartmaktad r SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz 03

6 Iyi lehimlenebilirlik Iyi taneli parlak lehim toplar Lehim potas ve lehimleme aletlerindeki a nmay azalt r Filtrelemeyi dü ürür En dü ük curuf En tasarru u ürün leadfree Üretimde kay plar azalt n Curuf miktar kar la t rmas SN100 MA-S ala m n n en muazzam avantaj en aç k ekilde dalga lehim i leminde görülür. 290 C dalga lehimde curuf formasyonu 15 kata kadar dü ürülür! Bu sadece Sn99,3Cu0,7 uygun yatl lehimi maliyetleri azaltan bir yöne çevirmeyi de il dalga lehim makinalar n da daha az servis ihtiyac na da sebep olmaktad r. Curuf azaltmaya ba l olarak lehim potas nda masraftan tasarruf etmek. 290 C de dinamik lehim potas nda SN100 MA-S ile SnCu0,7 nin aras ndaki curuf formasyonu kar la t rmas Maliyetler SN100 MA-S 290 C de 8 saat curuf formasyonu ( dinamik lehim potas ) SN100 MA-S 1,5 % Sn99,3Cu0,7 22,6 % Sn99,3Cu0,7 Aylar SN100 MA-S tazele tirme nin pozitif etkileri ve mikro ala m n etkile iminden kaynakl, curuf formasyonu SN100 MA-S tazele tirme yap lmam olana gore 93% daha azd r. ELSOLD SN100(Ag) MA-S d ortama aç k makinada kur unsuz dalga lehimleme, curuf formasyonu 93% e kadar dü ürebilmektedir. Bu muazzam tasarrufun geri dönü ü gümü ala ml lehimlere gore bile daha yüksektir. 04 SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz *Factor 15x dinamik lehim potas nda 290 C az curuf ç kartmaktad r

7 ELSOLD SN100(Ag) MA-S Ni,Ge ve P ile mikro lehim ala m SnCu / SnAgCu ala mlar n n pozitif karakteristiklerine ek olarak, yat / performans paretosunda SN100 MA-S üst seviyelerdedir. Kur unsuz lehimleri d ortamdaki hava ile temas eden dalga lehim makinalar nda ürüne harcan lan lehimden daha çok miktarda curuf ç kar. Bu da u anlama geliyor, üretimde malzeme için kulland n z lehimin üç kat n curuf olarak heba ediyorsunuz. ELSOLD SN100 MA-S ile curuf formasyonu ayn malzemenin üretimine göre lehim kullan m oran n yüksek seviyede azalt r.bu inan lmaz tasarruf gümü ala ml lehimler kullansan z bile mümkün de ildir. Potadan al nan örnekler unu göstermi tirki ELSOLD SN100 MA-S çok uzun zaman bile potan n içinde stabil kalabilmi tir. ppm SN100 MA-S deki P ve Ge Tüm elementlerin kar m gözlemlenen zamanda daha uzun stabil kalm t r. Asl nda sadecek küçük miktarda Germanyum (6 ppm ) ve Fosfor (20 ppm ) gözlemlenmi tir Phosphor Germanium 0 min min min min min SN100 MA-S daki genel analiz Bile imde yap lan analizde öngörülen limitler DIN EN ISO 9453 [ % ] Sn - Kalay d nda art klar Cu - Bak r 0,70 0,5 0,9 Ni - Nikel 0,03 karars z Ge - Germanyum 0,006 karars z P - Fosfor 0,004 karars z Ag - Gümü 0,02 0,10 Pb - Kur un 0,03 0,10 Sb - Antimon 0,003 0,10 Cd - Kadmium 0,0005 0,002 Zn - Çinko 0,0005 0,001 Al - Aluminyum 0,0005 0,001 Bi - Bizmut 0,02 0,10 As - Arsenik 0,01 0,03 Fe - Demir 0,002 0,02 Co - Kobalt 0,002 karars z Au - Alt n 0,001 0,05 In - Indiyum 0,004 0,10 *Factor 15x dinamik lehim potas nda 290 C az curuf ç kartmaktad r SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz 05

8 Highlight SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli Z0 ve Z1 Iyi tanecikli & parlak lehim toplar En dü ük bak r ltrelemesi Lehimleme aletlerinde en az a nma SN100 MA-S de tüm süreçlerde külçeler,kat teller ve krem lehimler için tek tip metaryel kullan m H zl erime e af, transparan,dü ük A nd r c de il Art k Rahats z edici koku yok S n and rma: Z0:ORL0,Z1:ORM1 ELSOLD SN100 MA-S Çekirdek Lehim Tel tipi Z0 ve Z1 ELSOLD SN100 MA-S lehimler mikro ala ml d r, kur unsuz ala mlar yüksek sa kta, dü ük okside içeri inde ve yüksek oksidasyon direncindedir. Lehimleme aletlerindeki a nmalar ve bak r kaplamalar gözle görülür ekilde azalm t r. Lehim toplar iyi taneli ve parklakt rlar.tamir i lemlerinde örne in ELSOLD SN100 MA-S ile yap lm bir dalga lehim üretiminde ard ndan ELSOLD Sn100 MA-S tel lehim ile yap lan onar m mekanik,elektronik, kimyasal ve optik olarak tamamen birbirine uymaktad r. Ayn etki tefti a amalar nda a a daki ala mlardada uygundur : Sn-Cu, SN100 MA-S (SC07), gümü içerikli ala mlar SN100Ag0,3 MA-S (SAC0307), SN100Ag1 MA-S (SAC107) ve SN100Ag3 MA-S (SAC305) SN100 MA-S nin kalitesine uygun oalrak yüksek kalitede uxlar geli tirilmi tir. kiside halidesiz olan ORL0 ux Z0 (daha yüksek aktivite gerektiren yüzey ve metaryaller için), ORM1 ux Z1 asgari, parlak, transparan ve a nd r c olmayan kal nt lard r. Özellikle elle lehimleme ve tamir sürecinde az ve kötü olmayan koku ve sa l a zararl olmayan duman ç kartmas di er avantajlar d r. ELSOLD SN100 MA-S Z0 (ORL0) 1,5% ile standart çekirdek tel lehim kar la t rmas, SC07,Havya ucu s cakl : 380 C A B C D E F A: REL0 1.5% B: REL0 2.2% C: ORM1 1.5% D: ROL0 3.0% E: REL1 3.0% F: ELSOLD SN100 MA-S Z0 (ORL0) 1.5% 06 SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli Z0 I Z1

9 Highlight SN100 MA-S lehim pastas Avantajlar : Iyi tanecikli yap s görsel tefti sa lar Bak r oran kur unsuz kaplamal ince tellerde ve devre yollar nda iyi bir kaplama sa l yor. Havya ucu ve ekipmanlar na kimyasal atak oran az oldu u için masra ar azalt r. Muhte em print özelli i, standart ve h zl i lemler için ELSOLD SN100 MA-S lehim pastas Ala m Metal Içerik [%] Toz ölçüsü [ m] Teslimat ekilleri Flux türü SN100Ag3 MA-S r nga ve kutu AP-20 SN100Ag3 MA-S r nga ve kutu AP-40 ELSOLD SN100 MA-S kat tel Ala m Erime aral [ C ] Çap [mm] A rl k [kg] SN100 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 SN100Ag0,3Cu MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 SN100Ag1 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 SN100Ag3Cu0,5 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 ELSOLD SN100 MA-S çekirdek tel Ala m Erime aral [ C ] Çap [mm] A rl k [kg] Flux tipi Flux s n and rmas SN100 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z0 (2,5%) ORL0 SN100 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z1 (2,5%) ORM1 SN100Ag0,3 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z0 (2,5%) ORL0 SN100Ag0,3 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z1 (2,5%) ORM1 SN100Ag1 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z0 (2,5%) ORL0 SN100Ag1 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z1 (2,5%) ORM1 SN100Ag3Cu0,5 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z0 (2,5%) ORL0 SN100Ag3Cu0,5 MA-S ,25 4,00 0,25 4,00 Z1 (2,5%) ORM1 SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli Z0 I Z1 07

10 Highlight Bar Lehimler, Üçgen Barlar ve Külçeler Tüm ala mlar kur unlu ve kur unsuz olarak mevcuttur, yüksek sa ile muhte em lehimleme ve erime Özellikler Minimal oksitlenme Minimal curuf olu umu Ayn zamanda mikro ala ml lar mevcuttur (SAC) SC leadfree ELSOLD Barlar ve Külçeler, kur unsuz Ala m Erime Aral [ C ] Uygulama derecesi [ C ] Teslimat Formu Ölçüler [ mm] A rl k [ ca. kg ] ELSOLD ala mlar n n uyumlu oldu u standartlar DIN EN 29453, DIN EN ve ELSOLD un kendi standartlar, iste e göre kal n ve geni çubuklarda, kat tellerde vb. uygundur. Tüm ala mlar deokside formda sipari üzerine temin edilebilir. Sipari numaras Sn99.3Cu Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn99.3Cu0.7 MA Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn99.3Cu0.7P Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn96.5Ag3Cu Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn96.5Ag3Cu Külçeler 20x20x335 1,0 EL Sn95.5Ag3.8Cu Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn95.5Ag3.8Cu Külçeler 50x20x490 3,0 EL Sn97Ag Külçeler 50x20x490 3,0 EL Sn96.5Ag Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn96.2Ag Külçeler 50x18x600 4,0 EL Sn96.2Ag Üçgen Barlar 8/10x400 0,2 EL Sn96Ag Külçeler 50x20x490 3,0 EL Sn96.5Ag3.5P Külçeler 50x20x490 3,0 EL Tüm ala mlar ELSOLD MA mikro ala mlarda uygundur. Sizin avantajlar n z: iyi parçac kl yap s yla görsel tefti sa lamas Bak r n az a nmas kur unsuz i lemlerde ince tel ve yüzey yollar n kaplamas nda önemlidir Çoklu ba lant lar ve tamirler Lehimleme ucu ve ekipmalar na kimyasal atak yapmad için masraf azalt c 08 Barlar ve Külçeler, kur unsuz

11 ELSOLD Barlar ve Külçeler Minyatürle menin artmas, elektronik ürünlerde uzun dönem güvenilirlik ve kompleks ürünler olmas, komponentler ve alakal donan mlar lehimden en yüksek kalite beklentisinin olu mas na sebep oluyor. ELSOLD yumu ak lehimler sadece seçilmi baz metallerden üretilir. ELSOLD yumu ak lehimler electronik uygulamalar n hepsini içerir : Makina lehimleri, yüksek derece lehimler, özel lehimler(dü ük erime ala mlar, statik potalar için lehimler ) ELSOLD Barlar ve Külçeler kur unlu Ala m Erime Aral [ C ] Uygulama derecesi [ C ] Teslimat Formu Ölçüler [ mm] A rl k [ ca. kg ] Sipari numaras Sn63Pb37P Külçeler 50x20x490 4,0 EL Sn63Pb37P Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Sn63Pb37P Külçeler 50x18x600 4,5 EL Sn63Pb Külçeler 50x20x490 4,0 EL Sn63Pb Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Sn60Pb40P Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Pb95Sn3Ag > 450 Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Pb95Sn3Ag2P > 450 Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Pb92Sn8(Sb) Üçgen barlar 8/10x400 0,2 EL Bi50Pb31.3Sn Teller 2/3x400 0,2 EL Deoksidasyon tabletler,kur unsuz, i elenmi 50 tablet EL Deoksidasyon tabletler,kur unsuz, i elenmi 800 tablet EL Deoksidasyon tabletler (kur unlu ve kur unsuz lehim potalar için ) Curuf formasyonunu dü ürür Lehimin oksidasyonunu yava latmak için çok ince koruyucu bir tabaka yarat r Önerilen dozaj: Her 10 kg lehim için 3 ile 5 tablet Resim: deoksidasyon tablet teslim ekli Resim: Barlar ve Külçeler teslim ekilleri i e 50 tablet i e 800 tablet Üçgen Barlar Kal ptan geçmi Külçeler Barlar ve Külçeleri, kur unlu 09

12 Highlight Kat Teller Tüm ala mlar kur unlu ve kur unsuz olarak mevcuttur, yüksek sa ile muhte em lehimleme ve erime Özellikler Minimal oksitlenme Minimal curuf olu umu Ayn zamanda mikro ala ml lar mevcuttur (SAC) SC leadfree ELSOLD Kur unsuz kat teller Ala m Erime Aral [ C ] Uygulama derecesi [ C ] [ mm ] A rl k [ kg ] Sipari numaras Sn99.3Cu EL Sn99.3Cu ,5 1 EL Sn99.3Cu0.7 MA ,5 1 EL Sn97Cu EL Sn97Cu EL Sn97Ag ,5 EL Sn96.5Ag ,2 2,5 EL Sn96.2Ag EL Sn96.5Ag3Cu EL Sn96.5Ag3Cu EL Sn95.8Ag3.5Cu EL Sn95.5Ag3.8Cu EL Sn95.5Ag3.8Cu EL Tüm ala mlar ELSOLD MA mikro ala mlarda uygundur. Sizin avantajlar n z: iyi parçac kl yap s yla görsel tefti sa lamas Bak r n az a nmas kur unsuz i lemlerde ince tel ve yüzey yollar n kaplamas nda önemlidir Çoklu ba lant lar ve tamirler Lehimleme ucu ve ekipmalar na kimyasal atak yapmad için masraf azalt c 10 Kat Teller, kur unsuz

13 ELSOLD Kat Teller Modern üretim teknolojisi, vb. selective lehimleme üstün kaliteli baz metalden üretilmi kat lehim tellerine ihtiyaç duyar. ELSOLD yüksek sa k derecesinde kat tel üretir. Size en iyi kaliteyi içeren ürün oldu unu garanti ediyoruz! Her üretilen ürün üretim s ras nda test ve kontrollerden geçer ve bunlar kay t alt na al n r. Avrupa uzay sanayinde ki mü terilerimiz ELSOLD a tam güven duyarlar, biz ECCS serti kas konusunda tek onaylanm üreticiyiz. (sayfa 2 deki ELSOLD serti kalar k sm na bkz. ) Modern üretim hatt m z tüm ala mlarda ve gereksinimlerde kur unlu ve kur unsuz, yüksek ve dü ük s lara uygun, elektronik sanayinde potalarda kullan lan lehim üretmemize imkan vermektedir. ELSOLD kat teller kur unlu Ala m Erime Aral [ C ] Uygulama derecesi [ C ] [ mm ] A rl k [ kg ] Sipari numaras Sn63Pb EL Sn63Pb37P EL Sn63Pb37P EL Sn64Pb36P EL Sn60Pb39.86Cu0.14P (HTF) ,5 1 EL Pb95Sn3Ag2P > EL A a daki liste en çok tercih edilen ürünleri göstermektedir. Tabiki istedi iniz ala mlarda sipari verme imkan n z vard r. Tüm standart ala mlar kat lehim teli olarakta mevcuttur. Çaplar 8.0 mm e kadar mevcuttur. Özel ölçüler iste e göre mevcuttur. Standart sar m ölçüleri: 250 g / 500 g / 1 kg / 4 kg / 10 kg / 25 kg Resim : kur unlu kat teller teslim ekilleri 4 kg 10 kg 25 kg Kat Teller kur unlu 11

14 ELSOLD Geri Dönü üm Programlar Do al kaynaklar kazand r n ve çevreyi koruyun! 1 Ücretsiz art k* ürün testi Geri dönü ümden sonra iste e göre spesifikasyon sertifikas 2 Kur unlu ve kur unsuz art k lehimler için ücretsiz metal kutular Bizimle ileti ime geçin, sizi desteklemekten memnun oluruz 3 H zl uzla ma ELSOLD GmbH & Co. KG Hüttenstraße Ilsenburg / Germany Telefon +49 (0) Internet *Yumu ak lehim 12 Geri Dönü üm Programlar

15 ELSOLD çekirdek lehim telleri genel bilgiler Çekirdek lehim teli uzun y llard r elektronik sanayinde kullan lmaktad r. Çekirdek lehim teli lehim yap lacak noktaya e zamanl lehim ve ux uygulamaya yarar. Ayn i e yarayan krem lehim icat edilmesine ra men çekirdek lehim teli önemini korumu tur. Manual, tamir ve otomatik lehimleme i lemleri için hala daha yo unlukla çekirdek lehim teli kullan lmaktad r. ELSOLD çekirdek lehim teli farkl tiplerde mevcuttur ve bu çe itlilik onun yenilmez olmas n sa lam t r. Reçine ve aktivator yüksek ve farkl derecedeki uygulamalara adapte olmal d r. ELSOLD yüksek kalitede ki çekirdek lehim tellerini uygun uxla beraber üretiyor. ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri Flux Tipleri Flux tipi Uygulamalar ve Özellikleri S n f. No Clean A3 Pirinç, nikel ve bronz da etkili uygulamalar için gereksinim duyulan aktif ux ROH1 - A8 A3 e gore daha l ml d r, parlak,transparan kal nt ROM1 ( ) C3 Elektonik uygulamalar için halidesiz ux ROL0 E1 Yüksek derecede s kararl l ve s çratmas z REL0 FS-28 Yüksek aktivasyon, istenilen lehim i i için halidesiz ux, azalt lm reçineli ROL0 içerik ve dü ük kal nt BF Zor olan lehimleme uygulamalar ayr ca pirinç, nikel ve bronz ROM1 ( ) H Karbamide göre reçinesiz çok etkili ux örne in ; transformatör ve ORM0 kapasitörlerin üretiminde T Yüksek okside yüzeyler, reçinesiz, holojen-aktive.elektonik ampul üretiminde ORM1 - kullan l r Reçinesiz, halojenlemek, yüksek derecede aktif, dü ük kal nt ORM1 - Z0 Reçine ve halidesiz, çok dü ük, parlak ve transparan kal nt, tüm elektronik uygulamalarda ORL0 Yeni Yeni Z1 Z0 n varyasyonlar, halideli aktif,lehimlenmesi daha zor yuzeyler için ORM1 Yeni A a daki liste en çok tercih edien ürünlerimizi gösterir. Tabiki istedi iniz ala m için istedi iniz ux türünden sipari verebilirsiniz. Standart sipari ler de, ux oran 0,5 % ten 3,5% e kadar her 0,5% oran nda mümkündür. Özel ölçüler iste e gore mümkündür. Standart sar m ölçüleri: 0.25 kg / 0.50 kg / 1.00 kg / 2.50 kg / 4.00 kg Özel sar m ölçülerinde iste e gore mümkündür. Tüm çekirdek lehim teller için 0,3 mm den yukar s mümkündür. Ölçülerin standat tölerans DIN Tekil ve ço ul mümkün Çekirdek Lehim Telleri, Lieferprogramm genel bilgiler 03 13

16 ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri ELSOLD Solar teknolojisinde yüksek kalite üretim yapabilen lider üreticilerden bir tanesidir. ELSOLD çekirdek lehim teller farkl ala mlarda olmakla beraber yüksek etkile imlerde ux ta içerir. Onaylanm aktivatörlerin özel kombinasyonlar ve birinci s n f slanabilirlik garantisiyle manuel ve otomatik lehimlemede en iyisidir. Bu durum solar teknolojisinde lehimleme i leminin ba ar l olmas n sa lar. ELSOLD Kur unlu sipari formu ile çekirdek Ala m Erime Makara Flux DIN EN Halide No Sipari Aral Ölçüleri çeri i Tipi çeri i Clean Numaras [ C ] [ mm ] [ kg ] [ % ] [ % ] Sn60Pb39Cu ,00 1 3,5 A ROH1 0,75 - EL Sn60Pb39Cu ,00 1 3,5 C ROL0 0 EL Sn60Pb39Cu ,00 1 3,5 H ORM0 0 EL Sn60Pb39Cu ,50 1 2, ROM1 1 EL Sn60Pb39Cu ,00 0,50 2, ROM1 1 EL Sn60Pb ,75 1 2, ROM1 1 EL Sn60Pb ,75 1 3,5 C ROL0 0 EL Sn60Pb ,50 1 3,5 A ROH1 0,75 - EL Sn63Pb ,00 1 3,5 C ROL0 0 EL Sn63Pb ,00 1 2, ROM1 1 EL Sn62Pb36Ag ,75 0,50 2, ROM1 1 EL Sn60Pb36Ag ,00 1 3,5 C ROL0 0 EL Pb91Sn8Sb ,80 1 2,5 C ROL0 0 EL Resim : Kur unlu sipari formu ile çekirdek lehim teli Resim : Kur unsuz sipari formu ile çekirdek lehim teli 1000 g 500 g 1000 g 500 g 14 Çekirdek Lehim Telleri kur unlu

17 Highlight No-clean (Temizleme Gerektirmeyen) Halidesiz Flux Çekirdek lehim Teli C3 Kur unsuz H zl erime Az elastik art k A nd r c olmayan ux art K sa lehimleme zaman Bak r erezyonunu azalt r ELSOLD Çekirdek Lehim Telleri, kur unsuz Termal sabit ux Tüm global standartlar kar lar Tüm lehimleme i lemleri içindir Muhte em lehimlenebilirlik Parlak lehim toplar Ala m Erime Makara Flux DIN EN Halide No Sipari Aral Ölçüleri çeri i Tipi çeri i Clean Numaras [ C ] [ mm ] [ kg ] [ % ] [ % ] Sn99.3Cu ,00 1,00 2,2 3064BF ROM1 1 EL Sn99.3Cu ,75 1,00 2,5 C ROL0 0 EL Sn99.3Cu ,75 1,00 3,5 A ROH1 0,75 - EL Sn99.3Cu ,60 0,50 1, ORM1 < 2,00 - EL Sn99.3Cu0.7MA 227 0,75 0,50 2,5 E REL0 0 EL Sn99.3Cu0.7MA 227 0,50 1,00 2,5 E REL0 0 EL Sn97Cu ,00 3,50 2,0 T ORM1 < 2,00 EL Sn95Sb ,00 1,00 3,5 C ROL0 0 EL Sn97Ag ,00 1,00 2,2 3064BF ROM1 1 EL Sn96.5Ag3Cu ,00 1,00 2,2 3064BF ROM1 1 EL Sn96.5Ag3Cu ,00 1,00 2,5 C ROL0 0 EL Sn96.5Ag3Cu ,30 0,25 2,5 C ROL0 0 EL Sn95.8Ag3.5Cu ,00 1,00 3,5 C ROL0 0 EL Sn95.8Ag3.5Cu ,75 1,00 2, ROM1 1 EL Tüm kur unsuz ala mlar ELSOLD MA (micro-alloyed) olarak mevcuttur. Sizin avantaj n z : yi tanecikli yap görsel tefti i kolayla t r r Bak r n ala m ndan kaynakl kur unsuz lehimlemede ince teller ve yüzey yollar, çok toplu lehimler ve tamirlere olanak sa lar. Lehimleme aletlerine ve ekipmanlar na kar dü ük kimyasal etkisi oldu u için tasarruf sa lar Çekirdek Lehim Telleri, kur unsuz 15

18 ELSOLD Flux ELSOLD her ihtiyaca kar yüksek kalitede ux sa lar, özellikle en zor sanayi gereksinimlerine göre üretilmi tir. Lehim ala m na ek olarak lehimleme i leminin yüksek kalitede olmas n sa layan en önemli etken ux t r. Yüzeyi lehimleme i lemi için gerekli slakl a haz rlamal d r. Buna ek olarak sonras nda ux n uçabilir olmas gereklidir arkas nda PCB nin üzerinde hiç bir kal nt ve korasif madde b rakmadan ELSOLD Flux Elektronik Flux Konteyn r [ l ] Kat içerik [ % ] Flux kökeni Flux kökeni DIN EN lem Sipari numaras 1003NC 10 5,9 Reçinesiz, Organik Solvent bazl ORL0 Kablo ucu lehimleme i lemi EL NC 20 2,0 Organik Solvent bazl ORL0 Kablo ucu lehimleme i lemi EL NC 20 2,9 Reçineli, Organik Solvent bazl ORL0 Genel elektronik EL M NC 20 2,9 Reçineli, Organik Solvent bazl ORL0 Genel elektronik, Otomativ elektroni i Telekom; standart ve kur unsuz lehim ala mlar EL NC 20 2,3 Reçineli, Organik Solvent bazl ORL0 Kur unsuz ala mlarda dalga lehimleme. Dü ük art k seviyesi EL M NC 20 1,9 Organik Solvent bazl ORL0 Genel elektronik EL M NC 20 2,9 Organik Su bazl VOC siz ORL0 Genel elektronik, Otomativ elektroni i, Telekom; standart ve kur unsuz lehim ala mlar, Sprey ux EL NC 20 2,9 Organik Su bazl VOC siz ORL0 Kur unsuz ala mlar n dalga lehimlemesi. Dü ük kal nt seviyesi. EL Flux - Elektronik

19 Highlight Solar Sanayi için Fluxlar Solar modül üretimi için parçac kl yap da üretilen tüm uxlar halidesiz onaylanm t r solar technology ELSOLD Flux - Solar Sanayisi Flux Konteyn r [ l ] Kat içeri i [ % ] Üretim tan m 1004S 10 2 Reçinesiz Organik 2001S 10 1,7 Reçinesiz Organik 3003S 10 2 Reçinesiz Organik Üretim tan m Solvent bazl Solvent bazl DIN EN ORL0 ORL0 Kullan m Solar sanayisinde lehimleme i lemi Solar sanayisinde lehimleme i lemi Su bazl ORL0 Solar sanayisinde lehimleme i lemi Sipari numaras EL EL EL Resim : ux n teslimat formlar 20 l teneke kutu 10 l teneke kutu Flux Solar Sanayisi 17

20 Highlight Tamir ux çözümleri! ELSOLD her ihtiyaca kar yüksek kalitede ux sa lar, özellikle en zor sanayi gereksinimlerine göre üretilmi tir. Lehim ala m na ek olarak lehimlemede tamir i leminde en önemli di er etken ux t r. Yüzeyi lehimleme i lemi için gerekli slakl a haz rlamal d r. Buna ek olarak sonras nda ux n uçabilir olmas gereklidir arkas nda PCB nin üzerinde hiç bir kal nt ve korasif madde b rakmadan. ELSOLD Tamir Flux Ak c l Ad DIN EN Asit numaras Paketlemesi Sipari numaras ELSOLD 200R ORL0 24 mg KOH/g Doldurulmu Flux Kalemi EL ELSOLD 200R ORL0 24 mg KOH/g 25 ml Flux Kutusu EL ELSOLD 400R ROL0 70 mg KOH/g Doldurulmu Flux Kalemi EL ELSOLD 400R ROL0 70 mg KOH/g 25 ml Flux Kutusu EL Test Metodu Test Sonucu IPC-Test Metodu Bak r Ayna Testi ba ar l IPC-TM Gümü Kromik Asit Tuzu Sayfa Testi ba ar l IPC-TM Halide, say labilir 0,0% IPC-TM SIR Testi ba ar l IPC-TM Korozyon Testi ba ar l IPC-TM Resim : Tamir Flux teslim formu Doldurulmu Flux Kalemi Flux Kalemi, Flux i esi Flux Kutusu 18 Tamir Flux

21 Highlight Tamir Flux Çözümleri! ELSOLD un AP40 gibi macun uxlar ( jel ux ) tamir i lemi için geni bir alanda kullan lmaktad r. Macun uxlar n SMD deki avantaj yap t r c olmas d r. Bu sebepten dolay komponentler lehimleme i lemi bitene kadar yerinde sabit durabilirler. Flux hali haz rda olan lehimde ve yeni lehimde beraber aktif olmaktad r. Bu ux hayli yap t r c d r ve muhte em slanabilme özelli ine sahiptir, buda onu tamir i lemlerinde en uygun ux yapar. Kur unlu ve kur unsuz lehimleme için uygundur. Geli en kontrol edilebilirlik gereksinimlerini, otomatik optik tefti leri ve renkli macun uxlar n neon yap lar n kar lamaktd r. Farkl çe itlerdeki kar mlar do ru formülü elde etmek için denenmi tir, optimum görünülebilirlik ve en iyi tefti yap labilme sa lanm t r. ELSOLD Tamir Jel Flux Flux Flux tipi DIN EN Paketleme [cc] Kullan m AP-10 No Clean ROL1 10 Kur unlu ve yüksek kur unlu lehim içeri i Sipari numaras EL AP-20 No Clean REL0 10 Kur unsuz lehim, özellikle güvenilir EL AP-40 No Clean REL0 10 Yüksek Güvenilirlik, kur unlu ve kur unsuz ala mlar EL NC 559 AS No Clean REL0 10 Özelikle dü ük art k EL SM 388 No Clean REL0 10 Kur unsuz & kur un içeren i lemler EL NWS 4200 Suda çözünebilme REL0 10 Su ile y kan labilir EL ELSOLD renkli macun uxlar sar neon ve pembe neon olarak üretilebilmektedir Resim: Macun Tamir Flux teslimat ekilleri Teslim formlar : r ngalar 10 cc / 30 cc Kutular 90 g / 180 g Teneke kutular 150 g r ngalarl 5 ccm & 10 ccm Doldurulabilir r nga ve Kutular Tamir Flux 19

22 Highlight Kur unsuz Krem Lehim AP-20 Tanecik boyu T3 [45 m] den T6 [15 m] kadar a nd r c olmayan art klar, halojensiz havada ve nitrojende mükemmel slanabilme özelli i. Istikrarl ak kanl k oda s cakl nda 70 günden fazla Yüksek termal istikrar leadfree Bleifreie Krem Lehim, kur unsuz Ala m Metal içeri i [ % ] Toz ölçüsü [ m ] Erime aral [ C ] Paketleme A rl k [ g ] Flux tipi Sipari numaras Sn96.5Ag3Cu Tüp 1200 SM-388 EL Sn96.5Ag3Cu Kutu 500 SM-388 EL Sn96.5Ag3Cu Kutu 500 Syntech-LF EL Sn96.5Ag3Cu0.5 87, Kutu 500 AP-20 EL Sn96.5Ag3Cu Kutu 500 AP-20 EL Sn96.5Ag3Cu0.5 88, Kutu 500 AP-20 EL Sn96.5Ag3Cu r nga 35 SM-388 EL Sn96.5Ag3Cu Kutu 500 AP-20 EL Sn96.5Ag3Cu Tüp 1200 SM-388 EL Sn96.5Ag3Cu0.5 (MA) Kutu 500 AP-20 EL Sn95.5Ag3.8Cu Kutu 500 SM-388 EL Sn99.3Cu Kutu 500 AP-20 EL Sn96.5Ag3Cu0.5 / r nga 100 SM-388 EL Bi58Sn42 Bi57Sn42Ag1 86, r nga 35 AP-10 EL Sn96.5Ag3Cu0.5 88, Kutu 500 AP-40 EL Sn96.5Ag3Cu r nga 35 AP-40 EL Sn96.5Ag3Cu0.5 (MA) Kutu 500 AP-40 EL Sn99.3Cu Kutu 500 AP-40 EL Tüm kur unsuz ala mlar ELSOLD MA (micro-alloyed) olarak mevcuttur. Sizin avantaj n z : yi tanecikli yap görsel tefti i kolayla t r r Bak r n ala m ndan kaynakl kur unsuz lehimlemede ince teller ve yüzey yollar, çok toplu lehimler ve tamirlere olanak sa lar. Lehimleme aletlerine ve ekipmanlar na kar dü ük kimyasal etkisi oldu u için tasarruf sa lar Muhte em printing özelli i standart ve yüksek h zda i lemler için. 20 Krem Lehim, kur unsuz

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 1 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil ayarl kur un asit akümülatörlerin önde gelen imalatç s olarak Yuasa güvenilirlik ve i letme performans n belirleyen tüm özelliklerini geli tirmektedir. Bunun neticesi

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Kora Kristof Martina Schmitt Burcu Tunçer Sarah Lubjuhn

Kora Kristof Martina Schmitt Burcu Tunçer Sarah Lubjuhn Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Institut rbeit und Technik Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Kora Kristof Martina Schmitt urcu Tunçer Sarah Lubjuhn

Detaylı

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4.

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4. NDEK LER 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇE TLER 1.1. Ürün Tan 1.2. Ürünün Tarihçesi 1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar 1.4. çme Suyunun Özellikleri 1.4.1. Fiziksel Özellikler 1.4.1.1. Bulan kl k 1.4.1.2.

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı