T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11"
  • Gül Oz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar Metodu S.M B 21. Baskı Renk(Color) Görsel KarĢılaĢtırma S.M 2120 B 21. Baskı Bulanıklık IĢık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Nis 2004 Toplam ÇözünmüĢ Madde Gravimetrik Metot(180 C) S.M.2540 C. 21. Baskı Toplam Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 D Çökebilen Katı Maddeler Gravimetrik Metod TS 7092: 1989 Sülfit (SO 2- ) Ġodometric Method(< 1,00 mg/l) S.M SO2 B. 21.Baskı Sülfat (SO 2-4 ) Türbidimetrik Metod S.M SO4-2 E. 21. Bas. Fenol Cleanup+Kloroform Extraksiyon S.M. 550-B,C 21. Baskı Metodu Sülfür (S 2- ) Metilen Mavisi Metodu S.M S-2 D-F 21. Baskı Ġyodometrik Metod(<0,1 mg/l) Klorür (Cl-) Argentometrik Metod S.M Cl- B 21. Baskı Florür (F-) SPADNS Metodu S.M F- D 21. Baskı Serbest Klor (Cl2) DPD Kolorimetrik Metod S.M Cl G 21. Baskı Toplam Azot(T. N) Diğer azot türevlerinden Hesaplama S.M N. 21. Baskı Krom 6+ (Cr 6+ ) Kolorimetrik Metod S.M. 500-Cr B. 21. Baskı R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında RG No: Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği RG No: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 5 7 Ocak 1991 RG No: SKKY Teknik Usuller Tebliği

2 EK LĠSTE-2/11 Su, Atık Su 1,2,,4,5 Amonyum /Amonyum Azotu S.M NH NH + 4 /(NH 4 -N) Distilasyon+Titrimetrik Metod/Fenat B-C-F. 21. Baskı Nitrat/Nitrat azotu NO-/(NO-N) Kolorimetrik(Brusin sülfat) Metod EPA 52.1 Nitrit/Nitrit azotu NO2-/(NO2-N) Kolorimetric Metod S.M NO2 B. 21. Baskı Toplam Kjeldahl Azotu(Norg) Makro-kjeldahl Metodu S.M Norg B 21. Baskı Toplam Fosfor Ön ĠĢlem ve Askorbik Asit Metodu SM 4500 P B ve E Biyolojik Oksijen Ġhtiyacı Biyolojik oksijen ihtiyacı tayini SM 5210 B Kimyasal oksijen ihtiyacı Açık refluks metodu SM 5220 B ÇözünmüĢ Oksijen Elektrokimyasal Sonda Metodu TS 5677 EN 25814: 1996 Yağ ve Gres Sokslet Ekstraksiyon Metodu TS 812: 1990 Amonyak(NH ) ÖniĢlem+Titrimetrik Metod S.M NH A-C. 21. Baskı Klorofil-a Klorofil-A DeriĢiminin Spektrometrik SM H 21. Baskı Toplam Metaller Ġçin Ön ĠĢlem Standart Metodlar(Çürütme) S.M. 00(D-E-F-G-H-I) 21. Baskı Bor(B) Karmin Metodu S.M 4500-B-C 21. Baskı Civa(Hg) Soğuk Buhar AAS Metod TS EN 148: 2008 As, Se Hydride Generation AAS Method S.M Baskı Al, Ba, Mo AAS-Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method S.M.111 D 21. Baskı R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında RG No: Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği RG No: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 5 7 Ocak 1991 RG No: SKKY Teknik Usuller Tebliği

3 EK LĠSTE-/11 Su, Atık Su 1,2,,4,5 Ag, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, K, AAS-Direct Air-Acetylene Flame Mg, Mn, Na, Ni, Sb, Zn Method S.M. 111 B 21. Baskı Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, AAS-Electrothermal Atomic Fe, Pb, Mn, Mo, Ni, Se Spectrometric Method S.M. 11 B 21. Baskı Secchi Diski Secchi Disk Yöntemi EPA Volunteer-Stream 155 Toplam Koliform Membran Filtre Metodu TS EN ISO 908-1: 2004 Fekal Koliform Membran Süzme Yöntemi SM 9222 D Salmonella Membran Filtre Metodu S.M F 21. Baskı Enterovirus Membran Filtre Metodu TS EN ISO :2002 Sodyum Adsorbsiyon Oranı Hesaplama Yöntemi SM 111 B (SAR) (Na, Ca, Mg ile Hesaplama) DeğiĢebilir Sodyum Yüzdesi Hesaplama Yöntemi SM 111 B (% Na) (Na, Ca, Mg ile Hesaplama) Sodyum Karbonat Kalıntısı Hesaplama Yöntemi SM 111 B (RSC) (Na, Ca, Mg, Alkalinite ile SM 220 B Hesaplama) Alkalinite Titrimetrik Metot SM 220 B Tuzluluk Elektriksel Ġletkenlik Metodu SM 2520 B Kalsiyum AAS-Alev Metodu SM 111 B Poliklorlu Bifenillerin (PCB s) Gaz Kromatografisi Metodu TS 2627 EN ISO 6468 Koku Koku EĢiği Testi SM 2150 B R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında RG No: Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği RG No: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 5 7 Ocak 1991 RG No: SKKY Teknik Usuller Tebliği

4 EK LĠSTE-4/11 Su, Atık Su 1,2,,4,5 Metilen Mavisi ile Reaksiyon veren Anyonik Yüzey Aaktif Maddelerin Yüzey Aktif Maddeler / Surfaktanlar (MBAS) SM 5540 C Mineral Yağ ve Türevleri GC-FID Metodu TS EN ISO Serbest Siyanür/ Kolorimetrik Metot Toplam Siyanür SM 4500 CN- - C ve E Toplam Organoklorlu Pestisitler GC/ECD Kromotografik Metot EPA 510 C EPA 8081 B Vanadyum AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen SM 111 D Alev Metodu SM 11 B AAS-Grafit Metodu Kalay AAS-Grafit Metodu SM 11 B Balık Biyodeneyi (ZSF) -Zehirlilik Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri TS R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında RG No: Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği RG No: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 5 7 Ocak 1991 RG No: SKKY Teknik Usuller Tebliği

5 EK LĠSTE-5/11 Deniz Suyu 1, 2, Parametre Metod adı Metod Numarası ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Sıcaklık(T) Laboratuvar Metodu S.M B 21. Baskı Secchi Disk ü (IĢık Geçirgenliği) Secchi Disk Yöntemi EPA Volunteer-Stream 155 ÇözünmüĢ Oksijen Oksijen Doygunluğu Elektrokimyasal Sonda Metodu TS 5677 EN 25814: 1996 Toplam Fosfor ÖniĢlem+Kolorimetrik Metod S.M P B-E. 21. Baskı Nitrat/Nitrat azotu NO-/(NO-N) Kolorimetrik(Brusin sülfat) Metod EPA 52.1 Nitrit/Nitrit azotu NO2-/(NO2-N) Kolorimetric Metod S.M NO2 B. 21. Baskı Amonyak (NH ), Amonyum (NH 4 ), Amonyum Azotu (NH + 4 -N) ÖniĢlem Titrimetrik Metod Fenat Metodu S.M NH B: S.M NH C: S.M NH F: Toplam Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 D Klorofil-a Klorofil-A DeriĢiminin Spektrometrik SM H 21. Baskı Toplam Metaller Ġçin Ön ĠĢlem Standart Metodlar(Çürütme) S.M. 00(D-E-F-G-H-I) : Civa(Hg) Soğuk Buhar AAS Metod TS EN 148: 2008 As Hydride Generation AAS Method S.M Baskı Zn AAS-Direct Air-Acetylene Flame Method S.M. 111 B 21. Baskı As, Cu, Cd, Cr, Ni, Pb AAS-Electrothermal Atomic Spectrometric Method S.M. 11 B 21. Baskı Yüzer Madde(a) Görsel Kontrol DMS 0458 (Kurum içi) Tuzluluk Elektriksel Ġletkenlik Metodu SM 2520 B Ham Petrol ve Petrol Türevleri Gaz Kromotografisi Yöntemi TS EN ISO R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo-4) - Methods of Seawater Analysis Third Extended Edition-1999(Willey-VCH Klaus Grasshoff) ilave metod olarak kullanılmıģtır R.G No:27257 Denizlerde Kurulan Balık YetiĢtiriciliği Tesislerinin Ġzlenmesine ĠliĢkin Tebliğ Kapsamında R.G No:2641 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine ĠliĢkin Tebliğ Kapsamında (a) Görsel Ġnceleme Metodu ile yapılan bu analiz, numune Çınar ve Analiz Laboratuvarı Personeli tarafından alındığı takdirde yapılır.

6 Atık 1 (Tehlikeli Atık, Arıtma Çamuru, Katı Atık) T.C. EK LĠSTE-6/11 ÖniĢlemler Atıkların nitelendirilmesi - Katıdan özütleme analizi- granül katı atıkların ve çamurların katı özütlemesi için uygunluk deneyi - Bölüm 4 : Sıvı katı oranı 10 L/Kg olan k katı madde muhtevalı malzemeler için deney ph Elektrometrik Metod Ba, Mo Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Sb, Zn AAS-Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method AAS-Direct Air-Acetylene Flame Method Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Pb, Mo, Ni, Se (a) AAS-Electrothermal Atomic Spectrometric Method TS EN : Ocak 2004 S.M H + B. 21. Baskı S.M.111 D 21. Baskı S.M. 111 B 21. Baskı S.M. 11 B 21. Baskı As, Se Hydride Generation AAS Method S.M Baskı Civa(Hg) Cold Vapor AAS Method S.M.112 B 21. Baskı Sn(II) Klorür Metodu TS EN 148: 2008 Klorür (Cl - ) Argentometrik Metod S.M Cl - B 21. Baskı Florür (F - ) SPADNS Method S.M F - D 21. Baskı Sülfat (SO 2-4 ) Türbidimetrik Metod S.M SO4-2 E. 21. Baskı Toplam Çözünen Katı(TDS) Gravimetrik(180 C) Metod S.M C 21. Baskı Fenol Ġndexi Nem Cleanup+Kloroform Ektraksiyon Metodu Çamurların karakterizasyonu- kuru kalıntı ve Su muhtevası tayini S.M.550 B-C 21. Baskı TS 9546 EN Nisan 2002 Bakan a R.G. No:275 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (EK -2 )

7 Atık 1 (Tehlikeli Atık, Arıtma Çamuru, Katı Atık) T.C. EK LĠSTE-7/11 BTEX (Benzen, Toluen, Etilenbenzen ve Ksilen) Mineral Yağ (C10 C40 a kadar) PCB ler (7 türdeģ) GC/ECD Metodu GC/MS Headspace Metodu EPA 5021 A GC-FID Metodu TS EN 1409 EPA 540 C EPA 550 C EPA 8082 A LOĠ (Yanma Kaybı) Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının TS EN Poliklorlubifenillerin (PCB) GC/ECD Metodu TS EN TS EN Ön ĠĢlem-Ağır Metaller Mikrodalga ile Parçalama Metodu EPA 051 A Atık Yağ 2 Arsenik, KurĢun, Kadmiyum, Krom AAS-Grafit Metodu AAS-Alev Metodu EPA 7010 EPA 7000B Bakan a R.G. No:275 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (EK -2 ) R.G. No: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 kapsamında

8 EK LĠSTE-8/11 ph Toprak Kalitesi-pH TS 82 ISO 1090 Nem Çamurların Karakterizasyonu - Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası Yanma Kaybı Çamurların Özellikleri - Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının TS 9546 EN TS EN Arıtma Çamuru, Toprak 1 Metal Analizleri için Ön iģlem Metodu Civa Bakır, Baryum, Çinko, GümüĢ, Molibden Kadmiyum, Kobalt, Krom, KurĢun, Nikel Bakır, Baryum, Çinko, Arsenik, Kalay, Selenyum, Talyum, Molibden, Kadmiyum, Kobalt, Krom, KurĢun, Nikel BTEX (Benzen, Toluen, Etilenbenzen ve Ksilen) Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) PCB (28, 52, 101, 118, 18, 15, 180 sayılı poliklorlu bifenil bileģiklerinin toplamı) Mikrodalga ile Parçalama Metodu EPA 051 A AAS-Hidrür Sistem Soğuk Buhar Metodu AAS-Alev Metodu AAS-Grafit Metodu EPA 7470 A EPA 7000 B EPA7010 GC/MS Headspace Metodu EPA 5021 A GC-FID Metodu TS EN 1409 GC/ECD Metodu EPA 540 C EPA 550 C EPA 8082 A RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında R.G. No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1ve Ek-2 kapsamında

9 Çevre Havası (Ġmisyon) leri 2, Emisyon (Baca Gazı) leri 1 T.C. EK LĠSTE-9/11 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 795:1999 CO, CO 2, O 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu ISO 1209:2001 NOx (NO, NO 2 ) Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM -022 :1998 Partikül Madde Baca Ġçi Örnekleme ve TS ISO 9096:2004 Gravimetrik Metot ile tayin TS EN :200 Hız Pitot Tüp Ġle TS ISO 10780: 1999 Nem Gravimetrik Metot EPA 4 Ġslilik Renk KarĢılaĢtırılması (Bacharach) TS 950:1991 Toplam Uçucu Organik BileĢikler Alev Ġyonizasyon TS EN 1526:200 Fotoiyonizasyon (FID) Yöntemi TS EN 12619:2001 Partikül Madde (PM10) Gravimetrik metot EPA 40 CFR Part 50 TS EN 1241:2002 Çöken Toz Gravimetrik Metot TS 242:1976 SO2, NO2, NO, BTEX, NH, VOC, H2S, O, HF, HCl, HNO, HBr, H2SO4, Aldehitler, N2O Pasif Örnekleme Metodu TS EN :2006 TS EN : R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında R.G. No: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında

10 EK LĠSTE-10/11 Gürültü ve TitreĢim leri 1 Parametre Metot adı Standart adı Çevre Gürültüsünün Belirlenmesi ve lemesi TitreĢim leri Akustik Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç seviyelerinin tayini Mühendislik metodu Akustik Sesin dıģarıda yayılırken azalması Bölüm 1: Sesin atmosfer tarafından soğurulmasının hesaplanması Akustik - Sesin dıģarıda yayılırken azalması - Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi Akustik-Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan Ġçinde Uygulanan Mühendislik Metodu Akustik-Ses Basıncı Kullanarak, Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin - Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem (Survey) Metodu Akustik Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 1: Temel büyüklükler ve değerlendirme iģlemleri Akustik-Çevre Gürültüsünün Tanımlanması ve Ölçülmesi Kısım 2- Arazi Kullanımında Meydana Gelen Gürültülerle Ġlgili VerilerinElde Edilmesi Madencilik-Hava ġoku ve Yer TitreĢimi ü Mekanik titreģim ve Ģok Binaların titreģimi TitreĢimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz TS ISO 8297:2006 TS ISO 961-1:2006 TS ISO 961-2:2006 TS EN ISO 744:1997 TS 8958 EN ISO 746:1999 TS 915 ISO : TS ISO :2009 TS 1054:1992 TS ISO 4866: R.G. No: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında

11 EK LĠSTE-11/11 Numune Alma 1 Parametre a Mikrobiyolojik Analizler Ġçin Numune Alma a Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma a Deniz Suyundan Numune Alma a Atık Sulardan Numune Alma a Dip Sedimentlerinden Numune Alma b Arıtma Çamuru Numunesi Alma a Göl ve Göletlerden Numune Alma b Topraktan Numune Alma Metod adı Su Kalitesi- Mikrobiyolojik Analizler Ġçin Numune TS EN ISO Alma Su Kalitesi Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS EN ISO Deniz Suyundan Numune Alma TS ISO Su Kalitesi Atık Sulardan Numune Alma TS ISO Standart adı Dip Sedimentlerinden Numune Alma TS 9547 ISO Su Kalitesi- Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Kılavuzu TS 9545 EN ISO Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291:1989 Toprak Kalitesi-Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin TaĢınma ve Muhafaza Kuralları TS R.G. No: Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği kapsamında, (a) Salim Sercan MERCAN (Kimyager), Hakan BÜYÜKLÜOĞLU (Çevre Mühendisi), Yılmaz ġġmġek (Kimyager), Cevahir Bulut TURAY (Kimyager), Selahattin AYMAYA (Kimyager), Ömer TIRAġ (Teknisyen), Talip BALTACI (Teknisyen), Ramazan YAKTU (Kimya Teknisyeni), Bünyamin DUYGUCU (Kimya Teknisyeni yetkilendirilmiģtir. (b) Salim Sercan MERCAN (Kimyager), Hakan BÜYÜKLÜOĞLU (Çevre Mühendisi), Ramazan YAKTU (Kimya Teknisyeni), Bünyamin DUYGUCU (Kimya Teknisyeni yetkilendirilmiģtir.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

Laboratuvarı. Hakkımızda;

Laboratuvarı. Hakkımızda; Hakkımızda; BC LABORATUVARI olarak; Çevre ölçümleri faaliyetlerimizi taşıdığımız sorumluluğun bilincinde; çevrenin korunmasını, ölçüm kalitesi ve müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürmekteyiz. Ölçümlerimizde;

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

SUSURLUK HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

SUSURLUK HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

Detaylı

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ ÖNSÖZ.Ka A k Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi Ya rım Öncesi Sunulan Raporlar..UKOSB Ka A k Karakteris ğine Yönelik Çalışma Raporu.2.TÜBİTAK MAM Çevre Ens tüsünün

Detaylı

Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler

Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler Ek-1 Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler İzne Tabi Tesisler İçin Emisyon Sınırları Ek 8, Liste A ve B de yer alan izne tabi bir tesis için Ek 5 de herhangi bir emisyon sınırlaması

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Düzenli depolama, atıkların ve çeşitli istenmeyen kalıntıların çevreye yayılımı engellenerek veya

Detaylı