PTT A.Ş. POSTA ve KARGO HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PTT A.Ş. POSTA ve KARGO HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak"

Transkript

1 PTT A.Ş. POSTA ve KARGO HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; haberleşme gönderileri dahil posta gönderileri ile kargoların, kabul, işleme, sevk, dağıtım ve teslimine ilişkin kurallar ile yetki ve sorumlulukların belirlenmesini düzenlemektir. Kapsam MADDE 2-(1) Bu Usul ve Esaslar; haberleşme gönderileri dahil posta gönderileri ile kargoların, kabulü, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimine ilişkin işlem ve hizmetlerin sunulması, hizmet şartlarının tespit edilmesi, yaptırımların belirlenmesi ve bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3-(1) Bu Usul ve Esaslar; 09/05/2013 tarihli 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, 10/07/2003 tarihli 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 13/01/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 21/07/2014 tarihli görev sözleşmesi, 03/06/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik, Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği ve Dünya Posta Birliği Kararları, yabancı posta idareleri ile yapılan ikili anlaşmalar, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a)adres bilgi kayıt sistemi: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, gerçek kişilerin rızası alınarak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait fiziki ve elektronik adreslerin, reklam ve tanıtım amacıyla PTT hizmetlerinden yararlananlara ücret karşılığı kullandırılmasına yönelik olarak oluşturulan PTT ye ait veri tabanını, b)alıcı: Gönderinin üzerinde veya listesinde belirtilen açık ad ve/veya adrese, gönderinin teslim edilmesi istenilen gerçek veya tüzel kişiler ile gönderiyi almaya hakkı veya yetkisi bulunan veya gönderinin verilebileceği vekil, mutemet, veli, vasi, kayyum, katip, müdür, hizmetçi ile yakını bulunan kişilerin tümünü ve ayrıca gönderinin geri gelmesi halinde gönderi üzerinde adı soyadı bulanan gerçek veya unvanı bulunan tüzel kişiler ile gönderiyi almaya hakkı veya yetkisi bulunan vekil, mutemet, veli, vasi, kayyum, katip, müdür, hizmetçi ile yakını bulunan kişilerin tümünü, c)bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, ç)başmüdürlük: PTT A.Ş.Başmüdürlüğünü, d)değerlendirme ücreti: Kaybı, çalınması veya hasara uğraması hâlinde gönderici tarafından kabulde beyan edilen gerçek değere kadar tazminat ödenebilen kayıtlı gönderilere yapılan hizmet karşılığında alınan ücreti, e)değerli kâğıt: PTT'ce kullanılan ve bir değer ifade eden her türlü pul ve filatelik malzemeyi, f)evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karşılanabilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasını, g)evrensel posta hizmet yükümlüsü: Evrensel posta hizmetini görev sözleşmesi uyarınca sağlamakla yükümlü kılınan hizmet sağlayıcısını,

2 ğ)genel Müdürlük: PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünü, h)gerçekleme kağıdı: Posta gönderileri ile kargo, APG, tebliğ evrakı, havale kağıtları ile düzenlenen posta, torba, kutu, kap, kafeslerin, kabul, ayrım, kayıt ve sevk işlemlerinde tespit edilen, her türlü düzensizlik ve hatalı işlemlerin bildirilmesinde kullanılan tutanak niteliğindeki belgeyi, ı)gönderi: Kayıtsız ve kayıtlı posta gönderileri ile kargoların tümünü, i)gönderici: Üzerinde adı, soyadı veya adresi bulunsun veya bulunmasın, bir gönderiyi veya parayı alıcısına ulaştırmak amacıyla bizzat veya bir başkası vasıtasıyla postaya veren gerçek veya tüzel kişileri, j)görev sözleşmesi: PTT'nin posta hizmetlerini sunmak üzere hak ve yükümlülüklerini belirleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzalanan sözleşmeyi, k)haberleşme gönderisi: Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dâhil her türlü gönderiyi, l)hizmet sağlayıcısı: PTT'yi ve 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerini, m)kayıtlı gönderi: Kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulan gönderiyi, n)kayıtsız gönderi: Kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulmayan gönderiyi, o)kişisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek veya tüzel şahıslara ilişkin bütün bilgileri, ö)kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi, tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi bu veriler üzerinde gerçekleştirilen işlem ya da işlemler bütünü, p)kullanıcı: Posta hizmetlerinden gönderici veya alıcı olarak faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi, r)kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, s)kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, ş) Liyas: Kayıtsız posta gönderilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grubu, t)merkez: PTT, Posta İşleme, Kargo İşleme, Dağıtım Toplama, Dağıtım, Posta İşleme ve Dağıtım Toplama Merkezlerini, u)özel hizmet: Müşteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri, ü)posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap, katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta maddesi ile posta kolisi veya kargosunu, v)posta hizmetleri altyapısı: Hizmet sağlayıcıları tarafından posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi aşamalarında kullanılan bina, tesis, taşıt, araç-gereç, sistem ve benzeri her türlü hak, kaynak ve imkanı, y)posta hizmetleri: Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini, z)posta ücreti: Varsa özel hizmetler dışında kalan, gönderilerin kabulünden teslimine kadar geçen hizmet süreci için alınan ücreti

3 aa)ptt acenteliği: PTT tarafından faaliyet konuları ile ilgili, sınırları özel hukuk hükümlerine göre belirlenen sözleşmelere dayanılarak gerçek ya da tüzel kişilere hizmet gördürülen PTT iş yerlerini, bb)ptt işyeri: Acentelikler de dâhil PTT tarafından faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan birimi, cc)ptt: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini, çç)sdr(özel Çekme Hakkı) : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca yayınlanan uluslararası bir ödeme ve rezerv aracının Türk Lirası karşılığını, dd)takseli gönderi : Ücreti eksik veya hiç ödenmemiş gönderiyi, ee)tarife: PTT hizmetinin sunulması karşılığında kullanıcılardan veya diğer hizmet sağlayıcılarından farklı adlar altında alınan ücretleri gösteren listeyi, ff)tebligat: 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile diğer kanunlara göre tebliğ için posta veya elektronik posta yoluyla iletilen gönderiyi, gg)telgraf: Elektronik haberleşme sistemleri üzerinden cihazlar aracılığıyla iletilen yazılı metni, ğğ)temel ücret: Kurul tarafından belirlenen yurt içi en düşük ağırlıktaki haberleşme gönderisinin ücretini, hh)üçüncü kişi: Gönderici ile alıcının veya bunların yerine sayılabileceklerin dışında kalan kişileri, ıı)yönetim kurulu: PTT A.Ş Yönetim Kurulunu, İfade eder. (2)Bu usul ve esaslarda geçen ancak bu maddenin birinci fıkrasında tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir. İKİNCİ BÖLÜM Evrensel Posta Hizmeti İlkeleri ile Posta Tekeli, Posta Gizliliği ve Güvenliği Evrensel posta hizmeti ilkeleri MADDE 5- (1) Evrensel posta hizmeti aşağıdaki ilkeler göz önüne alınarak yerine getirilir. a) Posta hizmetinin etkin, verimli, kaliteli, süratli bir şekilde ve karşılanabilir bir ücretle ülkenin her yerinde sunulması. b) Bakanlık tarafından istisna tutulan durumlar haricinde, herkesin evrensel posta hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması ve posta hizmetinin haftada beş iş gününden az olmamak kaydıyla verilmesi. c) Posta hizmetine ilişkin uluslararası sözleşmelerde belirtilen boyutlarda ve ağırlığı iki kilograma kadar olan posta gönderileri ile yirmi kilograma kadar olan posta koli veya kargolarının kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve tesliminin sağlanması. ç) Kayıtlı ve değer konulmuş veya sigortalı gönderilere ilişkin hizmetlerin verilmesi. d) Posta gönderilerinin kaybı, çalınması veya hasarı hâlinde sorumluluk üstlenilmesi. e) Posta hizmetlerinin sunulmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle herhangi bir ayrım yapılmaması. f) Genel ahlak ve sağlık kurallarına uyulması ve millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi. g) Olağanüstü hâller haricinde hizmete ara verilmemesi ve hizmetin durdurulmaması. ğ) Sosyal desteğe ihtiyacı olanların evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesine yönelik tedbirlerin alınması. Evrensel posta hizmetinin kapsamı MADDE 6- (1) Evrensel posta hizmeti;

4 a) İki kilograma kadar olan posta gönderilerinin, b) Yirmi kilograma kadar olan posta koli veya kargolarının, c) Basılmış kâğıtların, ç) Görme engellilere özgü yazıların, Kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsar. (2) Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaftır. Posta tekeli MADDE 7- (1) Aşağıdaki hizmetler PTT nin tekelindedir: a) Bakanlar Kurulu tarafından ağırlığı veya ücreti belirlenen yurt içi ve yurt dışı haberleşme gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi. b) 04/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun elektronik tebliğe ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 7201 sayılı Kanun ve diğer kanunlar kapsamındaki elektronik ortam dâhil her türlü tebligatın kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi. c) Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin posta hizmetleri. ç) Postada alınacak ücretleri gösteren posta pulları, kişisel pul, anma pulları, posta kartları ve ilk gün zarflarının bastırılıp satışa çıkarılması. (2) Elektronik ileti şeklinde hazırlanan gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken haberleşme gönderisi kapsamındaki telgrafın kabulü, iletimi, işlenmesi, dağıtım ve teslimi. (3) Birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenmiş olan ağırlık veya ücret limiti gönderi içerisindeki haberleşme mahiyetindeki maddeye göre değerlendirilir. Posta tekelinin ihlali MADDE 8-(1)Tekel kapsamındaki haberleşme mahiyetindeki gönderilere reklam, tanıtım, broşür gibi maddelerin ilavesi suretiyle ağırlığın aşılması veya değişik promosyon ve iskonto usulleri uygulanarak ücret limitinin dışına çıkılması posta tekelinin ihlali sayılır. Posta tekelinin ihlal edildiğinin tespiti halinde belgeleriyle birlikte konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmek üzere Başmüdürlük kanalıyla Genel Müdürlüğe aktarılır. Posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği MADDE 9- (1) Posta hizmetlerinde çalışanlar veya herhangi bir şekilde posta hizmetleri ile ilgili bilgiye sahip olanların, bu bilgileri ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri açığa vurmaları, gönderileri açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları, üçüncü kişilere bilgi vermeleri veya herhangi birinin bunları yapmasına neden olmaları, gönderileri zapt veya yok etmeleri yasaktır. (2)Posta hizmeti ile ilgili gerekli güvenlik önlemleri ilgili birim tarafından alınır. (3) Posta gönderileri, kanunla yetkili kılınan merciler dışındaki kişilerce alıkonulamaz, açılamaz ve içeriği araştırılamaz. Posta gizliliğinden ve güvenliğinden sorumlu kişiler MADDE 10- (1) Posta hizmetlerinde görev almış bulunan PTT çalışanı ile kendilerine posta hizmetlerinde bir görev verilmiş olan diğer kişilerin tümü posta gizliliğinden ve güvenliğinden sorumludur. (2) PTT çalışanı dışında aşağıda belirtilenler de kendilerine posta hizmetlerinde bir görev verilmiş sayılırlar: a)her servis ve kademedeki PTT çalışanı

5 b) Kabul, ayrım, sevk, dağıtım, taşıma, temizlik, güvenlik, birleşik posta hizmetlerini üstlenen yükleniciler ve bunların çalıştırdıkları, c) PTT acenteleri ç) Posta taşımalarını üstlenen yükleniciler ile bunların vekilleri veya mutemet olarak gösterdikleri çalışanları ve bu postaları taşıyan araçların sürücü ve taşıma elemanları, PTT çalışanlarının sorumluluğu MADDE 11 (1) Hizmet akdiyle görev yapan işçiler hariç, diğer PTT çalışanları ve acenteleri, PTT ye ait tüm araç ve gereçlerin güvenliği, para, evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ve ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gönderilerin Kapsam Kontrolü ve Yasaklar Posta yoluyla gönderilmesi ve kabulü yasak maddeler MADDE 12- (1) Aşağıda belirtilen maddeler PTT işyerlerinden kabul edilmez. a) Tabiat ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler, b) Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler, c) Tıbbi veya bilimsel bir amaçla gönderilen ve göndericilerin buna izinli oldukları resmi belgelerle belirtilen uyuşturucu maddeler hariç afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler, ç) Arı, ipek böceği, sülük gibi ilgili kamu kurumlarınca gönderilmesine yazılı izin verilenler haricindeki canlı hayvanlar, d) Kurutulmuş veya başka suretle muhafazası sağlanmış olanlar dışındaki cansız hayvanlar, e) Üzerinde hakaret veya tezyif edici ifadeler yazılı gönderiler, f) Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan gönderiler, g) İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasaklanmış her türlü maddeler, Haberleşme gönderileri ile ilgili yasaklar MADDE 13- (1) Posta tekeli kapsamındaki haberleşme gönderilerinin, tekel dışında kalan posta gönderilerinin içlerine konulması, bunların zarf, kuşak, ambalaj veya etiketlerine kişisel haberleşme niteliğinde yazı yazılması veya işaretler konulması yasaktır. (2) Birinci fıkradaki yasağa aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde, haberleşme mahiyetindeki maddeye ilişkin ağırlık ve ücret limiti esas alınarak ücretlendirilir. (3) Posta tekeli kapsamındaki gönderilerin, PTT dışındaki hizmet sağlayıcıları tarafından kabul ve dağıtımının yapıldığının tespiti halinde, bu Usul ve Esasların 8 nci maddesine göre işlem yapılır. Kabulü şarta bağlı gönderiler MADDE 14- (1) Gönderilerin içinde; a) Posta gönderisi kapsamına giren maddelerden taşınması kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatları kapsamında şarta bağlanmış olan maddeler, bu şartları karşılaması halinde,

6 b) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; kâğıt para, madeni para, elinde bulunduranın faydalanabileceği her türlü kıymetli evrak, altın, platin ve gümüş külçeleriyle değerli taşlar veya bunlardan yapılmış eşya ve mücevher gibi değerli maddeleri, değer konulmuş veya sigortalı olarak gönderilmesi şartıyla, Kabul edilebilir. (2) Uçakla taşınan yurtiçi ve yurtdışı gönderilerde hava taşımacılığı kuralları ile sevk yoluna bakılmaksızın yurtdışı gönderilerde ayrıca ilgili ülke mevzuatında belirlenmiş olan yasak, sınırlandırmalar ve istisnalar dikkate alınır. (3) Evrensel posta hizmeti kapsamında olanlar da dahil kolay kırılabilen veya eksik ve yetersiz ambalaj edilen yahut tabiatları gereğince kolayca bozulabilecek veya hasara uğrayabilecek fena koku yayabilecek maddeler; taşıma esnasında oluşabilecek zarar ve ziyanın göndericinin sorumluluğunda olduğuna dair taahhütname alınmak suretiyle kabul edilir. Gönderilerin muayenesi MADDE 15- (1) PTT haberleşme gönderileri dışındaki gönderilerin kapsamını resen muayeneye yetkilidir. Ayrıca, haberleşme gönderisi dahi olsa içlerinde yasak madde bulunduğu sezilen kapalı posta gönderilerinin açılıp içlerinin incelenmesi kabul sırasında göndericilerden istenir. Gönderici buna razı olmazsa bu gönderiler kabul edilmez. (2) Varış yerinde, içinde yasak madde bulunduğu sezilen haberleşme gönderileri için alıcısı işyerine çağrılarak bunların açılması istenir. Alıcı razı olursa, gönderi PTT'ce oluşturulacak en az üç kişilik bir kurul tarafından alıcının önünde açılarak gerekli muayene yapılır. Alıcı razı olmazsa veya bulunamazsa, yetkili mercilere ve/veya ilgili kolluk görevlilerine gecikmeksizin haber verilir. (3)Haberleşme gönderileri dışındaki gönderiler, içinde yasak madde bulunduğunun sezilmesi halinde de PTT'ce oluşturulacak kurul tarafından resen açılarak muayene edilir. İçinde yasak madde bulunmayanlar kapatılarak alıcısına verilir. (4) Gümrük muayenesinden geçirilmesi gereken yurtdışına gönderilen veya yurtdışından gelen gönderiler hakkında gümrük mevzuatına göre işlem yapılır. (5) Kapsamında eşya bulunan tüm yurtdışı kayıtsız ve kayıtlı gönderiler gümrükle ilişkilendirilir. (6)Gümrükle ilişkilendirilen gönderiler hariç, PTT'ce oluşturulacak kurul tarafından açılan gönderilerin kapsamıyla ilgili tutanak düzenlenir. Yasak madde kapsayan gönderilere uygulanacak işlemler MADDE 16- (1)Yasak madde kapsayan gönderilere aşağıdaki işlemler uygulanır: (a) Tabiat ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler, postaya verilme sırasında görülürse kabul edilmez. Ara merkez veya varış yerlerinde görülen bu tür maddeler, PTT'ce oluşturulacak bir kurul tarafından herhangi bir sakınca bulunmuyorsa imha edilerek durum bir tutanakla tespit edilir, sakınca görülmesi halinde imha edilmeyerek yetkili mercilere ve/veya ilgili kolluk görevlilerine teslim edilir. (b) Tıbbi veya bilimsel bir amaçla gönderilen ve göndericilerin buna izinli oldukları resmi belgelerle belirtilen uyuşturucu maddeler ile bozulabilecek biyolojik ve radyoaktif maddeler hariç, uyuşturucu maddeler ile biyolojik ve radyoaktif maddeler, görüldüğü yerde bir tutanakla yetkili mercilere ve/veya ilgili kolluk görevlilerine teslim edilir. (c) Üzerinde hakaret veya tezyif edici ifadeler yazılı gönderiler, postaya verilirken kabul edilmez. Postaya verildikten sonra görülenler varış yerlerine yollanmaz ve gelenler de alıcılarına teslim edilmez. Göndericisi belli olanlar geri verilir. Göndericisi belli olmayanlar

7 hakkında gönderinin türüne göre bu Usul ve Esasların 150 nci maddesine göre elde kalan gönderilere ilişkin işlem yapılır, durum bir tutanakla tespit olunur. (ç) Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan gönderiler, postaya verilirken kabul edilmez. Postaya verildikten sonra görülenler varış yerlerine yollanmaz ve gelenler de alıcılarına teslim edilmez. Bunlar incelenmek ve gerekli kanuni işlem yapılmak üzere bir tutanakla görüldükleri yerin yetkili mercilere ve/veya ilgili kolluk görevlilerine verilir. (d) İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasaklanmış her türlü madde, nerede görülürse görülsün, el konularak bunları yasaklayan kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara göre işlem uygulanır. (e) Arı, ipek böceği, sülük gibi ilgili kamu kurumlarınca gönderilmesine yazılı izin verilenler haricindeki kurutulmuş veya başka suretle muhafazası sağlanmış olanlar dışındaki cansız hayvanlar, yanlışlıkla kabul edilmiş olanlar, tespit edildikleri yerde imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, varış yerine kadar gelmiş olanlardan, alıcısının müracaatına kadar saklanmasında bir sakınca bulunmayan ve ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların hükümlerinde teslimine mani bir kayıt bulunmayanlar alıcılarına teslim edilir. (f) Kağıt para, madeni para, elinde bulunduranın faydalanabileceği her türlü kıymetli evrak, damgasız pul, altın, platin ve gümüş külçeleriyle, değerli taşlar veya bunlardan yapılmış eşya ve mücevher gibi değerli maddeler, değer konulmamış veya sigortalı olarak gönderilmemesi halinde, taşıdıkları gerçek değere göre yurtdışı gönderilerde yurtdışı değerlendirme ücreti, yurt içi gönderilerde ise yurt içi değerlendirme ücretinin iki katı alındıktan sonra alıcısına verilir. Değerlendirme ücreti ödenmeyen yurtdışı gönderiler, alıcısına verilmeyip, değer konulmuş gönderi olarak gerçekleme eşliğinde iade edilir. Ancak şüpheli bir durumla karşılaşıldığında Şüpheli İşlem Bildirim Formu doldurulmak suretiyle ilgili birimlerle irtibata geçirilir. (g) Bu maddenin (c) ve (e) bentleri gereğince işlem yapılan gönderiler hakkında yurtiçi gönderilerde göndericiye, yurtdışı gönderilerde ise ilgili posta idaresine bilgi verilir. (ğ)bu maddenin (d) bendi gereğince yetkili mercilere ve/veya ilgili kolluk görevlilerine verilenler hakkında yetkili makamın vereceği talimata göre işlem yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kullanıcı Hakları ve Kişisel Veriler Kullanıcılara ait kişisel veriler MADDE 17-(1) PTT, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. Kişisel veriler ancak kullanıcının rızasına dayalı olarak ve elde edilme amacıyla bağlantılı, yeterli ve orantılı olmak şartıyla PTT tarafından yetkilendirilmesinin geçerli olduğu sürece hizmetleri kapsamında saklanabilir, işlenebilir ve kullanılabilir. (2) Kişisel verilerin korunmasına yönelik güvenlik politikası belirlemekle ve kişisel verilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini ve kişisel verilerin tutulduğu sistemlerin ve kişisel verilere erişim sağlamak için kullanılan uygulamaların güvenliğini sağlamak ve buna yönelik uygun teknik ve idari tedbirler alınır. Söz konusu tedbirler, teknolojik imkânlar göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanır. (3) Kişisel verilere yapılan erişimlere ilişkin işlem kayıtları dört yıl saklanır. PTT nin yetkilendirmesinin sona ermesi bu hükmün gereğini ortadan kaldırmaz. (4) Kullanıcılarla yapılan sözleşmelerde belirtilen özel saklama süreleri hariç olmak kaydıyla, kullanıcılara ait gönderi kayıtları ve hizmet sunumunu ispatlayan belgeleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, başta kullanıcı şikâyetleri ve uzlaşmazlıkların çözümüne

8 yönelik olmak üzere gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak iki yıl saklanır. PTT nin yetkilendirmesinin sona ermesi bu hükmün gereğini ortadan kaldırmaz. (5) Hizmet sunumuna yönelik farklı iş sunum modelleri üzerinden üçüncü kişilerle anlaşma yapıldığı durumlarda kişisel verilerin gizliliğinin, güvenliğinin ve amacı doğrultusunda kullanılmasının temini sağlanır. Hizmetin sunumunu ispatlayan belge düzenleme yükümlülüğü MADDE 18- (1) Kayıtlı gönderilere ilişkin olarak hizmet sunumunu ispatlayan belge düzenlenir. (2) Hizmet sunumunda PTT nin tuttuğu kayıtlar esas alınır. Ancak, PTT nin düzenlediği ve hizmet sunumunu ispatlayan belgelerde yer alan kayıtların açık ve anlaşılır olmaması halinde, bu hüküm kullanıcı lehine değerlendirilir. Yanlışlıkların düzeltilmesi MADDE 19- (1) Kullanıcılardan alınan ücret ve her türlü tahsilat ile hesaplarda yanlışlık yapıldığının tespit edilmesi halinde, eksik alınan paralar tahsil edilir veya fazla alınan paralar iade edilir. Mücbir sebepler MADDE 20- (1) Mücbir sebepler; doğal afetler, kanuni grev ve lokavt, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri diğer hallerdir. (2) Bir halin/olayın mücbir sebep olarak belirlenmesi için; görev sözleşmesi kapsamında sunulan hizmetlerin bütününü veya çok sayıda kullanıcıyı etkileyecek nitelikte olması, PTT nin kusuru ve/veya ihmalinden kaynaklanmamış olması, PTT nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. (3) PTT, mücbir sebep hallerinin oluşması durumunda; yükümlülüklerini, yerine getirmemesinden veya söz konusu yükümlülük bir takvime bağlanmış ise geç yerine getirmesinden sorumlu tutulmayabilir. Başvurma hakkı ve zamanaşımı MADDE 21- (1) Postaya verilen kayıtlı gönderiler için hak aramak veya tazminat istemek yahut dava açma hakkı göndericinindir. Gönderici bu hakkını alıcıya devredebilir. Göndericinin bu hakkını alıcıya devrettiğini bildiren yazı, alıcı tarafından verilirse, PTT bu belgedeki imzanın tasdikini isteyebilir. (2)Başvurma hakkı, kayıtlı gönderinin kabul edildiği tarihin ertesi gününden başlayarak, yurtiçi kayıtlı gönderilerde bir yılın sonunda, yurtdışı kayıtlı gönderilerde ise gönderi türüne bağlı olarak Dünya Posta Birliği Kararları ve yabancı ülke Posta İdareleri ile yapılan ikili anlaşmalarda belirtilen süre sonunda zamanaşımına uğrar. Bu süreler içerisinde PTT ye, icraya veya mahkeme ya da Tüketici Hakem Heyeti ne başvurulursa zamanaşımı süresi durur. Bununla beraber başvurma üzerine yapılan inceleme veya araştırma sonucunun ilgililere bildirildiği tarihten itibaren yeni bir süre başlar. Bu süre yeni bir başvuru ile tekrar kesilmez. (3) PTT kullanıcılarla yaptığı sözleşmelerde belirtilen özel saklama süreleri hariç olmak kaydıyla, anlaşmazlık konusu olmayan hizmetlerine ait evrakı iki yıl saklamak zorundadır. Ancak mahkemeye, icra dairesine ve kanunla yetkili kılınmış mercilere başvurulduğunun tebliğ edilmesi halinde, anlaşmazlık konusu evrak, ihtilaf sonuçlanıncaya kadar saklanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Sorumluluk ve Tazminat

9 PTT'nin sorumluluğu MADDE 22- (1) PTT hizmetleri ile ilgili görevlerin yerine getirilememesi halinde, 6475 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun, 4925 sayılı Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen durumlar ile özel sözleşme/protokollerde belirlenen tazminat hadleri içinde sorumludur. (2) Yurtdışı varışlı gönderilerin, uluslararası sözleşme ve anlaşmalara göre sorumluluk kabul eden yabancı bir ülkede kaybolması halinde PTT kullanıcıya karşı ilgili yabancı posta idaresinin vereceği tazminat derecesinde sorumludur. (3) Tabiat ve mahiyetleri bakımından hasar (kırılma, bozulma, kokma) tehlikesi kuvvetli bulunan maddelerde zararın bu yüzden ileri geldiği kabul olunur. Ancak, gönderme sırasında alınacak özel bir tedbir için ek ücret alınmışsa, PTT sorumludur. (4) Kapsamı çalınmış veya hasara uğramış kayıtlı gönderilerin teslim alınması esnasında alıcı tarafından ihtirazi kayıt ileri sürülmüş ise ve yapılan tespitte de PTT nin sorumluluğu ortaya çıkmışsa tazminat alma hakkı durumuna göre gönderici veya alıcıya geçer. Sorumluluktan kurtulma MADDE 23- (1) Zıya, hasar ve gecikme, PTT nin gerekli özeni göstermesine rağmen kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği sebeplerden meydana gelmişse, PTT sorumluluktan kurtulur. (2) Zıya, hasar veya teslimdeki gecikme, aşağıdaki hâllerden birinden kaynaklanıyorsa PTT sorumluluktan kurtulur: a) Gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama. b) Hak sahibi tarafından, itirazsız teslim alınan gönderiler. c) Gönderinin; özellikle kırılma, paslanma, bozulma, kuruma, sızma, olağan fire yoluyla kolayca zarar görmesine yol açan doğal niteliği. ç) Taşınacak gönderinin, gönderen tarafından yetersiz etiketlenmesi. d)mücbir sebeplerle kayıtların ve belgelerin elden çıkması yüzünden, gönderinin hak sahibine verildiği ispat edilemiyorsa ve sorumluluk da başka suretle tespit edilemiyorsa. e)gönderinin, başvuru süresi içinde aranmaması. f)gönderinin içinde yasak maddelerin bulunması. g) Bu Usul ve Esaslara göre yok edilen veya yetkili makamlara teslim edilen gönderiler. ğ) Değer konulmuş veya sigortalı gönderiler içinde değerli bir şey bulunmadığı veya gönderiye hile ile gerçek değerinden fazla değer gösterildiğinin anlaşılması. h) Bir gönderinin kaybının, posta hizmetinden dolayı, Dünya Posta Sözleşmesi ve bunun İcra Tüzüğüne göre sürekli olarak veya harp, isyan gibi nedenlerle geçici bir zaman için sorumluluk kabul etmeyeceğini yahut kabul edeceği sorumluluğun sınırlı olacağını bildiren bir ülkede, o zaman içinde meydana geldiği veya Türkiye toprakları dışında meydana gelip de PTT tarafından ilgili özel taşıma teşebbüsleri aleyhine dava açılmadan bu zararın ödenmesinin mümkün olmaması. ı) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan hükümlerin PTT nin sorumluluktan kurtulmasını haklı gösterdiği hâller. (3) PTT, sözleşme uyarınca gönderiyi sıcağa, soğuğa, ısı değişikliklerine, neme, sarsıntılara ya da benzer etkilere karşı özel olarak koruma yükümlülüğü altında olduğu hallerde ikinci fıkranın (c) bendine ancak, hâl ve şartlara göre, özellikle de gerekli donanımın seçimi, bakımı ve kullanımına ilişkin kendisine düşen tüm önlemleri almış ve özel talimatlara uygun davranmış bulunması hâlinde dayanabilir. (4) Süre taahhüdü ile kabul edilmiş kayıtlı gönderilerde, gönderi adreslerinin noksan ve yanlış, okunamayacak şekilde yazılmış veya gönderici, alıcı ad ve adresi yerine harf,

10 rumuz veya işaret kullanılmış olması veya adres doğru olmasına rağmen Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahada levhalama ve numaratajın yapılmamış olması halinde, gönderilerin gecikmeli teslim edilmesi, teslim edilememesi veya geri gönderilmesinde, PTT nin süre taahhüdüne bağlı sorumluluğu ortadan kalkar. Göndericinin sorumluluğu MADDE 24- (1)Gönderen, kusuru olmasa da; a) Yetersiz ambalajlamadan ve işaretlemeden, b)taşıma senedine yazılan bilgilerdeki gerçeğe aykırılıklar ile yanlışlık ve eksikliklerden, c) Tehlikeli malın bu niteliği hakkında bildirimde bulunmamaktan, ç) Gönderinin, tesliminden önce, resmî nitelik taşıyan, özellikle gümrük ve mali işlemler için gerekli bulunan belge/bilgileri PTT ye vermemekten veya gerçeğe aykırılıktan ya da belge/bilgi eksikliğinden, Sorumludur. (2) Kabul edilmemesi gereken veya kabul şartlarına uymayan bir gönderinin kabul edilerek yollanması halinde, diğer posta gönderilerine veya posta personeline vereceği zararlardan gönderici sorumludur. Tazminat miktarları ve ödenmesi MADDE 25- (1) Gönderiler için, postada meydana gelen hasar, kaybolma veya çalınmadan dolayı aşağıdaki şart ve hadler dikkate alınarak tazminat ödenir. (2) Posta kargosu ile kargo gönderileri hariç kayıtlı yurtiçi diğer posta gönderilerinin, kaybolması veya kapsamının tamamen çalınması halinde, Kurul tarafından belirlenen temel ücretin en fazla yüz katı tutarında tazminat ödenir. Tazminat tutarının hesaplanmasında gönderinin kabul tarihinde yürürlükte olan temel ücret dikkate alınır. (3)Yurtiçi değer konulmamış veya sigortalanmamış posta kargosu veya kargo gönderilerinin kaybolması, çalınması veya tamamının hasarı halinde, ödenecek tazminat, kilogram başına en fazla 8,33 SDR ile sınırlıdır. Gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısım için ödenecek tazminat tutarı, değerini kaybeden kısmının net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 SDR ile sınırlıdır. SDR nin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde gönderinin kabul tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuru esas alınır. (4)İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla, ödenecek tazminatın tespitinde, gönderinin kabul edildiği yerdeki ve zamandaki gerçek değeri göz önünde bulundurulur. (5) Yurtdışı kayıtlı posta gönderilerine Dünya Posta Birliği kararları ile yabancı posta idareleri ile yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde belirlenmiş limitler dâhilinde tazminat ödenir. (6) Kayıp veya tamamen hasar halinde tazminat ödenecek yurtiçi kayıtlı posta gönderileri ile kargolardan kabulde alınmış olan ücretler talep halinde iade edilir. (7) Kayıp veya tamamen hasar halinde tazminat ödenecek yurtdışı kayıtlı posta gönderilerinden, taahhüt ücreti ile varsa değerlendirme ücreti hariç alınmış ücretler talep halinde iade edilir. (8) Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren bir gönderinin kaybolması, çalınması veya hasarı halinde, konulmuş olan değeri geçmemek şartıyla, hasar veya eksiklik derecesinde tazminat ödenir. Ödenecek tazminatın tespitinde, gönderinin kabul edildiği yerdeki ve zamandaki gerçek değeri, hasar halinde ise uğradığı zarar derecesi göz önünde bulundurulur. PTT gönderinin içindeki eşyanın postaya verildiği zaman konmuş olan

11 değerden daha az değerde olduğunu ispat ederse, bu eşyanın gerçek değerine göre tazminat ödenir. (9) Değer konulmamış ödeme şartlı özel hizmetini içeren bir gönderinin PTT servislerinde kaybolması, çalınması veya hasarı halinde, PTT bu maddeler için, şart koşulan bedel üzerinden değil, bunların ödeme şartlı olmayanları derecesinde gönderi türüne göre sorumluluk kabul eder ve öngörülen tazminatı öder. Ödenmesi şart koşulan para tutarı "değer koyma/sigortalı" sayılmaz. Ancak PTT, ödeme şartlının, alıcıya, şart koşulan bedel tahsil edilmeksizin verilmesi ve alıcıdan ne maddeyi geri almanın, ne de şart koşulan parayı tahsil etmenin mümkün olmaması halinde göndericilerine karşı ödemeli bedeli tutarında sorumludur. (10) Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren bir gönderinin kaybolması, çalınması veya hasarı halinde, gönderi içeriğinin hükümsüzleştirilmesi imkanı var ise sigorta bedeli ödenmez hükümsüzleştirme masrafı ödenir. (11) Yurtiçi ve yurtdışı kayıtlı gönderilere ilişkin tazminat ödemelerinde gerçekleşmemiş kârlar veya dolaylı zararlar dikkate alınmaz. (12) Sözleşmelerle, gönderilerde oluşabilecek zarara ve tazminat ödemelerine ilişkin özel düzenlemelere yer verilebilir. Bu durumda sözleşme hükümleri uygulanır. (13) Hak sahibi, ödenmesi gereken miktardan daha az tazminat isterse kendisine o miktar tazminat verilir, sonradan bunun artırılması isteği kabul edilmez. (14) Kayıtsız gönderilerin postaya verildiği her hangi bir suretle ispat edilse bile bunların kaybolmalarından çalınmalarından veya hasara uğramalarından dolayı tazminat ödenmez. (15)PTT nin, kayıtlı gönderilerin taşıma süresinin aşılmasından doğan sorumluluğu, kabul ücreti ile varsa özel hizmet ücreti toplamı ile sınırlıdır. Tazminat isteklerinin sonuçlandırılması MADDE 26- (1) Gönderi, teslim süresini izleyen yirmi gün içinde teslim edilmezse, hak sahibi zayi olmuş gerekçesiyle PTT ye başvurabilir. Göndericinin veya gerektiğinde alıcının tazminat istekleri zararın kesin bir surette anlaşılmasından sonra sonuçlandırılır. (2) PTT, araştırma ve soruşturmalar 3 ay içinde bitirilemediği takdirde, haklı olmadığının anlaşıldığında geri vereceğini taahhüt eden hak sahibine tazminatı öder. PTT, tazminatı ödemeden önce lüzum görürse hak sahibinden tazminat haddi içinde kanuni teminat isteyebilir. Bu teminatı veremeyenlere tazminat ödenmesi soruşturma sonuna bırakılır. (3) Hak sahibine, kendisine tebliğ edilen tazminat tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içinde ödenir. Belirtilen süreden sonra bu husustaki istek kabul edilmez. Tazminat ödendikten sonra bulunan gönderiler MADDE 27- (1) Tazminat ödendikten sonra bulunan gönderiler veya bunların içindekilerin bir kısmı için ödenen tazminatın iade edilmesi halinde gönderi sahibine teslim edilir. (2) Gönderinin bulunduğu, yazı ile haber verildiği tarihten başlayarak 3 ay içinde hak sahibi gelip bunu almaz ise hakları PTT'ye geçer. PTT bu hakkını, kayıp veya hasara neden olup, bedeli kendisinden rücuen tazmin edilene devredebilir. (3) Hak sahibi, gönderinin bulunduğu haberini aldıktan itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde giderler indirilmek suretiyle, tazminatı geri ödeyerek gönderinin kendisine teslimini isteyebilir. (4) Gönderi, tazminatın ödenmesinden sonra bulunmuşsa, hak sahibi bundan haberdar edilmesini istemediği veya bulunma haberinden sonra gönderinin teslimine ilişkin istem hakkını ileri sürmediği durumlarda PTT, gönderi üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir.

12 Tazminat hakkının mirasçılara geçmesi MADDE 28- (1) Hak sahibinin ölümü halinde tazminata ilişkin hakları başvurma ve zaman aşımı ile ilgili süre içinde başvurulması koşuluyla mirasçılarına geçer. Üçüncü kişiler aleyhine başvurma MADDE 29- (1) Tazminatın ödenmiş olması PTT'nin üçüncü kişiler aleyhine başvurma hakkını ortadan kaldırmaz. (2) PTT'nin ödemek zorunda olduğu tazminat, geri verilen ücretler ile varsa ceza bedellerini, her zaman için sebep olanlardan almaya hakkı vardır. ALTINCI BÖLÜM Alıcı ve Gönderici Adreslerinin Yazılması Alıcı adresinin yazılması MADDE 30- (1) Adressiz basılmış kağıtlar ile listesine göre dağıtılacak basılmış kağıtlar hariç gönderilerin yüz tarafına veya gerektiğinde bunlara bağlanmış veya yapıştırılmış olan etiketlere: a) Alıcının adı ve soyadı, b) Kurum, kuruluş, organizasyon, işyeri adı memuriyet, sanat veya ticaret unvanı, c) Oturduğu mahalle veya köy adı, ç) Cadde, bulvar, sokak, mevki veya mezra adlarından en az biri, d) Ev, apartman, han gibi binaların kapı numarası ile bağımsız bölüm numaraları gibi herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa yer kalmadan yollanabilmesini ve gönderildiği kimsenin kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgiler ile gönderinin gideceği yer posta kodu, belde veya bucak veya semt, ilçe, ilin açık adı, yurtdışı varışlılar da için ise ülke adı okunaklı ve Latin harfleriyle ve bilinen bir dilde açık bir şekilde yazılır veya bu bilgileri taşıyan bir etiket gönderi üzerine yapıştırılır. (2) Resmi dairelere ait gönderilerin, mahalle veya köy, cadde veya sokak adı ve kapı numarası, posta kodu, belde veya bucak veya semt, ilçe, il adı da gösterilmek suretiyle tam adresleri yazılmış olarak postaya verilmesi gereklidir. (3) Adları aynı olan veya birbirine benzeyen yahut herhangi bir işyeri bulunmayan yerler varışlı gönderilerin adreslerine, bağlı oldukları il ve ilçelerin isimleri belirtilmemişse, bunların yazılmaları göndericilerinden istenir. Bağlı oldukları il ve ilçeler belirtilmemiş gönderiler ilk önce en uygun ve en yakın olan yere yollanır. Sözleşmeye dayalı gönderiler hariç, gönderilerin üzerinde aynı alıcıya ait olsa dahi birden fazla adres veya teslim yeri gösterilmeyeceği gibi bir gönderi üzerinde birden fazla alıcı adı da gösterilemez. (4)Yurtiçi gönderilerde adreslerin tamamı, yurtdışı gönderilerde ülke adı Latin harfleriyle ve Arap rakamlarıyla okunaklı bir şekilde silintisiz ve kazıntısız yazılmış olmalıdır. Gönderici adresi MADDE 31- (1) Yurtiçi gönderilerde, gönderici adresi olarak yurtiçi bir adresin bulunması zorunludur. (2)Alındı düzenlenen kayıtlı gönderiler için, gönderici ad ve adresinin tam olarak gönderi üzerine ve alındıya yazılması zorunludur. (3) Yurtiçi gönderilerde ücreti daha yüksek olan bir yere tekrar yollama veya iade yapılırsa varsa ücret farkı alınır. (4)Gönderici adresinin yazılmadığı durumlarda iade adresi olarak gönderi kabulünün yapıldığı PTT işyeri esas alınır.

13 YEDİNCİ BÖLÜM Posta Gönderileri, Kargo Gönderileri ile Diğer Gönderiler Gönderilerin sınıflandırılması MADDE 32- (1) Tekel yönünden posta gönderileri: a) Tekel kapsamındaki gönderiler 1) Ağırlığı grama veya ücreti TL ye kadar olan açık veya kapalı mektuplar, 2) Posta kartları, 3) Tebliğ evrakı, 4)Telgraf gönderileri, 5) Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin posta gönderileri, b) Tekel kapsamı dışında kalan gönderiler; 1) Haberleşme niteliğinde olsa dahi ağırlığı gramı veya ücreti TL yi geçen açık veya kapalı mektuplar, 2) Basılmış kağıtlar, 3) Küçük paketler, 4) Görme engellilere özgü yazılar, 5) Posta kargosu, 6) Kargo, 7) Posta kolisi, 8) Tele-post (Faks) gönderileri, 9) Posta havaleleri ve havale haber kağıtları, (2) Evrensel posta hizmet kapsamı yönünden posta gönderileri; a) Evrensel posta hizmeti kapsamına giren gönderiler; 1) Ağırlığı iki kilograma kadar olan açık ve kapalı mektuplar, 2) Posta kartları, 3) Yirmi kilograma kadar olan posta kolisi ve posta kargoları, 4) Basılmış kâğıtlar, 5) Görme engellilere özgü yazılar, 6) Küçük paketler, b) Evrensel posta hizmeti kapsamı dışında kalan gönderiler; 1) Ağırlığı iki kilogramı geçen açık ve kapalı mektuplar, 2) Ağırlığı yirmi kilogramı geçen posta kolileri, posta kargoları ve kargolar 3) Tebliğ evrakı, 4) Telgraf gönderileri, 5) Tele-post (Faks) gönderileri, 6) Posta havaleleri ve havale haber kağıtları, (3) Uluslararası posta hizmetleri yönünden posta gönderileri; a) Mektup postası gönderileri 1) Mektuplar, 2) Posta kartları, 3) Basılmış kağıtlar, 4) Küçük paketler, 5) Görme engellilere özgü yazılar, b)posta kolileri c)acele posta gönderileri, ç)turpex gönderileri d)diğer posta gönderileri 1)Telgraf gönderileri,

14 2) Tele-post (Faks) gönderileri, 3) Posta havaleleri ve havale haber kağıtları, (4) Kayıt işlemleri ve belgelendirme yönünden posta gönderileri ile diğer gönderiler; a) Kayıtsız gönderiler 1) Mektuplar, 2) Posta kartları, 3) Basılmış kağıtlar, 4) Görme engellilere özgü yazılar, 5)Yurtdışı çıkışlı küçük paketler b) Kayıtlı gönderiler, 1) Mektuplar, 2) Posta kartları, 3) Basılmış kağıtlar, 4) Yurtdışı çıkış ve varışlı küçük paketler, 5) Görme engellilere özgü yazılar, 6) Tebliğ evrakı veya mazbataları, 7) Posta kolileri veya kargoları 8) Kargolar, 9) Telgraf gönderileri, 10) Tele-post (Faks) gönderileri, 11) Posta havaleleri ve havale haber kağıtları, 12)Acele posta gönderileri, 13)Turpex gönderileri Şeklinde sınıflandırılmaktadır. (5)Kayıtlı veya kayıtsız olmasına bakılmaksızın mektup ve posta kartları LC maddesi, basılmış kağıtlar, görme engellilere özgü yazılar ile küçük paketler AO maddesi olarak adlandırılır. (6)Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen maddelerin Acele Posta Gönderisi veya Turpex gönderisi olarak kabul edilmesi halinde kapsamına göre, tekel içi ve dışı, evrensel içi ve dışı şeklindeki sınıflandırma bu gönderiler için de geçerlidir. Mektuplar MADDE 33- (1) Kişisel haber niteliği taşıyan ve herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi istenilen maddelere "Mektup" denir. Mektupların zarf içinde olup olmamaları veya zarfların açık veya kapalı olmaları niteliklerini değiştirmez. (2)Genel kural olarak haberleşme, evrak, doküman kapsayan gönderiler mektup olarak kabul edilir. Bunların yanında herhangi bir eşya bulunsa dahi mektup şeklinde işlem görür. Sadece eşya kapsayan gönderiler mektup olarak kabul edilmez. (3) Gönderilerin ağırlık ve boyut hadleriyle tertip ve ambalajına ilişkin genel kural ve kayıtlar dışında mektupların şekli, tertibi ve kapatılmaları için herhangi bir özel koşul aranmaz. Ancak, ücretten yararlanmak amacıyla başka kimselere ait haberleşme gönderileri bir zarf veya ambalaj içinde toplanıp gönderilemez. (4) Bununla beraber, aile bireylerinden veya alıcı ile birlikte bulunanlardan bir veya bir kaçına yazılmış haberleşme gönderileri ayrıca zarflanmış olsun veya olmasın bir zarf veya ambalaj içinde kabul edilebilir. (5) Gönderi üzerinde, gönderen kişi veya firmaya ait adres veya ticaret unvanları, logo ve amblemden başka reklam veya propaganda amacıyla resim, yazı veya sloganlar basılmak istenen zarflar için önceden PTT den onay alınır. PTT den onaysız reklam basılı zarflarda reklam ve propaganda ücreti iki kat olarak alınır.

15 (6) Gönderiler, posta servislerinde uygulanacak damgalama, ayırma, taşıma, dağıtım ve teslim işlemleri sırasında içindekileri olduğu gibi koruyabilecek şekilde tertip ve ambalaj edilmiş olmalıdır. (7) Gönderiler genellikle zarf içine konulabileceği gibi katlanmak veya rulo haline getirilmek suretiyle kuşak içine, karton arasına, torba veya kutulara konulmak suretiyle de ambalajlanmış olabilir. Ayrıca, zarf veya kuşak içine konulmadan, katlanıp zımbalanmak suretiyle de bunlar açıktan postaya verilebilir. Ancak bunların, başka gönderilerin içlerine veya aralarına girmeyecek şekilde, ambalajlanmış olmaları gereklidir. Postaya zarfsız veya ambalajsız olarak verilen gönderilerin en az posta kartı büyüklüğünde ve kalınlık veya sertliğinde olması şarttır. Mektupların ağırlık ve boyut sınırları MADDE 34- (1) Mektuplarda son ağırlık limiti Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde gösterilmiştir. (2) Mektupların boyutları 2 mm.lik toleransla; a) En az; Yüzeyi 14x9 santimetreden aşağı olamaz. Tomar halinde ise en büyük boyu 10 santimetreden aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 17 santimetreden az olamaz. b) En fazla; En büyük boyu 60 santimetreyi geçmemek üzere uzunluğu, genişliği ve kalınlığı toplanınca 90 santimetreyi geçemez. Tomar halinde ise en büyük boyu 90 santimetreyi geçmemek üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 104 santimetreyi veya 50 desimetreküp hacmi geçemez. Posta kartları MADDE 35-(1) Üzerinde kişisel haberleşme niteliğinde yazı bulunan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi istenilen ve postada işlemeyi güçleştirmeyecek kalınlıkta kağıt veya kartondan yapılmış, açıktan postaya verilen resimli ya da resimsiz kartlara posta kartı denir. (2)Posta kartları, dikdörtgen biçiminde kartondan veya posta servislerinde işlemeyi güçleştirmeyecek dayanıklılıkta kağıt veya kartondan yapılmış olmalı ve yüz taraflarının başında "Posta Kartı" yurtdışına yollanacaklarda "Carte Postale" ibaresi bulunmalıdır. Ancak, bu yazı resimli kartlar için zorunlu değildir. (3) Posta kartlarının yüz taraflarının en az sağ yarısı alıcı adresinin yazılmasına, pul yapıştırılmasına ve özel hizmete ilişkin etiket veya işaretlerin konulmasına ayrılmış olmalıdır. (4) Posta kartlarının kendi türüne ilişkin ücretle kabul edilebilmeleri için bunların zarf veya kuşak içine konulmadan açıktan postaya verilmiş olmaları gerekir. (5) Posta kartlarına, ticaret eşyası örnekleri veya benzeri maddeler eklenemez ya da iliştirilemez. Aynı şekilde bunlar, kumaş, kenar süsü, madeni pul veya benzeri maddelerle süslenemez. Bununla beraber, kartların niteliğini bozmamak ve tamamen yapışmış bulunmak kaydıyla vinyet, fotoğraf, her türlü etiket, kağıttan veya başka çok ince maddelerden kesilmiş parçalar, posta kartlarının ancak arka yüzlerine veya ön yüzlerinin sol taraflarına yapıştırılabilir. Yalnız adres kuşak veya etiketleri kartın yüz tarafını tamamen kaplayabilir. (6) Posta kartları için öngörülen şartları taşımayan veya ağırlık ve büyüklük hadlerine, tertip şartlarına uymayan, kapalı zarf ve ambalaj içinde postaya verilen resimli ve resimsiz kartlar mektup işlemine tabi tutulur. (7) Posta kartlarının, kabul ücretine karşılık pulları, adres bulunan tarafın sağ üst köşesine yapıştırılır. Adres bulunan tarafın arkasına veya kıvrılarak kartın iki tarafından görülecek şekilde yapıştırılan pullar geçersiz sayılır. Posta pulları ile karıştırılabilecek her türlü pul, vinyet veya etiket kartın ancak arka tarafına yapıştırılabilir.

16 Posta kartlarının ağırlık ve boyut sınırları MADDE 36- (1)Posta kartlarında son ağırlık limiti Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi nde gösterilmiştir. (2) Posta kartlarının boyutları 2 mm.lik toleransla; a) En az; Yüzeyi 9x14 santimetreden aşağı olamaz. b) En fazla; Yüzeyi 12x23,5 santimetreden fazla olamaz. c)bir posta kartının uzunluğu genişliğinin en az 1,4 katı olmalıdır. Basılmış kağıtlar MADDE 37- (1) Herhangi bir kâğıt, karton veya başka bir madde üzerine el, makine veya fotoğraf gibi baskı tekniği kullanılarak hazırlanan her türlü gazete, dergi, kitap, süreli veya süresiz birbirinin aynı olan yayın, broşür, katalog, fotoğraf, fotoğraf kapsayan albüm, gravür, plan, harita gibi yazı, resim veya şekil taşıyan adresli veya adressiz, kişisel haberleşme niteliği bulunmayan gönderilere basılmış kağıt denir. Tebrik ve davetiyeler de basılmış kağıt olarak kabul edilir. (2) Basılmış kağıtlar, kapsamı kolayca kontrol edilebilecek şekilde ve içindekileri yeter derecede koruyacak tarzda açık zarf veya kuşak içinde ambalajlanmış olmalıdır. Posta kartı şekil, kalınlık ve büyüklüğünde olan basılmış kağıtlar zarfsız veya kuşaksız da postaya verilebilir. Bunların adres bulunan yüzlerine "Basılmış Kağıt", yurtdışına gönderilenlerine de ayrıca "Imprime" ifadesi yazılır. (3) Basılmış kağıt kapsayan gönderilere, gönderenin adresini taşıyan bir kart, zarf veya kuşak ile içindekine ait fatura veya ödeme formülünden başka bir şey konulamaz, açık olsa bile mektup veya kişisel haberleşme niteliğinde yazılar taşıyan kağıtlar eklenemez, içindekinin, zarfının veya kuşağının üzerine bu tür yazılar yazılamaz. (4) Ülkenin bölünmez bütünlüğü ile Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı yazılar taşıyan basılmış kağıtlar kabul edilmez. (5) Siyasi parti organları ve adayları ile bağımsız adaylar, muhtarlar gibi seçime katılan kişilerin milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri, kısmi seçimler ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması gibi dönemlerde, basılmış kağıtların dağıtım esnasında içeriği görülmeyecek, ancak kapsamı kontrol edilebilir zarf veya ambalajlanmış olarak postaya verilmesi halinde kabul edilir. (6) Seçim dönemlerinin başlangıcından bitimine kadar olan sürede, siyasi parti ve adaylarının lehine ve aleyhine olunduğu izleniminin verilmemesini teminen, siyasi propaganda, tanıtım, reklam ve kampanya içerikli adressiz basılmış kağıt türü ile gönderi kabulü yapılmaz. Bu gönderiler sadece seçim döneminde, kontrol edilebilir zarf veya ambalaj içinde basılmış kağıt gönderi türü ile kabul edilebilir. Basılmış kağıt sayılmayan maddeler MADDE 38- (1) Basılmış kısımları gönderinin esasını teşkil etmediği açıkça görülen ve boş yerleri sonradan doldurulmak üzere düzenlenmiş bulunan: a) Üzerine başlık, alıcı veya gönderici adresi veya başka şeyler basılmış zarflar ile mektup veya yazı kağıtları, b) Kartvizitler, c) Resimli veya resimsiz her türlü kartlar, ç) Cilt halinde alındılar, makbuzlar, faturalar, fişler, defterler, d) Bordrolar, formüller, cetvel veya listeler, Basılmış kağıt olarak kabul edilmezler.

17 (2) Boş yeri sonradan doldurmak üzere hazırlanan ve bu nedenle kırtasiye malzemesi sayılan bu gönderilerden, ancak ciltlenmiş halde bulunan alındı, makbuz, fatura, fiş, defter ve benzerleri dışında kalanlardan, sayıları 10'u geçmeyenleri basılmış kağıt olarak kabul edilebilir. (3)Yazı makinesi ile elde edilen yazılarla kopya kağıdı ile çoğaltılan suretler, değişebilir veya değişmez harfli damgalar kullanılarak elle yapılan baskılar, delikli kağıt bantları ile üzerinde delik, çizgi veya işaret taşıyan mekanografik kartlar, filmler ve ses veya görüntü kaydedilmiş bantlar, disket, CD/DVD, hafıza ve bellek kartları vb. ile kağıt para, banknot, tahvil, çek, bono, piyango bileti, posta veya diğer her türlü pul, ile elinde bulunduranın yararlanacağı her türlü değer taşıyan kağıtlar da, basılmış kağıt olarak kabul edilmez. Bunlar duruma göre diğer posta gönderileri veya kargo olarak kabul edilir. Basılmış kağıtlara yazılabilecek not ve ekler MADDE 39- (1) Basılmış kağıtlara sonradan elle, yazı makinesi ile veya elle basılmak üzere hazırlanmış damga, klişe veya şablonla aşağıda belirtilenlerin dışında hiç bir ilave yapılamaz. (2) Genel olarak basılmış kağıtların tümüne; a) Göndericinin ve alıcının adı, soyadı, memuriyet, iş veya ticaret unvanlarıyla adresleri, gönderinin gönderildiği yer ve tarihi, gönderiye ait kayıt veya sıra numarası yazılabilir. b) Birbirinden farklı ve değişik anlam ifade etmemek ve herhangi bir sözleşmeli dil niteliğinde olmamak kaydıyla bazı kelimeleri karalamak, işaretlemek veya altını çizmek, baskı hatalarını düzeltme izni verilir. (3) Bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen genel kural dışında, özellik gösteren aşağıdaki basılmış kağıt türlerinden: a) Kitap, gazete, dergi gibi yayınlara ilişkin sipariş veya abone kağıtlarına bedel, ödeme usulü, katalog numarası, yayının adı, türü ve niteliği ile ilgili bilgiler, b) Basılmış edebiyat ve sanat eserlerine saygı ve sevgi anlamı taşıyan alışılmış bir sunuş yazısı, c) Gazete ve dergi kupürleri üzerine kesildikleri gazete veya derginin adı, tarihi, ç) Matbaa provaları üzerine basıma ilişkin düzeltmeler, ilaveler, açıklayıcı bilgiler veya işaretler, d) Kütüphanelerce kullanılan ödünç kitap verme formüllerine, istenen kitap adı, yazarı, kalacağı süre gibi bilgiler, e) Cari fiyat listeleri, ilan teklifleri, borsa ve piyasa cetvelleri, ticaret sirküleri ve tarifnameler üzerine fiyatları ile fiyatı teşkil eden ifadeler, f) Adres değişikliği kartlarına, yeni adresle değişiklik tarihi, g) Moda mecmuaları içine ölçü ve çizimleri gösterir patronlar, Yazılabilir veya ilave edilebilir. Basılmış kağıtların ağırlık ve boyut sınırları MADDE 40- (1) Basılmış kağıtların son ağırlık limiti Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi nde gösterilmiştir. (2) Aynı alıcı adresli ve aynı yer varışlı basılmış kağıtları kapsayan yurtdışı varışlı M torbalarının son ağırlık limiti Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi nde gösterilmiştir. (3) Basılmış kağıtların boyut limitleri, mektuplarda olduğu gibidir. Tebrikler ve davetiyeler MADDE 41- (1) Tebrik, teşekkür, taziye (başsağlığı), iltifat, temenni, selam ve sevgi anlamında yazı bulunan resimli kartlar, kartvizitler, basılmış tebrik ve kutlama kartları ile

18 bayram ve yılbaşları için basılmış kartlara tebrik denir. Nişan, düğün, açılış vb. nedenler ile postaya verilen ve kapsamında bu mahiyette yazı bulunan resimli, resimsiz basılmış kartlara davetiye denir. (2) Tebrik ve davetiyeler basılmış kağıt olarak kabul edilir. Ancak üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı ve ifadeler bulunan tebrikler ağırlığına göre mektup veya açıktan verilmesi halinde posta kartı ücreti uygulanır. (3) Tebrik ve davetiyelerde son ağırlık limiti Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi nde gösterilmiştir. (4) Tebrik ve davetiyelerin boyutları mektuplar, tertip ve ambalajı ile postaya verilme koşulları ise basılmış kağıtlardaki gibidir. (5) Tebrik ve davetiyeler için öngörülen şartları taşımayan veya ağırlık ve büyüklük hadlerine, tertip şartlarına uymayan, kontrol edilemeyen zarf ve ambalaj içinde postaya verilen resimli ve resimsiz tebrik ve davetiye kartları mektup işlemine tabi tutulur. Zarfsız ve ambalajsız şekilde postaya verilecek tebrik ve davetiye kartlarının, posta servislerinde işlemeyi güçleştirmeyecek dayanıklılıkta kağıt veya kartondan yapılmış olması zorunludur. Listesine göre dağıtılacak basılmış kağıtlar MADDE 42- (1) Alıcı ve/veya adres listesine göre dağıtılması istenen basılmış kağıtlara listesine göre dağıtılacak basılmış kağıtlar denir. (2) Gönderici tarafından, gidecekleri yerlere göre ayrılarak birer paket veya tomar yapılır. Bunların varış yerinde birden fazla dağıtım merkezi bulunuyorsa bu paket ve tomarlar ayrıca ilçe veya dağıtım yapacak merkeze göre yapılır. Paket veya tomarların üzerlerine; gidecekleri ilçe veya dağıtım yapacak merkezin adı, "Listesine göre dağıtılacaktır" yazısı ile paket veya tomarın içindekilerin sayısı yazılır. Ayrıca paket veya tomarın içerisine dağıtılacak abone listesi konulur. (3) Paket veya tomar haline getirilmiş dahi olsa her gönderi ayrı ayrı ücretlendirilir. Adressiz basılmış kağıtlar MADDE 43- (1) Üzerinde alıcı adresi olmayan, evlere, işyerlerine, belirli ticaret, sanat veya meslek erbabına dağıtılmak üzere postaya verilen basılmış kağıtlara adressiz basılmış kağıt denir. (2) Bu tür gönderiler kayıtlı olarak kabul edilmez. (3) Bu gönderiler, postaya verildikleri il merkezi veya ilçe merkezi sınırları içerisinde dağıtılacaksa sadece dağıtım ücreti alınır. Verildikleri il merkezi veya ilçe merkezi sınırları dışında dağıtılacak olanlardan ise ayrıca gönderinin paket veya tomar halindeki ağırlığına göre posta ücreti alınır. (4) Adressiz basılmış kağıtların birim ağırlık ve boyut limitleri Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi nde gösterilmiştir. (5) Adressiz basılmış kağıtların tertip şekli basılmış kağıtlardaki gibidir. Bir kişiye teslim edilecek basılmış kağıtlar birden fazla parçalı olsalar dahi, bir zarf veya kuşak içine konulmuş veya birbirine tutturulmuş oldukça bir madde sayılır. Adressiz basılmış kağıtların kabulü MADDE 44- (1) Adressiz dağıtılmak üzere postaya basılmış kağıt vermek isteyenlerin kimlik tespiti yapılarak dilekçe ile müracaatları alınır. (2) Göndericiler bu tür gönderileri gidecekleri yerlere göre mümkünse ayrı ayrı ambalaj etmiş olmalıdır. Ambalajlar üzerine içindekilerin sayısı, il, ilçe veya dağıtımı yapacak işyerinin adı belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca, bunların dağıtım yerlerini göstermek üzere "ev ve dükkanlara dağıtılacak", "işyerlerine dağıtılacak", "terzilere dağıtılacak",

19 "eczanelere dağıtılacak" gibi yazı bulunur ve üzerlerinde sayılarına göre tarifede belirtilen ücretleri gösterilir. Görme engellilere özgü yazılar MADDE 45- (1) İster kişisel haberleşme, ister genel nitelikte yazılar şeklinde olsun, görme engellilere özgü işaretleri taşıyan maddeler veya seslendirilmiş kayıtları ihtiva eden gönderiye "Görme Engellilere Özgü Yazılar denir. (2) Görme engellilere özgü yazı işaretini taşıyan gönderilerin postaya kabul anında kontrol edilebilir ambalaj içerisinde verilmesi gerekir. Bu gönderilerin üzerine "Görme Engellilere Özgü Yazı", yurtdışına gönderilmeleri halinde ise Cécogramme ifadesinin yazılması zorunludur. (3) Bu tür gönderilerin içlerine ve aralarına başka türlü bir kağıt veya herhangi bir madde konulması halinde kabul edilmez. (4) Görme engellilere özgü yazıların son ağırlık limiti Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi nde gösterilmiştir. (5) Görme engellilere özgü yazıların boyutları mektuplarda olduğu gibidir. Küçük paketler MADDE 46-(1) Ticari değeri olsun veya olmasın, her türlü eşya kapsayan ve kapsamında haberleşme niteliğinde yazı bulunmayan mektup postası ile gönderilmek üzere postaya verilen yurtdışı gönderilere "Küçük Paket" denir. (2) Küçük paketlerin ambalaj edilmelerinde genel kurallar uygulanır. Ancak, kabul anında kapsamının kontrol edilebileceği bir ambalaj içerisinde getirilmesi ve ambalajı kapatıldıktan sonra kapsamını koruyacak ve başka gönderilere zarar vermeyecek sağlamlıkta olmalıdır. (3) Yurtdışı küçük paketlerin alıcı adresinin yazılı bulunduğu yüzeye "Petit Paquet" ifadesi ile gönderici adı ve adresinin yazılması ve gümrük beyannamesinin doldurulması zorunludur. (4) Küçük paketlerin son ağırlık limiti Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi nde gösterilmiştir. (5) Küçük paketlerin boyutları mektuplarda olduğu gibidir. Küçük paketlerin içine konabilecek yazı ve notlar MADDE 47- (1) Küçük paketlerin içine; a) Güncel ve kişisel haberleşme niteliğinde olmamak kaydıyla herhangi bir bilgi, b) Sadece içindekilere ilişkin olmak kaydıyla gönderilen maddenin üzerine veya ayrı bir kağıda, ticarette kullanılan ifadelerle alıcı ve gönderici adreslerinin, fabrika veya satıcının özel işaret, c) Gönderici ile alıcı arasında daha evvel yapılan yazışmaya ilişkin bir referansın, sıra veya kayıt numaraları, ç) Fiyat veya fiyatları oluşturan unsurları gösteren diğer her türlü not ve yazılarla teknik özelliklerini menşe ve türünü belirten özel bilgiler, Yazılabilir veya bunları kapsayan kağıtlar konulabilir. (2) Küçük paketlerin içlerine, kapsamı ile ilgili olmak kaydıyla fatura, ödeme formülü gibi belgeler de konulabilir. Tebliğ evrakı ve mazbatalar MADDE 48- (1) 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yetkili merciler tarafından çıkarılan ve hukuki işlemlerin kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının

20 belgelendirilmesi amacıyla düzenlenerek postaya verilen kayıtlı gönderiye Tebliğ Evrakı denir. (2) Düzenlenmiş tebliğ evrakına, kime, ne zaman ve nasıl teslim edildiği veya neden teslim edilemediğine ilişkin bilgilerin yazılacağı kapalı zarfa eklenen kısmına ise Mazbata, vergi tebliğ evrakında ise bu kısma Tebliğ Alındısı veya Posta Alındısı denir. (3) Tebliğ evrakı ve mazbatalara ilişkin işlemler PTT A.Ş.Tebligat İşletme Usul ve Esasları na göre yürütülür. Posta kolileri veya posta kargoları ile kargolar MADDE 49- (1) Genel kural olarak kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan, en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi kapsayan yurtiçi gönderilere Posta Kargosu yurtdışı gönderilere Posta Kolisi ağırlık, boyut ve hacimsel olarak bunun üzerinde olanlara ise Kargo denir. Yurtdışı posta kolilerinde ülkeler itibariyle ağırlık limiti ücret tarifesinde düzenlenmiştir. (2)Haberleşme niteliğinde olsa dahi mektubun ağırlık, boyut veya hacim limitini aşan gönderiler posta kargosu olarak kabul edilir. (3)Ağırlığı iki kilogramı aşan basılmış kağıtlar posta kolisi veya posta kargosu olarak ya da durumuna göre yurtdışı kayıtlı M torbası olarak kabul edilir. (4) Posta kolileri veya posta kargoları ile kargoların kabul edilebilmesi için, ambalajının gönderi kapsamının ağırlığına, niteliğine ve taşıma şekline uygun, içindeki maddeyi baskıdan koruyacak, elden ele geçmeler sırasında kapsamını bozmayacak ve içinden herhangi bir şey düşmeyecek, sızmayacak veya çıkarılamayacak, kişileri yaralamayacak, canlı sağlığını tehdit etmeyecek, diğer gönderilere zarar vermeyecek, hasara uğratmayacak ve müdahale edilmiş izlenimi bırakmayacak şekilde kapatılmış ve ambalaj edilmiş olması gerekir. (5) Aşağıda yazılı olan hallerde Posta kolileri veya posta kargoları ile kargolar ambalajsız olarak kabul edilebilir: a) Ayrılıp dağılmayacak şekilde iç içe giren veya bir araya getirilen maddeler, b) Ticarette ambalaj edilmeleri mutat olmayan tek bir parçadan ibaret maddeler. Posta kolileri veya posta kargoları ile kargoların ağırlık ve boyut sınırları MADDE 50- (1) Posta kolisi veya posta kargoları ile kargoların boyutları; a) Gönderinin 2 milimetre toleransla en büyük yüzeyi, 9x14 santimetreden aşağı olamaz. Tomar halinde ise en büyük boyu 10 santimetreden aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 17 santimetreden az olamaz. b)posta kolilerinin en uzun kenarı ya da yüksekliği 100 santimetreden fazla olmamak üzere, uzunluktan başka bir yönde alınmış çevre toplamı ile birlikte 300 santimetreyi geçemez. c) Seçim kargolarının ücretlendirilmesinde sadece ağırlık esas alınır. ç) Adli makamlarca yollanan gönderilerin kabulünde ağırlık, boyut ve hacim şartı aranmaz. (2) Posta kargoları ile kargoların ücretlendirilmesinde ağırlık ya da hacim birimlerinden yüksek olana göre ücretlendirme yapılır. (3)Posta kolilerinin ücretlendirilmesinde ağırlık esas alınır. (4)Varış yeri itibariyle posta kolisi veya posta kargoları ile kargoların son ağırlık limiti Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi nde gösterilmiştir. Posta kolileri veya posta kargoları ile kargolara ilişkin gönderici talimatı MADDE 51- (1) Gönderinin, alıcısına teslim edilememesi durumunda uygulanacak işlemin, gönderici tarafından alındı veya alındı listesinde açıkça belirtilmesi ve imzalanması

EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerinin yapılması

Detaylı

MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ

MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ Hazırlayanlar: Baykan GÜREL Demet ERSOY Semih Seçkin BAKAR Ankara PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Mektup Postası Gönderilerinin Mevzuat Dayanağı 2 Evrensel

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi Karar No Gündem Konusu 27.12.2016 2016/DK-YED/517 Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar KARAR : Yetkilendirme

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

POSTA HİZMETLERİ MEVZUATI

POSTA HİZMETLERİ MEVZUATI Posta Hizmetleri Mevzuatı Posta Hizmetleri Ön Lisans Programı POSTA HİZMETLERİ MEVZUATI 1 Posta Hizmetleri Mevzuatı İçindekiler 1.1. Dersin Amacı... 3 1.2. Öğrenme Çıktıları... 3 1.3. Ders kaynakları...

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

KARGO HİZMETLERİ Öğr. Gör. Ünzile YILMAZ

KARGO HİZMETLERİ Öğr. Gör. Ünzile YILMAZ Ptt Kargo Ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik Ünite 5 Posta Hizmetleri Önlisans Programı KARGO HİZMETLERİ Öğr. Gör. Ünzile YILMAZ 1 Ünite 5 PTT KARGO VE KURYE GÖNDERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Öğr.

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29 Mart 2012 Karar No : 19 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

Bu sözleşmede Adıyaman PTT Başmüdürlüğü PIT, "ADıYAMAN ÜNİvERSİTESİ" "GÖNDERİci i\licf' olarak anılacaktır.

Bu sözleşmede Adıyaman PTT Başmüdürlüğü PIT, ADıYAMAN ÜNİvERSİTESİ GÖNDERİci i\licf' olarak anılacaktır. KARGO TAŞıMA VE TESLİM SÖZLEŞMESİ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları: Bu sözleşme, bir tarafta Adıyaman PTT Başmüdürlüğü diğer tarafta "ADIYAMAN ÜNİVERSiTESi " arasında aşağıdaki şartlar dahilinde posta tekeli

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014 KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: 05.11.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29413 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır.

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Sirküler No : 2014/82 Sirküler Tarihi : 25.11.2014 Konu : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

KANUN POSTA HİZMETLERİ KANUNU. Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN POSTA HİZMETLERİ KANUNU. Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 23 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28655 KANUN POSTA HİZMETLERİ KANUNU Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Deyimler

MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Deyimler MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Deyimler Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, 5584 Sayılı Posta Kanunu ile, 7/6156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak 12.4.1973

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mayıs 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28655 POSTA HİZMETLERİ KANUNU Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU YÖNETİM PROJESİ

KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU YÖNETİM PROJESİ KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU YÖNETİM PROJESİ SIRA NO HİZMETİN ADI Yurtiçi Havale Hizmeti Kabul 2 Yurtiçi Havale Hizmeti Ödeme 3 Posta Çeki Hizmeti Yatırma 4 Posta Çeki Hizmeti Aktarma 5 Posta Çeki Hizmeti

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/47 30/Nisan/ 2015 İçindekiler: * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN GİRİYOR: 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Havale Telgraf ile gönderilecek ise 9.1 sıradaki ücret. Faks ile gönderilecek ise 11. sıradaki ücret alınacaktır.

Havale Telgraf ile gönderilecek ise 9.1 sıradaki ücret. Faks ile gönderilecek ise 11. sıradaki ücret alınacaktır. VI- PTTBANK HİZMETLERİ ÜCRETLERİ Sıra GÖNDERİ TÜRÜ VE KADEMELERİ ÜCRET (TL) A Ç I K L A M A L A R 13 YURTİÇİ HAVALE ÜCRETLERİ YURTİÇİ HAVALE ÜST SINIRLARI 13.1 POSTA HAVALESİ (TL) 1- PTT Merkez ve Şubelerinde...

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Madde -a/1 -a/2 -a/3 -a/1 Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni işe giriş bildirgesi

Detaylı

3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI

POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI Kanun taslağı üzerinde görüş öneriler TR.KARİD POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta

Detaylı

YURTİÇİ POSTA KARGOSU-KARGO YURTDIŞI KOLİ APG VE TURPEX GÖNDERİLERİ

YURTİÇİ POSTA KARGOSU-KARGO YURTDIŞI KOLİ APG VE TURPEX GÖNDERİLERİ YURTİÇİ POSTA KARGOSU-KARGO YURTDIŞI KOLİ APG VE TURPEX GÖNDERİLERİ 1 TANIMLAR Evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

KURYE KARGO TOPLU DAĞITIM

KURYE KARGO TOPLU DAĞITIM KURYE KARGO TOPLU DAĞITIM KURUMSAL 0850 495 00 26 hakkımızda AN KURYE; 2012 yılında taşımacılık sektörünün Toplu dağıtım, gün içi kurye, yurtdışı kurye ve yurtiçi kargo segmentinde hizmet üretmek amacıyla

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST

POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST 1-) KANUNİ DAYANAK 2-) POSTA/HIZLI KARGO EŞYASI İÇİN MUAFİYETİN KAPSAMI NEDİR? 3-)VERGİLERİ ÖDENMEK SURETİYLE POSTA YA DA HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI YOLUYLA SERBEST

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı