eline Kompakt Modülleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "eline Kompakt Modülleri"

Transkript

1 KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri

2 adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin Kas m say s ile sizlerle yeniden buluflman n mutlulu unu yaflamaktay z. Her zamanki gibi, genifl bir içerik ile sizlere ulaflt rd m z Endüstri Dünyas dergisinin bu say s nda tam 81 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Kas m say s nda özel yer ay rd m z konu ise Ölçüm ve Sensörler. Hem fabrika hem de proses otomasyonunun en önemli unsurlar ndan olan sensörler ve ölçüm enstrümanlar na yönelik birçok yeni ürün haberi ve ilana dergimizin 18 ve 33'ncü sayfalar aras nda yer alan özel bölümden eriflebilirsiniz. Bu haberleri ve ilanlar ilgiyle inceleyece inizi düflünmekteyiz. Siz de erli okurlar m zdan ald m z geri dönüfllere göre, dergimizde yer verilen yeni ürün haberleri ve ilanlar ilgi ile takip edilmekte. Zaman n çok önemli bir de er oldu u günümüz ifl dünyas nda, kolay okunan ve güncel olan ürün haberlerine ulaflabiliyor olmak dergimizin en be enilen yönü. Yüzlerce sayfa aras nda bo ulmadan, kolayca okunan dergimizde yer alan firmalar da dergimize gösterilen bu ilgiden dolay memnunlar. Thomas Medya çal flanlar olarak Türkiye'de hem okurlar m zdan hem de birlikte çal flt m z firmalardan son derece olumlu geri dönüfller alabilmenin hakl gururunu yaflamaktay z. Bu nedenle, sizlere dergimize gösterdi iniz ilgiden dolay teflekkürlerimizi sunar z. Daha önceki say lar m zda da duyurdu umuz gibi, dergimizde yer verdi imiz tüm ürünler hakk nda daha detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi' ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Siz de erli okurlar m za Kas m 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Piotr Gaber Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) KUZEY-GÜNEY AMER KA, ASYA Herbert Weikes Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER BELÇ KA, HOLLANDA, LÜKSEMBURG, NG LTERE, SKAND NAVYA Marketta Lähde Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

5 adresinde giriniz. adresinde giriniz. adresinde giriniz.

6 PC tabanl kontrolün entegre edilmifl parças olarak Durum zleme Fonksiyonu. EtherCAT terminali EL3632 IEPE ivme sensörü üzerinden verileri al yor. EL3632 ile Bilimsel Otomasyon EtherCAT terminali EL3632 ile Durum zleme Fonksiyonlar kolayca Beckhoff'un EtherCAT-I/O Sistemine entegre edilebilir. Kullan c için bunun anlam : lave donan m gerekmemesi, kontrol sistemine optimum entegrasyon ve harcamalar n azalmas. Sinyal analizi, TwinCAT otomasyon yaz l m arac l ile veya bir uygulama yaz l m ile, PC'de gerçekleflir. Ölçüm verilerinin yüksek performansl haberleflmeyle PC'ye aktar lmas n n temelini gerçek zamanl Ethernet sistemi EtherCAT oluflturur. EtherCAT terminali EL3632, IEPE- (Integrated Electronics Piezo-Electric) veya ICP-arayüzü (Integrated Circuit Piezoelectric) üzerinden de iflik ivmelenme sensörlerinin do rudan ba lanmas n sa lar. Bu sensörler makinedeki, rulmandaki veya motordaki titreflimleri al r ve ölçülen de erlerin analizi ile makine tamamen ar zalanmadan hasarlar tespit ederek, bak m aral klar n uzatmak için kullan l r. Özellikle de iflik parçalardaki birçok verinin analizi ve devir h z na ba l hasar frekanslar de erlendirilmek zorundaysa, PC tabanl merkezi kontrol sistemi kullanmak büyük bir avantajd r. EL3632 ile Durum zleme Fonksiyonu, kontrol sisteminin entegre parças olmaktad r. Veriler standart I/O sisteminde toplan r ve üst katmandaki PC kontrol sistemine aktar l r. Ölçüm verilerinin de erlendirilmesi TwinCAT kütüphanesi yard m yla veya kullan c yaz l m nda PC'de gerçekleflir; buna uygun olarak uyar ve makine kapanma seviyeleri tespit edilir. Ayarlanabilen filtreler ve de iflik sensörlere göre farkl besleme gerilimleri, Durum izleme terminalinin uygulamaya göre uyarlanmas n sa lar. Yaz l m taraf nda EL3632 de iflik TwinCAT kütüphaneleri, örne in FFT (H zl Fourier Dönüflümü), dijital yüksek ve alçak geçiflli filtreler veya bant geçiren filtre gibi yüksek kaliteli filtreler ile desteklenir. TwinCAT Scope da Durum zleme fonksiyonlar n kapsayacak flekilde geniflletilmifltir. Klasik Durum izleme sistemleri pahal olmalar yan nda, ayr donan m modülleri fleklinde yap lm flt r ve otomasyon sistemiyle güçlükle akuple edilirler. Di er çözümler ise kontrol sistemine detayl bilgi vermeden sadece ilgili çal flma durumunu bildirir. EtherCAT, toplanan verileri yüksek performansla PC kontrol sistemine aktaran bir haberleflme sistemi sunuyor. Merkezi PC'de Bilimsel Otomasyon konsepti bulunmaktad r: TwinCAT, tek bir yaz l m ve donan m platformunda, klasik PLC, Hareket Kontrol ve HMI'nin yan nda, Durum zleme gibi baflka fonksiyonlar da entegre etmektedir. Bütün bileflenlerin mükemmel uyumu ve donan m harcamalar n n azalmas yan nda mühendislik çal flmas da basitleflmektedir: Konfigürasyon, programlama ve sistem tan ma fonksiyonlar tek bir sistemde TwinCAT ile gerçekleflmektedir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. Leon Teknik, Crane PFT Türkiye Yetkili Distribütörü olarak, Proses kontrol sistemlerinde REVO Pnömatik Aktüatörleri ile Türk Sanayisi'nin hizmetindedir. REVO Pnömatik Aktüatörleri 6 KASIM 2009 Proses uygulamalar nda lider marka REVO aktüatörleri, kalitesi ve sundu u yeniliklerle aktüatör teknolojisinde performans ve üstünlü ü ile bilinir. Birikmifl bilgi ve deneyimi ile her uygulama için özel aktüatör seçenekleri sunar. Do ru otomasyon tercihi günümüzün iflleme tesislerinin verimlili i ve karl l aç sndan büyük önem tafl maktad r. Basit aç k-kapal çal flma prensipleri için temel vana ve aktüatör kombinasyonlar n n yan s ra genifl bir tesisin bir parças olarak karmafl k sistemler için de solenoid vana, limit switch, pozisyoner ve bus - system kontrolü gibi aksesuarlar içeren REVO aktüatör paketlerinde uygun seçenekler mevcuttur. REVO aktüatörleri 90 derece dönüfllü vanalar n çal flmas nda (küresel vana, kelebek vana gibi) kullan l r ve ayr ca derece gibi dönüfl gerektiren uygulamalarda da kullan l r. REVO çeyrek dönüfllü aktüatörler ise kontrol gerektiren aç k ve kapal uygulamalarda kullan labilir ve REVO 'nun eflsiz dizayn sorunsuz ve sürekli bir çal flma sa lar. REVO sadece ürün de il ayn zamanda çözüm sunar. Özgün dizayn n n getirdi i esneklik ve bütün parçalar n n denemeifllemesinden geçmifl olmas beklentilerinizi karfl layan bitmifl ürünler sunmas n sa lar. REVO aktüatörleri ISO9001 /EN kalite standartlar na uygun olarak üretilmektedir. REVO Pnömatik Aktüatörleri birçok alanda kendini uzun y llardan beri ispatlam fl aktüatörlerdir. Uygulamada özellikle elektrik santrallerinde, fleker fabrikalar nda, petrokimya proseslerinde, at k yok etmede, yiyecek ve içecek üretiminde, çelik imalat nda, ka t üretiminde ve kimyasal üretimlerde tercih edilen bu aktüatörler basit tasar m na karfl n üstün Alman teknolojisinin getirmifl oldu u yüksek verimlili i ile göze çarpmaktad r. LEON TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 ÜRÜN HABERLER YEN NES L YUMUfiAK YOL VER C DIGISTART CS ve DIGISTART IS PRINTJET PRO Renkli Markalama Sistemi SENKRON SERVO TORK MOTORLARI 8000 Nm'ye Kadar Ç kan Moment Control Techniques, kullan c lar n istek ve beklentilerini dikkate alarak sürdürülen AR&GE çal flmalar sonucu üretti i yeni nesil Yumuflak Yol Verici olan DIGISTART' pazara sundu. Geliflmifl özellikleri ve kompakt yap s ile dikkati çeken DIGISTART ailesi iki temel ürün grubundan oluflmaktad r: 110kW güce kadar AC motorlar için üretilmifl küçük boyutlu basit kompakt DIGISTART CS serisi, 800kW güce kadar AC motorlar için üretilmifl geliflmifl özellik ve fonksiyonlara sahip DIGISTART IS serisi. Pazardaki en kompakt yol vericilerden birisi olan DIGISTART CS serisi, üzerindeki rotary anahtarlar yard m yla motorunuza ve uygulaman za kolayca uyarlan p k sa sürede devreye al nabilir. Ak ll DIGISTART IS serisi ise sabit ak m, ak m rampas gibi yol verme alternatifleri ve geliflmifl adaptif kontrol özellikleri ile kullan c n n uygulamas na göre özellefltirilebilen startstop profilleri oluflturulmas na olanak sa lar. CONTROL TECHNIQUES Tel : Fax : adresinde giriniz. Weidmüller, PrintJet PRO ile sizlere MultiCard format ndaki markalamalara kolay, h zl ve çevreci bask yapabilen son teknoloji ürünü bir InkJet yaz c y sunmaktad r. Siyah veya renkli olmak üzere do aya zararl madde içermeyen su bazl mürekkep ile yüksek kaliteli ve dayan kl markalama yap labilmektedir. Bofl kartufllar n z art k özel çöp de ildir. Bas lan karakter veya resimler yüksek kalitesi ile dikkat çekmekle birlikte endüstriyel ortamda Ya, Su, temizlik maddeleri veya Ultraviyolet fl nlara karfl dayan kl d r. Yeni PrintJet PRO ile birlikte kullan m kolay M-Print PRO yaz l m na da sahip olabilirsiniz. Renkli bask yapabilen yaz c m za entegre edilmifl Loader bu yaz l m üzerinden kontrol edilebilir. Markalama, tasar m program ve Yaz c n n kolay kullan m, PrintJet PRO ile CAE/CAD sistemlerinin direkt ba lant s hatalar asgariye, iflleyifl h z n azamiye ç kartarak tasarruf etmenizi sa lar. WEIDMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz. Baumüller'in en yeni motor ürünü olan DST Senkron Servo Tork Motorlar ; kal c uyar ml, yüksek kutuplu, su so utmal senkron motorlard r. DST Senkron Servo Tork Motorlar 8000Nm'ye kadar ç kan moment ve düflük devir aral na sahiptir. Düflük ve orta h zlarda yüksek tork yo unlu u isteyen direct-drive uygulamalar için özellikle uygundurlar. Dayan kl afl r yüklenme kabiliyeti ve düzgün çal flma karakteristiklerinden dolay sofistike ve dinamik uygulamalar için idealdir. Tümleflik su so utma sistemi ile yüksek koruma sa lan r. Su so utmal olarak imal edilen bu motorlar makinada kullan lan redüktörü ç kart p direkt olarak motoru makineye ba lama olana n sunar. Bu sayede daha az mekanik sistemle üretim yapan makine uzun ömür ve verimlilik özelli i kazan r. Fan içermedi inden çok düflük gürültülüdür. Ayr ca, dayan kl, kompakt yap lar ndan dolay bak m ihtiyac çok azd r. BAUMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz. COMBO SW TCH / SER C HAZ SUNUCUSU Moxa NPort S8000 Serisi KOMPAKT Ç FT RÖLE MODÜLÜ Vidal veya Yayl Ba lant l YÜKSEK YO UNLUKLU BUS TERM NALLER 12 mm'de 16 Dijital Kanal 8 KASIM 2009 Moxa Nport S8000, Endüstriyel Seri Cihaz Sunucusu ve yönetilebilir ethernet anahtar özelliklerini birlikte bar nd ran bir cihazd r. Nport S8000, üzerindeki, 2 adet Fiber, 3 adet ethernet ve 4 adet RS232/422/485 seri portlar ile seri cihazlar n ethernet tabanl cihazlar ile birlikte kullan lmas n gerektiren uygulamalarda yer ve enerji tasarrufu yan s ra maliyet avantaj yla da en ideal çözümü sunar. Nport S8000 ayn zamanda kullan fll bak m ve görüntüleme fonksiyonlar ile donat lm fl, zorlu endüstriyel ortamlarda çal flmak üzere tasarlanm fl tam donan ml yönetilebilir bir Ethernet anahtar d r. GSL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Phoenix Contact PLC röle grubuna kompakt 6.2 mm çift röle modülünü ekledi. PLC- 2R...24DC/1 versiyonu iki adet birbirlerinden ba ms z olarak kontrol edilebilen güç rölesine sahip modüldür. Her röle için bir LED durum göstergesi mevcuttur. Konvansiyonel 6 mm rölelere k yasla bu yeni röle modülü kanal say s nda %100 art fl sa lamaktad r. Bu panoda zaman ve para kazand ran bir unsurdur. Maksimum yük röle bafl na 250 V/3.5 A'dir. EN taraf ndan zorunlu k l nan elektriksel izolasyon giriflle ç k fl ve ç k fllar aras nda sa lanm flt r. Bu modül vidal veya yayl ba lant l olarak temin edilebilir. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. Beckhoff, IP 20 I/O sistemlerini I/O paketleme yo unluklar n artt ran yeni nesil Bus Terminalleriyle gelifltirdi. 'Yüksek Yo unluklu' Bus Terminallerinde 12 mm'lik terminal blo undan oluflan bir gövde içerisinde 16 dijital kanal bulunmaktad r. Elektronik sistemlerin verimlili indeki tutarl art fl sayesinde son birkaç y lda gerçeklefltirilen güç kayb azalmas ile günümüzde paketleme yo unlu unun iki kat na ç kmas mümkün k l nm flt r. Bu sonuç yüksek miktarda maliyet avantaj sa lamaktad r: Kontrol Panosundaki alan gereksinimi azalt lm fl ve kanal fiyatlar nda önemli bir düflüfl sa lanm flt r. 16-kanal terminaller hem Beckhoff Bus Terminalleri hem de EtherCAT Terminallerinde kullan labilmektedir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ÜRÜN HABERLER FOTOVOLTA K BA LANTI S STEMLER Her Türlü Ortam Koflulu için PABUÇ SIKMA MAK NASI Elektrohidrolik (Bataryal ) Klauke Multi V BRASYON TEST S STEM V994 Elektrodinamik Sars c, 289kN Kuvvet Multi-Contact Fotovoltaik Ba lant Sistemleri panelden invertere ihtiyaç duydu unuz tüm ba lant çözümlerini bünyesinde bar nd r r. Tamam test edilmifl junction boxlar, solar kablolar, konnektör uçlar, paralel ba lant konnektörleri ve bu konnektörlere uyumlu inverter ç k fllar n ndan oluflan, TÜV ve UL sertifikal Multi-Contact ürünleri konusundaki en kaliteli çözümleri sunmaktad r. Kristal modüller ve Thin Film paneller için tasarlam fl junction boxlarla beraber, Multilam teknolojisini bar nd ran MC3 ve MC4 konnektörleri 30 A' lik çal flma ak m, maximum 105 C' lik çal flma s cakl ve IP 67 koruma s n f ile her türlü ortam koflulunda baflar yla çal flabilmektedir. Multi-Contact' n yeni nesil fotovoltaik kablosu olan Flex-Sol- XL, üç ayr renk seçene i ve 1,5 mm 2, 2,5 mm 2, 4 mm 2, 6 mm 2 ve 10 mm 2 lik kesitleriyle kullan c lar na de iflik alternatifler sunmaktad r. MULT -CONTACT TÜRK YE C/O STAUBL STANBUL Tel : Fax : adresinde giriniz. Klauke Multi Kablo iflleme ihtiyaçlar na tam anlam ile bütünleflik çözüm sunan bir Universal cihazd r. 4,3 Kg l k gövdesi ve multifonksiyonel çene yap s ile, Sadece 1-2 saniye içinde çeneye tak lacak aparatlar de ifltirerek Tek bir cihaz ile 400 mm2 kadar Kablo Pabucu S kma, 40 mm Çapa Kadar Standart ve Çelik Özlü Kablo kesme, 3 mm kal nl a kadar Pano Sac na delik açma, M5,6,8,10,12 mm Çelik Vida Kesme, W- Otomat Ray Kesme ifllemleri sorunsuz ve son derece h zl yap labilmektedir. H zl flarj cihaz ile 15 dk da fiarj olan Multi bir flarj ile 150 ifllem yapabilmektedir. Ayr ca temin edilebilen flebeke adaptörü ile atelyelerde, bataryas ile sahada kullan c lar n rahatl kla yanlar nda tafl y p kullanabilecekleri flekilde çantas ile toplam 8 Kg a rl a ulaflan Multi komple bir Atelye hizmeti vermektedir. KARDEfi ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz. LDS'in su so utmal elektrodinamik sars c lar uydu, avionik, uzay simülasyonu, askeri ve patlay c özelli i tafl yan ürünler gibi dünyan n en karmafl k test uygulamalar nda kullan lmaktad r. 289kN sinus kuvvet üretebilen ve 5 ton a rla a kadar olan büyük kütlelerdeki ürünleri test etmek için tasarlanm fl mükemmel bir vibrasyon test cihaz d r. Dünya çap nda, kontrollü ortamlarda ve özellikle temiz odalarda kullan lmaktad r. Sistemin eflsiz armatür süspansiyon özelli i mükemmel çarpaz eksenel kontrolü ve titreflim özelli i sa lamaktad r. Tüm sistemlerde ilave ve de iflik ebatlardaki yatay tabla seçenekleri ile, vibrasyon test kabiliyetlerinize geniflletmenize olanak sa lar. Ayr ca Lin-E-Air ad n verdi imiz 'hava yast k' süspansiyon seçene i ile sistemin zemine uygulad titreflim etkilerini en aza indirerek, mükemmel bir izolasyon sa lamaktad r. BALKANLAR LTD. Tel : Fax : adresinde giriniz. REXROTH'TAN PS 6000 S STEM Dirençli Punta Kayna Kontrolü VALF ADALARI 32 Valf Kapasiteli AKÜ fiarj C HAZLARI Switch Mode 10 KASIM 2009 Punta Kaynak ve dikifl Kaynak prosesini s k kullanan Otomotif sektörü, Kaynak hat kullan c lar ve Kaynak makinesi üreticileri için Bosch Rexroth'un PS 6000 Dirençli Kaynak konsepti vazgeçilmez avantajlar sunmaktad r. PS 6000 ailesi kaynak fleklinize ba ms z <500 A ile A aras uygulaman z için gereken regüle edilmifl ak m sa lamaktad r. Entegre PSS5000 Kaynak kontrol kart ile, AC (50 Hz) veya MF (1000 Hz) güç ç k fl n n kontrol edilmesinin yan s ra d fl birim otomasyon ayg tlar ile haberleflmeyi sa lar. PS 6000 konseptin içerisinde y llardan ötürü gelen dirençli Kaynak teknolojisinin problem çözümleri ve tecrübe birikimi entegre edilmifltir. SERVO KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. Festo dan Safkan entegrasyon: Adaptörsüz, 18, 26 ve 42 mm olmak üzere üç valf boyutunda maksimum 32 valf kapasiteli bir valf adas... ama VTSA standart uygunlu u ve uygulama esnekli i bak m ndan da dikkate de er: %100 ISO ve ISO uygunlu u ile maksimum 512 I/O'ya kadar varan kapsaml fonksiyon ve sistem entegrasyon imkan çok de iflik konfigürasyon olanaklar n n kap s n aç yor. Metal versiyonunda CPX-AIDA ya da standart dizaynl CPX arac l yla al fl lagelmifl tüm endüstriyel seri haberleflme sistemlerine ve eternete entegrasyonu mümkün. Tüm bu özelliklere ek olarak entegre ar za arama konseptinin, hata/ar za tan mlama fonksiyonunun da dahil oldu unu belirtmeyi unutmayal m. FESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. MRS Akü fiarj grubunun yeni üyesi olan Switch Mode akü flarj cihazlar beklentilerinizden çok daha fazlas n sunuyor. Geliflmifl yaz l m ve özel flarj program sayesinde aküler daha güvenli olarak flarj edilmifl olur. Karmafl k olmayan yap s, kolay bak m özellikleri, kullan c dostu program ve di er üstün özellikleri ile her türlü ihtiyaca cevap verir. Switch Mode akü flarj cihaz n n en önemli özelli i hem besleme kayna, hem de akü flarj cihaz olarak kullan labilmesidir. Ayr ca düflük ripple faktörü sayesinde akünün ömrü uzar. Cihaz a rl ve ebatlar n n problem oldu u yerlerde, küçük boyutlar ve hafifli iyle ideal bir çözümdür. MRS ELEKTR K C HAZLARI Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER FISHER 4320 Wireless Pozisyon Monitör S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜLER H zl Ad m Tepkisi EUCHNER JOYSTICK IP65 Koruma S n f nda Kontrol vanalar nda oransal, on-off vanalarda aç k-kapal pozisyon bilgisinin (dikey, lineer ve 90 ) WirelessHART (2.4 GHz) üzerinden iletilmesi amac yla tasarlanan bu ürün ayr ca seviye sensörlerine, relief ve manual vanalara kolayca monte edilerek, kullan labilmektedir. Pozisyon bilgisinin yan s ra cihaz s cakl ve güç modelinin durumunuda HART protokolü sayesinde sisteme bildirmektedir. Patentli temass z pozisyon ölçüm teknolojisine sahip cihaz n üzerindeki buton ve likit kristal gösterge kullan m, montaj ve iflletme kolayl sa lamaktad r. Cihaz menüsünde 11 ayr dil deste i vard r. IS (Intrinsically Safe) ve Non- Indective dizayn yla tüm tehlikeli bölgelerde (Zone) WirelessHART protokolüne sahip PLS, DCS, SCADA ve AMS sistemlerinde rahatl kla kullan labilir. Uzun ömürlü lityum power modül dizayn sayesinde minimum 5 y ll k batarya ömrüne sahiptir. EMERSON PROCESS MANAGEMENT Tel : Fax : adresinde giriniz. Saha uygulamalar nda özellikle standart olmayan sinyalleri, standart hale getirerek kullan ma uygun hale getirmektedir. Sinyal ile ifllemci aras nda izolasyon sa layarak sahada oluflabilecek ar zalar ifllemciye iletmez. H zl ad m tepkisi sayesinde; sahadaki sinyali ifllemciye k sa sürede iletir. Sinyal dönüfltürücülerimiz, konfigre edilebilir ve standart olarak siparifl edilebilmektedir. 2 yol izoleli ve 3 yol izoleli olarak siparifl edilebilmektedirler. Konfigre edilebilir özellikteki sinyal dönüfltürücülerimiz, de iflken girifl tiplerine göre tek bir üründe çözüm sunabilme özelli ine sahiptir. Standart sinyal dönüfltürücülerimiz sayesinde kullan lmayacak özelliklere ekstra ücretler ödenmez. Teknik Özellikleri: 1.5 kv izolasyon, Çal flma gerilimi 9-30VDC, Çal flma s cakl C, Afl r gerilim ve ters ba lant ya karfl koruma, H zl Ad m Tepkisi <200 ms, Yüksek dönüflüm hassasiyeti, Düflük güç tüketimi, CE sertifikasyonu, nce tasar m, Raya montaj. KLEMSAN ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz. Gün geçtikçe makinelerin kontrol panelleri üzerinde dü meler yerine operatörlerin daha rahat kullanabildi i Joystickler kullan lmaktad r. Joystickler ayn zamanda makinelerin görsel olarak da teknolojik bir görünüfle bürünmesini sa lar ve kullan c memnuniyetini artt r r. Joystickler basit olarak el ile çeflitli yönlerde aktive edilen, tafl nabilir veya sabit kontrol panellerinde kullan lan kontrol anahtarlar d r. Genelde metal iflleme, inflaat makineleri, tafl ma, depolama gibi uygulama alanlar nda yer bulmufltur. EUCHNER Joystikleri 6 farkl gövde seçene i ile 1-8 yönlü, kalmal veya yay geri dönüfl, 2 kademeli veya tek kademe, merkez anahtarlama, kilitleme, analog ç k fl, push buton gibi bir çok farkl teknik özellik sunabilmektedir. Kolay montaj edilebilmesi ve servis süresinin uzun olmas ayr ca körükleri sayesinde IP65 koruma s n f nda ve GERMANISHER LLOYD sertifikal olmas zor koflullarda da kullan m imkan vermektedir. ENTEK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. TELEFON HATTI ÜZERINDEN ETHERNET JetCon 2502 Endüstriyel Ethernet VDSL2 Extender PCB TASARIM PROGRAMI CADSTAR Güçlü Bask Devre Tasar m DOMAK PAKET H DROFOR Tek Pompal Çok Kademeli 12 KASIM 2009 Ethernet ba lant n z mevcut telefon hatt n z üzerinden 3000 feet (yaklafl k 1 km) uzatman z mümkün. Bilindi i gibi standart Ethernet kablosu ile ulafl labilecek maksimum mesafe 100 m.' dir. Daha uzun mesafeler için fiber optik kablo kullan lmas gerekmektedir ve fiber kablolar n maliyeti de oldukça yüksektir. Bunun yerine Korenix Jetcon 2502 transparan yap s yla, herhangi bir konfigürasyona gerek duyulmadan, mevcut telefon altyap s n, ayn zamanda Ethernet altyap s na dönüfltürüyor. Ve bunu VDSL2 gibi oldukça genifl band sa layan teknoloji ile gerçeklefltiriyor. ADSL ile sa lanabilecek maksimum h z 6-8 Mbps, ADSL2 ile 25 Mbps iken, VDSL2 bu h z 100Mbps' e tafl yor. Bu yönüyle ADSL' den VDSL' e geçifli daha once devrim niteli inde gerçekleflen 56K data modemden ADSL' e geçifle rahatl kla benzetebiliriz. BAfiARI MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. CADSTAR yaz l m ZUKEN firmas n n sezgisel ifl ak fl ile tasar mc lara, tasar m ifl ak fl boyunca yol gösteren, veri kayb n önleyen, performans n z artt ran güçlü bir PCB tasar m çözümüdür. CADSTAR ile daha az planlama zaman harcayarak PCB tasar mlar n z h zl bir flekilde yapabilirsiniz. Projenize bafllad n z andan itibaren tasar m, üretim, maliyet ve çevre ile ilgili konular projenize dahil edebilirsiniz. CADSTAR MRP, ERP ve PDM sistemleri ile entegre edilebilir. leri derece kural kontrolleri ile PCB parametrelerini iste inize göre detayl bir flekilde ayarlayabilir, bu kurallar tüm projeye veya belli bir alana uygulayabilirsiniz. Program genifl bir kütüphane deste ine sahiptir ayr ca di er PCB programlar nda haz rlanm fl projeleri CADSTAR içerisine aktarabilirsiniz. Program n teknik deste i ve e itimleri CPV Bilgi Teknolojileri taraf ndan Türkçe olarak verilmektedir. CPV B LG TEKNOLOJ LER Tel : Fax : adresinde giriniz. Tek pompal çok kademeli hidroforlar m z sanayi tesislerinde, toplu konutlarda, sulama sistemlerinde düflük elektrik sarfiyat ve bak m istemeyen yap s yla rakipsiz hidroforlard r. Kendinden emiflli olmayan dik milli santrifüj pompalard r. Pompa motora özel bir kaplin ile ba lanmaktad r. Pompa mili ve gövde borusu paslanmaz çelik, fan ve difüzör grubu polikarbonat malzemeden imal edilmifllerdir. Motor özellikleri : 220 ve 380 V - 50 Hz F izolasyonlu, 2900 d/d. Bas nç aral : m. Debi aral : 1 m_/h-8 m_/h. Güç aral : 1,5-3 HP. Avantajlar : Yüksek verimli ve elektrik tüketimi az. Sessiz, pratik. Uzun ömürlü. Bak m gerektirmez. Az yer kaplar. Hijyeniktir. Montaj kolay. Motor, motor koruma flalteri ile afl r ak m ve k sa devreye karfl korunmufltur. Pompan n kuruda çal flmamas na karfl flatör ile koruma sa lanm flt r. Kollektör üzerinde emniyet ventili vard r. DOMAK POMPA Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde 30492giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER BASINÇLI HAVA KURUTUCULARI So utmal Tip ICR845-2L FLEXLENS KOD OKUYUCU Yeni, Uzun Mesafeli YEN D J TAL MULT METRELER DMM4020, DMM4040, DMM4050 Atlas Copco, yeni FX serisi so utucu tip bas nçl hava kurutucular n siz de erli müflterilerinin hizmetine sunmaktad r. Dünyan n neresine giderseniz gidin, lider endüstri kurulufllar nda Atlas Copco kurutucular n göreceksiniz. Bunun sebebi, sorunsuz ve uzun dönemli bir operasyon için en iyi çözümleri Atlas Copco kurutucular ile elde etmeleridir. Bir defa daha yeni FX serisi kurutucular yla Atlas Copco; güvenilir, düflük maliyetli ve basit çözümleri bir arada pazara sürmektedir. Atlas Copco FX serisi; sabit çi lenme noktas (PDP), basit ve güvenilirli i kan tlanm fl bir dizayn, yerleflim ve montaj kolayl sa layan paket sistem ve uzun servis aral klar gibi özellikleri sayesinde müflteri memnuniyetini taahhüt etmektedir. ATLAS COPCO Tel : Fax : adresinde giriniz. 1B ve 2B kodlar n tan mlanmas nda, 2 m'ye varan mesafelerden okuma isteniyor ise ICR845-2L FlexLens kamera bazl kod okuyucu en iyi çözümdür. Büyük okuma alan içerisinde hem sabit hem de hareketli nesnelerin yüksek okuma güvenilirli i ile tan mlanmas nda, k sa de erlendirme süresi ile ICR845-2L FlexLens ideal bir üründür. Özellikle uygulama alanlar aras nda otomotiv sektörü, paketleme/ambalaj sistemleri ve lojistik alan nda pekçok uygulama yer almaktad r. ICR845-2L FlexLens ve CLV serisi lazer taray c lar n ba lant sistemleri tamamen ayn oldu undan, hem yeni uygulamalar hem de mevcut tesislerde yap lacak revizyon çal flmalar için eflit basit ifllemler gereklidir. Böylece ara sistem geçifllerinin yap lmas da son derece kolaylaflt r lmaktad r. SICK TÜRK YE Tel : Fax: adresinde giriniz. Yeni Tektronix 5.5 ve 6.5 dijit masa tipi multimetreler ile gerilim, ak m, direnç, frekans, peryod, kapasite ve s cakl k ölçümlerini yüksek hassasiyet ve do rulukla yapabilirsiniz. Ayr ca bu ölçümlerin zamana göre de iflimini izleyebilir, kay t edebilir ve istatistiksel de erlere bakarak devrenizin performans n n nas l de iflti ini görebilirsiniz. Üstelik kolay bir kullan ma sahip Tektronix multimetrelerde, ön paneldeki butonlar ile s k kullan lan parametre ve fonksiyonlara kolayl kla ulaflabilirsiniz. Yine 6 adet tan mlanabilir setup butonu ile önceden tan mlad n z ayarlar h zl ca ça rabilirsiniz. Ayr ca zengin ba lant seçenekleri ile RS-232, USB, GPIB ve LAN arabirimleri üzerinden bilgisayar n za ba lanabilir ve cihaz ile birlikte standart olarak gelen National Instruments SignalExpress Tektronix Edition yaz l m ile ölçüm verilerini bilgisayar n za aktarabilirsiniz. NETES Tel : Fax : adresinde giriniz. SP NDEL MOTORLARI Yüksek Performansl Jaeger AC DRIVE ENDA E300 Serisi DIRIS A40 fiebeke ANAL ZÖRÜ Enerji Ölçüm S n f : Class 0,5S 14 KASIM 2009 Alfred Jaeger GmbH SF-Elektromaschinenbau, genifl "yüksek h zl spindel" ürün yelpazesiyle do ru, yüksek çözünürlüklü frezeleme görevleri için eksiksiz çözümler sunmaktad r. Üretim program, manuel spindeller, silindirik formatl spindeller ve mounting taper spindellerini içermektedir. Jaeger ek olarak, spindelleri çal flt rmak için dönüfltürücü ve so utucu gibi aksesuarlar da üretmektedir. Jaeger Yüksek Performans Spindelleri çap 33 mm ile 150 mm aral nda de iflen, farkl k skaç tipleri ve uygulamaya yönelik dizaynl flanfllar ile genifl bir seçim özgürlü ü sunmaktad r. Seri üretim program m zdaki Spindellerin güç aral 80 Watt'tan bafllar ve maximum 67 kwatt'a kadar ç kar. Daha yüksek güçlerdeki spindiller ise talep do rultusunda iste e ba l olarak üretilmektedir. SERVO KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. Hyundai ile ortak çal flma sonucu üretilen yeni nesil ENDA E 300 serisi h z kontrol cihazlar m z 5.5 ile 132 kw güç aral ndad r. V/F / Sensörsüz Vektör / Kapal Çevrim Vektör kontrol formlar na sahip cihaz m z çok de iflik yük tiplerinde (Konveyör, Asansör, Vinç, Metal germe, Kablo sarma, Pres, Fan, Pompa, So utma kuleleri, Tekstil makinalar, Y kama makinalar ) uyumlu çal flabilir. Dahili RS485 ve CAN-Bus modülü ile veri aktar labilir ve kontrol edilebilir. 5.5kW dan 22kW a kadar frenleme direnci frenleme modülü olmaks z n ba lan labilir ve yüksek ataletli yüklerde rahatl kla kullan labilir. ENDA E300 serisi, tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. DIRIS A40 bir fazl, iki fazl ve üç fazl devrelerde alçak gerilim ve orta gerilim tesislerinde kullan lan bir çok elektriksel parametreyi ölçme yetene ine sahip, ayn zamanda sayaç ifllevini de yerine getiren pano tipi flebeke analizördür. Ölçülen de erlerin tamam ve cihaz n ayarlar ekran üzerinden izlenebilir. stendi inde 4 kadranda enerji ölçümü yapabilen, ak m ve gerilim harmoniklerini 63. harmoni e kadar gösterebilen, alt/üst eflik de erlerini izleyebilen, ve haberleflme özelliklerine sahip bir cihazd r. Her faz için ve toplam ak m ölçümü (I1, I2, I3 ve IN), faz/faz ve faz/nötr gerilimleri, her faz için ve toplam aktif P (+/-), reaktif Q (+/-) ve görünen S güç, her faz için ve toplam güç faktörü PF (L/C) ve F-frekans ölçülür. GÜLBOY MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER S GORTALI AfiIRI GER L M KORUMA ki, Üç ve Dört Kutuplu Modüller Arestör ön sigortas yla tip 2 afl r gerilim korumas n bir araya getiren VAL-CP-MCB koruma ünitesi, afl r gerilim korumada sigorta gereken durumlar için tek etkin çözümdür. Devre kesici fleklinde tasarlanan arestör sigortas geçmeli afl r gerilim koruma modülünün karakteristiklerine uyarland için optimum kullan m sa lar. Bu da sigorta kullan l p kullan lmamas veya hangi tipinin kullan laca konular nda zaman kayb n önler. Geçmeli arestör yap s ve darbe gerilimine dayan kl devre kesicilere ilave olarak durum göstergesi ve ikaz konta di er önemli özelliklerdir. Sigortan n ve afl r gerilim korumas n n konumu bir bak flta görülebilir. Ayr ca sistemin koruma durumunu uzak bir noktaya gönderen izleme sistemi de mevcuttur. Arestör sigortas n n durumunun izlendi i bir çözüm ilk kez sunulmaktad r. PDT konta sayesinde bu tip sinyalizasyon azami esneklik sa lar. Ürün grubunda iki, üç ve dört kutuplu modüller mevcuttur. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. LAZERL fiaft H ZALAMA fiaft Hizalamada Yeni Standartlar PRÜFTECHNIK'in sundu u yeni girifl seviyesi ürünü SHAFTALIGN, renkli ve ayd nlatmal TFT ekran, hizalama sonuçlar n n : Smiley ve LED'ler ile kolayca izlenmesi, sonuç raporlar n n PDF olarak USB haf zaya kayd gibi yenilikçi özellikleri kullan c lara sunmaktad r. Dahili e im sensörü sayesinde lazer sensörün bulundu u aç otomatik olarak okunur ve uygun olan 70 içindeki 3 ya da 4 okuma kontrol ifllemi tamamlan r. Son olarak hizalama ifllemi s ras nda sonuçlar canl olarak izlenebilir. Hizalama sonuçlar n ücretsiz gelen ALIGNMENT REPORTER yaz l m nda raporlayabilir ve kaydedebilirsiniz. Dahili haf zas son 50 ölçümü bar nd rabilir. fi k tasar m ayn zamanda toz, su ve ya a karfl IP65 (opsiyonel IP67) koruma s n f na sahiptir. Son olarak, SHAFTALIGN büyük makinelerin elle döndürülemeyen flaftlar için ayr k hizalama opsiyonuna sahiptir. Tüm bu yeni özellikleri yak nda görmek ve denemek için MARMATEK ile irtibata geçiniz. MARMATEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. BRC LPG K TLER AB Normlar nda Üretim BRC gaz sistemleri yeni nesil araçlarla (E-3/E-4) teknolojik uyumlulu u otomotiv firmalar nca test edilip onaylanm fl bir dünya markas d r. BRC gaz sistemlerinin öne ç kan özellikleri flunlard r: nsan faktörünü ortadan kald ran otomatik LPG kalibrasyon program Plug & Drive, Programlanabilen ve benzin enjektörü prensibiyle çal flan patentli gerçek LPG enjektörü, Benzinden farks z bir sürüfl konforu veren ve zamanla bozulmayan LPG ayar yla istikrarl yak t tasarrufu sa layan teknoloji ve tüm ülke sath na yay lm fl TSE belgeli 195'den fazla yetkili servis. Sektörde 30 y l aflk n tecrübeye sahip BRC firmas n n evrensel müflteri memnuniyeti sa lam fl, en son AB normlar na göre üretilmifl, yang n dahil tüm testlerden geçmifl güvenilir otogaz sistemleri ülkemizde 0 Km araçlarda önemli ötomobil firmalar n n tercihidir. Bu firmalar Avrupa mevzuat taraf ndan belirlenen en s k kontrolleri geçerek araçlar n uygunlu unun garantisini veriyor. Bu uygunlu u sa layabilmek için tabiki BRC nin LPG kitleri tercih edilmifltir. 2A MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. adresinde giriniz. 16 KASIM 2009

17 adresinde giriniz. adresinde giriniz.

18 ESM serisi Proses ölçme ve kontrol cihazlar ile s cakl k, nem, bas nç, ak fl, ak m vs. bir çok proses de eri ölçülebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. Proses Kontrolu, Veri Toplama ve Uzaktan izleme Kullan c taraf ndan tan mlanabilen universal girifl yap s ile ESM serisi Proses ölçme ve kontrol cihazlar ile s cakl k, nem, bas nç, ak fl, ak m vs. bir çok proses de eri ölçülebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. 0/2...10Vdc, 0/4...20mA analog ak m ve gerilim giriflleri sayesinde transmitterlerden her türdeki proses verisini de erlendirebilen ürünler, yine kullan c taraf ndan tan mlanabilen Termokupl ve Termorezistans girifllerine de sahiptir. Esnek modül sistemi ile kolayca tak lacak girifl modülleri, ayn cihaz ile ikinci bir proses de iflkeninin ölçülmesine ve kontroluna imkan tan maktad r. Analog voltaj ve ak m giriflleri için 2 veya çok noktal kalibrasyon tan m-lanabilen ürünler ile istenilen skalada ve do rulukta ölçme gerçeklefltirilebilmektedir. Analog ç k fl modülü ile okunan proses de iflkeninin, re-transmisyon özelli i sayesinde sisteme analog sinyal olarak tekrar iletilmesi de mümkün olmaktad r. Analog veya modüler röle ç k fllar ile Motorlu vana kontrolu yapabilen ürün, Bumpless transfer, Remote SET özelliklerine de sahiptir. Özellikle cam, seramik, s l ifllem uygulamalar için ürün 8 ad ml k profil kontrolu da sa lamaktad r. CT ak m trafosu girifl modülü ile s t c ar zalar tespit edilebilmektedir. PID, PD, PI, P, On/Off kontrol formlar na sahip olan ürünlerde, Auto-tune ve Self-tune PID özelli i sayesinde PID katsay lar otomatik hesaplanabilmekte ve sisteme kolayca adaptasyonu sa lanabilmektedir. Teknisyen ve Operatör flifreleri korumas ile program menülerine eriflim s n rland r labilmektedir. ModBus RTU haberleflme proto-kolüne sahip olan ürün, RS-232 veya RS-485 seri haberleflme ile uzaktan izlenebilmekte, veri toplanabilmektedir. 48x48, 72x72, 96x96, 48x96, 96x48 panel boyutlar ile 5 farkl modelden oluflan ürünler, endüstrinin her alan nda kullan lmaktad r. Protakal Data Logging Software yaz l m ModBus RTU veya ASCII haberleflme protokolüne sahip ürünlerde, ölçülen proses verilerini tan mlanan s kl kta, belirlenen cihaz ve register adreslerinden toplayarak Excel, XML ve HTML formatlar nda saklayabilmekte, bu verileri grafik olarak görüntülemekte ve grafik formatlar nda kaydedebilmektedir. ESM proses kontrol cihazlar, seri haberleflmesi ile ModBus uyumlu tüm SCADA ve MRP yaz l mlar ndan veri toplanmas na imkan sa lamaktad r. EMKO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. Ortam havas nda uçucu organik bileflenlerin alg lanmas için fotoiyonizasyon detektör. Dräger Multi-PID 2 Fotoiyonizasyon Detektör 18 KASIM 2009 Dräger Multi-PID 2, uçucu organik bileflenlerin (VOC) fotoiyonizasyon yöntemi ile güvenilir bir flekilde alg lanmas n sa layan yeni nesil bir ölçüm cihaz d r. Sahip oldu u yenilikçi PIDteknolojisi yüksek hassasiyet ve sa laml a ek olarak, toprak, su yüzeyi ya da kapal kaplar n üst k sm nda oluflan gaz birikintisinin izlenmesi, s z nt tespiti, ulafl lmas güç alanlar n ölçümü gibi de iflik uygulamalar için de uygun olma özelli ine sahiptir. Standart bir 10.6 ev UV lamba ile donat lm fl olan Dräger Multi-PID 2, 0-2,000 ppm aras ölçüm aral na sahiptir. lave bir seyreltme (dilüsyon) probu ile ölçüm aral n n 20,000 ppm seviyesine kadar yükseltilmesi mümkündür. Büyük yaz tipinin kullan ld ayd nlatmal ekran n okunmas koylad r. Tüm bilgi tek bir ekranda görüntülenir. Dräger Multi-PID 2 cihaz n n yeni ergonomik tasar m, a r yük eldivenleri kullan l rken bile cihaz n kolayca çal flt r labilmesini sa lamaktad r. Üç dü meli menü sistemi cihaz n kullan m n çok kolay hale getirmektedir. Ölçümü yap lan madde tehlike s n r na ulaflm flsa (örne in en üst s n r, STEL ya da TWA), uyar vermesi için Dräger Multi-PID 2 cihaz yüksek tonlu sesli alarm veya LED alarm ile donat lm flt r. Buna ek olarak, pompa ve ak fl alarmlar da cihaz üzerinde mevcuttur. Dräger Multi-PID 2 sahip oldu u ATEX, ENTELA, NRTL onaylar ve CE-iflareti ile uluslar aras kullan ma uygundur. DRAEGER SAFETY Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 NEM SICAKLIK TRANSM TTER % 0,5 rh Yüksek Hassasiyetli Ölçüm N o v a s i n a HygroDat100, Nem Ölçümünde yüksek hassasiyeti arayanlar için rakipsiz bir üründür. Patenti Novasina'ya ait olan Electrolitic sensör teknolojisi ile ölçüm yapan %0,5 rh hassasiyetli bu ürün Mutlak Nem, Ba l Nem, Entalpi, Kar fl m miktar, Çiylenme noktas gibi parametrelerin de ölçümü ve hesaplamas n yapmaktad r. 2 adet ma/ Vdc ç k fll bu ürün ayr ca Rs232 ASCII veya CANBus protokol ç k fllar na da sahiptir. Yüksek hassasiyeti sayesinde Kalibrasyon Laboratuvarlar için ideal bir Referans Ölçüm cihaz d r. sviçre yap m olan bu ürün için de iflik kablo boyu ve prob seçenekleri mevcurtur. Haf zas nda 5 referans noktas için kalibrasyon de erleri bulunmaktad r. Referans Nem solusyonlar ile 5 noktada hassas kalibrasyon imkan sa lamaktad r. Ürün 24 Vdc veya 220 Vac besleme seçeneklerine sahiptir. Ayr ca d fl kutu için Polikarbonat ve alüminyum kasa seçenekleri de mevcuttur. TESLA ÖLÇÜ KONTROL S STEMLER Tel : Fax : adresinde giriniz. PLC YÜK HÜCRES Vinç Sistemleri çin KAYNAK SOMUN SENSÖRLER Yeni Manyetik-Endüktif Sensörler Turck firmas n n kaynak somun sensörleri Eylül 2009'da 2009 Design News Golden MouseTraps ödüllerinde En iyi ürün dal nda finalistlerden biri oldu. Otomotiv endüstrisinde araç gövdelerinde montaj eleman olarak kaynak somunlar ve ara pullar, manflon veya rakorlar kullan l r. Bu yedek parçalar n varl n n kontrol edilmesi gerekmektedir. Yeni manyetik-endüktif sensörlerimiz kaynak somunlar n n varl n n alg lanmas nda güvenilir ve ekonomik bir çözüm sunar. Baz somun veya pullar tak lmam flsa montaj prosesi durur ve ifl emri iptal edilir. E er bu hatalar alg lanmaz ise maliyetler önemli ölçüde artacakt r. Bu sensörler manyetik zay flama prensibini temel alarak pul, somun gibi demir özlü parçalar alg lar. Krom kapl prinç gövde içersinde IP67 koruma sa larlar. Üzerindeki LED, anl k anahtarlama durumunu gösterir (hedef cismin varl k/yoklu u ve hata durumlar ). DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. GE SENSING TELAIRE 7000 SER S Portatif ç Hava Kalitesi zleme Cihaz Ç FT KAT SAC TESP T S STEM Kal c M knat sl Tek Sensörle Ölçüm Alman Roland GmbH firmas ürünü R100 serisi A100 tipi Çift Kat Sac Tespiti cihazlar, metal iflleme sektörlerinde özellikle robot yada di er yöntemlerle yap lan otomatik pres beslemelerinde, yükleme ve transfer sistemlerinde, istif çözücü sistemlerde çift kat saclar n tespit edilebilmesi için tasarlanm flt r. Saclar otomatik olarak yüklendi i zaman, 2 veya daha fazla sac kazara iflleme makinesine yüklenebilir. Bu durum makine parçalar nda hasara, üretimin durmas na ya da pahal tamir gereksinimlerine neden olabilir. Çift kat sac detektörü A100, böyle bir durumun oluflmas na engel olmaktad r. Roland A100, demir içerikli malzemelerin çift kat sac kontrolünü tek-taraftan, saca temas etmek suretiyle yapan bir sistem olup, 0.04mm'den 4mm'ye kadar kal nl ktaki saclarda çift sac kontrolü yap lmas na olanak vermektedir. Farkl malzeme kal nl klar için farkl sensör çeflitleri mevcuttur. DIN Raya montaja uygun kompakt bir kutuya sahiptir. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. KIZIL-ÖTES TERMOMETRE 20:1 Optik Çözünürlük 20 KASIM 2009 Esit Elektronik taraf ndan üretilen ve afl r yük kontrolünün gerekti i alanlarda kullan lan PLC yük hücreleri, vinç sistemleri için özel olarak gelifltirilmifl pim tipi yük hücresidir. Esit Elektronik PLC Yük Hücreleri vinçlerin kald rma mekanizmas nda bulunan denge makaras na pim olarak tak l r ve makaraya gelen yükü alg lar. Alafl m çeli inden gövdesi korozyona uzun süreler dayanabilen özel boya ile kaplanm fl, ölçüm bölgesi ise paslanmaz çelik kapakla kaynakl olarak kapat lm fl olan PLC yük hücreleri IP68 s n f nda suya karfl tam korumal d r. PLC yük hücreleri vinç ve kald rma makinelerinde afl r yük kontrolü veya kald r lan yükün a rl n ölçme amac ile kullan l r. ES T ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. GE Sensing Telaire 7000 serisi portatif CO2 ve s cakl k ölçer, CO2 ölçümünü infrared absorbsiyon prensibine göre yaparken hassas bir s cakl k okumas da sa lar. Gerekli aksesuarlar n da beraberinde sat n al nmas yla ayn zamanda veri kay t ve ba l nem ölçüm özellikleri de kazanabilen Telaire 7000, güç adaptörü ile set olarak sunulmaktad r. Ayr ca 4 adet AA pil ile 80 saatin üzerinde çal flma imkan sunar. Telaire 7000 serisinin öne ç kan özellikleri flunlard r: 0 10,000 ppm CO2 görüntüleme, 0 4 VDC, 1 mv/ppm (4000 ppm max) analog ç k fl, ±1 ppm ekran çözünürlü ü, ±50 ppm ya da okunan de erin %5'i hassasiyet, 0 C 50 C ekran izleme, 0 4 VDC lineer, (0 C 40 C) analog ç k fl. ENOTEK Tel : Fax : adresinde giriniz. Proscan 510 Temass z termometre, k z l ötesi teknolojiyi kullanarak malzemelerin s cakl n yak ndan veya k sa bir mesafeden ölçer. Sadece cihaz do rultup, teti e bas n ve ölçün! (cevap süresi yaklafl k 0.3 saniye). Proscan 510'un öne ç kan özellikleri flunlard r: -32 C'dan 530 C'a kadar ölçüm aral, Hassas optik sistemli, So uk ve s cak spotlar h zl 0,3 sn tarama, 13 mm kadar küçük cisimleri 140 mm'den daha k sa mesafede tam olarak ölçme, Optik hassasiyet 20:1, Do ru ölçümleri amaçlayan dar lazer güdümü, Ayarlanabilir akustik Üst-/Alt-alarm. 20:1 optik çözünürlükle teknik uzmanlar n yapmas gereken elektriksel ve mekanik bak mlar için idealdir. S cakl n bir faktör oldu u her yerde ifle yarar. SINA ARAfiTIRMA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz.

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

İnfrared sıcaklık ölçüm

İnfrared sıcaklık ölçüm İnfrared sıcaklık ölçüm cihazı testo 830 Hızlı, temassız yüzey sıcaklık ölçümü Maks./min. değer gösterimi, temassız yüzey sıcaklığı ölçümü C Lazer ölçüm noktası işaretleyicisi ve daha uzun mesafelerde

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ ETNA Yangın Pompa Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA NFPA 20 Normuna Uygun Yangın İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 635 nem ölçüm teknolojisi 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık, hava nemi, malzeme nemi ölçümü, basınç altında çiğleşme noktası sıcaklığı,

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC200 FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC200 Stok no. Talep üzerine Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik

Detaylı

Yeni NesilTemassız RADAR Alan/Hız Debi Ölçüm Sistemi: RAVEN-EYE. www.flow-tronic.com

Yeni NesilTemassız RADAR Alan/Hız Debi Ölçüm Sistemi: RAVEN-EYE. www.flow-tronic.com Yeni NesilTemassız RADAR Alan/Hız Debi Ölçüm Sistemi: RAVEN-EYE www.flow-tronic.com Avantajlar Ortam ile hiçbir temas olmaksızın, doğru debi ölçümü; Sensör su ile temas halinde olmadığından bakım ihtiyacı

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. CNC Hidrolik Abkant Pres EcoBend, hem standart hem de opsiyonel olarak sunduğu donanım özellikleri ile kullanıcı dostu olmaya ve ekonomik anlamda iºletmenize vermiº olduğu güç ile

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı