eline Kompakt Modülleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "eline Kompakt Modülleri"

Transkript

1 KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri

2 adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin Kas m say s ile sizlerle yeniden buluflman n mutlulu unu yaflamaktay z. Her zamanki gibi, genifl bir içerik ile sizlere ulaflt rd m z Endüstri Dünyas dergisinin bu say s nda tam 81 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Kas m say s nda özel yer ay rd m z konu ise Ölçüm ve Sensörler. Hem fabrika hem de proses otomasyonunun en önemli unsurlar ndan olan sensörler ve ölçüm enstrümanlar na yönelik birçok yeni ürün haberi ve ilana dergimizin 18 ve 33'ncü sayfalar aras nda yer alan özel bölümden eriflebilirsiniz. Bu haberleri ve ilanlar ilgiyle inceleyece inizi düflünmekteyiz. Siz de erli okurlar m zdan ald m z geri dönüfllere göre, dergimizde yer verilen yeni ürün haberleri ve ilanlar ilgi ile takip edilmekte. Zaman n çok önemli bir de er oldu u günümüz ifl dünyas nda, kolay okunan ve güncel olan ürün haberlerine ulaflabiliyor olmak dergimizin en be enilen yönü. Yüzlerce sayfa aras nda bo ulmadan, kolayca okunan dergimizde yer alan firmalar da dergimize gösterilen bu ilgiden dolay memnunlar. Thomas Medya çal flanlar olarak Türkiye'de hem okurlar m zdan hem de birlikte çal flt m z firmalardan son derece olumlu geri dönüfller alabilmenin hakl gururunu yaflamaktay z. Bu nedenle, sizlere dergimize gösterdi iniz ilgiden dolay teflekkürlerimizi sunar z. Daha önceki say lar m zda da duyurdu umuz gibi, dergimizde yer verdi imiz tüm ürünler hakk nda daha detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi' ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Siz de erli okurlar m za Kas m 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Piotr Gaber Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) KUZEY-GÜNEY AMER KA, ASYA Herbert Weikes Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER BELÇ KA, HOLLANDA, LÜKSEMBURG, NG LTERE, SKAND NAVYA Marketta Lähde Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

5 adresinde giriniz. adresinde giriniz. adresinde giriniz.

6 PC tabanl kontrolün entegre edilmifl parças olarak Durum zleme Fonksiyonu. EtherCAT terminali EL3632 IEPE ivme sensörü üzerinden verileri al yor. EL3632 ile Bilimsel Otomasyon EtherCAT terminali EL3632 ile Durum zleme Fonksiyonlar kolayca Beckhoff'un EtherCAT-I/O Sistemine entegre edilebilir. Kullan c için bunun anlam : lave donan m gerekmemesi, kontrol sistemine optimum entegrasyon ve harcamalar n azalmas. Sinyal analizi, TwinCAT otomasyon yaz l m arac l ile veya bir uygulama yaz l m ile, PC'de gerçekleflir. Ölçüm verilerinin yüksek performansl haberleflmeyle PC'ye aktar lmas n n temelini gerçek zamanl Ethernet sistemi EtherCAT oluflturur. EtherCAT terminali EL3632, IEPE- (Integrated Electronics Piezo-Electric) veya ICP-arayüzü (Integrated Circuit Piezoelectric) üzerinden de iflik ivmelenme sensörlerinin do rudan ba lanmas n sa lar. Bu sensörler makinedeki, rulmandaki veya motordaki titreflimleri al r ve ölçülen de erlerin analizi ile makine tamamen ar zalanmadan hasarlar tespit ederek, bak m aral klar n uzatmak için kullan l r. Özellikle de iflik parçalardaki birçok verinin analizi ve devir h z na ba l hasar frekanslar de erlendirilmek zorundaysa, PC tabanl merkezi kontrol sistemi kullanmak büyük bir avantajd r. EL3632 ile Durum zleme Fonksiyonu, kontrol sisteminin entegre parças olmaktad r. Veriler standart I/O sisteminde toplan r ve üst katmandaki PC kontrol sistemine aktar l r. Ölçüm verilerinin de erlendirilmesi TwinCAT kütüphanesi yard m yla veya kullan c yaz l m nda PC'de gerçekleflir; buna uygun olarak uyar ve makine kapanma seviyeleri tespit edilir. Ayarlanabilen filtreler ve de iflik sensörlere göre farkl besleme gerilimleri, Durum izleme terminalinin uygulamaya göre uyarlanmas n sa lar. Yaz l m taraf nda EL3632 de iflik TwinCAT kütüphaneleri, örne in FFT (H zl Fourier Dönüflümü), dijital yüksek ve alçak geçiflli filtreler veya bant geçiren filtre gibi yüksek kaliteli filtreler ile desteklenir. TwinCAT Scope da Durum zleme fonksiyonlar n kapsayacak flekilde geniflletilmifltir. Klasik Durum izleme sistemleri pahal olmalar yan nda, ayr donan m modülleri fleklinde yap lm flt r ve otomasyon sistemiyle güçlükle akuple edilirler. Di er çözümler ise kontrol sistemine detayl bilgi vermeden sadece ilgili çal flma durumunu bildirir. EtherCAT, toplanan verileri yüksek performansla PC kontrol sistemine aktaran bir haberleflme sistemi sunuyor. Merkezi PC'de Bilimsel Otomasyon konsepti bulunmaktad r: TwinCAT, tek bir yaz l m ve donan m platformunda, klasik PLC, Hareket Kontrol ve HMI'nin yan nda, Durum zleme gibi baflka fonksiyonlar da entegre etmektedir. Bütün bileflenlerin mükemmel uyumu ve donan m harcamalar n n azalmas yan nda mühendislik çal flmas da basitleflmektedir: Konfigürasyon, programlama ve sistem tan ma fonksiyonlar tek bir sistemde TwinCAT ile gerçekleflmektedir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. Leon Teknik, Crane PFT Türkiye Yetkili Distribütörü olarak, Proses kontrol sistemlerinde REVO Pnömatik Aktüatörleri ile Türk Sanayisi'nin hizmetindedir. REVO Pnömatik Aktüatörleri 6 KASIM 2009 Proses uygulamalar nda lider marka REVO aktüatörleri, kalitesi ve sundu u yeniliklerle aktüatör teknolojisinde performans ve üstünlü ü ile bilinir. Birikmifl bilgi ve deneyimi ile her uygulama için özel aktüatör seçenekleri sunar. Do ru otomasyon tercihi günümüzün iflleme tesislerinin verimlili i ve karl l aç sndan büyük önem tafl maktad r. Basit aç k-kapal çal flma prensipleri için temel vana ve aktüatör kombinasyonlar n n yan s ra genifl bir tesisin bir parças olarak karmafl k sistemler için de solenoid vana, limit switch, pozisyoner ve bus - system kontrolü gibi aksesuarlar içeren REVO aktüatör paketlerinde uygun seçenekler mevcuttur. REVO aktüatörleri 90 derece dönüfllü vanalar n çal flmas nda (küresel vana, kelebek vana gibi) kullan l r ve ayr ca derece gibi dönüfl gerektiren uygulamalarda da kullan l r. REVO çeyrek dönüfllü aktüatörler ise kontrol gerektiren aç k ve kapal uygulamalarda kullan labilir ve REVO 'nun eflsiz dizayn sorunsuz ve sürekli bir çal flma sa lar. REVO sadece ürün de il ayn zamanda çözüm sunar. Özgün dizayn n n getirdi i esneklik ve bütün parçalar n n denemeifllemesinden geçmifl olmas beklentilerinizi karfl layan bitmifl ürünler sunmas n sa lar. REVO aktüatörleri ISO9001 /EN kalite standartlar na uygun olarak üretilmektedir. REVO Pnömatik Aktüatörleri birçok alanda kendini uzun y llardan beri ispatlam fl aktüatörlerdir. Uygulamada özellikle elektrik santrallerinde, fleker fabrikalar nda, petrokimya proseslerinde, at k yok etmede, yiyecek ve içecek üretiminde, çelik imalat nda, ka t üretiminde ve kimyasal üretimlerde tercih edilen bu aktüatörler basit tasar m na karfl n üstün Alman teknolojisinin getirmifl oldu u yüksek verimlili i ile göze çarpmaktad r. LEON TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 ÜRÜN HABERLER YEN NES L YUMUfiAK YOL VER C DIGISTART CS ve DIGISTART IS PRINTJET PRO Renkli Markalama Sistemi SENKRON SERVO TORK MOTORLARI 8000 Nm'ye Kadar Ç kan Moment Control Techniques, kullan c lar n istek ve beklentilerini dikkate alarak sürdürülen AR&GE çal flmalar sonucu üretti i yeni nesil Yumuflak Yol Verici olan DIGISTART' pazara sundu. Geliflmifl özellikleri ve kompakt yap s ile dikkati çeken DIGISTART ailesi iki temel ürün grubundan oluflmaktad r: 110kW güce kadar AC motorlar için üretilmifl küçük boyutlu basit kompakt DIGISTART CS serisi, 800kW güce kadar AC motorlar için üretilmifl geliflmifl özellik ve fonksiyonlara sahip DIGISTART IS serisi. Pazardaki en kompakt yol vericilerden birisi olan DIGISTART CS serisi, üzerindeki rotary anahtarlar yard m yla motorunuza ve uygulaman za kolayca uyarlan p k sa sürede devreye al nabilir. Ak ll DIGISTART IS serisi ise sabit ak m, ak m rampas gibi yol verme alternatifleri ve geliflmifl adaptif kontrol özellikleri ile kullan c n n uygulamas na göre özellefltirilebilen startstop profilleri oluflturulmas na olanak sa lar. CONTROL TECHNIQUES Tel : Fax : adresinde giriniz. Weidmüller, PrintJet PRO ile sizlere MultiCard format ndaki markalamalara kolay, h zl ve çevreci bask yapabilen son teknoloji ürünü bir InkJet yaz c y sunmaktad r. Siyah veya renkli olmak üzere do aya zararl madde içermeyen su bazl mürekkep ile yüksek kaliteli ve dayan kl markalama yap labilmektedir. Bofl kartufllar n z art k özel çöp de ildir. Bas lan karakter veya resimler yüksek kalitesi ile dikkat çekmekle birlikte endüstriyel ortamda Ya, Su, temizlik maddeleri veya Ultraviyolet fl nlara karfl dayan kl d r. Yeni PrintJet PRO ile birlikte kullan m kolay M-Print PRO yaz l m na da sahip olabilirsiniz. Renkli bask yapabilen yaz c m za entegre edilmifl Loader bu yaz l m üzerinden kontrol edilebilir. Markalama, tasar m program ve Yaz c n n kolay kullan m, PrintJet PRO ile CAE/CAD sistemlerinin direkt ba lant s hatalar asgariye, iflleyifl h z n azamiye ç kartarak tasarruf etmenizi sa lar. WEIDMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz. Baumüller'in en yeni motor ürünü olan DST Senkron Servo Tork Motorlar ; kal c uyar ml, yüksek kutuplu, su so utmal senkron motorlard r. DST Senkron Servo Tork Motorlar 8000Nm'ye kadar ç kan moment ve düflük devir aral na sahiptir. Düflük ve orta h zlarda yüksek tork yo unlu u isteyen direct-drive uygulamalar için özellikle uygundurlar. Dayan kl afl r yüklenme kabiliyeti ve düzgün çal flma karakteristiklerinden dolay sofistike ve dinamik uygulamalar için idealdir. Tümleflik su so utma sistemi ile yüksek koruma sa lan r. Su so utmal olarak imal edilen bu motorlar makinada kullan lan redüktörü ç kart p direkt olarak motoru makineye ba lama olana n sunar. Bu sayede daha az mekanik sistemle üretim yapan makine uzun ömür ve verimlilik özelli i kazan r. Fan içermedi inden çok düflük gürültülüdür. Ayr ca, dayan kl, kompakt yap lar ndan dolay bak m ihtiyac çok azd r. BAUMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz. COMBO SW TCH / SER C HAZ SUNUCUSU Moxa NPort S8000 Serisi KOMPAKT Ç FT RÖLE MODÜLÜ Vidal veya Yayl Ba lant l YÜKSEK YO UNLUKLU BUS TERM NALLER 12 mm'de 16 Dijital Kanal 8 KASIM 2009 Moxa Nport S8000, Endüstriyel Seri Cihaz Sunucusu ve yönetilebilir ethernet anahtar özelliklerini birlikte bar nd ran bir cihazd r. Nport S8000, üzerindeki, 2 adet Fiber, 3 adet ethernet ve 4 adet RS232/422/485 seri portlar ile seri cihazlar n ethernet tabanl cihazlar ile birlikte kullan lmas n gerektiren uygulamalarda yer ve enerji tasarrufu yan s ra maliyet avantaj yla da en ideal çözümü sunar. Nport S8000 ayn zamanda kullan fll bak m ve görüntüleme fonksiyonlar ile donat lm fl, zorlu endüstriyel ortamlarda çal flmak üzere tasarlanm fl tam donan ml yönetilebilir bir Ethernet anahtar d r. GSL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Phoenix Contact PLC röle grubuna kompakt 6.2 mm çift röle modülünü ekledi. PLC- 2R...24DC/1 versiyonu iki adet birbirlerinden ba ms z olarak kontrol edilebilen güç rölesine sahip modüldür. Her röle için bir LED durum göstergesi mevcuttur. Konvansiyonel 6 mm rölelere k yasla bu yeni röle modülü kanal say s nda %100 art fl sa lamaktad r. Bu panoda zaman ve para kazand ran bir unsurdur. Maksimum yük röle bafl na 250 V/3.5 A'dir. EN taraf ndan zorunlu k l nan elektriksel izolasyon giriflle ç k fl ve ç k fllar aras nda sa lanm flt r. Bu modül vidal veya yayl ba lant l olarak temin edilebilir. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. Beckhoff, IP 20 I/O sistemlerini I/O paketleme yo unluklar n artt ran yeni nesil Bus Terminalleriyle gelifltirdi. 'Yüksek Yo unluklu' Bus Terminallerinde 12 mm'lik terminal blo undan oluflan bir gövde içerisinde 16 dijital kanal bulunmaktad r. Elektronik sistemlerin verimlili indeki tutarl art fl sayesinde son birkaç y lda gerçeklefltirilen güç kayb azalmas ile günümüzde paketleme yo unlu unun iki kat na ç kmas mümkün k l nm flt r. Bu sonuç yüksek miktarda maliyet avantaj sa lamaktad r: Kontrol Panosundaki alan gereksinimi azalt lm fl ve kanal fiyatlar nda önemli bir düflüfl sa lanm flt r. 16-kanal terminaller hem Beckhoff Bus Terminalleri hem de EtherCAT Terminallerinde kullan labilmektedir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ÜRÜN HABERLER FOTOVOLTA K BA LANTI S STEMLER Her Türlü Ortam Koflulu için PABUÇ SIKMA MAK NASI Elektrohidrolik (Bataryal ) Klauke Multi V BRASYON TEST S STEM V994 Elektrodinamik Sars c, 289kN Kuvvet Multi-Contact Fotovoltaik Ba lant Sistemleri panelden invertere ihtiyaç duydu unuz tüm ba lant çözümlerini bünyesinde bar nd r r. Tamam test edilmifl junction boxlar, solar kablolar, konnektör uçlar, paralel ba lant konnektörleri ve bu konnektörlere uyumlu inverter ç k fllar n ndan oluflan, TÜV ve UL sertifikal Multi-Contact ürünleri konusundaki en kaliteli çözümleri sunmaktad r. Kristal modüller ve Thin Film paneller için tasarlam fl junction boxlarla beraber, Multilam teknolojisini bar nd ran MC3 ve MC4 konnektörleri 30 A' lik çal flma ak m, maximum 105 C' lik çal flma s cakl ve IP 67 koruma s n f ile her türlü ortam koflulunda baflar yla çal flabilmektedir. Multi-Contact' n yeni nesil fotovoltaik kablosu olan Flex-Sol- XL, üç ayr renk seçene i ve 1,5 mm 2, 2,5 mm 2, 4 mm 2, 6 mm 2 ve 10 mm 2 lik kesitleriyle kullan c lar na de iflik alternatifler sunmaktad r. MULT -CONTACT TÜRK YE C/O STAUBL STANBUL Tel : Fax : adresinde giriniz. Klauke Multi Kablo iflleme ihtiyaçlar na tam anlam ile bütünleflik çözüm sunan bir Universal cihazd r. 4,3 Kg l k gövdesi ve multifonksiyonel çene yap s ile, Sadece 1-2 saniye içinde çeneye tak lacak aparatlar de ifltirerek Tek bir cihaz ile 400 mm2 kadar Kablo Pabucu S kma, 40 mm Çapa Kadar Standart ve Çelik Özlü Kablo kesme, 3 mm kal nl a kadar Pano Sac na delik açma, M5,6,8,10,12 mm Çelik Vida Kesme, W- Otomat Ray Kesme ifllemleri sorunsuz ve son derece h zl yap labilmektedir. H zl flarj cihaz ile 15 dk da fiarj olan Multi bir flarj ile 150 ifllem yapabilmektedir. Ayr ca temin edilebilen flebeke adaptörü ile atelyelerde, bataryas ile sahada kullan c lar n rahatl kla yanlar nda tafl y p kullanabilecekleri flekilde çantas ile toplam 8 Kg a rl a ulaflan Multi komple bir Atelye hizmeti vermektedir. KARDEfi ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz. LDS'in su so utmal elektrodinamik sars c lar uydu, avionik, uzay simülasyonu, askeri ve patlay c özelli i tafl yan ürünler gibi dünyan n en karmafl k test uygulamalar nda kullan lmaktad r. 289kN sinus kuvvet üretebilen ve 5 ton a rla a kadar olan büyük kütlelerdeki ürünleri test etmek için tasarlanm fl mükemmel bir vibrasyon test cihaz d r. Dünya çap nda, kontrollü ortamlarda ve özellikle temiz odalarda kullan lmaktad r. Sistemin eflsiz armatür süspansiyon özelli i mükemmel çarpaz eksenel kontrolü ve titreflim özelli i sa lamaktad r. Tüm sistemlerde ilave ve de iflik ebatlardaki yatay tabla seçenekleri ile, vibrasyon test kabiliyetlerinize geniflletmenize olanak sa lar. Ayr ca Lin-E-Air ad n verdi imiz 'hava yast k' süspansiyon seçene i ile sistemin zemine uygulad titreflim etkilerini en aza indirerek, mükemmel bir izolasyon sa lamaktad r. BALKANLAR LTD. Tel : Fax : adresinde giriniz. REXROTH'TAN PS 6000 S STEM Dirençli Punta Kayna Kontrolü VALF ADALARI 32 Valf Kapasiteli AKÜ fiarj C HAZLARI Switch Mode 10 KASIM 2009 Punta Kaynak ve dikifl Kaynak prosesini s k kullanan Otomotif sektörü, Kaynak hat kullan c lar ve Kaynak makinesi üreticileri için Bosch Rexroth'un PS 6000 Dirençli Kaynak konsepti vazgeçilmez avantajlar sunmaktad r. PS 6000 ailesi kaynak fleklinize ba ms z <500 A ile A aras uygulaman z için gereken regüle edilmifl ak m sa lamaktad r. Entegre PSS5000 Kaynak kontrol kart ile, AC (50 Hz) veya MF (1000 Hz) güç ç k fl n n kontrol edilmesinin yan s ra d fl birim otomasyon ayg tlar ile haberleflmeyi sa lar. PS 6000 konseptin içerisinde y llardan ötürü gelen dirençli Kaynak teknolojisinin problem çözümleri ve tecrübe birikimi entegre edilmifltir. SERVO KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. Festo dan Safkan entegrasyon: Adaptörsüz, 18, 26 ve 42 mm olmak üzere üç valf boyutunda maksimum 32 valf kapasiteli bir valf adas... ama VTSA standart uygunlu u ve uygulama esnekli i bak m ndan da dikkate de er: %100 ISO ve ISO uygunlu u ile maksimum 512 I/O'ya kadar varan kapsaml fonksiyon ve sistem entegrasyon imkan çok de iflik konfigürasyon olanaklar n n kap s n aç yor. Metal versiyonunda CPX-AIDA ya da standart dizaynl CPX arac l yla al fl lagelmifl tüm endüstriyel seri haberleflme sistemlerine ve eternete entegrasyonu mümkün. Tüm bu özelliklere ek olarak entegre ar za arama konseptinin, hata/ar za tan mlama fonksiyonunun da dahil oldu unu belirtmeyi unutmayal m. FESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. MRS Akü fiarj grubunun yeni üyesi olan Switch Mode akü flarj cihazlar beklentilerinizden çok daha fazlas n sunuyor. Geliflmifl yaz l m ve özel flarj program sayesinde aküler daha güvenli olarak flarj edilmifl olur. Karmafl k olmayan yap s, kolay bak m özellikleri, kullan c dostu program ve di er üstün özellikleri ile her türlü ihtiyaca cevap verir. Switch Mode akü flarj cihaz n n en önemli özelli i hem besleme kayna, hem de akü flarj cihaz olarak kullan labilmesidir. Ayr ca düflük ripple faktörü sayesinde akünün ömrü uzar. Cihaz a rl ve ebatlar n n problem oldu u yerlerde, küçük boyutlar ve hafifli iyle ideal bir çözümdür. MRS ELEKTR K C HAZLARI Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER FISHER 4320 Wireless Pozisyon Monitör S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜLER H zl Ad m Tepkisi EUCHNER JOYSTICK IP65 Koruma S n f nda Kontrol vanalar nda oransal, on-off vanalarda aç k-kapal pozisyon bilgisinin (dikey, lineer ve 90 ) WirelessHART (2.4 GHz) üzerinden iletilmesi amac yla tasarlanan bu ürün ayr ca seviye sensörlerine, relief ve manual vanalara kolayca monte edilerek, kullan labilmektedir. Pozisyon bilgisinin yan s ra cihaz s cakl ve güç modelinin durumunuda HART protokolü sayesinde sisteme bildirmektedir. Patentli temass z pozisyon ölçüm teknolojisine sahip cihaz n üzerindeki buton ve likit kristal gösterge kullan m, montaj ve iflletme kolayl sa lamaktad r. Cihaz menüsünde 11 ayr dil deste i vard r. IS (Intrinsically Safe) ve Non- Indective dizayn yla tüm tehlikeli bölgelerde (Zone) WirelessHART protokolüne sahip PLS, DCS, SCADA ve AMS sistemlerinde rahatl kla kullan labilir. Uzun ömürlü lityum power modül dizayn sayesinde minimum 5 y ll k batarya ömrüne sahiptir. EMERSON PROCESS MANAGEMENT Tel : Fax : adresinde giriniz. Saha uygulamalar nda özellikle standart olmayan sinyalleri, standart hale getirerek kullan ma uygun hale getirmektedir. Sinyal ile ifllemci aras nda izolasyon sa layarak sahada oluflabilecek ar zalar ifllemciye iletmez. H zl ad m tepkisi sayesinde; sahadaki sinyali ifllemciye k sa sürede iletir. Sinyal dönüfltürücülerimiz, konfigre edilebilir ve standart olarak siparifl edilebilmektedir. 2 yol izoleli ve 3 yol izoleli olarak siparifl edilebilmektedirler. Konfigre edilebilir özellikteki sinyal dönüfltürücülerimiz, de iflken girifl tiplerine göre tek bir üründe çözüm sunabilme özelli ine sahiptir. Standart sinyal dönüfltürücülerimiz sayesinde kullan lmayacak özelliklere ekstra ücretler ödenmez. Teknik Özellikleri: 1.5 kv izolasyon, Çal flma gerilimi 9-30VDC, Çal flma s cakl C, Afl r gerilim ve ters ba lant ya karfl koruma, H zl Ad m Tepkisi <200 ms, Yüksek dönüflüm hassasiyeti, Düflük güç tüketimi, CE sertifikasyonu, nce tasar m, Raya montaj. KLEMSAN ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz. Gün geçtikçe makinelerin kontrol panelleri üzerinde dü meler yerine operatörlerin daha rahat kullanabildi i Joystickler kullan lmaktad r. Joystickler ayn zamanda makinelerin görsel olarak da teknolojik bir görünüfle bürünmesini sa lar ve kullan c memnuniyetini artt r r. Joystickler basit olarak el ile çeflitli yönlerde aktive edilen, tafl nabilir veya sabit kontrol panellerinde kullan lan kontrol anahtarlar d r. Genelde metal iflleme, inflaat makineleri, tafl ma, depolama gibi uygulama alanlar nda yer bulmufltur. EUCHNER Joystikleri 6 farkl gövde seçene i ile 1-8 yönlü, kalmal veya yay geri dönüfl, 2 kademeli veya tek kademe, merkez anahtarlama, kilitleme, analog ç k fl, push buton gibi bir çok farkl teknik özellik sunabilmektedir. Kolay montaj edilebilmesi ve servis süresinin uzun olmas ayr ca körükleri sayesinde IP65 koruma s n f nda ve GERMANISHER LLOYD sertifikal olmas zor koflullarda da kullan m imkan vermektedir. ENTEK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. TELEFON HATTI ÜZERINDEN ETHERNET JetCon 2502 Endüstriyel Ethernet VDSL2 Extender PCB TASARIM PROGRAMI CADSTAR Güçlü Bask Devre Tasar m DOMAK PAKET H DROFOR Tek Pompal Çok Kademeli 12 KASIM 2009 Ethernet ba lant n z mevcut telefon hatt n z üzerinden 3000 feet (yaklafl k 1 km) uzatman z mümkün. Bilindi i gibi standart Ethernet kablosu ile ulafl labilecek maksimum mesafe 100 m.' dir. Daha uzun mesafeler için fiber optik kablo kullan lmas gerekmektedir ve fiber kablolar n maliyeti de oldukça yüksektir. Bunun yerine Korenix Jetcon 2502 transparan yap s yla, herhangi bir konfigürasyona gerek duyulmadan, mevcut telefon altyap s n, ayn zamanda Ethernet altyap s na dönüfltürüyor. Ve bunu VDSL2 gibi oldukça genifl band sa layan teknoloji ile gerçeklefltiriyor. ADSL ile sa lanabilecek maksimum h z 6-8 Mbps, ADSL2 ile 25 Mbps iken, VDSL2 bu h z 100Mbps' e tafl yor. Bu yönüyle ADSL' den VDSL' e geçifli daha once devrim niteli inde gerçekleflen 56K data modemden ADSL' e geçifle rahatl kla benzetebiliriz. BAfiARI MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. CADSTAR yaz l m ZUKEN firmas n n sezgisel ifl ak fl ile tasar mc lara, tasar m ifl ak fl boyunca yol gösteren, veri kayb n önleyen, performans n z artt ran güçlü bir PCB tasar m çözümüdür. CADSTAR ile daha az planlama zaman harcayarak PCB tasar mlar n z h zl bir flekilde yapabilirsiniz. Projenize bafllad n z andan itibaren tasar m, üretim, maliyet ve çevre ile ilgili konular projenize dahil edebilirsiniz. CADSTAR MRP, ERP ve PDM sistemleri ile entegre edilebilir. leri derece kural kontrolleri ile PCB parametrelerini iste inize göre detayl bir flekilde ayarlayabilir, bu kurallar tüm projeye veya belli bir alana uygulayabilirsiniz. Program genifl bir kütüphane deste ine sahiptir ayr ca di er PCB programlar nda haz rlanm fl projeleri CADSTAR içerisine aktarabilirsiniz. Program n teknik deste i ve e itimleri CPV Bilgi Teknolojileri taraf ndan Türkçe olarak verilmektedir. CPV B LG TEKNOLOJ LER Tel : Fax : adresinde giriniz. Tek pompal çok kademeli hidroforlar m z sanayi tesislerinde, toplu konutlarda, sulama sistemlerinde düflük elektrik sarfiyat ve bak m istemeyen yap s yla rakipsiz hidroforlard r. Kendinden emiflli olmayan dik milli santrifüj pompalard r. Pompa motora özel bir kaplin ile ba lanmaktad r. Pompa mili ve gövde borusu paslanmaz çelik, fan ve difüzör grubu polikarbonat malzemeden imal edilmifllerdir. Motor özellikleri : 220 ve 380 V - 50 Hz F izolasyonlu, 2900 d/d. Bas nç aral : m. Debi aral : 1 m_/h-8 m_/h. Güç aral : 1,5-3 HP. Avantajlar : Yüksek verimli ve elektrik tüketimi az. Sessiz, pratik. Uzun ömürlü. Bak m gerektirmez. Az yer kaplar. Hijyeniktir. Montaj kolay. Motor, motor koruma flalteri ile afl r ak m ve k sa devreye karfl korunmufltur. Pompan n kuruda çal flmamas na karfl flatör ile koruma sa lanm flt r. Kollektör üzerinde emniyet ventili vard r. DOMAK POMPA Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde 30492giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER BASINÇLI HAVA KURUTUCULARI So utmal Tip ICR845-2L FLEXLENS KOD OKUYUCU Yeni, Uzun Mesafeli YEN D J TAL MULT METRELER DMM4020, DMM4040, DMM4050 Atlas Copco, yeni FX serisi so utucu tip bas nçl hava kurutucular n siz de erli müflterilerinin hizmetine sunmaktad r. Dünyan n neresine giderseniz gidin, lider endüstri kurulufllar nda Atlas Copco kurutucular n göreceksiniz. Bunun sebebi, sorunsuz ve uzun dönemli bir operasyon için en iyi çözümleri Atlas Copco kurutucular ile elde etmeleridir. Bir defa daha yeni FX serisi kurutucular yla Atlas Copco; güvenilir, düflük maliyetli ve basit çözümleri bir arada pazara sürmektedir. Atlas Copco FX serisi; sabit çi lenme noktas (PDP), basit ve güvenilirli i kan tlanm fl bir dizayn, yerleflim ve montaj kolayl sa layan paket sistem ve uzun servis aral klar gibi özellikleri sayesinde müflteri memnuniyetini taahhüt etmektedir. ATLAS COPCO Tel : Fax : adresinde giriniz. 1B ve 2B kodlar n tan mlanmas nda, 2 m'ye varan mesafelerden okuma isteniyor ise ICR845-2L FlexLens kamera bazl kod okuyucu en iyi çözümdür. Büyük okuma alan içerisinde hem sabit hem de hareketli nesnelerin yüksek okuma güvenilirli i ile tan mlanmas nda, k sa de erlendirme süresi ile ICR845-2L FlexLens ideal bir üründür. Özellikle uygulama alanlar aras nda otomotiv sektörü, paketleme/ambalaj sistemleri ve lojistik alan nda pekçok uygulama yer almaktad r. ICR845-2L FlexLens ve CLV serisi lazer taray c lar n ba lant sistemleri tamamen ayn oldu undan, hem yeni uygulamalar hem de mevcut tesislerde yap lacak revizyon çal flmalar için eflit basit ifllemler gereklidir. Böylece ara sistem geçifllerinin yap lmas da son derece kolaylaflt r lmaktad r. SICK TÜRK YE Tel : Fax: adresinde giriniz. Yeni Tektronix 5.5 ve 6.5 dijit masa tipi multimetreler ile gerilim, ak m, direnç, frekans, peryod, kapasite ve s cakl k ölçümlerini yüksek hassasiyet ve do rulukla yapabilirsiniz. Ayr ca bu ölçümlerin zamana göre de iflimini izleyebilir, kay t edebilir ve istatistiksel de erlere bakarak devrenizin performans n n nas l de iflti ini görebilirsiniz. Üstelik kolay bir kullan ma sahip Tektronix multimetrelerde, ön paneldeki butonlar ile s k kullan lan parametre ve fonksiyonlara kolayl kla ulaflabilirsiniz. Yine 6 adet tan mlanabilir setup butonu ile önceden tan mlad n z ayarlar h zl ca ça rabilirsiniz. Ayr ca zengin ba lant seçenekleri ile RS-232, USB, GPIB ve LAN arabirimleri üzerinden bilgisayar n za ba lanabilir ve cihaz ile birlikte standart olarak gelen National Instruments SignalExpress Tektronix Edition yaz l m ile ölçüm verilerini bilgisayar n za aktarabilirsiniz. NETES Tel : Fax : adresinde giriniz. SP NDEL MOTORLARI Yüksek Performansl Jaeger AC DRIVE ENDA E300 Serisi DIRIS A40 fiebeke ANAL ZÖRÜ Enerji Ölçüm S n f : Class 0,5S 14 KASIM 2009 Alfred Jaeger GmbH SF-Elektromaschinenbau, genifl "yüksek h zl spindel" ürün yelpazesiyle do ru, yüksek çözünürlüklü frezeleme görevleri için eksiksiz çözümler sunmaktad r. Üretim program, manuel spindeller, silindirik formatl spindeller ve mounting taper spindellerini içermektedir. Jaeger ek olarak, spindelleri çal flt rmak için dönüfltürücü ve so utucu gibi aksesuarlar da üretmektedir. Jaeger Yüksek Performans Spindelleri çap 33 mm ile 150 mm aral nda de iflen, farkl k skaç tipleri ve uygulamaya yönelik dizaynl flanfllar ile genifl bir seçim özgürlü ü sunmaktad r. Seri üretim program m zdaki Spindellerin güç aral 80 Watt'tan bafllar ve maximum 67 kwatt'a kadar ç kar. Daha yüksek güçlerdeki spindiller ise talep do rultusunda iste e ba l olarak üretilmektedir. SERVO KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. Hyundai ile ortak çal flma sonucu üretilen yeni nesil ENDA E 300 serisi h z kontrol cihazlar m z 5.5 ile 132 kw güç aral ndad r. V/F / Sensörsüz Vektör / Kapal Çevrim Vektör kontrol formlar na sahip cihaz m z çok de iflik yük tiplerinde (Konveyör, Asansör, Vinç, Metal germe, Kablo sarma, Pres, Fan, Pompa, So utma kuleleri, Tekstil makinalar, Y kama makinalar ) uyumlu çal flabilir. Dahili RS485 ve CAN-Bus modülü ile veri aktar labilir ve kontrol edilebilir. 5.5kW dan 22kW a kadar frenleme direnci frenleme modülü olmaks z n ba lan labilir ve yüksek ataletli yüklerde rahatl kla kullan labilir. ENDA E300 serisi, tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. DIRIS A40 bir fazl, iki fazl ve üç fazl devrelerde alçak gerilim ve orta gerilim tesislerinde kullan lan bir çok elektriksel parametreyi ölçme yetene ine sahip, ayn zamanda sayaç ifllevini de yerine getiren pano tipi flebeke analizördür. Ölçülen de erlerin tamam ve cihaz n ayarlar ekran üzerinden izlenebilir. stendi inde 4 kadranda enerji ölçümü yapabilen, ak m ve gerilim harmoniklerini 63. harmoni e kadar gösterebilen, alt/üst eflik de erlerini izleyebilen, ve haberleflme özelliklerine sahip bir cihazd r. Her faz için ve toplam ak m ölçümü (I1, I2, I3 ve IN), faz/faz ve faz/nötr gerilimleri, her faz için ve toplam aktif P (+/-), reaktif Q (+/-) ve görünen S güç, her faz için ve toplam güç faktörü PF (L/C) ve F-frekans ölçülür. GÜLBOY MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER S GORTALI AfiIRI GER L M KORUMA ki, Üç ve Dört Kutuplu Modüller Arestör ön sigortas yla tip 2 afl r gerilim korumas n bir araya getiren VAL-CP-MCB koruma ünitesi, afl r gerilim korumada sigorta gereken durumlar için tek etkin çözümdür. Devre kesici fleklinde tasarlanan arestör sigortas geçmeli afl r gerilim koruma modülünün karakteristiklerine uyarland için optimum kullan m sa lar. Bu da sigorta kullan l p kullan lmamas veya hangi tipinin kullan laca konular nda zaman kayb n önler. Geçmeli arestör yap s ve darbe gerilimine dayan kl devre kesicilere ilave olarak durum göstergesi ve ikaz konta di er önemli özelliklerdir. Sigortan n ve afl r gerilim korumas n n konumu bir bak flta görülebilir. Ayr ca sistemin koruma durumunu uzak bir noktaya gönderen izleme sistemi de mevcuttur. Arestör sigortas n n durumunun izlendi i bir çözüm ilk kez sunulmaktad r. PDT konta sayesinde bu tip sinyalizasyon azami esneklik sa lar. Ürün grubunda iki, üç ve dört kutuplu modüller mevcuttur. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. LAZERL fiaft H ZALAMA fiaft Hizalamada Yeni Standartlar PRÜFTECHNIK'in sundu u yeni girifl seviyesi ürünü SHAFTALIGN, renkli ve ayd nlatmal TFT ekran, hizalama sonuçlar n n : Smiley ve LED'ler ile kolayca izlenmesi, sonuç raporlar n n PDF olarak USB haf zaya kayd gibi yenilikçi özellikleri kullan c lara sunmaktad r. Dahili e im sensörü sayesinde lazer sensörün bulundu u aç otomatik olarak okunur ve uygun olan 70 içindeki 3 ya da 4 okuma kontrol ifllemi tamamlan r. Son olarak hizalama ifllemi s ras nda sonuçlar canl olarak izlenebilir. Hizalama sonuçlar n ücretsiz gelen ALIGNMENT REPORTER yaz l m nda raporlayabilir ve kaydedebilirsiniz. Dahili haf zas son 50 ölçümü bar nd rabilir. fi k tasar m ayn zamanda toz, su ve ya a karfl IP65 (opsiyonel IP67) koruma s n f na sahiptir. Son olarak, SHAFTALIGN büyük makinelerin elle döndürülemeyen flaftlar için ayr k hizalama opsiyonuna sahiptir. Tüm bu yeni özellikleri yak nda görmek ve denemek için MARMATEK ile irtibata geçiniz. MARMATEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. BRC LPG K TLER AB Normlar nda Üretim BRC gaz sistemleri yeni nesil araçlarla (E-3/E-4) teknolojik uyumlulu u otomotiv firmalar nca test edilip onaylanm fl bir dünya markas d r. BRC gaz sistemlerinin öne ç kan özellikleri flunlard r: nsan faktörünü ortadan kald ran otomatik LPG kalibrasyon program Plug & Drive, Programlanabilen ve benzin enjektörü prensibiyle çal flan patentli gerçek LPG enjektörü, Benzinden farks z bir sürüfl konforu veren ve zamanla bozulmayan LPG ayar yla istikrarl yak t tasarrufu sa layan teknoloji ve tüm ülke sath na yay lm fl TSE belgeli 195'den fazla yetkili servis. Sektörde 30 y l aflk n tecrübeye sahip BRC firmas n n evrensel müflteri memnuniyeti sa lam fl, en son AB normlar na göre üretilmifl, yang n dahil tüm testlerden geçmifl güvenilir otogaz sistemleri ülkemizde 0 Km araçlarda önemli ötomobil firmalar n n tercihidir. Bu firmalar Avrupa mevzuat taraf ndan belirlenen en s k kontrolleri geçerek araçlar n uygunlu unun garantisini veriyor. Bu uygunlu u sa layabilmek için tabiki BRC nin LPG kitleri tercih edilmifltir. 2A MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. adresinde giriniz. 16 KASIM 2009

17 adresinde giriniz. adresinde giriniz.

18 ESM serisi Proses ölçme ve kontrol cihazlar ile s cakl k, nem, bas nç, ak fl, ak m vs. bir çok proses de eri ölçülebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. Proses Kontrolu, Veri Toplama ve Uzaktan izleme Kullan c taraf ndan tan mlanabilen universal girifl yap s ile ESM serisi Proses ölçme ve kontrol cihazlar ile s cakl k, nem, bas nç, ak fl, ak m vs. bir çok proses de eri ölçülebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. 0/2...10Vdc, 0/4...20mA analog ak m ve gerilim giriflleri sayesinde transmitterlerden her türdeki proses verisini de erlendirebilen ürünler, yine kullan c taraf ndan tan mlanabilen Termokupl ve Termorezistans girifllerine de sahiptir. Esnek modül sistemi ile kolayca tak lacak girifl modülleri, ayn cihaz ile ikinci bir proses de iflkeninin ölçülmesine ve kontroluna imkan tan maktad r. Analog voltaj ve ak m giriflleri için 2 veya çok noktal kalibrasyon tan m-lanabilen ürünler ile istenilen skalada ve do rulukta ölçme gerçeklefltirilebilmektedir. Analog ç k fl modülü ile okunan proses de iflkeninin, re-transmisyon özelli i sayesinde sisteme analog sinyal olarak tekrar iletilmesi de mümkün olmaktad r. Analog veya modüler röle ç k fllar ile Motorlu vana kontrolu yapabilen ürün, Bumpless transfer, Remote SET özelliklerine de sahiptir. Özellikle cam, seramik, s l ifllem uygulamalar için ürün 8 ad ml k profil kontrolu da sa lamaktad r. CT ak m trafosu girifl modülü ile s t c ar zalar tespit edilebilmektedir. PID, PD, PI, P, On/Off kontrol formlar na sahip olan ürünlerde, Auto-tune ve Self-tune PID özelli i sayesinde PID katsay lar otomatik hesaplanabilmekte ve sisteme kolayca adaptasyonu sa lanabilmektedir. Teknisyen ve Operatör flifreleri korumas ile program menülerine eriflim s n rland r labilmektedir. ModBus RTU haberleflme proto-kolüne sahip olan ürün, RS-232 veya RS-485 seri haberleflme ile uzaktan izlenebilmekte, veri toplanabilmektedir. 48x48, 72x72, 96x96, 48x96, 96x48 panel boyutlar ile 5 farkl modelden oluflan ürünler, endüstrinin her alan nda kullan lmaktad r. Protakal Data Logging Software yaz l m ModBus RTU veya ASCII haberleflme protokolüne sahip ürünlerde, ölçülen proses verilerini tan mlanan s kl kta, belirlenen cihaz ve register adreslerinden toplayarak Excel, XML ve HTML formatlar nda saklayabilmekte, bu verileri grafik olarak görüntülemekte ve grafik formatlar nda kaydedebilmektedir. ESM proses kontrol cihazlar, seri haberleflmesi ile ModBus uyumlu tüm SCADA ve MRP yaz l mlar ndan veri toplanmas na imkan sa lamaktad r. EMKO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. Ortam havas nda uçucu organik bileflenlerin alg lanmas için fotoiyonizasyon detektör. Dräger Multi-PID 2 Fotoiyonizasyon Detektör 18 KASIM 2009 Dräger Multi-PID 2, uçucu organik bileflenlerin (VOC) fotoiyonizasyon yöntemi ile güvenilir bir flekilde alg lanmas n sa layan yeni nesil bir ölçüm cihaz d r. Sahip oldu u yenilikçi PIDteknolojisi yüksek hassasiyet ve sa laml a ek olarak, toprak, su yüzeyi ya da kapal kaplar n üst k sm nda oluflan gaz birikintisinin izlenmesi, s z nt tespiti, ulafl lmas güç alanlar n ölçümü gibi de iflik uygulamalar için de uygun olma özelli ine sahiptir. Standart bir 10.6 ev UV lamba ile donat lm fl olan Dräger Multi-PID 2, 0-2,000 ppm aras ölçüm aral na sahiptir. lave bir seyreltme (dilüsyon) probu ile ölçüm aral n n 20,000 ppm seviyesine kadar yükseltilmesi mümkündür. Büyük yaz tipinin kullan ld ayd nlatmal ekran n okunmas koylad r. Tüm bilgi tek bir ekranda görüntülenir. Dräger Multi-PID 2 cihaz n n yeni ergonomik tasar m, a r yük eldivenleri kullan l rken bile cihaz n kolayca çal flt r labilmesini sa lamaktad r. Üç dü meli menü sistemi cihaz n kullan m n çok kolay hale getirmektedir. Ölçümü yap lan madde tehlike s n r na ulaflm flsa (örne in en üst s n r, STEL ya da TWA), uyar vermesi için Dräger Multi-PID 2 cihaz yüksek tonlu sesli alarm veya LED alarm ile donat lm flt r. Buna ek olarak, pompa ve ak fl alarmlar da cihaz üzerinde mevcuttur. Dräger Multi-PID 2 sahip oldu u ATEX, ENTELA, NRTL onaylar ve CE-iflareti ile uluslar aras kullan ma uygundur. DRAEGER SAFETY Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 NEM SICAKLIK TRANSM TTER % 0,5 rh Yüksek Hassasiyetli Ölçüm N o v a s i n a HygroDat100, Nem Ölçümünde yüksek hassasiyeti arayanlar için rakipsiz bir üründür. Patenti Novasina'ya ait olan Electrolitic sensör teknolojisi ile ölçüm yapan %0,5 rh hassasiyetli bu ürün Mutlak Nem, Ba l Nem, Entalpi, Kar fl m miktar, Çiylenme noktas gibi parametrelerin de ölçümü ve hesaplamas n yapmaktad r. 2 adet ma/ Vdc ç k fll bu ürün ayr ca Rs232 ASCII veya CANBus protokol ç k fllar na da sahiptir. Yüksek hassasiyeti sayesinde Kalibrasyon Laboratuvarlar için ideal bir Referans Ölçüm cihaz d r. sviçre yap m olan bu ürün için de iflik kablo boyu ve prob seçenekleri mevcurtur. Haf zas nda 5 referans noktas için kalibrasyon de erleri bulunmaktad r. Referans Nem solusyonlar ile 5 noktada hassas kalibrasyon imkan sa lamaktad r. Ürün 24 Vdc veya 220 Vac besleme seçeneklerine sahiptir. Ayr ca d fl kutu için Polikarbonat ve alüminyum kasa seçenekleri de mevcuttur. TESLA ÖLÇÜ KONTROL S STEMLER Tel : Fax : adresinde giriniz. PLC YÜK HÜCRES Vinç Sistemleri çin KAYNAK SOMUN SENSÖRLER Yeni Manyetik-Endüktif Sensörler Turck firmas n n kaynak somun sensörleri Eylül 2009'da 2009 Design News Golden MouseTraps ödüllerinde En iyi ürün dal nda finalistlerden biri oldu. Otomotiv endüstrisinde araç gövdelerinde montaj eleman olarak kaynak somunlar ve ara pullar, manflon veya rakorlar kullan l r. Bu yedek parçalar n varl n n kontrol edilmesi gerekmektedir. Yeni manyetik-endüktif sensörlerimiz kaynak somunlar n n varl n n alg lanmas nda güvenilir ve ekonomik bir çözüm sunar. Baz somun veya pullar tak lmam flsa montaj prosesi durur ve ifl emri iptal edilir. E er bu hatalar alg lanmaz ise maliyetler önemli ölçüde artacakt r. Bu sensörler manyetik zay flama prensibini temel alarak pul, somun gibi demir özlü parçalar alg lar. Krom kapl prinç gövde içersinde IP67 koruma sa larlar. Üzerindeki LED, anl k anahtarlama durumunu gösterir (hedef cismin varl k/yoklu u ve hata durumlar ). DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. GE SENSING TELAIRE 7000 SER S Portatif ç Hava Kalitesi zleme Cihaz Ç FT KAT SAC TESP T S STEM Kal c M knat sl Tek Sensörle Ölçüm Alman Roland GmbH firmas ürünü R100 serisi A100 tipi Çift Kat Sac Tespiti cihazlar, metal iflleme sektörlerinde özellikle robot yada di er yöntemlerle yap lan otomatik pres beslemelerinde, yükleme ve transfer sistemlerinde, istif çözücü sistemlerde çift kat saclar n tespit edilebilmesi için tasarlanm flt r. Saclar otomatik olarak yüklendi i zaman, 2 veya daha fazla sac kazara iflleme makinesine yüklenebilir. Bu durum makine parçalar nda hasara, üretimin durmas na ya da pahal tamir gereksinimlerine neden olabilir. Çift kat sac detektörü A100, böyle bir durumun oluflmas na engel olmaktad r. Roland A100, demir içerikli malzemelerin çift kat sac kontrolünü tek-taraftan, saca temas etmek suretiyle yapan bir sistem olup, 0.04mm'den 4mm'ye kadar kal nl ktaki saclarda çift sac kontrolü yap lmas na olanak vermektedir. Farkl malzeme kal nl klar için farkl sensör çeflitleri mevcuttur. DIN Raya montaja uygun kompakt bir kutuya sahiptir. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. KIZIL-ÖTES TERMOMETRE 20:1 Optik Çözünürlük 20 KASIM 2009 Esit Elektronik taraf ndan üretilen ve afl r yük kontrolünün gerekti i alanlarda kullan lan PLC yük hücreleri, vinç sistemleri için özel olarak gelifltirilmifl pim tipi yük hücresidir. Esit Elektronik PLC Yük Hücreleri vinçlerin kald rma mekanizmas nda bulunan denge makaras na pim olarak tak l r ve makaraya gelen yükü alg lar. Alafl m çeli inden gövdesi korozyona uzun süreler dayanabilen özel boya ile kaplanm fl, ölçüm bölgesi ise paslanmaz çelik kapakla kaynakl olarak kapat lm fl olan PLC yük hücreleri IP68 s n f nda suya karfl tam korumal d r. PLC yük hücreleri vinç ve kald rma makinelerinde afl r yük kontrolü veya kald r lan yükün a rl n ölçme amac ile kullan l r. ES T ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. GE Sensing Telaire 7000 serisi portatif CO2 ve s cakl k ölçer, CO2 ölçümünü infrared absorbsiyon prensibine göre yaparken hassas bir s cakl k okumas da sa lar. Gerekli aksesuarlar n da beraberinde sat n al nmas yla ayn zamanda veri kay t ve ba l nem ölçüm özellikleri de kazanabilen Telaire 7000, güç adaptörü ile set olarak sunulmaktad r. Ayr ca 4 adet AA pil ile 80 saatin üzerinde çal flma imkan sunar. Telaire 7000 serisinin öne ç kan özellikleri flunlard r: 0 10,000 ppm CO2 görüntüleme, 0 4 VDC, 1 mv/ppm (4000 ppm max) analog ç k fl, ±1 ppm ekran çözünürlü ü, ±50 ppm ya da okunan de erin %5'i hassasiyet, 0 C 50 C ekran izleme, 0 4 VDC lineer, (0 C 40 C) analog ç k fl. ENOTEK Tel : Fax : adresinde giriniz. Proscan 510 Temass z termometre, k z l ötesi teknolojiyi kullanarak malzemelerin s cakl n yak ndan veya k sa bir mesafeden ölçer. Sadece cihaz do rultup, teti e bas n ve ölçün! (cevap süresi yaklafl k 0.3 saniye). Proscan 510'un öne ç kan özellikleri flunlard r: -32 C'dan 530 C'a kadar ölçüm aral, Hassas optik sistemli, So uk ve s cak spotlar h zl 0,3 sn tarama, 13 mm kadar küçük cisimleri 140 mm'den daha k sa mesafede tam olarak ölçme, Optik hassasiyet 20:1, Do ru ölçümleri amaçlayan dar lazer güdümü, Ayarlanabilir akustik Üst-/Alt-alarm. 20:1 optik çözünürlükle teknik uzmanlar n yapmas gereken elektriksel ve mekanik bak mlar için idealdir. S cakl n bir faktör oldu u her yerde ifle yarar. SINA ARAfiTIRMA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı