ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM"

Transkript

1 TR ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM BELGE NO: BASKI 1 E 0212 LA-LB

2 TR MONTAJ DİYAGRAMI

3

4 TR I-Elektrik kablosu giriş i B Su kaynağı Bağlantısı (0,5-5 F) Ø3/4 M ISO 7/1 C Su Boş altma Bağlantısı Ø1 1/4M ISO 7/1 N Buhar yoğunlaş ması, su bağlantısı Ø3/4 M ISO 7/1

5 ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ VE KULLANIM TALİMATLARI İçindekiler - Montaj diyagramları..4 - Cihazın Kimliği...25 I. ANA Ö ZELLİKLER Cihazın Tanımı Tablo.1 Teknik veriler Ö nlemler Ç evrenin Korunması Ambalajlama Kullanım Temizleme İmha etme III. KULLANIM TALİMATLARI Fırın kapağının açılması ve 10 tepsi modelleri tepsi modelleri Fırın kapağının kapatılması ve 10 tepsi modelleri tepsi modeller Kumanda panelinin Tanımı Giriş Ana Kumandalar Ana Piş irme Modları Ö zel Piş irme modları İlave fonksiyonlar II. MONTAJ TALİMATLARI Montaj yeri Referans standartları Konumlandırma Elektrik Bağlantısı Elektrik kablosunun monte edilmesi Su Şebekesinin Bağlantısı Su kaynağının özellikleri Su boş altma sistemi 29 5.Emniyet cihazları Ç alış tırma kontrolleri 29 7.Servis Arıza giderme Ana aksamların dü zeni..29 FIRININ KULLANILMASI Ç alış tırma Seviyesi A ve B Fırının baş latılması Kumandaların seçilmesi Manuel kumandalar Otomatik Kumandalar Bilgi ve hata kodları Bir arıza durumunda cihazın kapatılması Bakım ve Muhafaza Periyodik buhar bakımı Tü ketilebilen aksamların değiş tirilmesi Ö zel temizleme talimatları..42 KUMANDA PANELİ ŞEKİLLERİ 223 -CİHAZIN KİMLİĞ İ Teknik Veriler Etiketi

6 I. ANA Ö ZELLİKLER 1. CiHAZIN TANIMI Bu kılavuz, çok sayıda cihaz modellerini anlatır. Mü lkiyetinizde bulunan model hakkında daha fazla bilgi edinmek için lü tfen Teknik Veriler tablosu 1 e bakınız. Cihaz aş ağıdaki özelliklere sahiptir : - Dijital sıcaklık göstergesi - Ü rü nlerin iç sıcaklığını ölçmek için termostatik prob ( iç sıcaklık probu) - Bü tü n piş irme çevrimi boyunca piş irme parametrelerinin sü rekli denetlenmesi - Kireç taşı oluş umunu önlemek için piş irme kazanının periyodik boş altılması ve otomatik yıkanması - Piş irme kazanının seviye göstergesi ( ilgili paragrafa bakınız) - Izgaralar için Hü crenin otomatik hızlı buhar boş altma cihazı - Fırın Bölmesinin aydınlatılması - Kaynayan buhardan kullanıcının korunması için tasarlanmış çift hareketli kapı açma emniyet mekanizması - Düşük harici fırın sıcaklıkları ve dü şük oranda ısının dağılarak mutfağa gitmesini sağlamak için çift camla kaplı fırın kapısı. - Gü nlü k fırın bölmesinin temizlik çevrimi (TEMİZLEME SİSTEMİ). Yalnızca bazı modellerde mevcuttur.) - Hata kodları yöntemiyle fırın arızalarını gösteren kendiliğinden teş his sistemi. ( Alarm ve teş his mesajlarına bakınız). 2. TABLO 1 : TEKNİK VERİLER RAFLAR 6 GN 1/1 10 GN 1/1 20 GN 1/1 A ^ PNC * B ^ KONVEKTÖ R BUHAR JENERATÖ RÜ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ELEKTRİK VOLTAJI (VOLT) N N N FREKANS (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Maksimum Elektrik 10,1 10,1 10,1 17,5 17,5 17, emme gü cü (Kw) Ş ebeke sigortaları (3x500V) Êlektrik kablosu enine kesit (mm2) 5X2,5 4X4 4X4 5X4 4X10 4X10 5X10 4X10 4X10 4X10 4X10 Elektrik Çıkışı 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,38 0,38 0,38 Fan motoru (Kw) Elektrik Çıkışı Buhar ü nitesi(kw) Elektrik Çıkışı 9,6 9,6 9, Konveksiyon Ü nitesi(kw) Yü klenen maksimum gıda miktarı(kg Gü rü ltü Emme verileri: Bu kılavuzda anlatılan cihazlar tarafından çıkarılan gü rü ltü ler 70 db (A) değerini aş maz. * Cihazınızın modeli, fırınınızın sol el kenarında alt kısma yapış tırılmış Teknik Veriler etiketi ü zerindeki PNC iş aretli kutuda gösterilmiş tir. ^ FONKSİYONEL SEVİYE

7 3.Ö NLEMLER Cihazı monte etmeden veya kullanmadan önce, cihazın emniyeti, çalış ması ve bakımı ile ilgili bol miktarda bilgileri ihtiva ettiğinden dolayı bu talimat kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 4.Ç EVRENİN KORUNMASI 4.1 AMBALAJLAMA * Kullanılan tü m ambalaj malzemeleri çevre dostudur. Risk oluş turmadan saklanmalı veya yakıp kü l haline getirme merkezinde yakılmalıdır. Yeniden kullanıma elveriş li plastik malzemeler aş ağıdaki sembollerle iş aretlenir. Cihaz tekrardan satılması halinde diğer kullanıcılar veya satın alanlar tarafından gelecekte kullanılması amacıyla bu talimat kılavuzunu emniyetli bir yerde muhafaza ediniz. Polietilen : Harici ambalajlama filmi, talimatlar Broşür torbası ve gaz enjektörler torbası Polipropilen:Ü st ambalajlama panelleri ve ş eritleri Genleş ebilen polistren :Koruyucu çevre elemanları Ö nemli : Cihazın montajı ve bakımı ve farklı bir gaz kaynağını dönü ştürülmesi iş lemi, yalnızca imalatçı tarafından yetkili nitelikli bir montaj elemanı tarafından yapılmalıdır. Bu cihaz yalnızca endü striyel kullanım için planlanmış olup özellikle yiyecek piş irmek için tasarlanmış tır. Cihazın baş ka bir amaçla kullanılması yanış kullanıldığı farz edilir. Cihaz sadece eğitimli personel tarafından kullanılmalı ve kullanımda iken her an denetlenmelidir. Arıza veya bozulma meydana geldiği takdirde cihazı kapatınız. Tamirler için yalnızca imalatçı tarafından yetkilendirilmiş teknik servis merkeziyle temas kurunuz ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanınız. Yukarıdaki gereksinimleri yerine getirmede baş arısız olunduğu takdirde cihazın emniyeti tehlikeye atılabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Basınçlı su pü skü rtmeleriyle cihazı asla yıkamayınız. 4.2 KULLANIM * performansın harici seviyelerini sunmak için cihaz laboratuar test koş ulları altında tasarlanmış ve mü kemmel hale getirilmiş tir. Bununla birlikte, enerji tü ketimini(elektrik, gaz ve su) en dü şük hale getirmek için, cihaz uzun sü re kullanılmadığında ve kullanılmadığı anlarda, örneğin, kapı açıkken, fırının performansını bozacağı için fırını kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Fırını kullanmadan önce derhal ön-ısıtma yapmanızı da tavsiye ediyoruz. 4.3 TEMİZLEME * Havayı kirleten kimyasal maddelerin çevreye yayılmasını en aza indirgemek için, en azından %90 biyolojik olarak bozulabilen ü rü nlerle cihazın (dışını veya gerekli olursa iç kısmını da) temizlemenizi tavsiye ediyoruz. 4.4 CİHAZIN İMHA EDİLMESİ * Cihaz hizmet sü resini doldurduktan sonra dü zgü n ş ekilde imha edilmelidir. * Cihaz %90 geri kazanılabilen malzemelerden (paslanmaz çelik, alimiyum, galvanizli çelik levha vb). Bu malzemeler, bu nedenle klasik geri kazanım merkezinde atık imha yönetmeliklerine uygun olarak kazılarak temizlenebilir. * Elektrik kablosunu keserek cihazı kullanış sız hale getiriniz. İnsanların içine dü şmelerini önlemek için cihazın ü zerinde takılı herhangi bölme veya iç muhafaza cihazını sökü nü z. Ç elik yü zeyleri temizlemek için sulandırılmış olsa bile Klörü r içeren ü rü nleri kullanmayınız ( ağartıcı, hidroklorik asit vs). Cihazın altındaki zemini temizlemek için korosif maddeler (yani, tuzruhu) kullanmayınız. Daha fazla bilgi için Bakım ve Muhafaza bölü mü ne mü racaat ediniz.

8 II. MONTAJ TALİMATLARI Ö nemli : Harici fırın panelleri, bu bölü mde anlatılan operasyonları uygulamak için sökü lmelidir. Belirli ayarlamaları yapmak için cihazın çalış tırılması gerektiğinden, cihazın Akım taşıyan parçalarının civarında çalışırken azami dikkati gösteriniz. 1. MONTAJ YERİ Cihaz yeterince havalandırılmış tesislerde monte edilmelidir. 1.1 REFERANS STANDARTLARI Geçerli Emniyet standartlarına göre ekipmanı monte ediniz. 2. KONUMLANDIRMA Cihazı ambalajından çıkarınız ve tutkal izi kalmaması amacıyla harici panellerden koruyucu tabakayı dikkatlice sökü nü z. Herhangi tutkal kalıntısını çıkarmak için uygun sulandırıcı madde kullanınız. Ç evrenin Korunması bölü mü nde talimat verildiği ş ekilde ambalajı imha ediniz. Cihazın bağlantı ebatları ve boş luk gereksinimleri için bu kılavuzun baş langıcındaki montaj diyagramlarına mü racaat ediniz. Gereksinim olduğu takdirde bakım çalış malarına izin vermek amacıyla herhangi baş ka bir yü zey ile cihazın sol kenar paneli arasında yaklaşık 50 cm civarında bir serbest boş luk bırakılmalıdır. Cihazın sağ paneli ile arka kısmı ve diğer yü zeyler arasındaki uzaklık en az 5 cm olmalıdır. Cihazı istenen konuma yerleş tiriniz ve ayarlanabilir ayakları kullanarak çalış ma yü zeyinin konumunu ayarlayınız. Ö nemli : Fırının boş altma kanalından veya bitiş ik cihazlardan buharların, fırının iç aksamlarını soğutan cihazın altındaki havalandırma deliklerine girmediğinden emin olunuz. 3. ELEKTRİK BAĞ LANTISI Cihaz geçerli yönetmeliklere uyumlu gü ç kaynağına bağlanmalıdır. Cihazı ş ebeke kaynağına bağlamadan önce, cihazın ü zerindeki nominal bilgi plakası ü zerinde gösterilen voltaj ve frekansın gü ç kaynağındaki voltaj ve frekansla uyumlu olduğundan emin olunuz. Cihaz H05 RN-F tipi kablo ile elektrik ş ebekesine sü rekli olarak irtibatlandırılmalıdır. Elektrik ş ebeke kablosu metal veya sert plastik boruyla korunmalıdır. Cihaz mevcut bir iletken yöntemiyle irtibatlandırılırsa, montaj borusunu cihaza sokmayınız ve borunun sivri uçları bulunmadığından emin olunuz. En az 3 mm temas kırma mesafesine sahip uygun kapasiteli emniyet devre kesme anahtarı cihaza takılmalıdır. Bu devre kesme anahtarı tesislerin sü rekli elektrik sisteminde cihazın yakınına monte edilmelidir. Cihaz uygun ş ekilde topraklanmalıdır. Topraklama iletkeni bu sebeple bağlantı uç kutusu ü zerinde iş aretli uca irtibatlandırılmalıdır. Cihaz ekopotansiyel bir sisteme de irtibalandırılmalıdır. Bu bağlantı, gü ç kablosu giriş ine yakın cihazın dışında yerleş ik iş aretli durdurma vidası kullanılarak yapılır. Ekopotansiyel tel minimum 10mm2 lik enine kesite sahiptir. 3.1 ELEKTRİK KABLOSUNUN MONTE EDİLMESİ (Şekil 10 ) Gü ç kaynağı kablosu bağlantı uç kutusuna eriş mek için, aş ağıdaki gibi hareket ediniz. Mod GN Sol kenar panelini sökü nü z. Tel bağlantı diyagramında verilen talimatlara uygun olarak gü ç kaynağı kablosunu uç kutusuna irtibatlandırın ve kablo kıskacı kullanarak gü ç kaynağı kablosunu bağlayınız. Mevcut kaza ö nleme standartlarına uygun olmayan arıza durumunda imalatçısorumluluk kabul etmez. 4.SU Ş EBEKESİ BAĞ LANTISI (Bu kılavuzun baş langıcındaki montaj diyagramlarına mü racaat ediniz). Cihaz, iki ayrı su giriş ine ( B ve N ) takılmalıdır. Her iki giriş e tedarik sağlayan su kanallarına mekanik filtre ve kapatma musluğu takılmalıdır. Filtreleri takmadan önce, boru tesisatından herhangi katı partikü llerin pü skü rtü lmesi için sistemin içinden su pompalayınız. 4.1 SU KAYNAĞ I KARAKTERİSTİKLERİ SU GİRİŞ İ N Dikkat Su kaynağı borusu ( tedarik edilmemiş ) en az Ø 20 mm minimum iç çapa sahip olmalı ve dirsek bağlantıları serbest olmalıdır. Buhar yoğuş ma sistemi aş ağıdaki özelliklere sahip soğuk içme suyu kaynağına irtibatlandırılmalıdır: - Toplam sertlik : 40 F ye kadar, TEMİZLEME SİSTEMİ ile donatılmış SEVİYE A fırınları 20 Fransızdan daha yü ksek olmayan su sertliğini kullanmak için tavsiye edilir. - Basınç : kpa ( bar); daha yü ksek basınç değerleri artan su tü ketimiyle neticelenir SU GİRİŞ İ B (Verilmiş tedarik borusu) Buhar ü retim sistemi aş ağıdaki özelliklere sahip içme suyu kaynağına bağlanmalıdır: - Toplam sertlik : Buhar kazanının iç kısmında kireç taşı oluş umunu önlemek için 0.5 F den 5 F ye Talep ü zerine, B giriş hattı ü zerinde monte edilmesi zorunlu otomatik yeniden teş ekkü le sahip opsiyonel su yumuş atıcı tedarik edilir. Bu cihaza da bir reçine sterilizasyon kiti tedarik edilir. ( talep ü zerine tedarik edilir). - Basınç : kpa ( bar); daha yü ksek basınç değerleri artan su tü ketimiyle neticelenir. - Klorü r iyon konsantrasyonu (Cl-): fırının dahili çelik elemanlarının hasar görmesini önlemek için 10 ppm den (kabul edilebilir değerden ) daha fazla değildir. - ph: 7 nin ü zerinde. Talep ü zerine, B giriş hattı ü zerinde monteli opsiyonel özel filtreleme ü nitesi fırına tedarik edilir. Bu ü nite de su sertliğini 5 F den daha aza indirgeyerek su yumuş atıcı olarak hareket eder. - Elektrik iletkenliği : 50 den 2000 µs/cm (20 C)

9 Ö nemli : Yalnızca imalatçı tarafından tedarik edilen su arıtma sistemlerini monte ediniz. Bunun uygulanmasının baş arısız olması halinde garanti kendiliğinden geçersiz olur. Boruların içinde kireç taşıoluşumunun ö nlenmesi amacıyla tasarlanmış dozajlama sistemlerinin kullanılması(yani, polifosfat dozlama sistemleri) cihazın performansını bozabileceğinden yasaklanmış tır. 4.2 SU BOŞ ALTMA SİSTEMİ Fırının iç boru tesisatına ve piş irme odasına gerçekten ulaş an boş altma sisteminden geriye akışı önlemek için AIR-BREAK olarak adlandırılmış geriye akışı önleme sistemi fırına tedarik edilir. Bu sistemin varlığı boş atma borusunun doğrudan boş altma sistemine bağlanmasına veya zemin ü zerinde boş altma kısmına bağlanmasına imkan verir. Esnek veya sert boş altma borusu, fırın duvara dayalı yerleş tirilmediği takdirde fırının arkasına veya fırının yanına yönlendirilebilir ama yapıyı destekleyen raylar tarafından iş gal edildiğinden dolayı fırının ön tarafındaki alana doğru yönlendirilmemesi gerekir. Boş altma borusu iç çapı, fırının boş altma borusu (1 ¼ ) çapından kü çü k olmamalıdır, 1 metreden daha uzun olmamalıdır. Ve (en az 100 C) ısıya dayanıklı olmalıdır. Esnek boruların sıkılmasından ve tü m boş altma yolu boyunca metalik borular ü zerindeki dirseklerin desteklenmesinden uzak durun. Suyun durgunluğuna sebep olabilen uzun yatay boylardan uzak durunuz. (minimum irtifa %5 tir). Not: Su, AIR-BREAK sisteminin dışına akarsa ( fırının boş altma borusu yakınında), boş altma kanalını tıkayan ne ise sökü nü z. Aynı zamanda, fırın bir duvara dayalı ancak ray destekleme yapısına uygun ön alanda yerleş tirilmeyecekse bu su boş altma borusunu uzun sü reli olması ve kenara veya arkaya yönlendirilmesi tavsiye edilir. 5. EMNİYET CİHAZLARI Cihaza, aş ağıdaki emniyet cihazları takılmış tır: - Emniyet sigortaları ( Elektrik devre diyagramına bakınız) kumanda paneli arkasına konumlandırılmalıdır. Değiş tirmek için, tutma bağlığını gevş etin ve hasarı parçayı aynı kapasiteden birisiyle değiş tiriniz; bu değer ilgili bilgi plakasında özelleş tirilmiş tir. - Manuel resetli Oda emniyet termostatı, kumanda panelinin arkasına yerleş tirilmiş tir, bu cihaz serbest kaldığında, konveksiyon ısıtma gü cü kapatılır. Resetleme operasyonları, arızanın sebebi belirlendikten sonra uzman teknik personel tarafından uygulanmalıdır. - Motofan içinde monteli otomatik olarak yeniden ayarlanabilir termal emniyet cihazı : Bu cihaz, fan motorunun fazla ısınması halinde gerçekten cihazı korumak mü nasebetiyle cihaza tetiklenir ve elektriği keser. 6. Ç ALIŞ MANIN KONTROL EDİLMESİ -Kullanım talimatlarına göre cihazı çalış tırınız. Talimat kılavuzunu kullanarak, çalış ma ve bakım talimatlarını kullanıcıya açıklayınız. Ö nemli :- Kullanım esnasında fırının dış tarafının belirli bölgeleri ısındığından dolayı yeterli bakımı uygulayınız. -Cihazın ü st tarafındaki eksozları kaplamayınız. 7. SERVİS Rutin bakımı gerektiren tü m aksamlar kumanda panelinin açılmasıyla veya LH kenar panelinin ve arka panelin sökü lmesiyle kolayca eriş ilebilir. 8. ARIZA GİDERME Cihazın çalış ması esnasında anormallikleri veya arızalar meydana gelebilir. Fırın odasının ısıtmasıaktif değil veya etkisiz. Muhtemel sebebi : - Fırın odası sıcaklık sınır anahtarına mü dahale edilmiş (karış mış ) - Isıtma elemanları hasarlı - Hasarlı aksama uygun kontaktor kangalını kontrol ediniz. - Hasarlı termostat probu EPt1 hatasını gösteriyor. - Kontrolör hasarlı - Sigorta F2 (karış mış ) mü dahale edilmiş, tel bağlantı diyagramı. Buhar ü retimi başlamıyor veya etkisiz Muhtemel sebebi: - Isıtma elemanları hasarlı - Hasarlı aksama uygun uygun kontaktor kangalını kontrol ediniz. - Kontrolör hasarlı - Sigorta F2 (karış mış ) mü dahale edilmiş, tel bağlantı diyagramı. - Şebekeden su kaynağı yok. - Buhar kazanı boş altma çıkış kapama cihazı hasarlı - Su giriş solenoid valfler hasarlı (açmayınız) Fırın odasısıcaklığın ı okuma dü zensiz Muhtemel sebebi: - Elektronik kontrolör hasarlı - Termostat probu hasarlı veya kirli veya kesintiye uğramış, EPt1 hatasına bakınız. Fırın kapalı(off) konumda: Muhtemel sebebi: - Yardımcı aksamlarda hasardan dolayı F2 sigortasına mü dahale edilmiş. Hü crelerin lambalarıarızalı İYİ DİKKAT GÖ STERİN : lambayı değiş tirmeden önce hü creye giden gü ç kaynağını kesin. 9. ANA AKSAMLARIN DÜ ZENİ ( Cihazın iç kısmındaki tü m çalış ma yalnızca imalatçı tarafından yetkilendirilmiş eğitimli montaj personeli tarafından yerine getirilmelidir) (Bu mü dahaleler yetkili montaj personeli tarafından yapılmalıdır) Kumanda panelinin sökü lmesi aş ağıdaki aksamlara eriş ime imkan verir: - -Elektronik PCB kartı - -Fırın odası sıcaklık sınır termostatı - -Sigortalar - -Kapı mikro anahtarları - -Fırın odası lambası transformeri - -Fırın odası kelebek tahliye valfi için diş li motoru Tü m diğer aksamlara eriş imi mü mkü n hale getirmek için, cihazın sol ve arka kenar panelini sökü nü z.

10 III. KULLANIM TALİMATLARI Cihazı çalış tırmadan önce, cihazın doğru ve optimum kullanımı ile ilgili önemli bilgileri içeren bu talimatlar kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Fırının özellikleri ve piş irme performansı hakkında daha fazla bilgiye gereksiniminiz olursa, yörenizdeki satıcıya mü racaat ediniz. Duman ve buhar çıkış kanallarının tıkanmasını önlemek için fırının ü stü ne tavaları veya kapları yerleş tirmeyiniz. (En az yılda bir kez) periyodik olarak genel muayenenin yapılması gerekir. Bu amaçla, servis sözleş mesinin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu hassas bir alettir ve bu nedenle darbelerden veya iletkenin ani giriş i veya çıkışının sebep olduğu hasardan (özellikle seyyar monteli ü niteleri kullanırken) uzak durmak için azami dikkatle kullanılmalıdır. Garanti, yanlış kullanımdan doğan sıcaklık probunda hasarı kapsamamaktadır. Karışık piş irme çevrimini kullanırken, fırın odası sızdırmazlıklarının performansını bozabilen C piş irme sıcaklıklarını aş mayın. Fırını kullanırken, fırının iç kısmında sıcak havanın doğru sirkü lasyonunu kolaylaş tırmak için her bir konteyner arasında en az 40 mm lik boş luk bırakınız. Fırın odasının iç kısmında yiyecekleri tuzlamayın, ö zellikle nemli pişirme çevrimleri esnasında. Yü ksek alkol ispirtolarıgibi alevlenebilen sıvılarla pişirmeyiniz. Dikkat Piş irme tepsileri 1,6 m den yü ksek olmayacak ş ekilde yerleş tirilebilir. Bu tepsilerin yerleş tirilmesi, fırının talimatlarımıza göre monte edildiği ve orijinal aksesuarların kullanılması halinde yapılması gereklidir. Orjinal aksamlardan baş ka aksamların kullanılacak olması halinde, fırını monte ederken dikkatli olun ve hararetli piş irme sıvılarını (soslar, yağ, erimiş yağ vs) kullanırken bu sıvıları içeren ü st tepsilerin devrilmesi halinde tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabileceğinden dolayı belirtilen yü ksekliği aş mayınız. 1.FIRIN KAPISININ AÇ ILIŞ I Kapıyı tamamen açarken buhar kaynamasından fırını korumak amacıyla fırına bir emniyet sistemi takılmış tır. Bu nedenle, modele göre, aş ağıdaki iş lemleri yerine getiriniz ve 10 TEPSİ MODELLERİ Ö nemli: Yanma tehlikesi Cihaz hararetli olduğunda kapıyı özenle açınız. a) Fırının kolunu saat akrebinin dönü ş yönü nde veya tersi yönü nde (hangi taraf olduğu önemli değil) döndü rü nü z. Kapı, emniyeti kaldırarak hafifçe açılır. Ç alış makta olan bir piş irme program varsa, çalış ması kesintiye uğrayacaktır. b) Tutma kolunu serbest bırakın ve fırının kapağını tamamen açabilmek için a da anlatılan iş lemleri tekrarlayınız TEPSİ MODELİ Ö nemli: Yanma tehlikesi Cihaz hararetli olduğunda kapıyı özenle açınız. a) Fırının tutma kolunu saat akrebinin dönme yönü nü n aksine döndü rü n. Kapı, emniyeti kaldırarak hafifçe açılır. Ç alış makta olan bir piş irme program varsa, çalış ması kesintiye uğrayacaktır. b) Tutma kolunu dikey konumda döndü rü n ve sonrada dış arıya doğru çekiniz. Kapı hafif bir direnç gösterecek ve sonrada tamamen açılacaktır. 2.FIRIN KAPISININ KAPATILMASI ve 10 TEPSİ MODELLERİ Fırının kapısını kapatmak için kapının kapanması için gerekli kuvveti tatbik ediniz TEPSİ MODELLERİ a) Kapı kolunu saat akrebinin dönme yönü nü n aksi yönde döndü rü n ve kapıyı fırına karşı getirin. b) Fırına karşı kapıyı basılı tutun ve sonrada kapalı kapıyı bloke etmek için kolu dikey konuma getirin.

11 3.KUMAN PANELİNİN TANIMI 3.1 GİRİŞ burada verilen fırının çalış ma talimatlarını daha iyi anlayabilmek için modelinizin kumanda panelini açık olarak taşıyan son çift sayfayı muhafaza ediniz. Fırınınızın modelini tanımak için bu kılavuzun son sayfalarına bakınız. İş te aş ağıda Gammanın çeş itli modellerine uygun olarak tü m mevcut fonksiyonların tanımını bulacaksınız. Fonksiyonların bazıları tü m fırınlarda mevcuttur, diğer fonksiyonlar yalnızca bazı modellerde mevcuttur. 3.2 ANA KUMANDALAR Odanın sıcaklığını kontrol etmek için Dijital termometre / termostat. Piş irme sü resini kontrol etmek için zamanlayıcı Ü rü nü n iç sıcaklığını kontrol etmek için dijital termometre / termostat. 3.4 Ö ZEL PİŞ İRME MODLARI Ana ş alter Kullanım Piş irme tipi için faydalı fonksiyonlar icra edilecektir. Piş irme çevrimi / Program start/stop 3.3 ANA PİŞ İRME MODELLERİ Break(durdurma) fazı: piş irme programlarının baş lamasını geciktirmek veya iki piş irme çevrimi arasında bir molayı programlamak için bu piş rme moduna bir sü reyi ayarlama. Sıcak hava çevrimi : 10 dakika sü resince 300 C maksimum sıcaklıkla kızartma ve ızgara yapmak. Karışık çevrim : Aşırı ısınmış buhar. Hem odayı hem de buhar jeneratörü ısıtıcılarını aynı anda kullanır. (Maksimum 250 C). Buhar Ç evrimi : Kaynama için ideal ( çalış tırma sıcaklığı otomatik olarak 100 C ye ayarlıdır.) Buhar, vakum ambalajların içinde yiyeceklerin ılımlı piş irilmesi için dü şük sıcaklığa ayarlıdır. (Sıcaklık 25 C den 99 C ye kadar) Nem değerini gö rü ntü leme: sıcak hava, karışık ve yeniden ü retim(regeneration çevrimlerinin nem derecesini görü ntü lemeye izin verir. Regeneration (tazeleme) çevrimi : Rejenere edilecek ü rü nleri hızla ısıtmak için en iyi nem koş ullarını ü retir (maksimum 250 C). Rejenerasyon programı aş ağıdakiler tarafından özelleş tirilmiş tek faz tarafından meydana getirilir. - çevrimi kontrol eden özel bir nem C ye önceden ayarlı sıcaklık değeri (bu değer nihayetinde değiş tirilebilir.) - Fırının maksimum gü cü nü n kullanımı - Sü rekli çalış ma modu Cont ve kapı açık veya kapalı da olsa bir kez çalış tırıldıktan sonra çalışır durumda kalır. Ö nemli: Yanma tehlikesi Cihaz hararetli olduğunda kapıyı özenle açınız. Bu çevrim sü rekli olan çevrime bir alternatif çevrimi kullanarak çalış abilir örneğin, tanımlı bir piş irme sü resi veya ü rü nü n iç sıcaklık probunu ayarlayarak. HOLD Piş irme ve bloke(tutma) çevrimi: yavaş uzun piş irme için, et çeş itleri (bü yü k parçalar) Sıcak hava(hot air) ve buhar(steam) piş irme çevrimleriyle birleş ebilir. HACCP HACCP: H.A.C.C.P standardına göre piş irme programını kaydetmeye izin verir. (Tehlike Analiz ve kritik Kontrol Hususları). Talep edilen sisteme uygun olarak, piş irme bilgilerinin fırının bilgileri ile birlikte kiş isel bilgisayara kaydedilmesi veya doğrudan yazılı çıktısının alınması mü mkü n olacaktır. Clean(Temizleme) çevrimi : Yarı otomatik fırın temizleme çevrimi ( TEMİZLEME VE BAKIM bölü m 7 ye bakınız).

12 3.5 İLAVE FONKSİYONLAR Dü şü k hız çevrimi (fan) :Kekleri fırında piş irmek gibi narin piş irme. Herhangi diğer çevrimle birleş tirilebilir. Dü şü k kapasite çevrimi (ısıtma) : Kekleri fırında piş irmek gibi narin piş irme. Herhangi diğer çevrimle birleş tirilebilir. Pişirme programlarıkü tü phanesini kontrol etmek için kumanda ayarları: Bu kumanda tuş ları, hafızaya almaya, değiş iklik yapmaya veya piş irme sü relerini iptal etmeye izin verir (YALNIZCA A SEVİYESİ İÇİN) ECO-DELTA kullanarak pişirme : Bu piş irme modu 0 C ile 99 C arasındaki bir sıcaklığı kullanır. Bu durumda, piş irme odasındaki iç sıcaklık piş irilmekte olan yiyeceğin iç kısmında seçilenin sıcaklığından daha yü ksektir. Açık havalandırmalıodaya sahip sıcak hava çevrimi : çok kuru piş irme çevrimleri için elveriş lidir. Gerekli olduğunda nemi boş altmaya izin verir.(maksimum sıcaklık 300 C). Fırının kapısının açık olduğu sinyalini veren LED. Kireçlenme Led i : Bu led yandığında buhar jeneratörü nü n kireçlerinin temizlenmesine gereksinim olduğunu ifade eder. Paragraf 7 de verilen talimatları izleyiniz. Program Seçici : Hafızalı piş irme programlarını almaya ve seçmeye izin verir. Odadaki Suyun manuel enjeksiyonu : Piş irme çevrimi esnasında nemin derecesinin artmasına izin verir. Buhar jeneratö rü Manuel su boşaltma : Buhar jeneratörü nü n su boş altmasını mü mkü n hale getirmek için bu basma dü ğmeye basınız. Ö nemli! Buhar kazanı içinde kireç-taşının oluş umunu önlemek için : - Su kaynağının talep edilen özelliklere uygun olduğundan emin olunuz. Montaj kısmına bakınız. - Hergü nü n sonunda daima buhar kazanını boş altınız. Bu led buhar jeneratö rü nü n durumunu gö steriyor. - Led off : Buhar jeneratörü hazır. - Led flashing : buhar jeneratörü dolu veya su eksik. Fırına su geldiğinden emin olunuz! Pişirme parametrelerinin regü le edilmesi : Piş rme değerlerinin ( Nem, sıcaklık, zaman) değerlerini regü le etmeye izin verir. Oda hızlısoğutma : Daha dü şük bir sıcaklığı gereksinim duyan bir piş irme çeş idinden diğer bir piş irme çeş idine geçmede faydalıdır; kapı kapalı olsa bile suyun otomatik olarak enjeksiyonuna ve fanın çalış masına izin verir. Ö nemli: Yanma tehlikesi Cihaz hararetli olduğunda kapıyı özenle açınız. Fırını kullanmadan önce ş unları kontrol ediniz : - Harici emniyet elektrik anahtarının açık olduğunu (on konumunda ). - Su kaynağı on/off (Açık/kapalı) musluklarının açık olduğunu - Fırın dejarjlarının tıkalı olmadıklarını. Otomatik sıralama fazı: Otomatik olarak bir fazdan diğerine geçen 2 fazlı piş irme çevrimini icra etmeye (YALNIZCA B SEVİYESİ İÇİN )

13 FIRININ KULLANILMASI 4. İŞ LETİM SEVİYESİ A ve B Yiyeceklerin piş irilmesi işlemi, onu belli bir ŞEKİL'de ısıtarak yapılabilir. Şekilden kasıt belli bir SICAKLIK, SÜ RE ve hatta NEM olabilir. Dolayısıyla PİŞİRME PRPGRAMI olabilmesi için bu parametrelerin ayarlanması gereklidir. 4.2 KONTROL Ş EKLİNİN SEÇİMİ (MANUEL VEYA OTOMATİK) Kontrol paneli bir tarafı MANUEL bir tarafı OTOMATİK olmak ü zere iki kısma ayrılmış tır. MANUEL KONTROLLER OTOMATİK KONTROLLER Aş ağıdaki bölümlerde fırının temel fonksiyonları ve iş lemleri verilmiş tir: - PİŞİRME PROGRAMININ AYARLANMASI - PİŞİRME MODUNUN SEÇİMİ - PİŞİRME SICAKLIĞININ SEÇİMİ - PİŞİRME SÜ RESİNİN SEÇİMİ - PROB KULLANIMI VE AYARI - PİŞİRME NEMİNİN SEÇİLMESİ - PİŞİRME PROGRAMININ BAŞLATILMASI Ayrıca, - MANUEL PROGRAM (SÜ REKLİ PİŞİRME) - Ö N ISITMA - FONKSİYONLAR - OTOMATİK SIRAYLA PİŞİRME SAFHALARI gibi yardımcı fonksiyonları da açıklayan bölü mler vardır. Son olarak A SEVİYELİ fırınlarda yemek piş irme programı için yapılan ayarlamaları yemek tarifi olarak kaydetmeye yarayan özelliğin anlatıldığı YEMEK TARİFLERİ VEYA PROGRAMLARIN KAYDEDİLMESİ bölü mü de vardır FIRININ Ç ALIŞ TIRILMASI Fırını çalış tırmak için ş ekildeki tuş un I bölümüne basın. (seviye B) (seviye A) A seviyeli fırında bu iki modu piş irme ihtiyaçlarınıza göre kullanabilirsiniz. B seviyeli fırında sadece MANUEL kontrol mevcuttur. 4.3 MANUEL KONTROLLER PİŞ İRME PROGRAMININ AYARLANMASI PİŞ İRME MODUNUN SEÇİMİ Fırını açtıktan sonra aşağıdaki piş irme modlarından birisini ışıklı tuş una basarak ki basıldığında yanacaktır seçiniz. buhar karışık sıcak hava PİŞ İRME SICAKLIĞ ININ AYARLANMASI Işıklı tuş a basarak ki basıldığında yanacaktır piş irme sıcaklığının ayarını yapınız. Aş ağıdakiler koş ullar oluş acaktır: - İlgili tuş un ışığı yanar, - Kontrol panelinde bazı fonksiyonların ışıkları yanar, - Termometre / Termostad TS kabin içerisindeki sıcaklığı gösterir, - Kabin iç lambası yanar, - Buhar jeneratörü doldurma aşamasına EKRANDA bü yü k rakamlarla gösterilen o andaki kabin içi sıcaklığıdır, küçü k rakamlarla yanıp sönen ise (5 sn yanıp söner) ayarlanan sıcaklık değeridir. Ö r. : KABİN Ör. : PİŞİRME SICAKLIĞI SICAKLIĞI 34 C 200 C geçer (LED yanıp söner) - Buhar jeneratörü hazırdır (LED söner) FIRININ KAPATILMASI Fırını kapatmak için ş ekildeki tuş un O bölümüne basın. Küçü k EKRAN daki PİŞİRME SICAKLIĞI nın ayar değerini arttırmak için ayar düğmesini saat ibresi yönü ne, azaltmak için saat ibresinin tersi yönünde çeviriniz.

14 5 saniye sonra PİŞİRME SICAKLIĞI yanıp sönmeyi durduracak dolayısıyla değiş iklik aktif hale geçecektir. Not: Buhar programının çalış ma derecesi otomatik olarak 100 C olarak ayarlanmış tır. İlgili ayar düğmesi çevrilerek buhar sıcaklığı 25 C ila 99 C arasında ayarlanabilir PİŞ İRME SÜ RESİNİN AYARLANMASI 1) Fırını açıp ön ısıtma işlemi yapılması gereklidir. 2) Piş irme programını durdurun. C Ü rü n sıcaklık ölçü m probunu bulunduğu konumdan D alarak yiyeceğin içerisine aşırı baskı uygulamadan ve hissedici bölgesi tamamıyla yiyeceğin merkezinde olacak ş ekilde yerleş tirin. Şekildeki ışıklı tuş a basarak piş irme sü resini ayarlayın. Tuş un ışığı yanacaktır. İlgili EKRAN da bü yü k rakamlarla piş irme sü resinden geriye kalan sü re ve küçü k rakamlarla ayarlanan sü re görü ntü lenecektir (5 sn sü reyle yanıp sönecektir). Ö r. :Toplam kalan sü re: 1saat 30 dakika Ö r. : Aktü el kalan sü re 1saat 30 dakika SEVİYE B Tek sensörlü prob SEVİYE A 6 noktadan hisseden çok noktalı prob Sü re LED i yanar Küçü k EKRAN daki SÜRE nin ayar değerini arttırmak için ayar düğmesini saat ibresi yönü ne, azaltmak için saat ibresinin tersi yönü nde çeviriniz. 5 saniye sonra AYARLANAN SÜRE yanıp sönmeyi durduracak dolayısıyla değiş iklik aktif hale geçecektir Not: Eğer tek aşamalı bir piş irme programınız var ise veya çok aşamalı olup da en son aşamaya gelinmiş se ekrandaki toplam kalan süre ile aktü el kalan sü re değerleri aynı olacaktır Ü RÜ N MERKEZİ SICAKLIK PROB SICAKLIĞ ININ AYARLANMASI VE KULLANIMI (Ü RÜ N İÇ ERİSİNDEKİ SICAKLIĞ I KONTROL ETMEK İÇİN) Ü rü n merkezine yerleş tirilen bir prob yardımıyla ölçü len sıcaklık değeriyle yiyeceğin piş me sü resi iliş kilendirilerek, ü rü n merkezi bu sıcaklığa geldiğinde piş irme iş lemi otomatik olarak durdurulur. Ö NEMLİ: Sıcaklık probu kesin hassas bir alettir. Bu nedenle kullanılırken darbe veya hasara karşı aşırı itina gösterilmeli, kaplamasını aşınmaması (servis arabalı kullanımda) için gereken yapılmalıdır. hatalı kullanımdan dolayı probun arızalanması garanti kapsamı dışındadır. A seviyesi fırınlar ü zerinde 6 noktadan hissedicisi bulunan çok noktalı prob ile donatılmış tır. Bu sayede prob tam olarak ü rü n merkezine yerleş tirilemese de okunan sıcaklık değeri daha doğru olacaktır. Fırının kapağını kapatın. 3) İstenilen piş irme programını seçip, TS termostadının piş irme sıcaklık değerini ayarlayın. Dikkat : TM süre ayarlayıcı da herhangi bir değer ayarlamayın. 4) Şekildeki ışıklı butona iki kez basarak Ü RÜ N MERKEZİ SICAKLIK PROB SICAKLIĞININ ayarlayın. Tuş un ışığı yanacaktır. İlgili EKRAN da büyük rakamlarla Ü RÜ N MERKEZİ SICAKLIK PROBU SICAKLIK değeri ve küçü k rakamlarla ayarlanan sıcaklık değeri görü ntü lenecektir (5 sn sü reyle yanıp sönecektir). Ö r. : 57 C Ü RÜ N MERKEZİ SICAKLIK PROBU SICAKLIĞI Ö r.: 80 C AYARLANAN SICAKLIK sıcaklık probu LED i yanar ÜRÜN MERKEZİ SICAKLIK PROB SICAKLIK değerini arttırmak için ayar düğmesini saat ibresi yönü ne, azaltmak için saat ibresinin tersi yönünde çeviriniz. 5 saniye sonra AYARLANAN SICAKLIK yanıp sönmeyi durduracak dolayısıyla değiş iklik aktif hale geçecektir

15 Not: Ü RÜ N MERKEZİ SICAKLIK PROB SICAKLIK fonksiyonundan SÜRE fonksiyonuna geçmek için tuş a tekrar basın. Ekrandaki ilgili LED yanacaktır PİŞ İRME PROGRAMININ BAŞ LATILMASI - Fırının kapağının kapalı olduğundan emin olun, - Piş irmeyi baş latma ışıklı tuş una basın, tuş un ışığı yanacaktır. 5) Programı baş latma. Start / Sop tuş una basarak programı baş latın. 6) Programın durması. Ü rü n merkezine yerleş tirilen probdan ölçü len sıcaklık değeri ayarlanan değere eriş tiğinde, piş irme modlarında anlatıldığı ü zere (bkz. Böl PİŞİRME PROGRAMININ DURDURULMASI), fırın otomatik olarak durur, VE BÜ YÜ K GÖSTERGEDE PİŞİRME SÜRESİ GÖ RÜ NTÜ LENİR. 7) Ü rü n merkezi sıcaklık probunun iptal edilmesi. Bu fonksiyon herhangi bir piş irme programı çalış maz iken devre dışı bırakılabilir. TM Zaman ayarıyla piş irme sü resini ayarlayın. Bu fonksiyon fırının kapatılması suretiyle de devre dışı bırakılabilir. Programın sonunda büyük ekranda toplam piş irme sü resi görü ntü lenecektir PİŞ İRME NEMİNİN AYARLANMASI - SADECE A SEVİYESİ İÇİN (Sadece SICAK HAVA ve KARIŞIK piş irme modalarında) Dikkat: Birkaç saatlik durgunluktan sonra fırının çalış tırılması durumunda nem derecesini okumadan önce 20 dakika kadar bekleyin (bu sü re içerisinde LAMBDA probu stabilize olacaktır) aksi takdirde okunan değer doğru olmayacaktır. Not: SICAK HAVA piş irme modunda nemi ayarlamak için ilgili tuş a iki kez basın. SICAK HAVA veya KARIŞIK olarak piş irme modunu seçin. Uzun EKRAN da kabinin nem derecesi okunurken kü çü k ekranda ayarlanan nem derecesi görü ntü lenecektir (5 sn sü reyle yanıp söner). Ekranda: - HU Kabinin nemi, - TS kabinin sıcaklığı, - TM Piş irme programının tamamlanmasına kalan sü re, / PRB ü rü n merkezi sıcaklık probunun okuduğu değer, (PaRH buhar jeneratö rü ö n ısıtma aşamasında)(kodun kaybolmasınıbekleyin) Not: - İlgili LED ile gösterilen buhar kazanı hazır olmadıkça hiçbir programın (buhar, karışık, sıcak hava ve rejenerasyon) çalış ması mü mkü n değildir (bkz. Böl. 4.1). Bu esnada geçen sü re sayılmayacak ve Piş irmeyi baş latın ledi yanıp sönecektir; aynısı kapak açık iken de olacaktır. Ö nemli! Yangın riski. Cihazın sıcaklığı yü kseldiğinde kapağı açın PİŞ İRME PROGRAMINI DURDURMA Piş irme sü resi sona erdiğinde piş irme programı otomatik olarak duracak ve ilgili sesli alarmı duyacaksınız. Kapağı açıp ü rü nü çıkartın. Ö nemli: Yangın riski. Cihazın sıcaklığı yü kseldiğinde kapağı açın. Not: - Sesli alrmı durdurmak için kontrol paneli ü zerinde herhangi bir iş lem yapılabilir veya fırının kapağı açılabilir. Manuel olarak piş irme programını durdurmak isterseniz Start / Stop tuş una 2 saniye basılı tutun. Eğer tuş a 2 saniyeden daha az basarsanız fırın bunu dikkate almayacaktır. Son piş irme programını tekrar etmek için Start / Stop tuş una tekrar basın MANUEL PROGRAM (SÜ REKLİ PİŞ İRME) Ö r. : % 60 Ör.: % 80 Kabin nemi Piş irme nemi Değeri arttırmak için ayar düğmesini saat ibresi yönü ne, azaltmak için saat ibresinin tersi yönünde çevirerek küçü k ekrandaki PİŞİRME NEM ini ayarlayınız. 5 saniye sonra PİŞİRME NEM i yanıp sönmeyi durduracak dolayısıyla değiş iklik aktif hale geçecektir Manuel piş irme programları zaman ayarlayıcıyı devre dışı bırakarak yapılabilir PİŞİRME SÜ RESİNİN AYARLANMASI nda verilen talimatları uygulayarak sü rekli piş irme modunu ifade eden Cont değeri görü ntü lene dek ayar dü ğmesini çevirin. Bu durumda piş irme programını durdurmak için manuel olarak mü dahale edilmesi gerekir. Bunun için ya Start/Stop tuş una 2 saniye basılı tutulur ya da fırın kapatılır.

16 4.3.9 Ö N ISITMA Piş irme programına baş lamadan önce fırının kabini bu programla ısıtılabilir. İçerisi boş iken aş ağıdaki ayarları yaparak fırını çalış tırın: - istenilen piş irme modu, - TS termostadındaki ön ısıtma sıcaklığı, - TM zaman ayarlayıcıda "Cont" sü rekli değeri, - Kabin sıcaklık göstergesi ayarlanan sıcaklık değerini gösterene dek bekleyin, - Kapağı açıp, piş irilecek ü rü nü fırın içerisine yerleş tirin. Ö nemli: Yangın riski. Cihazın sıcaklığı yü kseldiğinde kapağı açın. - kapağı kapatıp istenilen piş irme sü resini ve TM zaman ayarlayıcıda ve piş irme sıcaklığını TS termastadında ayarlayın FONKSİYONLAR -I tuş una basarak fırını çalış tırın. - Aş ağıdaki fonksiyonlar için piş irme programı ayarlayınız. Program ön ayarları yapılmış FONKSİYONLAR Diğerleri özel programlar olduklarından bunun yapılmasına gerek yoktur. - U (FONKSİYON) tuş una basın: 4) PHASE tuş una basın. 1. safhab-nın Led i YEŞİL iken (safha devre dışı), 2. safhanın Led i kırmızı yanar (safha devrede). Bu sırada piş irme modunu gösteren LED de yanıp sönerek 2. safha için ayar yapılması gerektiğini belirtir. 5) 2. safhanın piş irme modunu, - 2. safhanın kabin sıcaklığını, - 2. safha için sü reyi (veya ü rü n merkezi sıcaklık probunun sıcaklığını) seçin. 6) Artık iki safhalı piş irme programının ayarları yapılmış tır. Piş irilecek ü rü nü fırına yerleş tirerek piş irmeyi baş latmak ü zere START/STOP tuş una basın. Piş irme programı 1. safhadan baş layacak (1. safha LED i kırmızı) ve 1. safha tamamlandığında otomatik olarak 2. safhaya geçecektir (2. safha LED i kırmızı). Fırın 1. safhadan 2. safhaya geçerken kısa bir sesli sinyal vererek kullanıcıyı bilgilendirecektir. Daha önce de anlatıldığı ü zere 2. safha da tamamlandığında fırın otomatik olarak duracaktır. - Fonksiyon LED leri (YEŞİL) yanar ve bir tanesi yanıp sönmeye baş lar. Ö r. : Seçilen FONKSİYON HOLD dur (yanıp sönen yeş il LED). - Ayar dü ğmesini saat ibresi yönü nde veya ters yönde çevirerek yanıp sönen fonksiyonu (YEŞİL LED) seçin. - Seçtiğiniz FONKSİYON LED inin rengi turuncuya dönene dek U tuş una basılı tutun. - İlave bir 5 saniye, seçilen LED in ışığının sü rekli olarak TURUNCU yanmasını bekleyin. - Son olarak START/STOP tuş una basarak programı çalış tırın. Bölü m 3.4. Ö ZEL PİŞİRME MODLARI nda (sh. 36), cihazda var olan FONKSİYON ların açıklaması bulunmaktadır ARD ARDA İKİ OTOMATİK SAFHALI PİŞ İRME (SADECE B SEVİYELİLERDE) B ile donatılan fırınlar, iki safhalı piş irme programlarına mü sade ederler. Ö rneğin: - 1. Safha: - Sıcak hava 200 C - Ü rü n merkezi sıcaklık probu değeri 70 C - 2. Safha: - Karışık program 220 C - 40 dakika Fırın otomatik olarak 1. safhadan 2. safhaya geçer. İki safhalı bir program ayarlamak için aş ağıdaki talimatları uygulayın: 1) Fırını açıp ön ısıtma programı çalış tırın, 2) Ö n ısıtma programı sona erdiğinde fırını durdurun. 3) Seçilen piş irme programını, kabin sıcaklığını, piş irme sü resini (veya ü rü n merkezi sıcaklık probunun sıcaklığını) bu klavuzda belirtildiği ş ekilde ayarlayın.

17 4.4 OTOMATİK KONTROLLER SADECE A SEVİYELERİ İÇİN Giriş : Otomatik kontroller piş irme programlarının özel biçimde uygulanmasını ve manuel ayarlamadan sonra programların kaydedilmesini sağlarlar. Bu konularla ilgili daha detaylı bilgi için 1.3 MANUEL KONTROLLER paragrafına bakınız. Not: Eğer manuel olarak bir piş irme programı ayarladıktan sonra fırının kapağını açarsanız yaptığınız ayar değerleri kaybolacaktır, zira manuel modda iken kontrolör piş irme programını kaydetmeyecektir. Dolayısıyla piş irme programınızın kaydedilmesini istiyorsanız aşağıda açıklanan kuralları tatbik etmelisiniz. Piş irme programları (veya YEMEK TARİFLERİ) VE PROGRAMLAR (ÖR. TEMİZLEME) aşağıdaki komutlar yardımıyla idare edilirler: Yemek tarifleri veya programlar Menü sü * EKRAN - Ü rü n içi sıcaklık probu 70 C - Aş ama 2: - Karışık program 220 C - Sü re 40 dakika - Aş ama 3: - Sıcak hava programı 250 C - Sü re 15 dakika ve bunun gibi maksimum 6 aş ama. Fırın piş irme programı esnasında bir aşamayı tamamladığında otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçer ve en son aşamanın ayar değerini de tamamladıktan sonra otomatik olarak durur. Değiş ik aşamalı piş irme programları ayarlamak için aş ağıdaki yolu izleyiniz: 1) Fırını açın. 2) Aş ağıdaki ayarları yapın (bkz. 1.3 MANUEL KONTROLLER paragrafı) - Aş ama 1 için piş irme modu, - Aş ama 1 için fırın sıcaklığı, - Piş irme sü resi (veya 1. aşama için ü rü n içerisine yerleş tirilecek probdan okunacak sıcaklık değeri) 3) P tuş una basınız. EKRAN da 1 değerinin (Aş ama 1) yanıp söndü ğü nü ve bir açıklama P:MENU göreceksiniz. 4) Menü ye girmek için P tuş una basın; EKRAN da P:AŞAMA İLAVE ET belirecektir (menü den baş ka bir madde seçmek de mü mkü ndü r). Aş ama 1 yanıp söner * Değiş ik fonksiyonların idaresi için kullanılan komutların listesi (maddeler): seçilen madde 5) Seçilen maddeyi onamak için P tuş una basın EKRAN da 2 değeri (Aş ama 2) ve MANUEL KONTROLÖ R e ait bazı fonksiyonlar yanıp sönmeye baş layacaktır. Aş ama 2 yanıp söner seçilen madde 5) 2. Maddede açıklandığı gibi 2. Aşama için yeni değerleri ayarlayın. 6) Diğer aşamalara ait (maksimum 6 aşama) değerleri de ayarlamak için 4. ve 5. adımları tekrarlayınız. 7) Değiş ik aşamalardan oluş acak piş irme programının ayarlanması tamamlanmış tır. Piş irilecek ü rü nü fırına yerleş tirip programı baş latmak için Start tuş una basın. P (Program) = tuş u: - Programlar ve yemek tarifleri listesini açmak için - Programlar veya yemek tarifleri listesini açmak için - Menü lerde seçilen maddelerin onaylanması için kullanılır. ( ) ( ) = "OK" tuş ları (Yukarı ve aş ağı) veya kontrol tuş larını kullanarak - Programlar veya yemek tarifleri seçilebilir - Programlar veya yemek tarifleri menü sü seçilebilir - Faydalı fonksiyonlar seçilebilir - Değerler ayarlanabilir. (<) (>) = "OK" tuş ları (SOL ve SAĞ) kullanılarak: - Yemek tariflerinin adları seçilebilir, - Aş amalar seçilebilir EKRAN = Yukarıda açıklanan iş lemi görü ntü ler OTOMATİK, PEŞ PEŞ E Ç OK AŞ AMALI PİŞ İRME Bazı ü rü nlerin piş irilmesinde farklı sıcaklıklara ihtiyaç olabilir dolayısıyla da piş irme programı birkaç aş amadan oluş abilir. A SEVİYELİ fırınlar, peş peş e farklı aşamalı programların kullanılabilmesine olanak sağlar.ö rneğin : - Aş ama 1: - Sıcak hava programı 200 C Piş irme programı 1. Aşamadan baş lar (EKRAN da 1 değeri yanıp söner) ve 1. aşama tamamlandıktan sonra otomatik olarak 2. aşamaya (EKRAN da 2 değeri yanıp söner) geçer ve tü m ayar değerleri tamamlanana dek bir aş amadan diğerine geçer. 2. Aş ama devrede Fırın bir aşamadan diğerine geçerken operatöre bilgi vermek için sesli bir ikaz verir. Yukarıda da tanımlandığı gibi son aşama da tamamlandığında piş irme programı otomatik olarak sona erer ve ard arda iki sesli ikaz ile uyarı verir. Aynı piş irme programını bir kez daha kullanmak için START / STOP tuş una tekrar basın piş irme programı devredeyken gerekirse bir veya daha fazla aşama pas geçilebilir ve çalış tırmak istediğiniz aş ama seçilebilir, bunun için ş u adımları izleyiniz: - (>) tuş una bir veya daha fazla basarak sonraki aş amalara geçebilirsiniz. - P tuş una basın ve "SKIP PHASE" (aş ama atlama) ekrana geldiğinde tekrar basarak çalış tırmak istediğiniz aş amayı seçip, çalış tırın.

18 4.4.2 SÜ RE, TARİH VE GECİKMELİ BAŞ LAMA VERİLERİ AYARI -SÜ RE VE TARİH - SÜ RE ve TARİH ayarı için aşağıdaki işlemleri gerçekleş tiriniz:: 1) I Tuş una basarak fırını çalış tırınız. 2) TM Tuş una bir (bip) sesi duyana dek basılı tutun; SAAT kadranı yanıp sönmeye baş layacaktır. 3) Saati ayarlamak için (haneler yanıp sönerken) ayar dü ğmesini saat yönü nde veya tersi yönde çeviriniz. 4) TM Tuş una basarak dakikaları da saat ayarında olduğu gibi ayarlayınız. (madde 3). gü n ay yıl Ör: 9.15 Gerçek zaman saat dakika Ö r: Gerçek Veri Ör: 09 : 25 GECİKMELİ BAŞLAMA (10 dakika) Sü re ledi yanar 5) TM tuş una basarak GÜNÜ (SICAKLIK EKRANINDA görü ntü lenir) saat ayarında olduğu gibi ayarlayınız. (madde 3). 6) TM tuş una tekrar basarak gün ayarında olduğu gibi AY ve YILI da ayarlayınız. - GECİKMELİ BAŞLAMA - (Piş irme programının gecikmeli baş laması) TARİH ve SAAT ayarı yapıldıktan sonra (bkz. önceki paragraf) aş ağıdaki iş lemleri yapınız: 1) P (Program) tuş una basarak istenilen yemek tarifini veya programı seçin: seçilen 4) Programın baş lamasını istediğiniz zamanı (kü çü k saat ekranında görü ntü lenen) ayarlayın ve START/STOP tuş una basın. Piş irme programı ayarlanan sü rede gecikmeli olarak çalış maya baş layacaktır ve bu fonksiyonun seçili olduğunu göstermek ü zere ekranda D harfi belirecektir AYAR DEĞ ERLERİNİN DEĞ İŞ TİRİLMESİ Aş ağıdaki parametreleri değiş tirmek için ilgili kontrollerle piş irme programını bloke etme, başlatma veya hafızaya alma: 1) piş irme modu, 2) piş irme sıcaklığı TS; 3) piş irme sü resi TM; 4) ü rü n içerisine yerleş tirilen probun sıcaklık değeri PRB (veya piş irme sü resi). Not: - HAFIZADAKİ bir piş irme programının parametrelerini değiş tirdiğinizde (piş irme programı esnasında) program numarası yanında * sembolü belirecektir. - HAFIZADAKİ bir piş irme programının parametrelerini değiş tirdiğinizde yeni ayar değerleri eskilerinin yerini alacaktır. Fırın çok aşamalı bir piş irme programıyla çalışırken bir sonraki aşamanın parametreleri ü zerinde değiş iklik yapmak isterseniz aş ağıdaki iş lemleri yapınız: a) START/STOP tuş una basarak çalış makta olan piş irme programını durdurun. b) (>) tuş una basarak değerlerini değiş tirmek istediğiniz aşamayı ekrana getirip değerlerin yenisini girerek kaydedin. c) START/STOP tuş una basarak fırının o anki piş irme programına devamını sağlayın YEMEK TARİFLERİNİN VEYA PİŞ İRME PROGRAMLARININ KAYDEDİLMESİ Yemek tarifleri veya piş irme programları fırın sistemi tarafından bir numara (sıra) verilerek ve programın hatırlanması sağlayacak bir isim verilerek hafızaya alınabilir. Ö r (yemek tarifi no) CHICKEN (tavuk) (Yemektarifinin açıklaması) PATATES (patates) Bir veya daha fazla piş irme aşamasından oluş an yemek tarifleri ü zerinde MANUEL veya OTOMATİK KONTROLÖ R le değiş tirildiğinde aşağıdaki işlemleri yapınız: 1) P Tuş una basınız aş ama 1 yanıp söner program 2) P tuş una basarak P: DELAY START maddesini seçiniz. seçilen madde SEÇİLEN MADDE 3) P tuş una basın, D harfi (Gecikmeli Baş lama) yanıp sönmeye baş lar. D" HARFİ YANIP SÖ NER 2) P Tuş una tekrar basarak menü yü açın ve STORE RECIPE (yemek tarifini kaydetme) maddesini seçin. aş ama 1 yanıp söner seçilen madde 3) Verilerin kaydedilmesi için P tuş una basın. SELECT NUMBER (numara verin) maddesi belirecektir. Görü ntü lenen madde:

19 4) Yemek tarifinin numarasını seçmek için P tuş una basınız YEMEK TARİFİ NO Harfi onaylamak için P tuş una basın, ekranda ilk harfi G olan yemek tarifleri belirecektir. SEÇİLEN 5) Ayar değerlerini kaydetmek istediğiniz yemek tarifi numarasını yanıp sönerken seçip, seçiminizi P tuş una basarak onaylayın. 6) WRITE NAME (ismini yazma) maddesini seçin seçilen madde 7) P tuş una bastığınızda _ kursor yanıp sönmeye baş lar. Kursor yanıp söner seçilen madde 8) İlk kelime veya heceyi seçin. 9) 8. maddede tarif edildiği ş ekilde (>) tuş una basarak sonraki harf veya heceye geçin ve bir sonrakine ta ki programın adını tamamlayana dek. 10) P tuş una basarak yemek tarifinizin adını onaylayın (ör. TAVUK PİŞİRME) YEMEK TARİFİNİN ADI seçilen madde 11) SAVE RECIPE (yemek tarifini kaydet) maddesini seçip P tuş una basarak kaydedin. YEMEK TARİFİNİN ADI seçilen madde 12) P tuş una birkaç saniye daha basarak program kaydetme menü sü nden çıkın. Not: Programların belli bir sıralamayla (ör vb.) kaydedilmesi zorunludur. Bunu istemezseniz 1 ila 50 arasında bir numara verebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz numara baş ka bir programa atanmış sa sinyal ile uyarılırsınız, diğerleri için uyarılmazsınız YEMEK TARİFİ VEYA PROGRAM ARAMA Yemek tarifi ve programı aramanın iki yolu vardır: - SEARCH BY NUMBER (Numarasıyla arama)(yemek tarifi veya program numarası) - SEARCH BY NAME (İsmiyle arama) (yemek tarifi veya program ismi ile) NUMARASIYLA ARAMA P tuş una basarak istenilen yemek tarifini veya programı seçin. İSMİYLE ARAMA P tuş una basarak yemek tarifi ve programlar listesini açın. seçilen program P tuş una basarak SEARCH BY NAME (ismiyle arama) maddesini seçin. İlk harfi G olan ilk yemek tarifi G harfi ile baş layanlar arasından istediğinizi seçin. İstenilen yemek tarifi seçildi KAYDEDİLMİŞ PROGRAMLARIN KULLANILMASI Fırın sisteminde birkaç adet değiş tirilemez program vardır, bunlar bazı standart servis fonksiyonları için gereklidir. Bunlar fırınla birlikte verilen önceden kaydedilmiş programlardır: TEMİZLEME SİSTEMİ (HAVA VEYA TEMİZLEME) Kabinin kirlilik derecesine bağlı olarak uygun deterjanlar kullanarak yapılan bir temizlik işlemidir. Program 4 temizleme programından oluş ur: 1. TEMİZLEME (Hafif) Kirler henü z oluş muş ve düşük yağlı besinlerden kaynaklanmış sa (ör. BUHARLI piş irme programı sonrası) 2. TEMİZLEME (Normal) Yağlı piş irme sonrasında kabin fazla kirli değilse. 3. TEMİZLEME (Gü çlü) Yü ksek yağlı piş irme sonrasında kabin aşırı kirli ise (ör. kızarmış tavuk piş irme, soslar, vs.) 4. TEMİZLEME (Ekstra gü çlü) Ç ok yağlı bir piş irme sonrası zorlu bir kir tabakası oluş muş sa (ör. tavuk kızartma, soslar) ayrıca kurumuş kalıntılı(kaplanmış sa). Ö N ISITMA... (preheat) PRE-HEAT...". ön ekli bu programlar ön ayar değerlerine bağlı olarak fırının ısıtılması için kullanılırlar ve değiş tirilebilir / dikkate alınmayabilirler. Ö nceden ayarlanmış bu programları kullanmak için aş ağıdaki yolu izleyiniz: Not: Sistemde bir temizleme programını çalış tırmadan önce deterjan haznesinde (kontrol panelinin altındadır) deterjan olduğundan ve bu deterjanın istenilen özelliklere sahip olduğundan emin olun. Bu nedenle 7. paragrafa TEMİZLİK VE BAKIM a bakınız. UYARI: Deterjan ve durulama katkısı gözleri tamamen boş ise veya besleme boruları boş ise Sistem Temizleme programını baş latmadan önce fırın boş ta olarak bir program çalış tırın. Bu sayede boruların yeterince sıvı ile dolmasını sağlayabilir ve temizleme programının doğru bir biçimde çalış tırılmasını sağlayabilirsiniz. 1) P tuş una basın, AO yanıp sönmeye baş layacaktır. seçilen program P tuş una basarak aramayı baş latın, bulmak istediğiniz yemek tarifinin ilk harfini seçin. Ö r. G (Kaz) G harfi yanıp söner seçilen program EKRAN A0 CLEAN 1 mesajını görü ntü leyecektir. 2) İstenilen programı seçin veya 3. adıma geçim, 3) AO 1. TAMİZLEME programını (veya seçilen programı) baş latmak için START / STOP tuş una basın.

20 4.4.7 SEÇİLEN YEMEK TARİFİNİN VEYA HAFIZADAKİ PROGRAMIN İPTALİ 1) Fırını açmak için I tuş una basın, 2) P tuş una basın, 3) İptal edilecek olan yemek tarifini veya programı seçin, 4) P tuş una basarak CANCEL PROGRAM (program iptali) maddesini seçin, YEMEK TARİFİNİN ADI seçilen madde 5) Seçilen yemek tarifi veya programı iptal etmek için P tuş una basın. YEMEK TARİFİNİN ADI seçilen madde 6) P tuş una tekrar basın ve menü den çıkmak için birkaç saniye basılı tutun. 5. BİLGİ VE HATA KODLARI Bu kodlar zaman göstergesinde görü ntü lenebilirler. BİLGİ kodları Bir değer, fonksiyon veya hal bildiren kodlar cont- Sınırsız ayar sü resi, cool Fırının açıldığındaki soğuması door- Fırın kapağı açık FILL- Buhar jeneratörü nü n doldurması (Su besleme vanası / valfinin açık olduğundan emin olun) Hold Piş irme seçeneği, HOLD fonksiyonu devrede. open Buhar jeneratörü deş arj vanasının açılması PrEH Ö n ısıtma devresinde buhar jeneratörü (Kodun kaybolması için bekleyin) HATA Kodları Yetkili servisle irtibata geçilmesi gerektiğini belirten hata kodları: EH20 TEMİZLEME SİSTEMİ için gerekli olan suyun besleme basıncı çok düşük (gerekli basınç 1,5 ila 2,5 bar) EFUN Otomatik resetli fan termiği hatası. Kü çü k ekranda görü nen UP mesajı kabinin ve tek fanını (6-10 GN) veya ü st fanı (20 GN) belirtirken; DO mesajı alt fanı (sadece 20 GN) belirtir. E - Gerekli bir parametre ile uyumsuzluk hali (- iş aretlerinin yerine ilgili parametrenin numarası görü ntü lenir) EPt1 Kabin sensörü kopuk veya kısa devre gösteriyor, EP12 Buhar jeneratörü sensörü kopuk veya kısa devre gösteriyor EPt3 Prob sensörü kopuk veya kısa devre gösteriyor, EPt4 By-pass sensorü kopuk veya kısa devre gösteriyor, EPt8 - Elektronik kontrol sıcaklık hissedicisi hasar gö rmü ş. ESCH Kontrol devesi soğutucu cihazlarının komut hatası Etub Buhar jeneratörü aşırı sıcaklık (150 C) alarmı, Etuc Kabin aşırı sıcaklık (320 C) alarmı. EFLP Kabin buhar deş arj solenoid valf arızası, ETC Kabin sıcaklık sınırlayıcı karışıklığı Ö NEMLİ! Piş irme programı esnasında bir hata kodu belirirse, fırın sü rekli bir sesli ikaz yayarak piş irme programını durdurur. Sonrasında cihaz, programınız arızalı parçayı kullanmayacaksa, bu hata pas geçilerek piş irme iş leminize devam edilebilir. Yetkili servisi cihazınızda beliren alarm kodu hakkında bilgilendiriniz. 6. ARIZA DURUMUNDA FIRININ KAPATILMASI Fırında bir sorun baş gösterirse cihazı aşağıdaki ş ekilde kapatınız: Cihazın ü st tarafındaki ana enerji ş alterini indirip su vanalarını kapatın. Ü retici tarafından tespit edilen yetkili servise mü racaat edin. 7. Ö ZEN VE BAKIM Her gü n bitiminde fırının içerisini fırın temizleyicisi, ü reticinin talimatları doğrultusunda temizleyin, basınçlı su pü skü rtmeyin, Klor ihtiva eden (çamaşır suyu, hidroklorik asit, vb.) temizlik maddelerini seyreltilmiş olsalar da paslanmaz çelik yü zeylerde kullanmayın. Cihazın altını, zemini temizlemek için korozif maddeler (ör. muriatik asit) kullanmayın. A SEVİYELİ cihazlarda, CLEAN SYATEM (TEMİZLEME SİSTEMİ) adı verilen otomatik temizleme programı bulunmakta olup bu programın çalış tırılmasıyla ilgili olarak bkz KAYDEDİLMİŞ PROGRAMLARIN KULLANIMI. TEMİZLEME SİSTEMİ programı deterjana ihtiyaç duyduğundan aşağıdaki etiket ile gösterilen kontrol paneli altındaki deterjan haznesini (sağda, kırmızı TAPALI) ve DURULAMA KATKISI haznesini (solda mavi TAPALI) doldurun. DURULAMA KATKISI DETERJAN Kullanılabilecek deterjanlar ş unlardır: - ECOLAB in Greasestrip Rus tipi veya benzeri soda bazı yapısına sahip, iyonik yüzey aktivitesi %5 den daha az olan muadili bir deterjan - ECOLAB in Rinse Dry 71 Yeni tip durulama katkısı veya muadili iyonik yüzey aktivitesi %5 ila 15 arası olan durulama katkısı, EO / PO ile yoğuş turulmuş sabun gresi Suda çözü lebilen Hydrotope-Solventi. Fırının iç cidar yü zeylerini temizlemek ü zere yarı otomatik bir temizleme fonksiyonu mevcuttur. Bu özelliği kullanmak için aş ağıdaki iş lemleri yapın: Not: Temizleme programı yalnızca fırın iç sıcaklığı 90 C nin altında olduğu zamanlarda çalış abilir. Bu nedenle de ilk önce hızlı bir soğutma programı çalış tırılarak fırın içerisinin sıcaklığının düşürülmesi gerekir. Aşağıdaki tuş a basın.

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Uyarı : Emniyetiniz iç in bu kılavuzdaki bilgiler yangın veya patlama tehlikesini minimuma veya mülkiyete zarar gelmesini kiş isel yaralanmayı veya ölümü

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bu makine sadece su ile kullanılabilir. Asla kuru temizleme maddelerini kullanmayınız.

İÇİNDEKİLER. Bu makine sadece su ile kullanılabilir. Asla kuru temizleme maddelerini kullanmayınız. İÇİNDEKİLER Kumanda paneli + kullanma talimatları Program 2A01 1:1 Program 2G01 2:1 Program 2H11 3:1 Program 2L01 4:1 Program 2M01, 2M11, 2W01..5:1 Program 2H01 6:1 Program 2H01, 2H02, 2F01, 2F02, 2M11,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet!

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet! İÇİNDEKİLER Kumanda paneli + kullanma talimatları Program 1A91 1:1 Program 1C91 2:1 Program 1M91 3:1 Program 1C01 4:1 Madeni para ö lçeri olmayan makine..5:1 Madeni para ile çalış tırılan makineler için..6:1

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212) 549 94

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI VE ÖLÇÜLERİ 3.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 4.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı BEGO Miditherm Kullanma Talimatı Tuşların Fonksiyonu: Parametrelerin çağrılması Değerlerin değiştirilmesi Programlama Program başlatma / durdurma Programı bitim süresi ile başlatma / durdurma Sembollerin

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu takdirde kullanmak üzere saklayınız. 2. Ürün Tanımı Ekran

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 1. CİHAZ TİP ve MODEL TANITIMI ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 2 3 3 1 2 1 VRE Modeli Elektrikli Isıtıcı VCE Modeli Elektrikli Isıtıcı 1. Isıtıcı Gövdesi; isteğe ve kullanım yerine bağlı

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 BU KUMANDAYI ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KURULUMU KULLANMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. KILAVUZU OKUDUKTAN SONRA,

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X 1 2 3 4 5-1 - 6 7 8 9 10-2 - 11 12 14 13 15-3 - 16 17 A B C D E 18 19 20 04307553/1N - KB170s.n. - 4 - KURULUM VE KULLANIM TALIMATLARI TANIMLAMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

KMD99 RF 99 Kanal Kumanda. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

KMD99 RF 99 Kanal Kumanda. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK RF 99 Kanal Kumanda Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 30.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Kumanda Paneli... 4 2.2 Kumanda Tanıtmak...

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ Dijital Nem/Sıcaklık Ölçer TES-1360A KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ 1. Cihazı, güvenlik bilgilerini dikkatlice okuduktan sonra kullanmaya başlayınız. 2. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul

Detaylı

MT9505-P/Px, MT9503-P/Px HIZLI KULLANMA KILAVUZU

MT9505-P/Px, MT9503-P/Px HIZLI KULLANMA KILAVUZU MT9505-P/Px, MT9503-P/Px HIZLI KULLANMA KILAVUZU MT9505-P yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Fırını kullanmaya başlamadan önce Hızlı Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 1.- GÜVENLİK Bu ürün kullanım

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series TR Kullanma Kılavuzu BlueCool S-Series 1 Dokümana dair açıklamalar Aşağıdaki sembollerle özel durumlara işaret edilmektedir: DİKKAT Yüksek yaralanma veya ölümcül kaza tehlikesi İKAZ Parçalar için yüksek

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

BO243EA Touch Serisi!

BO243EA Touch Serisi! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1 # Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243EA Touch Serisi Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın,

Detaylı

T I M E R TR Kullanım

T I M E R TR Kullanım TR Kullanım TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Çalıştırma ve emniyet kurallarını dikaktlice okuyunuz! Emniyet kuralları Evinizde kullandığınız elektrik değrlerinin cihazın çalışması için gerekli değerleri

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 1 1. TUŞLAR : YUKARI/AŞAĞI TUŞLARI: Cihaza yeni değer girişi bu tuşlar ile yapılır. SICAKLIK AYARI: Kazan sıcaklık set değeri bu tuş ile

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

- TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürün Tanıtımı Ürün Açıklaması Gaz sensörlü sensör kafası, değişebilir. Esnek prob Kulaklık soketi, adaptör girişi Ekran Tuş takımı Yeşil ışık Kırmızı ışık Gaz

Detaylı

! Mikrodalga Kullanma Kılavuzu!

! Mikrodalga Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. BO243MW A. Kullanma Talimatları 1. Saati Ayarlama: Mikrodalga ilk çalıştırıldığı zaman, ekran 0:00 ı gösterecek ve bir kez sinyal sesi duyulacak.

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı:

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı: HASTA KILAVUZU Hasta adı-soyadı: Icare HOME (Model: TA022) HASTA KILAVUZU TA022-035 TR-3.1 3 Giriş Bu kılavuz, Icare HOME tonometrenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Tonometreyi

Detaylı

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu Gaz Dedektörü GSP1 Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı