AĞUSTOS 2011 ANKARA ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU. Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu. rr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞUSTOS 2011 ANKARA ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU. Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu. rr."

Transkript

1 rr.; _E" ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu Tüketici Haklar ı Dairesi Ba şkanl ığı AĞUSTOS 2011 ANKARA

2 İÇ İNDEK İLER ÖNSÖZ 2 G İ R İŞ 3 ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER ve TÜKET İCİ HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞ K İ N 2009 ve 2010'DAALINAN KURUL KARARLARI Tarifelerin Tüm Vergiler Dâhil Bedelinin Tüketicilere Duyurulmas ı Abonelik Kay ıtlar ı n ı n Güncellenmesi N Aboneli ğinin Kolaylaş t ı r ı lmas ı Melodi ve Oyun Hizmetleri Kontör'den TL'ye Geçi şin Saglanmas ı Aç ık Hatlar `1ü Hatlara İ li şkin Al ı nan Tedbir Acil Yard ı m Çagr ı Hizmetleri "Her Yöne Özgürlük" Tarifesi GSM Aktif Arama-Aktarma Dene-Al Taahhütnamelerde Yer Alan Cezai Şartlar N Reklamlar ı nda Yer Alan Kapsama/H ız Bilgileri Kontör Doland ı r ı c ı l ı g ı Internet Servis Saglay ıc ı ( İ SS) Değiş ikli ğ i Elektronik Haberle şme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeligi Kullan ı m Miktar ı S ı n ı rl ı Hizmetlerde Kullan ıc ı n ı n Bilgilendirilmesi Ön Ödemeli Hatlarda Kalan Kontörlerin İ adesi Tüketicilerin Dogru ve Detayl ı Bilgilendirilmesi Otomatik Olarak Yenilenen Dönemsel Hizmetler Anonim K ısa Mesaj Gönderiminin Yaratacal Olumsuzluklar ı n Giderilmesi Abonelik Feshinin Kolayla ştırılmas ı 18 ELEKTRONİK HABERLE ŞME SEKTÖRÜNDE TÜKET İ C İ HAKLARI YONETMEL İĞİ Giri ş Yönetmeligin Kapsam ı ve Amac ı Şeffail ı k ve Bilgilendirme Özel İçerikli Hizmetler Kampanya ve Tarife Degi ş ikligi Hizmetin K ıs ıtlanmas ı ve Kullan ım Miktar ı S ı n ı rl ı Tarifeler Tüketici ş ikâyetleri Çözüm Mekanizmas ı Abonenin Onay ı ve Haks ız Şartlar Sözle şmenin Feshi ve İşletmeci Degi şikligi Faturalar İdari Yapt ı r ı mlar 24 ELEKTRONIK HABERLE ŞME SEKTORÜNDE DENET İ M ve İDAR İ YAPTIRIMLAR Herkesle 600 Tarifesinin Ocretlendirmesi Arayana Dinlet Hizmeti Kurul Karar ına Ayk ır ı l ı k Avea Taraf ı ndan Abonelik Sözle şmelerinin Feshinin Geciktiril ınesi Katma Degerli Hizmetlerin Feshinde Pe şin Al ınan Ücretler Abonelere ve Kuruma Yanl ış/yan ı lt ıc ı Bilgi Verilmesi Ocretlendirme Periyotlarm ı n Ölçülmesi ve Denetlenmesi SONUÇ 32

3 NSÖZ Son y ı llarcla claha s ı k ve yayg ın kullan ı lan ileti şim araçlar ı nedeniyle, tüketicinin korunmas ına yönelik düzenleme ihtiyac ımn en çok duyuldugu alanlardan birini Elektronik Haberle şme Sektörü olu şturmaktad ır. Bu ihtiyaç çerçevesinde yürüdüge giren 5809 say ı l ı Elektronik Haberle şme Kanunu ile birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve yetki alan ı geni şlemi ş ve tüketici haklar ına ÖZQÜ ikincil düzenlemelerin önemi ve gerekliligi bir kez daha gündeme gelmi ştir. Bu kapsamda, tüketici haklarm ı n korun ınas ı ve tüketicilerin sat ı n ald ığı elektronik haberle şme hizmetlerine ili şkin bilinçlendirilmelerinin saglanmas ı amac ıyla pek çok düzenlemeye imza at ılm ıştı r. Yap ılan düzenlemeler, tüketicilerin korunmas ı ve tüketici ş ikâyetlerinin çözümlenmesi noktas ı nda at ı lan önemli ad ı mlar olmakla kalmay ıp, tüketiciyi henüz zarara ugramadan koruyarak çok önemli bir i şlevi de yerine getirmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumunun elektronik haberle şme sektöründe tüketici haklar ı ile ilgili kapsaml ı düzenlemelerinin çe şitli ulusal ve uluslararas ı platformlarda takdir edilmesi ve begeniyle kar şılanmas ı, gurur verici oldugu gibi söz konusu düzenlemelerin ne kadar isabetli oldug,u konusunda da çok önemli bir göstergedir. Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im Kurumu yasa ile sahip k ı l ı nd ıg ı, elektronik haberle şme sektöründe tüketici haklarm ın düzenlenmesi ve denetlenmesi görev ve yetkileri çerçevesinde, tüketici haklar ı n ı n en üst düzeyde saglanmas ı ve tüketicinin korunmas ı için gerekli ad ımlar ı atmaya devam edecektir. Elektronik haberle şme sektöründe tüketici haklar ı n ın korunmas ı amac ıyla yap ı lan düzenlemelere özverili çal ışmalar ı ile katk ıda bul ıınan tüm personelimize te şekkürlerimi sunar ba şar ı lar ı n ı n devam ı n ı dilerim. Dr. Tayfun ACARER Kurul Ba şkan ı 2

4 GİRİŞ tarih ve Mükerrer say ı l ı Resmi Gazete'de yaylmlanarak yürürlü ğe giren 5809 say ı l ı Elektronik Haberle şme Kanunu (EHK) ile Avrupa Birli ğ-,i (AB) direktifleri de göz önünde bulundurularak mevzuatta da ğı n ı k bulunan hilkümler derlenerek tek bir kanunda toplanm ışt ır. EHK ile sektörde yer alan bütün aktörlerin haklar ı, yetki ve yükümlülükleri aç ıkça düzenlenmi ş, yürürlükte bulunan kanunlar ı n baz ılar ının hükümleri de ğ i ştirilmi ş, baz ı alanlara ili şkin ise yeni düzenlenmeler getirilmi ştir. EHK'da özellikle de ğinilen hususlardan biri de tüketici haklarm ın korunmas ı olmu ştur. Zira daha önce sektöre ili şkin düzenlemelerin bulundu ğu 406 say ı l ı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 say ıl ı Telsiz Kanununda tüketici haklar ı torba hükümle düzenlenmi ş iken, EHK'da hem genel hükümlerde hem de özel hükümlerde tüketici haklar ı düzenlenmi ş clurumdad ı r. Genel Hükümler içerisinde EHK'n ın "Amaç" ba ş l ı kl ı l'inci maddesinde, "Bu Kanunun amac ı... Tüketici haklann ın ve bunlara ili şkin usul ve esaslar ın belirlenmesidir." denilmekteclir. Kanunun " İ lkeler" ba ş l ıkl ı 4`i_incü maddesinde elektronik haberle şme hizmetinin sunulmas ında ve bu hususta yap ılacak düzenlemelerde tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesinin göz önünde bulundurulmas ı belirtilmi ştir. EHK'n ın 6'nc ı maddesinin (c) bendinde yer alan, "Abone, kullamc ı, tüketici ve son kullan ıc ılar ın haklar ı ile ki şisel bilgilerin i şlenmesi ve gizlili ğinin korunmas ına ili şkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak" ve ayn ı maddenin (ç) bendinde yer alan, " İşletmeciler ile tiiketicileri ügilendiren Kur ıd kararlar ını gerekçe ve siireçieri ile kamuoyuna aç ık tutn ıak" hususlar ı Kurumun görev ve yetkileri aras ında say ılmıştır. 3

5 Yukar ıda belirtilen genel hükümlerin yan ı s ıra EHK'n ın "Tüketici ve Son Kullan ıc ı Haklar ı" ba ş l ı kl ı dördüncü k ısm ı nda özel olarak tüketici haklar ına yer verilmi ştir. Bu k ı s- m ın 47'nci, 48'inci ve 49'uncu maddelerinde: İşletmecilerin benzer konumdaki tüketiciler ve son kullan ıc ı lar aras ı nda ayr ım gözetmemesi, Tüketici ve son kullan ı c ı lann hizmetlere eşit koşulda eri şebilmeleri, Abonelerin i şletmeciler tarafindan bilgilendirilmesi ve Şeffall ığın sağ lanmas ı hüküm alt ı na al ınm ışt ı r. Ayr ıca, EHK'n ın 50'nci maddesinde i şletmeciler ile tüketiciler aras ında yap ı lacak abonelik sözle şmelerinde hangi hususlara önem verilmesi gerekti ği, sözle şmelerin yorumlanmas ı ve sözle5melerde yap ı lacak de ğ i şikliklere yer verilmi ş ; EHK'n ı n 51'inci maddesinde ki şisel verilerin i şlenmesi ve korunmas ı düzenlenmi ş ve EHK'mn 52'nci maddesinde hizmet kalitesi ile ilgili hususlara yer verilmi ştir. Yukanda belirtilen hükümler kapsam ında, Kurumumuz taraf ından yap ılan ikincil zenlemelerin bir k ı s ın ı doğrudan tüketici haklann ı n korun ınas ına yönelik olarak tüketicileri muhatap almakta iken, bir k ısm ı da i şletmecilere teknik ve ekonomik yükümlülükler getirerek dolayl ı olarak tüketicilerin korunmas ı n ı n sağlanmas ı n ı hedeflemektedir. Bu raporda önce, 2()()9 ve 2010 y ı l ında ti.iketici haklann ın kor ıı nmas ına yönelik yap ı l- m ış olan önemli düzenlemelere yer verilecek, daha sonra EHK'n ı n yay ı m ı n ın ard ı ndan ikincil düzenlemelerin revizyonu a şamas ında çal ışmalan tamamlanarak yaymılanm ış olan "Elektronik Haberle şme Sektöründe Tüketici Haklan Yönetmeli ği" ile getirilen yeniliklere değinilecektir. Son olarak, Kurumumuzca tüketici haklann ın korunmas ına ili şkin yap ı lan denetim çal ışmalan hakk ında bilgi verilecektir. 4

6 2. ONE ÇIKAN DÜZENLEMELER ve TÜKET İCİ HAKLARININ KORUN- MASINA İLİŞK İN 2009 ve 2010'DA ALINAN KURUL KARARLARI 2.1. Tarifelerin Tüm Vergiler Dâhil Bedelinin Tüketicilere Duyurulmas ı tarih ve 2009/DK-175 say ı l ı Kurul Karar ı ile elektronik haberle şme sektöründe rekabetin sa ğlanmas ı ve tüketicilerin tarifeler konusunda daha iyi bilgilendirilmesi ve daha iyi hizmet almalann ı teminen, tarifelerin tüketicilere duyurulmas ında özel ileti5im vergisi, katma de ğer vergisi ve benzeri vergilerin fiyata dâhil edilmesi karara bağ lanm ışt ır Abonelik Kay ıtlarımn Güncellenmesi EHK'n ın Geçici 5`inci maddesi ger&.;ince, tarih ve 2009/DK-10/222 say ı l ı Kurul Karan ile "Abonelik Kay ıtlann ın Güncellenmesi ve Son Kullan ıc ılar ın Aboneli ğinin Gerçekle ştirilmesi İşlemlerine İli şkin Usul ve Esaslar" onaylanm ış ve Kurumumuz ile işletmecilerin internet sayfalar ı nda yay ı mlanm ışt ır. Bu düzenleme kapsam ında, GSM mobil telefon hizmeti sunan i şletmeciler nezdindeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanl ış l ıklan bulunan tüm abonelerin, tarihine kadar kimliklerini ispatlay ı c ı belgelerle birlikte ilgili i şletmeciye ba şvurmalan ve abone kimlik bilgilerinin güncellenmesi sa ğlanm ıştır. Aym zamancla son kullan ıc ılar ın, bir kereye mahsus olmak üzere kullanmakta olduklar ı hatlar ı, tarihine kadar, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülü ğe tabi olmaks ızın, kendi üzerlerine kaydettirebilmek için ilgili i şletmeciyle abonelik sözle şmesi akdedebilmelerine imkân tan ınm ıştır. Di ğer yandan tüketici ma ğ.,wuriyetine yol almamak ad ına, söz konusu hatlar ın eski abonelerinin yap ı lan i şleme, taahhütnamenin imzaland ığı tarihten itibaren bir y ı ll ık zamana şım ı süresi içinde itiraz hakk ı sunulmu şt ıı r N Aboneli ğinin Kolayla ştırılmas ı tarih ve 2009/DK-10/281 say ı l ı Kurul.Karan ile 3N mobil haberle şme hizmetinden yararlanmak isteyen abonelerin i şletmecisi ile abonelik sözle şmesi imzalamas ına gerek kalmaks ız ın k ısa mesaj, çağr ı merkezi ve internet gibi kolay bir yöntem ile 3N abonesi olabilmesine i ınkân sağlanm ışt ır. 5

7 2.4. Melodi ve Oyun Hizmetleri Kurumumuza intikal eden tüketici şikâyetlerinin de ğerlendirilmesi neticesinde, mobil telefon i şletmecileri taraf ı ndan sunulmakta olan melodi ve oyun hizmetlerinin sunum şekli şartlarm ın düzenlenmesinin tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi aç ı s ından büyük önem arz etti ği mütalaa edilmi ştir. Söz konusu hizmetlerden yararlanan abonelere yönelik yap ı lan bilgilendirmelerin tam olarak yap ı lmas ı n ı n, abonelerinin gerçek iradelerinin, onlara dü şünme f ırsat ı verilerek, doğru ve tam olarak yans ıt ı lmas ına olanak sa ğlanmas ı n ı n, tüketici şikâyetlerinin etkin bir 5ekilde çözümlenmesinin ve hizmetlerin tam ve gere ği gibi sunulmas ı n ı n tüketici haklar ı aç ıs ından çok önemli oklu ğu değerlendirilmi ştir. Bu kapsamda, tarih ve 2009/DK-10/336 say ı l ı Kurul Karar ı ile; Abonelerin melodi ve oyun hizmetlerinden yararlanmadan önce hizmetin şartlar ı ve ücreti hakk ında k ısa mesaj yoluyla ücretsiz ve detayl ı olarak bilgilendirilmesi, Abonelerin melodi ve oyun hizmetlerinden tekil içerik sat ın alma veya abone olma kapsam ında, sadece i şletmeci tarafından belirlenecek bir numaraya k ısa mesaj atmak yoluyla yararland ı r ı lmas ı n ın sağ,lanmas ı, I şletmeci taraf ından, melodi ve oyun hizmetleri karşı l ığı nda aboneden tahakkuk ettirilen ücret veya tahsil edilen kontör bilgisinin k ısa mesaj yolu ile aboneye ula şt ır ılmas ı, i şletmeci tarafından, hatlar ında melodi ve oyun hizmeti almak için yeterli kontör olmayan ön ödemeli abonelerin bu hizmetlerden faydaland ırılmadan önce k ısa mesaj yol ıı ile hatlar ında yeterli kontör bulunmad ığı bilgisinin verilmesi ve abonenin onay ım müteakip hizmetlerden faydaland ınlmas ın ın sağlanmas ı, i şletmeci taraf ından melodi ve oyun hizmet içeri ğinin tamamen durumlarda abonenin içeri ği yeniden indirebilmesine olanak sağlanmas ı, Melodi ve oyun hizmetlerinin al ımın ı sona erdirmek isteyen abonelerin, k ısa mesaj dahil olmak üzere ça ğrı merkezi, internet vb. yollar ile hizmetlerin al ı m ı n ı kolayl ıkla sonland ırmalarının sağlanmas ı, i şletmecilerin, melodi ve oyun hizmetlerinin gerekti ği gibi sunulmas ı ndan ve tüketicilerin mağdur edilmemesinden sorumlu olmas ı ve i şletmeci taraf ından konuya ili şkin tüketici şikayetlerinin azami 10 gün içerisinde çözüme kavu şturulmas ı, hususlar ı karara b4_',janm ıştı r Kontör'den TL'ye Geçi şin Sağlanmas ı tarihli ve 2009/DK-10/445 say ı l ı Kurul Karar ı uyar ınea, 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren kontör uygulamas ı kald ır ılm ış ve yerine TL ile kredi satın alma sistemi getirilmi ştir. Bu sisteme geçi ş ile ön ödemeli hatlar aç ı s ından tarife şeffaff ığımn sağlanması ve abonelerin konu ş ma ücretleri aç ıs ı ndan i ş letmeciler aras ı nda karşılaştı rma yapabilmeleri amaçlanm ıştır. Kurul Karar ı ile ayr ıca, ön ödemeli hat k ııllanan abonelerin 6

8 ald ıkları hizmetin süresini ve ücretini rahat bir şekilde takip edebilmelerine imkân tan ıyan bilgilendirme mesajlar ımn gönderilmesi ve k ııllan ım detay ı bilgilerini talep edebil ınelerine imkân tan ınmışt ır. Kurul Karar ı ile, Kontöre dayal ı tarifelendirme sistemi yerine tamamen TL'ye dayal ı tarifelendirme sistemine geçilmesi, Bu uygulamaya ili şkin olarak kullan ı c ı lar ın ellerinde bul ıınan kontöre dayal ı sisteme göre bas ılm ış ön ödemeli kartlar ı n i şletmeciler taraf ından yeni sisteme göre kullan ı - m ına olanak tan ınmas ı, Ön ödemeli hatlara yükleme yap ı lmas ını müteakip mobil i şletmeciler tarafından ücretsiz olarak gönderilecek bilgilendirme mesaj ıyla, şebeke içi/d ışı yap ı lacak görü şmelerin tarife dakika ücretleri ile SMS ve MMS birim ücretlerinin kullan ıc ılara bildirilmesi, Ön ödemeli hat kullan ıc ılar ımn her bir hizmeti kullanmalar ı n ı müteakip alm ış olduklar ı hizmete yönelik bilgilendirme mesajm ın ücretsiz olarak kullan ı c ı lara gönderilmesi, Abonelerin en az son 6 ayl ık kullamm detay ı bilgilerini alabilmelerine ve ön ödemeli hat abonelerinin ayl ık kullan ı m detay ı bil ğilerini SMS, çağrı merkezi vb. yollarla talep edebilmelerine imkân saglanmas ı ile talep edildi ği takdirde abonelere posta yoluyla gönderilmesi, İşletmecilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, abonelerin k ıı llan ım detay ı bilgilerine internet üzerinden ücretsiz olarak eri şebilmelerine imkân sa ğlamalar ı, hususlar ında karar al ınm ışt ır Aç ık Hatlar EHK kapsam ında, abone kimlik ve ileti şim bilgilerinin izinsiz olarak kopyalanmas ı, saklanmas ı, dağı t ım ı, ç ı kar amaçl ı kullan ı m ı yasaklanm ışt ı r. Kiş ilerin bilgisi veya kimlik bilgilerinin r ı zas ı olmaks ız ın kullamlmas ı suretiyle, adlar ına çok say ıda ön ödemeli bireysel hat aç ılmas ı, söz konusu hatlar ı n suç amaçl ı kullan ı lmas ı, suçun gerçek failinin tespitini imkâns ız hale getirebilmekte ve kamu güvenli ğini ilgilendiren olaylarcla ilgili icldialar ı n incelenmesini ve soru şturulmas ı n ı olanaks ı z k ı labilmektedir. Bu amaçla abonelere ait ki şisel verilerin GSM i şletmecileri nezdinde güvenli ğinin ve güncelli ğinin sağlanmas ı, abone kimlik ve ileti şim bilgilerinin izinsiz olarak kopyalanmas ın ı n, saklanmas ın ı n. dag ı t ı m ı n ı n, ç ı kar amaçl ı kullan ı mımn ve suiistimalinin engellenmesi, elektronik haberle şme hizmeti alan tüketicilerin korunmas ı ile aç ık hat uygulamas ın ı n asgari düzeye indirilebilmesini teminen, tarih ve 2009/DK-10/552 say ıl ı Kurul Kararı ile; 7

9 Bir ki şi ad ına ayn ı mobil telefon i şletmecisi tarafindan aç ılabilecek "ön ödemeli bireysel hat" say ıs ın ın T.C. vatanda şlar ı için 15 adet, Yabanc ı uyruklular için 3 adet ile s ın ırland ır ı lmas ı, Abonelik tesis etmeye yetkili bir bayi tarafindan ayn ı ay içerisinde bir ki ş i ad ı na aç ı labilecek "ön ödemeli bireysel hat" say ı s ı n ı n 4 adet ile s ınırland ır ılmas ı, Mobil telefon hizmetlerinde yeni aç ı lan ön ödemeli bireysel hatta bir sefere mahsus olmak üzere, bu hatt ın kimin üzerine kay ıtl ı olduğuna dair ücretsiz bilgi mesaj ı gönderilmes ı, Abonelere, kendi isimlerine kay ıtl ı ".ıktif ön-ödemeli bireysel hat" say ı s ı n ı öğrenme imkân ı n ı n tan ı nmas ı, hususlar ı Karara bağlanm ışt ı r `1ü Hatlara İli şkin Al ınan Tedbir Canl ı sohbet hatlar ına doğru yap ı lan aramalar ın ücretlendirilmesi sonucunda olu şan tüketici mağduriyetinin engellenmesini teminen tarihli ve 2009/TK-08/603 say ı l ı Kurul Karar ı ile; "Canl ı Sohbet" içeri ğine sahip katma de ğerli elektronik haberle şme hizmetlerinin, söz konusu hizmeti sunmaya yetkili tüm i şletmeciler taraf ı ndan 900 alan kodundan kendilerine Kurumca tahsis edilecek numaralardan verilmesi, Hâhhaz ırda canl ı sohbet hizmetini sunmakta olan i şletmecilerin söz konusu hizmetleri, sunduklan numaralardan 900 alan koduna geçirmeleri için, i şletmecilere Kurul karar ının tebuinden itibaren 2 (iki) ay süre verilmesi ve süre sonunda 900 haricindeki numaralardan söz konusu hizmetin durdurulmas ı, Bütün abonelerin hatlar ın ın (sabit, mobil, uydu vb.) 900 alan koduna kapal ı olmas ı, ancak abonelerin yaz ıl ı talebi ile bu servise aç ık hale getirilmesi, hususlar ında karar almm ışt ı r Acil Yard ım Çağr ı Hizmetleri Acil yard ım çağrı s ı yapan numaraya ili şkin olarak amaç ve kapsam ı aşacak şekilde bilgilerin talep edilmesinin önüne geçilmesi ve ki şisel verilerin güvenli ğinin sağlanmas ı için "acil yard ım çağrıs ı" kapsam ında değerlendirilecek numaralarm belirlenmesi ve bu numaralara yap ılan çağrılarda i şletmeci taraf ı nclan kullan ıc ın ın yer bilgisinin tespit edilerek kamu kurum/kurulu şa iletilmesine ili şkin EHK'n ın "Ulusal numaraland ırma plan ı" ba5l ıkl ı 31'inci maddesinin dördüncü fikras ı gereği "Acil Yard ı m Çağr ı Hizmetlerine İ li5kin Usul ve Esaslar" tarihli ve 2009/DK-10/629 say ı l ı Kurul Karar ı ile onaylanm ış ve yürürlüğe girmi ştir. 8

10 An ılan düzenleme kapsam ı nda i şletmeciler, 110 Yang ın İhbar, 112 S ıhhi İmdat, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma İmdat k ısa numaralar ına acil yard ım çağr ı s ı nda bulunan kullan ıc ılann konum verilerini ça:,6,r ı baz ında tespit ederek, ilgili kurum/kurulu5lara ücretsiz olarak iletmekle yükümlü k ı l ı nm ışt ı r. Diğer yandan, sistemin sağl ıkl ı bir 5ekilde i ş lemesi aç ı s ı ndan İçi şleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlk'f,Lı tarafindan haz ırlanan ve halen taslak halinde olan "112 Acil Çağrı Merkezleri Hakk ında Kanun Tasans ı"n ın TBMM tarafından kabul edilmesi ve acil numaralarm tek merkezde toplanmas ına ili5kin yürütülmekte olan çal ışman ın bir an önce tamamlanarak uygulamaya geçmesi gerekmektedir. Tek merkez tarafından acil yard ım çağrı lann ı n al ınmas ı ve bu çağrılara cevap verilmesi vatanda şlar ı n an ında acil yard ı m hizmetlerine ula şmas ı, i şletmecilerin bu konuda yapacakları yat ınm ın heba olmamas ı ve AB'nin ilgili mevzuat ına uyumun sağlanmas ı aç ıs ından önem arz etmektedir "Her Yöne Özgürlük" Tarifesi Avea İleti şim Hizmetleri A Ş 'nin (Avea) "Her Yöne Özgürlük" tarife paketine ili şkin olarak Kurumumuza gelen tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi neticesinde i şletmecinin yapm ış oldu ğu tarife değ i şikliklerinin bildirim usulleri incelenmi ş ve bu çal ışma kapsam ında tarih ve 2010/ İK-10/25 say ı l ı Kurul Karar ı al ı nm ışt ır. Söz konusu Kurul Karar ı ile, "Her Yöne Özgürli ı k" tarife paketinde bulunup, Avea taraf ından "Her Yöne 1000" tarife paketine geçirilen abonelerin istemeleri halinde "Her Yöne Özgürlük" (3000 dk.+75 veya 100 uygulamas ı) tarife paketine herhangi ek bir ödeme ile kar şdaşmaks ız ın, ayn ı koşullarda geçi ş lerinin sağlanrnas ı, "Her Yöne Özgürlük" tarife paketinde bulun ııp, Avea taraf ı ndan "Her Yöne 1000" tarife paketine geçirilen abonelerin tarife paketlerinin de ği ştirildi ği faturalama ay ına özgü olarak ücretlendirmenin abone lehine olacak şekilde trafi ğin olu ştuğu tarihte yürürlükte olan "Her Yöne Özgürlük" tarife paketi üzerinden yap ılmas ı ve olu şan tüm abone ma ğduriyetlerinin giderilmesi, "Her Yöne Özgürlük" tarife paketinde bulunup, Avea taraf ından "Her Yöne 1000" tarife paketine geçirilen abonelerden kendi iste ği ıle "Her Yöne Özgürlük" tarifesine geçip, tarife geçi ş ücreti ad ı alt ında ek bir ücret ödemi ş olan ve ayl ık 77 TL ücret ödeyen abonelerin ödemiş olduklan fazla ücretin mahsupla şmasımn yapı lması, "Her Yöne Özgürlük" tarife paketinde yap ı lan değ i şikli ğin (3000 dk.+75 veya 100 ki şi sm ırlamas ına geçilmesi) tarife paketinin deği ştirildi ği aya ait faturaya özgü olarak ücretlendirmenin abone lehine olacak şekilde değ i ş iklik öncesi haliyle (67 TL kar şı l ığı 9

11 dk. görü şme imkan ı sağlayan uygulama) hesaplaman ı n yap ı lmas ı ve olu şan abone mağduriyetinin giderilmesi, "Her Yöne Öz gürlük" tarife paketinde 3000 dk.+75 veya 100 ki şi s ı n ırlamas ına geçilmesi nedeniyle Avea tarafından kullan ılan görü şme süresinin ve aran ı lan ki şi say ıs ın ın öğrenilmesine imkân sa ğlayan ücretsiz bilgilendirme servisi numaras ın ı n gönderilecek k ısa mesaj ile abonelere iletilmesi, Avea'n ı n, tarife paketi şart ve ko şullar ına ili şkin olarak yap ı lacak de ğ i şikliklerde tüketicilere yönelik bildlenclirmelerde daha dikkatli davranmas ı hususuncla uyar ılmas ı, hususlar ına karar verilmi ştir GSM Aktif Arama-Aktarma Elektronik haberle şme hizmetlerinden yararlanan tüketiciler, ileti şimde meydana gelen bilgi kirlili ği nedeniyle yanl ış bilgilendirmelere maruz kalabilmektechrler. Bu durum hem sektördeki i şletmecilerin itibarlar ım zedelemekte hem de tüketicilere endi şeye sevk etmektedir. Bu kapsamda, bilgi kirlili ği nedeniyle meydana gelebilecek tüketici magduriyetinin önlenebilmesini teminen Kurumuzca yap ılan düzenlemelerden birini tarih ve 2010/DK-10/122 say ı l ı Kurul Karar ı oluşturmaktad ı r. Söz konusu Kurul Karar ı ile mobil telefon i şletmecileri taraf ından abonelere gönderilecek bir k ısa mesaj ile aktif arama/aktarma gibi adlar.ı lt ı nda baz ı telefon modellerinin ekran ıncla ç ı kan ifadeler nedeniyle ücretlendirilmedikleri hususunda abonelerin bilgilendirilmesi ve i şletmecilerin "s ı kça sorulan sorular" ba ş l ı,j- ı alt ı ncla bu hususta bilgilendirme yapmaları karara ba ğ lanm ışt ı r Dene-Al Kurumumuzca yap ı lan çal ışmalarda, çe şitli internet sitelerinde tüketicileri yan ıltacak sat ış yöntemlerinin oldu ğu görülmü ş ol ııp, Melodi ve Oyun Hizmetlerinin clüzenlenmesi ile ilgili tarih ve 2009/DK-10/336 say ı l ı Kurul Kararm ın 10'uncu maddesine tarih ve 2009/DK-1()/424 say ı l ı Kurul Karar ı ile eklenen "Melodi ve oyt ın hizmetleri sunumunda tliketiciyi aldatıcı veya yan ıltıcı ifadelere yer verilen ıez. Hizmet koşullarma ve hizmet kar şı lığında almacak iicrete ili şkin bilgiler, abonenin doğru bilgilenmesini sağlayacak, dikkatini çekecek şekilde ve kolayhkla okunabilir puntoda sunulmand ır" hükmünün tam olarak uygulanmas ı ve tüketicilerin ekonomik yönden korunmas ı için baz ı tedbirlerin ahnmas ına gereksinim duyulmu ştur. 10

12 Bu kapsamda al ınan tarih ve 2010/DK-10/185 say ı l ı Kurul Karar ı ile tarihinden itibaren Dene Al yöntemi ile sunulan melodi ve oyun hizmetlerinin aşağıdaki esaslara göre verilmesi kararla şt ı r ı lm ıştır: Sat ın almadan önce, hizmetin niteli ği ve toplam ücretinin aboneye bildirilmesi. Dene-Al yöntemi ile sunulan oyun ve melodi hizmetlerinin ayn ı tu şa (dokunmatik ekranl ı telefonlarda ayn ı yere) sürekli/art arda bas ılmak suretiyle sat ın alma i şleminin yap ılmamas ı. Sat ı n alman ı n ard ından aboneye k ı sa mesaj (aktivasyon şifresi gönderiliyorsa mümkünse ayn ı k ısa mesaj metni içerisinde) ile Hizmetin toplam ücreti, Abonelerin şikâyetlerine ili şkin irtibat numaras ı, Baz ı internet sitelerinde belirli bir ticret kar şı l ığında ve abone olmak ko şuluyla verilen promosyonlar ın "bedava" veya "hediye" ibareleri ile lanse edildi ğinden, baz ı sitelerde ise aboneliklerin zekâ testi, ödüllü soru, yar ışma vb. adlar alt ında kamufie edildiğinden bahisle bu tür uygulamalar ı n tüketicileri yan ıltacak nitelikte uyqulamalar oldu ğu hususunda Turkcell, Vodafone ve Avea'n ın uyar ı lmas ı. Melodi ve Oyun hizmetlerine internet üzerinden yap ılan aboneliklerde söz konusu hizmetin bir abonelik hizmeti olduğunun aç ıkça ve abone taraf ından kolayca görülecek ve anla şılacak şekilde internet sayfalar ında gösterilmesi Taahhütnamelerde Yer Alan Cezai Şartlar Kurumumuzca yap ı lan çal ış malarda, i şletmeciler tarafından elektronik haberle şme hizmetlerinin sunumunda abonelere imzalat ılan taahhütnamelerde yer alan baz ı şartlarda, taahhütnamede öngörülen süre bitiminden önce sözle şmenin sona ermesi halinde, geriye kalan ay say ıs ı kadar tarife ayl ık bedelinin cezai 5art veya cayma tazminat ı olarak abonelere yüklendi ği anla şı lm ış ve bu uygulama nedeniyle abonelerin almad ıklar ı hizmetlerin bedellerini ödemek zorunda kalabildi ği ve ekonomik yönden ma ğdur olduklar ı tespit edilmi ştir. Bu kapsamda, tarih ve 2010/DK-10/233 say ı h Kurul Kararı ile tüketicilerin almad ıklar ı hizmetlerin bedelini ödemek clurumunda kald ıklar ı taahhütnamelere ili şkin düzenleme yap ı lm ıştır. Söz konusu Kurul Karar ında,... Cezai şart ve/veya cayma bedelleri gibi ödemelerin, sözle şmelerin kapsam ında eğer cihaz temin ediliyorsa cihaz ın sözle şmenin imzaland ığı tarihteki cari fiyat ı ve indirim yap ıllyorsa indirimlerin bedelleri gibi abonelere sa ğlanan avantajlarm sözle şmenin feshedildi ği tarihe kadar tahsil edil ı-neyen toplam bedelleri ile s ınırl ı kalmas ı gerekti ğ i, 11

13 i şlettneciler taraf ından, tüketicilerin cezai şartlar ve cay ına bedelleri hakk ında ayr ıca ve aç ıkça bilgilendirilmesi, Tüketiciler ile i şletmeciler aras ında abonelik sözle şmesine ek nitelikteki hüküm ve şartlar ihtiva eden taahhütname, şartname gibi acilar alt ında i ınzalanan sözle şmelerde yer alan cezai şart ve/veya cayma bedellerine ili şkin hilkümlerin tüketicilerin almad ıklar ı hizmeti ödemeleri sonucunu doguracak 5ekilde belirlenemeyecegi, bu kapsamcla i ş letmeciler tarafindan uygulanan taahhütnamelerin belirlenen s re bitiminden önce aboneler tarafından sona erdirilmek istenmesi halinde abonelerin almad ıkları hizmet için kalan ay say ı s ı kadar tarife ayl ık ücretinin cezai şart veya cayma bedeli olarak ödemecle bulunmalarma son verilmesi, hususlar ına yer verilmi ştir. Bu kapsamda, 2010/DK-10/233 say ı l ı Kurul Karar ı, karar ın i şletmecilere tebli ğinden itibaren uygulamaya geçmi ş olup, i şletmeciler bu karardan sonra özellikle cihaz temininde bulundukları taahhütlerini Kurul Karar ına uygun olarak düzenleyerek imzalamaya ba şlam ışlard ı r N Reklamlarmda Yer Alan Kapsama/H ız Bilgileri Üçüncil Nesil (3N) mobil haberle şme hizmeti reklamlar ında, hizmetin kapsama alan ına ve h ız ına ili şkin yan ılt ıc ı bilgiler verildi ğine ili şkin haberler ve 3N aboneli ği öncesinde kapsama ile ilgili bilgi verilmemesi nedeniyle hizmetten yararlanamama konulu ba şvurular Kurumumuz tarafindan değerlendirilmi ştir. 3N mobil haberle şme i şletmecilerinin, şebekelerine ili şkin olarak üçüncü taraflara yapt ırd ıklar ı testler (P3 Communications ile LCC International taraf ından yap ılan testler) ve söz konusu testlere dayan ı larak, i şletmecilerin kendi şebekelerinin belirlenen yerlerde en h ızl ı 3N geni şbant internet hizmeti verdiklerine ili şkin kamuoyuna yapt ı klar ı aç ı klamalar incelenmi ş ve Kurumumuzca haz ırlanan "3N H ızı İle İlgili İşletmeciler Tarafından Kamuoyuna Yap ılan Aç ıklamalar ın İncelenmesi Raporu" sonucunda, tüketiciye dogru bilginin verilmesi amac ıyla Kurumumuzca tespit edilen sonuçlar ın aç ıklanmas ına neden olmu ştur. Kurumumuzca yap ılan teknik de ğerlendirmeye göre, 3N şebekelerindeki veri indirme h ı z ın ın, Kapsama alan ına, Kullan ıc ı say ı s ı na, Kullan ı lan mobil ekipmana, Veri indirme h ız ın ın ölçüldü ğü noktan ın baz istasyonuna yak ınl ığına ve Ölçümün yap ı ld ığı saat dilimine bağlı olduğu, ancak tarihine kadar 12

14 3N i şletmecilerinin herhangi bir kapsama yükümlülü ğünün bulunmamas ı nedeniyle, bir i ş- letmecinin kapsama alan ı içinde diger i şletmecinin kapsama alan ı d ışı nda ya da tam olarak kapsayamad ığı bir alanda yap ılacak ölçüm sonuçlar ı n ın, i şletmecilerin birbirlerini k ıyaslamas ı na yönelik olarak kullan ı lmas ı n ı n doğru olmad ı g ı değerlendirilmi ştir. Bu kapsamda al ınan tarih ve 2010/DK-10/320 say ı l ı Kurul Karan ile, I şletmecilerin ilk kapsama yüktimlülügünün clo ğ,-"acağı tarihine kadar olan süreçte, i şletmeciler tarafından yapt ır ılacak reklamlarda, i şletmeciler aras ında teknik anlamda (en h ı zl ı intemet, en geni5 kapsama alan ı vb) k ıyaslama içeren ifadelerin doğruyu yans ıtmayabileceği degerlenchrildiginden, öncelikle i şletmeciler tarafından 3N hizmetleri ile ilgili k ıyaslama içeren bu tarz reklamlar ı n yap ılmamas ına, Bu tarz reklamlar ı n ilk olmas ı nedeniyle bu kapsamda reklam yapan Turkcell ı leti şim Hizmetleri A Ş (Turkcell) ve Vodafone Telekomünikasyon A Ş 'nin (Vodafone) uyar ılmas ı hususunda karar verilmi ştir Kontür Doland ır ıcılığı Tüketici magclunyetlerinin önlenmesini teminen al ınan tarih ve 2010/DK- 10/411 say ı l ı Kurul Karar ı ile, Kontör/TL dolancl ı nc ı l ığı ile ilgili, Emniyet Genel Müclürlü ğü (EGM) imzas ın ı ta şıyacak ve içeri ği EGM tarafından belirlenecek ve 160 karakteri geçmeyecek uyar ı mesa,j ımn mobil i şletmeciler taraf ı ndan Nisan, A ğustos ve Aral ık aylar ın ın son haftas ında tüm abonelere ücretsiz olarak gönderilmesi, Doland ınc ı l ık suçu kapsam ında ön ödemeli hatlara transfer edildi ği veya tespit edilen TL'lerin bloke edilmesi ve ma ğdurlara iade edilmesinde mobil i şletmecilerin azami hassasiyet göstermeleri ve gerekli tedbirleri almaları, Mobil i şletmecilerin intemet sitelerinde Kontör/TL dolancl ınc ı l ığı ile ilgili detayl ı bilgilendirme yap ı lmas ı, Abonclik tesisinde aboneye ait elde edilen bilizilcrin gizliliği konusunda gerekli hassasiyetin ve titizli ğin gösterilmesi hususlar ı nda karar al ı nm ışt ı r. 13

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ 28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI ler Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU LÜ. Hukuk Fakültesi Emekli Ö ğretim Üyesi S TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE AÇIK HATLAR SORUNU VE DÜZENLEYİCİ KARARLARIN ETKİLERİ. Bilge UZ *

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE AÇIK HATLAR SORUNU VE DÜZENLEYİCİ KARARLARIN ETKİLERİ. Bilge UZ * ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE AÇIK HATLAR SORUNU VE DÜZENLEYİCİ KARARLARIN ETKİLERİ Bilge UZ * ÖZET Yetkilendirilmiş işletmeciler eliyle, tüketiciler ile imzalanan tip abonelik sözleşmeleri üzerinden

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından: POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta

Detaylı

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu. Faaliyet Raporu 2014

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu. Faaliyet Raporu 2014 B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Faaliyet Raporu 2014 BTHK Faaliyet Raporu 2014 06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca hazırlanan ve 18 Haziran 2014 tarihli ve R.G-139 sayılı

Detaylı

web.enerjiuzmanlari.org

web.enerjiuzmanlari.org web.enerjiuzmanlari.org ENERJ P YASA VE DÜZENLEME enerji piyasas na ve düzenlenmesine ili kin makalelerinizi beklemektedir. Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanlar Derne i taraf ndan y lda

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ 03.02.2012 Rev. 08.02.2012 TS/BTK/12-01 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ Kanun Tasarısı hakkında TÜSİAD Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BTK

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BTK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BTK F 2 0RA 1P O R 0U A A L İ Y E T Bu Faaliyet Raporunda yer alan bilgiler ve veriler kaynak gösterilmeden kullanılamaz 2011 3 53 53 56 56 57 57 57 57 58 58 58

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN

AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN kilendirilmedi ği sürece, konunun bu denli geni ş biçimde ele al ınmas ı, özün yitirilmesine neden olabilecektir. Çevre, içinde insan varsa bir

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G (ii(fl> :4ti IORI

Detaylı

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Banka referans mektupları Bilanço ve eşdeğer belgeler İş hacmine ilişkin belgeler Düzenlenme ve Onay Şekilleri Değerlendirme Esasları Örnek

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı