AĞUSTOS 2011 ANKARA ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU. Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu. rr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞUSTOS 2011 ANKARA ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU. Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu. rr."

Transkript

1 rr.; _E" ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu Tüketici Haklar ı Dairesi Ba şkanl ığı AĞUSTOS 2011 ANKARA

2 İÇ İNDEK İLER ÖNSÖZ 2 G İ R İŞ 3 ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER ve TÜKET İCİ HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞ K İ N 2009 ve 2010'DAALINAN KURUL KARARLARI Tarifelerin Tüm Vergiler Dâhil Bedelinin Tüketicilere Duyurulmas ı Abonelik Kay ıtlar ı n ı n Güncellenmesi N Aboneli ğinin Kolaylaş t ı r ı lmas ı Melodi ve Oyun Hizmetleri Kontör'den TL'ye Geçi şin Saglanmas ı Aç ık Hatlar `1ü Hatlara İ li şkin Al ı nan Tedbir Acil Yard ı m Çagr ı Hizmetleri "Her Yöne Özgürlük" Tarifesi GSM Aktif Arama-Aktarma Dene-Al Taahhütnamelerde Yer Alan Cezai Şartlar N Reklamlar ı nda Yer Alan Kapsama/H ız Bilgileri Kontör Doland ı r ı c ı l ı g ı Internet Servis Saglay ıc ı ( İ SS) Değiş ikli ğ i Elektronik Haberle şme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeligi Kullan ı m Miktar ı S ı n ı rl ı Hizmetlerde Kullan ıc ı n ı n Bilgilendirilmesi Ön Ödemeli Hatlarda Kalan Kontörlerin İ adesi Tüketicilerin Dogru ve Detayl ı Bilgilendirilmesi Otomatik Olarak Yenilenen Dönemsel Hizmetler Anonim K ısa Mesaj Gönderiminin Yaratacal Olumsuzluklar ı n Giderilmesi Abonelik Feshinin Kolayla ştırılmas ı 18 ELEKTRONİK HABERLE ŞME SEKTÖRÜNDE TÜKET İ C İ HAKLARI YONETMEL İĞİ Giri ş Yönetmeligin Kapsam ı ve Amac ı Şeffail ı k ve Bilgilendirme Özel İçerikli Hizmetler Kampanya ve Tarife Degi ş ikligi Hizmetin K ıs ıtlanmas ı ve Kullan ım Miktar ı S ı n ı rl ı Tarifeler Tüketici ş ikâyetleri Çözüm Mekanizmas ı Abonenin Onay ı ve Haks ız Şartlar Sözle şmenin Feshi ve İşletmeci Degi şikligi Faturalar İdari Yapt ı r ı mlar 24 ELEKTRONIK HABERLE ŞME SEKTORÜNDE DENET İ M ve İDAR İ YAPTIRIMLAR Herkesle 600 Tarifesinin Ocretlendirmesi Arayana Dinlet Hizmeti Kurul Karar ına Ayk ır ı l ı k Avea Taraf ı ndan Abonelik Sözle şmelerinin Feshinin Geciktiril ınesi Katma Degerli Hizmetlerin Feshinde Pe şin Al ınan Ücretler Abonelere ve Kuruma Yanl ış/yan ı lt ıc ı Bilgi Verilmesi Ocretlendirme Periyotlarm ı n Ölçülmesi ve Denetlenmesi SONUÇ 32

3 NSÖZ Son y ı llarcla claha s ı k ve yayg ın kullan ı lan ileti şim araçlar ı nedeniyle, tüketicinin korunmas ına yönelik düzenleme ihtiyac ımn en çok duyuldugu alanlardan birini Elektronik Haberle şme Sektörü olu şturmaktad ır. Bu ihtiyaç çerçevesinde yürüdüge giren 5809 say ı l ı Elektronik Haberle şme Kanunu ile birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve yetki alan ı geni şlemi ş ve tüketici haklar ına ÖZQÜ ikincil düzenlemelerin önemi ve gerekliligi bir kez daha gündeme gelmi ştir. Bu kapsamda, tüketici haklarm ı n korun ınas ı ve tüketicilerin sat ı n ald ığı elektronik haberle şme hizmetlerine ili şkin bilinçlendirilmelerinin saglanmas ı amac ıyla pek çok düzenlemeye imza at ılm ıştı r. Yap ılan düzenlemeler, tüketicilerin korunmas ı ve tüketici ş ikâyetlerinin çözümlenmesi noktas ı nda at ı lan önemli ad ı mlar olmakla kalmay ıp, tüketiciyi henüz zarara ugramadan koruyarak çok önemli bir i şlevi de yerine getirmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumunun elektronik haberle şme sektöründe tüketici haklar ı ile ilgili kapsaml ı düzenlemelerinin çe şitli ulusal ve uluslararas ı platformlarda takdir edilmesi ve begeniyle kar şılanmas ı, gurur verici oldugu gibi söz konusu düzenlemelerin ne kadar isabetli oldug,u konusunda da çok önemli bir göstergedir. Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im Kurumu yasa ile sahip k ı l ı nd ıg ı, elektronik haberle şme sektöründe tüketici haklarm ın düzenlenmesi ve denetlenmesi görev ve yetkileri çerçevesinde, tüketici haklar ı n ı n en üst düzeyde saglanmas ı ve tüketicinin korunmas ı için gerekli ad ımlar ı atmaya devam edecektir. Elektronik haberle şme sektöründe tüketici haklar ı n ın korunmas ı amac ıyla yap ı lan düzenlemelere özverili çal ışmalar ı ile katk ıda bul ıınan tüm personelimize te şekkürlerimi sunar ba şar ı lar ı n ı n devam ı n ı dilerim. Dr. Tayfun ACARER Kurul Ba şkan ı 2

4 GİRİŞ tarih ve Mükerrer say ı l ı Resmi Gazete'de yaylmlanarak yürürlü ğe giren 5809 say ı l ı Elektronik Haberle şme Kanunu (EHK) ile Avrupa Birli ğ-,i (AB) direktifleri de göz önünde bulundurularak mevzuatta da ğı n ı k bulunan hilkümler derlenerek tek bir kanunda toplanm ışt ır. EHK ile sektörde yer alan bütün aktörlerin haklar ı, yetki ve yükümlülükleri aç ıkça düzenlenmi ş, yürürlükte bulunan kanunlar ı n baz ılar ının hükümleri de ğ i ştirilmi ş, baz ı alanlara ili şkin ise yeni düzenlenmeler getirilmi ştir. EHK'da özellikle de ğinilen hususlardan biri de tüketici haklarm ın korunmas ı olmu ştur. Zira daha önce sektöre ili şkin düzenlemelerin bulundu ğu 406 say ı l ı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 say ıl ı Telsiz Kanununda tüketici haklar ı torba hükümle düzenlenmi ş iken, EHK'da hem genel hükümlerde hem de özel hükümlerde tüketici haklar ı düzenlenmi ş clurumdad ı r. Genel Hükümler içerisinde EHK'n ın "Amaç" ba ş l ı kl ı l'inci maddesinde, "Bu Kanunun amac ı... Tüketici haklann ın ve bunlara ili şkin usul ve esaslar ın belirlenmesidir." denilmekteclir. Kanunun " İ lkeler" ba ş l ıkl ı 4`i_incü maddesinde elektronik haberle şme hizmetinin sunulmas ında ve bu hususta yap ılacak düzenlemelerde tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesinin göz önünde bulundurulmas ı belirtilmi ştir. EHK'n ın 6'nc ı maddesinin (c) bendinde yer alan, "Abone, kullamc ı, tüketici ve son kullan ıc ılar ın haklar ı ile ki şisel bilgilerin i şlenmesi ve gizlili ğinin korunmas ına ili şkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak" ve ayn ı maddenin (ç) bendinde yer alan, " İşletmeciler ile tiiketicileri ügilendiren Kur ıd kararlar ını gerekçe ve siireçieri ile kamuoyuna aç ık tutn ıak" hususlar ı Kurumun görev ve yetkileri aras ında say ılmıştır. 3

5 Yukar ıda belirtilen genel hükümlerin yan ı s ıra EHK'n ın "Tüketici ve Son Kullan ıc ı Haklar ı" ba ş l ı kl ı dördüncü k ısm ı nda özel olarak tüketici haklar ına yer verilmi ştir. Bu k ı s- m ın 47'nci, 48'inci ve 49'uncu maddelerinde: İşletmecilerin benzer konumdaki tüketiciler ve son kullan ıc ı lar aras ı nda ayr ım gözetmemesi, Tüketici ve son kullan ı c ı lann hizmetlere eşit koşulda eri şebilmeleri, Abonelerin i şletmeciler tarafindan bilgilendirilmesi ve Şeffall ığın sağ lanmas ı hüküm alt ı na al ınm ışt ı r. Ayr ıca, EHK'n ın 50'nci maddesinde i şletmeciler ile tüketiciler aras ında yap ı lacak abonelik sözle şmelerinde hangi hususlara önem verilmesi gerekti ği, sözle şmelerin yorumlanmas ı ve sözle5melerde yap ı lacak de ğ i şikliklere yer verilmi ş ; EHK'n ı n 51'inci maddesinde ki şisel verilerin i şlenmesi ve korunmas ı düzenlenmi ş ve EHK'mn 52'nci maddesinde hizmet kalitesi ile ilgili hususlara yer verilmi ştir. Yukanda belirtilen hükümler kapsam ında, Kurumumuz taraf ından yap ılan ikincil zenlemelerin bir k ı s ın ı doğrudan tüketici haklann ı n korun ınas ına yönelik olarak tüketicileri muhatap almakta iken, bir k ısm ı da i şletmecilere teknik ve ekonomik yükümlülükler getirerek dolayl ı olarak tüketicilerin korunmas ı n ı n sağlanmas ı n ı hedeflemektedir. Bu raporda önce, 2()()9 ve 2010 y ı l ında ti.iketici haklann ın kor ıı nmas ına yönelik yap ı l- m ış olan önemli düzenlemelere yer verilecek, daha sonra EHK'n ı n yay ı m ı n ın ard ı ndan ikincil düzenlemelerin revizyonu a şamas ında çal ışmalan tamamlanarak yaymılanm ış olan "Elektronik Haberle şme Sektöründe Tüketici Haklan Yönetmeli ği" ile getirilen yeniliklere değinilecektir. Son olarak, Kurumumuzca tüketici haklann ın korunmas ına ili şkin yap ı lan denetim çal ışmalan hakk ında bilgi verilecektir. 4

6 2. ONE ÇIKAN DÜZENLEMELER ve TÜKET İCİ HAKLARININ KORUN- MASINA İLİŞK İN 2009 ve 2010'DA ALINAN KURUL KARARLARI 2.1. Tarifelerin Tüm Vergiler Dâhil Bedelinin Tüketicilere Duyurulmas ı tarih ve 2009/DK-175 say ı l ı Kurul Karar ı ile elektronik haberle şme sektöründe rekabetin sa ğlanmas ı ve tüketicilerin tarifeler konusunda daha iyi bilgilendirilmesi ve daha iyi hizmet almalann ı teminen, tarifelerin tüketicilere duyurulmas ında özel ileti5im vergisi, katma de ğer vergisi ve benzeri vergilerin fiyata dâhil edilmesi karara bağ lanm ışt ır Abonelik Kay ıtlarımn Güncellenmesi EHK'n ın Geçici 5`inci maddesi ger&.;ince, tarih ve 2009/DK-10/222 say ı l ı Kurul Karan ile "Abonelik Kay ıtlann ın Güncellenmesi ve Son Kullan ıc ılar ın Aboneli ğinin Gerçekle ştirilmesi İşlemlerine İli şkin Usul ve Esaslar" onaylanm ış ve Kurumumuz ile işletmecilerin internet sayfalar ı nda yay ı mlanm ışt ır. Bu düzenleme kapsam ında, GSM mobil telefon hizmeti sunan i şletmeciler nezdindeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanl ış l ıklan bulunan tüm abonelerin, tarihine kadar kimliklerini ispatlay ı c ı belgelerle birlikte ilgili i şletmeciye ba şvurmalan ve abone kimlik bilgilerinin güncellenmesi sa ğlanm ıştır. Aym zamancla son kullan ıc ılar ın, bir kereye mahsus olmak üzere kullanmakta olduklar ı hatlar ı, tarihine kadar, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülü ğe tabi olmaks ızın, kendi üzerlerine kaydettirebilmek için ilgili i şletmeciyle abonelik sözle şmesi akdedebilmelerine imkân tan ınm ıştır. Di ğer yandan tüketici ma ğ.,wuriyetine yol almamak ad ına, söz konusu hatlar ın eski abonelerinin yap ı lan i şleme, taahhütnamenin imzaland ığı tarihten itibaren bir y ı ll ık zamana şım ı süresi içinde itiraz hakk ı sunulmu şt ıı r N Aboneli ğinin Kolayla ştırılmas ı tarih ve 2009/DK-10/281 say ı l ı Kurul.Karan ile 3N mobil haberle şme hizmetinden yararlanmak isteyen abonelerin i şletmecisi ile abonelik sözle şmesi imzalamas ına gerek kalmaks ız ın k ısa mesaj, çağr ı merkezi ve internet gibi kolay bir yöntem ile 3N abonesi olabilmesine i ınkân sağlanm ışt ır. 5

7 2.4. Melodi ve Oyun Hizmetleri Kurumumuza intikal eden tüketici şikâyetlerinin de ğerlendirilmesi neticesinde, mobil telefon i şletmecileri taraf ı ndan sunulmakta olan melodi ve oyun hizmetlerinin sunum şekli şartlarm ın düzenlenmesinin tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi aç ı s ından büyük önem arz etti ği mütalaa edilmi ştir. Söz konusu hizmetlerden yararlanan abonelere yönelik yap ı lan bilgilendirmelerin tam olarak yap ı lmas ı n ı n, abonelerinin gerçek iradelerinin, onlara dü şünme f ırsat ı verilerek, doğru ve tam olarak yans ıt ı lmas ına olanak sa ğlanmas ı n ı n, tüketici şikâyetlerinin etkin bir 5ekilde çözümlenmesinin ve hizmetlerin tam ve gere ği gibi sunulmas ı n ı n tüketici haklar ı aç ıs ından çok önemli oklu ğu değerlendirilmi ştir. Bu kapsamda, tarih ve 2009/DK-10/336 say ı l ı Kurul Karar ı ile; Abonelerin melodi ve oyun hizmetlerinden yararlanmadan önce hizmetin şartlar ı ve ücreti hakk ında k ısa mesaj yoluyla ücretsiz ve detayl ı olarak bilgilendirilmesi, Abonelerin melodi ve oyun hizmetlerinden tekil içerik sat ın alma veya abone olma kapsam ında, sadece i şletmeci tarafından belirlenecek bir numaraya k ısa mesaj atmak yoluyla yararland ı r ı lmas ı n ın sağ,lanmas ı, I şletmeci taraf ından, melodi ve oyun hizmetleri karşı l ığı nda aboneden tahakkuk ettirilen ücret veya tahsil edilen kontör bilgisinin k ısa mesaj yolu ile aboneye ula şt ır ılmas ı, i şletmeci tarafından, hatlar ında melodi ve oyun hizmeti almak için yeterli kontör olmayan ön ödemeli abonelerin bu hizmetlerden faydaland ırılmadan önce k ısa mesaj yol ıı ile hatlar ında yeterli kontör bulunmad ığı bilgisinin verilmesi ve abonenin onay ım müteakip hizmetlerden faydaland ınlmas ın ın sağlanmas ı, i şletmeci taraf ından melodi ve oyun hizmet içeri ğinin tamamen durumlarda abonenin içeri ği yeniden indirebilmesine olanak sağlanmas ı, Melodi ve oyun hizmetlerinin al ımın ı sona erdirmek isteyen abonelerin, k ısa mesaj dahil olmak üzere ça ğrı merkezi, internet vb. yollar ile hizmetlerin al ı m ı n ı kolayl ıkla sonland ırmalarının sağlanmas ı, i şletmecilerin, melodi ve oyun hizmetlerinin gerekti ği gibi sunulmas ı ndan ve tüketicilerin mağdur edilmemesinden sorumlu olmas ı ve i şletmeci taraf ından konuya ili şkin tüketici şikayetlerinin azami 10 gün içerisinde çözüme kavu şturulmas ı, hususlar ı karara b4_',janm ıştı r Kontör'den TL'ye Geçi şin Sağlanmas ı tarihli ve 2009/DK-10/445 say ı l ı Kurul Karar ı uyar ınea, 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren kontör uygulamas ı kald ır ılm ış ve yerine TL ile kredi satın alma sistemi getirilmi ştir. Bu sisteme geçi ş ile ön ödemeli hatlar aç ı s ından tarife şeffaff ığımn sağlanması ve abonelerin konu ş ma ücretleri aç ıs ı ndan i ş letmeciler aras ı nda karşılaştı rma yapabilmeleri amaçlanm ıştır. Kurul Karar ı ile ayr ıca, ön ödemeli hat k ııllanan abonelerin 6

8 ald ıkları hizmetin süresini ve ücretini rahat bir şekilde takip edebilmelerine imkân tan ıyan bilgilendirme mesajlar ımn gönderilmesi ve k ııllan ım detay ı bilgilerini talep edebil ınelerine imkân tan ınmışt ır. Kurul Karar ı ile, Kontöre dayal ı tarifelendirme sistemi yerine tamamen TL'ye dayal ı tarifelendirme sistemine geçilmesi, Bu uygulamaya ili şkin olarak kullan ı c ı lar ın ellerinde bul ıınan kontöre dayal ı sisteme göre bas ılm ış ön ödemeli kartlar ı n i şletmeciler taraf ından yeni sisteme göre kullan ı - m ına olanak tan ınmas ı, Ön ödemeli hatlara yükleme yap ı lmas ını müteakip mobil i şletmeciler tarafından ücretsiz olarak gönderilecek bilgilendirme mesaj ıyla, şebeke içi/d ışı yap ı lacak görü şmelerin tarife dakika ücretleri ile SMS ve MMS birim ücretlerinin kullan ıc ılara bildirilmesi, Ön ödemeli hat kullan ıc ılar ımn her bir hizmeti kullanmalar ı n ı müteakip alm ış olduklar ı hizmete yönelik bilgilendirme mesajm ın ücretsiz olarak kullan ı c ı lara gönderilmesi, Abonelerin en az son 6 ayl ık kullamm detay ı bilgilerini alabilmelerine ve ön ödemeli hat abonelerinin ayl ık kullan ı m detay ı bil ğilerini SMS, çağrı merkezi vb. yollarla talep edebilmelerine imkân saglanmas ı ile talep edildi ği takdirde abonelere posta yoluyla gönderilmesi, İşletmecilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, abonelerin k ıı llan ım detay ı bilgilerine internet üzerinden ücretsiz olarak eri şebilmelerine imkân sa ğlamalar ı, hususlar ında karar al ınm ışt ır Aç ık Hatlar EHK kapsam ında, abone kimlik ve ileti şim bilgilerinin izinsiz olarak kopyalanmas ı, saklanmas ı, dağı t ım ı, ç ı kar amaçl ı kullan ı m ı yasaklanm ışt ı r. Kiş ilerin bilgisi veya kimlik bilgilerinin r ı zas ı olmaks ız ın kullamlmas ı suretiyle, adlar ına çok say ıda ön ödemeli bireysel hat aç ılmas ı, söz konusu hatlar ı n suç amaçl ı kullan ı lmas ı, suçun gerçek failinin tespitini imkâns ız hale getirebilmekte ve kamu güvenli ğini ilgilendiren olaylarcla ilgili icldialar ı n incelenmesini ve soru şturulmas ı n ı olanaks ı z k ı labilmektedir. Bu amaçla abonelere ait ki şisel verilerin GSM i şletmecileri nezdinde güvenli ğinin ve güncelli ğinin sağlanmas ı, abone kimlik ve ileti şim bilgilerinin izinsiz olarak kopyalanmas ın ı n, saklanmas ın ı n. dag ı t ı m ı n ı n, ç ı kar amaçl ı kullan ı mımn ve suiistimalinin engellenmesi, elektronik haberle şme hizmeti alan tüketicilerin korunmas ı ile aç ık hat uygulamas ın ı n asgari düzeye indirilebilmesini teminen, tarih ve 2009/DK-10/552 say ıl ı Kurul Kararı ile; 7

9 Bir ki şi ad ına ayn ı mobil telefon i şletmecisi tarafindan aç ılabilecek "ön ödemeli bireysel hat" say ıs ın ın T.C. vatanda şlar ı için 15 adet, Yabanc ı uyruklular için 3 adet ile s ın ırland ır ı lmas ı, Abonelik tesis etmeye yetkili bir bayi tarafindan ayn ı ay içerisinde bir ki ş i ad ı na aç ı labilecek "ön ödemeli bireysel hat" say ı s ı n ı n 4 adet ile s ınırland ır ılmas ı, Mobil telefon hizmetlerinde yeni aç ı lan ön ödemeli bireysel hatta bir sefere mahsus olmak üzere, bu hatt ın kimin üzerine kay ıtl ı olduğuna dair ücretsiz bilgi mesaj ı gönderilmes ı, Abonelere, kendi isimlerine kay ıtl ı ".ıktif ön-ödemeli bireysel hat" say ı s ı n ı öğrenme imkân ı n ı n tan ı nmas ı, hususlar ı Karara bağlanm ışt ı r `1ü Hatlara İli şkin Al ınan Tedbir Canl ı sohbet hatlar ına doğru yap ı lan aramalar ın ücretlendirilmesi sonucunda olu şan tüketici mağduriyetinin engellenmesini teminen tarihli ve 2009/TK-08/603 say ı l ı Kurul Karar ı ile; "Canl ı Sohbet" içeri ğine sahip katma de ğerli elektronik haberle şme hizmetlerinin, söz konusu hizmeti sunmaya yetkili tüm i şletmeciler taraf ı ndan 900 alan kodundan kendilerine Kurumca tahsis edilecek numaralardan verilmesi, Hâhhaz ırda canl ı sohbet hizmetini sunmakta olan i şletmecilerin söz konusu hizmetleri, sunduklan numaralardan 900 alan koduna geçirmeleri için, i şletmecilere Kurul karar ının tebuinden itibaren 2 (iki) ay süre verilmesi ve süre sonunda 900 haricindeki numaralardan söz konusu hizmetin durdurulmas ı, Bütün abonelerin hatlar ın ın (sabit, mobil, uydu vb.) 900 alan koduna kapal ı olmas ı, ancak abonelerin yaz ıl ı talebi ile bu servise aç ık hale getirilmesi, hususlar ında karar almm ışt ı r Acil Yard ım Çağr ı Hizmetleri Acil yard ım çağrı s ı yapan numaraya ili şkin olarak amaç ve kapsam ı aşacak şekilde bilgilerin talep edilmesinin önüne geçilmesi ve ki şisel verilerin güvenli ğinin sağlanmas ı için "acil yard ım çağrıs ı" kapsam ında değerlendirilecek numaralarm belirlenmesi ve bu numaralara yap ılan çağrılarda i şletmeci taraf ı nclan kullan ıc ın ın yer bilgisinin tespit edilerek kamu kurum/kurulu şa iletilmesine ili şkin EHK'n ın "Ulusal numaraland ırma plan ı" ba5l ıkl ı 31'inci maddesinin dördüncü fikras ı gereği "Acil Yard ı m Çağr ı Hizmetlerine İ li5kin Usul ve Esaslar" tarihli ve 2009/DK-10/629 say ı l ı Kurul Karar ı ile onaylanm ış ve yürürlüğe girmi ştir. 8

10 An ılan düzenleme kapsam ı nda i şletmeciler, 110 Yang ın İhbar, 112 S ıhhi İmdat, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma İmdat k ısa numaralar ına acil yard ım çağr ı s ı nda bulunan kullan ıc ılann konum verilerini ça:,6,r ı baz ında tespit ederek, ilgili kurum/kurulu5lara ücretsiz olarak iletmekle yükümlü k ı l ı nm ışt ı r. Diğer yandan, sistemin sağl ıkl ı bir 5ekilde i ş lemesi aç ı s ı ndan İçi şleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlk'f,Lı tarafindan haz ırlanan ve halen taslak halinde olan "112 Acil Çağrı Merkezleri Hakk ında Kanun Tasans ı"n ın TBMM tarafından kabul edilmesi ve acil numaralarm tek merkezde toplanmas ına ili5kin yürütülmekte olan çal ışman ın bir an önce tamamlanarak uygulamaya geçmesi gerekmektedir. Tek merkez tarafından acil yard ım çağrı lann ı n al ınmas ı ve bu çağrılara cevap verilmesi vatanda şlar ı n an ında acil yard ı m hizmetlerine ula şmas ı, i şletmecilerin bu konuda yapacakları yat ınm ın heba olmamas ı ve AB'nin ilgili mevzuat ına uyumun sağlanmas ı aç ıs ından önem arz etmektedir "Her Yöne Özgürlük" Tarifesi Avea İleti şim Hizmetleri A Ş 'nin (Avea) "Her Yöne Özgürlük" tarife paketine ili şkin olarak Kurumumuza gelen tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi neticesinde i şletmecinin yapm ış oldu ğu tarife değ i şikliklerinin bildirim usulleri incelenmi ş ve bu çal ışma kapsam ında tarih ve 2010/ İK-10/25 say ı l ı Kurul Karar ı al ı nm ışt ır. Söz konusu Kurul Karar ı ile, "Her Yöne Özgürli ı k" tarife paketinde bulunup, Avea taraf ından "Her Yöne 1000" tarife paketine geçirilen abonelerin istemeleri halinde "Her Yöne Özgürlük" (3000 dk.+75 veya 100 uygulamas ı) tarife paketine herhangi ek bir ödeme ile kar şdaşmaks ız ın, ayn ı koşullarda geçi ş lerinin sağlanrnas ı, "Her Yöne Özgürlük" tarife paketinde bulun ııp, Avea taraf ı ndan "Her Yöne 1000" tarife paketine geçirilen abonelerin tarife paketlerinin de ği ştirildi ği faturalama ay ına özgü olarak ücretlendirmenin abone lehine olacak şekilde trafi ğin olu ştuğu tarihte yürürlükte olan "Her Yöne Özgürlük" tarife paketi üzerinden yap ılmas ı ve olu şan tüm abone ma ğduriyetlerinin giderilmesi, "Her Yöne Özgürlük" tarife paketinde bulunup, Avea taraf ından "Her Yöne 1000" tarife paketine geçirilen abonelerden kendi iste ği ıle "Her Yöne Özgürlük" tarifesine geçip, tarife geçi ş ücreti ad ı alt ında ek bir ücret ödemi ş olan ve ayl ık 77 TL ücret ödeyen abonelerin ödemiş olduklan fazla ücretin mahsupla şmasımn yapı lması, "Her Yöne Özgürlük" tarife paketinde yap ı lan değ i şikli ğin (3000 dk.+75 veya 100 ki şi sm ırlamas ına geçilmesi) tarife paketinin deği ştirildi ği aya ait faturaya özgü olarak ücretlendirmenin abone lehine olacak şekilde değ i ş iklik öncesi haliyle (67 TL kar şı l ığı 9

11 dk. görü şme imkan ı sağlayan uygulama) hesaplaman ı n yap ı lmas ı ve olu şan abone mağduriyetinin giderilmesi, "Her Yöne Öz gürlük" tarife paketinde 3000 dk.+75 veya 100 ki şi s ı n ırlamas ına geçilmesi nedeniyle Avea tarafından kullan ılan görü şme süresinin ve aran ı lan ki şi say ıs ın ın öğrenilmesine imkân sa ğlayan ücretsiz bilgilendirme servisi numaras ın ı n gönderilecek k ısa mesaj ile abonelere iletilmesi, Avea'n ı n, tarife paketi şart ve ko şullar ına ili şkin olarak yap ı lacak de ğ i şikliklerde tüketicilere yönelik bildlenclirmelerde daha dikkatli davranmas ı hususuncla uyar ılmas ı, hususlar ına karar verilmi ştir GSM Aktif Arama-Aktarma Elektronik haberle şme hizmetlerinden yararlanan tüketiciler, ileti şimde meydana gelen bilgi kirlili ği nedeniyle yanl ış bilgilendirmelere maruz kalabilmektechrler. Bu durum hem sektördeki i şletmecilerin itibarlar ım zedelemekte hem de tüketicilere endi şeye sevk etmektedir. Bu kapsamda, bilgi kirlili ği nedeniyle meydana gelebilecek tüketici magduriyetinin önlenebilmesini teminen Kurumuzca yap ılan düzenlemelerden birini tarih ve 2010/DK-10/122 say ı l ı Kurul Karar ı oluşturmaktad ı r. Söz konusu Kurul Karar ı ile mobil telefon i şletmecileri taraf ından abonelere gönderilecek bir k ısa mesaj ile aktif arama/aktarma gibi adlar.ı lt ı nda baz ı telefon modellerinin ekran ıncla ç ı kan ifadeler nedeniyle ücretlendirilmedikleri hususunda abonelerin bilgilendirilmesi ve i şletmecilerin "s ı kça sorulan sorular" ba ş l ı,j- ı alt ı ncla bu hususta bilgilendirme yapmaları karara ba ğ lanm ışt ı r Dene-Al Kurumumuzca yap ı lan çal ışmalarda, çe şitli internet sitelerinde tüketicileri yan ıltacak sat ış yöntemlerinin oldu ğu görülmü ş ol ııp, Melodi ve Oyun Hizmetlerinin clüzenlenmesi ile ilgili tarih ve 2009/DK-10/336 say ı l ı Kurul Kararm ın 10'uncu maddesine tarih ve 2009/DK-1()/424 say ı l ı Kurul Karar ı ile eklenen "Melodi ve oyt ın hizmetleri sunumunda tliketiciyi aldatıcı veya yan ıltıcı ifadelere yer verilen ıez. Hizmet koşullarma ve hizmet kar şı lığında almacak iicrete ili şkin bilgiler, abonenin doğru bilgilenmesini sağlayacak, dikkatini çekecek şekilde ve kolayhkla okunabilir puntoda sunulmand ır" hükmünün tam olarak uygulanmas ı ve tüketicilerin ekonomik yönden korunmas ı için baz ı tedbirlerin ahnmas ına gereksinim duyulmu ştur. 10

12 Bu kapsamda al ınan tarih ve 2010/DK-10/185 say ı l ı Kurul Karar ı ile tarihinden itibaren Dene Al yöntemi ile sunulan melodi ve oyun hizmetlerinin aşağıdaki esaslara göre verilmesi kararla şt ı r ı lm ıştır: Sat ın almadan önce, hizmetin niteli ği ve toplam ücretinin aboneye bildirilmesi. Dene-Al yöntemi ile sunulan oyun ve melodi hizmetlerinin ayn ı tu şa (dokunmatik ekranl ı telefonlarda ayn ı yere) sürekli/art arda bas ılmak suretiyle sat ın alma i şleminin yap ılmamas ı. Sat ı n alman ı n ard ından aboneye k ı sa mesaj (aktivasyon şifresi gönderiliyorsa mümkünse ayn ı k ısa mesaj metni içerisinde) ile Hizmetin toplam ücreti, Abonelerin şikâyetlerine ili şkin irtibat numaras ı, Baz ı internet sitelerinde belirli bir ticret kar şı l ığında ve abone olmak ko şuluyla verilen promosyonlar ın "bedava" veya "hediye" ibareleri ile lanse edildi ğinden, baz ı sitelerde ise aboneliklerin zekâ testi, ödüllü soru, yar ışma vb. adlar alt ında kamufie edildiğinden bahisle bu tür uygulamalar ı n tüketicileri yan ıltacak nitelikte uyqulamalar oldu ğu hususunda Turkcell, Vodafone ve Avea'n ın uyar ı lmas ı. Melodi ve Oyun hizmetlerine internet üzerinden yap ılan aboneliklerde söz konusu hizmetin bir abonelik hizmeti olduğunun aç ıkça ve abone taraf ından kolayca görülecek ve anla şılacak şekilde internet sayfalar ında gösterilmesi Taahhütnamelerde Yer Alan Cezai Şartlar Kurumumuzca yap ı lan çal ış malarda, i şletmeciler tarafından elektronik haberle şme hizmetlerinin sunumunda abonelere imzalat ılan taahhütnamelerde yer alan baz ı şartlarda, taahhütnamede öngörülen süre bitiminden önce sözle şmenin sona ermesi halinde, geriye kalan ay say ıs ı kadar tarife ayl ık bedelinin cezai 5art veya cayma tazminat ı olarak abonelere yüklendi ği anla şı lm ış ve bu uygulama nedeniyle abonelerin almad ıklar ı hizmetlerin bedellerini ödemek zorunda kalabildi ği ve ekonomik yönden ma ğdur olduklar ı tespit edilmi ştir. Bu kapsamda, tarih ve 2010/DK-10/233 say ı h Kurul Kararı ile tüketicilerin almad ıklar ı hizmetlerin bedelini ödemek clurumunda kald ıklar ı taahhütnamelere ili şkin düzenleme yap ı lm ıştır. Söz konusu Kurul Karar ında,... Cezai şart ve/veya cayma bedelleri gibi ödemelerin, sözle şmelerin kapsam ında eğer cihaz temin ediliyorsa cihaz ın sözle şmenin imzaland ığı tarihteki cari fiyat ı ve indirim yap ıllyorsa indirimlerin bedelleri gibi abonelere sa ğlanan avantajlarm sözle şmenin feshedildi ği tarihe kadar tahsil edil ı-neyen toplam bedelleri ile s ınırl ı kalmas ı gerekti ğ i, 11

13 i şlettneciler taraf ından, tüketicilerin cezai şartlar ve cay ına bedelleri hakk ında ayr ıca ve aç ıkça bilgilendirilmesi, Tüketiciler ile i şletmeciler aras ında abonelik sözle şmesine ek nitelikteki hüküm ve şartlar ihtiva eden taahhütname, şartname gibi acilar alt ında i ınzalanan sözle şmelerde yer alan cezai şart ve/veya cayma bedellerine ili şkin hilkümlerin tüketicilerin almad ıklar ı hizmeti ödemeleri sonucunu doguracak 5ekilde belirlenemeyecegi, bu kapsamcla i ş letmeciler tarafindan uygulanan taahhütnamelerin belirlenen s re bitiminden önce aboneler tarafından sona erdirilmek istenmesi halinde abonelerin almad ıkları hizmet için kalan ay say ı s ı kadar tarife ayl ık ücretinin cezai şart veya cayma bedeli olarak ödemecle bulunmalarma son verilmesi, hususlar ına yer verilmi ştir. Bu kapsamda, 2010/DK-10/233 say ı l ı Kurul Karar ı, karar ın i şletmecilere tebli ğinden itibaren uygulamaya geçmi ş olup, i şletmeciler bu karardan sonra özellikle cihaz temininde bulundukları taahhütlerini Kurul Karar ına uygun olarak düzenleyerek imzalamaya ba şlam ışlard ı r N Reklamlarmda Yer Alan Kapsama/H ız Bilgileri Üçüncil Nesil (3N) mobil haberle şme hizmeti reklamlar ında, hizmetin kapsama alan ına ve h ız ına ili şkin yan ılt ıc ı bilgiler verildi ğine ili şkin haberler ve 3N aboneli ği öncesinde kapsama ile ilgili bilgi verilmemesi nedeniyle hizmetten yararlanamama konulu ba şvurular Kurumumuz tarafindan değerlendirilmi ştir. 3N mobil haberle şme i şletmecilerinin, şebekelerine ili şkin olarak üçüncü taraflara yapt ırd ıklar ı testler (P3 Communications ile LCC International taraf ından yap ılan testler) ve söz konusu testlere dayan ı larak, i şletmecilerin kendi şebekelerinin belirlenen yerlerde en h ızl ı 3N geni şbant internet hizmeti verdiklerine ili şkin kamuoyuna yapt ı klar ı aç ı klamalar incelenmi ş ve Kurumumuzca haz ırlanan "3N H ızı İle İlgili İşletmeciler Tarafından Kamuoyuna Yap ılan Aç ıklamalar ın İncelenmesi Raporu" sonucunda, tüketiciye dogru bilginin verilmesi amac ıyla Kurumumuzca tespit edilen sonuçlar ın aç ıklanmas ına neden olmu ştur. Kurumumuzca yap ılan teknik de ğerlendirmeye göre, 3N şebekelerindeki veri indirme h ı z ın ın, Kapsama alan ına, Kullan ıc ı say ı s ı na, Kullan ı lan mobil ekipmana, Veri indirme h ız ın ın ölçüldü ğü noktan ın baz istasyonuna yak ınl ığına ve Ölçümün yap ı ld ığı saat dilimine bağlı olduğu, ancak tarihine kadar 12

14 3N i şletmecilerinin herhangi bir kapsama yükümlülü ğünün bulunmamas ı nedeniyle, bir i ş- letmecinin kapsama alan ı içinde diger i şletmecinin kapsama alan ı d ışı nda ya da tam olarak kapsayamad ığı bir alanda yap ılacak ölçüm sonuçlar ı n ın, i şletmecilerin birbirlerini k ıyaslamas ı na yönelik olarak kullan ı lmas ı n ı n doğru olmad ı g ı değerlendirilmi ştir. Bu kapsamda al ınan tarih ve 2010/DK-10/320 say ı l ı Kurul Karan ile, I şletmecilerin ilk kapsama yüktimlülügünün clo ğ,-"acağı tarihine kadar olan süreçte, i şletmeciler tarafından yapt ır ılacak reklamlarda, i şletmeciler aras ında teknik anlamda (en h ı zl ı intemet, en geni5 kapsama alan ı vb) k ıyaslama içeren ifadelerin doğruyu yans ıtmayabileceği degerlenchrildiginden, öncelikle i şletmeciler tarafından 3N hizmetleri ile ilgili k ıyaslama içeren bu tarz reklamlar ı n yap ılmamas ına, Bu tarz reklamlar ı n ilk olmas ı nedeniyle bu kapsamda reklam yapan Turkcell ı leti şim Hizmetleri A Ş (Turkcell) ve Vodafone Telekomünikasyon A Ş 'nin (Vodafone) uyar ılmas ı hususunda karar verilmi ştir Kontür Doland ır ıcılığı Tüketici magclunyetlerinin önlenmesini teminen al ınan tarih ve 2010/DK- 10/411 say ı l ı Kurul Karar ı ile, Kontör/TL dolancl ı nc ı l ığı ile ilgili, Emniyet Genel Müclürlü ğü (EGM) imzas ın ı ta şıyacak ve içeri ği EGM tarafından belirlenecek ve 160 karakteri geçmeyecek uyar ı mesa,j ımn mobil i şletmeciler taraf ı ndan Nisan, A ğustos ve Aral ık aylar ın ın son haftas ında tüm abonelere ücretsiz olarak gönderilmesi, Doland ınc ı l ık suçu kapsam ında ön ödemeli hatlara transfer edildi ği veya tespit edilen TL'lerin bloke edilmesi ve ma ğdurlara iade edilmesinde mobil i şletmecilerin azami hassasiyet göstermeleri ve gerekli tedbirleri almaları, Mobil i şletmecilerin intemet sitelerinde Kontör/TL dolancl ınc ı l ığı ile ilgili detayl ı bilgilendirme yap ı lmas ı, Abonclik tesisinde aboneye ait elde edilen bilizilcrin gizliliği konusunda gerekli hassasiyetin ve titizli ğin gösterilmesi hususlar ı nda karar al ı nm ışt ı r. 13

15 2.15. İnternet Servis Sağlaylc ı ( İSS) Değişikli ği Tüketicilerin hizmet ald ıklar ı İSS'yi h ızl ı ve asgari hizmet kesintisi (toptan eri şim modeline göre de ğ i şmek üzere en fazla 2 saat veya en fazla 3 saat) ile de ğ i ştirebilmelerine imkân tan ıyan uygulama tarih ve 2010/DK-07/417 ile 2010/DK-07/418 say ı l ı Kurul Karar ı neticesinde hayata geçirilmi ştir. Ayr ıca söz konusu uyqulama ile i şletmecilerin abonelerini Al-Sat. Veri Ak ış Eri şimi ve Yerel Ağa Ayr ıştırılm ış Eri ş im yöntemleri dâhilinde, birbirleri aras ında bireysel ya da toplu olarak as g_ari hizmet kesintisiyle ta şımalar ı mümkün hale gelmi ştir. Bu kapsamda, Ekim-Kas ı m-aral ık 201() dönemincle 'e yak ın DSL internet kullan ıc ısı asgari hizmet kesintisiyle hizmet ald ıkları i şletmeciyi değ i ştirmişlerdir Elektronik Haberle şme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeli ği Hizmet kalitesi düzenlemelerinin temelinde tüketicilerin/son kullan ı c ı lar ın tam olarak bilgilendirilerek daha sa ğl ıkl ı tercihlerde bulunmalarma yard ımc ı olmak bulunmaktad ır. Bu kapsamda, tüketici/son kullan ıc ı hizmet kullan ım davran ışlar ındaki olas ı dikkate al ı nmas ı, tüketicinin ck.ıha etkin bir şekilde kor ıınmas ı için hizmet kalitesine ili şkin usul ve esaslar ı belirlemek amac ıyla, yürürlükte bulunan "Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeli ği"nin, AB üye ülkeleri başta olmak üzere ülkemizde meydana gelen teknik alandaki geli şmelerle birlikte EHK dikkate al ınarak gözden geçirilmesi neticesinde ortaya ç ıkan "Elektronik Haberle şme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği" tarih ve say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanm ıştır. Yönetmelik ile tüketici haklar ı gözetilerek, sabit telefon hizmeti, mobil telefon hizmeti ve internet hizmetlerine ili5kin hizmet kalitesi ölçütleri tammlanm ış ve bu ölçütler ile ilgili olarak i şletmecilerin l ıymas ı gereken hedef değerler belirlenmi ştir. Ayn ı zamanda, son zamanlarda yoğun tüketici şikâyetine konu olan çağrı merkezleri ile ilgili olarak da ölçütler ve bu ölçütlere ili şkin hedef de ğerler belirlenmi ştir. Yeni yönetmelik ile GSM hizmetine yönelik olarak önceki yönetmelikte de yer alan arama ba şarısızl ı k oran ı, arama blokaj oran ı, fatura şikayet oran ına ek olarak araman ın kurulma süresi, ses kalitesi (MOS) ve k ı sa mesaj hizmetine (KMH) yönelik KMH tamamlanma oran ı ve uçtan uca KMH teslim süresi hizmet kalitesi ölçütleri ve bu ölçütlere ili şkin hedef değerler belirlenmi ştir. Yönetmelikte internet hizmetiyle ilgili olarak veri aktar ım h ız ı, bağlant ı süresi ve fatura şikâyetine ili şkin ölçütler ve hedefler belirlenmi ştir. 14

16 Son olarak ça ğrı merkezleri ile ilgili sesli yan ıt sisteminde geçen süre, mü şteri hizmetleri için cevap verme süresi ve tüketici şikâyetleri çözüm süresi gibi yeni ölçütler ile tüketicilerin elektronik haberle şme hizmetini ald ı klar ı i şletmecilerden daha iyi ça ğrı merkezi hizmeti almalar ı sağ lanmaya çal ışı lm ış t ı r. Di ğer yandan, yeni yönetmelik ile özellikle hizmet çe ş itlili ğ inin her geçen gün artt ığı ve fiyat rekabetinin daha yo ğunla ş t ığı elektronik haberle şme sektöründe ücretler tüketiciler aç ı s ı nclan mak ıı l seviyelere gelmi ş olmakla birlikte dü şen fiyatlar kar şı s ında al ınan hizmetin kalitesinin dü şmemesi hedeflenmi ştir. Bu anlamda tarihinde yürürlüğe girecek Yönet ınelikle sektördeki rekabet sadece sunulan hizmetlerin tarifeleriyle s ı n ı rl ı kalmayacak, kalite aç ı s ından da kullan ı c ı lar ın faydas ına olacak şekilde rekabet ortam ı sağ lanm ış olacakt ı r Kullan ı m Miktar ı S ı n ı rl ı Hizmetlerde Kullamc ı n ı n Bilgilendirilmesi Kullan ı m miktar ı s ı n ı rl ı hizmetlere yönelik i ş letmeci uygulamalarm ı n yeknesakl ığı - n ı n sağ lanmas ı ve tüketici bilgilendirilmesinin kolay ve etkin şekilde yap ı labilmesini teminen tarih ve 2010/DK-10/564 say ı l ı Kurul Karar ı ile, Mobil i şletmeciler taraf ı ndan Kullan ı m miktar ı s ı n ırl ı hizmetlerde kullan ım miktarm ın k ısa mesaj kanal ı ile ücretsiz sorgulanmas ı imkân ı n ı n sağlanmas ı, K ıı llan ım s ın ırm ın %80'ine ve %100'üne ula şı lmas ı halinde abonelerin, asgari k ı sa mesaj kanal ı ile bilgilendirilmesi ve bilgilendirme mesajlarm ın ücretsiz olmas ı, ISS' ler taraf ından; Asgari internet sayfalar ı üzerinden kota sorgulamas ına imkân tan ınmas ı ve kota s ın ırma ula şıld ığında çağr ı merkezi, elektronik ileti veya aboneye daha kolay ulaşı labilecek yöntemle bilgilendirmenin yap ılmas ı, Güncellik bil gisi sağlanmak ko şulu ile kotan ın %80'ine ve %100'üne ula şıld ı - ğında k ısa mesaj veya internet ekran ına gönderileeek bilgilendirme mesaj ı kanal ı ile abone bilgilendirmesinin sa ğlanmas ı yönünde gerekli çal ışmalann 6 ay içinde yap ı lmas ı, Türk Telekom taraf ı ndan, kullan ı m miktar ı s ın ırl ı hizmetlerde k ıı llan ı m miktarm ı n ücretsiz sorgulanmas ı imkân ı n ı n sağlanmas ı amac ıyla kullan ı m s ı n ı r ı mn % 80'ine ve % 100'üne ula şılmas ı halinde abonelerin bilgilendirilmesi, bilgilendirme kapsam ında bilgilendirmenin güncelli ği, şebeke d ışı, sabit hat gibi ayr ışt ı r ılmış dakikalar ı n olmas ı halincle her bir k ı r ı l ı m için kalan clakika bilgisinin ayr ı olarak belirtilmesi hususlar ında çal ışmalar ı n ba ş lat ı lmas ı, K ıı llamm miktar ı s ı n ı rl ı hizmetlerde kullan ı m miktar ı na ili5kin sorgulama yap ı lmas ı ile kullamm s ın ır ı n ın %80'ine ve %100'üne ula şı lmas ı halinde abonelere yap ı - lacak hilgilendirme kapsam ı nda asg-ari a şağıdaki hususlar ın yer almas ı ; Bilgilenclirmenin Paketin özelli ği gereği ( şebeke d ışı, sabit hat ve şebeke içi gibi) ayr ışt ı r ı lm ış dakikalar ı n/kullammlarm olmas ı halinde her bir k ır ılım için kalan dakika/kullan ı m bilgisinin ayr ı olarak belirtilmesi, 15

17 Paket a şım ı birim ücretleri. hususlar ı na karar verilmi ş tir Ön Ödemeli Hatlarda Kalan Kontörlerin İadesi Kurumumuzca GSM i şletmecilerin uygulamalar ı ile yurtd ışı uygulamalar ı araş t ır ı larak yap ı lan de ğerlendirmelerin neticesinde, ön ödemeli hat k ıı llan ım ına ili şkin tüketici hak ve menfaatleri gözetilerek tarih ve 2010/DK-10/55 say ı l ı Kurul Karar ı al ınm ışt ır. An ı lan Kurul Karar ı ile ön ödemeli hatlar ın aktif olarak kullan ı labilmesi için yüklenmesi gereken asgari kontör/tl miktar ı mak ıı l bir seviyeye çekilerek i şletmeciler aras ı nda yeknesakl ı k sağlanm ış, ayn ı zamanda hatlar ı n aktif kullan ı m süreleri uzat ı lm ış ve çe şitli nedenlerle aboneli ği feshedilen abonelerin hatlar ında kalan kontör/tl'lerin abonelerin talebine bağ l ı olarak abonelere iade yilkümlülügü getirilmi ştir. Söz konusu Kurul Kararm ın uygulamaya geçirilmesi, i şletmecilerin sistemlerinde gerekli oldugunu bildirdikleri kapsaml ı de ğ i ştirme/geli ştirmelere zaman tan ımak ve ayn ı zamanda 1 Nisan 2010 tarihi itibarlyla ba şlayacak olan TL uygulamas ı n ı n sonuçlar ı n ı n gözlemlenerek de ğerlendirme yap ılabilmesi aç ı s ı ndan, tarihli ve 2010/ DH-10/174 say ı l ı Kurul Karar ı ile 6 ay ertelenmi ştir. Akabinde tarih ve 2010/DK-10/55 say ı l ı Kurul Kararm ın hem tüketiciler hem de i şletmeciler aç ı s ı ndan daha elveri şli ko şullarda uygulanabilirliifinin sa ğlanmas ı amac ıyla yeniclen düzenlenmesi gerekti ği de sc.lerlendirilerek, tarih ve 2010/ DK-10/565 say ı l ı Kurul Karar ı al ı nm ış t ı r. Mezkur Kurul Karar ı ile; Ön ödemeli hat kullanan abonelerin aktif ve pasif ya şam döngüleri ile olarak; Abonelerin 10 TL yükleme yapmas ı veya bu abonelere 10 TL transfer edilmesi clurumlar ı nda, çağrı/sms/vb. alma/gönderme seçeneklerinin abonelerce aktif abonelik dönemlerinin alt ı (6) aydan az olmamak üzere yeniclen ba ş lat ılmas ı, Sadece çağrdsms/vb. alma seçeneklerinin abonelerce kullan ı labildi ği pasif abonelik dönemlerinin üç (3) aydan az olmamak üzere belirlenmesi, Çe şitli nedenlerle aboneli ği feshedilen ön ödemeli abonelerin hesaplar ı nda kalan bakiye için, abonelere geri alma hakk ı tan ınmas ı ve fesih tarihinden itibaren üç (3) ay içerisinde ba şvuran aboneye geri ödemenin onbe ş (15) gün içerisinde yerine getirilmesi, Çe şitli nedenlerle aboneli ği feshedilen ancak iade talebinde bulunmayan abonelerin kalan bakiyelerinin bir (1) y ıl süreyle i şletmeci nezdinde saklanmas ı ve abonenin ayn ı i şletmecinin yeniden abonesi olmas ı durumunda kalan bakiyesinin aboneye kullancl ı r ı lmas ı, 16

18 Verici i ş letmecinin, numara ta şıma sürecini tamamlam ış aboneye, kalan bakiye hilgisini ve tüketicinin talep etmesi halinde, kalan bakiyesinin kendisine geri ödenece ği bilgilerini içeren bilgilendirmeyi asgari SMS olmak üzere çe5itli yollarla yapmas ı, Yukar ı da yer alan maddelere ili şkin tüketicilerin hakk ı tarihinden itibaren ba şla)qıcak ol ııp söz konusu hakk ın kullan ı m ı yukar ıda say ılan hususlara ili şkin gerekli çal ışmalar ın i şletmecilerce en geç tarihinden itibaren tamamlanmas ı akabinde talep edilmeye baş lan ı labilece ğ i, kararla şt ır ılmışt ı r Tüketicilerin Do ğru ve Detayl ı Bilgilendirilmesi tarihli ve 2010/DK-10/598 say ı l ı Kurul Karar ı ile Kurumumuza, Turkcell'in Dakikadan Sonra Şebeke içi 60 Dakika Bedava" kampanyas ına ili şkin olarak intikal eden tüketici şikâyeti kapsam ı nda yürütülen ön ara ştırma neticesinde haz ı rlanan Ön Ara şt ırma Raporu çerçevesinde, i şletmeciler taraf ından tüketicilere sunulacak tarife ve kampanyalara ili şkin olarak tarife şeffafl ığımn sa ğlanmas ı, tüketici menfaatlerinin gözetilmesi ve tüketici alg ısımn art ırılmas ını teminen. Turkcell'in, "1 Dakikadan Sonra Şebeke içi 60 Dakika Bedava" kampanyas ı ve benzer ücretlendirme kurgusuna sahip kampanyalarm ücretlendirme ve kullan ım kurgusunun, birlikte kullan ı lan tarife özelli ğ i doğrultusunda tüketici aleyhine sonuçlanmamas ın ı teminen, ayr ıntıl ı ve açık olarak duyurulmas ı hususunda uyar ı lmas ı na karar verilmi ş tir tomatik Olarak Yenilenen Dönemsel Hizmetler Mobil telefon i ş letmecileri taraf ından, tüketicilerin kullanmakta oldu ğu tarife paketlerine ek olarak dönernsel (haftal ı k, ayl ık, y ı ll ık vb.) abonelik şeklinde sunulan ve iptal edilmemesi halinde otomatik yenilenen hizmetler kapsam ı nda tüketici ma ğdurlyeti ya şanmamas ı n ı için tarih ve 2010/DK-10/683 say ıl ı Kurul Karar ı ile An ılan hizmetten yararlanan tüketicilere hizmetin yenilenmesinden makul bir süre önce periyodik olarak ücretsiz bilgilendirme mesaj ı gönderilmesi, bu kapsamda göndeilecek bilgilendirme mesajlar ın ın içeri ğ inde asgari olarak, Hizmetin iptal edilmemesi halinde otomatik olarak yenilenece ğine, Hizmetin yenilenece ğ i tarihe, Dönemsel abonelik paketinin ücreti ile İ ptali için kullamlabilecek k ı sa mesaj numaras ına yer verilmesi, An ılan hizmetin yenilenmesini müteakip asgari olarak, hizmetin yenilencli:öj bilgisi ile dönemsel abonelik paketinin ücretini içeren bilq ilendirme mesaj ımn tüketicilere gönderilmesi, An ı lan hizmetin iptal edilmesi halinde, hizmetin iptal edildi ğine ili şkin bilgilendirme mesaj ımn tüketicilere gönderilmesi, hususlar ı na karar verilmi ş tir. 17

19 2.21.Anonim K ısa Mesa,j Gönderiminin Yarataca ğı Olumsuzluklar ın Giderilmesi tarihli ve 2010/DK-10/235 say ı l ı Kurul Karar ı ile Anonim K ısa Mesaj gönderiminin yaratabilecegi olumsuz durumlar ı n engellenmesine ili şkin olarak alt ı ay içinde bir çal ış ma yap ılarak Kurul'a bilgi verilmesi ve Turkcell'in çagr ı merkezi aranarak yap ılan krecli kartlyla ödeme i ş lemlerinde çagr ı merkezi çal ış anlar ı n ı n kullan ı c ı lardan kredi kart ı bilgilerini istememesi ve kredi kart ı bilgilerine eri5imlerinin engellenmesi hususunda söz kon ıısu i5letmecinin uyar ı l- mas ı hususlar ı nda karar verilmi ş tir. Daha sonra an ı lan Kurul Karar ı nda belirtilen çal ışma tamamlanm ış ve bu çal ışma kapsam ında al ınan tarihli ve 2010/DK-10/701 say ılı Kurul Karar ı ile, Yurtd ışı kaynakl ı k ı sa mesaj gönderimlerinde, Gönderen numaran ı n GSM i şletmecisini ıı abonesi oldugu ve bu abonenin roaming yapmad ıg ı durumda al ı nan k ı sa mesajlar ı n, gönderici kimligi (Sender ID) alfa nümerik karakter olan k ı sa mesajlar ın reddedilmesi, GSM i ş letmecileri ile anla şmal ı olan çözüm ortaklar ı taraf ı ndan gerçek ki ş ilere ait abone numaralar ı n ı n sadece bu numaralar ın gerçek sahipleri taraf ından k ısa mesaj gönderici kimli ği bilgisi olarak kullan ı lmas ı, hususlar ına karar verilmi ştir Abonelik Feshinin Kolayla şt ır ılmas ı Kurumumuza intikal eden çe şitli ş ikâyet ba şvurular ı nda, abonenin vefat ı halinde, aboneligin sona erdirilmesi taleplerinin ancak, "veraset ilam ı", "defin belgesi" ve "tüm verasetçilere ait vekâlet belgeleri"nin ibraz ı şartlyla yerine getirildi ğ i belirtilerek, bu hususun özellikle verasetçilerin çok say ıda olmas ı halinde, büyük külfet yaratt ı <:z ı ve hizmet al ınmayan bir hat için fatura ödemesinin devam edebildiginden bahisle Kurumumuzdan sorunun çözürnü yönünde acl ı m at ı lmas ı ve bu konudaki tüketici magduriyetinin giderilmesi talep edilmi ştir. Kurumumuz taraf ından, abonelik sözle şmesinin taraf ı olan abonenin ölümünün ispat ı amac ıyla iletilecek "iilüm belgesi"nin hatt ı n kapat ı lmas ı n ı saglamak için yeterli olacag ı degerlendirmesi yap ı larak, mobil telefon hizmeti sunan i şletmecilere yap ı lan tarihli bildirim ile ölüm belgesi veya muadil belgeler ile vefat eden abonenin aboneliğinin sona erdirilmesi uygulamas ı hayata geçirilmi ş ve bu türclen hat iptalleri kolaylaşt ı r ı lmışt ır. 18

20 3. ELEKTRON İK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKET İCİ HAKLARI YÖ- NETMELİĞİ Elektronik haberle5me sektöründe tüketici hak ve menfaatlerinin korunmas ına ili şkin olarak özel hükümler getirmesi ve do.:r,rudan ikincildüzenlemelere b ırakmaks ız ı n emredici hükümler ihtiva etmesi EHK'n ı n dikkat çeken hususlar ı ohnakla birlikte, sektörün h ızla ilerleyen yap ı s ı da EHK'da göz ard ı edilmemi ş ve BTK'ya gerekti ğinde düzenleme, denetleme ve yapt ır ım uygulamaya ili şkin yetkileri çerçevesinde tüketicileri koruma görevi aç ı k bir şekilde verilmi ştir. Kurumumuzun yetkileri çerçevesinde elektronik haberle şme sektöründe tüketici haklar ı n ın konınmas ı n ı teminen, tarih ve say ı l ı Resmi Gazete'de yay ı mlanarak yür ıirlüğe giren Elektronik Haberle şme Sektüründe Tüketici Haklar ı Yönetmeli ği (EHSTHY) ile tüketici haklar ı, şeffafl ık ve bilgilendirme, abonelik sözle şmeleri, haks ız şartlara ili şkin hususlar EHK'n ı n getirdi ği yeni hükürnler kapsam ında geli ştirilmi ş ve t ıiketici haklann ın belirlenmesi kapsam ı nda i şletmecilere getirilen yükümlülükler detaylancl ı r ı lmaya çal ışılm ışt ı r Giri ş EHSTHY'nin haz ırlanmas ı esnas ı nda EHK hükümlerinin yan ı s ıra AB Komisyonunun 2002/22/EC say ı l ı "Son Kullamc ı Haklar ı ve Evrensel Hizmet Direktifi" ve 2002/21/EC say ı l ı "Çerçeve Direktif' ile uyum sa ğlanmaya çal ışılarak ülkemiz mevzuat ına uyarlanm ış ve bu kapsan ıda "abonelik sözle şmeleri", "tüketici şikâyetleri çözüm mekanizmas ı", " şeffaii ık ve bilgilendirme" gibi hususlar üzerinde özellikle durulmu ştur Yönetmeli ğin Kapsam ı ve Amac ı EHSTHY'nin amac ı, hukuki dayana ğım ve kapsam ı ilk üç maddede belirlemekte olup, EHK'da yer alan ve tüketicinin kor ıınmas ı alan ında s ıkl ıkla kullan ı lan kavramlarm yam s ıra tüketicinin korunmas ı na ili şkin konularda özel olarak kullan ılan kampanya, özel içerikli hizmetler gibi kavramlann tan ımlar ına 4'üncü maddede yer verilmi ştir. Yönetmeli ğin "Tüketici Haklan" ba ş l ıkl ı 5'nci maddesi ile Ülkemiz mevzuat ına göre yetkilendirilmi ş i ş- letmecilerden hizmet almak isteyen tüketicilerin hangi haklara sahip olduklar ı AB Direktiflerinde yer alan düzenlemeler de göz önünde bulundurularak hüküm alt ı na al ınm ış, devam eden maddelerde de bu hükümlerden baz ılar ı detayland ınlm ıştır. Bu kapsamda, EHK ile paralel olarak, klasik tüketici haklar ı ndan olan Benzer konumdaki tüketicilerin hizmetlere eşit şartlarda eri şebilme ve ayr ım gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma, 19

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme Abonelik Sözleşmeleri ve Faturalama Denetimi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme Abonelik Sözleşmeleri ve Faturalama Denetimi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 11.09.2013 Karar No : 2013/DK-SDD/513 Gündem Konusu : İnceleme Abonelik Sözleşmeleri ve Faturalama Denetimi. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 23.07.2014 Karar No : 2014/DK-SDD/385 Gündem Konusu : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 10/02/2016 (bu tarih dahil)- 31/08/2016 (bu tarih dahil) tarihleri arasında başvuruda bulunarak Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İşletmeci ) Ücretsiz Deneme

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal)

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Galaxy Young Bundle Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu name de ( name ) belirtilen Özel ve

Detaylı

VODAFONE M2M YAZARKASA SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE M2M YAZARKASA SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen ve MT Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş. den (kısaca MT ) Yazar Kasa POS cihaz(lar)ı satın almış olan firmalara sunulmakta olan Vodafone İş Ortağım M2M Yazarkasa

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Karar Tarihi: : Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Karar Tarihi: : Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 23.11.2015 Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı. KARAR : Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı Mobil Internet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye 1500 Esnaf Avantaj Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle... numaralı hattım için.../.../... tarihli imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KÖY AVANTAJ veya GAP AVANTAJ TARİFELERİNDEN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KATILIM KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) İşyerim Mobil Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu ndan ( Tarife

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. Avea İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III MINI Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy Note2 Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan HTC Bireysel

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO :... Kampanya Kapsamında Sunulan Bireysel Paketler DAHİL OLUNAN PAKET

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen S.E.Ç Her

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜTLÜ BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 01.08.2008 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu BlackBerry Taahhütlü Bireysel

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9320 Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM

Detaylı

iphone 4 HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

iphone 4 HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ iphone 4 HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 4 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 09.07.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/301 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ MICROSOFT ÜRÜNÜ (MÜŞTERİ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI HEDİYELİ WINDOWS 7 HOME PREMIUM) KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. Türk Telekomünikasyon

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Süper İnternertli Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 05.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI NIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 06.01.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/20 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

KURUMSAL SAMSUNG GALAXY S3 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL SAMSUNG GALAXY S3 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL SAMSUNG GALAXY S3 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.06.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal Samsung

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.09.2012 Karar No : 2012/DK-14/453 Gündem Konusu : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. KARAR :Tüketici Hakları

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan sabit ve mobil

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı,

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı, SABİT TELEFON HİZMETLERİ: Abonelik: Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: Sözleşme hükümlerini okumalı,

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya ) işbu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon-ISS Değişikliği.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon-ISS Değişikliği. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 18.07.2012 Karar No Gündem Konusu : 2012/DK-07/334 : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon-ISS Değişikliği. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

AKILLI OFİS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

AKILLI OFİS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AKILLI OFİS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 02.04.2014 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Akıllı Ofis Paketleri

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan:

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan: PROTOKOL Ağız ve Diş sağlığı tedavilerini kapsayan protokol metnidir. Sağlık hizmetini veren kurum Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak anılacaktır. Hizmeti alan kurum Türkiye Petrol Kimya Lastik

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi Karar No Gündem Konusu KARAR ve ekleri incelenmiştir. : 21.12.2016 : 2016/DK-THD/496 : Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Sunumunda

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİZDEN İŞYERİNİZE 24 AY HEDİYE 7000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİZDEN İŞYERİNİZE 24 AY HEDİYE 7000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİZDEN İŞYERİNİZE 24 AY HEDİYE 7000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 2010 Yılı Faaliyetleri 2011 Yılı İş Planı Basın Bilgilendirme Toplantısı 26 Ocak 2011 Ankara GÜNDEM 2010 YILI ÖNEMLİ PAZAR GÖSTERGELERİ 2010 YILI ÇALIŞMALARI ve 2011

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70 Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete de (İhracat: 2006/12) Sayılı Dahilde

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme sektöründe tüketici

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 21.05.2012 tarihinden

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

SAMSUNG GALAXY S4 MİNİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

SAMSUNG GALAXY S4 MİNİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) SAMSUNG GALAXY S4 MİNİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Samsung Galaxy S4 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası

Detaylı

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü

Detaylı