fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266"

Transkript

1 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266

2 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla kalm yorsunuz; Ayr ca Evinizde bulunan elektronik eflyalar n z n tamir bedellerini de ödüyoruz Ev sahibi iseniz komflular n za, kirac iseniz ev sahibinize karfl oluflabilecek zararlar da teminat alt na al yoruz. Herkesin bafl na gelebilecek ani ar zalar poliçenizde teminat alt na al nmaktad r. Su tesisat - elektrik tesisat ar zalar, çilingir ça rma, konutta kalanlar n kurtar lmas, otel hizmetleri, doktor, ambulans hizmetleri ve bir çok ek hizmet. Siz fiiflecam Toplulu u ndan ayr lsan z bile ayn flartlarla hizmet devam eder, fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. S Z N S GORTACINIZDIR Anadolu Sigorta A.fi. nin En büyük acentesi olarak her türlü sigorta konular nda (yang n, deprem, kasko, trafik, h rs zl k, nakliye) tüm çal flanlar m za, bayilerimize, topluluktan ayr lm fl bulunan emeklilerimize ve arkadafllar m za telefonunuz kadar yak n z. fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. fl Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) Fax: (212)

3 Dergimiz 50. yafl nda.. Ocak-Şubat 2009 Yıl 50 Sayı 266 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule Levent-İSTANBUL Tel: (0212) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı kuruluşların personeli için iki ayda bir adet yayınlanır. Ücretsiz dağıtılır. Yayına Hazırlayan Dünya Yayıncılık A.Ş. Kavacık Mah. Balamir Sokak No: 7 Beykoz - İstanbul Tel: Renk Ayrımı ve Baskı Dünya Yayıncılık A.Ş. GLOBUS Dünya Basınevi 100. Yıl Mah Bağcılar - İstanbul Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Şişecam Dergisi nde yayınlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz yılında yayın hayatına başlayan dergimizin bu yıl 50.yaşına ulaşmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Elinizdeki sayı 266 ve yıl 50 Bir kurumun yayın organını bu denli uzun bir zaman içinde çalışanlarına ve kamuoyuna ulaştırabilmiş olması, o kurumun gücünün ve gelişmişliğinin simgesidir. Bu konuda başka söze gerek yoktur. 50 yıl önce yayın hayatına başlarken belirlenen hedef ve ilkelerinden taviz vermeden günümüze getirdiğimiz dergimizin ana misyonu kurumun hafızası nı oluşturmaktır. Profesyonel bir ekip olmaksızın, Halkla İlişkiler birimimizin yönetip, yönlendirmesi, merkez ve bağlı kuruluşlardaki arkadaşlarımızın katkılarıyla yayına hazırlanan dergimizde bizler, Topluluğumuzun faaliyetlerini, etkinliklerini görsel ve yazılı hale getiriyor, geniş bir arşivin Ç NDEK LER Haberler 7-20 Fuarlar 19 Biliflim Çal flan n Dünyas 17 oluşmasına katkıda bulunuyor ve ileride Şişecam tarihini yazmak isteyeceklere ana noktaları göstererek şimdiden ışık tuttuğumuza inanıyoruz. Bu nedenle, hepimizin ortak ürünü, Topluluğumuzun dış yüzü ve geleceğin en önemli referans kaynağı olan dergimizde bugün sizlerin katkı ve önerilerine daha çok ihtiyacımız var. İnsanın en büyük arayışı; Yenilik ve değişim. Bizler, bu sayımızdan itibaren bütünü bozmadan ilk adım olarak biraz renk katmak amacıyla bir kaç yenilik yaptık. Tabii bu yenilikler yeterli değil. Yine çağrımızı tekrarlıyor dergimiz ile ilgili katkı, öneri ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bunlar değerlendirilerek zaman içinde geliştirilip sizlere sunulacaktır. Dergimizi dünden bugüne taşıyan herkesi saygıyla anıyor, teşekkürlerimizi sunuyor ve nice 50.yıllara diyoruz. Dr. Yıldırım Teoman Sahibi-Yazı İşleri Müdürü Nostalji 23 Kitaplardan - Bulmaca Endüstri iliflkileri 26 Sa l k 27 Þiþecam Ocak-Þubat

4 HABERLER lk say lk önsöz Dergimiz Şişecam, bundam tam elli yıl önce yayın hayatına merhaba diyerek yaşamımıza girmişti. Elli yıldır aynı heyecanla çıkarak, gelişen ve teknolojiye ayak uyduran dergimiz Şişecam Topluluğu nun da nereden nereye geldiğini bizlere aktarmıştır. Şişe ve Cam Neşriyatına Başlarken Müessesemiz camiası altında bir aile samimiyeti ile ve aynı gaye birliği etrafında toplanmış bulunan bütün mensupların müşterek davalarını ortaya koymak, müessesede teknik ve idari sahada yapılanları, atılan ileri adımları göz önüne sermek ve memleketin cam sanayine 1935 yılından beri şerefle hizmet etmekte olan Şişe ve Cam Fabrikaları nın müstakbel inkişaflarında da uhdesine düşen gerekli öğretim ve tanıtma vazifesini ifa etmek üzere bundan 3 yıl önce Paşabahçeden Haberler adı altında dâhili bir bültenin neşredilmekte olduğu malumlarınızdır. Bazı sebeplerden ötürü neşri inkitaya uğrayan bu bültenin yerine kaim olmak ve çok daha geniş çapta okurlarının istifadelerine arz olunmak üzere yeni bir aylık mecmuanın çıkarılması yolunda Şirketimiz Umum Müdürü Sayın Dr. Şahap Kocatopçu dan alınan direktif gereğince harekete geçmiş bulunuyoruz. Şimdilik 16 sahife halinde neşre başlayan bu mecmuanın adı, şirketimizin gaye ve unvanı esas alınmak suretiyle Şişe ve Cam olarak isimlendirilmiş bulunmaktadır. Mecmuamız: a) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. nin maksat ve mevzuu olan şişe ve cam ve 4 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

5 Bu, oldukça ağır ve güç vazife ve hizmetlerin muvaffakiyetle ifası için en büyük idare amirinden işçisine kadar her mensubun yardım ve gayretlerine ihtiyacımız büyüktür. Kıymetli arkadaşlarımızın bunu esirgemeyeceklerine olan itimada müstenit bu ağır işe emniyet ve güvenle girişmiş bulunuyoruz. Her ay mecmuayı maksat ve gayeye en uygun bir şekilde tertip ve tanzim edip siz kıymetli okurlarımızın istifadelerinize arz edebilmek idare ve takip mekanizmasının zembereğini daima kurulu muhafaza edebilmek için şimdilik; Kemal Sungun, Şükrü Harsa, Mehmed Üstündal, Ulvi Aytanç, Recai Oğuz, Remzi Ormancı, Pertev Aksel, Selahattin Özyol, Altuğ Yalçınkaya, Feridun Çevikel den müteşekkil bir neşriyat komitesi faaliyete geçmiş bulunmaktadır. bunlarla ilgili diğer yardımcı sanayi ve tesisleri ile ilim ve tekniğin her branşında telif veya tercüme eserler ve resimlerin neşri, b) Memleketimizde ve dünyada cam ve bununla ilgili diğer sanayi branşlarında kaydedilen gelişmeler hakkında telif, tercüme veya iktibas suretiyle, makale, yazılar ve resimlerin neşri, c) Cam ve onunla ilgili diğer sanayi branş ve işletmeleri hakkında iktisat, ticaret ve sanayi sevk ve idaresi ilimleri ile ilgili mevzularda yazılar ve istatistiki malûmat, makale ve havadislerin neşri, d) Şirket personel ve mensuplarının kültürel, içtimai ve edebi bilgilerini artıracak mevzularda yazılar, havadisler ve resimlerin neşri, e) Spor havadislerinin neşri, f) Şirketin yeni ve eski personel ve mensuplarını tanıtıcı, mesailerini ve muvaffakiyetlerini teşvik edici mahiyette yazılar ve röportajların neşri, g) Camiamızı ilgilendiren günlük ve aylık aktüalite haberlerinin ve mizahi fıkralarının neşri gibi mevzularda mensuplarına ve okurlarına faydalı olmaya çalışacak ve camia içerisinde mevcut bağlılık, samimiyet, verimli çalışma ve kardeşlik havasını tazelemekte uhdesine düşen vazifeyi büyük bir memnunlukla yapacaktır. Her türlü maddi kaynakları Umum Müdürü Sayın Dr. Şahap Kocatopçu nun direktifleriyle şirketimiz tarafından deruhte edilecek olan bu mecmua camiadaki bütün personel ve işçiye ücretsiz olarak her ay tevzi edilecektir. Bu mecmuanın iyi şekilde çıkarılmasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan şirketimize, mecmuanın banisi olan Umum Müdürü Sayın Dr. Şahap Kocatopçu ya ve mecmuanın hazırlanmasında yardım ve emeği bulunan bütün kıymetli arkadaşlarımıza teşekkürü bir vazife bilir, Şişe ve Cam mecmuamızın hepimize hayırlı ve neşir hayatının daimi olmasını temenni ederiz. Neşriyat Komitesi adına Kemal Sungun Þiþecam Ocak-Þubat

6 HABERLER lk say dan örnek sayfa 6 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

7 Mesajlar Endüstrileflmek, en büyük milli davalar m z aras nda yer almaktad r. Çal flmas ve yaflamas için ekonomik elemanlar memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeflit sanayii kuraca z ve iflletece iz. En baflta vatan müdafaas olmak üzere, mahsullerimizi k ymetlendirmek ve en k sa yoldan, en ileri ve refahl Türkiye idealine ulaflabilmek için, bu zarurettir. M. Kemal Atatürk Ulu Önderimizin büyük vizyonu ile kurulan, bugün Cumhuriyet Kuflaklar n n Ortak Gururu olan fiiflecam n kendisidir fiiflecam Dergisi. Geliflmenin araçlar içinde en etkili ve kal c olanlar, binlerce y l saklanabilen ve çok kifliye ulaflabilen yaz l kaynaklard r. flte bunun en güzel kan t ; çal flanlar ve kamuoyu ile en etkili iletiflimi sa layarak geçmiflten gelece e bilgi köprüsü oluflturan fiiflecam n kültür ve tarih belgesi 50 yafl na ulaflt. 50 y l, yaflamda uzunca bir süre Bu süre içinde do up, büyüyüp yok olan canl -cans z çok fley var. Cumhuriyet ten sonra kurulan birçok kurumdan daha yafll olan fiiflecam Dergisi ile tarih ve kültür ü olmazsa olmazlar aras nda ilk s raya koyan büyük Atatürk ün bizlere vermifl oldu u sorumlulu u baflar yla tafl man n hakl gururunu yafl yoruz. Her yeni derginin bir öncekinden daha dolu ve gelecek nesillere Topluluk kültürünü ve tarihini yans tacak bir hazine de erinde olaca na inan yor, fiiflecam da bir kurum dergisi yay nlamaya karar verenleri sayg yla an yor ve bugüne kadar eme i geçenlere teflekkürlerimi sunuyorum. Prof.Dr. Ahmet K rman Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye Kültürleri yaflatan yaz d r. Sonsuza dek... Kurum dergisi, kuruluflun geçmiflten gelen de erlerini öne ç karan, kurum kimli ini yans tan en önemli belgedir. Buna vizyon ve ruh katmak ise çal flanlar n görevidir. Bugün 50 yafl nda olan dergimizin en önemli özelli i bu özelliklere fazlas yla sahip olmas d r. Ve 50 y l baflar yla geçti, teknoloji bafl döndürücü bir h zla gelifliyor, gelecek 50 y l n büyük de iflimlere gebe oldu unu art k hepimiz biliyoruz. Ama bir fley daha biliyoruz ki de iflmeyecek bir fley var; Verba volant, scripta manent - söz uçar yaz kal r araçlar ve teknoloji ne olursa olsun yaz varl n daima sürdürecektir. Gelecek kuflaklara rehber olacak fiiflecam dergisini bugüne getirenlere, bugün yaflatanlara ve gelecekte yaflatacaklara yürekten teflekkürlerimi sunuyor ve dergimize sonsuz ömürler diliyorum. A. Do an Ar kan Genel Müdür Þiþecam Ocak-Þubat

8 HABERLER Soda Sanayii nin, M s r daki yat r m Mısır Yatırım Bakanı anlaşmaya başarı dileklerini eklerken. Kimya sanayii tesislerini bünyesinde barındıran Mısır devlet kuruluşu Holding Company for Chemical Industries (HCCI) ile Soda Sanayii A.Ş., Mısır ın Sina bölgesinde sınai bir kompleks yatırımı için işbirliği yapılması amacıyla görüş birliği sağlandı. Bu doğrultuda hazırlanan mutabakat mektubu, 15 Ocak 2009 da Kahire de Mısır Yatırım Bakanı Mahmud Muhiddin in huzurunda HCCI Başkanı Adel El Mouzy ve Kimyasallar Grup Öngörülen proje ile Sina Yarımadası ndaki Bir El Abd sanayi bölgesinde soda, sodyum silikat ve cam üretim tesislerini içeren bir kompleksin oluşturulması hedefleniyor. İlk aşamada soda ve sodyum silikat tesislerinin kurulması planlanıyor. Başkanı Dr. T. Ateş Kut tarafından imzalandı. İmza töreninde hazır bulunan T.C. Kahire Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gökmen Şahin de yaptığı konuşmada projeye verdikleri önemi ve desteği dile getirdi. Öngörülen proje ile Sina Yarımadası ndaki Bir El Abd sanayi bölgesinde soda, sodyum silikat ve cam üretim tesislerini içeren bir kompleksin oluşturulması hedefleniyor. İlk aşamada soda ve sodyum silikat tesislerinin kurulması planlanıyor. 8 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

9 Fin Cam Müzesi nde bir Türk markas 300 yıllık cam geçmişine sahip olan Finlandiya Riihimaki şehrinin Cam Müzesi, 6 Şubat - 12 Nisan 2009 tarihleri arasında Paşabahçe nin cam ürünlerine ev sahipliği yapıyor... Þiþecam Ocak-Þubat

10 HABERLER Finlandiya nın Riihimaki kentindeki cam tasarımı ve tarihine odaklanmış, bu konuda uzman bir müze olarak bilinen Fin Cam Müzesi, 6 Şubat-12 Nisan 2009 tarihleri arasında Paşabahçe nin cam ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Cam tasarımı ve tarihine odaklanmış, bu konuda uzman olarak nitelendirilen müze, Fin cam endüstrisinin 300 yıllık geçmişini temsil eden binlerce eserden oluşan büyük bir koleksiyona sahip. Bu koleksiyonun bir bölümü 2007 Eylül ünde İstanbul a getirilmiş ve Fin Cam Sanatı adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi nde sergilenmişti. Finlandiya da düzenlenecek sergi, Finlandiya Türk Büyükelçiliği ve Türk-Fin İş Konseyi tarafından önerilmiş, bu amaçla Paşabahçe ile irtibata geçilmişti. 6 Şubat - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergi 5 Şubat ta Riihimaki Belediye Başkanı ve Helsinki Türk Büyükelçisi Reha Keskintepe tarafından açıldı. Sergi açılışına 150 ye yakın seçkin konuk katıldı. Sergi açılışından önce yapılan basın toplantısında ise çok sayıda Finlandiyalı basın mensubu yer aldı. Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Hilmi Acerol da Paşabahçe yi tanıtan bir konuşma yaptı. Gerek makine üretimi, gerekse el imalatı ürünleriyle bazen günlük yaşantımızın bir parçası olan, bazen de bir sanat objesi olarak hayatımızda yer alan Paşabahçe nin cam tasarımlarından bir kesit, kültürel amaçlı bu yolculuk için hazırlandı. Bu kapsamda Beykoz, Çeşm-i Bülbül, Nazar Boncuğu gibi Türk camcılığına ait örnekler ve 10 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

11 geleneksel çay bardaklarının yanı sıra; Paşabahçe, f&d ve Denizli markalı 250 farklı ürün, bu sergide yer alıyor. Paşabahçe koleksiyonuna ek olarak onbir Türk cam sanatçısına ait eser de Şişecam sponsorluğunda aynı alanda sergilendi. Cam tasarımı ve üretiminin İskandinav kültürünün adeta bir parçası olması nedeniyle, Türk cam ustasının geleneksel el imalatı tekniklerini kullanarak ürettiği Denizli markalı tasarımlar sergide ilgi odağı oldu, özellikle Finlandiyalı tasarımcıların Denizli için yapmış oldukları tasarımlar büyük ilgi gördü. Tasarımı, rekabetin temel unsuru olarak gören Paşabahçe, uzun yıllardır bünyesinde geniş kadrolu bir tasarım ekibi bulunduruyor. Sergi ile Türk camcılığının ulaştığı seviye, bir kültür ve sanat ortamına taşınarak Türkiye nin tanıtımına önemli bir katkıda bulunuldu. Sergi aynı zamanda Paşabahçe için başarılı çalışmaları olan Finlandiyalı tasarımcılarla bir araya gelerek cam tasarımı konusunda paylaşım imkanı da yarattı. Açılışı büyük ilgi gören sergi ile ilgili haberler Finladiya nın en önemli gazetesi Helsingin Sanomat ta da ve Riihimaki'nin yerel gazeteleri Aamuposti ve Hameen Sanomat tanıtıma geniş yer ayırdı. Ayrıca YLE Radio, yerel radyo istasyonundan da sergi ile ilgili haberler yer aldı. Serginin tanıtımı Müze nin web sitesinde de yapılmaktadır. Þiþecam Ocak-Þubat

12 B L fi M Bilgisayar ve iletiflim teknolojileri Bülent ÇAKIR T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Telgraf ve telefonun ticari olarak kullanılması 19. yy. sonlarında, bilgisayarların ise 20. yy. ortalarında başlamıştı. Günümüzde bilgisayar ve iletişim teknolojileri olarak sıkça birlikte anılan bu teknolojilerin 60 yılı bulan bir ortak geçmişleri var. Ancak bu ortak geçmişin hiç bir döneminde bu teknolojilerdeki gelişmelerin yaşantımıza etkileri son 15 yılda olduğu kadar yoğun hissedilmedi. Bu teknolojilere ilişkin aşağıda sadece bir kaçına değinilen öngörüsüzlükler de çok çarpıcıdır ve tarihe geçmiştir: PC üretimi konusunda tartışmaların yoğun olduğu 1977 yılında zamanın önemli ana bilgisayar üreticilerinden DEC bilgisayarın kurucusu ve başkanı Ken Olson : Herkesin evinde bir bilgisayar istemesi için hiçbir neden göremiyorum., IBM yöneticisi Robert Lloyd modern bilgisayarın kalbi olan mikroprosesörler (CPU) için 1968 de: İyi de ne işe yarayacaklar. demişlerdi. İlk bilgisayarlardan sayılan ENIAC tüple çalışıyor ve 30 ton ağırlığındaydı. Popular Mechanics dergisi bu konuyla ilgili haberinde bir varsayımda bulunuyordu: Gelecekte bilgisayarlar 1000 tüple çalışabilip sadece 1.5 ton ağırlığında olacak! Amerikalıların telefona ihtiyacı olabilir. Ama bizim yok. Bizim çok sayıda postacımız var zaten. Bu tarihe geçen sözün sahibi Sir William Preece, 1878 de İngiliz Posta idaresinde Şef Mühendisdi. Telefonun mucidi Alexander Graham Bell in 1876 da telefon tanıtımından sonra: Harika bir buluş ama kim bunu kullanmak ister Allah aşkına? demişti dönemin Amerika Başkanı Rutherford B. Hayes. Geçmişin bu öngörüsüzlüklerine tebessüm ederken dönüp yakın zamana bir göz atalım isterseniz. 14 yıl önce hayatımıza giren internetin, 15 yıldır kullandığımız cep telefonunun herkes için vazgeçilmez olacağını; cep telefonu sayısının sabit telefonu ve bilgisayar sayısını geçebileceğini düşünebilir miydik o zaman? Yazılım devi Microsoft un başkanı Bill Gates bile internetin yükselişini fark edememiş, ona karşı kendi ağını (MSN) kurup yaygınlaştırabileceğini düşünerek, internet tarayıcı programı için bir geliştirme çabası içinde olmayıp pazarı Netscape e kaptırmıştı. 1 MByte bellek kapasitesinin PC ler için bir sınır oluşturduğu günlerden çok uzakta değiliz. Bugün 16 Gbytelık tak-çıkar bellekleri cep telefonlarımızda kullanır olduk. Geçmişin süper bilgisayarlarını cebimizde taşıyoruz. Üstelik bu cihazlar hem fotoğraf çekip, hem saatlerce video kaydı yapabiliyor. Onları telefon olarak da kullanıyoruz ve sadece 100gr ağırlığındalar. Bu gelişim hızında 5 yıl sonrasını bile öngörmek zor. Internet Web 2.0 ile oluşan ağ kültürü herkesi potansiyel bir yayıncı (bloglar, forumlar gibi ) her web sitesini bir dükkana çevirebiliyor. Geçmişin köklü ansiklopedi kuruluşları Larousse, Anabritannica yayınlarını 12 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

13 durdurup internete açtılar. Dünyanın paylaşılan ve herkesin bilgi girebildiği ilk ve en büyük ansiklopedisi wikipedia geleneksel kağıda basılı ansiklopedi yayıncılığına neredeyse son verdi. Fotoğraflarımızı artık tab ettirmiyoruz. Gazetelerden sonra TV yayınları da internete kaymak üzere. Internetten müzik, video satın alıp (kaset, CD gibi hiçbir fiziksel taşıyıcıya gerek olmadan) sayısal olarak doğrudan bilgisayarımıza, cep telefonumuza, taşınabilir müzik çalar ve video oynatıcımıza kayıt edebiliyoruz. Gelişmelerden çalışma şekillerimiz de etkilendi tabii. Artık evden çalışma (teleworking) diye bir çalışma şekli var. 3. nesil (3G) Gsm ve Wifi telsiz veri iletişim olanaklarının önümüzdeki günlerde yaygınlaşması ile artık mobil çalışmayı konuşuyor olacağız. Şişecam da Bilgisayar ve İletişim altyapısı Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kaçınılmaz olarak şirketlerin iş yapma şekillerini etkiliyor. Farklı coğrafyada olsalar bile, birçok kuruluşta birbirleriyle sesligörüntülü iletişim ve bilgi paylaşımı olanakları ile ortak çalışma yürüten proje ekipleri var. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini her zaman yakından takip etmiş olan Şişecam, bugün adına Camnet dediğimiz ortak bir altyapı ile çalışanlarına bilgi paylaşımı, sesli ve görüntülü iletişim olanaklarını sunmaktadır. Camnet 1985 yılında başlatılan çalışmalar 1988 yılında sonuçlanmış, 1989 yılından itibaren Camnet ağı çalışmaya başlamıştır. Ağ ilk kuruluşunda sadece 20 kadar ana bilgisayarların bağlantısı için kullanılmıştır. 90 lı yıllarda PC lerin hızla yaygınlaşması birbirleri ve ana bilgisayarlar ile haberleşme ihtiyacını doğurmuş, yazıcı ve disk paylaşımı sağlayan yerel ağların kurulmasına neden olmuştu. Bu dönemde Camnet PC leri ve yerel ağları da içerecek şekilde genişlemiştir. Bugün Camnet ana bilgisayarlar, PC ler yanında, telefon, yazıcı, video konferans, üretim sistemleri, barkod terminalleri, vb. donanımların bağlandığı, Şişecam Topluluğu nun veri, ses ve görüntü iletme ortamıdır. Bu bağlamda ağ yaklaşık noktaya hizmet vermektedir. Internet bağlantısı 1993 yılında Türkiye üniversiteler ağının ODTÜ üzerinden başlattığı bağlantının 1995 de özel sektöre açılması ile Camnet internetin bir parçası olmuştur. Bağlantının yapıldığı ilk günden beri tüm Camnet kullanıcıları internet olanaklarından faydalanmaktadır. İlk bağlantı kapasitesi 14.4Kbps iken bugün 100Mbps e ulaşmıştır. Uydu bağlantıları Şişecam ın hayati coğrafyasında büyüme stratejisi sonucunda Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Bosna- Hesek den Topluluğa katılan yeni kuruluşlar Camnet ağına uydu bağlantıları ile dahil edilmiştir. Bu kuruluşlar uydu bağlantıları ile Türkiye deki ve yurtdışındaki diğer Şişecam kuruluşları ile veri transferi, telefon görüşmesi ve video konferans yapabilmektedir. , ile bütünleşik telesekreter, faks, sms Şişecam da uygulaması 1994 yılında yaygınlaşmaya başladı. Kullanılan sistemi Groupwise, aynı zamanda ortak çalışma, ortak zaman planlama, kurumsal/kişisel adres defteri, kişisel ajanda, yapılacak listesi, görev atama gibi özellikleri de içermektedir yılından başlayarak sayısal telefon santrallerinin kurulmasını takiben Groupwise a faks almagönderme, bırakılan mesajları dinleme ve sms gönderme özellikleri eklenmiştir. Bugün yaklaşık 4000 kullanıcı tarafından kullanılan sistemi şirketin en kritik uygulamalarından biri haline gelmiştir. Video Konferans İlk olarak 1999 yılında Camnet üzerinden İstanbul Mersin arasında başlayan video konferans uygulaması bugün 25 video konferans sistemi ile yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımıza yaygınlaştırılmıştır. Camnet e bağlı bu sistemlerin herhangi ikisi kurulu bulundukları toplantı odalarından karşılıklı olarak sesli ve görüntülü iletişim olanağı sağlamaktadır yılı başında altyapıya yeni donanımlar eklenerek mevcut sistemlerin tümüne çoklu video konferans ve şirket dışına video konferans bağlantı yapma yeteneği kazandırılmıştır. Sayısal telefon sistemi ve DID uygulaması 2001 yılından itibaren Şişecam kuruluşlarınca kullanılan sayısal telefon santralleri Camnet üzerinden de birbirleriyle bağlı çalışmaktadır. Tüm telefon Þiþecam Ocak-Þubat

14 B L fi M santrallerinin tek bir santral gibi hizmet vermesi görüşünden hareket edilmiş, Topluluk çapında tekrarlamayan 4 digit dahili telefon numara planı oluşturulmuştur. Masa telefonu olan her çalışan aynı zamanda bir Camnet kullanıcısı olmuştur. Türk Telekomun DID (Direct Inward Dialing-Doğrudan iç hattı çevirme) servisi kullanılarak her çalışanın doğrudan harici telefon numarası kullanması sağlanmıştır. Karmaşıklığın Yönetimi Şişecam da bilgisayar ve iletişim sistemleri tek bir alt yapıyı paylaşmaktadır. Birbirleri ile sürekli etkileşen bu sistemlerde bir sorun yaşanmaması için bütün sistemlerin uyumlu çalışması önemlidir. Bu sistemleri çalışır durumda tutmak, uyumunu sağlamak işi bir çeşit karmaşıklığın yönetimi anlamına gelmektedir. Sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin test edilerek kurum standartlarının oluşturulması, sistemlerin yönetimi, sorunların çözümü üretici firmaların da desteği alınarak Şişecam insan kaynağı tarafından yapılmaktadır. Çalışan yapının karmaşıklığını bir örnekle anlatalım: PB Mersin fabrikasındaki personel masa telefonunu kullanarak Bulgaristan daki cam ev eşyası fabrikasındaki personeli aramış ve konuşmuş olsun. Bu örnek görüşmeyi yapan tarafların farkında olmadığı, sesin sistemler arası yolculuğunun izlerini sürersek sayısal veriye dönüşen sesin 35 ayrı ortamdan (13 farklı kablo+22 aktif cihaz), 8 farklı marka donanımdan geçtiğini görürüz. Tabiatı gereği bir telefon görüşmesinin çift yönlü olduğu düşünülürse bu görüşmenin düzgün gerçekleşebilmesi için tüm ortamların en basit anlamda 70 ayrı temel fonksiyonu yürütmesi gerekmektedir. Uydu bağlantılarını da içeren bu haberleşmenin temel taşıyıcı alt yapısı Camnet tir. Camnet, üzerinden sadece ses trafiği değil, görüntü ve bilgisayar verilerini geçirirken 4000 i aşan PC kullanıcısı ile 6500 den fazla telefon kullanıcısına hizmet sunmaktadır. Verilen örnekte belirtilen 35 ortamdan 33 ü Şişecam lokasyonlarında bulunmaktadır. Sunulan hizmetler Şişecam kuruluşlarına bilgisayar ve iletişim sistemleri ile ilgili sunulan hizmetler Danışmanlık, planlama ve temin, Kurulum, işletim, Problem yönetimi, Yerinde destek, Güncelleme, Yazılım lisansı, yama ve güvenlik yönetimi Envanter yönetimi başlıkları ile özetlenebilir. Yazılım, donanım standartlarının oluşturulması, bilgisayar ve iletişim stratejilerinin oluşturulması, yazılım, donanım ve hizmetlerin satın alınması, kullanıcılara bakım, onarım destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, kullanıcı eğitimleri, yönetici ve çalışanların bilgilendirilmesi, işlemci, bellek, disk ve data telefon hatlarında oluşan yüklerin gözlenmesi ve analizi sonucunda kaynak planlanması, bakım, onarım, destek anlaşmaları, lisans ve hizmet anlaşmaları, bilgisayar ve iletişim alt yapısının planlanması, kurulması, çalıştırılması, yönetilmesi, iş sürekliliği, alt yapının işletimi, güvenlik politikalarının tespiti, paylaşılması, uygulanması hizmetlerinin tamamı Şişecam ın kendi yetişmiş insan kaynağı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetler verilirken çeşitli ağ ve sistem izleme araçları kullanılarak proaktif bir yönetim tarzı benimsenmiştir. Böylece soruna kullanıcıyı etkilemeden önce müdahale edilebilmektedir. Tüm sayısal telefon santrallerinin, Camnet ağ donanımlarının, data hatlarının trafik ve işlemci yükleri gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir. Toplanan bilgiler sistemlerin geliştirilmesi, yeniden tasarımı ve olası performans problemlerini öngörme amacıyla günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda tekrar izlenebilecek şekilde kayıt edilmektedir. Şişecam Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürlüğü nce herhangi bir soruna bağlı olmaksızın ulusal ve resmi bayram ve tatil günleri dahil her gün 08:00 23:00 saatleri arasında 5 defa tüm sistemlere erişilerek kontrol yapılmakta, kontrol sonuçları sorumlu destek uzmanları ve yöneticilere iletilmektedir. Bilgisayar ve iletişim sistemleri kurumların iletişim, işgörme ve yönetim ortamıdır. bakışı doğrultusunda Şişecam ın tüm bilgisayar ve iletişim sistemleri alt yapısı, merkezi olarak kurumun kendisi tarafından yönetilmektedir. 14 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

15 Yeni yüzy lda yönetim Kemal Akgün T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürü Yönetimin tanımlarından birisi de değişken çevre koşullarında araç ve kaynakları en etkin biçimde kullanarak işletmenin hedeflerine ulaşması için başkalarıyla işbirliği yapmaktır. Geleneksel yönetim anlayışında hammadde, enerji, üretim araçları, geliştirme, finans ve pazarlama unsurlarının düzenlenmesiyle insan ilişkilerinin de düzenleneceği varsayılırdı. Bu varsayıma uygun olarak üretim otomasyonu alanındaki yüzyıllara dayalı iyileştirme çabaları ve birikime karşılık beyaz yakalıların çalıştığı ortamların düzenlenmesi ihtiyacı ancak son 30 yılda masaya yatırılmıştır. Bilgisayar ve iletişim alanındaki gelişmeler ve uygulama örnekleri özellikle beyaz yakalıların çalışma yaşamında önemli değişimlere yol açmaktadır. Sürekli söz edildiği gibi yazılı veri miktarı dramatik olarak artarken bilgiye erişim kolaylaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. İletilen verinin miktarı ve iletişim kanallarının sayısı hızla artmakta, iletişim hızlanmaktadır. Artan veri miktarı ile birlikte verinin değerlendirilmesi ve iletişimin denetim altına alınması çözülmesi gereken ciddi problemler haline geldi. Bilgiye erişim bir ayrıcalık olmaktan çıktı. Yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok daha fazla kişi daha fazla bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyor. Sadece bilgiye erişim olanağı değil, ihtiyaç duyulan bilgiye nasıl erişileceğinin bilinmesi, bilgiye zamanında erişim, güncellik ve bilginin yorumlanması da önem kazanıyor. Yeni teknolojiler kurumlara artık gerçek zamanlı verilere dayalı olarak iş görme ve karar alma yeteneği kazandırıyor. Her şeyin temelinde yer alan ve kararlara dayanak olan verilerin doğru olması, tüm sistemlerde bir kere yer alması, girildikten sonra değişmemesi ve gerçek zamanlı olması isteniyor. Ayrıca hangi veriye kimin ne zaman ulaşacağının da iyi tanımlanması gerekiyor. Şimdi bilgiyi saklamak değil paylaşmak moda. Bilgiye erişim ve iletişim olanakları çalışma yaşamına yeni yaklaşımlar getirdi. Çalışanların karar almada kullanılacak bilgiye kolay erişimi ve hızlı karar alınması ihtiyacı konuların üst kademelere taşınmadan yerinde karar verilmesinin önünü açtı. Çalışanların kendi kararlarını verebilme yeteneği onlara daha fazla yetki verilmesine yol açtı. Bu durum özellikle Sovyetler Birliği nin dağılması sırasında vurgulanan konuyu bilenlerin karar yetkisi yok, karar yetkisi olanların bilgisi yok çelişkisini ortadan kaldıran bir gelişmedir. Karar verme yetkisinin yaygınlaşması ile çok katmanlı dikey organizasyonlardan her katmandaki çalışan sayısının arttığı yatay organizasyonlara geçiş süreci yaşanmaktadır. Çalışanlar bazı yönetim fonksiyonlarını üstlenir ve kendilerini geliştirirken, yöneticiler de gündelik işlerden uzaklaşarak daha stratejik bir konuma yükselmişlerdir. Artık sahip olduğu bilgiye dayanarak yerini koruma seçeneği ortadan kalkmıştır. Kademelerin azalması ve yetkilerin yeniden tanımlanması ile birlikte kalıcı organizasyonlardan proje ve çalışma grupları biçiminde örgütlenmeye geçilmiştir. Bu yaklaşım kalite ve verimlilikte sadece teknoloji ve finansın yeterli olmadığı insan öğesinin en iyi biçimde değerlendirilmesi gerektiği; çalışanların bilgi beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi Þiþecam Ocak-Þubat

16 B L fi M gereğini güçlendirmiştir. Sabit iş tanımları yerine çalışanların kişisel yeteneklerine uygun konularda görevlendirilmesi iş tatmini ve verimliliğe olumlu yansımıştır. Bir kişi birden fazla ekipte çalışabilirken bir yönetici çok sayıda kişinin ayrılmış zamanlarını yönetebilir duruma gelmiştir. Yönetim eskisinden farklı olarak planlama, sistem kurma, iş akışlarının iyileştirilmesi, ekip çalışmasının güçlendirilmesi, analiz, değerlendirme, yol gösterme ve denetim görevlerini üstlenmiştir. Şimdi değerli olan bir konuda uzman olmak değil farklı alanlardan, ara yüzlerden ve geçişlerden (multi-inter-trans disciplinaries) haberdar olmak. Bundan yıl öncesinde işyerindeki olanakları eve taşımak ve evden çalışmak diye bir seçenekten bahsedilirken şimdi yerden ve zamandan bağımsız çalışma kavramından söz ediliyor. Bu yaklaşım senden beklenenleri nerede ve ne zaman istersen yapabilirsin anlamına geliyor. Özel yaşam - iş yaşamı ayrımı bulanıklaşıyor. Aslında eskiden de mesai bitti, işten çıktık artık, yarın sabaha kadar işi unutalım biçiminde bir yaklaşım özellikle karar mekanizmasında olanlar için geçerli değildi. Çalışanların performansı ofiste bulundukları süreyle değil kendileri ve çalıştıkları gruplar için konulan hedeflerin alınan sonuçlarla kıyaslanması yöntemiyle değerlendirilmeye başlanmıştır. Eskiden fabrikalarımızda gelen tüm yazışma ve fakslar fabrika müdürü tarafından görüldükten sonra gerekli yerlere havale edilir, gönderilen her yazı ve faks da aynı biçimde fabrika müdürü tarafından onaylanırdı. Çalışanların kişisel olarak kullandıkları direkt telefon, cep telefonu, faks, ve benzeri iletişim araçlarına sahip olduğu ve iletilen veri miktarının arttığı bir ortamda artık böyle bir uygulama söz konusu değil. İletişim, işbirliği ve yönetim altyapılarının yüksek servis kalitesiyle çalışması bekleniyor. Teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklarla birlikte bu uygulamaları kullanan şirketlerle aynı pazarda yer almak kurumları gelişmelere uyum sağlamaya ve hızlı hareket etmeye zorlamaktadır. Uzun yıllardan bu yana iyi sonuçlar vermiş olan uygulama ve yöntemlerin gelecekte de başarılı sonuçlar vereceği garanti edilememektedir. Çünkü olanaklar ve koşullar sürekli değişmektedir. Değişim için dışarıdan desteğe gerek duymak gelecekte olabilecek gelişmelere zamanında yanıt verememek ve esnek olamamak anlamına geliyor. Esnek ve hızlı olmanın yolu gelişmeleri iyi değerlendirmek kadar kendini geliştiren, öğrenen, yaratıcılığı destekleyen ve birikim yaratan şirket olmaktan geçiyor. Sürekli gelişme sloganının herkes tarafından benimsendiği bir ortamda var olan duruma uygun bir çözüm bulmak kadar sonradan ortaya çıkacak gelişmelere hazırlıklı olmak da gerekiyor. O anki duruma uygun olarak geliştirilen dış kaynaklı ERP sistemleri kullanıldığında yeni gelişmelere göre değişiklik ve iyileştirme ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilecek düzenleme ve uzmanlığa sahip olmak çok önemli. Eskiden yöneticilerin her şeyi bilir, tüm kararları verir, tüm iletişimi yönetir, en iyi uzman olması doğal karşılanırdı. Herkesin kişisel kullanımına açık bilgisayar, sabit telefon, , faks, akıllı cep telefonu, internet telefonu, video konferans vb. bilgi ve iletişim araçlarına sahip olunan bir ortamda yöneticilerin her şeyi bilme ve denetleme gibi bir iddiası kalmadı. Gelişmeler yöneticilerin üzerindeki bazı yükleri alırken onlara yeni görevler yüklüyor. Yeni yüzyılın yöneticisi vizyon ve stratejilere odaklanan, süreçleri iyileştiren, sistematik yaklaşımlar geliştiren, planlayan, analiz - kıyaslama ve değerlendirme yapan, sonuçları denetleyen bir kişiye dönüşüyor. Karar verme yetkisinin organizasyonun alt kademelerine doğru yaygınlaşması ve daha çok katılımın sağlanması kurumların içinde bulunduğu ülkenin siyaset anlayışı ve kültürel değerleriyle uyumluluk gösterir. Günümüzde insanlar yalnızca ekonomik ve güvenlik güdüleri ile hareket etmiyorlar. Aynı zamanda kendini gösterme, yeteneklerini kullanma ve başarılı olma güdüleri de etkilidir. Çalışanların belirlenen hedefleri yerine getirmesi beklenirken; yöneticilerden işin en iyi biçimde ilerlemesi için gerekli ortamı oluşturmak, kaynak yaratmak ve çıkan problemleri çözmek gibi görevler beklenmektedir. Çalışanların istekli ve bilgili olmaları artık şirketlerin öncelikleri arasındadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri her kademeden çalışanlar arasındaki ilişkileri daha kolay ulaşılabilir hale getirmiştir. Yönetici açısından bakıldığında çalışanlar bir anlamda memnun ve motive edilmesi gereken müşteriler olarak görülmektedir. 16 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

17 ÇALIfiANIN DÜNYASI Cam destan Kum, kireç, sodaydım yandım ateşte Eridim cam oldum bir sırça köşkte Gökkuşağı bende, bir de güneşte Bana can verenler cam ustaları Yeryüzünde beş bin yıldır varım ben Bir sevdadır parıltımı var eden Dağı taşı benim için eriten Bana can verenler cam ustaları Cam ocağı meydan okur güneşe Değme yiğit yaklaşamaz ateşe Alın teri demek yetmez bu işe Bana can verenler cam ustaları Ateşi teriyle yakar ustalar Benimle birlikte yanar ustalar Nefesiyle sanat sunar ustalar Bana can verenler cam ustaları Düşler dünyasının hünerli eli Tutar ateşlerden çıkarır beni Üfler, işler düşlerdeki bedeni Bana can verenler cam ustaları Vazo, boncuk, bardak, aynadayım ben Renklerle danstayım, halaydayım ben Hem evlerde, hem de saraydayım ben Bana can verenler cam ustaları Laledan'da, gülabdan'da, kâse'de Renk cümbüşü sanki lalede, gülde Bülbül güle ağlar çeşm-i bülbül'de Bana can verenler cam ustaları Bu toprakta üç bin yıllık anım var Bir görünmez, bir de gözde yanım var Bir bedenim, belki bin bir adım var Metin sizi anar cam ustaları. Dr. Metin Vural , Denizli Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. DR. METİN VURAL; Yayınlanmış 2, ayrıca yayına hazır 2 şiir kitabı daha bulunmaktadır. Türk Sanat Müziği alanında çok sayıda bestelenmiş şiiri vardır. Denizli'de sinir ve ruh hastalıkları uzmanıdır. Þiþecam Ocak-Þubat

18 HABERLER fiiflecam dan Çin ç karmas China Leather and Footwear Industry Research Institute, China Leather Magazine ve China Leather Information Center tarafından dördüncüsü düzenlenen Çin Deri Geliştirme Forumu (China Leather Development Forum) 5 7 Aralık 2008 tarihleri arasında, Çin deri sektörünün önemli bir tedarikçisi olan Şişecam sponsorluğuyla Pekin de organize edildi. Çin deri sanayiinde önemli bir marka imajına ve pazar potansiyeline sahip olan Tankrom markasıyla yer alan Şişecam, bu sponsorlukla ismini güçlendirerek, yeni açılımlar yaratıp, sektör ile iç içe olma fırsatını değerlendirdi. Şişecam, aynı zamanda bu girişimle ithal marka konumundan Şişecam, 5-7 Aralık 2008 tarihleri arasında dördüncüsü organize edilen Çin Deri Geliştirme Forumu nun ana sponsorluğunu yaparak, önemli bir tanıtım atağı gerçekleştirdi. çıkarak yerel bir tedarikçi gözüyle görülme aşamasına geldi. Forum, Şişecam ve Tankrom imajının sektörde güçlendirilmesi yanında, deri sektörüne yeni adım atmış olan Şişecam Cromital ortaklığı yeni yatırım Sintan Kimya nın da sektöre tanıtılması için uygun bir ortam ve fırsat yarattı. Ayrıca, Şişecam açısından Çin ve bağlantılı Çin ana karadaki Tayvan kökenli büyük firmaların üst düzey yöneticilerini bir arada görerek, görüşmelerde bulunma şansı doğurdu. Şişecam Grubu, Şişecam (Shanghai) Trading olarak; Satış Müdürü Fehmi Alanlı, Guangzhou Office Yöneticisi Zhao Yong, Satış Temsilcileri Kitty Fan, James Zheng ve aynı zamanda Sintan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. adına da Satış Direktörü Eric Robert Themmen tarafından temsil edildi. 3 gün süren etkinliğin katılımcı profilini; Eyalet Gelişim ve Reform Komisyonu ndan, Ticaret Bakanlığı ndan ve Çevre Koruma 18 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

19 FUARLAR Dairesi nden üst düzey bürokratlar, Çin deri sanayiinin en üstünde yer alan firmaların sahipleri ve üst düzey yöneticileri, orta ve küçük ölçekli deri işletmelerinin yönetici ve teknik kadroları, deri ile ilgili kuruluş ve birlikler ile deri ile ilgili akademik kuruluşlar ve bu kuruluşlardan öğretim görevlileri oluşturdu. Cam Elyaf, Kompoist 08 Fuar nda büyük ses getirdi Forum 7 konu başlığı etrafında düzenlendi Forum sırasında işlenen konular yedi başlık altında toplanıyor. Bu başlıklar şu şekilde sıralanıyor; 1. Çin deri sanayiinin bugünkü durumu ve içinde bulunduğu zorluklar, 2. Çin deri sanayiinin geleceğine yönelik olarak Çin yönetiminin tutumu, 3. Çevre ve ticaret rejimi politikalarının detaylı analizi, devletin gelecekteki tutumu, 4. Deri sanayiindeki en son politika, market ve teknoloji trendleri. Ekonomik krizin sektör üzerindeki etkileri, 5. Hammadde ve mamul ürün fiyatları, 6. Sektörün desteklenmesi için devletten ve tedarikçilerden beklentiler, 7. Çevre ve atık değerlendirme, deri işlentisinde yeni teknikler konularında ilgili üniversite öğretim görevlileri tarafından iki sunum gerçekleştirildi. Forumun ilk gününde açılış konuşmaları Şişecam temsilcileri tarafından gerçekleştirildi ve öğleden sonraki kısımda Eric Robert, Themmen Sintan Kimya ve ürünleri hakkında katılımcılara bir sunum yaptı. Kompoist fuarlarının ikincisi, Aralık 2008 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi nde organize edildi. Cam Elyaf Sanayii A.Ş. ve CTP Sander in öncülüğünde gerçekleştirilen fuarda, katılımcı şirketler yeni ürünlerini tanıtma fırsatı buldular. Cam Elyaf Sanayii A.Ş. de cam elyaf takviyeli plastik ürünleri ve bu ürünlerde kullanılan cam elyaf takviye malzemelerini 220 m 2 lik fuar alanında ziyaretçilerine tanıttı. Fuar, ileriye dönük ortak projelerin, katılımcı CTP firmaları ile değerlendirilmesi açısından da faydalı oldu. Türkiye de CTP ürünlerin her sektörde kullanımını artırmak, nihai kullanıcıya daha iyi tanıtmak ve ikame malzemelere göre sağladığı üstün avantajları nedeniyle daha fazla pay alabilmek hedefi ile, fuarın önümüzdeki yıl için daha güçlü bir tanıtımının yapılması gerektiği görüldü. 54 firmanın katıldığı fuarda sektör adına düzenlenen seminer faydalı oldu. Fuarda, geçen yıla göre artan ziyaretçi sayısı ve yabancı kuruluşların ilgisi dikkat çekiciydi. Geleneksel hale gelen ve önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi, yerli ve yabancı katılımcı sayısının artırılması ile Kompoist Fuarı nın, sektörün lideri olan ve Fransa da düzenlenen JEC Kompozit Fuarı nın bir alternatifi olma yolunda ilerlediği ifade ediliyor. Þiþecam Ocak-Þubat

20 HABERLER Anadolu Cam Yeniflehir fabrikas etkinlikleri Yeniflehir de afet organizasyonu ve enkaza ilk müdahale e itimi 1-5 Aralık 2008 tarihleri arasında Anadolu Cam Yenişehir ve Trakya Yenişehir Cam fabrika çalışanları ilkyardım, yangın söndürme ve arama kurtarma ekiplerinin de katılımı ile afet organizasyonu, enkaza yaklaşma ve enkaza ilk müdahale eğitimlerine katıldı. AKUT tarafından Anadolu Cam Yenişehir fabrikasında gerçekleştirilen eğitimde; acil durum ve afetlerin tanımı, yangın, sel, toprak kayması, deprem, tehlikeli maddeler ve kirlenmiş alan kavramı, arama kurtarma, enkaz çalışmalarında uyulması gereken prosedürler, enkaza yaklaşma ve giriş teknikleri, tahkimat yöntem ve uygulamaları anlatılarak pratik uygulamalar ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. lk ve orta kademe yöneticilerine temel yönetim becerileri e itimleri Cam Ambalaj Grubu cam işyerlerinde 2008 yılında uygulanmaya başlanan Yeterlilik Bazlı Eğitim Planı çerçevesinde, Kasım ayı içerisinde dört grup halinde Temel Yönetim Becerileri Eğitimi gerçekleştirildi. Değişimin yönü doğrultusunda iş liderinin yeni rolünü anlamak, kurum kültürü ve çalışanları yönlendirmenin temelini oluşturan duygusal zeka yetkinliklerini ve liderlik tarzlarını öğrenmek, çalışanların yeterlilik ve isteklilik düzeyini tanımlamayı öğrenmek, lidelik yetkinliği olarak, etkili kararların nasıl verileceğini öğrenmek, işleri delege edebilecek becerileri geliştirmek ve geri bildirim verme becerisini geliştirmek gibi konuların ayrıntılı olarak işlenen eğitimi Baltaş Yönetim, Eğitim ve Danışmanlık Şirketi uzmanları tarafından verildi. Amacı; şef, mühendis ve teknisyen kadrolarındaki personelin yönetme yeterliliğini artırmak olan eğitime katılan çalışanlar büyük bir ilgiyle izledi ve sertifikalarını alarak memnuniyetlerini dile getirdiler. 20 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu Microsoft Lync Projesi Durum: Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu 5 ayrı lokasyon arasında kuvvetli bir iletişim altyapısına ihtiyaç

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 17 Ağustos 1999 Depreminde İki Çimento Fabrikası: Bir Afet Sosyolojisi Çalışması yayınlandı 17 Ağustos 1999 da meydana gelen, büyük can ve mal kaybına yol açan deprem felaketi,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş.

ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş. ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş. MÜKEMMEL KALİTE 1 Firma Profili KuruluşYılı : 2008 Yeri : Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi BURSA Firma Türü : Anonim Şirket Ciro : 5.000.000 Euro / Yıl Toplam Alan : 5.000

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

AKSA JENERİK MAYIS - HAZİRAN / 2014 AKSA JENERATÖR BAĞCILAR OFİSİ AÇILDI ANKOMAK 2014 FUARI AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş. RESMİ HABER BÜLTENİ

AKSA JENERİK MAYIS - HAZİRAN / 2014 AKSA JENERATÖR BAĞCILAR OFİSİ AÇILDI ANKOMAK 2014 FUARI AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş. RESMİ HABER BÜLTENİ AKSA JENERİK MAYIS - HAZİRAN / 2014 AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş. RESMİ HABER BÜLTENİ AKSA JENERATÖR BAĞCILAR OFİSİ AÇILDI ANKOMAK 2014 FUARI KAMPANYA TÜRK LİRASI FİYAT, TÜRK LİRASI VADE! 1 PEŞİN 6 TAKSİT SEÇENEĞİYLE

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2017 ÖNSÖZ 5-Element Eğitim ve Danışmanlık olarak, kişisel performans gelişim eğitimlerindeki temel amaç, kurumların taleplerine göre eğitim programlarını

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ Bilecik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 12.01.2012 Neden IP Telefon (1/9) 2 Önceki santral hurdadan hibe idi 15 sene öncesinin teknolojisi. Maksimum

Detaylı

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri/tarihi : Trabzon, 1964 Askerlik Hizmeti : Tamamlandı, 1985 Medeni Durumu : Evli, 3 çocuk babası PROFESYONEL DENEYİM DEVLET/ ÖZEL SEKTÖR HİZMET TECRÜBELERİ NETAŞ 4G ve Kamu Acil

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TURQUALITY DESTEKLERİ

TURQUALITY DESTEKLERİ TURQUALITY DESTEKLERİ PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka Tesciline İlişkin Harcamalar Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI ISAF IT SECURITY FUAR VE KONFERANSI 2015 17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL Günümüzün en çok ihtiyaç duyulan Bilgi ve Ağ Güvenliği konularını kapsayan

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ! SİZ DE GELİN...

YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ! SİZ DE GELİN... N YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ! SİZ DE GELİN... Merhaba, Araştırma sektöründe uzun zamandır ihtiyacını hissettiğimiz bir çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilginin yayılması ve sürekli kayıt altında

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler. ETGi Tanıtım Sunumu. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.

Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler. ETGi Tanıtım Sunumu. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup. Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler ETGi Tanıtım Sunumu Ürünler Çözümler Hizmetler ETGi Hakkında ETGi, Eğitim Teknolojileri, Telekom ve Bilişim alanında çözümler ve yeni servisler sağlamak

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

KALİTE PERSONELİ YETİŞTİRME PROGARMI 2014

KALİTE PERSONELİ YETİŞTİRME PROGARMI 2014 KALİTE PERSONELİ YETİŞTİRME PROGARMI 2014 GENEL BİLGİ Uludağ Üniversitesi ve KalDer Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi işbirliğinde ilkini Eylül/Aralık 2006 döneminde gerçekleştirdiğimiz ve 50 öğrencinin

Detaylı

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Şirket Ünvanı : Mert Group İnşaat, Elektronik Ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti. Adres : Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş.

ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş. ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş. MÜKEMMEL KALİTE 1 Firma Profili KuruluşYılı : 2008 Yeri : Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi BURSA Firma Türü : Anonim Şirket Ciro : 4.000.000 Euro / Yıl Toplam Alan : 5.000

Detaylı

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de!

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de! BASIN BÜLTENİ 18 Mart 2014 Türkiye busuu'da en hızlı büyüyen ülkelerden birisi... Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de! 40 milyonun üzerinde kullanıcıyla dünyanın en büyük sosyal

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Toplantı ve Zaman Yönetimi 20 Haziran 2015 Eğitmen: Ebru Deniz Tekman Eğitimin Amacı Eğitimin amacı katılımcıların, zaman kullanımı konusunda verimliliklerini artırarak,

Detaylı

TURKLAB Bülten Ocak-Şubat-Mart. 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

TURKLAB Bülten Ocak-Şubat-Mart. 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi TURKLAB Bülten 2017 Ocak-Şubat-Mart 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 13 Ocak 2017 tarihinde Teknik Muayene Eğitim Ekspertizlik Kalite ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şirketi nin talebi üzerine

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı - plastik sanayicisinin derneği - PAGDER Reha GÜR PAGDER Başkanı PAGDER Örgütlenmeye başlama 1950 1960 1969 2000 2017 Resmi Kuruluş 19.06.1969 PAGDER Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI İstanbul, 2012 İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI 14 yıldır farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde birçok firmada Yalın Üretim ve Kaizen Uygulamaları yapmış bir uzman olarak,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

YALIN YÖNETİM DE İLETİŞİM SÜRECİ

YALIN YÖNETİM DE İLETİŞİM SÜRECİ YALIN YÖNETİM DE İLETİŞİM SÜRECİ Değişim olmadan gelişim olmaz. Değişim yönetiminin kullandığı araçlardan en vazgeçilmezi ise İLETİŞİM dir. Yeşim de insan odaklı bakış açımızın simgesi olan Önce İnsan

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Personel Seçme, Yerleştirme ve Mülakat Teknikleri Eğitimi 24 Ekim 2015 Eğitmen: Ebru Deniz Tekman Eğitimin Amacı KKTC de faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

13. yıl. Reklam. Kiti 10

13. yıl. Reklam. Kiti 10 13. yıl Reklam Kiti 10.. içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

ALMINA TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

ALMINA TECHNOLOGICAL SOLUTIONS KARGOMETRE ALMİNA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER bünyesindeki tamamı Türk Mühendislerden oluşan AR-GE grubu ile sektörlerde en yeni teknolojiler ile devrim yaratmanın verdiği gururu sizlerle paylaşmaktayız. Kargoculuk

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ve SATIŞ EĞİTİMİ

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ve SATIŞ EĞİTİMİ 19.02.2016 STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ve SATIŞ EĞİTİMİ Eğitmen Hakan OKAY-Bilal TEMİZER STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ Süresi: 1 Tam gün Günümüzdeki yoğun rekabet ortamı, değişen pazar

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Bugrahan Adamhasan bugrahan_a@yahoo.com Ders Öğretim Görevlileri Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Mustafa

Detaylı

Neler Öğrendik? Gerald D. Cox, CIA, MIIA Yönetim Kurulu Başkanı

Neler Öğrendik? Gerald D. Cox, CIA, MIIA Yönetim Kurulu Başkanı Neler Öğrendik? Gerald D. Cox, CIA, MIIA Yönetim Kurulu Başkanı Küresel Mesleki Durum Dünyanın değişik bölgelerinde değişiklik gösteren olgunluk aşamaları Sayısal büyüme, potansiyel heryerde Doğru yolda

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

fabrika haberlri Bartın Çimento dan kan bağışı

fabrika haberlri Bartın Çimento dan kan bağışı Bartın Çimento dan kan bağışı Bartın Çimento sosyal sorumluluk çerçevesinde Türk Kızılay Derneği Zonguldak Kan Bağış Merkezi ile 04.02.2011 tarihinde Kan Bağışı Kampanyası düzenlemiştir. Fabrika Sağlık

Detaylı

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ HALİÇ SENİ BEKLİYOR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa)

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) Site işleticisinin Sunucusunun herhangi bir şey satmadığı ve malların fiyatını belirlemediği, ancak alıcı ve satıcılar için ticari işlevselliği olan

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

Problem değil çözüm üretiyoruz. Problem değil çözüm üretiyoruz. GROUP

Problem değil çözüm üretiyoruz. Problem değil çözüm üretiyoruz. GROUP Problem değil üretiyoruz. Problem değil çözüm çözüm üretiyoruz. GROUP HAKKIMIZDA İSTAŞ TURİZM, Kurulduğu günden bu yana turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı konularında faaliyet gösteren bir kuruluştur.

Detaylı

PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. 2016 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 10.01.2017 Bu rapor, 01 kasım 2006 tarih 26333 tarihli T.C. Resmi Gazete de yayınlanmış Bankalara

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Rehber

Bilişim Teknolojileri Rehber Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı Yapıldı Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumları yapılmış olan,

Detaylı

SUNAR TURİZM VE GIDA HİZMETLERİ A.Ş.

SUNAR TURİZM VE GIDA HİZMETLERİ A.Ş. SUNAR TURİZM VE GIDA HİZMETLERİ A.Ş. Sunar Turizm Ve Gıda Hizmetleri A.Ş bir Asmar Holding A.Ş kuruluşudur. Sunar Gıda 2007 yılında kurulmuş, kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önemi ve zoru

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

5. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI

5. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI 2 8-3 0 M A Y I S 2 0 1 5 SPONSORLUK DOSYASI IRENEC 2015, 5.ULUSLARARASI Endüstriyel, yaşamsal ve sosyal, yeryüzündeki neredeyse tüm insan faaliyetlerinin, fosil ve nükleer yakıt kaynaklı enerjilere bağımlı

Detaylı

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11 EYLÜL 2011 10 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL Medya Kit 11 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU

ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU Uluslararası ASANSÖR İstanbul Fuarı, 26-29 Mart 2015 tarihlerinde Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği AYSAD ın desteği ile 14. kez kıtaları buluşturdu. 28

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN **

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Giriş Bu çalışmada, Şişecam Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı

Detaylı

BACADER e-bülten HAZİRAN 2015

BACADER e-bülten HAZİRAN 2015 BACADER e-bülten HAZİRAN 2015 DTK DERGİSİ HAZİRAN AYI SAYISINDA YAYINLANAN YAZILARIMIZ.. DTK Dergisi Haziran sayısının BACADER DEN köşesinde İSİB ÇALIŞTAYI VE SODEX ANKARA FUARI İZLENİMLERİ konulu yazımız

Detaylı

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA ANFAŞ FOOD PRODUCT GIDA İHTİSAS FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA Ahmet SABUNCU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ igur@gelirler.gov.tr Kaynak: GIB ÖZEL ENTEGRASYON NEDİR? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle

Detaylı

Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor.

Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor. Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor. 1922 den beri dünyanın pek çok ülkesinde, farklı edisyonları ile milyonlarca okura ulaşan Harvard

Detaylı