fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266"

Transkript

1 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266

2 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla kalm yorsunuz; Ayr ca Evinizde bulunan elektronik eflyalar n z n tamir bedellerini de ödüyoruz Ev sahibi iseniz komflular n za, kirac iseniz ev sahibinize karfl oluflabilecek zararlar da teminat alt na al yoruz. Herkesin bafl na gelebilecek ani ar zalar poliçenizde teminat alt na al nmaktad r. Su tesisat - elektrik tesisat ar zalar, çilingir ça rma, konutta kalanlar n kurtar lmas, otel hizmetleri, doktor, ambulans hizmetleri ve bir çok ek hizmet. Siz fiiflecam Toplulu u ndan ayr lsan z bile ayn flartlarla hizmet devam eder, fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. S Z N S GORTACINIZDIR Anadolu Sigorta A.fi. nin En büyük acentesi olarak her türlü sigorta konular nda (yang n, deprem, kasko, trafik, h rs zl k, nakliye) tüm çal flanlar m za, bayilerimize, topluluktan ayr lm fl bulunan emeklilerimize ve arkadafllar m za telefonunuz kadar yak n z. fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. fl Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) Fax: (212)

3 Dergimiz 50. yafl nda.. Ocak-Şubat 2009 Yıl 50 Sayı 266 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule Levent-İSTANBUL Tel: (0212) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı kuruluşların personeli için iki ayda bir adet yayınlanır. Ücretsiz dağıtılır. Yayına Hazırlayan Dünya Yayıncılık A.Ş. Kavacık Mah. Balamir Sokak No: 7 Beykoz - İstanbul Tel: Renk Ayrımı ve Baskı Dünya Yayıncılık A.Ş. GLOBUS Dünya Basınevi 100. Yıl Mah Bağcılar - İstanbul Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Şişecam Dergisi nde yayınlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz yılında yayın hayatına başlayan dergimizin bu yıl 50.yaşına ulaşmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Elinizdeki sayı 266 ve yıl 50 Bir kurumun yayın organını bu denli uzun bir zaman içinde çalışanlarına ve kamuoyuna ulaştırabilmiş olması, o kurumun gücünün ve gelişmişliğinin simgesidir. Bu konuda başka söze gerek yoktur. 50 yıl önce yayın hayatına başlarken belirlenen hedef ve ilkelerinden taviz vermeden günümüze getirdiğimiz dergimizin ana misyonu kurumun hafızası nı oluşturmaktır. Profesyonel bir ekip olmaksızın, Halkla İlişkiler birimimizin yönetip, yönlendirmesi, merkez ve bağlı kuruluşlardaki arkadaşlarımızın katkılarıyla yayına hazırlanan dergimizde bizler, Topluluğumuzun faaliyetlerini, etkinliklerini görsel ve yazılı hale getiriyor, geniş bir arşivin Ç NDEK LER Haberler 7-20 Fuarlar 19 Biliflim Çal flan n Dünyas 17 oluşmasına katkıda bulunuyor ve ileride Şişecam tarihini yazmak isteyeceklere ana noktaları göstererek şimdiden ışık tuttuğumuza inanıyoruz. Bu nedenle, hepimizin ortak ürünü, Topluluğumuzun dış yüzü ve geleceğin en önemli referans kaynağı olan dergimizde bugün sizlerin katkı ve önerilerine daha çok ihtiyacımız var. İnsanın en büyük arayışı; Yenilik ve değişim. Bizler, bu sayımızdan itibaren bütünü bozmadan ilk adım olarak biraz renk katmak amacıyla bir kaç yenilik yaptık. Tabii bu yenilikler yeterli değil. Yine çağrımızı tekrarlıyor dergimiz ile ilgili katkı, öneri ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bunlar değerlendirilerek zaman içinde geliştirilip sizlere sunulacaktır. Dergimizi dünden bugüne taşıyan herkesi saygıyla anıyor, teşekkürlerimizi sunuyor ve nice 50.yıllara diyoruz. Dr. Yıldırım Teoman Sahibi-Yazı İşleri Müdürü Nostalji 23 Kitaplardan - Bulmaca Endüstri iliflkileri 26 Sa l k 27 Þiþecam Ocak-Þubat

4 HABERLER lk say lk önsöz Dergimiz Şişecam, bundam tam elli yıl önce yayın hayatına merhaba diyerek yaşamımıza girmişti. Elli yıldır aynı heyecanla çıkarak, gelişen ve teknolojiye ayak uyduran dergimiz Şişecam Topluluğu nun da nereden nereye geldiğini bizlere aktarmıştır. Şişe ve Cam Neşriyatına Başlarken Müessesemiz camiası altında bir aile samimiyeti ile ve aynı gaye birliği etrafında toplanmış bulunan bütün mensupların müşterek davalarını ortaya koymak, müessesede teknik ve idari sahada yapılanları, atılan ileri adımları göz önüne sermek ve memleketin cam sanayine 1935 yılından beri şerefle hizmet etmekte olan Şişe ve Cam Fabrikaları nın müstakbel inkişaflarında da uhdesine düşen gerekli öğretim ve tanıtma vazifesini ifa etmek üzere bundan 3 yıl önce Paşabahçeden Haberler adı altında dâhili bir bültenin neşredilmekte olduğu malumlarınızdır. Bazı sebeplerden ötürü neşri inkitaya uğrayan bu bültenin yerine kaim olmak ve çok daha geniş çapta okurlarının istifadelerine arz olunmak üzere yeni bir aylık mecmuanın çıkarılması yolunda Şirketimiz Umum Müdürü Sayın Dr. Şahap Kocatopçu dan alınan direktif gereğince harekete geçmiş bulunuyoruz. Şimdilik 16 sahife halinde neşre başlayan bu mecmuanın adı, şirketimizin gaye ve unvanı esas alınmak suretiyle Şişe ve Cam olarak isimlendirilmiş bulunmaktadır. Mecmuamız: a) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. nin maksat ve mevzuu olan şişe ve cam ve 4 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

5 Bu, oldukça ağır ve güç vazife ve hizmetlerin muvaffakiyetle ifası için en büyük idare amirinden işçisine kadar her mensubun yardım ve gayretlerine ihtiyacımız büyüktür. Kıymetli arkadaşlarımızın bunu esirgemeyeceklerine olan itimada müstenit bu ağır işe emniyet ve güvenle girişmiş bulunuyoruz. Her ay mecmuayı maksat ve gayeye en uygun bir şekilde tertip ve tanzim edip siz kıymetli okurlarımızın istifadelerinize arz edebilmek idare ve takip mekanizmasının zembereğini daima kurulu muhafaza edebilmek için şimdilik; Kemal Sungun, Şükrü Harsa, Mehmed Üstündal, Ulvi Aytanç, Recai Oğuz, Remzi Ormancı, Pertev Aksel, Selahattin Özyol, Altuğ Yalçınkaya, Feridun Çevikel den müteşekkil bir neşriyat komitesi faaliyete geçmiş bulunmaktadır. bunlarla ilgili diğer yardımcı sanayi ve tesisleri ile ilim ve tekniğin her branşında telif veya tercüme eserler ve resimlerin neşri, b) Memleketimizde ve dünyada cam ve bununla ilgili diğer sanayi branşlarında kaydedilen gelişmeler hakkında telif, tercüme veya iktibas suretiyle, makale, yazılar ve resimlerin neşri, c) Cam ve onunla ilgili diğer sanayi branş ve işletmeleri hakkında iktisat, ticaret ve sanayi sevk ve idaresi ilimleri ile ilgili mevzularda yazılar ve istatistiki malûmat, makale ve havadislerin neşri, d) Şirket personel ve mensuplarının kültürel, içtimai ve edebi bilgilerini artıracak mevzularda yazılar, havadisler ve resimlerin neşri, e) Spor havadislerinin neşri, f) Şirketin yeni ve eski personel ve mensuplarını tanıtıcı, mesailerini ve muvaffakiyetlerini teşvik edici mahiyette yazılar ve röportajların neşri, g) Camiamızı ilgilendiren günlük ve aylık aktüalite haberlerinin ve mizahi fıkralarının neşri gibi mevzularda mensuplarına ve okurlarına faydalı olmaya çalışacak ve camia içerisinde mevcut bağlılık, samimiyet, verimli çalışma ve kardeşlik havasını tazelemekte uhdesine düşen vazifeyi büyük bir memnunlukla yapacaktır. Her türlü maddi kaynakları Umum Müdürü Sayın Dr. Şahap Kocatopçu nun direktifleriyle şirketimiz tarafından deruhte edilecek olan bu mecmua camiadaki bütün personel ve işçiye ücretsiz olarak her ay tevzi edilecektir. Bu mecmuanın iyi şekilde çıkarılmasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan şirketimize, mecmuanın banisi olan Umum Müdürü Sayın Dr. Şahap Kocatopçu ya ve mecmuanın hazırlanmasında yardım ve emeği bulunan bütün kıymetli arkadaşlarımıza teşekkürü bir vazife bilir, Şişe ve Cam mecmuamızın hepimize hayırlı ve neşir hayatının daimi olmasını temenni ederiz. Neşriyat Komitesi adına Kemal Sungun Þiþecam Ocak-Þubat

6 HABERLER lk say dan örnek sayfa 6 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

7 Mesajlar Endüstrileflmek, en büyük milli davalar m z aras nda yer almaktad r. Çal flmas ve yaflamas için ekonomik elemanlar memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeflit sanayii kuraca z ve iflletece iz. En baflta vatan müdafaas olmak üzere, mahsullerimizi k ymetlendirmek ve en k sa yoldan, en ileri ve refahl Türkiye idealine ulaflabilmek için, bu zarurettir. M. Kemal Atatürk Ulu Önderimizin büyük vizyonu ile kurulan, bugün Cumhuriyet Kuflaklar n n Ortak Gururu olan fiiflecam n kendisidir fiiflecam Dergisi. Geliflmenin araçlar içinde en etkili ve kal c olanlar, binlerce y l saklanabilen ve çok kifliye ulaflabilen yaz l kaynaklard r. flte bunun en güzel kan t ; çal flanlar ve kamuoyu ile en etkili iletiflimi sa layarak geçmiflten gelece e bilgi köprüsü oluflturan fiiflecam n kültür ve tarih belgesi 50 yafl na ulaflt. 50 y l, yaflamda uzunca bir süre Bu süre içinde do up, büyüyüp yok olan canl -cans z çok fley var. Cumhuriyet ten sonra kurulan birçok kurumdan daha yafll olan fiiflecam Dergisi ile tarih ve kültür ü olmazsa olmazlar aras nda ilk s raya koyan büyük Atatürk ün bizlere vermifl oldu u sorumlulu u baflar yla tafl man n hakl gururunu yafl yoruz. Her yeni derginin bir öncekinden daha dolu ve gelecek nesillere Topluluk kültürünü ve tarihini yans tacak bir hazine de erinde olaca na inan yor, fiiflecam da bir kurum dergisi yay nlamaya karar verenleri sayg yla an yor ve bugüne kadar eme i geçenlere teflekkürlerimi sunuyorum. Prof.Dr. Ahmet K rman Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye Kültürleri yaflatan yaz d r. Sonsuza dek... Kurum dergisi, kuruluflun geçmiflten gelen de erlerini öne ç karan, kurum kimli ini yans tan en önemli belgedir. Buna vizyon ve ruh katmak ise çal flanlar n görevidir. Bugün 50 yafl nda olan dergimizin en önemli özelli i bu özelliklere fazlas yla sahip olmas d r. Ve 50 y l baflar yla geçti, teknoloji bafl döndürücü bir h zla gelifliyor, gelecek 50 y l n büyük de iflimlere gebe oldu unu art k hepimiz biliyoruz. Ama bir fley daha biliyoruz ki de iflmeyecek bir fley var; Verba volant, scripta manent - söz uçar yaz kal r araçlar ve teknoloji ne olursa olsun yaz varl n daima sürdürecektir. Gelecek kuflaklara rehber olacak fiiflecam dergisini bugüne getirenlere, bugün yaflatanlara ve gelecekte yaflatacaklara yürekten teflekkürlerimi sunuyor ve dergimize sonsuz ömürler diliyorum. A. Do an Ar kan Genel Müdür Þiþecam Ocak-Þubat

8 HABERLER Soda Sanayii nin, M s r daki yat r m Mısır Yatırım Bakanı anlaşmaya başarı dileklerini eklerken. Kimya sanayii tesislerini bünyesinde barındıran Mısır devlet kuruluşu Holding Company for Chemical Industries (HCCI) ile Soda Sanayii A.Ş., Mısır ın Sina bölgesinde sınai bir kompleks yatırımı için işbirliği yapılması amacıyla görüş birliği sağlandı. Bu doğrultuda hazırlanan mutabakat mektubu, 15 Ocak 2009 da Kahire de Mısır Yatırım Bakanı Mahmud Muhiddin in huzurunda HCCI Başkanı Adel El Mouzy ve Kimyasallar Grup Öngörülen proje ile Sina Yarımadası ndaki Bir El Abd sanayi bölgesinde soda, sodyum silikat ve cam üretim tesislerini içeren bir kompleksin oluşturulması hedefleniyor. İlk aşamada soda ve sodyum silikat tesislerinin kurulması planlanıyor. Başkanı Dr. T. Ateş Kut tarafından imzalandı. İmza töreninde hazır bulunan T.C. Kahire Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gökmen Şahin de yaptığı konuşmada projeye verdikleri önemi ve desteği dile getirdi. Öngörülen proje ile Sina Yarımadası ndaki Bir El Abd sanayi bölgesinde soda, sodyum silikat ve cam üretim tesislerini içeren bir kompleksin oluşturulması hedefleniyor. İlk aşamada soda ve sodyum silikat tesislerinin kurulması planlanıyor. 8 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

9 Fin Cam Müzesi nde bir Türk markas 300 yıllık cam geçmişine sahip olan Finlandiya Riihimaki şehrinin Cam Müzesi, 6 Şubat - 12 Nisan 2009 tarihleri arasında Paşabahçe nin cam ürünlerine ev sahipliği yapıyor... Þiþecam Ocak-Þubat

10 HABERLER Finlandiya nın Riihimaki kentindeki cam tasarımı ve tarihine odaklanmış, bu konuda uzman bir müze olarak bilinen Fin Cam Müzesi, 6 Şubat-12 Nisan 2009 tarihleri arasında Paşabahçe nin cam ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Cam tasarımı ve tarihine odaklanmış, bu konuda uzman olarak nitelendirilen müze, Fin cam endüstrisinin 300 yıllık geçmişini temsil eden binlerce eserden oluşan büyük bir koleksiyona sahip. Bu koleksiyonun bir bölümü 2007 Eylül ünde İstanbul a getirilmiş ve Fin Cam Sanatı adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi nde sergilenmişti. Finlandiya da düzenlenecek sergi, Finlandiya Türk Büyükelçiliği ve Türk-Fin İş Konseyi tarafından önerilmiş, bu amaçla Paşabahçe ile irtibata geçilmişti. 6 Şubat - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergi 5 Şubat ta Riihimaki Belediye Başkanı ve Helsinki Türk Büyükelçisi Reha Keskintepe tarafından açıldı. Sergi açılışına 150 ye yakın seçkin konuk katıldı. Sergi açılışından önce yapılan basın toplantısında ise çok sayıda Finlandiyalı basın mensubu yer aldı. Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Hilmi Acerol da Paşabahçe yi tanıtan bir konuşma yaptı. Gerek makine üretimi, gerekse el imalatı ürünleriyle bazen günlük yaşantımızın bir parçası olan, bazen de bir sanat objesi olarak hayatımızda yer alan Paşabahçe nin cam tasarımlarından bir kesit, kültürel amaçlı bu yolculuk için hazırlandı. Bu kapsamda Beykoz, Çeşm-i Bülbül, Nazar Boncuğu gibi Türk camcılığına ait örnekler ve 10 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

11 geleneksel çay bardaklarının yanı sıra; Paşabahçe, f&d ve Denizli markalı 250 farklı ürün, bu sergide yer alıyor. Paşabahçe koleksiyonuna ek olarak onbir Türk cam sanatçısına ait eser de Şişecam sponsorluğunda aynı alanda sergilendi. Cam tasarımı ve üretiminin İskandinav kültürünün adeta bir parçası olması nedeniyle, Türk cam ustasının geleneksel el imalatı tekniklerini kullanarak ürettiği Denizli markalı tasarımlar sergide ilgi odağı oldu, özellikle Finlandiyalı tasarımcıların Denizli için yapmış oldukları tasarımlar büyük ilgi gördü. Tasarımı, rekabetin temel unsuru olarak gören Paşabahçe, uzun yıllardır bünyesinde geniş kadrolu bir tasarım ekibi bulunduruyor. Sergi ile Türk camcılığının ulaştığı seviye, bir kültür ve sanat ortamına taşınarak Türkiye nin tanıtımına önemli bir katkıda bulunuldu. Sergi aynı zamanda Paşabahçe için başarılı çalışmaları olan Finlandiyalı tasarımcılarla bir araya gelerek cam tasarımı konusunda paylaşım imkanı da yarattı. Açılışı büyük ilgi gören sergi ile ilgili haberler Finladiya nın en önemli gazetesi Helsingin Sanomat ta da ve Riihimaki'nin yerel gazeteleri Aamuposti ve Hameen Sanomat tanıtıma geniş yer ayırdı. Ayrıca YLE Radio, yerel radyo istasyonundan da sergi ile ilgili haberler yer aldı. Serginin tanıtımı Müze nin web sitesinde de yapılmaktadır. Þiþecam Ocak-Þubat

12 B L fi M Bilgisayar ve iletiflim teknolojileri Bülent ÇAKIR T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Telgraf ve telefonun ticari olarak kullanılması 19. yy. sonlarında, bilgisayarların ise 20. yy. ortalarında başlamıştı. Günümüzde bilgisayar ve iletişim teknolojileri olarak sıkça birlikte anılan bu teknolojilerin 60 yılı bulan bir ortak geçmişleri var. Ancak bu ortak geçmişin hiç bir döneminde bu teknolojilerdeki gelişmelerin yaşantımıza etkileri son 15 yılda olduğu kadar yoğun hissedilmedi. Bu teknolojilere ilişkin aşağıda sadece bir kaçına değinilen öngörüsüzlükler de çok çarpıcıdır ve tarihe geçmiştir: PC üretimi konusunda tartışmaların yoğun olduğu 1977 yılında zamanın önemli ana bilgisayar üreticilerinden DEC bilgisayarın kurucusu ve başkanı Ken Olson : Herkesin evinde bir bilgisayar istemesi için hiçbir neden göremiyorum., IBM yöneticisi Robert Lloyd modern bilgisayarın kalbi olan mikroprosesörler (CPU) için 1968 de: İyi de ne işe yarayacaklar. demişlerdi. İlk bilgisayarlardan sayılan ENIAC tüple çalışıyor ve 30 ton ağırlığındaydı. Popular Mechanics dergisi bu konuyla ilgili haberinde bir varsayımda bulunuyordu: Gelecekte bilgisayarlar 1000 tüple çalışabilip sadece 1.5 ton ağırlığında olacak! Amerikalıların telefona ihtiyacı olabilir. Ama bizim yok. Bizim çok sayıda postacımız var zaten. Bu tarihe geçen sözün sahibi Sir William Preece, 1878 de İngiliz Posta idaresinde Şef Mühendisdi. Telefonun mucidi Alexander Graham Bell in 1876 da telefon tanıtımından sonra: Harika bir buluş ama kim bunu kullanmak ister Allah aşkına? demişti dönemin Amerika Başkanı Rutherford B. Hayes. Geçmişin bu öngörüsüzlüklerine tebessüm ederken dönüp yakın zamana bir göz atalım isterseniz. 14 yıl önce hayatımıza giren internetin, 15 yıldır kullandığımız cep telefonunun herkes için vazgeçilmez olacağını; cep telefonu sayısının sabit telefonu ve bilgisayar sayısını geçebileceğini düşünebilir miydik o zaman? Yazılım devi Microsoft un başkanı Bill Gates bile internetin yükselişini fark edememiş, ona karşı kendi ağını (MSN) kurup yaygınlaştırabileceğini düşünerek, internet tarayıcı programı için bir geliştirme çabası içinde olmayıp pazarı Netscape e kaptırmıştı. 1 MByte bellek kapasitesinin PC ler için bir sınır oluşturduğu günlerden çok uzakta değiliz. Bugün 16 Gbytelık tak-çıkar bellekleri cep telefonlarımızda kullanır olduk. Geçmişin süper bilgisayarlarını cebimizde taşıyoruz. Üstelik bu cihazlar hem fotoğraf çekip, hem saatlerce video kaydı yapabiliyor. Onları telefon olarak da kullanıyoruz ve sadece 100gr ağırlığındalar. Bu gelişim hızında 5 yıl sonrasını bile öngörmek zor. Internet Web 2.0 ile oluşan ağ kültürü herkesi potansiyel bir yayıncı (bloglar, forumlar gibi ) her web sitesini bir dükkana çevirebiliyor. Geçmişin köklü ansiklopedi kuruluşları Larousse, Anabritannica yayınlarını 12 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

13 durdurup internete açtılar. Dünyanın paylaşılan ve herkesin bilgi girebildiği ilk ve en büyük ansiklopedisi wikipedia geleneksel kağıda basılı ansiklopedi yayıncılığına neredeyse son verdi. Fotoğraflarımızı artık tab ettirmiyoruz. Gazetelerden sonra TV yayınları da internete kaymak üzere. Internetten müzik, video satın alıp (kaset, CD gibi hiçbir fiziksel taşıyıcıya gerek olmadan) sayısal olarak doğrudan bilgisayarımıza, cep telefonumuza, taşınabilir müzik çalar ve video oynatıcımıza kayıt edebiliyoruz. Gelişmelerden çalışma şekillerimiz de etkilendi tabii. Artık evden çalışma (teleworking) diye bir çalışma şekli var. 3. nesil (3G) Gsm ve Wifi telsiz veri iletişim olanaklarının önümüzdeki günlerde yaygınlaşması ile artık mobil çalışmayı konuşuyor olacağız. Şişecam da Bilgisayar ve İletişim altyapısı Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kaçınılmaz olarak şirketlerin iş yapma şekillerini etkiliyor. Farklı coğrafyada olsalar bile, birçok kuruluşta birbirleriyle sesligörüntülü iletişim ve bilgi paylaşımı olanakları ile ortak çalışma yürüten proje ekipleri var. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini her zaman yakından takip etmiş olan Şişecam, bugün adına Camnet dediğimiz ortak bir altyapı ile çalışanlarına bilgi paylaşımı, sesli ve görüntülü iletişim olanaklarını sunmaktadır. Camnet 1985 yılında başlatılan çalışmalar 1988 yılında sonuçlanmış, 1989 yılından itibaren Camnet ağı çalışmaya başlamıştır. Ağ ilk kuruluşunda sadece 20 kadar ana bilgisayarların bağlantısı için kullanılmıştır. 90 lı yıllarda PC lerin hızla yaygınlaşması birbirleri ve ana bilgisayarlar ile haberleşme ihtiyacını doğurmuş, yazıcı ve disk paylaşımı sağlayan yerel ağların kurulmasına neden olmuştu. Bu dönemde Camnet PC leri ve yerel ağları da içerecek şekilde genişlemiştir. Bugün Camnet ana bilgisayarlar, PC ler yanında, telefon, yazıcı, video konferans, üretim sistemleri, barkod terminalleri, vb. donanımların bağlandığı, Şişecam Topluluğu nun veri, ses ve görüntü iletme ortamıdır. Bu bağlamda ağ yaklaşık noktaya hizmet vermektedir. Internet bağlantısı 1993 yılında Türkiye üniversiteler ağının ODTÜ üzerinden başlattığı bağlantının 1995 de özel sektöre açılması ile Camnet internetin bir parçası olmuştur. Bağlantının yapıldığı ilk günden beri tüm Camnet kullanıcıları internet olanaklarından faydalanmaktadır. İlk bağlantı kapasitesi 14.4Kbps iken bugün 100Mbps e ulaşmıştır. Uydu bağlantıları Şişecam ın hayati coğrafyasında büyüme stratejisi sonucunda Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Bosna- Hesek den Topluluğa katılan yeni kuruluşlar Camnet ağına uydu bağlantıları ile dahil edilmiştir. Bu kuruluşlar uydu bağlantıları ile Türkiye deki ve yurtdışındaki diğer Şişecam kuruluşları ile veri transferi, telefon görüşmesi ve video konferans yapabilmektedir. , ile bütünleşik telesekreter, faks, sms Şişecam da uygulaması 1994 yılında yaygınlaşmaya başladı. Kullanılan sistemi Groupwise, aynı zamanda ortak çalışma, ortak zaman planlama, kurumsal/kişisel adres defteri, kişisel ajanda, yapılacak listesi, görev atama gibi özellikleri de içermektedir yılından başlayarak sayısal telefon santrallerinin kurulmasını takiben Groupwise a faks almagönderme, bırakılan mesajları dinleme ve sms gönderme özellikleri eklenmiştir. Bugün yaklaşık 4000 kullanıcı tarafından kullanılan sistemi şirketin en kritik uygulamalarından biri haline gelmiştir. Video Konferans İlk olarak 1999 yılında Camnet üzerinden İstanbul Mersin arasında başlayan video konferans uygulaması bugün 25 video konferans sistemi ile yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımıza yaygınlaştırılmıştır. Camnet e bağlı bu sistemlerin herhangi ikisi kurulu bulundukları toplantı odalarından karşılıklı olarak sesli ve görüntülü iletişim olanağı sağlamaktadır yılı başında altyapıya yeni donanımlar eklenerek mevcut sistemlerin tümüne çoklu video konferans ve şirket dışına video konferans bağlantı yapma yeteneği kazandırılmıştır. Sayısal telefon sistemi ve DID uygulaması 2001 yılından itibaren Şişecam kuruluşlarınca kullanılan sayısal telefon santralleri Camnet üzerinden de birbirleriyle bağlı çalışmaktadır. Tüm telefon Þiþecam Ocak-Þubat

14 B L fi M santrallerinin tek bir santral gibi hizmet vermesi görüşünden hareket edilmiş, Topluluk çapında tekrarlamayan 4 digit dahili telefon numara planı oluşturulmuştur. Masa telefonu olan her çalışan aynı zamanda bir Camnet kullanıcısı olmuştur. Türk Telekomun DID (Direct Inward Dialing-Doğrudan iç hattı çevirme) servisi kullanılarak her çalışanın doğrudan harici telefon numarası kullanması sağlanmıştır. Karmaşıklığın Yönetimi Şişecam da bilgisayar ve iletişim sistemleri tek bir alt yapıyı paylaşmaktadır. Birbirleri ile sürekli etkileşen bu sistemlerde bir sorun yaşanmaması için bütün sistemlerin uyumlu çalışması önemlidir. Bu sistemleri çalışır durumda tutmak, uyumunu sağlamak işi bir çeşit karmaşıklığın yönetimi anlamına gelmektedir. Sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin test edilerek kurum standartlarının oluşturulması, sistemlerin yönetimi, sorunların çözümü üretici firmaların da desteği alınarak Şişecam insan kaynağı tarafından yapılmaktadır. Çalışan yapının karmaşıklığını bir örnekle anlatalım: PB Mersin fabrikasındaki personel masa telefonunu kullanarak Bulgaristan daki cam ev eşyası fabrikasındaki personeli aramış ve konuşmuş olsun. Bu örnek görüşmeyi yapan tarafların farkında olmadığı, sesin sistemler arası yolculuğunun izlerini sürersek sayısal veriye dönüşen sesin 35 ayrı ortamdan (13 farklı kablo+22 aktif cihaz), 8 farklı marka donanımdan geçtiğini görürüz. Tabiatı gereği bir telefon görüşmesinin çift yönlü olduğu düşünülürse bu görüşmenin düzgün gerçekleşebilmesi için tüm ortamların en basit anlamda 70 ayrı temel fonksiyonu yürütmesi gerekmektedir. Uydu bağlantılarını da içeren bu haberleşmenin temel taşıyıcı alt yapısı Camnet tir. Camnet, üzerinden sadece ses trafiği değil, görüntü ve bilgisayar verilerini geçirirken 4000 i aşan PC kullanıcısı ile 6500 den fazla telefon kullanıcısına hizmet sunmaktadır. Verilen örnekte belirtilen 35 ortamdan 33 ü Şişecam lokasyonlarında bulunmaktadır. Sunulan hizmetler Şişecam kuruluşlarına bilgisayar ve iletişim sistemleri ile ilgili sunulan hizmetler Danışmanlık, planlama ve temin, Kurulum, işletim, Problem yönetimi, Yerinde destek, Güncelleme, Yazılım lisansı, yama ve güvenlik yönetimi Envanter yönetimi başlıkları ile özetlenebilir. Yazılım, donanım standartlarının oluşturulması, bilgisayar ve iletişim stratejilerinin oluşturulması, yazılım, donanım ve hizmetlerin satın alınması, kullanıcılara bakım, onarım destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, kullanıcı eğitimleri, yönetici ve çalışanların bilgilendirilmesi, işlemci, bellek, disk ve data telefon hatlarında oluşan yüklerin gözlenmesi ve analizi sonucunda kaynak planlanması, bakım, onarım, destek anlaşmaları, lisans ve hizmet anlaşmaları, bilgisayar ve iletişim alt yapısının planlanması, kurulması, çalıştırılması, yönetilmesi, iş sürekliliği, alt yapının işletimi, güvenlik politikalarının tespiti, paylaşılması, uygulanması hizmetlerinin tamamı Şişecam ın kendi yetişmiş insan kaynağı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetler verilirken çeşitli ağ ve sistem izleme araçları kullanılarak proaktif bir yönetim tarzı benimsenmiştir. Böylece soruna kullanıcıyı etkilemeden önce müdahale edilebilmektedir. Tüm sayısal telefon santrallerinin, Camnet ağ donanımlarının, data hatlarının trafik ve işlemci yükleri gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir. Toplanan bilgiler sistemlerin geliştirilmesi, yeniden tasarımı ve olası performans problemlerini öngörme amacıyla günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda tekrar izlenebilecek şekilde kayıt edilmektedir. Şişecam Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürlüğü nce herhangi bir soruna bağlı olmaksızın ulusal ve resmi bayram ve tatil günleri dahil her gün 08:00 23:00 saatleri arasında 5 defa tüm sistemlere erişilerek kontrol yapılmakta, kontrol sonuçları sorumlu destek uzmanları ve yöneticilere iletilmektedir. Bilgisayar ve iletişim sistemleri kurumların iletişim, işgörme ve yönetim ortamıdır. bakışı doğrultusunda Şişecam ın tüm bilgisayar ve iletişim sistemleri alt yapısı, merkezi olarak kurumun kendisi tarafından yönetilmektedir. 14 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

15 Yeni yüzy lda yönetim Kemal Akgün T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürü Yönetimin tanımlarından birisi de değişken çevre koşullarında araç ve kaynakları en etkin biçimde kullanarak işletmenin hedeflerine ulaşması için başkalarıyla işbirliği yapmaktır. Geleneksel yönetim anlayışında hammadde, enerji, üretim araçları, geliştirme, finans ve pazarlama unsurlarının düzenlenmesiyle insan ilişkilerinin de düzenleneceği varsayılırdı. Bu varsayıma uygun olarak üretim otomasyonu alanındaki yüzyıllara dayalı iyileştirme çabaları ve birikime karşılık beyaz yakalıların çalıştığı ortamların düzenlenmesi ihtiyacı ancak son 30 yılda masaya yatırılmıştır. Bilgisayar ve iletişim alanındaki gelişmeler ve uygulama örnekleri özellikle beyaz yakalıların çalışma yaşamında önemli değişimlere yol açmaktadır. Sürekli söz edildiği gibi yazılı veri miktarı dramatik olarak artarken bilgiye erişim kolaylaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. İletilen verinin miktarı ve iletişim kanallarının sayısı hızla artmakta, iletişim hızlanmaktadır. Artan veri miktarı ile birlikte verinin değerlendirilmesi ve iletişimin denetim altına alınması çözülmesi gereken ciddi problemler haline geldi. Bilgiye erişim bir ayrıcalık olmaktan çıktı. Yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok daha fazla kişi daha fazla bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyor. Sadece bilgiye erişim olanağı değil, ihtiyaç duyulan bilgiye nasıl erişileceğinin bilinmesi, bilgiye zamanında erişim, güncellik ve bilginin yorumlanması da önem kazanıyor. Yeni teknolojiler kurumlara artık gerçek zamanlı verilere dayalı olarak iş görme ve karar alma yeteneği kazandırıyor. Her şeyin temelinde yer alan ve kararlara dayanak olan verilerin doğru olması, tüm sistemlerde bir kere yer alması, girildikten sonra değişmemesi ve gerçek zamanlı olması isteniyor. Ayrıca hangi veriye kimin ne zaman ulaşacağının da iyi tanımlanması gerekiyor. Şimdi bilgiyi saklamak değil paylaşmak moda. Bilgiye erişim ve iletişim olanakları çalışma yaşamına yeni yaklaşımlar getirdi. Çalışanların karar almada kullanılacak bilgiye kolay erişimi ve hızlı karar alınması ihtiyacı konuların üst kademelere taşınmadan yerinde karar verilmesinin önünü açtı. Çalışanların kendi kararlarını verebilme yeteneği onlara daha fazla yetki verilmesine yol açtı. Bu durum özellikle Sovyetler Birliği nin dağılması sırasında vurgulanan konuyu bilenlerin karar yetkisi yok, karar yetkisi olanların bilgisi yok çelişkisini ortadan kaldıran bir gelişmedir. Karar verme yetkisinin yaygınlaşması ile çok katmanlı dikey organizasyonlardan her katmandaki çalışan sayısının arttığı yatay organizasyonlara geçiş süreci yaşanmaktadır. Çalışanlar bazı yönetim fonksiyonlarını üstlenir ve kendilerini geliştirirken, yöneticiler de gündelik işlerden uzaklaşarak daha stratejik bir konuma yükselmişlerdir. Artık sahip olduğu bilgiye dayanarak yerini koruma seçeneği ortadan kalkmıştır. Kademelerin azalması ve yetkilerin yeniden tanımlanması ile birlikte kalıcı organizasyonlardan proje ve çalışma grupları biçiminde örgütlenmeye geçilmiştir. Bu yaklaşım kalite ve verimlilikte sadece teknoloji ve finansın yeterli olmadığı insan öğesinin en iyi biçimde değerlendirilmesi gerektiği; çalışanların bilgi beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi Þiþecam Ocak-Þubat

16 B L fi M gereğini güçlendirmiştir. Sabit iş tanımları yerine çalışanların kişisel yeteneklerine uygun konularda görevlendirilmesi iş tatmini ve verimliliğe olumlu yansımıştır. Bir kişi birden fazla ekipte çalışabilirken bir yönetici çok sayıda kişinin ayrılmış zamanlarını yönetebilir duruma gelmiştir. Yönetim eskisinden farklı olarak planlama, sistem kurma, iş akışlarının iyileştirilmesi, ekip çalışmasının güçlendirilmesi, analiz, değerlendirme, yol gösterme ve denetim görevlerini üstlenmiştir. Şimdi değerli olan bir konuda uzman olmak değil farklı alanlardan, ara yüzlerden ve geçişlerden (multi-inter-trans disciplinaries) haberdar olmak. Bundan yıl öncesinde işyerindeki olanakları eve taşımak ve evden çalışmak diye bir seçenekten bahsedilirken şimdi yerden ve zamandan bağımsız çalışma kavramından söz ediliyor. Bu yaklaşım senden beklenenleri nerede ve ne zaman istersen yapabilirsin anlamına geliyor. Özel yaşam - iş yaşamı ayrımı bulanıklaşıyor. Aslında eskiden de mesai bitti, işten çıktık artık, yarın sabaha kadar işi unutalım biçiminde bir yaklaşım özellikle karar mekanizmasında olanlar için geçerli değildi. Çalışanların performansı ofiste bulundukları süreyle değil kendileri ve çalıştıkları gruplar için konulan hedeflerin alınan sonuçlarla kıyaslanması yöntemiyle değerlendirilmeye başlanmıştır. Eskiden fabrikalarımızda gelen tüm yazışma ve fakslar fabrika müdürü tarafından görüldükten sonra gerekli yerlere havale edilir, gönderilen her yazı ve faks da aynı biçimde fabrika müdürü tarafından onaylanırdı. Çalışanların kişisel olarak kullandıkları direkt telefon, cep telefonu, faks, ve benzeri iletişim araçlarına sahip olduğu ve iletilen veri miktarının arttığı bir ortamda artık böyle bir uygulama söz konusu değil. İletişim, işbirliği ve yönetim altyapılarının yüksek servis kalitesiyle çalışması bekleniyor. Teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklarla birlikte bu uygulamaları kullanan şirketlerle aynı pazarda yer almak kurumları gelişmelere uyum sağlamaya ve hızlı hareket etmeye zorlamaktadır. Uzun yıllardan bu yana iyi sonuçlar vermiş olan uygulama ve yöntemlerin gelecekte de başarılı sonuçlar vereceği garanti edilememektedir. Çünkü olanaklar ve koşullar sürekli değişmektedir. Değişim için dışarıdan desteğe gerek duymak gelecekte olabilecek gelişmelere zamanında yanıt verememek ve esnek olamamak anlamına geliyor. Esnek ve hızlı olmanın yolu gelişmeleri iyi değerlendirmek kadar kendini geliştiren, öğrenen, yaratıcılığı destekleyen ve birikim yaratan şirket olmaktan geçiyor. Sürekli gelişme sloganının herkes tarafından benimsendiği bir ortamda var olan duruma uygun bir çözüm bulmak kadar sonradan ortaya çıkacak gelişmelere hazırlıklı olmak da gerekiyor. O anki duruma uygun olarak geliştirilen dış kaynaklı ERP sistemleri kullanıldığında yeni gelişmelere göre değişiklik ve iyileştirme ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilecek düzenleme ve uzmanlığa sahip olmak çok önemli. Eskiden yöneticilerin her şeyi bilir, tüm kararları verir, tüm iletişimi yönetir, en iyi uzman olması doğal karşılanırdı. Herkesin kişisel kullanımına açık bilgisayar, sabit telefon, , faks, akıllı cep telefonu, internet telefonu, video konferans vb. bilgi ve iletişim araçlarına sahip olunan bir ortamda yöneticilerin her şeyi bilme ve denetleme gibi bir iddiası kalmadı. Gelişmeler yöneticilerin üzerindeki bazı yükleri alırken onlara yeni görevler yüklüyor. Yeni yüzyılın yöneticisi vizyon ve stratejilere odaklanan, süreçleri iyileştiren, sistematik yaklaşımlar geliştiren, planlayan, analiz - kıyaslama ve değerlendirme yapan, sonuçları denetleyen bir kişiye dönüşüyor. Karar verme yetkisinin organizasyonun alt kademelerine doğru yaygınlaşması ve daha çok katılımın sağlanması kurumların içinde bulunduğu ülkenin siyaset anlayışı ve kültürel değerleriyle uyumluluk gösterir. Günümüzde insanlar yalnızca ekonomik ve güvenlik güdüleri ile hareket etmiyorlar. Aynı zamanda kendini gösterme, yeteneklerini kullanma ve başarılı olma güdüleri de etkilidir. Çalışanların belirlenen hedefleri yerine getirmesi beklenirken; yöneticilerden işin en iyi biçimde ilerlemesi için gerekli ortamı oluşturmak, kaynak yaratmak ve çıkan problemleri çözmek gibi görevler beklenmektedir. Çalışanların istekli ve bilgili olmaları artık şirketlerin öncelikleri arasındadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri her kademeden çalışanlar arasındaki ilişkileri daha kolay ulaşılabilir hale getirmiştir. Yönetici açısından bakıldığında çalışanlar bir anlamda memnun ve motive edilmesi gereken müşteriler olarak görülmektedir. 16 Þiþecam Ocak-Þubat 2009

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265

fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265 fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 Ç NDEK LER Mayıs-Haziran 2009 Yıl 50 Sayı 268 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263 fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 Ç NDEK LER Temmuz-Ağustos 2009 Yıl 50 Sayı 269 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250 Güzel bitirifle ulaflman n fiiflecam Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270 fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270 Ç NDEK LER Eylül-Ekim 2009 Yıl 50 Sayı 270 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256 Ýçindekiler Mayıs-Haziran 2007 Yıl 48 Sayı 256 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Y ld r m Teoman Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-

Detaylı

KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ

KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ KALE DEN KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ SUNUŞ GELİŞMEYE, YENİLİĞE VE SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEYE ARA VERMEDEN İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ Kale Kilit ve Kale Endüstri Holding ailesi olarak 60 ıncı

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını Sayfa 1 SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Siemens Türkiye ye top+ ödülü CEO Stratejik bir planlama ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olan projeler, Siemens için

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

ISSN1303-6300. Merhaba,

ISSN1303-6300. Merhaba, ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MAYIS 2006 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Yayın Kurulu Başkanı Önder ÖZDEMİR Yayın Koordinatörü Aslı Evren ÖZBAY (TBD

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2

Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 BİZDEN HABERLER Sevgili çalışma arkadaşlarım ve değerli Aksa Haber okuyucuları, Öncelikle hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yıl diliyor,

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu olarak bu sene 80. yılımızı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanla, gurur verici başarılarla dolu 80 yılımızı anlatan

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

Ekim-Kasım-Aralık 2014. Sayı: 5

Ekim-Kasım-Aralık 2014. Sayı: 5 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Sayı: 5 BİZDEN HABERLER Değerli Aksa Haber okurları ve sevgili çalışma arkadaşlarım, Adım adım 2014 yılına veda etmeye, 2015 yılına ise merhaba demeye yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Tasarım & Uygulama Yayın Sahibi Cam Merkezi A.Ş. adına Yorsan İşletmesi Genel Müdürü Gülfem YORGANCILAR PERÇİN

Tasarım & Uygulama Yayın Sahibi Cam Merkezi A.Ş. adına Yorsan İşletmesi Genel Müdürü Gülfem YORGANCILAR PERÇİN NİSAN - EYLÜL // 2011 // Sayı: 10-11 Cam Merkezi yayınıdır. Para ile satılmaz. 2 INDEKS 03 04 05 06 10 12 13 14 16 17 18 19 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 BAŞKANDAN DUNYA PAZARINDA TURK MARKASI:

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293. Denizli Cam. Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika

Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293. Denizli Cam. Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293 Denizli Cam Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika DENİZLİ CAM TÜRKİYE DE CAMA NEFESLE HAYAT VEREN TEK FABRİKA Yaklaşık 5 bin yıllık

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

AJANDA. Avrupanın 5 yıldızlı ilk mükemmel mobilya şirketi. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

AJANDA. Avrupanın 5 yıldızlı ilk mükemmel mobilya şirketi. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi www.istikbal.com.tr AJANDA Avrupanın 5 yıldızlı ilk mükemmel mobilya şirketi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 2011 Yılı İstikbal, Bellona ve Mondi Pike Kolleksiyonu... «2011 PİKE KOLLEKSİYONU

Detaylı

Güvenliğin Kale si şimdi yepyeni SAYI

Güvenliğin Kale si şimdi yepyeni SAYI Güvenliğin Kale si şimdi yepyeni SAYI 25 2015 TE DE GÜVENLIĞIN KALESI OLMAYA DEVAM EDECEĞIZ aberlerimiz gurur verici; 2014 te farklı kanallarda büyümemizi sürdürmenin heyecanını yaşıyoruz. 2014 yılında

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak-Şubat-Mart 2014. Güçlü iletişim. Güçlü grup

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak-Şubat-Mart 2014. Güçlü iletişim. Güçlü grup 1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak-Şubat-Mart 2014 44 Güçlü iletişim Güçlü grup sunuş 01 Zorlu Holding iletişimde fark yaratıyor Günümüzde kitle iletişim araçlarının son

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ. Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları. Nail KURT ISSN 1307-8380

SAVUNMA SANAYİİ. Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları. Nail KURT ISSN 1307-8380 SAVUNMA SANAYİİ ISSN 1307-8380 2011/1 SAYI 14 Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları Söyleşi FNSS Nail KURT En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına

Detaylı

haber EROĞLU HOLDİNG YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYOR EROĞLU GİYİM 29 YILDA SEKTÖRÜN ZİRVESİNE YÜKSELDİ EROĞLU GAYRİMENKUL 2012 de 5 YENİ PROJEYE BAŞLIYOR

haber EROĞLU HOLDİNG YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYOR EROĞLU GİYİM 29 YILDA SEKTÖRÜN ZİRVESİNE YÜKSELDİ EROĞLU GAYRİMENKUL 2012 de 5 YENİ PROJEYE BAŞLIYOR OCAK 2012 haber Eroğlu Holding Kurumsal İletişim Yayınıdır EROĞLU HOLDİNG YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYOR EROĞLU GİYİM 29 YILDA SEKTÖRÜN ZİRVESİNE YÜKSELDİ EROĞLU GAYRİMENKUL 2012 de 5 YENİ PROJEYE BAŞLIYOR

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı