AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM"

Transkript

1 KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede alabiliyor. niden dipten zirveye çýkanlarýn düþüþü de kýsa sürede oluyor. Geçmiþte yaþananlardan da bunlarý anlayabiliriz dedi. nha be ri say fa 13 te GR ÇK TN H BR V RiR ürüyerek hacca gidiyor Bosna-Hersek in Ba no vi çi ka sa ba sýn dan 16 gün ön ce yo la çý kan Se nad Ha ciç, l lah'a ve Onun sev dik le - ri ne o lan sev gi sin den do - la yý ya ya o la rak kut sal top rak la ra git me ye ka rar ver di ði ni söy le di. ol cu luk bo yun ca yak la þýk 6 bin ki lo met re yol ka t e de ce ði - ni belirten Ha ciç, 2012 yý lý nýn yaz ay la rý na doð ru hicaza u laþ ma yý he def le di ði ni kay det ti. nha be ri say fa 16 da I: 42 S I: S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 27 RIK 2011 SI/ 75 Kr ni as ya.com.tr B HDFÝNDN SPMIM GÜR SBNCI: VRUP DKÝ KRÝZ V BZI ÝDRRÝN NGMRÝ BÝZÝ B HDFÝNDN VZGÇÝRMMÝ. B N ZNGÝN BOK OM DVM DCK u''ö nü mü ze ba zý li der ler ta ra fýn dan çý kar tý lan bü tün en gel le - re ve ya þa dý ðý mýz ha yal ký rýk lýk la rý na rað men, v ru pa bi zim i - çin te mel bir çý pa ol ma ya de vam et me li dir. n kö tüm ser e ko - no mik tah min ler bi le gös ter mek te dir ki, B ö nü müz de ki yýl - lar da da dün ya nýn en zen gin blo ku ol ma ya de vam e de cektir. BBCN: B, TÜRKÝ ÝÇÝN ÇOK ÖNMÝ 12 Ü NSSINI RPÇ TRCÜM TTÝRN MISIR DN SONR ibya da anayasada Türkiye yi örnek alacak uibya Ýçiþleri Bakaný Fevzi bdülali, eni anayasamýzý hazýrlarken Türkiye ve Malezya gibi Müslüman ülkeleri model alacaðýz. Bu ülkeleri örnek alýrken ibya nýn da kendine has özelliklerini dikkate alarak yeni bir anayasa oluþturacaðýz. dedi. n7 de 235 MÝON DORIK RDIM, ÝSRÝ-BD ÝÝÞKÝRÝNÝ GÜÇNDÝRCK BD den Ýs ra il e fü ze kal ka ný yar dý mý u Ýs ra il, BD nin fü ze kal ka ný sis te mi nin fi nans ma ný i çin Ýs ra il hü kü me ti ne 235 mil yon do lar ek yar dým sað la ya ca ðý ný bil dir di. Ýs ra il Savunma Bakaný hud Barak, me ri kan Kon gre sinin ü ze rin de an laþtý ðý yar dý mýn, sa vun ma a la nýn da Ýs ra i l- me ri ka i liþ ki le ri - nin güç len di ril me si ne kat ký ya pa ca ðý ný be lirt ti. nha be ri say fa 7 de 2012'D NÝ BÝR NS BKÝORUZ u 2012'den i ti ba ren bek len ti le ri miz; ye ni bir a na ya sa, yük - sek öð re nim baþ ta ol mak ü ze re e ði tim de ye ni den ya pý lan ma, gri a lan la rý a zal týl mýþ ve ta ba na yay gýn laþ tý rýl mýþ bir ver gi re - for mu ve da ha hýz lý, et kin iþ le yen bir hu kuk dü ze ni nin ger - çek leþ ti ril me si. nha be ri say fa 8 de u8 Ku ru yük ge mi siy le çar pý þan Os man ga zi-1 Fe ri bo tun da 830 yol cu, 150 a raç bu lu nu yor du. FO TOÐ RF: ÝDO FRÝBOTU, ÜK GMÝSÝ ÇRPIÞTI Marmara da faciadan dönüldü uýçerisinde 830 yol cu i le 150 a ra cýn bu - lun du ðu Os man ga zi fe ri bo tu Mar ma ra de ni zin de Ban dýr ma dan Ýs tan bul e ni - ka pý is ti ka me tin e doðru seyrederken, Siv ria da a çýk la rýn da bir yük ge mi siy le çar pýþ tý. olcular, fe ri bot kap ta ný nýn dik - ka ti ve tec rü be si sa ye sin de fa ci a dan dö - nül dü ðü söylediler. nha be ri say fa 3 te MÜSÜMNR ÂÝMR BÝRÝÐÝ: Türkiye nin yanýndayýz u40 bin Müslüman âlim ve aydýnýn üye olduðu Uluslararasý Müslüman Âlimler Birliði (UMB) rmeni soykýrýmý iddialarýný Mecliste kabul eden Fransa ya karþý Türkiye nin yanýnda yer aldýðýný açýkladý. nha be ri say fa 7 de 1921 DKÝ OR ÝNCNSÝN ntepliler, Fran sa dan ö zür ve taz mi nat istiyor nha be ri say fa 8 de Mo tor si lin dir hac mi 1301 ve 1600 cm3 e ka dar o lan o to mo bil ler de ver gi 768 li ra ya çý kar ken, ta ri fe ye gö re, 13 yaþ gru bun da bu lu nan ve mo tor si lin dir hac mi 4001 cm3 ve ü ze rin de o lan o - to mo bil ler de MTV tu ta rý i se 17 bin 443 li ra ya yük se le cek. FO TOÐ RF: NÝ IDN ÝTÝBRN ÜZD RTCK Vergiler zamlandý umotorlu Taþýtlar Vergisi baþta olmak üzere birçok vergi kalemi 2012 yýlýnda yüzde artacak. MTV de yeni tarifeyle 1-3 yaþ grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3 ü geç - me yen o to mo bil ler de MTV 480 li ra ya çý ka cak. Ve ra set ve in ti - kal, ge lir, em lâk ve ö zel i le ti þim ver gi le ri de ye ni yýl da çe þit li o - ran lar da zam lý tah sil e di le cek. nha be ri say fa 10 da Mehmet Âkif'le son röportaj u6 ISSN GS ye baþ vu ru da, ö zür lü a day lar i çin ye ni uy gu la ma nha be ri say fa 3 te Balýkçý aðýna içi silâh dolu çanta takýldý nha be ri say fa 8 de

2 2 27 RIK 2011 SI ÂHÝK Peygambere itaat eden llah a itaat etmiþ olur. Kim bundan yüz çevirirse, seni öylelerinin üzerine muhafýz olarak göndermedik; sen ancak doðru yolu gösterip teblið etmekle mükellefsin. Nisâ Sûresi: 80 /  ye t-i Ke ri me Me â li Ýs lâm kah ra ma ný d nan Men de res Ben çok has ta ol du ðum ve si ya set - le a lâ ka sýz bu lun du ðum hal de, d - nan Men de res gi bi bir Ýs lâm kah ra - ma ný i le bir soh bet et mek is ter dim. Hâl ve va zi ye tim gö rüþ me ye mü sa - a de et me di ði i çin, o su rî ko nuþ mak ye ri ne, bu mek tup be nim be de li me ko nuþ sun di ye yaz dým. [Ri sâ le-i Nur un va ta na, mil le te ve Ýs lâ mi ye te bü - yük hiz me ti ni ka bul ve tak dir e den Baþ ve kil d nan Men de res e Üs ta dýn yaz dý ðý bir mek tup.] Bis mi hî süb hâ ne hûen çok has ta ol du ðum ve si ya set le a lâ ka sýz bu lun du ðum hal de, d nan Men de res B gi bi bir Ýs lâm kah ra ma ný i le bir soh bet et mek is ter dim. Hâl ve va zi ye tim gö rüþ me ye mü sa a de et me di ði i çin, o su rî ko nuþ mak ye ri ne, bu mek tup be nim be de li me ko nuþ sun di ye yaz dým. Ga yet ký sa bir kaç e sa sý, Ýs lâ mi ye tin bir kah ra ma ný o lan d nan Men de res gi bi din dar la ra be yan e di yo rum. Bi rin ci si: Ýs lâ mi ye tin pek çok ka nun-u e sa sî sin den bi ri si, Ve lâ te zi rû vâ zi re tün viz ra uh râ (n âm Sû re si, 6:164) â yet-i ke rî me si nin ha ki ka tý dýr ki, Bi ri si nin ci na ye tiy le baþ ka la rý, ak ra ba ve dost la rý me sul o la maz. Hal bu ki, þim di ki si ya set-i hâ zý ra da par ti ci lik ta raf tar lý ðýy la, bir câ ni nin yü zün den pek çok mâ sum la rýn za ra rý na rý za gös te ri li yor. Bir câ ni nin ci na ye ti yü zün den ta raf tar la rý ve ya hut ak ra ba la rý da hi þe nî gýy bet ler ve tez yif ler e di lip, bir tek ci na yet yüz ci na ye te çev ril di ðin den, ga yet deh þet li bir kin ve a da ve ti da mar la ra do kun du rup kin ve ga ra za ve mu ka be le-i bil mi si le mec bur e di li yor. Bu i se, ha yat-ý iç ti ma i ye yi ta ma men zîr ü ze ber e den bir ze hir dir. Ve ha riç te ki düþ man la rýn par mak ka rýþ týr ma la rý na tam bir ze min ha zýr la mak týr. Ý ran ve Mý sýr da ki his se di len ha di se ve buh ran lar bu e sas tan i le ri gel di ði an la þý lý yor. Fa kat on lar bu ra sý gi bi de ðil; bi ze nis be ten pek ha fif, yüz de bir nis be tin de dir. l lah et me sin, bu hal biz de ol sa pek deh þet li o lur. Bu teh li ke ye kar þý ça re-i ye gâ ne: U huv vet-i Ýs lâ mi ye yi ve e sas Ýs lâ mi yet mil li ye ti ni o kuv ve tin te mel ta þý ya pýp, mâ sum la rý hi ma ye i çin, câ ni le rin ci na yet le ri ni ken di le ri ne mün ha sýr bý rak mak lâ zým dýr. Hem, em ni ye tin ve â sâ yi þin te mel ta þý yi ne bu ka nun-u e sâ sî den ge li yor. Me se lâ, bir ha ne de ve ya bir ge mi de bir mâ sum i le on câ ni bu lun sa, ha ki kî a da let le ve em ni yet ve â sâ yiþ düs tur-u e sa sî si i le, o mâ su mu kur ta rýp teh li ke ye at ma mak i çin, ge mi ye ve ha ne ye i liþ me mek lâ zým-tâ ki mâ sum çý kýn ca ya ka dar. Ýþ te bu ka nun-u e sa sî-i Kur â nî hük mün ce â sâ yiþ ve em ni yet-i da hi li ye ye i liþ mek, on câ ni yü zün den dok san mâ su mu teh li ke ye at mak, ga zab-ý Ý lâ hî nin cel bi ne ve si le o lur. Ma dem Ce nâb-ý Hak, bu teh li ke li za man da bir ký sým ha ki kî din dar la rýn ba þa geç me si ne yol aç mýþ, Kur ân-ý Ha kî min bu ka nunu e sa sî si ni ken di le ri ne bir nok ta-i is ti nad ve on la ra ga raz kâr lýk e den le re kar þý si per yap mak lâ zým gel di ði ni, za man ih tar e di yor. De va mý i çin ba ký nýz: mir dað â hi ka sý, s. 759 ***..â lem-i Ýs lâm na za rýn da De mok rat la rý dü þür me me nin ça re-i ye gâ ne si ken dim ce böy le dü þü nü yo rum: Na sýl e zan-ý Mu ham me di ye nin (a.s.m.) neþ riy le De mok rat lar on de re ce kuv vet bul du ðu gi bi, öy le de, ya sof ya yý da beþ yüz se ne de vam e den va zi yet-i kud si ye si ne çe vir mek tir. Ve â lem-i Ýs lâm da çok hüsn-ü te sir ya pan ve bu va tan a ha li si ne â lem-i Ýs lâ mýn hüsnü te vec cü hü nü ka zan dý ran, bu yir mi se ne mah ke me ler bir mu zýr ci he ti ni bu la ma dýk la rý ve beþ mah ke me de be ra a ti ne ka rar ver dik le ri Ri sa le-i Nur un res men ser bes ti ye ti ni din dar De mok rat lar i lân et me li dir ler. Tâ, bu ya ra ya bir mer hem vur ma lý. O va kit â lem-i Ýs lâ mýn te vec cü hü nü ka zan dýk la rý gi bi, baþ ka la rý nýn zâ li ma ne ka ba ha ti de on la ra yük len mez fik rin de yim. Din dar De mok rat lar, hu su san d nan Men de res gi bi zat la rýn ha týr la rý i çin, o tuz beþ se ne den be ri terk et ti ðim si ya se te bir i ki gün bak tým ve bu nu yaz dým. mir dað â hi ka sý, s. 748 Ü GT Ç ka nun-u e sa sî: te mel ka nun. þe nî: Kö tü, çok fe nâ, çir kin, gü nah lý iþ. a da vet: düþ man lýk. mu ka be le-i bil mi sil: y nýy la kar þý lýk ver mek. zîr ü ze ber: pa ram - par ça. lt üst, kar ma ka rý þýk, u huv vet-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâm kar deþ li ði. nok ta-i is ti nad: Da - ya nak nok ta sý. Ri sâ le-i Nur da, müs tes nâ bir e de bi yat ve be lâ gat ve î câz, na zîr siz, câ zib ve o ri ji nal bir üs lûp var dýr. vet, Be di üz za man zâ tý na mah sus bir üs lû ba mâ lik tir. O nun üs lû bu, baþ ka üs lûp lar la mu vâ ze ne ve mu ka ye se e di le mez. ser le rin bâ zý yer le rin de, e de bi yat ka i de si ne ve ya baþ ka üs lûp la ra na za ran pek mü nâ sip düþ me miþ gi bi zan ne di len bir nok ta ya rast la nýr sa, o ra da ga yet in ce bir nük te, bir î mâ ve ya in ce bir mâ nâ ve ya hik met var dýr. Ve o be yân tar zý, o ra ya tam mu vâ fýk týr. Fa kat, o in ce in ce li ði â lim ler de bir den pek an la ma dýk la rý ný i ti raf et miþ ler dir. Bu nun i çin, Be di üz za man ýn e ser le rin de ki hu su si yet ve in ce lik le ri Ri sâ le-i Nur la faz la iþ ti gal et me miþ o lan lar, bir den in ti kal e de mez ler. Bü yük þâ i ri miz, e de bi ya tý mý zýn me dâr-ý if ti hâ rý mer hum Meh med kif, bir ü de bâ mec li sin de, Vic tor Hu go lar, Sha kes pe a re ler, Des car tes lar, e de bi yat ta ve fel se fe de Be di üz za - a ra tý lýþ mo de li ve zer re le rin ha re kâ tý v ru pa Nük le er raþ týr ma Mer - ke zi CRN, a tom al tý par ça cýk la rý in ce le me ye de vam e di yor. Ba sý na ya pý lan son a çýk la ma da, i lim dün ya sýn da bir dö nüm nok ta sý o la ca ðý dü þü nü len Higgs par ça cý ðý nýn iz le ri ne u la þýl dý ðý i fa de e dil di. Muh te me len üç-beþ ay i çe ri sin de da ha net so nuç lar el de e di le cek. CRN, ça lýþ ma la rý ný Ýs viç re-fran sa sý ný rý nýn al týn da dev bir la bo ra tu var da yü rü tü yor. tom al tý par ça cýk lar, ye rin yüz met re al týn da, 27 ki lo met re u zun luk ta bir tü nel de hýz lan dý rý la rak çar pýþ tý rý lý yor. Çar pýþ ma so nu cu el de e di len yük sek e ner ji i le da ha kü çük par ça cýk lar keþ fe dil me ye ça lý þý lý yor. n bü yük so ru, e ner ji den küt le ye ge çiþ te a ðýr lýk ya da da ha doð ru bir i fa dey le küt le hu su si ye ti ni ve ren bir par ça cýk var mý ve ya na sýl bir þey? Bin ler ce i lim a da mý nýn ça lýþ tý ðý ve ba zý dev let le rin büt çe sin den de faz la o lan mas raf lar la ya pý lan ça lýþ ma nýn mak sa dý, kâ i na týn ve mad de nin ya pý ta þý ný çöz mek, ya ra tý lý þýn es ra rý ný kav ra mak New ton un meþ hur keþ fi çe kim ka nu nu, ger çek te bir el ma hi kâ ye si ka dar ba sit de ðil di. Kâ i na týn her ta ra fýn da câ rî o lan bir ka nu nu say fa lar do lu su denk lem ler le for mü le e de rek i þin i çin den çýk ma ya ça lýþ mýþ tý. O nu fark lý ký lan, bel ki de her ke sin bil di ði bir ha ki ka tý ma te ma tik bir mo del ü ze ri ne o tur ta bil me siy di. Fa kat ge çen za man i çin de, o nun çe kim ka nu nu i le il gi li mo del ve he sap la rý ar týk ne re dey se çað la rýn ge ri sin de kal dý. n cak a lý nan bu ka - Hakikat þâiri Mehmed kif rsoy: Hugo lar, Descartes lar, edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman ýn bir talebesi olabilirler BÜÜK ÞÂÝRÝMÝZ, DBÝTIMIZIN MDÂR-I ÝFTÝHÂRI MRHUM MHMD KÝF, BÝR ÜDB MCÝSÝND, "VÝCTOR HUGO'R, SHKSPR'R, DSCRTS'R, DBÝTT V FSFD BDÝÜZZMN'IN BÝR TBSÝ OBÝÝRR"DMÝÞTÝR. man ýn bir ta le be si o la bi lir ler de miþ tir. dib ve þâ ir ler, ze vâl ve fi rak tan að la mýþ lar, ö lüm den vâ vey lâ et miþ ler dir. Güz mev si mi ni hü zün le tas vir et miþ ler dir. Hat tâ, dün ya ca meþ hur rap e dib le ri, ðer fi rak ol ma sa i di, ö lüm ruh la rý mý zý al mak i çin yol bu lup ge le mez di mâ nâ sýn da ev lâ mü fa ra ka tü... (i lâ ah.) de miþ ler dir. Be di üz za man i se, Kâ i nat ta ki ze vâl, fi rak ve a dem zâ hi rî dir. Ha ki kat te fi rak yok, vi sâl var. Ze vâl ve a dem yok, te ced düd var. Ve kâ i nat ta her þey bir ne vî be kâ ya maz har dýr. Ö lüm, bu â lem-i fâ nî den dar me sa fe ye rað men Mad de yi mad de ya pan, a ðýr lýk ve küt le ka zan dý ran, eþ ya ya vü cud ren gi ni ve ren hu su si yet ne dir? so ru su na ce vap ve re cek bir ge liþ me sað la na ma dý. Þim di bu ça lýþ ma lar la a tom al tý par ça cýk lar la il gi li ö nem li bir mo de lin e sas la rý is pat e dil me ye ça lý þý yor. ðer bu par ça cýk is pat e di le mez se pek çok þey sil baþ tan o la cak. ner ji i le küt le a ra sýn da ki dö nü þüm ve fark i le il gi li sýr çö zül dü ðün de her þey bi te cek mi? l bet te ha yýr, bu de fa da e ner ji ve ya da ha de rin ler de ki â lem ler le il gi li u zun bir yol cu luk baþ la ya cak. Vak tiy le New ton za ma nýn da ki i lim dün ya sý nýn ko ca gök ci sim le riy le il gi li ça lýþ ma la rý bir kaç ki ta ba sý ðar ken, þim di kü çük lü ðü nü i fa de et mek te kla sik ma te ma ti ðin a ciz kal dý ðý a tom al tý par ça cýk lar la il gi li ça lýþ ma lar, a ka de mi le re ve de va sa la bo ra tu var la ra sýð mý yor. er le ri ve gök le ri yok tan var e den  lem le rin Rab bi nin kud ret ve a za me ti zer re ler de de, yýl dýz lar da da is tis na sýz bir bi rin den in ce na kýþ lar la te cel li e di yor. Her bir ke þif, san ki ye ni bir ok ya nu sun sa hi li ne a dým at mak gi bi Þim di, a tom ve a tom al tý par ça cýk la rýn vak tiy le cüz-ü ferd ve ce va hir-i ferd tâ bir le riy le i fa de e dil di ði dö nem de ka le me a lý nan e ma at tan bir be yit ak ta ra lým: Ger ka lem-i kud ret le bir cüz-ü ferd üs tü ne e sî rin ce va hir-i fer diy le ya zýl sa bir Kur ân ki, sý gar-ý sa hi fe nis be ti, bir kibr-i san at-me al Sa hi fe-i se ma da yýl dýz lar la ya zý lan bir Kur ân-ý Ke rim e ce za let le mü sa vi. Nak kaþ-ý ze lî nin san a tý her ta raf ta pür ce mal ve pür ke mal. 1 â lem-i bâ kî ye git mek tir. Ö lüm, ehl-i gü le rek kar þý la ya ca ðým di yor. hi dâ yet ve ehl-i Kur ân i çin, ö te - (Söz ler, Zü be yir Gün dü zalp in Kon fe rans ý, s. 1241) ki â le me git miþ es ki dost ve ah bap la rý na ka vuþ ma ya ve - O NU RU GÖN DR, Ý Â HÎ, sî le dir. Hem ha ki ki va tan - SIR R O DU TR! la rý na gir me ye vâ sý ta dýr. Ri sâ le-i Nur, el bet te bü tün fi lo zof la rý, Hem zin dan-ý dün ya - dün ya i lim ve hak er ba bý ný ça ðý ra cak ve her dan, bos tân-ý ci nâ na bir akl-ý se lim ve kalb-i ke rim o lan mü ba rek in dâ vet tir. Hem, Rah - san la rý ta le be si ya pa cak. Bu da in þa al lah u mân-ý Ra hî m in faz lýn - zak ta de ðil, ya kýn da ta hak kuk e de cek tir. dan, ken di hiz me ti ne Dün ya, ek se ri fi lo zof la rýn ve â lim le rin de di ði mu ka bil ahz-ý üc ret et - gi bi, yep ye ni bir o lu þun e þi ðin de dir. Dün ya, me ye bir nö bet tir. Hem nu ru nu a rý yor. Ha ki kat þa i ri Meh met  kif: va zi fe-i ha yat kül fe tin - O nu ru gön der, Ý lâ hî, a sýr lar ol du ye ter! den bir ter his tir. Hem u - Bu nal dý mil le tin â fâ ký bir sa bah is ter bû di yet ve im ti ha nýn tâ lim di ye, iþ te bu nu ra i þa ret et ti ði, bu gün biz ve tâ li mâ týn dan bir pay dos - ce bir ha ki kat tir. tur. z râ il ley his se lâm bu gün (Ta rih çe-i Ha yat, s. 539, n ka ra Ü niversitesi gel se, hoþ gel din, sa fâ gel din di ye Nur Ta le be le ri nin mek tu bun dan) a ni, zer re de, a tom al tý â lem say fa sýn da e sî rin par ça cýk la rýy la bir Kur ân ya zýl sa; bir de se ma say fa sýn da yýl dýz lar la ya zýl sa; her i ki ki tap da ha ri ka lýk ta, sa nat ta, ce mal ve ke mal de bir bi ri ne mü sa vi dir, e þit tir. Zer re ler o ka dar kü çük lü ðüy le be ra ber öy le bir ki tap týr ki, her say fa sýn da yüz ler ce ki tap ya zýl mýþ týr. Ken di kü çük dün ya la rýn da bin ler ce â ye ti ne re dey se za man sýz o kur lar. ýl dýz lar da i çin de ki he sa ba gel me yen zer re ler le bu ya rýþ ta ge ri kal maz lar. Ger çek te in sa noð lu nun yap tý ðý il mî ça lýþ ma lar, gök yü zü nün en u zak kö þe le rin den a tom al tý dün ya nýn en de rin â lem le ri ne ka dar yap tý ðý yol cu luk ta a kýl la ra dur gun luk ve ren he sap lar la ha re ket e den, de ði þen, dö nü þen, i cad e di len ve kay bo lan CRN de a ra nan par ça cýk ger çek te Ý mam-ý Mü bin den Ki tab-ý Mü bin e ge çiþ te ki Ý lâ hî te cel li nin bin ler cü zün den bi ri si dir... â lem le rin, küt le le rin ve par ça cýk la rýn Ý lâ hî kud re te mut lak i ta at le ri ni i lim ve fen pen ce re sin den gör me si ve tes bi hat la rý ný i þit me si dir. Bun ca ça lýþ ma ya rað men çö zü le me yen bin ler ce es ra ra ve ha ri ka lýk la ra sa hip zer re le rin ger çek güç ve kud re ti, on la rý yok luk ka ran lýk la rýn dan çý ka ra rak vü cud ren gi ni ve ren a ra tý cý la rý ný tes bih et me le ri ve zik ret me le ri dir. Ý lim a dam la rý nýn bu çar pýþ ma lar la ba zý par ça cýk la rý keþ fet me ye ça lý þýr ken yap týk la rý; kâ i na týn ilk ya ra tý lý þýn da ki ne ký yas la na ma ya cak ka dar kü çük de ol sa ken di öl çe ðin de ben zer þart lar mey da na ge tir mek tir. Çün kü kâ i na týn ve mad de nin ya ra týl ma sý þim di ki bil gi le re gö re, bir ne vî çe kir dek hük mün de ki yo ðun e ner ji nin sa ni ye nin mil yar da bir den da ha kü çük bir mer te be de mu az zam bir þe kil de pat la ma sýy la baþ la dý. O kü çü cük za man di lim le rin de kâ i nat, bu gün kü il min keþ fet me ye ça lýþ tý ðý bir ký sým par ça cýk lar dan i ba ret ti. Þim di ü zer le rin de bin ler se bep per de si ol sa da, ba zý par ça cýk la rýn im kân â le min de, ya ni var lýk la rý i le yok luk la rý nýn e þit ol du ðu bir â lem de ol du ðu da ha net ve da ha gö rü nür i di O þart la ra yak laþ mak o per de le ri nin bir kýs mý nýn a ra lan ma sý dýr. Söz ler de Zer re bah si þöy le baþ lar: Ta hav vü lât-ý zer rat; Nak kaþ-ý ze lî nin ka lem-i kud re ti, ki tab-ý kâ i nat ta yaz dý ðý â yât-ý tek vi ni ye nin hen gâ mýn da ki ih ti za za tý ve ce ve lâ ný dýr. 2 Zer re le rin vü cud giy me si ve ha re ke ti Nak kaþ-ý ze lî o lan Ce nâb-ý Hakk ýn kâ i nat say fa sý na kud ret ka le miy le tek vi nî â yet le ri yaz ma sý dýr. Her bir zer re nin he ye ca ný va hiy kâ tip le ri nin â yet le ri ya zar ken duy duk la rý he ye can gi bi dir. Zer re le rin ve par ça cýk la rýn mu az zam hýz la rý ve ha re ket le ri her an ta ze le nen þu â lem de em re i ta at te he ye ca ný, tit re þi mi ve ce ve la ný dýr Týp ký Ce nâb-ý Hakk ýn a za met ve kib ri ya sý kar þý sýn da bir mü min kal bi nin ür per ti si gi bi Zer re ler den, Tur da ðý na ve kâ i na týn en u zak kö þe le rin de ki dev ga lak si le re ka dar her þey Ce nâb-ý Hakk ýn em ri ne i ta at te o ka dar has sas týr ki, o nun haþ ye tin den par ça lan mak de re ce sin de dir. Bu mâ nâda kâ mil bir mü mi nin kal bi ne zer re den, ne de yýl dýz lar dan ge ri de ðil dir. ra nan par ça cýk ger çek te Ý mam-ý Mü bin den Ki tab-ý Mü bin e ge çiþ te ki Ý lâ hî te cel li nin bin ler cü zün den bi ri si dir. Söz ler de ki ay ný ba his te a çýk lan dý ðý gi bi her þey vü cu da gel me den ön ce ve gel dik ten son ra ki bü tün ö zel lik le ri ve ha re kâ tý ka der def te ri hük mün de ki Ý mam-ý Mü bin de ya zý lý dýr. Ý mam-ý Mü bin de kay de dil miþ o lan la rýn i cad ve in þa e dil me si i se kud ret ka le miy le Ki tab-ý Mü bin de, kâ i nat say fa sýn da, mad dî â lem de ya zýl ma sý gi bi dir. Baþ ka bir i fa dey le, eþ ya nýn, a to mun, a tom al tý par ça cýk la rýn halk e dil me si ve ha re kâ tý san ki za man ve me kân say fa sý na kud ret ka le min den sü zü le rek a kan mü rek kep gi bi dir Bu par ça cýk lar ne den bu ka dar ö nem li? Bel ki de bu ke þif ler le Ce nâb-ý Hak, ya kýn ge le cek te gün lük ha ya tý mýz da kul la na ca ðý mýz i le ri bir tek no lo ji nin ka pý sý ný a ça cak týr. Ýn sa noð lu na te fek kü rü ne ve hay ret sec de si ne kar þý lýk o la rak da ha i le ri bir tek no lo ji ih san e de cek tir. Na sýl ki yüz se ne ön ce ha yal e di le me yen ler bu gün gün lük ha ya týn vaz ge çil me zi ol du n cak u nut ma mak ge re kir ki baþ lan gýç de mek ay ný za man da bir son un da ka çý nýl maz ol du ðu nu tes lim et mek de mek tir. Bu se bep ler, a ra nan par ça cýk lar kâ i na týn baþ lan gý cý dýr, ya pý ta þý dýr an cak o kü çü cük par ça cýk lar da kâ i nat ka dar bü yük en di þe ler ve kor ku lar da giz li dir. n di þe bu zer re ler de ki has sas den ge le rin bel ki de bir ký ya me tin çe kir de ði ih ti ma li ni ta þý ma sý dýr. Söz ler de ki zer re bah si, Se be Sû re sin den dik kat çe ki ci bir â yet le baþ lar: Ýn kâr e den ler, Ký ya met ba þý mý za gel mez de di ler. Sen de ki: vet, gay bý bi len Rab bi me ye min ol sun ki ba þý ný za ge le cek tir. Ne gök ler de ve ne de yer de zer re ka dar bir þey On dan u zak ka la maz; bun dan kü çük ve ya bü yük ne var sa hep si ap a çýk bir ki tap ta ya zýl mýþ týr. 3 Kâ i nat bir zer re de baþ la dý ðý gi bi en ni ha ye tin de de bir zer re de bi te cek. Ö nem li o lan â ye tin i fa de et ti ði gi bi zer re mis kal i yi lik ve kö tü lü ðün he sa bý nýn so ru la ca ðý gü nü ha týr dan çý kar ma mak ta Dip not lar: 1. Söz ler, s Söz ler, s Se be Sû re si: 3.

3 HBR 27 RIK 2011 SI 3 ir ti ni as ya.com.tr y dýn Men de res y dýn Men de res in ve fa tý, ya þa dý ðý a cý lar ve uð ra dý ðý ka yýp lar yö nüy le me ri ka da ki Ken nedy a i le si ne ben ze ti len Men de res a i le - si nin dra mý ný bir kez da ha çok et ki li bir þe kil de ka mu o yu nun gün de mi ne ta þý dý. Ön ce, tek par ti zul mü ne son ve rip on yýl bo yun - ca mil le te hür ri ye tin haz zý ný ya þa tan Baþ ba kan bir ba ba nýn, ih ti lâl ci ler ta ra fýn dan as sý a da zin dan ve mah ke me le rin de her fýr sat ta a þa ðý la nýp tür lü e zi - yet ve iþ ken ce le re ma ruz bý ra kýl dýk tan son ra da ra - ða cý na çý ka rý la rak i dam e dil me si. r dýn dan bü yük oð lu nun intihar diye açýklanan þüpheli ölümü, son ra i kin ci a ða be yin tra fik ka za sýn - da ve fa tý. Bilâhare y dýn Men de res in yi ne bir tra fik ka za sýn da te ker lek li san dal ye ye mah kûm ol ma sý. Ve öm rü nün bu son ve zor dö ne min de bü yük bir i ti na ve ih ti mam la hep ya nýn da o lan e þi Üm ran Ha ný mýn yan lýþ teþ his e bað la dý ðý â nî ve fa tý. l bet te ki bu yan lýþ teþ his ko nu su nun ü ze ri ne gi dil me li. Doð ru i se ge re ði ya pýl ma lý ki, baþ ka has - ta lar da ben zer du rum lar la kar þý laþ ma sýn lar. ma y dýn Bey i çin ar týk bu nun an la mý yok. Ka der hük mü nü ic ra et ti, emr-i Hak va ki ol du. s ki le rin de di ði gi bi, ö lüm gel miþ ci ha ne, baþ að rý sý ba ha ne. Se bep is ter yan lýþ teþ his ve bu nun yol aç tý ðý ge cik me ler ol sun, is ter se baþ ka bir þey, ne ti ce de ðiþ mi yor. Ger çek þu: l lah ýn y dýn Be ye ver di ði ö mür 65. ya þýn da so na er di. Ço cuk lu ðu nu bir baþ ba kan ev lâ dý o la rak ya þa dý y dýn Men de res. O dö nem le il gi li çok gü zel ve an lam lý ha tý ra la rýn dan bi ri, kan dil ge ce le rin de ba - ba sýy la bir lik te Ýs tan bul ca mi le ri ni do laþ ma sý. Cum hu ri yet ta ri hi ne be yaz ih ti lâl o la rak ge çen 14 Ma yýs za fe rin den son ra ilk iþ o la rak, yýl lar dýr Türk çe o ku tu lan e za ný as lî þek li ne çe vi rip öz gür - leþ ti ren bir Baþ ba ka nýn oð luy du y dýn Bey. Bun dan do la yý Be di üz za man ýn Ýs lâm kah ra ma - ný il ti fa tý na na il o lan d nan Men de res in bu du - ruþ ve çiz gi si ni, y dýn Bey de muhafaza etti. Ba ba sý nýn ik ti dar ve ik bal dö nem le ri ne denk ge - len ço cuk lu ðu nun ar dýn dan, ilk genç lik a þa ma sýn - da 27 Ma yýs ve as sý a da trav ma sý ný ya þa mak du - ru mun da bý ra kýl dý. Ha yat þart la rý bir den aðýr laþ tý. n ne si Be rin Ha ným la bir lik te zi ya re ti ne git ti ði ba ba sýy la sa de ce i ki kez ve top lam bir bu çuk sa at gö rüþ me si ne mü sa a de e dil di. Son ra da o kor kunç i dam o la yý ger çek leþ ti. Gen ce cik ya þýn da böy le si ne a ðýr bir trav ma ya ma ruz ka lan y dýn Bey, ha ya tý nýn ka lan kýs mý na, do ya ma dý ðý ba ba sý nýn has re tiy le de vam et ti. Da ha son ra a ða bey le ri nin a cý sý ný ya þa dý. Bun la rýn üs te sin den gel me nok ta sýn da, has sas ve ký rýl gan mi za cýn dan kay nak la nan zor luk la rý, ço - cuk luk dö ne min de ba ba sýn dan al dý ðý tel kin ler le de güç le nmiþ olan i man, sa býr ve me ta netiy le aþ tý. Sü rek li o ku yan en tel lek tü el ve mü te fek kir bir ki - þi li ðe sa hip ol ma sý, ö nem li me zi yet le rin den bi riy - di. Hep bu a lan da kal say dý ve ak tif si ya set ten u zak du ra bil sey di çok da ha ve rim li o la bi lir di. Bil has sa Men de res çiz gi si nin son ra dan ü ze rin de çok oy na nýp, sü rek li sap tý rýl mak ve de je ne re e dil - mek is ten di ði de ðiþ ken ve çal kan tý lý bir si ya set or - ta mýn da y dýn Bey gi bi his sî ta ra fý a ðýr ba san bir in sa nýn ba þa rý lý ol ma sý çok zor du. Bu sebeple, ak tif si ya se tin i çin de ol du ðu dö nem - ler de gel git ve sav rul ma lar ya þa dý. Pa za ra ka dar de ðil, me za ra ka dar di ye rek gir di ði RP yi, 28 Þu - bat sü re cin de bý rak tý. Bu sü reç te yap tý ðý u ya rý lar la da o ce na hýn a ðýr e leþ ti ri le ri ne uð ra dý. De mok rat mis yo nun de va mý ol ma id di a sýy la si - ya set sah ne sin de yer a lan la rýn bu mis yon la bað - daþ ma yan ba zý ta výr ve du ruþ la rý da y dýn Men - de res in tep ki si ni çek ti. ma bu tep ki yi i fa de e diþ tar zý his sî mi za cý ný yan sý týr þe kil de ol du. Ve bu du rum ki mi is tis mar la ra ka pý aç tý. y dýn Bey Be di üz za man ýn tah lil le ri ne ve e ni s ya nýn yo rum la rý na ya kýn il gi gös te ri yor ve çok de ðer ve ri yor du. De fa at le mü lâ kat lar ver di ði Cev - her Ýl han la has ta ne çý ký þý ye ni bir gö rüþ me i çin söz leþ miþ, mu kad di me o la rak o kur la rý mý za se lâm gön der miþ ti, an cak na sip ol ma dý. l lah rah met ey le sin. Me kâ ný Cen net ol sun. Ce nab-ý Hak a i le si ne sa býr lar ver sin. KR ORI KPDI DOÐU na do lu Böl ge si nde et ki li kar ya ðý þý ve ti - pi ne de niy le 492 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Me - te o ro lo ji r zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le - rin den e di ni len bil gi ye gö re, Ka ra de niz ü ze rin - den ge len ya ðýþ lý ve so ðuk ha va nýn et ki si al tý na gi ren Do ðu na do lu Böl ge si nde kar ya ðý þý et ki li o lu yor. Kar ka lýn lý ðý r zu rum da 10, Kars ýn Sa - rý ka mýþ il çe sin de 40, Bay rak te pe Ka yak Mer ke zi i kin ci e tap pist le rin de 85 san - ti met re o la rak öl çül dü. Kar ya ðý þý ve ti - pi ne de niy le ð rý da 292, r zu rum da DNÝZCÝÝK Müs te þar lý ðý Ýs tan bul Böl ge Mü dür lü ðü ne bað lý Ýs tan bul i man Baþ kan lý ðý hiz met böl ge sin de bu lu nan 4 ge mi i le Tuz la i man Baþ kan lý ðý nýn hiz met a la nýn da yer a - lan 15 ge mi, çe þit li hu kuk sal se bep - ler den do la yý de mir le dik le ri yer den kur ta rýl ma yý bek li yor. De niz ci lik Müs te þar lý ðý Ýs tan bul Böl ge Mü dü rü Ce ma let tin Þev li, de niz ler de bu lu - 185, Kars ta 15 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. ol la - rýn ye ni den u la þý ma a çýl ma sý i çin Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re ter li ði e kip le rin ce ça lýþ ma baþ la týl dý. Pat nos-ð rý ka ra yo lun da buz lan ma ne de niy le u la þým güç lük le sað la ný yor. Böl ge de ge ce en dü - þük ha va sý cak lý ðý r zu rum da ek si 9, Kars ta ek si 7, r da han da ek si 6, ð rý ve Bay burt ta ek si 3, Ið dýr da ek si 2, r zin can da ek si 1 de re ce o la rak öl çül dü. r zu rum/a a Muþ ta da 255 köy ile ulaþým saðlanamýyor MUÞ T et ki li o lan kar ya ðý þý se be biy le 255 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re ter ar dým cý sý Þeh mus en tür, de vam e den kar ya ðý þý nýn yol aç ma ça lýþ ma la rý ný o lum suz yön de et ki le di ði ni söy le di. U la þý ma a çý lan köy yol la rý nýn, kar ya ðý þý nýn de vam et me si se be biy le u la þý ma ka pan dý ðý ný di le ge ti ren en tür, 13 e kip i le ça lýþ ma la rýn sür dü ðü nü, mer kez de 70, Ma - laz girtt te 30, Bu la nýk ta 55, Var to da 80, Has köy de 10 ve Kor kutt ta 10 ol mak ü ze re top lam 255 köy yo lu nun u la þý ma ka pa lý ol du ðu nu i fa de et ti. Muþ/ci han nan ve za man za man teh li ke o luþ tu - ran ge mi le rin ço ðu za man hu kuk sal sü reç ler ne de niy le de mir li kal dý ðý ný söy le di. Ýs tan bul Bo ða zý ndan ay da 4 bin i le 4 bin 500 a ra sýn da ge mi ge çi - þi nin ol du ðu nu söy le yen Ýs tan bul i man Baþ ka ný Mus ta fa z man, Ýs - tan bul i man Baþ kan lý ðý nýn hiz met böl ge sin de fa a li yet dý þý kal mýþ 4 ge - mi nin bu lun du ðu nu di le ge tir di. FO TOÐ RF: 19 ge mi Ýs tan bul u kor ku tu yor Tuz la i man Baþ ka ný Meh met - min ya zoð lu da so rum lu luk a - lan la rýn da 15 a det bu þe kil de ge - mi nin bu lun du ðu nu kay det ti. - ya zoð lu, þun la rý söy le di: Ba zý ge - mi ler yüz me ka bi li ye ti ni kay bet - miþ, ba zý la rý ta mi re deð mez ge - mi ler. a ni ta mi ri çok mas raf lý o - lan ge mi ler. Bu ge mi le rin gün lük ma li ye ti 2-3 bin do lar. Os man ga zi-1 fe ri bo tu, ken di im kân la rýy la e ni ka pý ya ge le - rek yol cu la rý ný tah li ye et ti. Feribotta hafif maddi hasar oluþtu Marmara da faciadan dönüldü MR M R de ni zin de Siv ri da a çýk la rýn da mey - da na ge len ge mi ka za sýn da Os man ga zi fe ri bo tu nun kap ta ný nýn dik ka ti ve tec rü be si sa ye sin de fa ci a dan dö nül dü ðü öð re nil di. Bur sa Gü zel ya lý dan Ýs tan bul a dün sa bah sa at da ha re ket e den Ýs tan bul De - niz O to büs le ri ne (Ý DO) a it Os man ga zi-1 ad lý fe ri - bot i le UND ge i sim li Ro Ro ge mi si sý ra la - rýn da Siv ri a da nýn 4 mil gü ney ba tý sýn da sür tüþ tü. Ka za so nu cun da her i ki de niz a ra cýn da da ha fif mad dî ha sar o luþ tu.e ni ka pý is ke le si ne i nen yol cu - lar, ka za da fe ri bot kap ta ný nýn dik ka ti sa ye sin de fa ci - a dan dö nül dü ðü nü söy le di. Ka za nýn ar dýn dan 830 yol cu ve 150 a raç ta þý yan Os man ga zi1 fe ri bo tu, ken di im kan la rýy la e ni ka pý ya ge le rek yol cu la rý ný tah li ye et ti. Ýs tan bul Va li li ði, Ký yý m ni ye ti Ge nel Mü dür lü ðü ve Ýs tan bul i man Baþ kan lý ðý nýn in ce le - me baþ lat tý ðý bil di ril di. Ýs tan bul/a a -ci han GS ye baþ vu ru da, ö zür lü a day lar i çin ye ni uy gu la ma ÜNÝVRSÝT gi riþ te bi rin ci a þa ma sý na vý o lan ük se köð re tim Ge çiþ Sý na vý na (GS) baþ vu ra - cak ö zür lü a day lar dan te ker lek li san dal ye i le sý - na va gir mek is te yen ler, bu ta le bi baþ vu ru for - mun da be lir te cek. ÖSM, 2012 Öð ren ci Seç me ve er leþ tir me Sis te mi (ÖSS) Ký la vu zu nda yer a lan ÖSS day Baþ vu ru For mu nda ye ni bir uy - gu la ma ya git ti. Kim lik, öð re nim, sý na va i liþ kin bil - gi ler i le i le ti þim bil gi le rin de yer al dý ðý form da, Ö zür Du ru mu Bil gi le ri a dýy la ye ni bir bö lüm o - luþ tu rul du. Bu a lan sý na va ö zür lü a day o la rak baþ - vu ran a day lar ta ra fýn dan dol du ru la cak. Di ðer a day - lar bu a la ný boþ bý ra ka cak. Bö lüm de a da ya ö zür du - ru mu i le sý nav da o ku yu cu ve i þa ret le yi ci yar dým cý sý nav gö rev li si is te yip is te me di ði so ru lu yor. Bu a - lan da yer a lan a çýk la ma kýs mý na, te ker lek li san dal ye i le sý nav gi re cek a day lar te ker lek li san dal ye i le sý - na va gir mek is ti yo rum ya za cak lar. Bu a lan da i - þa ret le me ya pan a day la rýn sað lýk ra por la rý ný ÖSM ye u laþ týr ma sý da ge re ki yor. n ka ra/a a Sü rü cü le re 10 yýl da 11,5 mil yar li ra ce za HR yýl yüz ler ce ki þi nin öl dü ðü tra fi ðe yö ne lik son 10 yýl da ül ke ge ne lin de po lis ve jan dar ma e kip le ri - nin yap tý ðý de ne tim ler de top lam 11 mil yar 651 mil - yon 998 bin 867 T tra fik ce za sý ya zýl dý. Bu de ne - tim ler de 5 mil yon 97 bin 574 a raç tra fik ten men e - dil di. m ni yet Ge nel Mü dür lü ðü Tra fik Hiz met le ri Da i re Baþ kan lý ðý ve ri le ri ne gö re, son 10 yýl da hem m ni yet Ge nel Mü dür lü ðü hem de Jan dar ma Ge - nel Ko mu tan lý ðý e kip le ri de ne tim le ri ar týr dý yýl la rý a ra sýn da ya pý lan on mil yon lar ca de ne - tim ler de ku ral la ra uy ma yan sü rü cü le re ce za yað dý. Ku ral ih la li yap týk la rý tes pit e di len a raç sü rü cü le ri - ne top lam 11 mil yar 651 mil yon 998 bin 867 T lik pa ra ce za sý ya zýl dý. Bir çok kent te mo be se ka me ra la rý nýn dev re ye gir di ði 2011 de i se ya zý lan ce za mik ta rý nýn bir bu çuk mil yar li ra yý bul ma sý bek le ni yor. 5 mil yon 97 bin 574 a ra cýn tra fik ten men e dil di ði 10 yýl lýk de ne tim ler de ku ral la rý hi çe say dý ðý be lir le nen 1 mil yon 528 bin 93 sü rü cü cum hu ri yet sav cý lý ðý na sevk e dil di. Bur sa/ci han FO TOÐ RF:

4 4 Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K RI DN Þ ÐI 1. y ný za man da bir den çok e þe sa hip ol ma du ru mu. 2. Mo tor lu, dört te ker lek li ka ra ta þý tý. 3. Mü zik li eð len ce le rin ya pýl dý ðý yer, ge ce ku lü bü. - Sýh hi te si sat ta su bo ru su nu üç yön lü kul la na bil me du ru mu na ge ti ren par ça. 4. Ý þa ret, a lâ met. - Si ne ma da gün düz gös te ri mi. 5. Gü - neþ doð ma dan ön ce ki a la ca ka ran lýk, þa fak vak ti. - No ta la mak tan e mir. 6. Ço cu ðun ku lak za rý nýn ar ka kýs mý nýn il ti hap lan ma sý. - Tar la nýn ya da bah çe nin alt kýs mýn da su la rýn bi rik ti ði yer. 7. Ço ðun luk la top rak ve - ya tah ta dan ya pý lan a rý ba rý na ðý. - Ki lo am pe rin ký sa sý. 8. ð len ce li, ha fif ko nu lu, i çin de bes te siz ko nuþ ma lar bu lu nan sah ne e se ri. - Fars ça da ay. 9. Ýn ce çe lik ten ya pýl mýþ, i ki ya ný kes kin tý raþ bý ça ðý. - I þýk pa rýl tý. 10. Ý yi - nin ki mi yö re le ri miz de söy le ni þi. - Nü büv vet, pey gam ber lik. 11. O to ri - te li, o to ri te sa hi bi. 12. av ru sa hi bi di þi. - la zýð'ýn es ki a dý. SO DN S Ð 1. Po li ti ka nýn te o ri ve pra ti ði ni in ce le yen, po li tik dav ra nýþ ve sis tem le ri a na liz e - den, sos yal bi lim ko lu. 2. Can lý bir var lý ðýn ya pa bi - le ce ði ba zý iþ le ri ya pan me ka nik ve ya e lek trik li a raç. - Sat ranç ta o yu nun ba þýn da ön sý ra ya di zi len, bu - lun duk la rý sý ra ü ze rin de ilk ham le de bir ve ya i ki ha ne gi de bi len se kiz kü çük taþ. 3. Ge mi le ri, fark lý i - ki su dü ze yi nin bi rin den ö bü rü ne a þýr mak i çin ya - pýl mýþ a ra ha vuz. - Hüc re za rý ve ri bo nük le i ka sit ü - re ti miy le kan o lu þu mun da gö rev li, bir çok en zim ak ti va tö rü nün ya pý sýn da bu lu nan, ek sik li ðin de bü - yü me ve döl ve ri min de a zal ma la ra yol a çan iz e le - ment.- U zak lýk be lir tir bir ni da. 4. Ce ma a te na maz kýl dý ran ki þi. - Bo ða gü reþ çi si. 5. Su ri ye'de Ýs ra il sý - ný rý na ya kýn stra te jik te pe ler. - Bit me yen, de vam e - den sü reç. 6. Ge nel a lý cý kan gru bu.- k ve u zun ta ne li bir çe þit ü züm. - Sil mek ten e mir. 7. Mü ca - de le si ni zor kul la na rak ve ya sa dý þý yol lar la ya pan ta raf tar. - Os man lý lar da il mi ye nin giy di ði bir tür üst lük. 8. s ki Türk ler de dev let.- Þöh ret yap mak; þöh re ti ya yýl mak. - Ý pek ve pa muk ip lik le do kun - muþ bez. 9. Ba zý or ga niz ma la rýn de met du ru mun - da ki o lu þu mu nu mey da na ge ti ren ip çik le rin her bi ri, lif. - y tak vi mi i le il gi li o lan. 10. Gü reþ te bir o yun. - Ta li ol ma yan yol. KÜTÜR SNT 27 RIK 2011 SI K Ý K F Ý Z N M Ý S P Ý Þ H H D Ý U M N F S N K H M R R Ý N M R T N N Þ Ý K K O S O Ý S S Ý BÝR ÖNCKÝ BUMCNIN CVBI M R R M U R Þ R Ý T Z R BUMC H N K a zýl ma mýþ gün lük ten Va kit ge ce, vü cu du mun her ta ra fý ný sa ran að rý - lar la de fa lar ca u yan dým. a da hiç u yu ma - dým de sem de o lur. Gü nün her sa a ti ni ya ta - ðýn i çer sin de ge çi ren be nim gi bi bir in san i çin, ge ce de gün düz de ay ný. Za man cen de re si i çer sin de, can sý ký cý að rý la rým gi bi sa at ler bir tür lü geç mek bil mi - yor. Þim di hu zu re vin de yim, ge ce nin ya rý sý, her ta raf ka ran lýk lar i çer sin de. Pen ce re nin ke na rýn dan ba - kýn ca gök te bir yýl dýz gö rü nü yor. Ý çer de ge ce lam - ba sý nýn ký sýk ý þý ðýn da ha yal me yal gö rü nen o da ar - ka da þým, çok tan de rin uy ku la ra dal dý. Be nim ken di iç â le mim, ha yal le rim, e mel le rim, ar zu la rým i le vü cu du mun að rý la rý, ne fes al dý ðým ha - ya týn ger çek le riy le kar þý kar þý ya. Ge ce ka ran lý ðý gi bi, ge le ce ðe a it hiç bir þey be lir gin de ðil, kar ma þýk duy - gu lar i çer sin de yim. Ge ce nin ses siz li ði i çer sin de þu ge len a yak se si ge ce gö rev li si nin ol ma lý! Ger çi sý kýn tý la rý mý ber ta raf e de - mez a ma laf ol sun di ye, yal nýz lý ðý mý pay laþ mak i çin su ver me si ni is te sem mi a ca ba? ok is te me ye yim! Ýh ti yaç o lur sa al mam i çin felç li ol ma yan sol ko lum la u za na bi - le ce ðim e ta je rin üs tü ne su koy muþ tu za ten. O nu ge - rek siz ra hat sýz et miþ o lu rum. Bu sa at ler de ý þýk, ses, ne - fes ten baþ ka bir þey ol maz bu ra lar da, ko ri dor lar da. Ge le ce ðe a it ü mit le rim le bir lik te dün ya ya a it bü tün bað la rým kop muþ va zi yet te. Ben düþ kün le þin ce ya ký - ným da ki in san lar, bi rer bi rer ben den u zak laþ tý lar. Ge - le cek te bir þey ler ya pa bi le cek me ca lim kal ma dý. Geç - miþ te ka lan genç li ðim de ki gü cüm le yap tý ðým ça lýþ ma - la rý, iþ le ri, ba þa rý la rý ha týr la yýp te sel li bul mak i çin ken - di me güç ve me ta net tel kin et me li yim. Ken di mi bi raz ra hat la týr, to par la rým. Bel ki böy le ce far ký na var ma dan za man ge çer, ge ce yi at la tý rým. Genç li ðim, gü zel li ðim, gü cüm, e ner jim ve her ke sin im re ne rek bak tý ðý, ö zen di ði var lý ðým ge ri ler de kal dý. aþ lý vü cu dum ça re siz, þu an da has ta lýk lar la, ü zün tü - ler ve ke der ler le uð ra þý yor. Felç li, has ta ve baþ ka sý nýn ve re ce ði bir bar dak su ya, bir se lâma ve te bes sü me muh taç du rum da yým. Bir ta ra fým his siz ve ha re ket siz. y na lar da ki ger çek se, þa ka ðým da be yaz la mýþ saç la rým da ðý nýk, yü zü mün de ri le ri ký rý þýk ve sar kýk, göz le ri min al týn da mor hal ka lar, ba kýþ la rým bu ðu lu ve dur gun. a kýn la rým dâ hil her ke sin ba na a cý dý ðý ný, ü zül dü ðü nü ve gö rü nü þüm de ki se vim siz li ði mi ba kýþ la rýn dan his se - di yo rum. Hoþ lan ma sam da, ka bul len me sem de ger - çek böy le. Genç lik yýl la rý mý ha týr la ya rak fe rah la mak, te sel li bul mak is ti yo rum. Baþ ka tür lü za man geç mi yor, sa - bah ol mu yor. Genç, ya ký þýk lý, var lýk lý, ba þa rý lý bir in san - dým. Hay l lah yi ne yap tý ðým yan lýþ lar, ha ta lar, hak sýz - lýk lar, iþ le di ðim on ca gü nah lar kar þý ma çý kýp gö zü mün ö nü ne gel di ler. On lar ak lý ma gel dik çe piþ man lýk lar i - çer sin de be ni ü zü yor, a zap ve ri yor! Ney se on dan da vaz geç tim. Mak sat ken di mi fe rah - lat mak sa o za man ge çen gün o da ma ge le rek be ni zi - ya ret e den ba þý ör tü lü, nur yüz lü, pý rýl pý rýl geç bir kýz ço cu ðu nun an lat týk la rý ný ha týr la ya yým ba ri. Çok ho þu - ma git miþ ti. Ba na, l lah se ni çok se vi yor de miþ ti. Ýl gi mi çek ti - ði ni gö rün ce de vam et ti: Se ni hiç lik ten, yok luk tan bir zer re den mey da na ge tir miþ. Taþ, a ðaç, hay van yap ma - mýþ, in san lýk mer te be si ne yük selt miþ. Bin ler ce ni met - ler ih san et miþ. Hâ lâ da ha ni met ler, rý zýk la rý ve lü tuf lar i çin de sin. Müs lü man lýk na sip et miþ. Çok za man sýh - hat a fi yet i çer sin de bu lun muþ sun. Sa na u zun ö mür ve yaþ lý lý ðý ver miþ. Ý çi niz de be li bü kül müþ ih ti yar la rý nýz ol ma say dý, be lâ lar ü ze ri ni ze sel gi bi dö kü le cek ti de - miþ sev gi li Pey gam be ri miz (asm). Biz siz le rin du â la rý - nýn sa ye sin de ya þý yo ruz. Ba na bun lar an la tý lýn ca ba ya ðý ra hat la mýþ tým. l la - hýn bi ze bah þet miþ ol du ðu ni met le ri ni ve rah me ti ni ha týr la mýþ tým. l lah a i na nýp gü ve nin ce, o nu se vip dost e di nin ce bü tün sý kýn tý la rýn ge çi ci o la ca ðý ný, a hi - ret te e be di o la rak ni met ler ih san e de ce ði ni dü þün - müþ tüm. Da ha son ra baþ ka bir gün zi ya ret çi gu rup tan genç bir ço cuk da fark lý bir þey ler söy le miþ ti. On lar da çok ho þu ma git miþ ti. l lah a o lan i nan cým, gü ven cim, mu hab be tim art mýþ tý. O gün den be ri bol ca du â lar et - me ye, sað lam e lim le tes pih çek me ye gay ret e di yo rum. Ge ce nin bu sa a tin de, ra hat la mak i çin on la rý da ha - týr la ma ya ça lýþ ma lý yým: l lah sa na mü kâ fat o la rak yaþ lý lýk ve has ta lýk ver miþ. Genç i ken, gaf let tey ken, gü - nah lar ve ha ta lar i çer sin dey ken, töv be et me den hu zu - ru na al ma mýþ. Za man ta ný mýþ, ö mür ver miþ. Du â la rý - nýn ka bul e dil me si ne ve si le i çin has ta lýk ve yaþ lý lýk ver - miþ. Her yap tý ðýn du â yý ve is tið fa rý ka bul e di yor. Sa býr ve þü kür e der sen her bir sa a tin bir gün i ba det et miþ ka dar kýy met li dir e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT U R Ge nel Mü dür Re cep TÞ CI a yýn Ko or di na tö rü b dul lah R ÇIK BÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) N K R TM SÝ CÝ Ý ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: MN TM SÝ CÝ Ý ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC TM SÝ CÝ Ý ÐÝ: v ni fen di Sok., No: 13, ef ko þa. Tel: Bas ký: Ýhlâs Gazetecilik.Þ. Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ R Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMN Spor di tö rü rol DO URN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDBK Ha ber Mü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met K R Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBN Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ Ç ÜZ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN N MZ V KÝT RÝ Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak ef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý Hic rî: 2 Safer 1433 Ru mî: 14 K. vvel 1427 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta SOS an tro po log Su at Tur gut, Türk des ta ný nýn ya zýl dý ðý Ça nak ka le Sa va þý, mil lî mü ca de le de yer a lan ka dýn kah ra man lar - dan ve üç bü yük fut bol ku lü bü o yun cu la rý - nýn Ça nak ka le de ki hi kâ ye le rin den son ra Fran sa nýn Mon dros teþ kes n laþ ma - sý ndan son ra iþ gal et ti ði Þan lý ur fa, Ga zi an - tep, Kah ra man ma raþ ve da na da r me ni çe te ler le bir lik te hal ka yap tý ðý zul mü çiz gi ro man la ra ak tar dý. Çiz gi ro man la rýn se nar - yo ya zar lý ðý ný ya pan Su at Tur gut, geç mi þi - ni bil me yen le rin ge le cek le il gi li ha ya li ve he de fi o la maz dü þün ce siy le yo la çý ka rak Türk mil lî mü ca de le si ni, al gý la ma sý en ko - lay ve en ka lý cý yol o lan çiz gi ro man la ra ak - tar ma ya ka rar ver di ði ni söy le di. Bi zim geç - li ði miz, ço cuk lu ðu muz ya ban cý sah te kah - ra man la rý ta ný mak la geç ti. Ken di de ðer le - rin den ve kül tü rün den bi ha ber o lan in san - la rý mýz, ço cuk la rý mýz o sah te dün ya i le kan - dý rý lý yor di yen Tur gut, Biz ger çek kah ra - man la rý mý zý genç le ri mi ze ak ta ra ca ðýz þek - lin de ko nuþ tu. Türk ta ri hi ni re sim li ro man ha li ne ge ti rir ken top lu mun or tak de ðer le ri - ni or ta ya çý ka ra cak þe kil de ön ce Ça nak ka le Sa va þý ný da ha son ra Ýs tik lal Har bi Ka dýn Kah ra man la rý ný, Fe ner bah çe, Be þik taþ ve Ga la ta sa ray ýn fut bol cu la rý nýn Ça nak ka le Sa va þý nda ki hi kâ ye le ri ni re sim li ro ma na ak tar dýk la rý ný kay det ti. Tur gut, Bir sos yal an tro po log o la rak vur gu la mak is te di ðim þey, bir top lu mu bir a ra da tu tan or tak de - ðer ler dir. Bir top lu mu ay rýþ tý ran da de ðer - le rin par ça lan ma sý dýr, fe sat lýk to hum la rý dýr. Do la yý sýy la biz mil let o la rak ken di or tak de - ðer le ri mi zi or ta ya çý ka rýr sak, mil lî kar deþ lik duy gu su da kök leþ miþ o la cak týr de di. Tür - ki ye de bu çiz gi ro man ça lýþ ma sý i le bu an - lam da bir il ki ger çek leþ tir dik le ri ni i fa de e - den Tur gut, bu ro man la rýn 7 den 77 ye her - ke sin göz yaþ la rýy la o ku ya ca ðý ve ta ri hi ni öð re ne ce ði ni e ser ler ol du ðu nu söy le di. Ç ÞÝT Ý DÝ R D DÜN NIN DÖRT BÝR KÖ Þ SÝ N U Þ CK Fran sa Mec li si nde 1915 o lay la rýy la il gi li r me ni id di a la rý nýn in ka rý ný suç sa yan ya sa ta sa rý sý ný ka bul et me si nin bir in san o la rak çok zo ru na git ti ði ni di le ge ti ren Tur gut, þöy le de di: Fran sa nýn u ta na ca ðý ye te ri ka dar kir li ta ri hi var. Vic da ný i le ko nu þan bir in san o la rak þu nu söy lü yo rum; dün ya da soy ký rým yap ma - ya cak tek ül ke var sa o da Os man lý ve Türk - ler dir. Os man lý en güç lü ol du ðu dö nem de soy ký rým yap ma dý da or du la rý da ðý týl dý ðý dö - nem de mi soy ký rým yap tý? Os man lý nýn bit ti ði za man da Ma raþ ý, n tep i, da na yý iþ gal e den Fran sa, r me ni le ri em per ya list a maç la ku lan - mýþ Türk ler e a kýl al maz zu lüm ler uy gu la mýþ ve bun la rý er me ni çe te ler le bir lik te yap mýþ týr. s lýn da Türk soy ký rý mý ya pýl dý. Fran sa ben ce vic dan ak la ma ya pý yor. Fran sa r me ni le ri de - ðil ken di ni ak la ma ya ve giz le me ye ça lý þý yor. Bu ger çek le ri dün ya da ki tüm mil let le re an lat ma lý - yýz. Bu çiz gi ro man la rý Fran sýz ve r me ni ce da hil, Ýn gi liz ce, Rus ça, Ýs pan yol ca gi bi çe þit li dil le re çe vi re rek söz de r me ni soy ký rý mý ný ka - bul e den ül ke le rin par la men to, mil let ve ki li ve ka nat ön der le ri ne gön de re ce ðiz. Bu çiz gi ro - man la rý ay rý ca in ter net si te miz den de dün ya - nýn her kö þe sin de o ku nur ha le ge ti re ce ðiz. Bu gay ret le rin pa ra ka zan mak i çin de ðil pa ra kay - bet mek i çin yap tý ðý ça lýþ ma lar ol du ðu nu i fa de e den Tur gut, Bu e ser le rin genç li ði mi ze ka - zan dý rýl ma sý ha lin de ben i na ný yo rum ki bir lik ve be ra ber li ðe, ge le ce ðe en bü yük to hu mu at mýþ o la ca ðýz de di. Ýs tan bul / a a Mil lî mü ca de le, çiz gi ro man ol du SOS NTROPOOG SUT TURGUT, FRNSIZR IN ÝÞG TTÝÐÝ DN, KHRMNMRÞ, GZÝNTP V ÞNIURF D RMNÝ ÇTR BÝRÝKT HK PTIÐI ZUMÜ ÇÝZGÝ ROMNR KTRDI. Su at Tur gut, Geç mi þi ni bil me yen le rin ge le cek le il gi - li ha ya li ve he de fi o la maz dü þün ce siy le yo la çý ka - rak Millî Mücadele yýllarýný, al gý la ma sý en ko lay ve en ka lý cý yol o lan çiz gi ro man la ra ak tar ma ya ka rar ver di ði ni söy le di. FO TOÐ RFR: Þe bi rus a ka pa nýþ töreni dü zen len di nspp HÝ R Çar þý, Þeb-i rus faaliyetleri çer çe ve - sin de Mev lâ nâ Ce la led din Ru mi nin 738. vus lat yýl - dö nü mü dolayýsýyla Bal mu mu Hey kel Mü ze sinde çok özel bir tören yapýldý. Ge le nek ve ge le ce ði ay ný ça tý al týn da bu luþ tu ran Sapp hi re Çar þý, Mev lâ nâ Ce la led din Ru mi nin 738. vus lat yýl dö nü mü nü 23 ra lýk ta ri hin de Bal mu mu Hey kel Mü ze si nde ger - çek leþ tir di ði bir et kin lik le kut la dý. Mev lâ nâ ði tim ve Kül tür Der ne ði Baþ ka ný b dül ha mit Çak - mut un ka tý lý mýy la dü zen le nen or ga ni zas yon da ney sa nat çý sý eþ li ðin de 3 se ma zen de ö zel bir gös te ri ser gi le di. Tö ren de ko nuk la ra yö ne lik bir ko nuþ ma ya pan b dül ha mit Çak mut se ma tö re ni nin, bü yük bes te ler le 3 devr-i ve le di ve 4 se lâ mý nýn ol du ðu, bü tün tö re nin að da lý bir þe kil de an la týl dý ðý bir di nî ri tü el ol du ðu nu an lat tý. Mev le vi li ðin çok ö nem li bir kül tür ol du ðu nu ve ü ze rin de çok cid dî ça lý þýl ma sý ge rek ti ði ni kay de den Çak mut, Bü yük bir vir tü oz o la bi lir si niz, a ma a yi n-i þe rif le ri bil me niz lâzým di - ye ko nuþ tu. Kül tür Sa nat Ser vi si Dil ve de bi yat Der ne ðinde se çim nýs TN BU Bü yük þe hir Be le di ye si Baþ kan Da nýþ - ma ný Ga ze te ci-a zar Nev zat Bay han, dil a la nýn da ba þa rý lý ça lýþ ma lar yap mak ta o lan Dil ve de bi yat Der ne ðinin 2. O la ðan Ge nel Ku rul un da ði tim ve Kül tür Ýþ le rin den So rum lu Ge nel Baþ kan ar dým - cý sý se çil di. k rem r dem, kur du ðu Dil ve de bi yat Der ne ði nin ge nel baþ kan lý ðý na ye ni den se çi lir ken, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Baþ kan Da nýþ ma ný Ga ze te ci a zar Nev zat Bay han da Dil ve de bi yat Der ne ði nin 2. O la ðan Ge nel Ku rul un da ði tim ve Kül tür Ýþ le rin den So rum lu Ge nel Baþ kan ar dým - cý sý oldu. Kül tür Sa nat Ser vi si 500 yýl lýk ca mi ve han, de ve gü reþ le riy le ta ný týl dý nk NU NÎ Sul tan Sü ley man ýn Ro dos se fe ri sý ra sýn - da a ta ðan a bað lý Bo zü yük bel de si ne yap týr dý ðý yak - la þýk 500 yýl lýk Ka nu ni Ca mi si ve ha ný, De ve Gü reþ - le ri Fes ti va liy le fo toð raf sa nat çý la rý ve tu rist le re ta ný - týl dý. Bo zü yük Be le di ye Baþ ka ný a þar Gen cel, Os - man lý pa di þah la rýn dan Ka nu nî Sul tan Sü ley man ýn yap týr dý ðý yak la þýk 500 yýl lýk ca mi i le ha nýn, de fi ne av cý la rý ta ra fýn dan ta lan e dil di ði ni, ca mi nin gi ri þin de yer a lan ta ri hî ki ta be nin de ça lýn dý ðý ný kay det ti. Ta - rih çi le rin, Ka nu nî Sul tan Sü ley man ýn, 1523 te Bo zü - yük ten ge çe rek Ro dos se fe ri ne çýk tý ðý ný ve 1525 te ay ný gü zer gâh tan Ýs tan bul a dön dü ðü nü an lat tý ðý na de ði nen Gen cel, v li ya Çe le bi nin Se ya hat na me - si ne gö re Ka nu nî, 1523 te Bo zü yük ten geç ti ði es na - da bu ra ya bir ca mi ve han ya pýl ma sý ný is te miþ, o ta ðý - ný i se ca mi nin bu lun du ðu nok ta ya bir ok a tý mý me - sa fe si ne kur muþ de di. Muð la / a a Kanuni Camisi ve haný, define avcýlarý tarafýndan talan edilmiþ. FO TOÐ RF:

5 27 RIK 2011 SI MK 5 Sev gi de, düþ man lýk duy gu su da i ki tür lü dür: Ha ki kî ve me ca zî. Ve bu i ki duy gu bir bi ri ne zýt týr; ý þýk ve ka ran lýk gi bi ger çek te bir a ra ya gel mez ler. Han gi si nin se be bi ga lip i se, o ha ki ka tiy le kalb de bu lu na cak; o nun zýd dý ger çek te ol ma ya cak týr. Me se lâ bir kalp te ha ki ki sev gi bu lun sa, o va kit düþ man lýk me ca zî o lur, a cý mak sû re ti ne dö nü þür. ðer düþ man lýk se be bi ga le be ça lýp, düþ man lýk, ha ki ka tiy le bir kalp te bu lun sa, o va kit mu hab bet me ca zî o lur, gös te riþ ve te mel lûk su re ti ne gi rer. 1 VCÝZ fer sa dog ni as ya.com.tr Ha yat ve ci had ren gi Ri sâ le le rin ren gi; ha ki ka tin far kýn da lýk lý gö rün tü sü, ba riz be lir gen li ði, fark et ti ri ci ve ha yat ha týr la tý cý hâ li. Sý ra dan bir renk de ðil o nun ren gi ve dü þü nül me den, ir de len me den rast ge le ve ril miþ bir renk de de ðil. Ýn san i çin ha ya týn ren gi ne? de nir se kýr mý zý dan baþ ka ak la ge len var mý? Kan ve kýr mý zý; can lý lýk ve ha ya týn a ký þý. O renk li a kýþ ol ma sa ha yat o lur mu? kýl dan kal be kalp ten a ký la, vü cu dun en üc ra kö þe si ne git me se ve tek rar ge ri dön me se, in san i çin ha yat tan bah set mek müm kün mü? Ka nýn çe kil di ði ve ak ma dý ðý yer; ha ya týn ol ma dý ðý yer. Hüc re le re be sin le rin git me si, ar týk la rýn tek rar kan yo luy la top lan ma sý; in san ha ya tý i çin ol maz sa ol ma zý. Kalp ka dar hüc re nin kal bi, kal bin hüc re si nin bu ka na ih ti ya cý var ve o ih ti ya cýn ren gi kýr mý zý. Ri sâ le ler ma ne vî ha yat bah þe der ni te lik te; tev hid, nü büv vet, ha þir ve di ðer i mâ nî ha ki kat le ri ak la tes pit et tir di ði gi bi kal bi gý da lan dý rý yor, ru hu ci lâ lan dý rý yor, nef si tes hir e di yor, la ti fe le ri tat min e di yor. Ha ne-vü cu dun her ye ri ne u la þý yor; u laþ ma dý ðý dü þün ce hüc re si, et ki le me di ði duy gu ka na lý yok. Mü tem mim bir tat min kâr lýk ve ri yor ta kip çi si ne; dün ya ha ya tý na a hi ret nok ta-i na za rýn dan bak tý rý yor, saf tev hid i le ev ve li â hir le, za hi ri ba týn la bu luþ tu ru yor, her þey den ve her bir þey den O na gi den yol lar a çý yor. Dün ya ve a hi ret ha ya tý na aç tý ðý kar þý lýk lý ka nal lar la kalp te ma ne vî bir cen ne tin çe kir de ði ni his set tir di ði gi bi, gü nah ta da mâ ne vî bir ce hen ne min var lý ðý ný pe þi nen ha týr la tý yor. Ha yat tan kop ma dan ha ya ta ku þa tý cý, kap sa yý cý, de rin lik li bir u fuk ba kýþ la bak tý rý yor. Sa de ce ak lý ö ne çý kar mý yor ve ya sa de ce kal bi yü celt mi yor. Hik met ka ný ak lý da bes li yor, ru hu da, lâ ti fe le ri de Ýl lâ ki kalp on suz ol mu yor, sa de ce o nun la da ek sik ka lý yor. Ma ne vî vü cut ha ya tý baþ ka na sýl sað lýk lý o lur ve ha ya ti ye ti ni de vam et ti rir? Ma ne vî vü cut sað lam sa þüp he vi rüs le ri ne, ves ve se mik rop la rý na, tem bel lik has ta lý ðý na, zevk tir ya ki li ði ne kar þý mu ka ve met e di lir, ci had hü cu mu na ge çi lir. Kan ye ni len me li, a kýþ kan lý ðý de vam et me li ki ci had ta ze len sin, nef sî hü cum lar, þey ta nî des tek ler ber ta raf e dil sin. Kýr mý zý kap lý ki tap la rý dem ve da mar la ra iþ le yin ce ye ka dar o ku mak böy le bir o ku mak ol ma lý. Kan ve gül; nef se di ken, kal be gül; gön lü gül dü re cek baþ ka ne dir? Ri sâ le le ri ren gin den baþ la ya rak ye ni den o ku mak; ma ne vî ha ya tý mý za ha yat ka ta cak, ci had aþ ký mý zý ye ni den a lev len di re cek. On lar ra fa ko na cak de ðil, ha ya ta a ký tý la cak renk ler. y tevekkülsüz insan! klýný baþýna al, tevekkül et. Tâ bütün kâinatýn dilenciliðinden ve her hâdisenin karþýsýnda titremekten ve hodfüruþluktan ve maskaralýktan ve þekàvet-i uhreviyeden ve tazyikât-ý dünyeviye hapsinden kurtulasýn. Bediüzzaman, Sözler, 23. Söz., 3. Nokta, s. 285 Mecazî muhabbet ve düþmanlýk Me ca zî sev gi, biz zat ne fis ve mad de he sa bý na, o nun fa ni, ge çi ci, so lan, yok o lan yö nü ne o lan sev gi dir. 2 Me se lâ, bir el ma yý, O nu an ma dan, O nun Ha bîb is mi nin yan sý ma la rý ný dü þün me den þu ur suz ca ye mek... Ha ki ki sev gi i le me ca zi sev gi a ra sýn da ki in ce li ði fark et mez sek, kalp sev gi çe þit le ri a de din ce par ça la nýr; ru hu mu zun den ge si bo zu lur. Sev gi nin de yay dý ðý bir e ner ji var dýr. Ger çek ve ya me ca zî sev gi dal ga boy la rý mu ha ta býn kal bi nin ra da rý na çar par ve o nun se vi ye si ni his se der. Ha ki ki sev gi, ý þýk tan hýz lý dýr. I þýk, dün ya yý sa ni ye de ye di kez do la þa bi li yor sa; sev gi ye di yüz kez do la þýr ve her se fe rin de sa hi bi nin sev gi si ne sev gi ka tar! Zi ra, l lah ý se ven, son suz bir sev gi ye ka vu þur. Böy le bir kalb de l lah i çin se ver. Ger çek ten Ha bib o lan l lah i çin se ve nin kal bi, l lah ýn e vi dir. Bey tul lah ta i se düþ man lýk duy gu su, ha ki ki an la mýy la bu lu na maz, l lah sev gi si i le me ca zi o lur ve a cý ma sû re ti ne dö nü - Dev le te bað lý bi rim le rin te rör ve tra fik i le il gi li is ta tis ti kî bil gi le rin de tay la rý or ta da. Her is te yen ki þi, bun la ra ba kýp a cý fa tu ra nýn bi lân ço su nu gö re bi lir. Glo bal o la rak i fa de et mek ge re kir se: 1) Te rör den do la yý son 30 yýl da ki can kay bý mýz bin ci va rýn da. Tra fik ka za la rý se be biy le ay ný sü re zar fýn da ki can kay bý mýz i se, en az dört mis li faz la o lup yak la þýk 150 bin ci va rýn da dýr. 2) Te rör den do la yý, yak la þýk 25 bin in sa ný mýz ya ra lan dý, ya hut sa kat kal dý. ýl da bin ki þi ye yak la þý yor. Tra fik ka za la rý se be biy le bir yýl i çin de (ö zel lik le 2000'li yýl lar da) ya ra la nan ve ya sa kat ka lan in san la rý mý zýn sa yý sý i se, or ta la ma 100 bin dir. 30 yý lýn ye kû nu i se, bu gi diþ le ne ya zýk ki 3 mil yo nu ge çe cek gi bi gö rü nü yor. a ni, te rör bi lan ço su nun yüz mis lin den de faz la bir bir ra kam. 3) Son 30 yýl da ya þa nan yak la þýk 5 mil yon ka dar ha sar lý tra fik ka za sý nýn se be bi yet ver di ði mil yon lar ca do lar lýk mad dî ka yý býn da, te rö re har ca nan mad dî ka yýp tan a þa ðý ka lýr ta ra fý yok tur. akýn Tarih azýlarýý Si ya se tin as ke re bu laþ ma sý ný ve as ke rin si ya se te ka rýþ ma sý - ný son de re ce yan lýþ ve sa kýn - ca lý bu lan Be di üz za man Sa id Nur sî, I I. Meþ rû ti ye tin i lâ nýn dan son ra (1909) as ker le rin si ya sî ve i de o lo jik ce re yan la ra ka pýl dý ðý ný fark e din ce, e ni çe ri le rin ba þý na ge len ü zü cü ha di se le ri ha týr la ya rak Vol kan ga - ze te sin de yaz mýþ ol du ðu bir ya zý - dan þu söz ler le bah se di yor: "Ben i þit tim ki, as ker ler ba zý ce - mi yet le re in ti sap e di yor lar. e ni çe - ri le rin ha di se i müt hi þe si ha tý rý ma gel di. Ga yet te lâþ et tim. Bir ga ze - te de yaz dým ki, þim di en mu kad - des ce mi yet, ehl i i man as ker le rin ce mi ye ti dir." Be di üz za man, Di vân ý Harb i Ör - fî'de ki du ruþ ma sýn da, ay ný mev zu - nun de va mý o la rak, 31 Mart Vak'a sý es na sýn da as ker de ki i ta a tin bo zul - ma sý na zi ya de siy le ü zül dü ðü nü ve bü tün ga ze te le re þu me âl de be ya - nât ver di ði ni i fa de e der: "y as ker ler! Za bit le ri niz bir gü - nah i le ne fis le ri ne zu lüm e di yor lar - sa, siz o i ta at siz lik le o tuz mil yon Os man lý ve üç yüz mil yon nü fus u Ýs lâ mi ye nin hak la rý na bir ne vi zul - me di yor su nuz. Zi ra; u mum Ýs lâm ve Os man lý la rýn hay si yet, sa a det ve þür. Çün kü, i man ý þý ðýy la do lan kal be, ka ran lýk o lan düþ man lýk duy gu su gi re mez. Düþ man lýk þef ka te, a cý ma ya in ký lâp e der. 3 Düþ man lýk ka ran lýk ve kir li lik ol du ðu na gö re, o nu an cak sev gi ý þý ðý i le yok e der, mu hab bet su yu i le a rýn dý ra bi li riz. a ký tý i man nu ru o lan sev gi nin ý þý ðý i çi mi ze gir se, di ðer duy gu la rý mýz da ay dýn la nýr. Dý þý mý za ak se de rek mu ha tap la rý mý za u la þýr. Sev gi, e ðer ha ki ki an la mýn da, ya ni l lah he sa bý na ol maz sa, me ca zi o lur ki, bu i se gayr-i meþ rû bir sev gi dir. Bu tür sev gi yi, þöy le ta rif e de bi li riz: * Baþ ka sý na düþ man lýk bes le ye rek tel kin e di len; 4 * al nýz mad de ye, nef se, ha sis çý kar la ra hiz met e den; * Sev gi yi ve re ne, sev gi li le ri a ra ta na yö nel til me yip; hak sýz, yer siz, gayr-i meþ rû bir tarz da is ti mal e di len; * Düþ man lý ða, 5 aç ca na va ra ve nef se kar þý bes le nen. 6 Bü tün bun la ra i lâ ve ten, bir de sýrf tra fik sý ký þýk lý ðý, tý ka nýk lý ðý ve kar ga þa sý se be biy le ay rý ca har ca nan e ner ji, be yin, si nir, ya kýt, va kit gi bi ö nem li fak tör ler var ki, bun la ra a it bi lân ço tab lo la rý i se, cid den ür kü tü yor, ür per ti ve ri yor. Tür ki ye ge ne lin de, bü yük þe hir ler de ve ö zel lik le de Ýs tan bul'da ya þa yan lar, he men her gün yu ka rý da say dýk la rý mý zýn bi re bir þa hi di di ler: Ül ke nü fu su nun yak la þýk dört te bi ri ni ba rýn dý ran ve ya rý dan faz la nü fu su nu bir þe kil de a ðýr la yan Ýs tan bul'un tra fik der di, cid den ar týk çe kil mez, kat la nýl maz bir rad de ye çýk tý. Ö zel lik le haf ta ba þý (Pa zar te si) ve ya haf ta so nu (Cu ma) gün le rin de, sa bah me sa i ye gi diþ ve ya ak þam iþ dö nü þü sa at le rin de, Ýs tan bul'a ne fes al dý ran he men bü tün a na ar ter ler de tra fik tý ka ný yor, yer yer dur ma nok ta sý na ge li yor... He le, ay ný sa at ler de bir de ha va ya ðýþ lý i se, o da ya nýl maz tra fik çi le si büs bü tün ar tý yor, kat mer li bir ha le ge li yor. Böy le si du rum lar da, sü rü cü le rin de, yol cu la rýn da si nir sis tem le ri bo zu lu yor, laç ka la þý yor, tah rip o lu yor. de ta si nir kü pü ne dö nen ba zý in san la rý mý zýn sab rý, ta ham mü lü ar týk tü ken me nok ta sý na ge li yor. Ha liy le, bu gi bi du rum lar da ih lâl ler, ka za lar ve kav ga lar ka çý nýl maz o lu yor. Kü çü cük bir ký výl cým, ba sit çe bir ba ha ne, or ta lý ðýn sa vaþ a la ný na dön me si ne ye ti yor. Bu ra da a nlat týk la rý mýz, ka tiy yen mü bâ la a ða de ðil dir. k si ði var, faz la sý yok tur. Gayr-i meþ rû sev gi, ta biî ol ma dý ðýn dan so nu cu, mer ha met siz ce a zap çek mek tir. 7 e rin de, öl çü sün de sarf e dil me di ðin den in ci tir, ya ra lar, sol du rur ve a cý ve rir. U huv ve tin ze de len me si ve ya te za hür et me me si; sa de ce düþ man lýk e den ler a ra sýn da de ðil, tüm in san lýk i çin ze hir dir. Bu nun bir so nu cu o la rak i se Ýs lâ mi yet e ay na de ðil; per de o lu nur. Kü re-i ar zýn be nî â dem den, ba hu sus ehl-i i man dan be ðen me di ði bir ký sým et vâr-ý gaf le tin sýk let-i ma ne vi ye sin den o muz silk me ye ben ze yen zel ze le nin 8 bir se be bi de u huv ve tin ve sev gi nin yok lu ðu; do la yý sýy la düþ man lý ðýn bu lun ma sý de ðil mi dir? Dip not lar: 1. Mek tu bat, s. 254.; 2. Mek tu bat, s. 107.; 3. Mek tu bat, s. 254.; 4. Mü nâ zâ rât, s. 118.; 5. Hut be-i Þâ mi ye, s. 27.; 6. Söz ler, s. 648.; 7. Sü nû hat, s. 74.; 8. Söz ler, s Trafiðin pençesinde Risâle-i Nur'da eniçeriler bay rak ý tev hi di, bu za man da bir ci het te si zin i ta a ti niz i le ka im dir. "Hem de þe ri at is ti yor su nuz. Fa - kat, i ta at siz lik le þe ri a ta mu ha le fet e di yor su nuz. "Ben on la rýn ha re ke ti ni ve þe ca at - la rý ný ok þa dým....na si ha tý mý bir de - re ce te sir et tir dim. Ýs ya ný bir de re ce bas týr dým. ok sa böy le â sân (ko - lay) ol maz dý." (Ta rih çe i Ha yat, s. 60) Hilâfeti hedef alan teþebbüsler, yahut yüz yýllýk parametreler Be di üz za man, Ru mû zât ý Se mâ ni ye i sim li e se rin de, Sul tan Ha li fe'ye is yan i le Hi lâ fe ti kal dýr ma ya yö ne lik or du i çin de yüz yýl a ray la zu hur e den te þeb büs ler a ra sýn da cid dî mü na se - bet ler bu lun du ðu nu i fa de e der. Kev ser Sû re sin de ki bir â yet ten yo la çý ka rak, eb ce dî he sap ve cif rî yo rum lar ý þý ðýn da ku ru lan bu mü na se bet le ri þu þe kil de ka te go ri ze et mek müm kün: 1) 1808'de Ha li fe Sul tan I I. Mah mud'u de vir me yi he def a lan kan lý is yan, ba þa rý ya u la þa ma dan sön dü rül dü. 1 fark la 1909'da vu ku bu lan Ha re ket Or du su nun is ya ný i se, ya rý he de fi ne u laþ tý ve Ha li fe Sul tan I I. b dül ha mid'in dev ril me si i le ne ti ce len di. s lýn da, her i ki te þeb bü sün de ni haî he de fi, Hi lâ fe ti kal dýr - mak i di. Ne var ki, te þeb büs le rin bi rin ci si a kim kal dý; i kin ci si i - se, ya rý he de fi ne an cak u la þa bil di. 2) e ni çe ri O ca ðý nýn sön dü rül me siy le ne ti ce le nen 1826'da ki ha di se le rin mâ nâ ve ma hi yet i ti ba riy le bir ben ze ri i se, 2 fark la 1924'te vu ku bul du. Bir kaç haf ta müd det le yurt ge ne lin de ya pý - lan as ke rî tat bi ka týn (harp o yun la rý) ar dýn dan, Mart a yý baþ la rýn - da Hi lâ fet ma ka mý il ga i le or ta dan kal dý rýl mýþ ol du. NOT: Be di üz za man, bü tün bu sü reç ler de ya þa nan ha di se ler de "Ve kil i Ne bî" de di ði Ha li fe Sul tan la rýn þah sý ný gü nah lar dan ten zih i le, a sýl fâ il ve gü nah kâr o la rak e ni çe ri le rin i çi ne sý zan ve as ker le ri kýþ kýr ta rak on la rý giz li e mel le ri ne a let e den ma son ve benzeri fe sat ko mi te le ri ni gös te ri yor. (ge, Dördüncü Remiz) Ni te kim, geç ti ði miz Cu ma ak þa mý, yu ka rý da an lat tý ðý mýz o kah re di ci tab lo la rýn ço ðu na bi re bir þa hit ol duk. Sa at 17:00'de Gü neþ li'de ki ga ze te bi na sýn dan ha re ket le yak la þýk 30 km. me sa fe de ki Üm ra ni ye'ye doð ru ar kada þlar la bir lik te yo la çýk týk. Ha va, ha fif ten ya ðýþ lýy dý. Kýrk da ki ka son ra Ha liç Köp rü sü ne var dý ðý mýz da, tra fik a ký þý nýn dur ma nok ta sý na gel di ði ni gör dük. r týk kapm lum ba ða hý zýy la an cak i ler le ye bi li yo ruz. Sa at 21:00'e doð ru an cak Üm ra ni ye'ye va ra bil dik. De mek ki, 30 km'lik yo lu yak la þýk dört sa at te a la bil miþ siz. Dü þü nün ki, sa de ce gi diþ yo lun da har ca nan bu 4 sa at lik sü re, gün lük 8 sa at lik me sainin yarý müddetine te ka bül e di yor. y i da re ci ler ve ey il gi li mer ci ler! l lah aþ ký ný za söy le yin, bu du ru ma can mý da ya nýr, mal mý da ya nýr... He men her gün bu çi le yi çek mek du ru mun da ka lan la ra, l lah güç, kuv vet, sa býr, ta ham mül ver sin. Bu da ya nýl maz der de de vâ bul ma mev ki in de o lan la ra son bir ha týr lat ma da bu lu na rak bi ti re lim: üt fen, tra fik der di ni hiç ol maz sa çe ki le bi lir se vi ye ye ge ti ren dün ya da ki ör nek le ri a raþ tý rýp bu lun, bun la rý ge ti rip ül ke mi ze u yar la ma ya gay ret e din. Baþ ta Ýs tan bul ol mak ü ze re, bü yük þe hir le rin ar týk a larm zil le ri ça lan ve in san la rý mý zýn ha ya tý ný a za ba dön dü ren þu müz min tra fik ýz tý ra bý ný bir an ev vel din dir me ye ça lý þýn. TRÝHÝN ÝÇÝNDN ltur han Cel kan * * * i ne, ay ný ko nuy la bað lan tý lý o la - rak, is ya na mey yal as ker le re hi tâ - ben þun la rý i fa de e di yor, Üs tad Be di üz za man: "Bi li niz ki, as ker o ca ðý ce sîm ve mun ta zam bir fab ri ka ya ben zer. Bir çark i ta at siz lik et se, bü tün fab - ri ka herc ü merc o lur. s ker ne fe râ - tý si ya se te ka rýþ maz; e ni çe ri ler þa - hit tir." (Di vân ý Harb i Ör fî, s. 34) a ni, ta rih þa hit tir ki, e ni çe ri ler, sýrf ken di mes lek le riy le meþ gul o - lup hi ye rar þik bir i ta at le hiz met et tik le ri za man, hep mu vaf fak ol - muþ lar, za fer den za fe re koþ muþ - lar dýr. Ý ta at bo zu lup si ya se te ka - rýþ týk la rýn da i se, hem ken di le ri bü - yük za rar gör müþ, hem de dev let ve mil let kan að la mýþ týr. * * * e ni çe ri ler le il gi li bir baþ ka i fa - de sin de i se, Be di üz za man, gayr ý müs lim va tan daþ la rýn Müs lü man lar la be ra ber as ker lik - te is tih dam e di le bi le ce ði yö nün - de ki id di a sý na e ni çe ri O ca ðý ný mi sâl ve re rek þun la rý söy ler: "Dü - vel i Ýs lâ mi ye de (Ýs lâm dev let le - rin de) ve lev na di ren ol sun gayr ý müs lim, as ker lik te is tih - dam o lun muþ tur. e ni çe ri O ca ðý bu na þa hit tir." (Mü nâ za rât, s. 76) (0 505) Ka der an la yý þý mý zý göz den ge çi re lim Fa di me Ha ným: Ka de re i man ne dir? Ka der de ði þir mi? Biz ken di ha ya tý mý zý ne de re ce yön len di ri yo ruz? Ý ma nýn al tý e sa sýn dan bi ri si ka de re i man dýr. Ka de re i man, her þe yin Ce nab-ý Hakk ýn biz zat il miy le ve tak di riy le vü cu da gel di ði ne i nan mak týr. Ce nab-ý Hak þöy le bu yu rur: Ne yer yü zün de vâ kî o lan, ne de si zin ba þý ný za ge len hiç bir mu si bet yok tur ki, biz o nu ya rat ma dan ev vel o, bir ki tap ta ya zýl mýþ ol ma sýn! Doð ru su bu, l lah a pek ko lay dýr. 1 Bir di ðer â yet te i se Ce nab-ý Hak: Ha zi ne si bi zim ka tý mýz da ol ma yan hiç bir þey yok tur. Biz o nu an cak bel li bir ka de re (öl çü ye) gö re in di ri riz. 2 bu yu rur. Ka de ri, her þe yi ve tüm kâ i na tý kap sa yan bir mu az zam prog ram o la rak te lak ki et me li yiz. Bu çer çe ve de biz de ka de rin hük mü al týn da yýz. Çün kü kâ i nat ta ah sen-i tak vim 3 ma ka mý ve ri len ve en gü zel bi çim de ya ra tý lan in sa nýn prog ram sýz, plân sýz ve rast ge le ya ra týl ma sý as la dü þü nü le mez! n cak ken di is tek ve ar zu la rý mý za gö re dav ra nýþ la rý mý zý yön len dir me yet ki si ne sa hip ol du ðu mu zu, ya ni bir cüz î i ra de mi zin bu lun du ðu nu da u nut ma ma lý yýz. Bu da bi zim e ma net-i küb râ, ya ni en bü yük e ma net sa hi bi ol du ðu mu zu gös te rir. Ka de rin Ce nab-ý Hakk ýn il mi ni, i ra de si ni ve fi i li ni; cüz î i ra de nin de ku lun i râ de si ni ve fi i li ni i fâ de et ti ði ci het le Ýs lâ mi ye tin ve î ma nýn gün de mi ne gir dik le ri ni be yan e den Be dî üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri, her þe yi Ce nab-ý Hak tan bi len mü mi nin tek lif ten ve mes û li yet ten kaç ma mak i çin kar þý sý na cüz î i râ de nin çýk tý ðý ný ve o na, ap týk la rýn da mes ûl ve mü kel lef sin! de di ði ni; ken di sin den sâ dýr o lan i yi lik ler ve gü zel lik ler kar þý sýn da da mað rur ol ma mak ve gu ru ra ka pýl ma mak i çin ö nü ne ka de rin çýk tý ðý ný ve o na: Had di ni bil; mað rur ol ma! a pan sen de ðil sin; bu Ce nab-ý Hakk ýn tak di ri dir! de di ði ni kay de der. 4 Bu na gö re, i yi lik ler ve gü zel lik ler Ce nab-ý l lah tan dýr. Kö tü lük ler ve çir kin lik ler de ne fis ten dir. Baþ ka bir i fa dey le kul i yi lik le ri ni Ce nab-ý Hakk ýn tak di ri ne ver me li ve þük ret me li; kö tü lük le ri ni de ken di nef si nin cüz î is tek ve ar zu la rý na ver me li ve bu nun þer rin den l lah a sý ðýn ma lý dýr. Üs tad Sa îd Nur sî haz ret le ri nin ka der ve cüz î i ra de ye bu yak la þý mý, þu â ye tin de tef si ri ma hi ye tin de dir: Sa na ge len her i yi lik l lah tan dýr. Sa na ge len her kö tü lük nef sin den dir. 5 a ni i yi lik ler biz den de ðil, l lah tan dýr! Kö tü lük le rin mes û li ye ti i se ka de rin de ðil, bi zim dir! a ni i yi lik le ri miz Ce nab-ý Hakk ýn ka der çer çe ve si i çin de bi zim i çin tak dir bu yur du ðu çiz gi ler den dir; kö tü lük le ri miz i se, bi zim bu çer çe ve yi yýr ta rak, bu çiz gi ler den çý ka rak, ken di cüz î is tek ve ar zu muz ve nef sa nî iþ ti ha la rý mýz pe þin de i çi ne düþ tü ðü müz ve ken di mi zi pen çe sin den kur ta ra ma dý ðý mýz haz la rý mýz dan dýr. Öy ley se kö tü lük le ri miz i çin ka de rin za ten ka ba ha ti yok tur! Ý yi lik le ri miz hu su sun da i se zâ ten bi zim þi kâ ye ti miz yok tur ki ka de re kü se lim! a ni i yi lik le ri miz i çin l lah a þük re de riz. Kö tü lük ler den de ken di mi zi ko ru ma ya ça lý þý rýz ve l lah ýn yar dým ve i nâ ye ti ni is te riz. Na ma zýn her rek â tin de o ku ma mýz va cip o lan Fa ti ha Sû re si nde, gün de en az kýrk ký yam da: Ýy yâ ke na bü dü ve iy yâ ke nes ta îyn. Ýh di nâ s-sý râ ta l-müs ta kîm. 6 di yo ruz. a ni Ce nab-ý Hak tan yar dým ve hi da yet is ti yo ruz. Bu du â bi ze va hiy di liy le i fâ de e der ki: Kö tü lük ler den, sey yi ât tan ve nef si mi zin þer ta lep le rin den her an l lah a sý ðýn ma lý; her an l lah ýn yar dým ve i na ye ti ni is te me li ve hi da ye ti doð ru dan l lah tan di le me li yiz. Dik kat e der se niz: Ce nab-ý Hak ne bu ra da, ne de Kur ân ýn hiç bir â ye tin de kul i le Rab bi a ra sý na bir ka der en ge li ni koy ma mýþ týr! n la týl mak is te nen o dur ki: Kul Rabb i ne her an sý ðýn ma lý, du â et me li ve is te me li dir. Rabb-i Ra hîm de her an du a la ra ce vap ve ren 7, i ca bet e den ve ka bul e den dir. 8 ra da, zan ne dil di ði gi bi bir ka der en ge li yok tur! Ýl ginç de ðil mi? Þu hal de sa ný yo rum, ka der an la yý þý mý zý ye ni den göz den ge çir me mi ze ih ti ya cý mýz var. Sa îd Nur sî haz ret le ri nin Ka der Ri sa le si nde kay det ti ði gi bi, ka der geç mi þe ve mu si bet le re kar þý ü mit siz li ðin ve ü zün tü nün i lâ cý o la rak kul la ný la bi lir. a ni kul mu si bet le ri Ce nab-ý Hakk ýn tak dir et ti ði ne i na nýr sa, sab re der ve l lah tan yar dým di ler. Ken di si nin ku su ru o lup ol ma dý ðý ný sa lim bir a kýl i le a raþ tý rýr. n a zýn dan bu na lým ko nu su yap maz, stres i çi ne gir mez. Ce nab-ý Hakk ýn bi zim ya pa cak la rý mý zý bil me si i se, za ten O nun U lû hi ye ti nin þe ni dir. Ý lim sý fa tý nýn da ge re ði dir. n cak biz, ken di i ra de miz le ha re ket e de riz. Bun dan do la yý da so rum lu yuz. Ö zet le mek ge re kir se, hiç þüp he siz Ce nab-ý Hak ku lu i le, ku lu nun gi di þa tý na, du â sý na, kal bi ne, ih lâ sý na ve yö ne li þi ne gö re mu â me le ya par. Ý man e dip tev be e den ve sa lih a mel iþ le yen le rin, l lah kö tü lük le ri ni i yi lik le re de ðiþ ti rir. l lah ba ðýþ lar ve mer ha met e der. 9 â yet-i ce lî le si bu nu i fa de e der. De mek in san ha yýr lý yö ne liþ le riy le ve du â la rýy la, l lah ýn da iz ni ve tak di ri çer çe ve sin de ken di ha ya tý ný ve dav ra nýþ la rý ný yön len dir mek te dir. Dip not lar: 1. Ha did Sû re si, 22, 2. Hicr Sû re si, 21, 3. Tîn Sû re - si, 4, 4. Söz ler, s. 427, 5. Ni sâ Sû re si, 79, 6. Fâ ti hâ Sû re si, 5, 6, 7. Mü min Sû re si, 60, 8. Ba ka ra Sû re si, 186, 9. Fur kan Sû re si, 70.

6 RÖ POR TJ 6 27 RIK 2011 SI Mehmet Âkif'le son röportaj MHMD KÝF'Ý, 1936 HZÝRN'IND MISIR'DN TÜRKÝ' DÖNDÜKTN SONR ZÝRT DN SKÝ DOSTRI RSIND NVZD S D VRDI. KÝF B'DN MÜSD RK, 14 V 24 ÐUSTOS TRÝHRÝND BOÐU'NDKÝ MISIR PRTMNIND KNDÝSÝNÝ ZÝRT TMÝÞ V ÞÝRÝMÝZ HTI Ý ÝGÝÝ; DH ÖNCDN HZIRDIÐI BZI SURÝ SORRK, DIÐI CVPRI KDTMÝÞTÝR. KÝF'ÝN VFT IDÖNÜMÜ SBBÝ BU CVPRI SÝZR PÞIORUZ. Konuþan: NVZD S Ýstanbul ðitim ve Kültür Dergisinden (Kasým 2011, sayý: 5) alýnmýþtýr Mer hum ba ba nýz hak kýn da bil gi ve rir mi si niz? Ba bam Ý pek li Tâ hir fen di mer hum dur. Ken di si Ý pek in Þu si sa is min de bir kö yün den dir. Tâ hir fen di nin ba ba sý Nu red din ða dýr. Nu red din ða üm mi dir ve hâ lis r na vut tur. Tâ hir fen di, Fa tih mü der ris ve mu cîz le rin den di. Bi raz Ý pek te o ku muþ, son ra Ýs tan bul a gel miþ, oz gat lý Ha cý Mah mud fen di den ders gör müþ ve i ca zet al mýþ. Ve fa tý, ra bî 1305 yý lý dýr. Mer hum an ne niz hak kýn da bil gi ve rir mi si niz? n nem Hâc ce mi ne Þe ri fe Ha ným dýr. On se ne ev vel öl dü. 90 ya þý na ya kýn mu am mer ol du. O nun ba ba sý Bu hâ râ lý Meh med fen di dir. na sý nýn a dý ný ha týr la mý yo rum. Bun dan yüz, yüz el li se ne ka dar ev vel Bu hâ râ dan na do lu ya He kim Ha cý Ba ba is min de bi ri ge li yor. Bo ya bat ta ev le ni yor. Son ra ka rý sý ný a lýp To kat a gi di yor. Be nim an ne min an ne si To kat ta dün ya ya ge li yor. n ne min an ne si sinn-i iz di va ca ge lin ce Bu hâ râ dan ge len ta cir Meh med fen di ye va rý yor. n nem bu iz di va cýn mah sû lü dür. Bu su ret le an nem hem ba ba ta ra fýn dan, hem de a na ta ra fýn dan Bu hâ râ lý o lu yor. n nem na do lu da doð muþ ve bü yü müþ tür. n nem çok has sas ka dýn dý. Ba bam da öy ley di. Þi ir söy le mez di, fa kat þi ir ve in þâ ya â þýk tý. So yun da þâ ir o lup ol ma dý ðý ný bil mi yo rum. Ne re de ve han gi ta rih te doð du nuz? Ýs tan bul da Fa tih ci va rýn da Sa rý gü zel de doð mu þum. Ta ri hi, Þev val 1290 dýr. Ýs mi ni zi a ca ba ne den kif koy - muþ lar? Bu a dý si ze kim ver miþ? Ba ba mýn ba na ver di ði mah las Ra gýyf týr. Ra gýyf, rap ça bir ne vi ek mek de mek tir. Ra gýyf ev hal ký ve ma hal le li a ra sýn da kul la ný la ma mýþ. kif e çe vir miþ ler. Nü fus kâ ðý dý na da kif geç miþ. Ýþ te bu su ret le a dým Meh med, mah la sým da kif kal mýþ týr. Fa kat ba bam hep Ra gýyf der di. Ra gýyf te vel lüd ta ri hi mi de i fa de e der. Ýstiklâl Marþý þairimiz Mehmed kif rsoy, oðullarýyla birlikte... Ýl ko ku la kaç ya þýn da baþ la dý nýz, ne re de o ku du nuz? Ýlk tah si le, Fa tih ci va rýn da mir Bu hâ rî ma hal le mek te bin de ve dört ya þýn da baþ la dým. Ho ca mý þah sen ha týr la rým. Fa kat is mi ni ha týr la ya mý yo rum. Bu ra da i ki se ne ka dar bu lun dum. Fa tih te Mu vak kit hâ ne nin ya nýn da ki ip ti daî mek te bin de ilk tah si le de vam et tim. Bu, Ma a rif Ne zâ re ti ne bað lý res mî bir mek tep ti. Bir çok ho ca lar var dý. Hem bu mek te be gi di yor dum, hem de pe de rim ba na ya vaþ ya vaþ rap ça o ku tu yor du. Bu mek te be üç se ne de vam et tim. O za man ki prog ra ma gö re ders gör dük. Or ta o ku la ne re de de vam et ti niz, ho ca - la rý nýz dan ha týr la dý ðý nýz kim se var mý? Rüþ di ye mek te bim, Fa tih te Ot luk çu o ku þun da bu lu nan Fa tih Mer kez Rüþ di ye si dir. Bu ra da ki ho ca la rým dan ha týr la dýk la rým, baþ mu al lim Ho ca Sü ley man fen di, i kin ci mu al lim Mus ta fa fen di, ü çün cü mu al lim Ha fýz Os man fen di. Bun lar dan Sü ley man fen di r na vut, Mus ta fa fen di na do lu lu i di. Os man fen di sa rý sa kal lý bir zat tý. Di ðer ho ca lar sey yar i di ler. Bu sey yar ho ca la rýn en mü hi mi son sý nýf ta ken di sin den Türk çe o ku du ðum, Ho ca Kad ri fen di dir. Ýl ko ku la de vam e der ken ba ba ný zýn si zi rap ça ya baþ lat tý ðý ný söy le miþ - ti niz. Bu ders ler or ta o kul yýl la rýn da da de vam et ti mi? Rüþ di ye tah si li ne de vam e der ken, ba bam dan yi ne rap ça o kur dum ve e pey ce i ler le miþ tim. Se vi yem mek tep prog ra mýn dan çok yük sek ti. Ba bam o ku tur ken o za ma nýn u sû lü nü ve ki tap la rý ný ta kip e di yor du. Fars ça yla ve di ðer ya ban cý dil ler le a - ra nýz na sýl dý? O kul ders le ri dý þýn da bun la ra da ça lýþ tý nýz mý? Þi i re o lan il gi - niz bu sý ra lar da he nüz u yan mýþ mýy dý? Mek tep te o ku nan Fâ ri sî i le ik ti fa et mez dim. Fa tih Câ mi inde i kin di den son ra Ha fýz Dî vâ ný gi bi Gü lis tan gi bi, Mes ne vi gi bi mu hal le dâ tý o ku tan sad De de ye de vam e der dim. Rüþ di ye tah si lim de e sa sen en çok li san ders le ri ne te ma yü lüm var dý. Dört li san da da, Türk çe, rap ça, cem ce ve Fran sýz ca, bi rin ci i dim. Þi i ri çok se ver dim. Ýlk o ku du ðu nuz þi ir ki ta bý han gi si - dir? Ba ba nýz þi i re o lan il gi ni zi na sýl kar þý lý yor du? Ýlk o ku du ðum þi ir ki ta bý, Fu zû lî nin ey la ve Mec nûn u ol muþ tur. Ba bam bu te ma yü lü me ses çý kar maz dý. Ýlk di nî ter bi ye ni zi ne re den al dý nýz? Bü yük le ri niz din dar kim se ler miy di? Ta ri kat ve ta sav vuf la il gi le ri var mýy dý? Ýlk di nî ter bi ye mi ve ren, ev ve ma hal le, ip ti da î, rüþ dî tah sil de al dý ðým tel kin ler ol muþ tur. Bil has sa e vin bu hu sus ta ki te si ri bü yük tür. n nem çok â - bid ve zâ hid bir ha ným dý. Ba bam da öy le Her i ki si nin de di nî sa lâ bet le ri var dý. Ý ba de tin vec di ni, zev ki ni, he ye ca ný ný tat mýþ lar dý. Pe de rim, Ha cý Fey zul lah fen di mer hu mun mü rit le rin den di. Nak þî þeyh le rin den o lan Fey zul lah fen di o za man ha yat ta i di. n ne min ta ri ka ta in ti sa bý yok tu. Ba bam ba na ta sav vuf tel ki nin de bu lun ma mýþ týr. Þi ir yaz ma ya ilk ne za man baþ la dý nýz? Rüþ ti ye de ve zin siz, ka fi ye siz ö zen me ka bi lin den na zým par ça la rý ka ra lar dým. Or ta o ku lu (rüþ ti ye) bi ti rin ce ne re ye gir di niz? Rüþ ti ye yi bi ti rin ce pe de rim, mek tep ve mes lek se çi mi ni ba na bý rak tý. Ben de o za man lar par lak bir mes lek o lan Mül ki ye yi ter cih et tim. O va kit rüþ ti ye den Mül ki ye ye ta le be a lý nýr dý. Fa kat tam be nim rüþ ti ye den çýk tý ðým se ne Mül ki ye teþ ki lâ tý tâ dil o lun du. Beþ se ne lik tah sil müh le ti i ki ye ay rýl dý: Üç se ne lik i dâ dî, i ki se ne lik â lî ký sým... Rüþ ti ye den çý kýn ca iþ te bu teþ ki lâ ta gö re Mül ki ye nin i dâ dî kýs mý na gir dim. Üç se ne son ra þe ha det nâ me al dým, â lî kýs ma geç tim. Bu ra yý da bi tir di niz mi? Â lî kýs ma geç tim, an cak ben bu dör dün cü se ne ye de vam e der ken pe de ri min ve fa tý, son ra ye gâ ne mev â mýz o lan e vi mi zin yan ma sý ü ze ri ne za ru ret i çin de kal mýþ tým. Ý ki Se ne se bat e dip Mül ki ye yi bi tir mek ka bil di. â kin o a ra lýk me zun la ra ya hiç va zi fe ver mi yor lar, ya hut on la rý ga yet cüz i bir ma aþ i le is tih dam e di yor lar dý. De mek ki Mül ki ye nin yük sek kýs mý - ný bi tir me ni ze is tik bal en di þe si mâ - ni ol du. Fa kat tah si li bý rak ma dý nýz Bu sý ra da i di ki, ilk de fa Mül ki ye Bay tar Mek te bi ih das o lun du. Bir kaç ar ka daþ, Bu mek tep ye ni dir, çý kan la ra me mu ri yet ve ri le cek tir di ye, Bay tar Mek te bi i ki se ne si ne hâ rî, i ki se ne si ley lî ol mak ü ze re dört se ne lik i di. Biz ne hâ rî kýs mý ný bi ti rin ce Hal ka lý da ki ley lî kýs mý na geç tik. Bu sý ra lar da ders ler de ki, bil has sa li san ders le rin de ki ba þa rý nýz de vam e di yor muy du? Þi i re o lan il gi niz art tý mý? Han gi ko nu lar da ya zý yor du nuz? Ý dâ dî de, Mül ki ye de Bay tar Mek te bi nde en çok li san ders le rin de i yi i dim. Þi ir le iþ ti gâ lim Bay tar Mek te bi nin son i ki se ne sin de hýz lan dý. Çok man zum par ça lar yaz dým. Son ra bun la rýn hep si ni mah vet tim. Þi ir i le a lâ ka mý ar týr mak i çin or ta ve yük sek tah sil de ye ni bir mü es sir çýk ma mýþ týr. s ki te ma yü lüm in ki þâf et miþ tir. Sev gi li Üs tad, Kur ân ý ez ber ler, þi ir - ler ya zar ve o kul bi rin ci si o lur su nuz... Fa kat ay ný va kit ler i çin de yap tý ðý nýz ba zý þey ler da ha var. Bun lar la on la rý na sýl o lup da bir lik te yü rü te bil di ði ni zi an la mak ger çek ten zor o lu yor. Spor cu - lu ðu nuz dan bi raz bah se der mi si niz? Be de nî mü mâ re se ler e çok me rak lý i dim. Gü reþ de et tim; kýs bet gi ye rek, zey tin ya ðý kul la na rak. Pek Ýs tan bul iç le rin de gü reþ mez dim am ma, Ça tal ca ta raf la rýn da köy ler de gü re þir dim. Üs ta dým da ken di siy le bir ma hal le ço cu ðu bu lun du ðu muz Ký yý cý Os man Peh li van dý ki ben den beþ al tý yaþ bü yük tü. Bu a dam da ha son ra peh li van lý ðýn mün te hâ sý na ka dar yük sel di. Ha cý Os man ýn peh li van lý ðý da, in san lý ðý da mü kem mel dir. Hâ lâ dün ya da en hür met et ti ðim a dam lar dan bi ri dir. Ha yat ta dýr. Peh li van lý ðým, on al tý on se kiz yaþ la rýn da o lu yor. Hat ta Hal ka lý da Bay tar Mek te bi nde i ken cu ma la rý ta til gün le ri sa vu þur, et raf köy ler de dü ðün ler de gü re þir dim. üz mek, at la mak, taþ at mak, koþ mak gi bi be de nî mü mâ re se ler le meþ gul ol dum. Mu si kî i le de meþ gul ol - muþ su nuz... Tah si li bi tir dik ten son ra ney üf ler dim. Ku la ðým ses le ri i yi a yý ra ma dý ðý i çin mu vaf fak o la ma dým. Bý rak tým. Bay tar Mek te bi ni bi ti rin ce, her hal - de me mu ri yet ha ya tý nýz baþ la dý... Mek tep ten çý kýn ca be ni ve ben den son ra ge len i kin ci yi ki Si mon is min de bir r me ni gen ci dir Zi ra at Ne za re ti U mûr-ý Bay ta ri ye Þu be si nde a lý koy du lar; ye di yüz el li ku ruþ ma aþ lý bir me mu ri ye te ta yin et ti ler. Va zi fe mer ke zi, Ne za ret ol mak la be ra ber, üç dört se ne ka dar Ru me li de, na do lu da, ra bis tan da sâ rî has ta lýk la rý i þi ü ze rin de hay li do laþ tým. Köy lü i le bu müd det zar fýn da ga yet sý ký te mas et tim. n son me mu ri ye tim U mur-ý Bay ta ri ye mü dür mu a vin li ði dir. Bir ta raf tan Hal ka lý Mek te bi nde ki ta bet, Dâ rül fü nun da e de bi yat ders le ri ve ri yor dum. Bal kan lar Har bi nden son ra Zi ra at Ne za re ti nde ki me mu ri ye tim le Dâ rül fü - Âkif'in dirnekapý Þehitliðindeki mezarý nun dan is ti fa ta rî kýy la çe kil dim. Uh dem de yal nýz Hal ka lý kal dý. Çün kü o ra ya ha tý ra lar la bað lý i dim. Bu va zi fe min ma a þý pek az dý. Dâ rü l- deb is min de ki hu su sî mek tep te de fah rî o la rak dört beþ se ne ders ver dim. Soh be tin de bu lun du ðu nuz ve ken di - sin den is ti fa de et ti ði niz kim se ler var mý? m rul lah fen di nin soh bet le rin den çok müs te fid ol dum. Bay tar Mi ra la yý Ýb ra him Bey de soh be tin den müs te fîd ol du ðum zat lar dan bi ri dir. Ken di siy le Þam, da na ta raf la rýn da bir se ne ka dar do laþ tým. O ku lun son yýl la rýn da çok mik tar da man zum par ça yaz dý ðý ný zý söy le miþ ti - niz. Bir kýs mý ný ya yýn la dý ðý nýz bi li ni yor. Ne re de çýk mýþ lar dý, ko nu la rý ne ler di? Ýlk þi ir le rim, Re sim li Ga ze te de çýk tý. Tak ri ben 313, 314 Rû mî se ne le ri dir. O þi ir ler Sa fa hat ta yok tur. Bun lar ke mi yet i ti ba riy le Sa fa hat a mu â dil dir. Mev zu la rý muh te lif tir. n çok ah lâ kî, di nî, pek az gâ râ mî i di ler. Þi ir sa ha sýn da, be ðen di ði niz ve ken di ni ze ör nek e din di ði niz ve ya fay da lan dý ðý nýz þâ ir ler var mý dýr? Si - ze en çok kim te sir et ti? Ýlk þi ir le rim de bir kaç þâ i ri ken di me nu mu ne al dým: v ve lâ Zi ya Pa þa ge lir. Na ci nin naz mý da pek ho þu ma git ti. Â de ta o nu ken di me meþk et tim. Ke mâl den, Ha mid den de fik ren çok müs te fîd ol dum. s ki le ri de çok o ku muþ, sev miþ tim, ilk e ser le rim de on la rýn bü yük iz le ri gö rü lür dü. Zan ne di yo rum ki o ku du ðum Þark ve Garp mu hal le dâ tý i çin de Sa dî den e ser le ri ka dar ü ze rim de hiç bi ri mü es sir ol ma mýþ týr. Türk çe ye ver di ði niz ö ne min se be bi de ne re den ge li yor? Ben ce i ki þey mu kad des tir. Din, dil... Din, bü tün kud sî duy gu la rý dü þün ce le ri in sa na tel kin e der. Bu duy gu la rýn, dü þün ce le rin müm kün ol du ðu ka dar vâ sý ta-i teb li ði o lan da dil dir. Be nim di le o lan i ti nâ-yý fev ka lâ dem iþ te rap ça ya gös te ri len bu ih ti mam la rý an la yý þým dan doð muþ tur. Fars ça yý, Fran sýz ca yý da çok i yi bil di - ði niz söy le ni yor. Na sýl öð ren di niz? Fâ ri sî yi de ken di ken di me i ler let tim. v ve lâ þerh li ki tap la rý, son ra þerh siz le ri o ku dum. Fran sýz ca yý mek tep te öð ren dik le ri me ek le mek su re tiy le ken di ken di me öð ren dim. Fran sýz þâ ir le rin den Hu go, a mar tin i le kla sik ler le çok uð raþ tým. Da u det i le Zo la yý faz la ca o ku dum. Ta ri hi mi zin en buh ran lý dev rin de ya - þa dý nýz. Hâ di se le rin i çin de bu lun du nuz. Ýs lâ mî ha re ke tin fik rî ön de ri ol du nuz. Dâ vâ ný za e riþ mek i çin, ya yýn la rý nýz ve ko nuþ ma la rý ný za i lâ ve o la rak si ya se te de gir di niz mi? Ýs tik lâl Har bi nde, Bü yük Mil let Mec li si â zâ sý o lu n ca ya ka dar si ya si yat i le bir a lâ kam yok tur den be ri þi ir ler, ma ka le ler yaz dý nýz; va az lar ver di niz, haf - ta lýk bir mec mu a yý yýl lar ca i da - re e dip, baþ ya zar lý ðý ný yap tý - nýz. Bü tün bu za man i çin de bel li bir ga ye i çin ça lýþ tý nýz. Os man lý Dev le ti yý kýl dý. Ýs lâm dün ya sý de ðiþ ti. Tür ki ye de mil li yet e sa sý na da ya lý lâ ik bir cum hu ri yet ku rul du. Siz de va ta ný nýz dan on yýl ay rý kal dý nýz. Ýlk yýl lar dan bu ya na 28 yýl geç ti. O za man 35 ya þýn - da i di niz, þim di i se 63 ya þýn da - sý nýz. Fi kir le ri niz de bir de ðiþ me ol du mu? Din ve mil li yet hak kýn - da ki son gö rüþ le ri niz ne ler dir? a zý la rým da ki e sas lar da bir de ði þik lik ol ma mýþ týr. Ba zý se ya hat ler yap tý ðý nýz bi li ni - yor. ca ba ne re le re git miþ ti niz? Tah si li bi tir dik ten son ra me mu ri yet le i ki se ne ka dar Ru me li nde, i ki se ne ka dar da r na vut luk ta, ra bis tan da, da na ha vâ li sin de do laþ tým ve has bel mes lek köy ler le, köy lü ler le ga yet sý ký te mas et tim. Harb-i U mû mî den i çin de si yâ sî va zi fe i le Me di ne ye ve Ne cid e se ya ha tim var dýr. Harb-i U mû mî den ev vel de Me di ne ye git miþ, Mý sýr da gez miþ tim.

7 27 RIK 2011 SI DÜN 7 GÖKTÜRK TÜSÜZOÐU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü raþtýrma Görevlisi I rak bö lün me nin e þi ðin de Ni ha yet bek le nen ol du ve BD nin I rak ta ki iþ ga li res men so na er di. 15 ra lýk 2011 ta ri hi, I rak top rak la rýn da ki son BD as ke ri nin de ül ke si ne dön dü ðü ta rih o la rak ta rih say fa la rýn da ki ye ri ni al dý. BD, I rak ta n ay rý lýr ken se bep ol du ðu si ya sal is tik rar sýz lý ðýn ü ze ri ni ör te cek a çýk la ma lar ar dý ar dýn da gel di. Ne var ki, iþ ga lin res men so na er me si nin he men ar dýn dan ger çek le þen bom ba lý ey lem ler ve I rak Hü kü me ti i çe ri sin de ki de rin çat lak, bu ül ke nin ge le ce ði ne si ya sal is tik rar ve iþ bir li ði nin hâ kim o la ca ðý ný dü þü nen ke sim le ri de rin dü þün ce le re sevk et mek te dir. Tür ki ye, I rak ýn si ya sal is tik ra rý i le çok ya kýn dan il gi li ol du ðu i çin, ö nü müz de ki dö nem de I rak i le il gi li me se le ler de da ha faz la rol a la bi le cek bir ko num da dýr. BD nin I rak tan çe kil me si nin baþ lý ca üç ne de ni bu lun mak ta dýr. Bun lar dan bi rin ci si, Ba rack O ba ma nýn BD hal ký na, ver di ði söz dür. O ba ma nýn 2008 de ger çek leþ ti ri len baþ kan lýk se çim le ri ni ka zan ma sýn da et ki li o lan en ö nem li un sur lar dan bi ri, o nun sa vaþ kar þý tý tu tu mu i di. Ni te kim O ba ma, I rak top rak la rýn dan BD ye dö nen as ker le ri kar þý la ya rak ver di ði sö zü tut tu ðu nu gös ter miþ tir. Bu ge liþ me, ö nü müz de ki yýl ger çek leþ ti ri le cek baþ kan lýk se çim le ri ön ce sin de O ba ma nýn ha ne si ne ya zýl mýþ ar tý bir pu an o la rak gö rü le bi lir. Ý kin ci ö nem li ne den i se, I rak ta ki iþ ga lin BD ko no mi si ne ver di ði za rar o la rak gö rü le bi lir. Ü çün cü ve sis te mik a çý dan en ö nem li o lan ne den i se, I rak ta ko num lan dýr dý ðý as ke rî gü cü ne de niy le Or ta do ðu coð raf ya sýn da iþ gal ci bir dev let o la rak gö rü len BD nin, rap Ba ha rý dal ga sý bað la mýn da I rak ý terk e de rek, Or ta do ðu halk la rý nez din de ken di si ya sal ve sis te mik meþ ru i ye ti ni ye ni den te sis et mek is te me si dir. BD nin I rak tan as ker le ri ni çek me si, bu ül ke nin I rak ý ta ma men ken di ha li ne bý rak tý ðý an la mý na gel me mek te dir. I rak, Or ta do ðu da ol duk ça stra te jik bir coð raf ya da yer a lan pet rol zen gi ni bir ül ke dir. BD nin so run ya þa dý ðý Ý ran ve Su ri ye gi bi ül ke le re kom þu, Kör fez Böl ge si ni kon trol e den ve Ýs ra il in gü ven li ði nok ta sýn da cid dî bir cep he ül ke si o lan I rak, BD nin hiç bir þe kil de vaz ge çe me ye ce ði bir ak tör dür. Bu ne den le BD, I rak ta iþ le ri o lu ru na bý rak ma ma ya ka rar lý dýr. BD nin yurt dý þýn da bu lu nan mis yon la rýn dan en bü yü ðü de I rak ta bu lun mak ta dýr ve bu mis yon I rak ta ki si ya sal iþ le yi þin dü zen len me sin de çok ö nem li bir ro le sa hip o la cak týr. Ne var ki, BD nin I rak tan as ker le ri ni çek me si nin ar dýn dan ül ke de ki si ya sal kriz ay yu ka çýk mýþ týr. Zor luk la ku rul muþ o lan I rak Hü kü me ti i çe ri sin de, tem sil e di len Þii blok i le Sün ni blok a ra sýn da ki ger gin lik, Ma li ki nin cum hur baþ ka ný yar dým cý sý Sün ni kö ken li Ta rýk el-ha þi mi yi tu tuk la ma em ri çý kar ma sý i le zir ve nok ta sý na var mýþ týr. Baþ ba kan Nu ri l Ma li ki nin kri zi týr man dýr ma sý ve tüm Sün ni kö ken li i sim le ri ya kýn ta ki be al dýr ma sý, I ra ki ye is te si nden se çil miþ 8 ba ka nýn hü kü met ten çe kil me si i le so nuç lan mýþ týr. Nu ri l Ma li ki, bu du rum kar þý sýn da her han gi bir ge ri a dým da at ma mýþ ve Sün ni kö ken li ba kan lar ge ri dön me di ði tak dir de yer le ri ne ye ni a ta ma ya pa ca ðý ný a çýk la ya rak ge mi le ri yak tý ðý ný gös ter miþ tir. I rak lý Kürt ler, Bað dat ta ra fýn dan tu tuk lan ma la rý ta lep e di len i sim le ri tu tuk la ma mýþ ve on lar i le ay ný fi kir de ol duk la rý ný net bir þe kil de or ta ya koy muþ lar dýr. Kürt ler de týp ký Sün ni ler gi bi, Ma li ki hü kü me ti nin o to ri ter bir an la yý þa yö nel di ði ni kay det miþ ve bu ne den le ger gin li ðin da ha faz la týr man dý rýl ma sý ný en gel le mek is te miþ ler dir. Za ten I rak na ya sa sý nýn 63. mad de si ge re ðin ce ci na yet i le suç lan ma dýk ça ve su çüs tü ya ka lan ma dýk ça mil let ve kil le ri nin tu tuk la na bil me le ri i çin Mec lis ta ra fýn dan ni te lik li ço ðun luk çer çe ve sin de sö zü ge çen mil let ve kil le ri nin do ku nul maz lýk la rý nýn kal dý rýl ma sý ge rek mek te dir. Bah se di len si ya sal kriz or ta mýn da ve BD as ker le ri nin I rak tan çe kil me si nin he men ar dýn dan baþ kent Bað dat ta ger çek leþ ti ri len ve Þi i ma hal le le ri ni he def a lan bom ba lý sal dý rý lar so nu cu 70 ten faz la si vi lin ha ya tý ný kay bet me si, Ma li ki nin yük selt ti ði si ya sal tan si yo nun ne gi bi so nuç la ra yol a ça bi le ce ði ni gös ter mek te dir. Bu sal dý rý, BD ye ve Ma li ki ye I rak ýn hiç bir þe kil de gü ven li ol ma dý ðý ný gös ter mek a maç lý dü zen len miþ bir sal dý rý o la bi le ce ði gi bi, Sün ni ler ta ra fýn dan Ma li ki ye kar þý güç gös te ri si a maç lý ger çek leþ ti ril miþ bir sal dý rý ni te li ði ni de ta þý ya bi lir. Baþ ba kan Ma li ki nin týr man dýr dý ðý ger gin li ðin a zal tý la bil me si i çin BD yö ne ti mi ha re ke te geç miþ ve ta raf lar la gö rüþ me le re baþ la mýþ du rum da dýr. y ný þe kil de, Þii top lu mu nun din sel ve top lum sal li der le ri, baþ ta Muk te da s Sadr ol mak ü ze re I rak ýn bü tün lü ðü ne vur gu yap mýþ ve ye ni bir u lu sal bir lik hü kü me ti kur mak ü ze re ha re ke te geç miþ ler dir. I rak ta ya þa nan si ya sal kriz, bu ül ke nin ge le ce ði nin BD nin yan sýt tý ðý ka dar par lak ol ma dý ðý ný ka nýt la mak ta dýr. I rak ýn din sel-mez hep sel ve et nik te mel de bö lün me si, Or ta do ðu den ge le ri ni et ki le ye cek ve çok sa yý da I rak lý nýn ö lü mü ne ne den o la cak bir ge liþ me o la cak týr. ÝB N S D TÜR KÝ Ý ÖR NK CK ÝB ÝÇÝÞRÝ BKNI FVZÝ BDÜÝ: NÝ NSMIZI HZIRRKN TÜRKÝ V MZ GÝBÝ MÜSÜMN ÜKRÝ MOD CÐIZ. ÝB Ý çiþ le ri Ba ka ný Fev zi b dü la li, e ni a na ya sa mý zý ha zýr lar ken Tür ki ye ve Ma lez ya gi bi Müs lü man ül ke le ri mo del a la ca ðýz de di. b dü la li, ib ya U lu sal Ge çiþ Hü kü me ti nin yü rüt tü ðü ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý, Mu am mer Kad da fi nin öl dü rül me si ve Sey fü lis lam Kad da fi nin yar gý lan ma sü re ci gi bi ko nu lar da ki so ru la rý ný ce vap lan dýr dý. Türk hal ký na ve hü kü me ti ne ge çiþ sü re cin de ib ya ya ver dik le ri des tek ten do la yý te þek kür e den b dü la li, ye ni ya pý lan ma sü re cin de ül ke yi de mok ra tik bir ya pý ya ka vuþ tur mak i çin ça ba har ca dýk la rý ný be lirt ti. ib ya nýn, Mu am mer Kad da fi ik ti da rýn dan ön ce kral lýk la yö ne til di ði dö nem de bi le de mok ra tik bir ya pý ya sa hip ol du ðu nu sa vu nan Ý çiþ le ri Ba ka ný b dü la li, þun la rý kay det ti: e ni a na ya sa mý zý ha zýr lar ken Tür ki ye ve Ma lez ya gi bi Müs lü man ül ke le ri mo del a la ca ðýz. Bu ül ke le ri ör nek a lýr ken ib ya nýn da ken di ne has ö zel lik le ri ni dik ka te a la rak ye ni bir a na ya sa o luþ tu ra ca ðýz. Bu sü re ci Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ve ba zý ba kan lar la hem ib ya da ki hem de Tür ki ye de ki gö rüþ me le ri miz de de ðer len dir dik. KD D FÝ NÝN Ö Ü MÜ Fev zi b dü la li, kim a yýn da Sir te ya kýn la rýn da ya ka lan dýk tan son ra öl dü rü len Mu am mer Kad da fi nin ö lü mü nü de tar týþ ma ya aç týk la rý ný, bu ko nu da yü rü tü len ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði ni söy le di. Kad da fi nin, BD ve ya baþ ka ül ke le rin giz li ser vis le rin ce öl dür dü ðü yö nün de id di a la rýn bu lun du ðu nu ha týr la tan b dü la li, bu ko nu da hiç bir ül ke yi so rum lu tu ta ma ya cak la rý ný i fa de et ti. bdülali, Türk hal ký na ve hü kü me ti ne ge çiþ sü re cin de ib ya ya ver dik le ri des tek ten do la yý te þek kür etti. Müs lü man â lim ler den Tür ki ye ye des tek 40 bin Müs lü man â lim ve ay dý nýn ü ye ol du ðu U lus la ra ra sý Müs lü man lim ler Bir li ði (U MB) r me ni soy ký rý mý id di a la rý ný mec lis te ka bul e den Fran sa ya kar þý Tür ki ye;nin ya nýn da yer al dý ðý ný res men a çýk la dý. U lus la ra ra sý Müs lü man lim ler Bir li ði Ge nel Sek re te ri Dr. li Ka ra da ði, U MB ýn res mi si te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, bu ya sa nýn a dil ol ma dý ðý ný ve Tür ki ye;nin bu ya sa kar þý sýn da al dý ðý tav rý des tek le dik le ri ni a çýk la dý. Fran sa a sýl sa vaþ su çu iþ le yen her ke si ký na ya cak bir ya sa çý kar ma lýy dý di yen Dr. Ka ra da ði, Sýrp me za li mi nin, a hu di kat li am la rý nýn ve Haç lý la rýn geç miþ te iþ le dik le ri sa vaþ suç la rý nýn he sa bý ný kim so ra cak? de di. U MB Ge nel Sek re te ri Dr. Ka ra da ði þöy le de vam et ti: v ru pa lý ta rih çi le rin i ti raf la rý na gö re haç lý lar, 20 yýl i çin de n gi zis yon Mah ke me le ri nde bir hal ký ta ma men yok et ti. Bir mil le ti ta ma men ya ka rak ve öl dü re rek or ta dan kal dýr dý. Fran sa in san lý ða kar þý iþ le nen bu suç lar kar þý sýn da ne den ses siz kal dý? Ha len ya þa yan, yar gý lan ma la rý de vam e den ve top lu ký yým lar da bu lu nan Sýrp lar hak kýn da ne ler söy le ye cek ler? Fran sa nýn bu tav rýy la a da le tin ger çek leþ me si ni de ðil bi la kis so run la rý or ta ya çý ka ra rak Tür ki ye yi ka rýþ týr ma yý a maç la dý ðý ný be lir ten Dr. Ka ra da ði, Fran sa þim di ye dek ne den sus tu ve ni çin 30 yýl ön ce bun la rý di le ge tir me di? di ye sor du. Ýs tan bul / a a SRKOZ DÖNMÝND B ÞÖR TÜ SÜ S ÐI Sar kozy dö ne min de ba þör - tü sü ya sa sý, genç kýz la ra ba - þör tü sü ya sa ðý ve pe çe ya sa - ðý gi bi Müs lü man la rýn a ley hi - ne bir çok ya sa çý ka rýl dý ðý na i - þa ret e den Ka ra da ði, Biz pe çe nin farz ol du ðu nu söy le - mi yo ruz an cak pe çe ye ge ti ri - len ya sak bir in san hak la rý ih - la li dir di ye i fa de et ti. Ýs ra il, 27 ra lýk 2008 de Gaz ze hal ký na kar þý ger çek leþ tir di ði, Dökme Kurþun Operasyonu adýný verdiði a cý ma sýz katliamla 1500'den fazla ma sumu öldürmüþtü. Ýs ra il or du su, 1500 si vi li kat let miþ ti TÜR KÝ -FÝ ÝS TÝN Dost luk Gru bu Baþ ka ný ve KP Ço rum Mil let ve ki li Mu rat ýl dý rým, Ýs ra il in 27 ra lýk 2008 de Gaz ze hal ký na kar þý ger çek leþ tir di ði a cý ma sýz sal dý rý la rý so nu cun da 1500 den faz la ma sum ya þa mý ný yi ti rir ken, bin ler ce si ya ra lan dý. Ýs ra il in bü yük bir ma ri fet yap mýþ ca sý na Dök me Kur þun O pe ras yo nu a dý ný ver di ði Gaz ze sal dý rý la rý ný a cý ve ýs tý rap la ha týr lar ken, ya pý lan sal dý rý ve ma sum la rýn ca ný na kas te dil me si ni bir kez da ha þid det le ký ný yo ruz de di. ýl dý rým, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 22 gün sü ren ve dün ya nýn göz le ri ö nün de ce re yan e den sal dý rý la rý BM ve ben ze ri ku ru luþ la rýn vur dum duy maz bir þe kil de iz le di ði ni ha týr lat tý. Bu sal dý rý la ra dün ya nýn tüm mil let le rin den halk la rýn so kak la ra dö kü le rek tep ki si ni di le ge tir di ði ni be lir ten ýl dý rým, Ýs ra il in kul la nýl ma sý ya sak si lah ve bom ba la rý ma sum Fi lis tin hal ký nýn ü ze rin de de ne di ði ni söy le di. Ýs ra il in Fi lis tin e dö nük ab lu kas nýn ha len a cý ma sýz ca sür dür dü ðü nü ve ya ra la rýn sa rýl ma sý na da hi fýr sat ta ný ma dý ðý ný i fa de e den ýl dý rým, a çýk la ma sýn da þu i fa de le re yer ver di: Ýs ra il dün ol du ðu gi bi bu gün de öz gür dün ya nýn þý ma rýk ço cu ðu o la rak hem böl ge, hem de dün ya ba rý þý ný han çer le me ye de vam et mek te dir. Böl ge yi ve dün ya yý ku þa ta bi le cek a cý ma sýz bir sa va þýn ka pý la rý ný a ra la mak tan da ge ri dur ma mak ta dýr. Böl ge de ba rý þýn ha kim ol ma sý ye ri ne sa va þýn ve kar ga þa nýn ha kim ol ma sý i çin sal dýr gan bir ta výr la sü rek li çev re sin de ki ül ke ler le prob lem ler o luþ tur ma ya de vam et mek te dir. Her ge çen gün si lah sýz Fi lis tin hal ký na yö ne lik am bar go yu da a ðýr laþ týr mak ta dýr. Bu ve si le i le bü yük Ma vi Mar ma ra di re ni þi nin say gý de ðer ak ti vist le ri ni, ha len ha ya ta tu tun mak i çin mü ca de le si ni sür dü ren ya ra lý kar de þi miz U ður Sü ley man Söy le mez i ve þe hit le ri mi zi bü yük bir say gýy la yad e di yo ruz. U ður Sü ley man Söy le mez e l lah tan a cil þi fa di li yor, a i le si ne sa býr te men ni le ri mi zi i le ti yo ruz. TBMM / a a Sey fü lis lam ýn yar gý lan ma sü re ci ÝB Ý çiþ le ri Ba ka ný Fev zi b dü la li, Sey - fü lis lam Kad da fi nin ib ya top rak la rýn da ve ib ya ku ral la rý na gö re yar gý la na ca ðý ný bil dir di. Han gi þe hir - de yar gý la na ca ðý nýn ö ne mi yok, Trab lus da o la bi lir Bin ga zi de so nuç o la rak ib - ya da yar gý la na cak di yen b dü la li, Sey - fü lis lam ýn yar gý lan - ma sý i çin bü yük bir mah ke me sa lo nu ha - zýr lan dý ðý ný ve bu ko - nu da yü rü tü len so - ruþ tur ma nýn dos ya ha li ne ge ti ril di ði ni söy le di. Trab lus / a a Kim Jong-Un, Ýþ çi Par ti si Mer kez Ko mi te si Baþ ka ný n KU Z Ko re nin ye ni li de ri Kim Jong- Un, ik ti dar da ki Ýþ çi Par ti si nin ka rar al ma or ga ný o lan Mer kez Ko mi te nin baþ ka ný ol du. 17 ra lýk ta ba ba sý Kim Jong-Ýl in ya þa mý ný yi tir me si nin ar dýn dan Ku zey Ko re nin ye ni li de ri o lan Kim Jong-Un, Cu mar te si gü nü de ül ke nin 1,2 mil yon as ke re sa hip or du su nun baþ ko mu ta ný i lan e dil miþ ti. Kim Jong-Ýl, 17 yýl sü ren ik ti da rý sý ra sýn da Ýþ çi Par ti si nin li der li ði ni, Ko re or du su nun baþ ko mu tan lý ðý ný ve U lu sal Sa vun ma Ko mi te si nin baþ kan lý ðý ný yü rüt müþ tü. Ö te yan dan Ko re hal ký, li de ri i çin yas tut ma ya de vam e di yor. Kim Jong-Ýl i çin Çar þam ba gü nü ce na ze tö re ni dü zen le ne cek. Pyong yang / a a Fi li pin ler de en az bin 236 ö lü n FÝ Ý PÝN RÝN gü ne yin de ki a da la rý 16 ra lýk ta vu ran fýr tý na ve sel fe lâke tin de do nan ma, po lis ve it fa i ye nin ça lýþ ma la rý so nu cu da ha faz la ce set bu lun du. et ki li ler, ül ke yi vu ran son yýl la rýn en bü yük fe lâ ke tin de ö lü sa yý sý nýn bin 200 ü aþ tý ðý ný bil dir di. Fi li pin ler Si vil Sa vun ma O fi si Baþ ka ný Be ni to Ra mos, sel su la rý nýn gö tür dü ðü ce set ler den da ha faz la sý nýn bu lun ma sý i le ö lü sa yý sý nýn bin 236 ya yük sel di ði ni be lirt ti. Fi li pin ler in gü ne yin de ki a da la rý vu ran fýr tý na ve sel fe lâ ke ti ö zel lik le Min da na o a da sýn da bü yük ha sa ra ve can kay bý na yol aç tý. Fe la ket ten en çok Ca ga yan de O ro ve Ý li gan þe hir le ri gör dü. Fi li pin ler hü kü me ti, fýr tý na ve sel fe lâ ke tin de 640 bin ki þi nin et ki len di ði ni a çýk la mýþ tý. Bun lar dan yak la þýk 60 bi ni nin ev siz ka lýr ken, ge çi ci sý ðý nak lar da yer leþ ti ril di. Ca ga yon De O ro / ci han BD den Ýs ra il e fü ze kal ka ný yar dý mý n ÝS R Ý, BD nin fü ze kal ka ný sis te mi nin fi nans ma ný i çin Ýs ra il hü kü me ti ne 235 mil yon do lar ek yar dým sað la ya ca ðý ný bil dir di. Ýs ra il Savunma Ba ka ný hud Barak ya yýn la dý ðý a çýk la ma da, me ri kan Kon gre si nin ü ze rin de an laþ tý ðý yar dý mýn, sa vun ma a la nýn da Ýs ra il- me ri ka i liþ ki le ri nin güç len di ril me si ne kat ký ya pa ca ðý ný be lirt ti. me ri kan Kon gre si nin o nay la dý ðý yar dým, BD nin Ýs ra il e yap tý ðý 3 mil yar do lar tu ta rýn da ki yýl lýk as ke ri yar dý ma ek le ne cek. Ý ki ül ke a ra sýn da 2007 de im za la nan an laþ ma ya gö re, BD nin bu ül ke ye sað la dý ðý yar dým ta ma men mer kan si lâh la rý nýn a lý mý na ay rý lý yor. Ýs ra il ge çen ba har da, Gaz ze Þe ri di nden a tý lan fü ze ler den Ýs ra il in gü ne yi nin ko run ma sý i çin BD ta ra fýn dan fi nan se e di len fü ze sa vun ma sis te mi ni ha ya ta ge çir miþ, an cak Fi lis tin top rak la rý nýn ya ký ný na yer leþ ti ri len fü ze sa var ba tar ya la rý ve rim li ça lýþ ma mýþ ve tüm ro ket le ri ha va da im ha e de me miþ ti. Ku düs / a a

8 8 27 RIK 2011 SI HBR B, Tür ki ye i çin çok ö nem li ca ni as ya.com.tr y dýn Men de res e rah met Bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man ýn, Ýs lâm kah ra ma ný þek lin de ki il ti fa tý na maz har o lan mer hum baþ ba kan d nan Men de res in oð lu y dýn Men de res de bu fa ni â lem den göç tü. 23 ra lýk 2011 ak þa mý, te da vi gör dü ðü has ta ha ne de ve fat e den y dýn Men de res, ge çir di ði e lim bir tra fik ka za sý son ra sý san dal ye ye mah kûm ol muþ tu. n cak bu mah kû mi yet, o nu Tür ki ye nin me se le le ri ni dü þün mek ten, ko nuþ mak tan ve yaz mak tan a lý ko ya ma mýþ tý. Mil le ti miz mer hum ba ba sý d nan Men de res e sa hip çýk tý ðý gi bi, o ðul Men de res e de sa hip çýk tý ve çýk mýþ týr. Mer hum y dýn Men de res, es ki bir mil let ve ki li ol ma sý na rað men ve fa týn da dev let tö re ni is te me miþ ve ce na ze si nin mil let çe def ni ni is te miþ tir. Ne ti ce de ön ce n ka ra da ve son o la rak da Ýs tan bul Fa tih Ca mi i nde (25 ra lýk 2011) ký lý nan ce na ze na ma zýn dan son ra Top ka pý da ki a nýt me zar a, an ne si ve ba ba sý nýn ya ný na) def ne dil di. l lah ga ni ga ni rah met et sin, me kâ ný Cen net ol sun in þal lah. Men de res a i le si, çok sý kýn tý lar çek ti. Bi lin di ði ü ze re mer hum Baþ ba kan d nan Men de res, zul men i dam e dil di. Son ra ki yýl lar da Men de res in i ki oð lu [Mut lu ve ük sel Men de res] u mul ma dýk þe kil de bi ri tra fik ka za sýn da, bi ri de in ti har so nu cu öl dü. Mer hum y dýn Men de res de yi ne ge çir di ði bir tra fik ka za sý son ra sýn da en gel li hâ le gel miþ ti. Çe ki len a cý la rýn in sa ný et ki le me me si müm kün mü? Mer hum y dýn Men de res, her fýr sat ta hak tan, hu kuk tan ve a da let ten bah set ti. Ken di siy le ya pý lan bel ki de yüz ler ce rö por taj da hep Tür ki ye me se le le ri ü ze rin de gö rüþ bil dir di, ça re ler sun du. Mer hum y dýn Men de res i da ha çok ka mu o yu na yan sý yan be yan la rýy la ta ný yo ruz. Ge rek 14 Ma yýs 1950 te ya þa nan Be yaz Ýh ti lâl yýl dö nüm le rin de ve ge rek se kan lý 27 Ma yýs 1960 dar be si nin yýl dö nüm le rin de mut la ka y dýn Men de res in a çýk la ma la rý na mü ra ca at e di lir di. y dýn Men de res her fýr sat ta De mok rat Par ti nin mil let i çin yap týk la rýn dan bah se der ve 27 Ma yýs 1960 dar be si i le as sý a da gün le ri nin bi lin me yen yön le ri ni an la týr dý. Þu bir ger çek ki, bil has sa genç ler 14 Ma yýs 1950 ve 27 Ma yýs 1960 ý tam bi le mi yor. Bu ö nem li ta rih le rin ye te rin ce bi lin me me si el bet te genç le rin ka ba ha ti de ðil. Tec rü be li le rin bu ta rih ler de (ön ce sin de ve son ra sýn da) ya þa nan la rý ay rýn tý la rýy la an la ta ma dý ðý ný söy le mek müm kün. Me se lâ kaç genç as sý a da da yar gý la nan la rýn a i le le ri ne yaz dý ðý mek tup la rýn, el li ke li me i le sý nýr lý ol du ðu nu bi lir? l bet te o gün ler de ya þa nan lar kýs men an la tý lý yor, a ma ye ter li de ðil ön ce si Tek par ti / CHP dev ri nde ya þa nan lar bi lin me li ki, 14 Ma yýs 1950 de ya þa nan Be yaz Ýh ti lâl bi li ne bil sin. y ný þe kil de 27 Ma yýs 1960 dar be si ve as sý a da fa ci a sý bi lin me li ki, son ra ki yýl lar da ve ri len de mok ra si mü ca de le si an la þý la bil sin. Bu gün ya þa nan pek çok sý kýn tý nýn kök le ri nin 1950 ön ce si Tek par ti dev ri ne da yan dý ðý ný da bil me li yiz. Mer hum y dýn Men de res de ha ya tý bo yun ca bu nun i çin mü ca de le ver di. O, a i le si nin mað du ri ye tin den zi ya de mil le tin mað du ri ye ti nin so na er me si i çin gay ret gös ter di. Ne ti ce de mil le ti miz de mer hum ve maz lûm Baþ ba kan d nan Men de res e duy du ðu sev gi nin bir gös ter ge si o la rak oð lu na da sa hip çýk tý. y dýn Men de res in ce na ze si ne gös te ri len te vec cüh ve o nun du â lar la u ður lan ma sý ay ný za man da mil le te rað men dar be ya pan la ra ve yap mak is te yen le re de bir me saj dýr. Mil le tin du â sý ný ve te vec cü hü nü ka zan mak, ha yýr la yad e dil mek is te yen her kes, mil le tin de ðer le riy le ba rý þýk ol ma lý. Bu ve si le i le mer hum Men de res le ri ve dâ vâ ar ka daþ la rý ný bir de fa da ha rah met le yâd e der ken, a i le si ve ya kýn la rý na da ta zi yet le ri mi zi su nu yo ruz. e ri ve me kâ ný Cen net ol sun in þal lah. Ba lýk çý nýn a ðý na si lâh dolu çan ta ta kýl dý nt KÝR DÐ'IN Þar köy il çe si ne bað lý Hoþ köy bel de sin de, ka ri des a vý na çý kan ba lýk çý nýn a ðý na çan ta i çin de 1 Ka laþ ni kof tü fek i le 3 ta ban ca ta kýl dý. di ni len bil gi ye gö re, ba lýk çý Mu rat Te mur bek, tek ne siy le ka ri des av la mak i çin de ni ze a çýl dý. Ka ri des ya ka la mak i çin al gar na sý ný (üç gen bi çi min de de mir den ya pýl mýþ ve að zýn da fi le þek lin de bir að tor ba bu lu nan tek ne den de ni ze a tý lýp, trol ben ze ri, di bi ta ra mak su re tiy le) de ni ze a tan Te mur bek, bir sü re son ra al gar na sý ný ka yý ðý na çek ti ðin de al gar na nýn i çin de bü yük bir çan ta ol du ðu nu fark et ti. Çan ta yý a çan ba lýk çý Te mur bek, i çin de Ka laþ ni kof mar ka bir tü fek i le se ri nu ma ra la rý ol ma yan ba ret ta ve brow ning mar ka 3 a det ta ban ca ol du ðu nu gör dü. vý ný bý ra ka rak Hoþ köy bel de si ne dö nen ba lýk çý Te mur bek, du ru mu jan dar ma e kip le ri ne bil dir di. O lay ye ri ne ge len gü ven lik güç le ri bir sü re de niz de in ce le me ler de bu lun du. Si lâh lar gü ven lik güç le rin ce in ce len mek ü ze re a lýn dý. O lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor. Te kir dað / a a BÞ B KN R DIM CI SI B B CN, KRÝZ S B BÝ TÜR KÝ NÝN B Ü ÝK SÜ R CÝ NÝ D H FZ SOR GU N R O DU ÐU NU, N CK B NÝN TÜR KÝ Ý ÇÝN HÂ Â ÇOK Ö NM Ý O DU ÐU NU SÖ DÝ. BÞBKN ar dým cý sý li Ba ba can, bu gün ler de B de ki sý kýn tý la rý ba ha ne e de rek, bu nu da ma ze ret gös te re rek, Tür ki ye nin B ye ü ye lik sü re ci ni da ha faz la sor gu la yan lar ol du ðu nu, an cak B nin Tür ki ye i çin hâ lâ çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Ba ba can, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nda dü zen le nen 4. Bü yü kel çi ler Kon fe ran sý kap sa mýn da, B de ki e ko no mik kriz, o la sý si ya sî so nuç la rý ve Tür ki ye e ko no mi si baþ lýk lý bir su num yap tý. Ba ba can, B de ki son dö nem de ya þa nan sý kýn tý la ra de ði ne rek, bu nu ba zý la rý nýn ma ze ret gös te re rek, Tür ki ye nin B i le o lan i liþ ki le ri ni ve B yeü ye lik sü re ci ni da ha faz la sor gu la yan la rýn bu lun du ðu nu, an cak B nin Tür ki ye i çin ha - la çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye nin B ye ü ye lik sü re ci nin 1959 a ka dar da yan dý ðý ný an la tan Ba ba can, 2002 de ik ti da ra gel me den ön ce, hü kü met prog ra mý ný ha zýr lar ken, bu ko nu da çok tar týþ týk la rý ný, B nin Tür ki ye ye ge rek li o lup ol ma dý ðý ü ze rin de, çok dur duk la rý ný kay det ti. So nuç ta çok net þe kil de B ye ü ye lik sü re ci nin Tür ki ye ye çok þey ler ka zan dý ra ca ðý na i nan dýk la rý ný, bu ne den le ü ye lik sü re ci ni sür dür dük le ri ni i fa de e den Ba ba can, B nin bir de ðer ler ve i de al ler bir lik te li ði ol du ðu nu, Tür ki ye nin de bu de ðer le ri be nim se me si ge rek ti ði ni söy le di. Þu an da da hâ lâ ay ný nok ta da ol duk la rý ný, bu ko nu da, as la bir ta viz ol ma dý ðý ný, as la bir a ca ba bu - B he de fin den sap ma ya lým GÜ R S BN CI, V RU P'D KÝ KRÝZ V B ZI Ý DR - RÝN N G M RÝ NÝN, TÜR KÝ 'Ý B H D - FÝN DN VZ G ÇÝR M M SÝ G RK TÝ ÐÝ NÝ SÖ DÝ. S BN CI Hol ding ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Gü ler Sa ban cý, Tür ki ye nin v ru pa a i le si nin güç lü, et ki li ve say gýn bir ü ye si ol ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Bu he def ten ke sin lik le sap ma ma lý yýz çün kü v ru pa da et ki li ol mak hem u lus la ra ra sý a re na da hem de e ko no mik a çý dan bi zim i çin çok ö nem li dir de di. Sa ban cý, 2011 yý lý ný de ðer len dir di ði ve 2012 ye i liþ kin bek len ti le ri ni di le ge tir di ði Top lu luk ça lý þan la rý na yö ne lik ye ni yýl me sa jýn da, ge ri de bý rak týk la rý 2011 in tam an la mýy la o la ða nüs tü bir yýl ol du ðu nu i fa de e de rek, 2010 yý lýn da baþ la yan dün ya e ko no mi sin de ki i yi leþ me nin, ge liþ miþ ül ke ler de du rak la dý ðý ný ve ge liþ mek te o lan e ko no mi ler dey se ya vaþ la dý ðý ný, Tür ki ye nin i se bü yü me nin yük sek hýz da de vam et ti ði ve is tih da mýn ö nem li öl çü de ar týþ gös ter di ði bir kaç ül ke den bi ri ol du ðu nu, bu ge liþ me le re ek o la rak, Tür ki ye nin ca ri iþ lem ler a çý ðý nýn da re kor bir se vi ye ye gel di ði ni kay det ti. Tür ki ye nin; hü kü me tiy le, iþ let me le riy le, ü ni ver si te ler, si vil top lum ör güt le ri ve va tan daþ la rý i le bir bü tün o la rak dýþ dün yay la te mas ha lin de ol du ðu nu be lir ten Sa ban cý, v ru pa ve rap dün ya sýn da ki o lan la rý bü yük bir il giy le ta kip e der ken, i ki a lan da ki ge liþ me le rin de ken di le ri ni na sýl et ki le ye bi le ce ði hak kýn da dik kat li ce dü þün me le ri ge rek ti ði ni kay det ti. Sa ban cý, Ö nü mü ze ba zý li der ler ta ra fýn dan çý kar tý lan bü tün en gel le re ve ya þa dý ðý mýz ha yal ký rýk lýk la rý na rað men, v ru pa bi zim i çin te mel bir çý pa ol ma ya de vam et me li dir. Her ne ka dar kim se 5 ve ya 10 yýl son ra na sýl bir v ru pa yla kar þý kar þý ya o la ca ðý mý zý tah min e de me se de, B nin gi re ce ði þe kil ne o lur sa ol sun, en kö tüm ser e ko no mik tah min ler bi le gös ter mek te dir ki B, ö nü müz de ki yýl lar da da dün ya nýn en zen gin blo ku ol ma ya de vam e de cek tir. Tür ki ye nin v ru pa a i le si nin güç lü, et ki li ve say gýn bir ü ye si ol ma sý ge rek mek te dir. Bu he def ten ke sin lik le sap ma ma lý yýz çün kü v ru pa da et ki li ol mak hem u lus la ra ra sý a re na da hem de e ko no mik a çý dan bi zim i çin çok ö nem li dir. v ru pa da, el bet te, Tür ki ye nin des te ðin den fay da la na bi lir i fa de si ni kul lan dý. rap dün ya sýn da ki o lay la rýn sey ri ni de ön ce den tah min et me nin çok zor ol du ðu nu vur gu la yan Sa ban cý, de vam la þu gö rüþ le ri di le ge tir di: ma rap kom þu la rý mý za des tek ver me miz ve da ha ge niþ e ko no mik bað lan tý lar kur ma mýz ö nem li o la cak týr. Bu sü reç i çin de de mok ra si nin ve öz gür lü ðün ya nýn da ol ma mýz a ma ay ný þe kil de baþ ka ül ke le rin de i çiþ le ri ne ka rýþ ma ma ya ö zen gös ter me ye de vam et me miz ge rek mek te dir. B ve rap dün ya sýn da ki tüm ge liþ me le re rað men, ül ke miz si ya sî ve e ko no mik is tik ra ra bað lý o la rak gü ven or ta mýn da ve kuv vet li bir bü yü mey le 2012 ye gi ri yor. Do la yý sýy la ye ni yýl da bek le nen den da ha yük sek bir per for mans gös ter me þan sý mý zýn da ol du ðu na i na ný yo rum. Ýd di a lý, ka rar lý a ma ay ný za man da da tem kin li o lur sak, bu fýr tý na da yo lu mu zu kay bet mez ve tüm dün ya i çin bir ör nek ol ma ya de vam e de bi li riz den i ti ba ren bek len ti le ri miz; ye ni bir a na ya sa, yük sek öð re nim baþ ta ol mak ü ze re e ði tim de ye ni den ya pý lan ma, gri a lan la rý a zal týl mýþ ve ta ba na yay gýn laþ tý rýl mýþ ver gi re for mu ve da ha hýz lý, et kin iþ le yen hu kuk dü ze ni ni ger çek leþ tir me miz ha lin de bu gün el de et ti ði miz kal kýn ma per for man sý mý zý u zun va de li ve sür dü rü le bi lir ha le ge ti re ce ði mi ze i na ný yo rum. Ýs tan bul / a a lun ma dý ðý ný kay de den Ba ba can, bu gün B de ki en bü yük so ru nun, ken di le ri nin be lir le dik le ri de ðer le ri ve i de al le ri ve koy duk la rý pren sip le re, ku ral la ra uy ma ma la rýn dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. B NÝN KRÝ TR RÝ TÜR KÝ Ý ÇÝN SON D R C Ö NM Ý Ba ba can, ge çen haf ta Fran sa da ya pý lan oy la ma ya de ði ne rek, bu oy la ma nýn so nu cun da B ni B ya pan çok te mel de ðer le rin ve i fa de öz gür lü ðü nün hi çe sa yýl dý ðý bir ka rar a lýn dý ðý ný be lirt ti. Bun la rýn bir ha ta ol du ðu nu i fa de e den Ba ba can, ma bi zim ken di iç re form la rý mýz a çý sýn dan ve si ya sî re form la rý mýz a çý sýn - Sabancý Hol ding ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Gü ler Sa ban cý PKK'nýn bölge sorumlusu yakalandý nbýngö'd ger çek leþ ti ri len o pe ras yon da bi ri söz de üst dü zey böl ge so rum lu su o lan 2 te rö rist ya ka lan dý. Bin göl Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 23 ra lýk 2011 gü nü Bin göl Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le rin ce ger çek leþ ti ri len o pe ras yon da, ge çen yýl Sa rý yay la Jan dar ma Ka ra ko lu na ya pý lan sal dý rý ey le mi - ne ve 5 ay ön ce Kar lý o va il çe mer ke zin de ko ru cu ba þý Ha cý lan ýn þe hit e dil me si ey le mi ne ka týl dý ðý id di a e di len PKK nýn söz de böl ge so rum lu su Zin dan kod i sim li te rö rist le, Þi yar kod i sim li Ý ran uy ruk lu te rö ris tin, ü zer le rin de 2 el bom ba sý ve 2 ta ban ca i le bir lik te ya ka lan dý ðý be lir til di. Sað ya ka la nan te rö rist - ler den a lý nan bil gi ler doð rul tu sun da, Mer kez Or ta ça nak kö yü böl ge sin de ger çek leþ ti ri len o pe ras yon da, te rör ör gü tü nün kul lan dý ðý en bü yük sý ðý na ðý nýn or - ta ya çý ka rýl dý ðý nýn be lir til di ði a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: e ral tý na el le ya pýl mýþ sý ðý nak (i çe ri sin de yö ne tim o da sý, e ði tim o da sý, mut fak, tu va let i le te rö ris tin ka la bi le ce ði 2 ay rý o da, 2 de po or ta ya çý ka rýl dý. De po i çe ri sin de 1 Kan nas kes kin ni þan cý tü fe ði dür bü nü, 7 tel siz an te ni, 2 gü neþ pa ne li, 2 je na ra - tör, 1 di kiþ ma ki ne si, 150 met re ku maþ, 10 ta kým e þof man, 50 çift a yak ka bý, yak la þýk 5 ton yi ye cek mal ze me si, di ðer ya þam, gi yim, te miz lik mal ze me si ve bol mik tar da i lâç e le ge çi ril miþ tir. le ge çi ri len mal ze me ler Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li ma tý i le o lay ye rin de im ha e dil miþ, sý ðý nak ve de po lar i se tah rip e - dil miþ tir. çýk la ma da ay rý ca, 22 ra lýk 2011 ta ri hin de Bin göl ve Ýs tan bul da 16 ay rý ad re se eþ za man lý ger çek leþ ti ri len o pe ras yon lar da, bö lü cü te rör ör gü tü ne yar dým ve ya tak çý lýk yap týk la rý ge rek çe siy le gö zal tý na a lý nan 16 ki þi den, 12 si nin sevk e dil di ði ad li ma kam lar ca tu tuk lan dý ðý be lir til di. Bingöl / a a dan, B nin kri ter le ri, stan dart la rý, norm la rý ha la Tür ki ye i çin son de re ce ö nem li de di. Ü ÝK SÜ R CÝ NÝ PO PÜ ÝZM KUR B NI T M M Ý ÝZ Ba ba can, Tür ki ye de ki de mok ra tik leþ me sü re ci nin ve da ha i yi bir de mok ra si i çin, B kri ter le ri ni hâ lâ ö nem se dik le ri ni kay det ti. Ba ba can, Bi zim ö nü müz de ki dö nem de ü ye lik ol sun ol ma sýn, ü ye lik ta ri hi ne o lur sa ol sun, he def le ri mi zin o ra da sað lam þe kil de dur ma sý ve bu yön de i ler le me mi zin Tür ki ye ye bü yük fay da sý var. Bu se bep le, B ü ye lik sü re ci ni as la po pü lizm kur ba ný et me me li yiz di ye ko nuþ tu. n ka ra / a a HBRR ntepliler, Fransa dan özür ve tazminat istiyor nn K R Ga zi an tep li ler Der ne ði, TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu na baþ vu ra rak, 1921 de n tep ve yö re sin de mey da na ge len o lay la rýn in ce len me si, ta ri hî bel ge le rin gün yü zü ne çý kar týl ma sý ve ko nu nun u lus la ra ra sý ka mu o yu nun gün de mi ne ta þýn ma sý ný ta lep et ti. n ka ra Ga zi an tep li ler Der ne ði ö ne tim Ku ru lu a dý na TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu Baþ kan lý ðý na ve ri len baþ vu ru di lek çe sin de, Fran sýz la rýn 1921 yý lýn da n tep ve yö re sin de soy ký rým yap tý ðý ve in san lýk su çu iþ le di ði i fa de e dil di. Kur tu luþ sa va þý nýn de vam et ti ði, Türk or du su nun Ba tý cep he si ne yý ðýl dý ðý gün ler de n tep ve yö re si ne ge len Fran sýz or du su nun kar þý sýn da Türk or du su nu de ðil, si lâh sýz, sa vun ma sýz si vil Türk hal ký ný bul du ðu i fa de e di len baþ vu ru da, 20 bin ki þi lik mo dern Fran sýz or du su hal kýn ü ze ri ne ö lüm yað dýr mýþ týr. n tep hal ký ken di e vin de, yur dun da gad dar ca sal dý rý ya, te ca vü ze uð ra mýþ, si lâh sýz, sa vun ma sýz ka dýn lar, ço cuk lar, yaþ lý lar can ver miþ tir de nil di. 90 yýl ön ce ya þa nan bu in san lýk dra mý nýn fa i li o lan Fran sa nýn, Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nden ö zür di le me si, ge rek li mad di ve ma ne vî taz mi na tý ö de me si ge rek ti ði i fa de e di le rek, Bin ler ce sa vun ma sýz si vi lin kat le dil me si bir in san lýk su çu dur. Fran sa nýn iþ le di ði bu suç u lus lar a ra sý hu kuk ta in san hak la rý ih lâ li ve soy ký rým ta ri fi i çin de dir. Bu an lam da TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu nun, 1921 de ya þa nan bu in san lýk dra mý ný in ce le me si ni, ta ri hi bel ge le ri gün yü zü ne çý kar ma sý ný, me se le yi u lus la ra ra sý ka mu o yu nun gün de mi ne ge tir me si ni ta lep e di yo ruz de nil di. n ka ra / a a Sa rý ka mýþ a cý, an cak ders a lý na cak bir ör nek ngnkurm Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, 97 nci yýl dö nü mün de Sa rý ka mýþ þe hit le ri ni an dý. Or ge ne ral Ö zel, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin den du yu ru lan 97 nci yýl dö nü mün de Sa rý ka mýþ þe hit le ri ni an ma me sa jýn da, Sa rý ka mýþ Ha re kâtý nýn Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn en ö nem li saf ha la rýn dan bi ri ol du ðu na dik ka ti çek ti. Ö zel, me sa jýn da þun la rý kay det ti: ðýr kýþ þart la rý nýn ya þan dý ðý Kaf kas Cep he sin de, fe da kar va tan ev lat la rý nýn ba ðým sýz lýk, va tan ve kut sal var lýk la rý uð ru na ver dik le ri bu mü ca de le, a cý an cak ders a lý na cak ör nek le rin den bi ri o la rak ta ri hi mi zin say fa la rýn da ye ri ni al mýþ týr. Sa rý ka mýþ Ha re ka týn da a sýl düþ man, çe tin a ra zi ve þid det li kýþ þart la rý ol muþ, çok a ðýr ko þul lar al týn da sa va þan Türk as ke ri, mu ha re be nin so nu na ka dar di ren miþ; da ya nýk lý lýk, i ta at, di re niþ ve mü ca de le az mi nin üs tün lü ðü nü bir kez da ha ka nýt la mýþ, þe hit lik mer te be si ne u la þan va tan ev lat la rý Türk mil le ti nin bað rý na def ne dil miþ tir. Mil li bir li ði mi zin ve bö lün mez bü tün lü ðü mü zün te mi na tý o lan Türk Si lâh lý Kuv vet le ri, þan lý ta ri hin den al dý ðý güç ve il ham la var lý ðý mý zýn son su za ka dar sar sýl maz te mi na tý ol ma ya de vam e de cek tir. n ka ra / a a Kad ro ya ge çen söz leþ me li le re i zin müj de si nkdro ge çen söz leþ me li le rin 2011 den ka lan i zin le ri 2012 ye ak ta rý la bi le cek. Türk Sað lýk- Sen yö ne ti mi, kad ro ya ge çen söz leþ me li le rin 2011 yý lýn da kul lan ma dýk la rý yýl lýk i zin le ri nin 2012 yý lý na ak ta rý lýp ak ta rýl ma ya ca ðý ko nu sun da Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý na baþ vur du. Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý, sen di ka ya gön der di ði ce vap ta Türk Sað lýk-sen in baþ vu ru su nun in ce len di ði ni i fa de e de rek, kad ro ya ge çen söz leþ me li le rin ka lan yýl lýk i zin le ri nin 2012 ye ak ta rý la bi le ce ði ni bil dir di. Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý nýn ya zý sýn da 632 Sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me i le me mur kad ro la rý na ge çi ri len per so ne lin, 2011 yý lýn da ki yýl lýk i zin hak la rý nýn 657 Sa yý lý Ka nun hü küm le ri e sas a lý na rak tes pit e dil me si ve tes pit e di len sü re den söz leþ me li sta tü dey ken kul la ný lan i zin le rin dü þül me si, 2011 yý lý na a it yýl lýk iz nin 2012 yý lý na ka dar kul la nýl ma yan kýs mý nýn i se 2012 yý lý na dev re dil me si mü ta la a e dil mek te dir i fa de si ne yer ve ril di. n ka ra / a a

9 27 R IK 2011 S I H BR 9 cev ni as ya.com.tr Se lâ nik li Ni ko las Sar kozy in sal la nan kol tu ðu na ye ni den o tu ra bil mek i çin se çim ler ön ce si Fran sa da ki beþ yüz bin r me ni o yu nu kap mak he sa býy la par ti si ne ve Par la men to ya da yat tý ðý in kâr ta sa rý sý ný ge çir me si, ni fâk hâ si ye tiy le her ta ra fa dö nen men fa at ü ze ri ne dö nen si ya set ca na va rý nýn ne le re te ves sül e de bi le ce ði ni ve her tür lü if sa dý ya pa bi le ce ði nin son bir ör ne ði. n cak Tür ki ye nin tüm i ti raz la rý na rað men Fran sa Par la men to su nun 1915 de ki r me ni soy ký rým id di a la rý ný in kâ rý suç sa yan ya sa tek li fi ni ka bul et me si, di ðer yö nüy le n ka ra nýn bol ca sö zü nü et ti ði stra te jik de rin lik li dýþ po li ti ka sý nýn if la sý ný bir de fa da ha de þif re et mek te. s lýn da Fran sa Par la men to su nun 577 ü ye sin den an cak on da bi ri ni o luþ tu ran 56 ü ye si nin oy la ma ya ka tý lýp an ne si Fas lý, ba ba sý Ce za yir li tek li fin Sar kozy nin ya kýn ça lýþ ma ar ka da þý ba yan mil let ve ki li nin soy ký rý mý in kâr tek li fi nin sâ de ce 51 ü ye nin oy la rýy la ka bul e dil me si, cid di yet siz li ði or ta ya koy mak ta. Týp ký i ki haf ta ön ce me ri kan Tem sil ci ler Mec li si nde yal nýz üç ki þi nin ka tý lýp i ki si nin o yuy la ka bul e di len, r me ni Gru bu þ baþ ka ný Roy ce un sun du ðu ve zýn lýk Gru - U mut Vak fý, yeni anayasada si lâh sýz lan ma hak ký is te di nu MUT Vak fý, sür dü rü le bi lir si lâh sýz lan ma po li ti ka sý nýn a na ya sa da yer al ma sý ný ve si lah sýz lan ma hak ký nýn a na ya sal bir il ke ye dö nüþ tü rül me si ni is te di. U mut Vak fý Ku ru cu Baþ ka ný Na zi re De de man Ça ða tay ve a vu kat Fik ret Ýl kiz, TBMM na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu bün ye sin de o luþ tu ru lan alt ko mis yo na, ye ni a na ya sa da yer al ma sý ný is te dik le ri tek lif le ri i let ti. Va kýf, gü nü müz de bi rey le rin bir bir le ri ne kar þý nef ret söy le mi ve ya gü ven lik kay gý sý ne de niy le si lah lan ma sý nýn, bi rey sel si lah lan ma an la mý na gel di ði ne i þa ret e de rek, Bi rey sel si lah lan ma nýn dra ma tik so nuç la rýn dan do la yý dev le tin si lâh ü re ti mi ne sý nýr ve de ne tim ge tir me si, si lâh trans fer le ri ni þef faf ra por lar la ka yýt al tý na al ma sý, si lâ ha e ri þi min zor laþ tý rýl ma sý, bi rey sel si lâh sýz lan ma e ði tim prog ram la rý nýn ha ya ta ge çi ril me si ve si lah lan ma þid det kül tü rü a ra sýn da ki ký sýr dön gü nün ký rýl ma sý yo luy la dev let le rin sür dü rü le bi lir si lâh sýz lan ma po li ti ka sý ný yü rüt mek gö re vi ol ma lý dýr ö ne ri sin de bu lun du.ki þi nin hu zur ve gü ven li ði nin sað lan ma sý gö re vi nin, 1961 na ya sa sý nda i fa de e dil di ði gi bi dev le tin yü küm lü lü ðün de ol du ðu na dik ka ti çe ken Va kýf, Uz laþ ma Ko mis yo nu na, Bu ne den ler le sür dü rü le bi lir si lâh sýz lan ma po li ti ka sý nýn a na ya sa da yer al ma sý ö ne ri miz dir. U mut Vak fý o la rak is te ði miz; ba rýþ hak ký, si lâh sýz lan ma hak ký a na ya sal bir il ke ye dö nüþ tü rül me li dir gö rü þü nü i let ti. n ka ra / a a ÇGD, gö rüþ ve tek lif le ri ni Meclis Baþkaný Çi çek e i let ti nçð DÞ Ga ze te ci ler Ce mi ye ti (ÇGD), ye ni a na ya sa ko nu sun da gö rüþ ve tek lif le ri ni TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek e i let ti. Ko nu ya i liþ kin ya zý lý a çýk la ma ya pan ÇGD Ge nel Baþ ka ný h met ba kay, ÇGD nin, 1982 dar be a na ya sa sý ye ri ne de mok ra tik, çað daþ, in san hak la rý ný, dü þün ce, ba sýn ve i fa de öz gür lü ðü nü e sas a lan bir a na ya sa dan ya na ol du ðu nu be lirt ti. ÇGD i çin ba sýn, dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü nün sað lan ma sý nýn bi rin ci de re ce de ö nem ta þý dý ðý ný kay de den ba kay, Ço ðun luk ik ti da rý nýn, de mok ra tik bir a na ya sa ni ye ti nin, i ra de si nin ol du ðu nu bil mek hak ký mýz dýr. Bu nun i çin de ön ce lik le i yi ni yet a dým la rý ný gör mek is te riz. Ne za man ve han gi i çe rik te çý ka ca ðý, mu ta ba kat sað la nýp sað la na ma ya ca ðý bel li ol ma yan ye ni a na ya sa ça lýþ ma sýy la eþ za man lý o la rak ve he men þim di a ci len Te rör le Mü ca de le Ka nu nun da ve TCK nýn dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü nü en gel le yen ba zý mad de le rin de de ði þik li ði zo run lu gör mek te yiz de di. n ka ra / a a leþ kirt te e ði ti me kar en ge li nð RI NIN leþ kirt il çe sin de kar ya ðý þý do la yý sýy la e ði ti me bir gün a ra ve ril di. Ýl çe Mil li ði tim Þu be Mü dü rü min Ber kalp, yap tý ðý a çýk la ma da, böl ge de et ki li o lan kar ya ðý þý do la yý sýy la 11 i il çe mer ke zi, 58 i köy ler de ol mak ü ze re top lam 69 e ði tim ku ru mun da e ði tim ve öð re ti me bir gün a ra ver dik le ri ni, kar ya ðý þý nýn de vam et me si ha lin de söz ko nu su du ru mun ye ni den göz den ge çi ri le ce ði ni kay det ti. Bu a ra da yet ki li ler, il çe de i ki gün dür et ki li o lan kar ya ðý þý do la yý sýy la yak la þýk 50 köy le u la þý mýn sað la na ma dý ðý ný be lirt ti. ð rý / a a Sar kozy ile soy ký rým meselesi (1) bu i de ri Ber man ýn or tak su nu cu ol du ðu, Tür ki ye Cum hu ri ye ti ni H ris ti yan Mi ra sý ný Ko ru ma ya ve l Kon muþ Ki li se Mülk le ri ni Ý a de ye Da vet t mek baþ lýk lý ta sa rý nýn gayr-ý cid di li ðin de ol du ðu gi bi ÝN KÂR S SI GÜN D MÝ BO K Doð ru su, Fran sýz ba sý ný na da yan sý yan Sar kozy in iç po li tik kay gý lar la r me ni me se le si ü ze rin den oy av cý lý ðý o yu nu na kar þý Dý þiþ le ri ba ka ný la in Jup pé nin, ya sa tek li fi hak kýn da çev re si ne Bu tek li fi en te lek tü el, e ko no mik ve dip lo ma tik a çý dan a dý kon ma mýþ bir ap tal lýk ni te le me si mi sâ li, Fran sa nýn ak lý ba þýn da ki çev re le ri, fev ka lâ de en di þe li ve ra hat sýz O lup bi ten le re ba kýl dý ðýn da, or ta da a çýk ça her i ki ta raf ta da ka mu o yu nu in kâr ya sa sý yla blo ke et me ve o ya la ma o yu nu nun oy nan dý ðý a çý ða çý ký yor. Zi ra ta sa rý nýn iþ le me ko nul ma sý i çin ko nul ma sý i çin Se na to dan da geç me si ve Sar kozy nin im za la ma sý ge re ki yor. Oy la ma dan son ra 10 O cak a ka dar Ci rit mas (No el) ta ti li ne gi ren Fran sýz Par la men to su, ar dýn dan 22 Þu bat ta cum hur baþ kan lý ðý se çi mi i çin ye ni den ta ti le gi re cek. r me ni soy ký rý mý ný in kâr e den le re bir yýl ha pis ce za sý ve 45 bin u ro pa ra ce za sý ný ön gö ren ya sa tek li fi nin bu i ki ta rih a ra sýn da ki 5-6 haf ta lýk sü re de ye tiþ me ye ce ði be lir ti li yor. Çün kü Mec lis Baþ ka ný i ni si ya ti fi ni kul la nýp tek li fi bek let me yip Se na to ya gön der se ve Se na to Baþ ka ný nýn za man sý nýr la ma sý ol ma yan tek lif i gün de me al sa bi le, Se na to nun ký sa za man da ta sa rý yý gö rü þüp ka ra ra bað la ma sý zor gö rü nü yor. Kal dý ki Se na to da ki gö rüþ me ler de her han gi bir de ði þik lik ö ner ge si ve ril me si, tek lif in ye ni den Mec lis in gün de mi ne gel me si ne se be bi yet ve re cek. Bu sü reç te bü tün bu pro se dü rün ye tiþ me si nin müm kün ol ma dý ðý ný bil di ren dip lo mat lar, Sar kozy nin sýrf se çim ran tý na yö ne lik a çýk bir tak tik i çin de ol du ðu nu kay de di yor lar. Se çim den son ra mu ha le fet a da yý nýn ka zan ma sýy la za ten gün de me ge ti ril me ye ce ði ni, Sar kozy nin ye ni den se çil se bi le ta sa rý nýn bü yük bir ih ti mal le bir ta raf ta bý ra ký la ca ðý ný ve ka dük ka la ca ðý ný i fâ de e di yor lar ÝB MÜ D H D FRN S Ý ÝÞ BÝR Ý ÐÝ N N D M Ý? Dü þün dü rü cü o lan, n ka ra nýn bir çok ko nu da ol du ðu gi bi, yu mur ta ka pý ya da yan dýk tan son ra bu den li tep ki gös ter mek ye ri ne, si ya sî fe râ set le ön ce den ön gö rüp bu var ta ya var ma dan Fran sa Par la men to su ve ka mu o yu nez din de dev re ye gi re rek ön le me si ge re kir ken, iþ iþ ten geç tik ten son ra or ta lý ðý a ya ða kal dýr ma sý Baþ ba kan r do ðan ýn, Ma yýs 1945 ten i ti ba ren Ce za yir de bir mil yon si vi lin kat le dil di ði kat li a mý ve 800 bin in sa nýn öl dü rül dü ðü 1994 te ki Ru an da soy ký rý mý ný gün de me ge tir me si. r do ðan, Soy ký rým gör mek is te yen ler, ken di kir li, kan lý ta rih le ri ne bak sýn lar çý ký þýy la, on ca bek le me den son ra, Fran sa ya sert çýk ma sý. ðer, Fran sýz U lu sal Mec li si ta rih le il gi len mek is ti yor sa, git sin, bir zah met f ri ka da ya þa nan la rý ay dýn lý ða ka vuþ tur sun. ðer Fran sa par la men to su, ta ri hî o lay la rýn pe þi ne düþ tüy se, lüt fen git sin, 1915 o lay la rýn da Fran sa nýn na sýl bir rol üst len di ði ni ay dýn lý ða ka vuþ tur sun di ye ko nuþ ma sý Ke za Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun tep ki le ri nin a ka bin de B Ba ka ný Ba ðýþ ýn, Irk çý lýk, ay rým cý lýk ve ya ban cý düþ man lý ðý te me lin de bir ka rar yo ru muy la i liþ ki ler de te lâ fi si zor ya ra lar a ça cak týr u ya rý sýn da bu lun ma sý Ýk ti dar ve mu ha le fe tin Fran sa yý ta ri hi çar pýt ma, ta ri hi ya lan la rý in kâr e den le ri ce za lan dýr ma yan lý þýy la, Tür ki ye i le Fran sa i liþ ki le ri nin yak la þan cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri ne fe da et me si ni ký na ma sý Bü tün bun lar doð ru ve fev ka lâ de ö nem li. Pe ki bü tün bun la ra mu ka bil, KP ik ti da rýn da, Fran sa nýn ö te den be ri r me ni soy ký rý mý me se le sin de ki tav rý bi lin di ði hal de hiç bir gü ven ce a lýn ma dan, Tür ki ye nin Fran sa nýn N TO nun as ke rî ka na dý na dön me si ne o nay ver me si ne ne de me li? Ke za da ha bir kaç ay ön ce, Ýz mir in ib ya ya mü da hâ le nin ha va üs sü ya pýp soy ký rým cý Fran sa i le bir lik te Müs lü man ib ya ya en az o tuz bin si vi lin kat le dil di ði as ke rî mü da hâ le ye or tak e dil me si ne yin ne si? Son ra soy ký rým cý Fran sa i le iþ bir li ði ne yi çöz dü, Tür ki ye nin han gi me se le si ni hal let ti? Tür ki ye yi u lus lar a ra sý a re na da zor du ru ma dü þür mek ten baþ ka e ni a na ya sa bi re yi e sas al sýn TOBB BÞ K NI HÝ SR CIK I OÐ U: NÝ N S NIN BÝ R Ý SS N, HR TÜR Ü RIM CI I ÐI DIÞ N BÝR N S O M SI G R KÝR. TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, ye ni a na ya sa nýn bi re yi e sas a lan, her tür lü ay rým cý lý ðý dýþ la yan, e þit lik i de a li ni top lum sal ha ya týn her a la nýn da ger çek leþ tir me ye ça lý þan, bi rey le re ev ren sel stan dart la ra uy gun o la rak te mel hak ve öz gür lük ler den ya rar lan ma im kâný ta ný yan, de mok ra tik, la ik ve sos yal hu kuk dev le ti an la yý þý ný mu ha fa za e den bir a na ya sa ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek Baþ kan lý ðýn da ki na ya sa Ko mis yo nu Ü ye le ri, Tür ki ye s naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TSK) Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken in ev sa hip li ðin de Si vil Top lum Ku ru luþ la rý nýn ü ye le riy le bu luþ tu. Hi sar cýk lý oð lu, top lan tý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ye ni a na ya sa ha zýr la ma sü re ci nin ka tý lým cý bir yön tem le ya pýl ma sý yö nün de ki ka rar lý ça ba la rý i çin TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek e te þek kür le ri ni i let ti. na ya sa Plat for mu a dýy la 2007 yý lýn da baþ lat týk la rý ça lýþ ma la rý nýn TBMM nin ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý i le hýz ka zan dý ðý ný i fa de e den Hi sar cýk lý oð lu, e ni a na ya sa nýn 74 mil yo nun mu ta ba kat met ni ol ma sý ný is ti yo ruz de di. Bu sü reç te ka tý lým cý lý ðýn çok ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan Hi sar cýk lý oð lu, top lu mun gö rüþ le ri ni i fa de e de bi le ce ði plat form la rýn ve ka nal la rý nýn var lý ðý nýn a na ya sa ha zýr la ma sü re ci ne cid di kat ký sað la ya ca ðý ný vur gu la dý. Hi sar cýk lý oð lu, ye ni a na ya sa nýn TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek de Mec li sin a çýl dý ðý gün den be ri en ö nem li gün dem le rin den bi ri nin ye ni bir a na ya sa ha zýr la ma sü re ci ol du ðu nu söy le di. Her ke sin ye ni bir a na ya sa ta lep et ti ði ni di le ge ti ren Çi çek, Hem si zin ta le bi hem de mil le ti mi zin or ta ya koy du ðu i ra de, ye ni Mec li se ye ni bir a na ya sa ha zýr la ma im kâ ný ný, fýr sa tý ný ve so rum lu lu ðu nu yük le miþ ol du de di. Si ya sî par ti le rin ge nel baþ kan la rý nýn mu ta ba ka tý, mu vaf fa ka ti ve des tek le ri i le 19 kim den bu ta ra fa ça lýþ ma la rý ný sür dür dük le ri ni ak ta ran Çi çek, 4 ba sa mak lý bir ça lýþ ma prog ra mý or ta ya koy duk la rý ný be lirt ti. Çi çek, bu nun bi rin ci a ya ðý nýn, hal kýn ve STK la rýn gö rüþ le ri ni al mak ol du ðu nu i fa de et ti. Bu gü ne ka dar ko mis yon o la rak a na ya sa nýn i çe ri ðiy le il gi li bir gö rüþ or ta ya koy ma dýk la rý ný be lir ten Çi çek, bu nu, hal kýn ve bi re yi e sas a lan, her tür lü ay rým cý lý ðý dýþ la yan, e þit lik i de a li ni top lum sal ha ya týn her a la nýn da ger çek leþ tir me ye ça lý þan, bi rey le re ev ren sel stan dart la ra uy gun o la rak te mel hak ve öz gür lük ler den ya rar lan ma im ka ný ta ný yan, de mok ra tik, la ik ve sos yal hu kuk dev le ti an la yý þý ný mu ha fa za e den bir a na ya sa ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu e ni a na ya sa nýn ü ze ri ne in þa e di le ce ði te mel il ke ler sü re cin de sað la ya cak la rý kat ký la rý he pi mi zin or tak im za sýy la Mec lis baþ ka ný mý za i le ti yo ruz di yen Hi sar cýk lý oð lu, þun la rý kay det ti: Ö nü müz de ki dö nem, çok sa yý da il de ge niþ ka tý lým lý top lan tý lar or ga ni ze e de ce ðiz. Tür ki ye nin ge niþ ke sim le ri ni tem sil et me ka bi li ye ti mi zi ha re ke te ge çi re ce ðiz. Bu yol la di ya lo ða da ya nan or tak a kýl a ra ma ya yö ne lik bir mu ta ba kat kül tü rü nü ye ni a na ya sa ha zýr la ma sü re ci ne e ge men kýl ma ya ça lý þa ca ðýz. Tür ki ye ko nuþ sun is ti yo ruz, ko nu þa rak or tak laþ sýn is ti yo ruz. Ko nuþ tuk ça ne ka dar çok or tak sö zü mü zün ol du ðu nu gö re ce ðiz. Sü re cin her a þa ma sý nýn bir bay ram a þa ma sýn da geç me si ni sað la ma ya ça lý þa ca ðýz. na ya sa nýn halk la bu luþ ma sý na kat ký ver mek is ti yo ruz. ü ce mec li si miz bu se fer hal kýn a na ya sa sý ný, halk la bir lik te yaz mak is ti yor. e ni a na ya sa bi zi ge le ce ðe ta þý ya cak. Koy du ðu muz bü yük he def le re doð ru, sað lam bir köp rü va zi fe si gö re cek. Tür ki ye s naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TSK) Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken de r týk her kes e li ni ta þýn al tý na so ku yor ve ül ke nin ye ni a na ya sa nýn ha zýr lan ma sý i çin kat ký da bu lun ma ya ça lý þý yor de di. n ka ra / a a Çiçek: 2012, yeni bir anayasa yýlý olsun STK la rýn gö rüþ le ri ni ö nem se dik le ri i çin yap ma dýk la rý ný söy le di. Za ma ný i yi kul lan mak a dý na STK lar dan yo ðun bir ça ba, des tek ve kat ký bek le dik le ri ni be lir ten Çi - çek, þöy le de vam et ti: Çün kü siz ler de bu sü re ce des tek ve rir se niz, 2012 yý lý nýn so nu na bu i þi bi tir me yi he def li yo ruz. a ni te men ni miz o dur ki 2012 yý lý, ye ni bir a na ya sa yý lý ol sun. Bu bi raz bi zim ça ba mý za bað lý ol du ðu ka dar, biz den da ha çok siz le rin gay re ti ne ve ça ba sý na bað lý dýr. Ne ti ce de za ma ný i yi kul la na maz sak, son ra ye ni a na ya sa ya pý mýy la il gi li bir ký sým te red düt ler ha sýl o lur. 2013, 2014 ar ka ar ka ya se çim ler ge li yor. O za man da böy le si ne ö nem li bir i þi yap mak ta bir ta kým sý kýn tý la rý mýz o la bi lir. O nun i çin biz ler de bun la rý ay rýn tý lý bir þe kil de bu ra da ko nuþ mak is te dik. Her ke sin bu ra da ol ma sý da bi zim i þi mi ze ge li yor, za man a çý sýn dan... Ve rim li bir top lan tý o la ca ðý na i na ný yo rum. e ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ný Tür ki ye nin gün de min de tut mak ge rek ti ði ni vur gu la yan Çi çek, gün dem de tu tul ma dý ðý tak dir de bir a na ya sa ya pýl mýþ o la ca ðý ný, an cak kim se nin bun dan ha be ri ol ma ya ca ðý ný i fa de et ti. n ka ra / a a drbat ho o.com ar gý tay ve iç ti hat ka pa si te si Ge çen haf ta, ye ni Ti ca ret Ka nu nun hu ku ku mu za ge ti re ce ði ye ni lik le rin ko nu þul du ðu bir top lan tý ya iþ ti rak et tim. ar gý tay ýn il gi li hu kuk da i re le ri nin muh te rem baþ kan ve ü ye le ri de o ra da i di ler. Ho ca la rý din le di ler, fi kir be yan et ti ler. ma sýk sýk, iþ yo ðun lu ðun dan bu gi bi te o rik ve a ka de mik ko nu la rý dü þün me ye bi le fýr sat la rý nýn ol ma dý ðý ný di le ge tir di ler. Ma lum, dil dev ri min den son ra ki a dý ar gý tay o lu ve ren bu ku ru mun a sýl a dý Mah ke mei Tem yiz dir. Üç gö re vi var dýr: Tem yiz et mek, yol gös ter mek ve iç ti hat et mek. Bi rin ci va zi fe si i ti ba riy le ya ni dâ vâ mah ke me le ri de de ni len ilk de re ce li mah ke me le rin ver dik le ri ka rar la rýn doð ru lu ðu nu yan lýþ lý ðý ný a yýrt et me (tem yiz et me) gö re vi se be biy le mü mey yiz bir im ti yaz ma ka mý dýr. ar gý tay ýn bu im ti ya zý, ay ný za man da i kin ci gö re vin den ya ni hu ku ku ge liþ tir me gö re vin den kay nak la nýr. Zi ra her bir ka ra rý, taþ ra hâ ki mi ne, ka nu nun ve hu ku kun so mut o la ya na sýl uy gu la na ca ðý ný an lat ma lý dýr, ders ver me li dir. (Bil has sa bu nun i çin ve el bet te ta raf la rý tat min et mek i çin, ka rar la rý nýn ma kul bi çim de ge rek çe li ol ma sý na ya sal bir þart týr). ar gý tay ýn ü çün cü gö re vi, ge rek tik çe, dâvâya uy gu la na cak a çýk bir ku ral bu lu na ma yan hal ler de, ký yas ve yo rum yo luy la ya zý lý ka nun dan ve ya zý sýz ka nun de nen örf ve a det ten hü küm çý kar mak (is tin bat) ve bu nun i çin ceh det mek tir (iç ti hat yap mak týr). ar gý da ki iþ yü kü, nü fu sa, i liþ ki le rin kar ma þýk lý ðý na ve kül tü rel de ði þi me bað lý o la rak yýl dan yý la o la ða nüs tü art mýþ týr. n cak ar gý tay ýn bu iþ yü kü ne a yak uy du ra cak öl çü de ve bi çim de bü yü tül me me si se be biy le ö nem li bir prob lem ya þan mýþ týr: ar gý tay tet kik hâ kim le ri ve ar gý tay ü ye le ri iþ yü kü al týn da e zil miþ, yu ka rý da ki üç gö rev den an cak bi rin ci si i le il gi le nir ha le gel miþ ler dir. (O ka dar ki ço ðu ka rar lar a na ya sa ya da ay ký rý o la rak ge rek çe siz ya zýl mak ta dýr). Ýlk yýl lar da yük sek hâ kim ler bu gi di þa týn far kýn da ol muþ lar, gö rev le ri ni de bu nun ne ka da rý ný ya pa bil dik le ri ni de bil miþ ler, vic dan a za bý i le ya þa mýþ lar dýr. n cak son ra ki je ne ras yon, ya pa bil dik le ri ni ken di gö re vi zan net me ye baþ la mýþ, ya pa ma dýk la rý ný i se baþ ka la rý nýn gö re vi bil miþ, vic dan a za bý ný da ya tat ma mýþ ya da u nut muþ tur. Son ra, ar gý tay ý ye ni den iç ti hat mah ke me si ha li ne ge ti re bil mek i çin, ba sit tem yiz i þi ni yap mak ü ze re a ra mah ke me ler (is ti naf) ku rul ma sý gün de me gel di, u zun sü re tar tý þýl dý. Son ra ka ra rý ve ril di ve ka nu nu çý ka rýl dý. Bu gün ler de ha zýr lýk la rý bit mek ü ze re ve ya kýn da fa a li ye te ge çe cek ler. Böy le ce ö nü müz de ki üç beþ yýl i çin de ar gý tay es ki as li gö re vi ne dö ne cek ya ni bað la rýn dan kur tu la rak iç ti hat ka bi li ye ti ni el de et me im kâ ný na ka vu þa cak. Pe ki, ar gý tay bu nu ya pa bi le cek mi? Ka na a tim ce, mev cut kül tü rel alt ya pý i le zor. Zi ra ar gý tay ü ye le ri nin an cak bir kýs mý bu uf ka sa hip. Ka lan la rýn bir kýs mý nýn i de o lo jik ta kýn tý la rý var. Ha kim ler ve Sav cý lar ük sek Ku ru lu baþ ta ol mak ü ze re yar gý bü rok ra si si ne ve hu kuk fa kül te le ri baþ ta ol mak ü ze re yar gý si ya se ti ni be lir le yen ku rum la ra bü yük iþ dü þü yor. Bil has sa yük sek yar gý men sup la rý ný yü ce di van sý fa týy la yar gý la yan na ya sa Mah ke me si ne. mka ni as ya.com.tr Geç miþ ol sun nu lan bir ra hat sýz lý ðý mýn te da vi si i çin Cu - Bir sü re dir tet kik le ri ya pý lan ve teþ hi si ko ma gü nü Bez mi â lem Va kýf Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne sin de a me li yat o la ca ðým. Du a la rý ný zý bek le rim di ye bir ma il le a me li yat o la ca ðý ný öð ren miþ tik. Ma i li a lýr al maz he men ken di si ni a ra yýp, has ta lý ðý i le il gi li bil gi le ri al dýk ve a me li yat o la ca ðý ný öð ren dik. Ra hat sýz lý ðý nýn a me li ya tý mec bur ha le ge tir di ði söy le di. me li yat ön ce si du a is te di ði ni i let ti, biz de Ce na b-ý Hak tan â cil þi fa lar di le dik. Ga ze te mi zin baþ ya za rý ve Ge nel a yýn ö net me ni miz Kâ zým Gü leç yüz, yýl lar dýr ge nel ya yýn mü dür lüðü mü zü ya pý yor. a zý la rýn da ki dik du ru þu nu, den ge li, a ma ka rar lý çiz gi si ni her za man ör nek al ma ya gay ret sarf et tik. Doð ru bil di ði ni her za man sa vun mak tan hiç çe kin me yen bir ya zar. Ri sa le-i Nur dan al dý ðý düs tur lar la ka le mi ni hiç e ðip bük me den kul la nan bir ka lem. Ga ze te miz de Geç miþ ol sun i lâ ný ver mek ye ri ne duy gu la rý mý böy le ký sa bir ya zý i le pay laþ mak is te dim. Pa zar gün kü ya zý sýy la iþ ba þý yap tý ðý ný öð ren mek ten son de re ce mut lu ol du ðu mu be lir ti yor ve tek rar geç miþ ol sun di lek le ri mi i le ti yo rum.

10 10 27 RIK 2011 SI KONOMÝ H BR R DÖ VÝZ FK TÝF MR KZ BN K SI DÖ VÝZ KUR RI 2011 Cin si Cin si 1 BD DO RI 1 VUS TR DO RI 1 D NÝ MR K KRO NU 1 U RO 1 ÝN GÝ ÝZ STR Ý NÝ 23 RIK DÖ VÝZ FK TÝF IÞ S TIÞ IÞ S TIÞ ÝS VÝÇ R FRN GI 1 ÝS VÇ KRO NU 1 K N D DO RI 1 KU VT DÝ N RI 1 NOR VÇ KRO NU 1 SU U DÝ R BÝS TN RÝ Ý 100 J PON NÝ IÞ S TIÞ IÞ S TIÞ DO R DÜN 1,8910 ÖN C KÝ GÜN 1,8890 p S R B S T P Ý S U RO TIN C. TI NI DÜN 2,4710 ÖN C KÝ GÜN 2,4750 p DÜN 97,80 ÖN C KÝ GÜN 98,10 p DÜN 666 ÖN C KÝ GÜN 669 p Tüketici Örgütleri Federasyonu Baþkaný Fuat ngin. Kart ta fa i zi artýrmanýn be de li a ðýr o la bilir ntü K TÝCÝ Ör güt le ri Fe de ras yo nu (TÖF) Baþ ka ný Fu at n gin, Mer kez Ban ka sý nýn kre di kart la rý nýn T iþ lem le rin de ay lýk a za mi ak di ve ge cik me fa iz o ran - la rý ný ar týr ma sý ka ra rý nýn, bor cu nu ö de ye me yen tü - ke ti ci le re ge cik me fa iz o ra ný o la rak fa tu ra sý nýn ay lýk yüz de 2,84, yýl lýk bi le þik fa iz o la rak da yüz de 39,95 o - la ca ðý ný kay det ti. n gin, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, kre di kar týn dan kay nak lý so run la rýn çö zü me u laþ tý - rýl ma sý nýn hak sýz ka rar ve uy gu la ma lar ne de niy le müm kün o la ma dý ðý ný i fa de e de rek, Mer kez Ban ka - sý 5464 sa yý lý Ban ka Kart la rý ve Kre di Kart la rý Ka nu - nu nun 26. Mad de si nin ken di si ne ve ri len yet ki yi kul - la na rak, ta ri hin den i ti ba ren 3 ay sü rey le uy gu la na cak Kre di Kar tý ak di/te mer rüt fa iz o ran la - rý ný ar týr dý ðý ay lýk yüz de 2,34 ak di, yüz de 2,84 ge cik - me fa iz o ran la rý i le tü ke ti ci yurt ta þýn mað du ri ye ti ni ar tý ran, so run la rýn de va mý ný sað la yan, ban ka la rýn hak sýz ka zanç sað la ma sý na yö ne lik uy gu la ma la rý na de vam et miþ tir de ðer len dir me sin de bu lun du. Mer - kez Ban ka sý yet ki li le ri nin, Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu ka - ra rýy la bir ön ce ki dö ne me gö re yüz de 10,5 o ra nýn da ar týr dýk la rý ak di fa iz o ra nýy la, as ga ri ö de me si ni ya pa - rak ya þa mý ný sür dür me ye ça lý þan 10 mil yo nun ü ze - rin de ki kre di kar tý sa hi bi nin te mer rü te düþ me ve ic - ra ta ki bi ne uð ra ma sü re ci ni hýz lan dýr dýk la rý ný sa vu - nan n gin, Bu hak sýz ka ra rýn ban ka lar ta ra fýn dan uy gu lan ma sýy la, bor cu nu ö de(ye)me yen tü ke ti ci yurt ta þa ge cik me fa iz o ra ný o la rak fa tu ra sý ay lýk yüz - de 2,84, yýl lýk yüz de 34,08, yýl lýk bi le þik fa iz o la rak da yüz de 39,95 o la cak týr i fa de le ri ni kul lan dý. n gin, so ru nun çö zü mü nün, fa iz o ran la rý nýn a þa ðý çe kil - me sin den geç ti ði ni be lirt ti. Bre zil ya Ýn gil te re yi sol la dý nýn GÝ ÝZ Da ily Te leg raph Ga ze te si, Bre zil ya e ko - no mi si nin Ýn gil te re yi geç ti ði ni du yur du. Ga ze te, Rus ya ve Hin dis tan ýn da Ýn gil te re nin ö nü ne geç - me si nin u zak ol ma dý ðý ný be lirt ti. Ýþ ve ko no mi - raþ týr ma la rý Mer ke zi nin (CBR) ve ri le ri ne gö re, Ýn gil te re, BD, Çin, Ja pon ya, l man ya, Fran sa ve Bre zil ya nýn ar dýn dan dün ya nýn en bü yük 7. e ko - no mi si. BRIC o la rak ad lan dý rý lan ge liþ mek te o lan ül ke ler Bre zil ya, Rus ya, Hin dis tan ve Çin in ön de ge len Ba tý lý ül ke le ri geç mek te ol du ðu na dik kat çe - ken mer ke zin uz man la rýn dan Do ug las McWil li - ams, s ya ül ke le ri ve em ti a ü re ten e ko no mi ler yu ka rý la ra doð ru týr ma nýp v ru pa ge ri ler ken, dün - ya nýn e ko no mi ha ri ta sý da de ði þi yor de di. u ro Böl ge si ül ke le ri nin borç kri zi nin çö zül me me si du - ru mun da v ru pa da de rin bir re ses yon ya þa na ca ðý da CBR ýn tah min le ri a ra sýn da. Da ily Te leg raph, 2020 yý lý na ka dar Ýn gil te re nin en bü yük e ko no mi - ler sý ra la ma sýn da se ki zin ci li ðe ge ri le ce ði tah min le - ri ne de yer ver di. on dra / aa TZÝ Muhterem kardeþlerimiz Gökçe Ok ile Göksenin Ok'un amcalarý Þükrü Ok'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Refet Kuþin ve ilesi ZÝ n34 TN 40 Plakalý Ticari Taksi racýmda Bulunan Plakalý racýmýn Fiþ Sayfalarý Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. GÇMÝÞ OSUN Muhterem Kardeþimiz Mehmet Gültekin'in bir ameliyat geçirmiþ olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý llah'tan acil þifalar dileriz. Bursa eni sya Okuyucularý Vergiler yüzde 10 zamlandý NÝ I BÝRÝKT N DÜÞÜK MOTORU TÞITR VRGÝSÝ 480 ÝR ÜKSCK. MOBÝ TFON BONÝÐÝND INN ÖZ ÝTÝÞÝM VRGÝSÝ D 37 ÝR ÇIKRIDI. HRCIRHR D ÜZD 5 ZMNDI. MO TOR U Ta þýt lar Ver gi si (MTV), 2012 yý lýn - da yüz de 10,26 ar ta cak. Ma li ye Ba kan lý ðý nýn Mo tor lu Ta þýt lar Ver gi si Ge nel Teb li ði, Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. e ni ta ri fey le 1-3 yaþ gru bun da yer a lan ve mo tor si lin dir hac mi 1300 cm3 ü geç me yen o to mo - bil ler de MTV 480 li ra ya, mo tor si lin dir hac mi 1301 ve 1600 cm3 e ka dar o lan o to mo bil ler de i se 768 li ra ya çý ka cak. Ta ri fe ye gö re, 1-3 yaþ gru bun da bu lu nan ve mo tor si lin dir hac mi 4001 cm3 ve ü ze rin de o lan o to mo bil ler de MTV tu ta rý i se 17 bin 443 li ra ya yük se le cek. ÖZ ÝTÝÞÝM VRGÝSÝ'ND MKTU TUTR 37 ÝR ODU Ma li ye Ba kan lý ðý nýn Res mi Ga ze te nin bu - gün kü sa yý sýn da ya yým la nan ve 1 O cak 2012 ta ri hin de yü rür lü ðe gi re cek o lan Ö zel Ý le ti - þim Ver gi si Ge nel Teb li ði i le Ö zel Ý le ti þim Ver gi si ne ta bi tu tar lar, yüz de 10,26 o lan ye - ni den de ðer le me o ra nýn da ar tý rýl dý. Bu na gö - re, o pe ra tör de ði þik lik le ri ha riç, mo bil te le fon a bo ne li ði nin ilk te si sin de mak tu o la rak a lý - nan 34 li ra lýk ver gi tu ta rý, 37 li ra ya çý ka rýl dý. VRST V ÝNTÝK VRGÝSÝ Ve ra set ve Ýn ti kal Ver gi si ne ta bi tu tar lar, 1 O cak 2012 ta ri hin den ge çer li ol mak ü ze re yüz - GÇMÝÞ OSUN de 10,26 o ra nýn da ar tý rýl dý. Ma li ye Ba kan lý ðý nýn Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan Ve ra set ve Ýn ti kal Ver gi si Ge nel Teb li ði ne gö re, ye ni yýl da ev lat lýk lar da hil, fü ruð ve eþ ten her bi - ri ne i sa bet e den mi ras his se le rin de 130 bin 589 li ra, (fü ruð bu lun ma ma sý ha lin de e þe i sa bet e - den mi ras his se sin de 261 bin 336 li ra), i vaz sýz in ti kal ler de de 3 bin 10 li ra is tis na uy gu la na cak. Ýs tis na tu ta rý, Þans O yun la rý Ha sý la týn dan lý nan Ver gi, Fon ve Pay la rýn Dü zen len me si Hak kýn da Ka nun da ta ným la nan þans o yun - la rýn da ka za ný lan ik ra mi ye ler de de 3 bin 10 li ra o la cak. VRGÝ CZRI D ZMNDI Ver gi U sul Ka nu nu kap sa mýn da ki ver gi ce za la rý, 1 O cak 2012 den i ti ba ren ye ni den de ðer le me o ra nýn da ar ta cak. Res mi Ga ze - te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan Ver gi U - sul Ka nu nu Ge nel Teb li ði i le ye ni yýl da uy - gu la na cak ver gi ce za la rý i le çe þit li had ve tu - tar lar ye ni den dü zen len di. Bu na gö re, 2012 yý lýn da fa tu ra, gi der pu su la sý, müs tah sil ve ser best mes lek mak bu zu ve ril me me si ve a - lýn ma ma sý nýn ce za sý 180 li ra o la cak. Bir tak - vim yý lý i çin de her bir bel ge ne vi ne i liþ kin o - la rak ke si le cek top lam ce za mik ta rý da 88 bin li ra ya yük se le cek. n az ce za had di i se Gazetemiz baþyazarý Kâzým Güleçyüz aðabeyimizin baþarýlý bir ameliyat geçirmiþ olduðunu öðrenmiþ bulunmaktayýz. Deðerli aðabeyimize ve aile fertlerine geçmiþ olsun dileklerimizi sunuyor. Cenâb-ý llah'tan acil þifalar diliyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi eni sya Okuyucularý Sosyolog Rýfat Uçum, ðitimci bdullah Said Temiz, Jeoloji Mühendisi Selim kpýnar, Suat dalý, üksek Makine Mühendisi Harun yteki, Psikolog yüp Turan, ahya Konaþ, yhan Hancý, Mehmet li Ýþler dam ga ver gi sin de 8,80 li ra, di ðer ver gi ler de 18 li ra þek lin de uy gu la na cak. Bi lan ço e sa sý na gö re def ter tut ma had din de yýl lýk a lýþ tu ta rý 140 bin li ra ya, sa týþ tu ta rý da 190 bin li ra ya yük sel ti lir ken, fa tu ra kul lan ma mec bu ri ye - tin de ki li mit de 770 li ra o la rak be lir len di. GÝR VRGÝSÝ UGUNCK ÝK DÝÝM 10 BÝN ÝR ÜKSDÝ Ge lir Ver gi si uy gu la na cak ilk di lim, 1 O - cak 2012 ta ri hin den ge çer li ol mak ü ze re 9 bin 400 li ra dan 10 bin li ra ya yük sel til di. Res - mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan ver gi dü zen le me le ri ne gö re, ye ni yýl da 10 bin li ra ya ka dar o lan ge lir le re yüz de 15, 88 bin li ra nýn ü ze rin de ki ge lir le re de yüz de 35 ver gi uy gu la na cak. Mes ken ki ra ge lir le rin de - ki 2 bin 800 li ra lýk is tis na tu ta rý da, ye ni yýl da 3 bin li ra o la rak uy gu la na cak. ÇVR TMÝZÝK VRGÝSÝ D RTTI e ni yýl da ö de ne cek çev re te miz lik ver gi si tu tar la rý be lir len di. Çev re Te miz lik Ver gi si, ko nut lar da su tü ke tim mik ta rý e sas a lý na rak, bü yük þe hir be le di ye le rin de met re küp ba þý - na 23 ku ruþ, di ðer be le di ye ler de i se 18 ku ruþ o la rak he sap la na cak. Ýþ ye ri ve di ðer þe kil ler - de kul la ný lan bi na lar i çin i se ver gi, bü yük þe - Trans na do lu Hat tý nda im za lar a týl dý Mutabakat zaptýna ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner ýl dýz i le zer bay can Sanayi ve nerji Bakaný Natýg liyev imza koydu. TÜR KÝ Cum hu ri ye ti ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba kan lý ðý i le zer bay can Sa na yi ve ner ji Ba kan lý ðý a ra sýn da, Trans na do lu Do ðal gaz Bo ru Hat tý ya pý mý na i liþ kin mu ta ba kat zap tý, - ner ji Ba kan lý ðýn da dü zen le nen tö ren le im za lan dý. Zap ta Tür ki ye a dý na ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner ýl dýz i le - zer bay can Sa na yi ve ner ji Ba ka ný Na - týg li yev im za koy du. ze ri (Þah de niz 2) do ðal gaz ga zý nýn ge rek Tür ki ye de sa tý þý ge rek se de v ru pa pa zar la rý na Tür ki ye ü ze rin den tran sit o la rak ta þýn - ma sý ný ön gö ren Hü kü met le ra ra sý n - laþ ma 25 kim 2011 ta ri hin de Ýz mir de im za lan mýþ tý. Dün kü im za la nan mu - ta ba kat zap tý i le Trans na do lu is mi ve ri len söz ko nu su mün ha sýr bo ru hat tý na yö ne lik ça lýþ ma la rýn i ve di lik le baþ la nýl ma sý ve i ki ül ke ta ra fýn dan ta - yin e di len þir ket le rin or tak bir kon sor - si yum te sis et me le ri ko nu sun da mu ta - ba kat sað lan mýþ ol du. Bu çer çe ve de, söz ko nu su kon sor si yum i çe ri sin de - zer bay can Dev let Pet rol Þir ke ti (SO - CR) ve Tür ki ye den Bo ru Hat la rý i le Pet rol Ta þý ma no nim Þir ke ti (BO - TÞ) i le Tür ki ye Pet rol le ri no nim Or tak lý ðý (TP O) ilk or tak lar o la rak yer a la cak. Sü reç i çe ri sin de di ðer u lus - la ra ra sý pet rol ve do ðal gaz þir ket le ri de kon sor si yu ma da hil o la bi le cek ler. M Ý TÝ 5 MÝ R DO RI BU BÝ ÝR Ba kan ýl dýz, Trans na do lu Do ðal - gaz Bo ru Hat tý Pro je si nin ger çek leþ - me si nin, Na buc co Pro je si nden Gür - cis tan sý ný rýn da a lý na cak ga zýn Bul ga - ris tan sý ný rýn da a lý na ca ðý an la mý na gel - di ði ni bil dir di. ýl dýz, hat týn ma li ye ti - nin 5 mil yar do lar o la bi le ce ði ni be lirt - ti.pro je nin 5 yýl da ta mam lan ma sý he - def le ni yor. Bo ru hat týn dan yýl da yak la - þýk 16 mil yar met re küp do ðal gaz ge çe - cek. Bu ga zýn 6 mil yar met re küp lük bö lü mü nü, Tür ki ye ken di ih ti yaç la rý i - çin kul la na bi le cek. Ga ze te ci le rin so ru la rý ný cevapla yan ner ji Ba ka ný ýl dýz, ya rýn da Rus Gaz - prom dan yet ki li ler le Ba tý Hat tý ko nu - sun da gö rü þe cek le ri ni a çýk la dý. ýl dýz, Ba tý Hat tý nda a ký þýn hem Tür ki ye hem böl ge a çý sýn dan i yi o la ca ðý ve i yi ni ye ti bil di re ce ðiz. Hem TP O hem de BO TÞ ýn ça ba la rý var dýr. So nuç ta biz va tan da þýn sý kýn tý ya þa ma ya ca ðý ný u - mu yo ruz de di. zer bay can Sa na yi ve ner ji Ba ka ný Na týg li yev de yap tý ðý ko nuþ ma da, im za la nan ye ni pro je nin çok bü yük bir si ya si an la mý bu lun du - ðu nu be lir te rek, Ý ki ül ke v ru pa pa za - rý na bir lik te çý ka cak de di. n ka ra / a a GÇMÝÞ OSUN Muhterem aðabeyimiz Osman Zengin'in kýzý, yazarýmýz; Fatma Nur Zengin'in müessif bir kaza sonucu yaralandýðýný öðrendik. Geçmiþ olsun der, llah'tan acil þifalar dileriz. hir ler de bi na grup la rý ve de re ce le re gö re T, di ðer be le di ye ler de i se T a ra sýn da uy gu la na cak. HRCIRHR, ÜZD 5 Ý 6,9 RSIND ZM 2012 yý lý Büt çe sin den ya pý lan he sap la ma - la ra gö re, 1 O cak tan i ti ba ren yurt i çi gün de - lik le ri ne yüz de 5 i le yüz de 6,9 a ra sýn da zam ya pýl dý. Bu na gö re, TBMM Baþ ka ný ve Baþ - ba ka na ö de ne cek yurt i çi gün de lik mik ta rý na yüz de 6,6 zam ge lir ken, TBMM Baþ ka ný ve Baþ ba ka na 48,50 li ra ö de me ya pý la cak. Ge - nel kur may Baþ ka ný, ba kan lar ve mil let ve kil - le ri nin yurt i çi gün de lik le ri ne de yüz de 6,1 zam ge lir ken, yurt i çi gün de lik ler 41 li ra dan, 43,50 li ra ya yük sel di. 43,50 li ra gün de lik ten na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný, kuv vet ko mu - tan la rý, Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný, Sa hil Gü ven lik Ko mu ta ný, Baþ ba kan lýk Müs te þa rý, Cum hur baþ kan lý ðý Ge nel Sek re te ri, TBMM Ge nel Sek re te ri, or ge ne ral ler, o ra mi ral ler, yar gý tay, da nýþ tay, u yuþ maz lýk mah ke me si ve sa yýþ tay baþ kan la rý, ar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý sý, Da nýþ tay Baþ sav cý sý, Di ya net Ýþ le - ri ve ük se köð re tim Ku ru lu Baþ kan la rý da ya rar la na cak. n alt ka de me de ki me mu ra i se 27 li ra ö de ne cek. n ka ra / a a IMF Baþkaný agarde: Dün ya e ko no mi si teh li ke de U US R R SI Pa ra Fo nu (IMF) Baþ ka ný Chris ti ne a gar de, dün ya e ko no mi si nin teh li - ke de ol du ðu u ya rý sýn da bu lun du. a gar de, Fran sýz ga ze te si Jo ur nal Du Di manc he a yap - tý ðý a çýk la ma da, v ru pa lý li der le re ra lýk ta Brük sel de dü zen le nen zir ve de a - lý nan ka rar la rý hýz la uy gu la ma çað rý sýn da bu lu na rak, 9 ra lýk zir ve si nin fi nan sal þart lar ko nu - sun da ye te rin ce de tay lan dý rýl ma - dý ðý ný ve te mel pren sip ler hu su - sun da çok kar ma þýk ol du ðu nu vur gu la dý. Borç kri zi nin, fi nan sal sis te min sað lam lý ðý na ve ka mu bor cu na i liþ kin gü ven kri zi ol du - ðu na dik kat çe ken a gar de, li der - ler a ra sýn da ya pý lan tar týþ ma la rýn he nüz kri zi dur dur mak ta ba þa rý lý o la ma dý ðý nýn al tý ný çiz - di. a gar de, v ru pa lý la rýn borç kri zi ne i liþ kin tek bir a ðýz dan ko nuþ ma sý nýn ve li der le rin, ba sit ve de tay lan dý rýl mýþ bir tak vim sun ma sý - nýn ö ne mi ne dik kat çe ke rek, a tý rým cý lar bu - nu bek li yor. Büt çe en teg ras yo nu nu güç len dir - mek i çin v ru pa an laþ ma la rý nýn de ðiþ ti ril me si gi bi ön lem le rin hýz la ha ya ta ge çi ril me si ge rek de di. Dün ya e ko no mi si nin çok teh li ke li bir dö ne meç te ol du ðu nu vur gu la yan a gar de, dün ya nýn en bü yük e ko no mi si BD ve kriz ön ce si dö nem de dün ya e ko no mi si nin i ti ci gü - cü o lan Çin, Bre zil ya ve Rus ya gi bi ge liþ mek te o lan ül ke le rin bi le kriz den ve is tik rar sýz lýk un - sur la rýn dan et ki len di ði ni i fa de et ti. Söz ko nu - su ül ke le rin ge le cek yý la i liþ kin bü yü me tah - min le ri ni a þa ðý yön lü re vi ze et tik le ri ne i þa ret e den a gar de, is tik rar sýz lý ðýn dün ya nýn ge ne li i çin teh li ke arz et ti ði ne vur gu yap tý. Pa ris / a a TZÝ Muhterem kardeþimiz aþar vcý'nýn (kuaför), aðabeyi; Dursun vcý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

11 MD POÝTÝK RIK 2011 SI V. TURGUT ÝN Biz, ka týk sýz 60 yýl dan be ri, yar gý ve hu kuk re for mu nun ih ti yaç ha lin de ol du ðu nu, da - i ma o kur ve ya za rýz. Bü tün ik ti dar lar, bü - tün si ya sî par ti ler, ül ke dü ze yin de ki ay dýn lar, si - ya set çi ler, ya zar lar, ba ro lar, bu nu ko ro ha lin de söy ler ler. ar gý re for mu e le a lýn ma lý mý, hu kuk re for mu na gi di lir mi, gi dil mez mi? Bu nu ar týk Ru fa i ler ko nu þur ve bi lir du ru mu na gi ril miþ tir. San ki Do ku nul maz as la na de ni le cek so run lar mý dýr ki? Sü rüp git mek te dir. Çe þit li ka nun lar da pe ra ken de ve top tan de ði þik lik ler ya pý lýr. a pý lan de ði þik lik ler le hu kuk re for mu ya pýl dý ðý id di a e di - lir. Üç ay son ra, beþ ay son ra yi ne re form dan bah se dil me ye baþ la nýr. Sý ký yö ne tim mah ke me le ri var dýr. Kal dý rý lýr. O - la ða nüs tü Hal ka nun la rý var dýr. Kal dý rý lýr. Ö zel yet ki li mah ke me ler var dýr ve bun lar da kal dý rý lýr. e ni mah ke me ler ku ru lur, ye ni ya sa lar çý ka rý lýr, yi ne de hu kuk re for mu, yar gý re for mu söz le ri sü - rer gi der. üz yýl dan be ri dam lar da, ha pis ha ne ler de, ce za ve tev kif ev le rin de yüz ler ce, bin ler ce, on bin ler ce ki þi yi hap se de riz, tu tuk la rýz, hü küm le ri ni in faz e - de riz, mü eb be de, i da ma ka dar gö tü rü rüz. Mey - dan la ra da ra ðaç la rý ku ra rýz. Ýn san la rý mý zý kur - þun la ya rak, in faz et ti ri riz. ma yar gý ve hu kuk re for mu hik me tin den su al o lun maz, e ri þil mez. Ün lü si ya set çi le ri mi zi, dev let a dam la rý ný, yüz - ler ce, bin ler ce ki þi yi, si vil ve as ke rî mah ke me ler - de bol bol ve boy boy ya týr mý þýz dýr. Ba zý la rý ný sað lam sok muþ, çü rük çý kar mý þýz dýr. Ba zý la rý na yat tý ðý gün le ri u nut tur mu þuz dur. Ba zý la rý ný da ce za ev le ri nin dört du var la rý i çe ri sin de as mý þýz dýr. Hep bun la rý a da let ve hu kuk a dý na yap tý ðý mý zý id di a et mi þiz dir. He pi miz çev re miz de ki in san la rýn mah pus ha - ne ler de, 3 yýl, 4 yýl, 5 yýl, 8 yýl, 9 yýl, 10 yýl, 15, yýl 20 yýl mah ke me le ri ni de vam et tir mi þiz dir. Bit - me yen dâ vâ la rý bu ka dar yýl son ra bi tir mi þiz dir. So nun da ba zý la rý ný be ra at et tir mi þiz dir. Ken di le - ri ne Kalk, çýk, tah li ye de mi þiz dir. r dýn dan bu ül ke nin va tan da þý na, si vi li ne, si ya set çi si ne, az ge - ne ra lin den çok ge ne ra li ne, Baþ ba ka ný na, Cum - hur baþ ka ný na de ðin a ðýr mah kû mi yet ler ve ya be - ra at lar ver miþ ya hut sal lan dýr mý þýz dýr. He le he le on lar ca yý lý ge çe cek þe kil de ma pu sa ne da mýn da ge çirt mi þiz dir. So nun da be ra at et tir mi þiz dir. - dam dan Ku su ra bak ma, ha ta et tik, a yýp yap týk de me den çý kar mý þýz dýr. u ka rý da yaz dý ðý mýz ya zý mý za ben zer çok sa yý da ya zý lar, ma ka le ler yaz dýk, a çýk la ma lar da bu lun duk. da le tin, yar gý nýn, hu ku kun, yük sek ad li ye nin, yük sek Cum hu ri ye ti mi zin ve yük sek de mok ra si - mi zin ký lý da hi ký pýr da ma mýþ týr. Dev ran o dev ran, ya þam o dev ran sü rüp git miþ tir. Ba zý ün lü le rin 2 yýl, 3 yýl, 5 yýl mah kû mi yet le ri - ni e le al mýþ, bun la rý ko nu et miþ, a ma son ra dan he pi miz bu ko nu yu u nut muþ, bý rak mýþ, terk et - miþ, san ki dü zel miþ gi bi yaz ma sý ný rý mý zýn dý þý na çý kar mý þýz dýr. 50, 60, 100 a vu kat, 30, 40 ba ro, 3-5 yük sek mah ke me ü ye ve baþ ka ný, hu kuk fa kül te le ri miz - de ki 5-10 pro fe sö rü müz, an lý þan lý yük sek mah - ke me le ri miz ve hâ kim le ri miz han gi gün, hat ta 100 yýl dan be ri ne za man bu a da let siz li ðe kar þý gel di ler, bu bay ra ðý ta þý dý lar... Bu nu ko nuþ ma da di le ge tir mek bir ya na sus ma da ve u nut tur ma da ya rýþ mý þýz dýr. ük sek hu kuk çu lar, yük sek yük - sek ay dýn lar, bol bol si ya set çi ler bu du rum dan mut lu ve ra hat mý dýr lar? ýl lar ca ön ce çý ka rý lan hak sýz tev kif ler le, tu tuk la ma lar la, tah li ye son ra sý ve ri len sa da ka gi bi taz mi nat mik tar la rýy la ay rý ca ye ni a da let siz lik ler o luþ tur mu þuz dur. U ta ný la cak öl çü de ve ri len taz mi nat lar la bu hak sýz mah kû - mi yet ler te la fi e di le bil miþ mi dir? Þim di söy le yin hu kuk çu lar, si ze ses le ni yo ruz. n genç hu kuk fa kül te si öð ren ci sin den yýl yük sek ha kim lik yap mýþ, sav cý lýk yap mýþ, hu kuk e ði tim ci li ði yap mýþ, a vu kat lýk ve ba ro baþ kan lý ðý yap mýþ, an lý þan lý hu kuk a dam la rý ol muþ þa hýs lar o la rak, bu a da let siz li ðe kar þý su san ül ke miz hal - ký nýn çek ti ði ýz tý rap tan, dört du var a ra sýn da ay - lar ca hüc re le re so ka rak sus tu ru lan in san lar dan, a sý lýp ke si len a dam lar dan, mes le ði niz a dý na, in - san lýk a dý na ra hat mý sý nýz? Bun da he pi mi zin, he - pi ni zin i ri li u fak lý su çu yok mu dur? Bu suç lar si zi de mah kûm et mez mi? Bu tutukluluðun sonu gelmeyecek mi? GÇMÝÞ OSUN Kýymetli arkadaþýmýz Mustafa Dokumacý'nýn kalp ameliyatý geçirdiðini öðrendik. rkadaþýmýza geçmiþ olsun der, Cenâb-ý llah'tan âcil þifalar dileriz. Isparta eni sya Okuyucularý MNMN kal kýþ ma sý ve la ik lik þe hi di Kubi lay söy le mi 81 yýl dýr dev let ta ra fýn dan gün - dem de tu tu lan bir an dýç týr. Psi ko lo jik ha re ka - týn en ö nem li ar gü man la rýn dan, si ya se ti ve top lu mu i po tek al týn da tut ma nýn en iþ lev sel a raç la rýn dan bi ri dir. ta türk ve Ý nö nü den dev ra lý nan bu psi ko lo jik ha re kât ge le ne ði Ke - ma list-u lu sal cý bü tün ku rum ve ak tör ler ta ra - fýn dan ha len sür dü rül mek te dir. Me ne men de ne ol du ve s teð men Ku bi lay me se le si ne dir ki 81 yýl dýr ya týþ mak bir ta ra fa gi de rek ar tan bir ki nin, öf ke nin ve sal dýr gan lý - ðýn ve si le si sa yýl mak ta dýr? Ýk ti dar sý nýf la rý ta ra fýn dan Ke ma list i de o lo ji - nin ta hak kü mü nü ve as ke ri ve sa ye tin de va mý - ný da im kýl mak ü ze re Me ne men ve Ku bi lay na sýl a raçsal laþ tý rýl mýþ týr? Ön ce ha di se nin ta ri hi bo yu tu na bir göz a - ta lým. Me ne men Ha di se si, Ser best Fýr ka nýn ka pa týl ma sý nýn he men a ka bin de, Tek Par ti Re jimi nin ku rul ma sý nýn he men ö nün de dir. 7 ra lýk 1930 da Ma ni sa dan yo la çý kan Gi rit li Meh met, al tý ar ka da þý ve kö pek le ri kýt mir in ba zý bel de le re uð ra dýk tan son ra 23 ra lýk ta var dýk la rý Me ne men de ya þa nan lar as lýn da dev let ve top lum a ra sýn da ki i liþ ki le rin ti pik bir ör ne ði dir. Gi rit li Meh met meh di lik i lan e der, mey - dan da ye þil bay rak sal lar, tek bir ler ge ti rir, zi - kir ler ya par ken Me ne men li ler de sey ret mek - te dir. Si lah sýz ve cep ha ne siz müf re ze si i le ha - di se ye mü da ha le e den s teð men Ku bi lay ýn i - kaz la rý na ge ri ci ler kör bað bý ça ðý i le ve rir ler ve Ku bi lay ýn ba þý ný ke sip bay rak di re ði ne bað lar lar. O la yý da ha da tra jik ha le sok mak, a - ji tas yo nu ka bart mak is te yen Tev fik Çav dar gi - bi ta rih çi ler ge ri ci ler tek bir ler le Ku bi lay ýn ka ný ný iç ti ler (Tür ki ye nin De mok ra si Ta ri his. 297) gi bi i la ve kur gu lar da ka tar lar i þin i çi ne. Me ne men in mer ke zin de bu o lay lar sa at ler ce sü rüp bit tik ten son ra mü da ha le e den lay Ko mu tan lý ðý, Gi rit li Meh met da hil al tý is yan - cý yý yay lým a te þi ne tu ta rak o ra da öl dü rü yor. Fa kat a sýl o la rak Me ne men Ha di se si de ni - len ter tip bun dan son ra baþ lý yor. Ýlk el de bu ha di se nin ha be ri ken di si ne u laþ tý rýl dý ðýn da bir yurt ge zi sin de o lan Cum hur baþ ka ný Mus ta fa Ke mal öf ke si nin de re ce si ni gös te re cek ö nem li bir e mir cüm le si ku rar: Me ne men i a ký nýz! (lte mur Ký lýç, 50 ýl lýk a þan tý mýz, s. 240, Mil li yet, 1975) i çiþ le ri Ba kan lý ðý na der hal tel - graf çe kil me si ta li ma tý ve ren Mus ta fa Ke mal e gö re o lay ba sit bir ci na yet o la maz dý. Bu me se - le dev rim le re bir kar þý ge liþ, Türk mil le ti nin bü yük ham le si ni dur dur mak i çin bir baþ kal dý - rýþ tý. Ge rek li tep ki yi gös ter me di ði i çin Me ne - men ve Me ne men li ler de suç luy du. Ba kan lar Ku ru lu 31 ra lýk ta su çun Cum - hu ri ye te kar þý ge niþ kap sam lý bir dü ze ne da - yan dý ðý hak kýn da ke sin bel ge ler ol du ðu ge - rek çe siy le Me ne men gi bi Ma ni sa ve Ba lý ke - sir in mer kez il çe le rin de de bir ay sü re i le sý ký - yö ne tim i lan e der. Kor ge ne ral Mus ta fa Muð - la lý baþ kan lý ðýn da bir as ke ri Mah ke me ku ru - lur. Mus ta fa Ke mal ön ce Ý çiþ le ri Ba ka ný Þük rü Ka ya ve Or du Ko mu ta ný Fah ret tin l tay i le Dol ma bah çe de ar dýn dan da ay ný i sim le re i la - ve ten Baþ ba kan Ýs met Ý nö nü, Mec lis Baþ ka ný Ka zým Pa þa, Mil li Sa vun ma Ba ka ný Zeka i nin de ka týl dý ðý da ha ge niþ bir top lan tý yý Çan ka - ya da dü zen ler. Çan ka ya top lan tý sýn da Mus ta fa Ke mal þu di rek tif le ri ve rir: O la yýn si ya si kay na ðý nýn a - ran ma sý ve o lay la il gi li her ke sin ce za lan dýr ma - sý. Bü tün da va nýn bit me si ni bek le mek si zin ve - ri len i dam hü küm le ri nin in faz e dil me si, en az ka ba ha ti o la ya se yir ci kal mak o lan hep si de suç lu bu lu nan Me ne men hal ký nýn yer le rin - den u zak laþ tý rýl ma sý. Ser best Par ti yi des tek le - miþ o lan a rýn ve Son Pos ta, Ka zým Ka ra be - kir in ya zý la rý ný ya yýn la yan Hür dam ga ze te - le ri nin s ke ri Mah ke me sü re ci ne da hil e dil - me le ri. Ýs met i nö nü nün ýs ra rý na rað men ta - türk, Fet hi Ok yar ýn ko vuþ tur ma dý þýn da tu - tul ma sý ný tem bih e der. (Mah mut Go loð lu, Dev rim ler ve Tep ki le ri, iþ Ban ka sý, s ) Dev let, Me ne men le tam tek mil bir he sap - laþ ma ya gi riþ miþ tir. t ki si u zun yýl lar sü re cek bu he sap laþ ma yý bü tün ül ke ve top lum ke - sim le ri nin zih ni ne kor ku do lu bir ib ret o la - rak ka zý mak az min de dir. Korg. Muð la lý baþ - kan lý ðýn da ki s ke ri Mah ke me yak la þýk ki þi yi gö zal tý na a lýp sor gu lar. ra la rýn da a - hu di bir va tan da þýn da bu lun du ðu 28 ki þi a sý - la rak i dam e di lir, bir çok ki þi a ðýr ce za la ra çarp tý rý lýr. Her yýl ra lýk a yý nýn son haf ta sýn da si ya si ve as ke ri er kâ nýn la ik lik þe hi di a ziz Ku bi lay ü ze rin den me saj ver me si e sas lý bir dev let te a - mü lü dür. Bu te a mü lün ge re ði o la rak ö zel lik le Ge nel kur may Baþ kan la rý ta ra fýn dan he pi mi ze Cum hu ri yet kar þý tý ha re ket le re gi ri þe cek le re Me ne men de ya þa nan son ha týr la tý lýr. Cum hur baþ ka ný Gül ün bu yýl Ku bi lay me - sa jý ya yýn la ma ma sý, Baþ ba kan r do ðan ýn i se pro vo ka tif bir tu zak o la rak ni te le me si mez - kûr te a mü lün bun dan son ra ki sey ri ni i þa ret - li yor o la bi lir mi? Ý yi ce ba kar sak gö re ce ðiz ki in faz la rýy la, tehcir le riy le Me ne men kü çük çap lý bir Der - sim dir. Ke nan l pay, / eni kit, tatürk diyor ki: Menemen i yakýn Korelinin gözündeki çöp, sendeki mertek M. Kemal öfkesinin derecesini gösterecek önemli bir emir cümlesi kurar: Menemen i yakýnýz! Ýnfazlarýyla, tehcirleriyle Menemen küçük çaplý bir Dersim dir. DV T Baþ kan la rý ö len Ku zey Ko re li le rin tv le re yan sý yan ha ber le ri ni iz ler ken, ne ya lan söy le ye yim, doð ru su o gö rün tü ler hiç de ya - ban cý gel me di ler ba na. Siz ne der si niz; ay ný duy gu ya ka pý lan la rý nýz ol ma dý mý, a ra nýz dan? Kim Jong-il in na þý ný gör sel bir ka ta fal ka ko - yar lar ken, ço luk ço cu ðun dan en yaþ lý sý na ka - dar bü tün kit le le rin a bar tý lý dö vün me ler le göz - yaþ la rý na bo ðul ma la rý; hiç a þi na sý ol du ðu nuz bir res mi çað rýþ týr ma dý mý, siz le re de? Dra ma tik o lan o ki, he men ak lý ný za ge len, a - ca ba biz de ben zer dav ra nýþ la rý mýz la böy le mi gö rü nü yo ruz, ol ma dý mý, dý þa rý dan? Me se lâ me ri ka dan, Ýn gil te re den ya da Hol lan da ve Ýs veç ten ba ký lýn ca, bu mu bi zim ki le rin de ver - dik le ri in ti ba? On lar da ya dýr gý yor lar, fa kat yüz yü ze ge lin ce bel li mi et mi yor lar bi ze duy gu la - rý ný? Ken di le ri bi lir ler, lâ kin ne tu haf lar mý di yor lar, iç le rin den? Za man za man ki çok fark lý kül tür ler de niz söy lem le ri nin bir ta ne si de, o la ki bu mu a ca ba? Zi ra, kar þý mýz da ki Ku zey Ko re o lun ca, bi ze bi le ba kýn ne den li do ðal gel me yen bir gö rün tü çi zi yor lar o yap týk la rýy la, de ðil mi? in san li de ri - ni el bet de se ver sev me si ne de, bu on la rýn ki nin sev gi ol ma yýp, bir baþ ka þey ol du ðu nun ka na a - ti gel mi yor mu ak la, hep sin den ön ce? Ýþ Ko re li le re ge lin ce ya ký þýk sýz gö rü ne cek; on la ra o lun ca, tu tum ve dav ra nýþ la rýn da ri ya ve þart lan ma lar his se de cek si niz, a ma si ze ge lin ce ay ný þey ler ol ma ya cak; oh ne â lâ mem le ket! Bi zim ki i le on la rýn li de ri ni na sýl kar þý laþ tý - rýr sýn, bu ne cü ret; ay ný ke fe ye ko na cak kim se - ler mi ki bun lar? di ye bi lir si niz. Ý yi de, bu si ze gö re öy le. Gi din so run ba ka - lým; ne di ye cek ler Ko re li ler, siz den fark lý o la - rak. Hem son ra, Kim Jong-il i ka çý nýz ta nýr, ka - çý nýz bi lir? Se si ni du ya ný nýz, at tý ðý nu tuk la ra ba kýp de ðer len di re ni niz kaç ki þi? â ni de - mem o ki, ku lak tan dol ma bir kaç lâ fýn dý þýn - da, i þin iç yü zü ne ba ka rak mý a da mýn i yi ya da kö tü ol du ðu na ka rar ve ri yor su nuz da, ö - lü mü se be biy le sal ya-sü mük dö vü nül me si ni o yüz den hay ret ler i çin de kar þý lý yor su nuz? Ha yýr! On dan çok, hal kýn ser gi le di ði bu u - çuk-ka çýk ruh hâ li dik ka ti ni zi çe ki yor si zin. Bir top lu mun, bir in sa na ta pa cak ker te de kul laþ ma sý nýn ne den li çir kin ol du ðu nu gö - re rek ya dýr gý yor su nuz; ba þý ný za ge len bu as - lýn da. Ve son ra da, ben zer bir du rum siz de de ol du ðu i çin, he men fik ri ni ze dü þen ben de bun lar gi bi mi yim? o lu yor, ka çý nýl maz o - la rak. â! Ne ka dar ko mik du rum la ra dü þe - bi li yor in san lar, ba si ret le ri ni ve a kýl la rý ný kay be din ce; gö rü yor su nuz iþ te. Bir u lu sun, bir hal kýn, say gý ya de ðer in san la - rý ný yü celt me si baþ ka, kal kýp on la ra tap ma sý baþ ka. Ha ki kat li ol mak, ye ri ge lin ce ka dir þi nas - lýk gös ter mek, el bet de gö ver tir in sa ný. Kay be - dil miþ ol sun, hâ len ya þý yor ol sun, o ül ke ye hiz - met et miþ, i yi þey ler yap mýþ kim se le rin a nýl ma - sý, tak dir le yâd e dil me si ta bii ki gü zel bir þey. - ma bi ra der, si zin þim di þu yap tý ðý nýz, þu uy gu - la dý ðý nýz, a ya ðý ný za bir pran ga gi bi bað la dý ðý nýz þey ler, böy le mi be i ki gö züm? Ken di yap tý ðý nýz, ken di tap tý ðý nýz bir zih - ni yet le ü ret ti ði niz to te mi ni zin, top lum sal ve bi rey sel ya þam la rý mý za gir me dik ve he men her a lan da ki dü þün ce le ri mi zi be lir le me dik ne - re si kal dý; ha di de yi ve rin ba na? Söy le yin n o - lur, ne dir bu if rat ve na sýl kur ta ra ca ðýz bun - dan ken di mi zi? 72 se ne ol muþ, ö le li. Ne re dey se, fo toð raf la - rýn dan gö ren ve bi len ler den baþ ka ca bir ne sil de kal ma mýþ or ta lýk ta. ma san ki da ha dün - müþ gi bi, do ku zu beþ ge çe zýnk di ye du ra bi li - yor ha yat, ge ne de. Bu ya pý lan lar, sað lýk sýz gel mi yor mu, hiç si ze? Ha di Ko re li le rin ki, dün bir, bu gün i ki. 72 se ne son ra, öy le mi o la cak o ra da da der - si niz? Di le ko lay ya hu! Bir a sýr ge çe cek; a - na nýz ba ba nýz, ni ne niz de de niz, hât tâ on la - rýn da a na la rý ba ba la rý, ni ne le ri de de le ri ö - le cek ve siz bü tün bun la rý u nu ta cak; fa kat tam bu a cý ya ge lin ce, o bir tür lü din me ye - cek. Val la pes. Ko re li le rin ki mi ri ya, si zin ki mi, va rýn ar týk siz bu lun. Kim Jong-il e az að la yýp az dö vü nen ler ce - za lan dý rý la cak lar mýþ. öy le de ni yor, bý yýk al - týn dan gü lüm se ne rek. â kin siz, siz o lun, gü - lüm se me yin ba na so rar sa nýz. Çün kü a lýþ tý ðý - nýz i çin far kýn da de ðil si niz a ma, si zin yap týk - la rý nýz da ha dil le re des tan. Fab ri ka si ren le ri, kam pa na lar, ge mi le rin sis dü dük le ri, var di ya çan la rý ve bi lu mum kor na lar, hep bir lik te çýð - lý ða kal kýp, ne re de o lu nur sa o lun sun ha yat dur du ðun da, bu na uy ma yýp me se lâ yü rü yen, ya da o tur du ðu yer de is ti fi ni boz ma yan bi ri - le ri ni der dest e dip, ga ze te ler de ya da tv ler de boy boy a fi þe e den siz ler de ðil mi si niz, her yýl? Ni ce bas ký me tot la rý nýz, hât tâ ce za lar ön - gö ren ya sa la rý nýz yok mu, bu hu sus lar da? Ýl kel ka vim le rin pa gan dö ne mi ta pý nak ve su nak la rý nýn ri tü el le ri ne taþ çý kar ta cak ký - vam da ki tö ren ler de boy gös te ren res mî ve bü rok ra tik ze vat, a ca ba rs lan lý yol un a þýn - dýr dýk la rý her bir ta þýn da ki çi zik le ri ve ya ken - di ne has i þa ret le ri, gi de-ge le, gi de-ge le ez ber - le miþ ler mi dir der si niz? n ka ra nýn on bin ler ve bel ki de yüz bin ler le ka im, yük sek ma aþ lý si vil-as ker yö ne ti ci bü rok ra si si, an ti ki te de ki ruh ban sý ný fý nýn ye ri ni al mýþ ol duk la rý ný, en faz la bu tö ren ler de ki rol le riy le be tim le yip sim ge le ye rek, za val lý hal kýn ver gi le ri ni na sýl da çar çu ra me mur e dil dik le ri ni en gü zel þe - kil de gös ter mek te dir ler. Ben Ku zey Ko re nin ke fe ni ilk fýr sat ta yýr ta - ca ðý ný u mu yo rum, siz der di ni ze ya nýn. dý ný ya zý bo yun ca an ma dý ðým hâl de, her o ku ya - nýn da ha ilk pa rag raf tan i ti ba ren ta türk ten bah set ti ði mi he men an lý yor ol ma sý bi le, ak la bir baþ ka sý nýn ge le me ye cek ka dar sýð, ký sýr ve se çe nek siz bir ül ke de ol du ðu mu zun va ha me - ti ni gös ter me ye yet mi yor mu, siz ce de? Na mýk Çý nar, / Ta raf, Resmî ve bürokratik zevat, acaba rslanlý yol un aþýndýrdýklarý her bir taþýndaki çizikleri veya kendine has iþaretleri, gide-gele, gide-gele ezberlemiþler midir dersiniz? VÝC DN ya ra sý böy le bir þey dir: dý e mek li o lan ve o la cak mil yon lar ca in - sa na sýrt çe vi rip dört na la ko þa rak... Ýk ti dar ve ka nun gü cü nü ken di ik bal ve is tik - ba li ni ze ya mar sa nýz... Ka mu vic da ný ka nar! na ya sa da im ti yaz sýz, züm re e ge men li ði ne kar þý ta rif e di len cum hu ri yet, im ti yaz ve züm re e ge men li ði ku ru mu o la rak ol gun laþ tý, çü rü dü ve bu gü ne gel di. Bir bi riy le ça tý þan lar; mi sal ik ti dar mil let ve - kil le ri i le TSK üst ka de me le ri, rüt be li ler... Bir ö te ki nin im ti ya zý na laf et tik ten son ra da hi, bu im ti yaz la rý pek sars maz. Dar be ler i le bü yük ser ma ye nin hep uz laþ - ma sý da o dur. Bi zim ga ze te ci mil le ti i le mil le tin göz le riy se, dur du ðu ye re gö re, ge nel lik le salt bir ta ra fý gö rür. O lay þu dur: TBMM de güç lü o lan lar ken di - le ri ni ha yat bo yu im ti ya za koþ tur du lar. TSK da güç lü o lan lar da, hep ken di le ri ni ha - yat bo yu im ti yaz lý ký lan ka nun ve im kân lar la do na týl dý. De mok ra si üs tün de ki as ke ri ve sa yet þöy le ve ya böy le ol sa da... s ker üs tün de ki im ti yaz lý as ke ri ve sa yet de ðiþ me di bu ül ke de. Si vil ler, va tan daþ lar üs tün de ki im ti yaz lý yük - sek si ya set, yar gý ve bü rok ra si ve sa ye ti de öy le. Ça lý þan lar üs tün de ki tam yet ki li ser ma ye ve - sa ye ti de. Tüm alt ta ki ler üs tün de ki üs tün lük ve sa ye ti ya ni! TSK da ma kam, tem sil taz mi nat la rý var. Þak di ye ö lü me gön de ri len yýl lýk ni ce as ke rin ne cen net me kâ ný ne de ne yi tem sil e dip et me di ði u mur sa nýr. On la ra ve or du da si vil me mu ra bol ce za ve - ren as ke ri hu kuk ge rek çe si TSK yý kö tü tem - sil o la bi lir; a ma tem sil taz mi na tý gi bi ö dül e - sas üst te ki ne a it tir. lýn as ke ri im ti yaz pi ya zý ný; ko yun si vil TBMM de köf te nin ya ný na. Mil le te yýp ran ma hak ký, e me ðin ve o nu run e mek li lik mü ka fa tý ný, hay si ye te uy gun ma aþ, üc ret ve e mek li li ði çok gö re bi len ler, mil le ti tem sil taz mi na tý ný he men tah si le ko þu ve ri yor. Ký za cak san, sis te min mi de sin de ki þiþ kin im - ti yaz ga zý na ký za cak sýn. Ka pi ta liz min a da let siz li ði, de rin e þit siz li ði üs tü ne; ka mu da, söz de hal ka a it a lan da üst le - rin üs tün lük hu ku ku ek le nir. l týn da ki ni a þa ðý la ya rak üs tün lük haz zý du - yan üst te ki as ker i le... lt ta ki mil yon lar ca in sa nýn hak ký ný u mur sa - ma dan men fa a ti ni ha va ya u çu ran me bus öz de bir le þir! Mec lis ve hü kü met; on bin ler ce ça lý þa nýn e - mek li lik, taz mi nat, ký dem, yýp ran ma, iþ gü - ven ce si hak ký ný es net mek i çin ka nýrt tý da ka - nýrt tý. an daþ ser ma ye i çin de ðil di sa de ce; çok de mok rat ve la ik ký dem li bü yük ser ma ye de ký yak la rý al dý yan ce bi ne koy du! ma bu Mec lis (ve ön ce ki ler) i le bu hü kü - met (ön ce ki ler gi bi) mi sal; her dev let me mu ru gi bi, or du nun e zi ci ço ðun lu ðu nu o luþ tu ran pro fes yo nel as ker le rin de, hak e din ce 1'in 4 ün den e mek li o la bil me si ni red det ti. Ne den? Ge nel kur may, (si vil) Mil li Sa vun ma Ba kan - lý ðý nýn tek yet ki li si as ke ri bü rok ra si is te me di de on dan! Ým ti yaz, üs tün lük sis te mi ze de le nir di de on - dan! Bir bi riy le ik ti dar i çin ka pý þan lar bi le; im ti - yaz sis te min de mu ta býk o lur da on dan! Pe ki biz ga ze te ci ler ne re ye ka dar e leþ ti re ce - ðiz sis te mi. lt ta ki ne a ba nan; üç pa ra ya si gor ta sýz, kad - ro suz, ga ze te ci say ma dan ça lýþ tý ran; ilk sar sýn - tý da a tan; her gün iþ siz lik le ür kü ten, ba sýn öz - gür lü ðü di ye co þu lur ken bi le öz gür lük ve hak larý çok tan gasp et miþ dü zen de! Van da kar mas ke li o tel de can ve ren Cem De mir i çin çok ü zün tü i fa de e dil di me se la... l bet iç ten. ma ma a þý kaç i di, kad ro su var mýy dý, 212 den miy di, gru bun bir a lay ya yý ný na koþ - tu rur ken sa de ce 200 T gö rün tü pa ra sý mý a lýr dý; öl me se ko vul sa ne a la cak tý; si ya si ik ti dar ve med ya ik ti da rý yýp ran ma hak ký ný yok et - mek te na sýl uz laþ mýþ tý... Hiç ko nuþ tuk mu? Mu ta ba kat bu dur iþ te! U mur Ta lu, / Ha ber Türk, Mutabakat budur iþte! TBMM de güçlü olanlar kendilerini hayat boyu imtiyaza koþturdular. TSK da güçlü olanlar da, hep kendilerini hayat boyu imtiyazlý kýlan kanun ve imkânlarla donatýldý.

12 12 27 RIK 2011 SI Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu BÝÝÞÝM - TKNOOJÝ Sanal âlemi býraktým, günlüðüme baktým... Mer ha ba gün lük! Bi li yor mu sun, tek dert leþ ti ðim sen var sýn. Sö zü mü kes me den, yar gý la ma dan, kü - çüm se me den, dal ga geç me den din le me yi bi len tek ar ka da þým sen sin. O ku du ðum li se de çok ar ka da þým var gi bi. n cak hiç bi ri si ger çek an lam da be nim ya ným da de ðil. Ve ben çok yal - ný zým. Fa ce bo ok ta çok ar ka da þým var a ma hep - si sa nal. Çün kü ya ným da kim se yok. Bu gün þu nu fark et tim gün lük. al nýz lý ðý mý gi der mek ve gü ya ar ka daþ lar la soh bet et mek i - çin ba þý na o tur du ðum bil gi sa ya rýn ba ðým lý sý ol - mu þum ben. Fa ce bo ok ü ze rin den ar ka daþ la rým - la i le ti þim kur du ðu mu, yal nýz lý ðý mý gi der di ði mi zan ne di yo rum. Ba zý ar ka daþ la rý ma me saj a tý yor, ba zý la rý nýn gön de ri le ri ne yo rum ya pý yo rum. Pay laþ tý ðým ka ri ka tür le ri bi ri le ri be ðe nin ce çok mut lu o lu yo rum. Hat ta gön de ri le ri mi be ðe nen sa yý sý çok o lun ca ken dim le gu rur bi le du yu yo - rum. Ba zen ça re siz ce Fa ce bo ok u a çýp bi ri le ri - nin ba na me saj at ma sý ný bek li yo rum. v de ne an nem le, ne de ba bam la va kit ge çi ri yo rum. On - lar la oy na ma mý bek le yen kar deþ le ri mi hep ih - mal e di yo rum. Ders le ri mi ve ö dev le ri mi ca ba ye ni me saj gel miþ mi dir, gön de ri me kim yo rum yap mýþ týr, kim ler on li ne? dü þün ce le ri nin e si ri ol du ðum i çin ya pa mý yo rum. Bir bil gi sa yar ek ra - ný nýn e si ri ol mu þum ben. l le rim de ke lep çe yok a ma kol la rým klav ye ye giz li ip ler le bað lan mýþ san ki. Bil gi sa yar ek ra nýn dan boy nu ma a týl mýþ bir ke ment var. San ki ek ra nýn i çin de bi ri boy nu - ma ta ký lan i pi çe ki yor ve be ni sa nal dün ya ya çe - ki yor. Mut lu lu ðu a i lem de, kar deþ le rim de, ar ka - daþ la rým da de ðil, be yaz ý þýk sa çan bir ek ran da a - rý yo rum. Ý ti raf et mem ge re kir se gün lük, bil gi sa yar da yap tý ðým bu iþ le rin ba na hiç bir fay da sý yok. Fa - ce bo ok un ba na öð ret ti ði bir cüm le bi le yok. Fa - ce bo ok sa ye sin de ha ya tým zen gin leþ me di. Va kit is ra fým da ha da art tý, not la rým da düþ tü. O yun - lar, in ter net, sa nal dün ya be nim he def le ri min ö - nün de ki en bü yük en gel. a bu sa nal dün ya i - çin de sah te ar ka daþ lýk lar ve mut lu luk lar pe þin de ko þa ca ðým ya da he def le ri min. r týk bir se çim yap mam ge re ki yor. Ve bu gün ben se çi mi mi yap tým. r týk he def - le ri min pe þin de ko þa ca ðým. Bu nun i çin de a þa ðý - da ki ka rar la rý al dým. n Gün de en faz la 1 sa at bil gi sa yar ba þýn da va kit ge çi re ce ðim. Ö dev le ri mi yap ma dan bil gi - sa yar ba þý na o tur ma ya ca ðým. n Kar deþ le rim le da ha faz la, üs te lik on la rýn is - te di ði o yun la rý oy na ya ca ðým. n ne-ba bam la da - ha çok soh bet e de ce ðim. n MSN ve Fa ce bo ok ü ze rin den ar týk kim se i - le soh bet et me ye ce ðim. Sa de ce gön de ri len le re ba kýp çý ka ca ðým. n Fa ce bo ok ta kar deþ le rim, a i lem, ö zel dün - yam i le il gi li bil gi ler pay laþ ma ya ca ðým. n Te le fo num dan Fa ce bo ok a ve Twit ter a bað lan ma ya ca ðým. Be ni din le di ðin ve des tek le di ðin i çin te þek kür e de rim gün lük. Bel ki sa na yaz ma sam bu ha ta la - rý mýn bi le far ký na va ra mam bi li yor mu sun? Ý yi ki se nin le i le ti þi me geç mi þim. (Meh met Te ber, Genç ak la þým Der gi si, ra lýk, 2011) Bilgisayar Mühendisliðine Giriþ 3 Bilgisayar programlama ve yazýlým dilleri SÝB MÝ NOÐ U Bilgisayar Mühendisi BÝGÝSR programlama hayatýmýzý kolaylaþtýran ve renklendiren müthiþ bir buluþ. Bir çok kiþi bilgisayar programcýlarýnýn ne ile uðraþtýðýný bilir ama neler yaptýðýný pek bilmez. Bir hastane otomasyonunu programlayan kiþi hastanenin ihtiyacýna yönelik her türlü isteði karþýlamaya yönelik çalýþma yapar, istekte bulunanlar için kiþinin bu iþi nasýl yaptýðý önemli deðildir. Önemli olan istenenin ortaya konmasýdýr. Bu iþin adý yazýlýmdýr (software). azýlým; bilgisayar programlama dilleriyle oluþturulan dokümanlarý, dosyalarý tanýmlar. Bilgisayarýmýzda iþletilmek, çalýþtýrýlmak üzere tasarýmlanmýþ dosyalar birer yazýlým ürünleridir.azýlým, programlama dilleri ile tasarlanýr ve yazýlýr. Programlama dilleri bilgisayarýmýzýn donanýmýný (mouse, modem, klavye vb.) en iyi þekilde kullanabileceðimiz hale getirir. Diðer bir deyimle bilgisayarýn 0-1 ile oluþan makine dilini, anlayabileceðimiz keyifle kullandýðýmýz iþletim sistemlerine, programlara, oyunlara çevirir. Programlamacýlar saatlerce bilgisayar baþýnda kod yazmak ve hata ayýklamakla meþgul kiþilerdir. n basitinden bizim çok rahat zevkle çalýþtýðýmýz Windows iþletim sisteminin arkasýnda yazýlmýþ milyonlarca satýr kodlar böyle kiþilerin özveriyle çalýþmasý sonucu ortaya çýkmýþtýr. Programlama dilleri çeþitli sýnýflara ayrýlýr; en zor öðrenilebilecek ve anlaþýlmasý en zor diller ( gibi makine kodlarýna yakýn diller) en düþük seviyeli (low level) programlama dilleri, en kolay anlaþýlýp kulanýlabilen ve insan diline yakýn özellik gösteren diller en yüksek seviyeli (high level) programlama dilleridir: Düþük seviyeli diller: Bilgisayarlarýn ilk dönemlerindeki programlama dilleri, kullanýmý çok zor olan makine dili ve assembly dilleridir. Makine dili, geliþtirilen ilk programlama dilidir ve ilk kuþaðý temsil eder. Makine dilinde yazýlan tüm komutlar 0 ve 1 lerden oluþur. Bütün komutlar en detaylý bir þekilde tanýmlanýr ve iki tabanlý sayý sistemi kullanýlarak kodlama yapýlýr. ssembly dilleri: Ýkinci kuþak dillerdir ve geliþtirilmesine 1950 li yýllarýn baþlarýnda Grace Hopper tarafýndan öncülük edilmiþtir. Bu dillerde makine dili komutlarý daha kolay bir þekilde anlaþýlabilecek olan sembollerle ifade edilir. Düþük seviyeli diller grubundan sayýlmasýna raðmen, makine diline göre bir adým daha ileridedir. Günümüzde de programcýlar tarafýndan bu dil kullanýlmaktadýr. Çünkü bu dillerle yazýlan programlar genellikle çok hýzlý çalýþýr ve daha az depolama alaný gerektirirler. Bununla birlikte bu dillerle programlama yapmak çok yorucu, sýkýcý ve zaman alýcý olduðundan çok tercih edilmemektedir. üksek seviyeli diller: Üçüncü kuþak da denilen yüksek seviyeli programlama dilleri öðrenilmesi daha kolay, program yazýlmasý daha az zaman alan, daha iyi sonuçlar saðlayan programlama dilleridir. üksek seviyeli dillerden birinde yazýlan bir kaynak program makine diline çevrilmek zorundadýr. Dönüþtürme iþini gerçekleþtiren programa derleyici (compiler) denir. Çok yüksek seviyeli diller: Dördüncü kuþak da dediðimiz bu diller programlama iþini oldukça kolaylaþtýrmýþtýr. Günümüzde en çok tercih edilen programlama dilidir. Bu dillerdeki en temel özellik kullanýcýlarýn bilgisayarý daha rahat yönlendirmesine imkân saðlar. Bu dillerde kullanýcý çok yorulmaz. Kullanýcý komut yazmaz, talimat vermez sadece istediðini bir tuþla elde eder. Visual Basic,.NT, Foxpro gibi diller bu seviyedeki dillere örnek verilebilir. Ýlk geliþtirilen dördüncü kuþak diller ile daha sonralarý geliþtirilen diller arasýnda bile takip edilen prosedürler ve kullanýlan metotlar bakýmýndan büyük farklýlýklar vardýr. eni geliþtirilen diller çok daha karmaþýk iþleri çok kolay halleden, görselliði üst düzeyde olan ve kullanýcýyý yormadan çalýþmasýný saðlayan saðlam ürünler ortaya koyar. Türk mühendisten müthiþ buluþ! BU bu luþ la bil gi sa yar baþ ta ol mak ü ze - re pek çok tek no lo ji ü rün da ha hýz lý ça lý þa cak. Dok to ra sý ný yap mak ü ze re git ti ði Hol lan da da tek no lo ji a la nýn da ö nem li ça lýþ ma la ra im za a tan da na lý fi zik mü hen di si Meh met li Dün dar, bun dan böy le da ha hýz lý ve ka yýp sýz ve ri ak ta rý mý nýn müm kün o la ca ðý ný söy le di. ind ho ven Tek no lo ji Ü ni ver si te - si nde ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Dün dar, Op tof lu i dic and pho tot her mal con - trol of In Ga sp pho to nic crystal na - no ca vi ti es ad lý pro je siy le ý þý ðýn mik - ron la rý na ka dar i nip, e ner ji yi hap set - me yi ba þar dý ðý ný be lirt ti. Kris ta li ze e - di len ý þýn lar sa ye sin de bil gi sa yar lar da gü nü müz tek no lo ji sin den da ha hýz lý ve ka yýp sýz ve ri ak ta rý mý ný müm kün ký lan bu lu þa im za at tý ðý ný i fa de e den Dün dar, bu lu þu nun bü tün e lek tro nik a raç lar da kul la ný la bi le ce ði ni kay det ti ve þun la rý an lat tý: Trans for ma tör ler na sýl yüz yý lýn bu lu þu o la rak ta ri he geç tiy se, bi zim ça lýþ ma la rý mýz so nu - cu or ta ya çý kan tek no lo ji de öy le o - la cak. Bu sa ye de, saç ký lý nýn bin de bi ri ka dar ha cim li bir a la na, mil yon lar ca gi ga bayt bil gi yi de po la mak, ak tar mak müm kün o la cak. Hiç bir kay ba uð ra - ma dan ay ný an da, ý þýk, ses ve e ner ji gi - bi ve ri le ri bin ler ce kat da ha hýz lý ak - tar ma im kâ ný sað la na cak, ma li yet de dü þe cek. Dün dar, bu lu þun ta mam - lan ma sýy la bil gi sa yar baþ ta ol mak ü ze - re bir çok tek no lo jik ü rü nün da ha hýz lý ça lý þýp, ha cim le ri nin de kü çü le ce ði müj de si ni de ver di. BUNRI BÝÝOR MUSUNUZ? Bitocker nedir? VRÝRÝNÝZÝ kaybolmaya, hýrsýzlýða ve korsanlýða karþý korumak için yanýt Bitocker. Windows 7 için geliþtirilen ve Ultimate ve nterprise sürümlerinde bulunan Bitocker, Windows un ve verilerinizin bulunduðu sürücünün tamamýný þifreleyerek belgelerden parolalara kadar her þeyin korunmasýna yardým edebilir. Bitocker etkinleþtirildikten sonra, bu sürücüye kaydettiðiniz herhangi bir dosya otomatik olarak þifrelenir. Win dows 7 iþ le tim sis te mi nin ye ni bir ö zel li ði o lan Bit oc ker To Go, USB flash sü rü cü ler ve dýþ sa bit sü rü cü ler gi bi ko lay ca kay be - di le bi len ta þý na bi lir de po la - ma ay gýt la rý i çin ki lit le me ö - zel li ði sun mak ta dýr. Hotmail kullanmak için 5 yeni neden! Ýlk o la rak kim a yýn da du yu ru lan Hot ma il ö - zel lik le ri tüm kul la ný cý la rýn ge len ku tu su na u - laþ tý. -pos ta la rý en i yi þe kil de yö ne te rek ge len ku tu sun da bi rik me yi ön le yen ve fo toð raf pay la - þý mý ný çok da ha ko lay ve ke yif li ha le ge ti ren bu ö zel lik le ri he nüz keþ fet me yen ler i çin, iþ te Hot - ma il i kul la nýr ken çok i þe ya ra ya cak 5 ye ni a raç: 1. Te miz le me yi Prog ram la ma i le bir gön de - re nin sa de ce en son i le ti si ni sak la yýn: Fýr sat si te le rin den ge len gün lük e-pos ta lar ge - len ku tu nuz da bi ri ke ce ði ne, bý ra kýn Hot ma il her gün si zin i çin te miz lik yap sýn. y ný þe kil de her han gi bir gön de ren den ge len e-pos ta la rýn (ör ne ðin ban ka ný zýn gön der di ði eks tre ler) 3, 10, 30 ya da 60 gün den son ra si lin me si ni ya da seç - ti ði niz bir kla sö re o to ma tik o la rak ta þýn ma sý ný sað la ya bi lir si niz. 2. Tek týk la gön de rim lis te le rin den çý kýn: Za ma nýn da ü ye ol du ðu nuz bir bül ten den çýk - ma nýn yol la rý ný mý a rý yor su nuz? -pos ta nýn a - nýt la me nü sün den bo ne li ði Kal dýr se çe ne ði - ni týk la yýn, Hot ma il hem si zin a dý ný za bül ten a - bo ne li ði ni zi ip tal et sin, hem de web si te si si zi lis te sin den si le ne ka dar ge len tüm i le ti le ri siz gör me den o to ma tik o la rak sil sin. 3. Ö nem li e-pos ta la rý gö zü nü zün ö nün de tu - tun: a nýt la ma nýz ya da ta kip et me niz ge re ken bir e-pos ta mý var? a nýn da ki bay ra ða týk la yýn, ge - len ku tu nu zun en te pe si ne sa bit len sin! e ni e- pos ta lar gel se de ö nem li e-pos ta la rý nýz her za - man en te pe de, gö zü nü zün ö nün de kal sýn. 4. Fo toð raf la rý nýz hak ket tik le ri il gi yi gör sün: e ni bir e-pos ta ya gön der mek is te di ði niz fo - toð raf la rý ek le yip l bü me dö nüþ tür se çe ne ði - ni týk la dý ðý nýz da, fo toð raf la rý nýz SkyDri ve ý ný za yük le nir ve o ra da sak la ya bi le ce ði niz bir al bü me dö nü þür! l bü mün is mi ni bi le di rekt e-pos ta - nýn i çi ne ya za rak be lir le ye bi lir si niz. Böy le ce hem siz yük lü e-pos ta lar gön der mek ten kur tu - lur su nuz, hem de sev dik le ri niz fo toð raf la rý ný zý web de slayt gös te ri si o la rak iz le ye bi lir ve ken di bil gi sa yar la rý na in di re bi lir ler. 5. Hýz lý ca yap mak is te di ði niz iþ lem le ri siz be - lir le yin: e ni Hot ma il de bir i le ti nin ü ze ri ne gel di ði - niz de sil me, bay rak la ma ve o kun du/o kun ma dý o la rak i þa ret le me iþ lem le ri ni a nýn da ya pa bil mek i çin kü çük i kon la rýn be lir di ði ni gö re cek si niz. Ýs - ter se niz bu ra ya, sýk kul lan dý ðý nýz a raç la rýn i kon - la rý ný da ek le ye bi lir si niz. Ör ne ðin e-pos ta la rý ný zý ka te go ri ze et me yi se vi yor sa nýz, Se çe nek ler > n lýk y lem ler me nü sün den e-pos ta la rý ný zýn ya nýn da ka te go ri i ko nu nun da çýk ma sý ný sað la - ya bi lir, ya da Sü pür ö zel li ði ni sýk kul la ný yor sa nýz bu ra ya Sü pür i ko nu nu ek le ye bi lir si niz.

13 Ý - SÐIK 27 RIK 2011 SI 13 Uzmanlardan piyango uyarýsý PSÝKOOGR: KÝÞÝ ÇIÞMDIÐI V MK VRMDÝÐÝ BÝR PRI BÝR GCD BÝÝOR. NÝDN DÝPTN ZÝRV ÇIKNRIN DÜÞÜÞÜ D KIS SÜRD OUOR. UVSI DÐIIOR. MÝ Ý Pi yan go Ý da re si yýl ba þý çe ki li þin de bü yük ik - ra mi ye nin mik ta rý ný bu yýl 40 mil yon T o la rak be lir le di. Mil yon lar ca ki þi yýl ba þý ön ce sin de ba - na çý kar u mu duy la al dý ðý bi le te ha yal le ri ni bað lý yor. n cak ik ra mi ye ka za nan ta lih li le rin yü zü her za - man gül mü yor. G e ç m i þ yýl lar da i k r a - m i y e k a z a - nan pi - yan go zen - gin le ri nin ki mi þim di a yak ka bý bo ya cý lý ðý ya pý yor ki mi de e mek li ma a þýy la ge çin me ye ça lý þý yor. Uz man lar þans o yun la rý nýn ge tir di ði mut lu - lu ðun ge çi ci o la bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu na rak mut - lu lu ðun pa ra da a ran ma ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. ýl - ba þý çe ki li þi i çin be lir le nen bü yük ik ra mi ye ký sa yol - dan zen gin ol mak is te yen le rin ha ya li ni süs lü yor. Ýn - san lar da ha ön ce bü yük ik ra mi ye çý kan bi let le rin sa - týl dý ðý ba yi ler ö nün de kuy ruk lar o luþ tu ru yor. Sa kar - ya ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si nde gö rev li psi ko - log Meh met Nu ri Tu runç, ha yal le rin bir bi le te bað - lan ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý ný söy le di. Ta lih ku þu - nun ge tir di ði mut lu lu ðun ço ðu za man ký sa sür dü - ðü nü i fa de e den Tu runç, Bi let ler u mut la a lý ný yor. Mehmet Nuri Turunç "Milli Piyango Ýdaresi'nin baþýnda milli var, bu nasýl bir millilik anlayýþý? Bu bir kazanç deðildir dedi. Ki þi ça lýþ ma dý ðý ve e mek ver me di ði bir pa ra yý bir ge ce de a la bi li yor. ni den dip ten zir ve ye çý kan la rýn dü þü þü de ký sa sü re de o lu yor. Hem de ay ný hýz la dü þü yor. Geç miþ te ya þa nan lar dan da bun la rý an la - ya bi li riz. de di. Þans o yun la rýn dan ge len zen gin li ðin mut lu luk ver me di ði ni an la tan Tu runç, þun la rý söy le di: Bu ki - þi nin çev re sin de mut lu luk dal ga la rý o luþ mu yor. i - le sin den ve ya kýn la rýn dan baþ la mak ü ze re bü yük sý - kýn tý lar ya þa ma ya baþ lý yor. i le si ve çev re siy le i liþ ki - le ri ze de le ni yor. Ký sa sü re de baþ ka çev re ler bul ma ya ça lý þý yor. dap tas yon da zor la ný yor. Mut lu lu ðu pa - ra da a ra dý ðý i çin ha liy le tü ke ti yor. u va sý da ðý lý yor. r dýn dan yal nýz lýk, dep res yon ve ruh sal prob lem ler baþ lý yor. Ýn san la rýn pa ra ya u laþ mak i çin Mil li Pi - yan go, Sa yý sal o to, Þans To pu, On Nu ma ra ve Sü - per o to ve Ýd di a gi bi þans o yun la rý na yö nel di ði ni di le ge ti ren Tu runç, pek çok ki þi nin za man la rý nýn bü yük bir bö lü mü nü þans o yun la rý na har ca dý ðý ný be lirt ti. lýn te ri ve bel li bir e me ðin ü rü nü ol ma yan bu tür ka zanç la ra yö ne nil me me si tav si ye sin de bu lu - nan Tu runç, Pa ra ya u laþ mak i çin bir çok yol de ne - ni yor. Hat ta bü tün yol lar meþ rû gö rü lü yor. Pa ra nýn güç ol ma sý doð ru ol mak la bir lik te pa ra ka zan mak bir a raç týr. maç ha li ne dö nüþ tü ðü za man fa ci a baþ lý yor. Gü nü müz top lum la rý nýn en bü yük sý kýn tý lar dan bi ri si bu. Pa ra ka zan ma a maç ha li ne gel di. Pa ra bir güç tür. Her kes e li nin al týn da ö nem li bir mik tar da pa ra ol ma sý ný ar zu e der. Bu nor mal dir. Pa ra ka zan - mak i çin çok ma kul ge rek çe le ri miz var dýr. Ço cu ðu - nu zun e ði ti mi ve a i le ni zin ge çi mi gi bi. Bu a raç ol - mak tan çý kýp a maç ha li ne dö nüþ tü ðü za man sý kýn tý baþ lý yor. Bu so ru nun e ko no mik, sos yal ve e ði tim bo yu tu var. di ye ko nuþ tu. Mad dî du ru mu i yi o lan ki þi le rin bi le da ha faz la sý na sa hip o la bil mek i çin þans o yun la rý na yö ne le bil di ði ne dik ka ti çe ken Tu runç, Bun da bir do yum yok. Da ha yük se ðe da ha yük se ðe çýk mak i çin bir bek len ti var. Çok yük se ðe çý kýn ca e ko no mik an lam da san ki mut lu lu ðu o ra da ya ka la ya cak mýþ gi bi. s lýn da ki þi - lik za a fi ye ti nin dý þa vu ru mu dur. Ol gun, o tu rak lý, va - kur, or ta la ma bir ge lir stan dar dý na sa hip bir in sa nýn çok faz la te nez zül et me ye ce ði bir þey dir. Prob lem bir yö nüy le bi rey sel o la rak gö rün se de top lum sal ve sos yal bo yu tu var. Dev le tin bu nu prob lem o la rak ka bul et me si ge re kir. n cak dev let þans o yun la rý ný ken di si teþ vik e di yor. þek lin de ko nuþ tu. Mil li Pi - yan go Ý da re si nin ba þýn da mil li lik var. Bu na sýl bir mil li lik an la yý þý? di ye so ran Tu runç, Bu bir ka zanç de ðil dir. Þid det le bu tür þey ler den ka çýn ma mýz ge - re kir. Bel li bir e me ðin ü rü nü ol ma yan a dý na ka zanç de ni len bu tür þans o yun la rý na te ves sül e dil me me si i çin bi linç li bir nes lin ye tiþ ti ril me si ge re ki yor. n ne ve ba ba lar bu na ö zen gös ter me li. tav si ye sin de bu - lun du. Sa kar ya / ci han Ýnatçý tansiyonda önemli faktör yaþ ÜKSK tansiyonun tedavisinde uygulanan ve yeni bir yöntem olarak tanýmlanan renal denervasyonla, yüzde oranýnda baþarý saðlanýrken, tedavi sonrasýnda hastalarýn kullandýðý ilaçlar azalýyor. Ýstanbul Üniversitesi Rektör ardýmcýsý ve Ýstanbul Üniversitesi Hastaneleri önetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Kamil dalet, üç veya daha fazla sayýda tansiyon düþürücü (anti-hipertansif) ilâca raðmen hedef kan basýncý saðlanamamasý durumunun dirençli hipertansiyon olarak tanýmlandýðýný belirterek, dirençli hipertansiyona yol açan en önemli faktörün yaþ olduðunu bildirdi. aþ ilerledikçe kan basýncý kontrolünün zorlaþtýðýný kaydeden dalet, dirençli hipertansiyona yol açan diðer faktörlerin, fazla tuz alýmý, aþýrý kilo, sigara, yoðun alkol tüketimi, þeker hastalýðý, kronik böbrek yetersizliði ve kalp duvarýnýn kalýnlaþmasý gibi etkenler olduðuna dikkati çekti. dalet, kiþinin diðer rahatsýzlýklarý nedeniyle aldýðý ilâçlarýn da, kan basýncýnýn yükselmesine neden olabileceðini kaydetti. Bu nedenle yüksek tansiyonlu hastalarýn kullandýðý tüm ilâçlarý hangi branþtan doktora giderse gitsin bildirmesi gerektiðini dile getiren dalet, Tansiyonun dirençli olmasý iki grup soruna neden olmaktadýr. Bunlardan biri, daha fazla sayýda ve yüksek dozda ilâç kullanýlmasý gereði nedeniyle ilâçlara baðlý yan etki ihtimalini arttýrmasý, diðeri ise yüksek tansiyonun yol açtýðý komplikasyonlarýn (felç, kalp yetersizliði, kalp krizi, böbrek yetersizliði, körlük) geliþme olasýlýðýnýn daha da yüksek olmasý dedi. Kilo verilmesi, tuz kýsýtlanmasý, sigaranýn kesilmesi, düzenli egzersiz ve kan þekerinin düzenlenmesinin yüksek tansiyon direncini kýrmak için yapýlmasý gereken önemli þeyler olduðunu vurgulayan dalet, Sadece kilo verilmesiyle kullanýlan ilâç sayýsý azalabilir. Bu tedbirler yetersiz kalýrsa, zorunlu olarak ilaç sayýsý ve dozu arttýrýlmaktadýr. Bir ilâcýn yetersiz olmasý o ilâcýn iyi olmadýðý ve etkisiz olduðu anlamýna gelmez diye konuþtu. Ýstanbul / aa TZÝ Nur hizmetini ve Risale-i Nur'u vustralya'da tanýdýktan sonra memleketi Denizli'ye dönen ve ömrünün son gününe kadar sünnet-i seniyye çizgisinde yaþamaya çalýþan; hmed Safa aðabeyimiz baþta Rabbimiz'e (c.c), âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimize ve onun sahabelerine, üstadýna ve çok sevdiði Hafýz li ile Hasan Feyzi aðabeylerin yanýna Dar-ý Bekaya göç etmiþtir. Rabbimizden rahmet diliyoruz, cemaatimize ve ailesine sabýrlar niyaz ediyoruz. Mekâný cennet olsun. Denizli eni sya Okuyucularý Dr. Özcan kan "ççocuklara kahvaltý yaptýrmadan okula göndermeyin uyarýsýnda" bulun- Çocuðunuzu kahvaltý yaptýrmadan okula göndermeyin BUR S Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Öz - can kan, Tür ki ye de ço cuk ve genç le rin ö nem li bö lü mü nün ha - ta lý bes len me a lýþ kan lýk la rý na sa - hip ol du ðu nu söy le di. Ve li le re, Ço cu ðu nu zu o ku la kah val tý et tir - me den gön der me yin u ya rý sýn da bu lu nan Dr. kan, sað lýk lý, ye ter li ve den ge li bes len me nin, her kes i - çin, ö zel lik le de ço cuk lar i çin çok ö nem li ol du ðu nu kay det ti. Bur sa Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Öz can - kan, ye ter siz ve den ge siz bes le nen ço cuk la rýn, be den sel ve zi hin sel ge li þim le ri nin ge ri ka la ca ðý na, sað - lýk so run la rý nýn a ðýr ve u zun sü re - ce ði ne dik kat çek ti. Ö ðün at la ma, þe ker, tuz ve yað i çe ri ði yük sek yi - ye cek-i çe cek tü ke ti mi nin ço cuk - la rýn sað lý ðý ný bo za bi le ce ði ni ha - týr la tan Dr. kan, ço cuk luk dö ne - min de ki ha ta lý bes len me uy gu la - ma la rý nýn, yük sek tan si yon, kalp ve o be zi te gi bi has ta lýk lar i çin te - mel risk fak tö rü o luþ tur du ðu nu di le ge tir di. Bur sa / ci han FO RN C Nigh tin ga le Has ta ne le ri Nö ro þü rir ji Bö lüm Ko or - di na tö rü Prof. Dr. Cen giz Ku day, be yin tü mö rü ne kar þý ge liþ - ti ri len a þý nýn ta ma men bi lim sel de ne me ye ce ði ni, an cak bu ko - nu da bü yük a raþ týr ma lar ol du ðu nu be lir te rek, 2-3 yýl son ra bu a þý ko nu sun da ö nem li i ler le me ler o la cak. Ka pý a ra lan mýþ ol du de di. Prof. Dr. Ku day, yap tý ðý a çýk la ma da, be yin tü mö - rü nün, be yin de or ta ya çý kan a nor mal hüc re ço ðal ma sý i le ka - rak te ri ze kit le le rin ge nel ta ný mý ol du ðu nu be lir te rek, çok sa yý - da çe þi di bu lu nan be yin tü mör le ri nin, cin si yet, yaþ ve ýrk ay rý - mý yap mak sý zýn her kes te gö rü le bil di ði ni i fa de et ti. Týp dün ya - sý nýn be yin tü mö rü o lan has ta la rý da ha u zun ya þat mak i çin var gü cü i le ça lýþ tý ðý ný vur gu la yan Ku day, þun la rý kay det ti: Be yin tü mör le ri nin teþ his ve te da vi sin de geç miþ ten gü nü mü ze çok þey de ðiþ ti lý yýl la rýn so nun da mik ros kop dev re ye gir di. On dan son ra a me li yat es na sýn da MR, ro bo tik cer ra hi, la zer ul tra so nik as pi ra tör gi bi pek çok tek nik var. Ro bo tik cer ra hi he nüz i þin ba þýn da. Çok az va ka da ya pý la bi li yor. Be yin de ki tü - Boðmaca hava yoluyla bulaþýyor ÞIM programlarý sonrasýnda görülme sýklýðý düþmesine karþýn, son yýllarda etkisini gösteren boðmaca, tüm dünyada önemini korumaya devam ediyor. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre, dünyada her yýl 50 milyon boðmaca vakasý görülürken, toplam 300 bin kiþi boðmaca sebebiyle hayatýný yitiriyor. Dr. Sami Ulus Kadýn Doðum, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý ðitim ve raþtýrma Hastanesi Birinci Bebek Klinik Þef ardýmcýsý Doç. Dr. Gonca ýlmaz, boðmacanýn Bordetella pertussis adýndaki bakteri tarafýndan meydana gelen bir hastalýk olduðunu, hava yoluyla yayýldýðýný ve çok bulaþýcý olduðunu söyledi. ýlmaz, hastalýðýn her yaþ grubunda görülmekle birlikte aþý programý tamamlanmamýþ, özellikle 6 ayýn altýndaki bebekler ve küçük çocuklarda aðýr seyrettiðini, hastaneye yatýþ ve mortaliteye neden olduðunu belirtti. ýlmaz, Birçok ülkede aþýlama oranlarý yüzde 80 lerin üzerinde olmasýna raðmen, boðmaca 3-4 yýlda bir pik yapmaya devam etmekte, yýlda 50 milyon enfeksiyona, 300 bin ölüme ve bebeklerde yüzde 4 mortaliteye neden olmaktadýr dedi. Boðmacaya karþý koruyucu mekanizmalarýn tam olarak anlaþýlamadýðýný ifade eden ýlmaz, Bordetella pertussis enfeksiyonu veya boðmaca aþýsýndan sonra koruyuculuðun yaklaþýk 5-10 yýl sürdüðünü, koruyuculuðun zamanla azaldýðýný söyledi. Boðmacanýn öksürük gibi belirtilerini azaltmada antibiyotiklerin çok etkili olmadýðýna dikkati çeken ýlmaz, hastalýk geliþtikten sonra boðmaca hastalarýnýn yatak istirahatine alýnmasý, sývý desteði verilmesi ve ateþin kontrol altýnda tutulmasý gerektiðini ifade etti. nkara / aa Be yin tü mö rü ne kar þý a þý ge liþ ti ril di mö rü ko lay ca bu lan na vi gas yon da son yýl la rýn ö nem li tek no - lo ji le rin de bi ri. Be yin tü mö rü nün te da vi sin de ke mo te ra pik i - lâç an la yý þý nýn da de ðiþ ti ði ni vur gu la yan Ku day, þun la rý kay - det ti: Dü ne ka dar ke mo te ra pi yok tu. Dü þü nül mez di. Çün kü bir ta kým ke mo te ra pik i laç lar be yin ba ri ye ri ni ge çe mi yor du. n cak þim di bir çok i lâç var. Bu ko nu da týp i ler li yor. Her kon - gre de fark lý bir i lâç ge li yor gün de me. Kö tü huy lu tü mör ler de ön ce cer ra hi, tüm be yi ne rad yas yon, sa de ce tü mö re o dak lý rad yo cer ra hi (gam ma kni fe) þek lin de 3 te da vi de uy gu la ný yor. Üç te da vi yi bir den ya par sa nýz ya þam müd de ti bi raz da ha u - zun o lur. Be yin tü mö rü ne kar þý a þý nýn da gün dem de ol du ðu - nu ha týr la tan Prof. Dr. Cen giz Ku day, al nýz a þý hâ lâ a raþ týr - ma saf ha sýn da. Ba zý ku ru luþ lar var ki be yin tü mör le rin de a þý ya pý yo ruz di yor. Bun la rý he nüz ti ca rî o la rak de ðer len di re bi li - riz. Ta ma men bi lim sel de ne mez a ma bu ko nu da bü yük a raþ - týr ma lar var. 2-3 yýl son ra bu a þý ko nu sun da ö nem li i ler le me ler o la cak. Ka pý a ra lan mýþ ol du de di. Ýs tan bul / a a

14 14 27 RIK 2011 SI SPOR TRBZONSPOR JJ'I GRÝ MK ÝSTÝOR ''Her kes i çin Fut bol''prog ramý çer çe ve sin de Tür ki ye'de 315 bin ki þi nin ''Her kes iýçin Fut bol i san sý'' al dý ðý bildirildi. 5 IDIZIK BÞRI TÜRKÝ'NÝN, ''Her kes i çin Fut bol'' prog ra mý i le 2007 yý lýn da ka týl dý ðý Gras sro ots prog ra mýn da 4 yýl da al dý - ðý 5 yýl dýz la, en hýz lý ge liþ me gös te ren ül ke ler den bi ri si ol du ðu a çýk lan dý. Fut bol Fe de ras yo nu'ndan (TFF) ya - pý lan a çýk la ma da, U F'nýn fut bo - lun yay gýn laþ ma sý ve fa ir play ol gu - su nun yer leþ me si a dý na bü yük ö - nem ver di ði Gras sro ots Prog ra - mý'nda Tür ki ye'nin bir yýl da i ki yýl dýz bir den a la rak bü yük bir a þa ma kay - det ti ði i fa de e dil di. Ge çen a ðus tos a - yýn da Ýs tan bul'a ge len U F Gras - sro ots Pa nel Ü ye si Wil le Hink ta ra - fýn dan de ðer len di ril di ði, bu nun so - nu cun da da TFF'nin i ki yýl dýz bir den al ma ya la yýk gö rül dü ðü bil di ril di. Prog ram çer çe ve sin de Tür ki ye'de 315 bin ki þi nin ''Her kes i çin Fut bol i san sý'' al dý ðý, 85 mer kez de fut bol o - kul la rý nýn dü zen len di ði be lir til di. DINR: GURUR DUDUM Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný Meh met li y dýn lar, ''Her kes i çin Fut bol'' prog ra mý nýn el de et ti ði ba - þa rý nýn ken di le ri ni gu rur lan dýr dý ðý - ný i fa de et ti. y dýn lar'ýn de ðer len - dir me si þöy le: ''Fut bo lu mu zun te - me li o lan 'Her kes i çin Fut bol' prog - Ülker'in desteklediði ''Herkes Ýçin Futbol'' programý 5. yýldýza ulaþtý. Türkiye, 2007'de katýldýðý Grassroots programýnda 4 yýlda aldýðý 5 yýldýzla en hýzlý geliþme gösteren ülke oldu. ra mý nýn 4 yýl da u laþ tý ðý nok ta gu rur ve ri ci. 5 yýl dý za o lu þan bu prog ram i le ül ke sat hýn da fut bol oy na mak is te yen her ke si, ö zel lik le de ço cuk - la rý fut bol la bu luþ tu rup on la ra fa ir play duy gu su nu a þý la ma ya ça lý þý yo - ruz. Fark lý et kin lik ler le fut bo la ka tý - lý mý ný sað la ma ya ça lýþ tý ðý mýz kýz la - rý mýz ve ka dýn la rý mý zýn da sa yý sý nýn ar tý yor ol ma sý ve on la rýn da fut bol a i le si nin bir par ça sý ol ma sý bi zim i - çin mut lu luk ve ri ci. Gü zel o yu nun en ö nem li par ça la rýn dan bi ri 'Her - kes i çin Fut bol'un ba þa rý sý biz le ri fut bo lu mu zun ge le ce ði i çin u mut - lan dý rý yor.'' TFF Fut bol Ge li þim Di - rek tö rü To lu nay Kaf kas i se U F yýl dýz sis te mi nin en kap sam lý o la ný - nýn 6. yýl dýz ol du ðu nu ha týr la ta rak, ''Bu ne den le ça lýþ ma la rý mý zý art tý ra - rak sür dür me miz ge re ki yor. Or ga - ni zas yon ya pý mý zý da bu na gö re ye - ni le dik. l týn cý yýl dý zýn te me li de ül ke ge ne lin de ço cuk fut bo lu nun dü zen li ge li þe bi le ce ði bir sis tem kur mak. Bu hem sað lýk lý ne sil le rin ge li þi mi hem de fut bo lu mu zun ge - le ce ðin de u lu sal ba þa rý la rý sað la - mak a çý sýn dan çok ö nem li'' þek lin - de i fa de ler kul lan dý. ÜKR DSTK VRÝOR Ül ker iþ bir li ðiy le ger çek leþ ti ri len bu bü yük pro jey le il gi li o la rak ýl dýz Hol ding ku rum sal Ý le ti þim Ge nel Mü dü rü Zu hal Þe ker de, ''Ha zi ran 2007'den bu gü ne Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu i le ger çek leþ tir di ði miz fark lý pro je ler le ço cuk la rý e ðit me ye, i yi spor cu lar ve spor se ver ler ye tiþ - tir me ye ça ba lý yo ruz. Bu ça lýþ ma la - rýn so nu cu o la rak U F Gras sro - ots prog ra mýn da be þin ci yýl dý zýn a - lýn ma sýn dan do la yý mut lu luk du yu - yo ruz'' di ye ko nuþ tu. Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener, Brezilyalý futbolcu Jaja'nýn yüzde 25 hakkýnýn kendilerine ait olduðunu beliterek, "Özel hayatý yüzünden bizden ayrýldý. Ýstersek bu futbolcuyu geri alabiliriz" dedi. TRBZONSPOR Ku lü bü Baþ ka ný Sad ri Þe ner, Tür ki ye'yi v ru pa'da ya rýþ tý ra cak 1-2 o yun cu al ma im kan la rý nýn ol du ðu nu söy le di. Trans - fer ko nu sun da de ðer len dir me ler de bu lu nan Baþ kan Þe ner, bor do-ma vi li ku lü bün o la ðan ge nel ku ru lun da a çýk la nan 99 mil yon li ra lýk bor cun kar þý lý ðý nýn bu lun du ðu nu be lir te rek, ''1-2 yýl i çin de bu borç çok da ha a þa ðý ya doð - ru i ner. Bu yön de bir sý kýn tý mýz yok. Büt çe yi ma kul se vi ye de tu tu yo ruz. Tür ki ye'yi v ru - pa'da ya rýþ tý ra cak 1-2 o yun cu al ma im ka ný - mýz var'' de di. Trans fer de ho ca ya sor ma dan trans fer yap ma nýn ''pa ra yý so ka ða at mak gi bi Baþkan Sadri Þener, Ja ja'yý, "Trab zon'a ge len en i yi, tek nik ö zel li ði bu ka dar sü per o lan na dir fut bol cu lar dan bi ri" diye nitelendirdi. bir þey'' ol du ðu nu söy le yen Þe ner, ''Sa de ce ho ca ya sor mu yo ruz, yar dým cý la rý na da so ru - yo ruz. Biz de yö ne tim o la rak trans fe rin pa ra kýs mý ný a yar la ma ya ça lý þý yo ruz. ok sa be nim gi dip o yun cu yu al mam müm kün de ðil. Doð - ru da de ðil. Ko ca Trab zons por'a böy le bir du - rum ya kýþ maz. Ho ca nýn iz ni ol ma dan o yun - cu Trab zons por'a a lýn ma mýþ týr. He le baþ ka - nýn key fi i çin hiç a lýn maz'' di ye ko nuþ tu. Þe - ner, ö zel ya þa mý ne de niy le yol la rý ný a yýr dýk la rý Bre zil ya lý o yun cu Ja ja'nýn yüz de 25 hak ký nýn ken di le ri ne a it ol du ðu nu be lir te rek, trans fe - rin de ko nuþ ma hak la rý nýn ol du ðu bu fut bol - R Mad rid'in Por te kiz li Tek nik Di rek - tö rü Jo se Mo u rin ho, ge le cek te Ýn gil te re Pre mi er e a gu e'de ye ni den ta kým ça lýþ týr - mak is te di ði ni söy le di. Pre mi er e a gu e'de 'de Chel se a'yi ça lýþ tý ran Mo u - rin ho, BBC'ye yap tý ðý a çýk la ma da, þu an da Re al Mad rid'de çok mut lu ol du ðu nu ve Mad rid ta ký mýn da ça lýþ ma nýn ken di si i çin ö nem li bir de ne yim ol du ðu nu i fa de et ti. Mo u rin ho, ''Tek rar Pre mi er e a gu e'de ta - kým ça lýþ týr mak is ter mi si niz'' so ru su na, ''Re al Mad rid bel ki de fut bol ta ri hi nin en cu yu is te me le ri ha lin de a la bi le cek le ri ni kay - det ti. Ja ja'nýn Trab zons por'dan ay rýl ma sý nýn ö zel ha ya tý i le il gi li bir du rum ol du ðu nu i fa de e den Þe ner, ''Trab zon'dan ay rýl ma sý nýn tek ne de ni ö zel ha ya tý. Bu nun bir i kin ci ne de ni yok. Ja ja, tek nik a dam la rýn i fa de le ri ne gö re Trab zon'a ge len en i yi, tek nik ö zel li ði bu ka - dar sü per o lan na dir fut bol cu lar dan bi ri. Ja - ja'nýn yüz de 25'i bi zim hak ký mýz. Ko nuþ ma hak ký mýz o lan bir fut bol cu. Ýs ter sek ge ri a la - bi li riz'' i fa de le ri ni kul lan dý.ö te yan dan Ga la - ta sa ray'ýn a ra trans fer lis te sin de Ja ja'nýn da ol - du ðu i le ri sü rül dü. MOURÝNHO ÝNGÝTR'Ý UNUTMDI Mo u rin ho: Real Madrid'de çok mutluyum. Basketbolda kupa finalinin þehirleri belli oldu BSKTBOD er kek - ler de ve ka dýn lar da ya pý - la cak Spor To to Tür ki ye Ku pa sý'nda fi nal gru bu mü ca de le si nin yer le ri ve ta rih le ri bel li ol du.bas - ket bolfe de ras yo nu'ndan ya pý lan a çýk la ma da, Spor To to Tür ki ye Ku - pa la rý'nýn ta rih le ri nin ve yer le ri nin be lir len di ði, er kek ler ve ka dýn lar da 8'er ta ký mýn þam pi yon - luk i çin mü ca de le e de ce - ði tur nu va la ra Kon ya ve Ha tay'ýn ev sa hip li ði ya - pa ca ðý bil di ril di. r kek - ler fi nal gru bu maç la rý Þu bat 2012 ta rih - le ri a ra sýn da Kon ya'da oy na na cak ve þam pi yon bel li o la cak. Mirsad idmanlara baþlýyor DÜNNIN en büyük mobil iletiþim þirketlerinden Vodafone'un desteðiyle, 'Þehrin Ýçin Oyna' sloganýyla hayata geçirilen Vodafone Cup'ýn Türkiye þampiyonu Ýzmirli Mosi Tekstil takýmý Vodafone Cup'ýn dünya finallerine katýlma hakký kazandý. 6 Þubat 2012'de ondra'da gerçekleþecek olan Vodafone Dünya Kupasý'a katýlan takýmlara karþý ter dökecek olan Mosi Tekstil dünyanýn en prestijli spor ödüllerinden aureus Dünya Spor Ödülleri Gecesi'ne de katýlacak. Türk ekibi, futbol dünyasýnýn yýldýzlarýyla kýrmýzý halýda yürüyecek. bü yük ta ký mý. Bu ra da ça lýþ ma fýr sa tý ný ka - çýr mak is te me dim. n cak Ýn gil te re be nim tut kum ve son ra ki a dým Ýn gil te re'ye ge ri dön mek ve müm kün o lur sa u zun za man o ra da kal mak'' de di. Jo se Mo u rin ho, Chel se a'den son ra 2 yýl Ýn ter'i ça lýþ týr mýþ ve 2010'da Re al Mad rid'in ba þý na geç miþ - ti. Ö te yan dan Ý tal ya Bi rin ci Fut bol i gi (Se ri e ) ta kým la rýn dan Ro ma'nýn kap ta ný Fran ces co Tot ti, Re al Mad rid'in Por te kiz - li tek nik di rek tö rü Jo se Mo u rin ho i le ça - lýþ mak is te di ði ni söy le di. ONDR'D TÜRKÝ'Ý TMSÝ DCKR Vodafone Türkiye Pazarlama Bölüm Baþkaný ütfullah Kitapçý, Vodafone Cup'ýn Türkiye ayaðýnýn zevkli ve çekiþmeli geçtiðini belirteerek, "Þampiyon takýmýmýz Mosi Tekstil'i kutluyorum; Vodafone Dünya Kupasý'nda ülkemizi temsil edecek, Dünya Spor Oscar'larýna katýlacak ve unutulmaz bir deneyim yaþayacaklar. Bu sene Türkiye'den 4000'e yakýn sporcu ondra'ya gitmek için mücadele etti. Büyük bir coþkuyla ve fairplay çerçevesinde þampiyonluk için yarýþan tüm takýmlarýmýza teþekkür ediyorum." dedi. rol Doyuran /Ýzmir nbko Bas ket bol i - gi'nde dün Ban vit'e dep las man da 7066 ye ni len Fe ner bah çe Ül ker'in þu be di rek tö - rü Ne dim Ka ra kaþ, maç ta ö ne geç tik le ri bö lüm de o yu nu ko - part ma la rý na i zin ve - ril me di ði ni i le ri sür - dü. Sa kat lý ðý ne de niy - le u zun bir sü re dir ta - kým dan ay rý ka lan Mir sad Türk can'ýn bu gün den i ti ba ren ta - kým la ça lýþ ma la ra baþ - la ya ca ðý bil di ril di.

15 SPOR 27 RIK 2011 SI 15 G.Saray mutlaka ara transfer yapmalý Sü per ig'in ilk ya rý sý bit ti. Ýlk ya rý ya dam ga - sý ný vu ran en ö nem li o lay þi ke so ruþ tur ma - sýy dý. ig ta ri hi miz de bu den li ge niþ çap lý a - raþ týr ma-so ruþ tur ma ya pýl ma dý. O sebep le dir ki; ku lüp ler, o yun cu lar, yö ne ti ci ler, ta raf tar lar ya þa - nan bu ge liþ me ler den o lum suz et ki len di ler. ar - gý la ma sü re ci he nüz baþ la ma dý. Ba sý na sý zan bil - gi ler den fut bo lu muz da ki sar sýn tý la rýn þid de ti nin yük sek o la ca ðý ný an lý yo ruz. Bu a ra da ye ni se çi len fe de ras yon yö ne ti mi nin za man za man çok sý kýn - tý lý an lar ya þa dý ðý na þa hit ol duk. Þim di bek le nen yar gý nýn fut bol la il gi li ve re ce ði ka rar la rýn ne ler o - la ca ðý. Han gi yö ne ti ci le rin ve ya fut bol cu la rýn ne gi bi ce zaî mü ey yi de ler le kar þý kar þý ya ka la ca ðý. Ýlk ya rý yý Ga la ta sa ray li der bi tir di. U zun yýl lar son ra G.Sa ray'ýn bu ba þa rý çiz gi sin de ki en ö nem li fak tör Fa tih Te rim'dir. k sik le rin faz la ol ma sý na rað men, G.Sa ray fut bo lun ku ral la rý ný e lin den gel - di ðin ce uy gu la ma ya ça lý þý yor. Çok pas ya pý yor. Hü cum pres uy gu lu yor. Ý yi ta kým sa vun ma sý ya - pý yor. Kad ro ka li te si; uy gu la ma lar da ki ka li te yi or - ta ya ko yu yor. Öy le an o lu yor ki, i yi bir pas ve ril - me si ge re kir ken, o pas çýk mý yor. Ba zen i yi bir de - par a týl ma sý ge rek ti ðin de, o yun cu ye ter li sü ra ti gös te re mi yor.ý yi bir stop-pas'ýn ol ma sý ge re ken an da o yun cu bu nu be ce re me yin ce, o yu nun ka li te de re ce si de an cak bu ka dar o la bi li yor. So nu cun da da ta kým ka li te si-fut bol ka li te si or ta ya çý ký yor. G.Sa ray dev re a ra sýn da mut la ka trans fer ya pa - cak. Ba sýn da ge çen le rin dý þýn da baþ ka sür priz i - sim ler de o la bi lir. ma il lâ ki bir i ki o yun cu trans - fer e di le cek. er li ler de G.Sa ray'ýn zor la na ca ðý ný dü þü nü yo rum. Hiç bir ta kým e lin de ki ka li te li o - yun cu yu ver mek is te mez. n a zýn dan se zon so - nu na ka dar o yun cu sun dan is ti fa de et mek is ter. Bu da son de re ce nor mal. n cak e ko no mik o la - rak sý kýn tý lý ta kým lar o yun cu su nu ve re bi lir Ýstanbul Ralli Kupasý'ný, 3. ve son ayak yarýþýnda birinci olan Osman Tüter-Burak kçay ikilisi kazandý. Ýstanbul Ralli Kupasý'ný Tüter-kçay ikilisi kazandý n ÝSTNBU Otomobil Sporlarý Kulübü (ÝSOK) tarafýndan organize edilen 2011 Ýstanbul Ralli Kupasý'ný, 3. ve son ayak yarýþýnda birinci olan Osman Tüter-Burak kçay ikilisi kazandý. Kurtköy'deki VI/PORT Gençlik Meydaný'nda dün startý verilen ve Þile bölgesinde iki özel etapta koþulan 3. ayak yarýþýný ilk sýrada tamamlayan Osman Tüter-Burak kçay ikilisi, Ýstanbul Ralli Kupasý'nýn sahibi oldu. anal: skiþehirspor'u önemli yerlere taþýyacaðým nskýþhýrspor'd, teknik direktör rsun anal ile 3,5 yýllýk sözleþme imzalandý. anal, 3,5 yýllýk süreç içinde skiþehirspor'u önemli noktalara taþýmayý hedeflediklerini söyledi. skiþehir'in üniversitesi ve þehirciliðiyle nadolu'nun önemli bir kültür ve sanayi kenti olduðunu ifade eden anal, þöyle konuþtu: ''skiþehir, futbol kültürü olan bir kent ve futbolu yaþam biçimi haline getirmiþ özel bir seyircisi var. skiþehirspor'un geçmiþteki baþarýlarý herkesin hafýzasýnda. Bu takým Türk futbolunda en iyi yerlere gelmeye çalýþacak. rtýk futbol, çok farklý bir noktaya geldi ve bundan 10 yýl önceki futbol oynanmýyor. Hep beraber sizlerin de katkýlarýyla bu takýmý olmasý gereken yere taþýyacaðýz. Üreten bir takým olacaðýz. Kentteki futbol altyapýsýný futbol sevgisiyle birleþtireceðiz. Taraftarlarýn da desteðiyle hep beraber skiþehirspor takýmýný istediðimiz noktaya getireceðiz.'' ''Futbolun yeni gerçekleri'' konulu panelde Teknik direktör Samet ybaba ile Ordusporlu futbolcu Fatih Tekke'nin konuþmacý olarak katýldýðý panelde, Trabzonspor Divan Kurulu Baþkaný li Özbak, eski Trabzonspor Baþkaný Özkan Sümer, eski Trabzonspor Teknik Direktörü hmet Suat Özyazýcý da hazýr bulundu. FOTOÐRF:. TKK: TÜRK FUTBOUND HÂKI KMK ÇOK ZOR Millî futbolcu Fatih Tekke, Türk futbolundaki en büyük sorunlardan birinin ahlâksýzlýk olduðunu belirterek, "Üzülerek ifade etmek zorundayým ki, Türk futbolundaki sorunlarýn baþýnda özellikle ahlâksýzlýðý görüyorum" dedi. TÜRKÝ Futbol ntrenörleri Derneði (TÜFD) Trabzon Þubesi tarafýndan düzenlenen ''Futbolun yeni gerçekleri'' konulu panel Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý konferans salonunda yapýldý. Teknik direktör Samet ybaba ile Ordusporlu futbolcu Fatih Tekke'nin konuþmacý olarak katýldýðý panelde, Trabzonspor Divan Kurulu Baþkaný li Özbak, Trabzonspor eski Baþkaný Özkan Sümer, Trabzonspor eski Teknik Direktörü hmet Suat Özyazýcý ile eski futbolcular da hazýr bulundu. Paneli yöneten TÜFD Trabzon Þubesi Baþkaný Nurettin Balaban, takýmlarýn kadrolarýnda genç oyunculara forma þansý vermemesine tepki gösterdi. Trabzonspor futbol takýmýnýn kendisine zerre kadar heyecan vermediðini ifade eden Balaban, ''Çünkü içerisinde bir tane Trabzonlu oyuncu yok. Trabzonspor ne zaman 90 tane Trabzon kulübünü önemser ve kadrosundaki genç oyuncular forma þansý bulursa bize de o zaman heyecan verir'' dedi. TRBZON'D DUN HOCR VR Samet ybaba ise Trabzon'da futbol konuþmanýn zor olduðunu anlatarak, ''Burada çok duayen hocalarýmýz var. Futbolu çok bilen insanlar var. Bir futbol þehri burasý. Trabzon futbolunun bir yerlere gelmesi Türk futbolunu ateþler. Trabzon bir meþale gibidir'' diye konuþtu. Türk futbolunun önündeki birinci problemin futbolu yönetenler olduðunu savunan ybaba, þöyle devam etti: ''Futbolun içindeki insanlarýn tamamý þu anda futbolun dýþýnda. Futboldan hiç anlamayan URD DUMN DNÝZÝSPOR BÞKNI ODU nbnk s ya 1. ig e kip le - rin den De niz lis por'da, Ha - san Kýb rýs lý oð lu'nun is ti fa sýy - la bo þa lan kol tu ða ur dal Du man se çil di. Kýb rýs lý oð - lu'nun De niz lis por Ku lü - bü nde ya þa nan e ko no mik kriz den do la yý bek le dik le ri des te ði bu la ma dý ðý ný id di a e den is ti fa sý nýn ar dýn dan yö - ne tim ku ru lu Þe mik ler Ha - luk U lu soy Te sis le ri'nden top lan dý.ö ne tim Ku ru lu Top lan tý sý'nda baþ kan lý ða as baþ kan lar dan ur dal Du - man'ý ge ti ril di. e ni Baþ kan Du man, De niz lis por'un he - def le rin den bir sap ma ol ma - dý ðý ný söyledi. Trabzon'daki panelde konuþan milli futbolcu Fatih Tekke, "Türkiye'de önemli diyebileceðimiz oyuncu sayýsý, 3-5 tane bile olmuyor. Bu beni rahatsýz ediyor'' diye konuþtu. FOTOÐRF:. insanlarýn tamamý da futbolun içinde. abancý oyuncu sayýsýyla ilgili uygulananlar, hiçbir kriter konulmamasý, gelen oyuncularýn futbolun içine katýlamamasý, var olan oyuncularýn korunamamasý sorunlar arasýnda. Teknik adamlar inanýlmaz baský ve sorunlarla baþ baþa kalýyor. Futbolun içerisindeki ilk hedef teknik direktörlerdir. O yüzden kendilerini geliþtirmek zorundalar.''ybaba, 20 yýllýk teknik direktörlük döneminde, en rahat görevini Özkan G.Saray yüzmede F.Bahçe'yi geçti ntür KÝ Ku lüp le ra ra sý Ký sa Kul var üz - me Þam pi yo na sý, Ýs tan bul'da ya pý lan ya - rýþ lar la so na er di. Ga la ta sa ray r gun Gür - soy O lim pik üz me Ha vu zu'nda 5 gün sü - ren or ga ni zas yon da, Ga la ta sa ray, a çýk yaþ top lam da 356 pu an la þam pi yon ol du. Fe - ner bah çe'nin 302 pu an la i kin ci bi tir di ði þam pi yo na yý, N K da 278 pu an la ü çün cü sý ra da ta mam la dý. Þam pi yo na da a çýk yaþ ba yan lar da Ga la ta sa ray 278, Fe ner bah çe 230, N K i se 218 pu an a lýr ken, er kek ler - de i se Ga la ta sa ray 280, Fe ner bah çe 256, Bur sa Ko lej li ler de 214 pu an top la dý. Ýstanbul'da 5 gün süren þampiyonada toplam 66 Türkiye rekoru kýrýldý. Sümer'in baþkan olduðu dönemde Trabzonspor'da yaptýðýný anlatarak, ''Sümer futbolun içerisinden gelen birisiydi. Bir kere bile bana teknik konuda hiçbir þey sormadý. Birkaç kez teknik konularda kendisinden randevu istedim, bir þey sordum, o da bana (biz seni buraya niye getirdik) dedi'' ifadelerini kullandý. FTÝH TKK'NÝN TSPÝTRÝ Fatih Tekke de, Türk futbolundaki en önemli sorunlardan birinin ahlaksýzlýk olduðunu belirterek, ''Sanýrým ahlaklý olabilmek çok zor bir þey. Üzülerek ifade etmek zorundayým ki Türk futbolundaki sorunlarýn baþýnda özellikle ahlaksýzlýðý görüyorum'' dedi. Çocuklarýn sanal dünyada futbol oynamayý daha fazla sever hale geldiðini belirten Tekke, ''Çocukken, bizden önceki aðabeylerimiz döneminde mahallede birliktelik, paylaþým, insani deðerleri de ön plana çýkartabilecek bir olguydu futbol. ilelerin yaþamlarýna, geliþimlerine etki ediyordu. Bu kaybolduktan sonra Türkiye'de önemli diyebileceðimiz oyuncu sayýsý, 3-5 tane bile olmuyor. Bu beni rahatsýz ediyor'' diye konuþtu. Özellikle Samet ybaba'nýn gittiði takýmlarda gençlere þans verdiðine dikkati çeken Tekke, ''Fatih Terim de bunu yapýyor ama biz bu cesareti çok daha fazla göstermeliyiz'' ifadesini kullandý. NB HCNI STRT DI HÝDT NÝGÝ BÞDI Hi da yet Tür koð lu'nun da for ma sý ný giy di ði Or lan do Ma gic dep las man da Ok la ho ma City Thun der kar þý sýn da ye nil di. MÝ Ý ta kým kap ta ný Hi da yet Tür koð lu'nun da for - ma sý ný giy di ði Or lan do Ma gic dep las man da Ok la ho - ma City Thun der kar þý sýn da ye nil di. o kavt so nu cu geç baþ la yan ve 66 maç lýk bir se zo nun oy na - na ca ðý NB Pazar günü 5 maç la start al dý. Mil li ta - kým kap ta ný mýz Hi da yet Tür koð lu'nun da for ma sý ný giy di ði Or lan do Ma gic dep las man da Ok la ho ma City Thun der kar þý sýn da ye nil di. Ma gic i le mut lu ol ma yan ll-star pi vot Dwight Ho ward'ýn an - cak 4/12 ge nel þut i le oy na dý ðý maç ta ev sa - hi bi ilk ya rý yý ön - de ka pat tý. Thun der maç bo yun ca% 52.6 üç lük (10/19) i le oy - nar ken, Ke vin Du rant 30 sa yý, 5 ri ba unt, 6 a - sist, 2 top çal ma ve 4 top kay býy la ma çýn yýl - dý zýy dý. Sa ha i çin den Hidayet Türkoðlu 11/19 ge nel þut i le oy na yan Du rant ser best a týþ çiz gi - sin den an cak 6/11 i le oy na ya bil di. Bench'ten ge len Ja mes Har den 19 sa yý, 6 ri ba unt, 3 a sist ek ler ken, ilk beþ baþ la yan ll-star Rus sell West bro ok da 14 sa yý, 7 ri ba unt, 6 a sist, 3 top çal ma, an cak 7 top ka yýp lýk bir per for mans ser gi le di. Ma gic'te en et ki li i sim 6/12 üç - lük i le oy na yan Ryan n der son 25 sa yý, 10 ri ba unt i le do ub le-do ub le ya par ken, Ho ward ma çý 11 sa yý ve 15 ri ba unt i le bi tir di. Ja me er Nel son'ýn 18 sa yý, 6 a sist, 4 top kay býy la oy na dý ðý kar þý laþ ma da, Hi dayet 8 sa yý, 3 ri ba unt, 4 a sist, 2 top çal ma ve 2 top kay býy la ma çý nok ta la dý. Ö MR ÞIK'I BUS KRS'I N DÝ Mil li o yun cu Ö mer þýk'ýn bench'ten ge lip 20 da - ki ka sü re al dý ðý ve 3 sa yý, 8 ri ba unt, 1 top çal ma ve 2 top kay býy la oy na dý ðý ma çý Chi ca go Bulls zor lu os n ge les a kers dep las ma nýn da ka zan ma yý bil - di. Ö mer sa ha i çin den 1/5 ge nel þut i le ma çý ta mam - lar ken, kul lan dý ðý tek ser best a týþ ta da ba þa rý lý ol du. u ol Deng 21 sa yý, 7 ri ba unt, 3 as sist ve 4 top çal ma i - le yýl dýz la þýr ken, Der rick Ro se 22 sa yý at tý. Ro se maç ta 5 a sist ya par ken, 5 de top kay bet ti, an cak üç lük ler de 4/6 ba þa rý sað la dý. Car los Bo o zer i se 15 sa yý, 6 ri ba unt i le ma çý ta mam la dý. a kers'ýn mut suz yýl dý zý Ko be Bryant i se bo þan ma nýn or ta sýn da ol ma sýn dan pek ra - hat sýz gö rün me di. Bryant 28 sa yý, 7 ri ba unt, 6 a sist, 2 top çal ma i le çok yön lü bir o yun ser gi le di a ma o na hiç ya kýþ ma yan 8 de top kay bet ti. Pa u Ga sol'un ser best a týþ çiz gi sin den ya þa dý ðý prob lem (2/6) bü - tün ta ký mý et ki le miþ gö rün dü çün kü a kers ta kým o la rak % 55.0 i le ser best a týþ (11/20) kul lan dý. Ga - sol 14 sa yý, 8 ri ba unt, 3 a sist ve 3 blok luk bir per - for mans ser gi le di. Bench'ten ge len Ste ve Bla ke 12 sa yý, 3 ri ba unt ve 2 a sist i le var lýk gös te re bi len di ðer bir a kers o yun cu suy du. 1. nkara Cup'ýn ilk þampiyonu Mladenovic n NKR Tenis Kulübü nün ev sahipliði nde gerçekleþen PTT nkara Cup ýn finalinde Valeria Savinykh i üç sette geçen Fransýz Kristina Mladenovic mutlu sona ulaþtý.uluslararasý Tenis Federasyonu nun takviminde yer alan 50 bin dolar toplam ödüllü PTT nkara Cup, Pazar günü oynanan final müsabakasýyla sona erdi. Ýki genç raketin mücadelesine sahne olan maçý 7-5, 5-7, 6-1'lik setlerle kazanan Kristina Mladenovic, turnuvanýn ilk þampiyonu oldu. Rakibine tek oyun veren Mladenovic, PTT nkara Cup ýn ilk þampiyonu olurken, tribünlerden büyük bir alkýþ aldý.

16 15 ya þýn da, dün ya nýn en yük sek 7 da ðý na týr man dý M RÝ K I Jor dan Ro me ro, ye di ký ta da ki en yük sek 7 da ða 15 ya þýn da týr ma na rak re kor kýr dý. Çar þam ba gü nü ba ba sý ve ü vey an ne si i le n tark ti ka da ki Vin son Mas sif Da ðý na týr man ma ya baþ la yan Ro me ro, Pa zar ak þa mý 4892 met re lik da ðýn zir ve si ne u laþ ma yý ba þar dý. Romero, 10 ya þýn day ken f ri ka nýn en yük sek da ðý o lan Ki li man ja ro ya ve 13 ya þýn day ken de dün ya nýn en yük - sek da ðý ka bul e di len ve rest e týr ma nmýþtý. Big Be ar/a a Ü MÝT VÂR O U NUZ: ÞU ÝS TÝK B ÝN KI Â BI Ý ÇÝN D N ÜK SK GÜR S DÂ ÝS ÂMIN S DÂ SI O CK TIR 27 RIK 2011 SI HBRR Hacca yürüyerek gidiyor H V O'NÜN SVDÝKRÝN ON SVGÝSÝNDN DOI ORK MUKDDS TOPRKR GÝTM KRR VRDÝÐÝNÝ SÖN HCÝÇ, 2012'NÝN ZIN DOÐRU MKK' UÞMI HDFÝOR. BOS N-HR SK IN Ba no vi çi ka sa ba sýn dan 16 gün ön ce kut sal top rak la ra var mak i çin yo la çý kan Se nad Ha ciç, Sýr bis tan ýn San cak böl ge sin de ki e ni Pa zar (No vi Pa zar) ken ti ne u laþ tý. Ba no vi çi ka sa ba sýn da 10 ra lýk ta çok sa yý da Boþ nak ýn ka týl dý ðý tö ren le hac ca git mek i çin yol cu e di len Sa ray bos na Ü ni ver si te si Ýk ti sat Fa kül te si me zu nu ve þu an da ya zar lýk ya pan Se nad Ha ciç, 16 gün de ya ya o la rak yak la þýk 400 ki lo met re yol ka tet ti. Sýr bis tan ýn San cak böl ge sin de ki e ni Pa zar ken ti ne ge len Ha ciç, yap tý ðý a çýk la ma da, l lah ve O nun sev dik le ri ne o lan sev gi sin den do la yý ya ya o la rak kut sal top rak la ra git me ye ka rar ver di ði ni söy le di. ol cu luk bo yun ca yak la þýk 6 bin ki lo met re yol ka te de ce ði ni i fa de e den Ha ciç, 2012 yý lý nýn yaz ay la rý na doð ru kut sal top rak la ra u laþ ma yý he def le di ði ni kay det ti. Hac va zi fe si ni yap týk tan son ra ye ni den Bos na-her sek e dö ne ce ði ni be lir ten Ha ciç, yol cu luk bo yun ca ya þa dýk la rý ný i se dö nüþ te yaz ma yý plan la dý ðý ki ta býn da top la ya ca ðý ný bil dir di. Haciç, yaþadýklarýný dönüþte yazmayý planladýðý kitabýnda toplayacaðýný bildirdi. FOTOÐRF: D D RÝ MÝN G DÝK RÝ TOP RK RI D GÖ R C ÐÝM S ND Ha ciç, yol cu luk kap sa mýn da Tür - ki ye yi de zi ya ret e de ce ði ne ve bu zi ya re - tin ken di si i çin çok ö nem li ol du ðu na i þa - ret e de rek, Çün kü be nim de de le rim - na do lu dan ge le rek Bos na-her sek e yer - leþ miþ ler. O ne den le de de le ri min gel dik - le ri top rak la rý da bu yol cu luk kap sa mýn da gö re cek ol ma nýn he ye ca ný ný ya þý yo rum di ye ko nuþ tu. ol cu luk sü re sin ce git ti ði böl ge ler de in san la rýn sý cak il gi siy le kar þý - laþ tý ðý ný da vur gu la yan Ha ciç, Mek ke ve Me di ne ye u laþ tý ðým da bu böl ge ler de ki in san la rý mý zýn ge le cek le ri i çin çok du â e - de ce ðim de di. e ni Pa zar/a a Ö Ç DR ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ýs ma il min ler e tim ler i çin Su ve lek trik Kar deþ li ði kam pan ya sý TÝM, Ök süz Ço cuk lar ði tim ar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði (Ö Ç DR) lek trik ve Su Kar deþ li ði kam pan ya sý baþ lat tý. Kam pan ya i le fa tu ra la rý ný ö de ye me yen ye tim ve ya ök süz ço cuk la rýn a i le le ri nin su ve e lek trik fa tu ra la rý nýn ha yýr se ver ler ta ra fýn dan ö den me si a maç la ný yor. Ö - Ç DR ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ýs ma il min ler, e lek trik ve su yun in san ha ya tý i çin ha ya ti ö nem ta þý dý ðý ný be lir te rek, ye tim ve ya ök süz ço cuk la rýn a i le le ri i çin de e lek trik ve su fa tu ra sý ný ö de ye me yen ler ol du ðu nu kay det ti. Der ne ðe ka yýt lý ve e ko no mik o la rak zor du rum da o lan ök süz ya da ye tim ço cuk la rýn a i le le ri ne kat ký i çin e lek trik ve ya su fa tu ra la rý nýn nok ta sýn da da ol sa böy le bir kam pan ya baþ lat týk la rý ný i fa de e den min ler, Bu kam pan ya i le ha yýr se ver a i le ler i le ye tim ve ya ök süz ço cuk la rýn a i le le ri ni bu luþ tu ra rak on la rýn su ve e lek trik fa tu ra la rý nýn dü zen li bir þe kil de ö den me si ni sað la ma yý a maç lý yo ruz. Ba zý ye tim ve ya ök süz ço cuk la rýn a i le le ri fa tu ra la rý ný ö de ye mi yor ve bü yük sý kýn tý çe ki yor. n a zýn dan bu a i le le rin e lek trik ve su fa tu ra sý ný ö de me sý kýn tý sýn dan kur tar mak is ti yo ruz. de di. Sa kar ya/ci han Gedi Üniversitesi'nde 36 ülkeden toplam 168 öðrenci öðrenim görüyor. : FOTOÐRF: cihan Gediz Üniversitesi BM gibi G DÝZ Ü ni ver si te si, dün ya kül tür le ri ni bu luþ tur ma he de fi ni ký sa sü re de ba þar dý. a ban cý öð ren ci a lý nan i kin ci yýl da, dört ký ta dan genç ler bi ra ra ya ge ti ril di. l man ya dan Ko so va ya, Ma da gas kar dan Rus ya ya, Hol lan da dan So ma li ye, Ha i ti den n do nez ya ya ka dar 36 ül ke den top lam 168 öð ren ci, Sey rek te ki kam püs te öð re nim gö rü yor. Hem bir bir le riy le kay naþ ma la rý hem de Ýz mir i, Tür ki ye yi ve Türk kül tü rü nü ta ný ma la rý i çin çe þit li fa a li yet ler dü zen le ni yor. y rý ca Ge diz Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Öð ren ci ler Ku lü bü ta ra fýn dan, her haf ta Na ti o nal Days (U lu sal Gün ler) prog ra mý dü zen le ni yor. Bir ya da i ki ül ke, mut fa ðýn dan mü zi ði ne, folk lo run dan a na ne vi giy si le ri ne ka dar kül tü - rü nü ta ný tý yor. Dün ya renk le ri nin har man lan dý ðý, kar deþ lik ve dost luk te mel le ri nin güç len di ði bu et kin lik ler de, bir bi rin den il ginç gö rün tü ler or ta ya çý ký yor. Ge diz Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Sey ful lah Çe vik, 36 ül ke yi ay ný ça tý al týn da bu luþ tur ma nýn gu rur ver di ði ni be lir te rek, Dün ya ba rý þý na ve in san lý ðýn mut lu lu ðu na bir neb ze de ol sa kat ký da bu lu na bi li yor sak ne mut lu bi ze. mi nim ki bu ra da ku ru la cak gü zel i liþ ki ler, ge le cek te da ha da an lam ka za na cak. Her bi ri ül ke si nin ba þa rý lý fert le ri o lan bu genç ler, beþ on yýl son ra çok i yi yer le re ge le cek. Fark lý coð raf ya lar dan öð ren ci le ri miz, Tür ki ye yi i kin ci va tan la rý o la rak gö re cek ve ta ný tým el çi le ri miz gi bi ça lý þa cak. de di. Ýz mir/ci han Turgut iðit ve Mevlüde Faydalý adalýlarýn yardýmýyla evlendi. FOTOÐRF: cihan Dep rem ze de genç le ri Gök çe a da hal ký ev len dir di VN'DKÝ dep re min ar dýn dan Ça nak ka le nin Gök çe a da il çe si ne yer le þen Tur gut i ðit i le Mev lü de Fay da lý nýn dü ðün le ri ni a da hal ký, a ra la rýn da top la dýk la rý pa ray la yap tý. Van ýn e þil su kö yün de ya þa yan Tur gut i ðit (18) i le Hal ka lý kö yün de dün ya ya ge len Mev lü de Fay da lý dep rem ön ce sin de mem le ket le rin de ni þan lan dý. Dep re min ar dýn dan ev le ri yý ký lan ve ya kýn la rý ný kay be den genç ler, Gök çe a da da ya þa yan hem þeh ri le ri nin ya ný na yer leþ ti. a þa dýk la rý a cý nýn ar dýn dan dün ya e vi ne gir mek te zor la nan genç le re, Gök çe a da Be le di ye si i le a da hal ký sa hip çýk tý. Va tan daþ lar, a ra la rýn da top la dýk la rý pa ray la dü ðü nün tüm mas raf la rý ný kar þý la dý. Dep rem de an ne ve ba ba sý i le ba zý ya kýn la rý ný kay be den Mev lü de Fay da lý, ken di le ri ne des tek o lan a da hal ký na min net tar ol duk la rý ný söy le di. Ça nak ka le/a a Sü veyþ Ka na lý gün lük ge lir de re kor kýr dý SÜ VÞ Ka na lý, ge çiþ üc ret le ri ko nu - sun da ku rul du ðu gün den bu ya na en yük sek ge li ri 15 Ka sým gü nü el de e de rek re kor kýr dý. Sü veyþ Ka nal ö - ne ti mi nden ya pý lan a çýk la ma ya gö - re, 15 Ka sým gü nü, 3 mil yon 795 bin ton yük i le ge çen 60 ge mi Mý sýr a 18 mil yon 578 bin do lar ka zan dýr dý. Bu ra kam, Sü veyþ Ka na lý nýn hiz me te a - çýl dý ðý 1867 yý lýn dan bu ya na kay de - di len en yük sek ge lir o la rak kay de dil - di. Mý sýr, Sü veyþ ten ge çiþ ya pan ge - mi ler den ve bu ge mi le re sað la nan rö mor kör hiz met le rin den to na ja gö - re üc ret a lý yor. Sü veyþ Ka na lý, Mý sýr e ko no mi si ne yýl da or ta la ma 6 mil yar do lar ge lir sað lý yor. Ka hi re/a a Me tal to pun es ra rý çö zül dü FRÝK'NIN gü ney ba tý sýn da ki Na - mib ya da ge çen ay keþ fe di len u zay to pu nun es ra rý so nun da çö zül dü. Uz - man lar, yak la þýk 35 san tim lik ça pý ve 6 ki log ra mý bu lan a ðýr lý ðý i le in ter net te bü yük yan ký u yan dý ran ve hak kýn da bir çok spe kü las yon ya pý lan cis min, in - san sýz bir ro ke tin ya ký týn da kul la ný lan 39 lit re lik hid ra zin tan ký ol du ðu nu be - lirt ti ler. Düþ tü ðü nok ta da 30 san tim de rin li ðin de ve 2 met re ge niþ li ðin de bir kra ter o luþ tu ran me tal to pun, ilk düþ - tü ðü nok ta nýn met re ler ce u za ðýn da bu lun du ðu a çýk lan mýþ tý. Me tal top, u - lu sal gü ven lik ko nu su ol muþ, N S ve v ru pa U zay jan sý ndan yar dým is - ten miþ ti. n ka ra/a a

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı