BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: Hanımlar. Şûrâsı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: Hanımlar Şûrâsı

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: ÞUBAT 2009

3 ÖNSÖZ Sosyal Belediyeciliðin en güzel örneklerinin yaþandýðý Baðcýlar'da hanýmlarýmýza her zaman büyük önem verdik. Toplumun temeli hanýmlarýmýzdýr. Aile kurumunun direði olan hanýmlarýmýzýn mutluluðu için pozitif ayrýmcýlýk yaparak çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Hanýmlar Meclisimiz kurulduðu günden beri ilçemizdeki hanýmlarýmýzýn sorunlarýný tesbitte ve çözüm yollarýný bulmakta bizlere yardýmcý oldu. Katýlýmcý yönetim anlayýþýmýzýn bir sonucu olarak kurduðumuz Gönüllü Meclislerimiz arasýnda yer alan Hanýmlar Meclisimiz, hanýmlarýmýzýn sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha aktif olmasý, þehirlileþme sürecinin hýzlanmasý için projeler geliþtirerek çalýþmalar yapýyor. Yeni dönemde daha aktif bir çalýþma içinde olacaklarýna inandýðým Hanýmlar Meclisimizin bütün projelerine her türlü desteði veriyoruz. 7. Hanýmlar Þûrâsýnda teblið sunan hanýmlarýmýz güncel meselelerimizi ele alarak çözüm yollarýný da gösterdiler. Hanýmlar Þûrâmýza katýlan ve teblið sunan hanýmlarýmýzý tebrik ediyor, Hanýmlar Meclisimizin baþarýlarýnýn devamýný diliyor, saygýlar sunuyorum. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

4

5

6 Sunucu Sayýn Kaymakamýmýz ve eþleri, Sayýn Belediye Baþkanýmýz ve eþleri, Sayýn Ýlçe Baþkanýmýz Necati Karagöz, Kadýn Kollarý Baþkanýmýz ve deðerli misafirler, 7. Hanýmlar Þûrâmýza hepiniz hoþ geldiniz. Geldiðiniz için çok teþekkürler. Bendeniz Yasemin Kaplan Ýstoç Ýlköðretim Okulu'nda sýnýf öðretmeni olarak görev yapmaktayým. Bugün sizlere 7. Hanýmlar Þurasýný ben sunacaðým. Baðcýlar Belediyesi yýllardan beri katýlýmcý yönetim anlayýþýnýn en güzel uygulamalarýný gerçekleþtirerek, bir marka olarak þu anki halini almýþ durumda. Katýlýmcý yönetimin bir gereði kurulan gönüllü meclislerimiz halkýmýzýn her kesimiyle sürekli irtibat halinde bulunuyor. Hanýmlar Meclisimiz de Baðcýlar'da yaþayan hanýmlarýmýzýn sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta geliþmelerini, þehirleþmelerini hýzlandýrmak amacýyla kuruldu. Bugün 7. þûrâsýný gerçekleþtiren Hanýmlar Meclisimiz bu yöndeki çalýþmalarýyla dikkatleri çekiyor. Þûrâmýza baþlamadan önce geçen bir yýl boyunca meclisimizin çalýþmalarýyla ilgili bir slayt gösterimiz olacak. Hep birlikte izliyoruz. SLAYT GÖSTERÝSÝ Ýki yýldan bu yana Hanýmlar Meclisi'nin baþkanlýðýný yürüten Zeynep Bayram Hanýmefendi bugün bizlerle beraber ve þimdi sizlere hitap edecekler. Kendilerini alkýþlarýnýzla kürsüye davet ediyorum Hanýmlar Þurasý

7 Zeynep Bayram Hanýmlar Meclisi Baþkaný Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, protokolümüzün deðerli mensuplarý 7. Hanýmlar Þurasýna hoþ geldiniz. Ýki yýl önce Hanýmlar Meclisi Baþkanlýðý'na seçildim. Meclisimizin çalýþmalarýna yardýmcý olmaya çalýþtým. Hedefimiz; Baðcýlar'ýn her mahallesine ulaþmak ve hanýmlarýmýzýn aileleri ile daha mutlu yaþamalarýna, kendilerini sürekli geliþtirerek, çocuklarýmýzý geleceðe daha güzel hazýrlamaya katkýda bulunmaktýr. Hanýmlar Meclisi olarak sosyal ve kültürel çalýþmalar yapýyoruz. Eðitim seminerlerine katýlýyoruz ve gezilerle hanýmlarýmýzýn dünyaya ve hayata bakýþ açýlarýný sürekli geliþtirmeye çalýþýyoruz. Dünya Kadýnlar Günü ve Anneler Günü programlarýnda hanýmlarýmýzla buluþarak daha iyi bir gelecek için fikir alýþveriþinde bulunuyoruz. Görevimi yeni seçilecek arkadaþlarýmýza devrederken baþarýlar diliyor ve

8 onlarla beraber hizmete devam edeceðimi de söylemek istiyorum. Hanýmlar Meclisimizin bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da Baðcýlar halkýmýza baþarý dolu hizmetlerde bulunacaðýna inanýyorum. Saygýlarýmý sunuyorum. Teþekkür ediyorum. Sunucu Biz de teþekkür ediyoruz Zeynep Haným. Baðcýlar Belediyesi sürekli halký ile bir arada olan, sorunlarý ile yakýndan ilgilenen ve en hýzlý þekilde çözüm yollarý üreten bir baþkana sahip. Sosyal belediyeciliðin en yaygýn uygulamalarýnýn yaþandýðý Baðcýlar Belediyesi'nde her zaman bizlerle birlikte olan Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý aramýzdalar. Kendilerine hoþ geldiniz diyor, alkýþlarýnýzla kürsüye davet ediyorum Hanýmlar Þurasý

9 Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný Kaymakamýmýzýn saygýdeðer eþleri, Ýlçe Baþkanýmýz, Ýlçe Kadýn Kolu Baþkanýmýz, Hanýmlar Meclisi Baþkanýmýz ve yönetimi, saygýdeðer katýlýmcýlar, hanýmefendiler öncelikle hepinizi anlamlý, gerçekten yýllardýr ihmal edilmiþ ve sözde ilgilenilmiþ bir topluluk ki, annelerimizin gerek kendi problemlerini gerekse aile içi problemlerini güzel bir programda tartýþacaðý bu anlamlý günde hepinizi saygýyla selamlýyorum ve hoþ geldiniz diyorum. Belki bu salon birçok toplantýlara ev sahipliði yaptý. Birçok programlar burada icra edildi. Ama gerçekten en anlamlý, en heyecanlý ve en güzel programlar da özellikle hanýmlarla ilgili burada yapýlan programlar oldu. Ben bu anlamda, bu konuda Hanýmlar Meclisimize, Ýlçe Teþkilatýmýza özellikle teþekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu canlýlýk ve heyecan Baðcýlar'ýn aslýnda sosyal bir de yapýsý. Yýllar önce Baðcýlar'da oluþmuþ bir yapý. Gerek Türkiye'mizin deðiþik bölgelerinden gerekse Balkanlar'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Bosna Hersek'ten hatta Kazakistan'dan

10 bile birçok insanlarýn gelip yerleþtiði ve güzel bir mozaik, zengin bir kültürün oluþtuðu bir Baðcýlar'da her geçen gün bu tür güzellikleri görmek de bizlere mutluluk veriyor. Bizim çalýþmalarýmýzýn içerisinde birçok önceliklerimiz var. Ama özellikle hanýmlarla ilgili, aile yapýsý ile ilgili ve aileyle ilgili birçok çalýþmalarýmýzda önceliklerimizin baþýnda geliyor. Ýþte sosyal tabanlý bir belediye, sosyal yapýyla oluþmuþ bir belediye ki temelinde bugüne geliþimizin Baðcýlar'daki bu gerek belediyecilik çalýþmalarýnda gerekse sosyal olarak gelindiði bu süreçte, istiþare tabanlý çalýþmamýzýn da katkýsý büyük olmuþtur. Ýþte bunlardan bir tanesi, sosyal meclislerimizden bir tanesi de Hanýmlar Meclisi ki biliyorsunuz Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Çevre Meclisi, Ýzci Meclisi, Engelliler Meclisi ve Hanýmlar Meclisi ile birlikte yýllar önce kurulmuþ ve Baðcýlar'da gerçekten çok güzel çalýþmalara imza atmýþ ve tamamen karþýlýksýz olarak ve sosyal olarak yapýlan bir çalýþma bu. Yerel yönetimlerin organize edilmesi ve çalýþmalara halkýn katýlýmýnýn saðlanmasý bugün Türkiye'de olduðu gibi tüm dünyada da konuþulan bir konu. Baðcýlar'da yýllar önce baþlamýþ bir çalýþmayý da iþte son çýkan "Yerel Yönetimler Kanunu" ile birlikte de tüm Türkiye'mizde uygulanýr bir hale gelmiþ olmasý da güzel bir þey. Bu da Baðcýlar'ýn, Türkiye'ye tutmuþ olduðu bir ýþýk Hanýmlar Þurasý

11 Hep söylenir, anlatýlýr; Toplumun temelinde aile, ailenin temelinde de anne, yani sizler varsýnýz. Bu konuyu özellikle birkaç yönüyle ele almak istiyorum. Birincisi; Bir anne olarak dinimizin en çok önem verdiði, Allah'ýn yarattýðý bir insan, ama bu sosyal hayatýn içerisinde yer almasýyla önem arz ediyor. Ýkincisi de, onlarýn yaþamýþ olduklarý gerek çocuklarýyla, gerekse ailevi konularla ilgili çektiði sýkýntýlarýn içerisinde bu tür konulara da meyletmesi ve katýlýmcý olmasý da ayrý bir güzellik. O açýdan, iþte o güzel Hadis-i Þerif'e mazhar olmuþ bir topluluk. Bizim için önemli olan geleceðimiz ve çocuklarýmýz, yerel yönetimler olarak, her zaman olduðu gibi yine eðitim önceliklerimizin baþýnda. Sizlerin de zaten birinci önceliðiniz çocuklarýnýz. Her þeyi al ama çocuklarýma dokunma veya iþte çocuklarýn eðitimi, çocuklarýn geleceði hep sürekli söylenen ve konuþulan cümleler bunlar. Bu konuyla alakalý Baðcýlarýmýzda gerçekten çok güzel þeyler oldu ve devam ediyor. Ýþte bizim okullardaki, gerek arsalarýn temini ve okullarýn yeni yapýlmasý, onlarýn onarýlmasý bakýmý vs. çalýþmalarýn yanýnda, okullarýmýza vermiþ olduðumuz son destek de güvenlik kamera sistemleri. Bu bizim için de çok önemliydi. Sizler özellikle çocuklarýnýzý götürdüðünüzde okul etrafýndaki problemlerde %40 oranýnda bir düzelme olduðunu görmek de bizlere ayrýca mutluluk veriyor. Gençlik Merkezlerimizi açmak içinde çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bilgi Evlerini çoðaltýyoruz. Ýnþallah önümüzdeki yýl da hýzlý bir süreçte Baðcýlarýmýzdaki tüm mahallemizde bilgi evi açacaðýz. Bu bizim için çok önemli. Buralarda çocuklarýmýzýn branþ derslerinin dýþýnda sosyal ve kültürel açýdan da kaynaþarak, birçok sportif faaliyetleri de yapma imkaný bulmuþ olacaklar. Yine bir iki çalýþmamýz özellikle sizleri ilgilendiriyor. Mutlaka bu konuda sizlerin katýlýmýndan ziyade desteðinizi de almak istiyoruz ve katkýlarýnýzý bekliyoruz. Birincisi; Psikolojik Aile Danýþma Merkezleri. Ýnþallah önümüzdeki aydan itibaren, hazýrladýk her þeyini faaliyete geçecek. Bir araþtýrmada gördük ki toplumumuzda %70-%80 oranýnda psikolojik problem var. Ama maalesef bunun farkýnda deðiliz veya psikoloji dendiðinde veya psikolojik problem dendiðinde akýl hastalýðý gibi bir þey maalesef akla geliyor ki bu 7. Hanýmlar Þurasý 11

12 hiç hoþ bir þey deðil. Daha sonra bu problemler, ufak gördüðümüz bu problemler daha sonra aile faciasý þeklinde karþýmýza çýkýyor. Mutlaka buralara Baðcýlar'daki insanlarýmýzý yönlendirin. Buralarla ilgili de istifade etmeye mutlaka çalýþmanýz lazým. Bu iki yönüyle; Birincisi, aile içi iletiþim yönüyle çocuklarýmýzla ilgili ve diðer bir konu da kendi kiþisel, þahsi psikolojik problemlerimiz ile ilgili konular. Diðer bir konu da yine aile içi iletiþim, kiþisel geliþim konularýnda gerek Kültür Merkezimizde, Halk Sarayýmýzda veya diðer mahalle konaklarýmýzýn yanýnda hemþeri derneklerinde, köy derneklerinde de bu programlarýmýzý Baðcýlarýmýzda inþallah önümüzdeki aydan itibaren baþlatacaðýz. Oraya da mutlaka katýlým noktasýnda sizlerden destek bekliyoruz. Baðcýlarýmýzda yýllar önce baþlatmýþ olduðumuz bayanlara yönelik pozitif ayrýmcýlýðýmýz devam ediyor. inþaatý bitmek üzere olan Baðcýlar meydanda "El emeði göz nuru çarþýmýz" var. Buraya özel önem veriyoruz. Büyük bir inþaat içerisinde ve sosyal mekanlarýyla, altýnda büyük bir spor salonu, kondisyon aletlerinin tamamýnýn da mevcut olduðu. Yine bir üst katýnda lokantasý ve daha üst katýnda da konferans salonu, seminer salonunun da bulunduðu kendi el emeðiyle ürettiklerimiz iþte dantelinden, oyasýna oraya gidip ücret ödemeden ailelerin satabileceði mekanlar oluþturuyoruz. Çocuklarý için kreþleri de, çocuk oyun parklarý da içerisinde güzel bir kompleks. Hem burada bir sosyaliteyi harekete geçirirken, hem de ev ekonomisine bir nebze de katkýda saðlamýþ olacaklar inþallah. Okuma yazmayla ilgili bir çalýþmamýz daha önce olmuþtu biliyorsunuz. Yirmi bin insanýmýz -ki bunun %90'ý bayandý-. Okuma-yazma öðrenip, beþ bini de diploma almýþtý. Bununla ilgili çalýþmalarýmýz Halk Eðitim Merkeziyle birlikte yine devam ediyor. Bu konuyla alakalý da mutlaka hassas olmamýz lazým. Her þeyin temelinde okuma ve yazma, her þeyin temelinde kültür ve eðitim geliyor. Bunun da okuma-yazma kursunda almýþ olduðumuz mektuplardaki cevaplardan gerçekten çok hassas ve çok anlamlý bir konu olduðunu görmek de bizleri mutlu etmiþti. Bu konuda mutlaka çevrenizde okuma-yazma bilmeyenleri yediden yetmiþe herkesi harekete geçirmemiz lazým. Gerek bizlere, gerek okul müdürlüklerine gerek halk eðitim müdürlüklerine bunlarý bildirirseniz bu konuda da biz yardýmcý olacaðýz. Çevreyle ilgili çalýþmalarýmýz da yine tüm hýzýyla devam ediyor. Biliyorsunuz çevreyle ilgili iki ödül almýþtýk. Ama bunu daha da ileri bir Hanýmlar Þurasý

13 noktaya mutlaka götürmemiz lazým. Özellikle Çevre Kulübümüz yine tamamý sadece bayanlardan oluþuyor. Hiçbir erkek kardeþimiz oraya gelip, ne katýldý ne de sordu, aradý. Ama bayanlar bu iþi iyi götürüyorlar. Þu anda da yine ev ev geziyorlar. Bu konuda da yine desteklerinizden dolayý hepinize teþekkür ediyoruz. Yeni bir çalýþmamýz yine oldu. Her sokaktan bir sokak gönüllüsü, bilmiyorum burada var mý sokak gönüllüsü olan? Var evet maþallah. Her sokaktan bir gönüllü ki, bu çok önemli. Bunlar, sizler bizim elimiz ayaðýmýzsýnýz. Mutlaka temel taþlarý olarak bu toplumun sizler bizleri de ve gelecek nesillere aktarýlacak yeni geliþecek, yeni vizyonu oluþacak Baðcýlar'da da mutlaka harçlarý ve bu iþin tuðlasý hep birlikte olmak zorundayýz. Netice itibariyle gelecek nesiller bizlerin nesilleri ve onlarýn iyi yetiþmesi zaten hepimizin de arzusudur. Hanýmlar Meclisimizin çalýþmalarýna Zeynep Haným kýsmen deðindi. Bu tür çalýþmalarýmýz zaman zaman olacak ve artarak devam edecek. Özellikle konferanslar, paneller ve bu tür sosyal çalýþmalarda sizlerden her zaman olduðu gibi daha da fazlasýyla destek olmanýzý arzu ediyoruz. Çanakkale gezilerimiz yine inþallah ilkbahar da devam edecek. Özellikle piknik konularýnda mahalle konaklarýmýzdan biz bu yýl, yazýn otobüsler 7. Hanýmlar Þurasý 13

14 kaldýrdýk. Güzel de bir piknik alanýmýz var. Pikniðe gidenleri bir görme þansým olabilir mi, elini kaldýrabilir mi? Maþallah çok güzel bir þey. Yani bu oran Baðcýlar'ýn geneline de yansýmýþ durumda çünkü insanýmýz Baðcýlar'dan bu yýl pikniðe gitti. Mahalle konaklarýmýz, dernekler, vakýflar veya öðrencilerimiz aracýðýyla biz o mekanlarý hem okul öðrencilerimiz için sosyal amaçlý hem de halkýmýz için kullanmak istiyoruz. Yeni bir çalýþmamýzdý biliyorsunuz. Meyve bahçelerini de inþallah bu ilkbahardan itibaren piknik alaný olarak sizlerin hizmetine açacaðýz. Kiraz bahçesi, üzüm baðýmýzý yapmýþtýk. Þimdi de kayýsý bahçesi ile kestane bahçemizi de inþallah bu önümüzdeki ilkbahara da açmayý düþünüyoruz. Buralarda güzel bir bað evi ve þöminesiyle, çay ocaðýyla içerisinde aileler gelip orada yeþil zemin üzerinde pikniklerini yapabilecek. Komþularýyla birlikte ve tamamen yine ücretsiz olarak bizim oradaki þöminede, bað evinde de çayýný demleyip ýzgarasýný da yapacak. Ama malzemeleri siz getireceksiniz. Biz ara sýra uðrar bir þeyler yeriz. Bunlar önemli þeyler. Bunlarýn þehirlileþme sürecinde mutlaka gerekli olduðuna inanýyorum. Maalesef Anadolu kültürümüz, iþte hepimiz oradan komþuluðumuzu her akþam belki en az iki akþamda bir birbirinize gidip gelme iþini Ýstanbul'a geldiðimizde unutmuþuz. Yani ne yakýn karþýdaki komþu ne alttaki üstteki komþudan maalesef bihaberiz. Belki birçoklarýnýn olaylarýný Allah korusun baþýndan geçen olaylarý da gazetelerden, haberlerden dinlemek zorunda kalýyoruz. Yeni mekanlarý yeþillendirip hem de piknik alanlarý haline getireceðiz. Oralarda komþusuyla birlikte en azýndan belki bir gün biri, bir gün öbürü piknik yapma veya birlikte kahvaltý yapma veya orada güzel akþamleyin ýzgara yapma þansý bulurlar. Böylelikle de þehirli kültürüne de katký saðlamýþ oluruz diye de düþünüyorum. Ben tekrar bu çalýþmalara bizlere gerçekten büyük katký saðlayan Hanýmlar Meclisimize, sosyal meclisimiz diyorum özellikle. Çünkü onlar tamamen gönüllüler, teþekkür ediyorum. Ýlçe Kadýn Kollarýmýza teþekkür ediyorum, katkýlarýndan dolayý. Ýlçe Baþkanlýðýmýza teþekkür ediyorum. Gerçekten Baðcýlar'da biz sadece teþkilatý ile deðil halkýyla kamu kurum ve kuruluþlarýyla bir bütün olmuþuz. 719 bin nüfuslu bir aile diyorum ben buna. Burada yaþamaktan mutluluk duyan, mutlu bir toplum diyorum. Daha düne kadar Baðcýlar'da öðretmen buraya geldiðinde ya buradan baþka bir yere tayinini aldýrmak için uðraþan insanlar vardý. Ama þimdi Baðcýlar'a gelmek bir ayrýcalýk oldu. Hatta iþte okullarý gezdiðimizde ben de Baðcýlar'daki okullarda okudum. Bu okullarý ziyaret ettiðimizde görüyoruz ki Baðcýlar'da okuyan insanlarýmýz bakýyorsun öðretmen olmuþ Hanýmlar Þurasý

15 veya okul müdürü olmuþ ve Baðcýlar artýk kendi insanlarýyla yönetilmeye baþlanmýþ. Bu da güzel bir þey. Bu noktada da Allah'a hamd ediyoruz. Bugüne kadar Hanýmlar Meclisimizde gerek baþkan olarak gerek yönetiminde görev yapmýþ tüm kardeþlerimize özellikle teþekkür etmek istiyorum. Yeni görev alacaklara baþarýlar diliyorum. Her zaman olduðu gibi bundan sonra da emirlerinde olacaðýz, yanlarýnda olacaðýz. Her türlü çalýþmalarýnda mutlaka biz onlarýn lokomotifi olmaya hazýrýz. Onlar inþallah o projelerini de hayata geçirecekler. Önemli bir konu ailede þiddet miydi? Yedi konuda sunum yapýlacak. Ama en önemlisi televizyonla ilgili deðil mi? Yedi konuda sunum yapacak kardeþlerimiz. Onlar da güzel hazýrlandýlar. Onlara da ben katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Ýnþallah zaman zaman da kendilerinden bir deðiþik konuda burada konferanslar, panellerde görmeyi de arzu ediyoruz. Hepinize katýlýmlarýnýzdan dolayý da tekrar tekrar teþekkür ediyorum. Saygýlar sunuyorum. Sunucu Biz teþekkür ediyoruz efendim tekrar, geldiðiniz için. Deðerli misafirlerimiz, az önce misafirimizin çok deðerli þahsýna ait deðerli bir eþyasý kayýp, bulanlarýn kürsüye iletmesini önemle rica ediyorum. Ýktidar partimizin deðerli Ýlçe Baþkaný Necati Karagöz beyefendi aramýzdalar. Kendilerini alkýþlarýnýzla kürsüye davet etmek istiyorum. Hoþ geldiniz efendim. 7. Hanýmlar Þurasý 15

16 Necati Karagöz Ak Parti Ýlçe Baþkaný Sayýn Kaymakam Vekilimiz hanýmefendi, Sayýn Belediye Baþkanýmýz, deðerli teþkilat büyüðümüz ve saygýdeðer eþleri, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkanýmýz, Kadýnlar Meclisi Baþkanýmýz, belediye meclis üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ve saygýdeðer eþleri ve þûramýzýn deðerli üyeleri hanýmefendiler þahsým ve teþkilatým adýna aranýzda bulunmaktan mutluluk duyduðumu belirtir, hepinize saygýlar sunarým. Þimdi, tabi deðerli arkadaþlarým güncel konularla ilgili mutlaka çok güzel hazýrlýklarýný yapmýþlardýr. Ben burada güncel meselelere deðinmekten çok kadýnýmýzýn toplumdaki statüsü üzerine birkaç cümle söylemek istiyorum. Çünkü; Kadýnlarýmýzýn toplumdaki gerçek statüsünün iyi anlaþýlmasýnýn güncel meselelere eðilim noktasýnda ve bunlarýn çözülümü noktasýnda çok önem arz ettiðini ve olaya bakýþ açýsý hatalarýný da ortadan kaldýracaðýna inanýyorum. Þimdi çaðdaþ yaþamýn temsilcisi olduðunu iddia eden bazý kesimler,

17 kadýnlarýmýzýn maalesef ve maalesef medyada boy göstermesi ve bazý tanýtým faaliyetlerinde onlarýn sadece fiziki görünümlerinden yararlanarak ve bazý örgütlenmelerle, bazý idealist kesimlerin bazý ideolojilerin saplantýlarýnýn silahþörlüðünü yapmakla bu görevlerini yerine getirdiklerini zannetmektedirler. Oysa ki bizler, cahiliye döneminde dilim varmýyor ama, ticari bir emtiadan öteye gitmeyen kadýn haklarýmýzýn o seviyeden alýp cennetin anahtarýný onlarýn eline teslim eden bir zihniyetin temsilcileriyiz ve bunun için her zaman onur ve gurur duyuyoruz. Bir insaný öldüren bütün insanlýðý öldürmüþ gibidir. Bir insaný yaþatan da bütün insanlýðý yaþatmýþ gibidir. Bir insaný doðuran, büyüten, eðiten, yetiþtiren ve topluma kazandýran baþarýlý hale getiren de bütün insanlýðý baþarýlý hale getirendir ve bizim kadýnlarýmýz bunu baþararak bütün insanlýðý yepyeni bir nesli çaðdaþ uygarlýðýn üzerine çýkararak toplumsal ve inançsal bütün özgürlüklerini kazandýracak hale getireceklerinden bizlerin hiçbir kuþkusu bulunmamaktadýr. Eðitim konusunda tabii sürekli söylenir. Fakat eðitim konusunda belediyemizin gerçekten çok takdire þayan programlarý olmaktadýr. Benim burada þura üyelerimizden, kadýn kollarýmýzdan ve belediye kadýn meclisi üyelerinden bir istirhamým olacak. Bu çalýþmalarýn toplumun en alt kesimlerine kadar, mahalle sakinlerine kadar tanýtýmýnýn çok iyi yapýlmasýný ve bu programlara katýlým noktasýnda teþvik edilmesini ve bunun öncülüðünü üstlenmelerini onlardan özellikle istirham ediyorum. Bir diðer konu da, tabii ki eðitim faaliyetlerinin, kadýn kollarýmýzýn ve kadýn meclisi üyelerimizin Baðcýlar'da özellikle eðitim projeleriyle ilgili çok özel çalýþmalar geliþtirmesini, teþkilatýmýzýn da özellikle yeni oluþan teþkilatýmýzýn bu konudaki projelerinden de istifade etmelerini onlardan tekrar rica ediyorum. Bu konu çünkü Baðcýlar'da hem ailelerin, aile reislerinin, aile hanýmlarýnýn, annelerinin hem gençlerin hem de çocuklarýn eðitim konusunda alacaðý çok þey olduðuna inanýyorum ve bunun da toplumun hedeflediðimiz noktaya gelmesi konusunda özel önem arz ettiðine inanýyorum. Bir diðer konu da tabi Sayýn Baþbakanýmýzýn televizyondaki hitaplarýndan da takip ettiðiniz üzere, bizim partimiz kadýnlarýn hayata katýlýmýný sonuna kadar desteklemektedir. Siyasete katýlýmýný sonuna kadar desteklemektedir. Bu konuda biz gerçekten bazý dönemlerde sýkýntýlar çekiyoruz. Þu anda da mesela belediye meclis üyeliklerine müracaat 7. Hanýmlar Þurasý 17

18 dönemi baþlamýþtýr arkadaþlar. Bu konuda hanýmlarýmýzdan ben özel ilgi, alaka ve katýlým beklediðimi de ilçe baþkaný olarak özellikle bildirmek istiyorum. Tabi diðer aciz bazý politikacýlarýmýzýn da son dönemlerde, seçim öncesinde özellikle hanýmlarýmýzla ilgili ne derece densiz ve samimiyetsiz bazý sözüm ona açýlýmlar yapmaya çalýþtýklarýný da gerçekten ibretle izliyorum. Sizlerin de bunun son derece farkýnda olduðuna da inanýyorum. Bu konuda da fazla bir þey konuþmak istemiyorum arkadaþlar. Çünkü kendi yaptýðý hareketlerin davranýþlarýnýn daha önceki davranýþ tarzlarýna, yaþam tarzlarýna ve söylemlerine ne derece tezat olduðunu hep beraber ibretle izlemekteyiz. Bir de buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Bizler için çok önemli deðerli arkadaþlar deðerli katýlýmcýlar, þu anda seçmen güncelleme dönemi baþladý. Dün itibariyle muhtarlýklarýmýza seçmen listelerimiz askýya çýkmýþtýr. Özellikle on sekiz yaþýný yeni dolduran seçmenlerimiz ve öðrenci olup da baþka bir yerde oy kullanmak isteyen öðrenci kardeþlerimizin, bir de bu adrese dayanan nüfus sisteminden dolayý yakýn bir dönemde adres deðiþikliði yapan kardeþlerimizin, özellikle bu konuya ilgi duymasýný ve burada da bizler aktif insanlar olarak mahalle sakinlerimizin mutlaka ve mutlaka muhtarlýklarý ziyaret ederek bu konuda bir adým atmaya davet etmenizi özellikle sizlerden rica ediyorum. Ben tekrar bu katýlýmlarýnýzdan dolayý, bu organizasyona emeði geçen baþta belediye baþkanlýðýmýz, kaymakamlýðýmýz olmak üzere kadýn meclisimiz, ilçe kadýn kollarý baþkanlýðýmýz ve hazýrlýðý olan katkýsý olan tüm hanýmefendi kardeþlerime tekrar tekrar teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum. Sunucu Teþekkür ediyoruz efendim. Deðerli misafirlerimiz, þuramýzýn akýþý ile ilgili sizlere kýsaca bir bilgi vermek istiyorum. Sahnede bulunan deðerli hanýmefendiler bizleri ilgilendiren konularda düþüncelerini ifade edecekler ve siz deðerli misafirlerimiz konuþmak istediðinizde sizlere mikrofon vereceðiz. Ayrýca belediyemizin düzenlemiþ olduðu bir yemek programý var. Bu yemek programýmýza hepinizin iþtirakini bekliyoruz þûramýz sona erdikten sonra Hanýmlar Þurasý

19 Sahnedeki deðerli konuþmacýlarýmýzý ve teblið konularýný sizlere hatýrlatmak istiyorum. Aile Ýçi Ýletiþim - Neþe Ergül, Medyanýn Toplum Üzerindeki Etkileri - Leyla Yýldýz, Komþuluk Ýliþkileri - Gülsen Kaya, Zamaný Doðru Kullanmak - Tülay Þimþek (Bu akþam kendileri aramýzda bulunamayacak özürlü durumundan dolayý.) Kaybolan Deðerleri Yaþatma Yollarý - Yasemin Dilber, Çalýþan Kadýnlarýn Problemleri - Tuðba Cýðal "Okul Aile Ýþbirliði" konusunda ise Gülseren Bol hanýmefendi bilgilerini paylaþacaklar. Toplumun en küçük birimi olan ailede etkileþim muhakkak ki söz konusu. Ýki insan bir araya geldiði zaman ve evlilik, yani aile kurumunu oluþturmak istediði zaman artýk kendi düþüncelerini býrakýyorlar ve ortak bir konuþma yolu, ortak bir iletiþim yolu seçiyorlar. Her ailede iletiþim de bir farklýlýk gösteriyor. Fakat ne kadar farklýlýk gösterse de bireylerin birbirleri ile iletiþim kopukluklarýnýn olmamasý gerektiðini biliyoruz. Bu nedenle ebeveynler arasýnda iletiþim ne kadar güçlü olursa, çocuklar üzerinde de ruh geliþimi o denli yerinde olur. Yapýlan bir araþtýrmada, yeni doðmuþ bir bebekle ne kadar üzerinde ilgilenilir, konuþulur ve temas kurulursa bebeðin duygusal geliþimi olumlu artýþ gösterir. Ayrýca, dil geliþimine de katký saðlar diyoruz. Bunlarý dile getirdikten sonra da sözü alkýþlarýnýzla Neþe Ergül hanýmefendiye býrakýyorum. 7. Hanýmlar Þurasý 19

20 Aile Ýçi Ýletiþim Neþe Ergül Deðerli misafirlerimiz hepiniz hoþ geldiniz. Çocuk Eðitiminde Anne Babaya Düþen Rol Eðitim ve iletiþim ailede baþlar. Her aile bu konularda baþarýlý çocuklar yetiþtirmek ister. Unutulmamasý gereken önemli bir konu vardýr ki, o da çocuðun kimlik geliþimidir. Dünyadaki aynalar gümüþlenmiþ cam parçalarý deðil, çocuklarýmýzdýr. Çünkü onlar bizi yansýtýr. Çocuðumuzun söylediklerini duymak, dinlemek istemeliyiz. Çocuðumuzun duygularý bizimkinden ne kadar farklý olursa olsun, onun duygularýný kabul etmeliyiz. Duygularýn sürekli deðil geçici olduðuna inanmalýyýz. Çocuklar sevgiye tepki verirler. Çocuðumuzun ayrý ve farklý bir birey olduðunu kabul etmeliyiz. Çocuðumuzun sorunlarý olduðunda yanýnda olmalý, fakat sorunlarýný kendisi çözmesi için onu yalnýzca cesaretlendirmeliyiz. Çocuðuna servet býrakmak isteyen anne baba, ona iyi dinlemeyi öðretmelidir.

21 Çocuðumuzla Ýletiþimimize Engeller Nelerdir? Çocuklarýmýzla iletiþimimize engel olan, konuþmalarýmýzý yüzeysel kýlan ve gerçek dinlemeyi engelleyen tavýrlara bir göz atalým: Emir vermek, yönlendirmek, uyarmak, gözdaðý vermek, ahlak dersi vermek, öðüt vermek ve çözüm önerileri getirmek, öðretme, nutuk çekme. Çocuklarýmýzla aramýza duvarlar örmeyelim, köprüler kuralým. Çocuðumuzun Özgüvenini Artýrmak Ýçin Neler Yapabiliriz? Ona sýk sýk söz hakký verelim. Kendini ve duygularýný ne, ne düþünüyorsun, nasýl hissediyorsun gibi sözlerle anlamaya çalýþalým. Onun fikirlerine deðer verdiðimizi hissettirelim. Onun olumlu davranýþlarýný kesinlikle takdir edelim. O konuþurken, onun yüzüne bakýp ve ciddiye aldýðýmýzý hissettirelim. Onun için zaman ayýralým. Yaþýna uygun görevler verip, daha sonra baþarýsýný takdir edelim. Onunla deðiþik konularda sohbet etme ortamý oluþturalým. Onun korku ve endiþelerine saygý duyalým. Aþýrý eleþtirici olmaktan ve yargýlayýcý olmaktan çekinelim. Hatalý davranýþlarýný konuþarak uyarýp, ona doðru olaný anlatalým. Baþkalarýnýn yanýnda onu küçük düþürmeyelim. Onun baþarýsýzlýklarýný büyütmeyelim. Baþkalarý ile kýyaslamayalým. Kabiliyetlerini fark edip ve teþvik edelim. Topluluk içerisinde söz almasýna teþvik edelim. Onu sýk sýk sevdiðimizi söyleyelim. Onun için önemli olan þeylere biz de önem verelim. Onun önemli günlerini unutmayalým. Sadece onun için ayýrdýðýmýz zamanlar olsun. Yanlýþ ve uygunsuz cezalandýrmalardan kaçýnalým. Ondan beklentileriniz çok aþýrý olmasýn. Ona yaþýndan ve olduðundan küçükmüþ gibi davranmayalým. Onunla birlikte sosyal aktivitelerde bulunalým. Unutmayalým ki; çocuk yaþadýðýný öðrenir. Eðer bir çocuk sürekli eleþtirilmiþ ise kýnama ve ayýplamayý öðrenir. Eðer bir çocuk kin ortamýnda büyümüþ ise kavga etmeyi öðrenir. Eðer bir çocuk alay edilip, aþaðýlanmýþsa sýkýlýp, utanmayý öðrenir. Bir çocuk devamlý utanç duygusu ile eðitilmiþse kendini suçlamayý öðrenir. Bir çocuk hoþgörü ile eðitilmiþ ise sabýrlý olmayý öðrenir. Eðer bir çocuk desteklenip, yüreklendirilmiþ ise kendine güven duymayý öðrenir. Eðer bir çocuk övülüp, beðenilmiþ ise, takdir etmeyi öðrenir. Eðer bir çocuk haklarýna saygý gösterilerek büyütülmüþ ise adil olmayý öðrenir. Bir çocuk güven ortamý içinde yetiþtirilmiþ ise, inançlý olmayý öðrenir. Eðer bir çocuk kabul ve onay görmüþ ise, kendini sevmeyi öðrenir. Eðer bir çocuk aile içerisinde dostluk ve arkadaþlýk görmüþ ise, bu dünyada mutlu olmayý öðrenir. 7. Hanýmlar Þurasý 21

22 Sabýr ve dikkatle dinlediðiniz için teþekkür ederim. Sunucu Neþe Ergül hanýmefendiye biz de konuþmasý için çok çok teþekkür ediyoruz. Son yýllarda gerçekleþen teknolojik geliþmeler hayatýmýzý kolaylaþtýrmak adýna bizlere çok farklý alternatifler sunmakta. Hatta dilimize dolanmýþ bir kelime mevcut, medya. Nedir bu medya? Ýþte medya denilen olgu bizi nasýl etkiler? Nasýl ortaya çýkmýþtýr? Tüm bu sorularýn cevabýný bize Leyla Yýldýz hanýmefendi vereceklerdir. Söz Leyla Haným'da Hanýmlar Þurasý

23 Medyanýn Toplum Üzerindeki Etkileri Leyla Yýldýz Sayýn Kaymakamýmýz, Sayýn Belediye Baþkanýmýz, deðerli misafirlerimiz hepinizi saygýyla selamlýyorum. Hýzla geliþen teknoloji insanlarýn kullanýmýna açýk olan iletiþim araçlarýnýn neredeyse tümünü etkilemiþtir. Þu sýralarda sýkça duyduðumuz bir kelime de medya. Medya denildiðinde aklýmýza televizyon, radyo, gazete, dergi, internet ve türevleri gelir. Bu araçlar kitle iletiþim araçlarý diye adlandýrýlýrlar. Kitle iletiþim araçlarýnýn en etkini ve en yaygýný tartýþmasýz televizyondur. Eskiden televizyon sahibi olmak bir lüks iken günümüzde televizyon bir evin en önemli eþyasý haline geldi. Televizyonsuz ev düþünülemiyor. Gelir seviyesi ne olursa olsun herkes evine mutlaka bir televizyon alýyor. Evine iki tane televizyon alan ailelere de rastlýyoruz. Maalesef üzüntüyle söylüyorum, anne bir odada televizyon seyrederken, baba baþka bir odada, baþka bir programý seyrediyor.

24 Akþam bir araya gelerek o gün yaþadýklarýný birbirleriyle paylaþmasý, sohbet etmesi, sorunlarýný paylaþarak çözüm üretmesi gereken, çocuklarýnýn ödevleriyle, problemleriyle ilgilenmesi ile gereken aile bireyleri, adeta televizyonun esiri olmuþçasýna baþka baþka odalara hapsoluyorlar. Daha birkaç hafta önce komþularýmla sohbet ederken bir komþum, sadece reklam aralarýnda eþiyle ayný odada bulunduðunu, reklamlar dýþýnda ayrý ayrý odalarda televizyon seyrettiklerini söyledi. Bu, bence çok vahim bir tablo. Bir de iþinden gelir gelmez televizyonun kumandasýný eline alýp ne eþine, ne de çocuklarýna vakit ayýrmayýp, sanki televizyonla birlikte yaþýyormuþ da, evde baþka kimse yokmuþ gibi davranan babalar var. Bu da bence çok vahim. Televizyon bilinçli kullanýlýrsa faydalý, ancak bilinçsizce, sanki ona esir olmuþçasýna kullanýlýrsa zarar veren ve faydalý iþlerde harcamamýz gereken vaktimizi, biz farkýna varmadan yutan bir araçtýr. Kitle iletiþim araçlarýnýn, yani medyanýn olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsetmek istiyorum. Medyayý en baþta haber almak için kullanýyoruz. Dünyada, çevremizde neler olup bitiyor medyadan öðreniyoruz. Tabi medya bize olaylarýn hangi yüzünü, nasýl anlatmak isterse o þekilde alýyoruz. Bunun için medyanýn çok sesli olmasý ve medyanýn birimlerinin farklý kiþilerin elinde bulunmasý, doðru ve tarafsýz haberler yapýlmasý bir zorunluluktur. Medyada verilen haberler toplumun o olaya bakýþýný etkilemekte, adý geçen þahýslar bir ajansýn anlatmasýyla kahraman olurken, baþka bir ajansýn anlatmasýyla zalim olabilmekte. Medya ayrýca, bireyleri toplumsallaþtýrma iþlevini yürütür. Toplumun amaçlarýný belirterek bazý deðerleri ayakta tutar, yüceltir ve motivasyon iþlevini gerçekleþtirerek birlik, beraberlik ve baðýmsýzlýk anlayýþýný güçlendirir. Medya bazý konularda topluma bilgi vererek, eðitim iþlevini de yerine getirir. Ayrýca, doðru yapýlan programlar, toplumun kültür seviyesini arttýrýr. Ancak, yanlýþ yapýlan programlar toplumumuzun kültürel deðerlerine zarar vererek, kültürel kimliðimizin dejenere olmasýna yol açar. Mesela son zamanlarda "Televole Kültürü" denilen bir kültür uyduruldu. Toplumumuzda bazý bireyler Türk kimliðini, Türk kültürünü unutup, çevresinde yaþananlardan bihaber bu kültürü yaþamakta. Onlara sadece þunu söylemek istiyorum; Kültür mantarýnýn adýnda da kültür kelimesi var ama, hiç de kültürlü deðil. Medyayý tabi ki takip edeceðiz. Fakat bütün programlarý, bütün dizileri seyrederek deðil. Seçici davranacaðýz. Kültürümüze, aile yaþantýmýza uymayan programlarý seyretmeyip, çocuklarýmýza da seyrettirmeyeceðiz. Dizilerdeki sahte Hanýmlar Þurasý

25 hayatlarý örnek alarak onlar gibi olmaya çalýþmayacaðýz. Çok önemli bir konu da; Çocuklarýmýzý medyanýn zararlý yayýnlarýndan korumak. Çocuklarýmýz interneti kullanýrken mutlaka gözümüzün önünde olmalý ve kontrol etmeliyiz. Bilgisayar salona yerleþtirilebilir. Televizyon seyrederlerken de ayný þekilde dikkatli olmalýyýz. Çocuklarýn ruh ve beden saðlýðýna zarar verecek, þiddet içeren programlarý seyretmelerini engellemeliyiz. Medya demiþken þunu da söylemeden geçemeyeceðim; Medya sayesinde tüketim toplumu olduk. Her gördüðümüz þeyi almak istiyoruz. Elimizdekilerle yetinmeyip, hep daha fazlasýný ister olduk. Reklamlarda gördüðümüz her þeye sahip olmak istiyoruz. Bir kiþinin kazancý ile geçinmek zorunda olan aileler büyük bir ekonomik krize giriyor. Kredi kartýna güvenerek alýþveriþ yapýyor ve sonu maalesef hüsranla bitiyor. Sonuç olarak þunlarý söylemek istiyorum. Her akþam bir süre televizyonumuzu kapatýp, ailemizle ilgilenelim. Medyanýn zararlarýndan kendimizi ve ailemizi koruyalým. Medyada her duyduðumuza inanmayalým. Orada gördüðümüz yaþantýlara özenmeyelim. Çevremizdeki gerçek güzelliklerin farkýna varýp, hayatý dolu dolu yaþayalým. Aydýnlýk bir gelecek için aydýn nesiller yetiþtirelim. Beni dinlediðiniz için hepinize teþekkür ederim. Sunucu Biz teþekkür ediyoruz Leyla Haným. Komþu olarak yan yana barýþ içinde yaþayan insanlar, ansýzýn birdenbire nasýl kanlý býçaklý düþman oluyorlar. Hatta bazen birbirlerini bile tanýyamýyorlar ki, komþu deðil de, sanki belli bir ýrklara mensup insanlar da hani bir araya gelmiþler de anlaþamýyorlar durumu söz konusu oluyor. Neden insanlar bir arada huzur içinde yaþamalarý, anlaþmazlýklarý ortadan kaldýrmýyor. Aslýnda barýþ bir kamufle oluyor da içten içe bir savaþ mý kamufle ediyor diye düþünmeden edemiyor insan. Komþuluk iliþkileri konulu tebliði dinlerken bu sorularýmýza cevaplar arayacaðýz. Alkýþlarýnýz Gülsen Kaya hanýmefendi için. 7. Hanýmlar Þurasý 25

26 Komþuluk Ýliþkileri Gülsen Kaya Sayýn Kaymakamým, Belediye Baþkaným, deðerli protokol üyeleri ve sevgili misafirler hepiniz hoþ geldiniz. Ben Gülsen Kaya, Hz. Osman Kýz Kuran Kursu Yöneticisiyim. Bugün komþulukla alakalý bir konuþma yapmam istendi. Ben de kýsa da olsa bazý þeylere deðinmek istedim. Kuran ve Hadisin bakýþýnda komþuluk iliþkilerimiz bunu anlatmaya çalýþacaðým. Ýslam dininde temel olan, bireylerin haklarýnýn korunmasý ve toplumsal barýþýn saðlanmasýdýr. Bu barýþ, önce kiþinin kendisinde baþlayýp, aileyi ve toplumu içine alýr. "Müslüman elinden ve dilinden emin olduðumuz kimsedir." Yani hadisin tanýmý budur. Arkadaþlýk, komþuluk iliþkilerimizde ne yapmalýyýz ki Allah bundan hoþnut olsun, biz de bundan mutlu olalým. Bunun için Kuran ve sünnete bakýyoruz. Kuran buyuruyor ki; "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir þeyi ortak koþmayýn. Ana babaya, akrabaya, öksüzlere, yoksullara, yakýn

27 komþuya, uzak komþuya, yanýnýzda bulunan arkadaþa, (ben burada hassaten diyorum ki; Eþlerimiz en büyük arkadaþlarýmýz, onlarý daha parantez içerisine alýyoruz) ve elinizin altýnda çalýþanlara iyilik edin." Hz. Peygamber'(A:S)in hayat tarzýna baktýðýmýzda, onun hayatýndaki pratikleri incelediðimizde, muhteþem bir yaþam, harika bir örnek iliþki çýkýyor ortaya. Hz. Peygamberimizin komþularýyla iliþkilerine, diyaloguna baktýðýmýzda, komþularýný gördüðünde selam verirdi, güler yüz gösterirdi. Hoþ görüyle muamele eder, saygý duyardý. Ýhtiyaçlarýný sorar, onlara yardým ederdi. Hastalandýðýnda onlarý ziyaret eder, öldüðünde cenazelerine gider veya en azýndan onlarýn taziyelerine giderdi. Evde piþen yemekten gönderir, hediye verir, ona geldiklerinde onlara ikramda bulunurdu. Kusurlarýný baðýþlar, affederdi. Ashabýna, "Allah'a ve ahiret gününe inanan, komþusuna iyilik etsin" derdi. Hz. Ayþe'nin komþularýndan birine vermek istediði bir hediyesi vardý. Hz. Peygamberimize; "Ya Rasulallah, bir hediyem ve iki komþum var. Hangisine vereyim" diye sorduðunda, Rasulallah; "Kapýsý yakýn olana" buyurdu. Yine baþka bir hadis-i þerifte; "Komþusu aç iken, kendisi tok yatýyorsa bizden deðildir" buyuruyor. Bu söz bize basit gelebilir. Çünkü hayatýmýzda eðer biz böyle bir olay yaþamamýþsak anlamlý olmayabilir. Ancak, zorluklar içersinde yaþam süren insanlar için, yardým görmediklerinden, zamanla kalpleri katýlaþýr, merhamet duygularý ölür, insanlara karþý sert ve acýmasýz olurlar. Zorluk zamanýnda yardým görense ümidini kaybetmez. Bir müddet sonra toparlanýr, hayata kaldýðý yerden devam eder. Cebrail (a.s.) Peygamberimize bir defasýnda komþuluk, komþuluða iyilik konusunda o kadar çok nasihat etmiþtir ki Peygamberimiz komþularýn birbirine mirasçý olacaðýný zannetmiþtir. Ýslam dini bir sevgi çemberi oluþturup, ferdin güven içerisinde yaþamasýný ister. Her iki dünyasý mutlu bir toplum inþa etmeyi hedefler. Bunun gerçekleþmesi ise bizim çabalarýmýzýn nispetindedir. Yine bir hadis-i þerif; "Mümin ülfet sahibidir, uzlaþýp, kaynaþandýr. Kendisi ile ülfet kurulamayan, yani kendisi ile diyalog kurulamayan, çabuk ulaþýlamayan insan da hayýr yoktur" 7. Hanýmlar Þurasý 27

28 buyuruyor. Amerika'da bu yýl bir çiftçi. Yüz bin dolarlýk bir ödül aldý. Ben bunu merak ettim, irdeledim. Gördüðüm manzara beni þaþýrttý. Ben de bunun örneðini alýp, sizlere de aktarmak istedim. Ödül almýþ bir buðday yetiþtiricisinin baþarýsýnýn nedeni ona sorulduðunda, kendisinin kullanmýþ olduðu iyi tohumlardan etrafýndaki tarla sahiplerine de paylaþtýrýp, daðýttýðýnýn yattýðýný anlatýyor baþarýsýnýn temelinde. Çünkü çok iyi biliyor ki, komþu tarlada kötü tohumlar bulunursa, böcekler ve rüzgar sayesinde kendi tarlasýna da gelecektir onlar. Ama bu baþarýyý yükseltmek istiyorsa, komþularýn tarlalarýndaki buðdaylarýn kalitesinin de iyi olmasý gerekiyordu. Bunu baþardýðý için de yüz bin dolarlýk ödül aldý. Bundan çýkaracak çok dersler var. Çünkü bizim çocuðumuzun iyi olmasý yetmiyor, komþumuzun çocuðunun, bizim, komþumuzun, mahallemizdeki çocuklarýn tamamýnýn iyi olmasý gerekiyor, çocuklarýmýzýn iyi olabilmesi için. Müminler de böyle davranýrlarsa, güzel davranýþlarý yaygýnlaþtýrýrlarsa kötü örnek teþkil edecek olaylarýn geliþmesini engellemiþ olurlar. Biz de bugünün anýsýna diyoruz ki; Baðcýlar gibi pek çok farklý kültürü bir arada barýndýran bir ilçede birbirimizden öðrenecek çok þeyimiz vardýr. Öyleyse gelin komþularýmýzý sevgiyle yeniden keþfedelim. Teþekkür ediyorum Hanýmlar Þurasý

29 Sunucu Gülsen Kaya hanýmefendiye bir kez daha teþekkür ediyoruz. Günümüzde hýzla geliþme ve þehirleþme iþ hayatý, bununla beraber komþuluk iliþkilerini, gerek olumlu, gerek olumsuz þekilde etkilemekte. Ayný apartmanda yaþanýldýðý halde yardýmlaþmayan, býrakýn yardýmlaþmayý, konuþmayan insanlarýmýz mevcut. Allah katýnda da, kul katýnda da hakkýnda komþularýnýn iyi þahitlik yaptýðý bir kiþi olmaya çalýþmak yeterlidir, diye düþünüyor insan bazen. Eminim sizler de benim bu düþünceme katýlýyorsunuzdur. Siz deðerli konuklarýmýz acaba bu konuda neler düþünüyorsunuz? Þimdi söz sizde diyeceðiz, mikrofon uzatacaðýz sizlere, konuþmak isteyen misafirlerimize. Komþuluk iliþkileri dedik, buna gereken önem dedik. Gülsen Kaya güzel açýklamalarda bulundu bize. Söz hakký isteyenlere mikrofon uzatabiliriz. Ayten Býyýkçý Benim ismim Ayten Býyýkçý. Baðcýlar Yeni mahallede oturuyorum. Sunucu Hoþ geldiniz. Ne düþünüyorsunuz acaba komþuluk iliþkileri ile ilgili. Ayten Býyýkçý Komþuluk iliþkileri ile ilgili yani konuþmacý olarak Gülsen Haným'ý seçtiðiniz için yani tam isabet etmiþsiniz. Gülsen Haným benim on beþ yýllýk komþum oluyor. Kendisinden Allah razý olsun. Süper bir komþuluðu var. On beþ yýldýr bir kere bile incitmedi bizi. Sunucu Gülsen Haným güzel bir konuya deðindi ama deðil mi, komþuluk iliþkileri hakkýnda. Ayten Býyýkçý Evet komþuluk iliþkileri ile ilgili güzel konulara da deðindi. Kendisi de çok güzel bir komþu. Sunucu Siz ne diyeceksiniz acaba bu konuda? 7. Hanýmlar Þurasý 29

30 Ayten Býyýkçý Ben ne diyeceðim. Yani biz de birbirimizi aramalýyýz, sormalýyýz. Ýstanbul gibi büyük bir þehirde birbirimizi yalnýz býrakmamalýyýz. Düðünümüzde, ölümümüzde birbirimize gidip gelmeliyiz. Sunucu Dostlar kötü günde deðil iyi günde de hatýrlanmalýdýr, diyorsunuz. Ayten Býyýkçý Ýyi günde kötü günde birbirimizin yanýnda olmalýyýz. Biz de teþekkür ederiz bu programý hazýrladýðýnýz için. Çok sað olun. Sunucu Baþka söz hakký almak isteyen misafirlerimiz. Evet bu tarafta da var bir misafirimiz. Hoþ geldiniz. Ýsminizi alabilir miyiz? Solmaz Ay Hoþ bulduk teþekkürler. Solmaz Ay, Kýrklar Cem Evi Kadýn Kollarý Baþkanýyým. Öncelikle Belediye Baþkanýmýza ve Kadýnlar Meclisimize teþekkür ediyorum kadýnlara bu denli önem verdikleri için. Üç senedir de takip ediyorum. Toplantýlarýnýza da katýlýyorum. Gerçekten kadýnlarýmýza deðer ve önem verilen bir ilçede yaþadýðýmýz için gerçekten teþekkür ediyorum. Sunucu Biz de buradan tekrar Lokman Çaðrýcý'ya çok çok teþekkür ediyoruz. Solmaz Ay Ben komþuluk iliþkileri adýna aslýnda Gülsen Haným'ýn konuþtuklarýna ve anlattýklarýna tamamen katýlýyorum. Artýk yeni zaman mý diyeyim, yeniçað mý diyeyim komþuluk iliþkilerimiz gittikçe deðiþiyor ve farklýlaþýyor. Yan komþumuzda ne olduðundan haberimiz bile olmuyor. Onun için Kadýn Meclisimizin çalýþmalarý, evet güzel ama bu konuda biraz daha çalýþýlýrsa daha da iyi olacaðýný, bir öneri olarak bunu söylüyorum. Tabi ki birlikten güç doðar. Birlikte ve beraber komþuluk iliþkilerini de, tüm insanlýk iliþkilerini de aslýnda anne baba, çocuk, komþuluk iliþkileri üzerinde çalýþmalarýn devam etmesini diliyorum. Temenni ediyorum. Çalýþmalarýn olduðunu da biliyorum. Teþekkür ediyorum Hanýmlar Þurasý

31 Sunucu Bu önerilerinizi mutlaka dikkate alacaðýz. Biz teþekkür ediyoruz. Deðerli misafirler Milli Prodüktüvite Merkezi þöyle bir araþtýrma yapmýþ. Araþtýrmanýn adýna da þunu demiþ: "Zamaný verimli kullanmak uygarlýðýn ölçüsüdür" bir baþlýðýný atmýþ. Bu broþürde insanlarýn zamanlarýnýn ancak %60'lýk kýsmýna hükmedebildiðini, %40'lýk kýsmýnýn ise kontrol dýþý geliþmeler olduðunu kaydetmiþ. Zaman akýp geçiyor, yakalayamýyorum diye yakýnmaktansa zamanýmýzý deðerlendirmemiz daha kolay olmaz mý, diye bir soru yöneltiyorum ben size. Her þeye vakit var. Sadece þuna karar verelim. Ben neyi, ne zaman yapacaðým. Ýþte bu konuyu bize Tülay Þimþek hanýmefendi bugün arz edeceklerdi. Ama kendileri çeþitli nedenlerden dolayý aramýzdan ayrýlmak zorunda kaldýlar. Bu konuda ben sizlere teblið sunacaðým. Zamaný Doðru Kullanmak Zaman yeryüzündeki her türlü giriþimde rolü olan baþlýca etkenlerden biri ve eþsiz bir kaynaktýr. Herkes, her gün eþit zamana sahiptir. Zaman biriktirilemez. Baþlatýlýp, durdurulamaz ve geçen zamanýn yerini hiç bir þey dolduramaz. Bunu elbette ki çok iyi biliyoruz. Zamaný verimli kullanmak amaçlarýn, sorumluluklarýn, zevklerin ve sosyal yaþamýn bir arada yürütülebilecek bir þekilde planlanmasýdýr aslýnda. Zamaný verimli 7. Hanýmlar Þurasý 31

32 kullanmaya baþlamak kararlýlýðý getiren bir deðiþim sürecidir. Bu süreçte bazý engeller çýkar karþýmýza. Bu engellerden en önemlisi mükemmeliyetçiliktir aslýnda. Mükemmel bir zaman planlayýcý olmak, bir hedefe kaymak, kýsa bir süre sonra hayal kýrýklýðý yaþamaya ve vazgeçmeye neden olabilir. Hedefleri belirlerken esnek olmak ve olasý aksilikleri de göz önünde bulundurmak mutlaka doðru olandýr. Hayýr diyememe, çoðu insan hayýr diyemiyor. Ne kadar yanlýþ bir davranýþ da olsa hayýr diyemiyoruz. Zamaný verimli kullanmak için bazen çevredeki kiþilere hayýr demek gerekebiliyor. Yapýlan birçok plan bazen karþýsýndakine hayýr denilemeyeceði gibi aksayadabiliyor. Kendine Güvensizlik ve Yüksek Kaygý Bazý bireyler kendi performanslarýndan þüphe edebilirler ya da yaptýðý iþin yeterliliðinden emin olamayabilirler. Bu durum çok yoðun duygularla yaþanýyorsa da zamaný planlamada engelleyici bir etmen durumuna gelmiþtir. Erteleme Erteleme davranýþý zamaný planlama ve baþarý karþýsýndaki en büyük engellerden biridir. Ertelenen her iþ bir diðerini engeller. Hani derler ya bugünün iþini yarýna býrakma. Aslýnda tam da bu konu üzerine söylenmiþ bir söz olsa gerek. Belirgin Bir Amacýn Olmasý Baþarmak istenilen tüm iþlerde olduðu gibi, verimli zaman kullanýmýnda da belirgin bir amaç olmalý. Biz neye hizmet ediyoruz? Bunun öncelikle farkýnda olmalýyýz. Amaç belirlerken neler yapýlacaðýna karar vermek ve bu yapýlacaklarýn önem derecesine göre belirlemek gerekiyor. Uzun Süreli Takvim Belirlemek Belirlenen amaçlar doðrultusunda yapýlacak iþlerin bitiþ tarihlerini takvim üzerinde belirlemek gerekiyor. Bu aslýnda en güzel not tutma yöntemidir. Böylece amaçlara ulaþýlmasýna kolaylýk saðlanabiliyor. Haftalýk Plan Yapmak Ýþte hepimizin eksiði olan tek konu, plan. Amaçlar belirlendikten ve uzun süreli takvim hazýrlandýktan sonra amaçlara ulaþýlmasýnda yapýlacak en etkili yöntemdir, plan. Yapýlmasý gerekenleri haftalýk planlara göre Hanýmlar Þurasý

33 belirlemeliyiz. Uzun zamanlý takvim belirlerken ve haftalýk plan yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Onlara da deðinmek istiyorum. Gerçekçilik ve Esneklik Zamaný planlarken, zaman iþlerinin planlandýðý gibi gitmeyeceðini, planlanmayan durumlarýn da ortaya çýkabileceðini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu nedenle de her zaman gerçeklik ve esneklik payý býrakmamýz gerekiyor. Ödüllendirici olmalýyýz. Zamaný planlarken hem zorunlu hem de zevk veren etkinliklere mutlaka zaman ayýrmalýyýz. Sürekli Deðerlendirme Belirli sürelerle yapýlan planlarýn, ne kadarýnýn iþlendiði, ne kadarýnýn aksadýðý, planýn aksamasýna nelerin neden olduðunu deðerlendirmek, bireylerin kendisine daha uygun zaman planlamasýný ortaya çýkarmaya neden olmaktadýr. Zamaný verimli kullandýðýnda baþarýsýzlýk duygusuna, yoðun strese, bitkinlik ve öfkeye neden olabiliyor. Beni dinlediðiniz için çok teþekkür ediyorum. Sunucu Bugünün insaný modernizmin getirdiði hýzlý bir deðiþim ve geliþim süreci yaþýyor. Bu geliþmeler belki hayatýmýzý kolaylaþtýrýyor belki zorlaþtýrýyor. Dünyayý küçük bir köy haline getiriyor adeta. Ancak öte yandan duygusal ihtiyaçlarýmýz karþýlanmayýnca ve özellikle fýtratýn sesine kulak verilmeyince bazý manevi duygularýmýzda, manevi deðerlerimizde aþýnmalar ortaya çýkýyor. Tabi ki biz bu manevi aþýnmalardan da nasibimizi alýyoruz. Peki, kaybolan bu deðerleri nasýl yaþatabiliriz? Ýþte konuyla ilgili görüþlerini öðrenebilmek için Yasemin Dilber hanýmefendiye sözü býrakýyorum. 7. Hanýmlar Þurasý 33

34 Kaybolan Deðerleri Yaþatma Yollarý Yasemin Dilber Sayýn Baþkan, deðerli protokol, deðerli misafirler yedinci Hanýmlar Þurasýna hoþ geldiniz. Her birimiz Ýstanbul'a farklý kültürlerden, deðiþik gelenek ve göreneklerden, bazý deðerleri olan hayatlardan geldik. Birçoðumuz köyden þehre göç ettik ve hýzla büyüyen bir þehirde ayakta durmaya çalýþýyoruz. Göç ettiðimiz yerlerde yaþayan geleneklerimizin birçoðunu Ýstanbul'da terk etmek zorunda kaldýk. Geliþen teknoloji de geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi unutturmaya baþladý. Artýk kaybolan deðerlerimiz var. Bu deðerlerimizi nasýl korumalýyýz? Yüzyýllar boyunca hayatýmýzýn bir parçasý olan bu gelenek ve göreneklerimizi bugün, dýþarýdan gelen bir turist gibi ritüel olarak izlemekteyiz. Bu deðerler nelerdi ve bugün tekrar nasýl hayata katabiliriz? Cevabýný

35 arayacaðýmýz soru budur. Yakýn bir geçmiþe kadar uzaktaki akrabalarýmýza, dostlarýmýza mektuplar yazardýk. Hatta "yine yakmýþ yar mektubun ucunu" gibi türkülerimiz vardý. "Mektup yazdým karadan, Daðlar kalksýn aradan, Mektupla baþ olmuyor Kavuþtursun Yaradan" þeklinde manilerimiz de vardý. Geliþen teknoloji mektup yazmayý unutturdu. Cep telefonu, internet gibi çaðdaþ iletiþim araçlarý o güzelim mektuplarý rafa kaldýrdý. Halbuki mektubun sýcaklýðýný ve duygu yoðunluðunu hiçbir teknolojik araçta bulamayýz. Ayrýca mektuptaki o düzgün dilimizin yerini kýsa mesajlar ve yeni bir dil aldý. Bu dil bizim tarihten baðlarýmýzý koparacak bir dil haline geldi. Bizim çocukluðumuzda kitap okuma alýþkanlýðýmýzý, geliþtirmemize yarayan bir mahalle kütüphanemiz vardý. Ablamla biz o kütüphaneye gider, oradan kitaplar alýr, okur, iade ederdik. Bugün mahalle konaklarýmýzda bu imkana yeniden ulaþmýþ bulunuyoruz. Ancak eminim ki bunlardan bir çoðumuzun haberi yok. Yine aile içerisinde akþam kitap okuma saatleri vardý. Anne, baba çocuklarýna kitap okurdu, deðerlendirilirdi, bir þeyler yapýlýrdý. Fakat bugün anne babalar çalýþmak zorunda. Artýk akþam yemeklerinde bile bir arada bulunmak zor oluyor. Bir de televizyon ve internet denen aile fertlerini de bu iþin içine katarsak, gelenek ve göreneklerimizi neden yaþatamadýðýmýzý çok daha iyi anlarýz. Bizim çocukluðumuzda en geç akþam ezaný ile birlikte eve gelinirdi. Annelerimiz akþam ezaný ile eve gelin derdi. Hatta bir büyüðümün aktardýðýna göre "yerler mühürlendi" derler ve eve anneler çocuklarýný çaðýrýrlarmýþ. Bugün kimin hangi saatte eve geldiði belli bile deðil. Bir zamanlar el iþlemesi kanaviçeler, yastýklar, yatak örtüleri, masa örtüleri vardý. Bunlarýn hepsi sabýr meyveleriydi. Bugün her þey makine iþi. Hanýmlarýmýz daha çok televizyon karþýsýnda kadýn programlarýyla günlerini hatta ömürlerini tüketiyor oldu. Eskiden bir de mendillerimiz vardý, kenarlarý iþlemeli. Bir Ýstanbul türküsünde en güzel manasýný bulan; "Üsküdar'a gider iken bir mendil buldum, Mendilimin içine lokum doldurdum." 7. Hanýmlar Þurasý 35

36 Mendilin yerini kaðýt peçeteler, kolonyalý mendiller aldý. Kullan at diyerek her þeyi tüketir olduk. Misafirlerimize havlu tutardýk. Bugün havlularýn yerinde kaðýt havlular asýlý, sürekli tüketilen ve atýlan. Eskiden çekirdek aile deðil, ataerkil aile vardý. Ayný çatý altýnda nine, dede, anne, baba, çocuklar birlikte otururdu. Bu dede ve ninelerin tecrübelerinden faydalanýlýrdý. Çocuklarýn yetiþmesinde büyük rol oynardý. Büyükler, büyüklere sevgi ve hürmet en yüksek seviyedeydi. Bugün huzur evleri çýktý ve çekirdek aileler mutluluðunu unuttu. Bizim çocukluðumuzun oyunlarý da birer birer unutuldu. Seksek oynamak, çelik çomak oynamak, tahta ata binmek, beþ taþ oynamak, saklambaç oynamak çoktan unutuldu. Masallarýmýzýn yerini çizgi filmler aldý. Artýk çocuklarýmýz hayal kurmayý öðrenmeden büyüyorlar. Düðünlerimiz ve bayram kutlamalarýmýz da terk edildi. Ne kýz evi kaldý, ne oðlan evi kaldý. El öpmeler, hediyeleþmeler hep unutuldu. "Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim" sözleri terk edildi. Bütün faydalý gelenekleri tekrar hayatýmýza katmalýyýz. Öyleyse büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Saygýlarýmla. Sunucu Teþekkür ediyoruz Yasemin Haným. Þimdi ise sýrada "Çalýþan Kadýnlarýn Problemleri" adlý teblið konumuz var. Bize Tuðba Cýðal hanýmefendi sunacaklar. Yalnýz bu tebliðde çok eðleneceðinizi, çok güzel anlar geçireceðinizi düþünüyoruz. Evet Tuðba Haným söz sizde Hanýmlar Þurasý

37 Çalýþan Kadýnlarýn Problemleri Tuðba Cýðal Öncelikle Sayýn Baþkanýma, deðerli protokol, bütün misafirlerimize hoþ geldiniz demek istiyorum. Hepinize, deðerli vakitlerinizden, bize de zaman ayýrdýðýnýz için teþekkür ederim. Bugün çalýþan hanýmlarýmýzýn hayatýn bütün yükünü çoðu zaman tek baþýna nasýl üstlendiklerini anlatan esprili bir hikayeyi sizlerle paylaþmak istiyorum. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ayla Haným eþine: "Saat çok geç oldu. Ben yatýyorum. Sen de yatacak mýsýn?" der. Eþi cevap verir: "Hayýr hayatým. Ben biraz daha televizyon seyretmek istiyorum. Sana iyi uykular." Ayla Haným odadan çýkmadan okunmuþ gazeteleri toplayarak sehpanýn altýna yerleþtirir. Koltuklarýn kýrlentlerini düzeltir. Ýçilmiþ çay bardaklarýný,

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kenan GÜLTÜRK Tashih

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı