Özlük Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özlük Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı"

Transkript

1 Özlük Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı numarası. Em. Sicil No Sayısal 9 Evet Emeklilik Sicil Numarası Ġlk Soyad Karekter Max(50) Hayır Doğum Karekter 10 Evet Cinsiyet Karekter 1 Evet Mernis kayıtları ile aynı olmalıdır (Memuriyete ilk giriģteki soyadı) YYYY-AA-GG Formatında Mernis kayıtları ile aynı olmalıdır. E: Erkek K: Kadın Memuriyete Ġlk BaĢlama Karekter 10 Evet YYYY-AA-GG Formatında (Memuriyete Ġlk BaĢlama ) Kurum Sicili Karekter 11 Evet Maluliyet Kodu Sayısal 1 Evet Yetki Seviyesi Sayısal 1 Evet ÇalıĢmakta olduğu Resmi iģyerinde kullanılan sicil numarası 0: Özürlü Değil 1: Özürlü 2: Göreve GiriĢten Sonra Özürlü 1: bilgilerini gönderen kurum bu bilgileri görebilir, güncelleyebilir. 2: 1 + keseneğini gönderen kurum bilgilerini görebilir. 3: 2 + keseneğini gönderen kurum bilgilerini güncelleyebilir. Sebep Sayısal 4 Evet Açıklama Karekter 250 Hayır Sigortalıya ait açıklama alanı Durum Karekter 1 Evet Kuruma BaĢlama 0:AKTIF 1:PASIF YYYY-AA-GG Formatında tarihinden sonra ilk defa veya tekrar atanan ve hitap ta kaydı olmayanlardan kurumda göreve baģlayan personel için göreve baģlama tarihi

2 Eğitim Bilgileri (Okul) Toplu Veri GiriĢ Formatı numarası. Öğrenim Durumu Mezuniyet Sayısal 1 Evet Karekter 10 Evet 1: okur yazar 2: ilkokul 3: ortaokul 4: ilköğretim 5: lise 6: meslek lisesi 7: yüksekokul 8: lisans tamamlama 9: üniversite Okulun BitiĢ, YYYY-AA-GG Formatında olmalı Okul Adı Karekter Max(50) Hayır Okul Adı Bölüm Adı Karekter Max(50) Hayır Bölüm Adı Öğrenim Süresi Sayısal 2 Evet BaĢarılı Öğrenim Süresi Öğrenim Yeri Sayısal 1 Evet Denklik Denk Okul Karekter Max(50) Hayır Denk Bölüm Karekter Max(50) Hayır Hazırlık Sayısal 1 Hayır Kuruma Ġbraz Karekter 10 Evet 1: Yurt Ġçi 2: Yurt DıĢı Denklik Kabul, YYYY-AA-GG Formatında olmalı YÖK Tarafından Denkliği Kabul Edilen Okul Adı YÖK Tarafından Denkliği Kabul Edilen Bölüm Adı 0: Yok 1: Var (Mezuniyet belgesinin ibraz-intikal tarihi) Lisansüstü Eğitim / Kurs Toplu Veri GiriĢ Formatı numarası.

3 Kurs Nevi Sayısal 1 Evet Mezuniyet Öğrenim Süresi Karekter 10 Evet 1: Kurumca düzenlenen, hizmet içi sayılmayan eğitim 2: Lisansüstü 3: Master - Yüksek Lisans 4: Tıpta uzmanlık 5: Doktora 6: Avukatlık stajı 7: Hafızlık 8: Sanatta Yeterlilik 9: Doçent (Okulun mezuniyet tarihi) Sayısal 2 Evet BaĢarılı Öğrenim Süresi Okul Adı Karekter Max(50) Evet Bitirilen Okul/Kurs Adı Bölüm Adı Karekter Max(50) Hayır Bitirilen Bölüm Adı Öğrenim Yeri Sayısal 1 Evet 1: Yurt Ġçi 2: Yurt DıĢı Denklik Denk Okul Karekter Max(50) Hayır Denk Bölüm Karekter Max(50) Kuruma Ġbraz Hayır Karekter 10 Evet YÖK Tarafından Denkliği Kabul Edilen Okul Adı YÖK Tarafından Denkliği Kabul Edilen Bölüm Adı (Belgenin ibraz-intikal tarihi) Unvan Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı numarası. Unvan Kod Sayısal 5 Evet Unvan BaĢlama Unvan BitiĢ Devlet Personel BaĢkanlığı kodları esas alınacak. Karekter 10 Evet Asıl - Vekil Karekter 1 Evet A: Asil

4 Atama ġekli Sayısal 1 Evet Hizmet Sınıfı Karekter 4 Evet V: Vekil 1: kurumun atamaya yetkili amiri tarafından yapılan atama (48/d md. torba kadro) 2: üçlü kararnameye göre yapılan atamalar 3: kurumun yönetim kurulu kararı ve bakan onayı ile yapılan atamalar 4: yetki devrine göre yapılan atamalar 5: diğerleri 1 veya GĠH: GENEL ĠDARE HĠZMETLERĠ 2 veya MĠAH: MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ HĠZMETLERĠ 3 veya SH: SAĞLIK HĠZMETLERĠ 4 veya TH: TEKNĠK HĠZMETLER 5 veya EÖH: EĞĠTĠM ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ 6 veya AH: AVUKATLIK HĠZMETLERĠ 7 veya EH: EMNĠYET HĠZMETLERĠ 8 veya DH: DĠN HĠZMETLERĠ 9 veya YH: YARDIMCI HĠZMETLER 10 veya MĠT: MĠLLĠ ĠSTĠHBARAT TEġKĠLATI 11 veya AHS: ASKERĠ HAKĠM VE SAVCILAR 12 veya BB: BELEDĠYE BAġKANI 13 veya CU: CUMHURBAġKANI 14 veya CUM: CUMHURBAġKANLIĞI PERSONELĠ 15 veya DE: DENETĠM ELEMANLARI 16 veya DVS: DEVLET SANATÇILARI 17 veya HS: HAKĠM VE SAVCILAR 18 veya MB: MERKEZ BANKASI 19 veya MV: MĠLLETVEKĠLĠ 20 veya ÖÜ: ÖĞRETĠM ÜYELERĠ 21 veya SAY: SAYIġTAY ÜYELERĠ VE MESLEK MENSUPLARI 22 veya TBM: TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ PERSONELĠ 23 veya TRT: TÜRKĠYE RADYO TELEVĠZYON KURUMU 24 veya TSK: TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠ 25 veya YÖK: ÖĞRETĠM ÜYELERĠ 26 veya YSH: YARDIMCI SAĞLIK HĠZMETLERĠ. 27 veya ÖGO: ÖĞRETĠM GÖREVLĠLERĠ VE OKUTMANLAR 28 veya ÖY: ÖĞRETĠM YARDIMCILARI 29 veya SÖZ: SÖZLEġMELĠ PERSONEL Atama/Tebliğ Karekter 10 Evet YYY-AA-GG Formatında olmalı

5 (Atama/Tebliğ ) Askerlik Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı 5510 Sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalıģan sigortalının (iģtirakçinin) T.C. kimlik numarası. Askerlik Nevi Sayısal 2 Evet 1:Tecilli 2:Er, ErbaĢ 3:Yedek Subay 4:Bedelli 5:Muaf 6:Yedek Subay Öğretmen 7:Er Öğretmen 8:Erlikten Yedek Subaylığa Geçen 9:Yedek Subaylıktan Erliğe Geçen 10:Ġhtiyati Askerlik BaĢlama BitiĢ tarihi Sayılmayan Gün Sayısı Yd. Subay Okulu GiriĢ Asteğmenliğe Nasp Teğmenliğe Nasp Sayısal 4 Hayır Askerlikten Sayılmayan Gün Sayısı Sınıf Dönem Sicil No Karekter 20 Hayır (Yedek Subay Okuluna GiriĢ ) (Asteğmenliğe Nasp ) (Teğmenliğe Nasp ) Yedek Subaylığa ait Sınıf, Dönem, Sicil Numarası Muafiyet Nedeni Karekter Max(100) Hayır Askerlikten Muaf olma Nedeni Yd.Sb-Er Ögrt.Görev Yeri Erlikten Yedek Subaylığa GeçiĢ Yd.Sb-Er Ögrt.Kıta Hizmeti BaĢlama Karekter Max(100) Hayır Yedek Subay Er Öğretmen Görev Yapılan Okul Adı ve Yeri YYYY-AA-GG Formatında olmalı(erlikten Yedek Subaylığa veya Yedeksubaylıktan Erliğe GeçiĢ ) (Kıta Hizmeti BaĢlama ) Yd.Sb-Er Ögrt. Kıta Hizmeti BitiĢ (Kıta Hizmeti BitiĢ )

6 Ġbraz / Ġntikal Karekter 10 Evet (Kuruma ibraz-intikal tarihi) Diğer Kurumlara Tabi Hizmet Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı 5510 Sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalıģan sigortalının (iģtirakçinin) T.C. kimlik numarası. SGK Nevi Kodu Karekter 2 Evet SGK Sicil Numarası 1: SSK Kamu 2: SSK Özel 3: Bağ-Kur 4: Yurt DıĢı Hizmetleri 5: Banka Emekli Sandıkları 6: SSK Askerlik Borçlanması 7: SSK Diğer Borçlanma 8: Bağ-Kur Askerlik Borçlanması 9: Bağ-Kur Diğer Borçlanma 10: Banka Emekli Sandık Askerlik Borçlanması 11: Banka Emekli Sandık Diğer Borçlanma Karekter 11 Evet Sosyal Güvenlik Numarası BaĢlama Karekter 10 Evet BitiĢ Karekter 10 Evet (Hizmetin baģlama tarihi) (Hizmetin bitiģ tarihi) Süre Sayısal 5 Evet Hizmetlerin prim gün sayısı. SSK Kamu ĠĢyeri Adı SSK Özel ĠĢyeri Adı Bağ-Kur Meslek Adı YurtdıĢı / Ülke Kodu Banka Sandık Kodu Karekter Max(100) Hayır Karekter Max(100) Hayır Karekter Max(100) Hayır Sayısal 2 Hayır Sayısal 2 Hayır Kamuda çalıģtığı SSK iģyeri adı Özelde çalıģtığı SSK iģyeri adı Bağkur mesleki faliyeti 1: BELÇĠKA 2: HOLLANDA 3: FRANSA 4: AVUSTURYA Ülke Kodları Alanından Alınacak Kodlar 1-Türkiye Öğretmenler Bankası A.ġ. Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Vakfı

7 Kıdem Tazminatı Ödenme Durumu Sigortalı Görevinden Ayrılma Nedeni Sayısal 1 Hayır Karekter Max(150) Hayır K.H.A. DURUMU Karekter Max(5) Kuruma Ġntikal Hayır Karekter 10 Evet 2-Türkiye Tütüncüler Bankası A.ġ. Memur ve Hizmetlileri Sosyal Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı gibi 0: HAYIR 1: EVET ""(BOġ KARAKTER): BELĠRLENEMEDĠ SSK Hizmetinden Neden Ayrıldığı 0: Değerlendirilmedi 1: Prim gün sayısının 2/3 ü oranında değerlendirildi 2: Prim gün sayısının 3/4 ü oranında değerlendirildi 3: Prim gün sayısının 4/4 ü oranında değerlendirildi 4: Belirlenemedi 5: Ġki tarih arasının tamamı değerlendirildi (Belgenin kuruma intikal tarihi) Borçlanma Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı numarası. Emekli Sicil Sayısal 9 Evet Emeklilik sicil numarası Derece Sayısal 2 Evet Borçlanmaya esas derece Kademe Sayısal 2 Evet Borçlanmaya esas kademe Ek Gösterge Sayısal 4 Evet Borçlanmaya esas ek gösterge BaĢlama Karekter 10 Evet BitiĢ Karekter 10 Evet Borçlanan Gün Sayısı Kanun numarası Borçlanılan Hizmetin BaĢlama, YYYY- AA-GG Formatında olmalı Borçlanılan Hizmetin BitiĢ,,YYYY-AA- GG Formatında olmalı Sayısal 4 Evet Borçlanılan Gün Sayısı Sayısal 4 Evet Borç nevi Karakter 2 Evet 5434: 5434 S.K. tabi borçlanma 5510: 5510 S.K. tabi borçlanma 22: PERSONEL MEVZUATINA GÖRE AYLIKSIZ ĠZĠN SÜRELERĠ(4C)

8 Toplam Borç Tutarı BORÇLANMALARI 28: 5434 S.K. GEÇĠCĠ 209 BORÇLANMASI Sayısal Evet Toplam Borç Tutarı Ödenen Tutar Sayısal Hayır Ödenen Tutar ÇalıĢtığı Kurum Adı Karakter Max(100) Evet Borçlandığı Tarihte ÇalıĢtığı Kurum Adı Kurum Ġl Karakter Max(25) Evet Kurum Ġl Kurum Ġlçe Karakter Max(25) Evet Kurum Ġlçe Tahakkuk Karakter 10 Hayır Ödeme Karakter 10 Hayır Kuruma Ġntikal Karakter 10 Evet (Borçlanma belgesinin kuruma intikal tarihi) Hizmet Cetveli Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı numarası. BaĢlama BitiĢ (Sebep Koda Göre BaĢlama yada BitiĢ Girilmeli (Sebep Koda Göre BaĢlama yada BitiĢ Girilmeli Görev Birimi Karekter Max(100) Evet Görev yaptığı Yer/Birim Unvan kodu Sayısal 6 Evet BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığından alınacak unvan kodları olacaktır. / Kurumumuzca verilmiģ olan kodlar. Yevmiye Karekter Max(20) Hayır Yevmiye ( öncesi hizmetlerde) Ücret Karekter Max(20) Hayır Ücret ( öncesi hizmetlerde) Hizmet Sınıfı Karekter 4 Evet 1 veya GĠH: GENEL ĠDARE HĠZMETLERĠ 2 veya MĠAH: MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ HĠZMETLERĠ 3 veya SH: SAĞLIK HĠZMETLERĠ 4 veya TH: TEKNĠK HĠZMETLER 5 veya EÖH: EĞĠTĠM ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ 6 veya AH: AVUKATLIK HĠZMETLERĠ

9 7 veya EH: EMNĠYET HĠZMETLERĠ 8 veya DH: DĠN HĠZMETLERĠ 9 veya YH: YARDIMCI HĠZMETLER 10 veya MĠT: MĠLLĠ ĠSTĠHBARAT TEġKĠLATI 11 veya AHS: ASKERĠ HAKĠM VE SAVCILAR 12 veya BB: BELEDĠYE BAġKANI 13 veya CU: CUMHURBAġKANI 14 veya CUM: CUMHURBAġKANLIĞI PERSONELĠ 15 veya DE: DENETĠM ELEMANLARI 16 veya DVS: DEVLET SANATÇILARI 17 veya HS: HAKĠM VE SAVCILAR 18 veya MB: MERKEZ BANKASI 19 veya MV: MĠLLETVEKĠLĠ 20 veya ÖÜ: ÖĞRETĠM ÜYELERĠ 21 veya SAY: SAYIġTAY ÜYELERĠ VE MESLEK MENSUPLARI 22 veya TBM: TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ PERSONELĠ 23 veya TRT: TÜRKĠYE RADYO TELEVĠZYON KURUMU 24 veya TSK: TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠ 25 veya YÖK: ÖĞRETĠM ÜYELERĠ 26 veya YSH: YARDIMCI SAĞLIK HĠZMETLERĠ 27 veya ÖGO: ÖĞRETĠM GÖREVLĠLERĠ VE OKUTMANLAR 28 veya ÖY: ÖĞRETĠM YARDIMCILARI 29 veya SÖZ: SÖZLEġMELĠ PERSONEL Kadro Derece Sayısal 2 Evet Kadro derecesi Ödeme Derece Sayısal 2 Evet Ödenen Derece Ödeme Kademe Sayısal 1 Evet Ödenen Kademe Ödeme Ek Gösterge KazanılmıĢ Hak aylığı Derece KazanılmıĢ Hak aylığı Kademe KazanılmıĢ Hak aylığı Ek Gösterge Emekli Keseneği Derece Sayısal 4 Evet Ödenen Ek Gösterge Sayısal 2 Evet KazanılmıĢ Hak Aylığı Derece Sayısal 1 Evet KazanılmıĢ Hak Aylığı Kademe Sayısal 4 Evet KazanılmıĢ Hak Aylığı Ek Gösterge Sayısal 2 Evet Emekliliğe Esas Derece Emekli Keseneği Sayısal 1 Evet Emekliliğe Esas Kademe

10 Kademe Emekli Keseneği Ek Gösterge Sayısal 4 Evet Emekliliğe Esas Gösterge Sebep Kod Sayısal 4 Evet Kurum Onay Karakter 10 Evet 1: AÇIKTAN ATAMA (ĠLK DEFA) 2: AÇIKTAN ATAMA (TEKRAR) 3: AÇIKTAN ATAMA (MAHKEME KARARI GEREĞĠNCE) 4: TERFĠ (E.K.E.A. KADEME ĠLERLEME)657/64. MAD. 5: TERFĠ (E.K.E.A. DERECE ĠLERLEME)657/68. MAD. A FIK. 6: TERFĠ (K.H.A. KADEME ĠLERLEME)657/64. MAD 7: TERFĠ (K.H.A. DERECE ĠLERLEME)657/68. MAD. A FIK. 8: TERFĠ (ÖDEMEYE ESAS DERECE ĠLERLEME) 9: TERFĠ (ÖDEMEYE ESAS DERECE ĠLERLEME) 657/68. MAD. B FIK Hizmet Sebep Kodları Alanından Alınacak Kodlar (Ġntibak onayının alındığı tarih) Tazminat Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı 5510 Sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalıģan sigortalının (iģtirakçinin) T.C. kimlik numarası. Unvan Kod Sayısal 6 Evet BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığından alınacak unvan kodları olacaktır. Makam Tazminatı Sayısal 5 Hayır Sigortalının Makam Tazminatı Göstergesi. Görev Tazminatı Sayısal 5 Hayır Sigortalının Görev Tazminatı Göstergesi. Temsil Tazminatı Sayısal 5 Hayır Sigortalının Temsil Tazminatı Göstergesi. Kadrosuzluk Tazminatı Sigortalının Tazminat Sayısal 5 Hayır Kadrosuzluk Tazminatı Oranı Karekter 10 Evet (Tazminat baģlama tarihi) Sigortalının

11 Tazminat BitiĢ Kurum Onay Karekter 10 Evet (Tazminat bitiģ tarihi) (Atama-tebliğ tarihi) Açık Süre Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı numarası. Açığa alınma Ģekli Ġade Ģekli / Nedeni Sayısal 2 Evet Sayısal 2 Evet 1: AÇIĞA ALINMA/GÖREVDEN UZAKLAġTIRILMA 2: TUTUKLAMA 3: HAPĠS 4: AÇIĞA ALINIP DAHA SONRA GÖREVE SON 5: GÖREVĠNE SON VERĠLME 6: 1402 S.SIKIYÖNETĠM K.GÖRE GÖREVE SON 7: AÇIĞA ALINIP 1402 S.SIKIYÖNETĠM K.GÖRE GÖREVE SON Açık süre 1 ise 1: GÖREVE ĠADE 2: GÖREVE SON 3: EMEKLĠLĠK 4: ĠSTĠFA 5: VEFAT 6: KAMU ĠDARESĠ DIġI NAKĠL Açık süre 2 ise 1: GÖREVE ĠADE 2: GÖREVE SON 3: EMEKLĠLĠK 4: ĠSTĠFA 5: VEFAT 6: KAMU ĠDARESĠ DIġI NAKĠL Açık süre 3 ise 1: GÖREVE ĠADE 2: GÖREVE SON 3: EMEKLĠLĠK 4: ĠSTĠFA 5: VEFAT 6: KAMU ĠDARESĠ DIġI NAKĠL Açık süre 4 ise 1:GÖREVE MAHKEME KARARI ĠLE ĠADE

12 Hizmet alma durumu Sayısal 2 Evet 2: AF KANUNUNA GÖRE GÖREVE ĠADE 3: YÜKSEK DĠSĠPLĠN KURULU KARARININ ĠPTALĠ ÜZERĠNE 4: GÖREVE ĠADE EDĠLMEMESĠNE ĠLĠġKĠN ĠġLEMĠN ĠPTALĠ Açık süre 5 ise 1: GÖREVE MAHKEME KARARI ĠLE ĠADE 2: AF KANUNUNA GÖRE GÖREVE ĠADE 3: YÜKSEK DĠSĠPLĠN KURULU KARARININ ĠPTALĠ ÜZERĠNE 4: GÖREVE ĠADE EDĠLMEMESĠNE ĠLĠġKĠN ĠġLEMĠN ĠPTALĠ Açık süre 6 ise 1: SAKINCALILIK HALĠNĠN KALDIRILMASI ÜZERĠNE ĠADE 2: DANIġTAY ĠÇTĠHADLERĠ BĠRLEġTĠRME KURUL KARARI 3: GÖREVE ĠADE EDĠLMEMESĠNE ĠLĠġKĠN ĠġLEMĠN ĠPTALĠ 4: AÇIKTAN ATAMA Açık süre 7 ise 1:SAKINCALILIK HALĠNĠN KALDIRILMASI ÜZERĠNE ĠADE 2: DANIġTAY ĠÇTĠHADLERĠ BĠRLEġTĠRME KURUL KARARI 3: GÖREVE ĠADE EDĠLMEMESĠNE ĠLĠġKĠN ĠġLEMĠN ĠPTALĠ 4: AÇIKTAN ATAMA Açık süre 1 ise 1:Tam olarak 2:1/2 oranında 3:Hiç Açık süre 2 ise 1:Tam olarak 2:1/2 oranında 3:Hiç Açık süre 3 ise 1:Tam olarak 2:1/2 oranında 3:Hiç Açık süre 4 ise 1:Tam olarak 2:1/2 oranında 3:Açık süre 1/2,göreve son tam olarak 4:Hiç 5:Açık süre 1/2 oranında 6:1/2 oranında iade isteminde bulunduğu tarih ile göreve baģladığı tarih tam 7:Ġade isteminde bulunduğu tarih ile göreve baģladığı tarih tam

13 Açık süre 5 ise 1:Tam olarak 2:Hiç 3:Ġade isteminde bulunduğu tarih ile göreve baģladığı tarih arası tam Açık süre 6 ise 1:Tam olarak 2:Hiç 3:Ġçtihad kararına göre belirli tarih arası tam 4:Ġade isteminde bulunduğu tarih ile göreve baģladığı tarih Açık süre 7 ise 1: Tam olarak 2:1/2 oranında 3:Açık süre 1/2,göreve son tam olarak 4:Hiç 5:1/2 oranında ve içtihad kararına göre belirli tarih arası tam 6:Ġçtihad kararına göre belirli tarih arası tam 7:1/2 oranında iade isteminde bulunduğu tarih ile göreve baģladığı tarih tam 8:Ġade isteminde bulunduğu tarih ile göreve baģladığı tarih tam Önemli Not: Husus alanındaki aylık ve keseneklere iliģkin açıklamalar için ilgili metnin tamamı alınmalıdır Husus Karekter Max(340) Evet 1:HĠÇ AYLIK ÖDENMEDĠ 2:AYLIK VE KESENEKLERE AĠT KAYIT BULUNAMADI 3:AYLIK VE KESENEKLERE AĠT KAYITLAR ARġĠVDE YANGIN, SU BASMASI VEYA SEL,DEPREM GĠBĠ NEDENLERLE BULUNAMADI. 4:2/3 ORANINDAKĠ AYLIKLARI ÖDENĠP, 1/2 ORANINDAKĠ EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ. 5:2/3 ORANINDAKĠ AYLIKLARI ÖDENĠP, 1/2 ORANINDAKĠ EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI, GÖREVE ĠADE EDĠLDĠĞĠ TARĠHTE 1/3 ORANINDAKĠ AYLIKLARI ÖDENĠP, 1/2 ORANINDAKĠ EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ. 6:AYLIKLARI TAM OLARAK ÖDENĠP EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI TAM OLARAK GÖNDERĠLDĠ. 7:2/3 ORANINDAKĠ AYLIKLARI ÖDENĠP, 1/2 ORANINDAKĠ EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ

14 GÖREVE ĠADE EDĠLDĠĞĠ TARĠHTE NOKSAN ÖDENEN 1/3 ORANINDAKĠ AYLIKLARI ÖDENĠP GÖREVE SON OLARAK GEÇEN SÜREYE AĠT AYLIKLARI TAM ÖDENĠP, 1/2 ORANINDAKĠ EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI KESENEKLERĠ ĠLE GÖREVE SON DAKĠ KESENEKLERĠ TAM OLARAK GÖNDERĠLDĠ. 8:2/3 ORANINDAKĠ AYLIKLARI ÖDENĠP, 1/2 ORANINDAKĠ EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ. GÖREVE ĠADE ĠSTEMĠNDE BULUNDUĞU TARĠH ĠLE GÖREVE ĠADE EDĠLDĠĞĠ TARĠH ARASINDAKĠ SÜREYE AĠT AYLIKLARI ÖDENĠP EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ. 9:GÖREVE ĠADE ĠSTEMĠNDE BULUNDUĞU TARĠH ĠLE GÖREVE ĠADE EDĠLDĠĞĠ TARĠH ARASINDAKĠ SÜREYE AĠT AYLIKLARI ÖDENĠP EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ. 10:2/3 ORANINDAKĠ AYLIKLARI ÖDENĠP, 1/2 ORANINDAKĠ EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ SAKINCASI KALDIRILINCA GÖREVE ĠADE EDĠLDĠĞĠ TARĠHTE NOKSAN ÖDENEN 1/3 ORANINDAKĠ AYLIKLARI ÖDENĠP GÖREVE SON OLARAK GEÇEN SÜREYE AĠT AYLIKLARI TAM ÖDENĠP, 1/2 ORANINDAKĠ EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI KESENEKLERĠ ĠLE GÖREVE SON DAKĠ KESENEKLERĠ TAM OLARAK GÖNDERĠLDĠ. 11:SAKINCASI KALDIRILMASI ÜZERĠNE GÖREVE ĠADE EDĠLDĠĞĠ TARĠHTE AYLIKLARI TAM ÖDENĠP, EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI TAM OLARAK GÖNDERĠLDĠ. 12:DANIġTAY ĠÇTĠHADLERĠ BĠRLEġTĠRME KURULU KARARI GEREĞĠNCE / TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ SÜREYE AĠT AYLIKLARI TAM OLARAK ÖDENĠP KESENEK VE KURUM KARġILIKLARI TAM OLARAK GÖNDERĠLMĠġTĠR. 13:2/3 ORANINDAKĠ AYLIKLARI ÖDENĠP,

15 Açığa alınma tarihi Göreve Son tarihi Görev iade isteminde bul. tarih Göreve iade edildiği tarih 1/2 ORANINDAKĠ EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ. DANIġTAY ĠÇTĠHADLERĠ BĠRLEġTĠRME KURULU KARARI GEREĞĠNCE / TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ SÜREYE AĠT AYLIKLARI TAM OLARAK ÖDENĠP KESENEK VE KURUM KARġILIKLARI TAM OLARAK GÖNDERĠLMĠġTĠR 14:TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ SÜREYE AĠT AYLIKLARI TAM OLARAK ÖDENĠP KESENEK VE KURUM KARġILIKLARI TAM OLARAK GÖNDERĠLMĠġTĠR 15:GÖREV YAPTIĞI ĠLDE SIKIYÖNETĠMĠN KALDIRILMASI ÜZERĠNE GÖREVE ĠADE ĠSTEMĠNDE BULUNDUĞU TARĠH ĠLE GÖREVE ĠADE EDĠLDĠĞĠ TARĠH ARASINDAKĠ SÜREYE AĠT AYLIKLARI ÖDENĠP EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ. 16:2/3 ORANINDAKĠ AYLIKLARI ÖDENĠP, 1/2 ORANINDAKĠ EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ. GÖREV YAPTIĞI ĠLDE SIKIYÖNETĠMĠN KALDIRILMASI ÜZERĠNE GÖREVE ĠADE ĠSTEMĠNDE BULUNDUĞU TARĠH ĠLE GÖREVE ĠADE EDĠLDĠĞĠ TARĠH ARASINDAKĠ SÜREYE AĠT AYLIKLARI ÖDENĠP EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ. 17: MAHKEME KARARI GEREĞĠNCE / TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ SÜREYE AĠT AYLIKLARI ÖDENĠP, EMEKLĠ KESENEĞĠ VE KURUM KARġILIKLARI GÖNDERĠLDĠ. 18: Mahkeme adı, tarihi ve sayısı ve kararı içeren text (Açık sürelerin konusuna göre ilgili tarihler girilmeli)

16 Sıkıyönetimin kaldırıldığı tarih Açıktan atandığı tarih Açık aylık baģlama tarihi Açık aylık bitiģ tarihi Göreve son aylık baģlama tarihi Göreve son aylık bitiģ tarihi Son/Toplu Aylık Ödeme Karekter 10 Evet Ġtibari Hizmet Müddeti Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı T.C.Kimlik No Sayısal 11 Evet numarası. Nevi Sayısal 2 Evet BaĢlama 1: Ġtibari süresi 2: Uçucu süresi 3: Dalgıç süresi 4: Kurbağa adam süresi 5: Pilot 6: Denizaltıcı 7: ParaĢütcüler 8: YurtdıĢı Karekter 10 Evet BitiĢ Diğer Mahkeme Bilgileri Toplu Veri GiriĢ Formatı

17 numarası. Mahkeme Adı Karekter Max(150) Evet Kararın hangi mahkeme tarafından verildiği. Sebep Karekter 4 Evet 1:Doğum DeğiĢikliği (YaĢ Tashihi) 2:Ad, soyad değiģikliği 3: Kazai RüĢt 4: Ġdari Kayıt Düzeltme 5: Ġntibaka ĠliĢkin Mahkeme Kararı Karar Karar Sayısı Sayısal 5 Hayır KesinleĢme Asıl Doğum Tashih Mahkemenin karar sayısı (Yılı yazılmadan sadece sayı kısmı) (Karar kesinleģme tarihi) (Eski doğum tarihi) (Yeni doğum tarihi) Asıl Ad Karekter Max(50) Hayır Asıl adı (Eski adı) Asıl Soyad Karekter Max(50) Hayır Asıl soyadı (Eski soyadı) Tashih Ad Karekter Max(50) Hayır Mahkeme kararınca düzeltilen yeni adı Tashih Soyad Karekter Max(50) Hayır Mahkeme kararınca düzeltilen yeni soyadı Geçerli Doğum (Emeklilikte geçerli doğum tarihi) Açıklama Karekter Max(150) Hayır Düzeltmeye esas tarih varsa sayı açıklama Gün Sayısı Sayısal 5 Hayır Ġntibakta Değerlendirilen Gün Sayısı Kurum Onay Karakter 10 Evet (Belgenin kuruma intikal tarihi)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigortalı Hizmet Daire Başkanlığı 2013

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigortalı Hizmet Daire Başkanlığı 2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigortalı Hizmet Daire Başkanlığı 2013 HİTAP VERİ GİRİŞ VE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 4 Aralık 2013 2 HİTAP PROGRAMI GİRİŞ EKRANI HİTAP PROGRAMI GİRİŞ EKRANI

Detaylı

HİTAP HİZMET TAKİP PROGRAMI VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU

HİTAP HİZMET TAKİP PROGRAMI VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU 1 HİTAP HİZMET TAKİP PROGRAMI VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU 2 HİTAP İLETİŞİM BİLGİLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının,

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının, DIŞ GENELGE(143) Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının hesabı ve Sandığa gönderilme şekil ve süreleri konularında kurumlarca ve tediye merkezlerince yapılan işlemlerde hatalar olduğu gözlendiğinden

Detaylı

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi...

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi... KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi...3 2-Kesenek Bilgi Sistemine Giriş...4 3-Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Rehberlik Hizmetleri Bizzat

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V.

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V. ÖNSÖZ Globalleşen dünyada bütün ülkeler sağlık düzeyini iyileştirmek amacıyla en iyi sistemlerini uygulamak, düzenleme ve iyi neticeler almak için yarışmakta gelişmiş sağlık düzeyine ulaşmak ve insanların

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur? 4/c ve İştirakçilik (Emekli Sandığı) 1- Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya (5510 sayılı Kanuna) göre

Detaylı

657 Sayılı Kanun Hükümleri

657 Sayılı Kanun Hükümleri 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) TORBA KANUN Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 657 Sayılı Kanun Hükümleri 1 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) AĞUSTOS - 2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU AĞUSTOS 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 in in Pasaport 912020000 Pasaport Çıkarma Süre Uzatma 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Çıkarma Süre Uzatma Talepleri Talepleri 1 Yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili Yönetim Kararı yada lük

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, KADEME İLERLEMESİ Kademe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 38'inci maddesinde; "Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ)

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK

Detaylı