ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ"

Transkript

1 ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU Eğitim, toplumsal yapının en temel sistemlerinden biridir ve diğer toplumsal sistemlerle sürekli etkileşim halindedir. Diğer toplumsal kurumlarda meydana gelen değişmeler, eğitimi belirli bir yönde değişmeye zorladığı gibi, eğitim yoluyla da toplumsal kurumların istenen ve planlanan yönde değişmesi sağlanmaktadır. Eğitim yoluyla, bir yandan toplumun mevcut kültürü yeni kuşaklara aktarılırken diğer yandan da yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneği geliştirilerek kültüre yeni değerler, görüşler katılmakta; kültürün gelişimi sağlanmaktadır. Ayrıca eğitim, ekonominin gereksinim duyduğu iyi üretici, iyi tüketici davranışlarına sahip bireyler yetiştirmekte ve bireyin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Başka bir deyişle, eğitimin toplumsal, siyasal, ekonomik gelişmeyi sağlama ve bireyi geliştirme gibi işgörüleri bulunmaktadır. Eğitim sisteminin bu işgörüleri yerine getirmesi, büyük ölçüde sistemin işlemesinde önemli rolü olan öğretmenin niteliğine bağlı bulunmaktadır. Öğretmenin niteliğini de Öğretmen yetiştirme politikası ve bununla ilgili uygu-lamalar belirlemektedir. Öğretmenin niceliği, eğitim sisteminin başarılı ya da başarısız kılacak etmenlerin önünde yer almaktadır. Bu nedenlerle hizmet öncesinde öğretmenlerin istendik niteliklerle yetiştirilmeleri gerekmektedir. Hangi düzey ve türde olursa olsun hizmet öncesinde öğretmen yetiştirmenin üç alanı kapsadığı kabul edilmektedir. Bunlar, «genel kültür», «öğretmenlik bilgisi» ve «alan bilgisidir». (1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, madde 43). Genel kültür, öğretmen adayının öncelikle, eğitimin toplumsal..'siyasal, ekonomik gelişmeyi sağlama ve bireyi geliştirme işgörülerini yerine getirmesi için gerekli plan davranışları kazanmasına yardım eden bir alandır Bu alan, bireyin kendi kültüründe etkin bir şekilde yaşamasını," başkaları ile etkili iletişim kurmasını farklı toplumların kültürel değerlerini anla-masını ve çeşitli konu atanlarına ilişkin temel kavram ve ilkeleri kazanmasını sağlamaktadır (Dresel, 1971, s. 153; Kısakürek, 1981, s. 7-8). Öğretmen adaylarına hizmet öncesinde yapılacak genel kültür kazandırma çalışmaları, doğa bilimlerine ve sosyal bilimlere ilişkin bilgi, beceri, değer ve tutumları kazandırmalıdır. Özgür ve demokratik bir toplumda yaşamanın gerektirdiği düşünce ve davranışları benimsetmeli, kendi kültürel mirasını tanımasını ve geliştirmesini sağlamalıdır. Bir başka deyişle, toplumun beklentilerini, amaçlarını, politik yapısını, sosyal kurumlarını anlamasına yardım etmelidir. Ayrıca geniş bir dünya görüşü kazandırarak farklı toplumların kültürleri hakkındaki yargılarına rehberlik etmeli ve bireyler arasında etkili iletişim kurup geliştirmesine yardımcı olmalıdır (Mayew, 1977, s. B-11; Oğuzkan, s. 7-30) Geleceğin nesillerinin yetiştirilmesinde çok önemli sorumluluklar yüklenecek öğretmen adaylarının basanlarında, genel kültür kazandırma çabalarının önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştirmede genel kültür kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden hangisinin daha etkili olduğunu belirlemek, öğretmen yetiştirme politikasına ışık tutmak ve kaynakların verimli olarak işe koşulmasını sağlamak bakımından önem taşımaktadır.

2 Öğretmen adaylarına genel kültür kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililik derecelerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırmada, hem fen-edebiyat hem de eğitim fakültesi bulunan üniversiteler belirlenmiştir. Daha sonra bu üniversitelerin fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin her ikisinde de bulunan alanlar saptanmıştır. Araştırma, söz konusu üniversitelerde bulunan fakültelerin, belirlenen alanlardan mezun olup Millî Eğitim Bakanlığı'nın 1987 yılı «Öğretmenlik İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavı»na başvuran adaylar üzerinde yürütül müştür. Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri mezunlarından Milli Eğitim Bakanlığı «Öğretmenlik İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavı»na başvuran aday sayısı çok az olduğundan bu iki üniversite araştırma kapsamından çıkarılmıştır; Bu araştırmada üzerinde çalışılan gruplar ve gruplardaki kişi sayıları Tablo 1'de verilmektedir. Tablo - 1. Araştırmada Üzerinde Çalışılan Gruplar ve Bu Gruplardaki Kişi Sayıları (*) Üniversite Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Atatürk Dicle Gazi Hacettepe Karadeniz Teknik Ondokuz Mayıs Selçuk Ege-Dokuz Eylül TOPLAM (*) Bu sayıların her üniversite içinde alanlara göre dağılışı bulguların incelendiği bölümde verilmektedir. Araştırmada kullanılan veriler, adayların 1887 Millî Eğitim Bakanlığı «Öğretmenlik İçin Mecburi, Yeterlik ve Yarışma Sınavı»nda kullanılan Genel Kültür Testinden elde ettikleri ham puanlardan oluşmaktadır. Verilerin analizinde ikiden fazla grubu ilgilendiren karşılaştırmalarda varyans ana!izi(winer, 1971, bölüm 6.8), iki grubu ilgilendiren karşılaştırmalarda ise t testi kullanılmıştır. Karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. BULGULAR Bu araştırmada, yukarda da belirtildiği gibi, öğretmen adaylarına ge-nel kültür kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden hangisinin daha etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

3 Genel Kültür Testi her alan için aynı olduğundan önce alan ayrımı yapılmadan tüm üniversitelerdeki fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri karşılaştırılmıştır. Daha sonra her üniversite için ayrı olmak üzere alanlar dü-zeyinde karşılaştırmalar yapılmıştır. KarşılaştırmaIarın ilkinde üniversite, sonrakilerde ise alan farkından gelen etkileri dışarıda tutmak için iki yönlü analizi yapılmış; F değer!erinin anlamlı çıktığı kullanılarak,farkın kaynağına inilmeye çalışılmıştır. Tüm üniversitelerin Genel Kültür Testi puanları ile ilgili aritmetik ortalama ve standart sapmalar Tablo 2'de verilmiştir. Tablo - 2. Değişik Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinden Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Üniversite Atatürk , Dicle , Gazi Hacettepe Karadeniz Teknik Ondokuz Mayıs Selçuk Ege-Dokuz Eylül , , (*) Koyu renkli ortalamalarla ilgili durum daha sonra ele alınmaktadır. Tablo 2'deki bilgiler Genel Kültür Testi puanları ortalamalarının fakülteden fakülteye değiştiği, ancak bu ortalamalar arasındaki farkın bazı üniversitelerde fen-edebiyat, bazılarında ise eğitim fakültesi lehine olduğu iz-lenimini vermektedir. Üniversiteler arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Tablo - 3. Değişik Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinden Mezun olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Analizi Üniversite

4 Fakülteler Grup İçi Tablo 3'teki varyans analizi sonuçları, Genel Kültür Testi puanları için anlamlı bir üniversite-fakülte etkileşimi olduğunu göstermektedir.bu durumda, Genel Kültür Testi puanı bakımından fakülteler arasındaki fark üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Hangi fakülteyle ilgili ortalamanın hangi üniversitelerde daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortala-malar t testiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar Atatürk ve Selçuk Üniversitelerinde fen-edebiyat fakültesi ortalamalarının, Dicle, Gazi ve On-dokuz Mayıs Üniversitelerinde ise eğitim fakülteleri ortalamalarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, Tablo 2'de diğerinden daha yüksek olan ortalamalar koyu renkle belirtilmiştir (Senemoğlu, 1989). Genel Kültür Testi puanlan bakımından her üniversite içinde alanlar düzeyinde yapılan karşılaştırmalar, aşağıda üniversitelerin alfabetik sırasıyla verilmektedir. 1. Atatürk Atatürk 'nin fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinde ortak olan alanlardan mezun plan öğretmen adaylarının Genel Kültür, Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 4'teki bilgiler, Genel Kültür Testi ortalamalarının fakülteden fakülteye ve alandan alana değiştiği izlenimini vermektedir. arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgilidir. Tablo - 4. Atatürk Fen-Edebiyat ve Eğitim, Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Târih Coğrafya Matematik Fizik Kimya Biyoloji Almanca Fransızca

5 İngilizce Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırıl dığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Tablo - 5. Atatürk üniversitesi Fen-Edebiyat ve nindeğişik ından Mezun Olan öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlarının Analizi Fakülteler Grup İçi Tablo 5'teki varyans analizi sonuçlan, Genel Kültür Testi puanları için anlamlı bir alanfakülte etkileşimi olduğunu göstermektedir. Bu durumda, Genel Kültür Testi puanlan bakımından fakülteler arasındaki fark alandan alana değişmektedir. Hangi fakülte ile ilgili ortalamaların hangi alanlarda daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortalamalar t testi ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, Türk Dili ve Edebiyatı, Almanca ve Fransızca alanlarında Fen-Edebiyat fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının,genel Kültür Testi puanı ortalamalarının eğitim fakültesi mezunlarından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, tablo 4;te diğerinden daha yüksek olan ortalamalar koyu renkle gösterilmiştir. 2. Dicle Dicle fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin her ikisinde de bulunan alanlardan mezun olan öğretmen adaylarının Genel: Kültür Testi puanları ile ilgili aritmetik ortalama ve standart sapmalar Tablo 6'da verilmiştir. Tablo - 6. Dicle Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Gene! Kültür Testi Puanları Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Fizik Kimya Biyoloji Tablo 6'daki bilgiler, Genel Kültür Testi ortalamalarının fakülteden fa külteye değiştiği ve bu ortalamalar arasındaki farkın da tüm alanlarda eğitim fakültesi lehine olduğu izlenimini vermektedir. arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim

6 fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırıldığında aşağı daki sonuçlar elde edilmiştir (Tablo - 7). Tablo - 7. Dicle Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Analizi Fakülteler Grup İçi Tablo 7'deki varyans analizi sonuçları Genel Kültür Testi puanlan için anlamlı bir alanfakülte etkileşimi olduğunu gösteren kanıt sağlamamaktadır. Sadece fakülteler arasında fark olduğu gözlenmektedir. Hangi fakülte ile ilgili ortalamaların daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortalamalar t testiyle karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmalar, biyoloji ve fizik alanlarında eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puan ortalamalarının, Fen-Edebiyat fakültesi mezunlarından da-ha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, Tablo 6'da diğerinden daha yüksek ortalamalar koyu renkle gösterilmiştir. 3. Gazi Gazi fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo - 8'de verilmiştir. Tablo - 8. Gazi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Fizik Kimya Biyoloji Tablo - 8'deki bilgiler, Genel Kültür Testi ortalamalarının fakülteden fakülteye değiştiğini ve bu ortalamalar arasındaki farkın da genellikle eğitim fakültesi lehine olduğu izlenimini vermektedir. arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleriyle ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Tablo - 9. Gazi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlarının Analizi

7 Fakülteler Grup İçi Tablo 9'daki varyans analizi sonuçları incelendiğinde, Genel Kültür Testi puanları için anlamlı bir alan fakülte etkileşimi olduğunu gösterebilir kanıt bulunmamakta sadece fakülteler arasında bir fark olduğu görülmektedir. Hangi fakülte ile ilgili ortalamaların daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortalamalar testiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, matematik ve biyoloji alanlarında eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanı ortalamalarının, fen-edebiyat fakültesi mezunlarından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum Tablo 8'de diğerinden daha yüksek olan ortalama koyu renkle gösterilmiş. 4. Hacettepe Hacettepe fen, edebiyat ve eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo - 10'da verilmiştir. Tablo Hacettepe Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Biyoloji Almanca Tablo 10'daki bilgiler, Gene! Kültü Testi puanları ortalamalarının bir fakülteden diğerine büyük ölçüde değişmediği izlenimini vermektedir. Bununla birlikte, alanlar arasındaki farklar ayrı tutularak, fen edebiyat ve eğitim, fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizî ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 11'de verilmiştir. Tablo Hacettepe Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik alanlarından Mezun Olan Öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Analizi

8 Fakülteler Grup İçi Tablo 11'deki varyans analizi sonuçları Genel Kültür Testi puanları için ne anlamlı bir alan-fakülte etkileşimi ne de fakülteler arasında fark olduğuna ilişkin kanıt sağlamaktadır. Sadece bir alan farkı bulunduğu anlaşıl maktadır. 5. Karadeniz Teknik Karadeniz Teknik fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 12'de verilmiştir. Tablo Karadeniz Teknik Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Fizik Kimya Tablo 12'deki bilgiler, Genel Kültür Testi puan ortalamalarının bir fa-külteden diğerine çok az değiştiği izlenimini vermektedir. Bununla birlikte alanlar arasındaki,farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 13'te verilmiştir. Tablo Karadeniz Teknik Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlarının Analizi Fakülteler 35, , Grup İçi Tablo 13'teki varyans analizi sonuçları Genel Kültür Testi puanlan için ne anlamlı bir alanfakülte etkileşimi ne de fakülteler arasında fark olduğuna ilişkin bir kanıt sağlamaktadır.

9 6. Ondokuz Mayıs Ondokuz Mayıs fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 14'te verilmiştir. Tablo -14 Ondokuz Mayıs Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Fizik Kimya Biyoloji Tablo 14'teki bilgiler, Genel-Kültür Testi puanı ortalamalarının bir fa-külteden diğerine ve alandan alana değiştiği izlenimini vermektedir. arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo 15'te-verilmiştir. Tablo Ondokuz Mayıs Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlarının Analizi Fakülteler Grup İçi Tablo 15 teki varyans analizi sonuçları incelendiğinde, anlamlı bir alan fakülte etkileşimi olduğu görülmektedir. Bu durumda Genel Kültür Testi puanı bakımından fakülteler arasındaki fark alandan alana değişmektedir. Hangi fakülte ile ilgili ortalamaların hangi alanlarda daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortalamalar t testiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, matematik alanında eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür testi puanı ortalamasının, fen-edebiyat fakültesinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, tablo142te diğerinden daha yüksek olan ortalama koyu renkle gösterilmiştir. 7. Selçuk

10 Selçuk fen-edebiyat ve eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 16'da verilmiştir. Tablo Selçuk Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edeb Tarih Matematik Fizik Kimya Biyoloji Almanca İngilizce Tablo 16'daki bilgiler Genel Kültür Testi puanı ortalamalarının fakülteye ve alandan alana değiştiği izlenimini vermektedir. arasındaki farklar ayrı tutularak fenedebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi i!e karsılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 17'de verilmiştir. Tablo Selçuk Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlarının Analizi Fakülteler : , Grup İçi Tablo 17'deki varyans analizi sonuçlan Genel Kültür Testi puanları için anlamlı bir alan fakülte etkileşimi olduğunu gösteren kanıt sağlamamaktadır. Ancak, fakülteler ve alanlar arasında bu bakımdan fark olduğu görülmektedir. Hangi fakülte ile ilgili ortalamaların daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortalamalar testiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, fen-edebiyat fakültesi İngilizce alanından mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanı ortalamasının, eğitim fakültesinin ilgili alanından mezun olanlardan daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, Tablo 16'da diğerinden yüksek olan ortalama koyu renkle gösterilmiştir.

11 8. Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri fen ve edebiyat fakülteleri ile Dokuz Eylül 'nin eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 18'de verilmiştir. Tablo Ege nin Fen «e Edebiyat Fakülteleri ile Dokuz Eylül üniversitesinin Eğitim Fakültesinin Değişik ından Mezun Olan öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlan Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edeb Coğrafya Matematik Fizik Kimya Biyoloji Almanca İngilizce , Tablo 18'deki bilgiler Genel Kültür Testi puanı ortalamalarının fakülteden fakülteye fazlaca değişmediği, ancak alandan alana değiştiği izlenimini vermektedir. arasındaki farklar ayrı tutularak fen, edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir Tablo Ege 'nin Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile Dokuz Eylül 'nin Eğitim Fakültesinin Değişik ından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Analizi Fakülteler Grup İçi Tablo 19'daki varyans analizi sonuçları anlamlı bir,alan fakülte etkileşimi olduğunu göstermektedir. Bu durumda fakülteler arası farkın alan dan alana değiştiği anlaşılmaktadır. Hangi fakülte ile ilgili:genel Kültür Testi Puanı ortalamasının hangi alanlarda daha yüksek olduğunu belirlemek için ortalamalar t testiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, edebiyat fakültesindeki İngilizce alanından mezun olan adayların

12 Genel Kültür Testi puanlarının eğitim fakültesindeki İngilizce mezunlarından daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. TARTIŞMA VE YORUM Bu bölümde araştırma problemine ilişkin bulgular birleştirilerek yorumlanmaktadır. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının genel kültür kazandırma bakımından fenedebiyat ve eğitim fakültelerinden hangisinin daha etkili olduğu.belirlenmeye çalışılmıştır. Bu soruyu cevaplamak için önce alan ayrımı yapılmadan bütün üniversitelerdeki fenedebiyat ve eğitim fakülteleri karşılaştırılmış, daha sonra her üniversitenin kendi içinde alanlar düzeyinde karşılaştırmalar yapılmıştır. Öğretmen adaylarına «genel kültür» kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri arasındaki farkın üniversiteden üniversiteye değiştiği anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, Atatürk ve. Selçuk Üniversitelerinde fen-edebiyat fakülteleri, Dicle, Gazi ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinde ise eğitim fakülteleri daha etkili görünmektedir. (Bakınız Tablo 2 ve 3). Bu nedenle, Genel Kültür Testi puanı bakımından öğretmen yetiştirmede fen edebiyat ya da eğitim fakültesi daha etkilidir demek mümkün görünmemektedir (Senemoğlu, 1989). Her üniversite içinde, genel kültür bakımından fakülteler arasındaki fark alanlar düzeyinde incelendiğinde bazı ilginç durumlarla' karşılaşılmak tadır. Bir üniversite içindeki bir fakültenin tüm alanlarda, genel kültür kazandırma bakımından diğer fakülteden daha üstün olduğunu söylemek mümkün görünmemekte; aynı üniversitedeki iki fakülte arasındaki fark alandan alana değişebilmektedir. Atatürk nin fen-edebiyat fakültesindeki Türk Dili ve Edebiyatı, Almanca ve.fransızca alanları, Genel Kültür Testi puanı bakımından aynı üniversitenin eğitim fakültesindeki ilgili alanlardan daha etkili görünmektedir (Bakınız Tablo 4 ve 5). Atatürk 'nde, öğretmen adaylarına genel, kültür.kazandırma bakımından tüm alanlarda belli. Bir fakültenin etkili olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Dicle.'nin eğitim fakültesindeki alanların Genel Kültür Testi puanı bakımından fen-edebiyat fakültesindeki alanlardan daha etkili olduğu görülmektedir (Bakınız Tablo 6 ve 7). Ancak eğitim fakültesi lehindeki bu farkın fizik ve biyoloji alanlarındaki mezunların Genel Kültür Testi puanlarının yüksek olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Dicle üniversitesinde olduğu gibi, Gazi 'nde de eğitim fakültesindeki alanların, Genel Kültür Testi puanı bakımından fen-edebiyat fakültesindeki alanlardan daha etkili olduğu görülmektedir (Bakınız Tablo 8 ve 9) Gazi nin eğitim fakültesi lehindeki bu farkın ise matematik ve biyoloji alanlarındaki mezunların Genel Kültür Testi puanlarının yük sek elmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarına gene! kültür kazandırma bakımından.hacet- tepe 'nden-edebiyat ve eğitim fakültesinden birinin diğerlerinden daha etkili olduğuna ilişkin herhangi bir. kanıt bulunmamaktadır. (Bakınız Tablo 10 ve 11). Karadeniz Teknik için de Hacettepe ndekine benzer bir durum söz konusudur. Öğretmen adaylarına genel kültür kazandırma bakımından idari fakülteler arasında fark olduğunu gösteren bir kanıt bulunmamaktadır (Bakınız Tablo.12 ve 13). Ondokuz Mayıs 'ndeki matematik alanı, Genel Kültür Testi. puanı bakımından aynı, üniversitenin fen-edebiyat fakültesindeki ilgili alandan daha etkili görünmektedir (Bakınız Tablo 14 ve 15).

13 Ondokuz Mayıs 'nde öğretmen adaylarına genel kültür Kazandırma 'bakımından tüm alanlarda iki fakülteden birinin daha etkili olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Selçuk 'nin fen-edebiyat fakültesindeki alanların öğretmen adaylarına genel kültür kazandırma bakımından eğitim 'fakültesindeki alanlardan daha etkili olduğu anlaşılmaktadır (Bakınız Tablo 16 ve 17). Ancak bu fark daha çok fen-edebiyat fakültesi İngilizce alanından mezun olanların Genel Kültür Testi puanlarının, eğitim fakültesindeki ilgili alandan daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ege 'nin fen ve edebiyat fakülteleri ile Dokuz Eylül 'nin eğitim fakültesi arasındaki fark bir alandan diğerine değişme göstermektedir (Bakınız Tablo 18 ve 19). Bu durumda, özellikle edebiyat fakültesindeki İngilizce alanından mezun olanların Genel Kültür Testi puanlarının eğitim fakültesinin ilgili alanından daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak öğretmen adaylarına genel kültür kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri arasındaki fark üniversiteden üniversiteye ve aynı üniversite içinde de alandan alana değişmektedir. Bu bakımdan, fen-edebiyat ya da eğitim fakültelerinden birinin tüm alanlarda diğerinden daha etkili olduğu sonucuna varılamamaktadır. İnceleme kapsamındaki üniversitelerden her bîri içindeki durum ayrı ayrı ele alındığında, fen-edebiyat fakültelerinin dil ve edebiyat alanlarında öğrenim görenlerin Genel Kültür Testi puanlarının, eğitim fakültelerinin dil ve edebiyat alanlarında öğrenim görenlerden daha yüksek olduğu görül mektedir, Atatürk, Ege-Dokuz Eylül ve Selçuk üniversitelerinden bu yönde fark olduğunu gösteren kanıtlar elde edilmiştir. Öte yandan, eğitim fakültelerinin matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrenim görenlerin Genel Kültür Testi puanlarının, fen-edebiyat fakültelerinin aynı alanlarında öğre nim görenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Dicle-Gazi ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinden bu yönde fark olduğunu gösteren kanıtlar elde edilmiştir, Hacettepe ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinden elde edilen bilgilerde genel kültür kazandırma söz konusu olduğunda, genellikle, dil ve edebiyat dallarında fen-edebiyat fakültelerinin, matematik ve fen dallarında ise eğitim fakültelerinin daha etkili olduğunu göstermektedir. Yukarda son olarak, sözü edilen durum, üniversitelerimizin fen-edebiyat fakültelerindeki matematik ve fen alanları ile eğitim fakültelerindeki dil ve edebiyat alanlarında, öğretmen adaylarına genel kültür kazandırma konusunda biraz daha fazla çaba harcanmasının gerekliliğine bir işaret niteliğindedir. KAYNAKLAR Dressel, Paul Colleqe and University Curriculum. Californi: McCutchan Publishinq Co. Kısakürek, Mehmet A. 1981; Sosyal Bilimlere Lisans Program Modelleri ve Programlarının Disipliner Analizi. Ankara : Ankara Eğitim Fa kültesi Yayınları No Meyhew, Lewis B Leqacy of Seventios, Californi: Jossey-Bass, Inc. Milli Eğitim Temel Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete. Oğuzkan, Ferhan A Öğretmenliğin Üç Yönü. Ankara :Tekışık Matbaası. Senemoğlu Nuray, «Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirmede Fen- Edebiyat.ve Eğitim Fakültelerinin Etkililiği», Hacettepe Dergisi'nin 4. sayısında yayımlanacaktır.

14 Winer,B. J Statistical Principles in Experimental Design. New York McGraw- Hill Book Co.

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS sonuçlarına göre yerleştirme puanı en yüksek 100 adayın, puan türlerine göre yerleştirildikleri yükseköğretim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

AYRANCI AYSEL YÜCETÜRK ANADOLU LİSESİ KURS PROGRAMI DİL VE ANLATIM 2 3 TÜRK EDEBİYATI 3 3 TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3

AYRANCI AYSEL YÜCETÜRK ANADOLU LİSESİ KURS PROGRAMI DİL VE ANLATIM 2 3 TÜRK EDEBİYATI 3 3 TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3 9.SINIFLAR (En fazla üç ders seçilebilir ) TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3 BİYOLOJİ 2 3 ingilizce 6 5 ( istediğiniz kurs öğretmenini adını yazınız) na katılmak isteyen öğrenciler

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) öğrenci kontenjanları

Detaylı

ORTAÖGRETİM KURUMLARıNA ÖGRETMEN YETİŞTİRMEOEFEN-EDEBİYAT ve EGİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİGİ (**)

ORTAÖGRETİM KURUMLARıNA ÖGRETMEN YETİŞTİRMEOEFEN-EDEBİYAT ve EGİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİGİ (**) Hacettepe Üniversitesi Egiıim Fakültesi Dergisi Yıl 1989/ Sayı 4/ ss 109-126 ORTAÖGRETİM KURUMLARıNA ÖGRETMEN YETİŞTİRMEOEFEN-EDEBİYAT ve EGİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİGİ (**) br Nuray SENEMOGLU (*) ÖZET

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı

<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11: 99-104 [19951 GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı Münire Erden. ABSTRACf: The purjx)se of this study is to detennine

Detaylı

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS )

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) Uygulanacak Sınavlar Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) (Üniversite eğitimi almak isteyen ( 4-6 yıllık fakültelerde eğitim tüm adaylara yöneliktir.) almak isteyen tüm

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Türk T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Rehberlik

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALI BİLİM DALI Ales Puan Türü Türk Uyruklu Ünip

Detaylı

9. SINIF. final 9. Sınıf Aylık Dergi Seti FİNAL EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERE VERİLECEK KAYNAKLAR. TOPLAM - 110t. Kurumun KDV li Alış Fiyatı

9. SINIF. final 9. Sınıf Aylık Dergi Seti FİNAL EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERE VERİLECEK KAYNAKLAR. TOPLAM - 110t. Kurumun KDV li Alış Fiyatı 9. Sınıf Aylık 9. SINIF 9. Sınıf Aylık Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Bankası Fen Bilimleri Bilgi Bankası TOPLAM - 110t Sipariş Verilecek Yayıncılık 10. Sınıf Aylık 10. SINIF 10. Sınıf Aylık Türk Dili ve

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı lisansüstü programlara, 20172018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda ve şartlarda kadrosuz yüksek

Detaylı

YGS 1 PUAN OLUŞUMU ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TÜRKÇE 20% FEN BİLİMLERİ 30% SOSYAL BİLİMLER 10% TEMEL MATEMATİK 40%

YGS 1 PUAN OLUŞUMU ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TÜRKÇE 20% FEN BİLİMLERİ 30% SOSYAL BİLİMLER 10% TEMEL MATEMATİK 40% YGS 1 PUAN OLUŞUMU 30% 20% 40% YGS 2 PUAN OLUŞUMU 20% 40% 30% YGS 3 PUAN OLUŞUMU 20% 40% 30% YGS 4 PUAN OLUŞUMU 30% 20% 40% YGS 5 PUAN OLUŞUMU 37% 33% 20% YGS 6 PUAN OLUŞUMU 20% 33% 37% MF 1 PUAN OLUŞUMU

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALI BİLİM DALI Ales Puan Türü Türk Uyruklu

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

FEN VE ANADOLU LİSESELERİ Öğretmen sınavı analiz sonuçları (ortak soru sayısı/branş soru sayısı)

FEN VE ANADOLU LİSESELERİ Öğretmen sınavı analiz sonuçları (ortak soru sayısı/branş soru sayısı) 1 yılında yapılan sınav ile ilgili ÖSYM den yapılan açıklamaya göre, sınava 1 milyon 895 bin 476 aday başvurdu, bu adaylardan 57 bin 742 si sınava girmedi. Sınavı geçerli sayılan aday 1 milyon 837 bin

Detaylı

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1)

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI MUHTEMEL ÖĞRETMEN MÜNHALLERİ COĞRAFYA

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ (1) b. Kadro Sayısı : GOÖD 1

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ (1) b. Kadro Sayısı : GOÖD 1 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (1) c.

Detaylı

2012-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012-LYS) SONUÇLARI

2012-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012-LYS) SONUÇLARI 2012-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012-LYS) SONUÇLARI 2012-LYS SAYISAL VERİLER LYS-1 LYS-2 LYS-3 LYS-4 LYS-5 Toplam Başvuran Aday Sayısı 619.132 308.701 666.164 385.660 49.543 2.029.200 Sınava Giren Aday

Detaylı

2011 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2011 LYS) SONUÇLARI

2011 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2011 LYS) SONUÇLARI 2011 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2011 LYS) SONUÇLARI 2011 LYS SAYISAL VERİLER LYS 1 LYS 2 LYS 3 LYS 4 LYS 5 Toplam Başvuran Aday Sayısı 625.204 293.791 681.091 378.048 41.731 2.019.865 Sınava Giren Aday

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU İçerik Giriş... 2 Puanlama... 2 Puanların Dağılımı... 3 Klasik Test Kuramına Göre Madde İstatistikleri... 4 Madde zorluk katsayıları...

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI

2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI 2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI 2012- LYS SAYISAL VERİLER LYS- 1 LYS- 2 LYS- 3 LYS- 4 LYS- 5 Toplam Başvuran Aday Sayısı 619.132 308.701 666.164 385.660 49.543 2.029.200 Sınava

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN Fakülte Adı : Rektörlük Son Başvuru Tarihi : 31/10/2008 Bölüm Adı : Ön Değerlendirme Tarihi : 06/11/2008 Kadro Tipi : Okutman Sonuç Açıklama Tarihi : 10/11/2008 Kadro Sayısı : 2 Kadro Derecesi : 5 Özel

Detaylı

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır. DUYURU Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki Fakültelerinden, mezun olanlar için 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL KONTENJAN BİLDİRME FORMU Form

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL KONTENJAN BİLDİRME FORMU Form Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Tarihi 07.08.07 Fakülte Kurulu Sayısı 5 07-08 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal Açacak Bölüm.SINIF 3.SINIF Çift Anadal Programına Öğrenci Kabul Edilecek Bölümler Fen Bilgisi

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Önemli Duyuru: T.C. Kimlik,Ad Soyad vb kişisel bilgilerin açık liste halinde yayınlanması "Kişisel Verilerin Korunması" Kanununa göre yasak olduğundan öğrencilerimizin kimlik bilgileri yayınlanmamıştır.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 436 İktisat 43 Tüm İktisat (İ.Ö) 43 Tüm Maliye 36 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. Maliye (İ.Ö) 36 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. 10 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (1)

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (1) KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (3) c.

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AY EYLÜL 20 Salı DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 YGS 1 DENEME 1 YGS 1 EKİM 18 Salı DENEME 2 DENEME 2 AY 1 Salı

Detaylı

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AY KASIM EKİM AY AY ARALIK 15 Çarşamba DENEME 1 DENEME 1 22 Çarşamba DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 2 DENEME 2 3 Pazartesi Fransızca 1 4 Salı 5 Çarşamba Fransızca 1 Fransızca 1 DENEME 3 DENEME

Detaylı

SORULARLA ÖĞRETMEN ALAN SINAVI

SORULARLA ÖĞRETMEN ALAN SINAVI SORULARLA ÖĞRETMEN ALAN SINAVI ÖĞRETMEN ALAN SINAVI NEDİR? ÖĞRETMEN ALAN SINAVI NEDİR? Meb tarafından belirlenen branşlarda uygulanacak bir sınavdır. MEB'in belirlediği branşlarda öğretmen adayları kpss'den

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (İKÇÜ-CBÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D Mekanik BD 3 Mekatronik ve Kontrol BD

Detaylı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı GEBZE ANADOLU LİSESİ 04 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı Sıra No Toplam Kazanan Program Adı Kazanan 8 Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 5 Makine Mühendisliği (İÖ) 7

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNE AİT KONTENJANLARIN SIFIRLANMASI İLE İLGİLİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖRÜŞÜ Öğretmenlik yasal olarak tanınmış bir meslek ve

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak programlar, kontenjanlar,

Detaylı

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti. BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER: - Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora Programlar Kontenjanlar Yıllık Öğrenim Özel Koşul Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 4 4 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 2 1 *Öğretim Dili İngilizcedir. Bitki Koruma 4 2 Biyoteknoloji 8

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ D-35 FARABİ 01

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ D-35 FARABİ 01 Taraf Kurum Koordinatörü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ D-35 FARABİ 01 Prof. Dr. Banu DURUKAN E-posta: banu.durukan@deu.edu.tr Tel: 0 232 412 10 29 Fax: 0 232 412 10 56 res: Dokuz Eylül Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( )

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( ) ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI (2016-2017) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) Mezunları Madde 7- Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim

Detaylı

GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI (YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) DERS SAATİ 08:30 09:15 09:25 10:10

GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI (YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) DERS SAATİ 08:30 09:15 09:25 10:10 6 7 8 0-06 GÜZ YARIYILI HAFTALIK PROGRAMI (YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) 08:0 09: 09: 0:0 0:0 :0 : :00 :00 : : :0 :0 : : 6:0 (A ŞUBESİ)- (A ŞUBESİ)- (A ŞUBESİ)- (B ŞUBESİ) (B ŞUBESİ) (B ŞUBESİ) EBE

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN;

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. YÜKSEK

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI ŞEKLİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI ŞEKLİ ALES Puan Türü T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI DEĞERLENDİRME ŞEKLİ JEODEZİ ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları 1. Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen veya Tezli Yüksek diplomasına sahip olmak, 2. Akademik Personel ve üstü Eğitim Giriş

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

Üniversiteye Giriş Sistemi

Üniversiteye Giriş Sistemi Üniversiteye Giriş Sistemi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ 1. Üniversiteye Kaç Türlü Şekilde Kazanılır? Üç şekilde; a) Özel Yetenek Sınavı ile (Örneğin, Beden Eğitim M.Y.O.) b) Sınavsız Geçiş (Meslek Yüksek Okullarına

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖNSÖZ 2015 yılı içinde, üniversitelere alınacak öğrencileri belirlemek için Merkezimiz tarafından biri Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), diğeri Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) olmak üzere iki sınav

Detaylı

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS)

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) 2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) İKİ AŞAMALI SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Birinci aşama sınavı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Nisan ayında, ikinci aşama sınavı LYS (Lisans Yerleştirme

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Yüksek Lisans

Detaylı

Kimya Anabilim Dalı 10 öğrenci 6 öğrenci ------ ----- Sayısal

Kimya Anabilim Dalı 10 öğrenci 6 öğrenci ------ ----- Sayısal TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE KOŞULLARI Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda adları

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YG S/ LY S ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YGS/LYS BÜLTENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - EKİM 1 YGS-LYS SİSTEMİ-1 Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri

Detaylı

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar www.bte.org.tr - bilgi@bte.org.tr 2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1): (15 Haziran 2014 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika) Matematik

Detaylı

4. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAYIT VE SINAV TAKVİMİ

4. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAYIT VE SINAV TAKVİMİ 4. KAYIT VE SINAV TAKVİMİ KAYITLAR Kayıt kılavuzunda belirtilen Ankara Üniversitesi kayıt programını dikkatle inceleyiniz. ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI KAYITLARI Zorunlu Hazırlık Sınıfında okuyacak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20152016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI / BAŞVURU KOŞULLARI 0 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru Tarihi... 1 2. Başvuruda İzlenecek Yol... 1 3. İletişim Bilgileri...

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ BÖLÜM SINAVI (FEN 2) 23.02.2015 Pazartesi MATEMATİK 1 03.03.2015 Salı BÖLÜM SINAVI (TÜRKÇE 1) 05.03.2015 Perşembe İNGİLİZCE 1 10.03.2015 Salı BÖLÜM SINAVI (MATEMATİK 3)

Detaylı

Pedagojik Formasyon Nedir? Pedagoji: Eğitim bilimi ve teorisi (ing. Pedagogy) Formasyon: Biçimlenme (İng. Formation)

Pedagojik Formasyon Nedir? Pedagoji: Eğitim bilimi ve teorisi (ing. Pedagogy) Formasyon: Biçimlenme (İng. Formation) ÖĞRETMENLİK Pedagojik Formasyon Nedir? Pedagoji: Eğitim bilimi ve teorisi (ing. Pedagogy) Formasyon: Biçimlenme (İng. Formation) Pedagojik Formasyon eğitim, öğretim verebilmek için sahip olunması gereken

Detaylı

Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Değerli Velilerimiz, Günümüzde, üniversiteye yerleşmekle meslek sahibi olmak çoğu kez eş anlamlı kabul edilmektedir. Öğrenciler, üniversiteye yerleşmeyi gelecekleri açısından bir nevi teminat ve hedeflerine

Detaylı

İKCÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

İKCÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI İKCÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ALANLARI VE ŞARTLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği İKÇÜ-CBÜ

Detaylı

Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT GRE* (Sayısal Yeni) TOEFL IBT 2 GMAT ALES 1

Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT GRE* (Sayısal Yeni) TOEFL IBT 2 GMAT ALES 1 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İ.Ö.) Biyoloji Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği (İ.Ö.) Çevre

Detaylı

YGS - LYS. İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne?

YGS - LYS. İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne? - LYS İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne? Daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilmek, Yakın programların ihtiyaç duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutmak, Öğrencilerin ortaöğretim başarılarını

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ŞANLIURFA 2015 2016 www.sfl.meb.k12.tr I.BÖLÜM a)okulun ADI : ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ b)adresi : ATATÜRK ORMANI YOLU KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI (07.08.2015) 1) Başvuru Tarihi Başlangıç : 10 Ağustos

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3309 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3309- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki lar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Detaylı

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI 20152016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ALANLARI VE ŞARTLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği İKÇÜCBÜ Ortak Yüksek Lisans Programı

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A-

Detaylı

Yabancı Uyruklu Kont. ALES Puan Türü SÖZ EA. 5 - - - EA Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 5 - - - EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SAY

Yabancı Uyruklu Kont. ALES Puan Türü SÖZ EA. 5 - - - EA Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 5 - - - EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SAY T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, Üniversitemiz Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına, kontenjanlar

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1) : 11 Haziran 2017 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika Matematik

Detaylı