KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR FATİH KAYA İVDB GRUP MÜDÜR V.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR FATİH KAYA İVDB GRUP MÜDÜR V."

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR FATİH KAYA İVDB GRUP MÜDÜR V.

2 SORU 1- Konut yapı kooperatifinin almış olduğu arsayı, amaca ulaşılamayacağının anlaşılması üzerine satması ve satış bedelinin ortaklara dağıtılması halinde vergilendirme nasıl olacaktır? CEVAP 1- Kooperatifin bu amaca ulaşamaması nedeniyle kooperatife ait arsanın satışı, KVK nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen şartlardan sadece ortaklarla iş görülmesi şartını ihlal anlamına geleceğinden; bu satış işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir. Ayrıca taşınmazın kooperatifin aktifinde iki yıldan fazla bulunması ve KVK nın 5/1-e maddesinde yer alan diğer şartların da sağlanması halinde taşınmaz satışından elde edilecek kazancın % 75'inin kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

3 SORU 2- Ana faaliyet konusu taşınmaz ticareti olarak değiştirilen şirketin, değişiklikten önce aktifine kaydettiği gayrimenkulleri, değişiklikten sonra satması durumunda kurumlar vergisi uygulaması nasıl olur? CEVAP 2- Söz konusu gayrimenkullerin satışının yapıldığı tarihte şirketin ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti bulunduğundan, söz konusu gayrimenkullerin satışında elde edilen kazancın, KVK nın 5/1-e maddesinde yer alan istisnadan faydalanması mümkün değildir.

4 SORU 3- Kurum adına tapuya tescili olmayan taşınmazın satışında elde edilen kazanç ne şekilde vergilendirilecektir? CEVAP 3- Taşınmazlarda mülkiyetin devri tapuya tescil ile gerçekleşeceğinden, satış vaadi sözleşmeleri veya tapuya tescil işlemi gerektirmeyen işlemler sonucu taşınmaz mülkiyeti devredilmiş sayılmayacağından, bu işlemler sonucu tahsil edilen bedellerin istisnaya konu olabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

5 SORU 4- Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında gecikmeler olması durumunda taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığı ne şekilde tespit edilecektir? CEVAP 4- İşletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından herhangi biriyle tevsik edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

6 SORU 5- Kooperatif aktifinde kayıtlı taşınmazın (arsanın) bir kısmının TOKİ tarafından istimlâk edilmesi sonucu elde edilen kazanç ne şekilde vergilendirilecektir? CEVAP 5- Kooperatif aktifinde kayıtlı taşınmazın (arsanın) bir kısmının TOKİ tarafından istimlâk edilmesi sonucu elde edilen kazancın ortaklara dağıtılmayarak kooperatif amaçları doğrultusunda harcanması halinde bu işlem, ortak dışı işlem sayılmayacak ve kurumlar vergisi muafiyetini etkilemeyecektir. Muafiyet şartlarının sağlanamaması nedeniyle kurumlar vergisi mükellefi olunması durumunda ise söz konusu taşınmazın istimlâk edilmesi neticesinde elde edilen kazancın özel bir fon hesabında tutulması, hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmayarak kooperatif amaçları doğrultusunda kullanılması şartıyla %75'lık kısmı, Kanun un 5/1-e maddesi çerçevesinde kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.

7 SORU 6- Aktifte kayıtlı fabrika binasının satışından doğan kazancın %75 lik kısmının KVK'nın 5-1/e maddesi kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmek üzere pasifte özel bir fon hesabına aktarılması, vergiye tabi %25 lik kısmının ise VUK un 328 inci maddesi hükmü kapsamında, proje çalışmalarına başlanılan ve şirket yönetimi tarafından da onaylanan yeni yatırım giderlerini karşılamak üzere Yenileme Fonu hesabına aktarılması suretiyle her iki Kanun maddesi hükmünden de yararlanılması mümkün müdür?

8 CEVAP 6- Yenileme fonunun ayrılabilmesi; amortismana tabi bir iktisadi kıymetin varlığı ve bu kıymetin satılmasından oluşan kârın aynı neviden yeni bir iktisadi kıymet alımında kullanılması halinde söz konusu olabilmektedir. Ayrıca yenileme fonundan yararlanabilmek için satılan kıymetin yenilenmesinin zaruri bulunması veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilip teşebbüse geçilmiş olunması gerekir. Eğer elden çıkarılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zaruri bulunduğu açıksa bu yenileme fonu ayrılması için yeterlidir. Bu itibarla, fabrika binasının satışı neticesinde ortaya çıkan kârın, proje çalışmalarına başlanılan ve şirket yönetimi tarafından da onaylanan yeni yatırım giderlerinin karşılanması amacına yönelik olarak yenileme fonuna aktarılması mümkün bulunmamakta olup yeni bir fabrika binasının iktisabı amacıyla, mevcut fabrika binasının satışından elde edilen kârın 5/1-e hükmü kapsamında pasifte oluşturulacak bir hesapta üç yıl süreyle izlenmesi mümkündür. Diğer taraftan, şirkete ait fabrika binasının satışından elde edilecek kazancın KVK'nın 5-1/e maddesi çerçevesinde istisnaya konu edilmesi ve istisna dışında kalan % 25'lik kısmının ise yeni bir fabrika binasının iktisap edilmesi amacıyla yenileme fonuna aktarılması mümkün bulunmaktadır.

9 SORU 7- Yurt dışı şubenin faaliyetlerinden zarar oluşması durumunda kurum kazancından indirim konusu yapılabilir mi? CEVAP 7- Yurt dışı şubeden elde edilen kazancın, gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü oranının en az % 15 olması ve elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye ye transfer edilmiş olması şartıyla KVK'nın 5/1-g maddesine göre kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır. 5/1-g maddesindeki şartların sağlanamaması durumunda bu istisnadan yararlanılamayacağından faaliyetin zararla sonuçlanması halinde şubenin bu zararı kurum kazancından indirilebilecektir. Ancak şartların taşınıp taşınmadığı tespit edilirken, zarar eden şubenin kazancı bulunmadığı için kazancın Türkiye ye transfer edilmiş olması söz konusu olamayacağından sadece vergi yükü şartı aranacak olup faaliyette bulunulan ülkedeki vergi kanunları uyarınca vergi yükünün % 15 ten düşük olması halinde şubenin zararı kurum kazancından mahsup edilebilecektir.

10 SORU 8- Yurt dışında iş yeri veya daimi temsilci olmadan yapılan teknik hizmetlerden elde edilen kazanç ne şekilde vergilendirilecektir? CEVAP 8- Söz konusu kazanç, yurt dışına hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup Türkiye den yurt dışındaki iş yerine merkez tarafından fatura edilerek ihraç edilmiş olan emtia ile yurt dışına yönelik olarak fatura düzenlenmek suretiyle yapılan hizmetlerin Türkiye de kurum kazancının tespitinde tahakkuk tarihi itibarıyla gelir unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

11 SORU 9- TUGS a kayıtlı yat için sigortadan alınan hasar tazminatının istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün mü? CEVAP 9- TUGS a kayıtlı yatın yanarak tamamen kullanılamaz hale gelmesi durumunda sigorta şirketinden alınan hasar tazminatı, yatın işletilmesinden veya devrinden elde edilen bir kazanç olmaması nedeniyle, hasar tazminatının kurum kazancından istisna edilmesi mümkün değildir.

12 SORU 10- Şirketin aktifine kaydettiği ve atıl halde kalması nedeniyle kiraya vermek suretiyle değerlendirdiği taşınmazın nakit karşılığı satılmasından elde edilecek kazancın % 75 lik kısmının 5/1-e maddesinde belirtilen istisnaya konu olabilir mi? CEVAP 10- Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve fiilen kullanıldığı tevsik edilen binanın tapuya tescil edildikten sonra satılması, atıl durumda olan bir taşınmaz olması ve 5520 sayılı Kanunun 5-1/e maddesindeki şartları taşıması kaydıyla, satışından doğan kazancın % 75 lik kısmının kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

13 SORU 11 Limited şirket ortaklarına ödenen ücretler kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir mi? CEVAP 11 Kurumların kendi ortakları ilişkili kişiler arasında sayıldığından, şirket ortaklarına hizmetleri karşılığı olmak kaydıyla emsaline uygun olarak ödenen ücretin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Ancak, Şirket tarafından ortaklara emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak ücret ödenmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanunu nun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtılması hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ve emsaline göre fazla ödenen tutarın kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılmayacağı tabiidir.

14 SORU yılında zararın bulunmasına rağmen 2012 hesap döneminde oluşan kârdan bu zararın mahsup edilmemesi halinde 2011 yılı zararının 2013 hesap dönem beyannamesi üzerinden mahsubu yapılabilir mi? CEVAP hesap dönemine ilişkin kurum beyannamesinde indirim imkanı olduğu halde indirilmeyen 2011 yılı zararının, 2013 hesap dönemi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün olmayıp 2012 hesap dönemi beyannamesinin düzeltilmesi yoluyla da indirimi mümkün değildir.

15 SORU hesap döneminde ve 2012 hesap döneminde zarar beyan eden kurumun, 2012 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde 2011 hesap dönemi zararını göstermemesi, 2013 hesap döneminde kar beyan etmesi durumunda 2011 yılı zararının 2013 hesap dönem beyannamesi üzerinden indirimi yapılabilir mi? CEVAP hesap dönemine ilişkin olarak verilen beyannamede kar beyan edilmediğinden, 2012 hesap dönemi için düzeltme beyannamesi verilmesi suretiyle 2011 hesap dönemi zarar tutarının 2012 yılı beyannamesinde ayrıca gösterilmesi şartıyla bu zarar tutarının 2013 yılı beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkündür.

16 SORU 14- Serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirketin devri halinde devralan şirket, 3218 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilir mi? CEVAP 14- Serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirketin, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ile KVK'nın 18 inci maddesiyle 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiş bulunan birleşme ve devir hallerinde infisah eden kurum adına düzenlenmiş bulunan faaliyet ruhsatının, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından devralan kurum adına yenilenmesi ve yenileme işlemi sonrası da devralan şirketin bölgede faaliyet gösteriyor olması durumunda, devralan şirket 3218 sayılı Kanun un geçici 3 üncü maddesi hükmünden yararlanabilecektir.

17 SORU 15- Dernek tarafından çekilecek belgesel için yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir mi? CEVAP 15- Dernek tarafından çekilecek belgesel için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılacak bağış ve yardımların, söz konusu derneğin kamuya yararlı demeklerden olması ya da söz konusu belgeselin Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenmesi veya desteklenmesinin uygun görülmesi halinde, Gelir Vergisi Kanunu nun 89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmakta olup bu şartların bulunmaması halinde ise söz konusu bağışların gelir ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün olmayacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10 uncu maddesinin (1-c) ve (1-d) bentleri

18 SORU 16- Hem Türkiye de hem de yabancı ülkede ikametgâhı olan ve çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin Türkiye de yerleşik olmayan kişi olarak değerlendirilip bu kişilere verilen sağlık hizmetleri için elde edilen kazancın % 50 sinin Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ğ maddesine göre kurum kazancından indirilebilir mi? CEVAP 16- Hem yurt dışında ikametgahı bulunan hem de yurt içinde ikametgahı bulunan ve çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel ve ekonomik ilişkilerinin yoğunlaştığı yer, bulundukları yabancı ülkeler olduğundan bu kişiler Türkiye de yerleşmiş sayılmayacağından, bu kişilere verilen sağlık hizmetlerinden elde edilen kazanca da indirim uygulanabilecektir. Bu vatandaşlarımızdan kesin dönüş yaparak Türkiye'ye yerleşenler ile bir takvim yılı içinde altı aydan daha fazla süreyle Türkiye'de oturanlara verilen sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançlara ise indirim uygulanması mümkün değildir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10 uncu maddesinin ğ bendi

19 SORU 17- Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki liselere akıllı yazı tahtası ve ilköğretim okulunun öğretmenler odasında kullanılmak üzere mobilya ve mefruşat bağışlanması halinde bu bağışlar indirim konusu yapılabilir mi? CEVAP 17- Genel bütçe içerisinde yer alan Mili Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulunun öğretmenler odasının mobilya ve mefruşat vb. gibi donanımı ile yine milli eğitim bakanlığı bünyesindeki liselere alınacak akıllı yazı tahtasının mevcut okulun faaliyetini devam ettirebilmesi amacıyla yapılacak bağış ve yardımlar olarak kabul edilerek tamamının, belgelendirilmesi kaydıyla; kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10 uncu maddesinin (1-ç) bendi

20 SORU 18- Limited şirketin tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kollektif şirkete tür değiştirmek suretiyle devredilmesi durumunda söz konusu devir işleminin Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre nasıl vergilendirilmesi gerekmektedir? CEVAP 18- Ltd. Şti. nin tür değiştirerek kollektif şirkete dönüştürülmesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında devir olarak değerlendirilemeyeceğinden söz konusu nevi değişikliğinden doğan karlar vergiye tabi tutulacaktır. Dolayısıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesi uyarınca limited şirketin tasfiyeye tabi tutularak hükmü şahsiyetine son verilmesi; kollektif şirketin de yeni kuruluş merasimine tabi tutularak mükellefiyetinin tesisi gerekmektedir.

21 SORU 19- Bir sermaye şirketinin başka bir sermaye şirketini kül halinde devralıp, devralınan şirketinin öz sermaye tutarını aşmayan geçmiş yıl zararlarını 2012 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yaptığı, şirketin daha sonra başka bir şirketine devrolması durumunda daha önceki devralma nedeniyle indirim konusu yaptığınız zararlarla ilgili cezai bir yaptırımla karşılaşılır mı? CEVAP 19- Şirket tarafından son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve devralınan kurumun faaliyetine devrin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi kaydıyla, devralınan kurumun devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının indirim konusu yapılması mümkündür. Şirketin daha sonra başka şirkete devredilmesi halinde de daha önce devraldığınız geçmiş yıl zararlarının mahsup edilemeyen kısmı ile varsa şirketin diğer geçmiş yıl zararları toplamının devir tarihi itibarıyla öz sermayenizi geçmeyen tutarının devralan şirket tarafından mahsup edilmesi mümkündür.

22 SORU 20- Toptan ve perakende satış yapan şirket, bünyesinde faaliyet gösteren toptan satış işletmesini kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak veya mevcut bir şirkete ayni sermaye olarak konulabilir mi? CEVAP 20- Şirket, toptan ve perakende satış işletmelerini birbirinden ayrı ve bağımsız iki ayrı işletme olarak değerlendirmesi mümkün olmadığından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19 uncu maddesi kapsamında şirket faaliyetlerinden bir kısmını oluşturan toptan satış işletmesinin yeni kurulacak veya mevcut bir şirkete ayni sermaye olarak devredilmesi mümkün değildir.

23 SORU 21- Şirket aktifinde iki yılı aşkın süredir yer alan adi ortaklık payının kısmi bölünmeye konu edilebilir mi? CEVAP 21- Şirket aktifinde en az iki tam yıl süreyle tutulan ve iştirak hissesi kapsamında bulunan adi ortaklık payının Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19 uncu maddesinde yer alan şartların sağlanması kaydıyla kısmi bölünme işlemine konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

24 SORU 22- Şirket aktifinde yer alan ve iki yıldan uzun süredir elde tutulan %99,99 oranında iştirak edilen şirket hisselerinin %50 sinin yeni kurulacak anonim şirkete ayni sermaye olarak devredilmesi işleminin kısmi bölünmeye konu edilebilir mi? CEVAP 22- %99,99 oranında iştirak edilen şirketin hisselerinin %50 sinin kısmi bölünme kapsamında devri, bir şirkete ait olup aktifte yer alan iştirak hisselerinin parça parça elden çıkarılması sonucunu doğuracağından, anılan işlemin kısmi bölünme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

25 SORU 23-15/06/2011 tarihinde şirketin adına tescil edilen aktife kayıtlı bulunan taşınmazın her bağımsız bölümün 1/3 hissesinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında mevcut veya yeni kurulacak şirkete kısmı bölünme yoluyla devri mümkün müdür? CEVAP 23- Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazın 1/3 hissesinin, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkün değildir.

26 SORU 24- Almanya merkezli bir şirkete yapacağınız server ve SAP yazılım kullanım bedeli ödemeleriniz üzerinden tevkifat yapılacak mı? CEVAP 24- Almanya da mukim şirkete gayrimaddi hak bedeli niteliğindeki server ve SAP yazılım kullanım ödemeleriniz üzerinden Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşmasının 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre %10 oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapmanız gerekmektedir.

27 SORU 25- Yunanistan mukimi bir firmaya özel bir yazılım hazırlatılması, firmanın Türkiye de herhangi bir işyerinin bulunmaması, yazılım oluşturma işinin tamamen Yunanistan da yapılması, firma temsilcilerinin yazılıma ilişkin bilgilendirme toplantısı amacıyla kısa süreli olarak Türkiye ye giriş çıkış yapması durumunda; yazılım hizmeti karşılığında Yunanistan mukimi firmaya yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılacak mıdır? CEVAP 25- Yunanistan mukimi şirketin Türkiye ye gelmeksizin Yunanistan da icra edeceği serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği gelirleri vergileme hakkı yalnız Yunanistan a aittir. Serbest meslek faaliyetinin Türkiye de yapılması durumunda ise, Yunanistan mukimi olan teşebbüsün elde edeceği kazançların Türkiye de vergilendirilebilmesi için Anlaşmanın 14 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan koşulların en az birinin Türkiye de gerçekleşmesi gerekmektedir.

28 SORU 26- Yurt dışındaki Alman firmasından alınan mühendislik hizmeti nedeniyle yapılan ödemeler üzerinden şirketiniz tarafından kurumlar vergisi tevkifatı yapılacak mıdır? CEVAP 26- Almanya mukimi şirket tarafından elde edilen mühedislik hizmetinden elde ettiği geliri hizmet Türkiye de icra edilmezse vergilendirme hakkı Almanya ya ait olup, bu gelirin Türkiye de vergilendirilebilmesi için, Almanya mukimi şirketin faaliyetini Türkiye de sahip olduğu bir iş yeri vasıtasıyla gerçekleştirmesi gerekmektedir.

29 SORU 27- Almanya mukimi firmadan kiraladığınız iş makinesi nedeniyle yapılan ödemelerden tevkifat yapılacak mıdır? CEVAP 27- Almanya mukimi bir firmadan kiraladığınız iş makinesi için yapacağınız ödeme, Anlaşmanın 12 nci maddesi uyarınca sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan bir ödeme olup gayrimaddi hak bedeli niteliğinde olduğundan, söz konusu kiralama karşılığında yapılacak ödemelerin Türkiye de en fazla % 10 oranında vergi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

30 SORU 28- Şirket tarafından yurt dışı mukimi firmaya borç para kullandırılarak faiz geliri elde edilmesi halinde bu gelirlere ilişkin ilgili ülke mevzuatı gereğince %15 oranında yapılan kesintinin kurumlar vergisinden mahsubu için apostil edilmiş form yeterli midir? CEVAP 28- Şirket tarafından yurt dışı mukimi firmaya borç para kullandırılarak faiz geliri elde edilmesi ve faiz gelirlerine ilişkin yapılan kesintinin kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için apostil edilmiş form yeterlidir. Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Yurt dışı mukim ülke tarafından verilen ve Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (APOSTİLLE) hükümlerine göre düzenlenen belgelerin konsolosluk tasdiki aranılmadan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 33 üncü maddesine göre Türkiye de mahsuba konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

31 TEŞEKKÜRLER

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 27.02.2014 Karar No : 2014/153-03 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23 Temmuz

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f)

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00

2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00 2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00 gibidir. SORULAR SORU 1) İstanbul ilinde avukatlık yapan Bay (X) in, 2012 takvim yılı faaliyet

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Makale Cenk UZELLİ ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I. GİRİŞ Bir önceki makalemizde

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 12 Haziran 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 12 Haziran 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 12 Haziran 2015 İçindekiler AKARYAKIT OLARAK KULLANILMAK ÜZERE ALINAN ON NUMARA YAĞA İLİŞKİN HARCAMALARIN TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALINIP ALINAMAYACAĞI HK....7

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE DEKİ İŞTİRAK HİSSELERİNİ ELDEN ÇIKARMASI HALİNDE VERGİLEME Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın

Detaylı