BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ ÖĞRETĠM SĠSTEMLERĠNDE ÖĞRENCĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI VE DERS MATERYALLERĠNĠN SUNUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ ÖĞRETĠM SĠSTEMLERĠNDE ÖĞRENCĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI VE DERS MATERYALLERĠNĠN SUNUMU"

Transkript

1 BĠRYSLLġTĠRĠLMĠġ ÖĞRTĠM SĠSTMLRĠND ÖĞRNCĠ MODLĠNĠN OLUġTURULMASI V DRS MATRYALLRĠNĠN SUNUMU STABLISING A STUDNT MODL IN INDIVIDUALIZD TACING SYSTMS AND PRSNTING COURS MATRIALS ArĢ. Gör. Ferhat BAÇCĠ Prof. Dr. Mehmet GÜROL ÖZT: BireyselleĢtirilmiĢ öğretim sistemleri, günümüzde eğitimciler ve program yazılımcıları tarafından çalıģılmakta olan en popüler konulardan birisidir. Web tabanlı uzaktan eğitim hızlı geliģtiği için öğrencilerin öğrenme tercihleri de buna paralel olarak sürekli değiģmektedir. Bugünlerde eğitimde yapay zekâ tekniklerini kullanma gittikçe daha popüler hale gelmektedir. Bu noktadan hareketle öğretim sistemlerine akıllılık özelliği katmak, bireyselleģtirilmiģ öğretim sistemlerini oluģturmaktadır. Bu teknolojiyi kullanmakta, web tabanlı uzaktan eğitimi daha etkili ve esnek hale getirmektedir. BireyselleĢtirilmiĢ öğretim sistemleri, öğretim materyalini öğrencilerin özel ihtiyaç ve yeteneklerine uyarlayarak, onlara kiģiselleģtirilmiģ eğitim sunma anlamına gelmektedir. GeliĢtirilen web tabanlı öğretim sistemi, öğrenci modelindeki öğrenciye ait bilgileri değerlendirerek alan bilgisinden gerekli olan içerik bilgisini ve soruları alarak kullanıcıya sunmaktadır. Kullanıcıdan alınan bilgilerle, alan modelindeki bilgiler değerlendirilerek öğrenci modelinin güncellenmesi yapılır ve böylece sistemin kendini geliģtirmesi sağlanmıģ olur. Anahtar Kelimeler: BireyselleĢtirilmiĢ Öğrenme, Modeli, Akıllı Öğretim Sistemi, Ders Materyalleri, Web Tabanlı Öğretim, -Öğrenme. ABSTRACT: Nowadays, individualized teaching systems are one of the most popular subjects worked on by trainers and software developers. In line with the rapid development of Web-based distance education the learning preferences of students are constantly changing. Nowadays, using artificial intelligence techniques in education is becoming more and more popular. At this point, adding intelligence to teaching systems establishes individualized teaching systems. Using this technology makes web-based distance education more effective and flexible. Individualized teaching systems mean offering individualized training to students by providing them with teaching materials that are adapted according to their special needs and capabilities. The developed web-based teaching system evaluates information belonging to students in the student model, takes into consideration the necessary content knowledge from field information and questions, and offers them to the user. The information collected from the user is compared to the information in the field model, the student model is updated accordingly, and as a result the system improves itself. Keywords: Individualized Learning, Student Model, Intelligent Tutoring System, Course Materials, Web-Based ducation, -Learning. 1. GĠRĠġ Bu çalıģmada, geliģtirilen web tabanlı öğretim sistemin genel olarak amacı, öğrencinin özelliklerini yansıtan bir öğrenci modeli oluģturarak, bu model doğrultusunda öğrencilere kiģiselleģtirilmiģ seçenekleri otomatik olarak sunmaktır. Bunun yanında öğrencinin ihtiyaçlarına cevap veren, öğrenciye en uygun içeriği sunan ve öğrencinin seviyesini çok daha iyi ölçebilen bir sistem oluģturabilmektir. Sistem elde ettiği verileri değerlendirerek sürekli olarak kendini güncelleyebilmekte, böylece zamanla öğrenci profilinde meydana gelen değiģikliklere uyum sağlayabilmektedir. Bu nedenle tasarlanan web tabanlı öğretim sisteminin görevini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için, sistemi kullanan her öğrenciyi tanıması gerekmektedir. Bu her öğrenci için sistemde bir öğrenci modelinin olmasını gerektirir. GeliĢtirilen öğrenci modelinde uzun dönemli ve kısa dönemli olmak üzere iki farklı tür yer almaktadır. Uzun dönemli öğrenci modelinde, öğrencinin hemen değiģmeyen, uzun süre geçerliliğini koruyan bilgi düzeyi, amaç ve öğrenme metodu gibi bilgileri tutulur. Kısa dönemli öğrenci modelinde ise öğrencinin sadece bir oturum süresince geçerli olan bilgileri tutulur. Bu kısa ve uzun dönemli modeller, öğrencinin

2 Zeki Yönlendirme Modülü 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September 2011, Fırat University, LAZIĞ- TURKY sürekli takip edilen davranıģlarına iliģkin bilgilerdir. Örneğin; öğrencinin bir konuya harcadığı zaman, alıģtırma ve testlerde seçtiği yöntem, hata yaptıysa hataya sebep olabilecek bilgi eksikliğinin ne olduğu kısa dönemli öğrenci modelinde yer almaktadır. 2. GLĠġTĠRĠLN SĠSTMĠN ĠYRARġĠK YAPISI GeliĢtirilen bireyselleģtirilmiģ öğretim sisteminin (LessonTutor) kullanımını açıklamadan önce programın hiyerarģik yapısının çok iyi anlaģılması gerekmektedir. LessonTutor programı, konular, alıģtırmalar, testler, öğrenci durum bilgileri, vb. sayfalardan oluģmaktadır. ġekil 1 de sistemin Akademik Personel, Yönetici ve ekranlarının hiyerarģik yapısı görülmektedir. LessonTutor Anasayfa Akademik Pers. Yönetici Kul. Adı ve ġifre Ders Seçimi Akademik Pers. kranı Ünite Kul. Adı ve ġifre Yönetici kranı Fakülte Kaydı GiriĢ GiriĢ kranı BaĢlık Bölüm Konular ve izleme süresi Konu Sorular Mesaj Duyuru Ders Kayıt Online Destek ġifre Ders Öğr. lemanı Ünvan Listeleme Ayarlar ġifre AlıĢtırmalar ve sonuçları Testler ve sonuçları Durum Bilgisi : kleme L: Listeleme D: Düzeltme S: Silme ġekil 1. GeliĢtirilen Sistemin iyerarģik Yapısı 3. GLĠġTĠRĠLN SĠSTMĠN UML DĠYAGRAMI GeliĢtirilen bireyselleģtirilmiģ öğretim sistemini oluģturan kullanıcıların gerçekleģtirebileceği veya gerçekleģtiremeyeceği iģlemleri gösteren UML (TümleĢik Modelleme Dili) diyagramı ġekil 2 de görülmektedir.

3 Fakülte Bölüm Ders Öğretim lemanı Ünvan ġifre Ayarlar YÖNTĠCĠ Ders Kayıt BaĢlat / Bitir Derse GiriĢ Ders kleme / Çıkarma AKADMĠK PRSONL LessonTutor ÖĞRNCĠ Listele Seviye Belirleme Onay ve Silme İşlemleri Uygun Ders Ġçeriği Ünite BaĢlık Konu Soru ġifre Duyuru Performansı Zeki Yönlendirme Modülü KiĢisel Bilgiler Onay ve Silme Konu Takibi Sınav Takibi / Sonucu KiĢisel Yardım ve Destek Konu ÇalıĢma Süreleri Sınav Sonuçları Mesaj ġekil 22. Kullanıcı UML Diyagramı

4 4. GLĠġTĠRĠLN SĠSTMĠN MĠMARĠ YAPISI GeliĢtirilen web tabanlı öğretim sistemi (LessonTutor); öğrencinin bilmesi gereken konuları içeren bilgi ana birimi, çıkarım mekanizması, öğrenci ile iletiģim kurulmasını sağlayan kullanıcı arabirimi, öğretim modülü ve öğrenci modülünden oluģmaktadır. Sistemi oluģturan bileģenlerden kullanıcı arabiriminin tasarımı ve kodlanması için Active Server Page (ASP), veritabanı için MySQL kullanılmıģtır. GeliĢtirilen sistemin mimari yapısı ġekil 3 de verilmiģtir. ğitim Tasarımcısı Modülü Modelleri Alan Uzmanı Bilgileri Öğretim Modülü Bilgileri ğitsel Bilgi Web Tasarımcı Alan Bilgisi Kural Tabanı Ġnternet Bilgi Tabanı Çıkarım Mekanizması Sunucu Yazılım Mühendisi Kullanıcı Anabirimi Modülü Kullanıcılar 4.1. Kullanıcı Arabirimi Modülü ġekil 3. GeliĢtirilen Sistemin Mimari Yapısı GeliĢtirilen öğretim sisteminin (LessonTutor) kullanıcı arabirimi, Active Server Page (ASP) web programlama dili teknolojileri kullanılarak gerçekleģtirilmiģtir. Kullanıcı arabirimi, kullanıcı ile sistemin etkileģimini sağlayan modüldür. Yönetici, akademik personel ve öğrencinin sisteme girmesi, sisteme kaydolması, öğrenci ile ilgili temel bilgilerin toplanması, öğrenciye eğitim materyallerinin ve sınavların görsel olarak sunulması, eğitim ve öğrenci hakkındaki değerlendirme raporlarının gösterilmesi, kullanıcı arabiriminin temel iģlevleri arasındadır. Bu birimde gerçekleģtirilen iģlemler:

5 - er türlü öğrenci iģlemleri - er türlü akademik personel iģlemleri - er türlü yönetici iģlemleri - Yeni öğrenci için baģvuru iģlemleri - Ders içeriği görüntüleme - Sınav ve sınav sonuçlarının görüntülenmesi - Rapor görüntüleme - er türlü duyuru, mesaj ve Ģifre iģlemleri - Yardımcı materyalleri görüntüleme Ģeklindedir Öğretim Modülü Öğretim modülü, sistemde öğrenciye sunulacak bilgileri, belirli bir düzende ve biçimde sunma iģlevini yerine getirmektedir. Bilgi tabanından, çıkarım mekanizması tarafından belirlenen konulara iliģkin eğitim materyallerini, dersleri alarak, öğrenci ihtiyaçlarına göre ve öğrencinin öğrenim tercihlerine göre bu materyalleri düzenler. Öğretim modülü, bir kütüphaneci gibi iģlev görür ve sürekli olarak bilgi tabanı modülü ile iletiģim halindedir. Veritabanından bilgileri alır ve bu bilgileri ilgili modüllere iletir. Ayrıca veritabanlarına kaydedilecek bilgileri de diğer modüllerden öğretim modülü alır ve bu bilgileri veritabanına kaydeder. Bu bakımdan öğretim modülü, bilgi tabanı modülü ile diğer modüller arasında bilgi alıģ veriģini sağlamaktadır. Öğretim modülü tarafından gerçekleģtirilen iģlemler: - Bilgi tabanından eğitim materyallerini alma - ğitim materyallerini öğrencinin eğitim ihtiyacına göre düzenleme - Bilgi tabanı ile diğer modüller arasında bilgi alıģ veriģini sağlama - tercihlerine göre içerik çıkarımı - Bilgi tabanından aldığı bilgileri filtreleme Ģeklindedir Modülü BireyselleĢtirilmiĢ öğretim sistemlerini oluģturan tüm bileģenler birbirlerini destekledikleri ve tanımladıkları için çok önemlidir. Özellikle öğrenci modülü bileģeni bunlar içersinden en önemlisi sayılmaktadır. ğer hazırlanan öğrenci modülü iyi hazırlanamamıģ veya kaliteli değilse, sistem öğrenciyi yeterince tanıyamamakta ve diğer modüllerin iģlevleri ne kadar kaliteli olursa olsun, alınan kararların tatmin edici olmamasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte öğrenci modülü, bireyselleģtirilmiģ öğretim sistemlerinde en çok engele sahip olan bileģendir. davranıģlarından bilgi çıkarabilme probleminin sonucunda bazı engeller bulunmaktadır. Bunlar; - BireyselleĢtirilmiĢ öğretim sistemlerinin net bir standardının olmaması, - er öğrencinin diğerlerinden farklı ve kendine ait bir öğrenme kapasitesinin olması - lerden elde edilen bilgilerin çeliģkili bilgilerle örtüģmesi, - er öğrencinin farklı öğrenme tekniklerinin olması, - nin sınırlı alanlarda modellenebilmesi Ģeklinde sıralanabilir. Tasarlanan sistemde, öğrenci bilgisinin modellenmesi için kaplama öğrenci modeli kullanılmaktadır. Kaplama öğrenci modelinde ġekil 4 de görüldüğü gibi, öğrenci bilgisi uzman bilgisinin bir alt kümesi olarak görülmektedir. Bu modelde, konu içinde öğrencinin, uzmana göre ne kadar ilerleyebildiği gösterilmekte ve alanda uzmanın bilmesi gereken her öğenin düzeyi belirlenmektedir. (Suraweera, 2001; Goldstein, 1977). Ayrıca, kaplama öğrenci modelinde öğrencinin bilgisi, uzman bilgisi ile karģılaģtırılarak öğrenci bilgisinin uzman modeli içindeki düzeyi de belirlenmektedir. Böylece öğrencinin neleri bildiği ve neleri bilmesi gerektiğine karar verilir. (Stankov, 1996; Castillo ve diğerleri, 2001: ). 300). Öğretim Öncesi Bilgisi Uzman Bilgisi Öğretim Sonrası Bilgisi ġekil 4. Kaplama Modeli

6 Tasarlanan bireyselleģtirilmiģ öğretim sisteminde öğrenci sisteme bağlandığında, öncelikle alandaki ünite ile ilgili bir seviye belirleme sınavına tabi tutularak, konular hakkındaki bilgi seviyesi belirlenmektedir. Ünite ile ilgili tüm sorular öğrenci tarafından cevaplandıktan sonra konular öğrencinin bilgi seviyesine göre sayfaya yüklenmektedir. er ünite sonunda, konuyla ilgili hazırlanan çoktan seçmeli sorulardan oluģan sınav, öğrenci tarafından tekrar yanıtlandırılmakta ve bu yanıtlara göre konuyla ilgili, baģarı puanını temsil etmek için kullanılan ünite değerlendirme notu hesaplanmaktadır. Sistemde her ünite için öğrencilerin o ünite değerlendirme sınavından aldığı değerlendirme notları kaydedilmektedir. Ünite değerlendirme notunun hesaplanması için, MYCIN güven faktörü hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. nin konuyla ilgili aldığı not, konunun öğrenci tarafından ne kadar bilindiğini ve bilgi eksikliği düzeyinin hangi durumda olduğunu göstermektedir. Bu not, öğrencinin sistemde sorulan sorulara yanıt vermesi ile değiģmektedir. Bu değerin en yüksek ve en düģük değeri tasarımcı tarafından belirlenmektedir. Tasarlanan sistemde, her öğrenci sisteme bir kullanıcı adı ve Ģifreyle bağlanmaktadır. Sisteme bağlanan öğrenciler için Tablo 1 de görüldüğü gibi tablo_ogr isimli tabloda; fakülte, bölüm, kullanıcı adı, Ģifre, adı ve soyadı bilgileri ve diğer tüm tablo bilgileri MySQL veritabanın öğrenciye ait kiģisel dosyasında tutulmaktadır. Alan Adı Fakülte Bölüm Kullanıcı Adı ġifre Adı Soyadı Tablo 1. Bilgileri Tablosuna Ait Alanlar Açıklama ye ait fakülte adı ye ait bölüm adı nin sisteme bağlanırken kullanacağı kullanıcı adı nin sisteme bağlanırken kullanacağı Ģifre nin isim bilgisi nin soyadı bilgisi Sistemde, öğrenciler ile ilgili tutulan bir diğer tablo ise tablo_unite tablosudur. Tablo 2 de de görüldüğü gibi burada tüm kullanıcılar için tanımlanmıģ ünite bilgileri yer almaktadır. Ayrıca bu tabloda herhangi bir öğrenci veya birden fazla öğrenci için iligili ünite/üniteler aktif veya pasif duruma alınarak, öğrencilerin o ünitedeki konulara çalıģması veya çalıģmaması sağlanabilir. Ünite Ünite 1 Ünite 2 Ünite 3 Ünite 4 : Ünite n Tablo 2. Ünite Tablosuna Ait Alanlar Durum Aktif / Pasif Aktif / Pasif Aktif / Pasif Aktif / Pasif Aktif / Pasif lerle ilgili tutulan diğer bir tablo ise, tablo_puan tablosudur. Bu tablo içerisinde sınav adı, süresi, öğrenci kiģisel bilgileri, öğrencinin ünitedeki konuları çalıģmadan önce sorulan sorulara vermiģ olduğu cevaplar neticesinde almıģ olduğu seviye belirleme puanı ve konuları çalıģtıktan sonra yine sorulan sorular ile aldığı ünite değerlendirme notu bulunmaktadır. Ayrıca bu tabloda öğrencinin sorulara vermiģ olduğu doğru ve yanlıģ cevap bilgisi tutulmaktadır. Bu cevaplara göre konu hakkındaki seviyesi ile ilgili beģli likert ölçeğine göre bir sonuç üretilmektedir. tablo_puan tablosu hakkındaki ayrıntılar Tablo 3 de görülmektedir. Alan Adı Sınav adı Sınav süresi adı soyadı Puan 1 : Tablo 3. Puan Tablosuna Ait Alanlar Açıklama Sistemdeki sınav adı Sistemdeki sınav süresi Sistemi kullanan öğrencinin adı Sistemi kullanan öğrencinin soyadı nin her üniteden aldığı seviye belirleme ve ünite değerlendirme notu

7 Puan n Konu 1 : Konu n Soru sayısı Doğru/yanlıĢ sayısı Seviye bilgisi Alana ait konuların sayısı sistem tasarımcısı tarafından belirlenmektedir. Bu alanda konuların isimleri tutulmaktadır. Sistemdeki sınava ait toplam soru sayısı Sistemdeki soruların verilen cevapların durumu Kullanıcı cevaplarına göre öğrencinin konu hakkındaki bilgisi Ayrıca sistem Tablo 4 de de görüldüğü gibi, öğrencinin hangi konuları çalıģtığı veya çalıģmadığı, hangi konuyu kaç kez çalıģtığı ve bunların toplam çalıģma süresinin ne kadar olduğu bilgisi tablo_konu tablosu içerisinde tutulmaktadır. baģarısız olduğu konuyu tekrar etmektedir ve bu tekrarın kaç kez yapıldığı her konu için, konu numarasına göre Sayaç 1 den Sayaç N e kadar olan alanlar içerisinde tutulmaktadır. Örneğin, sistemde Konu 1 in kaç kez tekrar edildiği t_sayaç_1 alanına, toplam çalıģma süresi ise c_sayac_1 alanına kaydedilmektedir. Alan Adı Konu 1 : Konu n T_Sayaç_1 C_Sayaç_1 Tablo 4. Konu Tablosuna Ait Alanlar Açıklama tarafından çalıģılan/çalıģılmayan konular nin konuyu kaç kez çalıģtığı nin konuyu ne kadar süre çalıģtığı modeli, ġekil 1 de akıģ Ģemasında belirtilen aģamaları içermektedir., öncelikle tablo_ogr tablosunda yer alan ve Tablo 1 de görülen alanlara ait bilgilerle sisteme kayıt olmaktadır. Bu bilgiler fakülte, bölüm, kullanıcı adı, Ģifre, adı ve soyadı alanlarından oluģmaktadır. Bu bilgiler kayıt edildikten sonra, ikinci adım olarak öğrenci kendine ait kullanıcı adı ve Ģifreyle sisteme bağlanabilmektedir. Daha sonra öğrencinin kendisine ait bir model oluģturulmamıģ ise tasarımcı tarafından öğrencinin seviye bilgisini ölçmek ve model oluģturmak için seviye belirleme sınavına tabi tutulmaktadır. Seviye belirleme sınavındaki sorular her bir öğrenci için farklı soruları ihtiva etmektedir. Seviye belirleme sınavının sonucuna göre öğrenci seviyesi belirlendikten sonra öğrenci modeli oluģturulmaktadır. lde edilen sonuç öğrenci modeline kaydedilmektedir. Böylelikle öğrenci modelinin ilk bölümü oluģturulmuģ olunur. nin oluģturulan veya önceden oluģturulmuģ modeline uygun olarak konu içeriği sayfasına yönlendirilmesi sağlanır. nin bundan sonraki tüm davranıģları kendisine ait tablolar içerisine kaydedilir. ilk ünitedeki tüm konuları çalıģtıktan sonra sistem tarafından her bir öğrenci için farklı düzenlenen ünite değerlendirme sınavını aktif hale getirilmektedir. Ünite değerlendirme sınavı sistem tarafından aktif hale geldikten sonra öğrenci istediği bir zamanda bu sınava girebilmektedir. Tüm sınavlar sistem tasarımcısı tarafından öğrencilere belirli bir süre içersinde cevaplama hakkı tanımaktadır. ünite değerlendirme sınavının sonunda baģarı göstermesi durumunda bir üst üniteye yönlendirilerek öğrenci modeli güncelleģtirilmekte ve ilgili konulara yönlendirilmektedir. nin ünite değerlendirme sınavından baģarısız olması halinde ilgili konulara yönlendirilerek bu konudaki eksiklikleri gidermesi ve bu alan ile ilgili sorulardan baģarılı olması durumunda üst üniteye yönlendirilebileceği konusunda bilgilendirilmektedir. nin burada sorulara verdiği yanıtlara göre, her konu için sınav notu hesaplanmakta ve bu değer öğrenciye ait tablolara kaydedilmektedir. nin aldığı not değerine göre, öğretim modeli gerekli pedagojik kararı vermektedir.

8 BaĢla Kullanıcı adı ve Ģifre ile oturumu baģlat modelinde kaydı mevcut mu? Seviye Belirleme Testi Bitir Gerekli hesaplamalar Tebrikler Tüm üniteler çalıģıldı mı? modelini oluģtur Modelini GüncelleĢtirme Gerekli verileri al Gerekli hesaplamalar Uygun konu içeriğine yönlendir Seviye Belirleme Testi Tüm konular çalıģıldı mı? Tüm konuları çalıģmalısınız. Üst üniteye yönlendirme Ünite değerlendirme testi Modelini GüncelleĢtirme BaĢarılı mı? ksikliklerin Tespiti ġekil 5. Tasarlanan Sistemin Modeli AkıĢ ġeması 4.4. Bilgi Tabanı BireyselleĢtirilmiĢ öğretim sistemlerinde bilgi tabanı, kullanıcılara sunulacak olan konuları, konulara ait soruları ve bu sorulara ait çözümleri içeren bölümdür. Sistemde herhangi bir alan bilgisine ait öğretim programının oluģturulması için alan bilgisinin modellenmesi gerekmektedir. Bu amaçla sistemin bilgi tabanı modeli oluģturulur. Alan bilgisi bir ders için oluģturulan "Üniteler, BaĢlıklar, Konular, Seviye Belirleme ve Ünite Değerlendirme Testleri, Mesaj, Duyuru, Ders Kayıt ve Online Destek olarak anlamlı bilgi parçaları halinde temsil edilmiģtir. Bu anlamlı bilgi parçaları kullanılarak ġekil 6 daki gibi bir konu planı çıkarılmıģtır. azırlanan bu plandaki amaç öğrencinin dersi daha iyi anlamasını sağlamaktır (atzilygeroudis ve Prentzas, 2004: 477).

9 Ünite 2 Ünite 3 Ünite 4 Ünite 5 Ünite 8 Ünite 9 Ünite 6 Ünite 7 ġekil 6. Alan Bilgisi Konu Planı ġekil 6 ya göre öğrenciler, ders kapsamındaki konuları öğrenmek için Ģekildeki ok sırasını takip etmektedir. lerin herhangi bir ünite veya sırayı yanlıģ takip etmelerini önlemek için sisteme ilk giriģte tüm üniteler ve ünitelere ait konular kilitli olarak sayfaya yüklenmektedir. Daha sonra ünite 1 deki konular hakkında öğrencinin seviye bilgisinin ölçülebilmesi için bir takım çoktan seçmeli sorular sorulmaktadır. Sorulan sorular ve alınan cevaplar neticesinde öğrencinin seviye bilgisine uygun olarak konular öğrenciye ait sayfaya yüklenmektedir. nin ünite 1 deki tüm konuları çalıģması ve bu ünite ile ilgili olarak sorulan değerlendirme sorularında da baģarılı olması durumunda bir üst üniteye yönlendirilmektedir. Aksi takdirde öğrencinin yetersiz olduğu konular tespit edilerek ilgili konulara yönlendirilmektedir. Tasarlanan sistemde, üniteler içerisinde bulunan konuların öğrenci tarafından ziyaret edilip edilmediğinin belirlenmesi ve konuları düzgün bir Ģekilde öğrenci sayfasına yüklenebilmesi için öğrencinin sisteme giriģ yaptıktan sonra ASP nesnelerinden oturum (session) nesnesi kullanılarak kontrol yapılmaktadır. Oturum, bir web tarayıcısının açılıp kapanmasına kadar geçen süredir. Oturum sayesinde öğrenciye ait tüm veriler sayfalar arasında kullanılmaktadır. sisteme giriģ yaptıktan itibaren, sadece ona ait özel değiģkenler kullanılarak, bulunduğu konu içerisindeki ziyaret sayısını ve hangi sayfaları ziyaret ettiğini belirlemek mümkün olmaktadır. Bu Ģekilde öğrenciye bilgi tabanında tasarımcının belirlediği sayfa yönlendirilmesi yapılmaktadır. Bu iģlem için öğrenci herhangi bir konuyla ilgili sayfayı ziyaret ettiğinde o konuya iliģkin oturum değeri 1 değerine eģitlenmektedir. Örneğin, ünite_1 e ait sayfanın ziyaret edildiğini belirtmek için, session ( ünite_1 )=1 komutu kullanılmaktadır. Ünite_1 i takip eden sayfa, örneğin ünite_2 ye ait sayfa yükleneceğinde, bu sayfanın yüklenmesi sırasında Page_Load() olayı içerisinde ünite_1 e ait oturum değeri kontrol edilmektedir. Yapılan kontrolde, session (ünite_1) in değeri 1 den farklıysa, öğrencinin ünite_1 e yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Diğer sayfa geçiģleri sırasında da benzer kontroller yapılarak, konu içerisindeki anlatım sırasının kontrol edilmesi ve öğrencinin bağlantılar arasında kaybolmadan konuyu tamamlaması amaçlanmaktadır. Tasarlanan sistemde, alan modelinin takibine iliģkin akıģ Ģeması ġekil 7 de görülmektedir. Oturum değerinin kontrolü konular tamamlanıncaya kadar devam etmekte ve yapılan kontroller sonucunda öğrenci uygun konuya yönlendirilmektedir.

10 Oturum değerlerini kontrol et Oturum değerlerinde eksiklik varmı? Ünite sırasına uygun devam et Uygun üniteye yönlendir Tüm Üniteler çalıģıldı mı? Bitir 4.5. Çıkarım Mekanizması ġekil 7. GerçekleĢtirilen Sistemin Alan Modelinin AkıĢ ġeması Kural tabanı, sistem içerisinde tanımlanmıģ kurallar dizisini kullanarak bilgi tabanından anlamlı sonuçlar çıkarmakla sorumludur. ye uygun ders içeriği ve sorular oluģturabilen kurallar listesi, Bilginin Kural Tabanlı Sunumu tekniği ile yazılmıģtır. Bu teknikte, ğer O alde kurallarıyla bilginin sunumu yapılmaktadır. Kurallar Ģartlı cümlelerden oluģmuģtur. Kuralların sayısı diğer kurallardaki durumlar gözetilerek istenildiği kadar arttırılabilmekte veya azaltılabilmektedir. Kurallar birbirinden bağımsız olduğu için güncellemesi ve anlaģılabilirliği kolaydır. 5. SONUÇ Bu çalıģmada, öğrenciler arasındaki farklılıkları gözeten ve her bir öğrencinin öğrenmedeki kiģisel gereksinimlerine göre farklı öğrenme imkânları sunan bireyselleģtirilmiģ öğretim sistemi (LessonTutor) geliģtirilerek eğitimin öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği vurgulanmıģtır. GerçekleĢtirilen öğretim sistemi, öğrenme ortamında öğrenci etkinliğini arttırmakta ve öğrenme sırasında öğretim elemanına destek olacak Ģekilde öğrenciyi yönlendirmektedir. Kullanılan bireyselleģtirilmiģ öğretim teknolojileriyle öğrencilere; yanlıģ yaptıklarında, seçimlerine bağlı olarak kiģiselleģtirilmiģ geribildirim, ipucu ve açıklamalar gösterilmiģ, doğru yaptıklarında kiģiselleģtirilmiģ pekiģtireçlerle öğrencilerin programa ve konuya karģı ilgileri ve motivasyonları arttırılmıģ, etkileģimli alıģtırmalarla öğrenci kontrolü sağlanmıģ, öğrencilerin performansları ile ilgili değerlendirme ve öneriler sunulmuģtur. Ayrıca öğrencilerin konu ekranları, izleme süreleri belirlenerek ve göstermiģ oldukları baģarı göz önüne alınarak aynı konuları tekrar çalıģmaları, uyarılarla engellenmeye çalıģılmıģtır. Akademik personel arabirim modülü, ders içerikleri ile ilgili ünite, baģlık ve konulara ayrıģtırılmıģ, konularla ilgili soru, alıģtırma ve testlerin sisteme yüklenebilmesi sağlanmıģ, ihtiyaç duyulması halinde sistemdeki tüm veya belirli öğrencilerle mesaj, duyuru, online iletiģim uygulamaları gerçekleģtirilmiģ, öğrenciler hakkında veri tabanında tutulan kiģisel veriler ile öğretim elemanı bilgilendirilmiģ, öğrencilerle ilgili değerlendirme ve önerilerde bulunulmuģtur. KAYNAKLAR Suraweera, P., An Intelligent Teaching System for Database Modelling Master of Science thesis, U. Canterbury, Goldstein, P., Overlays : A Theory of modelling for computer aided instructions, AI Memo 406, MIT, Cambidge, MA, Stankov, S., Student Model Developing for Intelligent Tutoring Systems, International Journal for ngineering Modelling, Vol. 9, No. 1-4, 1996.

11 Castillo, G., Breda, A.M., Bajuelos, A.L., Towards a Prototype of a User Model for an Adaptive Courseware in Geometry, Proceedings of the International Conference CINTC, Aveiro, 2001, atzilygeroudis, I., Prentzas, J., Using a hybrid rule-based approach in developing an intelligent tutorin system with knowledge acquisition and update capabilities xpert System with Applications, 26, 2004, Virvou, M., Tsiriga, V., Web Passive Voice Tutor: an Intelligent Computer Assisted Language Learning System over the WWW, Yoshikawa, A., Shintani, M., Ohba, Y., Intelligent Tutoring System for lectric Circuit xercising, I Transaction on ducation,35, 2002, p Zhou,Y., vens, M.W., A Practical Student Model in an ITS, 11th I International Conference on Tools with AI, Chicago, IL., 1999, p Kausalai, K.W., Spielvogel, J., Web Based Intelligent Tutoring Systems in K-12 Settings, Proceedings of the 5th I/ACIS International Conference on Computer and Information Science, Kodaganallur, V., Weitz, R., Rosenthal, D., Tools for Building Intelligent Tutoring Systems, Proceedings of the 39th awaii International Conference on System Sciences, Mayo, M., Mitrovic, A., and McKenzie, J., CAPIT: An Intelligent Tutoring System for Capitalisation and Punctuation, Intelligent Computer Tutoring Group, University of Canterbury., 2000, p Moungdridou, M., Virvou, M., Analysis and design of a Web-Based authoring tool generating intelligent tutoring systems, Computer & ducation, 40, 2003, Negnevitsky, M., Application of an Intelligent Tutoring System in ducational ngineering ducation, I International Conference on Multimedia ngineering ducation, Melbourne, 1996, p

Ferhat Bahçeci 1 NWSA-EDUCATION SCIENCES Mehmet Gürol 2 Received: December 2011 Firat University 1 Accepted: April 2012 Yildiz Technical University 2

Ferhat Bahçeci 1 NWSA-EDUCATION SCIENCES Mehmet Gürol 2 Received: December 2011 Firat University 1 Accepted: April 2012 Yildiz Technical University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, Article Number: 1C0536 Ferhat Bahçeci 1 NWSA-EDUCATION SCIENCES Mehmet Gürol 2 Received: December 2011 Firat University

Detaylı

İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Web Sayfası Tasarımı

İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Web Sayfası Tasarımı İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Web Sayfası Tasarımı Nurettin Doğan 1, Şendoğan Şen 2, H. Hüseyin Sayan 3 1 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Ankara

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

LOJĠK KAPILAR ĠÇĠN BĠR EĞĠTĠM ARACI AN EDUCATIONAL TOOL FOR LOGIC GATES

LOJĠK KAPILAR ĠÇĠN BĠR EĞĠTĠM ARACI AN EDUCATIONAL TOOL FOR LOGIC GATES LOJĠK KAPILAR ĠÇĠN BĠR EĞĠTĠM ARACI AN EDUCATIONAL TOOL FOR LOGIC GATES ġerif Fatih AKKAĞIT, M.E.B. Elazığ Palu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Ahmet TEKĠN, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? S İ BEL SOMYÜREK B İLAL ATASOY İçerik Neden gezinme adaptasyonuna ihtiyaç duyulur? Gezinme adaptasyonu nedir? Gezinme adaptasyonu nasıl gerçekleştirilir? Sonuç ve öneriler

Detaylı

BİLGİSAYAR DERSLERİNDE UYGULAMA DOSYALARININ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DERSLERİNDE UYGULAMA DOSYALARININ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BİLGİSAYAR DERSLERİNDE UYGULAMA DOSYALARININ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİ COMPUTER LESSONS, RECEIPT AND EVALUATION OF THE APPLICATION FILES ONLINE Fatih ERTAM University

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU WEB TABANLI VERİ TABANI UYGULAMASI YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA. Enes Al 1027.

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU WEB TABANLI VERİ TABANI UYGULAMASI YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA. Enes Al 1027. T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU WEB TABANLI VERİ TABANI UYGULAMASI YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Enes Al 1027.32121 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DANIŞMAN: ÖĞR. GÖR. FERDA BOZKURT TEMMUZ 2012

Detaylı

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, Elazığ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı için

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU M. Fatih TALU*, Resul DAŞ* (*) Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı Hakan KÖR Hitit Üniversitesi, Çorum hakankor@hitit.edu.tr Özet: Bu çalışma, öğretim elemanlarının ödev ve proje ağırlık derslerde

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Y.T.Ü. Öğrenci Bilgi Sistemi USIS (University Student Information System) Tanıtımı. (Doküman No: KL-029; Revizyon Tarihi: ; Revizyon No:01)

Y.T.Ü. Öğrenci Bilgi Sistemi USIS (University Student Information System) Tanıtımı. (Doküman No: KL-029; Revizyon Tarihi: ; Revizyon No:01) Y.T.Ü. Öğrenci Bilgi Sistemi USIS (University Student Information System) Tanıtımı (Doküman No: KL-029; Revizyon Tarihi:01.11.2013; Revizyon No:01) 1 OGIS Öğrenci Sisteminin Yapısı Web Server Database

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI

EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE WEB TASARIMI ALP EREN DEMİRKAN 3. HAFTA ĠNSAN BILGISAYAR ETKILEġIMI Ġnsan Bilgisayar EtkileĢiminin amacı, bilgisayarı daha

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilecik Üniversitesi, Bilecik

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Ahmet Faik KAŞLI : 12/0711954 : ProfDr. ÖZGEÇMlş Derece Alan Universite Yıl Lisans Matematik Ege 1977 Y. Lisans Bilgisayar Bilimleri Ege 1979

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

FİZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİNİN (ZÖS) BAŞARIYA ETKİSİ

FİZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİNİN (ZÖS) BAŞARIYA ETKİSİ FİZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİNİN (ZÖS) BAŞARIYA ETKİSİ Öğr. Gör. Mustafa Erdemir Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi merdemir@kastamonu.edu.tr Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç Gazi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008 Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme Tahir Emre KALAYCI 21 Mart 2008 Gündem Genel Bilgi Alınan Dersler Üretilen Yayınlar Yapılması Planlanan Doktora Çalışması Kablosuz Sensör Ağlar Yapay Zeka Teknikleri

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ a a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir,

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Yazılımlarının İncelenmesi

Yazılımlarının İncelenmesi LMS (Learning Management System) Yazılımlarının İncelenmesi Fulya Sarı Apple Bilkom Bilişim Eğitim Teknolojisi Danışmanı LMS CMS LCMS Uzaktan Eğitim LMS Karşılaştırması Uzaktan eğitimi geliştirme ortamı

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kamil ÖZCAN Öğr. Gör. Gökhan TURAN

Yrd.Doç.Dr. Kamil ÖZCAN Öğr. Gör. Gökhan TURAN Yrd.Doç.Dr. Kamil ÖZCAN Öğr. Gör. Gökhan TURAN kamilozcan@mehmetakif.edu.tr - gokhanturan@mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü,

Detaylı

Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi

Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi Akademik Bilişim 2013 XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Karabük Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Karabük omenemencioglu@karabuk.edu.tr, esonuc@karabuk.edu.tr, ismail.karas@karabuk.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

WEB PROGRAMMING Ders İzlence Formu. Kodu: CSE300 Dersin Adı: WEB PROGRAMMING Toplam Saat. 5 2 0 1 4 3 6 İngilizce Zorunlu Derse Kabul Koşulları:

WEB PROGRAMMING Ders İzlence Formu. Kodu: CSE300 Dersin Adı: WEB PROGRAMMING Toplam Saat. 5 2 0 1 4 3 6 İngilizce Zorunlu Derse Kabul Koşulları: Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama WEB PROGRAMMING Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE300 Dersin Adı: WEB PROGRAMMING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil Dersin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ

SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ SCADA (Supervisory Control And Data Your Acquisition Slide ) Title RAPORLAMA SİSTEMİ Kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) sayesinde, bir

Detaylı

hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com,

hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com, Fırat Üniversitesi Akademik Personel Otomasyonu Haluk Dilmen 1, Yunus Santur 2 1 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ 2 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com,

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları

Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Nesne Tabanlı Programlama COMPE 225 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Ders Adı Veritabanı Tasarım ve Yönetimi Ders Kodu COMPE 341 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ NETWORKING ACADEMY OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ NETWORKING ACADEMY OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ NETWORKING ACADEMY OTOMASYONU Mustafa SALTAN Musa ÇIBUK Yrd.Doç.Dr Hasan H.BALIK Fırat Üni. Bilgisayar Müh. Bölümü Fırat Üni. Enformatik Bölümü msaltan@firat.edtu.tr mcibuk@firat.edtu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Aktarımı Çalıştırmak/Geri Almak 146 Alan Seçenekleri 148 Veri Tabanı Şeması 150 Veri Tabanı ile İlgili Bazı Rake Görevleri 162 Modeller 164

Aktarımı Çalıştırmak/Geri Almak 146 Alan Seçenekleri 148 Veri Tabanı Şeması 150 Veri Tabanı ile İlgili Bazı Rake Görevleri 162 Modeller 164 xi Ruby on Rails Nedir? 2 Rails Neden Farklıdır? 2 Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler 4 İnternet Nasıl Çalışır? 4 İstemci-Web Sunucu İlişkisi 5 HTTP Protokolü 6 URL-Kaynak Konumlandırma Adresleri 7 HTTP

Detaylı

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğretim Elemanı - Sınav Sonuç Giriş İşlemleri

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğretim Elemanı - Sınav Sonuç Giriş İşlemleri Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğretim Elemanı - Sınav Sonuç Giriş İşlemleri Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde, Öğretim Elemanı yetkisi kapsamında aşağıdaki ekran (Ekran 1) açılır. Bu belgede genel kullanım

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

T.C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA ESASLARI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA ESASLARI Araştırma projesinin Amacı: Öğrencilere, edindikleri alan bilgilerini ve temel bilgileri bilimsel araģtırma ve raporlama tekniğine

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI CURRICULUM VITAE Assistant Prof. Dr. Birim BALCI 1- Name and Surname : Birim BALCI 2- Date of Birth : 28.07.1975 3- Department : Computer Engineering 4- Education: Degree Department University Year Bachelor

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : 0690130114 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ Öğr Grv. M. Emin MUTLU (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Ruşen YILMAZ (Açıköğretim Fakültesi) Prof. Dr. B. Fethi ŞENİŞ (İşletme Fakültesi)

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları

Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları ULAKBIM Kullanıcı Eğitimi 2007, Ankara Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Denetim ve Yönetim araçları GOCDB SAM GStat RTM TR-Grid PAKITI TR-Grid Ganglia TR-Grid MRTG

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları

Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Nesne Tabanlı Programlama COMPE 225 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SQUİD PROXY İLE GERÇEK ZAMANLI WEB TRAFİK KONTROLÜ

SQUİD PROXY İLE GERÇEK ZAMANLI WEB TRAFİK KONTROLÜ SQUİD PROXY İLE GERÇEK ZAMANLI WEB TRAFİK KONTROLÜ Erhan YELİ Gürkan KARABATAK Yrd.Doç.Dr Hasan H.BALIK Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü Enformatik Bölümü erhanyeli@hotmail.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI DALI

VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI DALI VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI DALI Veritabanı Programlama Nedir Veritabanı programlama aslında mimari oluşturabilme ve optimize sorgu yazabilme becerisidir. Bir veritabanı uzmanının temel görevi; yazılımcılar

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SMS - WAP OTOMASYONU UNIVERSITY OF FIRAT SMS - WAP OUTOMASION

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SMS - WAP OTOMASYONU UNIVERSITY OF FIRAT SMS - WAP OUTOMASION GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2006, Şanlıurfa. Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, 26-28 April 2006, Şanlıurfa, Turkey. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SMS - WAP OTOMASYONU

Detaylı

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgilendirme

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgilendirme Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgilendirme 2016-2017 Egitim-Ögretim Akademik Yılı uygulaması r1. 24.09.2016 Öğrenci duyurusu - 100A-0916-K1 Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 İçerik Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.! MySQL.! PhpMyAdmin.! Web tabanlı bir veritabanı tasarımı. R. Orçun Madran!2 Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE 496 8 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Kısıtlı Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Modelleme ve Simülasyon SE 360 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SERVĠS KULLANIM KĠTAPCIĞI. www.hemende.com. Websiteniz için Arama Motoru Optimizasyon Merkezi

SERVĠS KULLANIM KĠTAPCIĞI. www.hemende.com. Websiteniz için Arama Motoru Optimizasyon Merkezi SERVĠS KULLANIM KĠTAPCIĞI www.hemende.com Websiteniz için Arama Motoru Optimizasyon Merkezi 2016 hemende.com 0212 911 65 17 Backlink Alım / Satım Servisleri Backlink Nedir? İnternet üzerinde alan adı tahsisi

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / II.YARIYIL in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? 3 YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

WebALGO: Algoritma Öğreniminde Internet Tabanlı Bir Eğitimsel Materyal Geliştirilmesi

WebALGO: Algoritma Öğreniminde Internet Tabanlı Bir Eğitimsel Materyal Geliştirilmesi WebALGO: Algoritma Öğreniminde Internet Tabanlı Bir Eğitimsel Materyal Geliştirilmesi Utku Köse 1 1 UĢak Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, UĢak utku.kose@usak.edu.tr Özet:

Detaylı

03- Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMĠRER in Yurtiçi Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi.

03- Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMĠRER in Yurtiçi Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi. TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.04.2016 211 01-13 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat AKTAN başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Adnan Menderes Üniversitesi 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu Erişim: yapılanma,

Detaylı

PROMATH: Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemleri İçin Düzenleyici Modül Uygulaması

PROMATH: Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemleri İçin Düzenleyici Modül Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 25 PROMATH: Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemleri İçin Düzenleyici Modül Uygulaması Betül AKTAŞ 1, Nurettin DOĞAN 2 1 Akyurt Çok Programlı Lisesi,

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı