AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar saðlamayý taahhüt ettiði 259 milyon Avroluk yardým programýnýn %99'u çeþitli projeler için kullanýma sunuldu. Avrupa Birliðinin 27 Þubat 2006 tarihinde Kýbrýslý Türklerin yararlanmasý için onayladýðý 259 milyon Avroluk mali yardým programýnda Komisyon ve ilgili kuruluþlar arasýnda yapýlan anlaþmalar için süre 18 Aralýk 2009 tarihinde son buldu. Ýmzalanan toplam 880 sözleþmenin çoðunluðu hibelerden oluþuyor. Bu sayede finansmaný saðlanan projelerden bazýlarý þu þekildedir: Kýbrýslý Türk sivil toplum kuruluþlarý, köyler, okullar, öðrenciler ve KOBÝ'lerle ilgili projeler (35 milyon ); Uzlaþma ve güven arttýrýcý projeler, mayýn temizleme (6,5 milyon ), Kayýp Kiþiler Komitesi (3,5 milyon ); KKTC'de deniz suyu arýtma sistemleri ve atýk su arýtma tesisleri gibi su projeleri (73 milyon ); KKTC'nin AB müktesebatýna uyumuna hazýrlýk için destek (14,5 milyon ). Baþlatýlan projelerin bir kýsmýnýn 2011 yýlýna kadar sürmesi bekleniyor. LEFKOÞA, GAZÝMAÐUSA VE GÝRNE'DE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ TEFTÝÞLERÝ YAPILDI Sosyal Politika ve Ýstihdam faslýnýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði önceliðiyle ilgili devam eden çalýþmalar kapsamýnda KKTC'deki iþ yerlerinin denetlenmesine devam ediliyor. Mart ayýnda yürürlüðe giren mevzuat çerçevesinde, iþ yerlerinde dikkat edilmesi gereken güvenlik unsurlarýnýn denetimi AB uzmanlarý ve Çalýþma Dairesi Müfettiþleri eþgüdümünde 14 Aralýk haftasýnda tamamlanarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna bir rapor þeklinde sunuldu. Teftiþler kapsamýnda Lefkoþa, Gazimaðusa ve Girne bölgelerinde faaliyet gösteren mermer üretim fabrikalarý, dülger atölyeleri, oteller ve restoranlarýn denetlenerek, bu iþyerlerindeki çalýþanlarýn günlük çalýþma koþullarý irdelenerek ilgili alanda yürürlükte bulunan AB ye uyumlu düzenlemelerin iþ yerlerinde u y g u l a n m a s ý n a y ö n e l i k b i l g i l e n d i r m e l e r gerçekleþtirildi. Bilindiði üzere, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýnda yürüttüðü AB mevzuatýna uyum çalýþmalarý ve personel eðitimleri KKTC'deki iþ yerlerinin çaðdaþ ve dünya standartlarýna eþdeðer güvenli ortamlarda hizmet vermelerini amaçlamaktadýr. VETERÝNER ALANINDA MÜKTESEBATA UYUM ÇALIÞMALARI HIZLA DEVAM EDÝYOR Halihazýrda yürütülmekte olan veteriner alanýndaki uyum çalýþmalarý, Eylül ayýndan itibaren her ay düzenli olarak gerçekleþen çalýþmalarla ivme kazandý. Geçtiðimiz dönemlerde Hayvanlarýn ve Ýþletmelerin Tanýmlanmasý ve Kaydý Yasasý nýn ve Sýðýr Cinsi Hayvanlarýn Tanýmlanmasý, Tescili ve Ýzlenmesi Tüzüðü nün yürürlüðe girmesinin ardýndan, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarýn Tanýmlanmasý Tescili ve Ýzlenmesi Tüzüðü çalýþmasý da tamamlanarak yürürlüðe girdi. Bunun ardýndan Veteriner Týbbi Ürünleri Yasa taslaðý ve uygulama tüzük taslaklarý da tamamlandý. Eylül ayýndan itibaren ise, AB veteriner uzmanlarýnýn desteðiyle Veteriner Dairesi personeli tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonucunda Veteriner Hizmetleri, Hayvan Saðlýðý ve Hayvan Refahý Yasa Taslaklarý hazýrlandý. AB mevzuatýna uyumlu olarak hazýrlanan Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 yasa taslaklarý, özellikle veteriner hizmetlerinin AB kurallarý çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve idari kapasitenin artýrýlmasý, hayvansal orijinli ürünlerin denetim ve ticareti, önemli hayvan hastalýklarýnýn eradikasyonu ve hayvan refahý ile ilgili kurallarýn uygulanmasý için zemin oluþturmaktadýr. Bundan sonraki aþamada, bir yýllýk bir süre için hazýrlanan proje eylem planý kapsamýnda belirtilen yasalarýn uygulama tüzüklerinin tamamlanmasý ve yürürlüðe konmasý hedeflenmektedir. * Ýsteyen ülke AB'den çýkabilecek. * Özellikle adalet, güvenlik ve göç gibi konularda Avrupa Parlamentosu'nun yetkileri artýyor. Türkiye'ye doðrudan etkisi yok Lizbon Antlaþmasý'nýn yürürlüðe girmesi Türkiye üzerinde doðrudan etki yaratmayacak. Bunun en önemli nedeni ise Türkiye'yle ilgili kararlarýn alýnmasýnda yöntem deðiþikliðine gidilmeyecek olmasý. Kýsa vadede AB kapýlarýnýn Türkiye'ye açýlmasýnýn beklenmediði de dikkate alýnýrsa olasý üyelik anýnda Lizbon Antlaþmasý'nýn hâlâ yürürlükte olacaðýný söylemek bile pek mümkün deðil. AB DE LÝZBON DÖNEMÝ BAÞLADI AB, 1 Aralýk itibariyle üyelerin ulusal çýkarlarýný, Birlik ruhunun önünde tutan ve hassas dengeler üzerine kurulu bir yapýya dönüþüyor. Birliðin kurumsal yapýsýný yeniden düzenleyen Lizbon Antlaþmasý 1 Aralýk'ta yürürlüðe girdi. Hazýrlýk çalýþmalarýna 2007'de baþlanan, 2008'de de Ýrlanda tarafýndan referandumla reddedildikten sonra sancýlý bir onay sürecinden geçen Lizbon Antlaþmasý yarýn yürürlüðe giriyor. AB'nin kurumsal iþleyiþinde oldukça önemli deðiþiklikler yaratacak olan belge, teknik anlamda kötünün iyisi bir niteliðe sahip. Lizbon Antlaþmasý'nýn getireceði yeniliklerden öne çýkanlar þunlar: * Antlaþmanýn öngördüðü þekilde iki buçuk yýl için ve görev süresi bir kez uzatýlabilecek þekilde bir AB Baþkaný seçildi. AB'nin uluslararasý alandaki yüzü olacak bu makama atanan ilk isim Herman Van Rompuy oldu. AB Dýþiþleri Bakaný koltuðuna ise 5 yýllýðýna Barones Catherine Ashton oturtuldu. Ý S P A N Y A D Ö N E M B A Þ K A N L I Ð I ÖNCELÝKLERÝNÝ BELÝRLEDÝ 2010'un ilk yarýsýnda Avrupa Birliðinin dönem baþkanlýðýný üstlenecek olan Ýspanya 8 Aralýk'ta altý aylýk dönem baþkanlýðýnýn önceliklerine iliþkin açýklamada bulundu. AB'nin daimi Baþkanlýðý ve Dýþ Ýliþkiler Yüksek Temsilciliði görevlerinin uygulamaya konulduðu bir dönemde baþkanlýk eden ilk üye ülke olacak. Brüksel'de Avrupa Politika Merkezi'nin düzenlediði halka açýk bir toplantýda Ýspanya'nýn AB Ýliþkilerinden sorumlu Devlet Bakaný Diego López Garrido Ýspanya öncelikler yaratacak diye konuþtu. Deneyimli politikacý Garrido daha önce baþarýsýzlýða uðrayan AB Anayasasý'nýn hazýrlayýcýlarý arasýnda yer alýyordu. Garrido ülkesinin dönem baþkanlýðýnýn çok özel olacaðýný ve eski Nice modelinden yeni Lizbon Antlaþmasý dönemine geçiþe damgasýný vuracaðýný kaydetti. * Mevcut oy sistemi 2014'e kadar korunacak. 2017'ye Ýspanyol politikacý ayrýca ülkesinin sýradaki dönem kadar geçiþ süresi tanýnacak yeni sistemde çifte baþkanlarý Belçika ve Macaristan'la bir çalýþma çoðunluk sistemi uygulanacak. Karar almak için üye programý hazýrladýðýný ve çalýþma formatýna üçlü ülkelerin yüzde 55'inin onayý ve bu ülkelerin AB baþkanlýk adý verildiðini kaydetti. Garrido adý geçen nüfusunun yüzde 65'ini temsil etmeleri gerekecek. üç ülkenin Genel Ýþler Konseyi çerçevesinde 7 Aralýk'ta önümüzdeki on sekiz ay için ortak bir programý kabul * Ulusal veto yetkisi dýþiþleri, savunma, mali konular, ettiklerini söyledi. sosyal güvenlik ve kültür alanlarýnda korunacak. Yeni üye alýmlarýnda da oybirliði aranacak. * NATO benzeri bir yaklaþýmla dayanýþma ilkesi devreye sokulacak. Bu ilke terörist saldýrýlar ve doðal afetler için de geçerli olacak. * Temel Haklar Sözleþmesi baðlayýcý hale geliyor. Ýngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne bu konuyla ilgili ayrýcalýklar tanýndý. * AB vatandaþlarý bir milyondan fazla imza toplamalarý halinde bir yasanýn gözden geçirilmesini yada yeni bir yasal sürecin baþlatýlmasýný talep edebilecekler. Garrido, bu arada Ýspanya dönem baþkanlýðýnýn dört ana önceliðini açýkladý. Ýstihdam ve ekonomi Öncelikler arasýnda ekonomi ilk sýrada yer alýyor. Gündemin birinci maddesini ekonomik krizden kurtulmanýn yollarý ve istihdamýn arttýrýlmasý oluþturuyor. Ýspanya Avro bölgesinde iþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu ülke. Avro bölgesinde ortalama iþsizlik oraný ekimde yüzde 9,8 iken bu oran Ýspanya'da yüzde 19,3 oldu. Letonya yüzde 20,9 ile birinci sýraya yerleþti. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 Dokuz ya da on zirve ile Guinness Rekorlar Kitabý'na gireceðiz diyen Ýspanyol yetkili AB-ABD, AB-Rusya, AB-Kanada, AB-Akdeniz ve ilk kez düzenlenecek AB- Fas zirvesine ek olarak bir de Latin Amerika liderleriyle bir araya geleceklerini söyledi. Fas, Ýspanya'nýn ekonomide önemli ortaklarýndan biri. Ayrýca yeni iþ kaynaklarýnýn yaratýlmasý Avrupa Sosyalistler Partisi'nin de ilk önceliði. Bu öncelik Prag'da düzenlenen yýllýk kongrede açýklandý. Ýspanya'da baþbakan José Luis Rodríguez Zapatero, Ýspanya Sosyalist Ýþçi Partisi (PSOE) lideri, baþkanlýðýndaki sosyalist hükümet iþ baþýnda. Garrido Lizbon sonrasý AB 2020 stratejisinin onaylanmasýnýn önümüzdeki on yýlda kendi ülkesinin ekonomik önceliklerinden olacaðýný belirtti. Garrido yeni stratejiyle ilgili en büyük zorluðun hedeflerin takibi olduðunu, Lizbon büyüme ve istihdam gündeminde hedefler belirlendiðini ancak bu arada ülkelerin performanslarýnýn izlenmesinin unutulduðunu söyledi. Garrido uluslararasý finans sisteminin denetlenmesine iliþkin yeni tedbirlerin onaylanmasýnýn Ýspanya'nýn dönem baþkanlýðý sýrasýndaki önemli hedeflerinden biri olduðunu açýkladý. Lizbon Antlaþmasý'nýn uygulamaya konulmasý Ýspanyol devlet bakanýna göre ikinci öncelik Lizbon Antlaþmasý'nýn hayata geçirilmesi. Garrido antlaþmanýn daha önceki AB Anayasasý'na çok benzediðini söyledi. Gereçlere sahibiz ama politikamýz yok, diye Garrido Lizbon Antlaþmasý çerçevesinde tanýtýlan yeniliklere göndermede bulundu. Bunlardan biri de Vatandaþlar Giriþimi. Bir milyon vatandaþ imzasýnýn toplanmasýyla bir yasal sürecin baþlatýlabilmesi söz konusu. Ancak bu imzalarýn nasýl toplanacaðý henüz belli deðil. Fikir þimdilik yalnýzca kâðýt üzerinde geçerli. Ýspanya bunun için gerekli araçlarýn geliþtirilmesine öncelik tanýmaya kararlý. Vatandaþlýk Garrido'ya göre Ýspanyol dönem baþkanlýðýnýn üçüncü önceliði vatandaþlýk. 21 inci yüzyýl Avrupa'sýnýn vatandaþlarýyla yakýndan ilgili olmasý gerektiðini düþünüyoruz diyen Ýspanyol yetkili bugün AB vatandaþlarýnýn Birliði uzakta bir nesne olarak gördükleri gerçeðine eleþtiride bulundu. Garrido, ülkesinin iddialý bir sosyal gündemle Avrupa ile Avrupalýlar arasýndaki uçurumu kapatmaya çalýþacaðýný söyledi. Garrido Ýspanya dönem baþkanlýðýnýn özgürlük, güvenlik ve adalet yoðunluklu Stockholm Programý nýn uygulamaya konulmasýna iliþkin bir eylem planýný detaylandýrmaya hazýrlanýyor. Adý geçen programýn Aralýk AB zirvesinde kabul edilmesi bekleniyor. Garrido, Ýspanya'nýn ayrýmcýlýktan uzak, toplumda en kötü günah olarak bilinen kadýna karþý þiddetle mücadeleyle ilgili bir yönergenin kabulü için çalýþacaðýný söyledi. Kadýna uygulanan þiddetin yalnýzca ulusal deðil Avrupa perspektifinden de ifade edilmesini istiyoruz. diye de ekledi. Dýþ iliþkiler Dördüncü öncelik dýþ iþleri Bir baþka deyiþle AB'yi dünya sahnesinde bir aktör haline getirmek. Bugün küresel aktör deðiliz. Dýþ politikada bazý deneyimlerimiz var. Birtakým önemli görevleri ve bazý ortak siyasi konumlarý kabul ettik ama gerçek bir dýþ siyasetimiz yok. Ancak Lizbon Antlaþmasý'yla Birlik önemli dýþ politika araçlarýna sahip olacak. AB'yi dýþ dünyada temsil edecek Konsey Baþkanlýðý, Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ki AB'yi gerçek bir dýþ iþleri bakaný gibi temsil edecek ve Avrupa Dýþ Ýþleri Servisi (EEAS). Garrido'ya göre EEAS en parlak, en güçlü diplomatik servis olacak. Bu servis ayný zamanda Lizbon Antlaþmasý'nýn sebep olduðu en önemli zorluk olacak. Ýspanya EEAS'ýn Nisandan önce örgüt yapýsýnýn tamamlanmasýný istiyor. Nisandan önce yeni Avrupa Dýþ Ýþleri Servisimiz olacak. Hedefimiz bu diyen Garrido bunun baþarýlmasý için birlik düzeyinde mutabakata varýldýðýný sözlerine ekledi. Bununla birlikte belirlenen hedef halen açýklanmýþ olanlara ters düþüyor. Geçen hafta AP'de konuþan AB'nin yeni Dýþ Ýþleri Bakaný Catherine Ashton yeni servisin oluþturulmasý için hemen iþe baþlayacaðýný söyledi. Ahston'ýn hedefi Konsey'in nisan sonuna kadar bir karara varmasýný saðlayacak bir teklif sunmak. 'Dýþa dönük baþkanlýk' Dinleyicilerin sorularýna cevap veren Garrido Ýspanya'nýn dönem baþkanlýðýnýn Konsey baþkanlýðý ve Yüksek Temsilcilik görevlerini güçlendireceðini, Ýspanya'nýn yeni Konsey baþkanýný gölgede býrakmayacaðýný söyledi. Garrido, gelecek altý ay içerisinde rekor sayýdaki ikili zirvelere baþkanlýk etmenin Herman van Rompuy'un iþi olacaðýný vurguladý. Çok dýþa dönük bir baþkanlýk olacaðýz diyen Garrido ülkesinin bazý dýþ ortaklarla mevcut yasal anlaþmalarý güncelleþtireceðini söyledi. Garrido'ya göre, dýþarýdan bakýldýðýnda AB ve ABD Batý olarak isimlendirilen tek bir unsur gibi görünüyor. Ancak Kuzey Atlantik Paktý (NATO) haricinde tamamen farklý içerik söz konusu. Ekonomik ve siyasi konularda imzalanmýþ anlaþmalar yok. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Garrido, Avrupa'nýn geleceðine odaklý eski Ýspanyol bekleniyor. On iki proje teklifi Baþbakaný Felipe González liderliðindeki gruptan arasýndan seçilen altý projeye ek nelerin beklenmesi gerektiði sorusuna karþýlýk Ýspanya olarak dört proje de yedek dönem baþkanlýðý sýrasýnda sayfayý geçmeyecek listeye alýndý. Ancak Komisyon kýsa bir teblið hazýrlanacaðýný açýkladý. Ama eminim seçilen altý projede herhangi bir ki bu çok cazip olacak. terslik olmasý ihtimalinin son derece düþük olduðunu açýkladý. AVRUPA BÝRLÝÐÝ 2010 BÜTÇESÝ KABUL EDÝLDÝ Deniz üssünde kurulacak rüzgâr enerjisi tesisleriyle ilgili dokuz projeye toplam 565 milyon kaynak Avrupa Parlamentosu Birliðin ayrýlýyor. 150 milyon Alman, Ýsveç ve Danimarka'nýn 2010 bütçesini onayladý. Buna Kriegers Flak bölgesindeki ortak tesisleri için ve 10 göre 2010 yýlý için taahhüt milyon Belçika'daki Thronton Bank derin deniz edilen bütçe (commitment) tesisleri için kullanýlacak. 141,4 milyar Avro olurken, ödemeler için belirlenen bütçe AB Enerji Komiseri Andris Piebalg ekonomik krizden 122,9 milyar Avro olarak kurtulmaya yardýmcý olabileceðine inandýklarý aday kaydedildi. projeler arasýndan seçim yaptýklarýný kaydetti. Seçilen þirketlerle iþ anlaþmalarýnýn imzalanmasýna bu ay Uzmanlar AB bütçesinin 2010 yýlý için en büyük itibarýyla baþlanacak ve para firmalara geliþme sýkýntýsýnýn, daha önce üzerinde anlaþmaya varýlmýþ evrelerine baðlý olarak tarihleri arasýnda ancak finanse edilememiþ olan ekonomiyi kurtarma aktarýlacak. paketi için AB'nin 2,4 milyar Avroya daha ihtiyaç duymasý. Komisere göre, altý CCS projesinin hayata geçirilmesine yardýmcý olmak öncülerin çekirdek 2010 bütçesi Nice Antlaþmasý kurallarý dâhilinde kabul grubu nu oluþturacak. edilen son bütçe olarak AB tarihine geçti. Bütçe Birlik ülkelerinin toplam GSMH'nýn % 1.04'ünü oluþturuyor. Altý baþlangýç için en düþük sayý diyen Piebalgs Avrupa'nýn gerçek projelere devlet fonu aktarmada Birliðin 5 milyar Avroluk ekonomiyi kurtarma paketi ilk olduðunu söyledi. Ancak AB, bu tür teknolojinin 2009 ve 2010 yýllarýný kapsýyor ve özellikle enerji 2020'ye kadar faaliyete geçebilmesi için düþünülen 10- projeleri ve kýrsal bölgelerdeki kalkýnmayý 12 CCS projesinin 2015'e kadar gerçekleþtirilmesi desteklemeyi amaçlýyordu yýlý içinde plan kabul hedefinin oldukça gerisinde kaldý. edildiðinde, iki yýl için gerekli olan 2,4 milyar Avroluk bölüm konusunda bir uzlaþý çýkmamýþtý. Geçtiðimiz ay CCS'ler olmadan sera gazý emisyonlarýnýn aþaðý gerçekleþen müzakereler sonucunda AB kurumlarý çekilmesine yeterli katkýda bulunamayýz uyarýsýnda finansmanýn, 2009 ve 2010'da tarým ve idari alanda bulunan Piebalgs teknolojinin pahalý olduðunu ve bu harcanmayan fonlardan ve üye ülkelerin 120 milyon nedenle AB'nin ek kaynaklar aramak zorunda Avroluk ek katkýlarýyla saðlanmasý konusunda olduðunu söyledi. anlaþmaya vardý. AB CCS'ler için belirlenen emisyon ticaret þemalarýna 2010 bütçesinin % 45 ine denk gelen 64 milyar (ETS) ve yenilenebilir enerji projelerine yeni Avronun araþtýrma, eðitim ve inovasyonla ilintili katýlacaklara ayrýlan ödeneðe ek 300 milyonluk önlemler için harcanacaðý bildirildi. Bütçede tutarýn nasýl paylaþtýrýlacaðý konusunu ele alýyor. araþtýrmalara yönelik fonlar % 12 oranýnda artýrýlýrken Komisyon 20 karbon birim fiyatýna göre 6 milyarlýk (7,5 milyar Avro), enerji ve ulaþtýrma için ayrýlan pay ödenek ayrýlmýþ olacaðýný kaydediyor. Ancak bu %10 (2 milyar Avro) arttý. rakamýn karbon fiyatlarýna baðlý olmasýnýn ne kadar anlamlý olup olmadýðý da ayrý bir tartýþma konusu. AB fiyatlarýn 2012'den sonra daha sýký yasalarýn yürürlüðe AB KARBON DEPOLANMASI VE RÜZGÂR girmesiyle yükseleceðini umuyor. ENERJÝSÝ ÜRETÝMÝNE EK ÖDENEK AYIRDI Ara baðlantý fonlarýnda gecikme Avrupa Komisyonu bir dizi rüzgâr enerjisi üretimi, AB'nin bu arada enerji alanýnda iyileþtirme için karbon tutusu ve depolanmasý (CCS) projesini kullanýlacak fonlarýn geri kalan kýsmýnýn aktarýlacaðý onayladý. Projelere 1,5 milyar fon ayrýldý. altyapý projelerini onaylamasý bekleniyor. Ýspanya'daki teknoloji tesisi, Hollanda'daki Enerjide fonlarýn aslan payý ( 2,37 milyar) gaz ve Maasvlakte tesisi, Ýngiltere'deki Hatfield ve elektrik ara baðlantýlarýna ayrýldý. Ancak Komiser Polonya'daki Belchatow tesisinin desteklenmesi için Piebalgs bu konuda uzlaþmaya varmanýn zor olduðunu 1 milyarlýk bir fonun yeterli olacaðý belirtildi. Ayrýca itiraf ediyor. Piebalgs, Macaristan ile Romanya Ýtalya'daki Porto-Tolle tesisinin 100 milyon almasý arasýndaki bir ara baðlantýnýn Romanya'nýn Schengen Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 vizesiz seyahat bölgesine üye olmamasý nedeniyle sonuçsuz kalmasýný örnek gösteriyor. Kuruluþlarýndan 2,2 milyar kredi verilmesi bekleniyor. Altyapý konusunda gecikmelerin asýl nedeni proje AB Geniþleme Komiseri Olli Rehn Zor dönemlerde geliþtirme ekiplerinin sunduklarý bilginin yeterli AB geniþleme süreci Batý Balkan ülkeleri için bir olmayýþý. Komisyonun konuyla ilgili olarak 18 istikrar çýpasý sunuyor. AB, ekonomik krizin etkilerini Aralýk'ta karara varmasý bekleniyor. Daha sonra tasarý azaltmak için bölgenin yanýnda yer alýyor. Öncelikli Parlamentoda ele alýnacak ve üye devletler son taslaðý altyapý projelerine ayrýlacak fonlarý bir havuzda þubatta onaylayacaklar. toplayan WBIF, bölgenin ekonomik açýdan kurtulmasý Arka Plan: ve bütünleþmeye destek için harcanan ortak çabalarýn gerçek bir göstergesi dedi. Mart 2009'da AB liderleri temiz kömür ve deniz üssü rüzgâr tesisleri projelerine 3,98 milyar harcanmasýna EIB Baþkan Yardýmcýsý Dario Scannapieco Bugün iliþkin bir planý onayladý. alýnan kararlar fon saðlayýcýlarýn bölgedeki varlýklarýný artýrma ve güçlendirme taahhütlerini göstermektedir. Kimi AP üyeleri enerji tasarruf tedbirlerinin dikkate Bu eþgüdüm ile paranýn ve kredilerin ortak havuzda alýnmadýðý gerekçesiyle planý eleþtirdi. AP Sanayi toplanmasý kaynak saðlayýcýlarýn Batý Balkanlar'a Komitesi paranýn Eylül 2010'dan önce aktarýlmamasý yardýmýn etkilerini güçlendirme potansiyeline sahip. yönündeki çaðrýyý kabul etti. Bu iþbirliði çerçevesinde EIB faaliyetlerini Kurumlar arasýnda 16 Nisan'da anlaþmaya varýldý. sürdürecektir diye konuþtu. Buna göre, Avrupa Komisyonunun ayrýlan fonlarýn EBRD Birinci Baþkan Yardýmcýsý Varel Freeman ise 2010 yýlsonundan önce kullanýlmamasý yönünde WBIF kurumlarýmýz tarafýndan ortaklaþa belirlendi; öneride bulunmasýna izin veriyor. Ancak Komisyon ilk yenilikçi ve mali kaynaklarýn bir havuzda projelerin hayata geçirilmeyeceðini bir raporla toplanabilmesi için etkili bir araç; amacý yardým edilen kanýtlamasý gerekiyor. Raporun Mart 2010'da ülkelerin öncelikli projelerine daha fazla finansman sunulmasý bekleniyor. alabilmeleri ve yatýrýmlarýn bölgenin bütünündeki Atýlacak adýmlar: etkisini artýrmak dedi. Aralýk 2009: CCS ve rüzgâr enerjisi tesisleri CEB Baþkaný Raphaël Alomar Avrupa'daki anlaþmalarýnýn imzalanmasýna baþlanacak. ortaklarýmýz ve Batý Balkanlar'daki arkadaþlarýmýzla sosyal uyum ve istikrara yatýrým yapmaya kararlýyýz. 18 Aralýk 2009: Komisyon altyapý ile ilgili karara Bugüne kadar CEB, Orta ve Güneydoðu Avrupa varacak. ülkelerindeki projelere 10 milyar tutarýnda finansman saðladý. Artan hassasiyetlere karþý CEB bölgedeki AB, BATI BALKANLAR'DAKÝ YATIRIM sosyal altyapýya desteðini artýracaktýr þeklinde PROJELERÝNE DESTEÐÝNÝ ARTIRDI konuþtu. Batý Balkanlar'daki projelerin finansmanýna öncelik WBIF ortak fonlardan ve Batý Balkanlar'daki öncelikli vermek üzere Avrupa Birliði kurumlarý kollarý sývadý. projelerin finansmanýný kolaylaþtýracak ortak kredi Avrupa Komisyonu; Avrupa Yatýrým Bankasý (EIB), kaynaklarýndan oluþuyor. Çerçeve Arnavutluk, Bosna- Avrupa Yeniden Ýnþa ve Geliþim Bankasý (EBRD), Hersek, Hýrvatistan, Makedonya, Kosova, Karadað ve Avrupa Geliþim Bankasý Konseyi (CEB) ile AB'ye üye Sýrbistan'daki öncelikli projelerin hayata geçirilmesi ve ülkeler bölgedeki projeleri finanse edebilmek için Batý hazýrlanmasý için gerekli finans kaynaklarýna katkýda Balkanlar Yatýrým Çerçevesi'ni (WBIF) kurdular. bulunacak. WBIF'ýn amacý farklý finans kaynaklarýný eþgüdümlü Ýyi bir hazýrlýk ve güçlü bir uygulama saðlayacak hale getirmek ve bir havuzda toplamak, Batý Balkan çerçevenin kredi talebinde bulunan projeler için ve ülkelerinin öncelikli projelerine kredi saðlamak. Sosyal katýlým süreci baðlamýnda Batý Balkanlar'daki altyapýnýn da dâhil olduðu altyapý sektörlerine ekonomik büyümeye baþarýlý katký saðlanabilmesi için yöneltilen dikkat bundan böyle Küçük ve Orta Ölçekli önemli olduðu bildiriliyor. Ýþletmelere (KOBÝ), enerji tasarrufuna ve diðer yatýrým Avrupa Komisyonu bugüne kadar bölgedeki belediye sektörlerine yöneltilecek, destek verilecek. altyapý projeleriyle teknik yardým projelerinin WBIF'ýn ilk toplantýsýnda finansmanýna 110 milyon ayýrdý. EIB, EBRD ve bölgede farklý sektörlerin CEB'nin her biri teknik yardým için 10'ar milyon veya toplam 26 projesine teknik daha baþka kaynak desteði verdi. AB üyesi devletler ve destek saðlanmasý için 26 diðer fon saðlayýcýlardan EIB ve EBRD'nin ortak milyon ayrýlmasýna karar yönetimindeki Avrupa Batý Balkanlar Ortak Fonu verildi. Bu arada projelere aracýlýðýyla para yardýmýnda bulunmalarý istendi. Adý U l u s l a r a r a s ý F i n a n s m a n geçen fon EBRD Batý Balkanlar Fonu ile oluþturuldu. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 Bütün bu farklý mali kaynaklar þimdi tek bir çatý altýnda milyon 329 bin (-21 bin), Letonya 2 milyon 249 bin (- bir araya getiriliyor ve Ortak Baðýþ Fonu adýný alýyor. 12 bin), Slovenya 2 milyon 54 bin ( 22 bin), Estonya 1 WBIF fonlardan yararlanacak ülkelerden gelecek proje milyon 340 bin (deðiþmedi), Kýbrýs Rum Kesimi 802 tekliflerini tek bir noktada topluyor; projelere katkýda bin ( 5 bin), Lüksemburg 502 bin ( 9 bin) ve Malta 416 bulunanlarla finansman saðlayanlarý incelemeye bin ( 3 bin)" alýyor. Hangi projelerin seçileceði ülkelerin ihtiyaçlarýna ve AB katýlým önceliklerine baðlý olarak EUROSTAT: AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NDE 2,4 belirleniyor. MÝLYON TÜRK VATANDAÞI YAÞIYOR Ortak kredi mekanizmasý ile fon tamamlanýyor. EIB ile Eurostat, AB'de yaþayan 30,8 milyon yabancý ülke EBRD 1 milyarlýk kredi kaynaðý oluþturma sözü vatandaþý arasýnda en kalabalýk grubun sayýlarý 2,4 vermiþ bulunuyor. Benzer þekilde CEB bölgedeki milyonu aþan Türk vatandaþlarý olduðunu duyurdu. sosyal projeler için de kredi vermeye hazýrlanýyor. 500 milyonluk AB nüfusunun yüzde 6'dan fazlasýný oluþturan yabancý ülke vatandaþlarý arasýnda Türkleri 1 AB NÜFUSU YARIM MÝLYARI AÞTI milyon 727 binle Fas, 1 milyon 15 binle Arnavutluk, AB'nin nüfusu son bir yýlda 1,5 621 binle Çin, 602 binle Ukrayna, 594 binle Cezayir, milyon artarak 501 milyon binle Rusya, 512 binle Hindistan, 511 binle bine ulaþtý. Nüfus artýþýnýn 940 Ekvator ve 473 binle Sýrbistan vatandaþlarý izliyor. bini göç, 596 bini doðal yollarla AB'de 1 milyon 677 bin Romen, 1 milyon 262 bin gerçekleþti. Ýtalyan, 1 milyon 197 bin Polonyalý, 965 bin Portekizli, AB istatistik kurumu Eurostat'ýn 919 bin Ýngiliz, 773 bin Alman, 602 bin Fransýz, 459 bin son verilerine göre, 27 üyeli AB'nin en kalabalýk ülkesi Hollandalý, 439 bin Ýspanyol ve 431 bin Yunan diðer olan Almanya'nýn nüfusu bu yýl içinde 245 bin üye ülkelerde yaþýyor. gerileyerek 81 milyon 758 bine indi. 189 bin doðal Eurostat'ýn 2008 yýlý verilerine göre, AB'deki 2 milyon nüfus kaybeden Almanya, 56 bin net göç verdi. 419 bin Türk vatandaþýnýn 1 milyon 830 bini 2009'da 282 bini doðal nüfus artýþý ve 77 bini net göç Almanya'da, 221 bini Fransa'da, 109 bini Avusturya'da, olmak üzere toplam nüfus artýþý 359 bin düzeyinde olan 94 bini Hollanda'da, 40 bini Belçika'da, 36 bini Birleþik Fransa'nýn nüfusu 64 milyon 710 bine ulaþtý. Krallýkta, 29 bini Danimarka'da, 15 bini Ýtalya'da ve 10 bini Ýsveç'te yaþýyor. AB üyesi olmayan Ýsviçre'de ise Son bir yýlda 221 bini doðal deðiþim ve 186 bini göç 73 bin Türk vatandaþý bulunuyor. olarak nüfusu 407 bin artan Ýngiltere'de yaþayanlarýn sayýsý 2009 yýlý sonunda 62 milyon 42 bine çýktý. AB'de yabancý ülke vatandaþlarý Lüksemburg'un nüfusunun yüzde 43'ünü oluþtururken bu oran Doðal nüfusu son bir yýlda 31 bin kiþi azalan Ýtalya ise Letonya'da yüzde 18'e, Estonya'da yüzde 17'ye, Kýbrýs 2009'da aldýðý 383 bin göçmen sayesinde toplam Rum kesiminde yüzde 16'ya, Ýrlanda'da yüzde 13'e, nüfusunu 60 milyon 397 bine çýkarmayý baþardý. Ýspanya'da yüzde 12'ye, Avusturya'da yüzde 10'a, AB'nin beþinci büyüðü Ýspanya 2009'da 180 bini doðal artýþ ve 79 bini net göç olmak üzere nüfusunu 259 bin artýþla 46 milyon 87 bine yükseltti. ARALIK 2009 Belçika ve Almanya'da yüzde 9'a, Yunanistan'da yüzde 8'e ve Birleþik Krallýkta yüzde 7'ye geriliyor. Son 1 yýlda Polonya'nýn nüfusu 28 bin artarak 38 TÜRKÝYE GENELÝNDE AB VE PROJE ÞUBE milyon 164 bine çýkarken Romanya'nýn nüfusu 32 bin MÜDÜRLÜKLERÝ KURULACAK gerileyerek 21 milyon 466 bine indi. 2009'da Hollanda 91 bin artýþla 16 milyon 577 bine, Yunanistan 46 bin AB ve Proje þube müdürlükleri ABGS'nin taþra artýþla 11 milyon 306 bine, Belçika 78 bin artýþla 10 teþkilatlarý gibi çalýþacak. Siyasi reformlar için Ýçiþleri milyon 828 bine, Portekiz 10 bin artýþla 10 milyon 637 Bakanlýðý ile yoðun iþbirliði yapýlacak. bine ve Çek Cumhuriyeti 45 bin artýþla 10 milyon 512 Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn, bine çýkarken, nüfusu 17 bin azalan Macaristan 10 Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay ile valilikler bünyesinde milyon 14 bine geriledi. Ýsveç, son 1 yýlda 92 bin artýþla AB Genel Sekreterliðinin taþra teþkilatý gibi çalýþmasý 9 milyon 348 bine ve Avusturya 18 bin artýþla 8 milyon planlanan "Avrupa Birliði ve Proje Þube 373 bine ulaþýrken Bulgaristan, 30 bin nüfus kaybýyla 7 Müdürlüðü"nün kurulmasý yönünde görüþmelerde milyon 577 bine indi. bulunduðu bildirildi. Küçük AB üyelerinde 2009 yýlý nüfus deðiþimleri ise Baðýþ'ýn AB sürecine iliþkin temaslarý kapsamýnda þöyle: "Danimarka 5 milyon 547 bin ( 36 bin), Slovakya Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'ý ziyaretinin ardýndan 5 milyon 424 bin ( 12 bin), Finlandiya 5 milyon 351 bin yapýlan yazýlý açýklamada, ABGS'nin dört temel ( 24 bin), Ýrlanda 4 milyon 451 bin ( bin), Litvanya 3 platformdan oluþan yeni bir AB stratejisi hazýrladýðý ve Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 bu stratejinin en önemli unsuru olan "Siyasi Reformlar" platformu hakkýnda Ýçiþleri Bakaný ile yoðun bir iþbirliði içerisine girildiði belirtildi. Açýklamada, valilikler bünyesinde AB Genel Sekreterliðinin taþra teþkilatý gibi çalýþmasý planlanan "Avrupa Birliði ve Proje Þube Müdürlüðü"nün kurulmasý yönünde deðerlendirmelerde bulunulduðu aktarýldý. Bu sistemin kurulurken öncelikle illerde AB Daimi Temas Noktasý görevini yürütecek vali yardýmcýlarýnýn belirleneceði bildirilen açýklamada, ABGS'nin de illerde yapýlan AB faaliyetlerini kamuoyuna duyuracaðý belirtildi. Açýklamada, Ýçiþleri Bakanlýðý ile AB sürecine iliþkin öngörülen siyasi reformlar kapsamýnda Anayasa deðiþikliklerinin ve yasal düzenlemelerin "reform paketi" yöntemi ile ele alýnacaðý kaydedildi. AB TELEKOM YASASI RESMEN YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ Avrupa Birliðinin yeni telekom yasalarý AB Resmi Gazete'sinde yayýmlanarak 18 Aralýk tarihinde yürürlüðe girdi. Daha Ýyi Düzenleme Yönergesi ve Vatandaþ Haklarý Yönergesi'nin birleþtirildiði yeni yasanýn Haziran 2011'e kadar 27 üye ülkenin ulusal yasalarýna uyarlanmasý gerekiyor. Yeni Avrupa Telekom Kurumu'nu hayata geçirildiði düzenleme Avrupa Elektronik Ýletiþim Düzenleme Kurullarý'na (BEREC) doðrudan uygulanacak ve 20 gün içerisinde yürürlüðe girecek. BEREC Avrupa genelinde düzenlemeden sorumlu olacak ve tek telekom piyasasýný güçlendirecek. Mevzuat sürecindeki son adým için Avrupa Parlamentosu ve Konsey arasýnda kasým ayýnda uzlaþma saðlanmasý bekleniyor. AB Telekom Komiseri Viviane Reding BEREC'in kuruluþu Avrupa'nýn telekom operatörlerinin ve tüketicilerin að eriþiminde sýnýr ötesini hissederek iletiþim hizmetlerinden istedikleri þekilde yararlanmalarýndan söz ederken ciddi olduðumuzun bir iþaretidir dedi. Komiser 2010 ilkbaharýndan baþlayarak BEREC'in ulusal telekom düzenleme kurullarýna yardým edeceðini ve Avrupa Komisyonunun telekom hizmetlerinin AB çapýnda sorunsuz yerine getirilebilmesi amacýna katkýda bulunacaðýný kaydetti. Reform yönergeleri Resmi Gazetede yayýnlandýðý için Reding üye devletlerden yeni yasayý kendi ulusal yasalarý haline getirmek üzere çalýþmalara baþlamalarýný istedi. Süratli ve doðru bir uyarlamanýn önemine dikkat çeken komiser rekabetin artýrýlmasý, meþruiyetin kesinleþmesi ve Avrupa'da tek telekom piyasasýna yatýrýmlarýn artýrýlmasýnýn önemi üzerinde durdu. Avrupa Telekom Kurumu 27 üye devletin telekom kurullarý baþkanlarýndan oluþuyor. Kararlar kural gereði üçte iki çoðunluk ve salt çoðunlukla alýnýyor. Bunun için BEREC Komisyonun tedbirlerle ilgili analizi baðlamýnda fikir beyanýnda bulunuyor ve ulusal düzenleme kurullarý bunu Komisyona iletiyor. BEREC kararlarýnda baðýmsýz uzmanlarýn desteðinden yararlanýlacak. Kurum ayrýca ulusal telekom düzenleme kurullarýnýn baðýmsýz çalýþmalarýna destek verecek ve özellikle sýnýr ötesi düzenleme konularýnda bu çalýþmalarý tamamlayacak. AB Telekom Reformu sonucunda 500 milyon AB vatandaþý telekom piyasalarýndaki saðlýklý rekabet sayesinde daha fazla tüketici hakkýna sahip olacak. Örneðin hýzlý internet geniþ bant baðlantýsý daha kaliteli olacak ve kullanýcý mahremiyeti daha iyi gözetilecek. Þimdi üye devletlerin gerekli uyarlamalarý yerine getirmeleri ve kullanýcýlara daha fazla esneklik saðlamalarý gerekiyor. Komisyon radyo spektrum politika programý hazýrlayacak ve uyumlu bir AB spektrum politikasýnýn geliþtirilmesi için teklifte bulunacak. AB ÇAPINDA ".EU" ALAN ADI ARTIK TÜM RESMÝ DÝLLERDE KULLANILABÝLECEK Avrupa'da artýk kamuoyu, iþ çevreleri ve organizatörler.eu internet alan adý uzantýsýný Avrupa Birliðinin 23 resmi dilinde bulunan harflerle ifade edebilecekler. Kullanýcýlar örneðin www. äéáäßêôõï.eu veya gibi Yunan ve Bulgar alfabesinde yer alan harfleri içeren internet alan adreslerine sahip olabilecekler. Avrupa Birliðinin 10 Aralýk'ta aldýðý bu karar, alan adý isimlerinin evrensel hale dönüþtürülmesi gerçek bir küresel ve ayný zamanda yerel internet ortamýna sahip olmak için atýlan önemli bir adým. Birçok internet kullanýcýsý Latin alfabesinin kullanýlmadýðý farklý dilleri konuþuyor. Dolayýsýyla bu kullanýcýlar kendi alfabelerini de alan isimlerinde görmek istiyorlar. AB Bilgi Toplumu Komiseri Viviane Reding konuyla ilgili olarak Uluslararasý alan adý uygulamasýnýn baþlatýlmasý çok dilli ve çok kültürlü Avrupa'nýn ihtiyaçlarýný daha iyi karþýlayabilecek diye konuþtu. Uluslararasý Ýnternet Alan Ýsimleri (IDN) Latin alfabesinde yer alan A dan Z ye harflere ek olarak 0 dan 9 a rakamlarý ve ayrýca - iþaretini içeriyor. Bugüne kadar alan adlarýný.eu uzantýsý altýnda kaydettiren kullanýcýlar adreslerinde yalnýzca bu iþaretleri kullanabiliyorlardý. Ama artýk farklý resmi dillerdeki farklý karakterlerle de alan adlarý Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı