AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar saðlamayý taahhüt ettiði 259 milyon Avroluk yardým programýnýn %99'u çeþitli projeler için kullanýma sunuldu. Avrupa Birliðinin 27 Þubat 2006 tarihinde Kýbrýslý Türklerin yararlanmasý için onayladýðý 259 milyon Avroluk mali yardým programýnda Komisyon ve ilgili kuruluþlar arasýnda yapýlan anlaþmalar için süre 18 Aralýk 2009 tarihinde son buldu. Ýmzalanan toplam 880 sözleþmenin çoðunluðu hibelerden oluþuyor. Bu sayede finansmaný saðlanan projelerden bazýlarý þu þekildedir: Kýbrýslý Türk sivil toplum kuruluþlarý, köyler, okullar, öðrenciler ve KOBÝ'lerle ilgili projeler (35 milyon ); Uzlaþma ve güven arttýrýcý projeler, mayýn temizleme (6,5 milyon ), Kayýp Kiþiler Komitesi (3,5 milyon ); KKTC'de deniz suyu arýtma sistemleri ve atýk su arýtma tesisleri gibi su projeleri (73 milyon ); KKTC'nin AB müktesebatýna uyumuna hazýrlýk için destek (14,5 milyon ). Baþlatýlan projelerin bir kýsmýnýn 2011 yýlýna kadar sürmesi bekleniyor. LEFKOÞA, GAZÝMAÐUSA VE GÝRNE'DE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ TEFTÝÞLERÝ YAPILDI Sosyal Politika ve Ýstihdam faslýnýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði önceliðiyle ilgili devam eden çalýþmalar kapsamýnda KKTC'deki iþ yerlerinin denetlenmesine devam ediliyor. Mart ayýnda yürürlüðe giren mevzuat çerçevesinde, iþ yerlerinde dikkat edilmesi gereken güvenlik unsurlarýnýn denetimi AB uzmanlarý ve Çalýþma Dairesi Müfettiþleri eþgüdümünde 14 Aralýk haftasýnda tamamlanarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna bir rapor þeklinde sunuldu. Teftiþler kapsamýnda Lefkoþa, Gazimaðusa ve Girne bölgelerinde faaliyet gösteren mermer üretim fabrikalarý, dülger atölyeleri, oteller ve restoranlarýn denetlenerek, bu iþyerlerindeki çalýþanlarýn günlük çalýþma koþullarý irdelenerek ilgili alanda yürürlükte bulunan AB ye uyumlu düzenlemelerin iþ yerlerinde u y g u l a n m a s ý n a y ö n e l i k b i l g i l e n d i r m e l e r gerçekleþtirildi. Bilindiði üzere, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýnda yürüttüðü AB mevzuatýna uyum çalýþmalarý ve personel eðitimleri KKTC'deki iþ yerlerinin çaðdaþ ve dünya standartlarýna eþdeðer güvenli ortamlarda hizmet vermelerini amaçlamaktadýr. VETERÝNER ALANINDA MÜKTESEBATA UYUM ÇALIÞMALARI HIZLA DEVAM EDÝYOR Halihazýrda yürütülmekte olan veteriner alanýndaki uyum çalýþmalarý, Eylül ayýndan itibaren her ay düzenli olarak gerçekleþen çalýþmalarla ivme kazandý. Geçtiðimiz dönemlerde Hayvanlarýn ve Ýþletmelerin Tanýmlanmasý ve Kaydý Yasasý nýn ve Sýðýr Cinsi Hayvanlarýn Tanýmlanmasý, Tescili ve Ýzlenmesi Tüzüðü nün yürürlüðe girmesinin ardýndan, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarýn Tanýmlanmasý Tescili ve Ýzlenmesi Tüzüðü çalýþmasý da tamamlanarak yürürlüðe girdi. Bunun ardýndan Veteriner Týbbi Ürünleri Yasa taslaðý ve uygulama tüzük taslaklarý da tamamlandý. Eylül ayýndan itibaren ise, AB veteriner uzmanlarýnýn desteðiyle Veteriner Dairesi personeli tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonucunda Veteriner Hizmetleri, Hayvan Saðlýðý ve Hayvan Refahý Yasa Taslaklarý hazýrlandý. AB mevzuatýna uyumlu olarak hazýrlanan Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 yasa taslaklarý, özellikle veteriner hizmetlerinin AB kurallarý çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve idari kapasitenin artýrýlmasý, hayvansal orijinli ürünlerin denetim ve ticareti, önemli hayvan hastalýklarýnýn eradikasyonu ve hayvan refahý ile ilgili kurallarýn uygulanmasý için zemin oluþturmaktadýr. Bundan sonraki aþamada, bir yýllýk bir süre için hazýrlanan proje eylem planý kapsamýnda belirtilen yasalarýn uygulama tüzüklerinin tamamlanmasý ve yürürlüðe konmasý hedeflenmektedir. * Ýsteyen ülke AB'den çýkabilecek. * Özellikle adalet, güvenlik ve göç gibi konularda Avrupa Parlamentosu'nun yetkileri artýyor. Türkiye'ye doðrudan etkisi yok Lizbon Antlaþmasý'nýn yürürlüðe girmesi Türkiye üzerinde doðrudan etki yaratmayacak. Bunun en önemli nedeni ise Türkiye'yle ilgili kararlarýn alýnmasýnda yöntem deðiþikliðine gidilmeyecek olmasý. Kýsa vadede AB kapýlarýnýn Türkiye'ye açýlmasýnýn beklenmediði de dikkate alýnýrsa olasý üyelik anýnda Lizbon Antlaþmasý'nýn hâlâ yürürlükte olacaðýný söylemek bile pek mümkün deðil. AB DE LÝZBON DÖNEMÝ BAÞLADI AB, 1 Aralýk itibariyle üyelerin ulusal çýkarlarýný, Birlik ruhunun önünde tutan ve hassas dengeler üzerine kurulu bir yapýya dönüþüyor. Birliðin kurumsal yapýsýný yeniden düzenleyen Lizbon Antlaþmasý 1 Aralýk'ta yürürlüðe girdi. Hazýrlýk çalýþmalarýna 2007'de baþlanan, 2008'de de Ýrlanda tarafýndan referandumla reddedildikten sonra sancýlý bir onay sürecinden geçen Lizbon Antlaþmasý yarýn yürürlüðe giriyor. AB'nin kurumsal iþleyiþinde oldukça önemli deðiþiklikler yaratacak olan belge, teknik anlamda kötünün iyisi bir niteliðe sahip. Lizbon Antlaþmasý'nýn getireceði yeniliklerden öne çýkanlar þunlar: * Antlaþmanýn öngördüðü þekilde iki buçuk yýl için ve görev süresi bir kez uzatýlabilecek þekilde bir AB Baþkaný seçildi. AB'nin uluslararasý alandaki yüzü olacak bu makama atanan ilk isim Herman Van Rompuy oldu. AB Dýþiþleri Bakaný koltuðuna ise 5 yýllýðýna Barones Catherine Ashton oturtuldu. Ý S P A N Y A D Ö N E M B A Þ K A N L I Ð I ÖNCELÝKLERÝNÝ BELÝRLEDÝ 2010'un ilk yarýsýnda Avrupa Birliðinin dönem baþkanlýðýný üstlenecek olan Ýspanya 8 Aralýk'ta altý aylýk dönem baþkanlýðýnýn önceliklerine iliþkin açýklamada bulundu. AB'nin daimi Baþkanlýðý ve Dýþ Ýliþkiler Yüksek Temsilciliði görevlerinin uygulamaya konulduðu bir dönemde baþkanlýk eden ilk üye ülke olacak. Brüksel'de Avrupa Politika Merkezi'nin düzenlediði halka açýk bir toplantýda Ýspanya'nýn AB Ýliþkilerinden sorumlu Devlet Bakaný Diego López Garrido Ýspanya öncelikler yaratacak diye konuþtu. Deneyimli politikacý Garrido daha önce baþarýsýzlýða uðrayan AB Anayasasý'nýn hazýrlayýcýlarý arasýnda yer alýyordu. Garrido ülkesinin dönem baþkanlýðýnýn çok özel olacaðýný ve eski Nice modelinden yeni Lizbon Antlaþmasý dönemine geçiþe damgasýný vuracaðýný kaydetti. * Mevcut oy sistemi 2014'e kadar korunacak. 2017'ye Ýspanyol politikacý ayrýca ülkesinin sýradaki dönem kadar geçiþ süresi tanýnacak yeni sistemde çifte baþkanlarý Belçika ve Macaristan'la bir çalýþma çoðunluk sistemi uygulanacak. Karar almak için üye programý hazýrladýðýný ve çalýþma formatýna üçlü ülkelerin yüzde 55'inin onayý ve bu ülkelerin AB baþkanlýk adý verildiðini kaydetti. Garrido adý geçen nüfusunun yüzde 65'ini temsil etmeleri gerekecek. üç ülkenin Genel Ýþler Konseyi çerçevesinde 7 Aralýk'ta önümüzdeki on sekiz ay için ortak bir programý kabul * Ulusal veto yetkisi dýþiþleri, savunma, mali konular, ettiklerini söyledi. sosyal güvenlik ve kültür alanlarýnda korunacak. Yeni üye alýmlarýnda da oybirliði aranacak. * NATO benzeri bir yaklaþýmla dayanýþma ilkesi devreye sokulacak. Bu ilke terörist saldýrýlar ve doðal afetler için de geçerli olacak. * Temel Haklar Sözleþmesi baðlayýcý hale geliyor. Ýngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne bu konuyla ilgili ayrýcalýklar tanýndý. * AB vatandaþlarý bir milyondan fazla imza toplamalarý halinde bir yasanýn gözden geçirilmesini yada yeni bir yasal sürecin baþlatýlmasýný talep edebilecekler. Garrido, bu arada Ýspanya dönem baþkanlýðýnýn dört ana önceliðini açýkladý. Ýstihdam ve ekonomi Öncelikler arasýnda ekonomi ilk sýrada yer alýyor. Gündemin birinci maddesini ekonomik krizden kurtulmanýn yollarý ve istihdamýn arttýrýlmasý oluþturuyor. Ýspanya Avro bölgesinde iþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu ülke. Avro bölgesinde ortalama iþsizlik oraný ekimde yüzde 9,8 iken bu oran Ýspanya'da yüzde 19,3 oldu. Letonya yüzde 20,9 ile birinci sýraya yerleþti. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 Dokuz ya da on zirve ile Guinness Rekorlar Kitabý'na gireceðiz diyen Ýspanyol yetkili AB-ABD, AB-Rusya, AB-Kanada, AB-Akdeniz ve ilk kez düzenlenecek AB- Fas zirvesine ek olarak bir de Latin Amerika liderleriyle bir araya geleceklerini söyledi. Fas, Ýspanya'nýn ekonomide önemli ortaklarýndan biri. Ayrýca yeni iþ kaynaklarýnýn yaratýlmasý Avrupa Sosyalistler Partisi'nin de ilk önceliði. Bu öncelik Prag'da düzenlenen yýllýk kongrede açýklandý. Ýspanya'da baþbakan José Luis Rodríguez Zapatero, Ýspanya Sosyalist Ýþçi Partisi (PSOE) lideri, baþkanlýðýndaki sosyalist hükümet iþ baþýnda. Garrido Lizbon sonrasý AB 2020 stratejisinin onaylanmasýnýn önümüzdeki on yýlda kendi ülkesinin ekonomik önceliklerinden olacaðýný belirtti. Garrido yeni stratejiyle ilgili en büyük zorluðun hedeflerin takibi olduðunu, Lizbon büyüme ve istihdam gündeminde hedefler belirlendiðini ancak bu arada ülkelerin performanslarýnýn izlenmesinin unutulduðunu söyledi. Garrido uluslararasý finans sisteminin denetlenmesine iliþkin yeni tedbirlerin onaylanmasýnýn Ýspanya'nýn dönem baþkanlýðý sýrasýndaki önemli hedeflerinden biri olduðunu açýkladý. Lizbon Antlaþmasý'nýn uygulamaya konulmasý Ýspanyol devlet bakanýna göre ikinci öncelik Lizbon Antlaþmasý'nýn hayata geçirilmesi. Garrido antlaþmanýn daha önceki AB Anayasasý'na çok benzediðini söyledi. Gereçlere sahibiz ama politikamýz yok, diye Garrido Lizbon Antlaþmasý çerçevesinde tanýtýlan yeniliklere göndermede bulundu. Bunlardan biri de Vatandaþlar Giriþimi. Bir milyon vatandaþ imzasýnýn toplanmasýyla bir yasal sürecin baþlatýlabilmesi söz konusu. Ancak bu imzalarýn nasýl toplanacaðý henüz belli deðil. Fikir þimdilik yalnýzca kâðýt üzerinde geçerli. Ýspanya bunun için gerekli araçlarýn geliþtirilmesine öncelik tanýmaya kararlý. Vatandaþlýk Garrido'ya göre Ýspanyol dönem baþkanlýðýnýn üçüncü önceliði vatandaþlýk. 21 inci yüzyýl Avrupa'sýnýn vatandaþlarýyla yakýndan ilgili olmasý gerektiðini düþünüyoruz diyen Ýspanyol yetkili bugün AB vatandaþlarýnýn Birliði uzakta bir nesne olarak gördükleri gerçeðine eleþtiride bulundu. Garrido, ülkesinin iddialý bir sosyal gündemle Avrupa ile Avrupalýlar arasýndaki uçurumu kapatmaya çalýþacaðýný söyledi. Garrido Ýspanya dönem baþkanlýðýnýn özgürlük, güvenlik ve adalet yoðunluklu Stockholm Programý nýn uygulamaya konulmasýna iliþkin bir eylem planýný detaylandýrmaya hazýrlanýyor. Adý geçen programýn Aralýk AB zirvesinde kabul edilmesi bekleniyor. Garrido, Ýspanya'nýn ayrýmcýlýktan uzak, toplumda en kötü günah olarak bilinen kadýna karþý þiddetle mücadeleyle ilgili bir yönergenin kabulü için çalýþacaðýný söyledi. Kadýna uygulanan þiddetin yalnýzca ulusal deðil Avrupa perspektifinden de ifade edilmesini istiyoruz. diye de ekledi. Dýþ iliþkiler Dördüncü öncelik dýþ iþleri Bir baþka deyiþle AB'yi dünya sahnesinde bir aktör haline getirmek. Bugün küresel aktör deðiliz. Dýþ politikada bazý deneyimlerimiz var. Birtakým önemli görevleri ve bazý ortak siyasi konumlarý kabul ettik ama gerçek bir dýþ siyasetimiz yok. Ancak Lizbon Antlaþmasý'yla Birlik önemli dýþ politika araçlarýna sahip olacak. AB'yi dýþ dünyada temsil edecek Konsey Baþkanlýðý, Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ki AB'yi gerçek bir dýþ iþleri bakaný gibi temsil edecek ve Avrupa Dýþ Ýþleri Servisi (EEAS). Garrido'ya göre EEAS en parlak, en güçlü diplomatik servis olacak. Bu servis ayný zamanda Lizbon Antlaþmasý'nýn sebep olduðu en önemli zorluk olacak. Ýspanya EEAS'ýn Nisandan önce örgüt yapýsýnýn tamamlanmasýný istiyor. Nisandan önce yeni Avrupa Dýþ Ýþleri Servisimiz olacak. Hedefimiz bu diyen Garrido bunun baþarýlmasý için birlik düzeyinde mutabakata varýldýðýný sözlerine ekledi. Bununla birlikte belirlenen hedef halen açýklanmýþ olanlara ters düþüyor. Geçen hafta AP'de konuþan AB'nin yeni Dýþ Ýþleri Bakaný Catherine Ashton yeni servisin oluþturulmasý için hemen iþe baþlayacaðýný söyledi. Ahston'ýn hedefi Konsey'in nisan sonuna kadar bir karara varmasýný saðlayacak bir teklif sunmak. 'Dýþa dönük baþkanlýk' Dinleyicilerin sorularýna cevap veren Garrido Ýspanya'nýn dönem baþkanlýðýnýn Konsey baþkanlýðý ve Yüksek Temsilcilik görevlerini güçlendireceðini, Ýspanya'nýn yeni Konsey baþkanýný gölgede býrakmayacaðýný söyledi. Garrido, gelecek altý ay içerisinde rekor sayýdaki ikili zirvelere baþkanlýk etmenin Herman van Rompuy'un iþi olacaðýný vurguladý. Çok dýþa dönük bir baþkanlýk olacaðýz diyen Garrido ülkesinin bazý dýþ ortaklarla mevcut yasal anlaþmalarý güncelleþtireceðini söyledi. Garrido'ya göre, dýþarýdan bakýldýðýnda AB ve ABD Batý olarak isimlendirilen tek bir unsur gibi görünüyor. Ancak Kuzey Atlantik Paktý (NATO) haricinde tamamen farklý içerik söz konusu. Ekonomik ve siyasi konularda imzalanmýþ anlaþmalar yok. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Garrido, Avrupa'nýn geleceðine odaklý eski Ýspanyol bekleniyor. On iki proje teklifi Baþbakaný Felipe González liderliðindeki gruptan arasýndan seçilen altý projeye ek nelerin beklenmesi gerektiði sorusuna karþýlýk Ýspanya olarak dört proje de yedek dönem baþkanlýðý sýrasýnda sayfayý geçmeyecek listeye alýndý. Ancak Komisyon kýsa bir teblið hazýrlanacaðýný açýkladý. Ama eminim seçilen altý projede herhangi bir ki bu çok cazip olacak. terslik olmasý ihtimalinin son derece düþük olduðunu açýkladý. AVRUPA BÝRLÝÐÝ 2010 BÜTÇESÝ KABUL EDÝLDÝ Deniz üssünde kurulacak rüzgâr enerjisi tesisleriyle ilgili dokuz projeye toplam 565 milyon kaynak Avrupa Parlamentosu Birliðin ayrýlýyor. 150 milyon Alman, Ýsveç ve Danimarka'nýn 2010 bütçesini onayladý. Buna Kriegers Flak bölgesindeki ortak tesisleri için ve 10 göre 2010 yýlý için taahhüt milyon Belçika'daki Thronton Bank derin deniz edilen bütçe (commitment) tesisleri için kullanýlacak. 141,4 milyar Avro olurken, ödemeler için belirlenen bütçe AB Enerji Komiseri Andris Piebalg ekonomik krizden 122,9 milyar Avro olarak kurtulmaya yardýmcý olabileceðine inandýklarý aday kaydedildi. projeler arasýndan seçim yaptýklarýný kaydetti. Seçilen þirketlerle iþ anlaþmalarýnýn imzalanmasýna bu ay Uzmanlar AB bütçesinin 2010 yýlý için en büyük itibarýyla baþlanacak ve para firmalara geliþme sýkýntýsýnýn, daha önce üzerinde anlaþmaya varýlmýþ evrelerine baðlý olarak tarihleri arasýnda ancak finanse edilememiþ olan ekonomiyi kurtarma aktarýlacak. paketi için AB'nin 2,4 milyar Avroya daha ihtiyaç duymasý. Komisere göre, altý CCS projesinin hayata geçirilmesine yardýmcý olmak öncülerin çekirdek 2010 bütçesi Nice Antlaþmasý kurallarý dâhilinde kabul grubu nu oluþturacak. edilen son bütçe olarak AB tarihine geçti. Bütçe Birlik ülkelerinin toplam GSMH'nýn % 1.04'ünü oluþturuyor. Altý baþlangýç için en düþük sayý diyen Piebalgs Avrupa'nýn gerçek projelere devlet fonu aktarmada Birliðin 5 milyar Avroluk ekonomiyi kurtarma paketi ilk olduðunu söyledi. Ancak AB, bu tür teknolojinin 2009 ve 2010 yýllarýný kapsýyor ve özellikle enerji 2020'ye kadar faaliyete geçebilmesi için düþünülen 10- projeleri ve kýrsal bölgelerdeki kalkýnmayý 12 CCS projesinin 2015'e kadar gerçekleþtirilmesi desteklemeyi amaçlýyordu yýlý içinde plan kabul hedefinin oldukça gerisinde kaldý. edildiðinde, iki yýl için gerekli olan 2,4 milyar Avroluk bölüm konusunda bir uzlaþý çýkmamýþtý. Geçtiðimiz ay CCS'ler olmadan sera gazý emisyonlarýnýn aþaðý gerçekleþen müzakereler sonucunda AB kurumlarý çekilmesine yeterli katkýda bulunamayýz uyarýsýnda finansmanýn, 2009 ve 2010'da tarým ve idari alanda bulunan Piebalgs teknolojinin pahalý olduðunu ve bu harcanmayan fonlardan ve üye ülkelerin 120 milyon nedenle AB'nin ek kaynaklar aramak zorunda Avroluk ek katkýlarýyla saðlanmasý konusunda olduðunu söyledi. anlaþmaya vardý. AB CCS'ler için belirlenen emisyon ticaret þemalarýna 2010 bütçesinin % 45 ine denk gelen 64 milyar (ETS) ve yenilenebilir enerji projelerine yeni Avronun araþtýrma, eðitim ve inovasyonla ilintili katýlacaklara ayrýlan ödeneðe ek 300 milyonluk önlemler için harcanacaðý bildirildi. Bütçede tutarýn nasýl paylaþtýrýlacaðý konusunu ele alýyor. araþtýrmalara yönelik fonlar % 12 oranýnda artýrýlýrken Komisyon 20 karbon birim fiyatýna göre 6 milyarlýk (7,5 milyar Avro), enerji ve ulaþtýrma için ayrýlan pay ödenek ayrýlmýþ olacaðýný kaydediyor. Ancak bu %10 (2 milyar Avro) arttý. rakamýn karbon fiyatlarýna baðlý olmasýnýn ne kadar anlamlý olup olmadýðý da ayrý bir tartýþma konusu. AB fiyatlarýn 2012'den sonra daha sýký yasalarýn yürürlüðe AB KARBON DEPOLANMASI VE RÜZGÂR girmesiyle yükseleceðini umuyor. ENERJÝSÝ ÜRETÝMÝNE EK ÖDENEK AYIRDI Ara baðlantý fonlarýnda gecikme Avrupa Komisyonu bir dizi rüzgâr enerjisi üretimi, AB'nin bu arada enerji alanýnda iyileþtirme için karbon tutusu ve depolanmasý (CCS) projesini kullanýlacak fonlarýn geri kalan kýsmýnýn aktarýlacaðý onayladý. Projelere 1,5 milyar fon ayrýldý. altyapý projelerini onaylamasý bekleniyor. Ýspanya'daki teknoloji tesisi, Hollanda'daki Enerjide fonlarýn aslan payý ( 2,37 milyar) gaz ve Maasvlakte tesisi, Ýngiltere'deki Hatfield ve elektrik ara baðlantýlarýna ayrýldý. Ancak Komiser Polonya'daki Belchatow tesisinin desteklenmesi için Piebalgs bu konuda uzlaþmaya varmanýn zor olduðunu 1 milyarlýk bir fonun yeterli olacaðý belirtildi. Ayrýca itiraf ediyor. Piebalgs, Macaristan ile Romanya Ýtalya'daki Porto-Tolle tesisinin 100 milyon almasý arasýndaki bir ara baðlantýnýn Romanya'nýn Schengen Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 vizesiz seyahat bölgesine üye olmamasý nedeniyle sonuçsuz kalmasýný örnek gösteriyor. Kuruluþlarýndan 2,2 milyar kredi verilmesi bekleniyor. Altyapý konusunda gecikmelerin asýl nedeni proje AB Geniþleme Komiseri Olli Rehn Zor dönemlerde geliþtirme ekiplerinin sunduklarý bilginin yeterli AB geniþleme süreci Batý Balkan ülkeleri için bir olmayýþý. Komisyonun konuyla ilgili olarak 18 istikrar çýpasý sunuyor. AB, ekonomik krizin etkilerini Aralýk'ta karara varmasý bekleniyor. Daha sonra tasarý azaltmak için bölgenin yanýnda yer alýyor. Öncelikli Parlamentoda ele alýnacak ve üye devletler son taslaðý altyapý projelerine ayrýlacak fonlarý bir havuzda þubatta onaylayacaklar. toplayan WBIF, bölgenin ekonomik açýdan kurtulmasý Arka Plan: ve bütünleþmeye destek için harcanan ortak çabalarýn gerçek bir göstergesi dedi. Mart 2009'da AB liderleri temiz kömür ve deniz üssü rüzgâr tesisleri projelerine 3,98 milyar harcanmasýna EIB Baþkan Yardýmcýsý Dario Scannapieco Bugün iliþkin bir planý onayladý. alýnan kararlar fon saðlayýcýlarýn bölgedeki varlýklarýný artýrma ve güçlendirme taahhütlerini göstermektedir. Kimi AP üyeleri enerji tasarruf tedbirlerinin dikkate Bu eþgüdüm ile paranýn ve kredilerin ortak havuzda alýnmadýðý gerekçesiyle planý eleþtirdi. AP Sanayi toplanmasý kaynak saðlayýcýlarýn Batý Balkanlar'a Komitesi paranýn Eylül 2010'dan önce aktarýlmamasý yardýmýn etkilerini güçlendirme potansiyeline sahip. yönündeki çaðrýyý kabul etti. Bu iþbirliði çerçevesinde EIB faaliyetlerini Kurumlar arasýnda 16 Nisan'da anlaþmaya varýldý. sürdürecektir diye konuþtu. Buna göre, Avrupa Komisyonunun ayrýlan fonlarýn EBRD Birinci Baþkan Yardýmcýsý Varel Freeman ise 2010 yýlsonundan önce kullanýlmamasý yönünde WBIF kurumlarýmýz tarafýndan ortaklaþa belirlendi; öneride bulunmasýna izin veriyor. Ancak Komisyon ilk yenilikçi ve mali kaynaklarýn bir havuzda projelerin hayata geçirilmeyeceðini bir raporla toplanabilmesi için etkili bir araç; amacý yardým edilen kanýtlamasý gerekiyor. Raporun Mart 2010'da ülkelerin öncelikli projelerine daha fazla finansman sunulmasý bekleniyor. alabilmeleri ve yatýrýmlarýn bölgenin bütünündeki Atýlacak adýmlar: etkisini artýrmak dedi. Aralýk 2009: CCS ve rüzgâr enerjisi tesisleri CEB Baþkaný Raphaël Alomar Avrupa'daki anlaþmalarýnýn imzalanmasýna baþlanacak. ortaklarýmýz ve Batý Balkanlar'daki arkadaþlarýmýzla sosyal uyum ve istikrara yatýrým yapmaya kararlýyýz. 18 Aralýk 2009: Komisyon altyapý ile ilgili karara Bugüne kadar CEB, Orta ve Güneydoðu Avrupa varacak. ülkelerindeki projelere 10 milyar tutarýnda finansman saðladý. Artan hassasiyetlere karþý CEB bölgedeki AB, BATI BALKANLAR'DAKÝ YATIRIM sosyal altyapýya desteðini artýracaktýr þeklinde PROJELERÝNE DESTEÐÝNÝ ARTIRDI konuþtu. Batý Balkanlar'daki projelerin finansmanýna öncelik WBIF ortak fonlardan ve Batý Balkanlar'daki öncelikli vermek üzere Avrupa Birliði kurumlarý kollarý sývadý. projelerin finansmanýný kolaylaþtýracak ortak kredi Avrupa Komisyonu; Avrupa Yatýrým Bankasý (EIB), kaynaklarýndan oluþuyor. Çerçeve Arnavutluk, Bosna- Avrupa Yeniden Ýnþa ve Geliþim Bankasý (EBRD), Hersek, Hýrvatistan, Makedonya, Kosova, Karadað ve Avrupa Geliþim Bankasý Konseyi (CEB) ile AB'ye üye Sýrbistan'daki öncelikli projelerin hayata geçirilmesi ve ülkeler bölgedeki projeleri finanse edebilmek için Batý hazýrlanmasý için gerekli finans kaynaklarýna katkýda Balkanlar Yatýrým Çerçevesi'ni (WBIF) kurdular. bulunacak. WBIF'ýn amacý farklý finans kaynaklarýný eþgüdümlü Ýyi bir hazýrlýk ve güçlü bir uygulama saðlayacak hale getirmek ve bir havuzda toplamak, Batý Balkan çerçevenin kredi talebinde bulunan projeler için ve ülkelerinin öncelikli projelerine kredi saðlamak. Sosyal katýlým süreci baðlamýnda Batý Balkanlar'daki altyapýnýn da dâhil olduðu altyapý sektörlerine ekonomik büyümeye baþarýlý katký saðlanabilmesi için yöneltilen dikkat bundan böyle Küçük ve Orta Ölçekli önemli olduðu bildiriliyor. Ýþletmelere (KOBÝ), enerji tasarrufuna ve diðer yatýrým Avrupa Komisyonu bugüne kadar bölgedeki belediye sektörlerine yöneltilecek, destek verilecek. altyapý projeleriyle teknik yardým projelerinin WBIF'ýn ilk toplantýsýnda finansmanýna 110 milyon ayýrdý. EIB, EBRD ve bölgede farklý sektörlerin CEB'nin her biri teknik yardým için 10'ar milyon veya toplam 26 projesine teknik daha baþka kaynak desteði verdi. AB üyesi devletler ve destek saðlanmasý için 26 diðer fon saðlayýcýlardan EIB ve EBRD'nin ortak milyon ayrýlmasýna karar yönetimindeki Avrupa Batý Balkanlar Ortak Fonu verildi. Bu arada projelere aracýlýðýyla para yardýmýnda bulunmalarý istendi. Adý U l u s l a r a r a s ý F i n a n s m a n geçen fon EBRD Batý Balkanlar Fonu ile oluþturuldu. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 Bütün bu farklý mali kaynaklar þimdi tek bir çatý altýnda milyon 329 bin (-21 bin), Letonya 2 milyon 249 bin (- bir araya getiriliyor ve Ortak Baðýþ Fonu adýný alýyor. 12 bin), Slovenya 2 milyon 54 bin ( 22 bin), Estonya 1 WBIF fonlardan yararlanacak ülkelerden gelecek proje milyon 340 bin (deðiþmedi), Kýbrýs Rum Kesimi 802 tekliflerini tek bir noktada topluyor; projelere katkýda bin ( 5 bin), Lüksemburg 502 bin ( 9 bin) ve Malta 416 bulunanlarla finansman saðlayanlarý incelemeye bin ( 3 bin)" alýyor. Hangi projelerin seçileceði ülkelerin ihtiyaçlarýna ve AB katýlým önceliklerine baðlý olarak EUROSTAT: AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NDE 2,4 belirleniyor. MÝLYON TÜRK VATANDAÞI YAÞIYOR Ortak kredi mekanizmasý ile fon tamamlanýyor. EIB ile Eurostat, AB'de yaþayan 30,8 milyon yabancý ülke EBRD 1 milyarlýk kredi kaynaðý oluþturma sözü vatandaþý arasýnda en kalabalýk grubun sayýlarý 2,4 vermiþ bulunuyor. Benzer þekilde CEB bölgedeki milyonu aþan Türk vatandaþlarý olduðunu duyurdu. sosyal projeler için de kredi vermeye hazýrlanýyor. 500 milyonluk AB nüfusunun yüzde 6'dan fazlasýný oluþturan yabancý ülke vatandaþlarý arasýnda Türkleri 1 AB NÜFUSU YARIM MÝLYARI AÞTI milyon 727 binle Fas, 1 milyon 15 binle Arnavutluk, AB'nin nüfusu son bir yýlda 1,5 621 binle Çin, 602 binle Ukrayna, 594 binle Cezayir, milyon artarak 501 milyon binle Rusya, 512 binle Hindistan, 511 binle bine ulaþtý. Nüfus artýþýnýn 940 Ekvator ve 473 binle Sýrbistan vatandaþlarý izliyor. bini göç, 596 bini doðal yollarla AB'de 1 milyon 677 bin Romen, 1 milyon 262 bin gerçekleþti. Ýtalyan, 1 milyon 197 bin Polonyalý, 965 bin Portekizli, AB istatistik kurumu Eurostat'ýn 919 bin Ýngiliz, 773 bin Alman, 602 bin Fransýz, 459 bin son verilerine göre, 27 üyeli AB'nin en kalabalýk ülkesi Hollandalý, 439 bin Ýspanyol ve 431 bin Yunan diðer olan Almanya'nýn nüfusu bu yýl içinde 245 bin üye ülkelerde yaþýyor. gerileyerek 81 milyon 758 bine indi. 189 bin doðal Eurostat'ýn 2008 yýlý verilerine göre, AB'deki 2 milyon nüfus kaybeden Almanya, 56 bin net göç verdi. 419 bin Türk vatandaþýnýn 1 milyon 830 bini 2009'da 282 bini doðal nüfus artýþý ve 77 bini net göç Almanya'da, 221 bini Fransa'da, 109 bini Avusturya'da, olmak üzere toplam nüfus artýþý 359 bin düzeyinde olan 94 bini Hollanda'da, 40 bini Belçika'da, 36 bini Birleþik Fransa'nýn nüfusu 64 milyon 710 bine ulaþtý. Krallýkta, 29 bini Danimarka'da, 15 bini Ýtalya'da ve 10 bini Ýsveç'te yaþýyor. AB üyesi olmayan Ýsviçre'de ise Son bir yýlda 221 bini doðal deðiþim ve 186 bini göç 73 bin Türk vatandaþý bulunuyor. olarak nüfusu 407 bin artan Ýngiltere'de yaþayanlarýn sayýsý 2009 yýlý sonunda 62 milyon 42 bine çýktý. AB'de yabancý ülke vatandaþlarý Lüksemburg'un nüfusunun yüzde 43'ünü oluþtururken bu oran Doðal nüfusu son bir yýlda 31 bin kiþi azalan Ýtalya ise Letonya'da yüzde 18'e, Estonya'da yüzde 17'ye, Kýbrýs 2009'da aldýðý 383 bin göçmen sayesinde toplam Rum kesiminde yüzde 16'ya, Ýrlanda'da yüzde 13'e, nüfusunu 60 milyon 397 bine çýkarmayý baþardý. Ýspanya'da yüzde 12'ye, Avusturya'da yüzde 10'a, AB'nin beþinci büyüðü Ýspanya 2009'da 180 bini doðal artýþ ve 79 bini net göç olmak üzere nüfusunu 259 bin artýþla 46 milyon 87 bine yükseltti. ARALIK 2009 Belçika ve Almanya'da yüzde 9'a, Yunanistan'da yüzde 8'e ve Birleþik Krallýkta yüzde 7'ye geriliyor. Son 1 yýlda Polonya'nýn nüfusu 28 bin artarak 38 TÜRKÝYE GENELÝNDE AB VE PROJE ÞUBE milyon 164 bine çýkarken Romanya'nýn nüfusu 32 bin MÜDÜRLÜKLERÝ KURULACAK gerileyerek 21 milyon 466 bine indi. 2009'da Hollanda 91 bin artýþla 16 milyon 577 bine, Yunanistan 46 bin AB ve Proje þube müdürlükleri ABGS'nin taþra artýþla 11 milyon 306 bine, Belçika 78 bin artýþla 10 teþkilatlarý gibi çalýþacak. Siyasi reformlar için Ýçiþleri milyon 828 bine, Portekiz 10 bin artýþla 10 milyon 637 Bakanlýðý ile yoðun iþbirliði yapýlacak. bine ve Çek Cumhuriyeti 45 bin artýþla 10 milyon 512 Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn, bine çýkarken, nüfusu 17 bin azalan Macaristan 10 Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay ile valilikler bünyesinde milyon 14 bine geriledi. Ýsveç, son 1 yýlda 92 bin artýþla AB Genel Sekreterliðinin taþra teþkilatý gibi çalýþmasý 9 milyon 348 bine ve Avusturya 18 bin artýþla 8 milyon planlanan "Avrupa Birliði ve Proje Þube 373 bine ulaþýrken Bulgaristan, 30 bin nüfus kaybýyla 7 Müdürlüðü"nün kurulmasý yönünde görüþmelerde milyon 577 bine indi. bulunduðu bildirildi. Küçük AB üyelerinde 2009 yýlý nüfus deðiþimleri ise Baðýþ'ýn AB sürecine iliþkin temaslarý kapsamýnda þöyle: "Danimarka 5 milyon 547 bin ( 36 bin), Slovakya Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'ý ziyaretinin ardýndan 5 milyon 424 bin ( 12 bin), Finlandiya 5 milyon 351 bin yapýlan yazýlý açýklamada, ABGS'nin dört temel ( 24 bin), Ýrlanda 4 milyon 451 bin ( bin), Litvanya 3 platformdan oluþan yeni bir AB stratejisi hazýrladýðý ve Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 bu stratejinin en önemli unsuru olan "Siyasi Reformlar" platformu hakkýnda Ýçiþleri Bakaný ile yoðun bir iþbirliði içerisine girildiði belirtildi. Açýklamada, valilikler bünyesinde AB Genel Sekreterliðinin taþra teþkilatý gibi çalýþmasý planlanan "Avrupa Birliði ve Proje Þube Müdürlüðü"nün kurulmasý yönünde deðerlendirmelerde bulunulduðu aktarýldý. Bu sistemin kurulurken öncelikle illerde AB Daimi Temas Noktasý görevini yürütecek vali yardýmcýlarýnýn belirleneceði bildirilen açýklamada, ABGS'nin de illerde yapýlan AB faaliyetlerini kamuoyuna duyuracaðý belirtildi. Açýklamada, Ýçiþleri Bakanlýðý ile AB sürecine iliþkin öngörülen siyasi reformlar kapsamýnda Anayasa deðiþikliklerinin ve yasal düzenlemelerin "reform paketi" yöntemi ile ele alýnacaðý kaydedildi. AB TELEKOM YASASI RESMEN YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ Avrupa Birliðinin yeni telekom yasalarý AB Resmi Gazete'sinde yayýmlanarak 18 Aralýk tarihinde yürürlüðe girdi. Daha Ýyi Düzenleme Yönergesi ve Vatandaþ Haklarý Yönergesi'nin birleþtirildiði yeni yasanýn Haziran 2011'e kadar 27 üye ülkenin ulusal yasalarýna uyarlanmasý gerekiyor. Yeni Avrupa Telekom Kurumu'nu hayata geçirildiði düzenleme Avrupa Elektronik Ýletiþim Düzenleme Kurullarý'na (BEREC) doðrudan uygulanacak ve 20 gün içerisinde yürürlüðe girecek. BEREC Avrupa genelinde düzenlemeden sorumlu olacak ve tek telekom piyasasýný güçlendirecek. Mevzuat sürecindeki son adým için Avrupa Parlamentosu ve Konsey arasýnda kasým ayýnda uzlaþma saðlanmasý bekleniyor. AB Telekom Komiseri Viviane Reding BEREC'in kuruluþu Avrupa'nýn telekom operatörlerinin ve tüketicilerin að eriþiminde sýnýr ötesini hissederek iletiþim hizmetlerinden istedikleri þekilde yararlanmalarýndan söz ederken ciddi olduðumuzun bir iþaretidir dedi. Komiser 2010 ilkbaharýndan baþlayarak BEREC'in ulusal telekom düzenleme kurullarýna yardým edeceðini ve Avrupa Komisyonunun telekom hizmetlerinin AB çapýnda sorunsuz yerine getirilebilmesi amacýna katkýda bulunacaðýný kaydetti. Reform yönergeleri Resmi Gazetede yayýnlandýðý için Reding üye devletlerden yeni yasayý kendi ulusal yasalarý haline getirmek üzere çalýþmalara baþlamalarýný istedi. Süratli ve doðru bir uyarlamanýn önemine dikkat çeken komiser rekabetin artýrýlmasý, meþruiyetin kesinleþmesi ve Avrupa'da tek telekom piyasasýna yatýrýmlarýn artýrýlmasýnýn önemi üzerinde durdu. Avrupa Telekom Kurumu 27 üye devletin telekom kurullarý baþkanlarýndan oluþuyor. Kararlar kural gereði üçte iki çoðunluk ve salt çoðunlukla alýnýyor. Bunun için BEREC Komisyonun tedbirlerle ilgili analizi baðlamýnda fikir beyanýnda bulunuyor ve ulusal düzenleme kurullarý bunu Komisyona iletiyor. BEREC kararlarýnda baðýmsýz uzmanlarýn desteðinden yararlanýlacak. Kurum ayrýca ulusal telekom düzenleme kurullarýnýn baðýmsýz çalýþmalarýna destek verecek ve özellikle sýnýr ötesi düzenleme konularýnda bu çalýþmalarý tamamlayacak. AB Telekom Reformu sonucunda 500 milyon AB vatandaþý telekom piyasalarýndaki saðlýklý rekabet sayesinde daha fazla tüketici hakkýna sahip olacak. Örneðin hýzlý internet geniþ bant baðlantýsý daha kaliteli olacak ve kullanýcý mahremiyeti daha iyi gözetilecek. Þimdi üye devletlerin gerekli uyarlamalarý yerine getirmeleri ve kullanýcýlara daha fazla esneklik saðlamalarý gerekiyor. Komisyon radyo spektrum politika programý hazýrlayacak ve uyumlu bir AB spektrum politikasýnýn geliþtirilmesi için teklifte bulunacak. AB ÇAPINDA ".EU" ALAN ADI ARTIK TÜM RESMÝ DÝLLERDE KULLANILABÝLECEK Avrupa'da artýk kamuoyu, iþ çevreleri ve organizatörler.eu internet alan adý uzantýsýný Avrupa Birliðinin 23 resmi dilinde bulunan harflerle ifade edebilecekler. Kullanýcýlar örneðin www. äéáäßêôõï.eu veya gibi Yunan ve Bulgar alfabesinde yer alan harfleri içeren internet alan adreslerine sahip olabilecekler. Avrupa Birliðinin 10 Aralýk'ta aldýðý bu karar, alan adý isimlerinin evrensel hale dönüþtürülmesi gerçek bir küresel ve ayný zamanda yerel internet ortamýna sahip olmak için atýlan önemli bir adým. Birçok internet kullanýcýsý Latin alfabesinin kullanýlmadýðý farklý dilleri konuþuyor. Dolayýsýyla bu kullanýcýlar kendi alfabelerini de alan isimlerinde görmek istiyorlar. AB Bilgi Toplumu Komiseri Viviane Reding konuyla ilgili olarak Uluslararasý alan adý uygulamasýnýn baþlatýlmasý çok dilli ve çok kültürlü Avrupa'nýn ihtiyaçlarýný daha iyi karþýlayabilecek diye konuþtu. Uluslararasý Ýnternet Alan Ýsimleri (IDN) Latin alfabesinde yer alan A dan Z ye harflere ek olarak 0 dan 9 a rakamlarý ve ayrýca - iþaretini içeriyor. Bugüne kadar alan adlarýný.eu uzantýsý altýnda kaydettiren kullanýcýlar adreslerinde yalnýzca bu iþaretleri kullanabiliyorlardý. Ama artýk farklý resmi dillerdeki farklý karakterlerle de alan adlarý Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 KASIM 2009 kaydedilebilecek. Komisyon Avrupa'da ana alan uzantýsý.eu nun AB'nin bütün resmi dillerinde yer alan farklý karakterleri içermesi için harekete geçti. Ýnternet alan isimlerinde bundan böyle "à", "¹", "ä", "ø" veya "ä" gibi karakterler.eu" uzantýsýnda kullanýlabilecek. Yunanca ve Bulgarcada kullanýlan farklý harfler kullanýlabilecek. Örneðin Ýspanyolca ve Bask dilindeki farklý karakterlerden "ñ" veya Fransýzca, Portekizce ve Katalan dilindeki ç de alan isimleri içinde yer alabilecek. Çok dillilik 2006'da kayýtlarý baþlatýlan.eu alan uzantýsý için her zaman en önemli unsurlardan biri oldu. Yasal çerçevede.eu alan adlarýnýn kaydý ve kayýtla ilgili iletiþim kararlarý artýk Birliðin bütün resmi dillerinde mümkün olabilecek AVRUPA GÖNÜLLÜLÜK YILI ÝLAN EDÝLDÝ AB Konseyi 2011 yýlýnýn Avrupa Gönüllülük Yýlý ilan edilmesi kararýný aldý. Avrupa Komisyonu tarafýndan ortaya konulmuþ olan bu öneri, Avrupa Parlamentosunun olumlu görüþü ile desteklendi. Avrupa Birliði her yýl bir tema çerçevesinde Birlik çapýnda bilinç ve duyarlýlýk artýrmak amacýyla etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda 2009 yýlý Yenilik ve Yaratýcýlýk yýlý olarak ilan edilirken, 2010 yýlý "Yoksulluk ve Sosyal Dýþlanmayla Mücadele" yýlý olarak belirlendi. Konsey þimdi de 2011 yýlý için "gönüllülük" temasýný belirlediðini açýkladý. gönüllülere öðrenme fýrsatý genel olarak topluma da çok ç e þ i t l i f a y d a l a r saðlamaktadýr. Avrupa'da bir yýlýn gönüllü faaliyetlerin y a y g ý n l a þ t ý r ý l m a s ý n a adanmasý fikrimizin Avrupa Parlamentosu ile Bakanlar Konseyi tarafýndan güçlü bir þekilde desteklenmiþ olmasýndan dolayý memnuniyet duyuyorum." Avrupa Komisyonu gönüllü faaliyetlerin yaygýnlaþtýrýlmasýna uzun zamandan beri destek veriyor. Bu çerçevede, 1996 yýlýnda Gençlik Programý (Youth in Action) kapsamýnda Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin oluþturulmasý bir mihenk taþý olmuþtur. Resmi adýyla Aktif Vatandaþlýðý Geliþtirmeye Yönelik Avrupa Gönüllü Faaliyetler Yýlý, Komisyonun 2011'de Avrupa'da gönüllü faaliyetleri pekiþtirme ve sivil toplum, yerel ve bölgesel topluluklar ve Üye Devletlerde aþaðýda belirtilen amaçlarý gerçekleþtirme çabalarýnda bir sonraki adýmý oluþturacak: AB'de gönüllü faaliyetlere fýrsat tanýyan ve bu faaliyetleri kolaylaþtýran bir ortam yaratýlmasý; Gönüllü kuruluþlarý güçlendirerek gönüllü faaliyetlerin kalitesinin artýrýlmasý; Gönüllü faaliyetlerde kaydedilen baþarýlarýn tanýnmasý ve ödüllendirilmesi; Gönüllü faaliyetlerin deðeri ve önemi konusunda duyarlýlýðýn artýrýlmasý. Sivil toplum ile Avrupa Parlamentosunun yoðun desteðini alan Aktif Vatandaþlýðý Geliþtirmeye Yönelik Avrupa Gönüllü Faaliyetler Yýlý tabandan güç Konsey kararýný memnuniyetle karþýlayan Eðitim, alan ve sivil toplumun önemli rol oynayacaðý bir Öðretim, Kültür ve Gençlikten sorumlu Komisyon Üyesi Sn. Maroš Šefèoviè ºu açýklamayý yaptý: kampanya þeklinde tasarlandý. Avrupa Parlamentosu ''Gönüllü faaliyet, bireylerin topluma deðerli katkýlarda tarafýndan Avrupa Gönüllülük Yýlý'na yönelik olarak bulunmasýný saðlayan yollardan birisini oluþturur. onaylanan AB Finansmaný, 2010'daki hazýrlýk Gönüllü faaliyetler AB düzeyinde sivil toplum çalýþmalarý için 3 milyon, 2011'de Yýl boyunca da 8 katýlýmýný ve sosyal uyumu arttýrmakta, ayrýca milyon olarak öngörüldü. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2010 / Sayý: 48 Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜ SONBAHARA ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR KALDI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Beş yıl aradan sonra AB ye en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Faaliyetleri Tüm Hýzýyla Devam Ediyor Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı