T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve Vizyon... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A. Amaç ve Hedefler... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. B. Temel Politikalar ve Öncelikler... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Gerçekleşmeleri Mali Denetim Sonuçları Diğer Mali Bilgiler... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Birimler tarafından hazırlanacaktır... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Üstünlükler Değerlendirme... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. B- Zayıflıklar - Değerlendirme... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER (Örnek)... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. EKLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Ek 1: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ.

3 SUNUġ (Harcama Yetkilisi) Ülkemiz bilim ve teknolojinin hızlı değişimi ve gelişimiyle karşı karşıyadır. Bilim ve Teknoloji üretiminin artmasıyla sanayileşme artmakta ve ara elemanın, nitelikli ana eleman olarak değiştiği günümüzde kalifiye eleman talebinde artış olduğu gözlenmektedir. Bu açıdan, kalifiye işgücü yetiştiren Meslek Yüksekokullarına düşen sorumluluk da talebe orantılı olarak artmaktadır. Alaca Meslek Yüksekokulu, 17 Eylül 2012 tarihinde, Gıda Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi olmak üzere 3 Programla Eğitim-Öğretim Yılında başlamıştır. Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Eğitim ve Öğretim yılında faaliyete geçirilmesi düşünülmektedir. Alaca Belediyesi tarafından Üniversitemize devredilen Alaca Belediye binası fiziki olarak Eğitim-Öğretime hazır hale getirilmiştir. Yeni Yüksekokul binamızın inşaatı hızla devam etmekte olup Eğitim- Öğretim yılı içerisinde tamamlanması düşünülmektedir. Okulumuzun amacı, programlarımızın teknik olması nedeniyle, ülke sanayisine katkı sağlayabilecek, Eğitim ve Öğretim kalitesinden taviz vermeden, teorik ve uygulamalı teknik bilgileri birleştirebilen, aydın, nitelikli eleman yetiştirmektir. Yüksekokulumuz, üstlendiği görevleri, geleceğimizin güvencesi gençlerimize çağdaş bir Eğitim vererek yerine getirmekte, aklın ve bilimin ışığında; çalışkan, üretken değerler yetiştirmektir. Hedefimiz, büyük bir heyecanla geldiğimiz bu noktadan sonra Yüksekokulumuzu, Türkiye nin sayılı Meslek Yüksekokulu yapmak olacaktır. e-imzalıdır Yrd. Doç. Dr. Sinan ÇALIġKAN Müdür 3

4 I-GENEL BĠLGĠLER A - Misyon ve Vizyon Misyonumuz Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yeterli bilgi ve donanıma sahip, mesleğinde öncü, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. Vizyonumuz Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; İlçemiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü; Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; Evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen; bir üniversite olmaktır. 4

5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 Sayılı Kanun ile Yüksekokul Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları: 1) Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, 3) Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 4) Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1) Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek, 2) Yüksekokulun eğitim öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3) Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 5) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 5

6 C- Birim/Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulunun fiziksel yapılanması, Faaliyette bulunduğumuz taşınmazlarla ilgili arazi durumu ve sahip olduğu kapalı alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir 6

7 1.1- Eğitim Alanları Birime/İdareye ait eğitim alanlarını ve diğer birim fiziki alanları adet olarak yer verilecektir. Yeterliliği hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir. (Diğer birimlerle ortak kullanılan alan varsa belirtilecektir.) Tablo X. Eğitim Alanı (Derslikler) Eğitim Alanı Kapasitesi (Adet) Amfi 0-50 (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) Sınıf 4 Atölye 3 Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar 1 TOPLAM 8 Tablo X. Eğitim Alanı (Derslikler) Yüzölçümü (m2) Eğitim Alanı Kapasitesi Amfi 0-50 (KiĢi) (m²) (KiĢi) (m²) (KiĢi) (m²) (KiĢi) (m²) (KiĢi) (m²) Sınıf 4 Atölye 3 Bilgisayar Laboratuvarı 1 Diğer Laboratuvar TOPLAM 8 7

8 1.2- TaĢıtlar TaĢıtın Cinsi Tablo X. TaĢıtlar Göreve Tahsis EdilmiĢ Kuruma Ait TaĢıtlar Hizmet Alım Yoluyla EdinilmiĢ TaĢıtlar Otomobiller (Binek) Yolcu TaĢıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs) Yük TaĢıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon) Hafif Ticari Araç 1 Arazi TaĢıtları 1 Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 1.3- TaĢınmazlar Yeri Tablo X. TaĢınmaz Bilgileri Arsa/Arazi Alanı (m²) Alaca MYO 2191 Bina/Tesis Alanı (m²)

9 1.4- TaĢınırlar Tablo X Yılında Satın Alınan TaĢınır Malzeme Listesi Hesap Kodu Dayanıklı TaĢınırlar Ölçü Birim Satın Alma Tüm GiriĢler 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet TaĢıtlar Grubu Adet DemirbaĢlar Grubu Adet Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.5- Sosyal Alanlar Tablo X. Sosyal Alanlar Alan Adı Adet Kapalı Alan (m2) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin / Kafeteryalar Lojmanlar Kapasite (KiĢi) Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Adet Toplantı Salonu Konferans Salonu Üzeri 2 2 9

10 Kapasite Alan (m2) Toplantı Salonu Konferans Salonu * Üzeri 1.6- Hizmet Alanları Alan Adı Adet Kapalı Alan (m2) Kapasite (KiĢi) Akademik Personel Ġdari Personel ArĢiv/Depo Tablo X. ArĢiv ve Depo Alanları Alan Adı Adet Alan (m 2 ) ArĢiv Depo 4 25 Ambar

11 2- Örgüt Yapısı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul veya enstitü sekreteri bulunur. Birimimizin/Üniversitemizin teşkilat şeması aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 11

12 12

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.2- Teknolojik Kaynaklar Sunucular Masaüstü Bilgisayar 54 TaĢınabilir Bilgisayar 11 Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayar 65 13

14 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo X. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Projeksiyon 7 7 Slayt Makinesi Tepegöz/ Doküman Kamerası Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi 1 1 Fotokopi Makinesi 1 1 Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyon Tarayıcı Müzik Sistemi Mikroskop 3 3 Yazıcı Akıllı Tahta 14

15 3.4- Kütüphane Kaynakları 2014 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları Kütüphane Kaynakları Basılı Elektronik Basılı Elektronik Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Sayısı Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı Yazma Eser yılında birimlerden gelen kitap talepleri doğrudan temin yöntemiyle alınmış olup, Türkçe, yabancı dilde olmak üzere toplam 228 kitap ve 0 adet CD/DVD alınmıştır. Ayrıca E- Kitap olarak adet kitap sağlanmıştır. sağlanan kaynak sayısı.. dir. 4- Ġnsan Kaynakları BU TABLO SADECE KADROSU BİRİMDE OLAN PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR. Tablo X. Personel Sayıları Personel Sınıfı Yılının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi (%) Akademik Personel 13 Yabancı Uyruklu Akademik Personel 0 Ġdari Personel 3 SözleĢmeli Ġdari Personel

16 4.1- Akademik Personel Akademik Personelin Kadro Dağılımı BU TABLO SADECE KADROSU BİRİMDE OLAN PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR. Personel Sınıfı Tablo X. Personel Sayıları Yılının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi (%) Dolu BoĢ Dolu BoĢ Dolu BoĢ Dolu BoĢ Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi 12 Okutman 1 AraĢtırma Görevlisi Uzman Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Tablo X. Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Hizmet Aralığı KiĢi Sayısı Yüzde (%) K E K E 0-3 Yıl Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri

17 Akademik Personelin YaĢa Göre Dağılımı Tablo X. Akademik Personelin YaĢa Göre Dağılımı KiĢi Sayısı Yüzde (%) YaĢ Aralığı K E K E 25 YaĢ ve Altı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51-Üzeri Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları Üniversite Ġçerisinden Atanan Üniversite DıĢından Atanan Tablo X Yılında Atanan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Öğretim Okutman AraĢtırma Uzman Doçent Görevlisi Görevlisi

18 Yılında Ayrılan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Emeklilik Ġsteğe Bağlı YaĢ Haddinden Naklen Ayrılma Ġstifa Görev Süresi Bitenler Vefat Atamasından Vazgeçilen Diğer Sebepler Üniversitemiz Akademik Personelin Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Görevlendirmeleri 2547 sayılı Kanunun 33. maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışında görevlendirilen akademik personel yer almaktadır yılı itibariyle 2547 sayılı Kanun un 39. maddesi uyarınca kongre, konferans, seminer vb. bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmak, araştırma inceleme gezileri yapmak üzere; yurt dışında görevlendirilen akademik personel sayısı, yurt içinde görevlendirilen akademik personel sayısı ise dir. 18

19 Yılı Ġtibariyle Akademik Personelin Yurt Ġçi Ve Yurt DıĢı Görevlendirmeleri Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman 2547/33 Yurt DıĢı Yurt Ġçi 2547/39 Yurt DıĢı Yurt Ġçi / /40-a 2547/40-b 2547/40-c Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizde 2014 yılı itibariyle 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine göre akademik personel ders saati ücretli olarak, 35. maddesine göre araştırma görevlisi araştırma veya doktora çalışması yapmak üzere, 40. maddesi (a) bendi uyarınca akademik personel ders yükünü doldurmak üzere görevlendirilmiştir. Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman 2547/ / /40-a

20 4.2- Ġdari Personel adet idari personel kadrosunun 2014 yılsonu itibarıyla 3. dolu,.boş durumdadır. BU TABLO SADECE KADROSU BİRİMDE OLAN PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR Ġdari Personel Sayıları Hizmet Sınıfı Dolu Kadro Sayısı BoĢ Kadro Dolu Kadro BoĢ Kadro Dolu Kadro BoĢ Kadro Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K E K E K E Genel 2 Ġdari Teknik 1 Sağlık Eğitim - Öğretim Avukatlık Din Yardımcı 20

21 Ġdari Personelin Yıllar Ġtibariyle Kadro Dağılımı Hizmet Aralığı Kişi Sayısı Dolu Boş Kadro Doluluk Oranı (%) Yılı Ġtibariyle Ġdari Personelin Birimlere Göre Kadro Dağılımı Birim Adı Genel Ġdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Eğt.-Öğrt. Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Alaca MYO D B D B D B D B D B D B D B D B İdari Personel Atamaları / Ayrılmaları Tablo X. Atanan İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Açıktan Nakil Diğer Genel Teknik 1 1 Sağlık Yardımcı 3 21

22 İdari Personel Ayrılma Nedenlerine Göre Dağılımı Tablo X. Ayrılan İdari Personel Sayısının Hizmet Sınıfına Ve Ayrılma Nedenlerine Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Emekli Ölüm İstifa Nakil Diğer Genel 4 4 Teknik Sağlık Yardımcı 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 1 2 Yüzde 33,3 66,6 Hizmet Satın Alma Yoluyla ÇalıĢtırılan Personel Hizmet ÇeĢidi KiĢi Sayısı Temizlik Hizmeti 2 Güvenlik Hizmeti 1 Yemek Hizmeti İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 31/12/2014 tarihi itibariyle 22

23 4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 1 2 Yüzde 31/12/2014 tarihi itibariyle 23

24 5- Sunulan Hizmetler 5.1.Eğitim Hizmetleri MESLEK YÜKSEKOKULLARINA GÖRE ÖN LİSANS PROGRAM SAYILARI Alaca MYO Önlisans Program Sayısı Gıda İşleme 1 Elektronik ve Otomasyon 2 Makine ve Metal Tek. 1 Mülkiyet Koruma ve Güvenlik eğitim öğretim dönemi ile eğitim öğretim dönemi öğrenci sayılarına yer verilecektir EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel K E K E K E K E Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMLERİ İTİBARIYLA ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi Döneminin Dönemine Göre Artış/Azalışı (%) Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları

25 SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler Hazırlık 1.Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Mühendislik Fak. Fen-Edebiyat Fak. Fakülteler ı Sağlık Yüksekokulu Besyo Yüksekokullar ı Osmancık MYO Alaca MYO Meslek Yüksekokulları ı Engelli Öğrenci Sayısı Engelli Öğrenci Sayıları Öğrenim Düzeyi Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 2 25

26 Yatay ve Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayıları YATAY VE DİKEY GEÇİŞLE ÜNİVERSİTEYE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Öğretim Düzeyi Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı K E K E Alaca Meslek Yüksekokulları 1 1 Birim Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Tablo X. Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Yüksek Öğr. Çıkarma 2 Yarı Yıl UzaklaĢ tırılan 1 Yarı Yıl UzaklaĢ tırılan 1 Hafta-1 Ay Arası UzaklaĢ tırılan Kınama Uyarma Tablo X. Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı (Yatay GeçiĢ DıĢındaki Nedenlerle) Birim Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Öğrenci Diğer Sayısı Fakülteler Yüksekokullar Kendi Ġst. Öğr. Ücr. Ve Katkı Payı Yat. BaĢarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Enstitüler Meslek Yüksekokulları

27 Öğrenci Kontenjanları Birimin Adı Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Tablo X. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSYM YerleĢen Kayıt BoĢ Kontenjanı Yapan Kalan Doluluk Oranı % %82 Kurum İçi Burslu Öğrenci Sayıları BURSLARDAN VE DİĞER İMKANLARDAN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI Burslar/İmkanlar Yararlanan Öğrenci Sayısı Maddi Durumu Yetersiz Olan Öğrencilere Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Maddi Destek Verilen Öğrenci Sayısı Ücretsiz 7 Ücretsiz Öğle Yemeği (Maddi Durumu Yetersiz veya İlk Sıralamasına Giren Öğrencilerden) 4 11 Beslenme Hizmetleri YILLAR İTİBARİYLE YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Yemek Hizmeti Olarak Verilen Öğün Sayısı Yemek Hizmeti Verilen Öğrenci Sayısı

28 5.3- Sosyal ve Kültürel Hizmetler Hitit Üniversitesi nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, bu faaliyetleri destekler nitelikteki sosyal etkinlikler zengin bir program dahilinde uygulanmaktadır. Öğrencilerin, bilimsel, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, mesleki anlamda güncel gelişmeleri takip edip, diğer üniversitelerdeki akademisyenler ve öğrenciler ile bilgiyi paylaşabilecekleri ortamlar yaratılmaktadır. Geleneksel Etkinlikler Mezuniyet Töreni: Eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan mezunlar, bu tören ile yeni bir hayata uğurlanmakta, dereceye giren mezunlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir. Ünlü sanatçıların verdiği konserlerle noktalanan törenler yapılmaktadır. Kültür ve Spor ġenliği: Akademik AçılıĢ Töreni: ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ Görevlerine yer verilecektir. ÜNİVERSİTEMİZDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN VAR OLAN OLANAKLAR Birim Adı Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli Sandalye Eğitim- Öğretim Materyalleri Alaca MYO Hitit Üniversitesi Yayın Sayıları İNDEXLİ YAYIN SAYISI Birimler Öğretim Üye Sayısı SCI SSCI AHCI Alaca MYO

29 Personele Sunulan Yemek ve Sağlık Hizmetleri YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI (ÖĞÜN/GÜN) Akademik Personel İdari Personel İdari Personele Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programları İDARİ PERSONEL İÇİN DÜZENLENEN EĞİTİMLER Hizmet İçi Eğitimin Konusu Eğitimin Süresi (Saat) Eğitime Katılan Personel Sayısı Elektronik Belge Yönetim Sistemi 8 2 Sosyal Güvenlik Kurumunda 14 2 Karşılaşılan Sorunlar Word-Excell Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 6.1 Ön Mali Kontrol Yüksekokulumuz Özel Bütçeli İdare olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, 5436 sayılı Kanunun 12 inci maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer alan Hitit Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci Maddesinde üst yöneticilerin, 31 inci ve 32 nci Maddesinde harcama yetkisi ve yetkilisini, 33 üncü Maddesinde giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Yüksekokulumuz, Üniversitemizin Yönetim Ve İç Kontrol Sistemini Kanuna uygun olarak oluşturduğu teşkilat yapısına, 5018 sayılı Kanuna ve Kanunun ilgili maddelerine istinaden çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmektedir Sayılı Kanunun 11 inci Maddesinde Üst yöneticilerin idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. (5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin c / 1 fıkrası ile değişen fıkra) denilerek Kanunda görevliler ve sorumlular açıkça belirlenmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı olarak Ön mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemler Aşağıda belirtilmiştir: 29

30 1- Personel Maaş ve Ek ders Ödemeleri, 2- Geçici ve Sürekli Görev Yollukları, 3- Yüksekokulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için Doğrudan Temin Alımları, Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmekte, harcama birimlerimizce mali karar ve işlemler; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından değerlendirilmektedir Ġç Kontrol Sistemi Ülkemizin 2001 yılında Bologna sürecine dahil olmasıyla birlikte 2005 yılında Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği yayımlanmış ve anılan yönetmeliğe istinaden Üniversitemizde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ve Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü kurulmuştur Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol; "İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanarak, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin Maliye Bakanlığınca belirlenip, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı belirtilmiştir. Anılan Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası ve İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla (5) bileşen, (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) şart belirlenmiştir. II - AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapının geliştirilerek tercih edilen bir eğitim-öğretim kurumu olmak. Stratejik Hedefler öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli atılımların yapılması, -öğretim faaliyetleri güncelliğinin ve ilgili sektörlere uygunluğunun sürekli izlenmesi, imli, özgüvenli ve uyumlu öğretim üye ve elemanları tarafından oluşturulmasının sağlanması, yapının sağlanmasına çalışılması, 30

31 Stratejik Amaç 2 Eğitim-öğretim etkinliğinin geliştirilmesi. Stratejik Hedefler -öğretim için gerekli fiziki ve teknolojik alt yapıyı geliştirmek, rin üniversitemizi tercih etmelerini temin etmek, organizasyonları veya bilimsel toplantılara katılımını teşvik etmek, malarının sayısını artırmaya yönelik özendirici uygulamalar yapmak, yapılması, zı bulunduğumuz ilçe yerel yönetimi ve ilgili sektör yöneticileriyle paylaşarak çözüme yönelik destek taleplerinde bulunulması. Stratejik Amaç 3 Mevcut programlarımız yanında, farklı sektörlerle kurulacak diyaloglar ve beklentiler doğrultusunda, güncel, ihtiyaç duyulan, farklı ve okulumuza özgü yeni programların ve ikinci öğretimlerin açılmasının sağlanması Stratejik Hedefler alt yapı çalışmalarına başlanması, eğitim-öğretim yılı içerisinde; Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı için laboratuar ve altyapı çalışmalarının tamamlanması, ve öğrenci alımlarına başlanılması. Stratejik Amaç 4 Yüksekokulumuz için gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı geliştirmek Stratejik Hedefler Yüksekokul ve kampüs alanımızın biran önce bitirilmesi için gerekli çalışmaları yaparak, eğitim ve öğretime hazır hale getirmek, laboratuarlar için gerekli cihazların alınması, Yapımı devam eden Yüksekokulumuzun yeni açılacak program ve laboratuarlara göre dizayn edilmesinin sağlanması, Stratejik Amaç 5 Yüksekokulumuz-Paydaş işbirliğini geliştirmek 31

32 Stratejik Hedefler er, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmak, zel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak, 32

33 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1-Bütçe GerçekleĢmeleri 1.1-Bütçe Uygulama Sonuçları Birimimiz/Üniversitemiz 2014 yılı içerisinde, yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için, aşağıdaki tabloda fonksiyonel kodlar itibariyle belirtilen harcamaları gerçekleştirmiştir. Tablo X Yılı Fonksiyonel Düzeyde 12 Aylık Ödenek Kullanım Durumu AÇIKLAMA TOPLAM HARCAMA ÖDENEK FONKSĠYONEL KOD ÖDENEK KULLANMA ORANI % 01 Genel Kamu Hizmetleri 02 Savunma Hizmetleri 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 07 Sağlık Hizmetleri 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 09 Eğitim Hizmetleri Birimimiz/Üniversitemiz 2014 yılı içerisinde, yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için, aşağıdaki tabloda ekonomik kodlar itibariyle belirtilen harcamaları gerçekleştirmiştir. EKONOMĠK KOD Tablo X Yılı Ekonomik Düzeyde 12 Aylık Ödenek Kullanım Durumu AÇIKLAMA TOPLAM HARCAMA ÖDENEK ÖDENEK KULLANMA ORANI % 01 Personel Giderleri 522, ,878 %99 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 70,000 68,128 %97 Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 38,150 25,000 %65 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 630, ,000 %97 33

34 2- Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1.Faaliyet Bilgileri Tablo X. Birimimiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı Faaliyet Fakültesi..Enstitüsü Yüksekokulu Alaca Ġdari TOPLAM Türü Meslek Y. Okulu Birim Sempozyu m ve Kongre Konferans Panel Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi 6 6 Kurultay ÇalıĢtay

35 Tablo X. Ulusal ve Uluslararası Katılınan Etkinlik Sayısı (Üniversitemizin Düzenledikleri Hariç) Faaliyet Fakültesi..Enstitüsü Yüksekokulu Alaca Ġdari Türü Meslek Y. Okulu Birim Sempozyu 5 5 m ve Kongre Konferans 2 2 Panel Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Kurultay ÇalıĢtay

36 IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ġç Çevre Analizi Güçlü Yanlar sahip olmak, olması ve talep gören programlar olması, tüphanedeki kaynak sayımızın sürekli artması, -ekonomik yönden gelişmekte olan bir ilçe olan Alaca da yer almamız, en uzman kişiler tarafından verilmesi sektörün dinamiklerinin yakından edilmesine imkân vermesi, ileri gelenlerinin ilişkilerini ve desteklerini devam ettirmeleri, olması, -kültürel faaliyetlerin yüksekokulda istenilen seviyede Zayıf Yanlar kullanılabilecek bütçenin az olması, buna karşılık bu ihtiyaçların giderilmesinde - sanayi işbirliğinin yetersizliği, Sektörde yaygın olarak kullanılan paket programların öğrencilere öğretilememesi, olması, sosyal tesis vb. işletmelerin bulunmaması, kli toplantı, konferans vb. etkinliklerin yetersizliği, bulunması, sosyal etkinliklerin yetersiz olması, bağlantılarının bulunmaması, 36

37 DıĢ Çevre Analizi Fırsatlar rle yakın ve samimi ilişkilerinin bulunması, sektörlerin taleplerini ve bu taleplerden meydana gelecek değişimleri yakından takip etme imkânı bulunması, çılması planlanan yeni programlar için gereken öğretim elemanların şimdiden temin edilmesi için araştırmalara başlanması ve bu programlar için laboratuarlarının kurulmaya başlanması için tekliflerin toplanmaya başlanması, yle ortak çalışma olanakları, olması, larak yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Rusça) kurslarının verilmesi ve böylece piyasada aranır elemanların yetiştirilmesi, Tehditler rafından da yaşanabilecek olması, sanmalarından dolayı ders çalışma ve mesleki yönden kendilerini geliştirme motivasyonlarının düşük olması, rinin aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli ve yeterli idari personel ihtiyacının karşılanmaması, -kaynak yetersizliğinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için hazırlanacak bütçe rakamlarında kesintiye gidilmesi halinde, karşılaşılacak maddi zorluklar nedeniyle Stratejik Hedeflerimize ulaşamama riski, zorluklar, örünün çalışma şartlarının ağı ve çalışma saatlerinin uzun olması 37

38 V-ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 2014 yılı Faaliyet Raporuyla Yüksekokulumuzun mevcut durumu ve uygulayacağı stratejileri ve hedeflerini göstermektedir. Çalışmanın temel amacı Üniversitemizin Faaliyet Raporları ve Stratejik Planının hazırlanmasında faydalı olabilecek bazı temel bilgilerin aktarılması ve belirli başlıklar altında faaliyetlerimizin değerlendirilmesi şeklinde özetlenebilir. Yüksekokulumuzun performansı periyodik olarak izlenecek ve hedeflerden sapmaların nedenleri belirlenerek gerekli iyileştirme ekipleri oluşturulacaktır. Raporda, Yüksekokul olarak ihtiyaç duyulan değerler, fiziksel altyapı eksiklerinin giderilmesi, nitelikli idari ve akademik personel açıklarının kapatılması ve teknolojik altyapıda yapılacak olan iyileştirmeler verilmiştir. Ayrıca Yüksekokulumuzun daha kaliteli ve çağdaş bir eğitim sunabilmesi adına paydaşlarımızın katkılarının devam etmesi kaçınılmaz bir gerçektir. 38

39 Ek 1: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Alaca ) e-imzalıdır Yrd. Doç. Dr. Sinan ÇALIġKAN Yüksekokul Müdürü 39

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı