HUKUKİ HATIRLATMA: Şirketlerin Esas Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Uyumlu Hale Getirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKİ HATIRLATMA: Şirketlerin Esas Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Uyumlu Hale Getirilmesi"

Transkript

1 HUKUKİ HATIRLATMA: Şirketlerin Esas Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Uyumlu Hale Getirilmesi I. GİRİŞ 6102 sayılı ve 14 Şubat 2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girerek 6762 sayılı ve 29 Haziran 1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu nu ( ETTK ) yürürlükten kaldırmıştır. Şirketlerin mevcut esas sözleşmelerini bu mevzuat değişikliği ile uyumlaştırması için ise 6103 sayılı ve 14 Şubat 2011 tarihli TTK nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Madde 22 uyarınca şirketlere, 1 Temmuz 2013 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu süre, daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzatıldı. Böylece şirketlerin 1 Temmuz 2014 tarihine kadar mevcut esas sözleşmelerini TTK ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. Esas sözleşmelerin TTK ile uyumlu hale getirilmesinin temelde 3 ana sebebi bulunmaktadır: Esas Sözleşmede Yapılması Zorunlu Değişiklikler: TTK nın yürürlüğe girmesi ile birlikte ya esas sözleşmede yer alan bazı eski düzenlemeler, artık hukuka aykırı hale gelmiştir; ya da TTK altında öngörülen birtakım hususların esas sözleşmede düzenlenmemiş olması hukuka aykırılık teşkil etmektedir; Esas Sözleşmede Düzenlenmiş Olması Halinde Yararlanılabilecek Yenilikler: TTK ile birlikte şirketlere birtakım yeni kolaylıklar sağlanmıştır ve bunlardan yararlanılabilmesi için şirketlerin esas sözleşmelerinde buna yönelik bir düzenleme yapmış olması gerekmektedir; ve Esas Sözleşme Değişikliği ile Sağlanabilecek Kolaylıklar: TTK nın yürürlüğe girmesi ile birlikte esas sözleşmelerin belirli maddelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle diğer maddelerin bütünlüğü bozulmuş ve uygulamada birtakım sorunların ortaya çıktığı görülmüştür. Uygulamadaki tecrübeler uyarınca çıkması muhtemel sorunların önceden belirlenip esas sözleşme değişikliği ile giderilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu hukuki hatırlatma yukarıda sayılan üç ana neden altında açıklanmak suretiyle esas sözleşmelerin TTK ya uyumlu hale getirilmesi aşamasında bazı örneklere yer vermektedir. 1 Bu örnekler tahdidi değildir ve standart özel bir hüküm (örneğin pay gruplu, imtiyaz hakkı tanıyan, özel nisaplar öngören, ortaklara ek yükümlülükler getiren vb. gibi) içermeyen esas sözleşme metinleri için hazırlanmıştır. II. ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILMASI ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER 1. Pay Devrinin Sınırlandırılması: 1 Bu hukuki hatırlatma genel olarak anonim şirketlere odaklanmış olmakla birlikte burada bahsedilen birçok husus limited şirketler için de geçerlidir. Yine de sadece limited şirketler için özel olarak getirilmiş birçok başka zorunluluk, uygulama kolaylığı ve ancak esas sözleşmede hüküm olması kaydı ile faydalanılabilecek yeni TTK imkânları da bulunmaktadır. 1

2 ETTK döneminde pay devri, ETTK Madde 418 uyarınca esas sözleşmeye eklenecek bir hüküm ile sebep göstermeksizin reddedilebilmekteydi. TTK Madde 493 ise pay devrinin ancak esas sözleşmede öngörülen haklı sebeplerden birinin ileri sürülmesi halinde reddedilebileceğini öngörmektedir. Hatırlatmak gerekir ki; bu haklı sebep yürürlükteki mevzuat ve doktrinde uygun olarak kabul edilen sebepler arasından seçilmelidir. Dolayısıyla TTK uyarınca haklı bir sebep göstermeksizin pay devrinin engellenebilmesi mümkün değildir. Bu durumda TTK yürürlüğe girmeden önce şirketlerin esas sözleşmelerinde bulunan ve nama yazılı pay senedi devrinin herhangi bir sebebe dayanmaksızın ilgili şirket yönetim kurulu tarafından reddedilebileceğini öngören bir hüküm artık hukuka aykırı sayılacaktır. Bu nedenle şirketlerin söz konusu devir düzenlemelerine aykırı olan esas sözleşmelerini bir an önce değiştirmeleri gerekmektedir. Bunun dışında uygulamada özellikle çok ortaklı anonim şirketlerde ortaklar kendi aralarındaki hak ve yükümlülükleri düzenleyebilmek adına bir hissedarlar sözleşmesi imzalamaktadırlar. ETTK döneminde bu hissedarlar sözleşmesinde bulunan hükümlerden hisse devrine ilişkin olan kısıtlamalar (örneğin ön alım hakkı, devredeni takip etme hakkı gibi) aynı şekilde şirket esas sözleşmelerine de konuyordu. Her ne kadar ETTK anlamında tarafları koruma anlamında da bu hükümlerin bir yaptırımı olmasa da esas sözleşmenin ilanı yapıldığı için bir alenilik sağladığı gerekçesi ile yine de bu hükümler esas sözleşmelerde belirtiliyordu. Ancak TTK uyarınca bu kısıtlamalar yukarıda izah edildiği şekilde yasaklandığı için ilgili esas sözleşmelerin şirket hissedarlarının aralarındaki ticari ilişki göz önünde tutularak tekrar elden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması zorunluluğu doğmuştur. 2. Yönetim Kurulunun Görevleri: TTK Madde 375 te yönetim kurulunun vazgeçilemeyen ve devredilemeyen görevleri sayılmıştır. Yönetim kurulu, vazgeçilemeyen ve devredilemeyecek yetkileri dışında kalan yönetim haklarını belirli üyelere veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere de devredebilir. Dolayısıyla TTK Madde 375 altında sayılan görevler yönetim kurulu dışında başka bir organa devredilmiş ise kanuna aykırılık teşkil edeceğinden esas sözleşmelerin gözden geçirilmesi, gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 3. Zorunlu Sair Unsurlar: TTK esas sözleşmede yer alması zorunlu olan hususları düzenleyen maddeler öngörmektedir. Buna örnek olarak esas sözleşmede bulunması zorunlu sair unsurlar şu şekilde sıralanabilir: hesap dönemlerinin belirtilmesi; TTK ile birlikte artık şirkete sermaye olarak nakdi ve ayni sermayenin yanı sıra fikri mülkiyet hakları ve elektronik ortam, internet sitesi, alan adı gibi sanal ortamların da konulabilmesine imkan tanındığından bu yeni değerlerle birlikte şirkete para dışında konacak sermayelerin türü ve değerleri; ve şirkete ilişkin ilanların nasıl yapılacağına dair hükümler. III. ESAS SÖZLEŞMEDE DÜZENLENMİŞ OLMASI HALİNDE YARARLANILABİLECEK YENİLİKLER 1. Kayıtlı Sermaye Sistemi: TTK, esas sermaye sisteminin yanı sıra bütün anonim şirketler için (halka açık olsun veya olmasın) ayrıca kayıtlı sermaye sistemini öngörmüştür. Böylelikle kayıtlı sermaye sistemini tercih edecek 2

3 şirketler, sermayelerini kayıtlı sermaye tavanına kadar yönetim kurulu kararıyla artırabilecektir. Diğer bir ifadeyle her sermaye artırımı için genel kurulun toplanmasına gerek olmayacaktır. Ancak şirketlerin kayıtlı sermaye sisteminden yararlanabilmeleri için esas sözleşmelerinde yer alan sermaye maddesini mutlaka bu duruma uygun olacak şekilde güncellemeleri gerekmektedir. 2. Elektronik Kurul Toplantıları: TTK uyarınca şirketlere genel kurul, yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapabilme olanakları tanınmıştır. Böyle bir kolaylıktan yararlanabilmek için şirketlerin esas sözleşmelerinde bu hususu mevzuatın belirttiği şekilde düzenlemeleri gerekmektedir. Böylelikle hak sahipleri, ilgili kurullara artık elektronik ortam aracılığıyla katılabilir, oy kullanabilir ve teklif verebilirler. 3. Yönetim Kurulunun Yapısı: TTK ile birlikte şirketlere tek kişilik yönetim kuruluna sahip olma imkânı getirilmiştir. Böylelikle özellikle tek pay sahipli şirketlerin yine tek kişilik yönetim kurulu oluşturması mümkün hale gelmiştir. Bununla birlikte kurulu olan şirketlerin de esas sözleşme değişikliği ile yönetim kurulu üye sayısını tek kişiye indirebilmesi mümkündür. Bununla birlikte TTK ile birlikte artık yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak şirketin esas sözleşmesinde hâlihazırda yönetim kurulu üyelerinin ancak pay sahipleri arasından seçileceğini öngören bir hüküm mevcut ise TTK nın öngördüğü bu yenilikten faydalanılamayacaktır. Bu durumda esas sözleşme değişikliğine gidilerek yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu kaldırılabilir. IV. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İLE YARARLANILABİLECEK KOLAYLIKLAR 1. İşletme Konusu TTK altında ultra vires kuralının terki ile birlikte artık şirketlerin esas sözleşmelerinde işletme konusunun esaslı noktalarını belirtmesi ve tanımlaması yeterli olmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde yazılı işletme konularına bağlı olmaksızın faaliyet konuları kapsamında her türlü iş ve işlem gerçekleştirebileceğinden işletme konusunun, esas sözleşmede ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi de gerekmemektedir. Ancak hatırlatmak gerekir ki; her ne kadar TTK ultra vires kuralını kaldırmış olsa da şirketlerin esas sözleşmelerinde faaliyet konularını ayrıntılı biçimde açıklamamaları mevcut uygulamada bazı sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle esas sözleşmede yalnızca esaslı konuların belirtilmesi tavsiye edilmemektedir. Ultra vires kuralının terk edilmesi, şirketlerin faaliyet konularını genişletmek istedikleri durumlarda bir esas sözleşme değişikliğine giderek amaç ve konu maddelerini aynı doğrultuda genişletmelerine gerek kalmaması halinde bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. 2. Genel Kurul Toplantı/Karar Yeter Sayısı: Genel kurullardaki bazı toplantı ve karar nisaplarının TTK ile değişmiş olması sebebiyle, esas sözleşmeleri eski Türk Ticaret Kanunu nda yer alan nisaplara uygun düzenlenmiş şirketlerin ilgili maddelerini TTK ile getirilen nisaplara uygun şekilde değiştirmesi daha sağlıklı olacaktır. Esas sözleşmede TTK da düzenlenenden farklı bir nisap da öngörülebilecektir. 3. Yönetim Kurulu Toplantı Yeter Sayısı: 3

4 TTK yönetim kurulunun karar verebilmesi için üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanmayı yeterli bulmuştur; bu nedenle de esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunuyorsa değiştirilmesi gerekecektir. Şöyle ki; eski Türk Ticaret Kanunu uyarınca yönetim kurulu üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanıp, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar verebiliyordu. TTK ile bu kural değiştirilerek yönetim kurulunun üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanabileceği ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verilebileceği düzenlenmiştir. Esas sözleşmelerinin yönetim kurulu toplantı ve karar nisabını düzenleyen maddesini eski düzenlemeye göre belirlemiş bir şirket, TTK ile getirilmiş ve daha avantajlı olan yeni nisap kuralından yararlanamayacağı için, söz konusu esas sözleşmenin değiştirilmesi daha sağlıklı olacaktır. TTK da öngörülenden farklı bir nisap belirlemek isteniyorsa bu hususun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi gerekmektedir. 4. Denetçiler: TTK altında bağımsız denetime tabi olacak şirketler henüz Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olmasa da çok geçmeden Bakanlar Kurulu nun bu konuda yeni düzenlemeler getirmesi beklenmektedir. Bu sebeple şirketlerin esas sözleşmelerinde murakıplar/denetçiler ile ilgili olan maddeleri gözden geçirmesi ve bu maddeyi, yürürlükte olan tüm düzenlemelere uygun şekilde davranılacağına yönelik bir ifadenin eklenmesi tavsiye edilmektedir. 5. Kâr Payı Avansı: Sermaye şirketleri, ara dönemlerde oluşacak kârlarını, belirli şartlar altında pay sahiplerine/ortaklarına henüz hesap dönemi sona ermeden dağıtabilir. Böylelikle kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden hesaplanan tutarlar, pay sahiplerine/ortaklara payları oranında ödenebilmektedir. Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir. Şirketlerin esas sözleşmelerinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin bir hükme yer vermesi de faydalı olacaktır. V. SONUÇ Yukarıda açıklandığı üzere TTK nın yürürlüğe girmesi ile birlikte şirketlerin, 1 Temmuz 2014 tarihine kadar mevcut esas sözleşmelerini TTK ile uyumlu hale getirmeleri zorunludur. Aksi halde şirketler aşağıdaki sorunları yaşayabilirler: esas sözleşmenin bazı hükümlerinin TTK hükümlerine aykırılık teşkil edebilir; esas sözleşmenin bazı hükümlerinin TTK nın kolaylaştırıcı değişikliklerinden şirketin faydalanmasını engeller nitelikte olabilir; ve/veya esas sözleşmede açık hüküm bulunmadığı için TTK nın sağladığı yeni birtakım imkânlar şirket tarafından yararlanılamaz. Özetle anonim ve/veya limited şirketlerin yukarıda kısaca sıralanan sorunlar ile karşılaşmamaları için 1 Temmuz 2014 tarihinden önce esas sözleşmelerini bir bütün olarak inceletmeleri ve gerekli değişiklikleri yaptırmaları gerekmektedir. 4

5 Kuthan Öter Partner, Oksuz & Partners İletişim Eren Jane Bilikmen Senior Associate, Oksuz & Partners İletişim Mayıs 2014 İstanbul 5

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır:

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır: İÇİNDEKİLER 1.Giriş... 1 2.Kurumsal Yönetim... 1 3. İnternet Sitesi Ve Bilgi Toplumu... 3 4.Tek Pay Sahipli Ve Tek Ortaklı Şirket... 4 5. Şirketler Topluluğu Kavramı... 5 6. Şirketlerde Yapısal Değişiklikler...

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Toplantı Çeşitleri, Zamanı, Yeri, Paysahiplerinin Toplantıya Davet Edilmesi)

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Toplantı Çeşitleri, Zamanı, Yeri, Paysahiplerinin Toplantıya Davet Edilmesi) ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Toplantı Çeşitleri, Zamanı, Yeri, Paysahiplerinin Toplantıya Davet Edilmesi) Soner ALTAŞ* Öz Genel kurul, anonim şirketlerde yasal olarak

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri Abant, 22 Ekim 2011 Prof. Dr. Seza Reisoğlu TBB Hukuk BaĢdanıĢmanı Tebliğ A. GENEL OLARAK I. 6102 sayılı

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ *

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ * 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ * Doç. Dr. Şafak NARBAY GİRİŞ 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda pay senetlerinin devri, anonim şirketlere

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ I. Pay Kavramı II. Payın Çeşitli Anlamları III. Pay (Senetleri) Çeşitleri IV. İmtiyazlı Pay V. İmtiyazların Korunması 2.ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1. KURULUŞ ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Aşağıda tam adları, soyadları, unvanları, ikamet adresleri ve uyrukları belirtilen kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. ASGARİ ORTAK SAYISI AZAMİ ORTAK SAYISI ASGARİ SERMAYE SERMAYENİN ÖDENMESİ En az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. (ETTK 277) Azami ortak sayısı Ortak sayısı 250 den fazla olan anonim şirketler,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR ANONİM ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR Yavuz Akbulak SPK Başuzmanı 1. Genel Olarak Bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı yalnız mameleki ile sorumlu şirket olarak

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) 11311 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6103 Kabul Tarihi : 14/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap 1- Anonim şirketlerin kuruluşu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, KAR PAYI TEBLİĞİ KAR PAYI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 3 Tanımlar (1) Bu Tebliğde geçen; a) Ara dönem finansal tablo: 3, 6 ve 9 aylık dönem sonları itibarıyla hazırlanmış

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 İÇERİK-Yönetim YÖNETİM 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı