Finans Bülteni. No: 2013/3. Konu : Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu nun Getirdiği Önemli Değişiklikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finans Bülteni. No: 2013/3. Konu : Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu nun Getirdiği Önemli Değişiklikler"

Transkript

1 4 Ocak 2013 Finans Bülteni No: 2013/3 VERGİ Konu : Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu nun Getirdiği Önemli Değişiklikler, Özet: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un yürürlüğe girmesinden itibaren tarih ve 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile tarih ve 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Açıklamalar Kanun un kapsamı, Türkiye de kurulu finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile bankalarca yapılan faktoring işlemleri ile katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama işlemleridir. İlgili Kanun ile getirilen önemli değişikliklerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. irketlerin Kuruluş artları Yeni Türk Ticaret Kanunu ndaki tek ortak anonim şirket kuruluşu finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin anonim şirketleri için geçerli olmayıp bu şirketler için şirketin; a) Anonim şirket şeklinde kurulması ve kurucu ortak sayısının beşten az olmaması, b) Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, c) Ticaret unvanında Finansal Kiralama irketi, Faktoring irketi veya Finansman irketi ibarelerinden birinin bulunması, d) Kurucularının bu Kanunda belirtilen şartları haiz olması, e) Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olması,

2 2 No 2013/3 f) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az yirmi milyon Türk Lirası olması, g) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısına sahip olması, i) Öngörülen faaliyet konularına ait iş planlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili projeksiyonlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi, şarttır. Öte yandan, şirketlerin faaliyete geçebilmeleri için Kanun da öngörülen asgari sermayelerinin yüzde beşi tutarında sisteme giriş payı ödemeleri hüküm altına alınmıştır. Finansal Kiralama tanımı Kanun daki finansal kiralama tanımı, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 290. Maddesi ndeki tanım ile aynı doğrultudadır. Buna göre finansal kiralama işlemi; bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak; Bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, Kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması, Kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya Finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması, hallerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemi olarak ifade edilmiştir. Karşılıklar Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin işlemlerinden kaynaklanan alacaklarından doğmuş veya doğması beklenen ancak, miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla BDDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılık ayırmak zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bahse konu karşılık tutarlarının bankalardaki özel karşılık tutarları gibi kurumlar vergisi matrahından indirim konusu edilmesi mümkün değildir. ubeler Söz konusu Kanun un 8. Maddesi nde finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin yurt içinde veya yurt dışında şube açmasının izne tabi olduğu ve her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecekleri ve acentelik veremeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme ile temsilcilik şeklinde teşkilatlanma yapan şirketlerin yapılanmaları olumsuz yönde etkilenecektir. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Birliği Kanun da Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Birliği adı altında tek bir birlik kurulması hükme bağlanmıştır. Birlik Kanun un yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde kurulacaktır. Ayrıca, şirketlere faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olma zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşmelerin Süresi 3226 Sayılı Mülga Kanun'un 7. Maddesi nde sözleşmelerin en az dört yıl süre ile feshedilemeyeceğine ilişkin hüküm yer almaktaydı. Ancak, yeni Kanun'da böyle bir süre sınırlamasına yer verilmemektedir. Yeni Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri için 3226 Sayılı Mülga Kanun un süreye ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

3 No 2013/3 3 Sözleşmelerin ekli Yeni Kanun, Finansal Kiralama Kanunu nda belirtilen sözleşmenin noter huzurunda yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmış olup, sözleşmenin yazılı olarak yapılmasını yeterli kabul etmiştir. Özel bir sicile kayıtlı olmayan taşınır mallara ilişkin sözleşmeler Birlik tarafından tutulacak özel sicile tescil edilecektir. Finansal Kiralama Sözleşmesinin konusu Yeni Kanun ile finansal kiralama konusu olabilecek malların kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, patent gibi fikri ve sınai haklar hariç olmak üzere bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları finansal kiralama sözleşmelerine konu edilebilecektir. Bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilecektir. Ayrıca, finansal kiralama sözleşmesinde açıkça belirtilmek kaydıyla, sözleşme konusu mal henüz imal edilmemiş veya kiracıya teslim edilmemiş olmasına rağmen finansal kiralamaya konu olabilecek ve bu mallara ilişkin olarak sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedelleri tahsil edilebilecektir. Yeni Bir Uygulama: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Nakdi Kredi Kullandırabilecek Yeni Kanundaki irket tanımından yola çıkarak finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin müşterileri ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde ve yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde birini geçmeyecek şekilde nakdi kredi kullandırmalarına izin verilmiştir. Ayrıca, bu oranı sıfıra kadar azaltmaya veya ödenmiş sermayenin yüzde beşine kadar artırmaya ya da şirket bazında farklılaştırmaya ilişkin BDDK ya yetki verilmiştir. Operasyonel Kiralama Yeni Kanun ile finansal kiralama dışında kalan kiralamalar, faaliyet kiralaması (operasyonel kiralama) olarak tanımlanmıştır. Yeni Kanun ile finansal kiralama şirketleri operasyonel kiralama yapabilecektir. Ayrıca, Kanun a göre finansal kiralama şirketlerince yapılan faaliyet kiralaması işlemleri hakkında Kanun'un finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. Satıp Geri Kiralama (Sell & Lease Back) Yeni Kanun da, 3226 Sayılı Mülga Kanun daki üçlü ilişki yani üçüncü kişilerden temin edilen malların finansal kiralamaya konu edilmesi yanında kiracıdan satın alınan malların da finansal kiralamaya konu edilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu sayede satıp geri kiralama olan (Sell & Lease Back) ile finansal kiralama yapılması mümkün hale getirilmiştir. Bununla birlikte, satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında, kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden binde 3,96 oranında harç alınacaktır.

4 4 No 2013/3 Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda, bu madde kapsamında ödenen harç ile normal alım satımda ödenmesi gereken harç tutarı arasındaki fark gecikme faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecektir. (Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarife kapsamında, alım satımda devir eden ve devir alanın ayrı ayrı ödemesi gereken harcın oranı binde 20'dir.) Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmelerinde kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescil işlemi de tapu harcından istisnadır. İkrazatçılık 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname den aldıkları yetkiye istinaden ikrazatçılık faaliyetinde bulunanların yeni Kanun un yürürlüğe girdiği tarih olan tarihinden itibaren altı ay içinde Kanun da sayılı faaliyetlerden birini yürütmek amacıyla BDDK ya başvuruda bulunabilmeleri mümkündür. İkrazatçılar bu süre içinde mevcut sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarının tahsiline yönelik işlemler dışında yeni bir ikrazatçılık faaliyetinde bulunamayacakları gibi BDDK ya faaliyetlerine faktoring, finansal kiralama veya finansman şirketi olarak devam etmel için başvurmayan veya başvurduğu halde gerekli izinleri alamayanların da ikrazatçılık faaliyetleri kendiliğinden sona erecektir. Damga Vergisi ile Harç İstisnası Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kağıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. Finansal kiralama sözleşmesi feshi 3226 Sayılı Mülga Kanun da problematik haline gelen sözleşme feshi yeni Kanun ile açıklılığa kavuşturulmuştur. Buna göre sözleşmenin feshinde kiracıdan iade alınan malın üçüncü kişilere satılması halinde, satış bedelinin, vadesi gelmemiş finansal kiralama bedelleri ile varsa kiralayanın bunu aşan zararı toplamı ile mahsubu mümkün hale getirilmiştir. Arada fark oluşması halinde bu farkın, satış bedelinin düşük olması durumunda kiracı tarafından kiralayana, tersi yüksek olması durumunda ise kiralayandan kiracıya ödenmesi gerekecektir. Faktoring şirketine karşı ileri sürelemeyecek def'iler Yeni Kanun ile bir kambiyo senedinin ciro yoluyla faktoring şirketine devri halinde, kambiyo senedinden dolayı kendisine başvurulan kişinin, düzenleyen veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya var olan ilişkilere dayanan def ileri faktoring şirketine karşı ileri sürülemeyeceği hususunda açıklama yapılmıştır. Ancak, bu hüküm faktoring şirketinin kambiyo senedini iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmemesi halinde geçerli olacaktır. Fatura kayıt sistemi Yeni Kanun un 43. Maddesi ndeki bu düzenleme ile faktoring şirketleri ile bankalar, fatura bilgileri de dâhil olmak üzere devir aldıkları alacaklarla ilgili bilgileri Risk Merkezi nezdinde veya Birliğin uygun göreceği bir şekilde toplulaştıracaklardır. Bilgilerin paylaşımına ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından belirlenecektir.

5 kpmg.com.tr kpmgvergi.com No 2013/3 5 Bu sayede faktoring işlemlerinde eksikliği hissedilen merkezi fatura kayıt sistemi hayata geçirilerek faktoring işleminde sadece mal veya hizmet satışına dayanan alacakların şirketler tarafından finanse edilmesinin sağlanması, mükerrer fatura kullanımının ise engellenmesi sağlanacaktır. Finansman sözleşmesi Yeni Kanunun 39. Maddesi nde finansman sözleşmesi; Bize ulaşın Vergi Hizmetleri Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.. Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak, No; 29 Beykoz İstanbul Tel. +90 (216) Fax. +90 (216) KPMG Ankara Ofis Turan Güneş Bulvarı 15. Cadde No: 41 Yıldızevler Çankaya Ankara Tel :+90 (312) Fax : +90 (312) KPMG İzmir Ofis Heris Tower, Akdeniz Mah. ehit Fethi Bey Cad. No:55 Kat:21 D:34 Alsancak-Konak / İZMİR Tel : +90 (232) Fax : +90 (232) her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmesini öngören sözleşmedir. Kredi geri ödemeleri, adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılır şeklinde tanımlanmıştır. Yeni Kanun ile finansman sözleşmesi tanımından Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik in 20. Maddesi nde yer alan tüketici ifadesinin çıkarıldığı görülmektedir. Tanımdaki tüketici ifadesinin çıkarılmış olması finansman şirketlerinin bayilere stok/bayi finansman kredisi kullandırmasının mümkün olacağı şeklinde yorumlanabilecektir. Dolayısıyla, mal ve hizmet satan bayilere bugüne kadar tüketici olmadıkları için kullandırılamayan finansman kredilerinin bu Kanun ile kullandırılmaya başlanabileceği görüşündeyiz. Hava taşıma araçlarının, bunların motor aksamının yurt dışından kiralanması Yeni Kanun un 2. Maddesi nin beşinci bendine göre yolcu ve yük taşıma faaliyetinde bulunan havayolu şirketlerine hava taşıma araçlarının, motorlarının ve bunların aksam ve parçalarının; kurulu bulunan ülke mevzuatına göre bunları kiralama yetkisini haiz olan şirket, kuruluş ve finansal kiralama şirketleri tarafından en az iki yıl süreyle yurtdışından kiralanması da finansal kiralama sayılacaktır. Öte yandan Kanun un 21. Maddesi nde ise yurt dışından yapılacak finansal kiralama sözleşmelerinin birlik tarafından tescil edileceği ve yurt dışından yapılacak finansal kiralamalara ilişkin usul ve esasların Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle Birlik tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu durumda yurt dışından yapılan kiralama işlemleri ile ilgili ikincil mevzuat ile açıklamalar yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Gemi kiralamak için kurulan finansal kiralama şirketi Yeni Kanun un faaliyet izni başlıklı 7. Maddesi ne göre; bütün ortakları Türkiye de kurulu finansal kiralama şirketi olmak kaydıyla, kuruluş ve faaliyet izni almaksızın sadece bir gemi kiralamak üzere finansal kiralama şirketi kurulabilecektir. Bu nitelikte kurulacak şirketler yeni Kanun un sözleşmelere ilişkin hükümleri dışındaki maddelerine tabi olmayacaktır. Saygılarımızla, Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır.

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/14

Mali Bülten. No: 2012/14 19 Ocak 2012 Mali Bülten No: 2012/14 VERGİ Konu : Türev ürün işlemleri ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı KPMG Gündem Ocak - Mart 2013 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5 Daha İyi Finansal Raporlamaya Doğru İkinci Yılında BDDK Yönetim Beyanı Uygulaması ve Yurtdışı Benzerlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/71

Mali Bülten No: 2013/71 ` Mali Bülten No: 2013/71 Vergi/ 27 Aralık 2013 e-arşiv Uygulamasına İlişkin 433 No.lu VUK Genel Tebliği Başbakanlığa Gönderildi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/37

Mali Bülten No: 2015/37 ` Mali Bülten No: 2015/7 Vergi/ 6 Nisan 2015 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Nisan 2015 tarih ve 291 sayılı Resmi Gazete de ev hizmetlerinde

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

CEVAP: 6493 sayılı Kanun 27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

CEVAP: 6493 sayılı Kanun 27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. *** Bu Çalışmada yer alan soru ve cevaplar 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerine ilişkin Kurumumuza

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 27.02.2014 Karar No : 2014/153-03 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23 Temmuz

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 01/11//2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Kanun Numarası : 5464 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası

Detaylı

Eski Şekli Yeni Şekli Gerekçe

Eski Şekli Yeni Şekli Gerekçe KURULUŞ : Değişiklik yapılmamıştır Madde 1 Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir : Koç

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ. (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ. (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Temmuz 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı genel olarak bakıldığında mevcut gelir ve kurumlar

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f)

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı