I. ULUSLARARASI İSLAM KOMBAD I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ULUSLARARASI İSLAM KOMBAD I

Transkript

1 I. ULUSLARARASI İSLAM TİCARET HUI<UI<UNUN GÜNÜMÜZDEI<i MESELELERi I<ONGRESİ Editör Doç. Dr. Mehmet Bayyiğit KOMBAD YAYlNLARI

2 Konya, Şubat 1997 Kombassan İş Merkezi Tel: Fa'<:

3 BORSA 1 TEMİNAT MEKTUBU 1 LEASİNG 1 Prof Dr. Hamza Aktan TİCARET HUKUKUNUN YENİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE İSLAM HJJKUKU AÇlSINDAN BİR DEGERLENDİRME (BORSA, TEMİNAT MEKTUBU, LEASİNG) Prof. Dr. Hamza AKTAN Giriş Bilindiği üzere İslam hukukunun temel kaynakları Kitap (Kur'an) ve sahih sünnettir. Kitap ve sünnet genelde hukuki hükümlerle alakah olarak detaya inmezler. İslam hukukunun temel kaynaklarının bir özelliği budur. Diğer bir özellikleri de olayları ayıncı özellikleriyle ele almaları, ayıncı özellikleri dikkate almayan genel hükümlere varmamalarıdır. Başka bir ifadeyle ilk bakışta belli bir kategoriye girdiği görüntüsünü veren olayları, dikkatle incelendiğinde fark edilebilen özellikleri nedeniyle genel sınıflamadan ayrı tutmaları ve bunlar için ayrı hükümler vazetmeleridir. İslam hukukçulanndan bir kısmı bazı ayıncı özellikleri nedeniyle genel sınıflamaya ginııeyen olaylar için verilmiş olan farklı hükümlere istihsan adını vermişlerdir. Klasik fukahanın İslam hukukunun temel kaynaklanndan hüküm istinbat ettikleri dönemlerde içinde yaşadıkları dönemin şartlarına göre ictihatta bulunduklan bir vakıadır. Sonraki asırlarda, özellikle tabii bilimlerin teknolojiye uygulanmasıyla vücut bulan sanayi devriminin sosyal hayatta. inkılap ölçüsünde değişmelere neden olduğu çağımızda hukuki birer problem olarak ortaya çıkan olaylar, hala klasik terimlerle ifade ediliyor olmalarına rağmen özel nitelikler taşımaktadırlar. Fıkıh kitaplarında belli bir konuda ortaya konmuş olarak bulduğumuz hükümler o günün fakihleri tarafından günün şartları gözönüne alınarak istinbat adilıniştir. Onlar bugün bizim içinde bulunduğumuz şartları tahayyül edemezlerdi. Aslında bunda da mazurdurlar. Bu nedenle düne göre mahiyeti değişik olan günümüz olaylan için fıkıh kitaplarına bağlı kalarak çözüm üretmeye çabalamak yanlış olur. Çalışmanııza konu edindiğimiz, günümüzde ortaya çıkan kira mukavelesiyle satış akdinin içiçe olduğu bir leasing mukavelesini, birbirlerini tanımayan yüzlerce hatta binlerce kişinin bir şirkete ortak olacaklarını, ortaklık belgesi olan hisse serrtlerinin bir kıymetli evrak olarak alınıp satılacağını, hatta bu senetierin alınıp satılacağı bir pazarın oluşacağım, sanayi ve ticaret hayatındaki borç ilişkilerinde borç hacminin milyarları aşacağım bu nedenle kefalet müessesesinin bireysel olmaktan çıkacağını ve 209.

4 ll. OTURUM 1 FİNANS VE BORSA kurumsallaşacağım klasik fukahanın düşünebiimiş ve cevaplamış olmalarını beklemek onlara haksızlık olur. Her şeyden önce İslam hukukunun temel kaynakları olan Kitap ve sünnette olayların ketegorik olarak ele ahnmadığım, özelliği olan olayların benzeri gibi görünen olaylardan ayrı tutulduğunu görüyoruz. Diğer bir ifadeyle birbirine benzer gibi görünen olayların birbirinden ayrılan niteliklerinin gözardı edilmediğini, özelliği bulunan olaylar için farklı hükümlerin verildiğini görüyoruz. O halde belli şartlar içinde verilmiş olan hükümlerin şartların değişmesi ve olayın farklı bir nitelik kazanması durumunda değişmesi gerektiği Kur'an ve sünnet hükmüdür diyebiliriz. Bu vakıa Mecelle'de "ezmanın teğayyürü ile ahkdmın teğayyürü inkar olunamaz" şeklinde ifade edilmiştir(l). Mahiyetinde bulunan ayıncı özellikler nedeniyle hakkında özel hükümler verilıniş, yani kıyastan ayrı tutulmuş bazı konulara Kur'an ve sünnetten birkaç örnek vermemiz konunun açıklığa kavuşmasında yararlı olacaktır. Kur'an'da İstilisan Nur Suresi dördüncü ayette "namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra (bunu ispat için) dö1t şahit getirmeyen"iere seksener sopa vurulmasını emreden ayetten anlaşılmaktadır ki bir zina suçu dört görgü şahidinin şehadetiyle ispat edilemeyecekse suç varit olsa bile görgü şahitleri bu suçu deşifre etmeyecekler ve ebediyyen susacaklardır. Zira zina suçunun deşifre olması toplum üzerinde fiilin vukuundan daha yıkıcı olmaktadır. Dolayısıyla dört şahitten daha az kişi tarafından görülmüş bir zina olayının görgü şahitleri ebediyyen susacaklardır. Aksi halde ispat edemeyecekleri bir suç itharnında bulunmuş duruma düşeceklerinden kazif cezasına mahkum edileceklerdir. Bir kadını zina ederken gören bir erkek için konulmuş olan genel hüküm budur. Ancak kadını zina ederken gören erkek, o kadının kocası ise genel hüküm uyarınca kocaya ebediyyen susmasını, ya da kendisiyle birlikte dört şahit getirmesini aksi halde kazif cezasına mahkum edileceğini söyleyebilecek miyiz? Böyle bir hükmün kocaya haksızlık olacağı açıktır. Bu nedenle eşleri aleyhine zina itharnında bulunup da dört şahitle ispat ederneyecek olan kocalar için aynı surenin 6. ve müteakip ayetlerinde karının suçu kabul etmemesi ve kocanın itharnında israr etmesi halinde mahkeme kararıyla boşanacaklan fakat koca aleyhine kazif cezası uygulanamayacağı belirtilmiştir. Kur'an'da ziiıa suçu için belirlenen ceza yüz celdedir. Bu ceza hür müminler içindir. Eğer zina eden kişi bir köle ise bunlar için uygulanacak olan ceza hür kişilere verilenin yarısıdır. Nisa Suresi'nin 25. ayetinde "(ca- 210

5 BORSA 1 TEMiNAT MEJ...7UBU 1 LEASiNG 1 Prof Dr. Hamza Aktan riyeleriniz) evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınlann cezasının yarısı (uygulanır)" buyurulmuştur. Zina suçunun tanımı hür veya köleler için ayrı yapılmamıştır. Ama bu suçu irtikap eden hür ile kölenin kendilerini suça sevk eden çevre şartları aynı değildir. Kölenin içinde bulunduğu çevre şartlan ve genelde eğitim noksanlığından kaynaklanan sübjektif şartlar onu gayri meşru ilişkilere daha çok sevk etmektedir. Bu anlamda hür kişilere göre dezavantajlı durumda bulunan köleler bu özel şartlan nedeniyle himaye edilmiş, cezalan yüzde elli indirilıniştir. Ramazan orucu her akil baliğ müslüman için farzdır. Ramazan orucunun ramazan ayı içinde tutulması da şarttır. Ancak hasta olan veya yolcu olanlar için ramazan orucunun ramazan ayı içinde tutulması şart değildir. Bakara Suresi'nin 185 ve 186. ayetlerinde ramazan orucunu tutamayacak ölçüde hasta olan veya yolcu olanlar için ramazan ayı dışında tutamadıkları günler sayısınca oruç tumaları kaydıyla ramazan ayı içinde oruç tutmayabilecekleri belirtilmiştir. Ramazan ayı içinde oruç tutma hükmü hasta ve seferde olanlar için özel durumlan nedeniyle kaldırılmıştır. Ahzab Suresi'nin 30. ayetinde Rasulülah'ın hanımlanna lıitaben "Ey Peygamber hanımları! Sizden kim açık bir lıayasızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır" buyurulmuştur. Bu ayette bir hayasızlık irtikabına imkan vermeyen, kişinin mazbut bir hayat sürdürmesini mümkün kılacak bütün olumlu şartlara rağmen hayasız bir davranışta bulunan kimsenin aynı imkanlara sahip bulunmayan kişilere oranla daha ağır bir cezayı hak edecekleri ifade edilmektedir. Allah adıyla kesilmeden murdar olarak ölmüş hayvanın etinin yenıneyeceği Maide Suresi'nin 3.ayetinde beyan edilmiştir. Ancak av için yetiştirilmiş avcı hayvanlarm sahipleri için yakaladıkları av hayvanları kesilmeden ölmüş olsalar bile etlerinin yenebileceği aynı surenin 4. ayetinde açıklanmıştır. Eğer kesilme şartı av hayvanları için de aransaydı bu takdirde avcıhk yapmak imkansız hale getirdi. Avcılığın bir ihtiyaç olması ve kendine has şartlarının bulunması nedeniyle yani hayvanın ölmeden örrce kesilmesi kuralını çoğu kere imkansız kılan şartları nedeniyle av hayvanının kesilmesi şartı aranmamıştır. Yukarıdan beri örnek olarak verdiğimiz Kur'ani hükümlerden, birbirine benzer gibi görünen olaylarda bunları birbirinden ayırıcı özelliklerin bulunup bulunmadığına dikkat etmek, olaylara her zaman kategorik, genellemeci ve kuralcı yaklaşmamak, ayıncı özellikler mevcutsa olayın taşıdığı özelliğe göre farklı bir hüküm vermek gerektiği anlaşılmaktadır. Başka türlü ifade edecek olursak sathl bir nazarla bakıldığında genel kuralın çerçevesine girer gibi görünmesine rağmen dikkatle incelendiğinde ayıncı özellikleri bulunan olayları genel kural çerçevesine almaya ça- 211

6 ll. OTURUM 1 FİNANS VE BORSA lışmanın, yani kıyas yapmanın hatalı olacağı anlaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda doğru olan, özelliği bulunan olaylan kendi özelliği içinde değerlendirmek, yani istihsan yapmaktır. Bu açıklamayı günümüz fıkıh problemlerinin çözümünde bir taraftan klasik fukahanın vannış olduklan ictihadl kararlan mütalaada, diğer taraftan Kur'an ve sünnet delilinden hüküm istinbatında günümüz şartlannda değişen olaylann ayırıcı özelliklerine dikkat etmek gerektiğine işaret etmek için yapıyoruz. Sünnette İstilisan Sünnette de Kur'an'da olduğu gibi belli bir kategoriye giriyor gibi görünen pek çok mesele için, ayırıcı özellikler taşımalan nedeniyle farklı hükümler verilmiştir. Rasulül1ah (s.a), kişinin henüz maliki ve zilyedi olmadığı bir malı satmasını men etmiştir(2). Malı ticari amaçla elinde burunduran kişiler için anlamlı bulunan bu genel hüküm, istihsal ettiği ürünle geçimini sağlayan çiftçinin ve elinin emeğiyle geçinen zanaatkann nakit ihtiyacını gidenne yolunu kapattığı için Rasulüllah (s.a.) selem ve istisna akitlerine, yani çiftçinin henüz istihsal etmediği ürününü satmasına ve zanaatkarm kendisine sipariş verilen bir malı imal etmeden ücretini almasına müsaade etmiştir. Böylece selem ve istisna akitleri genelde ticari bir maksat taşımamaları, ailenin nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik bulunmalan nedeniyle bunlar için genel hükümden farklı bir hüküm verilmiştir(3). Taze meyve ile kurusunun takas edilmesini Hz. Peygamber (s.a.) men etmiştir(4). Zira aynı cinsten olan iki şeyin takasında başabaş olma esastır. Aksi halde farklı ölçü ve tartıda bir takas işlemi faiz olur. Meyvenin tazesiyle kurusunun başabaş takası söz konusu olamayacağından ticari amaçla olan takasiara genel bir hüküm olarak izin verilmemiştir. Evinde meyve kurusu bulunan bir aile reisi ev halkı için taze meyve temin etmenin takastan başka bir yolunu bulamaz ise ailenin ihtiyacını kaşılayacak kadar kuru meyve ile taze meyvenin takasma İslam hukuk terimiyle ifade edecek olursak "bey'ül ariyye"ye genel hükümden ayrı olarak müsaade edilmiştir. Rasulüllah'ın (s.a.) ariyye satışma müsade ettiği rivayet edilmişir(5). Bir beldede istihsal edilen mal ve ürünlerin spekülatif amaçla tekelde toplanması menedilmiştir(6). Tüketici halkın aleyhine olan spekülatif hareketlerin yasak edilmesinin mantığı bellidir. Çünkü karaborsa fiyat, malın gerçek değerinin üzerinde satılınasını ifade eder ki bu tüketicinin aleyhinedir. Ancak o memleketin dışından getirilmiş mallann tekelden satılması ihtikar kategorisinde görülmemiştir(7). Zira zaten piyasada mevcut bulunmayan bir malı o belde piyasasına getiren kişi belde halkına bir hiz- 212

7 BORSA 1 TEMİNAT MEKTUBU 1 LEASİNG 1 Prof Dr. Hamza Aktan mette bulunmuştur. Hatta malın bol bulunduğu zamanlarda malın bozulmadan saklanabileceği ortamlarda depolanması malın piyasadan çekildiği veya azaldığı zamanlarda peyderpey satılması da spekülatif bir hareket görüntüsüne rağınen halkın zararına olmadığı gerekçesiyle tasvip edilmiştir. Evde köpek beslemernek temel kaidedir. Zira Rasulüllah (s.a.) evde köpek bulundurulmasını men etmiştir(8). Oysa ki insanların av köpeği, çoban köpeği gibi hizmetinden faydalanmak üzere yanlarında köpek bulundurmalan bir -ihtiyaçtır. Bu nedenle hizmetinden faydalanmak üzere çoban köpeği, avcı ve iz takip edici köpeklerin beslenmesine müsaade edilmiştir(9). Rasulüllah (s.a.) kurban etlerinin üç günden fazla evlerde saklanmasını yasak etmişti. Bilahare bu yasağın yoksulluk döneminde kurban etinin kesilen evlerde biriktirilmesini önlemek ve fakiriere de ulaşmasını temin etmek için konulduğunu, artık bolluğa ulaşıldığı için bu yasağın kaldırıldığım, değişen şartlar nedeniyle üç günden fazla da olsa artık kurban etlerinin evlerde bekletilebileceğini beyan buyurmuştur(lo). Bu da gösteriyor ki şartların değişmesiyle Rasulüllah (s.a.) hükümlerini de değiştirmektedir. Kurbanlık hayvanlara binmemek esastır. Ancak Rasulüllah (s.a.) binecek başka hayvan bulunmadığı takdirde kurbanlık develere binilmesini emretmiştir(ll). Eti yenmesi heliil olan bir hayvanın etinin yenmesinin temel şartı hayvanın murdar ölmüş olmamasıdır. Murdar ölmemiş olmanın şartı da hayvanin usulüne uygun olarak boğazlanınış olmasıdır. Oysa ki bir avcı yaraladığı bir av hayvanına zamanında yetişip boğazlama imkanını bulamaz. Bu nedenle avcının yaraladığı hayvan o yara nedeniyle boğazlanmadan ölse bile hayvanın eti yenir(12). Keza bir köpeğin veya yırtıcı bir hayvanın öldürdüğü hayvanın eti helal değildir. Temel prensip bu olmakla birlikte av için yetiştirilmiş bir köpeğin sahibi için yakaladığı ve öldürdüğü. hayvanın etinin yeneceğini Rasülülüllah (s.a.) Kur'an hükmünü beyan olarak açıklamıştır(13). Rasulüllah(s.a.)'a kaybolmuş sahipsiz dolaşan develer hakkında sorulmuş, Hz.Peygamber (s.a.) "Onlan kendi haline bırakın. Onlann ayağında çarığı, sırtında su tulumu vardır. Suyunu da bulur, otunu da" buyurmuştur. Kaybolmuş, sahipsiz dolaşan davarlar için ne yapılması gerektiği sorolmuş Rasulüllah (s.a.) "Onları koruma altına alın. Zira onlar ya sizin, ya kurdun, ya kardeşinizindir" buyurmuştur(14). Burada da görüldüğü üzere kaybolmuş hayvanlar bir kategoride mütalaa. edil- 213

8 11. OTURUM 1 FİNANS VE BORSA memişlerdir. Eğer Rasulüllah'a (s.a.) sadece kaybolmuş develer hakkında soru sorulmuş, davarlar hakkında soru sorulmannş olsaydı muhtemelen develer için verilen hüküm, kıyasla bütün hayvanlarateşmil edilebilirdi. Hz.Peygamber(s.a.)'ın resim yapanlan lanetle.diği rivayet edilmiştir (15). Resmini yaptığı şeye tapan insanların yaşadığı bir dünyada resim yapmak tasvip edilmeyebilir. Ama bu yasağın bütün zamanları, her ne maksatla olursa olsun bütün resim ve fotoğrafları kapsadığım düşünmek ne ölçüde doğru olabilir? Kimlik tesbitinde önemli bir faktör olan fotoğrafla Rasulüllah(s.a.)ın menettiği resimin aynı anlama geldiğini söylemek mümkün olabilir mi? O halde kitap ve sünnetin lafza ve lafzın ifade ettiği kelime anlamının genellenmesine dayalı, dar açılı yorumlar yanlış olur. Hele birbirine benzer gibi görünen olayların birbirlerinden ayrılan yönlerini gözden kaçıran yüzeysel yorumlar İslam Hukukunun dinamizmini olumsuz etkiler. Birbirine benzer gibi görünen olayların birbirlerinden aynlan yönleri itibariyle ayrı hükümler aldıkları yukarıdan beri örneklerini verdiğimiz naslardan anlaşılmaktadır. Kuran ve sünnette istihsan örnekleri diyebileceğimiz bu örnekleri çağaltmak mümkündür. Bu girişten sonra inceleme konusu yaptığımız ve günümüz sanayi ve ticaret dünyasının vücut verdiği menkul kıyınetler borsasında alım-satımı yapılan hisse senetleri tedavülü ile, bankaların verdiği teminat mektubu ve satınalım tercilili leasing sistemiyle ilgili yorumlara geçebiliriz. Menkul kıymetler Borsası ve Hisse Senedi Tedavülü Borsa işlemleri ile ilgili detay bilgilere geçmeden önce borsa müessesinin tarihi seyri içinde vücut buluşundan ve işleyişinden söz etmenin, başka bir deyişle önce müesseseyi tanımanın yararlı bir yöntem olacağını Üüşünüyoruz. Borsa; sayı, ölçü veya ağırlıklarına göre belirlenebilen malların, dev Ietin kurduğu ve denetiediği özel hukuk kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip alım satım yaptıkları kurum olarak, devamlılığı bulunan ticarete mahsus bir pazar yeri olarak tanımlanmıştır(16). Avrupa ticaret tarihinde borsanın oluşumunun orta çağ panayırlarına kadar uzandığı kabul edilir. Bu anlamda borsalar alım satırnın vücut bulduğu, maddeye dayalı faaliyetlerin toplandığı resmi yerler, pazarlardır. Pazar yeri aniannnda borsa müessesesi İslam tarihinde cahiliye döneminde kurulan panayırlara kadar uzanan çok eski bir müessesedir. Borsa batı kökenli bir terimdir. İtalya'da Bruges şehrinde faaliyet gösteren ve yabancı tacirler tarafindan V an der Bourse olarak telaffuz edilen eski bir banker ailesinin isminden geldiği söylenir. Bu ailenin des Bourses olarak adlandırılan ve arnıasında üç para kesesi bulunan bir hana sahip ol- 214.

9 BORSA 1 TEMİNAT MEKTUBU 1 LEASİNG 1 Prof Dr. Hamza Aktan duklan, Bruges'e gelen iş adamlarının bu handa toplandıkları anlatılır. Zamanla Hotel des Bourses'iıı şöhreti yayılmış, buradaki muamele usulleri ve borsa sözcüğü tutunmuştur(17). Bir görüşe göre borsalar loncalardan neş'et etmiştir. Diğer bir görüşe göre ise loncalar borsalara değil, esnaf dernekleri ve ticaret odalarına temel teşkil etmiştir. Çünkü loncalar genelde aynı sınıfa mensup esnafın müşterek menfaatlarini kollamak üzere oluşturulmuşlardır. Borsalar ise üyelerinin menfaat ve gelişiminden çok- alım satırnın vücut bulduğu, rol oynadığı, yani maddeye dayalı faaliyetlerin toplandığı yerdir, resmi yerlerdir, pazarlardır. Burada piyasa oluşur, akitler meydana gelir, fiyatlar doğar(18). Başka bir görüşe göre ise borsalar milli müessesemiz olan Ahi Fütüvvet teşkilatından doğmuştur. Zira loncalar batı kaynaklıdır. Ahi Fütüvvet teşkilatı ise bizim tarihi geleneğimizdir. Zira ahiliğin bünyesinde üretim, tüketim ve fiyat konulannda birlik, kalitede standart, güçlü bir ticaret ve esnaf alılakı amaçlan vardır. Ancak alıilik-fü.tüvvetin İslam dinine dayalı bir tarikat geleneği içinde kurulmuş bir müessese olması, gayri müslimlerin bu kuruluşlara girerneyişleri modern borsacılığa temel oluştunuada bir eksiklik olarak ileri sürülmüştür. Bizde borsacılık Avrupa borsalarından örnek alınarak yapılaşınıştır(19). Borsalar önce emtia borsalan olarak ortaya çıkmışlardır. Ticaret ve sanayi borsaları, ticaret ve zalıire borsaları, tarım ürünleri borsaları ve altın borsaları gibi. Ticaret borsalan ağırlıkları ölçülebilir ve en az miktarlan belirlenmiş kendisine tabi maddelerin alım satımlarının yapıldığı, özel kanunla kurulmuş tüzel kişiliği haiz kamu kurumlandır(20). Ticaret borsasında fiyatlar, rayiç fiyat, gerçek fiyat, günün fiyatı aleni teşekkül eder. Borsa yönetiıni _teşekkül eden fiyatların duyurolmasıyla yükümlüdür. Borsalar maddelerin ticaretiyle ilgili olarak örf, adet ve teamüllerin tesbiti, akitlerin tescili ve taraflar arasında vuku bulan anlaşmazlıkların hallindeki tahkimleriyle, kalite ve vasıf tayinindeki tesisleri ve ekonomik gelişmelerd~i çalışmalarıyla önemli hizmetler görürler(21). Günümüzde emtia borsaları sigorta, nakliye, depolama, ambalajlama ve kredileme hizmetlerini de görmektedirler(22). N e ölçüde gerçekleştirebildikleri bir yana, borsa binaları içinde alımsatım salonları tesisi suretiyle alıcı ve satıcımn günün belli saatlarinde karşı karşıya gelerek muamele yapmaları borsaların ideali olmuştur(23). Ülkemizde mevcut bulunan 66 borsanın pek azı ideal foksiyonu yaklaşık olarak yerine getirebilmektedir. Emtia borsalarının görevlerini tam yerine getiremernesi piyasa zaafiyetine, fiyat teşekküllerinin gayri sıhhi oluşuna, 215

10 ll. OTURUM 1 FİNANS VE BORSA alıcı satıcı menfaatlerinin kaybına ve borsanın kendisinin zayıf kalmasına neden olmaktadır(24). Alım satım salonları olmayan veya salonlarında devamlı olarak mad$leyi, alıcı ve satıcıyı bir araya getirerneyen borsalarımız maalesef çoktur. Bunlar sadece birer tescil bürosu gibi çalışırlar. Tesciller de takipler ve borsa dışı toplamalarla gerçekleştirilebilmektedir(25). Borsa tarihinde emtia borsaları dışında önemli bir yer tutan borsa türü de menkul kıymetler borsasıdır. Ü1kemizde menkul kıymetler sorsası 2 Aralık 1873 tarihli nizarnname ile "Dersaadet Tahvilat Borsası" adıyla İstanbul'da kurulmuştur. Bu borsanın çalışmaları 16 Mayıs 1929 tarihli ve 1447 sayılı "Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsalan Kanunu" ile yeniden düzenlenıniştir. Bu kanuna göre borsalar hisse senetlerinin, tahvillerin, hazine bonolarının, nukut ve kambiyo belgelerinin alınıp satıldığı resıni yerlerdir. Bu borsa Maliye Bakanlığına bağlı kısmi özerkliği olan mesleki kamu kurumu niteliğindedir. Koıniserini Maliye bakanlığı tayin eder(26). Menkul kıymetler ve kambiyo borsalarının asli ve kayıtlı olmak üzere iki türlü üyesi vardır. Asli üyeler acentelerdir. Kayıtlı üyeler ise coberlerdir. Coberler kendi hesabına menkul kıyınet alıp satanlardır. Bankalar, bankerler, sarraflar, kulisyenler (borsa kulislerinde bulunup kendi hesaplarına olmak üzere acentelere alıp satma talimatı verenler) ve senetleri borsada kayıtlı şirketler borsa mensuplarını oluşturur. Acenteler kanunda gösterilen şartları haiz kimseler arasından borsa meclisinin seçiıni ve borsa komiserinin inhası üzerine Maliye bakanlığı tarafından tayin edilir. Bunlar ticari sıfat taşımaz, yalnız esham ve tahvilat ve nukut alım satımında aracılık yaparlar(27). Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları meclisi yedi acentadan oluşur. Bunlar o borsamn acentaları arasından seçilir. Borsa koıniseri ve iki yardımcısı meclisin tabii üyesidir. Koıniser yardımcıları devlet memurudurlar. Meclisin önemli görevleri arasında kanun ve tüzüğün uygulanmasına ait önlemleri görüşmek, borsa işlerinden çıkacak anlaşmazlıkları incelemek ve halletmek, borsa üyeleri hakkında disiplin kararı almak vardır(28). Borsaya kayıtlı kıymetlerin borsada alım satımları, yalnız acentalar ile yardımcıları ve coberler tarafından borsa salonundaki yerlerde, bir borsa memurunun huzuru ile arz ve talebi anlatan yüksek sesle yapılır. Acentalar yaptıkları muamelelerin kaydı ve belgelendirilmesi için yevıniye defteri, fatura defteri, konfirmasyon defteri gibi defterler tutmakla yükümlüdürler. Bankalar ve bankerler de yaptıkları muamelelerde koçanlı fatura defteri kullanmak zorundadırlar. Acenteler, banka ve bankerler borsa komiserliğine bir ay içinde yaptıkları borsa işlerinin cins ve ıniktarını gösteren birer istatistik cetveli verınekle yükümlüdürler. Banka ve bankerierin yap- 216

11 BORSA 1 TE.MİNAT MEKTUBU 1 LEASİNG 1 Prof Dr. Hamza Aktan tıklan muameleler borsa komiserliğiiıin denetimi altındadır. Ü1kemizde sadece İstanbul'da bir menkul kıymetler ve kambiyo borsası vardır. Menkul kıymetler borsasında muhtelif türde kıymetli evrak alım satlmı yapılmaktadır. Biz bu kıymetli evrak arasında sadece hisse senetleri üzerinde duracağız. Hisse senetlerinin vücut buluşunu ve tedavül işlemlerini İslam Hukuku açısından değerlendireceğiz. Hisse senetlerinin bir anonim şirket ortaklığını temsil ediyor olmalarına göre anonim ortaklık üzerinde durnıalıyız. Anonim Ortaklık Klasik fukahanın yaşadığı dönemlerde iktisadi ve ticari hayatın dar çerçeveli oluşunun tabii sonucu olarak klasik islam hukuku müellefatında yüzlerce ve hatta binlerce ortaklı şirketlerin olabileceği düşünülmediğiııden ortakların birbirlerini tanımalan ortaklığın icabı olarak görülmüştür. Diğer taraftan aynı görüşten hareketle yani ortaklann malıdut sayıda olacağı düşüncesinden hareketle ortaklann birbirlerine karşı şüfa hakkı, yani önalım hakkı ileri sürebileceği şartı getirilmiştir. Fukahanın şirketler için gerekli gördüğü bu şartlar İsla.m hukukunun temel kaynağı olan Kur'an ve sünnetten kaynaklanmamaktadır. Zira Kur'an'da şirketle ilgili istinbata medar olacak bir nas bulunmamaktadır. Sünnette ise "01takların birbirlerine karşı dürüst davranmaları"(30), "adaletli bölüşüm"(3l), gibi ortaklıkta temel ilkelere temas edilmekte, "şüfa hakkı"(32) gibi ortaklann birbirlerini tanımalan ve birbirlerine karşı ileri sürmeleri şartına bağlı bir tall haktan söz edilmekte, bunun dışında şirketlerin oluşumu, yönetimi, işleyişi ve tasfiyesi gibi detayla ilgili konular yer almamaktadır. Sanayi devrimiyle birlikte şirketlerin boyutu çok büyümüş, birkaç kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulamayacak boyutta büyük sermayeye duyulan ihtiyaç nedeniyle tüccar ve sanayici sınıfına girnıeyen orta gelir gurubunun küçük birikimlerinin de şirket sermayesi. olarak kullanılma:sı ihtiyacı doğınuştur. Küçük tasarruf sahiplerinin bir anonim şirkete ortak olmalanna sayılarının çokluğu ve birbirlerini tanımıyor olmaları bir engel teşkil etmez. Aksine refahın tabana yayılması bakımından Kur'an'ın esprisine uygundur da denebilir. Zira Kur'an'da savaşarak elde edilmemiş ganimet mallarının Allah'a, Rasulü'ne, hısımlanna, yetimlere, yoksullara ve yolda kalınışiara ait olduğu beyan edildikten sonra bunun sebebinin de servetin belli bir kesimin tekelinde kalmaması, başka bir deyişle zenginliğin tabana yayılması gerektiği olduğu belirtilmiştir(33). Sernıaye artırımı için senet ihraç eden bir şirket, ihraç ettiği senetleri satın alan kişileri ortak, senetleri de ortaklık belgesi olarak kabul et- 217.

12 II. OTURUM 1 FİNANS VE BORSA mekteclir. Şirket karlı olduğu sürece senet sahibi ortaklar kara iştirak edebilecekler, ellerindeki seneelin değeri de artacaktır. Aksi halde şirketin zararına iştirak edecekler ve zarar etmeleri halinde büyük bir ihtimalle ellerindeki senedin değeri düşecektir. İlk ihraçlarında şirkete sağladığı sermaye artırımı, bir ortaklık belgesi oluşu, kar ve zarara katılmayı icap ettirişi açısından değerlendirildiği takelirde hisse senetlerinin cevazıyla ilgili şer'1bir engel bulunmadığı sonucuna varılır. Ancak bundan sonrası için durum bu kadar net değildir. Zira ilk ihraç edildiğinde senetleri satın alan ortaklar bu senetleri başkalarına devrettiklerinde ortakhk haklarını birer ortaklık belgesi olan bu senetleri satınalan kişilere devretmiş olmakta, böylece senetleri elinde bulunduran herkes sözde şirketin ortağı vasfı.nı kazanmış olmaktadır. Ancak senetierin tedavülü günümüz uygulamasında ortaklık hakkının devri anlamını kaybetmiştir. Bu senetierin ilk ihracından sonra sürekli el değiştinnesinin şirkete doğrudan bir yararı da yoktur. Senetler artık ortaklık belgesi olmaktan çıkmış, kendisi başlı başına mal haline gelmiştir. Bu nedenle şirketin kar payı dağıtımından çok senetierin alım satımından kar beklenıneye başlanmıştır. Senetierin bir ortaklık belgesi olarak değil de bağımsız bir mal olarak alınıp satılmasının caiz olmadığını söylemek kannatimizce mümkün değildir. Selman-ı Farisi ve İbn Abbas(r.a)dan rivayet edileliğine göre Rasulüllah (s.a.) "helal Allah Teala Hazretlerinin kitabında heldl kıldığı şeydir. Haram da Allah Teala Hazretlerinin kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sükut ettiği şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual sormayınız" buyunnuştur(34)., Senetierin tedavülüne imkan verilmesi de bir zaruretten kaynaklanmaktadır. Zira orta gelir gurubundan olan ortaklar ekonomik bakımdan güçlü olmadıklanndan her zaman nakde ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle orta gelir' grubundan olan ortaklara, ellerinde bulundurdukları ortaklık senetlerini nakde çevinne ihtiyacını duydukları her an bu imkan sağlanınazsa senet almaktan kaçınacaklardır. Böylece ülke kalkınmasında önemli bir faktör olabilecek olan küçük tasarrufları toplama ve değerlendirme imkanı olmayacaktır. Küçük tasarrufların toplanabilmesinin önem li şartlarından biri olarak görünen tedavül kolaylığının sağlanması bu senetierin pazarlandığı bir kuruluşun bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk da menkul kıymetler borsasını gündeme getirmektedir. İslam hukukunun temel karakteristiği olayları çözümsüzlükten kurtannak, tıkanmışlığın önünü açmak ve çare üretmektir. Esas itibariyle bütün hukuk sistemlerinin temel görevi budur. Kazif suçlamasında ko.canın üçüncü şahıslardan ayrı tutulması, selem ve istisna akitlerinin, ariyye sa- 218

13 BORSA 1 TEMİNAT MEKTUBU 1 LEASİNG 1 Prof Dr. Hamza Aktcın tışlarının cevazı, İnalların tekelde bulunmasının ber zaman spekülatif bir hareket sayılmayacağı, kesilmeden ölen av hayvanının yenilmesi gibi istihsan hükümlerinde insanların kıyas hükümleriyle sıkıntıya düştükleri noktada önlerinin açıldığını, başka bir ifade ile Kur'an ve sünnette problemin çözümü için çareler üretildiğini görüyoruz. Ancak bu örneklerden hareketle İslam hukuku adına fukahanın üreteceği çareler elbette helalı haram, harann helalkılan bir teklif olmamalıdır. Konumuza dönecek olursak, bir taraftan orta gelir gurubunun küçük tasarruflarının bir havuzda toplanması ve bu tasarrufların ekonomide itici bir faktör olarak değerlendirilmesi bir zorunluluk, diğer taraftan küçük tasarruflarını değerlendirıııek isteyen tasarrufçunun elindeki senedi ihtiyaç duyduğu anda nakde çevirmesini sağlamak da bu tasarrufları toplamanın ön şartıdır. N akde çevirıııe işleminde senetierin değeri fiyatından alınıp satılmasını sağlayacak bir pazarın kurulması da bir zarurettir. Zira Hz. Peygamber (s.a.) malların gerçek değerin! pazarda bulacağını belirtmiş, bu gerçeği "Pazara satışa getirilen malı yolda karşılamayın. Kim karşılamaya çıkıp da ondan bir şey satın alırsa malın sahibi pazara geldiği zaman fiyatı farklı bulursa akdi feshedebilir" ifadesiyle belirtmiştir(35). Tabii ki spekülatif müdahalelerle borsada suni olarak oluşturulan fiyatları tasvip etmek mümkün değildir. Bu tür spekülatif hareketler gayri meşrudur. Spekülasyonun men edildiğine dair pek çok hadis rivayet edilmiştir(36). Piyasada arz ve talep dengesi içinde fiyatların oluşmasına engel olmanın ve fiyatlara müdahale etmenin caiz olmadığı hadis ile sabittir(37). Kur'an'da insanların mallarının haksız yollarla yenmesi men edilmiştir(38). Spekülatörlerin borsadaki kazançlan elbette gayri meşrudur. Bu nedenle borsada spekülasyona imkan vermeyecek düzenlemeler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Spekülatif hareketlerin dışında kalan kişiler spekülasyonun etkisiyle kazanınış olsalar dahi kendi inisiyatifleri dışında cereyan eden olaylardan sorumlu olmazlar. Bu nedenle kazançlarının gayri meşru olduğu söylenemez. Tarih boyunca spekülatif hereketler bütünüyle yok edilememiştir. Önemli olan bu hareketlerin minimuma indirilebilmesidir. Borsada spekülatif hareketler oluyor diye borsadan vazgeçilemez. Zira pazarda spekülasyon yapılıyor diye pazarı kapatmaya imkan yoktur. Pazar dışında kalmak da mümkün değildir. Borsadaki spekülatif hareketlere müdahil olmadıkça kar getirınesi de zarar ettinnesi de mümkün olan, aslı itibariyle bir şirketin ortaklık belgesi olarak nitelenen hisse senetleri getirisinin : 1 meşru olacağını söyleyebiliriz ;

14 ll. OTURUM 1 FİNANS VE BORSA Teminat Mektubu Teminat mektubu aslı itibariyle bir kefil.let anlaşması olduğundan konunun kefaletle ilgili kurallar açısından incelenmesi gerekmektedir. Kur'an'da kefaletle ilgili olarak Yusuf Suresi'nin 72. ayetini görüyoruz. Bir mizansenle kaybolmuş olan Mısır hükümdarının su kabı aranıyordu. Hükümdann adamları Hz.Yusufun kardeşlerine "kralın su kabını arıyoruz, onu getirene bir deve yükü (bahşiş) var dediler. İçlerinden biri ben buna kefilim dedi". Bu ayette bir kişinin su kabını bulana vadedilen bir deve yükü balışişin verilmemesi halinde bunu garanti ettiği ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de kefalet terimi "za'ım" kelimesiyle ifade edilmektedir. Gerçi Kur'an'da kefalet kelimesi muhtelif ayetlerde geçmektedir. Ancak bunlar teknik anlamda kefaleti ifade etmek için kullanılmanııştır. Sözleşmelerde Allah'ı şahit tutmak anlamında(39), çoğu kere de velayet, vesayet yani yetim küçüklerin mallannın korunması, idare edilmesi ve işletmesi sorumluluğunu üstlenmek anlamında kullanılnııştır(40). Rasulüllah (s.a.) zamanında kefalete vücut veren hadiseler ödeme gücü olmayan, genelde kendinin ve ailesinin ihtiyacı için borçlanan kişilerle ilgilidir. Kefaletle teminat altına alınmış borç miktarlan da genelde aile ihtiyacı boyutundadır. Mesela Rasulüllah (s.a.) on dinar borcu olan ve alacakhsı tarafından sıkıştınlan bir kimseye kefil olmuş, borçlu adına borcu ödedikten sonra "kefil borçludur" buyunnuştur(40). Diğer taraftan Ebu Ümame(r.a.)den gelen bir diğer rivayette de Rasulüllah (s.a.) "kefil borçludur" buyurmuştur(42). Görüldüğü üzere bu hadislerde vurgulanan husus tekeffül edilen borcun ııiza çıkannadan zamanında ödenmesi gerektiğidir. Amr b. Şuayb'dan gelen rivayete göre Rasulüllah (s.a.) yetim malına vesayeti velayet olarak isimlendirmiş, vasının yetim. malını neinalandırmasını, zekatın malı yiyip bitinnesiııi önlemesini emir buyurmuştur(43). Bir başka hadiste de yetim malına vesayeti kefalet olarak isi ml endirmi ştir( 44). Kefaletle ilgili olarak tesbit edilen hadislerden çıkan sonuç şudur. Kişi bazan zati veya ailevi ihtiyacını gidennek ihtiyacından dolayı borca girebilir. Mali gücü zayıf olduğu için borcunu ödemede acze düşebilir. Borçlunun ödemeden aciz kalması ihtimaline binaen alacağını garanti altına almak isteyen kişi borçlunun bir kefil göstennesini isteyebilir. Bu durumda ihtiyaç içinde bulunan kişi kefil bulamadığı takdirde ihtiyacı olan şeyi temin edemeyecektir. Bu nedenle kefil arayan kişinin borcuna kefil olmak ve onun ihtiyacını karşılamasına vesile olmak bir fazilet sayılmıştır. Kefaletle teminat altına alınan borç için kefalet ücreti talep edilmemesi, yukanda beyan edildiği üzere işin yapısındaki hayır, iyilik ve yar- 220.

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ Okt. Olcay IŞIK Özet Fiyat, ödediğiniz; değer ise elde ettiğinizdir. Warren Buffet Borsa; bu zamana kadar daha çok iktisadi açıdan irdelenen, hukuki yönü ile üzerinde

Detaylı

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER. A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları

I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER. A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya Çıkışı Ülkemizde bir kısım insanlar dini inançları gereği faize yaklaşmamaktadırlar.

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

YENİ FİNANSAL TEKNİKLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARI

YENİ FİNANSAL TEKNİKLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Sayı: 3 Kasım 1999 YENİ FİNANSAL TEKNİKLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet YİĞİT* ÖZET Bu makalede yeni finansal tekniklerden leasing, Swap, Franchising, opsiyon, future lar hakkında genel

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Suna AKTEN ÇÜRÜK DOKTORA TEZİ Danışman Doç. Dr. Mikail

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği. KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik

İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği. KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik Kısaltmalar : RG : Resmi Gazete SerPK : Sermaye Piyasası Kanunu SPK : Sermaye Piyasası Kurul İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BorKHK : Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ 343FBS043 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU DEĞERLEME Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU 1 DEĞERLEME 1. DEĞERLEMEDE GENEL ESASLAR 1.1. Genel Açıklama Gelir Vergisi Kanunu nda, bilanço usulüne göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER. Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form

MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER. Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form Motorlu Araç Mülkiyetinin Devri, Tescili ve Harici Devirler 1857 MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı