KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

2 Finansman Yönetimi

3

4 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri istekleri, güçlü ve zayıf yönlerimiz Amaç ve hedeflerin seçimi, Nerede, ne zaman, neyi başarmalıyız? Planlama varsayımlarının düşünülmesi, Planımız hangi iç ve dış koşullarda işleyecek? Alternatiflerin tanımlanması, Amaçları gerçekleştirmek için en ümit verici alternatifler hangileridir? Amaçlar doğrultusunda alternatiflerin karşılaştırılması En az maliyetle en yüksek kara ulaştıracak alternatif Bir alternatifin seçimi, İzlenecek hareket yönünün seçilmesi, Destekleyici planların formülasyonu Ekipman, malzeme, işgücü alımları, eğitim, yeni bir ürün geliştirilmesi Bütçelerin yapılması, planların sayısallaştırılması, Satışların değeri,fiyatı, harcamaların yönetimi, sermaye harcamaları, bütçelerin geliştirilmesi

5 5 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Yatırım Projesinin Aşamaları i. Yatırım düşüncesinin ortaya çıkışı, ii. Ön araştırmalar (ön etüd), iii. Yapılabilirlik çalışması (fizibilite etüdü), i. Ekonomik İnceleme (pazar araştırmaları, kuruluş yeri seçimi) ii. Teknik İnceleme (teknoloji seçimi, teknoloji transferi, teknoloji uygulaması) iii. Finansal İnceleme (sabit yatırım, işletme sermayesi, işletme dönemi bilgileri) iv. Yatırımın değerlendirilmesi i. İşletme açısından ticari karlılığının hesaplanması ii. Ülke ekonomisi açısından sosyal karlılığı hesaplanması v. Genel değerlendirme ve yatırım kararının verilmesi vi. Lisans patent sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler vii. Detaylı uygulama projelerinin hazırlanması viii. İşletmeye alma denemesi ix. İşletme dönemi

6 6 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Finansal İnceleme Projenin öngördüğü ürün ya da hizmetlerin üretimi için gerekli sermayenin ve harcama yerlerinin belirlenmesi yatırım kararlarının alınmasında oldukça etkili olması nedeni ile kuruluş ve işletme dönemlerinde gerekli sermayenin gerçeğe en yakın şekilde tahmin edilmesi büyü önem taşımaktadır. Bir yatırımın gerçekleştirilmesinde sermaye gereği iki şekilde oluşmaktadır: Sabit yatırım sermayesi İşletme (çalışma) sermayesi

7 KREDİ NEDİR? Belirli miktardaki satın alma gücünün, belirli bir süre için ve geri verilmek üzere bir bedel (genellikle faiz) karşılığı gerçek ya da tüzel kişilere verilmesidir. Bankacılık açısından kredi kelimesi değerlendirildiğinde; Bir bankanın yapacağı istihbarat sonucunda gerçek ya da tüzel kişilere, yasaları, iç kurallarını ve kendi kaynaklarını da göz önünde tutarak teminat karşılığında ya da teminatsız olarak para, teminat ya da kefalet vermek şeklinde tanıdığı olanak ya da sınırdır.

8 Kredinin Unsurları Bir krediyi kredi yapan önemli unsurlar vardır. Bu unsurların başında krediyi veren finans kuruluşu ile kredi müşterisi arasındaki ilişki gelir. Ayrıca kredinin vadesi ya da süresi, güven, risk ve gelir gibi konular da kredinin en önemli diğer unsurlarını oluşturur.

9 Kredi Maliyeti Önemli! Ayrıca, ticari kredilerin maliyeti alternatif finansman kaynaklarına göre bazen çok yüksek olabilir. Finansman konusuna yeterli derecede önem vermeyen işletmeler, bu kredinin maliyetinin ne olduğunu hesaplamayıp bu durumu göz önüne almadıklarından, sermaye maliyetini önemli ölçüde yükseltirler.

10 Kredi Çeşitleri Sahip oldukları bu özellikler ve işlevlere göre kredileri çeşitli şekillerde sınıflandırmak olanaklıdır. Bu anlamda kredileri; niteliklerine, vadelerine, teminat koşullarına ve veriliş amaçlarına göre başlıca dört grupta sınıflandırmak olanaklıdır. Bunların dışında da kredileri iç ve dış krediler olarak da iki gruba ayırabiliriz.

11 11 Yatırım Projelerinin Finansmanı Banka Kaynakları Krediler Vadelerine Göre Krediler Kısa Vadeli Krediler Orta ve Uzun Vadeli Krediler Teminatlarına Göre Krediler Bireysel Güvenceli Krediler Maddi Güvenceli Krediler Parasal Durumlarına Göre Krediler Nakdi Krediler Gayrinakdi Krediler Proje Kredileri

12 Nitelik Açısından Krediler Nitelikleri açısından krediler; genel olarak, Nakdi Krediler ve Gayri Nakdi Krediler olarak iki aşamada değerlendirilirler. Nakdi Krediler: Bir süre sonra ödenmek koşuluyla gerçek veya tüzel kişiye çoğu kere bir ivaz (ödün) karşılığında verilen ödünç parayı ifade eder.

13 Nakdi Krediler Borçlu Cari Hesap Borçlu cari hesap likidite sıkıntısına düşen firmaların kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla belirlenen limit dahilinde firmalara para çekme yetkisi verilmesidir. Bu krediler genellikle müşteri çek ve senedi teminat alınarak kullandırıldığından bu krediye senet mukabili ya da senet karşılığı da denir.

14 Nakdi Kredi (devam) Açık Kredi Bankaların güvendikleri müşterilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para olarak adlandırılabilir Kefalet Karşılığı Kredi Borçlunun borcuna üçüncü bir kişinin imzası ile kefil olduğu, başka bir deyişle borçlunun borcunu ödemediği takdirde ödemeyi kefilinin üstlendiği kredilerdir. Maddi teminat karşılığı kredide, bu krediler için teminat olarak mal, gayrimenkul ipoteği, işletme rehni, nakit, kıymetli madenler ve taşlar, hisse senedi ve tahvil vb. gibi maddi bir teminat alınır

15 Nakdi Kredi (devam) İskonto-İştira Kredisi Kredi kullandırımına neden olan kıymetli bir evrak söz konusudur (yasal tanımıyla senet ancak uygulamada çek de olmaktadır). Buradaki menkul değerin banka tarafından satın alınarak karşılığında nakit in ödenmesidir. Evraka dair ödeme, normalde faiz anaparadan düşüldükten sonra yapılır. Dolayısıyla söz konusu evrakların (çek/senet) ortalama vadesi bunların tahsil kabiliyeti, tahsil edilememe durumunda belgeleri bankaya veren tarafa rücu edilme durumu ve doğal olarak faizin peşinen tahsil edilmesi konularına dikkat edilmelidir. Günümüzde önemini yitirmiş bir kredi türü olarak değerlendirilmektedir.

16 Nakdi Kredi (devam) Tüketici Kredisi Bir mal ya da hizmetin satın alınması amacına bağlı olarak ya da olmaksızın, ticari amaçlar dışında gerçek kişilere, belli faiz, taksit ve ödeme şartlarında geri ödenmek üzere kullandırılan krediler tüketici kredisi olarak tanımlanmaktadır Vesikalı İştira Ticari senetlerden herhangi birine konşimento, hamule (yükleme) senedi, fatura, sigorta poliçesi ve benzeri belgeler bağlı bulunursa, bunlar vesikalı senet adını alır. Bu senetlerin iştirasına da vesikalı iştira işlemi denilir. müşteri, sattığı malların bedelini mal henüz alıcıya teslim edilmeden bankadan elde etme olanağına sahip olur.

17 Nakdi Kredi (devam) İstihkak Temliki Karşılığı Kredi Kredi lehtarının, üçüncü kişilerden olan alacağını bankaya temlik etmesi karşılığında kullandırılır. Faiz tahakkuk tarihlerinde kredi ile ilgili masraflar nakden ve defaten tahsil edilir. Emtia Karşılığı Kredi Özellikleri karşılık olarak alınmaya elverişli (tarımsal ürünler, sanayi hammadde ve mamulleri ihracatı yapılacak ticari vasıflı mallar) ve kısa dönemlerde önemli fiyat dalgalanmaları göstermeyen bir kısım emtianın bunları elinde bulunduran kişilerden ilgili banka tarafından rehin alınarak, ekspertiz değerine marj uygulanmak suretiyle ilgili müşteriye kredi sağlanması olarak tanımlanabilir.

18 Nakdi Kredi (devam) İpotek Karşılığı Kredi Bu tür kredinin teminatı gayrimenkul ipoteğidir. Borçlunun borcunu ödememesi veya ödeyememesi durumunda ipotek alınan gayrimenkul satılarak alacak karşılanmaya çalışılır. Banka, bu tür kredi için teminat olarak alacağı gayrimenkul hakkında gerekli araştırmayı yapmalı ve ekspertiz raporu düzenlemelidir. İşletme Rehni Karşılığı Kredi Ticari işletmenin rehnedilmesi karşılığında kullandırılan kredilerdir. Ticari işletme rehni, ticari işletmeyi konu edindiğine göre, ticari işletmeye dahil sayılan unsurlar da rehin kapsamına girecektir.

19 Nakdi Kredi (devam) Ticaret ünvanı ve işletme adı, Rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makine, araç, gereç, alet, motorlu nakil araçları, İhtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklar, bu rehnin kapsamına girmektedir Borsaya Kote Edilmiş Pay Senedi ve Tahvil Karşılığı Kredi Hisse senedi ve tahvil karşılığı kredi kullandırılırken bu değerler rehnedilir. Bu değerlerin kredi için teminat kabul edilmesi, menkul kıymetler borsasında alım satımı kabul edilmiş ve borsaya kote edilmiş olmasına bağlıdır.

20 Gayri Nakdi Krediler Bir bankanın, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi konusunda müşterisi lehine gerçek ve tüzel kişilere taahhütte bulunması, garanti vermesi, taahhütte bulunan kişilerin bu taahhütlerini kararlaştırılan koşullara uygun olarak yerine getireceklerini veya borçlandıkları paraları vadelerinde ödeyeceklerini temin etmek üzere, bankaca karşı tarafa hitaben taahhütte bulunulması, garanti Gayri nakdi kredilere; teminat mektupları, kefalet, aval, ciro, ithalat akreditif kredisi, harici garanti kredisi örnek gösterilebilir. verilmesi tarzında kullandırılan kredilerdir.

21 Vade Açısından Krediler Kısa Vadeli Krediler Genellikle ticari bankalar tarafından tüketim mallarının pazarlanmasında kullanılan bu kredilerin vadesi 12 ayı geçemez. Orta Vadeli Krediler İşletmelerin; kuruluş, modernizasyon giderleri ve işletme sermayesi açıklarını karşılamak amacıyla 1-5 yıl vade ile aldıkları kredilerdir. Uzun Vadeli Krediler İşletmeler sürekli olarak kullandıkları duran varlıklarını finanse edebilmek için uzun süreli finansman kaynaklarına ihtiyaç duyarlar, ihtiyaç duyulan uzun süreli finansman kaynakları ise, özkaynaklar ve yabancı kaynaklar olmak üzere iki yoldan sağlanır.

22 Teminat Açısından Krediler Teminatsız Krediler Kredi müşterisinin imzasına güvenilerek başka bir teminat alınmadan açılan kredilerdir. Açık kredi ve tek imzalı teminat mektubu, bu kredilere örnek olarak verilebilir. Teminatlı Krediler Teminatlı krediler, şahsi teminatlı ve maddi teminatlı olmak üzere iki grupta toplanabilir.

23 Veriliş Amacı Açısından Krediler Yatırım Kredileri İşletmenin kuruluşu aşamasında, sabit değerlerin alımı ve bunların değerlendirilmesi için alınan kredilerdir. Bu krediler, işletme faaliyete geçip kâr etmeye başladıktan sonra geri ödenmek üzere alınırlar Donanım Kredileri İşletmelerin mevcut faaliyetlerini sürdürmek için teçhizat alımı, yenileme, kapasite artırımı vs. gibi ihtiyaç duyduğu donanımlara gerekli olan fonu sağladığı kredilerdir

24 Veriliş Amacı Açısından Krediler İşletme Kredileri İşletmenin faaliyet süreci içinde ihtiyaç duyacağı hammadde ve malzeme sağlanması, işçilik ücretlerinin ödenmesi, ambalajlama, nakliye, pazarlama gibi malın üretim başlangıcından satışına kadar olan sürede finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan kredilerdir. Proje Kredileri Proje kredileri, ülkenin kalkınma planında yer alan belli bir projenin dış finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, hükümetler, uluslararası kuruluşlar veya diğer finans kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Program Kredileri Program kredileri çoğunlukla ödemeler dengesinin finansmanı amacıyla rezerv artışına katkıda bulunmak üzere sağlanırlar. Genellikle borçlu ülkenin belli başlı bazı ekonomik ve diğer yapısal uyum politikalarının uygulanması koşuluyla verilen program kredileri, ülkenin vaat ettiği politikaları uygulamadaki başarısına bağlı olarak anlaşmada belirtilen programa uygunluk doğrultusunda serbest bırakılırlar.

25 FİNANSMAN MEVZUATI Faktoring Şirketlerine İlişkin Mevzuat, 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Mevzuat, 3226 Sayılı Finansal Kiralama Mevzuatı (Leasing), 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı, 1567 Sayılı Türk Parasın Kıymetini Koruma Hakkında Mevzuat, 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Mevzuat, 3182 Sayılı Bankalar Mevzuatı, 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu,

26 FİNANSMAN MEVZUATI (devamı) 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dir. Ancak konumuz açısından bu mevzuat içinde en önemlileri 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu dur. Bunların yanında 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de finansman ile ilgili hükümleri içermektedir.

27 Faktoring Nedir? Firmaların yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından devralınarak finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin bir veya birkaçının sunulduğu finansal bir üründür. Faktoringin Avantajları Vadeli alacakların vadesini beklemek zorunda kalmazlar. Alıcılara vade imkanı sağlayarak rekabeti artırabilir. Bilançonun aktif tarafında bir harekete neden olur, alacak devir hızları yükselir böylelikle bilanço likidite oranları artar. İşletmeler gerekli finansmanı kendi ticari alacaklarını kullanarak sağlamış olurlar böylelikle dış kaynak ihtiyacı azalır. Banka kredi limitleri kullanılmadan finansman sağlanır. Yapılan istihbaratla alıcıların mali durumları öğrenilir. Açık hesaplarda çek veya senet yaratılmadan da finansman sağlanması imkanı vardır.

28 Leasing Nedir? Leasing yöntemi temel olarak belirli bir süre için, yatırımcı tarafından talep edilen bir malın, kiralayan tarafından satın alınarak, mülkiyetin kiralayanda kalmak üzere, kullanımını yatırımcıya bırakan bir sözleşme olarak ifade edilmektedir (Ceylan, 2001). Leasingin 3226 sayılı Türk Finansal Kiralama kanunundaki tanımı ise;...kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşme olduğu şeklindedir.

29 Leasing (Avantajları) Leasing işletmelerin ihtiyaç duydukları varlıkların satın alma maliyetlerinin yanı sıra söz konusu olacak nakliye, montaj, vergi gibi maliyetlerinde toplam maliyet içinde değerlendirilerek kira ödemelerine dâhil edilmesi işletmeleri nakit bulundurmaları açısından rahatlatacaktır. Böylece satın alma durumunda kullanılacak fonların başka alanlarda kullanılmasına olanak sağlanmış olacaktır. Özellikle uzun vadeli leasing sözleşmelerinde şartların sözleşme anında belirlenmesi sayesinde gelecekte oluşabilecek değişimlere bağlı risklerden korunma imkânı sağlamaktadır.

30 Leasing (Avantajları) Leasing yönteminde istisnai durumlar dışında kiracının teminat verme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Leasing yöntemi ile kiracı kira dönemi sonunda sözleşmede belirtilmiş olan düşük bir bedelle sahip olma imkânını tanımaktadır. Özellikle, kısa vadede dönüşü olmayan ve büyük yatırım gereken konularda işletmeye esneklik sağlayarak yanlış kararların doğuracağı olumsuz sonuçların riskini azaltma yönünde avantajlar sağlar. Kiracının iflası durumunda da kiralayan bakımından olumsuz bir durum söz konusu olmamaktadır. Çünkü kiralayan taraf ilgili malın sahibi konumundadır.

31 SAT VE GERİ KİRALA 2 Ağustos 2013 tarihli resmi gazete de yayınlanan 6495 sayılı yasa ile şirketlere ve kişilere yeni bir finansman kaynağı yaratılmış oldu. Sat ve Kirala diye tanımlanan bu yöntem ile kişiler ve firmalar aktiflerine kayıtlı amortismana tabi duran varlıklarını satıp aynı duran varlıklarını geriye kiralama haklarına sahip oldular. Yurt dışında yıllardan beri uygulanan bu yöntem böylelikle ülkemizde de uygulamaya girmiş oldu. Sözü edilen kanun ile firmalar aktifinde yer alan iktisadi kıymetlerin finansal kiralama şirketlerine satıp geri kiralayabilecektir.

32 Sat ve Geri Kirala (vergisel boyut) Bu düzenleme ile bir firma aktifte yer alan bir iktisadi kıymeti Finansal kiralama şirketine satacaktır. Bu satış anında satış bedeli, rayiç bedel olacaktır. Rayiç bedel üzerinden Katma Değer Vergisi tahakkuk ettirilmeyecek ve tahsil edilmeyecektir. Kayıtlı bedel ile rayiç bedel arasındaki farktan 6495 sayılı yasa gereği Kurumlar vergisi ve gelir vergisi de tahakkuk ettirilmeyecek ve tahsil edilmeyecektir. Ayrıca İktisadi kıymetin (Duran varlığın)2 tam yıl aktifte bulunma şartı da aranmayacaktır. Bu açıdan bakıldığından, normal leasing işlemine göre Sat ve Geri Kirala (Sale and lease back) işleminde vergisel yükümlülükler yoktur.

33 Barter Barter, para ödemeden alışveriş imkanı sağladığından dolayı işletmeler için kolay bir finansman tekniği olarak görülür. İşletmelerde finansman yükünün hafifletilmesi, işletmenin sattığı mal ya da hizmetin girdi maliyetlerinin düşürülmesi anlamına gelir. Barter tekniği, diğer finansman tekniklerinden farklı olarak girdi maliyetini de en aza indirmektedir. Çünkü barter sistemiyle finansman, mal ve hizmet alımında para ve paranın yükü olan faizle değil, mal ya da hizmete karşılık, mal ya da hizmetle sağlanmaktadır. Barter işlemleri, paranın maliyetinin arttığı dönemlerde son derece etkin bir finansman tekniğidir.

34 KGF (Kredi Garanti Fonu) Nedir? KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir. KGF Ortakları TOBB KOSGEB TOSYÖV Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Özel ve Devlet Bankaları

35 KGF (devam) Kimler Yararlanabilir? Türkiye nin bütün yörelerindeki KOBİ ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler. Nasıl Başvurulur? KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF'na gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

36 KGF (devam) Maliyet Nedir? Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF nin kefaleti ile kullanılması durumunda, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır. Kefalet Limiti Ne kadardır? Bir KOBİ için kefalet üst limiti TL, bu KOBİ nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti TL'dir.

37 KGF(devam) Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80 ine kadar kefalet vermektedir. KGF, Bankalar ve Finansal Kiralama Şirketleri ile çalışmaktadır.

38 Kobi A.Ş. Nedir? KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., şirketlere sermaye desteği sağlayarak ortak olmaktadır. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., projelerin sermaye ihtiyacına göre başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin ABD Doları, mevcut kurulu bir şirketi olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları, diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5 milyon ABD Doları yatırım yapmaktadır.

39 Kobi A.Ş. Ortaklığı

40 Proje Finansmanı Bilanço yapılarını bozmadan mevcut yatırımları büyütme ve farklı alanlarda yatırım imkanı sunar. Ekonomik olarak ayrıştırılabilen projelerdir. Şirketin değil projenin varlıkları teminat alınır. Projenin yaratacağı nakit akışı temlik alınır. Kredi değerliliğinde projenin yarattığı nakit akışı esas alınır. Şirketin genel kredi ihtiyacı değil, projenin kredi ihtiyacına odaklanılır. Geri dönüş, proje fiziki bitimine kadar ya da kredi bitimine kadar sürebilir.

41 Proje Finansmanı Elektrik Üretim Santralleri Doğalgaz Dağıtım Projeleri Gayrimenkul Geliştirme Projeleri (AVM Projeleri) Lojistik, Ulaşım (Liman ve Havaalanı Projeleri) Çevre ve Enerji Verimliliğine Yönelik Projeler. Altyapı Yatırımları Madencilik Telekomünikasyon Petrokimya Turizm ve Otel Yatırımları Üretim

42 Proje Finansmanı Başvuru ve ön değerlendirme İstihbarat Teknik değerlendirme (teknik etüt, teknolojik inceleme, fizibilite, kapasite) Yatırım tutarının hesaplanması (sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin hesaplanması) Ekonomik değerlendirme (ürün özellikleri, Talep-Arz koşulları) Mali değerlendirme (Tüm Değerlemelerin Karması)

43 Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası IMKB Piyasaları dört ana grupta teşkilatlanmıştır: Hisse Senetleri Piyasası Gelişen İşletmeler Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası

44 Gelişen İşletmeler Piyasası Nedir? Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği piyasadır.

45 GİB in Firmalara Sağladığı Fayda ve Avantajlar Finansman kaynağı Fiyat oluşumu ve likidite sağlama Çıkış alternatifi sunma Tanınılırlık ve kredibilite sağlama Kurumsallaşma

46 Alternatif Finansman Kaynakları SPK, KOSGEB, İMKB ve TSPAKB arasında tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görmek üzere, sermaye piyasası araçlarını halka arz edecek KOBİ lerin halka arza ilişkin belirlenecek maliyetlerinin finansmanının sağlaması için KOSGEB tarafından Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı oluşturulmuştur. KOSGEB, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile üst limiti toplam TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlayacaktır.

47 Alternatif Finansman Kaynakları Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) Bağımsız denetim hizmeti bedeli SPK kurul kaydına alma ücreti, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

48 Doğrudan Yabancı Sermaye ve Uygulamaları Doğrudan yabancı sermaye yatırımları firmaların durumlarına göre finansal veya stratejik ortaklık şeklinde gerçekleşebilir. Finansal ve stratejik ortaklık, şirket sermayesinin bir kısmının, yatırımcıya satılması ile şirkete veya ortaklarına nakit girişi sağlayan finansman yöntemidir. Ortak alınan kurum aynı faaliyet kolunda ise stratejik ortaklık, finans kurumu veya VC ise finansal ortaklık olarak tanımlanabilir.

49 49 Yatırım Projelerinin Finansmanı DÜNYA BANKASI GRUBU Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası IBRD Uluslararası Kalkınma Birliği IDA Uluslararası Finansman Kurumu IFC Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı MIGA Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi - ICSID

50 50 Yatırım Projelerinin Finansmanı Dünya Bankası Grubu Hem özel hem de kamu sektörü ile çalışan Banka, şayet krediyi özel sektöre açıyor ise hükümet garantisi talep etmektedir. Genellikle ekonominin bütünü açısından zorunlu, fakat özel sektörün daha az ilgi gösterdiği, diğer bir ifade ile nakit dönüşü itibariyle özel sektörü ölçek itibariyle aşan alt yapı projelerinin finansmanında yer almaktadır. Açılan krediler üye ülkelerden alınacak mal veya hizmetlerde kullanılmasına yöneliktir. Krediler tüm proje maliyetini değil, ithal edilecek mal ve hizmet tutarlarını kapsayacak şekilde verilmektedir

51 51 Yatırım Projelerinin Finansmanı Avrupa Birliği Kaynaklı Fonlara Sahip Grup Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank EIB) Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund EIF) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (Council of Europe Development Bank CEB)

52 52 Yatırım Projelerinin Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank EIB) Birlik Üyesi ülkelerin sermaye desteği ile 1958 yılında Roma Antlaşması nın Maddeleri doğrultusunda kurulmuş, bağımsız, tüzel kişiliğe ve mali özerkliğe sahip finans kuruluşudur. Banka, özellikle sermaye piyasalarından sağlamakta olduğu kaynaklarla finansman faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup, ödemeler, özel ödünçler, krediler ve garantileri kapsayan dört farklı şekilde fonlama imkanı sunmaktadır.

53 53 Yatırım Projelerinin Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank EIB) Vade yapısı: Orta ve uzun vadeli krediler KOBİ kredileri için 4 yılı ödemesiz 12 yıl Diğer projeler için 4 yılı ödemesiz 20 yıl Bazı projeler için 30 yıl vade uygulanabilmektedir (Örn. Marmaray Projesi: 8 yılı ödemesiz 30 yıl ) Kimler Yararlanabilir? Kamu Sektörü, Bankalar, Belediyeler, Özel Sektör Doğrudan 25 Milyon EUR üzerindeki projeler doğrudan başvuruda bulunabilirken, bu tutardan daha az büyüklüğe sahip projelerin finansmanında seçilen aracı bankalar kredinin temin edilmesini sağlamaktadırlar. Finanse edilecek projelerde aranan kriterler; Teknik açıdan uygunluk, Çevresel düzenlemeler uygunluk, Ekonomik ve finansal geçerlilik, Güvenlik

54 54 Yatırım Projelerinin Finansmanı

55 55 Yatırım Projelerinin Finansmanı Avrupa Yatırım Fonu EIF 1994 yılında 2 milyar EUR sermaye ile kurulmuş olan fon, Avrupa Yatırım Bankası nın risk sermayesi ve KOBİ lere yönelik garanti fonu olarak çalışmaktadır. Sermayesinin %60 ı AYB nin, %30 u Avrupa Komisyonu nun ve %10 u da finansal kuruluşlarındır.

56 56 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV TTGV 1991 yılında STK olarak, ulusal sanayinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyon un tüm alanlarda gelişmesini desteklemek üzere kurulmuştur. TTGV ülkemizde girişim sermayesi mekanizmalarının oluşumunda katalizör rolü üstlenmiş; yine ülkemizde ilk olan başlangıç sermayesi desteği uygulamasını başlatmıştır.

57 57 IVCI (İstanbul Risk Sermayesi Girişimi-Istanbul Venture Capital Initiative) IVCI, Türkiye nin ilk fonların fonu ve eş-yatırım programı olarak 2007 de kurulumuştur. Avrupa nın önde gelen fonların fonu oyuncusu ile programın başarısı için gerekli ilişki ağına sahip güçlü yerel ortakları bir araya getiren IVCI nin başlıca yatırımıcları arasında KOSGEB, TTGV, Türkiye Kalkınma Bankası ve EIF yer almkatdır. EIF IVCI nin danışmanlığını yapmaktadır.

58 58 Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (Council of Europe Development Bank CEB) 1956 yılında kurulan AKKB nin amacı KOBİ lerde istihdam yaratılması, eğitim, sağlık, sosyal konut, az gelişmiş yörelerde yaşam şartlarının iyileştirilmesi, çevrenin korunması, kırsal kesimin modernizasyonu, kültürel mirasın korunmasıdır.

59 59 Yatırım Projelerinin Finansmanı Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (Council of Europe Development Bank CEB) Finanse edilecek kredilerde aranan temel nitelikler; Avrupa Konseyi nin düzenlemelerine uygunluk Uluslararası çevre anlaşmaları ve kalite standartları ile uyumlu olması AKKB finansmanı proje toplam maliyetinin % 50 sinden fazlasını kapsayamaz (Doğal afet projelerinde bu oran %70 e kadar çıkabilmektedir) Proje nin Banka ya sunuluşu aşamasında iş ilerleme oranı % 40 ı aşamaz KOBİ lere yönelik kredilerde işin başlama tarihi, finansman tarihinden geriye dönük olarak bir yıldan fazla olmamalıdır Projelerde ulusal ve uluslararası ihale prosedürlerine uyulmalıdır.

60 60 Yatırım Projelerinin Finansmanı

61 61 Yatırım Projelerinin Finansmanı İthalat-İhracat Kredileri İhracat Kredileri TÜRK EXIM BANK Ülkemizde ihracatı desteklemek ve finansman kolaylıkların sağlanmasına yönelik olarak çalışmaktadır. Türkiye den ithal edilen malların bedellerinin ödenmesine yönelik kredi verdiği gibi, özellikle hizmet ihraçlarında kullanılan teminat mektuplarına ilişkin olarak garantörlük işlevi de görmektedir. İthalat Kredileri USA Exim,Coface, Hermes vb kuruluşlar yabancı özel ve tüzel kişilere, hükümetlere 5-20 yıl vadeli kredi açarak ülkelerinden yapılacak alımları desteklemektedirler. Kredi için, hükümet aracılığıyla ya da hükümetin onayı ile doğrudan Banka ya başvurulabilir.

62 62 Venture Capital-Private Equity (Girişim Sermayesi Şirketleri) ve Business Angels (İş Melekleri) Türkiye ekonomisinde yer alan şirket sayisinin %98 si KOBİ lerden oluşmaktadır, Isletme sermayesi ve karin degil ancak, istihdamin onemli bir kismi KOBI lerde yer almaktadir, Işletmelerin hem kısa dönemli çalışma sermayesi ihtiyaçları hem de yatırım projelerinin finansmanı banka kaynaklarından karşılanmaktadir, Banka kaynaklarının kullanımında vade uyumsuzluğu, optimal kredi türü ve faizlerdeki değişimin doğru takip edilememesi sonucunda, finansal kısır döngüye giren ve her biri aslında bir çeşit milli servet olan işletmelerin daha gelişim sürecinde faaliyetlerinin son bulmasına neden olmuştur.

63 Melek Sermaye Melek Sermaye; Girişim tecrübesine sahip özel yatırımcıların kendi para ve deneyimleriyle genellikle yeni başlayan ve ilk evrelerinde olan işletmelere yaptıkları ortaklık içeren bir finansman tekniği olarak tanımlanmaktadır (Van Osnabrugge, 2000,s:374). Herhangi bir iş fikri veya potansiyel bir girişimci ile ilgilenen kişi veya grupların fon sağlamasıdır. 5-7 yıl arası bir süre için yatırımdan geri dönüm bekleyen melek yatırımcılar ın bazıları ise birkaç yıl sonra nakit geri dönümü isterler.

64 64 Venture Capital-Private Equity (Girişim Sermayesi Şirketleri) ve Business Angels (İş Melekleri) Yatırım Ölçekleri İtibariyle VCs, PEs ve BA Business Angels (iş melekleri) Venture Capitals (Girişim Sermayesi Risk Sermayesi Şirketleri) Private Equities (Girişim Sermayesi Risk Sermayesi Şirketleri)

65 RİSK SERMAYESİ Risk sermayesi, özgün fikirleri olan girişimcilere, işletmelerinin kuruluş, ürün tutundurma, büyüme ve iyileştirme aşamalarında, finansal ve yönetsel destek sağlayan uzun vadeli bir finansman biçimidir (İşeri, 2001). Diğer bir adı da girişim sermayesidir. Risk sermayesi yönteminde, risk sermayedarı, işletmenin sermayesine hisse senedi aracıyla bir ortak olarak katılmaktadır. Dolayısıyla bu yatırım bir özsermaye yatırımı gibidir. Klasik kredi ilişkilerinde olduğu gibi bir borçlanma ilişkisi söz konusu olmamaktadır.

66 Risk Sermayesi (devam) Yönetime katılma Risk sermayedarı yaptığı yatırımın riskini azaltmak ve yatırımın başarısını hızlandırmak amacıyla yatırım yaptığı işletmeye yönetim ve organizasyon gibi konularda da destek vermektedir. Ancak risk sermayedarını amacı kesinlikle yönetimi ele geçirmek olmamaktadır.

67 67 Venture Capital-Private Equity (Girişim Sermayesi Şirketleri) ve Business Angels (İş Melekleri) Buyuklukleri itibari ile bu fonlar ve sahip olan ulkelere iliskin asagidaki tablo verilebilir:

68 68

69 69 Yapılması Gerekenler Kurumsallaşma, Danışmanlık Müessesinden Hakkıyla Faydalanma, Uluslararası Network e Ulaşma İmkanlarını Çoğaltma, Avantaj ve Dezavantajlara İlişkin Bilinçli ve Gerçekçi Olmak...

70 Katılım Bankası (Vadeli Satış Desteği) Bu finansman tekniği satıcı veya imalatçı firmanın kredili alım yapmak isteyen müşterilerine kendi kredili satış koşulları ile birlikte bir Katılım Bankası aracılığı ile satış yapma seçeneğini de sunması biçiminde başlayabileceği gibi, müşterinin doğrudan bir Katılım Bankasına, ihtiyaç duyduğu malın kredili alımı talebi ile başvurması biçiminde de başlayabilmektedir.

71 Katılım Bankası (Sat-Kirala) Satıcı veya üretici firmanın müşterisi Katılım Bankasının teklifini cazip bulursa, satıcı veya üretici malını Katılım Bankasına satarak, nakit elde etmiş olur. Katılım Bankası da bu malı müşteriye kiralar. Bu sistemle satıcı hem nakit imkanına kavuşmakta, hem de ilave bir finansman yöntemiyle müşteri potansiyelini artırmaktadır.

72 ARGE DESTEKLERİ KÜÇÜK Eğer henüz faaliyetlerinin başlangıç aşamalarında bulunuyorlarsa, TÜBİTAK tarafından sağlanan KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamındaki proje desteklerine başvurabilirler. ORTA TÜBİTAK 1507 den destek alabilecekleri gibi, daha büyük Ar-Ge projelerinin desteklendiği 1501 projelerine de başvurabilirler. AB den EUREKA Programı çerçevesinde destek almak üzere proje sunabilirler. BÜYÜK 7. ÇP içinde yer alan İşbirliği Alt Programı na katılmak için mutlaka plan ve programlar yaparlar. EUREKA ve EUROSTARS Programları gibi destek verilen projelerde yer almaya, AB içinde tanınmalarını sağlayan kurumlarla iletişim kurmaya ve buralardan destek bulmaya olanak veren alt yapıları vardır.

73 ULUSAL DESTEKLER TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Destekleri, TÜBİTAK TPE Patent Başvuru Destek Programı, İŞBAP Ulusal Teknoloji Platformlarına Geçiş Destekleri, TTGV Teşvikleri, KOSGEB Danışmanlık, teknoloji geliştirme ve eğitim desteği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı San-Tez Programı çerçevesinde verilen destekler.

74 KOSGEB KOBİ Destek Programları 74 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI 2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI 3. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 4. AR-GE, İNOVASYON, ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 6. GENEL DESTEK PROGRAMI 74

75 1 : KOBİ Proje Destek Programı 75 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge %% ve 4. bölge %% 60

76 1 : KOBİ Proje Destek Programı 76 İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Örnek projeler; Kurumsallaşma projesi, Kapasite geliştirme projesi, Marka oluşturmaya yönelik proje, Pazarlama geliştirme ve ihracata başlama projesi, E-dönüşüm projesi, Üretim otomasyon projesi, Ürün / hizmet tasarım projesi, Yurt içi bayi ağı oluşturma projesi ve benzeri projeler 76

77 2 : Tematik Proje Destek Programı 77 TEMATİK DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi - 3 Yıl Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı Destek Üst Limiti 1. ve 2. Bölgede % ve 4. bölgede % 60 Proje Teklif Çağrısında Belirlenir (geri ödemesiz) 1. ve 2. Bölgede %50 3. ve 4. bölgede % TL (geri ödemesiz)

78 3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 78 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ KOBİ lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek Ortak Sorunlara Ortak Çözümler üretilmesi, KOBİ lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. 78

79 3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 79 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti TL. Geri Ödemesiz TL. Geri Ödemeli Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır.

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. KOSGEB DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler KOBİ Proje

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu nedir? Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kurulmuş ve buna göre faaliyet gösteren bir kredi kefalet

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ. Mehmet CANDAN Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ. Mehmet CANDAN Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. KOBİ PROJE II. TEMATİK PROJE III. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ IV. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

"Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden."

Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden. "Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden." Kuruluş Amacı Küçük ve orta ölçekli işletmelere banka kredisi kullanımında kefil olarak işletmelere

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEKLERİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

Büyüklüklerine Göre KOBİ ler. Net Satış (Milyon TL) Mikro < 10 1 1 Küçük < 50 5 5 Orta < 250 25 25

Büyüklüklerine Göre KOBİ ler. Net Satış (Milyon TL) Mikro < 10 1 1 Küçük < 50 5 5 Orta < 250 25 25 { } 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 Milyon TL yi geçmeyen ÖLÇEK * Kaynak: 3143 sayılı Kanun Büyüklüklerine Göre KOBİ ler Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

KOCAELİ OSB HMM KOSGEB ALİ YAVUZ KOBİ UZMANI. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOCAELİ OSB HMM KOSGEB ALİ YAVUZ KOBİ UZMANI. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KOCAELİ OSB HMM KOBİ UZMANI ALİ YAVUZ 1 KOSGEB in AMACI Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini artırmak İşletmelerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla.

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla. Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar -Ge Projelerinin Desteklenmesi (Link) Hibe Kimler Başvurabilir Üniversite *UDHB nin sorumlu olduğu alanlarda Ar-Ge projesi yürüten üniversiteler

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER www.kosgeb.gov.tr Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE AR-GE VE YENİLİKÇİLİK YATIRIMLARINDA SAĞLANAN DESTEKLER BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 21/11/2012 İçindekiler 1. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Sanayi. Hizmet ve Ticaret

Sanayi. Hizmet ve Ticaret KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS 2015 ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI İstanbul Ticaret Odası 02.11.2011 Dr. Serhat ÖZTÜRK KOSGEB Boğaziçi Hizmet Merkezi % 1,80 % 2,80 % 10,30 % 3,90 % 10,40 % 3,50 % 4,00 % 1,30 % 7,50 % 1,50 % 1,30 % 5,50 % 6,10

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ KOBİ ler ve KOSGEB KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihsyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ Hamit SUCU Aralık 2012 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER http://www.angikad.org.tr/wp-content/uploads/2011/02/kosgeb- Destekleri.ppt YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Ayşe Yeşim ÇEPNİ KOSGEB Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Müdürü 17 Şubat 2011, ANKARA Kapsam

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM Veysel VURAL Erzurum Müdürü Kasım 2016, ERZURUM Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ Mehmet CANDAN Mayıs 2011 KOBĠ TANIMI Küçük ve orta büyüklükte iģletme (KOBĠ) Ġkiyüzelli kiģiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ ve KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

AR-GE TEŞVİKLERİ ve KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI AR-GE TEŞVİKLERİ ve KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI İÇERİK AR-GE TEŞVİKLERİ ve HUKUKSAL SÜREÇ FİKİRDEN UYGULAMAYA GEÇİŞ AR-GE nin FİNANSMANI KOSGEB ve KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 2 AR-GE TEŞVİKLERİ ve HUKUKSAL

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR Arif KÜNAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR Enerji ithalatına ödenen paranın % 10 u ile ( yaklaşık 5 Milyar $) sanayide ve binalarda yapılacak iyileştirmeler ile birkaç yıl içinde; Her yıl en az 10-15 milyar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB Türkiye nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır. 1 İNKÜBATORLER, Kendi işini

Detaylı

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ İŞLETME KREDİLERİ Bankamız reel sektöre kalkınmadaki önemi ve ülke ekonomisindeki yerine uygun olarak gerekli özeni daima göstermiştir. Bu amaçla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm kredi türlerini uzun

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var 0 HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var İMKB / (GİP) Kotasyon Koşulu yok!!! 1 Borsa kotasyon şartlarını henüz taşımayan, gelişme ve

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR. Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015

HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR. Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015 HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015 Halka Arzın Tanımı Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

KOBİ LER İÇİN YENİ DÖNEM, KOSGEB DEN YENİ DESTEKLER HAZİRAN 2010

KOBİ LER İÇİN YENİ DÖNEM, KOSGEB DEN YENİ DESTEKLER HAZİRAN 2010 KOBİ LER İÇİN YENİ DÖNEM, KOSGEB DEN YENİ DESTEKLER HAZİRAN 2010 KOBİ lerin en büyük sorun finansman sıkıntısı. 1 Erdem ALPTEKİN Finansman sıkıntısının ardından bilgi eksikliği ve firma yöneticilerinin

Detaylı

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KGF ; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017 KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI Kasım 2017 1 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 29/4/2014

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı Girişim Sermayesi Destekleme Programı Gerekçe BTYK 23. toplantısında alınan 2011/103 no lu «Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞILIKLAR TEBLİĞİ 20 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26588 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA

Detaylı