Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr"

Transkript

1 Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr 2 Bu ihracct bilgi dokiimant Sermaye Piyasast Kurulunca 1 L1iJ.2.4arih ve 111 sayt lie onaylanmottr. Bu ihracct bilgi dokiimant cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclanna iliskin ihrac tavant TL olarak belirlenmistir. Bu ihracct bilgi dokiimam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan, halka arz yoluyla ihrac edilebilecegi gibi halka arz edilmeksizin de satisa sunulabilir. Bu ihracct bilgi dokiimant, sermaye piyasast aract notu ve tizet lie birlikte gecerli bir izahname olusturur. Bu nedenle, sermaye piyasast araclanna iliskin yatinm kararlan ihracct bilgi dokiimant, sermaye piyasast aract notu y e iizetin bir butfin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. ihracct bilgi dokiimanmin ilanindan soz konusu dokiiman kapsammda halka arz islemini gerceklestirmek icin Sermaye Piyasast Kuruluna onaylanmak amackyla sermaye piyasast aract notu sunuluncaya kadar gecen sure boy unca bu ihracel bilgi dokiimanimn giincellenmesi gerekmez. ihracct bilgi dokiimantnin onaylanmast, ihracct bilgi dokiimaninda yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiilii anlamma gelmeyecegi gibi, ihrac edilecek sermaye piyasast araclanna iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihracct bilgi dokilmant cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclanna iliskin ihraccimn yatinmcilara kart olan odeme vukumluiugu, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altma almmamishr. Bu ihracci bilgi dokiimant cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan farkh ozelliklerde ihrac edilecek olup, her ihraca iliskin kosullar, ihracin ozellikleri, ihrac tutan, sans surest y e esaslan gibi bilgiler ihractan once Ilan edilecek olan sermaye piyasast aract notu ve iizet araciltglyla kamuya duyurulacakhr. Bu ihracct bilgi dokiimant ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasast aract notu ve iizet, ortakhgumzin ve halka arida satisa aractlik edecek Seker Vattnm Menkul Degerler A.S.'nin adresli internet siteleri lie Kamuyu Aydinlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yaynnlannustir. Aynca basvuru yerlerinde incelemeye actk tutulmaktadtr. Sermaye Piyasast Kanunu(SPKn)'nun 10'uneu maddesi uyannca, izahnameyi olusturan belgeler y e bu belgelerin eklerinde yer alan yanlis, yantittct ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihracct sorumludur. Zarann ihracculan tazmin edilememesi eya edilemeyeceginin actkca belli Imam halinde; halka an edenler, ihraca aractlik eden lider yetkili kurulus, varsa garantor ve ihraccmin yonetim kurulu iiyeleri kusurlanna ve durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yfikletilebildigi Olciide sorumludur. Bagimstz denetim, derecelendirme ve degerleme kuruluslan gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer almak fizere haztrla Ian haztrlayan kisi ve kurumlar da hazirladtklan raporlarda yer alan ve eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri cercevesinde sorumludur. a... c,. a 3 Kagn 2013 v It l. 1 T. 4' a &. * It, s * 4 N 4 e St f

2 GELECE6E YONELIK AcTIKLAMALAR Bu ihracci bilgi dokfimam, "diisfinfilmektedir", "planlanmaktadir", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelecege yonelik aciklamalar icermektedir. Bu tfir aciklamalar belirsizlik y e risk icermekte olup, sadece ihracci bilgi dokiimaninin yayim tarihindeki iingiirfileri ve beklentileri gostermektedir. Bircok faktor, ihracomn gelecege yonelik aciklamalarm ongorfilenden cok daha farkh sonuclanmastna vol acabilecektir. i CINDEKiLER 1. IFIRAccl BILGI DOKOMANININ SORUMLULUOUNU YUKLENEN KISILER 6 2. BA6IMSIZ DENETOLER 7 3. SKILIVII$ FINANSAL BILGILER 7 4. RISK FAKTORLERI 8 5. IHRACSI HAKKINDA BILGILER 6. FAALIYETLER HAKK1NDA GENEL BILGILER GRUP HAKKINDA BILGILER EGILIM B1LGILERI KAR TAHMINLER1VE BEKLENTILERI MARI YAPI. YONETIM ORGANLARI VE CST DCZEY YONETICILER YONETEVI KURULU LTYGULAMALARI ANA PAY SAHIPLERI IHRAccININ FINANSAL DURUMU VE FAALIYET SONKLARI HAKKINDA BILGILER DICiER BILG1LER NENILI SO/LESMELER IJZMAN RAPORLAR1VE CONCO K1SILEJTEN ALINAN BILGILER INCELEMEYE AC:1K BELGELER 13 asi g t

3 K1SALTIVIA VE TANEVILAR Kisaltma Tamm Anonim Sirketi BDDK Bankaeilik Dtizenleme Ye Denetleme Kurumu Borsa Istanbul veya BIAS Borsa Istanbul A.S. BSNIV Banka y e Sigorta Muamele Vergisi CNC Computer Numerical Control (toma tezgaht) DIBS Devlet ie Borelanma Senedi FUR. EURO ya da AVRO Avrupa Birligi Oyelerinden 17'sinin Kullandigt Ortak Para I3irimi FIDER Finansal Kiralama Demegi GM Genel Mildtir GMY Genel Mud& Yardimeist GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine TUrkiye Cumhuriyeti Hazine Mtistesarligi ISIN Uluslararasi Menkul Ktymet Tammlama Numarasi i I K lera Iflas Kanunu KAP Kamuyu Aydinlatma Platformu Kurul veya SPK Sermaye Piyasast Kurulu MKK Merkezi Kayit Kurulusu A.S. Sekar Oto Ltd. Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tasimacilik Hizmet y e "Ficaret Ltd. Sti. SGM K Sabit Getirili Menkul Kiymet Seker Yattrim/ Aract $eker Yattrim Menkul Degerler A.S. Ku rum Sirket/ Seker Leasing $eker Finansal Kiralama A.S. TC Ttirkiye Cumhuriyeti 11, Turk Lirasi TMSF Tasarruf Me y duati Sigorta Fonu TP Turk Parast TTK Turk Ticaret Kanunu TTSG Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesi UFRS Uluslararasi Finansal Raporlama Sistemi USD ABD Dolan V.U.K Vergi Usul Kanunu VTNIK Varlik Teminath Me 1 metler YK YOnetim Kurul YP Yabanci Para 17?-"n

4 I. BORSA CORUSU Borsa Istanbul A.S. - nin Sermaye Piyasast Kurulu Ba;kanlii'na muhatap tarih y e vazisinda; Borsami: YOnetim Kuruhmun tarilili toplannstuda *ketin haiku arzyoluvla ve veva haiku an: edihneksi=in nitelikli yanruncilara.sattimak ihrac edileeek TL Infarct kadar hot-outwit' araclartndan. - Haiku edilecek bona ve, veva tahviilerin, Kotasvon Yonettneliki 16. maddesinin (b) ye (c) bentlerinde belirtilen. trtlartn, her bir serinin haiku arzinda,saglanntast y e san.}. sonuelarinin BOrS(111-11:(1 ultittrilindst kaydivla Bona kotuna almarak Borsa Genel (map cercevesinde Kamuyu Aydinlanna PlatfOrmunda (K - AP) japilacctk duyttruvu Lleven ikinci is gnminden inbaren Borclarima Araelart Phasasi Kevin Alun Salim Pazurt 'Fula i,slem got-mere bagalabilecegi. - Soz konusu botw ve/veva tahvillerin haiku cur: izahname.sinde yer cdacak Borsannz gortip. inden.sonra gehnek "41iu Borsa Istanbul Gorii0), Borsa Istanbul A.5. Yonetitn Knrulunun verece,t;i karara donak herhangi bir taahlnit ya da baklaymilk olupurinamak.sarn y la..sadece SPK nut gori4 talebine cevap vermek amactyla stntrh ohnak iizere mevcut bilgi ve belgeler dikkate ahnarak hazirlainnwir. lybu Borsa Istanbul A.,5". gorwine dayandarak ahnacak kararlar sonucu dogabilecek =circular nedeniyle Borsa lstanbul'un herhangi.corunifulnn bulunniamaktadir. - iladesinin de yer ahnasi husustarinin Kuruhunrza bildirihnesine karar verihni.yhr. denilmektedir. isbu Borsa Istanbul Gorfisil, Borsa Istanbul A.S. Yonetim Kurulunun verecegi karara diiniik herhangi bir taahhiit ya da baglayacillk olusturmamak sarhyla, sadece SPK'nm Orris talebine cevap vermek amaciyla smirk olmak iizere mevcut bilgi ve belgeler dikkate ahnarak hamlanmistir. isbu Borsa Istanbul A.S. gorfisiine dayamlarak ahnacak kararlar sonucu dogabilecek zararlar Borsa istanbul'un herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. r 4, sx Kam

5 I L Di6ER KURUMLARDAN ALINAN GORC$ VE ONAYLAR Bankacilik Dtizenleme Ye Denetleme Kurumu'na basvurulmus olup, Kurum goriisli 29/07/2013 tarili y e B sayili yazi ile bildirilmistir. Bildirilen gorils asagidaki gibidir: Uzere, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring Ye Finansman Sirketlerinin Kanunu (6361 say!!! kanun) ile Finansal Kiralama, Faktoring Ye Finansman Sirketlerinin Kurulus 'Ye Faaliyet Esaslari Hakkindaki yonetmelikte (Yonetmelik) finansal kiralama sirketlerinin sermaye piyasasmda bonoltalwil ihraci yoluyla borylanmalarma smirlama getiren herhang,i bir hukqm yer almamaktadir. Bu kapsamda Sirketiniz taratindan soz konusu bono/talwil ihracinin gereeklestirilmesinde sayili Sermaye Piyasasi Kanunu y e diger mevzuat hakiimleri saki' kalmak kaydiyla, 6361 sayili Kanun y e Yonetmelik hukurnleri acisindan bir sakinca bulunmamaktadir.- 13 Xas:m

6 1) ihraccl BiLCi DOKUMANININ SORUMLULII6UNU YUKLENEN KISILER tianuni yetki y e sorumluluktarumz dahilinde y e giire y imiz cerce y esinde bu ihraco bilgi dokiimam Ye eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kistmlarda bulunan bilgilerin ye verilerin gercege uygun oldugunu y e ihracci bilgi dokumanmda bu bilgilerin anlamml degistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamas) icin her türtü makul iizenin giisterihnis oldugunu hey an ederiz. thracci Seker Finansal Kiralama A.S. Yetkilisi Sorumlu Oldugu ihracci BILGI DOKUMANININ TAMAMI Halka Arza Araohk Eden Yetkili Kurulus Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. Sorumlu Old ugu Kamm: RAcc1 BILGI DOKUMANININ TAMAMI

7 2. BA6IMSIZ DENETOLER 2.1. Bagimsiz denetim kurulusunun tiearet unvam, adresi y e sorumlu ortak basdenetvinin ad' so rad': Unvani : Mila Akis Bagnnstz y irlik A.S. Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Sorumlu Ortak Basdenetvi : Erdal Tikmak Adresi. Beykoz Kavacik Rilzgarli Istanbul Bahce Mah. Ka y ak Sok. No: Bagimstz denetim kuruluslarinin/sorumlu ortak basdenetcinin gores den alinmasi, gorevden cekilmesi ya da degismesine iliskin bilgi: Yoktur. 3. SEciLMiS FiNANSAL BiLGiLER 3.1. Seker Leasing Ozet Konsolide Bilancosu Sirkerin 2011 Ye 2012 yil sonu ile tarihi itibariyle temel Hance, biiyukliiklerine a*agida yer verilmektedir: ' Diinem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL AKTIF KALEMLER GERcEUE UYGUN DECiER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 35 BANKALAR SAT1LMAYA HAZIR FINANSAL : VARLIKLAR (Net) KIRALAMA i$lemlerinden ALAC7AKLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) ERTELENMIS VERGI VAR1.16I )I6ER AKTIFLER AKTIF TOP LAMI r PASIF KALEMLER HUM SATIM AMA(11 TOREV FINANSAL ; YUKOMLOLOKLER AL1NAN KRED1LER IIIRAc FDILEN MENKUL 1 KIYMETLER(Net) MUHTELIF BOKLAR DIGER YABANCI KAYNAKLAR ' ODENECEK VERGI VE YOKOMLOLOKLER t- )NI;.4 A Se t2n / Kawn 2013

8 BOW; GUAR VE K.ARSILIKLARI , ERTELENMIS VERGI BORCU I OZKAYNAKLAR Ana Ortaklia Ait Ozka n naklar Azinlik Paylari PASTE TOPLAIVII j Seker Leasing Konsolide Gelir Tablosu $irket. in 2011 y e 2012 yillart lie y e donemi secilmis gelir tablosu kalemlerine asagida yer verilmektedir: ' Donem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL ESAS F.AAL1YET GELIRLER ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) DI6ER FAALIYET GELIRLERI FINANSMAN GIDERLERI (-) TAKIPTEKI ALACAKLARA!OWN OZEL KARSILIKLAR (-) )I6ER FAALIYET GIDERLERI (-) NET FAAL1YET K./Z SIIRDURCLEN FAALIYETLER VERGI ONCESI K/ SORDCIRETEN FAALIYETLER VERGI KARSILICJI (+1-) SCIRDCROLEN FAALIYETLER DONEM NET K/Z ANA ORTAKLIK DISI (KAR) / ZARAR NET DONEM KARI/ZARARI Yatirimci, yattrim karat-int vermeden once ihracctmn finansal durum ve faaliyet sonuclarma iliskin ayrinttli bilgilerin yer aldikt isbu ihracct bilgi dokiimannun 13 nolu boliimunii de dikkate almaltdir. 4. RISK FAKTORLERI isbu ihracct bilgi dokiimant cercevesinde ihract vaptlacak olan borclanma araclarma iliskin ihraccmin vattrimcdara kart olan Menu viikiimliiiiikii herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altina ahnmamis olun, yattrun kararman, ihraccmin finansal durumunun analiz edilmesi suretivle verilmesi gerekmektedir ihraccintn Borclanma Araclarma iliski Yerine Getirme Giiciinii Etkileyebilecek Riskier Kredi Riski: Kredi riski. karsilikh iliski icinde olan t vukurnlulugunu yerine getirernemesi sonucu riskidir.. *AG r/( , lam 2013, ibir finansal araca iliskin olarak in finansal acidan zarara ugramast

9 Sirket. ilikide oldugu taraflann vukumlulugunu zamaninda yerine getirememesi durumunda maddi kayiplara maruz kalabilir tarihi itibari ile Sirketin vadesi gee-en alacaklannin toplaim 32,3 milyon TL seviyesinde bulunmakta olup, bu alacaklar icin 16,6 milyon IL karstlik Kredi risk yo i aunlasmasi belirli sirketlerin benzer is alanlannda faaliyette bulunmastyla, ayrn cografi bolgede yer almastyla veya ekonomik, politik y e bunun gibi diger kosullarda meydana degisikliklerin bu sirketlerin sozlesmeden dogan yükumluluklerini benzer ekonomik kosullar cercevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yogunlugu. Sirkerin belirli bir sanayi koluna veya cografi bolgeye etkinlik saglama konusundaki performansina iliskin c4ostermektedir itibariyle Sirkerin leasing faaliyetleri kredi riskine konu alacaklann toplami bin TL'dir. Bu alacaklar icinde en buyak paya sahip olan sektorler tarihi itibariyle strastyla finansal kuruluslar (% 21,38), insaat (% 17,89) Ye maden-metal y e kimya endiistrisi (% 17,66) sektorleridir. ( Bin TL) 31 Aralik Aralik 2012 Tarim Havvancilik 0,00% 0,93% HT3Agisavar 0,00C, 1,16% 30 Haziran 2013 Kiralama islemlerinden Alacaklar Takipteki Alacaklar Faaliyet Kiralama Alacaklari(*) Toplam Faaliyet kiralama alacaklan Sekar Oto Kiralama Ltd. Sirketine ait olup konsolide edilmistir. Finansal kiralama alacaklannin sektorel dagalimi asagidaki gibidir: 31Aralik AraIlk Haziran 2013 Finansal Kuruluslar 3,21(.7c 11,9.5% insaat 21,38% 9,32%, 19,66% Maden-metal 17,89(3n ye kim 23,97% a endiistrisi 21,68% 17,66% Makine Ve Techizat 4,81% 4, 9?% Turizm 7,40%, 3,63% 3,89% 5, 71 icecek Yiyeeek %, 7,0 7 7,65% 7.07% SaOik Ve Sosyal Kuruluslar 3,51%, 2,91%, Nakliyat 29,39% 5,92% 5,05% Elektronik 0,00% 3,96% 1,39% Tekstil 6,42%, 0,75% 3,73% imalat Sanayi 4,37% 1,35% rr 1 16% * J.. * c7 0,7 6to 0,6 / 3Agisavar 0,00C, 1,16% 0,6 / 1.3 Sirketin kredi riskine maruz kaldigi baslica finansal durum tablosu kalemleri asagidaki gibidm S S 'V '

10 Saulmaya hazir Imansal varliklar 13ankalar Sigorta alacaklart , y e itibariyle maruz kahnan kredi riski tablosu Alacaklat Finansal.Alacaklan Kitalatna 1.aalivet Alacaklari kiralarnast 1-laziran k0i Taral Diger Tataf Ili;kili Taraf Hankalardaki Mcvduat Raporlama tarihi inhari n la Marti/. kalinan azaini kredt risk] (*) Vadesi g ,29, )41),arliklaim ecineini;ai net da deget dunkiu0inie ugrainann) finansal dullel deheri 35, Vadesi cecilll 5 ancak deer d4riklugune ugrainami Narliklarin defter cleferi dtiitklugune tigtaamt a arhklarm net defter degerleri Video (hull defter degert) Deger (16.635) -Net degerm tenimat as In guvence altma aliiinn kismi i** (*) " rmarin mar belirletunesmde. vadesi aecinemrs al degcr man ditsuklonme terninatlar gibi tiqrayan kredi gtivenirldiginde varliklarm temmat arti tutarlarmt saglayan da unsurlar icerrnektedir clikkate ainunannstm Alacaklar Finansa( Alacaklart Kiralama Alacaklari Kiralamasi I Atalik 2012 I li;kili raraf Diger Taal' Ili*ili 'karat' liankalarclaki 1Zaporlaina tariln Itibarra la mar uz kalinan azarm kredi riski (*) Video at liklarm gectnenti net defter a a degeri da deger ditslikliigime tigramainis Imansal Vades n,z,:cini; ancak de g er dt1;(1k1ligiine ligramaim; a arid lain! \ t degeu De g er dli;itkingtine ugrayan Iarliklatin net defier degerlert Video,, eci»1; (hriit defter deger it De g er di:1;01:1 4,M (-1 (15.(167) -Net degerin temmat as de griaellee Illtina altimil*kisint (") l 1 e i e i Meyduat Sigorta laeaklart 1.1) Sigorta Alacaklari n)08 5)8 *) Lutarin helirlenmesinde alinan temmatlar gibi kredi g Un eninlu li g inde arti5 saglayan unsurlar dikkate aluunanustir rutar adesi gecnienhl 5 deạer dusukluginte ugrayan varliklarm terninat tutarlarnn du icermektedir. Raporiania tanlit itihaila la!nue/ kalinan azami hied] risk] ("I sarhklai dezi geymerni* in net defier ạ a da deger citi;likltigane ugramaini* finansal Vadesi gecitri; ancak deoei IttitkIuiuie tic!ramamis a arliklatin diet deceit Alacakla Finansal Kiralama Faaliyet Kiralamast Alacaklart Alaeaklari F3ankalardaki Ii 1 kili l aral [.)1gei Fatal 11!.;kilt ktral Meydriat 13 kasirp III ( ) :92s 10

11 )e:, :et 4,.r.le an \ arid:lain net defter de rleri 17.97s -Vadess gecini* [hint deftel dotn» ,, )c4er,insitkinii (-1 t14.261) NQt do;:cini tennniit es de tieenee duet ii uni kistm 24.30S *) I warm behrlentuesinde ii wan tontnatlar gibi kredi eu enirliltg. r inde.,irt);; saf:dayan unsurlar dikkate ahnniamistir ) hoar n adesi gecincini deer dik;ukitigtine an varliklann temmat tutarlartm da icermektedir Piyasa Riski Piyasa riski; piyasa fiyatlanndaki ahm saum harcketfilige hesaplannda bagh izlenen olarak finansal meydana araclara gelebilecek i1ikin pozisyonlann degisikliklerden degerinde. Sirker in maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. Sirket; para piyasalan dolayi araclannm ahmi ve satuni lie gen ahm veya tekrar satim taahhtidti islemleri, y e sermayc efektif piyasalan de y kambiyo islemleri. klymeth maden ile bunlara veya emtiaya dayah sozlesmelerin ahmt e dahil islernlerine bagh olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir. satmu Piyasa Riski unsurlan asagida siralanmisur: degerinde, Faiz oram riski; faiz ahm oranlanndaki sahm hesaplannda hareketfilige izlenen bagh finansal olarak araclara meydana ifiskin pozisyonlann degisikliklerden dolayi maruz kahnabilecek zarar gelebilecek pozisyonlann.1 fisse senedi degerinde, pozisyon hisse riski; senedi alim sahm fiyatlanndaki hesaplannda hareketlilige izlenen finansal bagh olarak araclara meydana iliskin gelebilecek degisikliklerden dolayi maruz kahnabilecek zarar olasthichr. Kur riski; finansal durum tablosu ici ve &viz cinsi pozisyonlann degerlerinde. finansal ddviz kurlanndaki durum tablosu hareketlere dist hesaplarda bagh izlenen meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi maruz kahnabilecek zarar olasthgtdir. olarak degerlerinde. Fmtia riski; emtiaya emtia fiyatlanndaki ve emtiaya da hareketlere n,ialt tarev finansal bagh olarak araclara meydana ifiskin gelebilecek pozisyonlann degisikfiklerden dolayi maruz kahnabilecek zarar olasdigichr. fiyattan Takas riski: belli herhangi bir vadede bir teslimini menkul konu kiymet. alan doviz ve her veya iki emtianin tarafin yukumlüluklerini sozlesmede ongortilen yerine getirmesini ongoren islemlerde, vade tarihinde de takas / teslim vadede fiyat v.erceklesmemesinden degisikfikleri nedeniyle dolayi maruz isleme kalmabilecek konu menkul zarar loymet, olasihgtchr. &viz veya emtia tizerindeki oramndaki Faaliyetleri dellisikfikler nedeniyle Sirket, ile iigili doviz olarak kurundaki thiz riskine hareketlifige ve net bagh finansman olarak ihtiyaclanm doviz riskine, sagla faiz saci..lanamadigma ifiskin olarak likidite riskine maruz kalmaktachr. fhaliyeti bulum-namaktadir. spektilatif amach finansal arao yoktur ve bu ttir araclann ahm-satini ile It 51rket dtizeyinde karsilasdan piyasa riskleri, duyarhhk analizleri esasma gore Olctilmektedi 3 tasn 13/1 #44.Y I.

12 Likidite Riski finansman Likidite riski kaynaklarmin g enel olarak. bir bulunamamasina kurulusun net finansman sebep olabilen ihtiyaylarini piyasa saglayamama bozulmalart riski ile olup, derecesindeki dtistislerden kaynaklanabilir. SOz konusu risk, hem finansman maliyetlerindeki kredi beklenmeyen aktitlerininkilere aruslara uygun sekilde iliskin riski. yapilandiramarna hem Seker riskini. Leasing'in hem pasitlerinin de likidite baskilari vade tarihlerini odeme vokumlüluklcrini zamaninda Ye makul bir fiyat tizerinden karsilayamaz durumda nedeniyle riskini iyermektedir. olma $eker etmektedir. [easing. Fon n. urtici saglamada Ye bankalar karsilasilabilecek ve finans kuruluslarindan sorunlar Sirkef kisa, in orta finansal Ye uzun durumunu vadeli fon olumsuz temin alacaklarinin yondc etkileyebilir. c."/0 51'i 30 Haziran uzun vadeli, 2013 % tarihi 49lik itibariyle kismi ise Seker (1 yildan Leasing'in az) kisa toplam vadeli finansal alacaklardan kiralama olusurken 56'si kisa kredilerinin vadeli geri % kalan kismi kisa vadeli ise uzun geri vadeli kalan tahvillerden kismi ise uzun olusmaktadir. vadeli kredilerden; tahvillerin kredilerin Leasing sektorande vadesinin ise finansal ktsa olmasi kiratama nedeniyle alacaklarinin sektor vade vade uyusmazligt yapisi uzun, riski buna ile karsilik karsi karstya alman alinan kalmaktadir. kredilerinin Seker y adesinin Leasing'in 423 finansal gun olmasi kiralama sirket alacaklarinin iyin vade uyumsuzlugu ortalama vadesi riski yaratmaktadir. 733 On iken Likidite tablosu Odeme Sirket'in vadeleri varliklart likidite tizerinden tablosunda tahsil gosterilmektedir. edilecek ve yükümlülükleri iizerinden odenecek faizler ile I Kayitli uyarinca Sozlesme tzim ' ciki.$1ar nakit 3 aydan 3-12 r_ Degeri (14-1I+III+IV) toplami arasi ay 1-5 arasi Yil yildan 5 uzun Kisa (I) (II) (III) (IV) allazira Sozleme li y armca Vadeler TI., Ttirev Olmayan Finansal Varliklar: Bankalar Finansal Faaliyet Kiralamasi Kiralama Alacaklari Alacaklari (*) I Sitzorta Prim Alacaklari Toplam Varliklar Turev Olmayan Finansal Yilkumltiliikler: Alman Krecliler ihrtic Edilen Menkul Kiymetler Mithtelif Kaynaklar Borclar y e Ditler Yabanci Toplam Yilkiim1010kler ( kiralama ) Finansal islemlerinden kiralama alacaklart alacaklar tutarma dahil yapilinakta olan yatirimlar, verilen a y anslar y e takipteki '1 3 1{,z51\ g3% * PV 1 I 1 woo"' irketin Haziran toplam 2013 varliklarinin itibariyle Sirketin hire y bin niteliginde I'L - si tinansal olmayan kiralama toplam varligi alacagindan bin olusmaktadir. 144:,ani..,

13 %/arid:ian bin vadeler IT'si 3-12 actsmdan ay arasi, incelendiginde bin toplam IL - si 1-5 varliklarm yil arast y e bin bin TI2si TUsi 3 aydan ise 5 kisa, uzun vadeli alacaklardan olusmaktadir. yildan viikumhiltigiin irketiii buna karstlik bin toplam TL'si ahnan kredilerden. bin - FL tutarmda bin yukum1ü1uu Trf si ihrac bulunmaktadir. edilen tahyillerden Flu olusmaktadtr. ilsi 3-12 ay arast Sirketin y e toplam bin yaktimlultiguntin TL'si 1-5 vii arast uzun vadelidir. bin TL'si 3 aydan kisa, bin $irket odemelerini kredi. sozlesme ihray edilen y adelerine menkul gore kiymetler, gerçekletirrnektedir. muhtelif borylar y e diger yabanci kaynaklar Kayttli it Sozlesme y arinca nakit 31 Aralik 2012 Bin TL Degeri g rls (I+II+III+IV) toplamt rcikislar, aydan 3-12 arast ay 1-5 arast yil yildan Kisa (I) (II) (III) i 5 ULM] Sozlespe Uvarinca Vadeler (IV) 'Fure y Olmavan Finansal Varliklar: Bankalar Finansal Kiralatna Alacaklart (*) Sigorta Faaliyet Prim Kiralamast Alacaklart Alacaklart Toplam Varliklar 'Fure Alman y Olmayan Krediler Finansal Yuktimlilliikler: Muhtelif Ihrac Edilen Borclar Mcnkul Ye Diger Ki y metler Yabanct Kavnaklar Toplam YfikiimItiliikler (*) kiralama Finansal isletnlerinden kiralama alacaklart alacaklar tutarina dahil edilmetnistir. yapilmakta olan yattrimlar verilen avanslar y e takipteki Kayi t h uyarmca Sozlesme giris /ciktslar nakit 3 aydan Aralik 2011 Bin TL Degeri (I+II+III+IV) toplami arast ay 1-5 arast yil.yildan 5 uzun Sozlestne Dyarinca Vadeler Kisa (1) (II) (III) (IV) "Fure Bankalar y Olmayan Finansal Varliklar: Finansal Kiralama Alacaklart (*) Faalivet Kiralamast Alacaklart Si g orta Prim Alacaklart Toplam Varliklar 'Fure y Olmayan Finansal Yiiktimhiliikler:. A linan Krediler _4 Muhtelif Kaynaklar Borclar ve Di g er Yabanct Toplam Yiikiimliiltikler e (*) kiralama Finansal islemlerinden kiralama alacaklart alacaklar tutarma dahil edilmemistir. yapilmakta olan yattrunlar. y erilen avanslar ve takipteki A 3 wn AIM,

14 Faiz Oram Riski Sirkerin sabit y e btrakmaktadir. Sirketin degisken 30 faiz Haziran oranlart 2013 Uzerinden itibart ile borclanmast, finansal kiralama sirketi faiz alacaklarmin oram riskine y e maruz kredilerin tamami sabit faizlidir. alinan Faiz rani Duvarliligi A.sagtdaki baslangtcmda duyarlilik ongortilen analizleri faiz rani raporlama degisikligine tarihinde gore maruz belirlenir kalman faiz Ye turn oram raporlama riskine Ye donemi mall yilm dali2alanma boyunca sabit senaryosu tutulur. Sirket tizerinden yonetimi, yapmaktadir. duyarlilik analizlerini Soz konusu faiz tutar. oranlarinda Sirket 100 icinde baz puanlik List dtizey bir onetime yapilan raporlamalarda da kullantimaktadir. dagiliminin Sirketinin kullanmis farkli olmast oldugu nedeniyle krediler faiz ile ve kullandirans tiyat degisim oldugu riski tasimaktadir. fonlarm y adeleri ve para birimi daha 30 Haziran ytiksek 2013 olup tarthindeki diger turn degisken degiskenler faizli sabit araclarm kalsaydi, yeniletne vergi tarihlerindeki oncesi donem faizi kart baz TL puan dtistik olacakti. Faiz oranlart 100 baz puan dust:1k olsaydi, vergi Oncesi donem kart daha daha fazla olacakti. TL Faiz Pozisyonu Tablosu Bin TL 31 Aralik Arabic Haziran 2013 Sabit Faizli Finansal Araelar Hankalar Finansal Kiralama Alacaklari* Faaliyet Kiralamasi Alacaklan Alun Sam Amacli Finansal YtiktimItiltikler Alman Krediler ihrac Edilen Menkul Kiymetler Degisken Faizli Araelar ihrac Edilen Menkul Klymetler (*) Yukaridaki dahil tutarlara kiralama konusu yapdmakta olan yatirunlar ve kiralama iiernieri icin verilen avanslar Kur Riski Yabanct faaliyetlerinin para y cinsinden e tinansman islemler, anlasmalarmm kur riskinin nakit olusmasma aluslarmin sonucunda sebebiyet vermektedir. nedeniyle zaman zaman doviz turev islemleri yapmaktadtr. ortaya 0:an 30 taratindan Haziran tutulan yabanci Haziran para 2012,31 varliklarm Aralik y e 2012 borclartn y e 31 kayith Aralik tutarlart 2011 tarihleri yabanci itibariyl gore asagidaki gibidir: para cins 13 Kam 2013

15 11 30.Haziran ) ABD Dolan (Bin) Avro (Bin) Toplam Bore (TL Karsiligi) (Bin)! Finansal Kiralama Alacaklart LK,. iralama i leinleri icin Verilen Avanslar ! Kiralama Konusu Yapilmakta Olan Yatirimlar Diger Aktitler Alma' Krediler (33.317) (24.014) ( ) y! MuMeiji' Borylar ve Diger Yabanci Ka naklar (2.875) (1.704) (10.069) H1 Bilanco Pozisyonu ri Bilanco Dist PozisNon (1.500) (3.000) (10.428) Net Yabanel Para Pozisvonu (144) y ('')30 krediler Haziran (Toplam tarihi TL) itibanyla konsolide finansal Bin tablolarda AB{) Dolan TP kolonunda ve 409 Bin A ro tutarindaki dovize endeksli alman I, Bankalar Aralik (*) ABD Dolan (Bin) Avro (Bin) Toplam Bore (TL Karsiligi) (Bin) Bankalar Finansal Kiralarna A lacaklart Kiralama i lemleri icin Verilen Avanslar Kiralama Konusu Yapilmakta Olan Yatirimlar Diger Aktitler /I\!man Krediler (39.056) (19.635) ( ) y Mulitelif Borclar e Diger Yabanct Kaynaklar (550) (1.439) (4.365) Bilanco Pozisyonu ! Bilanco DI*1 Pozisyon - (750) (1.764) Net Yabanci Para Pozisyonu (')31 (Toplam Aralik 2, tarihi konsolide itibarlyla. finansal 627 tablolarda Bin ABD Dolan TP kolonunda ye 575 sinitlandirilmt$tir. Bin Avro tutarindaki dovize endeksli alman krediler Toplam Bore 31.Aralik2011 (*) ABD Avro (TL Karstligi) Dolan (Bin) (Bin) (Bin) Bankalar Finansal Kiralama Alacaklari Kiralama i lemleri icin Verilen Avanslar Kiralama Konusu! Yapilmakta Olan Yatirtmlar Diger Aktiller Alinan Krediler (35.477) (18.968) ( Nil uhtelif Borclar ve Diger Yabanci Kaynaklar (156) (263) (9 t 13ilanco Pozisyonll Bilanco Di Pozisyon (500) (1.22 Net Yabanei Para Pozisyonu : 13 Kam C. et c,,n. 4/YASN 4 kl

16 (*)3 I Aralik 2011 tarihi itibanyla ABD Dolan tutarindaki dovize endeksli alinan krediler (Toplam TL) konsolide finansal tablolarda TP kolonunda sinitlandinlinistir. 30 Haziran 2013 itibariyle ABD Dolan. AVRO y e diger kurlardaki % 10. lik deer artist olsaydi Sirkerin toplamda bin TL kazanci olurdu. Bu para birimlerindeki % 10"1ik deer olsaydi $irket'in toplamda bin TL kaybi olurdu. ;UM) Dolan. AVRO ve di g er kurlardaki % 10-1ik artw Sirket'in ilgili yabanci paralara olan duyarbligi asaibdaki tablolarda gosterilmektedir., 30 Haziran 2013 (Bin TL) Yabanci Paranm Deger Kazanmasi Kar/ Zarar Yabanci Paran I 11 Deger Kaybetmesi Ozkaynaklar Yabanct Paranin Deger Kazanmasi Yabanci Paranin Deger Kaybetmesi A131) Dolarinin IL karsisinda % 10 degismesi halinde 1- ABD Dolan net varlik / ytikfiniltiliik (1.469) (1.469) 2- AB[) Dolan riskten korunan kisim ABD Dolan net etki (1+2) (1.469) (1.469) Avro'nun IL karsisinda % 10 degismesi halinde 4- Avro net varlik / yukilmliiltik (36) 36 (36) (36) 5- Avro riskinden korunan kisim Avro net etki (4+5) (36) 36 (36) 36 Di g er &Wiz kurlan TL karsisinda A) 10 degismesi halinde 7- Diger &Wiz net varlik / ytikumlultigil Diger doviz kuru riskinden korunan ktsim Diger doviz varliklar net etki : TOPLAM (3+6+9) (1.505) (1.505) 31 Arab& 2012 (Bin TL) Yabanci Paramn Deger Kazanmasi Kar/ Zarar Ozk naklar Yabanci Yabanci Paranin Paranin Deger Deger Kaybetmesi Kazanmasi Yabanci Paranin Deger Kavbetmesi ABD Dolannin TL karsisinda % 10 degismesi halinde I- A BD Dolan net varlik 1 ytikiimlnik (1.205) ) 2-.,\ BD Dolan riskten korunan kisim ABD Dolan net etki (1+2) (1.205) (1.205) Avro'nun "11 karsisinda % 10 de 6 ismesi halinde 4-.Avro net varlik / yilktimitiltik 958 (958) 958 (958) 5- Avro riskinden korunan kisim Avro net etki (4+5) 958 (958) 958 Di g er &Wiz kurlan TL karsistnda 9410 degismesi halinde 7- Diger doviz net varlik / yukumliiltigfi LS-,, Diger diiviz kuni riskinden korunan kisim ME 9- Diger dtiviz varliklar net etki - - T()PLAM (3+6+9) (2.163) (4631hi

17 31 Amid{ 2011 (Bin TL) Yabanci Paranin Deer Kazanmast Kar/ Zarar Yabanci Paranin Deer Kavbetmesi Yabanet Parantn Deer Kazanmast Ozkaynaklar Yabanct Paranin Deger Kaybetmesi z\ BD Dolannin 'FL karstsinda % 10 de g ismesi halinde I- ABD Dolan net varlik / yuktimitiltik 80 (80) SO (80) 2- ik 131) Dolan riskten korunan kisim ABD Dolan net etki (1+2) 80 (80) 80 (80) Avro'nun IL kar*isinda % 10 de g i wesi halinde 4- A \ ro net karlik / vtiktimitiliik 366 (366) 366 (366) 5- Avro riskinden korunan kisim - - -,-- 6- Avro net etki (4+5) 366 (366) 366 (366) Diger doviz kurlart TL karstsinda % 10 degiwesi halinde - 7- Diger doviz net varlik / vtikum Diger doviz kuru riskinden korunan ktstm 9- Dig- diiviz varliklar net etki - - TOPLAM (3+6+9) 446 (446) 446 (446) Sermaye Riski sahip 8irket'in olmamastm mevcut faaliyetlerini ifade eder. stirdurtirken finansal kayiplara karsin yeterli miktarda sermayeye seviyesinde bulunmaktadir. tarihi itibariyle Buna 8irketin karsilik Ozkaynak/Aktif sirketin Toplam rant Bore/Toplam % 15,39 ( , Aktif Oram % 84,07 18,33) ( , seviyede oltnast % sermaye 80,91) yeterliligi seviyesinde aeisindan bulunmaktadtr. risk tasimaktadir. $irketin yabanci kaynaklarmin yiiksek yilinda itibariyle Sirkerin % stratejisi, 18,51 ( : degismemekle % 24,77) birlikte, olarak ozkaynaklarin gereeklesmistir. net 30 borclara Haziran 2013, oram oram Haziran asagidaki gibidir. Aralik Buradan 2012 da e 31 Aralik 2011 tarihleri itibariyle ozkaynaklarm net borclara y aktiflerini fonlatnada yabanct kaynaga gortilecegi ihtiyac duymaktadir. tizere ytiksek bore pozisyonuna sahip olan sirket, (Bin TL) 2011/ / /06 Toplam Borclar Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri Net Borg Toplam Ozkaynak ozkaynak/ Net Boil! Omni 24,72 A 23,37 / "/0 yerilmistir. 8irketin yillar itibariyle ozkaynak, etkartihnts sermaye ye net kar rakamlart asagidaki tablo (B1n TL) 2011/ / /06 oz Kaynaklar c kart u rn Serma n,'e Donem Kart

18 N'ukandaki tablodan da g Ortilecegi tizere $irket oz kaynaklan yil sonu itibariyle bin ve 2012 yil sonu itibariyle bin TL iken, 30 Haziran 2013 itibariyle bin TL Operasyonel Riskier: Operasyonel risk; bunlann basansiz ytinittilmesinden ic stireclerin, sistemlerin kaynaklanan veya insan zarar kaynaklannin etme olastligidtr. yetersizlig,inden I stireclerinden yeya kay sistemlerindeki naklanan riskier. aksaklik hata y ve e anzalar, usulstizliiklerin personelin Ic kontrollerde stireclerle ilgili gozden sorunlan kaymast, ongoremeyip bilgi teknoloji aksakliklar ortaya ciktiginda gerekli onlemlerin zamaninda y bu e ortaya cikabilecek zararlan ifade eder. Aynca, deprem, yangin tarn ve olarak sel gibi alinamamasindan felaketlerden Otani teror saldinlan gibi di s etkenlerden dolayi Sirker in maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. veya nedeniyle $irket kendi maddi iç stireeleri. kayiplara personelleri maruz kalabilir. ve olasi harici olaylardan kaynaklanan operasyonel riskier itibar Riski: itibar riski; olumsuz dtistinceleri intisteriler, ya ortaklar, da yasal rakipler dtizenlemelere Ye denetim uygun otoriteleri da y rarulmamast gibi taratlann sonucu $irket kamuoyunda hakkmdaki kalabilecegi $ irkere duyulan zarar gti olasiligidtr. y enin azalmasi Sirkete ya da duyulan negatif kamuoyu gtivenin azalmast olusmasindan dolayistyla dolayi Sirket'in sirket maddi maruz kayiplara maruz kalabilir Strateji Riski: Strateji riski; faaliyetlerini etkileyebilecek baytime stratejisinin olast tehditlerin gereeklestirilmesinde, yeterince degerlendirilememesi, firsatlann belirlenememesi, buytime Sirket gereken (mali, fiziki, beseri y e teknik) altyaptnin ve organizasyon yapistrun yetersizligi icin unsurlanndan dolayi $irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligtdir Diger Riskier Nlevzuat riski Ttirkiye'de $irkerin kontrolti yerlesik, disinda Ttirkiye gelecekte Cumhuriyeti kanunlarda kanunlan ve mevzuatta ve mevzuatina yapilacak tabi degisiklikler olan Seker Leasing etkileyeceginden Sirkerin faaliyetleri ve finansal sonuclan iizerinde dogrudan veya dolayli sektorti olusturabilir. etki icra iflas Kanunu Hiikiimleri araclandir. ihract planlanan Bu nedenle Tahviller tah ihraccinin y il ihrac eden genel sirketin yukumluiügu anapara nite1iginde y e faizlerini olan Odeyemeyeeek teminatsiz borclannia gelme riski meveuttur. Tahvil, adi bore senedi htiktimlerine tabi oldugundan ihracci duruma meydana geldiginde yatirimcilar, borcun anapara y riski e edebilirler. Sirketin itlasi veya tasfiyesi halinde de, tasfiyeden faizlerini once gereginde borelar yargi yoluyla da tah hamileri hisse senedi hamilerinden once alacaklanni altriar. Tah y iller, Icra.odenecegi y e Was icin, Kan ta hfiktimleri bakimindan adi bore senedi hükmone tabidirler. Tahvil alacaklan, icra ye

19 Kanunu nun206. Maddesinin 4. Fikrasinda --Dordancti Stra" bashgt altindaki olmavan diger buttin alacaklar - arasinda ver almaktadir Finansal Kiralama Faaliyet Ortamt Riski Faaliyet ortami riski. hacim. man ve giderlerdeki dalgalanmalardan y e Sirkef in faaliyet 2Osterdiiai ortamdaki rekabetten kaynaklanan faktorlerin Sirket'in faaliyetlerini olumsuz etkilemesi riskidir. $irkef in masterileri pek yok sektorde faaliyet Llostennekle beraber, genet olarak bakildiginda bu mhsteriler leasing hizmetine yattrim harcamalan icin ihtiyac duymakta olup, yatirim hareamalan da genet ekonomik durum ile dogrudan baglantili olarak seyretmektedir. Bu aytdan global ekonomideki yavaslamanin etkisi veya dogrudan alkemizde ortaya ytkabilecek olumsuz ekonomik kosullar sebebiyle 5irket' in mhsterileri yatinm planlanni erteleme veya iptal etme yoluna gidebilirler. Bu durum $irket'in hacimlerini olumsuz etkileyebilir. Aynca, Sirkerin leasing sektorande rekabet iyinde oldugu sirketlerin veya leasinge altematif kredi urunleri saglayan bankalar y e diger finansal kuruluslann pazar paylannt artirma cabalan sonucu tiyatlamalarda olusabilecek basks sektordeki marjlar tizerinde olumsuz etkiye yol acabilin Sirket, fiyatlarini sektorde olusabilecek fiyat basktlan neticesinde di_istirtirse kar marjr kayiplanna, dtistirmedigi takdirde ise pazar pay! kayiplarina maruz kalabilir Global Kredi Piyasalartndan Kaynaklanan Riskier Bazi illkelerin kredi itibartna yonelik artan endiseler, global olarak borclanma maliyetlerinin artmasma yol acabilirken, dis piyasalar kaynakh ekonomik durgunluk tilkemiz ekonomisinde de yavaslamaya yol acabilir. Bu durum, Sirket'in hem finansman maliyetlerine, hem de is hacmine olumsuz yanstyabilin Bu tar olumsuz yansimalar, $irket'in faaliyet karliligi, likiditesi, finansman maliyetlerinde olumsuz etkilere yol acabilir. 5. IHRACCI HAKKINDA BiLG1LER 5.1. ihraeet hakkinda genet bilgi: $eker Finansal Kiralama A.$ yilinda 3226 sayili Finansal Kiralama Kanunu yerye y esinde Hazine ve Di* Ticaret Miistesarligi"ndan alman izni takiben. Tiirkiye'de faaliyet Ostermek Lizere kurulmustur tarihinde 3226 sayth Finansal Kiralama Kanunu"nun verine, 6361 Sayth Finansal Kiralama, Faktoring y e Finansman Sirketleri Kanunu kabul edilmistir. 21 Temmuz 2004 tarihinde paylannin halka arzini geryeklestiren Seker Leasing "in % 21,20"lik paylari halen Borsa Istanbul A.$."de islem gormektedir tarihinden itibaren Turkiye'de leasing sektoniniin kurulus Ye faaliyet esaslart Bankactlik Dazenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaratalmektedir. Bu dog,rultuda $irket faaliyetlerini tarih ve sayth R ete de yayinlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketlerinin Kurulu e4ii t star! flakkinda Yonetmefik" y e "90 c:.1raslin 13 hgtm 2011

20 Sayth vtinitmektedir. Wane Para Verme isleri Hakkmda Kanun Htikmande Kararname - cercevesinde Sirkerin tinansal kiralama ana faaliyet faaliyetlerinde konusu,.ytirtirliikteki bulunmaktir. mevzuat Leasing. htiktimleri sirketlerin cerce yatirtmlarinda y esinde yurtici menkul y e yurtdisi gayri men kul teminine yonelik ihtiyaclanni karstlamada kullantlan orta ve uzun vadeli Hr Ye onceden tinansman yatirimci n,-ontemidir. ile karsilikli Leasing islemlerinde, olarak belirlenen yatinm sartlar malt leasing y e sozlesmede sirketi taratindan yer alan satin kira alinir plant Ye karsiliginda ban olarak sozlesme yatininciya donemi kullandirilir. sonunda, Yattrimcinin sembolik butün bir bedel yiiktimltiltikleri tizerinden mtilkiyet yerine getirmesine devredilir. kiraciya Sirket. 29 Haziran 2007 tarihinde 1,00 TL nominal bedelle adet hissesine (/0 olductu Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tasimacilik Hizmet y e Ticaret Ltd. Sti. t nin 50) (-Sekar saltip ltd.). Seker adedini Faktoring toplam Hizmetleri 253 bin ABD A.S.'nin Dolan mtilkiyetinde bedelle satin bulunan almis Ye daha adet Once hisse mtistereken senedinden. yonetilen isletme stattistinde bulunan Sekar Ltd., Sirkee in Imo ortakhgt konumuna gelmistir. Sirketin ana hissedan Sekerbank T.A.S. y e Nlunzam Sosyal Gtivenlik ve Yardimlasma Sandigi nihai Vakti'dir. ana hissedan Sekerbank T.A.S. Personel yam Seker sira. Leasing, ana ortagi Istanbul Sekerbank'in Merkez ve Ankara. mevcut Gaziantep 282 subesi lie kanaltyla Izmir'de da bulunan leasing Mtge ihtiyaci subelerinin mtisterilere ulasmaktadir. olan ihracomn ticaret unvam: Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracomn kayith oldugu ticaret sicili Ye sicil numarast: Ihraccinin; Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi Ttimsah :Omer Avni Han No:36 Mahallesi Kat:4 inonti Gilmiissuyu Caddesi Beyoglu / Istanbul / Bagh Bulundugu Ticaret Sicili Istanbul Ticaret Sicil Numarasi : :Stiresiz 13 Kasim ihracomn kurulus tarihi ve sfiresiz degilse, iingorfilen siiresi: Süreli Olarak Kuruldu ise Siiresi Ticaret Siciline Tescil Tarihi : ihracomn hukuki statiisii, tabi oldugu mevzuat, ihracomn kuruldugu iilke; -kayith merkezinin y e fill yonetim merkezinin adresi, Internet adresi y e telefon y e fax numaralari: ihracomn hukuki Tabi Oldugu Yasal Mevzuat : Ihracomn Kuruldugu Clke: Merkez Adresi: Anonim T.C. Kanunlan Sirket Tarkiye No:36 Omer Avni Kat:4 Mahallesi Gamtissuyu inonii Beyoglu Caddesi / Istanbul Ttimsah Han

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarih ve 17/549 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/226-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal Kiralama, Faktoring Ve

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Mayıs 2015 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2015 30.09.2015 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER III- ŞİRKET FAALİYETLERİ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ 2012 YILI VERİLERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ 2012 YILI VERİLERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ YILI VERİLERİ Şubat 2013 Faktöring Şirketleri - Finansal Göstergeler (Milyon TL) 2008 2009 2010 Toplam Aktifler 7.763,82 10.407,04 14.466,71 15,644.09 18.178,80 Faktoring Alacakları 5.591,17

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU 31.12.2014 1 2013 IV. DÖNEM VE 2014 IV. DÖNEM İLE 2013 YILI VE 2014 YILI VERİLER KARŞILAŞTIRMASI İŞLEM HACMİ: 2014 Yılı IV. Dönem

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER III- ŞİRKET FAALİYETLERİ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ 2013YILI III.DÖNEM VE 2012 YILI AYNI DÖNEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ 2013YILI III.DÖNEM VE 2012 YILI AYNI DÖNEMİN KARŞILAŞTIRILMASI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ 2013YILI III.DÖNEM VE 2012 YILI AYNI DÖNEMİN KARŞILAŞTIRILMASI İŞLEM TUTARI: 2013 yılı III.Dönem İşlem Hacmi 1.784.360 bin USD olarak gerçekleşmiştir. 2013 Yılı III.Dönem İşlem

Detaylı

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Finansman Bonosu Halka Arzı Yatırımcı Sunumu Haziran 212 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Faktoring

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 11/11/2016 tarih ve 31/1118 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TEB MALI YATIRIMLAR A.S. 2009 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLIDE FAALIYET RAPORU. Raporun Ait Oldugu Dönem : 01.01.2009 30.06.2009

TEB MALI YATIRIMLAR A.S. 2009 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLIDE FAALIYET RAPORU. Raporun Ait Oldugu Dönem : 01.01.2009 30.06.2009 TEB MALI YATIRIMLAR A.S. 2009 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLIDE FAALIYET RAPORU Raporun Ait Oldugu Dönem : 01.01.2009 30.06.2009 Sirketin Ticaret Ünvani : TEB Mali Yatirimlar A.S. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu. Aralık 2012

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu. Aralık 2012 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Aralık 2012 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal Kiralama

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı