Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr"

Transkript

1 Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr 2 Bu ihracct bilgi dokiimant Sermaye Piyasast Kurulunca 1 L1iJ.2.4arih ve 111 sayt lie onaylanmottr. Bu ihracct bilgi dokiimant cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclanna iliskin ihrac tavant TL olarak belirlenmistir. Bu ihracct bilgi dokiimam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan, halka arz yoluyla ihrac edilebilecegi gibi halka arz edilmeksizin de satisa sunulabilir. Bu ihracct bilgi dokiimant, sermaye piyasast aract notu ve tizet lie birlikte gecerli bir izahname olusturur. Bu nedenle, sermaye piyasast araclanna iliskin yatinm kararlan ihracct bilgi dokiimant, sermaye piyasast aract notu y e iizetin bir butfin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. ihracct bilgi dokiimanmin ilanindan soz konusu dokiiman kapsammda halka arz islemini gerceklestirmek icin Sermaye Piyasast Kuruluna onaylanmak amackyla sermaye piyasast aract notu sunuluncaya kadar gecen sure boy unca bu ihracel bilgi dokiimanimn giincellenmesi gerekmez. ihracct bilgi dokiimantnin onaylanmast, ihracct bilgi dokiimaninda yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiilii anlamma gelmeyecegi gibi, ihrac edilecek sermaye piyasast araclanna iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihracct bilgi dokilmant cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclanna iliskin ihraccimn yatinmcilara kart olan odeme vukumluiugu, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altma almmamishr. Bu ihracci bilgi dokiimant cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan farkh ozelliklerde ihrac edilecek olup, her ihraca iliskin kosullar, ihracin ozellikleri, ihrac tutan, sans surest y e esaslan gibi bilgiler ihractan once Ilan edilecek olan sermaye piyasast aract notu ve iizet araciltglyla kamuya duyurulacakhr. Bu ihracct bilgi dokiimant ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasast aract notu ve iizet, ortakhgumzin ve halka arida satisa aractlik edecek Seker Vattnm Menkul Degerler A.S.'nin adresli internet siteleri lie Kamuyu Aydinlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yaynnlannustir. Aynca basvuru yerlerinde incelemeye actk tutulmaktadtr. Sermaye Piyasast Kanunu(SPKn)'nun 10'uneu maddesi uyannca, izahnameyi olusturan belgeler y e bu belgelerin eklerinde yer alan yanlis, yantittct ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihracct sorumludur. Zarann ihracculan tazmin edilememesi eya edilemeyeceginin actkca belli Imam halinde; halka an edenler, ihraca aractlik eden lider yetkili kurulus, varsa garantor ve ihraccmin yonetim kurulu iiyeleri kusurlanna ve durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yfikletilebildigi Olciide sorumludur. Bagimstz denetim, derecelendirme ve degerleme kuruluslan gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer almak fizere haztrla Ian haztrlayan kisi ve kurumlar da hazirladtklan raporlarda yer alan ve eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri cercevesinde sorumludur. a... c,. a 3 Kagn 2013 v It l. 1 T. 4' a &. * It, s * 4 N 4 e St f

2 GELECE6E YONELIK AcTIKLAMALAR Bu ihracci bilgi dokfimam, "diisfinfilmektedir", "planlanmaktadir", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelecege yonelik aciklamalar icermektedir. Bu tfir aciklamalar belirsizlik y e risk icermekte olup, sadece ihracci bilgi dokiimaninin yayim tarihindeki iingiirfileri ve beklentileri gostermektedir. Bircok faktor, ihracomn gelecege yonelik aciklamalarm ongorfilenden cok daha farkh sonuclanmastna vol acabilecektir. i CINDEKiLER 1. IFIRAccl BILGI DOKOMANININ SORUMLULUOUNU YUKLENEN KISILER 6 2. BA6IMSIZ DENETOLER 7 3. SKILIVII$ FINANSAL BILGILER 7 4. RISK FAKTORLERI 8 5. IHRACSI HAKKINDA BILGILER 6. FAALIYETLER HAKK1NDA GENEL BILGILER GRUP HAKKINDA BILGILER EGILIM B1LGILERI KAR TAHMINLER1VE BEKLENTILERI MARI YAPI. YONETIM ORGANLARI VE CST DCZEY YONETICILER YONETEVI KURULU LTYGULAMALARI ANA PAY SAHIPLERI IHRAccININ FINANSAL DURUMU VE FAALIYET SONKLARI HAKKINDA BILGILER DICiER BILG1LER NENILI SO/LESMELER IJZMAN RAPORLAR1VE CONCO K1SILEJTEN ALINAN BILGILER INCELEMEYE AC:1K BELGELER 13 asi g t

3 K1SALTIVIA VE TANEVILAR Kisaltma Tamm Anonim Sirketi BDDK Bankaeilik Dtizenleme Ye Denetleme Kurumu Borsa Istanbul veya BIAS Borsa Istanbul A.S. BSNIV Banka y e Sigorta Muamele Vergisi CNC Computer Numerical Control (toma tezgaht) DIBS Devlet ie Borelanma Senedi FUR. EURO ya da AVRO Avrupa Birligi Oyelerinden 17'sinin Kullandigt Ortak Para I3irimi FIDER Finansal Kiralama Demegi GM Genel Mildtir GMY Genel Mud& Yardimeist GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine TUrkiye Cumhuriyeti Hazine Mtistesarligi ISIN Uluslararasi Menkul Ktymet Tammlama Numarasi i I K lera Iflas Kanunu KAP Kamuyu Aydinlatma Platformu Kurul veya SPK Sermaye Piyasast Kurulu MKK Merkezi Kayit Kurulusu A.S. Sekar Oto Ltd. Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tasimacilik Hizmet y e "Ficaret Ltd. Sti. SGM K Sabit Getirili Menkul Kiymet Seker Yattrim/ Aract $eker Yattrim Menkul Degerler A.S. Ku rum Sirket/ Seker Leasing $eker Finansal Kiralama A.S. TC Ttirkiye Cumhuriyeti 11, Turk Lirasi TMSF Tasarruf Me y duati Sigorta Fonu TP Turk Parast TTK Turk Ticaret Kanunu TTSG Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesi UFRS Uluslararasi Finansal Raporlama Sistemi USD ABD Dolan V.U.K Vergi Usul Kanunu VTNIK Varlik Teminath Me 1 metler YK YOnetim Kurul YP Yabanci Para 17?-"n

4 I. BORSA CORUSU Borsa Istanbul A.S. - nin Sermaye Piyasast Kurulu Ba;kanlii'na muhatap tarih y e vazisinda; Borsami: YOnetim Kuruhmun tarilili toplannstuda *ketin haiku arzyoluvla ve veva haiku an: edihneksi=in nitelikli yanruncilara.sattimak ihrac edileeek TL Infarct kadar hot-outwit' araclartndan. - Haiku edilecek bona ve, veva tahviilerin, Kotasvon Yonettneliki 16. maddesinin (b) ye (c) bentlerinde belirtilen. trtlartn, her bir serinin haiku arzinda,saglanntast y e san.}. sonuelarinin BOrS(111-11:(1 ultittrilindst kaydivla Bona kotuna almarak Borsa Genel (map cercevesinde Kamuyu Aydinlanna PlatfOrmunda (K - AP) japilacctk duyttruvu Lleven ikinci is gnminden inbaren Borclarima Araelart Phasasi Kevin Alun Salim Pazurt 'Fula i,slem got-mere bagalabilecegi. - Soz konusu botw ve/veva tahvillerin haiku cur: izahname.sinde yer cdacak Borsannz gortip. inden.sonra gehnek "41iu Borsa Istanbul Gorii0), Borsa Istanbul A.5. Yonetitn Knrulunun verece,t;i karara donak herhangi bir taahlnit ya da baklaymilk olupurinamak.sarn y la..sadece SPK nut gori4 talebine cevap vermek amactyla stntrh ohnak iizere mevcut bilgi ve belgeler dikkate ahnarak hazirlainnwir. lybu Borsa Istanbul A.,5". gorwine dayandarak ahnacak kararlar sonucu dogabilecek =circular nedeniyle Borsa lstanbul'un herhangi.corunifulnn bulunniamaktadir. - iladesinin de yer ahnasi husustarinin Kuruhunrza bildirihnesine karar verihni.yhr. denilmektedir. isbu Borsa Istanbul Gorfisil, Borsa Istanbul A.S. Yonetim Kurulunun verecegi karara diiniik herhangi bir taahhiit ya da baglayacillk olusturmamak sarhyla, sadece SPK'nm Orris talebine cevap vermek amaciyla smirk olmak iizere mevcut bilgi ve belgeler dikkate ahnarak hamlanmistir. isbu Borsa Istanbul A.S. gorfisiine dayamlarak ahnacak kararlar sonucu dogabilecek zararlar Borsa istanbul'un herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. r 4, sx Kam

5 I L Di6ER KURUMLARDAN ALINAN GORC$ VE ONAYLAR Bankacilik Dtizenleme Ye Denetleme Kurumu'na basvurulmus olup, Kurum goriisli 29/07/2013 tarili y e B sayili yazi ile bildirilmistir. Bildirilen gorils asagidaki gibidir: Uzere, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring Ye Finansman Sirketlerinin Kanunu (6361 say!!! kanun) ile Finansal Kiralama, Faktoring Ye Finansman Sirketlerinin Kurulus 'Ye Faaliyet Esaslari Hakkindaki yonetmelikte (Yonetmelik) finansal kiralama sirketlerinin sermaye piyasasmda bonoltalwil ihraci yoluyla borylanmalarma smirlama getiren herhang,i bir hukqm yer almamaktadir. Bu kapsamda Sirketiniz taratindan soz konusu bono/talwil ihracinin gereeklestirilmesinde sayili Sermaye Piyasasi Kanunu y e diger mevzuat hakiimleri saki' kalmak kaydiyla, 6361 sayili Kanun y e Yonetmelik hukurnleri acisindan bir sakinca bulunmamaktadir.- 13 Xas:m

6 1) ihraccl BiLCi DOKUMANININ SORUMLULII6UNU YUKLENEN KISILER tianuni yetki y e sorumluluktarumz dahilinde y e giire y imiz cerce y esinde bu ihraco bilgi dokiimam Ye eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kistmlarda bulunan bilgilerin ye verilerin gercege uygun oldugunu y e ihracci bilgi dokumanmda bu bilgilerin anlamml degistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamas) icin her türtü makul iizenin giisterihnis oldugunu hey an ederiz. thracci Seker Finansal Kiralama A.S. Yetkilisi Sorumlu Oldugu ihracci BILGI DOKUMANININ TAMAMI Halka Arza Araohk Eden Yetkili Kurulus Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. Sorumlu Old ugu Kamm: RAcc1 BILGI DOKUMANININ TAMAMI

7 2. BA6IMSIZ DENETOLER 2.1. Bagimsiz denetim kurulusunun tiearet unvam, adresi y e sorumlu ortak basdenetvinin ad' so rad': Unvani : Mila Akis Bagnnstz y irlik A.S. Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Sorumlu Ortak Basdenetvi : Erdal Tikmak Adresi. Beykoz Kavacik Rilzgarli Istanbul Bahce Mah. Ka y ak Sok. No: Bagimstz denetim kuruluslarinin/sorumlu ortak basdenetcinin gores den alinmasi, gorevden cekilmesi ya da degismesine iliskin bilgi: Yoktur. 3. SEciLMiS FiNANSAL BiLGiLER 3.1. Seker Leasing Ozet Konsolide Bilancosu Sirkerin 2011 Ye 2012 yil sonu ile tarihi itibariyle temel Hance, biiyukliiklerine a*agida yer verilmektedir: ' Diinem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL AKTIF KALEMLER GERcEUE UYGUN DECiER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 35 BANKALAR SAT1LMAYA HAZIR FINANSAL : VARLIKLAR (Net) KIRALAMA i$lemlerinden ALAC7AKLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) ERTELENMIS VERGI VAR1.16I )I6ER AKTIFLER AKTIF TOP LAMI r PASIF KALEMLER HUM SATIM AMA(11 TOREV FINANSAL ; YUKOMLOLOKLER AL1NAN KRED1LER IIIRAc FDILEN MENKUL 1 KIYMETLER(Net) MUHTELIF BOKLAR DIGER YABANCI KAYNAKLAR ' ODENECEK VERGI VE YOKOMLOLOKLER t- )NI;.4 A Se t2n / Kawn 2013

8 BOW; GUAR VE K.ARSILIKLARI , ERTELENMIS VERGI BORCU I OZKAYNAKLAR Ana Ortaklia Ait Ozka n naklar Azinlik Paylari PASTE TOPLAIVII j Seker Leasing Konsolide Gelir Tablosu $irket. in 2011 y e 2012 yillart lie y e donemi secilmis gelir tablosu kalemlerine asagida yer verilmektedir: ' Donem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL ESAS F.AAL1YET GELIRLER ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) DI6ER FAALIYET GELIRLERI FINANSMAN GIDERLERI (-) TAKIPTEKI ALACAKLARA!OWN OZEL KARSILIKLAR (-) )I6ER FAALIYET GIDERLERI (-) NET FAAL1YET K./Z SIIRDURCLEN FAALIYETLER VERGI ONCESI K/ SORDCIRETEN FAALIYETLER VERGI KARSILICJI (+1-) SCIRDCROLEN FAALIYETLER DONEM NET K/Z ANA ORTAKLIK DISI (KAR) / ZARAR NET DONEM KARI/ZARARI Yatirimci, yattrim karat-int vermeden once ihracctmn finansal durum ve faaliyet sonuclarma iliskin ayrinttli bilgilerin yer aldikt isbu ihracct bilgi dokiimannun 13 nolu boliimunii de dikkate almaltdir. 4. RISK FAKTORLERI isbu ihracct bilgi dokiimant cercevesinde ihract vaptlacak olan borclanma araclarma iliskin ihraccmin vattrimcdara kart olan Menu viikiimliiiiikii herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altina ahnmamis olun, yattrun kararman, ihraccmin finansal durumunun analiz edilmesi suretivle verilmesi gerekmektedir ihraccintn Borclanma Araclarma iliski Yerine Getirme Giiciinii Etkileyebilecek Riskier Kredi Riski: Kredi riski. karsilikh iliski icinde olan t vukurnlulugunu yerine getirernemesi sonucu riskidir.. *AG r/( , lam 2013, ibir finansal araca iliskin olarak in finansal acidan zarara ugramast

9 Sirket. ilikide oldugu taraflann vukumlulugunu zamaninda yerine getirememesi durumunda maddi kayiplara maruz kalabilir tarihi itibari ile Sirketin vadesi gee-en alacaklannin toplaim 32,3 milyon TL seviyesinde bulunmakta olup, bu alacaklar icin 16,6 milyon IL karstlik Kredi risk yo i aunlasmasi belirli sirketlerin benzer is alanlannda faaliyette bulunmastyla, ayrn cografi bolgede yer almastyla veya ekonomik, politik y e bunun gibi diger kosullarda meydana degisikliklerin bu sirketlerin sozlesmeden dogan yükumluluklerini benzer ekonomik kosullar cercevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yogunlugu. Sirkerin belirli bir sanayi koluna veya cografi bolgeye etkinlik saglama konusundaki performansina iliskin c4ostermektedir itibariyle Sirkerin leasing faaliyetleri kredi riskine konu alacaklann toplami bin TL'dir. Bu alacaklar icinde en buyak paya sahip olan sektorler tarihi itibariyle strastyla finansal kuruluslar (% 21,38), insaat (% 17,89) Ye maden-metal y e kimya endiistrisi (% 17,66) sektorleridir. ( Bin TL) 31 Aralik Aralik 2012 Tarim Havvancilik 0,00% 0,93% HT3Agisavar 0,00C, 1,16% 30 Haziran 2013 Kiralama islemlerinden Alacaklar Takipteki Alacaklar Faaliyet Kiralama Alacaklari(*) Toplam Faaliyet kiralama alacaklan Sekar Oto Kiralama Ltd. Sirketine ait olup konsolide edilmistir. Finansal kiralama alacaklannin sektorel dagalimi asagidaki gibidir: 31Aralik AraIlk Haziran 2013 Finansal Kuruluslar 3,21(.7c 11,9.5% insaat 21,38% 9,32%, 19,66% Maden-metal 17,89(3n ye kim 23,97% a endiistrisi 21,68% 17,66% Makine Ve Techizat 4,81% 4, 9?% Turizm 7,40%, 3,63% 3,89% 5, 71 icecek Yiyeeek %, 7,0 7 7,65% 7.07% SaOik Ve Sosyal Kuruluslar 3,51%, 2,91%, Nakliyat 29,39% 5,92% 5,05% Elektronik 0,00% 3,96% 1,39% Tekstil 6,42%, 0,75% 3,73% imalat Sanayi 4,37% 1,35% rr 1 16% * J.. * c7 0,7 6to 0,6 / 3Agisavar 0,00C, 1,16% 0,6 / 1.3 Sirketin kredi riskine maruz kaldigi baslica finansal durum tablosu kalemleri asagidaki gibidm S S 'V '

10 Saulmaya hazir Imansal varliklar 13ankalar Sigorta alacaklart , y e itibariyle maruz kahnan kredi riski tablosu Alacaklat Finansal.Alacaklan Kitalatna 1.aalivet Alacaklari kiralarnast 1-laziran k0i Taral Diger Tataf Ili;kili Taraf Hankalardaki Mcvduat Raporlama tarihi inhari n la Marti/. kalinan azaini kredt risk] (*) Vadesi g ,29, )41),arliklaim ecineini;ai net da deget dunkiu0inie ugrainann) finansal dullel deheri 35, Vadesi cecilll 5 ancak deer d4riklugune ugrainami Narliklarin defter cleferi dtiitklugune tigtaamt a arhklarm net defter degerleri Video (hull defter degert) Deger (16.635) -Net degerm tenimat as In guvence altma aliiinn kismi i** (*) " rmarin mar belirletunesmde. vadesi aecinemrs al degcr man ditsuklonme terninatlar gibi tiqrayan kredi gtivenirldiginde varliklarm temmat arti tutarlarmt saglayan da unsurlar icerrnektedir clikkate ainunannstm Alacaklar Finansa( Alacaklart Kiralama Alacaklari Kiralamasi I Atalik 2012 I li;kili raraf Diger Taal' Ili*ili 'karat' liankalarclaki 1Zaporlaina tariln Itibarra la mar uz kalinan azarm kredi riski (*) Video at liklarm gectnenti net defter a a degeri da deger ditslikliigime tigramainis Imansal Vades n,z,:cini; ancak de g er dt1;(1k1ligiine ligramaim; a arid lain! \ t degeu De g er dli;itkingtine ugrayan Iarliklatin net defier degerlert Video,, eci»1; (hriit defter deger it De g er di:1;01:1 4,M (-1 (15.(167) -Net degerin temmat as de griaellee Illtina altimil*kisint (") l 1 e i e i Meyduat Sigorta laeaklart 1.1) Sigorta Alacaklari n)08 5)8 *) Lutarin helirlenmesinde alinan temmatlar gibi kredi g Un eninlu li g inde arti5 saglayan unsurlar dikkate aluunanustir rutar adesi gecnienhl 5 deạer dusukluginte ugrayan varliklarm terninat tutarlarnn du icermektedir. Raporiania tanlit itihaila la!nue/ kalinan azami hied] risk] ("I sarhklai dezi geymerni* in net defier ạ a da deger citi;likltigane ugramaini* finansal Vadesi gecitri; ancak deoei IttitkIuiuie tic!ramamis a arliklatin diet deceit Alacakla Finansal Kiralama Faaliyet Kiralamast Alacaklart Alaeaklari F3ankalardaki Ii 1 kili l aral [.)1gei Fatal 11!.;kilt ktral Meydriat 13 kasirp III ( ) :92s 10

11 )e:, :et 4,.r.le an \ arid:lain net defter de rleri 17.97s -Vadess gecini* [hint deftel dotn» ,, )c4er,insitkinii (-1 t14.261) NQt do;:cini tennniit es de tieenee duet ii uni kistm 24.30S *) I warm behrlentuesinde ii wan tontnatlar gibi kredi eu enirliltg. r inde.,irt);; saf:dayan unsurlar dikkate ahnniamistir ) hoar n adesi gecincini deer dik;ukitigtine an varliklann temmat tutarlartm da icermektedir Piyasa Riski Piyasa riski; piyasa fiyatlanndaki ahm saum harcketfilige hesaplannda bagh izlenen olarak finansal meydana araclara gelebilecek i1ikin pozisyonlann degisikliklerden degerinde. Sirker in maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. Sirket; para piyasalan dolayi araclannm ahmi ve satuni lie gen ahm veya tekrar satim taahhtidti islemleri, y e sermayc efektif piyasalan de y kambiyo islemleri. klymeth maden ile bunlara veya emtiaya dayah sozlesmelerin ahmt e dahil islernlerine bagh olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir. satmu Piyasa Riski unsurlan asagida siralanmisur: degerinde, Faiz oram riski; faiz ahm oranlanndaki sahm hesaplannda hareketfilige izlenen bagh finansal olarak araclara meydana ifiskin pozisyonlann degisikliklerden dolayi maruz kahnabilecek zarar gelebilecek pozisyonlann.1 fisse senedi degerinde, pozisyon hisse riski; senedi alim sahm fiyatlanndaki hesaplannda hareketlilige izlenen finansal bagh olarak araclara meydana iliskin gelebilecek degisikliklerden dolayi maruz kahnabilecek zarar olasthichr. Kur riski; finansal durum tablosu ici ve &viz cinsi pozisyonlann degerlerinde. finansal ddviz kurlanndaki durum tablosu hareketlere dist hesaplarda bagh izlenen meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi maruz kahnabilecek zarar olasthgtdir. olarak degerlerinde. Fmtia riski; emtiaya emtia fiyatlanndaki ve emtiaya da hareketlere n,ialt tarev finansal bagh olarak araclara meydana ifiskin gelebilecek pozisyonlann degisikfiklerden dolayi maruz kahnabilecek zarar olasdigichr. fiyattan Takas riski: belli herhangi bir vadede bir teslimini menkul konu kiymet. alan doviz ve her veya iki emtianin tarafin yukumlüluklerini sozlesmede ongortilen yerine getirmesini ongoren islemlerde, vade tarihinde de takas / teslim vadede fiyat v.erceklesmemesinden degisikfikleri nedeniyle dolayi maruz isleme kalmabilecek konu menkul zarar loymet, olasihgtchr. &viz veya emtia tizerindeki oramndaki Faaliyetleri dellisikfikler nedeniyle Sirket, ile iigili doviz olarak kurundaki thiz riskine hareketlifige ve net bagh finansman olarak ihtiyaclanm doviz riskine, sagla faiz saci..lanamadigma ifiskin olarak likidite riskine maruz kalmaktachr. fhaliyeti bulum-namaktadir. spektilatif amach finansal arao yoktur ve bu ttir araclann ahm-satini ile It 51rket dtizeyinde karsilasdan piyasa riskleri, duyarhhk analizleri esasma gore Olctilmektedi 3 tasn 13/1 #44.Y I.

12 Likidite Riski finansman Likidite riski kaynaklarmin g enel olarak. bir bulunamamasina kurulusun net finansman sebep olabilen ihtiyaylarini piyasa saglayamama bozulmalart riski ile olup, derecesindeki dtistislerden kaynaklanabilir. SOz konusu risk, hem finansman maliyetlerindeki kredi beklenmeyen aktitlerininkilere aruslara uygun sekilde iliskin riski. yapilandiramarna hem Seker riskini. Leasing'in hem pasitlerinin de likidite baskilari vade tarihlerini odeme vokumlüluklcrini zamaninda Ye makul bir fiyat tizerinden karsilayamaz durumda nedeniyle riskini iyermektedir. olma $eker etmektedir. [easing. Fon n. urtici saglamada Ye bankalar karsilasilabilecek ve finans kuruluslarindan sorunlar Sirkef kisa, in orta finansal Ye uzun durumunu vadeli fon olumsuz temin alacaklarinin yondc etkileyebilir. c."/0 51'i 30 Haziran uzun vadeli, 2013 % tarihi 49lik itibariyle kismi ise Seker (1 yildan Leasing'in az) kisa toplam vadeli finansal alacaklardan kiralama olusurken 56'si kisa kredilerinin vadeli geri % kalan kismi kisa vadeli ise uzun geri vadeli kalan tahvillerden kismi ise uzun olusmaktadir. vadeli kredilerden; tahvillerin kredilerin Leasing sektorande vadesinin ise finansal ktsa olmasi kiratama nedeniyle alacaklarinin sektor vade vade uyusmazligt yapisi uzun, riski buna ile karsilik karsi karstya alman alinan kalmaktadir. kredilerinin Seker y adesinin Leasing'in 423 finansal gun olmasi kiralama sirket alacaklarinin iyin vade uyumsuzlugu ortalama vadesi riski yaratmaktadir. 733 On iken Likidite tablosu Odeme Sirket'in vadeleri varliklart likidite tizerinden tablosunda tahsil gosterilmektedir. edilecek ve yükümlülükleri iizerinden odenecek faizler ile I Kayitli uyarinca Sozlesme tzim ' ciki.$1ar nakit 3 aydan 3-12 r_ Degeri (14-1I+III+IV) toplami arasi ay 1-5 arasi Yil yildan 5 uzun Kisa (I) (II) (III) (IV) allazira Sozleme li y armca Vadeler TI., Ttirev Olmayan Finansal Varliklar: Bankalar Finansal Faaliyet Kiralamasi Kiralama Alacaklari Alacaklari (*) I Sitzorta Prim Alacaklari Toplam Varliklar Turev Olmayan Finansal Yilkumltiliikler: Alman Krecliler ihrtic Edilen Menkul Kiymetler Mithtelif Kaynaklar Borclar y e Ditler Yabanci Toplam Yilkiim1010kler ( kiralama ) Finansal islemlerinden kiralama alacaklart alacaklar tutarma dahil yapilinakta olan yatirimlar, verilen a y anslar y e takipteki '1 3 1{,z51\ g3% * PV 1 I 1 woo"' irketin Haziran toplam 2013 varliklarinin itibariyle Sirketin hire y bin niteliginde I'L - si tinansal olmayan kiralama toplam varligi alacagindan bin olusmaktadir. 144:,ani..,

13 %/arid:ian bin vadeler IT'si 3-12 actsmdan ay arasi, incelendiginde bin toplam IL - si 1-5 varliklarm yil arast y e bin bin TI2si TUsi 3 aydan ise 5 kisa, uzun vadeli alacaklardan olusmaktadir. yildan viikumhiltigiin irketiii buna karstlik bin toplam TL'si ahnan kredilerden. bin - FL tutarmda bin yukum1ü1uu Trf si ihrac bulunmaktadir. edilen tahyillerden Flu olusmaktadtr. ilsi 3-12 ay arast Sirketin y e toplam bin yaktimlultiguntin TL'si 1-5 vii arast uzun vadelidir. bin TL'si 3 aydan kisa, bin $irket odemelerini kredi. sozlesme ihray edilen y adelerine menkul gore kiymetler, gerçekletirrnektedir. muhtelif borylar y e diger yabanci kaynaklar Kayttli it Sozlesme y arinca nakit 31 Aralik 2012 Bin TL Degeri g rls (I+II+III+IV) toplamt rcikislar, aydan 3-12 arast ay 1-5 arast yil yildan Kisa (I) (II) (III) i 5 ULM] Sozlespe Uvarinca Vadeler (IV) 'Fure y Olmavan Finansal Varliklar: Bankalar Finansal Kiralatna Alacaklart (*) Sigorta Faaliyet Prim Kiralamast Alacaklart Alacaklart Toplam Varliklar 'Fure Alman y Olmayan Krediler Finansal Yuktimlilliikler: Muhtelif Ihrac Edilen Borclar Mcnkul Ye Diger Ki y metler Yabanct Kavnaklar Toplam YfikiimItiliikler (*) kiralama Finansal isletnlerinden kiralama alacaklart alacaklar tutarina dahil edilmetnistir. yapilmakta olan yattrimlar verilen avanslar y e takipteki Kayi t h uyarmca Sozlesme giris /ciktslar nakit 3 aydan Aralik 2011 Bin TL Degeri (I+II+III+IV) toplami arast ay 1-5 arast yil.yildan 5 uzun Sozlestne Dyarinca Vadeler Kisa (1) (II) (III) (IV) "Fure Bankalar y Olmayan Finansal Varliklar: Finansal Kiralama Alacaklart (*) Faalivet Kiralamast Alacaklart Si g orta Prim Alacaklart Toplam Varliklar 'Fure y Olmayan Finansal Yiiktimhiliikler:. A linan Krediler _4 Muhtelif Kaynaklar Borclar ve Di g er Yabanct Toplam Yiikiimliiltikler e (*) kiralama Finansal islemlerinden kiralama alacaklart alacaklar tutarma dahil edilmemistir. yapilmakta olan yattrunlar. y erilen avanslar ve takipteki A 3 wn AIM,

14 Faiz Oram Riski Sirkerin sabit y e btrakmaktadir. Sirketin degisken 30 faiz Haziran oranlart 2013 Uzerinden itibart ile borclanmast, finansal kiralama sirketi faiz alacaklarmin oram riskine y e maruz kredilerin tamami sabit faizlidir. alinan Faiz rani Duvarliligi A.sagtdaki baslangtcmda duyarlilik ongortilen analizleri faiz rani raporlama degisikligine tarihinde gore maruz belirlenir kalman faiz Ye turn oram raporlama riskine Ye donemi mall yilm dali2alanma boyunca sabit senaryosu tutulur. Sirket tizerinden yonetimi, yapmaktadir. duyarlilik analizlerini Soz konusu faiz tutar. oranlarinda Sirket 100 icinde baz puanlik List dtizey bir onetime yapilan raporlamalarda da kullantimaktadir. dagiliminin Sirketinin kullanmis farkli olmast oldugu nedeniyle krediler faiz ile ve kullandirans tiyat degisim oldugu riski tasimaktadir. fonlarm y adeleri ve para birimi daha 30 Haziran ytiksek 2013 olup tarthindeki diger turn degisken degiskenler faizli sabit araclarm kalsaydi, yeniletne vergi tarihlerindeki oncesi donem faizi kart baz TL puan dtistik olacakti. Faiz oranlart 100 baz puan dust:1k olsaydi, vergi Oncesi donem kart daha daha fazla olacakti. TL Faiz Pozisyonu Tablosu Bin TL 31 Aralik Arabic Haziran 2013 Sabit Faizli Finansal Araelar Hankalar Finansal Kiralama Alacaklari* Faaliyet Kiralamasi Alacaklan Alun Sam Amacli Finansal YtiktimItiltikler Alman Krediler ihrac Edilen Menkul Kiymetler Degisken Faizli Araelar ihrac Edilen Menkul Klymetler (*) Yukaridaki dahil tutarlara kiralama konusu yapdmakta olan yatirunlar ve kiralama iiernieri icin verilen avanslar Kur Riski Yabanct faaliyetlerinin para y cinsinden e tinansman islemler, anlasmalarmm kur riskinin nakit olusmasma aluslarmin sonucunda sebebiyet vermektedir. nedeniyle zaman zaman doviz turev islemleri yapmaktadtr. ortaya 0:an 30 taratindan Haziran tutulan yabanci Haziran para 2012,31 varliklarm Aralik y e 2012 borclartn y e 31 kayith Aralik tutarlart 2011 tarihleri yabanci itibariyl gore asagidaki gibidir: para cins 13 Kam 2013

15 11 30.Haziran ) ABD Dolan (Bin) Avro (Bin) Toplam Bore (TL Karsiligi) (Bin)! Finansal Kiralama Alacaklart LK,. iralama i leinleri icin Verilen Avanslar ! Kiralama Konusu Yapilmakta Olan Yatirimlar Diger Aktitler Alma' Krediler (33.317) (24.014) ( ) y! MuMeiji' Borylar ve Diger Yabanci Ka naklar (2.875) (1.704) (10.069) H1 Bilanco Pozisyonu ri Bilanco Dist PozisNon (1.500) (3.000) (10.428) Net Yabanel Para Pozisvonu (144) y ('')30 krediler Haziran (Toplam tarihi TL) itibanyla konsolide finansal Bin tablolarda AB{) Dolan TP kolonunda ve 409 Bin A ro tutarindaki dovize endeksli alman I, Bankalar Aralik (*) ABD Dolan (Bin) Avro (Bin) Toplam Bore (TL Karsiligi) (Bin) Bankalar Finansal Kiralarna A lacaklart Kiralama i lemleri icin Verilen Avanslar Kiralama Konusu Yapilmakta Olan Yatirimlar Diger Aktitler /I\!man Krediler (39.056) (19.635) ( ) y Mulitelif Borclar e Diger Yabanct Kaynaklar (550) (1.439) (4.365) Bilanco Pozisyonu ! Bilanco DI*1 Pozisyon - (750) (1.764) Net Yabanci Para Pozisyonu (')31 (Toplam Aralik 2, tarihi konsolide itibarlyla. finansal 627 tablolarda Bin ABD Dolan TP kolonunda ye 575 sinitlandirilmt$tir. Bin Avro tutarindaki dovize endeksli alman krediler Toplam Bore 31.Aralik2011 (*) ABD Avro (TL Karstligi) Dolan (Bin) (Bin) (Bin) Bankalar Finansal Kiralama Alacaklari Kiralama i lemleri icin Verilen Avanslar Kiralama Konusu! Yapilmakta Olan Yatirtmlar Diger Aktiller Alinan Krediler (35.477) (18.968) ( Nil uhtelif Borclar ve Diger Yabanci Kaynaklar (156) (263) (9 t 13ilanco Pozisyonll Bilanco Di Pozisyon (500) (1.22 Net Yabanei Para Pozisyonu : 13 Kam C. et c,,n. 4/YASN 4 kl

16 (*)3 I Aralik 2011 tarihi itibanyla ABD Dolan tutarindaki dovize endeksli alinan krediler (Toplam TL) konsolide finansal tablolarda TP kolonunda sinitlandinlinistir. 30 Haziran 2013 itibariyle ABD Dolan. AVRO y e diger kurlardaki % 10. lik deer artist olsaydi Sirkerin toplamda bin TL kazanci olurdu. Bu para birimlerindeki % 10"1ik deer olsaydi $irket'in toplamda bin TL kaybi olurdu. ;UM) Dolan. AVRO ve di g er kurlardaki % 10-1ik artw Sirket'in ilgili yabanci paralara olan duyarbligi asaibdaki tablolarda gosterilmektedir., 30 Haziran 2013 (Bin TL) Yabanci Paranm Deger Kazanmasi Kar/ Zarar Yabanci Paran I 11 Deger Kaybetmesi Ozkaynaklar Yabanct Paranin Deger Kazanmasi Yabanci Paranin Deger Kaybetmesi A131) Dolarinin IL karsisinda % 10 degismesi halinde 1- ABD Dolan net varlik / ytikfiniltiliik (1.469) (1.469) 2- AB[) Dolan riskten korunan kisim ABD Dolan net etki (1+2) (1.469) (1.469) Avro'nun IL karsisinda % 10 degismesi halinde 4- Avro net varlik / yukilmliiltik (36) 36 (36) (36) 5- Avro riskinden korunan kisim Avro net etki (4+5) (36) 36 (36) 36 Di g er &Wiz kurlan TL karsisinda A) 10 degismesi halinde 7- Diger &Wiz net varlik / ytikumlultigil Diger doviz kuru riskinden korunan ktsim Diger doviz varliklar net etki : TOPLAM (3+6+9) (1.505) (1.505) 31 Arab& 2012 (Bin TL) Yabanci Paramn Deger Kazanmasi Kar/ Zarar Ozk naklar Yabanci Yabanci Paranin Paranin Deger Deger Kaybetmesi Kazanmasi Yabanci Paranin Deger Kavbetmesi ABD Dolannin TL karsisinda % 10 degismesi halinde I- A BD Dolan net varlik 1 ytikiimlnik (1.205) ) 2-.,\ BD Dolan riskten korunan kisim ABD Dolan net etki (1+2) (1.205) (1.205) Avro'nun "11 karsisinda % 10 de 6 ismesi halinde 4-.Avro net varlik / yilktimitiltik 958 (958) 958 (958) 5- Avro riskinden korunan kisim Avro net etki (4+5) 958 (958) 958 Di g er &Wiz kurlan TL karsistnda 9410 degismesi halinde 7- Diger doviz net varlik / yukumliiltigfi LS-,, Diger diiviz kuni riskinden korunan kisim ME 9- Diger dtiviz varliklar net etki - - T()PLAM (3+6+9) (2.163) (4631hi

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN Ortakhğunmn 50.000.000 TL nominal degerli Fınansman bonosu ve/veya tahvillerinin hallca arnna illşkin izahnamedir. Söz konuau finansman bonosu ve/veya tahviller;ft,sermaye

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız 31.03.2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin,

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 TARIHI ITIBARIYLE FINANSAL TABLOLAR

YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 TARIHI ITIBARIYLE FINANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 TARIHI ITIBARIYLE FINANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2007 TARIHI ITIBARIYLE FINANSAL TABLOLAR IÇINDEKILER SAYFA BILANÇO 1-2 GELIR TABLOSU.. 3 ÖZ SERMAYE DEGISIM TABLOSU. 4 NAKIT AKIM TABLOSU.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL den 2.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı