FNANSAL YÖNETM!" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FNANSAL YÖNETM!" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%'"

Transkript

1 1

2 !" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& 0#$) ' ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%' 2

3 %$ ( ) *! %$""#",.$ ' %* "" #"" " $ 2-1 * "" "$ + % 34-4* % #" & ' ($ + *'%& &$ 5-1 % # -1 * )*#+,& -.$ + #1. +$ * "" /, )+$( 6 +$ *)*#&)"*)" ( $5 #1-1 * & (" )*# #""+ 0" ( (1$%.$ $' %$ "" #", ) &49::;;;'4')%'$ $ ( '%$.%( (1. $ $ ($)1 $ '!"&)012)0 )0")0 '# ("+,)" "! "*! "! 345 " *!4 ""#" < = 7 7 A A + %34-4?? > > -1 %.?? > > + = %%?? > > 2-1 #1$2 %< B4 + #1. +$ C +$ D?E >E ( 6 +$ #1%# #1-1 7 = %.#1-1 $?? ( $ ' ' 3

4 :8 ""( : """#";""#& :< """""("+" " := """&"""#" :6 """!&)")... 11?'8'? :> 7""!"")") :8, '?'? '?'70$ '?'=' ::,#"""" :<,#") < <:8""""""&; <:"""( ='7'?# ='7'7#< ( ='7'=#( ='7'>F =5/ =:8."70%0"?" =:& =:< "" >'='? >'='70 $ >'='=$ B $ =:=:1, =:6: >'8'?'F< >'8'7'F < >'8'='< >'8'>'+$ ) G >'8'8'

5 :8:%#" '?'?' % '?'7' & '?'=' 2 %.$ '?'>' & % B-1 & '?'8' F '?'H' :: ' ( '7'7' '7'='.$ '7'>' '7'8' # >5?9B >:8:,1C-""") >::,&-"+1#"... "... +&(!#"... F # I $ ) F >:<: D&1... &% +$... 3!C$$C "... 3$ &% >:=:!-"+1... B $ %... B $ +$ >:6: -" >:>: /+%#!%""" C$ < B $ C$ >:: 7.)" F$ J G&34 +$ '//

6 :8:'%& :: '%"+" :<: &E F5??9 / F:8:, +(&%% A'?'?' 0$ A'?'7' ++( 0$ A'?'=' C +( 0$ A'?'>' ($ 0$ A'?'8' $ # 0$ F:: ""3"G A'7'?' B) $! )"5)J A'7'7' A'7'=' A'7'>' 5)% F:<:,)"G A'='?' )5)%6%% A'='7' )I F:=: )*"G A'>'?' # )5)% A'>'7' # ) ) F:6: H A'8'?' ;4 # A'8'7' ; F:>: 7.)" F:: ;,#!% A'H'?' < A'H'7' < F:F: /+%3)H I57 / I:8:,&, I:: D'7'?'1 < D'7'7'I1 3< I:<:',""$/"&"

7 I:=:)&" I:6:))" I:>:1% A :8:)+"3,)H!5)*#) ::,)H!7E/") ?E'7'?' #1< %#1< $ ?E'7'7' C.# ?E'7'=' # ?E'7'>'... 79?E'7'8' )... %-$... 81?E'7'H' 34 # ?E'7'A' $+$ /99793JKL :8: (1&& ::,!!7" :<:, :=: ' :6: / :>: A, :: K) :F: ""/,!) :I:!K 'M73JL :8: 2N)+""" ::,#" :<: A),,# ) :=: 2N <57 / <:8: D.*)" (

8 8<:: ")*)" ( <:<: M""*)" ( =5?? =:8:?0)*#... 95?>'?'?' ?>'?'7' ?>'?'=' 5$... 96?>'?'>' 5# =:: '& % ; :8: /+%3 & :: /+;1O :<: /+%#!%""3005!, ?8'='?' C$ %;$ ?8'='7' C$ 1 G <1G :=: /+%#!%"+)!)""O ?8'>'?'. G :6: /+%#!%"""," ,# ?8'8'?' $C$ ?8'8'7' 1% C$ :>: /+%#!%"")*##"" "... C$ 1 $ C$ 1 $!B$)" C$ $4... ( :: 7.)"#!%+O ?8'H'?' ?8'H'7' ?8'H'=' 34!34 " :F: /+%&7.)"#!%")"0... "+""!, ?8'A'?' C$ 1 $K A

9 85 9 8:8 ""( #.$( 4.$ 4.$' % $# 1 )1 *. )#$ $ %($$'#$.( 4.$$ ( 1$' ) $1.$' &. *($ 4)* 4 ) (.* ).*( ( $ % # ) $ %.$1 $1.$' * $1.$' *( $$( *& (.* $.$' $ 4.* $ $1.$' $* 1$( %*1$ %$ ). %)( # $) $' $ $( * # ). )1$.$' 5%$ 46 %$ * %$ 46%$ 4$' 1$* % $1.$' $# $.* 1 4 $.*1 () % # $.) ( ' % 4.* $1.$'..* 1 * L6) ( $.*( ( *4%. % ( $ $ )( $ '. *4.$' $. $. ' *#..L)4%# 1 ( $. $($'- # $ $ % $'- $. ) $$ ( ) $ ' 3 ( $ ) 4 ) $4.. $$' 8: """#";""#& 1 # 4 $.'* L $$ $ '+$( # 1 *# % *# 4* $1% $% 1 * % L $*# (% 4 * # ($ # )1 $ ' 1 % )$$$.$ %.$ 4 ' *# %( ( '&. *$1 % $% ( $ # 4 $ *# 9

10 4( ' ( #$ *# 4 *L$( $ '.*# $%%(.$# 1 $(.1 $$' 8:< """""("+" " 1 # 4$. ' &&# *# ) *% $ & 1 ' 1 $( $ $ ' $ % $$$' ( ( 1. $..%$ '(. ( ( $.% $' %$( $' -1 $9 # $ * # (* % 6 $ * 4 $ $%) $1 46%' 1 *# 4$.$ $ 1.' % $ $ $ )1$ ' # 4 $ *# ) *$ $$ $ $ ($'. $ $ $' 1 $* # 4$.(. $% $$)$' 8:= """&"""#" # 1 (11). $ $ (1. $ $'0 &((1$( ) # 4 ' $$ % $ %$ 4* 4#(* (. % $(.&( ' B&) ( # $ * # 1 )1 % 1 $ &' ( ( # ( % * # ( * $ ( *# (1)1% $ ' (1# 1). $ *# ((( $ ' 1). # (11). $ )1 9 Y ö n e ti m K u r u l u F in a n s m a n K o m ite s i G e n e l M ü d ü r G e n e l M ü d. Y rd. (Ü re tim ) G e n e l M d r. Y rd. (P a z a r la m a ) G e n e l M ü d. Y rd. ( F in a n s m a n ) M a li le r M ü d ü r ü D e n e tim M ü d ü r ü 10

11 8:6 """!&)") *# ($ &4 $ ( * 1. 4% # 4' ). %. $ ( $1 4# ) $1 & 4 ' 1 $' (&$ # $ 4M.# N*# $ $ $ 4M$ # N1$' ( ) $#$ $&. 1 * $ # *# * ** 4%'' %4 $ 1 * 4#() $ $*4#($. $*# $$ ) $ 4#()$ $ )1 ( ' ) (. # 4) $ ' * # 4 )* & ) ( ) $ $$ %&$#. ) 4 4' # 4 # # % 4(.$ $' 8:6:8 7""! 3 ($ ( $ $ ( ) $ ' + ($. $ &4 $' &4. ( ( ) $ ' B4 ( ( #$ ' $ ) *). %1 #$( ' 3 $ $ <5 $ ) ( $ ' 3 $$%.)( (. $$' 3 $ % %6& $ $ $' 3$ $ $ %.$ $ 1 $ ( $ ' 3$ $ ( ) $$' 3 $$ $ ). % 1 ( ) $ $ $' 3 #. $ $$. $ #$')1 $ ) ( )4' ' $ 3 '+ -43 O' 3 '3 8:6:8:8,+7" $ $ $* $1% %$ ( $ $ $ ' %$ (. 1$( 1. $ %. 11

12 4$( $' $ * * G% $' : K 7" 9 1% %$ ( $ )1( $' 1C O 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C$ -( O 7 ($ '* & 4 $ $1%4* %$ ( $ 7 $#$ $ ' 2: E 7" 3,+ 7"5 P $1% %$ ( )1$ ' 4.% $ $1%$&#( ) $ $ (&4$)1$$ $ ' 1CG G3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C$ -( G? ( $ $ ' - $ $1%* %$ (. 1$( ( $$ $ ' (.$ $ $1 4 $ $1 4 $ $& # M) ) $%) &N M$ $1%N '$ G# ( (.$&&4. $ #) 9 BQ(+QC$ G3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C$ -( ;:, 7" 3.)"2 7"59 F & $ * %$ (.$ ( )1( $' B!Q%F$ $C" F 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C$ -( F E'7E, $ $ $ ' ( $$ * ( $ 4$ %$( )1) $' 8:6:8:."!"+0""7" 4% %$ (.1$)1. $ ()4 4$' ( * 1 4 $* 4. $(.% 1 $) % 1 # $1% $ $% $ 1. $ 12

13 $' %$ (. 1$) )1$' :')(",*)."7"3""+(7"59% %$ (* #4!%4 #4"(1 $$ ' -(4 $.3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG #4 %$( ( $( $ 1 # $ $ )1$ ' 2:!,",",* )." 7"* 1 # 4!%4 #4"(1 $$ ' 0 0 GGGGGGGGGGGGGGGGGG% GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG #4 -(Q0 % $. & 4% #$# $ $ ' ;:/+2";","$).",7"P%$ ( 4 * % $ %$ (# $ $ )1 ' C$ -( 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 4! #4" +:?!0"/+ 2"; "," ). ", 7" P 5%$ (4* %$. %$ (# $ $ )1 : 5C$ -( 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 4! #4" :')(" ++!/1 7" P-( 1 $ ( &$( ) % '+$$ 1%*1$$$ $ %.('+$$ $%&% # ) $$ %$$1 %$' -(4 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG +$$ 0C 3*?,$. ' - * $$ 1 %* ( $$&#' *: 7)*""" 7" 9 # $ 1. $($'F $($ (. $$ ' 13

14 L-$ G R 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 0$ G: 0"/,"$!,", 7" P % 1 * # $%$1# $ $ )1 ' C 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 0 D: 0" /,"$ & 7" P % $%!0 Q 5 C$ -( " * $ %$%$ (.%1# $ $ )1 ' C 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG %!0Q5C$ -(" 3*( $. ' 3( $( $%( %$ (# $ $ )1 ' : ++ 0"/,"!,", 7" 3 7"5 P +$$ $ % 1 * $$ $% $ 1 # $ $ )1 ' 3$ $$ $ % (.$ #$$' +$$ C!F" 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 0 3(,$. ' 3(,$.$$ $% 1# $ $ )1 %. )% ' 8:6:8:< A%000"0""!"+0""7"3 7"5 %% 4 $ 1.$ $' a. Stok Devir Hızı Oranı : Stok devir hızı oranı, iletmenin stoklarını ne kadarlık bir süre içinde sattıını gösterir. Baka bir anlatımla, iletmenin stoklarının bir dönemde kaç defa yenilendiini gösterir. + + % B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG $ $&4' 14

15 1( Q1 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 7 3 * ( $1$. $# $ )1 '. (1*( $.)$( $ (( ' PGGGGGGGGGGGGGGGGGG % B $% & 4$( $% (1$)1$ ' 2:;,"&-!7"P$% &* $(. $& )1 '*( $1$.$# & $ $ #$$' $ F % B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3 $.)$( & $ $ (( ' & PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG % B $% & & ( $$% 4 $($)1 ' $% & (( (1& $ $ ( ' ;:-! 1 &-! 7" P B $ $% & * * (%('&$.$ $)1 ' F B% B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3B d. Net Çalıma (letme) Sermayesi Devir Hızı Oranı : Net çalıma sermayesi devir hızı oranı, iletmenin net çalıma sermayesinin bir dönemde kaç defa devrettiini, net çalıma sermayesinin yeterli olup olmadıını gösterir. F FI % B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3F!F P1CSC$ -(" $ *. & 4$ %$% &% $ ) $#$ $ & 4 $)1( ' 3. % $' 15

16 :#""/,&-!7"P1%$% &* $1 %% 1.$ '3 * $1% & $$*$ $1%)$.#$)1 '3&.$). ( $( ' ((& 1 )1$ ( ' F 1C% B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 31C *:0"/,&-!7"P%$% &* $ %% 1.$ ' 3 * $%4 $$*$ $% % $)1 '3* & 1 )1#( '$$( ' F C% B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3C G: ).,* &-! 7" P 4 # $% & * # % 1.$ ' 3 $ * # % ( $$)1 ' F 4 #% B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 34 # 3$ 4. $)1$ ' D:!,", & -! 7" P 0 $% & * 1% 4$)1( $'3$( ' # *). % %('#1* ' F 0% B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 30 8:6:8:= Q,7" L * ( $. 4. $ 1.$ $' :Q%"+,%,#"7" 8E ' %R%7" $.( $)1$' ( *&. $ ( %$' 16

17 E R%7" $.# $ # $ 1.$L$$ $ )1 ' <E 71"QR%7" * $. $)1 $' 3* # $ $ $ 4 $ )1 ' =E #"R%7" $.$1$)1$' 6E #"R%7" $1 4$1.$$' b. Mali Rantabilite Oranı (Özsermayenin Karlılıı Oranı) : + &( * & ( % $ % 4 $ 1. $ ' 3* & 4 #$ ( ( $ L4)1 ' F + 2( 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 04 c. Ekonomik Rantabilite Oranı : ( * 4 1.$$)1 '3* #) 1.$ ' C) $0 LQ < $' 2( 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 4! #" &( 4*1) M%) $1 N ( )1 M# ) $ N 4 %( 4 4%(1$ ' ( $ $ ) $ ' $$ ( $$$ ' d. Faizleri Karılama Oranı : * 1$ $ $ # ) $ ( $1$.$)1 ' 1$ ) # *1$ 41$ )1$' C) $LQ < $ 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG < $ e. Fiyat Kazanç Oranı 9& $ ( $ L4 & $ (# $ ' B $.3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG B $ L 17

18 41 ) $ ( $' *:'%'%),3(%),5P ( * ) ) $ ( ( $$' ( & $&$ $&4( ' 4( < $ F!+ "PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! S < $" 4( < $ F!"PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3 *( 4 # %44*4 ) (1 (' 8:> 7""!"")") *)().#. # 4 4 $ & $$ ' # 1 #. 1 ( 9 G G G F %(. #(.%) ( 4 4(. ) 1$( M N$ ' $ # % ( ) ' $%. '/?'? # 1)1 ( ' 18

19 ,8:8 Yatırımın Verimi Satıların %si Olarak Faaliyet Karı X Devir Hızı Faaliyet Karı / Satılar Satılar / Top. Yatırım Satılar - Satıların Maliyeti Döner Varlıklar Sabit Varlıklar Satıların Fabrika Maliyeti Stoklar Artı Artı Satı Masrafları Alacaklar Artı Artı Yönetsel Masraflar Nakit 19

20 5 :8, ' $ ) ( *( ( $*$ #1 * 1$ & $ %. &.). $ ( $ ' & &%$.' <&.# ($' 1 * $ ) ( )( #( ( ' + 0$ :8:8%,", 1 $( $ %& $ ' +. * % %$ $!(**.**(*$4*% ) ("' +. * $ % $ )4 ) $ ' $( 1. $' ( 0$6%$4 5)1 # ) :8: +%,", +%& $$ ( 1$ $'1$ 444! "%*1$ 4 $*1$ ). 4).!4 %# "1$ $ '1 $ ) ( ( ' +,3;,5P($ &&) ( $$ 1$ $ ' ),,PB4* * & ) ( $ *1$)$ $* 1$)*1$ ). $ ' 20

21 "*,P0$)$ $ M% (N$1% $ ( $($ # ). $ ',P0$)$ $% $ ) %) *#%)%) $ 1 ' :8:<:%,", + % & $ # $' $ ' ::,#"""" 1 * % $.( 1$ $ ( (. $% 4$$ %( $%$$1 ( ' :<,#")+ $ * 1 ($$* $' ) B$) ) C$ $1% 4!M4N" C$ $1% 4!M#;$N" <$1% 4!M#N" 34!M4 N" %$1% $ ;4*$1% ;4 +($!M$ N" $ $!M$ $$ N" 1$( ) ( ) * M5-1 N $ % ' 21

22 <5 <:8""""""&; 4*# #. $( #) %. 1$( ( $ ' 4*#) %. $ ) # $) ( ' 4 % $ 4%(. 4 $ $ ' $ 4 $ ) 1 $ 4 ' <:"""( 4 4$ $.$ ( 4# (.* 4#) (*4##(% (. $ ' <::8)*)'"() $%$ # ( $4#(.1 '1 ( $ $$T& (.T$'$# % 4* # # % 4 # &4 $ &4. ' B( 4#(. #4*4 #4 $ *# $#.1$'1( $$*(.&) # $ % $ ' #(.$1$$&9?' %(( &( (.&( 4 4* 7' $ $ #( * =' 0( * >' #%4 ##$)' #(.U1*( ( & # & )1 $ ' #(..#1&( 9?' -$1 91 $* & $ & $ $ ( (. ( ' 0 * **( %* (.%& ) $&4 ($#* *%$ (.* 4 (. % & (1( 1$ $ ' 7' *1 #. '0 #. $($ $ %). 4 & ( ) $ ' =' 2) 1 92) 1 ( ) ' $$ 1. $( $' * % 22

23 $ ( (. (. ) $)1 ' P C $$TVT# (.' TVT #.!-" # # B VVV C VVV 7'HEE 5C D'EEE VVV 0 VVV +C*F VVV ). SSS ). SSS #$% &9?*8E $ W 9W>E %$% &97*8 G9? L69W7E ''9?A'EEE- $% &9?E '&' 97E) +C!F"% #4$1( %$1$ $' A 3' B B P$ :'?AP$ :=?8E* $ P?>?'H8E,*).U8=8:6R8$6UI=:6 ++ P?>?'H8EXE*AEP??='>EE ++ GGGGGGGGGGGGGGGGGGP?EU=:>F!Q":7?>?'H8E:7*8/U6>:6 B -!1 U<:=!=E'>7EQ7'HEE":.P?.P=='?7E 0 PD>'8EEG=='?7E! U6:<F <::)*)2)0 #) (*)$1) & $'- 1 & ) $ ' I & $ * % ( $'*. %)) $ & $ * & ' & 4$* ) ) $%1 ) $ & 4' 23

24 P ++ -< 0 C0 C FL % $ L O 1< >'8EE!W77*8" A>E =EE!W?'8" 8>E O 1.!-" 7'?EE!W?E'8" C DEE!W>'8" ='EEE!W?8" 6:6 <:= ('C'*F A'8EE!W>7'8" &% ='AEE >'>EE ='EEE ' ='7EE #4 8=: #4 8=: O $1 7E*EEE-*)& 77*EEE- $# &.%$J A #< (!-" 77*EEE ++?>*A8E L H*?8E -< >*D8E 0 7*7EE C0?*8>E C!W>E" FL D7> L ==E 1: 6I= =*7EEQ8D>P=*HD><$ 24

25 #.!-" >>E.?'>=E 7'=?E C DDE ='=EE 0$C)?'=7E >:6 <:= ('C'*F D'=8E &% ='AEE 5C =:=> ='EEE ' ='HD>,*). 86:= *). 8=:II= )"D; => <::<)*))",2)0 ## % (*# ) $1$ & $ % )1*# & $ ($' 5%$ ( 4 4## (* # ) ( * 4 4$ $1$ & *# &.. 4$* $4) )1 ' (&(. G #) (* G #(.* G L$4 * G $ 1 $( ) &.%$' ## (* (1$ ' % '. $*FL% ) (. ) ) $* #$ %(.$ ' * 1$%) * 1$ L 4* #4*(.1$ % $ ' <::=,' ( F (. # %$ # (. ( (.$ ' 1 *) $ %( $$'1) & 4% & (. $ # 4# 4$ 'F (.. $*# ) %( (' F (. %$ 44*(%$ ( *# * #%() ( #1)1 $ ' )1$. )*$& )% $1.$'<$$ $. *( $& (. $ $'$ $ ). $*& $ *&% %(')( $$$ * *.) ( #$ $$$ #%$ $ $$ ). $ 'F ) $($. %'- & $ * 4'B$$%. 1. $$ '* %$ 1 ) $ *# 1$ % %) $. $$' 25

26 F (. $ 1.%#&) $ )11 ( ($'(.(.$ &&) ( $1$1 *1 (1$4 $%%$ ( $ (. 4( % #%*(# $.. ( ' P # 7EE8 3*/(* + -%A*AEE*EEE-(. ' 4 W>E, * W>E,( *W7E, $( & $ $ '?37EE8,$ 7*EEE*EEE-, 3*?*7EE*EEE-, /( $ & $ 4 =*7EE*EEE-, *?*EEE*EEE-, $ (' O # ).!(. 1$ $& "(. =*EEE*EEE-* %>*EEE*EEE-(. '/ 4 )1&$?*7EE*EEE-) ( ($' FF97EE8/($4% ( %(.) $$J A 7;, 02 A*AEE*EEE!W>E"!W>E"!W7E" & 7*>EE*EEE 7*>EE*EEE 7*EEE*EEE?*7EE*EEE =*87E*EEE F < F I =*EEE*EEE >*EEE*EEE 7*EEE*EEE )?*7EE*EEE?*7EE*EEE?*7EE*EEE =$8>$ 26

27 =5/7 99 =:8."70%0"?"0 4*( # $1# ( $ '. $ ($$ $(.% 1# $' $&*#. &. $$ # $ 1( ' $ ( ( * $ 1'B $.$#() %$'#4$#. (&$ ) $ ' 4 *# #$ * &%!M$(N"*.&&!M4#$N"%$ &!MY N") (. $ $ ( $ $' # 1 $$(*( ( $' 4 4$ 1#$ 9-4SC$.P-4 4. $ $1 (.* $ & %.&& ' =:& * &. $ ( ) $' 4. $(.%1$. * # (. 1 4 ) ) ' *# $ $. 4#1$* 4 $ () $' < ( #! "( # $4) ()$ *) $ 4. ()$ $' # ) 4. )1# *41$ %$ % $( ' / *# %%. # $( ' 4*(.:1& ' $$# 4$ $ $$ ' &4* %# % $ $ ' &4 *# ( $' $& $1 )1 'B&) ( $$. #1 )$' &4 $ % $ $ 4 % 4 $ ($ ( ' 27

28 &4?DHE, $ ) ) 1 $ '$( ( $ 4 $ $'+$ )1 * $ $%$ ($)11$'3 ) $ $ $ %$ (. &($'I%$%$ $' $1 ( 1$'0 * 6 $ $ ( 4 4 $$$ ( $%$ $ * ( $ $' =:< "" =:<:8')(" # $ # & $ $ ' F & (. *# ) $ %) &$$ ( $. *%) (. $ ' &% # &4 CPZQZQ''''QZ'!?Q"!?Q" 7!?Q" ZP# CP&% # P( <( #$$ #$ ( '3$ $9&&) ( # #.% $'F $# # &%. 1$$ # ()$ #$ # $ #!&% # " $ ' P F $ % #?*EEE-*7E%$ W?D# &%!%) 1 " $ J &% $$. %) 1 W?D,$' P F $?*EEE-* # D>A-*%$ 8%# WA&%!%) 1 " $ J D>AP?*EEE!E*EA"Q?*EEE!E*EA"Q'''Q?*EAE!?Q"!?Q" 7!?Q" 8 %) 1 PWD*=8 =:<: ";,"+ 0 4 * $4L4!$ % $"( ' 0 4 $ *(. 1 $ ( # $' ( 28

29 (# $ & $ (. $$' %$ ( 1 4$ $(&$ 4 P# &4'$ 4 P1 4$ * P1 4$ $ % $* P1 4$ # $' P?- $ 1 4$. E'E8- ( &.) $ 1 ' % $W=7 $ J 4 P 4P E*=7 E*D8 4 ' =:<:<+-"+ $&41 1$' G<$+$ GO+ =:<:<:8)+)"' )+ <$+$ $.( 9 P? G) $ P$ & $ 4 $ *? P( $ % $* P($ ) * )P($' ( $1 P? Q) P? Q)' $$ * ($ ) %1 $ ' P # & # A'>E-( & ( $ % $ E'AE -'WA($$ & $ J PE*AEQE*EA A*>E PW?H*87$ ' 29

30 =:<:<:K,% $ $$( & ) $ 9 # *( * 4 4#1) ) ( ''' $$* O+ # 1 & $ ( ' P # Q[! S # " $ # P # * P44#1) $' P # PWD*[P?*E% PW7E'$ & $ &4' PE'EDQ?!E*7ESE*ED" PE*7E =:=:1,7 &4# & ( $' ( * # (. % 1 4 ) $' ( #$ * #.4#1$( ) $% 1&4' E D k = k e + k d ( 1 t) D + E D + E $ 9.+ 9B 4 9F. 9C) 3 &4 '0 4$ $ & ( & $ 1 4. $ $ &4' (*& $$() 4% () &4' * $ $! "($ ) *# $ ($ ) $' =:6: * $ $$). 4# 4 $ 4$'34 4 $ $ $1( ' 30

31 =:6:8:,% F < - *( # ( $*( $. #$ $')1# *(.:1*$ ( #$ $. $ $ * * $ ( %4 $ ( ' F< -,$$%. 1 $$&$ $%. 1 # 4!# (.:1". ( $$' -$ %$ ).. ( %$*$ ) ). ( %)$' =:6::,% F < -,)1*( # $ *# ) ( ( () $ ) (' %* # 4. * ( $' *# $ $ ' ( $ *4# $ ' F < -,$*# (.:1.$# $& &)$.*1 $(4' =:6:<:",,% <-,)1*( #. ( 4 4%$' * 4 4 $(.:1 * 1 * $. $ ( %4 $ ( 1)1'.:1 $$* 4 4 $# $ '4 4 $ (. $% $ * # ( *&(. & $ 1 $*# $ ( ' =:6:=:)+G"E,% +$ ) G+ - ))1.*# 4 $ (. %1 * %' ( $ *+$ ) G+ - F < - $' % 4 $( ). * < # ) $ # ) $* ) $)4$( % < $%) 1$ $!(%$&$ "' 31

32 )1* ) ) %# # 4 $ ( ( ' # 4$ * ) $ ( ( # *4 $ ')1 * 4 $( 64( ($' =:6:6:7..""'". *# 4 4( ( ( # ' % $ ( 4.% &( $ ( ) 4( ' 0 4 (. ) ( ) 4 $ $ ( '/1 (.$ $ $ ((..*( ) $ $ # 44 4 *%('(.4 4 $$ ( ' 4 4. )).( *(( ) $ ' 0 *# $ ( 4() $ ' $($$). 4 4$ 1 ( ' * $ ). $ $. $% % 4 4 $' 32

33 65 / 6:8:%#" 1 # $. ) % (%# $ 4 % 4' 1 $ # 1$' $* ( ((%4 ()1 ' $ * &( 11 %4 1$' 6:8:8:%& %$1%%(# ) $ ' # *($* %) ( $1% (!(" $ ' <$*$1% (.*($ %(. ) ( %$ # $ ) $ '* $ ( * & (.1$ $ #% ($ ) ( $* $1 % %$ # $ &( ) (.$( # $ ' 1% %$ # $ * $ ( $ $1 %$ %$.(* $ ' 6:8:: %D;",",# # & ( #1.%$ ( $ $'. % $ #1 $ 1 9 (,# $) $ %& 4 4 %. L$4 4-1 %$ 4 %,# 6 $ & ) 6$) % C) 33

34 0 * & & ' *$% &$!$% " & '% *)$* &4# & * &4 1$ 4' 6:8:<:,&,("+"%#" F $ *$ ( #$$1%1 ( %$ ( # $ *# ( 4 ( *$*# $'<$*%$ # %$ # $ $ $. * 1 * * %$ ( 1 $ ( ' * %$ (.* # $ $ ( ( $$(.%$ $ 1$( ' * % $ $ ( %$' 1 *&$$ $# %$ ( $$ *# $ ( 4 ( $$ ' 1 )1% # $ $4 ( % )'4 ( ( $1%4$ % $( * ( # ( %) %$. ' 1% 4 $ * $1%$ ( ( $6 ) (%# $ 6 $$' ( % *# $ $ * %$ %$ ' 6:8:<:8: #""/,), 1%4$ % )11$($ ( '0 4&( ( #* $ ' *( $* ) $ % () $*# $' < ( & $*# $1% 4 $ ( ( ' *( $$* & & & $ )1( $ *( $ ( )% 6 ' )% 6 $ $ ( )1*/ 8'?,$)1$*. $1%4 )1 $ & $$( ' Dönen Varlıklar htiyatlı Dengeli Riskli,6:8 Satılar 34

35 1%$( *&% % $ $ )11$ ($$' 0 * $ $ ( ( * $ ( ( )1# $ $&#$ ' 6:8:<:: """'%"/ ( % 4 $* $ )1*) #*%.( $ ( ' ) # 4 * $1% %$ ( * $ % %$ # $ $ ' )14* %$ () 1$ $). ( ' Çalıma Sermayesinin Deiken Kısmı Kısa Vadeli Finansman Çalıma Sermayesinin Sabit Kısmı Duran Varlıklar Uzun Vadeli Finansman,6:PA%""""""+,), Z 4 * $% $1% * % $ $ ( %$ # $ * $1 % % $)$ $ %$ (# $ $ ' #)1*( # $$ $' Çalıma Sermayesinin Deiken Kısmı Kısa Vadeli Finansman Çalıma Sermayesinin Sabit Kısmı Duran Varlıklar Uzun Vadeli Finansman,6:<PA%""""""+9), 35

36 4 * $%% $1% ( ( * $1 % $ ( (1 $ %$ # $ $ '2 $ #( *$ # $ %$ $ $ $ * $ #)1$&$ ' Çalıma Sermayesinin Deiken Kısmı Kısa Vadeli Finansman Çalıma Sermayesinin Sabit Kısmı Uzun Vadeli Finansman Duran Varlıklar,6:=PA%""""""+00;0), 6:8:=: %D;""%& -!#"D" 1 $# ) $1# $(. ) #& $ '..1$( $% &1 $ ' 1$* ) $1. 4 & $% & (1 & &4' $% & # ). $ $ $ ( ' P O# ). &? -*(L& W7E,$ ' ).. )*. =E)*(.. 8E)$' %(&($8) 1$ $ ' ). & $$J Satilan Malin Maliyeti = 1milyon YTL = 800,000 YTL Isletme Sermayesi Devir ( )( ) Hizi = 360 ( ) = 8 800,000 YTL (Net) sletme Sermayesihtiyaci = = 100,000 YTL 8 6:8:6:,#" * $. 9 # 9<1$ 4 36

37 & # 9 $ $ $$) 1$ 4( 4 # 93.( #$( F 1 * #$ ) 4 $ ( ' 34 $ ( $ $ +$ % + G3 +$ 1 )1 ( ' 6:8:>: ;,#" $ ' 4 *. $ ($ 1* % $ * 4 4* 1 * 6% 4 $ ( #1$ ' 4 ( *( 4 $ ' ( $ *4 %$ $.*# $) ' 1.($ 4 *& 4 %$ $$ ' $ 4 $ $* $ * % 1$ ) ( 4 ( ) '& 4 # & 4& $ &$*#)1 * ()( # 4'$ %& 4 ( $ $ 4 $$ '< ( ) 44* 4$.4.%. $ % % ' ( ( $* $ #$ $) )11$($) $' 6:8:: ),#" 1 %4. ) &$$*% $ & 4 % 4 ( $ ' $ $ $1% $% # $4*% ))( $$' *1 $* #$ 4%4' 1 $ )1%) ( 1$( ) ) ) $$) ( 4.$ '5) 1 $ *)1*. #*O1 * 4 $ % 1 1)1 ( ' 4 1 $* 4 %# $ % 9 2 = P # $' 4?E*EEE-: 4 * 8*EEE-:,$' 4 $ J 37

38 ,000 Ekonomik Sipari Miktarı = = 32 ton 5,000 6:: ' ( 6::: ' (""" (. 4 4 #$ $ 4$' -$1 4* & #. 1 * & $ 1 % $ $ 4. (. 1 $'. 4. $* 1 * %& $ * $$ * 1 $. 4*$ 4%$ ' 6::<: ("+" ".$( %( *). (4% ). 4 ' C & $. $%%$ $%4 * ($%1 (. )$ ' $4$. $# %( ( )1 '-$ * ) ( $$1$# $ '( ( ) $' 4 $ 4 #. #. $ $ $4 )1 ( % ) $ ' $ &$ ( '- $ ( %(. # 1 ). $ $46. # (. 4) $ ' -46 $$ ( ( ( $' 1 $ 1 $(&$ ' *! $1 " 1* $ $!. $1 " 1$ ' $1 1 $ * * &( % * ) 1$ 1 %% $ 'I $1 1 *()$1 *.% 1 *$ ) 1$ 1 * $ 1 % $ $ ' 6::=:,#" 6::=:8: 7,"0"7" 1$ ) ( $ ( $ ' % 1 $ ' -1$ &4 1 )1 $ (. % (%1 1($' -1$146 ) (%(46 & $ ' 3< -1 P3- < :- 38

39 6::=:: + #" -1*%) ) #4*( ). &) $). )$ ' =1 < 0$ P 0 = $* O E P- O P-) $ ' < 1$ *$ 46 &$ ) '. %$4$ )11* $ 1%*) 1$ $ 46 $& ($*) 1$ $ ) $ ' 6::6: ",#" 6::6:8: '0G ", 1 * # () $ & 4 ( 46 4*# $ '-(. * $ $& () $ ) & 4 46 '- ) ()$ $ # MF )N #$$' n Ct NBD = C0 + t t= 1 (1 + r) 6 ) ()$ * ()$ $# * 46 4 # () $ & 4 ' # 4 # () $ & 4 46 & $$$' $( * )( $ ()$ 4 # 46($ ' 6::6:: (/7".% * ()$ # $' n Ct 0 = C0 + t t= 1 (1 + VO) $$ $ )*46 ( 46$% ' 46. $( $ %* ( ) %. )1( *( 46 46$ ' F 46 $ ( 4 #.% %$' ( $#$ 1 * ( $#.%.( '<$*( 46 4 #. % $ $ $$' 39

40 6%.% $(*()$& 4 #*$(46($ $ ' 6::6:<: Q,"+, 1 $() $ ' L $ $*() $ 1.' 5) $ ()$ (' =1 1+ = 0 F () $* # $$* () $ '3$*!E"()$* $!?"$ ) ' $ *( $. * ()$ $$ %()$) # ' $ *( $ *()$4 # ' 6::>: "*)"0", -% ( $$'& $4' $( # $& & ) $ ' $ (&$ )1 # 46 )( $' # $ 46 $$ * # $ $# $ ) $ ' -4( * ( ) 4 # & $ ) ( # $ # &41 $ ' $)1&4 $ $ ) ' $ $$ ) ' *# $. $($( $' )$ $1. 4 # & $. %$ ) $ # % 4 )# 4 1'1% *)&$$ *%& # *# *(*$. &$$ %'(4$1 $ '$1. *# & & 1 $ ' 40

41 >5?9B >:8:,1C-""").1 $ %*) *& 4$ % $' * *( %( ( $# % 4* $ & 4$ $ #( ) ' ( * $ 1 $$ $*( 1 4. $$& $ $ &41 $)11$($$' & ( & $ $ $*&& $$ $&#* # $ $ 1$ 'I # $ $ $*$ 1 & $$)11 %$' / $ 4$ $ '0 * # ( #( * $ (#( 4 $ '*#( & ( & $ $ $ ' $ *!& $% $ $ "# ( & $ 4 ' ( #$*& 4$ $ $# (.(' B 4 P/ S/ F >::,&-"+1#" >::8: ')351 B. (6 #$*%*($ $ '$ 4 $ $( $ ' $ (6 #( $( *(&($ ( 1 ) )' #%). $ $1%$' 1 $1$( $ & $ ). $. $ $. $ ( ' $ ). $$ * & $ 4 $ $( *& $ )! $ $4"$ $ ' (. *( $ $ $)1* # $1 ( ' >::: 0D23*51 & $. &($$#$ * (.$)1 14& $ (1 (' #. $ $1$* # ( $ & 4 $ $ *&($..%'%$ # ) ( % $ $* &($ $&$' # &( 4 4 )$ 1.$* &( $ 4 $($ $ #$$4' 41

42 >::<:,*1 F #$ *(( #!%"%4 #!(."4 $ ( $ %:%& 4$ () ' 0 *( ( #$ $(. & $ * $ ( #$ $($$ % $$( 4 $!& $ B (%%&% ($ "* $$$ 4 $!(%$ $ () & 4( Q()& $!($ 4& "$. ($ ( ( # $ $( $($ ( () $ ) $ "* ) %$ $%4 $ * ( % 4 $ 4 ( $$ 4 $%$4 $ * $$ 4 $ 4( $.) '.( $(& 4$ $ ' F #$ &4 * # & $ # % ( ( ' (* #$ ( $ # $ $' * # 1 $ $$* ($ 4.4$ $$&( 'F # $ *()11$($$' $.%(6 #( 1 #$ *#% 4 # 4 $ ( ( $ )( (6 # ($$$*(6 #( 1& $1 ( ' >::=:.!)"01 & $ %$.$) &$ $ ' <$ +$ *( & $ $ )( $ $ $1)1' 2 t D ( 1 g) D ( 1 g) D ( 1 g) D ( 1 g) Hisse Senedi Deeri = = ( 1 k) 2 t ( 1 k) = + + t = 1 ( 1+ k) k g E 9O!-"F ) 93 9!4 "3 4 $*.$$( ( * ( & % )!4 "( ) ( 4. ' 42

43 * & $ 1* ( # $' - # $1$ L.). '.* $ ). ' *( )1 & $(.$' >::6: A."1.4*# ( ( $ * ( ( ((1 $$ '0 4.4 :. $' :.& 4$!%) "(1 (' ( ( *( & ($ )1 $( ( & $( &( ( # $'.4 $4(. $ ( (* & 1. $*# ( (( 4.4 &4) ' $ ( ( ( ( $ $ & 4$ ' 0 ($ )1)$ :.?E ' $ )$?EE*EEE- *( & 4 $. :. $&? - $ '.4 $* ) $ 1 $( $) (*4 % ($. $.(6 #( 1$ '*4.4 4$ (1 $%6$$'.4*&(( ((( 1$. 1 ). ' 4.4 * $ 4 1 ( 1 $%. ' %. ).. $ $ ' * $ 4 ( (& ( ' *( 1$ 4 $ $. * 4 M 4N $ ). $'4 )$%$ ( $ $' #%). $ $1$* %$ ( 4*4 $ ).$.$$.$( ' >::6:8: R!"(7" :.( & 4$ $ 9 :.3PB 4 :F -$ #!4%4$4& $ (1"9 :.3PB $ :B F 43

44 :..( % 4.4$' * $ 4.4. $&.$'FL( $. $ ( )1)* :.$$. $ ( )1)$ ' 0 $* # $ * L )..' 0 (.(. G(# ) $ ).# ) $. $$ ' $ $ # &( )$',$# ) $ $$ G ( * $ # ) $ $41$ $ '$(.(.$L *$ #1 $%$ ($$*).$$' 4! :. " $&(.( * :.4$*).$$$&$.% ' >::6:: 1R*1 :# ( & 4 $ (.$ )1 $!14"$ 9 :# PB 4 :04 :# *1 ) $. $. ( 1$ '.4* $ ) $) ( # $ )1 $() ( # $. 4 $. $' *(.4 4 $. $* $ 4.4$$) (*1 ( $%6& 4 ' >::>: "+G"%,,#"1 $ ) 1 )1*( $ ) ( $ $ '1$*) ( $) ( $1 46 4'6 $$$ * * 1% $ % )( () $ )* $ &4' $ *( $( &4*).$ $ ' $ %) ) * L $' G ($ L.( ). $ ( ' # & 4 ' $)1) L$ * $' $ ) 1 $( (( '( $ # ' (F P Q Q < $ Q F I < < $ G:Q F $ : G -B G F 0$C) ( () $ ) $ ) $ ' *!(.*1*'''"&(.44*( $ 4$ ' 44

45 E D k = k e + k d ( 1 t) D + E D + E $ 9.+ 9B 4 9F. 9C) 3 0 &4. C +$ ) ' P Q\ ]! "S # #^ # 92 3 \ 90! 2 0."! "S # 92 4! < 2 3 " $ ) 1 $*46 ) ( $) ( $1. &' 6 $1. <$ +$ (.$('5.$ ( 46 $1. &4 () $ ) 44 $ ' T Ci Uç Deer irket Deeri = + i i= 1 ( 1+ k) ( 1+ k) T CT ( 1+ g) Uç Deer = k g O 96 1 G -$ (F 93!3+ " O $ (F ) 9F 6 1 B Yukarıdaki formülde, nakit akımı olarak operasyonel nakit akımı, iskonto oranı olarak da aırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanıldıı takdirde, bulunan deer irket deeridir. Hisse senedi deerine ulamak için, önce, irket deerinden net finansal borçlar (hazır deerler ve menkul kıymetler düüldükten sonra) rakamı çıkarılarak hisse senetlerinin toplam deerine ulaılır. Hisse senetlerinin toplam deeri toplam hisse senedi sayısına bölünerek bir hisse senedinin deeri bulunmu olur. 45

46 >:<: D&1 >:<:8: D&1)+ &% $ *%$$(4# 1$ %%$ $1$&% $ * # () $ )! $ "$ 4 ' Tahvil Deeri = n C t + FV t ( 1+ r) ( 1 r) n t= 1 + 9&% C$!4 0$1" O 914 0$ C 9&% F 91 3 ",)0>:8P %$ *$( 41$ *$1!4"# W?7'8!4# W78"% $?EE*EEE-( &%!"# $ J O # 4# $%' 1!4"# W?7'8$)1*4# 1$ * ,000 TL = 12,500 YTL,$' 1! "# *$1!4"# W?7'8, ($ * 4 12,500 YTL 100,000 YTL Tahvilin Satis ( Arz) Fiyati = + * t 4 t= 1 ( ) ( ) $&4' $ ( $ ' &4#* 12,500 YTL 1 100,000 YTL Tahvilin Satis ( Arz) Fiyati = 1 100,000 YTL 4 + = * ( ) ( ) (' ( #$9 JK*!)",0.)"*!)"" %$ D&")" +1"+":L $$1# ( # $$'&%!"# $ $$ #$$ (!( # Tahvilin Satis ( Arz) Fiyati = 4 12,500 YTL 100,000 YTL = 100,000 YTL' t t= 1 ( ) ( ) ",)0>:P =7EEH & $ &.$ *8+7EEA%$ * $?EE*EEE- (D+7EEA & (!"!( " # 46

47 W77'E> ). ' &! " # (' #8H)$)1* 100,000 YTL Bononun AgirlikliOrtalama Satis Fiyati = 96,937 YTL* ( ) ( ) = (' >:<:: (/7"3/++/5 &% $ #$*&% $ &% # #. % $%$$% $ '.% &4*)$* $G 1 )( ' *( ) $&4 ( $ &4 4) ( ( ( ' ( $ ( % $%$ $1. # ( $ MC$$- C 3N1 ( ' FV PV Ct + r n Y = FV + PV 2 - PC$$ C 3 CP&% O!" ",)0>:<P F $?*EEE-* # D>A-*%$ 8%# WA&% ) $ J 1&% %$$).) $ ) ( (9 D>AP?*EEE!E*EA"Q?*EEE!E*EA"Q'''Q?*EAE!?Q"!?Q" 7!?Q" 8 PWD*=8 1&% ) % 1 ) r 5 Y = PWD*7A$ ' 47

48 % 1 )1(,%, $* ).) $!WD*=8"$#( $& 4$$ $ $ ' 1&4$ ). ( * ( 1 $ $ %. $ $ )( $$ $ ' ",)0>:=P 7'?'7EE8 & $ &.$ %$ *$( 41$ *$1!4" # W?7'8!4# W78"% $?EE*EEE-( &% # & & ( &%.% &4' & ( *( % 41$ )..4 1$ 7D)*$1$4%&% $ 1$ 7?=) ' * ,000 YTL ,000 YTL 100,000 YTL 111,500 YTL = + + * ( 1 + r) 365 ( 1 + r) 365 ( 1 + r) 365 ( ' #$$* $ &% # *$.41$ $ $ * $1$41$ $ $ *. &% $ $ $ $ 'G 1!$( ( ) % &4 $"* PW7>'E=* (' >:<:<:!7""+,1%"D&1", &% *$1% $#$ *41$ %&% $ ( $ ' *%$ ) %:% 4 $ # $ &% $ $ ' $ $ &% $ $ $ 1$' $&% $ $ ' $ $ *&% $ ' ",)0>:6P &$($ ( # * ).!"# $ J Tahvilin Satıa ( Arz) Fiyatı = 4 12,500 YTL + ( ) t ( ) t= ,000 YTL 12,500 YTL 1 100,000 YTL Tahvilin Satıa ( Arz) Fiyatı = 1 101,519 YTL 4 + = ( ) ( 1 + # W?7'8 W?7$$*&%!"#?EE*EEE-?E?*8?D-). $ ' 4 48

49 ",)0>:>P &$($ # W?= *).!"# $ J 4 12,500 YTL 100,000 YTL Tahvilin Satis ( Arz) Fiyati = + t 4 t= 1 ( ) ( ) 12,500 YTL 1 100,000 YTL Tahvilin Satis ( Arz) Fiyati = 1 + = 98,513 YTL ( ) ( ) O # W?7'8 W?=$$*&%!"#?EE*EEE- DA*8?=-). $ ' >:=:!-"+1 >:=:8:!-"+& & $ (1$& $ *(1$ &% ( )1 '$ 1 & $ & 4 )1* & $ & 4 $ & $ & 4 )11 %$' 1(. 4%# 1$$' & $ $ & $ $11$ '* L $ *( $ 1$( ' & $ * ( $. *&% # 1$ ('0$* & $ $ & $ ( * $%$ $' >:=::!-"+1)+ &.& ( ( &% ' & $ %$ $)11$($$$* & $ $ # &4( ' D mtiyazlı Hisse Senedi Deeri = k 9!( " 93 >:6: -"+1 - $ $ ( ) * M/ -1 %N$% ' >:>: /+%#!%""" >:>:8: /+%"'',% C$ 1 # $ +!OG#GO" +$, $$' $ # $*%$ 1 $ ( $ $' * 49

50 1#.$%$ 1 $4 $$ $' +$*%# % # %$ # $ $ 1.$ '+$)1%$ # * & $1 &&) ( $1$ # $$$'$ 1.$ # *1 & $%1 ( & $ # $ ' G. #!# " G G ) %G F% %G $1. $ $ )( $ $ $' )1*$ $#$ $ 9 C$ PF Q + Q + C S R T t t t,t ( ) F ct = St + + G t,t & $ 4 & $ 1 %$ # 9 & $ # 2 * 9G$1. & $(.( # < * 9S$1 $4 ( $ ( % ). $$ $ ' %9?G C$ 1 % # 4 ( ) % * 7G.%% $&&) ( * =G.%% # $4* >G * 8G K 1 $$$$ C) ' $ $ # %$ # $ $$ #$ ( 9 + PC$ SF < %$ 4 $*4 $). %$ # &4%$ # $4( #$)1$ '( $ * 4 $ $' $ * ( 6 (# % $ '$*%$ 1 # $ %%$ 4 $ ( 6 ( 1$'( 6 M%. #1-1 $ N(1$* MC$ 1 #1-1 $ N ( $ ) ( $ $ $ ' 50

51 >:>:: -""+,"/+%#!% < ($ $ $ %$ 1 $ 4 $ # 4#1 $ 1 $#$$' & ). 4#1$( $ % * 4#1 $ $%$ 1 %$( ). $ $B ( $4$ $' 4#1%$$ $ $ %$$ $ $. $ % 1$ ) 4$ ' 4#1 %$$ $ *$ %$$ $ 1 # $ #%B (%$$ 4$ ' 4#1$ ( B ( 1 $ $ $ $ $ ' $ B ( %$ $ $ $ ( ' ( $ *B (%$$ $( ). $ B (1$#.4$'?' 19$1$$ Q 7' 19!$1 ). $ $ S1 $( $ $ "Q$1B ($ 9$ %$( ). & $ $ Q? 9$ $1$ 9$ 1 $ %$ # 9 B Q? 9B ($1$ 94 # $ 9% + T = E E HB E T = E s + HB t +?' t 1 ( t+ 1 s ) t 1 7' 1 =' HB t+ 1 = ( 1+ r) E t$$ T = E + 1+ r E %1 #! " >' s ( ) t 8' E ( 1+ r) E T s = % $* t d = T = E t d E $$1 # * t E = 1+ r E d E $ ( #$ * H' s ( ) t t A' s t ( ) t E = E + r d E ' P 97=*EEE 9WAE!W7E=" $ C$ 9= E s = 23,000 + ( ) 23,000 E = 26,680 s 51

52 %80 23, " =(. * = 4, %16 23, (" =% * = %$ $)1 # = 23, , = 26, 680' >:: 7.)" >::8: 7.)"#!%+O 34 1 *#* 4 % ) ( ( &% &$*( ( # *( $% &1 $ '4 1 *#.$ ( & *( #(& # $' #* 4 1 & (. ( 41$*(44 4 $ '4 # #' 34 1 )4 1$.('% % &) ( ) ( *%%. $ ) ( ( ( ) *( $ )4 1$ ' % %& * ) 4 1$ ) $' 4#11 *44 $$)( ) %# $ *4#1 $). ( $ %( ( % $( 4 1!4 G44 G"%( $4 1$ * $ $ % ) $.($ ' #11 4 $# $M4#1 )N!# Z"$$$' 4 1 $ ( ). ' 7.)"0".P%4% 4 4 #!%.PO!"4 %!"4 7.)",)"0&,PB $ *&% %(' 0"*P34 $&# /+)"0P!09+='*B )" P34 # >::: 7.)" &0.. 7.)"P 34 #* 1 % %&$%$$4 $',". 7.)"P C$ $ $& 4 $ & 4 $' 34 )1 4 %%4 4 $ (( (4 %4%,$4$)1$ '<$ 52

53 ) %,$ *)%4,$ %$ 4 $& 4 4 $ )1$ ' 7.)"P!O 34 " 34 #* 1 % 1$( ( #!# "* & 4 $' 7.)"P! 34 " 34 #* 1 % * 1$ ( ( #! # " & % 4 $' 0"P!_ * "1 % * 4 $$*4# ' 0"P34!5"#$ & $ ' /+)"0P34 &)$' >::<: 7.)""'""?" ( $9 G G G G G 1 4 #!" 34 #!" C!σ" 34!" 2 #!" $ $4 4 4 $ ($ 9 O!34 "!34 " - σ >::=: ';,E;D)7.)")+ # $ *1$ 4% &4?DH=$ &%+&#$) ' +$ $* &($4 *4 &($ 4 # $) $$( 4#1 $ $ ' ( $ *( 6 $ '4 $ *O* $ $&49 53

54 rt ( ) Ke N( ) C = SN d 1 d 2 S ln rt Ke d1 = + 0.5σ σ t d 2 1 σ = d t t P$) F!'"P$$. #$# $' **σ**$. '+$ ) $$$1#1$ $ ( '$%!σ"&4$ ' 4 $ * * 4 4 $( #!4G 4 "&4( 9 rt P = C + Ke S %4 $ $ ( $( 6.' 4 4 $(# 4 $. G& $ #$ % #$ ( $ $* 4 $ ** $ $&49 rt P = Ke [ 1 N( d 2 )] S[ 1 N( d1 )] G& $ ( % $.. $ '% $9 G K%# 1$ 4' G 34 %4 4 $ ' G 2 # 4 1(( ' G K) $ ' G K 4 $ %. %$' -$ % ( $ ( * G& $ ( $$ '-(44 $ 4 <G&&)$ *%$ 4 & $ * 4 4 O_G2G2( $ 1 % ( ' 54

55 5'// :8:'%& ( * ( ($). ' ( %$&# ( ($ ) $ ' ) ( %$&# *( # %&.$( ( & ) % ( ) $ ' ( *( $ (1 $$ '3&$ ( % (%*( ( %$'& $ ( *( ). $ )1%$' %& $( *( %$&. % # *. $( % ( *$ $% &# ). *(%( % $ % * # & $ *&4( $ 1.)1*( $( *$ $4$' ( *( ( $* %% #%4 # ( ($%$ # $!$% ( " %& * ( $ % % #%4 # ( (*($%$# $! ( " $ % $&. ( $) $ ' <( *( $. $( $ ( % ( # %( % ( $ 1.)1 $%% 4% $ ' :: '%"+" ' $ * $ (. $ $ 4. $ $' $ % 1 $ $* G * 1 * 4 1 %)1. )1 ' #.$( ( $$# ( *(. $). $ ' $$(( ( ). (. $ $' $ ).*( # % 4$ $&( '( $ *# 4 $ $ %$&## (. ($ % $ ( $'$ $* ( % $'.$ ($$ ( %'(' 1 $ 4$.1$' 55

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!""2, 9, + :&"( ;

() * ( ( + ( +. +, / 0,!1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!-!-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!2, 9, + :&( ; !""# $%!&!"$" '$!"$" ) *, &!-$,., / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2!,, 6 7 8. &!-$,.!""1 '$5$!5!""&!""1!""& *!""2, 9, :&" ; < = >!""#!"$"!"$"? 4 @9* AB 1 @ 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G,

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 ULUSLARARASI SERMAYE PYASALARI Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüü tarafından bilgilendirme amacı ile

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10 TEKNİK BİGİER TEKNİK BİGİER Genel Bilgiler Ⅰ Genel Bilgiler Ⅱ İ Ç E R İ K 2 İş Parçası Malzeme Kaliteleri 2 Tornalama için 36 Talaş Kırıcı Form Karşılaştırması 6 Çelik, Demir Dışı Metaller Sembol istesi

Detaylı

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-28/6/2012 tarihli

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK

HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK Meral TECER Hisse senedi piyasasında, söylentilerin etkilediği kısa süreli, spekülasyon amaçlı davranı lar bir yana, uzun dönemde en az riskle en çok verimin gerçekle tirildiği

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı 8.Bölüm Sermaye Maliyeti Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye maliyeti kavramını hakkında bilgi sahibi

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

Şirket Değerleme Yöntemleri

Şirket Değerleme Yöntemleri Şirket Değerleme Yöntemleri TUYİD, 13 Nisan 2012 Mete Gorbon Müdür Kurumsal Finansman Gündem 1 Öğleden Önce Öğleden Sonra Değerleme ile ilgili genel bilgi Fiyat / Değer Kavramı Değerlemenin amacı Şirket,

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN Ortakhğunmn 50.000.000 TL nominal degerli Fınansman bonosu ve/veya tahvillerinin hallca arnna illşkin izahnamedir. Söz konuau finansman bonosu ve/veya tahviller;ft,sermaye

Detaylı

- Kâr payı (temettü) adı altında hisse senedi sahiplerine (şirket ortaklarına) aktarır. - Kâr ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulur.

- Kâr payı (temettü) adı altında hisse senedi sahiplerine (şirket ortaklarına) aktarır. - Kâr ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulur. HĐSSE SENEDĐ DEĞERLEMESĐ Hisse (Ortaklık) senetleri, firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyet ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi, bu senedi ihraç eden kuruluşun gelecekteki kazancı (karı)

Detaylı