FNANSAL YÖNETM!" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FNANSAL YÖNETM!" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%'"

Transkript

1 1

2 !" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& 0#$) ' ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%' 2

3 %$ ( ) *! %$""#",.$ ' %* "" #"" " $ 2-1 * "" "$ + % 34-4* % #" & ' ($ + *'%& &$ 5-1 % # -1 * )*#+,& -.$ + #1. +$ * "" /, )+$( 6 +$ *)*#&)"*)" ( $5 #1-1 * & (" )*# #""+ 0" ( (1$%.$ $' %$ "" #", ) &49::;;;'4')%'$ $ ( '%$.%( (1. $ $ ($)1 $ '!"&)012)0 )0")0 '# ("+,)" "! "*! "! 345 " *!4 ""#" < = 7 7 A A + %34-4?? > > -1 %.?? > > + = %%?? > > 2-1 #1$2 %< B4 + #1. +$ C +$ D?E >E ( 6 +$ #1%# #1-1 7 = %.#1-1 $?? ( $ ' ' 3

4 :8 ""( : """#";""#& :< """""("+" " := """&"""#" :6 """!&)")... 11?'8'? :> 7""!"")") :8, '?'? '?'70$ '?'=' ::,#"""" :<,#") < <:8""""""&; <:"""( ='7'?# ='7'7#< ( ='7'=#( ='7'>F =5/ =:8."70%0"?" =:& =:< "" >'='? >'='70 $ >'='=$ B $ =:=:1, =:6: >'8'?'F< >'8'7'F < >'8'='< >'8'>'+$ ) G >'8'8'

5 :8:%#" '?'?' % '?'7' & '?'=' 2 %.$ '?'>' & % B-1 & '?'8' F '?'H' :: ' ( '7'7' '7'='.$ '7'>' '7'8' # >5?9B >:8:,1C-""") >::,&-"+1#"... "... +&(!#"... F # I $ ) F >:<: D&1... &% +$... 3!C$$C "... 3$ &% >:=:!-"+1... B $ %... B $ +$ >:6: -" >:>: /+%#!%""" C$ < B $ C$ >:: 7.)" F$ J G&34 +$ '//

6 :8:'%& :: '%"+" :<: &E F5??9 / F:8:, +(&%% A'?'?' 0$ A'?'7' ++( 0$ A'?'=' C +( 0$ A'?'>' ($ 0$ A'?'8' $ # 0$ F:: ""3"G A'7'?' B) $! )"5)J A'7'7' A'7'=' A'7'>' 5)% F:<:,)"G A'='?' )5)%6%% A'='7' )I F:=: )*"G A'>'?' # )5)% A'>'7' # ) ) F:6: H A'8'?' ;4 # A'8'7' ; F:>: 7.)" F:: ;,#!% A'H'?' < A'H'7' < F:F: /+%3)H I57 / I:8:,&, I:: D'7'?'1 < D'7'7'I1 3< I:<:',""$/"&"

7 I:=:)&" I:6:))" I:>:1% A :8:)+"3,)H!5)*#) ::,)H!7E/") ?E'7'?' #1< %#1< $ ?E'7'7' C.# ?E'7'=' # ?E'7'>'... 79?E'7'8' )... %-$... 81?E'7'H' 34 # ?E'7'A' $+$ /99793JKL :8: (1&& ::,!!7" :<:, :=: ' :6: / :>: A, :: K) :F: ""/,!) :I:!K 'M73JL :8: 2N)+""" ::,#" :<: A),,# ) :=: 2N <57 / <:8: D.*)" (

8 8<:: ")*)" ( <:<: M""*)" ( =5?? =:8:?0)*#... 95?>'?'?' ?>'?'7' ?>'?'=' 5$... 96?>'?'>' 5# =:: '& % ; :8: /+%3 & :: /+;1O :<: /+%#!%""3005!, ?8'='?' C$ %;$ ?8'='7' C$ 1 G <1G :=: /+%#!%"+)!)""O ?8'>'?'. G :6: /+%#!%"""," ,# ?8'8'?' $C$ ?8'8'7' 1% C$ :>: /+%#!%"")*##"" "... C$ 1 $ C$ 1 $!B$)" C$ $4... ( :: 7.)"#!%+O ?8'H'?' ?8'H'7' ?8'H'=' 34!34 " :F: /+%&7.)"#!%")"0... "+""!, ?8'A'?' C$ 1 $K A

9 85 9 8:8 ""( #.$( 4.$ 4.$' % $# 1 )1 *. )#$ $ %($$'#$.( 4.$$ ( 1$' ) $1.$' &. *($ 4)* 4 ) (.* ).*( ( $ % # ) $ %.$1 $1.$' * $1.$' *( $$( *& (.* $.$' $ 4.* $ $1.$' $* 1$( %*1$ %$ ). %)( # $) $' $ $( * # ). )1$.$' 5%$ 46 %$ * %$ 46%$ 4$' 1$* % $1.$' $# $.* 1 4 $.*1 () % # $.) ( ' % 4.* $1.$'..* 1 * L6) ( $.*( ( *4%. % ( $ $ )( $ '. *4.$' $. $. ' *#..L)4%# 1 ( $. $($'- # $ $ % $'- $. ) $$ ( ) $ ' 3 ( $ ) 4 ) $4.. $$' 8: """#";""#& 1 # 4 $.'* L $$ $ '+$( # 1 *# % *# 4* $1% $% 1 * % L $*# (% 4 * # ($ # )1 $ ' 1 % )$$$.$ %.$ 4 ' *# %( ( '&. *$1 % $% ( $ # 4 $ *# 9

10 4( ' ( #$ *# 4 *L$( $ '.*# $%%(.$# 1 $(.1 $$' 8:< """""("+" " 1 # 4$. ' &&# *# ) *% $ & 1 ' 1 $( $ $ ' $ % $$$' ( ( 1. $..%$ '(. ( ( $.% $' %$( $' -1 $9 # $ * # (* % 6 $ * 4 $ $%) $1 46%' 1 *# 4$.$ $ 1.' % $ $ $ )1$ ' # 4 $ *# ) *$ $$ $ $ ($'. $ $ $' 1 $* # 4$.(. $% $$)$' 8:= """&"""#" # 1 (11). $ $ (1. $ $'0 &((1$( ) # 4 ' $$ % $ %$ 4* 4#(* (. % $(.&( ' B&) ( # $ * # 1 )1 % 1 $ &' ( ( # ( % * # ( * $ ( *# (1)1% $ ' (1# 1). $ *# ((( $ ' 1). # (11). $ )1 9 Y ö n e ti m K u r u l u F in a n s m a n K o m ite s i G e n e l M ü d ü r G e n e l M ü d. Y rd. (Ü re tim ) G e n e l M d r. Y rd. (P a z a r la m a ) G e n e l M ü d. Y rd. ( F in a n s m a n ) M a li le r M ü d ü r ü D e n e tim M ü d ü r ü 10

11 8:6 """!&)") *# ($ &4 $ ( * 1. 4% # 4' ). %. $ ( $1 4# ) $1 & 4 ' 1 $' (&$ # $ 4M.# N*# $ $ $ 4M$ # N1$' ( ) $#$ $&. 1 * $ # *# * ** 4%'' %4 $ 1 * 4#() $ $*4#($. $*# $$ ) $ 4#()$ $ )1 ( ' ) (. # 4) $ ' * # 4 )* & ) ( ) $ $$ %&$#. ) 4 4' # 4 # # % 4(.$ $' 8:6:8 7""! 3 ($ ( $ $ ( ) $ ' + ($. $ &4 $' &4. ( ( ) $ ' B4 ( ( #$ ' $ ) *). %1 #$( ' 3 $ $ <5 $ ) ( $ ' 3 $$%.)( (. $$' 3 $ % %6& $ $ $' 3$ $ $ %.$ $ 1 $ ( $ ' 3$ $ ( ) $$' 3 $$ $ ). % 1 ( ) $ $ $' 3 #. $ $$. $ #$')1 $ ) ( )4' ' $ 3 '+ -43 O' 3 '3 8:6:8:8,+7" $ $ $* $1% %$ ( $ $ $ ' %$ (. 1$( 1. $ %. 11

12 4$( $' $ * * G% $' : K 7" 9 1% %$ ( $ )1( $' 1C O 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C$ -( O 7 ($ '* & 4 $ $1%4* %$ ( $ 7 $#$ $ ' 2: E 7" 3,+ 7"5 P $1% %$ ( )1$ ' 4.% $ $1%$&#( ) $ $ (&4$)1$$ $ ' 1CG G3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C$ -( G? ( $ $ ' - $ $1%* %$ (. 1$( ( $$ $ ' (.$ $ $1 4 $ $1 4 $ $& # M) ) $%) &N M$ $1%N '$ G# ( (.$&&4. $ #) 9 BQ(+QC$ G3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C$ -( ;:, 7" 3.)"2 7"59 F & $ * %$ (.$ ( )1( $' B!Q%F$ $C" F 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C$ -( F E'7E, $ $ $ ' ( $$ * ( $ 4$ %$( )1) $' 8:6:8:."!"+0""7" 4% %$ (.1$)1. $ ()4 4$' ( * 1 4 $* 4. $(.% 1 $) % 1 # $1% $ $% $ 1. $ 12

13 $' %$ (. 1$) )1$' :')(",*)."7"3""+(7"59% %$ (* #4!%4 #4"(1 $$ ' -(4 $.3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG #4 %$( ( $( $ 1 # $ $ )1$ ' 2:!,",",* )." 7"* 1 # 4!%4 #4"(1 $$ ' 0 0 GGGGGGGGGGGGGGGGGG% GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG #4 -(Q0 % $. & 4% #$# $ $ ' ;:/+2";","$).",7"P%$ ( 4 * % $ %$ (# $ $ )1 ' C$ -( 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 4! #4" +:?!0"/+ 2"; "," ). ", 7" P 5%$ (4* %$. %$ (# $ $ )1 : 5C$ -( 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 4! #4" :')(" ++!/1 7" P-( 1 $ ( &$( ) % '+$$ 1%*1$$$ $ %.('+$$ $%&% # ) $$ %$$1 %$' -(4 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG +$$ 0C 3*?,$. ' - * $$ 1 %* ( $$&#' *: 7)*""" 7" 9 # $ 1. $($'F $($ (. $$ ' 13

14 L-$ G R 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 0$ G: 0"/,"$!,", 7" P % 1 * # $%$1# $ $ )1 ' C 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 0 D: 0" /,"$ & 7" P % $%!0 Q 5 C$ -( " * $ %$%$ (.%1# $ $ )1 ' C 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG %!0Q5C$ -(" 3*( $. ' 3( $( $%( %$ (# $ $ )1 ' : ++ 0"/,"!,", 7" 3 7"5 P +$$ $ % 1 * $$ $% $ 1 # $ $ )1 ' 3$ $$ $ % (.$ #$$' +$$ C!F" 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 0 3(,$. ' 3(,$.$$ $% 1# $ $ )1 %. )% ' 8:6:8:< A%000"0""!"+0""7"3 7"5 %% 4 $ 1.$ $' a. Stok Devir Hızı Oranı : Stok devir hızı oranı, iletmenin stoklarını ne kadarlık bir süre içinde sattıını gösterir. Baka bir anlatımla, iletmenin stoklarının bir dönemde kaç defa yenilendiini gösterir. + + % B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG $ $&4' 14

15 1( Q1 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 7 3 * ( $1$. $# $ )1 '. (1*( $.)$( $ (( ' PGGGGGGGGGGGGGGGGGG % B $% & 4$( $% (1$)1$ ' 2:;,"&-!7"P$% &* $(. $& )1 '*( $1$.$# & $ $ #$$' $ F % B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3 $.)$( & $ $ (( ' & PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG % B $% & & ( $$% 4 $($)1 ' $% & (( (1& $ $ ( ' ;:-! 1 &-! 7" P B $ $% & * * (%('&$.$ $)1 ' F B% B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3B d. Net Çalıma (letme) Sermayesi Devir Hızı Oranı : Net çalıma sermayesi devir hızı oranı, iletmenin net çalıma sermayesinin bir dönemde kaç defa devrettiini, net çalıma sermayesinin yeterli olup olmadıını gösterir. F FI % B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3F!F P1CSC$ -(" $ *. & 4$ %$% &% $ ) $#$ $ & 4 $)1( ' 3. % $' 15

16 :#""/,&-!7"P1%$% &* $1 %% 1.$ '3 * $1% & $$*$ $1%)$.#$)1 '3&.$). ( $( ' ((& 1 )1$ ( ' F 1C% B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 31C *:0"/,&-!7"P%$% &* $ %% 1.$ ' 3 * $%4 $$*$ $% % $)1 '3* & 1 )1#( '$$( ' F C% B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3C G: ).,* &-! 7" P 4 # $% & * # % 1.$ ' 3 $ * # % ( $$)1 ' F 4 #% B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 34 # 3$ 4. $)1$ ' D:!,", & -! 7" P 0 $% & * 1% 4$)1( $'3$( ' # *). % %('#1* ' F 0% B3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 30 8:6:8:= Q,7" L * ( $. 4. $ 1.$ $' :Q%"+,%,#"7" 8E ' %R%7" $.( $)1$' ( *&. $ ( %$' 16

17 E R%7" $.# $ # $ 1.$L$$ $ )1 ' <E 71"QR%7" * $. $)1 $' 3* # $ $ $ 4 $ )1 ' =E #"R%7" $.$1$)1$' 6E #"R%7" $1 4$1.$$' b. Mali Rantabilite Oranı (Özsermayenin Karlılıı Oranı) : + &( * & ( % $ % 4 $ 1. $ ' 3* & 4 #$ ( ( $ L4)1 ' F + 2( 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 04 c. Ekonomik Rantabilite Oranı : ( * 4 1.$$)1 '3* #) 1.$ ' C) $0 LQ < $' 2( 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 4! #" &( 4*1) M%) $1 N ( )1 M# ) $ N 4 %( 4 4%(1$ ' ( $ $ ) $ ' $$ ( $$$ ' d. Faizleri Karılama Oranı : * 1$ $ $ # ) $ ( $1$.$)1 ' 1$ ) # *1$ 41$ )1$' C) $LQ < $ 3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG < $ e. Fiyat Kazanç Oranı 9& $ ( $ L4 & $ (# $ ' B $.3PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG B $ L 17

18 41 ) $ ( $' *:'%'%),3(%),5P ( * ) ) $ ( ( $$' ( & $&$ $&4( ' 4( < $ F!+ "PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! S < $" 4( < $ F!"PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3 *( 4 # %44*4 ) (1 (' 8:> 7""!"")") *)().#. # 4 4 $ & $$ ' # 1 #. 1 ( 9 G G G F %(. #(.%) ( 4 4(. ) 1$( M N$ ' $ # % ( ) ' $%. '/?'? # 1)1 ( ' 18

19 ,8:8 Yatırımın Verimi Satıların %si Olarak Faaliyet Karı X Devir Hızı Faaliyet Karı / Satılar Satılar / Top. Yatırım Satılar - Satıların Maliyeti Döner Varlıklar Sabit Varlıklar Satıların Fabrika Maliyeti Stoklar Artı Artı Satı Masrafları Alacaklar Artı Artı Yönetsel Masraflar Nakit 19

20 5 :8, ' $ ) ( *( ( $*$ #1 * 1$ & $ %. &.). $ ( $ ' & &%$.' <&.# ($' 1 * $ ) ( )( #( ( ' + 0$ :8:8%,", 1 $( $ %& $ ' +. * % %$ $!(**.**(*$4*% ) ("' +. * $ % $ )4 ) $ ' $( 1. $' ( 0$6%$4 5)1 # ) :8: +%,", +%& $$ ( 1$ $'1$ 444! "%*1$ 4 $*1$ ). 4).!4 %# "1$ $ '1 $ ) ( ( ' +,3;,5P($ &&) ( $$ 1$ $ ' ),,PB4* * & ) ( $ *1$)$ $* 1$)*1$ ). $ ' 20

21 "*,P0$)$ $ M% (N$1% $ ( $($ # ). $ ',P0$)$ $% $ ) %) *#%)%) $ 1 ' :8:<:%,", + % & $ # $' $ ' ::,#"""" 1 * % $.( 1$ $ ( (. $% 4$$ %( $%$$1 ( ' :<,#")+ $ * 1 ($$* $' ) B$) ) C$ $1% 4!M4N" C$ $1% 4!M#;$N" <$1% 4!M#N" 34!M4 N" %$1% $ ;4*$1% ;4 +($!M$ N" $ $!M$ $$ N" 1$( ) ( ) * M5-1 N $ % ' 21

22 <5 <:8""""""&; 4*# #. $( #) %. 1$( ( $ ' 4*#) %. $ ) # $) ( ' 4 % $ 4%(. 4 $ $ ' $ 4 $ ) 1 $ 4 ' <:"""( 4 4$ $.$ ( 4# (.* 4#) (*4##(% (. $ ' <::8)*)'"() $%$ # ( $4#(.1 '1 ( $ $$T& (.T$'$# % 4* # # % 4 # &4 $ &4. ' B( 4#(. #4*4 #4 $ *# $#.1$'1( $$*(.&) # $ % $ ' #(.$1$$&9?' %(( &( (.&( 4 4* 7' $ $ #( * =' 0( * >' #%4 ##$)' #(.U1*( ( & # & )1 $ ' #(..#1&( 9?' -$1 91 $* & $ & $ $ ( (. ( ' 0 * **( %* (.%& ) $&4 ($#* *%$ (.* 4 (. % & (1( 1$ $ ' 7' *1 #. '0 #. $($ $ %). 4 & ( ) $ ' =' 2) 1 92) 1 ( ) ' $$ 1. $( $' * % 22

23 $ ( (. (. ) $)1 ' P C $$TVT# (.' TVT #.!-" # # B VVV C VVV 7'HEE 5C D'EEE VVV 0 VVV +C*F VVV ). SSS ). SSS #$% &9?*8E $ W 9W>E %$% &97*8 G9? L69W7E ''9?A'EEE- $% &9?E '&' 97E) +C!F"% #4$1( %$1$ $' A 3' B B P$ :'?AP$ :=?8E* $ P?>?'H8E,*).U8=8:6R8$6UI=:6 ++ P?>?'H8EXE*AEP??='>EE ++ GGGGGGGGGGGGGGGGGGP?EU=:>F!Q":7?>?'H8E:7*8/U6>:6 B -!1 U<:=!=E'>7EQ7'HEE":.P?.P=='?7E 0 PD>'8EEG=='?7E! U6:<F <::)*)2)0 #) (*)$1) & $'- 1 & ) $ ' I & $ * % ( $'*. %)) $ & $ * & ' & 4$* ) ) $%1 ) $ & 4' 23

24 P ++ -< 0 C0 C FL % $ L O 1< >'8EE!W77*8" A>E =EE!W?'8" 8>E O 1.!-" 7'?EE!W?E'8" C DEE!W>'8" ='EEE!W?8" 6:6 <:= ('C'*F A'8EE!W>7'8" &% ='AEE >'>EE ='EEE ' ='7EE #4 8=: #4 8=: O $1 7E*EEE-*)& 77*EEE- $# &.%$J A #< (!-" 77*EEE ++?>*A8E L H*?8E -< >*D8E 0 7*7EE C0?*8>E C!W>E" FL D7> L ==E 1: 6I= =*7EEQ8D>P=*HD><$ 24

25 #.!-" >>E.?'>=E 7'=?E C DDE ='=EE 0$C)?'=7E >:6 <:= ('C'*F D'=8E &% ='AEE 5C =:=> ='EEE ' ='HD>,*). 86:= *). 8=:II= )"D; => <::<)*))",2)0 ## % (*# ) $1$ & $ % )1*# & $ ($' 5%$ ( 4 4## (* # ) ( * 4 4$ $1$ & *# &.. 4$* $4) )1 ' (&(. G #) (* G #(.* G L$4 * G $ 1 $( ) &.%$' ## (* (1$ ' % '. $*FL% ) (. ) ) $* #$ %(.$ ' * 1$%) * 1$ L 4* #4*(.1$ % $ ' <::=,' ( F (. # %$ # (. ( (.$ ' 1 *) $ %( $$'1) & 4% & (. $ # 4# 4$ 'F (.. $*# ) %( (' F (. %$ 44*(%$ ( *# * #%() ( #1)1 $ ' )1$. )*$& )% $1.$'<$$ $. *( $& (. $ $'$ $ ). $*& $ *&% %(')( $$$ * *.) ( #$ $$$ #%$ $ $$ ). $ 'F ) $($. %'- & $ * 4'B$$%. 1. $$ '* %$ 1 ) $ *# 1$ % %) $. $$' 25

26 F (. $ 1.%#&) $ )11 ( ($'(.(.$ &&) ( $1$1 *1 (1$4 $%%$ ( $ (. 4( % #%*(# $.. ( ' P # 7EE8 3*/(* + -%A*AEE*EEE-(. ' 4 W>E, * W>E,( *W7E, $( & $ $ '?37EE8,$ 7*EEE*EEE-, 3*?*7EE*EEE-, /( $ & $ 4 =*7EE*EEE-, *?*EEE*EEE-, $ (' O # ).!(. 1$ $& "(. =*EEE*EEE-* %>*EEE*EEE-(. '/ 4 )1&$?*7EE*EEE-) ( ($' FF97EE8/($4% ( %(.) $$J A 7;, 02 A*AEE*EEE!W>E"!W>E"!W7E" & 7*>EE*EEE 7*>EE*EEE 7*EEE*EEE?*7EE*EEE =*87E*EEE F < F I =*EEE*EEE >*EEE*EEE 7*EEE*EEE )?*7EE*EEE?*7EE*EEE?*7EE*EEE =$8>$ 26

27 =5/7 99 =:8."70%0"?"0 4*( # $1# ( $ '. $ ($$ $(.% 1# $' $&*#. &. $$ # $ 1( ' $ ( ( * $ 1'B $.$#() %$'#4$#. (&$ ) $ ' 4 *# #$ * &%!M$(N"*.&&!M4#$N"%$ &!MY N") (. $ $ ( $ $' # 1 $$(*( ( $' 4 4$ 1#$ 9-4SC$.P-4 4. $ $1 (.* $ & %.&& ' =:& * &. $ ( ) $' 4. $(.%1$. * # (. 1 4 ) ) ' *# $ $. 4#1$* 4 $ () $' < ( #! "( # $4) ()$ *) $ 4. ()$ $' # ) 4. )1# *41$ %$ % $( ' / *# %%. # $( ' 4*(.:1& ' $$# 4$ $ $$ ' &4* %# % $ $ ' &4 *# ( $' $& $1 )1 'B&) ( $$. #1 )$' &4 $ % $ $ 4 % 4 $ ($ ( ' 27

28 &4?DHE, $ ) ) 1 $ '$( ( $ 4 $ $'+$ )1 * $ $%$ ($)11$'3 ) $ $ $ %$ (. &($'I%$%$ $' $1 ( 1$'0 * 6 $ $ ( 4 4 $$$ ( $%$ $ * ( $ $' =:< "" =:<:8')(" # $ # & $ $ ' F & (. *# ) $ %) &$$ ( $. *%) (. $ ' &% # &4 CPZQZQ''''QZ'!?Q"!?Q" 7!?Q" ZP# CP&% # P( <( #$$ #$ ( '3$ $9&&) ( # #.% $'F $# # &%. 1$$ # ()$ #$ # $ #!&% # " $ ' P F $ % #?*EEE-*7E%$ W?D# &%!%) 1 " $ J &% $$. %) 1 W?D,$' P F $?*EEE-* # D>A-*%$ 8%# WA&%!%) 1 " $ J D>AP?*EEE!E*EA"Q?*EEE!E*EA"Q'''Q?*EAE!?Q"!?Q" 7!?Q" 8 %) 1 PWD*=8 =:<: ";,"+ 0 4 * $4L4!$ % $"( ' 0 4 $ *(. 1 $ ( # $' ( 28

29 (# $ & $ (. $$' %$ ( 1 4$ $(&$ 4 P# &4'$ 4 P1 4$ * P1 4$ $ % $* P1 4$ # $' P?- $ 1 4$. E'E8- ( &.) $ 1 ' % $W=7 $ J 4 P 4P E*=7 E*D8 4 ' =:<:<+-"+ $&41 1$' G<$+$ GO+ =:<:<:8)+)"' )+ <$+$ $.( 9 P? G) $ P$ & $ 4 $ *? P( $ % $* P($ ) * )P($' ( $1 P? Q) P? Q)' $$ * ($ ) %1 $ ' P # & # A'>E-( & ( $ % $ E'AE -'WA($$ & $ J PE*AEQE*EA A*>E PW?H*87$ ' 29

30 =:<:<:K,% $ $$( & ) $ 9 # *( * 4 4#1) ) ( ''' $$* O+ # 1 & $ ( ' P # Q[! S # " $ # P # * P44#1) $' P # PWD*[P?*E% PW7E'$ & $ &4' PE'EDQ?!E*7ESE*ED" PE*7E =:=:1,7 &4# & ( $' ( * # (. % 1 4 ) $' ( #$ * #.4#1$( ) $% 1&4' E D k = k e + k d ( 1 t) D + E D + E $ 9.+ 9B 4 9F. 9C) 3 &4 '0 4$ $ & ( & $ 1 4. $ $ &4' (*& $$() 4% () &4' * $ $! "($ ) *# $ ($ ) $' =:6: * $ $$). 4# 4 $ 4$'34 4 $ $ $1( ' 30

31 =:6:8:,% F < - *( # ( $*( $. #$ $')1# *(.:1*$ ( #$ $. $ $ * * $ ( %4 $ ( ' F< -,$$%. 1 $$&$ $%. 1 # 4!# (.:1". ( $$' -$ %$ ).. ( %$*$ ) ). ( %)$' =:6::,% F < -,)1*( # $ *# ) ( ( () $ ) (' %* # 4. * ( $' *# $ $ ' ( $ *4# $ ' F < -,$*# (.:1.$# $& &)$.*1 $(4' =:6:<:",,% <-,)1*( #. ( 4 4%$' * 4 4 $(.:1 * 1 * $. $ ( %4 $ ( 1)1'.:1 $$* 4 4 $# $ '4 4 $ (. $% $ * # ( *&(. & $ 1 $*# $ ( ' =:6:=:)+G"E,% +$ ) G+ - ))1.*# 4 $ (. %1 * %' ( $ *+$ ) G+ - F < - $' % 4 $( ). * < # ) $ # ) $* ) $)4$( % < $%) 1$ $!(%$&$ "' 31

32 )1* ) ) %# # 4 $ ( ( ' # 4$ * ) $ ( ( # *4 $ ')1 * 4 $( 64( ($' =:6:6:7..""'". *# 4 4( ( ( # ' % $ ( 4.% &( $ ( ) 4( ' 0 4 (. ) ( ) 4 $ $ ( '/1 (.$ $ $ ((..*( ) $ $ # 44 4 *%('(.4 4 $$ ( ' 4 4. )).( *(( ) $ ' 0 *# $ ( 4() $ ' $($$). 4 4$ 1 ( ' * $ ). $ $. $% % 4 4 $' 32

33 65 / 6:8:%#" 1 # $. ) % (%# $ 4 % 4' 1 $ # 1$' $* ( ((%4 ()1 ' $ * &( 11 %4 1$' 6:8:8:%& %$1%%(# ) $ ' # *($* %) ( $1% (!(" $ ' <$*$1% (.*($ %(. ) ( %$ # $ ) $ '* $ ( * & (.1$ $ #% ($ ) ( $* $1 % %$ # $ &( ) (.$( # $ ' 1% %$ # $ * $ ( $ $1 %$ %$.(* $ ' 6:8:: %D;",",# # & ( #1.%$ ( $ $'. % $ #1 $ 1 9 (,# $) $ %& 4 4 %. L$4 4-1 %$ 4 %,# 6 $ & ) 6$) % C) 33

34 0 * & & ' *$% &$!$% " & '% *)$* &4# & * &4 1$ 4' 6:8:<:,&,("+"%#" F $ *$ ( #$$1%1 ( %$ ( # $ *# ( 4 ( *$*# $'<$*%$ # %$ # $ $ $. * 1 * * %$ ( 1 $ ( ' * %$ (.* # $ $ ( ( $$(.%$ $ 1$( ' * % $ $ ( %$' 1 *&$$ $# %$ ( $$ *# $ ( 4 ( $$ ' 1 )1% # $ $4 ( % )'4 ( ( $1%4$ % $( * ( # ( %) %$. ' 1% 4 $ * $1%$ ( ( $6 ) (%# $ 6 $$' ( % *# $ $ * %$ %$ ' 6:8:<:8: #""/,), 1%4$ % )11$($ ( '0 4&( ( #* $ ' *( $* ) $ % () $*# $' < ( & $*# $1% 4 $ ( ( ' *( $$* & & & $ )1( $ *( $ ( )% 6 ' )% 6 $ $ ( )1*/ 8'?,$)1$*. $1%4 )1 $ & $$( ' Dönen Varlıklar htiyatlı Dengeli Riskli,6:8 Satılar 34

35 1%$( *&% % $ $ )11$ ($$' 0 * $ $ ( ( * $ ( ( )1# $ $&#$ ' 6:8:<:: """'%"/ ( % 4 $* $ )1*) #*%.( $ ( ' ) # 4 * $1% %$ ( * $ % %$ # $ $ ' )14* %$ () 1$ $). ( ' Çalıma Sermayesinin Deiken Kısmı Kısa Vadeli Finansman Çalıma Sermayesinin Sabit Kısmı Duran Varlıklar Uzun Vadeli Finansman,6:PA%""""""+,), Z 4 * $% $1% * % $ $ ( %$ # $ * $1 % % $)$ $ %$ (# $ $ ' #)1*( # $$ $' Çalıma Sermayesinin Deiken Kısmı Kısa Vadeli Finansman Çalıma Sermayesinin Sabit Kısmı Duran Varlıklar Uzun Vadeli Finansman,6:<PA%""""""+9), 35

36 4 * $%% $1% ( ( * $1 % $ ( (1 $ %$ # $ $ '2 $ #( *$ # $ %$ $ $ $ * $ #)1$&$ ' Çalıma Sermayesinin Deiken Kısmı Kısa Vadeli Finansman Çalıma Sermayesinin Sabit Kısmı Uzun Vadeli Finansman Duran Varlıklar,6:=PA%""""""+00;0), 6:8:=: %D;""%& -!#"D" 1 $# ) $1# $(. ) #& $ '..1$( $% &1 $ ' 1$* ) $1. 4 & $% & (1 & &4' $% & # ). $ $ $ ( ' P O# ). &? -*(L& W7E,$ ' ).. )*. =E)*(.. 8E)$' %(&($8) 1$ $ ' ). & $$J Satilan Malin Maliyeti = 1milyon YTL = 800,000 YTL Isletme Sermayesi Devir ( )( ) Hizi = 360 ( ) = 8 800,000 YTL (Net) sletme Sermayesihtiyaci = = 100,000 YTL 8 6:8:6:,#" * $. 9 # 9<1$ 4 36

37 & # 9 $ $ $$) 1$ 4( 4 # 93.( #$( F 1 * #$ ) 4 $ ( ' 34 $ ( $ $ +$ % + G3 +$ 1 )1 ( ' 6:8:>: ;,#" $ ' 4 *. $ ($ 1* % $ * 4 4* 1 * 6% 4 $ ( #1$ ' 4 ( *( 4 $ ' ( $ *4 %$ $.*# $) ' 1.($ 4 *& 4 %$ $$ ' $ 4 $ $* $ * % 1$ ) ( 4 ( ) '& 4 # & 4& $ &$*#)1 * ()( # 4'$ %& 4 ( $ $ 4 $$ '< ( ) 44* 4$.4.%. $ % % ' ( ( $* $ #$ $) )11$($) $' 6:8:: ),#" 1 %4. ) &$$*% $ & 4 % 4 ( $ ' $ $ $1% $% # $4*% ))( $$' *1 $* #$ 4%4' 1 $ )1%) ( 1$( ) ) ) $$) ( 4.$ '5) 1 $ *)1*. #*O1 * 4 $ % 1 1)1 ( ' 4 1 $* 4 %# $ % 9 2 = P # $' 4?E*EEE-: 4 * 8*EEE-:,$' 4 $ J 37

38 ,000 Ekonomik Sipari Miktarı = = 32 ton 5,000 6:: ' ( 6::: ' (""" (. 4 4 #$ $ 4$' -$1 4* & #. 1 * & $ 1 % $ $ 4. (. 1 $'. 4. $* 1 * %& $ * $$ * 1 $. 4*$ 4%$ ' 6::<: ("+" ".$( %( *). (4% ). 4 ' C & $. $%%$ $%4 * ($%1 (. )$ ' $4$. $# %( ( )1 '-$ * ) ( $$1$# $ '( ( ) $' 4 $ 4 #. #. $ $ $4 )1 ( % ) $ ' $ &$ ( '- $ ( %(. # 1 ). $ $46. # (. 4) $ ' -46 $$ ( ( ( $' 1 $ 1 $(&$ ' *! $1 " 1* $ $!. $1 " 1$ ' $1 1 $ * * &( % * ) 1$ 1 %% $ 'I $1 1 *()$1 *.% 1 *$ ) 1$ 1 * $ 1 % $ $ ' 6::=:,#" 6::=:8: 7,"0"7" 1$ ) ( $ ( $ ' % 1 $ ' -1$ &4 1 )1 $ (. % (%1 1($' -1$146 ) (%(46 & $ ' 3< -1 P3- < :- 38

39 6::=:: + #" -1*%) ) #4*( ). &) $). )$ ' =1 < 0$ P 0 = $* O E P- O P-) $ ' < 1$ *$ 46 &$ ) '. %$4$ )11* $ 1%*) 1$ $ 46 $& ($*) 1$ $ ) $ ' 6::6: ",#" 6::6:8: '0G ", 1 * # () $ & 4 ( 46 4*# $ '-(. * $ $& () $ ) & 4 46 '- ) ()$ $ # MF )N #$$' n Ct NBD = C0 + t t= 1 (1 + r) 6 ) ()$ * ()$ $# * 46 4 # () $ & 4 ' # 4 # () $ & 4 46 & $$$' $( * )( $ ()$ 4 # 46($ ' 6::6:: (/7".% * ()$ # $' n Ct 0 = C0 + t t= 1 (1 + VO) $$ $ )*46 ( 46$% ' 46. $( $ %* ( ) %. )1( *( 46 46$ ' F 46 $ ( 4 #.% %$' ( $#$ 1 * ( $#.%.( '<$*( 46 4 #. % $ $ $$' 39

40 6%.% $(*()$& 4 #*$(46($ $ ' 6::6:<: Q,"+, 1 $() $ ' L $ $*() $ 1.' 5) $ ()$ (' =1 1+ = 0 F () $* # $$* () $ '3$*!E"()$* $!?"$ ) ' $ *( $. * ()$ $$ %()$) # ' $ *( $ *()$4 # ' 6::>: "*)"0", -% ( $$'& $4' $( # $& & ) $ ' $ (&$ )1 # 46 )( $' # $ 46 $$ * # $ $# $ ) $ ' -4( * ( ) 4 # & $ ) ( # $ # &41 $ ' $)1&4 $ $ ) ' $ $$ ) ' *# $. $($( $' )$ $1. 4 # & $. %$ ) $ # % 4 )# 4 1'1% *)&$$ *%& # *# *(*$. &$$ %'(4$1 $ '$1. *# & & 1 $ ' 40

41 >5?9B >:8:,1C-""").1 $ %*) *& 4$ % $' * *( %( ( $# % 4* $ & 4$ $ #( ) ' ( * $ 1 $$ $*( 1 4. $$& $ $ &41 $)11$($$' & ( & $ $ $*&& $$ $&#* # $ $ 1$ 'I # $ $ $*$ 1 & $$)11 %$' / $ 4$ $ '0 * # ( #( * $ (#( 4 $ '*#( & ( & $ $ $ ' $ *!& $% $ $ "# ( & $ 4 ' ( #$*& 4$ $ $# (.(' B 4 P/ S/ F >::,&-"+1#" >::8: ')351 B. (6 #$*%*($ $ '$ 4 $ $( $ ' $ (6 #( $( *(&($ ( 1 ) )' #%). $ $1%$' 1 $1$( $ & $ ). $. $ $. $ ( ' $ ). $$ * & $ 4 $ $( *& $ )! $ $4"$ $ ' (. *( $ $ $)1* # $1 ( ' >::: 0D23*51 & $. &($$#$ * (.$)1 14& $ (1 (' #. $ $1$* # ( $ & 4 $ $ *&($..%'%$ # ) ( % $ $* &($ $&$' # &( 4 4 )$ 1.$* &( $ 4 $($ $ #$$4' 41

42 >::<:,*1 F #$ *(( #!%"%4 #!(."4 $ ( $ %:%& 4$ () ' 0 *( ( #$ $(. & $ * $ ( #$ $($$ % $$( 4 $!& $ B (%%&% ($ "* $$$ 4 $!(%$ $ () & 4( Q()& $!($ 4& "$. ($ ( ( # $ $( $($ ( () $ ) $ "* ) %$ $%4 $ * ( % 4 $ 4 ( $$ 4 $%$4 $ * $$ 4 $ 4( $.) '.( $(& 4$ $ ' F #$ &4 * # & $ # % ( ( ' (* #$ ( $ # $ $' * # 1 $ $$* ($ 4.4$ $$&( 'F # $ *()11$($$' $.%(6 #( 1 #$ *#% 4 # 4 $ ( ( $ )( (6 # ($$$*(6 #( 1& $1 ( ' >::=:.!)"01 & $ %$.$) &$ $ ' <$ +$ *( & $ $ )( $ $ $1)1' 2 t D ( 1 g) D ( 1 g) D ( 1 g) D ( 1 g) Hisse Senedi Deeri = = ( 1 k) 2 t ( 1 k) = + + t = 1 ( 1+ k) k g E 9O!-"F ) 93 9!4 "3 4 $*.$$( ( * ( & % )!4 "( ) ( 4. ' 42

43 * & $ 1* ( # $' - # $1$ L.). '.* $ ). ' *( )1 & $(.$' >::6: A."1.4*# ( ( $ * ( ( ((1 $$ '0 4.4 :. $' :.& 4$!%) "(1 (' ( ( *( & ($ )1 $( ( & $( &( ( # $'.4 $4(. $ ( (* & 1. $*# ( (( 4.4 &4) ' $ ( ( ( ( $ $ & 4$ ' 0 ($ )1)$ :.?E ' $ )$?EE*EEE- *( & 4 $. :. $&? - $ '.4 $* ) $ 1 $( $) (*4 % ($. $.(6 #( 1$ '*4.4 4$ (1 $%6$$'.4*&(( ((( 1$. 1 ). ' 4.4 * $ 4 1 ( 1 $%. ' %. ).. $ $ ' * $ 4 ( (& ( ' *( 1$ 4 $ $. * 4 M 4N $ ). $'4 )$%$ ( $ $' #%). $ $1$* %$ ( 4*4 $ ).$.$$.$( ' >::6:8: R!"(7" :.( & 4$ $ 9 :.3PB 4 :F -$ #!4%4$4& $ (1"9 :.3PB $ :B F 43

44 :..( % 4.4$' * $ 4.4. $&.$'FL( $. $ ( )1)* :.$$. $ ( )1)$ ' 0 $* # $ * L )..' 0 (.(. G(# ) $ ).# ) $. $$ ' $ $ # &( )$',$# ) $ $$ G ( * $ # ) $ $41$ $ '$(.(.$L *$ #1 $%$ ($$*).$$' 4! :. " $&(.( * :.4$*).$$$&$.% ' >::6:: 1R*1 :# ( & 4 $ (.$ )1 $!14"$ 9 :# PB 4 :04 :# *1 ) $. $. ( 1$ '.4* $ ) $) ( # $ )1 $() ( # $. 4 $. $' *(.4 4 $. $* $ 4.4$$) (*1 ( $%6& 4 ' >::>: "+G"%,,#"1 $ ) 1 )1*( $ ) ( $ $ '1$*) ( $) ( $1 46 4'6 $$$ * * 1% $ % )( () $ )* $ &4' $ *( $( &4*).$ $ ' $ %) ) * L $' G ($ L.( ). $ ( ' # & 4 ' $)1) L$ * $' $ ) 1 $( (( '( $ # ' (F P Q Q < $ Q F I < < $ G:Q F $ : G -B G F 0$C) ( () $ ) $ ) $ ' *!(.*1*'''"&(.44*( $ 4$ ' 44

45 E D k = k e + k d ( 1 t) D + E D + E $ 9.+ 9B 4 9F. 9C) 3 0 &4. C +$ ) ' P Q\ ]! "S # #^ # 92 3 \ 90! 2 0."! "S # 92 4! < 2 3 " $ ) 1 $*46 ) ( $) ( $1. &' 6 $1. <$ +$ (.$('5.$ ( 46 $1. &4 () $ ) 44 $ ' T Ci Uç Deer irket Deeri = + i i= 1 ( 1+ k) ( 1+ k) T CT ( 1+ g) Uç Deer = k g O 96 1 G -$ (F 93!3+ " O $ (F ) 9F 6 1 B Yukarıdaki formülde, nakit akımı olarak operasyonel nakit akımı, iskonto oranı olarak da aırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanıldıı takdirde, bulunan deer irket deeridir. Hisse senedi deerine ulamak için, önce, irket deerinden net finansal borçlar (hazır deerler ve menkul kıymetler düüldükten sonra) rakamı çıkarılarak hisse senetlerinin toplam deerine ulaılır. Hisse senetlerinin toplam deeri toplam hisse senedi sayısına bölünerek bir hisse senedinin deeri bulunmu olur. 45

46 >:<: D&1 >:<:8: D&1)+ &% $ *%$$(4# 1$ %%$ $1$&% $ * # () $ )! $ "$ 4 ' Tahvil Deeri = n C t + FV t ( 1+ r) ( 1 r) n t= 1 + 9&% C$!4 0$1" O 914 0$ C 9&% F 91 3 ",)0>:8P %$ *$( 41$ *$1!4"# W?7'8!4# W78"% $?EE*EEE-( &%!"# $ J O # 4# $%' 1!4"# W?7'8$)1*4# 1$ * ,000 TL = 12,500 YTL,$' 1! "# *$1!4"# W?7'8, ($ * 4 12,500 YTL 100,000 YTL Tahvilin Satis ( Arz) Fiyati = + * t 4 t= 1 ( ) ( ) $&4' $ ( $ ' &4#* 12,500 YTL 1 100,000 YTL Tahvilin Satis ( Arz) Fiyati = 1 100,000 YTL 4 + = * ( ) ( ) (' ( #$9 JK*!)",0.)"*!)"" %$ D&")" +1"+":L $$1# ( # $$'&%!"# $ $$ #$$ (!( # Tahvilin Satis ( Arz) Fiyati = 4 12,500 YTL 100,000 YTL = 100,000 YTL' t t= 1 ( ) ( ) ",)0>:P =7EEH & $ &.$ *8+7EEA%$ * $?EE*EEE- (D+7EEA & (!"!( " # 46

47 W77'E> ). ' &! " # (' #8H)$)1* 100,000 YTL Bononun AgirlikliOrtalama Satis Fiyati = 96,937 YTL* ( ) ( ) = (' >:<:: (/7"3/++/5 &% $ #$*&% $ &% # #. % $%$$% $ '.% &4*)$* $G 1 )( ' *( ) $&4 ( $ &4 4) ( ( ( ' ( $ ( % $%$ $1. # ( $ MC$$- C 3N1 ( ' FV PV Ct + r n Y = FV + PV 2 - PC$$ C 3 CP&% O!" ",)0>:<P F $?*EEE-* # D>A-*%$ 8%# WA&% ) $ J 1&% %$$).) $ ) ( (9 D>AP?*EEE!E*EA"Q?*EEE!E*EA"Q'''Q?*EAE!?Q"!?Q" 7!?Q" 8 PWD*=8 1&% ) % 1 ) r 5 Y = PWD*7A$ ' 47

48 % 1 )1(,%, $* ).) $!WD*=8"$#( $& 4$$ $ $ ' 1&4$ ). ( * ( 1 $ $ %. $ $ )( $$ $ ' ",)0>:=P 7'?'7EE8 & $ &.$ %$ *$( 41$ *$1!4" # W?7'8!4# W78"% $?EE*EEE-( &% # & & ( &%.% &4' & ( *( % 41$ )..4 1$ 7D)*$1$4%&% $ 1$ 7?=) ' * ,000 YTL ,000 YTL 100,000 YTL 111,500 YTL = + + * ( 1 + r) 365 ( 1 + r) 365 ( 1 + r) 365 ( ' #$$* $ &% # *$.41$ $ $ * $1$41$ $ $ *. &% $ $ $ $ 'G 1!$( ( ) % &4 $"* PW7>'E=* (' >:<:<:!7""+,1%"D&1", &% *$1% $#$ *41$ %&% $ ( $ ' *%$ ) %:% 4 $ # $ &% $ $ ' $ $ &% $ $ $ 1$' $&% $ $ ' $ $ *&% $ ' ",)0>:6P &$($ ( # * ).!"# $ J Tahvilin Satıa ( Arz) Fiyatı = 4 12,500 YTL + ( ) t ( ) t= ,000 YTL 12,500 YTL 1 100,000 YTL Tahvilin Satıa ( Arz) Fiyatı = 1 101,519 YTL 4 + = ( ) ( 1 + # W?7'8 W?7$$*&%!"#?EE*EEE-?E?*8?D-). $ ' 4 48

49 ",)0>:>P &$($ # W?= *).!"# $ J 4 12,500 YTL 100,000 YTL Tahvilin Satis ( Arz) Fiyati = + t 4 t= 1 ( ) ( ) 12,500 YTL 1 100,000 YTL Tahvilin Satis ( Arz) Fiyati = 1 + = 98,513 YTL ( ) ( ) O # W?7'8 W?=$$*&%!"#?EE*EEE- DA*8?=-). $ ' >:=:!-"+1 >:=:8:!-"+& & $ (1$& $ *(1$ &% ( )1 '$ 1 & $ & 4 )1* & $ & 4 $ & $ & 4 )11 %$' 1(. 4%# 1$$' & $ $ & $ $11$ '* L $ *( $ 1$( ' & $ * ( $. *&% # 1$ ('0$* & $ $ & $ ( * $%$ $' >:=::!-"+1)+ &.& ( ( &% ' & $ %$ $)11$($$$* & $ $ # &4( ' D mtiyazlı Hisse Senedi Deeri = k 9!( " 93 >:6: -"+1 - $ $ ( ) * M/ -1 %N$% ' >:>: /+%#!%""" >:>:8: /+%"'',% C$ 1 # $ +!OG#GO" +$, $$' $ # $*%$ 1 $ ( $ $' * 49

50 1#.$%$ 1 $4 $$ $' +$*%# % # %$ # $ $ 1.$ '+$)1%$ # * & $1 &&) ( $1$ # $$$'$ 1.$ # *1 & $%1 ( & $ # $ ' G. #!# " G G ) %G F% %G $1. $ $ )( $ $ $' )1*$ $#$ $ 9 C$ PF Q + Q + C S R T t t t,t ( ) F ct = St + + G t,t & $ 4 & $ 1 %$ # 9 & $ # 2 * 9G$1. & $(.( # < * 9S$1 $4 ( $ ( % ). $$ $ ' %9?G C$ 1 % # 4 ( ) % * 7G.%% $&&) ( * =G.%% # $4* >G * 8G K 1 $$$$ C) ' $ $ # %$ # $ $$ #$ ( 9 + PC$ SF < %$ 4 $*4 $). %$ # &4%$ # $4( #$)1$ '( $ * 4 $ $' $ * ( 6 (# % $ '$*%$ 1 # $ %%$ 4 $ ( 6 ( 1$'( 6 M%. #1-1 $ N(1$* MC$ 1 #1-1 $ N ( $ ) ( $ $ $ ' 50

51 >:>:: -""+,"/+%#!% < ($ $ $ %$ 1 $ 4 $ # 4#1 $ 1 $#$$' & ). 4#1$( $ % * 4#1 $ $%$ 1 %$( ). $ $B ( $4$ $' 4#1%$$ $ $ %$$ $ $. $ % 1$ ) 4$ ' 4#1 %$$ $ *$ %$$ $ 1 # $ #%B (%$$ 4$ ' 4#1$ ( B ( 1 $ $ $ $ $ ' $ B ( %$ $ $ $ ( ' ( $ *B (%$$ $( ). $ B (1$#.4$'?' 19$1$$ Q 7' 19!$1 ). $ $ S1 $( $ $ "Q$1B ($ 9$ %$( ). & $ $ Q? 9$ $1$ 9$ 1 $ %$ # 9 B Q? 9B ($1$ 94 # $ 9% + T = E E HB E T = E s + HB t +?' t 1 ( t+ 1 s ) t 1 7' 1 =' HB t+ 1 = ( 1+ r) E t$$ T = E + 1+ r E %1 #! " >' s ( ) t 8' E ( 1+ r) E T s = % $* t d = T = E t d E $$1 # * t E = 1+ r E d E $ ( #$ * H' s ( ) t t A' s t ( ) t E = E + r d E ' P 97=*EEE 9WAE!W7E=" $ C$ 9= E s = 23,000 + ( ) 23,000 E = 26,680 s 51

52 %80 23, " =(. * = 4, %16 23, (" =% * = %$ $)1 # = 23, , = 26, 680' >:: 7.)" >::8: 7.)"#!%+O 34 1 *#* 4 % ) ( ( &% &$*( ( # *( $% &1 $ '4 1 *#.$ ( & *( #(& # $' #* 4 1 & (. ( 41$*(44 4 $ '4 # #' 34 1 )4 1$.('% % &) ( ) ( *%%. $ ) ( ( ( ) *( $ )4 1$ ' % %& * ) 4 1$ ) $' 4#11 *44 $$)( ) %# $ *4#1 $). ( $ %( ( % $( 4 1!4 G44 G"%( $4 1$ * $ $ % ) $.($ ' #11 4 $# $M4#1 )N!# Z"$$$' 4 1 $ ( ). ' 7.)"0".P%4% 4 4 #!%.PO!"4 %!"4 7.)",)"0&,PB $ *&% %(' 0"*P34 $&# /+)"0P!09+='*B )" P34 # >::: 7.)" &0.. 7.)"P 34 #* 1 % %&$%$$4 $',". 7.)"P C$ $ $& 4 $ & 4 $' 34 )1 4 %%4 4 $ (( (4 %4%,$4$)1$ '<$ 52

53 ) %,$ *)%4,$ %$ 4 $& 4 4 $ )1$ ' 7.)"P!O 34 " 34 #* 1 % 1$( ( #!# "* & 4 $' 7.)"P! 34 " 34 #* 1 % * 1$ ( ( #! # " & % 4 $' 0"P!_ * "1 % * 4 $$*4# ' 0"P34!5"#$ & $ ' /+)"0P34 &)$' >::<: 7.)""'""?" ( $9 G G G G G 1 4 #!" 34 #!" C!σ" 34!" 2 #!" $ $4 4 4 $ ($ 9 O!34 "!34 " - σ >::=: ';,E;D)7.)")+ # $ *1$ 4% &4?DH=$ &%+&#$) ' +$ $* &($4 *4 &($ 4 # $) $$( 4#1 $ $ ' ( $ *( 6 $ '4 $ *O* $ $&49 53

54 rt ( ) Ke N( ) C = SN d 1 d 2 S ln rt Ke d1 = + 0.5σ σ t d 2 1 σ = d t t P$) F!'"P$$. #$# $' **σ**$. '+$ ) $$$1#1$ $ ( '$%!σ"&4$ ' 4 $ * * 4 4 $( #!4G 4 "&4( 9 rt P = C + Ke S %4 $ $ ( $( 6.' 4 4 $(# 4 $. G& $ #$ % #$ ( $ $* 4 $ ** $ $&49 rt P = Ke [ 1 N( d 2 )] S[ 1 N( d1 )] G& $ ( % $.. $ '% $9 G K%# 1$ 4' G 34 %4 4 $ ' G 2 # 4 1(( ' G K) $ ' G K 4 $ %. %$' -$ % ( $ ( * G& $ ( $$ '-(44 $ 4 <G&&)$ *%$ 4 & $ * 4 4 O_G2G2( $ 1 % ( ' 54

55 5'// :8:'%& ( * ( ($). ' ( %$&# ( ($ ) $ ' ) ( %$&# *( # %&.$( ( & ) % ( ) $ ' ( *( $ (1 $$ '3&$ ( % (%*( ( %$'& $ ( *( ). $ )1%$' %& $( *( %$&. % # *. $( % ( *$ $% &# ). *(%( % $ % * # & $ *&4( $ 1.)1*( $( *$ $4$' ( *( ( $* %% #%4 # ( ($%$ # $!$% ( " %& * ( $ % % #%4 # ( (*($%$# $! ( " $ % $&. ( $) $ ' <( *( $. $( $ ( % ( # %( % ( $ 1.)1 $%% 4% $ ' :: '%"+" ' $ * $ (. $ $ 4. $ $' $ % 1 $ $* G * 1 * 4 1 %)1. )1 ' #.$( ( $$# ( *(. $). $ ' $$(( ( ). (. $ $' $ ).*( # % 4$ $&( '( $ *# 4 $ $ %$&## (. ($ % $ ( $'$ $* ( % $'.$ ($$ ( %'(' 1 $ 4$.1$' 55

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ

Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü ĞÜ Ğ Ü ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ ç ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü ğ Ü «Ç Ç ç Ğ Ü Ğ Ğ Ü Ğ Ğ ğ Ğ ğ Üç Ü Ç Üç Ç ç Ç Ç ç Ç ç Ü Ç ç Ç Ç Ç ç Ç Ü Ü Ü Ğ ğ Ç Ü Ü Ü ç ç ç Ü Ç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU I. PARANIN ZAMAN DEĞERİ... 1 A. FAİZ KAVRAMI... 2 1. Basit Faiz... 3 2. Bileşik Faiz... 4 3. Efektif Yıllık Faiz Oranı (EYFO)...

Detaylı

12. HAFTA (RİSK VE GETİRİ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

12. HAFTA (RİSK VE GETİRİ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 12. HAFTA (RİSK VE GETİRİ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL GETİRİ VE RİSK SUNUM İÇERİĞİ MENKUL KIYMETLERDE GETİRİ VE RİSK YATIRIM YAPILIRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULAN ETMENLER BEKLENEN GETİRİ VARYANS STANDART

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

Ğ Ğ Ğ ç ç Ü Ü Ü Ç Ş ğ ç Ş ğ ğ ç ğ ğ ğ ŞÇ Ş ç Ö ğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ Ş Ş ç Ş ŞÇ ç ç Ü Ö Ş ğ ğ ğ ğ ç ŞÇ Ü Ö ç ğ ç Ü Ö ç Ş ç Ç Ü Ü ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç Ö Ş ğ ŞÇ ğ ğ ç ğ Ü ğ ç Ü ç ç ç ç Ş Ç Ö Ç Ş ğ Ş ğ ğ ç ğ ğ Ş ğ ç

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 469 Mn US$ 24 Ağustos Alan Yatırım Araştırma 1. Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti

ALAN YATIRIM. Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 469 Mn US$ 24 Ağustos Alan Yatırım Araştırma 1. Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti ALAN YATIRIM 24 Ağustos 2006 Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 469 Mn US$ Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti Ünye Çimento nun 2006 net satışları 64 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası RİSK ANALİZİ VE MODELLEME İşletme Doktorası Programı Bölüm - 1 Portföy Teorisi Bağlamında Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1 F23 F1 Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi Risk istenmeyen bir olayın olma

Detaylı

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi n5yirmi5.com şte P'nin asım tam aday listesi asım genel seçimler için milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti P oldu. P'nin listesinde bir iki farklılık dışında çok büyük değişim yok. ayın arihi

Detaylı

4 - Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Portföy Yatırımları-Enstrüman Dağılımı (2001-2015Q3)

4 - Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Portföy Yatırımları-Enstrüman Dağılımı (2001-2015Q3) İÇİNDEKİLER 1 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Aylık (2014-2015 Ekim) 2 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Çeyreklik (2006Q1-2015Q3) 3 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Yıllık (1996-2014) 4 - Yurtiçinde

Detaylı

Ü ç ş ç ç Ğ ş Ü Ş Ü «ç Ğ Ç ğ Ö ş ş ç ç Ğ Ğ ş ç Ö Ç«Ğ ğ Ü Ğ Ğ Ç ğ ç ç Ğ Ö ç Ö Ğ Ç ş ç ğ ş Ğ Ş ç ç Ö Ü ş Ş Ü Ü ş ğ ğ ç ç ç ğ ğ ş ş ğ ş Ğ ğ Ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ü ş ğ ğ ş ş ç ğ Ğ ğ ç ğ Ğ ş ş ç ş ğ ş Ü ç Ğ ş ğ ğ

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş İşlenecek Konular Getiri Oranları: Gözden Geçirme Sermaye Piyasası Tarihi Risk & Çeşitlendirme Risk Üzerine Yorumlar Sermaye Kazancı + kar payı

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013)

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) Bin TL GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM MART 2012 CARİ DÖNEM MART 2013 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 103.169 103.492 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 102.392 103.492 YURTİÇİ

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B

( %  ) * $* + 62!%2*7289 ) * 62!%2*,728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/*6;*A..0@..) 0B ! "#$%%& ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# ;%?@1 ;%?@65%6/"*6;*A

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

F12 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Daha önceden belirtildiği gibi çok küçük bir çeşitlendirme bile değişkenlikte önemli oranda azalma sağlamaktadır. F13 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Doğru aynı zamanda,

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 28 Mart 2012 Özet: 28.03.2012 Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan Analizi 50% 17,32 1,95 INA Analizi

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

ALAN YATIRIM. Trakya Cam YS 2006 Sonuçları. 21 Mart Hedef PD: Mn US$ Cari PD: Mn US$

ALAN YATIRIM. Trakya Cam YS 2006 Sonuçları. 21 Mart Hedef PD: Mn US$ Cari PD: Mn US$ ALAN YATIRIM 21 Mart 2007 Trakya Cam YS 2006 Sonuçları YS06 da Trakya Cam ın Cirosu, dolar bazında %14 oranında artış göstermiştir. Trakya Cam ın ortaklık yapısında, T.Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş. %60.8,

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

http://www.cengizonder.com Finansal Yönetim Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014

http://www.cengizonder.com Finansal Yönetim Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 Ocak 2009 / SORU - 1 K hisse senedinin beklenen getirisi %35 M hisse senedinin beklenen getirisi %25 olup, her iki hisse senediyle oluşturulan portföyde 20.000 TL lik K hisse senedi

Detaylı

ALAN YATIRIM. 27 Eylül 2006. Hedef PD: 246 Mn US$ Global Çelik Talebindeki Artõş ve Marjlardaki Düzelme

ALAN YATIRIM. 27 Eylül 2006. Hedef PD: 246 Mn US$ Global Çelik Talebindeki Artõş ve Marjlardaki Düzelme ALAN YATIRIM 27 Eylül 2006 İzmir Demir Çelik 1Y 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 246 Mn US$ Global Çelik Talebindeki Artõş ve Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Son verilere göre satõşlarõnõn %79 unu ağõrlõklõ

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

! " # $ % $ &'() % *! ) +

!  # $ % $ &'() % *! ) + ! "# $% $&'() % *! ) + !" #$%& '% ( ')))'% ( *+,* -, -./001 2#. / *012/,*3, 422500-6+(078 9 50078 : ; ,?2-@2 2 : 7+A0-A2, @/ 6+(0,78 A 7B C =2 78,,7-52%7,, D 422E4F20, 422A2,,,2B 4-C00

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

Yerçekimi olduğu sürece...

Yerçekimi olduğu sürece... Yerçekimi olduğu sürece... FİY İİ / KİM 2015 Yerçekimi olduğu sürece MZ İÇİ ÇPC Y... FİM POFİİ Burakteker olarak sektördeki faaliyetimize 1992 yılında İstanbul, Çağlayan da mobilya tekerleklerinin satış

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 1. Yapılandırılmış finansal araçların ortaya çıkarılmasında, yaratılan menkul kıymeti yatırımcılara satarak menkulleştirilmeye konu olan kredilerin satın alınması için gereken fonu temin eden taraf aşağıdakilerden

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları

EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 22 Mart 2017 EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları HARUN EMLAK DERELİ KONUT hdereli@ziraatyatirim.com.tr GYO 4Ç2016 Sonuçları TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Emlak Konut GYO nun 2016

Detaylı

NOT 24 L K L TARAFLARLA LG L LEMLER VE BAK YELER

NOT 24 L K L TARAFLARLA LG L LEMLER VE BAK YELER NOT 24 L K L TARAFLARLA LG L LEMLER VE BAK YELER 24.1 Nakit ve Nakit Benzerleri ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, Grup un ili kili taraflardaki banka bakiyeleri a a ıdaki gibidir: Garanti Bankası

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Kira Sertifikalar! Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Kira Sertifikalar! Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Kira Sertifikalar! Kat!l!m Fonu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu Performans Sunum Raporu 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU 31.03.2015 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler... 1 Hisse Performansı... 2 Ortaklık Yapısı... 3 İştirakler... 4 Bono Arzı / Rating Notu... 5 2014 Yıllık Sonuçlar... 6 2014 Dikkat Çekenler...

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 15/12/2011 İstanbul Burak PİRGAİP Uzman İDEAL BİR GAYRİMENKUL FİNANSMANI MODELİ BANKA A.Ş. Tüketici Bireysel TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER

İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI : TCZB İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU HSYF B - KURUCUNUN ÜNVANI : T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI :

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2008 Yılı 01/01/2008 31/12/2008 2008 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 30 Nisan 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal Bilgiler... 4 IV. Değerleme...

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı