Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj çamaþýr makinesini taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 2

3 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý Kumanda Paneli Ýlk Kullaným Çevreyi Koruyarak Çamaþýr Yýkama Enerji ve Su Tüketimi Deterjan...13 Doðru Ýlave Fonksiyon Seçimi (Kýsa, Suda Bekletme, Ön Yýkama) Makinede Kurutma Yöntemi...13 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Kýsa Komutlar Ýlave Fonksiyonlar Kýsa...19 Ön Yýkama...19 Suda Bekletme Ýlave Su...19 Sýkma Son Sýkma Devir Sayýsý...20 Durulama Sýkma...20 Sok Sýkmanýn Seçilmemesi (Durulama Sonu) Durulama Sýkma ve Son Sýkmanýn Seçilmemesi Programlara Bakýþ Program Akýþý Bakým Sembolleri

4 Ýçindekiler Program Akýþýnýn Deðiþtirilmesi Programýn Durdurulmasý...26 Programa ara vermek için: Deðiþtirme...26 Program...26 Program Diliminin Atlanmasý...26 Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý...27 Deterjan Doðru Deterjan Su Sertliðini Yumuþatma...29 Komple Deterjan...29 Yýkama Ýþlemi Sonunda Kullanýlacak Ürünler Yumuþatýcý, Sentetik Kola veya Sývý Kolanýn Otomatik OLarak Alýnmasý...30 Yumuþatýcý, Sentetik Kola veya Kolanýn Ayrý Alýnmasý Boya Çýkarma/Boyama...30 Temizlik ve Bakým Kazan Temizliði...31 Cihaz Gövdesinin ve Panelin Temizliði...31 Deterjan Çekmecesinin Temizliði Su Giriþ Süzgecinin Temizlenmesi Su Giriþ Hortumundaki Süzgecin Temizlenmesi Su Giriþ Vanasýndaki Süzgecin Temizlenmesi...33 Arýzalarda Yardým Ne Yapmalý, eðer Program baþlamamaktadýr Yýkama programý durmuþtur ve arýza raporu verilmektedir Yýkama programý normal devam etmektedir fakat arýza raporu verilmektedir Çamaþýr makinesinin genel problemleri Çamaþýrlar temiz yýkanmamaktadýr...38 Kapak tuþu ile kapak açýlmamaktadýr Týkanma ve/veya Elektrik Kesintisinde Kapaðýn Açýlmasý

5 Ýçindekiler Müþteri Hizmetleri Tamirler...42 Programý Güncelleþtirme (Update) Garanti Þartlarý...42 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...42 Kurulma ve Baðlantý Ön Görünüm...43 Arka Görünüm...44 Yerleþtirme Yeri...45 Makinenin Yerine Taþýnmasý...45 Nakliye Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý...45 Nakliye Çubuklarýnýn Takýlmasý...47 Yerleþtirme...48 Ayaklarýn Dýþarý Çevrilmesi ve Sýkýþtýrýlmasý...48 Tezgah Altýna Montaj...49 Yýkama-Kurutma-Sütunu...49 Miele Su Koruma Sistemi...50 Su Giriþi...51 Su Boþaltma Elektrik Baðlantýsý Tüketim Verileri Teknik Bilgiler Programlama Fonksiyonlarý Ýlave Su Sistemi...57 Hassas Yýkama...58 Kaynatý.-/Renkli Çamaþýrda Kazan Suyunun Soðutulmasý Hafýza (Memory) Fonksiyonu Suda Bekletme Süresi...61 Miele Çamaþýr Bakým Ürünleri CareCollection

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu otomatik çamaþýr makinesi tüm yasal güvenlik þartlarýna uygundur. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Makineyi ilk defa çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Orada cihazýnýzýn emniyeti, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli tavsiyeler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek tehlikelere karþý korumuþ olursunuz. Kullanma Kýlavuzunu özenle saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz. Kullaným Kurallarý Bu otomatik çamaþýr makinesini üreticisi tarafýndan bakým etiketinde yýkanabilirliði belirtilen çamaþýrlarý sadece evde yýkamak için kullanýnýz. Diðer kullaným amaçlarý tehlikeli olabilir. Miele kurallara aykýrý ve hatalý bir kullaným sonucunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Otomatik çamaþýr makinenizin çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn otomatik çamaþýr makinesi ile oynamasýna asla izin vermeyiniz. Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çamaþýr yüksek ýsýda yýkanýyorsa, öndeki kapak camý çok ýsýnýr. Bunu göz önüne alarak çocuklarýn yýkama iþlemi sýrasýnda makinenin kapak camýný tutmalarýna engel olunuz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Makine kurulmadan önce dýþardan gözle görülebilir bir hasar olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir makineyi kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. Makinenin montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir. Güvenlik açýsýndan uzatma kablosu kullanmayýnýz (aþýrý ýsýnma nedeniyle yangýn tehlikesi). Kurallara aykýrý yapýlan tamirler makineyi kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Tamir iþleri sadece uzman ve yetkili Miele personeli tarafýndan yapýlabilir. Makineyi kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. Bir arýza durumunda veya temizlik ve bakým sýrasýnda makinenin elektrikle olan baðlantýsý þöyle kesilebilir: Makinenin fiþini prizden çekiniz veya Evdeki sigortayý kapatýnýz veya Telli sigortayý tamamen yuvasýndan çýkarýnýz. Otomatik çamaþýr makineniz ancak yeni bir hortumla su tesisatýna baðlanabilir. Eski hortumlar yeniden kullanýlamaz. Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda makinenin tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu makine ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) ancak güvenlik þartlarýný yerine getirebilen uzman ve yetkili bir firma/ personel tarafýndan monte edilebilir. Miele tarafýndan izin verilmeyen deðiþiklikleri çamaþýr makinenize uygulamayýnýz. Kullaným Kurallarý Otomatik çamaþýr makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk yerlere kurmayýnýz. Donan hortumlar yýrtýlabilir veya patlayabilir. Ayrýca donma noktasý altýndaki derecelerde cihazýn elektronik kartý bozulabilir. Cihazý kullanmaya baþlamadan önce arkasýndaki nakliye çubuklarýný çýkartýnýz ("Kurulma ve Baðlantý" bölümündeki "Nakliye Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý" baþlýðýný okuyunuz). Aksi halde makinenin sýkma iþlemi sýrasýnda nakliye çubuklarý çevredeki eþya ve cihazlara zarar verebilir. Uzun süre evde bulunulmadýðý zamanlarda (tatil gibi) ve özellikle yerde su gideri yoksa, su giriþ musluðunu kapatýnýz. Su basma tehlikesi! Su boþaltma hortumunu lavaboya asmadan önce suyun yeterli derecede hýzlý gidip gitmediðini kontrol ediniz. Su boþaltma hortumunun kaymamasý için önlem alýnýz. Ýyi tutturulmamýþ bir hortum akan suyun basýncý ile yerinden oynayabilir. Çamaþýr yýkanýrken kazanýn içinde yabancý maddelerin (iðne, çivi, ataç ve bozuk para gibi) bulunmamasýna dikkat ediniz. Bunlar makinenin yapý parçalarýna (kazan ve kazan suyu haznesi) zarar verir. Hasarlý makine parçalarý da yýkanan çamaþýrýn zedelenmesine ve hýrpalanmasýna sebep olur. Doðru deterjan miktarý sayesinde ayrýca bir kireç çözücüye gerek kalmayacaktýr. Fakat makine buna raðmen kireçlenmiþ ise, o zaman aþýndýrýcý niteliði olmayan özel bir kireç çözücü madde kullanabilirsiniz. Kireç çözücü maddenin kullaným talimatýna kesinlikle uyulmasý gerekir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Daha önce leke çýkarma maddeleri uygulanan çamaþýrlar makineye atýlmadan önce duru su ile iyice çalkalanmalýdýr. Çamaþýr makinesi içinde asla leke çýkarýcý temizleme maddeleri (yýkama benzini gibi) kullanmayýnýz. Makinenin parçalarý zarar görebilir ve zehirli buharlar çýkabilir. Yangýn ve patlama tehlikesi! Çamaþýr makinesi içinde veya üstünde leke çýkarýcý maddeler (benzin gibi) kullanmayýnýz. Dökülen maddeler makinenin plastik kýsýmlarýna zarar verebilir. Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar makineye monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Miele firmasý güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kumaþ boyama maddeleri çamaþýr makinesinde kullanýlabilecek türde ve ancak evde kullanýlabilecek ölçülerde olmalýdýr. Üreticinin kullaným uyarýlarýna mutlaka dikkat ediniz. Boya çýkarma maddeleri kükürt içerikli baðlantýlarý nedeniyle korozyona sebep olabilir. Çamaþýr makinesi için de boya çýkarma maddesi kullanýlamaz. Eðer sývý yýkama maddesi gözünüze kaçarsa, hemen bolca ýlýk su ile gözünüzü yýkayýnýz. Eðer bu madde yanlýþlýkla yutulursa, hemen doktora baþvurulmalýdýr. Cildi zarar gören veya hassas olan kiþiler sývý deterjanla temas etmemelidir. 9

10 Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý Kumanda Paneli Display Detaylý bilgileri bir sonraki sayfada bulabilirsiniz. Start Tuþu Bu tuþ ile yýkama programýný baþlatabilirsiniz. Ýlave Fonksiyon Tuþlarý Ýlave fonksiyonlarý seçiminde kullanýlýr. Üstteki tuþ ile Kýsa, Ön Yýkama, Suda Bekletme ilave fonksiyonlarýndan birini seçebilirsiniz. Alttaki tuþ ile Ýlave Su fonksiyonunu seçebilirsiniz. Kontrol lambasý yanýyorsa = seçilmiþtir Kontrol lambasý yanmýyorsa = seçilmemiþtir Sýkma Devir Sayýsý Kontrol Lambalarý Sýkma Tuþu Bu tuþ ile sýkma devir sayýsýný deðiþtirebilir veya Durulama Sonu veya Sýkmasýz pozisyonlarýný seçebilirsiniz. Program Seçme Düðmesi Ana yýkama porgramýnýn ve ona ait ýsý derecesinin seçimi için kullanýlýr. Program seçme düðmesi saða veya sola çevrilebilir. Akýþ Göstergesi Program akýþ göstergesi size yýkama programýnýn ulaþtýðý program dilimini gösterir. Servis-/Arýza-Kontrol Lambalarý Tuþu Bu tuþ ile cihaz açýlýr/kapatýlýr veya program durdurulur. Kapak Tuþu Bu tuþ ile kazan kapaðý açýlýr. 10

11 Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý Display Display þunlarý gösterir: Program süresi (Kalan süre göstergesi) Programlama sistemleri Programlama Sistemleri Programlama sistemleri sayesinde çamaþýr makinenizi kendi ihtiyaçlarýnýza uyumlu hale getirebilirsiniz. Programlama statüsü içinde seçilmiþ olan sistem display'de gösterilir. Program Süresi Program baþladýktan sonra yaklaþýk program süresi saat ve dakika olarak gösterilir. Start ön seçimi ile baþlatýlan programýn süresi ancak start ön seçimi süresi bittikten sonra gösterilir. Ýlk 10 dakika içinde çamaþýr makinesi çamaþýrlarýn suyu çekme özelliðini ve çamaþýr miktarýný belirtir. Buna baðlý olarak sürenin uzamasý veya kýsalmasý söz konusu olabilir. 11

12 Ýlk Kullaným Ýlk kullanýmdan önce makine düzgün yerleþtirilmeli ve baðlantýsý doðru yapýlmalýdýr. "Kurulma ve Baðlantý" bölümünü dikkatle okuyunuz. Bu otomatik çamaþýr makinesinde eksiksiz ve köklü bir fonksiyon testi uygulanmýþtýr, bu nedenle kazanýn içinde bir miktar su bulunmaktadýr. Güvenlik açýsýndan makinenin ilk defa çalýþtýrýlmasýndan önce sýkma iþlemi uygulanamaz. Sýkma iþleminin devreye alýnmasý için yýkama programý çamaþýrsýz ve deterjansýz olarak uygulanmalýdýr. Bu durumda deterjan ilave edilmesi çok fazla köpük oluþmasýna yol açar! Ayný zamanda küresel ventil devreye girer. Bu ventil deterjandan tam olarak yararlanýlmasýný saðlar. Musluðu açýnýz. tuþunu içeri bastýrýnýz. Program seçme düðmesini Renkli Çamaþýr 60 C pozisyonuna çeviriniz. "Sýkma" tuþuna Sýkmasýz kontrol lambasý yanýncaya kadar basýnýz. Start tuþuna basýnýz. Programýn sonunda çamaþýr makineniz ilk defa çalýþmýþ olacaktýr. 12

13 Çevreyi Koruyarak Çamaþýr Yýkama Enerji ve Su Tüketimi Seçtiðiniz yýkama programýnda en yüksek kazan doldurma kapasitesini kullanýnýz. Ancak o zaman çamaþýr miktarýna oranla enerji ve su tüketimi en düþük düzeyde olacaktýr. Az miktardaki çamaþýrlarýnýz için Otomatik ve Ekspres programlarýný kullanýnýz. Kaynatýlacak/Renkli Çamaþýr programýnda az miktarda çamaþýr yýkanacaksa miktar otomatiði su-, zaman- ve enerji tüketimini azaltýr. Bu durumda yýkama iþlemi sýrasýnda gösterilen program süresinde bir düzeltme yapýlýr. Kaynatýlacak/Renkli Çamaþýr 95 C programý yerine Kaynatýlacak/Renkli Çamaþýr 60 C programýný kullanýnýz. Böylece %35 ile %45 arasý bir enerji tasarrufu saðlarsýnýz. Normal kirlilikteki çamaþýrlar için bu program yeterlidir. Ýnatçý veya eski kirler için Suda Bekletme ilave fonksiyonunu seçiniz. Ön Yýkama ilave fonksiyonu yerine Suda bekletme fonksiyonunu kullanýnýz. Suda bekletme ve ana yýkama programlarýnda ayný kazan suyu kullanýlýr. Deterjan En fazla deterjan kutusunun üstünde yazýlý olan ölçü kadar deterjan koyunuz. Çamaþýrýn az olmasý halinde deterjan miktarýný da azaltýnýz (yarým kazan çamaþýr için yaklaþýk 1 / 3 daha az deterjan). Doðru Ýlave Fonksiyon Seçimi (Kýsa, Suda Bekletme, Ön Yýkama) Seçimini þöyle yapýnýz: Hafif kirli çamaþýrlar için: eðer görülür lekeleri yoksa Kýsa ilave fonksiyonunu seçiniz. Normal ile çok kirli arasý çamaþýrlar için: ilave fonksiyonu olmayan bir yýkama programý seçiniz. Çok kirli çamaþýrlar için: Suda bekletme. ilave fonksiyonu olan bir yýkama programý seçiniz. Çok yoðun kirleri olan çamaþýrlar için: (örneðin tozlu ve çamurlu) Ön Yýkama ilave fonksiyonunu seçiniz. Makinede Kurutma Yöntemi Makinede yapýlacak kurutma iþleminde enerji tasarrufu saðlayabilmek için yýkama programýnýn en yüksek sýkma devir sayýsýný seçiniz. 13

14 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Kýsa Komutlar (,,,...)sayýlarý ile gösterilen kumanda adýmlarýný kýsa komutlar olarak kullanabilirsiniz. Çamaþýrýn Hazýrlanmasý Önce cepleri boþaltýnýz. Yabancý maddeler (çivi, bozuk para, ataç gibi) çamaþýrlara ve makinenin parçalarýna zarar verir. Lekelerin Çýkarýlmasý Yeni olduðu sürece çamaþýrdaki lekeleri yýkamadan önce çýkartýnýz. Bir bezle lekenin üstüne bastýrýnýz. Ovalamayýnýz! Kahve, çay ve kan gibi bazý lekeler özel yöntemlerle çýkarýlabilir. Bir leke çýkarma kitabýndan bu yöntemleri öðrenebilirsiniz. Hiçbir þekilde makinede kimyasal (çözücü madde içeren) leke çýkarma maddeleri kullanmayýnýz! Çamaþýrlarýn Ayrýlmasý Çamaþýrlarý renkleri ve bakým etiketlerinde (yaka veya yan dikiþlerde) yazýlý özelliklere göre ayýrýnýz. Koyu renk çamaþýrlar ilk yýkamada çoðunlukla "renk verirler". Diðer çamaþýrlarýn da boyanmamasý için açýk ve koyu renk çamaþýrlarý mutlaka ayýrýnýz. Genel Yöntemler Perdelerde: Makaralarý ve etekteki kurþunlarý çýkartýnýz veya bu kýsýmlarý bir torbaya koyup, aðzýný sýkýca baðlayýnýz. Sutyenlerde yerlerinden çýkmýþ balenleri çýkartýnýz veya sökük yerleri dikiniz. Trikolar, kotlar, pantalonlar ve örgülerde (T-þört, süveter): Üreticilerinin tavsiyelerine göre bunlarý ters yüz edebilirsiniz. Yýkamadan önce fermuarlarý ve kopçalarý kapatýnýz. Nevresim ve yastýk kýlýflarýný içlerine küçük çamaþýrlarýn kaçmamasý için ilikleyiniz. Makinede yýkanmaz ( sembolü) iþareti olan hiçbir tekstil ürününü yýkamayýnýz. 14

15 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Çamaþýr Makinesinin Açýlmasý Çamaþýrýn Doldurulmasý Kapak tuþu ile kazan kapaðýný açýnýz. Çamaþýrlarý ayrý ayrý katlanmýþ ve gevþek bir þekilde kazana yerleþtiriniz. Farklý boyuttaki çamaþýrlar yýkama etkisini arttýrýr ve kazanýn içinde daha iyi daðýlýrlar. Kazan tam kapasite doldurulduðunda su ve enerji tüketimi bu miktara göre en düþük düzeyde olacaktýr. Kazanýn aþýrý derecede doldurulmasý sonucunda çamaþýr iyi temizlenmez ve kýrýþmalara meydana gelir. Kapaðý kapatýrken körük lastik ile kapak arasýna çamaþýrýn sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Program Seçimi Program seçme düðmesini istediðiniz programa çeviriniz. Eðer bir Start ön seçimi yapýlmamýþsa, Display'de olasý program süresi gösterilir. Kazan kapaðýný hafif bir el hareketi ile kapatýnýz. 15

16 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Ýlave Fonksiyon Seçimi Üstteki tuþ ile sýrasýyla þu ilave fonksiyonlarý seçebilirsiniz: Kýsa veya Ön Yýkama veya Suda Bekletme veya seçim yapýlmaz. Alttaki tuþ ile Ýlave Su ilave fonksiyonunu seçebilirsiniz. Sýkma Devir Sayýsý Seçimi Ýstediðiniz sýkma devir sayýsýnýn kontrol lambasý yanýncaya kadar "Sýkma" tuþuna basýnýz. Ýstediðiniz ilave fonksiyonu seçiniz. Tüm yýkama programlarý için her ilave fonksiyonu seçilemez. Eðer bir ilave fonksiyon seçilemiyorsa, bunun o yýkama programý için uygun olmadýðý anlaþýlmalýdýr. 16

17 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Deterjan Konulmasý Deterjan miktarýnýn doðru belirlenmesi çok önemlidir, çünkü......azdeterjan þu sonuçlarý doðurur: Çamaþýrlar temiz yýkanmaz ve zamanla grileþir ve sertleþir. Çamaþýrda lekeler görülür. Rezistans üzerinde kireçlenmeler meydana gelir.... çok fazla deterjan ise þunlara sebep olur: Çok fazla köpüklenme olduðundan yýkama mekaniði azalýr ve yetersiz bir yýkama, durulama ve sýkma sonucu ortaya çýkar. Otomatik olarak devreye giren ilave durulama nedeniyle su tüketimi fazla olur. Ekolojik yüklenme meydana gelir. Deterjan çekmecesini dýþarý doðru çekiniz ve deterjaný haznelere koyunuz. Ön yýkama için deterjan (toplam deterjan miktarýnýn önerilen daðýlýmý): 1 / 3 deterjan bölmesine ve 2 / 3 deterjan ) bölmesine. Ana Yýkama için deterjan (Suda Bekletme dahil) Yumuþatýcý, Sentetik Kola veya Sývý Kola. Deterjan çekmecesini kapatýnýz. Deterjanlar ve miktarlarý konusunda daha fazla bilgiyi "Deterjan" bölümünde bulacaksýnýz. 17

18 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Programý Baþlatma Yanýp sönen Start tuþuna basýnýz. Olasý program süresi Display'de görünür. Ýlk 10 dakikada otomatik çamaþýr makineniz çamaþýrlarýn ne kadar su çekebileceðini bildirir. Bu sayede çamaþýrýn yýkama süresinin kýsalmasý veya uzamasý saptanabilir. Çamaþýrlarýn Çýkarýlmasý Programýn bitmesi baþka bir deyiþle sonu Kýrýþmayý Önleme/Son kontrol lambasý ile belli edilir. Kapak tuþu ile kazan kapaðýný açýnýz. Çamaþýrlarý dýþarý alýnýz. Kazanda çamaþýr unutmayýnýz! Bir sonraki çamaþýrda bu unutulan parça yeniden yýkanýr veya diðer çamaþýrlarý boyayabilir. Kapaktaki körük lastik içinde yabancý bir maddenin kalmamasýna dikkat ediniz. tuþuna basarak tuþu gömülü durumdan normal duruma getiriniz ve program seçme düðmesini Son pozisyonuna getiriniz. Kazan kapaðýný kapatýnýz. Aksi halde kazana farkýna varýlmadan bazý malzemeler konulabilir. Bunlar çamaþýrla birlikte yanlýþlýkla yýkanabilir ve çamaþýrlara zarar verebilir. 18

19 Ýlave Fonksiyonlar Yýkama programlarýný ilave fonksiyonlarýn yardýmýyla tamamlayabilirsiniz. Kýsa Hafif kirli ve gözle görülür lekeleri olamayan çamaþýrlar için uygundur. Ana yýkama süresi kýsaltýlýr. Koyu Renk Çamaþýrlar ve Jeans programlarýnda 3 durulama yerine 2 durulama yapýlýr. Ýlave Su Yýkama iþleminde daha fazla su gelmesini istiyorsanýz, Ýlave Su tuþu için dört farklý ayar arasýndan birini seçebilirsiniz. Bu ayarlar "Programlama Fonksiyonlarý" bölümünde "Ýlave Su Sistemi" parafýnda açýklanmýþtýr. Makinenin fabrika çýkýþ ayarýna göre Ýlave Su tuþuna basýldýðýnda yýkama ve durulamada su seviyesi yükseltilir. Ön Yýkama Tozlu, çamurlu gibi çok kirlenmiþ çamaþýrlar için kullanýlýr. Suda Bekletme Özellikle çok kirli ve lekeli (kan, yað, kakao lekeleri gibi) çamaþýrlar için uygundur. Suda bekletme iþleminin süresi 30 dakika ile 2 saat arasýnda 30 dakikalýk dilimlerle programlanabilir. Suda bekletme süresinin fabrika çýkýþ ayarý 2 saattir. Programlama "Programlama Fonksiyonlarý" bölümünde, "Suda Bekletme" paragrafýnda yazýldýðý gibi yapýlýr. 19

20 Sýkma Son Sýkma Devir Sayýsý Program U/min Kaynatý.-/Renkli Çamaþýr 1500 Bakýmý Kolay Çam Narin Çamaþýr 600 Otomatik 900 Koyu Renk Çamaþýr 1200 Gömlekler 600 Jeans 900 Ekspres 1500 Ýpekli 400 Yünlü 1200 Su Boþaltma/Sýkma 1500 Ekstra Durulama/Kolalama 1200 Son sýkma devir sayýsýný azaltabilirsiniz. Yukarýda yazýlý son sýkma devir sayýsýndan daha yüksek bir sayý seçmek mümkün deðildir. Durulama Sýkma Çamaþýrlar ana yýkamadan sonra ve durulama aralarýnda sýkýlýr. Son sýkma devir sayýsý azaltýlýrken gerekirse durulama sýkma devir sayýsý da düþürülür. Kaynatý.-/Renkli Çamaþýr programýnda 700 U/min devir sayýsýndan daha düþük bir sayý seçildiðinde ilave bir durulama eklenir. Sok Sýkmanýn Seçilmemesi (Durulama Sonu) Durulama Sonu ayarýný seçiniz. Çamaþýrlar son durulamadan sonra suyun içinde kalýrlar. Çamaþýrlar program bittikten sonra hemen kazandan çýkarýlmazsa, kýrýþma ihtimali azalýr. Son Sýkmanýn Baþlatýlmasý: "Sýkma" tuþunun Durulama Sonu kontrol lambasý yanar. "Sýkma" tuþu ile istediðiniz sýkma devir sayýsýný seçiniz. Otomatik çamaþýr makineniz son sýkma iþlemine baþlar. Programý Bitirme: Kapak tuþuna basýnýz. Kazandaki su boþaltýlýr. Daha sonra kapaðý açabilmek için yeniden kapak tuþuna basýnýz. Durulama Sýkma ve Son Sýkmanýn Seçilmemesi Sýkmasýz ayarýný seçiniz. Son durulamadan sonra su boþaltýlýr ve kýrýþmayý önleme sistemi devreye sokulur. Bu ayar seçildiðinde Kaynatý.-/Renkli Çamaþýr, Bakýmý Kolay Çamaþýr ve Otomatik programlarýnda ilave bir durulama uygulanýr. 20

21 Programlara Bakýþ Kaynatý.-/Renkli Çamaþýr 95 C ile 30 C arasý maksimum 6,0 kg Çamaþýr Cinsi Ýlave fonksiyon Pamuklu, keten veya karma dokumalar. Kýsa veya Ön Yýkama veya Suda Bekletme, Ýlave Su Test enstitüsü için bilgi: Kýsa program: 3,0 kg çamaþýr ve ilave fonksiyon:kýsa Bakýmý Kolay Çam. 60 C ile 30 C arasý maksimum 3,0 kg Çamaþýr Cinsi Ýlave Fonksiyon Sentetik dokumalar, karýþýk dokumalar veya bakýmý kolay pamuklular. Kýsa veya Ön Yýkama ve Suda Bekletme, Ýlave Su Narin Çamaþýr 40 C ile soðuk arasý maksimum 2,0 kg Çamaþýr Cinsi Ýlave Fonksiyon Tipp Sentetik dokumalar, karma dokumalar, suni ipek gibi narin çamaþýrlar. Üreticisi tarafýndan makinede yýkanabilirliði belirtilmiþ tül perdeler içindir. Kýsa veya Ön Yýkama veya Suda Bekletme Tül perdelerdeki tozlar için ekseriya ön yýkamalý bir program seçmek uygun olur. Kýrýþmaya yatkýn perdeler için sýkma devir sayýsýný azaltýnýz veya sýkma iþlemini yaptýrmayýnýz. Otomatik 40 C maksimum 3,5 kg Çamaþýr Cinsi Ýlave Fonksiyon Kaynatý.-/Renkli Çamaþýr ve Bakýmý Kolay Çamaþýr programlarý için uygun olan çamaþýrlar. Kýsa veya Ön Yýkama veya Suda Bekletme, Ýlave Su Koyu Renk Çamaþýrlar 40 C maksimum 3,0 kg Çamaþýr Cinsi Ýlave Fonksiyon Tipp Pamuklu veya karýþýk dokumalý koyu renk çamaþýrlar. Kýsa veya Ön Yýkama veya Suda Bekletme Bu çamaþýrlar ters yüz edilerek yýkanmalýdýr. 21

22 Programlara Bakýþ Gömlekler 40 C maksimum 2,0 kg Ýlave Fonksiyon Uyarý Ön Yýkama veya Suda Bekletme Yaka ve kollar kirlilik durumuna göre önceden temizlenmelidir. Ýpekli gömlek ve bluzlar için Ýpekli programýndan faydalanýnýz. Jeans 40 C maksimum 3,0 kg Ýlave Fonksiyon Uyarý Kýsa veya Ön Yýkama veya Suda Bekletme Kot kumaþlarý ters yüz ederek yýkayýnýz. Kot giysiler çoðunlukla ilk yýkamada "renk verirler". Bu sebeple açýk renk ve koyu renk çamaþýrlarý ayrý yýkayýnýz. Ekspres 40 C maksimum 3,0 kg Çamaþýr Cinsi Yýkanmasý gereken az miktardaki çamaþýrlar içindir. Çamaþýrýn cinsi Kaynatý.-/Renkli Çamaþýr programýna uygundur. Ýpekli 30 C maksimum 1,0 kg Çamaþýr Cinsi Ýlave Fonksiyon Uyarý Ýpekli ve içinde yün bulunmayan tüm elde yýkanacak çamaþýrlar içindir. Ýlave Su Külotlu nylon çoraplarý ve sutyenleri bir torba içinde yýkayýnýz. Yünlü 40 C ile soðuk arasý maksimum 2,0 kg Çamaþýr Cinsi Su Boþaltma/Sýkma Uyarý Ekstra Durulama/Kolalama Uyarý Yünlü ve yün karýþýmý dokumalar maksimum 6,0 kg Sadece su boþaltma: Devir sayýsýný Sýkmasýz pozisyona getiriniz. Ayarlanan devir sayýsna dikkat ediniz. maksimum 6,0 kg Kolalama için çamaþýrlar yeni yýkanmýþ olmalý fakat son durulamaya yumuþatýcý konulmamalýdýr. 22

23 Program Akýþý Kaynatýlacak/ Renkli Çam. Bakýmý Kolay Çamaþýr Ana Yýkama Durulama Sýkma Su Seviyesi Yýkama Ritmi Su Seviyesi Durula Sayýsý Durulama Sýkma Son Sýkma 2-3 1) 2-3 2) Narin Çamaþýr 3 Otomatik 2-3 2) Koyu Renk 3 Çamaþýr Gömlekler 2 Jeans 3 Ekspres 2 Ýpekli 2 Yünlü 2 Su Boþaltma/ Sýkma Ekstra Durula.-/ Kolalama 1 = Su seviyesi daha düþük = Su seviyesi orta = Su seviyesi yüksek = Normal yýkama ritmi = Hassas yýkama = Yünlü = Ýpekli Program akýþý ile ilgili özellikleri bir sonraki sayfada bulabilirsiniz. 23

24 Program Akýþý Otomatik çamaþýr yýkama makineniz tam elektronik bir kumanda sayesinde miktarlarý otomatik olarak ayarlar. Makine gerekli su miktarýný çamaþýrýn suyu çekme özelliðine ve kazana doldurulan çamaþýrýn miktarýna göre kendi belirler. Böylece farklý program akýþlarý ve yýkama süreleri ortaya çýkar. Burada sözü edilen program akýþlarý kazanýn tam kapasite doldurulmasý ve ana programda yýkanan çamaþýrlar içindir. Seçilebilir ilave fonksiyonlar göz önüne alýnmamýþtýr. Makinenizin akýþ göstergesi yýkama programý içinde ulaþýlan program kesitini size her an haber verir. Program Akýþýndaki Özellikler: Kýrýþmayý Önleme: Kýrýþmalarý önlemek amacýyla makinenizin kazaný 30 dakika daha hareket etmeye devam eder. Kazan kapaðý her an açýlabilir. Ýstisna: Yünlü programýnda kýrýþmayý önleme iþlemi yoktur. 1) 60 C'nin altýnda bir ýsý derecesi seçildiðinde durulamalardaki su seviyesi yükseltilir. Bir 3. durulama þu durumlarda uygulanýr: kazanda çok fazla köpük varsa, son sýkma devir sayýsý 700 U/min derecesinden daha düþük ise, Sýkmasýz pozisyonu seçilirse. 2) 3. bir durulama þu durumda yapýlýr: Sýkmasýz pozisyonu seçilirse. 24

25 Bakým Sembolleri Yýkama Tekne içinde görülen derece rakamý çamaþýrý yýkayabileceðiniz en yüksek ýsý derecesini gösterir. normal mekanik çalýþtýrma hassas mekanik çalýþtýrma özel hassas mekanik çalýþtýrma elde yýkanan çamaþýrlar yýkanamaz Program Seçimi Ýçin Örnekler Program Kaynatýlacak/ Renkli Çam. Bakýmý Kolay Çamaþýr Narin Çamaþýr Otomatik Ekspres Ýpekli Yünlü Bakým Sembolü Kurutma Noktalar ýsý derecesini belli eder Normal ýsý derecesi düþürülen ýsý derecesi makinede kurutulamaz Ütü & Silindir Ütü Noktalar ýsý derecelerini belli eder yakl. 200 C yakl. 150 C yakl. 110 C ütülemeyiniz/silindir ütüden geçirmeyiniz Profesyonel Temizleme Kimyasal çözücülerle temizleme. Harfler temizleme maddelerini ifade eder. Islak temizleme kimyasal temizleme yapýlmaz Beyazlatma her oksidasyonlu-aðartýcý kullanýlabilir sadece oksijenli aðartýcý kullanýlabilir aðartma yapýlamaz 25

26 Program Akýþýnýn Deðiþtirilmesi Programýn Durdurulmasý Program baþladýktan sonra bir yýkama programýný her an durdurabilirsiniz. Program düðmesini Son pozisyonuna çeviriniz. Akýþ göstergesinde Kýrýþmayý Önleme/ Son kontrol lambasý yandýðýnda yýkama programý durur. Baþka bir program seçmek isterseniz: Çamaþýr makinenizi I-Açma/ 0-Kapama tuþu ile kapatýnýz ve tekrar açýnýz. Deterjan kutusunda hala deterjan olup olmadýðýna bakýnýz. Eðer deterjan yoksa, kutuya yeniden deterjan doldurunuz. Yeni bir program baþlatýnýz. Çamaþýrlarý makineden çýkarmak isterseniz: Program seçme düðmesini Su Boþaltma/Sýkma pozisyonuna çeviriniz. Sýkma devir sayýsýna dikkat ediniz. Start (=Baþlatma) tuþuna basýnýz. Çamaþýr makinesi kazandaki suyu dýþarý boþaltýr. Kapak tuþuna basýnýz. Deðiþtirme Program Program baþladýktan sonra deðiþtirilmesi mümkün deðildir. Isý Derecesi Program baþladýktan sonra 6 dakika içinde ýsý derecesi deðiþtirilebilir. Sýkma Devir Sayýsý Sýkma devir sayýsý her an deðiþtirilebilir. Ýlave Fonksiyonlar. Program baþladýktan sonra 6 dakika içinde Ýlave Su fonksiyonunu seçmek veya iptal etmek mümkündür. Program Diliminin Atlanmasý Program düðmesini Son pozisyonuna çeviriniz. Programýn devam etmesi gereken program diliminin kontrol lambasý yanýp sönmeye baþladýðýnda: Program düðmesini 4 saniye içinde tekrar istediðiniz programa çeviriniz. Programa ara vermek için: Çamaþýr makinesini I-Açma/ 0-Kapama tuþu ile kapatýnýz. Programý devam ettirmek için: Çamaþýr makinesini I-Açma/ 0-Kapama tuþu ile açýnýz. 26

27 Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý Kapak atýncaya kadar Kapak tuþuna basýnýz. Çamaþýrý ilave edebilir veya çýkarabilirsiniz. Kapaðý kapatýnýz. Program otomatik olarak devam edecektir. Þunlara dikkat ediniz: Otomatik çamaþýr yýkama makineniz program baþladýktan sonra çamaþýr miktarýnýn deðiþtiðini saptayamaz ve bu nedenle çamaþýr ilave edilmesi veya çýkarýlmasý sonucunda daima tam kapasite çamaþýr miktarýna göre yýkamayý sürdürür. Göstergedeki kalan süre uzayabilir. Þu durumlarda kapak açýlmaz: Kazan suyu 55 C'nin üzerinde ise, Su seviyesi belirli bir sýnýrý aþmýþ ise, Son Sýkma program dilimine gelinmiþ ise. Program Akýþýnýn Deðiþtirilmesi 27

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu

Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı