Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý :4-5 Kontrol Paneli, 4 Göstergeler, 5 Baþlangýç ve Programlama : 6 Kýsaca : Programlamaya baþlamak, 6 Program Tablosu, 6 Özel Ayarlar: 7 Yýkama Derecesini Ayarlama, 7 Devir hýzýný Ayarlama, 7 Fonksiyonlar, 7 Deterjanlar ve Çamaþýrlar: 8 Deterjan Bölmesi, 8 Beyazlatma Devri, 8 Çamaþýrlarýn Hazýrlanmasý, 8 Özel Çamaþýrlar, 8 Uyarýlar ve Öneriler : 9 Genel Güvenlik, 9 Boþaltým, 9 Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma, 9 Temizlik ve Bakým: 10 Suyu ve Elektriði Kapatmak, 10 Temizleme, 10 Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi, 10 Makinenizin Kapý ve Tamburunun Korunmasý, 10 Pompanýn Temizlenmesi, 10 Su giriþ hortumunun Kontrolü, 10 Sorunlar ve Çözümleri: 11 Teknik Servis: 12 Servis Çaðýrmadan Önce, 12

2 Montaj! Bu kýlavuzu gelecekte de kullanmak için güvenli bir yerde saklayýnýz. Cihaz satýldýðý veya el deðiþtirdiði zaman; yeni sahibinin de kullaným ve özelliklerinden haberdar olabilmesi için kýlavuzu cihazla birlikte teslim ediniz.! Talimatlar montaj, kullaným ve güvenlik konusunda çok önemli bilgiler içerdiði için dikkatlice okuyunuz. Ambalajýn Açýlmasý ve Makinenin Seviye Ayarý Ambalajýn Açýlmasý 1. Makinenin ambalajýný açýn. 2. Makinenin taþýma esnasýnda hasar alýp almadýðýný kontrol edin. Eðer hasarlýysa kurmayýn ve satýcýnýza iade edin. 4. Emniyet vidalarýnýn çýkarýldýðý delikleri, cihazla birlikte verilmiþ olan plastik týpalarla kapatýn. 5. Cihazýnýzýn arkasýnda, sað alt kýsýmda bulunan, 3 delikli bölmeye cihazla birlikte teslim edilen fiþi monte edin. 6. Makinenizin baþka bir yere taþýnmasý durumunda kullanýlabilmek üzere bütün parçalarý saklayýn.! Ambalaj malzemeleri çocuklarýn oynamasý için deðildir. Seviye Ayarý 3. Cihazýnýzýn arkasýnda bulunan 4 emniyet vidasýný ve ara halkayý çýkarýn. (Þekle bakýnýz) 1. Cihazýnýzý, duvar, dolap veya herhangi baþka bir eþyayla temas etmeyecek þekilde, düz bir zemin üzerine yerleþtirin. 2. Eðer zemin düzgün deðilse, dengeyi ön ayaklarý gevþeterek veya sýkarak ayarlayýn. (Þekle bakýnýz) Tezgaha göre olan eðim açýsý 2 yi geçmemelidir. Cihazýnýzýn seviyesini doðru þekilde ayarlamak ; titreþim oluþumunu engeller. Böylelikle çalýþma esnasýnda daha az gürültü oluþur. Eðer makine, bir halýnýn üzerinde duruyorsa hava dolaþýmýnýn engellenmemiþ olmasýna dikkat edin. Elektrik ve Su Baðlantýlarý Su giriþ Hortumunun Baðlanmasý 1. A kapaðýný giriþ hortumunun sonuna takýn ve 3/4" bir musluða baðlayýn.(þekle bakýn) Baðlantýyý yapmadan evvel birikmiþ tortu ve kirlerin akmasý için suyu akýtýn. 2. Su giriþ hortumunun diðer ucunu, cihazýnýzýn sað arka üst köþede bulunan soðuk su giriþ kýsmýna monte edin. 3. Hortumda bir bükülme veya kýrýlma olmadýðýna emin olun.! Su basýncý sýradaki sayfada belirtilen teknik detaylara uygun olmalýdýr.! Su giriþ hortumu yeterince uzun deðilse uzman bir tamirciye ya da yetkili servise baþvurun.

3 Boþaltma Hortumunun Baðlanmasý 1. Boþaltma hortumunda katlanmalar ve bükülmeler olmamasýna dikkat ederek, 65 ile 100cm arasý yükseklikteki, duvardaki drenaja yerleþtirin. 2. Alternatif olarak hortumu küvet ya da lavabonun kenarýna, musluða sabitleyerek (þekle bakýnýz) yerleþtirebilirsiniz. Hortumun açýk ucu suyun içinde olmamalýdýr.! Uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz.! Güç saðlayýcý kablo asla bükülmemeli ve baský altýnda olmamalýdýr.! Güç saðlayýcý kablo sadece yetkili teknik servis tarafýndan deðiþtirilmelidir. Dikkat! Bu kurallara uyulmadýðý durumlarda üretici firma herhangi bir sorumluluk almayacaktýr. Ýlk yýkama devri Makine kurulduktan sonra ve ilk yýkamanýzý yapmadan önce, çamaþýr ve deterjan koymadan, 90 derecede ön yýkamasýz olarak çalýþtýrýnýz.! Hortumun uzatýlmasý gerektiðinde ek parçanýn çapý orijinal olanla ayný çapta olmalý ve 150 cm.yi geçmemelidir. Teknik detaylar tablosu Elektrik Baðlantýsý Model Cihazýnýzýn elektrik baðlantýsýný yapmadan evvel aþaðýdaki noktalarý kontrol ediniz: Elektrik prizi, topraklanmýþ ve yürürlükteki normlara uygun olmalýdýr; Priz cihazýn maksimum gücüne ve teknik detaylar tablosunda belirtilen ölçülere uygun olmalýdýr (saðdaki tabloya bakýnýz); Þebeke gerilimi veri levhasýndaki aralýklar ve teknik detaylar tablosunda verilen deðerler içerisinde olmalýdýr (saðdaki tabloya bakýnýz); Priz, makine fiþine uygun olmalýdýr. Eðer fiþ ve priz uyumlu deðilse fiþi ya da prizi deðiþtirin.! Makine, üzeri kapalý olsa bile açýk alanlara monte edilemez. Zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son derece tehlikelidir.! Makine monte edildikten sonra elektrik prizi kolayca ulaþýlabilir konumda olmalýdýr. Boyutlarý Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Santrifüj hýzý Kontrol programlarýnýn IEC düzenlemesi 456'ya uygunluðu en: 59.5 cm yükseklik: 85 cm derinlik: 56.5 cm 1 ila 6 kg arasý Gerilim 220/230 Volt 50 Hz. Çektiði maksimum güç 1850 Watt Maksimum basýnç 1 MPa (10 bar) Minimum basýnç 0.05 MPa (0.5 bar) Tambur kapasitesi 52 litre 800 devir/dakikaya kadar Program 2; Sýcaklýk 60 C; 6 kg. Yük ile Bu cihaz aþaðýdaki E.E.C. standartlarýna uygundur: - 19/02/73 tarihli 73/23/EEC (Alçak gerilim) ve ilgili deðiþiklikler - 03/05/89 tarihli 89/336/EEC (Elektromanyetik Uyumluluk) ve ilgili deðiþiklikler /CE

4 Çamaþýr Makinenizin Tanýmý Kontrol Paneli Gösterge Lambalarý SEÇENEK Düðmeleri AÇMA/KAPAMA MAKÝNE KAPAÐI KÝLÝTLÝ gösterge lambasý AÇMA/KAPAMA Düðmesi Deterjan Gözü PROGRAM Çevirme Düðmesi BAÞLANGIÇ/ÝPTAL Düðmesi DEVÝR HIZI Çevirme Düðmesi SICAKLIK Çevirme Düðmesi Deterjan Gözü : Deterjan ve yumuþatýcý koymak için (sayfa 8) Gösterge lambalarý: Hangi yýkama programýnýn devrede olduðunu gösterir. Geçerli yýkama devrinin gösterge ýþýðý yanýk durumdadýr. Ertelenmiþ baþlangýç ayarlanmýþsa, programýn sonuna kadar kalan zaman bu göstergede görünecektir (bakýnýz sayfa.5) DEVÝR HIZI çevirme düðmesi: Devir hýzýný ayarlamak ya da tamamen devreden çýkarmak için (bakýnýz sayfa.7). SEÇENEK düðmeleri: Mümkün olan fonksiyonlarý seçmek için. Seçili fonksiyonla ilgili düðme yanýk kalacaktýr. SICAKLIK çevirme düðmeleri: Sýcaklýðý ya da soðuk suda yýkama devrini seçmek için (bakýnýz sayfa.7). START/RESET düðmesi: Programlarý baþlatmak ya da yanlýþ ayarlama durumunda en baþa dönmek için. ON-OFF/DOOR LOCK uyarý lambasý: Çamaþýr makinesinin açýk olup olmadýðýný ve kapýnýn açýlabilir olduðunu anlamak için.(bakýnýz sayfa 5 ) ON/OFF: Çamaþýr makinesini açýp kapatmak için. Program çevirme düðmesi: Yýkama programlarýný seçmek için. Düðme yýkama boyunca basýlý kalacaktýr.

5 LEDS / Gösterge Lambalarý Gösterge lambalarý birçok önemli bilgi içerir. Bunlardan bazýlarý: Zaman Erteleme: Eðer Zaman Erteleme seçeneði ayarlandýysa (bakýnýz sayfa.7); ertelemeyi gösteren lamba yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Program devam ediyor lambasý: Bu ýþýklar seçilen programýn devam ettiðini göstermek için yanar. Program baþladýðýnda ilk aþamayý gösteren ýþýk yanar ve ilerledikçe de ilgili ýþýklar yanmaya devam eder : Ön yýkama Yýkama Durulama Sýkma Süre geçtikçe, kalan zamaný gösteren lamba yanýp sönmeye devam edecektir. Erteleme süresi tamamlandýðýnda yanýp sönen ýþýk duracak ve programlanan seçenek devreye girecektir. Not: Boþaltma sýrasýnda yýkama devrini gösteren uyarý lambasý yanýk durumda olacaktýr. Seçenek Düðmeleri Seçenek düðmeleri de gösterge lambalarý gibi çalýþmaktadýrlar. Bir fonksiyon seçildiðinde ilgili düðme yanacaktýr. Seçilen fonksiyon ayarlanan programla uyumsuz olduðunda, düðme yanýp söner ve fonksiyon devreye girmez. Eðer seçtiðiniz fonksiyon önceden seçtiðinizle uyumsuzsa, en son seçilen fonksiyon devreye girecektir. ON-OFF/DOOR LOCK gösterge lambasý: Bu gösterge lambasýnýn yanýk olmasý durumunda, cihazýn kapýsý, yanlýþlýkla açýlma durumunu önlemek için kilitlenir; herhangi bir hasarý önlemek için cihazýn kapýsýný açmadan önce GÖSTERGE LAMBASININ nýn yanýp sönmesini bekleyiniz.! ON-OFF/DOOR LOCK ýþýðýnýn diðer bir uyarý ýþýðýyla yanmasý bir anormalliðe iþarettir. Bu durumda teknik servisi çaðýrýn.

6 Baþlangýç ve Programlar Kýsaca: Bir programý baþlatmak 1. ON/OFF düðmesine en az 2 saniye basarak çamaþýr makinenizi açýn. Bütün uyarý ýþýklarý birkaç saniye için yanacak, bunun sonrasýnda ON-OFF/DOOR LOCK ýþýðý yanýp sönmeye baþlayacaktýr. ON/OFF ýþýðý yanýk kalacaktýr. 2. Çamaþýrlarýnýzý makinenin içine koyun ve makinenin kapýsýný kapatýn. 3. Program seçim düðmesini çevirerek istediðiniz programý seçin. 4. Yýkama sýcaklýðýný ayarlayýn (bakýnýz sayfa.7). Program Tablosu 5. Devir hýzýný ayarlayýn (bakýnýz sayfa.7). 6. Deterjan ve yumuþatýcý koyun (bakýnýz sayfa.8). 7. START/RESET düðmesine en az 2 saniye basarak programý baþlatýn. 8. Program bittiðinde ON-OFF/DOOR LOCK uyarý ýþýðý kapýnýn açýlabileceðini haber vermek için yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Çamaþýrlarýnýzý çýkartýn ve makinenin kapýsýný tamburun tamamen kurumasý için aralýk býrakýn. ON/OFF düðmesine basarak çamaþýr makinenizi kapatýn. ON/OFF uyarý ýþýðý sönecektir. Kumaþ türü ve kirlilik derecesi Standard Program düðmesi Sýcaklýk Ön yýkama Deterjan Ana yýkama Yumuþatýcý Leke Çýkarma/ beyazlatma Program süresi (dakika) Yýkama programý tanýmý Çok fazla kirli beyazlar (çarþaflar, masa örtüleri, vs) Çok kirli beyazlar ve sabit renkliler Çok kirli beyazlar ve narin renkliler Hassas/Normal Hassas/Normal Hassas/Normal Yýkama, durulama, ara ve son Yýkama, durulama, ara ve son Yýkama, durulama, ara ve son Az kirli beyazlar ve narin renkliler (gömlek, eþofman vs.) Hassas/Normal Yýkama, durulama, ara ve son Çok kirli sabit renkliler (bebek çarþaflarý vs.) Hassas Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici ya da hassas Çok kirli sabit renkliler (bebek çarþaflarý vs.) Hassas renkliler (her türlü az kirli giysiler) Yünlüler Çok hassas kumaþlar (tül perde, ipek vs.) TIME FOR YOU PROGRAMLARI Çok kirli beyazlar ve sabit renkliler Hassas Hassas Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici ya da hassas Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici ya da hassas Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici ya da hassas Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici ya da boþaltma programý Yýkama, durulama, ara ve son Az kirli beyazlar ve hassas renkliler (tshirtler, eþofmanlar) Yýkama, durulama, ara ve son Hassas renkliler (tüm az kirli çamaþýrlar) Hassas renkliler (tüm az kirli çamaþýrlar) SPOR Programlarý Spor ayakkabýlar (maksimum 2 çift) Spor giysiler KISMÝ PROGRAMLAR Yýkama, durulama, ve hassas Yýkama, durulama, ve hassas Soðuk su ile yýkama (deterjansýz), Yýkama, durulama, ve hassas sýkma programý Yýkama, durulama, ara ve son Durulama programlarý Hassas/Normal Durulama ve sýkma programlarý Sýkma programý Boþaltma Boþaltma ve Boþaltma Notlar - 8 ve 9 numaralý programlar için 3.5 kg üzerinde çamaþýr konulmasýný önermemekteyiz numaralý program için, 2 kg üzerinde çamaþýr konulmasýný önermemekteyiz. - Kýrýþýk önleme programý için arka sayfadaki Kolay Ütü bölümüne bakýnýz (sýradaki sayfa). Tablodaki bilgiler yönlendirici olup süreler yaklaþýk olarak verilmiþtir. Özel Program Günlük program (sentetikler için program 11), kýsa sürede az kirli çamaþýrlarýn yýkanmasý için tasarlanmýþtýr: sadece 30 dakika sürer ve hem zaman hem enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar. Bu programý ayarlayarak (30 derecede prog.11) ipek ve yünlüler hariç farklý kumaþlarý bir arada yýkayabilirsiniz. Maksimum yük 3 kg. olmalýdýr. Sývý deterjan kullanmanýzý öneriyoruz

7 Özel Ayarlar Sýcaklýðý Ayarlamak TEMPERATURE ayar düðmesini çevirerek istediðiniz yýkama sýcaklýðýný seçebilirsiniz (6. sayfadaki program tablosuna bakýnýz). Sýcaklýk düþürülebilir, hatta soðuk suyla yýkama ( ) bile yapýlabilir. Devir hýzýný ayarlamak SPIN SPEED ayar düðmesini çevirerek seçilen program için uygun devir hýzýný ayarlayýnýz. Her program için maksimum devirler þöyledir: Program Max. Devir hýzý Pamuklular 800 rpm Sentetikler 800 rpm Yünlüler 600 rpm Ýpek 0 Devir hýzý, düðmesine basýlarak, düþürülebilir ya da santrifüj tamamen devreden çýkarýlabilir. Çamaþýr makinesi, seçtiðiniz programýn maksimumundan yüksek bir santrifüj hýzý ayarlamanýzý, otomatik olarak engelleyecektir. Fonksiyonlar Bir fonksiyonu çalýþtýrmak için: 1. Aþaðýdaki tabloya göre dilediðiniz fonksiyonla ilgili düðmeye basýnýz. 2. Basýlan düðme yanýk hale geldiðinde fonksiyon çalýþmaya baþlayacaktýr. Uyarý: Hýzlý yanýp sönen gösterge ýþýðý o fonksiyonun seçilemeyeceði anlamýna gelir. Fonksiyon adý Etkisi Komutlar Uyumlu programlar Zaman Erteleme Yýkama baþlangýcýný 9 saate kadar erteleyebilir Ýstenilen erteleme zamaný görünene kadar düðmeye arka arkaya basýnýz. Düðmeye 5. kere basýldýðýnda erteleme devreden çýkacaktýr. Not: Start/Reset düðmesine bastýktan sonra erteleme süresini sadece azaltabilirsiniz. Hepsi Ön yýkama Ön-Yýkama yapmanýza olanak saðlar. Özel yýkama ve Yün programlarý haricinde bütün programlarla kullanýlabilir. (bakýnýz sayfa 6) Leke Çýkarma Easy iron/ Kolay ütü Zorlu lekeleri çýkarmak üzere tasarlanmýþ beyazl atma programý Bu seçenek çamaþýrlardaki kýrýþýklýðýn miktarýný azaltarak daha kolay ütülenmelerini saðlar. Lütfen çamaþýr suyunu ekstra bölme 4'e eklemeyi unutmayýnýz. (sayfa 8) Bu seçenek kolay ütü ile uyumlu deðildir. 2, 3, 4, 5, Durulama Bu program ayarlandýðý zaman, 4,5,6,7 numaralý programlar çamaþýrlarý ýslak býrakýr (kýrýþmaya karþý) ve durulama safhasýnýn lambasý yanar. - Programý sonlandýrmak için START/RESET düðmesine basýnýz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, - Boþaltma devresini tek baþýna çalýþtýrmak için, sembolünü gösteren Durulama düðmeyi ayarladýktan sonra START/RESET düðmesine basýn. - Bu Fonksiyon, Leke Çýkarma fonksiyonuyla birlikte çalýþmaya uygun deðildir.

8 Deterjanlar ve çamaþýrlar Deterjan Gözü Deterjaný doðru dozda kullanmak yýkama sonucunun daha iyi olmasýnda etkilidir. Fazla deterjan kullanmak verimli bir yýkama saðlamayacaðý gibi hem cihazýnýzýn iç kýsmýnda tortu oluþmasýna hem de çevrenin kirlenmesine neden olur. Deterjan gözünü açýn ve deterjanla yumuþatýcýyý þu þekilde yerleþtirin : 1. Bölme : Ön-yýkama için deterjan gözü (toz) Deterjaný eklemeden evvel, ekstra 4.bölmenin çýkarýldýðýndan emin olun. 2. Bölme : Yýkama programý için deterjan (toz veya sývý) Sývý deterjan yýkama programýný baþlatmadan evvel dökülmelidir. 3. Bölme : Yumuþatýcý Gözü Yumuþatýcýyý bölmeye eklerken seviye çizgisini geçmemesine dikkat edilmelidir. Ekstra 4. Bölme : Çamaþýr Suyu/ Aðartýcý! Elde yýkamaya uygun deterjan kullanmayýnýz. Bu deterjanlar kullanýldýðý zaman çok fazla köpük oluþmasýna neden olurlar. Beyazlatma Programý! Normal çamaþýr suyu/aðartýcý, dayanýklý beyazlarla, renkliler için uygun olan çamaþýr suyu/aðartýcý renkli, sentetik ve yün çamaþýrlarla kullanýlmalýdýr. Ekstra 4. bölmeyi, 1. bölmenin içine yerleþtirin. Çamaþýr suyunu/aðartýcý eklerken, orta pivot kýsmýnda belirtilen (þekle bakýnýz ) maksimum seviyeyi geçmemesine dikkat edin. Ekstra 4. bölme kullanýldýðý zaman ön yýkama programýnýn kullanýlma olasýlýðý ortadan kalkmaktadýr. Ek olarak, Beyazlatma Programý 7 numaralý program ile (ipekliler) ve günlük program ile çalýþtýrýlamamaktadýr. Çamaþýrlarýnýzýn Hazýrlanmasý Çamaþýrlarýnýzý þu þekilde gruplayýn - kumaþ türü/etikette belirtilen özellikler - renkler: beyazlarla renklileri birbirinden ayýrýn. Tüm cepleri boþaltýn ve gevþek durumdaki düðmeleri kontrol edin. Aþaðýdaki çamaþýrlarýn kuru haldeki aðýrlýk limitlerini geçmeyin: Dayanýklý kumaþlar: maksimum 6 kg. Sentetik kumaþlar: maksimum 2,5 kg. Hassas kumaþlar: maksimum 2 kg. Yünlüler: maksimum 1 kg. Çamaþýrlarýnýzýn aðýrlýðý ne kadardýr? 1 çarþaf gr 1 yastýk kýlýfý gr 1 masa örtüsü gr 1 bornoz gr 1 havlu gr Özel Çamaþýrlar Perdeler : Perdeleri katlayýp, bir yastýk kýlýfý veya filenin içine yerleþtirin. Cihazýn alabileceði yükün yarýsýný aþmayacak þekilde ayrý ayrý yýkayýnýz. Sýkma devresini içermeyen 7 numaralý programý kullanýnýz. Özel Anoraklar ve Rüzgarlýklar : Kaz ve ördek tüyü anoraklar makinede yýkanmaya uygundur. Çamaþýrlarý ters-düz ettikten sonra, maksimum 2-3 kilo olacak þekilde makineye yerleþtirin, hassas Beyazlatma devresini tek baþýna çalýþtýrmak için; çamaþýr suyunu/aðartýcý ekstra 4. bölmeye yerleþtirin ve durulama programýný ayarlayýn. Yýkama devresi içinde bu programý kullanabilmek için, deterjan ve yumuþatýcýyý ekleyin, istenilen programý seçtikten sonra Leke Çýkarma seçeneðini aktif hale getirin. (bakýnýz sayfa 7)

9 Uyarý ve Öneriler! Bu çamaþýr makinesi uygulamadaki uluslar arasý güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. Ekli bilgiler sizin güvenliðiniz için verilmiþ olduðundan dikkatlice okumanýzý öneririz. Genel güvenlik Bu makine profesyonel olmayan, ev kullanýmý için tasarlanmýþtýr ve bu özelliði deðiþtirilmemelidir. Yalnýzca yetiþkinler tarafýndan kullanýlmalý ve bu kýlavuzdaki talimatlara tam olarak uyulmalýdýr. Yalýnayakken ya da ýslak veya nemli ellerinizle makineye asla dokunmayýn. Makinenin priz baðlantýsýný kesmek için asla kordonundan çekmeyin, fiþin kendisini tutarak prizden çýkartýn. Makine çalýþýrken deterjan gözünü açmayýn. Makine çalýþýrken boþaltma suyunu asla ellemeyin. Çünkü bu su yüksek sýcaklýkta olabilir. Çamaþýr makinesinin kapaðýný asla zorlamayýn. Kapaðýn zorlanmasý, makine çalýþýrken yanlýþlýkla açýlmasýný önleyici kilide zarar verebilir. Arýza halinde onarým yapmak için iç parçalara hiçbir þekilde dokunmaya kalkýþmayýn. Makine çalýþýrken çocuklarý her zaman uzakta tutun. Yýkama programlarý devam ederken kapaðý aþýrý ýsýnabilir. Eðer taþýnmasý gerekiyorsa, iki ya da üç kiþi tarafýndan çok büyük dikkatle tutularak taþýnmalýdýr. Bunu tek baþýnýza yapmayý asla denemeyin. Çünkü bu cihaz oldukça aðýrdýr. Çamaþýr makinesine çamaþýrlarý koymadan önce tamburun boþ olmasýna dikkat edin. Atýklarýn tasfiye edilmesi Eski elektrikli cihazlarýn tasfiye edilmesi Elektrik ve elektronik cihazlarýn atýklarýný deðerlendirme 2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz eþyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile tasfiye edilmemesi öngörülmüþtür. Kullanýlmayan cihazlarýn, madde geri kazaným ve geri dönüþüm oranýný en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan saðlýðýna olasý zararlarý engellemek için ayrý ayrý toplanmasý gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý toplama hükümlerini hatýrlatmak amacýyla üstünde çarpý iþareti olan sepet sembolü verilmiþtir. Makinenin tasfiye edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak için müþteri hizmetleri veya satýþ noktalarýna baþvurulmasý gerekir. Makinenizi elden çýkaracaðýnýz zaman: hurdaya verilmeden önce elektrik kordonunu kesin ve cihazýn kapýsýný çýkartýn. Enerji tasarrufu ve çevre koruma Çevre dostu teknoloji Makinenizin kapýsýndan baktýðýnýzda çok az miktarda su görüyorsanýz bu, Indesit'in en son teknolojisi sayesindedir. Makinenizin en iyi sonuçlarý verebilmesi için gerekenin yarýsýndan daha az su yeterlidir: bu çevreyi koruma adýna ulaþýlmýþ bir amaçtýr. Deterjan, su, enerji ve zaman tasarrufu Tavsiye edilen maksimum yükleme kapasitesini kullanarak enerji, su, deterjan ve zaman tasarrufu saðlayýn. 2 yarým yük yerine 1 tam kapasite kullanarak enerjiden %50 tasarruf edin. Ön yýkama sadece çok kirli çamaþýrlar için gereklidir. Ön yýkamayý seçmeyerek deterjan, zaman, su ve enerji tüketiminden %5 ila 15 arasýnda tasarruf saðlayabilirsiniz. Sýcak su ile yýkama zorunluluðunu azaltmak için lekeleri, yýkama yapmadan önce, suya yatýrýp kurutun ya da leke çýkarýcý programýný uygulayýn. 90 yerine 60 C'de ya da 60 yerine 40 C'de yýkama programýný seçerek %50'ye varan oranlarda enerji tasarrufu saðlayýn. Ýsraftan kaçýnmak ve çevreyi korumak için çamaþýrlarýnýzýn miktarý ve kirlilik derecesiyle su sertliðine göre uygun miktarda deterjan kullanýn: biyolojik zararlarý olmasýnýn yanýnda deterjanlarýn doðanýn dengesini bozmak gibi bir özelliði de vardýr. Bunun yanýnda yumuþatýcýyý da mümkün olduðunca az kullanmalýsýnýz. Çamaþýr makinenizi öðleden sonra saatlerinden sabah erken saatlere kadar kullanýrsanýz genel elektrik sisteminin fazla yüklenmemesine katkýda bulunmuþ olursunuz. Zaman Erteleme Opsiyonu (bakýnýz sayfa 7) yýkama devrelerinizi düzenlemenize yardýmcý olmaktadýr. Eðer çamaþýrlarýnýz ayrý bir kurutucuda kuruyacaksa, yüksek devirli sýkma yapýnýz. Çamaþýrlar ne kadar az ýslak olursa kurutma sürecinde o kadar zaman ve enerji tasarrufu yaparsýnýz.

10 Makinenizin bakým ve onarýmý Elektrik akýmýný kesmek Her yýkamadan sonra makineye baðlý olan musluðu kapatýn. Bu makinenizin su sistemini koruyacaðý gibi kaçaklarý da önleyecektir. Tüm temizleme ve onarým iþlemlerinde cihazýnýzý fiþten çekiniz. Cihazýnýzýn Temizliði Çamaþýr makinenizin dýþ kýsmý ve plastik kýsýmlarý ýlýk sabunlu suyla ýslatýlmýþ yumuþak bir bezle temizlenebilmektedir. Aþýndýrýcý veya çözücü temizleyiciler kullanmayýn. Deterjan Gözünün Temizlenmesi Deterjan gözünü dýþarý doðru çekerek çýkarýnýz. (bakýnýz þekil) Suyun altýnda yýkayýn. Bu iþlem sýk sýk yapýlmalýdýr. Pompanýn temizlenmesi Çamaþýr makinesini pompasý kendini temizleyen bir özelliðe sahip olup ayrýca temizlik gerektirmez. Fakat düðme, bozuk para gibi küçük eþyalarýn, pompanýn alt bölümünde bulunan ve pompayý koruyan filtreye düþtüðü zaman yapýlmasý gerekenler aþaðýda belirtilmiþtir.! Yýkama devresinin bitmiþ olup olmadýðýný kontrol ediniz ve fiþi çekiniz. Filtrede iþlem yapabilmek için: 1. Çamaþýr makinesinin ön kapama panelini, bir tornavida vasýtasýyla çýkarýnýz (þekle bakýnýz) 2. Filtre kapaðýný saatin ters yönünde çevirerek sökünüz (þekle bakýnýz). Bir miktar su sýzýntýsý olabilir, bu normaldir. Cihazýnýzýn kapýsý ve tamburun bakýmý Kötü kokularýn oluþmasýný engellemek için cihazýnýzýn kapýsýný her zaman aralýk býrakýnýz. 3. Ýçini iyice temizleyiniz 4. Kapaðý tornavida vasýtasýyla tekrar takýnýz 5. Panoyu tekrar yerine takýnýz ve týrnaklarý yerine yerleþtirdiðinizden emin olduktan sonra panoyu makineye doðru itiniz. Su giriþ hortumunun kontrol edilmesi Su giriþ hortumunu en az senede bir kez kontrol edin. Herhangi bir çatlak gördüðünüzde hortumu hemen deðiþtirin: yýkama sýrasýnda hortumdaki su basýncý çok yükseldiði için küçük çatlaklar her an yarýk haline gelebilirler.! Asla daha önce kullanýlmýþ hortumlarý kullanmayýn.

11 Sorunlar ve Çözümleri Çamaþýr makinenizin çalýþmadýðý durumda, teknik servis çaðýrmadan (bakýnýz servis) önce mutlaka aþaðýdaki noktalarý gözden geçirin. Problem Muhtemel Neden / Çözüm Çamaþýr makinesi çalýþmaya baþlamýyor. Yýkama devri baþlamýyor. Cihazýn fiþi takýlmamýþ olabilir. Bir elektrik kesintisi olabilir. Cihazýn kapýsý düzgün kapanmamýþ olabilir. ON/OFF düðmesine basýlmamýþ olabilir. START/RESET düðmesine basýlmamýþ olabilir Musluk açýlmamýþ olabilir. Zaman Erteleme özelliði ayarlanmýþ olabilir. (bakýnýz sayfa 7) Makine su almýyor. Makine sürekli su alýp boþaltýyor. Su giriþ hortumu musluða baðlý olmayabilir. Hortum bükülmüþ olabilir. Musluk açýlmamýþ olabilir. Su kesintisi olabilir Su basýncý yetersiz olabilir. START/RESET düðmesine basýlmamýþ olabilir Boþaltma hortumu cm yükseklikte olmayabilir. (bakýnýz sayfa.3) Hortumun açýk ucu su içinde olabilir (bakýnýz sayfa 3) Duvardaki drenaj sisteminin borusu daha geniþ olmayabilir. Sorun tüm bu kontrollerden sonra devam ediyorsa, su baðlantýsýný kesin ve teknik yardým isteyin. Eðer apartmanýn üst katlarýnda oturuyorsanýz, drenaj sorunu olabilir. Bu sorunu çözmek için özel bir valf gerekir. Makine boþaltma ve sýkma yapmýyor. Makine nda aþýrý sarsýlýyor. Makine su sýzdýrýyor. ON-OFF/DOOR LOCK ve en az bir uyarý ýþýðý daha ayný zamanda hýzlýca yanýp sönüyor. Boþaltma iþleminin manuel yapýlmasýný gerektiren bir program olabilir (bakýnýz sayfa.6) Kolay ütü seçeneði aktif olabilir. Programý tamamlamak için START/RESET düðmesine basýnýz. Boþaltma hortumu bükülmüþ olabilir. (montaj bölümüne bakýnýz) Drenaj borusu týkanmýþ olabilir. Yan cývatalar düzgün çýkartýlmamýþtýr (bakýnýz sayfa2) Makine düz bir zeminde,dengeli deðildir (bakýnýz sayfa.2) Makine ile duvar ya da dolap arasýnda yeterince mesafe bulunmamaktadýr (bakýnýz sayfa.2) Su giriþ hortumu düzgün sýkýþtýrýlmamýþtýr (bakýnýz sf.2) Deterjan gözünde týkanýklýk olabilir (bakýnýz sf.10) Boþaltma hortumu yerine düzgün oturmamýþtýr (bakýnýz sayfa.3) Bir anormallik göstergesi olduðundan teknik servis çaðýrýn. Çok fazla köpük oluyor. Deterjanýnýz çamaþýr makinesine uygun olmayabilir (üzerinde otomatik makine içindir ya da elde yýkama ve makine yýkamalarý içindir gibi açýklamalara bakýn). Çok fazla deterjan kullanmýþ olabilirsiniz.

12 Servis Yetkili servis çaðýrmadan önce: Problemin kendi kendinize çözüp çözemeyeceðinizi kontrol edin. (bakýnýz sayfa 11) Problemin çözülüp çözülmediðini kontrol etmek için programý tekrardan baþlatýn. Eðer çözülmemiþse, garanti belgenizde telefon numaralarý bulunan Yetkili Servislerden birini arayýn.! Daima, yetkili servis görevlilerinin yardýmýný isteyin. Teknik servise aþaðýdakiler hakkýnda bilgi verin: Problemin türü Makinenizin modeli (Mod) Seri Numarasý (S/N) Bu bilgiler makinenin arkasýndaki veri etiketinde yer almaktadýr. Cihazýn ömrü 10 yýldýr.

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı