Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý :4-5 Kontrol Paneli, 4 Göstergeler, 5 Baþlangýç ve Programlama : 6 Kýsaca : Programlamaya baþlamak, 6 Program Tablosu, 6 Özel Ayarlar: 7 Yýkama Derecesini Ayarlama, 7 Devir hýzýný Ayarlama, 7 Fonksiyonlar, 7 Deterjanlar ve Çamaþýrlar: 8 Deterjan Bölmesi, 8 Beyazlatma Devri, 8 Çamaþýrlarýn Hazýrlanmasý, 8 Özel Çamaþýrlar, 8 Uyarýlar ve Öneriler : 9 Genel Güvenlik, 9 Boþaltým, 9 Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma, 9 Temizlik ve Bakým: 10 Suyu ve Elektriði Kapatmak, 10 Temizleme, 10 Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi, 10 Makinenizin Kapý ve Tamburunun Korunmasý, 10 Pompanýn Temizlenmesi, 10 Su giriþ hortumunun Kontrolü, 10 Sorunlar ve Çözümleri: 11 Teknik Servis: 12 Servis Çaðýrmadan Önce, 12

2 Montaj! Bu kýlavuzu gelecekte de kullanmak için güvenli bir yerde saklayýnýz. Cihaz satýldýðý veya el deðiþtirdiði zaman; yeni sahibinin de kullaným ve özelliklerinden haberdar olabilmesi için kýlavuzu cihazla birlikte teslim ediniz.! Talimatlar montaj, kullaným ve güvenlik konusunda çok önemli bilgiler içerdiði için dikkatlice okuyunuz. Ambalajýn Açýlmasý ve Makinenin Seviye Ayarý Ambalajýn Açýlmasý 1. Makinenin ambalajýný açýn. 2. Makinenin taþýma esnasýnda hasar alýp almadýðýný kontrol edin. Eðer hasarlýysa kurmayýn ve satýcýnýza iade edin. 4. Emniyet vidalarýnýn çýkarýldýðý delikleri, cihazla birlikte verilmiþ olan plastik týpalarla kapatýn. 5. Cihazýnýzýn arkasýnda, sað alt kýsýmda bulunan, 3 delikli bölmeye cihazla birlikte teslim edilen fiþi monte edin. 6. Makinenizin baþka bir yere taþýnmasý durumunda kullanýlabilmek üzere bütün parçalarý saklayýn.! Ambalaj malzemeleri çocuklarýn oynamasý için deðildir. Seviye Ayarý 3. Cihazýnýzýn arkasýnda bulunan 4 emniyet vidasýný ve ara halkayý çýkarýn. (Þekle bakýnýz) 1. Cihazýnýzý, duvar, dolap veya herhangi baþka bir eþyayla temas etmeyecek þekilde, düz bir zemin üzerine yerleþtirin. 2. Eðer zemin düzgün deðilse, dengeyi ön ayaklarý gevþeterek veya sýkarak ayarlayýn. (Þekle bakýnýz) Tezgaha göre olan eðim açýsý 2 yi geçmemelidir. Cihazýnýzýn seviyesini doðru þekilde ayarlamak ; titreþim oluþumunu engeller. Böylelikle çalýþma esnasýnda daha az gürültü oluþur. Eðer makine, bir halýnýn üzerinde duruyorsa hava dolaþýmýnýn engellenmemiþ olmasýna dikkat edin. Elektrik ve Su Baðlantýlarý Su giriþ Hortumunun Baðlanmasý 1. A kapaðýný giriþ hortumunun sonuna takýn ve 3/4" bir musluða baðlayýn.(þekle bakýn) Baðlantýyý yapmadan evvel birikmiþ tortu ve kirlerin akmasý için suyu akýtýn. 2. Su giriþ hortumunun diðer ucunu, cihazýnýzýn sað arka üst köþede bulunan soðuk su giriþ kýsmýna monte edin. 3. Hortumda bir bükülme veya kýrýlma olmadýðýna emin olun.! Su basýncý sýradaki sayfada belirtilen teknik detaylara uygun olmalýdýr.! Su giriþ hortumu yeterince uzun deðilse uzman bir tamirciye ya da yetkili servise baþvurun.

3 Boþaltma Hortumunun Baðlanmasý 1. Boþaltma hortumunda katlanmalar ve bükülmeler olmamasýna dikkat ederek, 65 ile 100cm arasý yükseklikteki, duvardaki drenaja yerleþtirin. 2. Alternatif olarak hortumu küvet ya da lavabonun kenarýna, musluða sabitleyerek (þekle bakýnýz) yerleþtirebilirsiniz. Hortumun açýk ucu suyun içinde olmamalýdýr.! Uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz.! Güç saðlayýcý kablo asla bükülmemeli ve baský altýnda olmamalýdýr.! Güç saðlayýcý kablo sadece yetkili teknik servis tarafýndan deðiþtirilmelidir. Dikkat! Bu kurallara uyulmadýðý durumlarda üretici firma herhangi bir sorumluluk almayacaktýr. Ýlk yýkama devri Makine kurulduktan sonra ve ilk yýkamanýzý yapmadan önce, çamaþýr ve deterjan koymadan, 90 derecede ön yýkamasýz olarak çalýþtýrýnýz.! Hortumun uzatýlmasý gerektiðinde ek parçanýn çapý orijinal olanla ayný çapta olmalý ve 150 cm.yi geçmemelidir. Teknik detaylar tablosu Elektrik Baðlantýsý Model Cihazýnýzýn elektrik baðlantýsýný yapmadan evvel aþaðýdaki noktalarý kontrol ediniz: Elektrik prizi, topraklanmýþ ve yürürlükteki normlara uygun olmalýdýr; Priz cihazýn maksimum gücüne ve teknik detaylar tablosunda belirtilen ölçülere uygun olmalýdýr (saðdaki tabloya bakýnýz); Þebeke gerilimi veri levhasýndaki aralýklar ve teknik detaylar tablosunda verilen deðerler içerisinde olmalýdýr (saðdaki tabloya bakýnýz); Priz, makine fiþine uygun olmalýdýr. Eðer fiþ ve priz uyumlu deðilse fiþi ya da prizi deðiþtirin.! Makine, üzeri kapalý olsa bile açýk alanlara monte edilemez. Zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son derece tehlikelidir.! Makine monte edildikten sonra elektrik prizi kolayca ulaþýlabilir konumda olmalýdýr. Boyutlarý Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Santrifüj hýzý Kontrol programlarýnýn IEC düzenlemesi 456'ya uygunluðu en: 59.5 cm yükseklik: 85 cm derinlik: 56.5 cm 1 ila 6 kg arasý Gerilim 220/230 Volt 50 Hz. Çektiði maksimum güç 1850 Watt Maksimum basýnç 1 MPa (10 bar) Minimum basýnç 0.05 MPa (0.5 bar) Tambur kapasitesi 52 litre 800 devir/dakikaya kadar Program 2; Sýcaklýk 60 C; 6 kg. Yük ile Bu cihaz aþaðýdaki E.E.C. standartlarýna uygundur: - 19/02/73 tarihli 73/23/EEC (Alçak gerilim) ve ilgili deðiþiklikler - 03/05/89 tarihli 89/336/EEC (Elektromanyetik Uyumluluk) ve ilgili deðiþiklikler /CE

4 Çamaþýr Makinenizin Tanýmý Kontrol Paneli Gösterge Lambalarý SEÇENEK Düðmeleri AÇMA/KAPAMA MAKÝNE KAPAÐI KÝLÝTLÝ gösterge lambasý AÇMA/KAPAMA Düðmesi Deterjan Gözü PROGRAM Çevirme Düðmesi BAÞLANGIÇ/ÝPTAL Düðmesi DEVÝR HIZI Çevirme Düðmesi SICAKLIK Çevirme Düðmesi Deterjan Gözü : Deterjan ve yumuþatýcý koymak için (sayfa 8) Gösterge lambalarý: Hangi yýkama programýnýn devrede olduðunu gösterir. Geçerli yýkama devrinin gösterge ýþýðý yanýk durumdadýr. Ertelenmiþ baþlangýç ayarlanmýþsa, programýn sonuna kadar kalan zaman bu göstergede görünecektir (bakýnýz sayfa.5) DEVÝR HIZI çevirme düðmesi: Devir hýzýný ayarlamak ya da tamamen devreden çýkarmak için (bakýnýz sayfa.7). SEÇENEK düðmeleri: Mümkün olan fonksiyonlarý seçmek için. Seçili fonksiyonla ilgili düðme yanýk kalacaktýr. SICAKLIK çevirme düðmeleri: Sýcaklýðý ya da soðuk suda yýkama devrini seçmek için (bakýnýz sayfa.7). START/RESET düðmesi: Programlarý baþlatmak ya da yanlýþ ayarlama durumunda en baþa dönmek için. ON-OFF/DOOR LOCK uyarý lambasý: Çamaþýr makinesinin açýk olup olmadýðýný ve kapýnýn açýlabilir olduðunu anlamak için.(bakýnýz sayfa 5 ) ON/OFF: Çamaþýr makinesini açýp kapatmak için. Program çevirme düðmesi: Yýkama programlarýný seçmek için. Düðme yýkama boyunca basýlý kalacaktýr.

5 LEDS / Gösterge Lambalarý Gösterge lambalarý birçok önemli bilgi içerir. Bunlardan bazýlarý: Zaman Erteleme: Eðer Zaman Erteleme seçeneði ayarlandýysa (bakýnýz sayfa.7); ertelemeyi gösteren lamba yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Program devam ediyor lambasý: Bu ýþýklar seçilen programýn devam ettiðini göstermek için yanar. Program baþladýðýnda ilk aþamayý gösteren ýþýk yanar ve ilerledikçe de ilgili ýþýklar yanmaya devam eder : Ön yýkama Yýkama Durulama Sýkma Süre geçtikçe, kalan zamaný gösteren lamba yanýp sönmeye devam edecektir. Erteleme süresi tamamlandýðýnda yanýp sönen ýþýk duracak ve programlanan seçenek devreye girecektir. Not: Boþaltma sýrasýnda yýkama devrini gösteren uyarý lambasý yanýk durumda olacaktýr. Seçenek Düðmeleri Seçenek düðmeleri de gösterge lambalarý gibi çalýþmaktadýrlar. Bir fonksiyon seçildiðinde ilgili düðme yanacaktýr. Seçilen fonksiyon ayarlanan programla uyumsuz olduðunda, düðme yanýp söner ve fonksiyon devreye girmez. Eðer seçtiðiniz fonksiyon önceden seçtiðinizle uyumsuzsa, en son seçilen fonksiyon devreye girecektir. ON-OFF/DOOR LOCK gösterge lambasý: Bu gösterge lambasýnýn yanýk olmasý durumunda, cihazýn kapýsý, yanlýþlýkla açýlma durumunu önlemek için kilitlenir; herhangi bir hasarý önlemek için cihazýn kapýsýný açmadan önce GÖSTERGE LAMBASININ nýn yanýp sönmesini bekleyiniz.! ON-OFF/DOOR LOCK ýþýðýnýn diðer bir uyarý ýþýðýyla yanmasý bir anormalliðe iþarettir. Bu durumda teknik servisi çaðýrýn.

6 Baþlangýç ve Programlar Kýsaca: Bir programý baþlatmak 1. ON/OFF düðmesine en az 2 saniye basarak çamaþýr makinenizi açýn. Bütün uyarý ýþýklarý birkaç saniye için yanacak, bunun sonrasýnda ON-OFF/DOOR LOCK ýþýðý yanýp sönmeye baþlayacaktýr. ON/OFF ýþýðý yanýk kalacaktýr. 2. Çamaþýrlarýnýzý makinenin içine koyun ve makinenin kapýsýný kapatýn. 3. Program seçim düðmesini çevirerek istediðiniz programý seçin. 4. Yýkama sýcaklýðýný ayarlayýn (bakýnýz sayfa.7). Program Tablosu 5. Devir hýzýný ayarlayýn (bakýnýz sayfa.7). 6. Deterjan ve yumuþatýcý koyun (bakýnýz sayfa.8). 7. START/RESET düðmesine en az 2 saniye basarak programý baþlatýn. 8. Program bittiðinde ON-OFF/DOOR LOCK uyarý ýþýðý kapýnýn açýlabileceðini haber vermek için yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Çamaþýrlarýnýzý çýkartýn ve makinenin kapýsýný tamburun tamamen kurumasý için aralýk býrakýn. ON/OFF düðmesine basarak çamaþýr makinenizi kapatýn. ON/OFF uyarý ýþýðý sönecektir. Kumaþ türü ve kirlilik derecesi Standard Program düðmesi Sýcaklýk Ön yýkama Deterjan Ana yýkama Yumuþatýcý Leke Çýkarma/ beyazlatma Program süresi (dakika) Yýkama programý tanýmý Çok fazla kirli beyazlar (çarþaflar, masa örtüleri, vs) Çok kirli beyazlar ve sabit renkliler Çok kirli beyazlar ve narin renkliler Hassas/Normal Hassas/Normal Hassas/Normal Yýkama, durulama, ara ve son Yýkama, durulama, ara ve son Yýkama, durulama, ara ve son Az kirli beyazlar ve narin renkliler (gömlek, eþofman vs.) Hassas/Normal Yýkama, durulama, ara ve son Çok kirli sabit renkliler (bebek çarþaflarý vs.) Hassas Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici ya da hassas Çok kirli sabit renkliler (bebek çarþaflarý vs.) Hassas renkliler (her türlü az kirli giysiler) Yünlüler Çok hassas kumaþlar (tül perde, ipek vs.) TIME FOR YOU PROGRAMLARI Çok kirli beyazlar ve sabit renkliler Hassas Hassas Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici ya da hassas Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici ya da hassas Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici ya da hassas Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici ya da boþaltma programý Yýkama, durulama, ara ve son Az kirli beyazlar ve hassas renkliler (tshirtler, eþofmanlar) Yýkama, durulama, ara ve son Hassas renkliler (tüm az kirli çamaþýrlar) Hassas renkliler (tüm az kirli çamaþýrlar) SPOR Programlarý Spor ayakkabýlar (maksimum 2 çift) Spor giysiler KISMÝ PROGRAMLAR Yýkama, durulama, ve hassas Yýkama, durulama, ve hassas Soðuk su ile yýkama (deterjansýz), Yýkama, durulama, ve hassas sýkma programý Yýkama, durulama, ara ve son Durulama programlarý Hassas/Normal Durulama ve sýkma programlarý Sýkma programý Boþaltma Boþaltma ve Boþaltma Notlar - 8 ve 9 numaralý programlar için 3.5 kg üzerinde çamaþýr konulmasýný önermemekteyiz numaralý program için, 2 kg üzerinde çamaþýr konulmasýný önermemekteyiz. - Kýrýþýk önleme programý için arka sayfadaki Kolay Ütü bölümüne bakýnýz (sýradaki sayfa). Tablodaki bilgiler yönlendirici olup süreler yaklaþýk olarak verilmiþtir. Özel Program Günlük program (sentetikler için program 11), kýsa sürede az kirli çamaþýrlarýn yýkanmasý için tasarlanmýþtýr: sadece 30 dakika sürer ve hem zaman hem enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar. Bu programý ayarlayarak (30 derecede prog.11) ipek ve yünlüler hariç farklý kumaþlarý bir arada yýkayabilirsiniz. Maksimum yük 3 kg. olmalýdýr. Sývý deterjan kullanmanýzý öneriyoruz

7 Özel Ayarlar Sýcaklýðý Ayarlamak TEMPERATURE ayar düðmesini çevirerek istediðiniz yýkama sýcaklýðýný seçebilirsiniz (6. sayfadaki program tablosuna bakýnýz). Sýcaklýk düþürülebilir, hatta soðuk suyla yýkama ( ) bile yapýlabilir. Devir hýzýný ayarlamak SPIN SPEED ayar düðmesini çevirerek seçilen program için uygun devir hýzýný ayarlayýnýz. Her program için maksimum devirler þöyledir: Program Max. Devir hýzý Pamuklular 800 rpm Sentetikler 800 rpm Yünlüler 600 rpm Ýpek 0 Devir hýzý, düðmesine basýlarak, düþürülebilir ya da santrifüj tamamen devreden çýkarýlabilir. Çamaþýr makinesi, seçtiðiniz programýn maksimumundan yüksek bir santrifüj hýzý ayarlamanýzý, otomatik olarak engelleyecektir. Fonksiyonlar Bir fonksiyonu çalýþtýrmak için: 1. Aþaðýdaki tabloya göre dilediðiniz fonksiyonla ilgili düðmeye basýnýz. 2. Basýlan düðme yanýk hale geldiðinde fonksiyon çalýþmaya baþlayacaktýr. Uyarý: Hýzlý yanýp sönen gösterge ýþýðý o fonksiyonun seçilemeyeceði anlamýna gelir. Fonksiyon adý Etkisi Komutlar Uyumlu programlar Zaman Erteleme Yýkama baþlangýcýný 9 saate kadar erteleyebilir Ýstenilen erteleme zamaný görünene kadar düðmeye arka arkaya basýnýz. Düðmeye 5. kere basýldýðýnda erteleme devreden çýkacaktýr. Not: Start/Reset düðmesine bastýktan sonra erteleme süresini sadece azaltabilirsiniz. Hepsi Ön yýkama Ön-Yýkama yapmanýza olanak saðlar. Özel yýkama ve Yün programlarý haricinde bütün programlarla kullanýlabilir. (bakýnýz sayfa 6) Leke Çýkarma Easy iron/ Kolay ütü Zorlu lekeleri çýkarmak üzere tasarlanmýþ beyazl atma programý Bu seçenek çamaþýrlardaki kýrýþýklýðýn miktarýný azaltarak daha kolay ütülenmelerini saðlar. Lütfen çamaþýr suyunu ekstra bölme 4'e eklemeyi unutmayýnýz. (sayfa 8) Bu seçenek kolay ütü ile uyumlu deðildir. 2, 3, 4, 5, Durulama Bu program ayarlandýðý zaman, 4,5,6,7 numaralý programlar çamaþýrlarý ýslak býrakýr (kýrýþmaya karþý) ve durulama safhasýnýn lambasý yanar. - Programý sonlandýrmak için START/RESET düðmesine basýnýz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, - Boþaltma devresini tek baþýna çalýþtýrmak için, sembolünü gösteren Durulama düðmeyi ayarladýktan sonra START/RESET düðmesine basýn. - Bu Fonksiyon, Leke Çýkarma fonksiyonuyla birlikte çalýþmaya uygun deðildir.

8 Deterjanlar ve çamaþýrlar Deterjan Gözü Deterjaný doðru dozda kullanmak yýkama sonucunun daha iyi olmasýnda etkilidir. Fazla deterjan kullanmak verimli bir yýkama saðlamayacaðý gibi hem cihazýnýzýn iç kýsmýnda tortu oluþmasýna hem de çevrenin kirlenmesine neden olur. Deterjan gözünü açýn ve deterjanla yumuþatýcýyý þu þekilde yerleþtirin : 1. Bölme : Ön-yýkama için deterjan gözü (toz) Deterjaný eklemeden evvel, ekstra 4.bölmenin çýkarýldýðýndan emin olun. 2. Bölme : Yýkama programý için deterjan (toz veya sývý) Sývý deterjan yýkama programýný baþlatmadan evvel dökülmelidir. 3. Bölme : Yumuþatýcý Gözü Yumuþatýcýyý bölmeye eklerken seviye çizgisini geçmemesine dikkat edilmelidir. Ekstra 4. Bölme : Çamaþýr Suyu/ Aðartýcý! Elde yýkamaya uygun deterjan kullanmayýnýz. Bu deterjanlar kullanýldýðý zaman çok fazla köpük oluþmasýna neden olurlar. Beyazlatma Programý! Normal çamaþýr suyu/aðartýcý, dayanýklý beyazlarla, renkliler için uygun olan çamaþýr suyu/aðartýcý renkli, sentetik ve yün çamaþýrlarla kullanýlmalýdýr. Ekstra 4. bölmeyi, 1. bölmenin içine yerleþtirin. Çamaþýr suyunu/aðartýcý eklerken, orta pivot kýsmýnda belirtilen (þekle bakýnýz ) maksimum seviyeyi geçmemesine dikkat edin. Ekstra 4. bölme kullanýldýðý zaman ön yýkama programýnýn kullanýlma olasýlýðý ortadan kalkmaktadýr. Ek olarak, Beyazlatma Programý 7 numaralý program ile (ipekliler) ve günlük program ile çalýþtýrýlamamaktadýr. Çamaþýrlarýnýzýn Hazýrlanmasý Çamaþýrlarýnýzý þu þekilde gruplayýn - kumaþ türü/etikette belirtilen özellikler - renkler: beyazlarla renklileri birbirinden ayýrýn. Tüm cepleri boþaltýn ve gevþek durumdaki düðmeleri kontrol edin. Aþaðýdaki çamaþýrlarýn kuru haldeki aðýrlýk limitlerini geçmeyin: Dayanýklý kumaþlar: maksimum 6 kg. Sentetik kumaþlar: maksimum 2,5 kg. Hassas kumaþlar: maksimum 2 kg. Yünlüler: maksimum 1 kg. Çamaþýrlarýnýzýn aðýrlýðý ne kadardýr? 1 çarþaf gr 1 yastýk kýlýfý gr 1 masa örtüsü gr 1 bornoz gr 1 havlu gr Özel Çamaþýrlar Perdeler : Perdeleri katlayýp, bir yastýk kýlýfý veya filenin içine yerleþtirin. Cihazýn alabileceði yükün yarýsýný aþmayacak þekilde ayrý ayrý yýkayýnýz. Sýkma devresini içermeyen 7 numaralý programý kullanýnýz. Özel Anoraklar ve Rüzgarlýklar : Kaz ve ördek tüyü anoraklar makinede yýkanmaya uygundur. Çamaþýrlarý ters-düz ettikten sonra, maksimum 2-3 kilo olacak þekilde makineye yerleþtirin, hassas Beyazlatma devresini tek baþýna çalýþtýrmak için; çamaþýr suyunu/aðartýcý ekstra 4. bölmeye yerleþtirin ve durulama programýný ayarlayýn. Yýkama devresi içinde bu programý kullanabilmek için, deterjan ve yumuþatýcýyý ekleyin, istenilen programý seçtikten sonra Leke Çýkarma seçeneðini aktif hale getirin. (bakýnýz sayfa 7)

9 Uyarý ve Öneriler! Bu çamaþýr makinesi uygulamadaki uluslar arasý güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. Ekli bilgiler sizin güvenliðiniz için verilmiþ olduðundan dikkatlice okumanýzý öneririz. Genel güvenlik Bu makine profesyonel olmayan, ev kullanýmý için tasarlanmýþtýr ve bu özelliði deðiþtirilmemelidir. Yalnýzca yetiþkinler tarafýndan kullanýlmalý ve bu kýlavuzdaki talimatlara tam olarak uyulmalýdýr. Yalýnayakken ya da ýslak veya nemli ellerinizle makineye asla dokunmayýn. Makinenin priz baðlantýsýný kesmek için asla kordonundan çekmeyin, fiþin kendisini tutarak prizden çýkartýn. Makine çalýþýrken deterjan gözünü açmayýn. Makine çalýþýrken boþaltma suyunu asla ellemeyin. Çünkü bu su yüksek sýcaklýkta olabilir. Çamaþýr makinesinin kapaðýný asla zorlamayýn. Kapaðýn zorlanmasý, makine çalýþýrken yanlýþlýkla açýlmasýný önleyici kilide zarar verebilir. Arýza halinde onarým yapmak için iç parçalara hiçbir þekilde dokunmaya kalkýþmayýn. Makine çalýþýrken çocuklarý her zaman uzakta tutun. Yýkama programlarý devam ederken kapaðý aþýrý ýsýnabilir. Eðer taþýnmasý gerekiyorsa, iki ya da üç kiþi tarafýndan çok büyük dikkatle tutularak taþýnmalýdýr. Bunu tek baþýnýza yapmayý asla denemeyin. Çünkü bu cihaz oldukça aðýrdýr. Çamaþýr makinesine çamaþýrlarý koymadan önce tamburun boþ olmasýna dikkat edin. Atýklarýn tasfiye edilmesi Eski elektrikli cihazlarýn tasfiye edilmesi Elektrik ve elektronik cihazlarýn atýklarýný deðerlendirme 2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz eþyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile tasfiye edilmemesi öngörülmüþtür. Kullanýlmayan cihazlarýn, madde geri kazaným ve geri dönüþüm oranýný en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan saðlýðýna olasý zararlarý engellemek için ayrý ayrý toplanmasý gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý toplama hükümlerini hatýrlatmak amacýyla üstünde çarpý iþareti olan sepet sembolü verilmiþtir. Makinenin tasfiye edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak için müþteri hizmetleri veya satýþ noktalarýna baþvurulmasý gerekir. Makinenizi elden çýkaracaðýnýz zaman: hurdaya verilmeden önce elektrik kordonunu kesin ve cihazýn kapýsýný çýkartýn. Enerji tasarrufu ve çevre koruma Çevre dostu teknoloji Makinenizin kapýsýndan baktýðýnýzda çok az miktarda su görüyorsanýz bu, Indesit'in en son teknolojisi sayesindedir. Makinenizin en iyi sonuçlarý verebilmesi için gerekenin yarýsýndan daha az su yeterlidir: bu çevreyi koruma adýna ulaþýlmýþ bir amaçtýr. Deterjan, su, enerji ve zaman tasarrufu Tavsiye edilen maksimum yükleme kapasitesini kullanarak enerji, su, deterjan ve zaman tasarrufu saðlayýn. 2 yarým yük yerine 1 tam kapasite kullanarak enerjiden %50 tasarruf edin. Ön yýkama sadece çok kirli çamaþýrlar için gereklidir. Ön yýkamayý seçmeyerek deterjan, zaman, su ve enerji tüketiminden %5 ila 15 arasýnda tasarruf saðlayabilirsiniz. Sýcak su ile yýkama zorunluluðunu azaltmak için lekeleri, yýkama yapmadan önce, suya yatýrýp kurutun ya da leke çýkarýcý programýný uygulayýn. 90 yerine 60 C'de ya da 60 yerine 40 C'de yýkama programýný seçerek %50'ye varan oranlarda enerji tasarrufu saðlayýn. Ýsraftan kaçýnmak ve çevreyi korumak için çamaþýrlarýnýzýn miktarý ve kirlilik derecesiyle su sertliðine göre uygun miktarda deterjan kullanýn: biyolojik zararlarý olmasýnýn yanýnda deterjanlarýn doðanýn dengesini bozmak gibi bir özelliði de vardýr. Bunun yanýnda yumuþatýcýyý da mümkün olduðunca az kullanmalýsýnýz. Çamaþýr makinenizi öðleden sonra saatlerinden sabah erken saatlere kadar kullanýrsanýz genel elektrik sisteminin fazla yüklenmemesine katkýda bulunmuþ olursunuz. Zaman Erteleme Opsiyonu (bakýnýz sayfa 7) yýkama devrelerinizi düzenlemenize yardýmcý olmaktadýr. Eðer çamaþýrlarýnýz ayrý bir kurutucuda kuruyacaksa, yüksek devirli sýkma yapýnýz. Çamaþýrlar ne kadar az ýslak olursa kurutma sürecinde o kadar zaman ve enerji tasarrufu yaparsýnýz.

10 Makinenizin bakým ve onarýmý Elektrik akýmýný kesmek Her yýkamadan sonra makineye baðlý olan musluðu kapatýn. Bu makinenizin su sistemini koruyacaðý gibi kaçaklarý da önleyecektir. Tüm temizleme ve onarým iþlemlerinde cihazýnýzý fiþten çekiniz. Cihazýnýzýn Temizliði Çamaþýr makinenizin dýþ kýsmý ve plastik kýsýmlarý ýlýk sabunlu suyla ýslatýlmýþ yumuþak bir bezle temizlenebilmektedir. Aþýndýrýcý veya çözücü temizleyiciler kullanmayýn. Deterjan Gözünün Temizlenmesi Deterjan gözünü dýþarý doðru çekerek çýkarýnýz. (bakýnýz þekil) Suyun altýnda yýkayýn. Bu iþlem sýk sýk yapýlmalýdýr. Pompanýn temizlenmesi Çamaþýr makinesini pompasý kendini temizleyen bir özelliðe sahip olup ayrýca temizlik gerektirmez. Fakat düðme, bozuk para gibi küçük eþyalarýn, pompanýn alt bölümünde bulunan ve pompayý koruyan filtreye düþtüðü zaman yapýlmasý gerekenler aþaðýda belirtilmiþtir.! Yýkama devresinin bitmiþ olup olmadýðýný kontrol ediniz ve fiþi çekiniz. Filtrede iþlem yapabilmek için: 1. Çamaþýr makinesinin ön kapama panelini, bir tornavida vasýtasýyla çýkarýnýz (þekle bakýnýz) 2. Filtre kapaðýný saatin ters yönünde çevirerek sökünüz (þekle bakýnýz). Bir miktar su sýzýntýsý olabilir, bu normaldir. Cihazýnýzýn kapýsý ve tamburun bakýmý Kötü kokularýn oluþmasýný engellemek için cihazýnýzýn kapýsýný her zaman aralýk býrakýnýz. 3. Ýçini iyice temizleyiniz 4. Kapaðý tornavida vasýtasýyla tekrar takýnýz 5. Panoyu tekrar yerine takýnýz ve týrnaklarý yerine yerleþtirdiðinizden emin olduktan sonra panoyu makineye doðru itiniz. Su giriþ hortumunun kontrol edilmesi Su giriþ hortumunu en az senede bir kez kontrol edin. Herhangi bir çatlak gördüðünüzde hortumu hemen deðiþtirin: yýkama sýrasýnda hortumdaki su basýncý çok yükseldiði için küçük çatlaklar her an yarýk haline gelebilirler.! Asla daha önce kullanýlmýþ hortumlarý kullanmayýn.

11 Sorunlar ve Çözümleri Çamaþýr makinenizin çalýþmadýðý durumda, teknik servis çaðýrmadan (bakýnýz servis) önce mutlaka aþaðýdaki noktalarý gözden geçirin. Problem Muhtemel Neden / Çözüm Çamaþýr makinesi çalýþmaya baþlamýyor. Yýkama devri baþlamýyor. Cihazýn fiþi takýlmamýþ olabilir. Bir elektrik kesintisi olabilir. Cihazýn kapýsý düzgün kapanmamýþ olabilir. ON/OFF düðmesine basýlmamýþ olabilir. START/RESET düðmesine basýlmamýþ olabilir Musluk açýlmamýþ olabilir. Zaman Erteleme özelliði ayarlanmýþ olabilir. (bakýnýz sayfa 7) Makine su almýyor. Makine sürekli su alýp boþaltýyor. Su giriþ hortumu musluða baðlý olmayabilir. Hortum bükülmüþ olabilir. Musluk açýlmamýþ olabilir. Su kesintisi olabilir Su basýncý yetersiz olabilir. START/RESET düðmesine basýlmamýþ olabilir Boþaltma hortumu cm yükseklikte olmayabilir. (bakýnýz sayfa.3) Hortumun açýk ucu su içinde olabilir (bakýnýz sayfa 3) Duvardaki drenaj sisteminin borusu daha geniþ olmayabilir. Sorun tüm bu kontrollerden sonra devam ediyorsa, su baðlantýsýný kesin ve teknik yardým isteyin. Eðer apartmanýn üst katlarýnda oturuyorsanýz, drenaj sorunu olabilir. Bu sorunu çözmek için özel bir valf gerekir. Makine boþaltma ve sýkma yapmýyor. Makine nda aþýrý sarsýlýyor. Makine su sýzdýrýyor. ON-OFF/DOOR LOCK ve en az bir uyarý ýþýðý daha ayný zamanda hýzlýca yanýp sönüyor. Boþaltma iþleminin manuel yapýlmasýný gerektiren bir program olabilir (bakýnýz sayfa.6) Kolay ütü seçeneði aktif olabilir. Programý tamamlamak için START/RESET düðmesine basýnýz. Boþaltma hortumu bükülmüþ olabilir. (montaj bölümüne bakýnýz) Drenaj borusu týkanmýþ olabilir. Yan cývatalar düzgün çýkartýlmamýþtýr (bakýnýz sayfa2) Makine düz bir zeminde,dengeli deðildir (bakýnýz sayfa.2) Makine ile duvar ya da dolap arasýnda yeterince mesafe bulunmamaktadýr (bakýnýz sayfa.2) Su giriþ hortumu düzgün sýkýþtýrýlmamýþtýr (bakýnýz sf.2) Deterjan gözünde týkanýklýk olabilir (bakýnýz sf.10) Boþaltma hortumu yerine düzgün oturmamýþtýr (bakýnýz sayfa.3) Bir anormallik göstergesi olduðundan teknik servis çaðýrýn. Çok fazla köpük oluyor. Deterjanýnýz çamaþýr makinesine uygun olmayabilir (üzerinde otomatik makine içindir ya da elde yýkama ve makine yýkamalarý içindir gibi açýklamalara bakýn). Çok fazla deterjan kullanmýþ olabilirsiniz.

12 Servis Yetkili servis çaðýrmadan önce: Problemin kendi kendinize çözüp çözemeyeceðinizi kontrol edin. (bakýnýz sayfa 11) Problemin çözülüp çözülmediðini kontrol etmek için programý tekrardan baþlatýn. Eðer çözülmemiþse, garanti belgenizde telefon numaralarý bulunan Yetkili Servislerden birini arayýn.! Daima, yetkili servis görevlilerinin yardýmýný isteyin. Teknik servise aþaðýdakiler hakkýnda bilgi verin: Problemin türü Makinenizin modeli (Mod) Seri Numarasý (S/N) Bu bilgiler makinenin arkasýndaki veri etiketinde yer almaktadýr. Cihazýn ömrü 10 yýldýr.

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3-4-5 Kurulum ve Dengeleme, 2 Elektrik ve su baðlantýlarý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik detaylar, 3 Kabin montajý için talimatlar, 4-5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 IWC 7105 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61051 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61051 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 61051 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 49 Ýçindekiler Kurulum, 50-51 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ RO RU Ýçindekiler Türkçe, 1 Românã, 13 UA Óêðà íñüêà, 37 DFG 262 Ðóññêèè, 25 Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 61 Ýçindekiler Kurulum 62-63 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA Bulaşık Makinası Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 118 D. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 118 D in the user

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr AT-146 Halý Yýkama Makinesi 1800W www.sunny.com.tr HALI YIKAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Hava Debisi : 45 L/sn Ağırlığı : 8 kg Motor Gücü : 1900 Watt Max Gerilim / Frekans : 220 V 50 Hz Emiş Gücü : 1900 mm H

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı