W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use"

Transkript

1 W 104 T Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

2 TR Çamaþýr Makinesý 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu GB Washing machine 13 Instructions for installation and use

3 ARGHERITA

4 Hýzlý rehber Bu kitapçýkta 11 konu açýklanmýþtýr. Okuyun, öðrenin, eðlenin; özellikle emniyetli çalýþtýrmayý göz önünde tutarak, daha iyi, daha kolay çamaþýr yýkamanýn ve çamaþýr makinenizin daha fazla dayanmasýnýn gizli yollarýný keþfedeceksiniz. 1. Kurma ve kaldýrma (s. 10) Teslimat veya taþýmadan sonra, kurma, çamaþýr makinenizin düzgün çalýþmasý için en önemli iþlemdir. Her zaman: 1. Elektrik sisteminin yasalara uygunluðunu. 2. Giriþ ve boþaltma borularýnýn doðru baðlandýðýný kontrol edin. Asla kullanýlmýþ boru kullanmayýnýz. 3. Çamaþýr makinenizin yere dengeli oturduðundan emin olun; çamaþýr makinenizin ömrü ve yýkamalarýnýzýn kalitesi için bu kontrol önemlidir. 4. Kazan sabitleme vidalarýnýn sökülmüþ olduðunu kontrol ediniz. 2. Çamaþýr makinenize koyduklarýnýz ve makinenin çalýþtýrýlmasý (s. 2) Çamaþýrlarýnýzýn doðru bir daðýlýmý da baþarýlý bir yýkama ve çamaþýr makinenizin ömrü açýsýndan önemlidir. Çamaþýrlarýnýzý bölmenin tüm ipuçlarýný öðrenin: renk, kumaþ tipi ve tüylenme meyli önemli kriterlerdir. 3. Etiketleri anlamak için rehber (s. 5) Giysi etiketlerinizin üzerindeki etiketlerin anlaþýlmasý kolaydýr. Bunlar ayný zamanda yýkamanýzýn baþarýsý için de önemlidir. Rehber, doðru ýsýyý, yýkama devrelerini ve ütüleme metotlarýný içerir. 4. Hatalardan kaçýnmak için faydalý ipuçlarý (s. 6) Yýllar önce, büyükannelerimiz bize iyi tavsiyeler verirdi - sentetik elyafin olmadiði o günlerde çamasýr yýkamak kolaydý. Bugün ise Çamaþýr Makinesý, size uzman çamaþýrcý kadýndan bile daha iyi kaþmir ve yünlü yýkama konusunda faydalý ipuçlarý veriyor. 5. Deterjan bölmesi (s. 7) Deterjan ve beyazlatýcý bölmelerinin kullanýmý. 6. Kontrol panelinin anlaþýlmasý (s. 3) 8. Ýtina ve Bakým (p. 11) Çamaþýr Makinesý gerçek bir arkadaþtýr. Biraz itina, size baðlýlýk ve sadakat olarak geri dönecektir. Gerekli bakýmla, gelecek yýllar boyu yýkayacaktýr. 9. Sorunlar ve Çözümleri (s. 8 ve 9) Teknisyen çaðýrmadan önce, bu sayfalarý okuyun; bir dizi sorun için acil çözümler bulunabilir. Eðer sorun devam ederse, Indesit müþteri hizmetlerini arayýn, herhangi bozukluk en kýsa zamanda tamir edilecektir. 10. Teknik özellikler (s. 9) Burada çamaþýr makinenizin teknik özellikleri bulunur: model tipi numarasý, elektrik ve su özellikleri, boyutlarý, kapasitesi, sýkma devresi hýzý ile Ýtalyan ve Avrupa kural ve yönetmeliklerine uygunluk. 11. Sizin ve çocuklarýnýzýn emniyeti (s.12) Burada tüm ev halkýnýzýn emniyeti için gerekli notlarý bulacaksýnýz, çünkü emniyet gerçekten de çok önemlidir. Çamaþýr Makinesý'in kontrol paneli çok basittir. Bir tamirci pantolonunu temizlemeden en narin kaþmir kumaþýna uzanan bir yelpazede istediðiniz yýkama devresini seçmenizi saðlayan, sadece birkaç düðmesi vardýr. Bunlarý tanýmak, bir yandan makinenizin daha çok dayanmasýný saðlarken size yýkamanýzdan en iyi sonuçlarý almanýzý saðlar. Çok kolaydýr. 7. Yýkama programlarýnýn kullanýmý (s.4) Ýþte doðru programý, ýsýyý, deterjan ve muhtemel eklentileri seçmenize yardýmcý olacak kolay bir tablo. Doðru programý seçin ve zamandan, sudan ve elektrikten tasarruf ederek günbegün çamaþýrlarýnýzdan mükemmel sonuçlar alýn. 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

5 Çamaþýr makinenize hangi çamaþýrlarý koymalýsýnýz? Yýkamadan önce, daha iyi sonuçlar için pek çok þey yapýlabilir. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ ve renklerine göre ayýrýn. Etiketleri okuyun, talimatlarý izleyin ve küçük parçalarý büyük parçalarla dönüþümlü yýkayýn. Yýkamadan önce. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ tipi ve renk dayanýklýlýðýna göre ayýrýn; dayanýklý kumaþlar narin kumaþlardan ayrýlmalýdýr. Açik renkliler koyu renklilerden ayrýlmalýdýr. Tüm cepleri boþaltýn (jetonlar, kaðýt, para ve diðer nesneler) ve düðmeleri kontrol edin. Gevþek düðmeleri ya dikin ya da sökün, çünkü bunlar yýkama devresi esnasýnda kopabilir. Etiketler her þeyi söyler. Her zaman etiket arayýn; etiketler giysiniz hakkýnda her þeyi, giysinin mümkün olan en iyi þekilde nasýl yýkanacaðýný söyler. Sayfa 5'teki tablo etiketlerde bulunan tüm sembollerin sýrlarýný açýklar. Bunlarýn gösterdikleri þeyler daha iyi yýkama ve elbiselerin daha çok dayanmasý hakkýnda deðerleri birer rehberdir. Küçükler ve büyükler bir arada. Bu çamaþýr makinesinin çamaþýr yükünü düzgün daðýtmak üzere özel bir elektronik kontrol cihazý vardýr; sýkma devresi baþlamadan önce, bu cihaz, yýkama ve ilk yerlestirme tipine göre, çamaþýrlarýn kazan içinde mümkün olduðu kadar eþit daðýlmasýný saðlar. Bu nedenle de en M Çamaþýrlarýnýzý kumaþ ve renklerine göre ayýrmak iyi sonuç almak için çok önemlidir. yüksek dönüþte bile çamaþýr makinesi titremez ve ses yapmaz. Makinenin çalýþtýrýlmasý Yeni çamaþýr makinenizi kurduktan sonra, 90 derecede "1" no.lý programý ayarlayarak bir yýkama devresi ayarlayýnýz. Çamaþýr Makinesý'i doðru þekilde 1. Kapýsýnýn doðru kapatýldýðýndan. çalýþtýrmak yýkamanýzýn kalitesi için, 2. Fiþin prize takýlý olduðundan. sorunlarý önlemek için ve cihazýnýzýn 3. Su musluðunun açýk olduðundan. ömrünü uzatmak için çok önemlidir. 4. A seçici düðmesinin (durdur/ Çamaþýrlarýnýzý doldurduktan sonra tekrar baþlat) sembolü konumlarýndan ve deterjan ve eklentileri ekledikten birinde olduðundan emin olun. sonra, her zaman: Daha narin giysiler için: Ýç çamaþýrý, tayt ve çoraplarý ve narin giysileri bezden bir kese içine koyarak koruyabilirsiniz. Arzu edilen programý seçin Program yýkanacak çamaþýrlarýn tipine göre seçilir. Bir program seçmek için sayfa 4'teki tabloya baþvurun. A düðmesinin iþaret çubuðunu seçtiðiniz programý iþaret edinceye kadar çeviriniz. B düðmesini kullanarak sýcaklýk ayarýný yapýnýz, ve eðer gerekliyse D, E, F tuþlarýna bastýktan sonra açma kapama düðmesi G ye basýnýz. Bunu kullanmak istiyorsanýz, "programlý baþlangýcýn" yýkama devresinden önce ayarlanmasý gerektiðini unutmayýn. Yýkama devresinin sonunda... I lambasýnýn sönmesini bekleyin: bu üç dakika kadar sürecektir. Daha sonra Çamaþýr Makinesý'i açma/ kapama düðmesi G'yi (O [kapalý] ) konumuna getirerek kapatýn. Artýk çamaþýr makinesinin kapaðýný emniyetli bir þekilde açabilirsiniz. Yeni yýkanmýþ çamaþýrlarýnýzý çýkardýktan sonra, kapaði açýk veya aralýk býrakýn, böylelikle içeride kalan nem buharlaþir. Her zaman su musluðunu kapatýn. Unutmayýnýz ki, elektrik kesintisi halinde, ve çamaþýr makinesinin kendini kapattýðý durumlarda seçili program hafýzada kalacaktýr. En genel lekeler nasýl yok edilir Mürekkep ve vücut lekeleri: 90º C'de metil alkol veya alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Zift: tereyaðý ile silin, terebentin ile ovun ve derhal yýkayýn. Çiklet: Oje çýkarýcý ile ovun ve temiz bir çaputla silerek temizleyin. Küf: Pamuklu ve beyaz çamaþýr 5 ölçü su, 1 ölçü beyazlatýcý ve bir çorba kaþýðý sirkeli suya yatýrýlýp, daha sonra derhal yýkanmalýdýr. Diðer beyaz çamaþýrlar için 10 hidrojen peroksit tableti kullanýp derhal yýkamalýdýr. Ruj: Etere batýrýlmýþ yün veya pamukla silin. Ýpekli için trikloroetilen kullanýn. Oje: Lekenin üzerine oje çikarýcýsýna batirilmis emici kaðit koyun, kaðit renk deðiþtirince giysiyi kaldýrýn. Çim: Metil alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 2

6 Kontrol panelini anlayalým Yönetim Benim Elimde Doðru seçimi yapmak önemlidir. Bu çok kolay. D F E H I Program seçici düðme ve programlý baþlangýç Bu düðmeyi yýkama programý seçmek için kullanýnýz. Bu düðmeyi sadece saat yönünde çeviriniz. Dilediðiniz programý ayarlamak için seçmek istediðiniz programýn sembolü düðmenin iþaret çubuðu ile ayný hizada olmalýdýr. Þimdi açma kapama anahtarý G ye basýnýz, pilot lamba H göz kýrparak yanacaktýr. 5 saniye sonra seçilen program kabul edilecek ve pilot lamba H sürekli yanýk kalacaktýr ve yýkama iþlemi baþlayacaktýr. Çalýþmakta olan programý durdurmak veya yeni bir program seçmek için düðmeyi durdur / tekrar baþlat noktalarýndan birinin üzerine getirerek 5 saniye bekleyiniz. Ýptal iþlemi kabul edildiðinde pilot lamba H göz kýrparak yanacaktýr. Bundan sonra makinenizi açma kapama düðmesinden kapatabilirsiniz. Bu düðmeyi, makinenizi gecikmeli baþlatmak için de kullanabilirsiniz. Gecikmeli baþlama pozisyonlarýndan birini seçiniz, açma kapama anahtarý G ye basýnýz ve 5 saniye bekleyiniz. Gecikme kabul edildiðinde ( pilot lamba H sürekli yanar ) yýkama programýný seçiniz. Ýkaz lambasý H'nin, makinanýzýn gecikmeli olarak çalýþmaya ayarlandýðýný gösteren özel bir yanma þekli vardýr (2'' yanar ve 4'' söner ) Bu sýrada, makinanýzýn kapaðýný açabilir ve çamaþýrlarda deðiþiklik yapabilirsiniz. Yýkama devresi ayarlandýktan ve çamaþýr makinesi tarafýndan kabul edildikten sonra, düðmeyi çevirmek ( durdur/tekrar baþlat konumunda olduðu durum hariç) bir iþe yaramaz. C Isý kontrol düðmesi Bu düðme program tablosunda belirtilen yýkama ýsýsýný ayarlamakta kullanýlýr. Ayrýca seçili bir program için tavsiye edilen ýsýyý düþürmenizi ve hatta soðuk yýkama devresi ayarlamanýzý saðlar ( ). Deterjan bölmesi Deterjan bölmesi üç bölmeden oluþur: 1. Ön yýkama deterjaný; 2. Yýkama devresi deterjaný; 3. Kumaþ yumuþatýcýlar. Çamaþýr makinenizde ayrýca beyazlatýcý için, 1. bölmeye takýlan ek bir 4. bölme vardýr. Bu da ayrýca verilmiþtir. Kolay ütüleme Bu fonksiyon, çamaþýrlarýnýzýn makineden daha az kýrýþarak ve buruþarak çýkmasýný saðlar; böylece ütü iþleminiz kolaylaþýr. Bu fonksiyonu 3-4 (Pamuklular), 5-6 (Sentetýkler) ve 8-9 (Narýnler) numaralý programlar ile kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonu numaralý programlar ile kullanýrsanýz yýkama iþlemi sembolünde durur. Yýkama iþlemini tamamlamak için D düðmesine basmanýz gerekir. Not: Bu fonksiyon F tuþu (leke çýkartma) ile birlikte kullanýlamaz G Sýkma devri seçim tuþu Bu tuþu, pamuklu ve keten çamaþýrlarý yýkama programlarýnda devir sayýsýný 1000 den 500 devir/ dakika'ya, sentetik çamaþýrlarý yýkama programýnlarýnda ise 850 'den 500 devir/dakika'ya düþürmek istediðinizde kullanýnýz. Leke çýkartma (bkz. sayfa 7) Bu iþlev sayesinde Çamaþýr Makinesý, sývý eklentilerin etkinliðini en üst seviyeye çýkaran ve böylece daha dayanýklý lekelerin de çýkmasýný saðlayan yoðun bir yýkama yürütecektir. Leke çýkartma düðmesine bastýðýnýzda, ön yýkama devresini çalýþtýramazsýnýz. Açma-kapama G düðmesine basýldýðýnda çamaþýr makinesi açýlýr, basýlmadýðýnda çamaþýr makinesi kapalýdýr. Makineyi kapamak seçili programý iptal etmez. Açýk-kapalý lambasý Cihaz açýldiðýnda ve ayarlanmayý beklerken H lambasý yanýp söner. Yanýk duran lamba, cihazýn seçili programý kabul ettiði anlamýna gelir. Kapý bloðu lambasý Emniyet lambasý çamaþýr makinesinin, kazara açýlmasýný önlemek üzere blokeli bir þekilde kapandýðýný gösterir. Tehlikelerden sakýnmak için, kapýyý açmadan önce bu lambanýn sönmesini bekleyin. Üç dakika kadar beklemelisiniz. B A Ek beyazlatýcý bölmeli deterjan bölmesi buradadýr. 3 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

7 Bugün ne yýkýyorsunuz? Tüm mevsimler için bir program Kumaþ tipi ve kir derecesio PAMUKLULAR Program düðmesi Ýsý düðmesi Yýkama deterjaný Kumaþ yumuþatýcý Yýkama devresi (dakika) Özellikle kirli beyazlar (tiþört, masa örtüsü vs.) 1 90 C 165 Özellikle kirli beyazlar (tiþört, masa örtüsü vs.) 2 90 C Çok kirli beyazlar ve solmaz renkliler 3 60 C Az kirli beyazlar ve narin renkliler (gömlekler, kazaklar vs.) 4 40 C Durulama devreleri/ Beyazlatma Sýkma devresi Durdur/Tekrarbaþlat Leke çýk.düðmesi/beyazlatýcý Narin/geleneksel Narin/geleneksel Narin/geleneksel Narin/geleneksel Yýkama devresinin tarifi Ilýk ön yýkama, 90º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri 90º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri 60º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri 40º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri Durulama devreleri, ilk ve son sýkma devreleri Boþaltma ve son sýkma devresi Seçili programý durdurur/iptal eder SENTETÝKLER Çok kirli solmaz sentetikler (bebek çamaþýrý vs.) 5 60 C Narin 100 Narin renkli sentetikle (her tip az kirli giysi) 6 40 C Narin 70 Narin renkli sentetikle (her tip az kirli giysi 7 30 C 30 Durulama devreleri/ Beyazlatma Kumaþ yumuþatýcý Sýkma devresi Durdur/Tekrarbaþlat Narin 60º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi 40º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi 30º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi Durulama devreleri, buruþuk önleme veya narin sikma devresi Otomatik yumuþatýcý eklemeli durulama Devreleri, buruþukluk önleme veya narin sýkma devresi Boþaltma ve narin sýkma devresi Seçili programý durdurur/iptal eder NARÝNLER El yýkamasý 8 40 C 60 Özellikle narin giysiler Kumaþlar (perdeler, ipekli, viskoz vs.) 9 30 C 50 Durulama devreleri Sýkma devresi Boþaltma Durdur/Tekrarbaþlat 40º C'de yýkama, durulama ve narin sýkma devreleri 30º C'de yýkama, durulama devreleri buruþukluk önleme veya boþaltma Durulama devreleri ve buruþukluk önleme veya boþaltma Boþaltma ve narin sýkma devresi Boþaltma Seçili programý durdurur/iptal eder PROGRAMLI BAÞLANGIÇ saat geç baþlatma Baþlatma saat ertelenir Durdur/Tekrarbaþlat Seçili programý durdurur/iptal eder Önemli: Henüz ayarladýðýnýz programý iptal etmek için (durdur/tekrar baþlat) sembollerinden birini 5 saniye süreyle seçin. Bu tablodaki veriler sadece göstermek içindir, bunlar yýkama tipine ve miktarýna göre, su sistemi ve oda ýsýsýna göre deðiþebilir. Özel Programlar Günlük yýkama: Çamaþýr Makinesý'in hafif kirli giysilerin kýsa zamanda yýkanmasý için düþünülmüþ bir programý vardýr. Program 7'yi 30º C'ye ayarladýðýnýzda, (yünlü ve ipekli hariç) farklý tipte 3 kg çamaþirý birlikte yýkayabilirsiniz. Bu yaklaþýk 30 dakika sürdüðünden zamandan ve elektrikten tasarruf edersiniz. SÝVÝ DETERJAN KULLANMANÝZÝ ÖNERIRIZ. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 4

8 Etiketleri anlamak Bu sembollerin anlamlarýný öðrenirseniz, daha iyi sonuçlar alýrsýnýz; giysileriniz daha uzun süre dayanacak ve makineniz daha iyi yýkayarak, iyi sonuçlar verecektir. Avrupa'da giysi etiketleri, küçük ancak önemli sembollerle ifade edilen mesajlar taþýr. Eðer daha iyi sonuçlar almak ve giysilerinizin hak ettiði itinayý görmesini istiyorsanýz bunlarý anlamak çok önemlidir. Bu semboller beþ farklý kategoriye ve þekle ayrýlýr: Yýkama, beyazlatma, ütüleme, kuru temizleme ve kurutma. Faydalý ipuçlarý Daha iyi sonuçlar almak ve daha fazla dayanmalarýný saðlamak için gömleklerin içini dýsýna çevirin. Her zaman cepleri boþaltýn. Etikete bakýn: etiket faydalý tavsiyeyi verecektir. Çamaþýrlarýnýzý makineye doldururken sýrayla büyük ve küçük parça koyun. Doðru ýsýyý seçtiðinizden emin olun! Bu tablodaki sembolleri öðrenin ve bunlara baþvurun: size daha iyi bir yýkama elde etme, giysilerinize uygun þekilde itina etme ve Çamaþýr Makinesý'den daha iyi performans alma konusunda yardýmcý olurlar. Yýkama Aðartma Ütüleme Kuru Temizleme Kurutma Kuvvetlý etki Narýn etki Kuvvetlý etki Narýn etki cl A 95 C de yýkama Soðuk suda aðartma Sýcak ütüleme max. 200 C Herhangi býr çözücü ile kuru temizleme Makinada kurutulabilir P 60 C de yýkama Aðartma iþlemi yapýlamaz Orta sýcak ütüleme max. 150 C Perklorid, benzin, saf, alkol, R111 ve R113 ile kuru temizleme Makinada kurutulamaz F 40 C de yýkama Max. 100 C de ütüleme Benzin, saf alkol ve R113 ile kuru temizleme Sererek kurutun. 30 C de yýkama Ütü yapýlamaz Kuru temizleme yapýlamaz Asarak kurutun. El ile yýkama Elbise askýsý ile kurutun. Yýkanamaz. 5 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

9 Hatalardan sakýnmak için faydalý ipuçlarý Çamaþýr makinenizi asla... yýrtýk, yýpranmýþ, kenarý bastýrýlmamýþ çamaþýrlarý yýkamakta kullanmayýn. Eðer kesinlikle gerekliyse bunlarý korumak için bir keseye yerleþtirin. Parlak renklileri beyazlarla yýkayýn. Aðýrlýða dikkat edin! En iyi sonuçlar için, aþaðida belirtilen aðýrlýk sýnýrlarýný aþmayýn (rakamlar kuru çamaþýrlarý belirtir): - Dayanýklý kumaþlar: Azami 5 kg - Sentetik kumaþlar: Azami 2,5 kg - Narin kumaþlar: Azami 2 kg - Saf yeni yün: Azami 1 kg Çamaþýrýn aðýrlýðý nasýl öðrenilir? 1 çarþaf gr. 1 yastýk kýlýfý gr. 1 masa örtüsü gr. 1 bornoz gr. 1 havlu gr. Renkli tiþörtler, baskýlý tiþörtler ve gömlekler yýkanmadan önce ters yüz edilirse daha uzun süre dayanýr. Baskýlý tiþörtler ve sweatshirt ler ters yüz edilerek ütülenmelidir. Salopet alarmý. Popüler "salopet" tipi tulum pantolonlarýn makinenizin kazaný ve yýkadýðýnýz diðer giysiler için tehlikeli olabilecek kancalý askýlarý vardýr. Bunlarý pantolonun ön tulum cebi Her þeyi nasýl yýkayabilirsiniz? içine sokar çengelli iðneyle iðnelerseniz, tüm risklerden korunmuþ olursunuz. Tatillerde: cihazýn fiþini çekin. Tatile çiktýðýnýzda, makinenizin fiþinizi çekmenizi, su giriþ musluðunu kapatmanýzý ve kapaðýný açýk veya aralýk býrakmanýzý öneririz. Bu þekilde hem kazan ve lastik conta kuru ve temiz kalacak ve hem de çamaþýr makinenizin içinde hoþ olmayan kokular oluþmayacaktýr. Yünlü yýkama En iyi sonuca ulaþmak için, yünlüler için üretilmiþ özel bir deterjan kullanmanýzý ve 1kg'dan fazla çamaþýr koymamanýzý öneririz. Perdeler. Perdeler çok buruþur. Ýþte buruþmayý önlemek için bir ipucu: perdeleri katlayýn ve bir yastýk kýlýfý veya að torba içine koyun. Genel aðýrlýk, makinenin agirlik yükünü geçmeyecek þekilde olsun; baþka bir þey koymayýn. Sýkma programýný otomatik olarak hariç tutan program 9'u seçmeyi unutmayýn. Kaz tüyü ceket ve rüzgarlýklar. Kaz veya ördek tüyünden dolgulu ise, kaz tüyü ceket ve rüzgarlýklarý da yýkayabilirsiniz. 2-3 kg.dan daha fazla doldurmayýn, asla 5 kg doldurmayýn. Durulamayi, narin sýkmayý kullanarak bir veya iki defa yapýn. Eþofmanlar. Eþofmanlarýnýzdan çamur ve kiri çýkardýktan sonra bunlarý kot pantolonlar ve diðer kaba giysilerle yýkayabilirsiniz. Eþofmanlarý beyazlarla yýkamayýn. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 6

10 Deterjan bölmesinin sýrlarý Ýlk sýr en kolay olanýdýr: Deterjan bölmesi dýþarýya doðru döndürerek açýlýr. Deterjan ve eklentileri, üreticiler tarafýndan tavsiye edilen miktarlarý takip ederek eklemelisiniz: genellikle, ihtiyacýnýz olan tüm açýklamalar kutunun üzerindedir. Miktarlar çamaþýr yüküne, su sertliðine ve çamaþýrlarýn ne kadar kirli olduðuna baðlýdýr. Deneyimleriniz size neredeyse otomatik olarak doðru miktarý seçmenizde yardýmcý olacaktýr; bu sizin sýrrýnýz olacaktýr. Bölme 1'e ön yýkama için deterjan koymadan önce, beyazlatýcý bölmesi 4'ün yerine yerleþtirilmemiþ olmasýna özen gösterin. Bölme 3'e yumuþatýcý koyarken, ýzgaradan taþmamasýna dikkat edin. Çamaþýr makinesi, her bir yýkama esnasýnda çamaþýrlara otomatik olarak yumuþatýcýyý ekleyecektir. Sývý deterjan, Bölme 2'ye, yýkama devresi baþlamadan birkaç saniye önce konacaktýr. Sývý deterjan, 60 dereceye kadar olan ve ön yýkama gerektirmeyen yýkama devreleri için olduðundan. Direkt olarak çamaþýr makinesinin kazanýna özel kutularý içinde ve deterjan kutusunun üzerinde yazýlý talimatlara göre konan sývý veya toz deterjanlar satýlýr. Asla elle yýkama deterjaný kullanmayýn, çünkü bunlar çok köpük yapar ve çamaþýr makinenize zarar verebilir. Hem elle ve hem de otomatik makinede yýkama için olan deterjanlar istisnadýr. Son bir sýr: soðuk suyla yýkarken, her zaman kullandýðýnýz deterjan miktarýný azaltýn: deterjan soðuk suda, sýcak suda olduðundan daha zor çözülür, bu yüzden fazlasý boþa gider. Deterjan çekmecesi çýkarýlabilir ve temizlenebilir: þekilde gösterildiði gibi dýþa doðru çekiniz. Daha sonra birkaç dakika suyun altýnda tutunuz. Masraflarý etkili bir þekilde kýsmak Cihazýnýzýn çevreye dost ve ekonomik bir þekilde kullanýmý için bir rehber ÇAMAÞIR YÜKÜNÜ AZAMÝYE ÇIKARIN Tavsiye edilen azami çamaþýr yükünü kullanarak elektrikten, sudan, deterjandan ve zamandan kazanýn. 2 yarým yük çamaþýr yýkayacaðýnýza, bir tam yük yýkayarak elektrikten %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. ÖN YIKAMAYA ÝHTÝYACINIZ VAR MI? Sadece çok aþýrý kirli çamaþýrlar için! Az veya normal kirli çamaþýrlar için ön yýkamayý SEÇMEYEREK deterjan, zaman ve sudan ve elektrikten %5 ila15 arasýnda TASARRUF SAÐLAYIN. SICAK YIKAMA GEREKLÝ MÝ? Lekeleri önden leke çikarýcýyla veya kurumuþ lekeleri suda bekleterek önceden temizleyin ve sýcak bir yýkama programý ihtiyacýný en aza indirin. 60º C'lik bir yýkama programý seçerek %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. BÝR KURUTMA PROGRAMI SEÇMEDEN ÖNCE... Bir kurutma programý seçmeden önce, çamaþýrlardaki su içeriðini azaltmak üzere yüksek bir sýkma devri seçin ve elektrikten ve zamandan TASARRUF SAÐLAYIN Iyi yýkama için önemli Bölme 1'e: Ön yýkama deterjaný konur (toz). Bölme 2'ye: Yýkama deterjaný konur (toz veya sývý). Bölme 3'e: Eklentiler (yumuþatýcýlar, parfümler vs.) konur. Bölme 4'e: Beyazlatýcý ve narin çamaþýrlar için beyazlatýcý konur. Beyazlatma devresi ve leke çýkarma düðmesi Eðer beyazlatma gerekliyse, ek bölme 4 (verilmiþtir), deterjan bölmesinin 1. bölmesine yerleþtirilmelidir. Beyazlatýcýyý koyarken, merkez eksenin üzerinde belirtilen "max = azami" seviyesini geçmemeye özen gösterin (bkz. resim). Ek beyazlatýcý kabýnýn kullanýmý, ön yýkama ihtimalini ortadan kaldýrýr. Geleneksel beyazlatýcý sadece dayanýklý beyaz kumaþlarda kullanýlýr; ancak narin beyazlatýcý renkli kumaþlar, sentetikler ve yünlülerle kullanýlabilir. "Ýpekli" programý ve "Özel programlarla" (bkz. sayfa 4) beyazlatýcý kullanamazsýnýz. Beyazlatýcý kullandýðýnýzda leke çýkarma düðmesini de kullanýn. Bunu ayrý yapmak istiyorsanýz, ek bölme 4'e beyazlatýcýyý koymalý, düðme F'ye (leke çýkartma) basmalý ve makineyi çalýþtýrmalýsýnýz, daha sonra kumaþýn tipine göre sembollerinden birini seçmelisiniz. Normal bir yýkama devresinde beyazlatýcý kullandýðýnýzda, özel bölmelerine deterjan ve herhangi eklentileri koyun; F düðmesine (leke çýkartma) basýn, daha sonra program seçimini yaparak makinenizin açma kapama düðmesine basýp çalýþtýrýnýz. 7 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

11 Sorun Giderme Servis çaðýrmadan önce aþaðýdakileri okuyun Çamaþýr makineniz çalýþmayabilir. Pek çok durumda, ortaya çýkan sorun, bir teknisyen çaðýrmaya gerek kalmadan kolaylýkla çözülebilir. Yardým çaðýrmadan önce, aþaðýdakileri kontrol edin. Çamaþýr makinesi çalýþmaya baþlamýyor. Fiþ doðru bir þekilde prize takýlmýs mý? Temizlerken yerinden çýkmýþ olabilir. Evde elektrik var mý? Bir þalter atmýþ olabilir, belki ayný anda pek çok cihaz çalýþmýþtýr. Ya da belki de tüm bölgenizde genel bir elektrik kesintisi vardýr. Çamaþýr makinenizin kapaðý düzgün olarak kapatýlmýs mý? Emniyet amaçlý olarak, kapaðý açýk kalmýþ veya düzgün olarak kapatýlmamýþsa, çamaþýr makineniz çalýþmaz. Açma/kapama düðmesine basýlmýþ mý? Eðer basýlmýþ ise, bir programlý baþlangýç ayarlanmýþtýr. Modelinizde varsa, programlý baþlangýç düðmesi doðru konuma getirilmiþ mi? Su musluðu açýk mý? Emniyet amaçlý olarak, eðer çamaþýr makinesi su almýyorsa, bir yýkama devresi baþlatmaz. Fakat, su nereye gitti? Basit : Yeni Indesit teknolojisi ile, iyi netice alabilmek için yarýsýndan daha azýna ihtiyacýnýz var! Bu yüzdendir ki kapýdan baktýðýnýzda suyu göremezsiniz: Çünki maksimum temizlikten vazgeçmeksizin çevreye saygýlý bir þekilde az, çok az su kullanýrýz. Ve, bunlarýnda ötesinde elektrik tasarrufunda bulunmuþ olursunuz. Makinesý'i kapatýn, durdur/tekrar baþlat yeniden ayarla sembollerinden birini seçin, daha sonra tekrar açin. Eðer düðme dönmeye devam ederse, yardým çaðýrýn çünkü makineniz bir arýzayý haber veriyor demektir. Çamaþýr makinesi su almýyor. DOÐRU Her yýkama devresinden sonra musluðu kapatýn. Çamaþýr makinesinin hidrolik sisteminin kullanýmýný kýsýtlayýn ve evde kimse yokken sýzýntý risklerinden kurtulun. Kötü kokulardan kurtulmak için kapaði sürekli olarak açýk býrakýn. Cihazýnýzýn dýþ yüzeyini itinayla temizleyin. Diþ yüzeyleri temizlerken ýlýk suya batýrdýðýnýz bir bez kullanýn. YANLIÞ Makinenin fiþini temizlerken çekmemek. Bakým esnasýnda bile cihazýn fiþi her zaman çekili olmalýdýr. Çözücüler ve zararlý aþýndýrýcýlar kullanmak. Makinenizin dýþ ve lastik kýsýmlarýný temizlerken asla çözücü ve aþýndýrýcý maddeler kullanmayýn. Deterjan bölmesini ihmal etmek. Deterjan bölmesi yerinden çýkarýlabilir ve akan suyun altýna tutarak kolayca temizlenebilir. Çamaþýr makinesini düþünmeksizin tatile çýkmak. Ayrýlmadan önce, çamaþýr makinenizin fiþinin çekili ve su musluðunun kapalý olduðundan emin olun. Musluk, su borusuna doðru baðlanmýþ mý? Su kesintisi var mý?binanýzda veya caddenizde bir tamirat yapýlýyor olabilir. Yeterli basýnç var mý? Otoklav arýza yapmýþ olabilir. Musluk filtresi temiz mi? Su çok kalkerli ise veya su tesisatýnda son zamanlarda bir tamirat yapýlmýþ ise, musluk filtresi parçacýklar nedeniyle týkanmýþ olabilir. Lastik hortum kývrýlmýþ mý? Suyu çamaþýr makinesine taþýyan lastik hortum mümkün olduðu kadar düz olmalýdýr, ezilip bükülmediðinden emin olun. Program seçici düðme dönüp duruyor mu? Boþaltma pompasýnýn tekneyi boþaltmasý için birkaç dakika bekleyin, daha sonra Çamaþýr Çamaþýr makinesi sürekli olarak su alýp boþaltýyor. Boþaltma hortumu çok mu aþaðýda? Hortum 60 ila 100 cm bir yüksekliðe baðlanmalýdýr. Hortumun aðzý suyun içinde mi? Duvar drenaj sisteminin havalandýrma bacasý mý var? Eðer sorun, bu kontrollerden sonra da devam ederse, su musluðunu ve cihazý kapatýn ve teknik yardým çaðýrýn. Eðer binanýzýn üst katlarýndan birinde oturuyorsanýz, drenajda bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için özel bir supap tesis edilmelidir. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 8

12 Boþaltma hortumu bükülmüþ mü? Boþaltma pompasý mümkün olduðunca düz olmalýdýr. Ezilip bükülmediðinden emin olun. Çamaþýr makinesinin boþaltma yolu týkanmýþ mý? Boþaltma hortumunun uzatmasý var mý? Varsa, doðru takýlmýþ mý, suyun akmasýný önlüyor mu? Cihaz mobilya ve bir duvar arasýna mý kurulmuþ? Eðer gömme bir model deðilse, çamaþýr makinesinin sýkma devresinde bir miktar titremesi gereklidir. Bu yüzden etrafýnda birkaç santimlik yer býrakýlmalýdýr. Çamaþýr makinesi ne su boþaltýyor ne sýkýyor. Seçili program su boþaltmayý öngörüyor mu? Bazý yýkama devreleri suyun el müdahalesiyle boþaltýlmasýný gerektirir. Gerekliyse, "Kolay ütüleme" açýk mý? Bu iþlev suyun el müdahalesiyle boþaltýlmasýný gerektirir. Boþaltma pompasý týkanmýþ mý? Kontrol etmek için, musluðu kapayýn, makineyi fiþten çekin ve sayfa 11'deki talimatlarý izleyin veya teknik yardým çaðýrýn. Her zaman yetkili teknisyenlerden yardým alýn ve sürekli olarak orijinal parça kullanýlmasýnda ýsrar edin. Çamaþýr makinesi sýkma devresinde çok fazla titriyor. Ýç hareketli birim, kurma esnasýnda doðru þekilde serbest býrakýlmýþ mý? Kurma prosedürleri hakkýndaki bir sonraki sayfaya bakýn. Çamaþýr makinesi doðru þekilde düz bir satha konmuþ mu? Çamaþýr makinesinin dengesi periyodik olarak kontrol edilmelidir. Zamanla makine, fark edilmeden yerinden oynayabilir. Ayaklarýný ayarlayýp sathý kontrol edin. Çamaþýr makinesi sýzdýrýyor. Giriþ hortumunun metal halkasý düzgün baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve zorlamadan baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Deterjan bölmesi týkanmýþ mý? Çýkarýn ve musluk suyunun altýnda yýkayýn. Boþaltma hortumu doðru baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Çok fazla köpük. Deterjan otomatik makinede yýkamaya uygun mu? Deterjan etiketinde "makinede yýkama için" veya "elle ve makinede yýkama için" veya benzer talimatlar bulunup bulunmadýðýný kontrol edin. Doðru miktar ý mý kullandýnýz? Aþýrý miktarda deterjan, çok köpük yapmanýn yaný sýra, etkili bir yýkama saðlamaz ve cihazýn iç parçalarýnda pullanmaya neden olur. Eðer tüm kontrollere raðmen, çamaþýr makinesi çalýþmýyor ve sorun devam ediyorsa, aþaðýdaki bilgileri vererek, en yakýn Müþteri Hizmetleri Merkezini arayýn: - arýzanýn tipi - model numarasý (Mod....) - seri numarasý (S/N...) Bu bilgiler çamaþýr makinenizin arkasýndaki bilgi levhasýnda mevcuttur. Teknik Özellikler Model W 104 T Boyutlar geniþlik cm 59,5 yükseklik cm 85 derinlik cm 52,5 Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Sýkma hýzý 1-5 kg çalýþma gerilimi 220/230 Volt 50 Hz maksimum çekilen güç 1850 W maksimum su basýncý 1 MPa (10 bar) minimum su basýncý 0,05 MPa (0,5 bar) tambur kapasitesi 40 litre 1000 devir/dakika IEC456 tarafýndan yapýlan düzenlemeye göre programlama þekli program 3'ü 60º C'; 5,0 kg yuk ile yürütülmüþtür. Bu onay; IEC (Uluslararasý Elektroteknik Komisyonu) kurallarý dahilince bir kalite onayý anlamýndadýr. Makinanýz, ayrýca yine ECC kurallari 89/336 no ve 03/05/89 tarihli radyo frekanslar zarar verici parazitlerin önlenmesi ve 73/23 no 19/02/73 tarihli düþük voltajda çalýþabilme yönergelerine uygundur. TS 2004 EN Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

13 Kurma ve Kaldýrma Yeni çamaþýr makineniz geldiðinde Çamaþýr Makinesý'iniz ister yeni olsun, ister yeni bir eve naklediyor olun, kurulum çamaþýr makinenizin düzgün çalýþmasý için çok önemlidir. Cihazý ambalajýndan çýkardýktan sonra, noksansýz olduðundan emin olun. Þüphe duyarsanýz, derhal bir yetkili teknisyene baþvurun. Çamaþý makinasýnýn iç kýsmý, taþýma gerekleri için üç adet vida sayesinde zapt edilmiºtir. Makinenizi kullanmadan önce, vidalarý çýkarýn, özel aralýk halkasý yardýmýyla lastiði çýkartýn (tüm parçalarý saklayýn) ve boþluklarý doldurmak için verilen plastik parçalarý kullanýn. Önemli: çamaþýr makinasýnýn arkasýnda, alt sað tarafta bulunan ve fiþin muhafaza edildiði 3 menfezi, cihazýn donanýmýnda yer alan týpayla kapatýn. Dengeleme Düzgün çalýþmasýný garanti etmek için, çamaþýr makineniz dengeli bir þekilde yerleþtirilmelidir. Cihazý dengelemek için, ön ayaklar ayarlanabilir; tezgaha göre ayarlanan meyil açýsý, 2 dereceyi geçmemelidir. Halý üzerine konduðunda, havalandýrmanýn çevreden etkilenmemesine dikkat ediniz. Ön ayaklar ayarlanabilir. Sýkýþtýrma vidalarýný ve aralýk halkalarýný atmayýn, bunlar kaldýrma ve nakliye esnasýnda makineyi korumak üzere, içindeki bileþenleri sýkýþtýrmakta tekrar kullanýlabilir. Ana su borusuna baðlantý Su giriþ hortumunu 3/4 parmaklý bir su musluðuna araya makina ile birlikte verilen plastik filtre ve lastik contada yerleþtirerek sýkýn. Üzerinde C iþareti bulunan hortum soðuk su musluðuna; üzerinde H iþareti bulunan hortum sýcak su musluðuna baðlanmalýdýr. Her iki hortum da makinanýz ile birlikte verilen özel bir Y baðlantýsý ile soðuk su musluðuna baðlanabilir. Uyarý: Filtreleri düzenli olarak, suyun altýna tutarak temizleyiniz. Lastik hortum filtresi. Su giriþ hortum baðlantýsýnýn yapýlacaðý musluklar yeni yada uzun zamandýr kullanýlmamýþ ise temiz su görününceye kadar akmasýný saðlayýnýz. Aksi halde tesisattan gelen pas ve kum gibi katý parçacýklar makinanýza zarar verebilir. Su giriþ hortumunun diðer ucunu, makinanýzýn sað üst köþesine baðlayýnýz. Sað üstteki su borusu giriþi. Boþaltma hortumunun baðlanmasý Makinenizin arkasýnda, boþaltma hortumunun sabitleneceði iki kanca (saðda ve solda) vardýr. Diðer ucu, aþýrý dolaþma ve kývrýlmalardan sakýnarak, bir gidere ya da bir lavabo veya küvet kenarýna takýn. 60 ila 100 cm bir yüksekliðe yerleþtirilmelidir. Hortumun ucunu yerden 60 cm'den daha düþük bir yüksekliðe sabitlemek gerekirse, makinenin arkasýndaki uygun kancaya sabitlenmelidir. Boþaltma hortumu 60 cm.den düþük bir yükseklikte bitiyorsa kullanýlacak kanca. Eðer boru bir küvet veya lavaboya boþalacaksa, plastik yönlendiriciyi baðlayarak bunu da musluða baðlayýn. Küvet ve lavaboya boþaltmak için yönlendirici. Hortum asla su içine batmýþ olarak kalmamalýdýr. Uzatma önerilmez. Çok gerekliyse, uzatma hortum, orijinal hortum ile ayný çapta olmalý ve 150 cm.yi aþmamalýdýr. Duvar drenaj borularý durumunda, bunlarýn yeterliði yetkili bir teknisyen tarafýndan kontrol edilmelidir. Daire binanýn üst katlarýndan birindeyse, çamaþýr makinesinin sürekli su almasýna ve bosaltmasina neden olan drenaj problemleri ortaya çýkabilir. Böyle bir sorundan sakýnmak için dükkanlarda özel drenaj contalarý satýlýr. Elektrik baðlantýsý Cihazý elektrik prizine takmadan önce: 1) elektrik prizinin, cihazýn bilgi levhasýnda belirtilen azami elektrik yükünü taþýyabileceðinden ve kanunlara uygunluðundan emin olun; 2) saðlanan voltajýn, bilgi levhasýnda gösterilen deðerler arasýnda olduðundan emin olun; 3) prizin cihazýn fiþine uygun olduðundan emin olun. Deðilse, adaptör kullanmayýn; ya prizi ya da fiþi deðiþtirin; 4) elektrikli ev aletleri topraklama sistemine sahip olmalýdýr. Uyarý! Bu normlara uyulmadýkça þirket hiçbir sorumluluk kabul etmez. Plastik çantalar, geniþletilmiþ suni köpük, çiviler ve diðer ambalaj malzemeleri çocuklarýn oynamasý için deðildir ve potansiyel olarak tehlikelidir. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 10

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre) OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115 (Elektrikli Ankastre) Deðerli Müþterimiz, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400

LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400 LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400 Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual Tüketici Danışma Hattı 0850 333 27 62 1 1 B7 YS-1800 Modeli 2 C1 Turbo-2400 Modeli C3 C1 C3 T1 T6 T5 T3 T T2

Detaylı

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M XS Contents Introduction... Switching

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

MAGIC i-s6. TR Kullanım kılavuzu GB Instruction manual. LAURASTAR MAGIC i-s6 model 765

MAGIC i-s6. TR Kullanım kılavuzu GB Instruction manual. LAURASTAR MAGIC i-s6 model 765 TR Kullanım kılavuzu GB Instruction manual MAGIC i-s6 LAURASTAR MAGIC i-s6 model 765 Yanma riski! Boşaltma kapağını açmadan önce buçuk saat kadar cihazın soğumasını bekleyiniz. Sayfa 5 te daha fazla bilgi

Detaylı