W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use"

Transkript

1 W 104 T Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

2 TR Çamaþýr Makinesý 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu GB Washing machine 13 Instructions for installation and use

3 ARGHERITA

4 Hýzlý rehber Bu kitapçýkta 11 konu açýklanmýþtýr. Okuyun, öðrenin, eðlenin; özellikle emniyetli çalýþtýrmayý göz önünde tutarak, daha iyi, daha kolay çamaþýr yýkamanýn ve çamaþýr makinenizin daha fazla dayanmasýnýn gizli yollarýný keþfedeceksiniz. 1. Kurma ve kaldýrma (s. 10) Teslimat veya taþýmadan sonra, kurma, çamaþýr makinenizin düzgün çalýþmasý için en önemli iþlemdir. Her zaman: 1. Elektrik sisteminin yasalara uygunluðunu. 2. Giriþ ve boþaltma borularýnýn doðru baðlandýðýný kontrol edin. Asla kullanýlmýþ boru kullanmayýnýz. 3. Çamaþýr makinenizin yere dengeli oturduðundan emin olun; çamaþýr makinenizin ömrü ve yýkamalarýnýzýn kalitesi için bu kontrol önemlidir. 4. Kazan sabitleme vidalarýnýn sökülmüþ olduðunu kontrol ediniz. 2. Çamaþýr makinenize koyduklarýnýz ve makinenin çalýþtýrýlmasý (s. 2) Çamaþýrlarýnýzýn doðru bir daðýlýmý da baþarýlý bir yýkama ve çamaþýr makinenizin ömrü açýsýndan önemlidir. Çamaþýrlarýnýzý bölmenin tüm ipuçlarýný öðrenin: renk, kumaþ tipi ve tüylenme meyli önemli kriterlerdir. 3. Etiketleri anlamak için rehber (s. 5) Giysi etiketlerinizin üzerindeki etiketlerin anlaþýlmasý kolaydýr. Bunlar ayný zamanda yýkamanýzýn baþarýsý için de önemlidir. Rehber, doðru ýsýyý, yýkama devrelerini ve ütüleme metotlarýný içerir. 4. Hatalardan kaçýnmak için faydalý ipuçlarý (s. 6) Yýllar önce, büyükannelerimiz bize iyi tavsiyeler verirdi - sentetik elyafin olmadiði o günlerde çamasýr yýkamak kolaydý. Bugün ise Çamaþýr Makinesý, size uzman çamaþýrcý kadýndan bile daha iyi kaþmir ve yünlü yýkama konusunda faydalý ipuçlarý veriyor. 5. Deterjan bölmesi (s. 7) Deterjan ve beyazlatýcý bölmelerinin kullanýmý. 6. Kontrol panelinin anlaþýlmasý (s. 3) 8. Ýtina ve Bakým (p. 11) Çamaþýr Makinesý gerçek bir arkadaþtýr. Biraz itina, size baðlýlýk ve sadakat olarak geri dönecektir. Gerekli bakýmla, gelecek yýllar boyu yýkayacaktýr. 9. Sorunlar ve Çözümleri (s. 8 ve 9) Teknisyen çaðýrmadan önce, bu sayfalarý okuyun; bir dizi sorun için acil çözümler bulunabilir. Eðer sorun devam ederse, Indesit müþteri hizmetlerini arayýn, herhangi bozukluk en kýsa zamanda tamir edilecektir. 10. Teknik özellikler (s. 9) Burada çamaþýr makinenizin teknik özellikleri bulunur: model tipi numarasý, elektrik ve su özellikleri, boyutlarý, kapasitesi, sýkma devresi hýzý ile Ýtalyan ve Avrupa kural ve yönetmeliklerine uygunluk. 11. Sizin ve çocuklarýnýzýn emniyeti (s.12) Burada tüm ev halkýnýzýn emniyeti için gerekli notlarý bulacaksýnýz, çünkü emniyet gerçekten de çok önemlidir. Çamaþýr Makinesý'in kontrol paneli çok basittir. Bir tamirci pantolonunu temizlemeden en narin kaþmir kumaþýna uzanan bir yelpazede istediðiniz yýkama devresini seçmenizi saðlayan, sadece birkaç düðmesi vardýr. Bunlarý tanýmak, bir yandan makinenizin daha çok dayanmasýný saðlarken size yýkamanýzdan en iyi sonuçlarý almanýzý saðlar. Çok kolaydýr. 7. Yýkama programlarýnýn kullanýmý (s.4) Ýþte doðru programý, ýsýyý, deterjan ve muhtemel eklentileri seçmenize yardýmcý olacak kolay bir tablo. Doðru programý seçin ve zamandan, sudan ve elektrikten tasarruf ederek günbegün çamaþýrlarýnýzdan mükemmel sonuçlar alýn. 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

5 Çamaþýr makinenize hangi çamaþýrlarý koymalýsýnýz? Yýkamadan önce, daha iyi sonuçlar için pek çok þey yapýlabilir. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ ve renklerine göre ayýrýn. Etiketleri okuyun, talimatlarý izleyin ve küçük parçalarý büyük parçalarla dönüþümlü yýkayýn. Yýkamadan önce. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ tipi ve renk dayanýklýlýðýna göre ayýrýn; dayanýklý kumaþlar narin kumaþlardan ayrýlmalýdýr. Açik renkliler koyu renklilerden ayrýlmalýdýr. Tüm cepleri boþaltýn (jetonlar, kaðýt, para ve diðer nesneler) ve düðmeleri kontrol edin. Gevþek düðmeleri ya dikin ya da sökün, çünkü bunlar yýkama devresi esnasýnda kopabilir. Etiketler her þeyi söyler. Her zaman etiket arayýn; etiketler giysiniz hakkýnda her þeyi, giysinin mümkün olan en iyi þekilde nasýl yýkanacaðýný söyler. Sayfa 5'teki tablo etiketlerde bulunan tüm sembollerin sýrlarýný açýklar. Bunlarýn gösterdikleri þeyler daha iyi yýkama ve elbiselerin daha çok dayanmasý hakkýnda deðerleri birer rehberdir. Küçükler ve büyükler bir arada. Bu çamaþýr makinesinin çamaþýr yükünü düzgün daðýtmak üzere özel bir elektronik kontrol cihazý vardýr; sýkma devresi baþlamadan önce, bu cihaz, yýkama ve ilk yerlestirme tipine göre, çamaþýrlarýn kazan içinde mümkün olduðu kadar eþit daðýlmasýný saðlar. Bu nedenle de en M Çamaþýrlarýnýzý kumaþ ve renklerine göre ayýrmak iyi sonuç almak için çok önemlidir. yüksek dönüþte bile çamaþýr makinesi titremez ve ses yapmaz. Makinenin çalýþtýrýlmasý Yeni çamaþýr makinenizi kurduktan sonra, 90 derecede "1" no.lý programý ayarlayarak bir yýkama devresi ayarlayýnýz. Çamaþýr Makinesý'i doðru þekilde 1. Kapýsýnýn doðru kapatýldýðýndan. çalýþtýrmak yýkamanýzýn kalitesi için, 2. Fiþin prize takýlý olduðundan. sorunlarý önlemek için ve cihazýnýzýn 3. Su musluðunun açýk olduðundan. ömrünü uzatmak için çok önemlidir. 4. A seçici düðmesinin (durdur/ Çamaþýrlarýnýzý doldurduktan sonra tekrar baþlat) sembolü konumlarýndan ve deterjan ve eklentileri ekledikten birinde olduðundan emin olun. sonra, her zaman: Daha narin giysiler için: Ýç çamaþýrý, tayt ve çoraplarý ve narin giysileri bezden bir kese içine koyarak koruyabilirsiniz. Arzu edilen programý seçin Program yýkanacak çamaþýrlarýn tipine göre seçilir. Bir program seçmek için sayfa 4'teki tabloya baþvurun. A düðmesinin iþaret çubuðunu seçtiðiniz programý iþaret edinceye kadar çeviriniz. B düðmesini kullanarak sýcaklýk ayarýný yapýnýz, ve eðer gerekliyse D, E, F tuþlarýna bastýktan sonra açma kapama düðmesi G ye basýnýz. Bunu kullanmak istiyorsanýz, "programlý baþlangýcýn" yýkama devresinden önce ayarlanmasý gerektiðini unutmayýn. Yýkama devresinin sonunda... I lambasýnýn sönmesini bekleyin: bu üç dakika kadar sürecektir. Daha sonra Çamaþýr Makinesý'i açma/ kapama düðmesi G'yi (O [kapalý] ) konumuna getirerek kapatýn. Artýk çamaþýr makinesinin kapaðýný emniyetli bir þekilde açabilirsiniz. Yeni yýkanmýþ çamaþýrlarýnýzý çýkardýktan sonra, kapaði açýk veya aralýk býrakýn, böylelikle içeride kalan nem buharlaþir. Her zaman su musluðunu kapatýn. Unutmayýnýz ki, elektrik kesintisi halinde, ve çamaþýr makinesinin kendini kapattýðý durumlarda seçili program hafýzada kalacaktýr. En genel lekeler nasýl yok edilir Mürekkep ve vücut lekeleri: 90º C'de metil alkol veya alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Zift: tereyaðý ile silin, terebentin ile ovun ve derhal yýkayýn. Çiklet: Oje çýkarýcý ile ovun ve temiz bir çaputla silerek temizleyin. Küf: Pamuklu ve beyaz çamaþýr 5 ölçü su, 1 ölçü beyazlatýcý ve bir çorba kaþýðý sirkeli suya yatýrýlýp, daha sonra derhal yýkanmalýdýr. Diðer beyaz çamaþýrlar için 10 hidrojen peroksit tableti kullanýp derhal yýkamalýdýr. Ruj: Etere batýrýlmýþ yün veya pamukla silin. Ýpekli için trikloroetilen kullanýn. Oje: Lekenin üzerine oje çikarýcýsýna batirilmis emici kaðit koyun, kaðit renk deðiþtirince giysiyi kaldýrýn. Çim: Metil alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 2

6 Kontrol panelini anlayalým Yönetim Benim Elimde Doðru seçimi yapmak önemlidir. Bu çok kolay. D F E H I Program seçici düðme ve programlý baþlangýç Bu düðmeyi yýkama programý seçmek için kullanýnýz. Bu düðmeyi sadece saat yönünde çeviriniz. Dilediðiniz programý ayarlamak için seçmek istediðiniz programýn sembolü düðmenin iþaret çubuðu ile ayný hizada olmalýdýr. Þimdi açma kapama anahtarý G ye basýnýz, pilot lamba H göz kýrparak yanacaktýr. 5 saniye sonra seçilen program kabul edilecek ve pilot lamba H sürekli yanýk kalacaktýr ve yýkama iþlemi baþlayacaktýr. Çalýþmakta olan programý durdurmak veya yeni bir program seçmek için düðmeyi durdur / tekrar baþlat noktalarýndan birinin üzerine getirerek 5 saniye bekleyiniz. Ýptal iþlemi kabul edildiðinde pilot lamba H göz kýrparak yanacaktýr. Bundan sonra makinenizi açma kapama düðmesinden kapatabilirsiniz. Bu düðmeyi, makinenizi gecikmeli baþlatmak için de kullanabilirsiniz. Gecikmeli baþlama pozisyonlarýndan birini seçiniz, açma kapama anahtarý G ye basýnýz ve 5 saniye bekleyiniz. Gecikme kabul edildiðinde ( pilot lamba H sürekli yanar ) yýkama programýný seçiniz. Ýkaz lambasý H'nin, makinanýzýn gecikmeli olarak çalýþmaya ayarlandýðýný gösteren özel bir yanma þekli vardýr (2'' yanar ve 4'' söner ) Bu sýrada, makinanýzýn kapaðýný açabilir ve çamaþýrlarda deðiþiklik yapabilirsiniz. Yýkama devresi ayarlandýktan ve çamaþýr makinesi tarafýndan kabul edildikten sonra, düðmeyi çevirmek ( durdur/tekrar baþlat konumunda olduðu durum hariç) bir iþe yaramaz. C Isý kontrol düðmesi Bu düðme program tablosunda belirtilen yýkama ýsýsýný ayarlamakta kullanýlýr. Ayrýca seçili bir program için tavsiye edilen ýsýyý düþürmenizi ve hatta soðuk yýkama devresi ayarlamanýzý saðlar ( ). Deterjan bölmesi Deterjan bölmesi üç bölmeden oluþur: 1. Ön yýkama deterjaný; 2. Yýkama devresi deterjaný; 3. Kumaþ yumuþatýcýlar. Çamaþýr makinenizde ayrýca beyazlatýcý için, 1. bölmeye takýlan ek bir 4. bölme vardýr. Bu da ayrýca verilmiþtir. Kolay ütüleme Bu fonksiyon, çamaþýrlarýnýzýn makineden daha az kýrýþarak ve buruþarak çýkmasýný saðlar; böylece ütü iþleminiz kolaylaþýr. Bu fonksiyonu 3-4 (Pamuklular), 5-6 (Sentetýkler) ve 8-9 (Narýnler) numaralý programlar ile kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonu numaralý programlar ile kullanýrsanýz yýkama iþlemi sembolünde durur. Yýkama iþlemini tamamlamak için D düðmesine basmanýz gerekir. Not: Bu fonksiyon F tuþu (leke çýkartma) ile birlikte kullanýlamaz G Sýkma devri seçim tuþu Bu tuþu, pamuklu ve keten çamaþýrlarý yýkama programlarýnda devir sayýsýný 1000 den 500 devir/ dakika'ya, sentetik çamaþýrlarý yýkama programýnlarýnda ise 850 'den 500 devir/dakika'ya düþürmek istediðinizde kullanýnýz. Leke çýkartma (bkz. sayfa 7) Bu iþlev sayesinde Çamaþýr Makinesý, sývý eklentilerin etkinliðini en üst seviyeye çýkaran ve böylece daha dayanýklý lekelerin de çýkmasýný saðlayan yoðun bir yýkama yürütecektir. Leke çýkartma düðmesine bastýðýnýzda, ön yýkama devresini çalýþtýramazsýnýz. Açma-kapama G düðmesine basýldýðýnda çamaþýr makinesi açýlýr, basýlmadýðýnda çamaþýr makinesi kapalýdýr. Makineyi kapamak seçili programý iptal etmez. Açýk-kapalý lambasý Cihaz açýldiðýnda ve ayarlanmayý beklerken H lambasý yanýp söner. Yanýk duran lamba, cihazýn seçili programý kabul ettiði anlamýna gelir. Kapý bloðu lambasý Emniyet lambasý çamaþýr makinesinin, kazara açýlmasýný önlemek üzere blokeli bir þekilde kapandýðýný gösterir. Tehlikelerden sakýnmak için, kapýyý açmadan önce bu lambanýn sönmesini bekleyin. Üç dakika kadar beklemelisiniz. B A Ek beyazlatýcý bölmeli deterjan bölmesi buradadýr. 3 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

7 Bugün ne yýkýyorsunuz? Tüm mevsimler için bir program Kumaþ tipi ve kir derecesio PAMUKLULAR Program düðmesi Ýsý düðmesi Yýkama deterjaný Kumaþ yumuþatýcý Yýkama devresi (dakika) Özellikle kirli beyazlar (tiþört, masa örtüsü vs.) 1 90 C 165 Özellikle kirli beyazlar (tiþört, masa örtüsü vs.) 2 90 C Çok kirli beyazlar ve solmaz renkliler 3 60 C Az kirli beyazlar ve narin renkliler (gömlekler, kazaklar vs.) 4 40 C Durulama devreleri/ Beyazlatma Sýkma devresi Durdur/Tekrarbaþlat Leke çýk.düðmesi/beyazlatýcý Narin/geleneksel Narin/geleneksel Narin/geleneksel Narin/geleneksel Yýkama devresinin tarifi Ilýk ön yýkama, 90º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri 90º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri 60º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri 40º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri Durulama devreleri, ilk ve son sýkma devreleri Boþaltma ve son sýkma devresi Seçili programý durdurur/iptal eder SENTETÝKLER Çok kirli solmaz sentetikler (bebek çamaþýrý vs.) 5 60 C Narin 100 Narin renkli sentetikle (her tip az kirli giysi) 6 40 C Narin 70 Narin renkli sentetikle (her tip az kirli giysi 7 30 C 30 Durulama devreleri/ Beyazlatma Kumaþ yumuþatýcý Sýkma devresi Durdur/Tekrarbaþlat Narin 60º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi 40º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi 30º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi Durulama devreleri, buruþuk önleme veya narin sikma devresi Otomatik yumuþatýcý eklemeli durulama Devreleri, buruþukluk önleme veya narin sýkma devresi Boþaltma ve narin sýkma devresi Seçili programý durdurur/iptal eder NARÝNLER El yýkamasý 8 40 C 60 Özellikle narin giysiler Kumaþlar (perdeler, ipekli, viskoz vs.) 9 30 C 50 Durulama devreleri Sýkma devresi Boþaltma Durdur/Tekrarbaþlat 40º C'de yýkama, durulama ve narin sýkma devreleri 30º C'de yýkama, durulama devreleri buruþukluk önleme veya boþaltma Durulama devreleri ve buruþukluk önleme veya boþaltma Boþaltma ve narin sýkma devresi Boþaltma Seçili programý durdurur/iptal eder PROGRAMLI BAÞLANGIÇ saat geç baþlatma Baþlatma saat ertelenir Durdur/Tekrarbaþlat Seçili programý durdurur/iptal eder Önemli: Henüz ayarladýðýnýz programý iptal etmek için (durdur/tekrar baþlat) sembollerinden birini 5 saniye süreyle seçin. Bu tablodaki veriler sadece göstermek içindir, bunlar yýkama tipine ve miktarýna göre, su sistemi ve oda ýsýsýna göre deðiþebilir. Özel Programlar Günlük yýkama: Çamaþýr Makinesý'in hafif kirli giysilerin kýsa zamanda yýkanmasý için düþünülmüþ bir programý vardýr. Program 7'yi 30º C'ye ayarladýðýnýzda, (yünlü ve ipekli hariç) farklý tipte 3 kg çamaþirý birlikte yýkayabilirsiniz. Bu yaklaþýk 30 dakika sürdüðünden zamandan ve elektrikten tasarruf edersiniz. SÝVÝ DETERJAN KULLANMANÝZÝ ÖNERIRIZ. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 4

8 Etiketleri anlamak Bu sembollerin anlamlarýný öðrenirseniz, daha iyi sonuçlar alýrsýnýz; giysileriniz daha uzun süre dayanacak ve makineniz daha iyi yýkayarak, iyi sonuçlar verecektir. Avrupa'da giysi etiketleri, küçük ancak önemli sembollerle ifade edilen mesajlar taþýr. Eðer daha iyi sonuçlar almak ve giysilerinizin hak ettiði itinayý görmesini istiyorsanýz bunlarý anlamak çok önemlidir. Bu semboller beþ farklý kategoriye ve þekle ayrýlýr: Yýkama, beyazlatma, ütüleme, kuru temizleme ve kurutma. Faydalý ipuçlarý Daha iyi sonuçlar almak ve daha fazla dayanmalarýný saðlamak için gömleklerin içini dýsýna çevirin. Her zaman cepleri boþaltýn. Etikete bakýn: etiket faydalý tavsiyeyi verecektir. Çamaþýrlarýnýzý makineye doldururken sýrayla büyük ve küçük parça koyun. Doðru ýsýyý seçtiðinizden emin olun! Bu tablodaki sembolleri öðrenin ve bunlara baþvurun: size daha iyi bir yýkama elde etme, giysilerinize uygun þekilde itina etme ve Çamaþýr Makinesý'den daha iyi performans alma konusunda yardýmcý olurlar. Yýkama Aðartma Ütüleme Kuru Temizleme Kurutma Kuvvetlý etki Narýn etki Kuvvetlý etki Narýn etki cl A 95 C de yýkama Soðuk suda aðartma Sýcak ütüleme max. 200 C Herhangi býr çözücü ile kuru temizleme Makinada kurutulabilir P 60 C de yýkama Aðartma iþlemi yapýlamaz Orta sýcak ütüleme max. 150 C Perklorid, benzin, saf, alkol, R111 ve R113 ile kuru temizleme Makinada kurutulamaz F 40 C de yýkama Max. 100 C de ütüleme Benzin, saf alkol ve R113 ile kuru temizleme Sererek kurutun. 30 C de yýkama Ütü yapýlamaz Kuru temizleme yapýlamaz Asarak kurutun. El ile yýkama Elbise askýsý ile kurutun. Yýkanamaz. 5 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

9 Hatalardan sakýnmak için faydalý ipuçlarý Çamaþýr makinenizi asla... yýrtýk, yýpranmýþ, kenarý bastýrýlmamýþ çamaþýrlarý yýkamakta kullanmayýn. Eðer kesinlikle gerekliyse bunlarý korumak için bir keseye yerleþtirin. Parlak renklileri beyazlarla yýkayýn. Aðýrlýða dikkat edin! En iyi sonuçlar için, aþaðida belirtilen aðýrlýk sýnýrlarýný aþmayýn (rakamlar kuru çamaþýrlarý belirtir): - Dayanýklý kumaþlar: Azami 5 kg - Sentetik kumaþlar: Azami 2,5 kg - Narin kumaþlar: Azami 2 kg - Saf yeni yün: Azami 1 kg Çamaþýrýn aðýrlýðý nasýl öðrenilir? 1 çarþaf gr. 1 yastýk kýlýfý gr. 1 masa örtüsü gr. 1 bornoz gr. 1 havlu gr. Renkli tiþörtler, baskýlý tiþörtler ve gömlekler yýkanmadan önce ters yüz edilirse daha uzun süre dayanýr. Baskýlý tiþörtler ve sweatshirt ler ters yüz edilerek ütülenmelidir. Salopet alarmý. Popüler "salopet" tipi tulum pantolonlarýn makinenizin kazaný ve yýkadýðýnýz diðer giysiler için tehlikeli olabilecek kancalý askýlarý vardýr. Bunlarý pantolonun ön tulum cebi Her þeyi nasýl yýkayabilirsiniz? içine sokar çengelli iðneyle iðnelerseniz, tüm risklerden korunmuþ olursunuz. Tatillerde: cihazýn fiþini çekin. Tatile çiktýðýnýzda, makinenizin fiþinizi çekmenizi, su giriþ musluðunu kapatmanýzý ve kapaðýný açýk veya aralýk býrakmanýzý öneririz. Bu þekilde hem kazan ve lastik conta kuru ve temiz kalacak ve hem de çamaþýr makinenizin içinde hoþ olmayan kokular oluþmayacaktýr. Yünlü yýkama En iyi sonuca ulaþmak için, yünlüler için üretilmiþ özel bir deterjan kullanmanýzý ve 1kg'dan fazla çamaþýr koymamanýzý öneririz. Perdeler. Perdeler çok buruþur. Ýþte buruþmayý önlemek için bir ipucu: perdeleri katlayýn ve bir yastýk kýlýfý veya að torba içine koyun. Genel aðýrlýk, makinenin agirlik yükünü geçmeyecek þekilde olsun; baþka bir þey koymayýn. Sýkma programýný otomatik olarak hariç tutan program 9'u seçmeyi unutmayýn. Kaz tüyü ceket ve rüzgarlýklar. Kaz veya ördek tüyünden dolgulu ise, kaz tüyü ceket ve rüzgarlýklarý da yýkayabilirsiniz. 2-3 kg.dan daha fazla doldurmayýn, asla 5 kg doldurmayýn. Durulamayi, narin sýkmayý kullanarak bir veya iki defa yapýn. Eþofmanlar. Eþofmanlarýnýzdan çamur ve kiri çýkardýktan sonra bunlarý kot pantolonlar ve diðer kaba giysilerle yýkayabilirsiniz. Eþofmanlarý beyazlarla yýkamayýn. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 6

10 Deterjan bölmesinin sýrlarý Ýlk sýr en kolay olanýdýr: Deterjan bölmesi dýþarýya doðru döndürerek açýlýr. Deterjan ve eklentileri, üreticiler tarafýndan tavsiye edilen miktarlarý takip ederek eklemelisiniz: genellikle, ihtiyacýnýz olan tüm açýklamalar kutunun üzerindedir. Miktarlar çamaþýr yüküne, su sertliðine ve çamaþýrlarýn ne kadar kirli olduðuna baðlýdýr. Deneyimleriniz size neredeyse otomatik olarak doðru miktarý seçmenizde yardýmcý olacaktýr; bu sizin sýrrýnýz olacaktýr. Bölme 1'e ön yýkama için deterjan koymadan önce, beyazlatýcý bölmesi 4'ün yerine yerleþtirilmemiþ olmasýna özen gösterin. Bölme 3'e yumuþatýcý koyarken, ýzgaradan taþmamasýna dikkat edin. Çamaþýr makinesi, her bir yýkama esnasýnda çamaþýrlara otomatik olarak yumuþatýcýyý ekleyecektir. Sývý deterjan, Bölme 2'ye, yýkama devresi baþlamadan birkaç saniye önce konacaktýr. Sývý deterjan, 60 dereceye kadar olan ve ön yýkama gerektirmeyen yýkama devreleri için olduðundan. Direkt olarak çamaþýr makinesinin kazanýna özel kutularý içinde ve deterjan kutusunun üzerinde yazýlý talimatlara göre konan sývý veya toz deterjanlar satýlýr. Asla elle yýkama deterjaný kullanmayýn, çünkü bunlar çok köpük yapar ve çamaþýr makinenize zarar verebilir. Hem elle ve hem de otomatik makinede yýkama için olan deterjanlar istisnadýr. Son bir sýr: soðuk suyla yýkarken, her zaman kullandýðýnýz deterjan miktarýný azaltýn: deterjan soðuk suda, sýcak suda olduðundan daha zor çözülür, bu yüzden fazlasý boþa gider. Deterjan çekmecesi çýkarýlabilir ve temizlenebilir: þekilde gösterildiði gibi dýþa doðru çekiniz. Daha sonra birkaç dakika suyun altýnda tutunuz. Masraflarý etkili bir þekilde kýsmak Cihazýnýzýn çevreye dost ve ekonomik bir þekilde kullanýmý için bir rehber ÇAMAÞIR YÜKÜNÜ AZAMÝYE ÇIKARIN Tavsiye edilen azami çamaþýr yükünü kullanarak elektrikten, sudan, deterjandan ve zamandan kazanýn. 2 yarým yük çamaþýr yýkayacaðýnýza, bir tam yük yýkayarak elektrikten %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. ÖN YIKAMAYA ÝHTÝYACINIZ VAR MI? Sadece çok aþýrý kirli çamaþýrlar için! Az veya normal kirli çamaþýrlar için ön yýkamayý SEÇMEYEREK deterjan, zaman ve sudan ve elektrikten %5 ila15 arasýnda TASARRUF SAÐLAYIN. SICAK YIKAMA GEREKLÝ MÝ? Lekeleri önden leke çikarýcýyla veya kurumuþ lekeleri suda bekleterek önceden temizleyin ve sýcak bir yýkama programý ihtiyacýný en aza indirin. 60º C'lik bir yýkama programý seçerek %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. BÝR KURUTMA PROGRAMI SEÇMEDEN ÖNCE... Bir kurutma programý seçmeden önce, çamaþýrlardaki su içeriðini azaltmak üzere yüksek bir sýkma devri seçin ve elektrikten ve zamandan TASARRUF SAÐLAYIN Iyi yýkama için önemli Bölme 1'e: Ön yýkama deterjaný konur (toz). Bölme 2'ye: Yýkama deterjaný konur (toz veya sývý). Bölme 3'e: Eklentiler (yumuþatýcýlar, parfümler vs.) konur. Bölme 4'e: Beyazlatýcý ve narin çamaþýrlar için beyazlatýcý konur. Beyazlatma devresi ve leke çýkarma düðmesi Eðer beyazlatma gerekliyse, ek bölme 4 (verilmiþtir), deterjan bölmesinin 1. bölmesine yerleþtirilmelidir. Beyazlatýcýyý koyarken, merkez eksenin üzerinde belirtilen "max = azami" seviyesini geçmemeye özen gösterin (bkz. resim). Ek beyazlatýcý kabýnýn kullanýmý, ön yýkama ihtimalini ortadan kaldýrýr. Geleneksel beyazlatýcý sadece dayanýklý beyaz kumaþlarda kullanýlýr; ancak narin beyazlatýcý renkli kumaþlar, sentetikler ve yünlülerle kullanýlabilir. "Ýpekli" programý ve "Özel programlarla" (bkz. sayfa 4) beyazlatýcý kullanamazsýnýz. Beyazlatýcý kullandýðýnýzda leke çýkarma düðmesini de kullanýn. Bunu ayrý yapmak istiyorsanýz, ek bölme 4'e beyazlatýcýyý koymalý, düðme F'ye (leke çýkartma) basmalý ve makineyi çalýþtýrmalýsýnýz, daha sonra kumaþýn tipine göre sembollerinden birini seçmelisiniz. Normal bir yýkama devresinde beyazlatýcý kullandýðýnýzda, özel bölmelerine deterjan ve herhangi eklentileri koyun; F düðmesine (leke çýkartma) basýn, daha sonra program seçimini yaparak makinenizin açma kapama düðmesine basýp çalýþtýrýnýz. 7 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

11 Sorun Giderme Servis çaðýrmadan önce aþaðýdakileri okuyun Çamaþýr makineniz çalýþmayabilir. Pek çok durumda, ortaya çýkan sorun, bir teknisyen çaðýrmaya gerek kalmadan kolaylýkla çözülebilir. Yardým çaðýrmadan önce, aþaðýdakileri kontrol edin. Çamaþýr makinesi çalýþmaya baþlamýyor. Fiþ doðru bir þekilde prize takýlmýs mý? Temizlerken yerinden çýkmýþ olabilir. Evde elektrik var mý? Bir þalter atmýþ olabilir, belki ayný anda pek çok cihaz çalýþmýþtýr. Ya da belki de tüm bölgenizde genel bir elektrik kesintisi vardýr. Çamaþýr makinenizin kapaðý düzgün olarak kapatýlmýs mý? Emniyet amaçlý olarak, kapaðý açýk kalmýþ veya düzgün olarak kapatýlmamýþsa, çamaþýr makineniz çalýþmaz. Açma/kapama düðmesine basýlmýþ mý? Eðer basýlmýþ ise, bir programlý baþlangýç ayarlanmýþtýr. Modelinizde varsa, programlý baþlangýç düðmesi doðru konuma getirilmiþ mi? Su musluðu açýk mý? Emniyet amaçlý olarak, eðer çamaþýr makinesi su almýyorsa, bir yýkama devresi baþlatmaz. Fakat, su nereye gitti? Basit : Yeni Indesit teknolojisi ile, iyi netice alabilmek için yarýsýndan daha azýna ihtiyacýnýz var! Bu yüzdendir ki kapýdan baktýðýnýzda suyu göremezsiniz: Çünki maksimum temizlikten vazgeçmeksizin çevreye saygýlý bir þekilde az, çok az su kullanýrýz. Ve, bunlarýnda ötesinde elektrik tasarrufunda bulunmuþ olursunuz. Makinesý'i kapatýn, durdur/tekrar baþlat yeniden ayarla sembollerinden birini seçin, daha sonra tekrar açin. Eðer düðme dönmeye devam ederse, yardým çaðýrýn çünkü makineniz bir arýzayý haber veriyor demektir. Çamaþýr makinesi su almýyor. DOÐRU Her yýkama devresinden sonra musluðu kapatýn. Çamaþýr makinesinin hidrolik sisteminin kullanýmýný kýsýtlayýn ve evde kimse yokken sýzýntý risklerinden kurtulun. Kötü kokulardan kurtulmak için kapaði sürekli olarak açýk býrakýn. Cihazýnýzýn dýþ yüzeyini itinayla temizleyin. Diþ yüzeyleri temizlerken ýlýk suya batýrdýðýnýz bir bez kullanýn. YANLIÞ Makinenin fiþini temizlerken çekmemek. Bakým esnasýnda bile cihazýn fiþi her zaman çekili olmalýdýr. Çözücüler ve zararlý aþýndýrýcýlar kullanmak. Makinenizin dýþ ve lastik kýsýmlarýný temizlerken asla çözücü ve aþýndýrýcý maddeler kullanmayýn. Deterjan bölmesini ihmal etmek. Deterjan bölmesi yerinden çýkarýlabilir ve akan suyun altýna tutarak kolayca temizlenebilir. Çamaþýr makinesini düþünmeksizin tatile çýkmak. Ayrýlmadan önce, çamaþýr makinenizin fiþinin çekili ve su musluðunun kapalý olduðundan emin olun. Musluk, su borusuna doðru baðlanmýþ mý? Su kesintisi var mý?binanýzda veya caddenizde bir tamirat yapýlýyor olabilir. Yeterli basýnç var mý? Otoklav arýza yapmýþ olabilir. Musluk filtresi temiz mi? Su çok kalkerli ise veya su tesisatýnda son zamanlarda bir tamirat yapýlmýþ ise, musluk filtresi parçacýklar nedeniyle týkanmýþ olabilir. Lastik hortum kývrýlmýþ mý? Suyu çamaþýr makinesine taþýyan lastik hortum mümkün olduðu kadar düz olmalýdýr, ezilip bükülmediðinden emin olun. Program seçici düðme dönüp duruyor mu? Boþaltma pompasýnýn tekneyi boþaltmasý için birkaç dakika bekleyin, daha sonra Çamaþýr Çamaþýr makinesi sürekli olarak su alýp boþaltýyor. Boþaltma hortumu çok mu aþaðýda? Hortum 60 ila 100 cm bir yüksekliðe baðlanmalýdýr. Hortumun aðzý suyun içinde mi? Duvar drenaj sisteminin havalandýrma bacasý mý var? Eðer sorun, bu kontrollerden sonra da devam ederse, su musluðunu ve cihazý kapatýn ve teknik yardým çaðýrýn. Eðer binanýzýn üst katlarýndan birinde oturuyorsanýz, drenajda bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için özel bir supap tesis edilmelidir. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 8

12 Boþaltma hortumu bükülmüþ mü? Boþaltma pompasý mümkün olduðunca düz olmalýdýr. Ezilip bükülmediðinden emin olun. Çamaþýr makinesinin boþaltma yolu týkanmýþ mý? Boþaltma hortumunun uzatmasý var mý? Varsa, doðru takýlmýþ mý, suyun akmasýný önlüyor mu? Cihaz mobilya ve bir duvar arasýna mý kurulmuþ? Eðer gömme bir model deðilse, çamaþýr makinesinin sýkma devresinde bir miktar titremesi gereklidir. Bu yüzden etrafýnda birkaç santimlik yer býrakýlmalýdýr. Çamaþýr makinesi ne su boþaltýyor ne sýkýyor. Seçili program su boþaltmayý öngörüyor mu? Bazý yýkama devreleri suyun el müdahalesiyle boþaltýlmasýný gerektirir. Gerekliyse, "Kolay ütüleme" açýk mý? Bu iþlev suyun el müdahalesiyle boþaltýlmasýný gerektirir. Boþaltma pompasý týkanmýþ mý? Kontrol etmek için, musluðu kapayýn, makineyi fiþten çekin ve sayfa 11'deki talimatlarý izleyin veya teknik yardým çaðýrýn. Her zaman yetkili teknisyenlerden yardým alýn ve sürekli olarak orijinal parça kullanýlmasýnda ýsrar edin. Çamaþýr makinesi sýkma devresinde çok fazla titriyor. Ýç hareketli birim, kurma esnasýnda doðru þekilde serbest býrakýlmýþ mý? Kurma prosedürleri hakkýndaki bir sonraki sayfaya bakýn. Çamaþýr makinesi doðru þekilde düz bir satha konmuþ mu? Çamaþýr makinesinin dengesi periyodik olarak kontrol edilmelidir. Zamanla makine, fark edilmeden yerinden oynayabilir. Ayaklarýný ayarlayýp sathý kontrol edin. Çamaþýr makinesi sýzdýrýyor. Giriþ hortumunun metal halkasý düzgün baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve zorlamadan baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Deterjan bölmesi týkanmýþ mý? Çýkarýn ve musluk suyunun altýnda yýkayýn. Boþaltma hortumu doðru baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Çok fazla köpük. Deterjan otomatik makinede yýkamaya uygun mu? Deterjan etiketinde "makinede yýkama için" veya "elle ve makinede yýkama için" veya benzer talimatlar bulunup bulunmadýðýný kontrol edin. Doðru miktar ý mý kullandýnýz? Aþýrý miktarda deterjan, çok köpük yapmanýn yaný sýra, etkili bir yýkama saðlamaz ve cihazýn iç parçalarýnda pullanmaya neden olur. Eðer tüm kontrollere raðmen, çamaþýr makinesi çalýþmýyor ve sorun devam ediyorsa, aþaðýdaki bilgileri vererek, en yakýn Müþteri Hizmetleri Merkezini arayýn: - arýzanýn tipi - model numarasý (Mod....) - seri numarasý (S/N...) Bu bilgiler çamaþýr makinenizin arkasýndaki bilgi levhasýnda mevcuttur. Teknik Özellikler Model W 104 T Boyutlar geniþlik cm 59,5 yükseklik cm 85 derinlik cm 52,5 Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Sýkma hýzý 1-5 kg çalýþma gerilimi 220/230 Volt 50 Hz maksimum çekilen güç 1850 W maksimum su basýncý 1 MPa (10 bar) minimum su basýncý 0,05 MPa (0,5 bar) tambur kapasitesi 40 litre 1000 devir/dakika IEC456 tarafýndan yapýlan düzenlemeye göre programlama þekli program 3'ü 60º C'; 5,0 kg yuk ile yürütülmüþtür. Bu onay; IEC (Uluslararasý Elektroteknik Komisyonu) kurallarý dahilince bir kalite onayý anlamýndadýr. Makinanýz, ayrýca yine ECC kurallari 89/336 no ve 03/05/89 tarihli radyo frekanslar zarar verici parazitlerin önlenmesi ve 73/23 no 19/02/73 tarihli düþük voltajda çalýþabilme yönergelerine uygundur. TS 2004 EN Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

13 Kurma ve Kaldýrma Yeni çamaþýr makineniz geldiðinde Çamaþýr Makinesý'iniz ister yeni olsun, ister yeni bir eve naklediyor olun, kurulum çamaþýr makinenizin düzgün çalýþmasý için çok önemlidir. Cihazý ambalajýndan çýkardýktan sonra, noksansýz olduðundan emin olun. Þüphe duyarsanýz, derhal bir yetkili teknisyene baþvurun. Çamaþý makinasýnýn iç kýsmý, taþýma gerekleri için üç adet vida sayesinde zapt edilmiºtir. Makinenizi kullanmadan önce, vidalarý çýkarýn, özel aralýk halkasý yardýmýyla lastiði çýkartýn (tüm parçalarý saklayýn) ve boþluklarý doldurmak için verilen plastik parçalarý kullanýn. Önemli: çamaþýr makinasýnýn arkasýnda, alt sað tarafta bulunan ve fiþin muhafaza edildiði 3 menfezi, cihazýn donanýmýnda yer alan týpayla kapatýn. Dengeleme Düzgün çalýþmasýný garanti etmek için, çamaþýr makineniz dengeli bir þekilde yerleþtirilmelidir. Cihazý dengelemek için, ön ayaklar ayarlanabilir; tezgaha göre ayarlanan meyil açýsý, 2 dereceyi geçmemelidir. Halý üzerine konduðunda, havalandýrmanýn çevreden etkilenmemesine dikkat ediniz. Ön ayaklar ayarlanabilir. Sýkýþtýrma vidalarýný ve aralýk halkalarýný atmayýn, bunlar kaldýrma ve nakliye esnasýnda makineyi korumak üzere, içindeki bileþenleri sýkýþtýrmakta tekrar kullanýlabilir. Ana su borusuna baðlantý Su giriþ hortumunu 3/4 parmaklý bir su musluðuna araya makina ile birlikte verilen plastik filtre ve lastik contada yerleþtirerek sýkýn. Üzerinde C iþareti bulunan hortum soðuk su musluðuna; üzerinde H iþareti bulunan hortum sýcak su musluðuna baðlanmalýdýr. Her iki hortum da makinanýz ile birlikte verilen özel bir Y baðlantýsý ile soðuk su musluðuna baðlanabilir. Uyarý: Filtreleri düzenli olarak, suyun altýna tutarak temizleyiniz. Lastik hortum filtresi. Su giriþ hortum baðlantýsýnýn yapýlacaðý musluklar yeni yada uzun zamandýr kullanýlmamýþ ise temiz su görününceye kadar akmasýný saðlayýnýz. Aksi halde tesisattan gelen pas ve kum gibi katý parçacýklar makinanýza zarar verebilir. Su giriþ hortumunun diðer ucunu, makinanýzýn sað üst köþesine baðlayýnýz. Sað üstteki su borusu giriþi. Boþaltma hortumunun baðlanmasý Makinenizin arkasýnda, boþaltma hortumunun sabitleneceði iki kanca (saðda ve solda) vardýr. Diðer ucu, aþýrý dolaþma ve kývrýlmalardan sakýnarak, bir gidere ya da bir lavabo veya küvet kenarýna takýn. 60 ila 100 cm bir yüksekliðe yerleþtirilmelidir. Hortumun ucunu yerden 60 cm'den daha düþük bir yüksekliðe sabitlemek gerekirse, makinenin arkasýndaki uygun kancaya sabitlenmelidir. Boþaltma hortumu 60 cm.den düþük bir yükseklikte bitiyorsa kullanýlacak kanca. Eðer boru bir küvet veya lavaboya boþalacaksa, plastik yönlendiriciyi baðlayarak bunu da musluða baðlayýn. Küvet ve lavaboya boþaltmak için yönlendirici. Hortum asla su içine batmýþ olarak kalmamalýdýr. Uzatma önerilmez. Çok gerekliyse, uzatma hortum, orijinal hortum ile ayný çapta olmalý ve 150 cm.yi aþmamalýdýr. Duvar drenaj borularý durumunda, bunlarýn yeterliði yetkili bir teknisyen tarafýndan kontrol edilmelidir. Daire binanýn üst katlarýndan birindeyse, çamaþýr makinesinin sürekli su almasýna ve bosaltmasina neden olan drenaj problemleri ortaya çýkabilir. Böyle bir sorundan sakýnmak için dükkanlarda özel drenaj contalarý satýlýr. Elektrik baðlantýsý Cihazý elektrik prizine takmadan önce: 1) elektrik prizinin, cihazýn bilgi levhasýnda belirtilen azami elektrik yükünü taþýyabileceðinden ve kanunlara uygunluðundan emin olun; 2) saðlanan voltajýn, bilgi levhasýnda gösterilen deðerler arasýnda olduðundan emin olun; 3) prizin cihazýn fiþine uygun olduðundan emin olun. Deðilse, adaptör kullanmayýn; ya prizi ya da fiþi deðiþtirin; 4) elektrikli ev aletleri topraklama sistemine sahip olmalýdýr. Uyarý! Bu normlara uyulmadýkça þirket hiçbir sorumluluk kabul etmez. Plastik çantalar, geniþletilmiþ suni köpük, çiviler ve diðer ambalaj malzemeleri çocuklarýn oynamasý için deðildir ve potansiyel olarak tehlikelidir. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 10

14 Kolay Bakým ve Muhafaza Ona iyi davranýn, sonsuza kadar dostunuz olsun Çamaþýr makineniz size yýllarca hizmet etmek üzere tasarlanmýþtýr. Birkaç küçük adým onu saðlýklý tutar ve daha çok dayanmasýný saðlar. Öncelikle, her bir yýkamadan sonra su musluðunu kapamalýsýnýz; sürekli su basýncý, bileþenlerinden birkaçýnýn eðilmesine neden olabilir. Bunun yanýnda, böyle yaparak, evde kimsenin olmadýðý zamanlarda su basmasýný da önlemiþ oluyorsunuz. Bölgenizdeki su çok sertse, kireci önleyici bir ürün kullanýn (özellikle, banyo küvetlerindeki musluk ve giderlerin etrafýnda sýklýkla beyaz izler býrakýyorsa, su serttir). Sisteminizdeki suyun özellikleri hakkýnda daha doðru bilgi için yerel su iþlerine veya yerel bir tesisatçýya danýþýn. Cepler her zaman boþaltýlmalýdýr, yaka iðneleri, rozetler ve diðer herhangi sert cisimler çýkartýlmalýdýr. Çamaþýr makinesinin diþ yüzeyi ýlýk sabunlu suya batýrýlmýþ bir bezle temizlenmelidir. Çamaþýr makineniz hayatta ve çamaþýrda güvenilir bir arkadaþýnizdýr. Onu saðlýklý tutmak sizin için önemlidir. Deterjan bölmesini düzenli olarak yýkamak önemlidir. Kurumuþ yýkama tozunun birikmesini önlemek için, bölmeyi akan musluðun altýnda birkaç dakika býrakýn. Deterjan miktarýný asla abartmayýn. Normal deterjanlar zaten kireç önleyici madde içerir. Eðer su özellikle sertse, yani kireç içeriði çoksa, her yýkamada belirli bir ürünün kullanýlmasýný öneririz. Periyodik olarak, kireci önleyici ürün ile deterjansýz ve çamaþýrsýz bir yýkama yapmak faydalý olabilir. Asla çok miktarda deterjan veya ek madde kullanmayýn, çünkü bu çok miktarda köpük ve pullanma yaratarak, çamaþýr makinenizin bileþen parçalarýna zarar verebilir. Tüm cepleri boþaltmayý unutmayýn; küçük cisimler arkadaþýnýz Çamaþýr Makinesý'e zarar verebilir. Ýhtiyaç halinde, pompayý ve lastik hortumu kontrol edin. Çamaþýr Makinesý, ayrýca temizleme ve bakým gerektirmeyen, kendi kendini temizleyen bir pompayla gelir. Kazara küçük cisimler: bozuk para, saç tokalarý, gevþemiþ düðmeler vs. pompaya girebilir. Hasardan sakýnmak için, bunlar pompanýn alt kýsmýnda eriþilebilir bir ön odada tutulur. Bu ön odaya eriþmek için, çamaþýr makinesinin alt kýsmýndaki levhayý tornavida yardýmýyla çýkarýn (þekil 1); daha sonra kapaði saatin aksi istikametinde çevirerek kaldýrýn (þekil 2) ve içindekileri kontrol edin. Lastik hortum Lastik hortumu en azýndan yýlda bir kez kontrol edin. Herhangi çatlakla karþýlaþýrsanýz, derhal deðiþtirin. Çamaþýr makinenizi kullandýðýnýzda, su basýncý çok güçlüdür ve çatlak bir boru patlayabilir. Þekil 1 Þekil 2 Dikkat: kapaði kaldýrmadan veya herhangi bakým prosedürüne giriþmeden önce yýkama devresinin bittiðinden ve cihazýn fiþini çektiðinizden emin olun. Kapaðý kaldýrýnca bir miktar su gelmesi normaldir. Kapaði yerine yerleþtirirken, cihaza geri itmeden önce makinenin altýndaki kancalarý doðru deliklere yerleþtirdiðinizden emin olun. 11 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu

15 En önemlisi Sizin ve çocuklarýnýzýn güvenliði Çamaþýr Makinesý en katý uluslararasý güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Sizi ve tüm ailenizi korumak üzere. Bu uyarýlarý ve bu kitapçýktaki tüm bilgileri okuyunuz; bunlar hem sayýsýz faydalý ipucu, hem de emniyet, kullaným ve bakim konusunda önemli bilgi kaynaðýdýr. 1. Çamaþýr Makinesý ev diþýnda bir ortamda kurulmama-lýdýr. Hatta bölgenin üzerini bir çatý korusa bile, çünkü makineyi yaðmura ve yýldýrýma maruz býrakmak çok tehlikeli olabilir. 2. Sadece yetiþkinler tarafýndan ve bu kitapçýktaki bilgileri izleyerek, özellikle çamaþýr yýkamak için kullanýlmalýdýr. 3. Makine taþýnacaksa, itina ile iki veya üç kiþinin yardýmýyla taþýnmalýdýr. Tek baþýna taþýmamalýdýr, çünkü cihaz çok aðýrdýr. 4. Çamaþýr koymadan önce, kazanýn boþ olduðundan emin olun. 5. Makineye asla çýplak ayakla veya ýslak veya nemli el veya ayakla dokunmayýn. 6. Asla uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayýn, bunlar özellikle nemli ortamlarda özellikle tehlikelidirler. Elektrik kablosu asla kývrýlmamalý ve tehlikeli bir biçimde baský görmemelidir. 7. Cihaz çalýþýrken asla deterjan bölmesini açmayýn; elle yýkama Çamaþýr Makinesý: Sadece, orijinal Indesit yedek parçasý olan yetkili uzman bir teknisyen istiyorum. deterjaný kullanmayýn çünkü köpüðün çok olmasý cihazýn iç parçalarýna zarar verebilir. 8. Duvar prizinden çýkarmak için asla fiþe veya çamaþýr makinesine asýlmayýn; bu çok tehlikelidir. 9. Cihaz çalýþýrken, çok yüksek ýsýlara eriþebileceðinden boþaltma suyuna dokunmayýn. Yýkama devrelerinde cihaz kapaðý ýsýnýr; çocuklarýn eriþmesini engelleyin. Çamaþýr makinesinin kapaðýný asla zorlamayýn; bu kazara açýlmalarý engellemeye yarayan güvenlik bloðuna zarar verebilir. 10. Arýza durumunda, önce su musluðunu kapatýn ve cihazý duvar prizinden çekin; Hiçbir þartta, tamir etmeye çalýþmak için iç parçalara dokunmayýn. Elektrik kablosu nasýl deðiþtirilir Beslenma kablosu sadece yetkili teknik personel tarafýndan deðiþtirilmelidir. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 12

16 Quick guide Here are the 11 topics explained in this manual. Read, learn and have fun: you will discover many secret ways to get a better wash, more easily and making your washing machine last longer. 1. Installation and removal (p. 22) Installation, after delivery or transport, is the most important operation for the correct functioning of your washing machine. Always check: 1. That the electric system conforms to regulations; 2. That the inlet and draining pipes are connected correctly. Never use pipes that have already been used. 3. That the washing machine is levelled properly; something worth checking to aid the performance of your washing machine; 4. That the drum's fixing screws have been removed from the back of the washing machine. 2. What goes in your washing machine and how to start it (p. 14) A correct distribution of your laundry is vital to the successful outcome of the wash and the life of the washing machine. Learn all the tips and secrets to dividing your linen: colour, type of fabric. 3. Guide to understanding labels (p. 17) The symbols on the labels of your garments are easy to understand and equally important for the success of your wash. The guide includes simple instructions to help you choose the right temperature, wash cycles and ironing methods. 4. Useful tips to avoid mistakes (p. 18) Years back, our grandmothers were the ones who gave us good advice - and in those days synthetic fibres did not exist: washing was easy. Today, your washing machine offers you helpful advice allowing you to wash wool even better than an expert laundress would by hand. 5. The detergent dispenser (p. 19) 8. Care and maintenance (p. 23) With just a bit of care, it will repay you with loyalty and devotion. With the necessary upkeep, it will wash for years and years to come. 9. Problems and solutions (p. 20 and 21) Before calling a technician, read these pages: immediate solutions may be found for a number of problems. If the problem persists, call your local Indesit customer services who will be pleased to help. Any failure will be repaired, as soon as possible. 10. Technical characteristics (p. 21) Herein are the technical features of your washing machine: model type number, electric and water specifications, size, capacity, speed of the spin cycle and compliance with Italian and European regulations. 11. Safety for you and your family (p. 24) Here you will find the necessary safety guidelines, and it is important for you to read this section carefully. How to use the detergent dispenser and the bleach compartment. 6. Understanding the control panel (p. 15) Washing machine s control panel is very simple. It has only a few essential buttons to help you choose any type of wash cycle, ranging from the most energetic, capable of cleaning a mechanic s overalls, to the most delicate for wool. Familiarising yourself with it will help you get the best out of your wash while helping your washing machine last longer. It s easy. 7. Guide to the wash programmes (p. 16) Herein is an easy table to help you choose the right programme, temperature, detergents and possible additives. Choose the right programme and you will get better results with your wash while saving time, water and energy, day after day. 13 Instructions for installation and use

17 What goes in your washer? Before washing, you can do a great deal to ensure better results. Divide your garments according to fabric and colour. Read the labels, follow their guidelines. M Dividing your garments according to fabric and colour, is very important for good results Before washing. Divide your washing according to the type of fabric and colour fastness. Empty all pockets (coins, paper, money and small obejects) and ensure all loose buttons are repaired or removed prior to loading. The labels say it all. Always look at the labels: they tell you everything about your garment and how to wash it in the best possible way. The table on page 17 shows all meanings behind these symbols. Their recommendations are important to achieve better wash results. Big and small happily together. This washing machine has a special electronic control device for even distribution: before the spin cycle starts, this device allows the garments to positions themselves, to minimise noise and vibrations during the spin cycle. Starting the washer After installing your new washing machine, start a wash cycle by setting programme "1" at 90 degrees. Starting your washing machine in the right way is important for the quality of your wash, to help prevent future problems and enhance life expectancy of your appliance. Once you have loaded your washing machine and added the detergent together with any fabric conditioner, always check that: For more delicate garments: protect underwear, tights and stockings and delicate items by placing them in a canvas pouch 1. The door is closed correctly. 2. The plug is secured in the socket. 3. The water supply is turned on. 4. Selector knob A is positioned on one of the symbols (Stop/ Reset). Choose the desired programme The programme is selected according to the type of garments that need to be washed. To choose a programme, refer to the table on page 16. Turn knob A until the selected programme is aligned with the mark on the knob, turn knob B to the desired temperature settings, if necessary use buttons D, E and F, and lastly, press on/off button G (I position). Remember that, if you want to use it, the "programmed start" should be set before the wash cycle. At the end of the wash cycle... The I lamp to extinguish: it will take about three minutes. Then turn the washing machine off by pressing on-off button G (O position). You can now open the washing machine door safely. After having removed the freshly cleaned washing, leave the door open to allow air circulation inside the drum. Always disconnect electricity at the socket and turn off the water supply. Remember that, in the event of a power failure, or should the washing machine switch itself off, the programme chosen will remain in its memory. How to eliminate the most common stains Ink and biro Dab with a wad of cotton soaked in methyl alcohol or alcohol at 90. Tar Dab with fresh butter, rub in turpentine then wash immediately. Wax Scrape away, then run a hot iron between two sheets of absorbent paper. Then rub in cotton with turpentine or methyl alcohol. Chewing gum Rub in nail polish remover and wipe with a clean rag. Mold Cotton and white linen should be placed in a solution of 5 parts water, one bleach and a spoon of vinegar, then washed immediately. For other white fabrics, use hydrogen peroxide at 10 volumes and wash immediately. Lipstick Dab with ether on wool or cotton. Use tricloroetilene for silk. Nail polish Place a sheet of absorbent paper on the side of the stain, wet it with nail polish remover, shifting the garment as the sheet gradually changes colour. Grass Dab with a wad of cotton soaked in methyl alcohol. Instructions for installation and use 14

18 Understanding the control panel Here I m in command Making the right choice is important. And it s easy. D F E H I Programme selector knob and programmed start Use this knob to select the wash programme. Turn this knob clockwise only. To select a programme, you should turn the knob so that the symbol/number of the desired programme is in line with the pointer on the knob. Now press on/off button G (position I), pilot lamp H will start flashing. After 5", the setting will be accepted, pilot lamp H will stop flashing (staying lit) and the wash cycle will begin. Should you wish to interrupt the programme in progress or set a new one, select one of the symbols (Stop/Reset) and wait 5" : when the cancellation has been accepted, pilot lamp H flashes, and you can then turn the appliance off. You can use this knob to delay the appliance's operation. Select one of the four delay time positions, press the on/off button G (position I) and wait 5". The setting has now been accepted (pilot lamp H stays lit) and you can select the programme you desire. Pilot lamp H has a particular flashing motion (2" on and 4" off) to indicate that a delayed start has been set. During this phase, you can open the appliance door and change the washing load, should you wish to do so. After the wash cycle has been set and accepted by the washing machine, turning the knob will have no effect (except for when it is on position Stop/Reset). C Temperature control knob It is used to set the wash temperature in the recommended programme table on pag. 16. It also allows you to reduce the temperature recommended for the selected programme, and even to set a cold wash cycle ( ). Detergent dispenser It is divided into three compartments: 1. Detergent for pre-wash; 2. Detergent for the main cycle wash; 3. Fabric conditioner. The washing machine is equipped with an extra compartment 4 (provided as an accessory) for the bleach, to be inserted in compartment 1. Easy iron This function allows your washing to come out of the machine without creases, making it much easier to iron. You can use it with programmes 3-4 (Cotton), 5-6 (Synthetics) and 8-9 (Delicates). Press this button in programmes and the wash cycle will come to a stop on symbol. G You can complete it by pressing button D again. Important: this function should not be used when button F (Stain removal) has been pressed. Slow spin Use this button to reduce the spinning speed from 1000 to 500 rpm for the cotton programmes and from 850 to 500 rpm for the synthetic fabrics programmes. Stain removal (see page 19) Thanks to this command, the washing machine will carry out a more intensive wash that optimises the effectiveness of the liquid additives, thus allowing more resistant stains to be removed. When you press the stain removal button, you cannot activate the pre-wash. On-off When button G is pressed, the washing machine is switched on, when it is not the machine is switched off. Turning the appliance off does not cancel the selected programme. B A The door block lamp The safety lamp indicates that the washing machine door is locked to prevent it from being opened accidentally. To avoid any damages to lock mechanism, you must wait for the lamp to extinguish, before attempting to open the door which takes around three minutes The on-off lamp Lamp H flashes when the appliance is switched on and awaiting a programme to be set. A steady light means the appliance has accepted the selected programme. The detergent dispenser with the additional bleach compartment is here. 15 Instructions for installation and use

19 What are you washing today? A programme for all seasons Type of fabric and degree of soil COTTON Programme knob Temperature knob Detergent for wash Fabric softener Stain rem. button/ Bleach Length of the cycle (minutes) Exceptionally soiled whites (sheets, tablecloths, etc.) 1 90 C 165 Exceptionally soiled whites (sheets, tablecloths, etc.) 2 90 C Del./Trad. 145 Heavily soiled whites and fast colours 3 60 C Del./Trad. 130 Slightly soiled whites and delicate colours (shirts, jumpers, etc.) 4 40 C Del./Trad. 95 Description of wash cycle Prewash cycle, wash cycle at 90 C, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle at 90 C, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle at 60 C, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle at 40 C, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Rinse cycles/bleach Del./Trad. Rinse cycles, intermediate and final spin cycles Spin cycle Stop/Reset Draining and final spin cycle Interrupts/Cancels the selected programme SYNTHETICS Heavily soiled fast colour synthetics (baby linen, etc.) 5 60 C Delicate 100 Delicate colour synthetics (all types of slightly soiled garments) 6 40 C Delicate 70 Delicate colour synthetics (all types of slightly soiled garments) 7 30 C 30 Rinse cycles/bleach Fabric softener Spin cycle Stop/Reset Delicate Wash cycle at 60 C, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle Wash cycle at 40 C, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle Wash cycle at 30 C, rinse cycles and delicate spin cycle Rinse cycles, anti-crease or delicate spin cycel Rinse cycles with automatic introduction of softener, anti-crease or delicate spin cycle Draining and delicate spin cycle Interrupts/Cancels the selected programme DELICATES Hand wash 8 40 C 60 Particularly delicate garments and fabrics (curtains, silk, viscose, etc.) 9 30 C 50 Wash cycle at 40 C, rinse cycles and delicate spin cycle Wash cycle at 30 C, rinse cycles, anticrease or draining Rinse cycles Rinse cycles, anti-crease or draining Spin cycle Draining Stop/Reset Draining and delicate spin cycle Draining Interrupts/Cancels the selected programme PROGRAMMED START hour delay Start is delayed by hours Stop/Reset Interrupts/Cancels the selected programme Important: to cancel the wash programme you have just set, select one of the symbols (Stop/Reset) and wait for at least 5 seconds. The data found in the table is purely indicative, and can vary according to the quantity and type of washing, the water system temperature and the room temperature. Special programme Daily wash Your washer has a programme available for the washing of lightly soiled garments in a short amount of time. By setting programme 7 at a temperature of 30 C, you can wash different types of fabrics together (except for wool and silk), with a maximum load of 3 kg. This programmes allows you to save on both time and energy as it only lasts around 30 minutes. WE RECOMMEND THE USE LIQUID DETERGENT. Instructions for installation and use 16

20 Understanding labels Learn the meaning of these symbols and you will get better results, your garments will last longer resulting in an improved wash. All over Europe, garment labels contain messages expressed in small yet important symbols. Understanding them is very important if you want to get better results and treat your garments the way they deserve to be treated. These symbols are divided in five different categories and shapes: washing, bleaching, ironing, dry cleaning and drying. Useful tips Turn shirts inside out to get better results and make them last longer. Always empty pockets of their contents. Look at the label: it will always give you useful advice. When loading your washing, try to have a mixture of large to small items. Make sure you select the right temperature! Consult and learn the symbols in this table: they will help you obtain a better wash, treat your clothes properly, and get a better performance out of your washing machine. Wash Bleaching Ironing Dry cleaning Drying Strong action Delicate action High Temp. Low Temperat. cl A Wash at 95 C Bleaching only in cold water Hot iron at max 200 C Dry clean with any solvent Machine dryable P Wash at 60 C Do not bleach Medium hot ironing at max 150 C Dry clean only with perchloride, benzine av., pure alcohol, R111 and R113 Do not machine dry F Wash at 40 C Iron at max 110 C Dry clean with av. benzine, pure alcohol and R113 Spread to dry Wash at 30 C Not ironable Do not dry clean Hang to dry without spin drying Hand wash Dry on clothes hanger Not washable in water 17 Instructions for installation and use

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 X user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691279

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 X user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691279 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 108 X. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 108 X in the user

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691280

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691280 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 108 XS. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 108 XS in the

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 118 D. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 118 D in the user

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 95 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691362

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 95 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691362 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AB 95. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AB 95 in the user manual

Detaylı

Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu. Washing machine Instructions for installation and use

Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu. Washing machine Instructions for installation and use M ARGHERITA MÇamaþýr Makinesý Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR GB Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 103 M user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 103 M user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AB 103 M. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AB 103 M in the user

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AVXD 10 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761841

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AVXD 10 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761841 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AML 119 user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AML 119 user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AML 119. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AML 119 in the user

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT ARXL 85

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT ARXL 85 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AV 102 X user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AV 102 X user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AV 102 X. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AV 102 X in the user

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr AT-146 Halý Yýkama Makinesi 1800W www.sunny.com.tr HALI YIKAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Hava Debisi : 45 L/sn Ağırlığı : 8 kg Motor Gücü : 1900 Watt Max Gerilim / Frekans : 220 V 50 Hz Emiş Gücü : 1900 mm H

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler XWA 81052 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler XWA 81052 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Bakým ve özen, 4

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWE 91272 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWE 91272 S Instructions for use WASHING MACHINE English, 1 Türkçe, 13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

EWG W... EN WASHING MACHINE USER MANUAL 2 29 INSTRUCCIONES TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 57

EWG W... EN WASHING MACHINE USER MANUAL 2 29 INSTRUCCIONES TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 57 EWG 147540 W...... EN WASHING MACHINE USER MANUAL 2 ES LAVADORA MANUAL DE 29 INSTRUCCIONES TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 57 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

EWF 1476 GDW. EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 27

EWF 1476 GDW. EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 27 EWF 1476 GDW EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 27 2 CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION...3 2. SAFETY INSTRUCTIONS...4 3. PRODUCT DESCRIPTION... 5 4. CONTROL PANEL... 6

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 923

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 923 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı