HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR?"

Transkript

1 SERAMİK NEDİR? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek sõcaklõkta pişirilmiş toprak demektir. Seramiğin tarihi, uygarlõk tarihi kadar eskidir. ilk seramiğin Milattan Önce 6000 yõlõnda Anadolu da üretildiği bilinmektedir. Çatalhöyük teki kazõlarda elde edilen seramik parçalarõ, aradan geçen 8000 yõl boyunca bozulmadan, günümüze ulaşmõştõr.bugün arkeologlar için, insanlõk tarihi ile ilgili bilgilerin en önemli kaynaklarõ da, seramik buluntularõdõr. Binlerce asõr bozulmadan günümüze gelen seramikler üzerindeki yazõ, resim ve semboller sayesinde, geçmiş uygarlõklarõn yaşam tarzlarõ ve kültürleri hakkõnda bilgi edinmek mümkün olmaktadõr. Hitit, Lidya, Frigya, Urartu ve Roma uygarlõklarõnõn şifreleri, büyük ölçüde seramikler sayesinde çözülmektedir. Bilim adamlarõ, bu çok eski uygarlõklardan günümüze kadar bozulmadan gelen seramikleri inceleyerek, tarihin sõrlarõnõ çözmektedir. Bugün ise seramik, binalarõn iç ve dõş yüzeylerinin, zeminlerinin kaplanmasõnda kullanõlan önemli bir dekorasyon ürünüdür. Doğadan elde edilen kil, kaolen, kuvars ve feldspat maddelerinin belirli oranlarda karştõrõlmasõyla elde edilir. Bu maddeler hamur haline getirilerek preslenir ve 1100 derecenin üzerinde yüksek sõcaklõkta fõrõnlanõr. Seramiklerin ön yüzü genellikle sõr dediğimiz koruyucu bir tabaka ile kaplanõr. Seramik, doğadan, doğal yollarla elde edilen maddelerden yapõldõğõ için sağlõklõdõr. Seramik, ekolojik (çevreye zarar vermeyen) bir üründür. HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR? Duvarlara duvar seramiği döşenir, Zeminlerde ise yer seramiği kullanõlõr.( Yerkarolarõ iç ve dõş mekanlarõn duvarlarõnda kullanõlabilir.) Dõş cepheler için ise diğer iki cins seramiğe göre dona daha dayanõklõ porselen karo veya granit seramik kullanõlõr. PORSELEN KARO VE GRANİT SERAMİK NEDİR? Diğer iki türden kolayca ayõrt edilebilir. Pişirme işlemi sõrasõnda hamuruna katõlan çeşitli renkli tanecikler nedeniyle doğal taşlara benzer. Diğer iki seramik türüne göre daha dayanõklõdõr. Bu yüzden, daha çok dõş mekanlarda kullanõlõr. Apartman, iş merkezi ve çarşõlarõn iç ve dõş mekanlarõ için en uygun döşeme malzemesidir. Bünyelerine su emmezler. Karo porselenler talebe göre mat veya parlatõlmõş olarak tüketiciye sunulur. Parlak porselen karolar, mat karolarõn taşlanmasõ sonucunda elde edilir. Parlatma işlemi, karonun üst yüzeyinde, fõrõnlama aşamasõnda oluşan, çok sert tabakanõn bir kõsmõnõn yok olmasõna neden olur. Yüksek teknik özellikler korunmasõna rağmen, parlak yüzeyin aşõnma dayanõmõ ve dolayõsõyla lekelenmeye dayanõmõ mat yüzeylere göre biraz daha düşüktür. Ancak estetik

2 kalitesi ve renk çeşitliliği nedeniyle tercih edilir. Parlak porselenlerde lekelenme durumunda, lekenin kalõcõ olmamasõ için, hiç beklemeden leke çõkarõcõ malzemelerle karo yüzeyinin temizlenmesi gerekir. Asit ve bazlara karşõ duyarlõdõr. Donmaya karşõ çok dirençlidirler. Kayma riskine karşõ kullanõlabilecek en uygun malzemedir. Güneş õşõğõ veya yapay aydõnlatma ile yayõlan õşõktan etkilenmez. Ayrõca sõrlõ porselen karo ve sõrsõz porselen karo olmak üzere porselen karolar kendi içinde ikiye ayrõlõr. Granit Seramik karolar, sağlamlõkla estetiği bir arada buluşturan, seramik teknolojisinin en son ürünüdür. Saf hammaddelerin yüksek basõnçlarda kalõplanmasõ ve fõrõnlarda yüksek sõcaklõklarda pişirilmesi yolu ile elde edildiklerinden dolayõ kõrõlma, ezilme ve aşõnmaya karşõ çok dayanõklõdõrlar.günden güne gelişen dekorlama teknikleri sayesinde doğal granit ve mermerin güzelliğini yakalamõş ve böylelikle hem yüksek teknik özelliklere ve hem de estetiğe bir arada sahip olmuşlardõr.granit Seramikler her türlü hava şartlarõna dayanõklõlõğõ, kõr tutmamasõ, rengini ve parlaklõğõnõ kaybetmemesi, bakõm gerektirmemesi ve çok uzun ömürlü olmasõ gibi özellikleri nedeniyle bina dõş cephe kaplamalar için de ideal bir malzemedir.granit seramiklerin ürünlerinde kabul edilebilir derecede bir renk ton farkõ oluşabilir.ancak bu fark genel kabul görmüş sõnõrlarõ aşarsa bu karolar birinci sõnõf kutusunda bulunmamalõdõr. Standart örneğinden sapma derecesine göre ürünler ikinci sõnõf ve defoluya ayrõlmaktadõr.ancak bazõ ürünlerde tasarõm gereği ton farkõ özellikle oluşturulmaktadõr.rustik serisi ürünlerde ise yine ürün özelliğinden dolayõ tonalitede dalgalanma diğer seramiklere göre daha geniştir. Seramik memnuniyeti iki koşula bağlõdõr: Uygun seramik seçimine,uygun biçimde döşenmesine, Bu iki koşul yerine getirildiği takdirde, seramik hem uzun yõllar kullanõlõr, hem de sağlõklõ bir ortamda yaşamanõza yardõmcõ olur. Uzman olmayan kişilerce döşenen seramikler, kõsa sürede hasara uğrayabilir. Bu durum, seramiğin değil, uygulama yapan kişinin kusurudur. Döşeme yapõlõrken, dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de seramik döşenecek yüzeyin pürüzsüz ve düzgün olmasõdõr. Eğer, döşenecek yüzey pürüzlü ise döşeme öncesi giderilmeli ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Döşenecek yüzeyde eğrilik varsa, bu da döşeme öncesi mutlaka giderilmelidir. Döşemeye nereden başlanacağõ da önemli bir noktadõr. Başlangõç noktasõ,iyi seçilmediği takdirde, duvar dipleri ve kapõ ağõzlarõnda göze hoş görünmeyen şekil bozukluklarõ olur. Döşemede kullanõlacak harç malzemesinin seçimi de önemlidir. Uygun harç malzemesi seçilmeli ve kataloglarda belirtilen oranlarda karõştõrõlarak kullanõlmalõdõr. Döşenen

3 seramiklerin yerine oturmasõ için belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu süre mevsime, hava durumuna ve bulunulan bölgeye göre değişir. Genellikle saattir. Bu süre geçmeden döşenen seramiklerin üzerine basõlmamasõ ve ağõrlõk konulmamasõ gerekir. Aksi halde, iyi yapõşmayan seramikler yerinden oynar. Seramik yer karolarõ arasõnda döşeme boşluğu olarak 3 milimetre bõrakõlmasõ önerilmektedir. Duvar karolarõ için derz aralõklarõ 2 milimetre ve rektifiye karolarõn 1 milimetre derz aralõğõ ile döşenmesi gerekmektedir. Daha fazla açõklõk görünümü çirkinleştirir. Açõklõk yer karosu için 3 milimetre, duvar karosu için 2 milimetre ve rektifiye karolar için 1 milimetreden daha az olursa, seramik uçlarõ birbirine sürtünerek, kenarlarda kõrõlmalar oluşur. Karo seramik yapõştõrõcõsõnõn seçimine etki eden faktörler; Satõn aldõğõmõz seramiğin döşenmesinin sorunsuz olmasõ için aşağõdaki bilgilere ihtiyaç vardõr: Seramiğin cinsi ve ebadõ (Porselen, duvar seramiği vs) Kullanõm yeri (Konut, işyeri, havuz, dõş cephe vs) Yapõştõrma yüzeyi ( sõvalõ yüzey, alçõ esaslõ yüzey, ahşap, beton vs) Ülkemizde ve dünyada son yõllarda artan kullanõm, uygulama yeri ve seramik çeşitliliğine göre uygun yapõştõrõcõ seçimi önem kazanmõştõr. Bu nedenle yukarõda adõ geçen kullanõm alanlarõnõn doğru tespiti ile uygun yapõştõrõcõ seçimi ile uzun yõllar sorunsuz bir döşeme sağlanabilir. Kalibre ve Renk Tonu Nedir? Kalibre Seramik yer ve porselen yer karolarõ teknik özellikleri açõsõndan daha çok mukavemet yani yük taşõma özelliği gerektirdiğinden karolarõn bünyesindeki gözeneklilik miktarõnõn azaltõlmasõ gerekir, bu ise reçete ve yüksek pişirim sõcaklõğõ yoluyla fõrõnlama sürecinde karo ebatlarõnõn küçültülmesi ile sağlanõr. Fõrõnlama sürecinde karolarõn küçülmesi ham ebatlarõna göre yaklaşõk %7 dolaylarõndadõr, küçülme fõrõn çõkõşõ ölçümlerde ebada bağlõ olarak değişkenlik göstermekte ebat farklõlõğõ milimetre cinsinden ufak ebatlarda daha az, büyük ebatlarda daha fazla olmaktadõr. Fõrõn çõkõşõ karolar arasõ ebat farklõlõğõnõn azaltõlmasõ amacõyla paketleme makinelerinde her bir karo 4 kenar ve 2 merkez olmak üzere toplam 6 yerinden otomatik olarak ölçülür, verilen toleranslar doğrultusunda ebat sõnõşarõna ayrõlarak kutulanõr, bu ebat sõnõşarõ kalibre olarak adlandõrõlmaktadõr.

4 Özetle fõrõndan çõkan karolar daha dar milimetrelik ebat toleranslarõnda 2 yada 3 e ayrõlarak kutulanmakta, kalibre olarak işaretlenmektedir. Bu işlem bir elma bahçesinde üretilen elmalarõn ebatlarõna göre ayrõlmasõna benzetilebilir. Seramik karolar döşenmeye başlamadan önce kalibre numaralarõ kontrol edilmeli, tüm kutularõn kalibre numaralarõnõn aynõ olduğundan emin olunmalõdõr, farklõ olanlar varsa ayõrõp farklõ alanda kullanõlmalõdõr, aksi takdirde derz boşluklarõnda ciddi kaymalar oluşacaktõr. Renk tonu Renk tonu farklõlõğõ, farklõ zamanda yada aynõ anda üretilen karolarõn arasõnda oluşan rahatsõz edici görüntü farklõlõğõ, açõklõk-koyuluk farklõlõğõdõr. Renk tonu farklõlõğõ bulunan ürünler yan yana döşendiğinde dama tahtasõ görüntüsü verirler. Üretimde renk tonu farklõlõğõna özellikle doğadan alõnan hammaddelerdeki değişiklikler, sõr hazõrlama, fõrõnlama süreçleri neden olmaktadõr. Seramik üretici firmalarõ, partileri renk tonu numaralarõ ile ayõrmaktadõr, renk tonu farklõlõğõnõn önlenmesi için aynõ alana döşenecek karolarõn kutularõnõn aynõ renk tonu numarasõna sahip olmasõ gerekmektedir. Özetle aynõ mekana döşenecek karolarõ renk tonu numarasõnõn ve varsa kalibre numaralarõnõn aynõ olmasõ gereklidir. Bu ayõrõm, farklõ oda, kat, dilatasyon boşluklarõ gibi yapõlabilir, aksi takdirde ebat farklõlõklarõ ve renk tonu farklõlõklarõ oluşacaktõr. Bazõ ürünlerin baskõlarõ karodan karoya farklõlõk gösterebilir. Biliyoruz ki doğada hiçbir nesne birbirinin aynõsõ değildir.buradaki amaç doğayõ taklit etmek ve görsel bir güzellik yaratmaktõr.bu ürünler rastgele baskõ teknolojisiyle üretilmiştir. Seramikler nasõl temizlenir? Düzenli temizlik, seramik döşeli mekanlarõnõnõzõn her zaman ilk günkü ve güzel görünümlü kalmasõnõ sağlamanõn en kolay yoludur. Seramik temizliğinde, iri taneli deterjanlar kullanõlmamalõdõr.normal ev tipi deterjanlar kullanõlmalõdõr. Köpüksüz deterjanlarõn tercih edilmesi, temizleme sõrasõnda işinizi kolaylaştõrõr.çabuk silmenizi ve kurulamanõzõ sağlar. İyi bir sonuç almak için õslak olaral sildiğiniz yüzeyi durulamadan önce 5-10 dakika bekletin. Bez yardõmõyla yüzeyi õslatõnõz. İnatcõ kir ve lekeler için gerekli olursa naylon uçlu fõrça ile ovalayõnõz.

5 Titizlikle yüzeydeki kirleri ortamdan giderene kadar temiz su ile durulayõnõz. Granit seramik ürünlerinde leke problemi zaman zaman gündeme gelmektedir. Yapõştõrõcõ, derz malzemesi ve leke bõrakacak her türlü damlayan sõvõ, bekletmeden hemen temizlenmelidir. Mat ve parlak granit seramiklerde oluşan muhtelif lekeler için değişik temizleme malzemeleri önerilmektedir. Bu ürünlerdeki leke sorunu dünyadaki tüm granit seramik üreticilerinin ortak sorunudur. Hangi tür lekelerin hangi tür temizleme maddesi ile temizleneceği üretici firmalardan temin edilebilir, bazõ lekeler için leke temizleme malzemeleri : o Hayvansal Yağlar..Alkali (Sudkostik.Sodyumhidroksit) o Derz, Çimento Harcõ..Asit(Hidroklorik Asit, Sülfrik Asit) o Mürekkep..Asit(Hidroklorik Asit, Sülfrik Asit) o Pas Asit Boya. Solvent (tiner, O.Boyanõn kendi eriticisi) o Makine Yağlarõ..Solvent (Trikloraetilen)Sõvõ Deterjanlar o Bitkisel Yağlar...Sõvõ Deterjanlar (PH6,5-7,5) Alkali o Bira, Şarap,Kahve,Dondurma,Kola.Alkali, sõcak su( T>60 C)+Deterjanlar o Lastik İzi..Solvent (Aseton ve Diğer Organik Solventler) o Çõkmayan Kalem izi (Marker).Alkali, Solventler o Mum...Solvent (Tiner Terbentin) o Nikotin..Asit (Sülfrik Asit, Hidroklorik Asit) o Çay.. Hypo (Klorak) o Domates..Alkali ( Sodyum Hidroksit) o Metal İzi..Asit veya Alkali bazlõ deterjanlar o Günlük Temizlik. Normal Deterjan Temizlik maddesi ne olursa olsun, temizleme işlemi bitince su ile birkaç defa durulama yapõlmalõdõr. DEPOLAMA KURALLARI Genel kural olarak paletteki kutular, granitler dik duracak şekilde istiflenmelidir. Şantiyede de bu kurala uyulmalõdõr, aksi takdirde malzemede kõrõlma veya çatlamalar meydana gelebilir. Malzeme palet üzerinde değilse, düzgün satõh üzerinde 3 sõrayõ açmamalõdõr.bunu yanõsõra, kutularõn õslanmamasõ için önlemler alõnmalõdõr. Islak kutular ürün partilerinin karõşmasõ, alt engoptan dolayõ ürün yüzeyinde leke oluşmasõ malzeme zaiyatõ v.b, olumsuzluklara sebep olmaktadõr.

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

BANYO ÇÖZÜMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BANYO ÇÖZÜMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER BANYO ÇÖZÜMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ BANYOLARDA MEKAN KURGUSU GÜNÜMÜZÜN BANYOLARI EKONOMİK BANYO ÇÖZÜMLERİ İÇİN İPUÇLARI BANYO YENİLEMEDE ALIŞVERİŞ İÇİN İPUÇLARI EĞER KÜÇÜK BİR

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 HAZIRLAYAN FATİH KAYNAK GİRİŞ...1 1.Alçının Tanıtımı...1 2. İş Sağlığı ve Güvenliği...3 3. Alçı Sıvada Kullanılan Sarf Malzemesi ve Yardımcı

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli Okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli Okuyucular, Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 598 MART 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

SEKTÖREL TEHLİKELİ ATIK REHBERLERİ

SEKTÖREL TEHLİKELİ ATIK REHBERLERİ !! SEKTÖREL TEHLİKELİ SEKTÖREL TEHLİKELİ ATIK REHBERLERİ ATIK REHBERLERİ BEYAZ EŞYA SANAYİ DEMİR DÖKÜM SANAYİ Tübitak Tübitak 107G126 107G126 TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI İLE İLE Çevre Yönetimi

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bina içi atık su tesisatının bölümlerini, döşenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenecek, standartlara uygun olarak boruların çaplarını hesaplayabilecek ve

Detaylı

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MART 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayollarõ Genel Müdürlüğü Sayõ : B.09.1.TCK.0.12.03-668/03

Detaylı

Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri. Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi

Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri. Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi Kontroller Alt zemin DIN 18365'te açıklandığı şekilde kuru, engebesiz ve temiz tutulmalıdır. Alt zemin

Detaylı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı

Propert ten ipuc. lari: A'dan Z'ye Teknik Terimler. KENDİN YAP Sözlüğü. Nur im

Propert ten ipuc. lari: A'dan Z'ye Teknik Terimler. KENDİN YAP Sözlüğü. Nur im Propert ten ipuc lari: A'dan Z'ye Teknik Terimler KENDİN YAP Sözlüğü Nur im A Açık zaman Malzemenin uygulanması ile malzemenin kabuk tutması arasındaki zaman dilimi ile ilgili bir ürün özelliğidir (işlenebilirlik

Detaylı

HAVA ŞARTLARINA KARŞI YAPI YALITIM KILAVUZU

HAVA ŞARTLARINA KARŞI YAPI YALITIM KILAVUZU HAVA ŞARTLARINA KARŞI YAPI YALITIM KILAVUZU Buradaki bilgiler iyi niyet çerçevesinde doğruluğuna inanılarak verilmiştir.ürünlerimizin kullanım koşulları ve uygulama yöntemleri kontrolümüz dışında olduğundan,

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI 2 ÖNSÖZ...3 SKİMMERLİ SİSTEM NEDİR? (ÇELİK/PANEL)...4 SKİMMERLİ YÜZME HAVUZLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!...4 FİLTRASYON SİSTEMİ NEDİR? NE İŞE YARAR?...4 FİLTREMİZİN

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı

Profesyonel Leke Çıkarma Teknikleri

Profesyonel Leke Çıkarma Teknikleri Profesyonel Leke Çıkarma Teknikleri ELBİSELERİN TEMİZLİK VE BAKIMI PROFESYONEL ELBİSE TEMİZLİĞİ NEDİR? Elbiselerinizi temizletmek üzere bize getirip teslim edersiniz. Daha sonra elbisenizi yeni gibi alırsınız.

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ 1 7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ a) Bağlayıcı maddeler (Çimento, alçı, kireç) b) Taşlar c) Metaller d) Harç ve beton e) Toprak Malzemeler f) Ahşap g) Organik polimerler 7.1. Taşlar Yerkabuğunu oluşturan sert

Detaylı

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr BALCIOĞLU Bugün Plywood ürün grubunun üretiminde dünyada söz sahibi olan Rusya, Finlandiya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Çin ve daha birçok ülke ile Balko Plywood Ürün Standardı altında dünyanın hemen

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ Wallmerk 2007 yılında kurulan Wallmerk Yapı Kimyasalları; Türkiye de stratejik önemi olan ve en önemli endüstriyel

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı