Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5 Kontrol paneli, 4 Iþýklý göstergeler, 5 Çalýþtýrma ve programlar, 6 Programýn baþlatýlmasý, 6 Program tablosu, 6 AVL 85 Kiþisel ayarlar, 7 Sýcaklýk ayarý, 7 Sýkma hýzý ayarý, 7 Fonksiyonlar, 7 Deterjanlar ve çamaþýr, 8 Deterjan bölmesi, 8 Çamaþýrýn hazýrlanmasý, 8 Özel çamaþýrlar, 8 Woolmark Platinum Care (Kaþmir platinum), 8 Önlem ve tavsiyeler, 9 Genel güvenlik, 9 Elden çýkartma, 9 Tasarruf ve çevrenin korunmasý, 9 Bakým ve temizlik, 10 Su ve elektrik baðlantýsýný kesiniz, 10 Çamaþýr makinesin temizliði, 10 Deterjan bölmesinin temizliði, 10 Kapak ve tambur bakýmý, 10 Pompa temizliði, 10 Su giriþ hortumunun kontrolü, 10 Sorunlar ve çözümleri, 11 Servis, 12 Yetkili Servisi ni aramadan önce, 12 1

2 Montaj! Bu kullanma kýlavuzunun saklanmasý daha sonradan da okunup faydalý olabilmesi açýsýndan önemlidir. Çamaþýr makinesinin nakli durumunda da, yeni sahibinin faydalanabilmesi için bu kýlavuz makine ile beraber saklanmalýdýr.! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve güvenlik hakkýnda önemli bilgiler yeralmaktadýr. Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Ambalajdan çýkartýlmasý 1. Çamaþýr makinesinin ambalajdan çýkartýlmasý 2. Çamaþýr makinesinin taþýma esnasýnda hasar görmemiþ olduðunu kontrol ediniz. Hasar görmüþ ise monte etmeyiniz ve yetkili satýcýyla temas kurunuz. 3. Taþýma esnasýnda güvenliði saðlayan üç adet koruma vidasýný sökünüz ve üst kýsýmdaki plastik separatörü çýkartýnýz (resime bkz.). 4. Delikleri ambalajda bulacaðýnýz plastik kapaklarla kapayýnýz. 5. Tüm parçalarý muhafaza ediniz: çamaþýr makinesinin nakli gerektiði takdirde takýlmalarý gerekmektedir.! Ambalajlar çocuklar için oyuncak deðildir. Yerleþtirilmesi 1. Çamaþýr makinesini düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz, duvar veya mobilyalara dayamayýnýz. 2. Yerleþtirilecek zemin tam düz deðilse çamaþýr makinesinin vidalý ön ayaklarýný sýkarak veya gevþeterek dengeyi saðlayýnýz (resime bkz.); eðim açýsý 2 den fazla olmamalýdýr. Saðlýklý yerleþtirme, çamaþýr makinesine saðlam bir duruþ kazandýracaðý gibi, çalýþmasý esnasýndaki sarsýntý, gürültü ve hareketlilikleri de önleyecektir. Zeminde halý olmasý halinde, ayak ayarýný makinenin altýnda havalandýrma olabilecek þekilde yapýnýz. Su ve elektrik baðlantýsý Su giriþ hortumunun takýlmasý 1. Hortumu, 3/4 ölçülerinde vidalý bir gaz baþlýðý kullanmak suretiyle, makinenin ambalajýnda bulunan filtre ve contayý da ilave ederek, hortumun musluða sabit bir þekilde tesbit edildiðinden emin olarak takýnýz. C harfiyle iþaretlenmiþ olan su hortumunun soðuk su musluðuna, H harfiyle iþaretlenmiþ olanýn da sýcak su musluðuna takýlmasý gerekmektedir. Her iki hortum da, makineyle beraber teslim edilen Y þeklindeki öok baþlý ara ünite kullanýlmak suretiyle soðuk su musluðuna takýlabilir (resime bkz.). Baðlantýyý yapmadan önce, suyu berraklaþana kadar akýtýnýz. Uyarý: Filtreleri düzenli olarak, suyun altýna tutarak temizleyiniz. 2.Su giriþ hortumunu çamaþýr makinesinin arka kýsmýnda üst sað köþedeki su giriþine takýnýz (resime bkz.). 3. Hortumda katlanma ve ezilme olmamasýna dikkat ediniz.! Musluðun su basýncýnýn teknik veriler tablosunda belirtildiði gibi olmasý gerekir (yan sayfaya bkz.).! Su giriþ hortumunun boyu yetersiz ise Ariston Yetkili Servisi ne baþvurunuz. 2

3 Boþaltma hortumunun takýlmasý cm Boþaltma hortumunu, katlanmasýný önleyerek, yerden 65 ile 100 cm yükseklik arasýndaki bir duvar tahliyesine takýnýz; veya, ambalajda bulacaðýnýz plastik yönlendiriciyi kullanarak, bir küvet veya lavabo kenarýna asýnýz (resime bkz.). Boþaltma hortumunun serbest ucunun suya girmemesi gerekir.! Boþaltma hortumu için uzatma kullanýlmamasý tavsiye olunur; bu mümkün deðilse, uzatma hortumunun çapýnýn ayný olmasý ve 150 cm. den uzun olmamasý gerekir.! Uzatma kablosu ve çoklu prizler kullanmayýnýz.! Kablonun ezilmemesi ve katlanmamasý gerekir.! Su giriþ kablosu yalnýzca Ariston Yetkili Servis teknisyenler tarafýndan deðiþtirilmelidir. Dikkat! Bu þartlara uyulmamasý halinde firma hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ýlk yýkama Montajdan sonra, çamaþýr koymaksýzýn ve ön yýkama programýný uygulamaksýzýn, deterjanla 90ºC programýnda yýkama yapýnýz. Teknik bilgiler Model AVL 85 Montaj Taným Programlar Deterjanlar Elektrik baðlantýsý Fiþi prize takmadan önce aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz: prizin topraklý ve standartlara uygun olmasýna; prizin, makinenin teknik veriler tablosunda belirtilen, azami gücünü taþýyabilecek olmasýna (yandaki tabloya bkz.); priz hattýnýn akým ve voltajýnýn, teknik veriler tablosunda belirtilen deðerlere uygun olmasýna (yandaki tabloya bkz.); prizin çamaþýr makinesinin fiþiyle uyumlu olmasýna. Aksi takdirde prizi uyumlu olaný ile deðiþtiriniz.! Çamaþýr makinesi, muhafazalý olsa bile açýk alanda monte edilemez, rüzgara ve yaðmura maruz kalmasý çok tehlikelidir. Ölçüler Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Sýkma hýzý IEC456 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý geniþlik 59,5 cm yükseklik 85 cm derinlik 52,5 cm 1-5 kg gerilim 220/230 Volt 50 Hz azami güç 1850 W max. su basýncý 1 MPa (10 bar) min. su basýncý 0,05 MPa (0,5 bar) tambur kapasitesi 46 litre maksimum dakikada 800 devire kadar program 3; 60 C sýcaklýkta; 5 kg çamaþýrla. Bu makina aþaðýda belirtilen AB normlarýna uygundur: - 19/02/73 tarihli 73/23/CEE (Düþük voltaj) ve daha sonra yapýlan düzenlemeler - 03/05/89 tarihli 89/336/CEE (Elektromanyetik Uyum) ve daha sonra yapýlan düzenlemeler Önlemler Bakým Arýzalar! Monte edilen çamaþýr makinesinin fiþinin kolaylýkla eriþilebilir olmasý gerekir. TS 2004 EN Servis 3

4 Çamaþýr makinesini tanýyalým Kontrol paneli Kolay kullaným kartý Iþýklý göstergeler FONKSÝYON tuþlarý AÇMA/KAPAMA tuþu AÇMA-KAPAMA/KAPI KÝLÝDÝ göstergesi Deterjan Bölmesi PROGRAM düðmesi BAÞLAT/TEKRAR BAÞLAT tuþu SIKMA HIZI AYAR düðmesi SICAKLIK AYAR düðmesi Deterjan ve diðer katký maddeleri için Deterjan Bölmesi (bkz. sayfa 8). Programlar konusundaki önemli hususlarýn daima el altýnda olmasý ve okunabilmesi için Kolay Kullaným Kartý: gri ucun çekilmesi ile açýlýr. Iþýklý göstergeler: yýkama programýnýn aþamalarýný gösterir. Zaman ayarý programlandý ise, yani gecikmeli program baþlangýcý ayarlanmýþ ise, programýn baþlamasý için kalan süreyi gösterir (bkz. sayfa 5). SIKMA HIZI AYAR düðmesi: sýkma hýzýný ayarlamak için veya sýkma iþlemini iptal etmek için kullanýlýr (bkz. sayfa. 7). FONKSÝYON tuþlarý: mevcut fonksiyonlardan birini seçmek için kullanýlýr. Seçilen fonksiyona ait tuþun ýþýðý yanar. SICAKLIK AYAR düðmesi: istenen yýkama sýcaklýðýný veya soðuk yýkamayý seçmek için kullanýlýr (bkz. sayfa. 7). Çamaþýr makinesini çalýþtýrýp, durdurmak için AÇMA/KAPAMA tuþu. Programlamak veya yanlýþ programlarý iptal için BAÞLAT/TEKRAR BAÞLAT tuþu. AÇMA-KAPAMA/KAPI KÝLÝDÝ göstergesi: çamaþýr makinesinin çalýþtýðýný ve kapaðýn açýlabilirliðini gösterir (bkz. sayfa. 5). Program seçmek için PROGRAM düðmesi. Düðme gömme tiptir: çýkartmak için, ortasýna hafifçe basýnýz. Program esnasýnda düðme sabit kalýr. 4

5 Iþýklý göstergeler Iþýklý göstergeler önemli bilgiler iletirler. Yýkama aþamalarýnýn izlenmesi: Yýkama programý esnasýnda ýþýklý göstergeler sýrayla yanarak o andaki yýkama aþamasýný gösterecektir. Zaman ayarý programlanmýþ: Zaman ayarý yani makinenin çalýmaya baþlama saatini erteleme devreye sokuldu ise (bkz. sayfa 7), gösterge yanacak ve çalýþma baþlangýcý için kalan süreyi gösterecektir: Süre geçtikçe, bu ýþýklý gösterge kalan süreyi göstermeye devam edecek ve ilgili ýþýk yanýp sönecektir. Süre sonunda, gösterge sönecek ve makine ayarlandýðý programda çalýþmaya baþlayacaktýr. Ön yýkama Yýkama Durulama Sýkma Not: su boþaltýlmasý esnasýnda sýkma göstergesi yanacaktýr. FONKSÝYON tuþlarý FONKSÝYON tuþlarý ayný zamanda ýþýklý göstergeye de sahiptirler. Herhangi bir fonksiyon seçildiðinde o tuþun göstergesi yanacaktýr. Seçilen fonksiyon ayarlanan programla uyumlu olmadýðý takdirde, fonksiyon göstergesi yanýp sönecek ancak fonksiyon devreye girmeyecektir. Daha önceden seçilmiþ olan fonksiyonla uyumsuz bir fonksiyon seçildiði takdirde son seçilen fonksiyon geçerli olacaktýr. Montaj Taným Programlar Deterjanlar Önlemler Bakým Arýzalar AÇMA-KAPAMA/KAPI KÝLÝDÝ göstergesi: Eðer gösterge sürekli yanýyorsa, kapak istenmeyen açýlmalara karþý kilitli demektir, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için kapýyý açmadan önce göstergenin yanýp sönmesini bekleyiniz.! AÇMA KAPAMA /KAPI KÝLÝDÝ göstergesinin, diðer göstergelerden en azýndan biri yanarken, hýzlý bir þekilde yanýp sönmesi bir arýza göstergesidir. Ariston Yetkili Servisi ni arayýnýz. Servis 5

6 Çalýþtýrma ve Programlar Programýn baþlatýlmasý 1. Çamaþýr makinesini düðmesine basarak açýnýz. Tüm göstergeler birkaç saniye süreyle yanacak ve sonra sönecektir, AÇMA-KAPAMA /KAPI KÝLÝDÝ göstergesi ise yanýp sönmeye baþlayacaktýr. 2. Çamaþýrý yerleþtirip, kapaðý kapatýnýz. 3. PROGRAM düðmesiyle istenen programý seçiniz. 4. Yýkama sýcaklýðýný seçiniz (bkz. sayfa. 7). 5. Sýkma hýzýný seçiniz (bkz. sayfa. 7). Program tablosu 6. Deterjan ve katký maddelerini koyunuz (bkz. sayfa 8). 7. BAÞLAT/TEKRAR BAÞLAT düðmesine basmak suretiyle programý çalýþtýrýnýz. Ýptal etmek için BAÞLAT/TEKRAR BAÞLAT düðmesine en az 2 saniye basýlý tutunuz. 8. Program bittiðinde AÇMA-KAPAMA/KAPI KÝLÝDÝ göstergesi yanýp sönerek kapaðýn açýlabilir olduðunu gösterecektir. Çamaþýrlarýnýzý çýkartýnýz ve tamburun kurumasý için kapaðý aralýk býrakýnýz. Çamaþýr makinesini düðmesine basarak kapatýnýz. Kumaþ ve lekenin tipi Pamuklular Aþýrý kirli beyazlar (çarþaf, masa örtüsü, vs.) Aþýrý kirli beyazlar (çarþaf, masa örtüsü, vs.) Çok kirli dayanýklý beyaz ve renkliler Çok kirli dayanýklý beyaz ve renkliler Az kirli beyazlar ve hassas renkliler (gömlekler, atletler, vs.) Sentetikler Çok kirli dayanýklý renkliler (bebek çamaþýrlarý) Dayanýklý renkliler (hafif kirli her tür iç çamaþýrý) Çok kirli dayanýklý renkliler (bebek çamaþýrlarý, vs.) Hassas renkliler (hafif kirli her tür iç çamaþýrlarý) Hassas renkliler (hafif kirli her tür iç çamaþýrlarý) Narinler Programlar Yýkama sýcaklýðý ön yýkama Deterjan yýkama Yumuþatýcý iþlem süresi (dakika) 1 90 C 137 Yýkama iþleminin tanýmý Ön yýkama, yýkama, durulamalar, sýkmalar 2 90 C 120 Yýkama, durulamalar, sýkmalar 3 60 C 105 Yýkama, durulamalar, sýkmalar 4 40 C 120 Yýkama, durulamalar, sýkmalar 5 40 C 72 Yýkama, durulamalar, sýkmalar 6 60 C C C C C 30 Yünlüler C 50 Çok hassas kumaþlar (perdeler, ipek, viskon, vs.) KISMÝ PROGRAMLAR C 45 Yýkama, durulamalar, kýrýþýk önleme veya hassas sýkma Yýkama, durulamalar, kýrýþýk önleme veya hassas sýkma Yýkama, durulamalar, kýrýþýk önleme veya hassas sýkma Yýkama, durulamalar, kýrýþýk önleme veya hassas sýkma Yýkama, durulamalar, veya hassas sýkma Yýkama, durulamalar, veya hassas sýkma Yýkama, durulamalar, kýrýþýk önleme veya boþaltma Durulama Durulamalar ve sýkma Hassas durulama Durulamalar, kýrýþýk önleme veya boþaltma Sýkma Boþaltma ve kuvvetli sýkma Hassas sýkma Su boþaltma Boþaltma ve kuvvetli sýkma Su boþaltma Notlar Kýrýþýk önleme iþlemi için: Kolay ütü fonksiyonuna bakýnýz, yan sayfada. Tabloda belirtilen veriler yaklaþýk deðerlerdir. Özel programlar 40º C'de A Sýnýfý yýkama: Çamaþýr makinesinin düþük sýcaklýklarda bile en iyi sonuçlarý elde ettiði özel bir yýkama programýdýr. (Diðer çamaþýr makinelerinde 60º C'de alacaðýnýz yýkama performansýný, program 4'ü 40º C'ye ayarladýðýnýzda elde edebilirsiniz; Bu program örneðin 60º C'de yýkamaya cesaret edemediðiniz renkli giysilerinizi 40º C'de ayný kalitede yýkamanýzý saðlar. Günlük yýkama 30' (sentetikler için program 9) az kirli çamaþýrlarý kýsa sürede yýkamak üzere hazýrlanmýþtýr: sadece 30 dakika sürer, böylece zaman ve enerji tasarrufu saðlar. Programýn (9), 30 C ye ayarlanmasýyla, azami 3 kg. olmak üzere çeþitli türdeki (yün ve ipek hariç) çamaþýrlarý yýkamak mümkündür. Sývý deterjan kullanýlmasý tavsiye olunur. 6

7 Kiþisel ayarlar Sýcaklýk ayarý Yýkama sýcaklýðýný SICAKLIK AYAR düðmesini çevirerek seçiniz (bkz sayfa 6 daki program tablosu). Sýcaklýk ayarý soðuk su ile yýkanacak seviyeye kadar düþürülebilir ( ). Sýkma hýzý ayarý Seçilen programýn SIKMA HIZI ayarý bu düðmenin ile yapýlýr. Programlar için öngörülen maksimum sýkma hýzlarý aþaðýdaki gibidir: Programlar Maksimum sýkma hýzý Pamuk 800 devir / dakika Sentetikler 800 devir / dakika Yün 600 devir / dakika Ýpek sýkma yapýlmaz Sikma hizi azaltilabilir veya isareti seçilerek devre disi birakilabilir. Makine, her program için öngörülenin üzerinde bir sikma hizini otomatik olarak devreye sokmayacaktir. Fonksiyonlar Çamaþýr makinesinde mevcut olan çeþitli fonksiyonlar arzu edilen temizlik ve beyazlýktaki yýkamalara olanak saðlar. Fonksiyonlarý devreye sokmak için: 1. aþaðýdaki tabloda gösterildiði üzere, istediðiniz fonksiyon tuþuna basýnýz; 2. seçilen tuþ üzerindeki göstergenin yanmasý fonksiyonun devreye alýndýðýný gösterir. Not: Tuþ göstergesinin hýzlý bir þekilde yanýp sönmesi seçilen fonksiyonun seçilmiþ olan programa uygun olmadýðýnýn iþaretidir. Montaj Taným Programlar Deterjanlar Fonksiyonlar Uygulama Kullaným için notlar Zaman ayarý Süper beyaz Makinenin çalýþmasýný 9 saate kadar geciktirir. A sýnýfý üstünde, mükemmel bir beyazlýk saðlar. Yýkamaya baþlama saatini erteleme özelliðini devreye sokmak için arzu ettiðiniz süreyi görünceye kadar düðmeye basýnýz. Düðmeye beþinci kez basýþýnýzda iþlem iptal olacaktýr. ÖNEMLÝ.: Baþlat / tekrar baþlat yani Start/Reset tuþuna bastýktan sonra istenirse zaman ayarý sadece geriye doðru azaltýlabilir. Hýzlý yýkama fonksiyonu bu fonksiyona uyumlu deðildir. Uyumlu olduðu programlar: Tümü 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Önlemler Bakým Kolay ütü Hýzlý yýkama Kumaþýn daha az kýrýþmasýný sa ðlar ve ütüyü kolaylaþtýrýr. Yýkama süresini takriben %30 kýsaltýr. Bu iþlem seçildiðinde, 6, 7, 8, 11 ve Hassas Durulama, çamaþýrýnýz suda bekletme (Kýrýþýk önleme) aþamasýnda kalacak ve Durulama aþamasýnýn göstergesi yanýp sönecektir: - iþlemi tamamlamak için BAÞLAT/TEKRAR BAÞLAT düðmesine basýnýz; - yalnýzca boþaltma yapmak istiyorsanýz düðmeyi bu pozisyona ayarlayýnýz ve BAÞLAT/TEKRAR BAÞLAT düðmesine basýnýz. Süper beyaz fonksiyonu bu fonksiyona uyumlu deðildir. 1, 2, 4, 9, 10, ve boþaltma haricinde tümü. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Arýzalar Servis 7

8 Deterjanlar ve çamaþýr Deterjan bölmesi Yýkamanýn iyi sonuç vermesi doðru miktarda deterjan kullanýlmasýna da baðlýdýr: aþýrý deterjan kullanarak daha temiz çamaþýrlar elde edilemeyeceði gibi makinenin aksamýna zarar verilir, çevre kirliliðine neden olunur Deterjan bölmesini açýnýz ve deterjan ile katký maddelerini aþaðýdaki þekilde koyunuz. Özel çamaþýrlar Perdeler: Katlayarak bir yastýk kýlýfý veya file içerisine yerleþtiriniz. Yarým dolumu geçmeksizin tek baþlarýna yýkayýnýz. Sýkmayý otomatik olarak devre dýþý býrakan 11 numaralý programý kullanýnýz. Mont ve anoraklar: Dolgu maddeleri kaz veya ördek tüyü ise çamaþýr makinesinde yýkanabilirler. Mont veya anoraklarý ters yüz ederek, azami 2-3 kg. olarak ve bir iki defa durulamak suretiyle, hassas sýkma kullanarak yýkayýnýz. Tenis ayakkabýlarý: Çamurunu temizleyiniz. Kot pantolon ve dayanýklý çamaþýrlarla birlikte yýkayabilirsiniz, ancak kesinlikle, beyazlarla beraber yýkamayýnýz. Yün: En iyi neticeyi elde edebilmek için, azami 1 kg. yýkanmalý ve özel deterjan kullanýlmalýdýr. hazne 1: ön yýkama için deterjan (toz) hazne 2: Yýkama için deterjan (toz veya sývý) Sývý deterjan, yalnýzca, makine çalýþtýrýlmadan konulabilir. hazne 3: Katký maddeleri (yumuþatýcý, vs.) Yumuþatýcý ýzgara seviyesini aþmamalýdýr. Çamaþýrýn hazýrlanmasý Çamaþýrlarý aþaðýdaki gibi ayýrýnýz: - kumaþ tipi / etiketteki iþaret - renkler: renkli çamaþýrlarý beyazlardan ayýrýnýz Ceplerini boþaltýn ve düðmeleri kontrol ediniz. Çamaþýrýn kuru aðýrlýðýný esas alan deðerlerin dýþýna çýkmayýnýz: Dayanýklý kumaþlar: max 5 kg Sentetik kumaþlar: max 2,5 kg Hassas kumaþlar: max 2 kg Yün: max 1 kg Çamaþýrlarýn aðýrlýðý nedir? 1 çarþaf gr. 1 yastýk kýlýfý gr. 1 masa örtüsü gr. 1 bornoz gr. 1 havlu gr. Woolmark Platinum Care (Kaþmir Platinum) Elde yýkama gibi hassas. Ariston, Woolmark Company tarafýndan da onaylanan Woolmark Platinum Care standardýný uygulamaya koymuþtur. Çamaþýr makinesinin üzerinde Woolmark Platinum Care sembolü varsa, etiketinde elde yýkayýnýz iþareti olan yün giysilerinizi mükemmel bir þekilde yýkayabilirsiniz (M.00221): Elde yýkayýnýz etiketli tüm çamaþýrlar için 10 numaralý programý kullanýnýz. 8

9 Önlem ve tavsiyeler! Çamaþýr makinesi uluslar arasý güvenlik standartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik açýsýndan önemli olup, dikkatlice okunmalýdýrlar. Genel güvenlik Bu cihaz profesyonel olmayan, ev tipi kullaným için dizayn edilmiþtir ve kullaným amacý deðiþtirilmemelidir. Çamaþýr makinesi yalnýzca yetiþkin kiþiler tarafýndan ve kullanma talimatýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Makineye yalýnayak, ýslak ya da nemli el ve ayakla dokunmayýnýz. Fiþi çýkarýrken, kablodan çekerek deðil, fiþi tutarak çýkartýnýz. Makine çalýþýrken deterjan bölmesini açmayýnýz. Boþaltma suyuna el sürmeyiniz, yüksek sýcaklýkda olabilir. Kapaðý, hiçbir þekilde zorlamayýnýz: istenmeyen açýlmalara karþý olan güvenlik mekanizmasý arýza yapabilir. Arýza halinde, kesinlikle mekanik aksama müdahale ederek tamire çalýþmayýnýz. Çocuklarýn çalýþýr vaziyetteki makineye yaklaþmalarýna engel olunuz. Çalýþma esnasýnda kapak ýsýnabilir. Taþýnmasý gerektiðinde, bu iþlemin, iki veya üç kiþi tarafýndan, azami dikkatle yapýlmasý gerekir. Kesinlikle tek baþýnýza yapmayýnýz, çünkü makine çok aðýrdýr. Çamaþýrlarý yerleþtirmeden önce, tamburun boþ olduðundan emin olunuz. Elden çýkartma Ambalaj malzemelerinin yok edilmesi: yerel talimatlara uyunuz, böylece ambalajlar tekrar kullanýlabilir. Eski çamaþýr makinesinin elden çýkarýlmasý: hurdaya çýkartýlmadan önce, elektrik kablosunun kesilip, çýkartýlmasý suretiyle faydalanýlamaz hale getiriniz. Tasarruf ve çevrenin korunmasý Teknoloji çevre hizmetinde Kapak camýndan az su görülüyorsa, bunun nedeni, yeni Ariston teknolojisi sayesinde az suyla azami temizliðe ulaþýlabilmesidir: çevre korunmasý için ulaþýlan mükemmel bir noktadýr. Deterjan, su, enerji ve zaman tasarrufu Kaynaklardan tasarruf saðlayabilmek için çamaþýr makinesini azami yükte çalýþtýrmak gerekir. Ýki yarým yerine bir tam yük uygulanmasý sayesinde %50 enerji tasarrufu saðlanýr. Ön yýkama sadece çok kirli çamaþýrlar için gereklidir. Ön yýkamanýn uygulanmamasý deterjan, zaman, su ve % 5 ile 15 arasýnda enerji tasarrufu saðlar. Çamaþýrlarý, makinede yýkamadan önce, suda býrakmak veya lekeler üzerinde leke çýkartýcý kullanmak, yüksek ýsýlarda yýkama gereðini ortadan kaldýrýr. 90 C yerine 60 C veya 60 C yerine 40 C lik bir program, %50 ye varan oranda enerji tasarrufu saðlar. Suyun sertlik derecesi, yýkanacak çamaþýrýn kirliliði ve miktarý gözönüne alýnarak ayarlanan deterjan dozajý, israfý önleyeceði gibi çevreyi de korur: deterjanlar, her ne kadar doðada çözülebilir olsalar da, doða yapýsýna zarar veren maddeler içerirler. Ayrýca, mümkün olduðunca, yumuþatýcýlardan kaçýnýnýz. Yýkamalar akþamüzeri geç saatler ile sabahýn ilk saatleri arasýnda yapýldýðý takdirde, enerji hatlarýnýn yükü azaltýlmýþ olur. Zaman ayarý özelliði (bkz. sayfa 7) yýkamalarý bu saatlere göre programlayabilmek açýsýndan çok yararlýdýr. Çamaþýrlar bir kurutucuda kurutulacaksa, yüksek devirli bir sýkma programý seçiniz. Yýkamada kullanýlan az miktardaki su, zaman kazandýrmanýn yaný sýra kurutma programýnda enerji israfýný önler. Montaj Taným Programlar Deterjanlar Önlemler Bakým Arýzalar Servis 9

10 Bakým ve temizlik Su ve elektrik baðlantýsýný kesiniz Su musluðunu her yýkamadan sonra kapatýnýz Böylece sistemin aþýnmasý önlenir ayrýca da su kaçaðý tehlikesi ortadan kalkar. Bakým ve temizlik iþlemleri esnasýnda çamaþýr makinesinin fiþini çekiniz. Pompa temizliði Çamaþýr makinesinin pompasý kendini temizleyen bir özelliðe sahip olup, ayrýca temizlik gerektirmez. Ancak, bazý küçük cisimler (madeni para, düðme) pompanýn alt kýsmýndaki koruyucu bölmeye düþebilirler.! Yýkama iþleminin bittiðinden emin olup, fiþi çekiniz. Çamaþýr makinesin temizliði Dýþ gövde ve plastik aksam ýlýk su ve sabunla ýslatýlmýþ bir bez vasýtasýyla temizlenebilir. Çözücü ve aþýndýrýcý maddeler kullanmayýnýz. Deterjan bölmesinin temizliði Pompa koruyucu bölgesine ulaþabilmek için: 1. Çamaþýr makinesinin alttaki ön panelini, bir tornavida vasýtasýyla, çýkartýnýz (resme bkz). 1 2 Bölmeyi kaldýrarak, dýþarýya doðru çekmek suretiyle çýkartýnýz (resime bkz.). Musluk altýnda yýkayýnýz, bu hazne temizliði için yeterli olup sýklýkla uygulanmalýdýr. 2. Kapaðý saatin aksi istikametine çevirerek çýkartýnýz (resme bkz.): bir miktar su gelmesi normaldir. Kapak ve tambur bakýmý Kötü kokularýn oluþmasýný engellemek için kapaðý daima aralýk býrakýnýz. 3. Ýçini dikkatlice temizleyiniz 4. Kapaðý takýnýz 5. Paneli takarken, tam yerleþtirmeden evvel, kancalarýn yuvalara gelip gelmediðini kontrol ediniz. Su giriþ hortumunun kontrolü Su giriþ hortumunu, en azýndan senede bir defa kontrol ediniz. Yarýk veya çatlaklar varsa deðiþtiriniz: yýkama esnasýndaki yüksek basýnçlar ani delinmelere yol açabilirler.! Kesinlikle daha önceden kullanýlmýþ hortum kullanmayýnýz. 10

11 Sorunlar ve çözümleri Çamaþýr makinesi çalýþmýyor olabilir. Servisi aramadan önce (bkz. sayfa 12), aþaðýdaki liste yardýmýyla kolayca çözümlenecek bir sorun olup olmadýðýna bakýnýz. Sorunlar: Çamaþýr makinesi çalýþmýyor. Yýkama iþlemi baþlamýyor. Çamaþýr makinesi su almýyor. Çamaþýr makinesi devamlý su alýp veriyor. Çamaþýr makinesi su boþaltmýyor veya sýkma yapmýyor. Çamaþýr makinesi sýkma esnasýnda aþýrý sarsýlýyor. Çamaþýr makinesi su kaçýrýyor. Ayný zamanda, AÇMA-KAPAMA/ KAPI KÝLÝDÝ göstergesi hýzlý bir þekilde yanýp söner en azýndan bir diðer göstergeyle birlikte. Aþýrý köpük oluþuyor. Muhtemel nedenler / Çözümler: Fiþ prize takýlý deðil veya tam temas etmiyor. Evde elektrik yok. Kapak iyi kapalý deðil. Düðmeye basýlmadý. BAÞLAT/TEKRAR BAÞLATdüðmesine basýlmadý. Su musluðu açýk deðil. Baþlangýç zamanýný erteleme programlanmýþ (zaman ayarý, bkz. sayfa 7). Su giriþ hortumu musluða takýlý deðil. Hortum bükülmüþ. Su musluðu açýk deðil. Evde su kesik. Basýnç yetersiz. BAÞLAT/TEKRAR BAÞLAT düðmesine basýlmadý. Boþaltma hortumu zeminden 65 ile 100 cm arasýnda yerleþtirilmemiþ (bkz. sayfa 3). Boþaltma hortumu suya girmiþ (bkz. sayfa 3). Duvardaki tahliyenin hava boþluðu yok. Bu kontrollerdan sonra olumlu sonuç alýnamazsa, musluðu kapatýp, çamaþýr makinesini durdurarak Ariston Yetkili Servisine haber veriniz. Oturduðunuz kat binanýn üst katlarýndaysa, sifon etkisi sebebiyle çamaþýr makinesi devamlý su alýp, veriyor olabilir. Bu sorunun çözümü için piyasada sifon önleyici valfler satýlmaktadýr. Program su boþaltmayý öngörmüyor: bazý programlarda su boþaltma iþlemini elle müdahale ederek baþlatmak gerekir (bkz. sayfa 6). Kolay ütü fonksiyonu devrede: program sürecini tamamlamak için BAÞLAT/TEKRAR BAÞLAT düðmesine basýnýz (bkz. sayfa 7). Boþaltma hortumu bükülmüþ (bkz. sayfa 3). Boþaltma kanalý týkalý. Çamaþýr makinesinin montajý esnasýnda nakliye braketleri çýkarýlmamýþ (bkz. sayfa 2). Çamaþýr makinesinin bulunduðu zemin düz deðil (bkz. sayfa 2). Çamaþýr makinesi mobilyalarla duvar arasýnda sýkýþmýþ (bkz. sayfa 2). Su giriþ hortumu tam sýkýlmamýþ ( bkz. sayfa 2). Deterjan bölmesi týkanmýþ (temizlemek için bkz. sayfa 10). Boþaltma hortumu iyi sabitlenmemiþ (bkz. sayfa 3). Teknik servisi arayýnýz; çünkü bir arýza söz konusudur. Deterjan çamaþýr makinesi için uygun deðil (deterjan kutusunda çamaþýr makinesi için veya benzer ibareler olmalýdýr). Aþýrý dozda deterjan kullanýlmýþ. Montaj Taným Programlar Deterjanlar Önlemler Bakým Arýzalar Servis 11

12 Servis Ariston Yetkili Servisi ni aramadan önce: Arýzayý kendiniz çözüp çözemeyeceðinize bakýnýz (bkz. sayfa 11); Programý tekrar baþlatarak, sorunun çözülüp çözülmediðini görünüz; Aksi takdirde, garanti belgesi ile verilen servis listesinde belirtilen telefon numaralarýndan size en yakýn yetkili servisi arayýnýz.! Kesinlikle, yetkili olmayan tamircilere müracaat etmeyiniz. Bildiriniz: arýza tipini; makinenin modelini (Mod.); seri numarasýný (S/N). Bu bilgiler, çamaþýr makinesinin arkasýndaki ürün plaketinde yeralmaktadýr.! Cihazýn kullaným ömrü on yýldýr. Servis 12

13 Instructions for use WASHING MACHINE English AVL 85 Contents Installation, Unpacking and levelling, 14 Electric and water connections, The first wash cycle, 15 Technical details, 15 Washing machine description, Control panel, 16 Leds, 17 Starting and Programmes, 18 Briefly: how to start a programme, 18 Programme table, 18 Personalisations, 19 Setting the temperature, 19 Setting the spin cycle, 19 Functions, 19 Detergents and laundry, 20 Detergent dispenser, 20 Preparing your laundry, 20 Special items, 20 Woolmark Platinum Care, 20 Precautions and advice, 21 General safety, 21 Disposal, 21 Saving energy and respecting the environment, 21 Care and maintenance, 22 Cutting off the water or electricity supply, 22 Cleaning your appliance, 22 Cleaning the detergent dispenser, 22 Caring for your appliance door and drum, 22 Cleaning the pump, 22 Checking the water inlet hose, 22 Troubleshooting, 23 Service, 24 Before calling for Assistance, 24 13

14 Installation! Keep this instruction manual in a safe place for future reference. Should the appliance be sold, transferred or moved, make sure the instruction manual accompanies the washing machine to inform the new owner as to its operation and features.! Read these instructions carefully: they contain vital information on installation, use and safety. Unpacking and levelling Unpacking 1. Unpack the washing machine. 2. Check whether the washing machine has been damaged during transport. If this is the case, do not install it and contact your retailer. 3. Remove the 3 protective screws and the rubber washer with the respective spacer, situated on the rear of the appliance (see figure). 4. Seal the gaps using the plastic plugs provided. 5. Keep all the parts: you will need them again if the washing machine needs to be moved to another location.! Packaging materials are not children's toys. Levelling 1. Install the washing machine on a flat sturdy floor, without resting it up against walls, furniture cabinets or other. 2. If the floor is not perfectly level, compensate for any unevenness by tightening or loosening the adjustable front feet (see figure); the angle of inclination, measured according to the worktop, must not exceed 2. Levelling your appliance correctly will provide it with stability and avoid any vibrations, noise and shifting during operation. If it is placed on a fitted or loose carpet, adjust the feet in such a way as to allow enough room for ventilation beneath the washing machine. Electric and water connections Connecting the water inlet hose 1. Connect the supply pipe to the water mains using a gas 3/4 attachment, fitting the rubber gasket and the filter supplied with the appliance and ensuring that they are fimly tightened to the taps. The water supply marked C must be connected to the cold water tap; the pipe marked H must be connected to the hot water tap. Both pipes may be connected to the cold water tap using the special Y connection with multiple attachments, supplied with the appliance (see figure). Before making the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear. Warning: clean the filters regularly by rinsing it under running water. 2. Connect the other end of the water inlet hose to the washing machine, screwing it onto the appliance's cold water inlet, situated on the top right-hand side on the rear of the appliance (see figure). 3. Make sure there are no kinks or bends in the hose.! The water pressure at the tap must be within the values indicated in the Technical details table (on the next page).! If the water inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised serviceman. 14

15 Connecting the drain hose cm Connect the drain hose, without bending it, to a draining duct or a wall drain situated between 65 and 100 cm from the floor; alternatively, place it over the edge of a basin, sink or tub, fastening the duct supplied to the tap (see figure). The free end of the hose should not be underwater.! We advise against the use of hose extensions; in case of absolute need, the extension must have the same diameter as the original hose and must not exceed 150 cm in length. Electric connection Before plugging the appliance into the mains socket, make sure that: the socket is earthed and in compliance with the applicable law; the socket is able to sustain the appliance's maximum power load indicated in the Technical details table (on the right); the supply voltage is included within the values i ndicated on the Technical details table (on the right); the socket is compatible with the washing machine's plug. If this is not the case, replace the socket or the plug.! The washing machine should not be installed in an outdoor environment, not even when the area is sheltered, because it may be very dangerous to leave it exposed to rain and thunderstorms.! When the washing machine is installed, the mains socket must be within easy reach.! Do not use extensions or multiple sockets.! The power supply cable must never be bent or dangerously compressed.! The power supply cable must only be replaced by an authorised serviceman. Warning! The company denies all liability if and when these norms are not respected. The first wash cycle Once the appliance has been installed, and before you use it for the first time, run a wash cycle with detergent and no laundry, setting the 90 C programme without a pre-wash cycle. Technical details Model AVL 85 Dimensions Capacity Electric connections Water connections Spin speed Control programmes according to IEC456 directive 59.5 cm wide 85 cm high 52.5 cm deep from 1 to 5 kg voltage 220/230 Volts 50 Hz maximum absorbed power 1850 W maximum pressure 1 MPa (10 bar) minimum pressure 0.05 MPa (0.5 bar) drum capacity 46 litres up to 800 rpm programme 3; temperature 60 C; run with a load of 5 kg. This appliance is compliant with the following European Community Directives: - 73/23/CEE of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent amendments - 89/336/CEE of 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent amendments TS 2004 EN Installation Description Programmes Detergents Precautions Care Troubleshooting Service 15

16 Washing machine description Control panel Programme key Leds FUNCTION Buttons START/STOP Button ON-OFF/DOOR LOCK l Led Detergent dispenser SPIN SPEED Knob START/RESET Button TEMPERATURE Knob PROGRAMME Knob Detergent dispenser: to add detergent and fabric softener (see page 20). Programme key: to consult a straightforward chart of the different programmes available: pull the grey tab outwards to open it. LEDS: to find out which wash cycle phase is under way. If the Delay Timer function has been set, the time left until the programme starts will be indicated (see page 17). SPIN SPEED knob: to set the spin speed or exclude the spin cycle completely (see page 19). FUNCTION buttons: to select the functions available. The button corresponding to the function selected will remain on. TEMPERATURE knob: to set the temperature or the cold wash cycle (see page 19). START/STOP button: to turn the washing machine on and off. START/RESET button: to start the programmes or cancel any incorrect settings. ON-OFF/DOOR LOCK Led: to find out whether the washing machine is on and if the appliance door can be opened (see page 17). PROGRAMME knob: to select the wash programmes. The retractable control knob: press the centre of the knob for it to pop out. The knob stays still during the cycle. 16

17 Leds The LEDS provide important information. This is what they can tell you: Delay set: If the Delay Timer function has been enabled (see page. 7), once you have started the programme, the LED corresponding to the delay set will begin to flash: As time passes, the remaining delay will be displayed, and the corresponding LED will flash: Once the set delay is complete, the flashing LED will turn off and the programme set will start. Cycle phase under way: During the wash cycle, the LEDs gradually illuminate on to indicate the cycle phase under way: Prewash Wash Rinse Spin cycle Note: during draining, the LED corresponding to the Spin cycle phase will be turned on. Function buttons The FUNCTION BUTTONS also act like LEDS. When a function is selected, the corresponding button is illuminated. If the function selected is incompatible with the programme set, the button will flash and the function will not be enabled. If you set a function that is incompatible with another function you selected previously, only the last one selected will be enabled. Installation Description Programmes Detergents Precautions Care ON-OFF/DOOR LOCK led: If this LED is on, the appliance door is locked to prevent it from being opened accidentally; to avoid any damages, wait for the LED to flash before you open the appliance door.! The rapid flashing of the ON-OFF/DOOR LOCK Led together with the flashing of at least one other LED indicates there is an abnormality. Call for Technical Assistance. Troubleshooting Service 17

18 Starting and Programmes Briefly: starting a programme 1. Switch the washing machine on by pressing button. All the LEDS will light up for a few seconds and the ON-OFF/DOOR LOCK Led will begin to flash. 2. Load your laundry into the washing machine and shut the appliance door. 3. Set the PROGRAMME knob to the programme required. 4. Set the wash temperature (see page 19). Programme table 5. Set the spin speed (see page 19). 6. Add the detergent and any fabric softener (see page 20). 7. Start he programme by pressing the START/RESET button. To cancel it, keep the START/RESET button pressed for at least 2 seconds. 8. When the programme is finished, the ON-OFF/ DOOR LOCK Led will flash to indicate that the appliance door can be opened. Take out your laundry and leave the appliance door ajar to allow the drum to dry thoroughly. Turn the washing machine off by pressing button. Type of fabric and degree of soil Cotton Extremely soiled whites (sheets, tablecloths, etc.) Extremely soiled whites (sheets, tablecloths, etc.) Heavily soiled whites and fast colours Heavily soiled whites and fast colours Slightly soiled whites and delicate colours (shirts, jumpers, etc.) Synthetics Heavily soiled fast colours (baby linen, etc.) Fast colours (all types of slightly soiled garments) Heavily soiled fast colours (baby linen, etc.) Delicate colours (all types of slightly soiled garments) Delicate colours (all types of slightly soiled garments) Delicate Programmes Wash temperat. Detergent Prewash Wash Fabric softener Cycle length (minutes) 1 90 C C C C C C C C C C 30 Wool C 50 Very delicate fabrics (curtains, silk, viscose, etc.) PARTIAL PROGRAMMES C 45 Description of wash cycle Pre-wash, wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, anti-crease or delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anti-crease or delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anti-crease or delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anti-crease or delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles and delicate spin cycl Wash cycle, rinse cycles and delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anti-crease or draining cycle Rinse Rinse cycles and spin cycle Delicate rinse cycle Rinse cycles, anti-crease or draining Spin cycle Draining and heavy duty spin cycle Delicate spin cycle Draining and delicate spin cycle Draining Draining Notes For the anti-crease function: see Easy iron, opposite page. The information contained in the table is purely indicative. Special programmes A wash performance The washing nachine has a special programme to allow you to obtain optimum results even at low temperatures. By setting programme 4 at a temperature of 40 C, the results you will obtain will be the same as you would normally obtain at 60 C thanks to the washing machine s action and the length of the wash cycle. Daily 30' (programme 9 for Synthetics) is designed to wash lightly soiled garments in a short amount of time: it only lasts 30 minutes and allows you to save on both time and energy. By setting this programme (9 at 30 C), you can wash different fabrics together (except for woollen and silk items), with a maximum load of 3 kg. We recommend the use of liquid detergent. 18

19 Personalisations Setting the temperature Turn the TEMPERATURE knob to set the wash temperature (see Programme table on page 18). The temperature can be lowered, or even set to a cold wash ( ). Setting the spin speed Turn the SPIN SPEED knob to set the spin speed for the programme selected. The maximum spin speeds for each programme are as follows: Programmes Maximum spin speed Cottone 800 rpm Synthetics 800 rpm Wool 600 rpm Silk no The spin speed can be lowered, or the spin cycle can be excluded altogether by selecting symbol. The washing machine will automatically prevent you from selecting a spin speed higher than the maximum speed for each programme. Functions To enable a function: 1. press the button corresponding to the desired function, according to the table below; 2. the function is enabled when the corresponding button is illuminated. Note: The rapid flashing of the button indicates that the corresponding function cannot be selected for the programme set. Installation Description Programmes Detergents Function Effect Comments Delay Timer Super Wash Easy iron Rapid Delays the start of the wash by up to 9 hours. Allows for an impeccable wash, visibly whiter than a standard Class A wash. This option reduces the amount of creasing on fabrics, making them easier to iron. Cuts the duration of the wash cycle by 30%. Press the button repeatedly until the LED corresponding to the desired delay is turned on. The fifth time the button is pressed, the function will be disabled. N.B.: Once you have pressed the Start/Reset button, the delay can only be decreased if you wish to modify it. This function is incompatible with the RAPID function. When this function is set, programmes 6, 7, 8, 11 and Delicate rinse will end with the laundry left to soak (Anti-crease) and the Rinse cycle phase LED will flash. - to conclude the cycle, press the START/RESET button; - to run the draining cycle alone, set the knob to the relative symbol and press the START/RESET button. This function is incompatible with the SUPER WASH function. Enabled with programmes: All 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. All programmes except for 1, 2, 4, 9, 10 and Draining. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Precautions Care Troubleshooting Service 19

20 Detergents and laundry Detergent dispenser Good washing results also depend on the correct dose of detergent: adding too much detergent won't necessarily make for a more efficient wash, and may in fact cause build up on the interior of your appliance and even pollute the environment Open up the detergent dispenser and pour in the detergent and fabric softener, as follows. Special items Curtains: fold curtains and place them in a pillow case or mesh bag. Wash them separately without exceeding half the appliance load. Use programme 11 which excludes the spin cycle automatically. Quilted coats and windbreakers: if they are padded with goose or duck down, they can be machine-washed. Turn the garments inside out and load a maximum of 2-3 kg, repeating the rinse cycle once or twice and using the delicate spin cycle. Trainers: remove any mud. They can be washed together with jeans and other tough garments, but not with whites. Wool: for best results, use a specific detergent, taking care not to exceed a load of 1 kg. compartment 1: Detergent for pre-wash (powder) compartment 2: Detergent for the wash cycle (powder or liquid) Liquid detergent should only be poured in immediately prior to the wash cycle start. compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.) The fabric softener should not overflow from the grid.! Do not use hand wash detergent because it may form too much foam. Preparing your laundry Divide your laundry according to: - the type of fabric/the symbol on the label. - the colours: separate coloured garments from whites. Empty all pockets and check for loose buttons. Do not exceed the weight limits stated below, which refer to the weight when dry: Sturdy fabrics: max 5 kg Synthetic fabrics: max 2.5 kg Delicate fabrics: max 2 kg Wool: max 1 kg How much does your laundry weigh? 1 sheet g 1 pillow case g 1 tablecloth g 1 bathrobe 900-1,200 g 1 towel g Woolmark Platinum Care As gentle as a hand wash. Ariston sets a new standard of superior performance that has been endorsed by The Woolmark Company with the prestigious Woolmark Platinum Care brand. Look for the Woolmark Platinum Care logo on the washing machine to ensure you can safely and effectively wash wool garments labelled as "hand wash" (M.00221): Set programme 10 for all "Hand wash" garments, using the appropriate detergent. 20

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre) OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115 (Elektrikli Ankastre) Deðerli Müþterimiz, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M XS Contents Introduction... Switching

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

FORNI ISTRUZIONI PER L USO

FORNI ISTRUZIONI PER L USO OVENS USER INSTRUCTIONS FIRIN KULLANMA KILAVUZU FORNI ISTRUZIONI PER L USO GB TR IT HOC04/6X HOC060/6B HOC060/6X HOC709/6BX HOC709/6X HCM906/6BPP CANDY HOOVER GROUP S.R.L. Via Privata Eden Fumagalli 47

Detaylı

LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400

LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400 LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400 Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual Tüketici Danışma Hattı 0850 333 27 62 1 1 B7 YS-1800 Modeli 2 C1 Turbo-2400 Modeli C3 C1 C3 T1 T6 T5 T3 T T2

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 DISHWASHER (500500 BASKET) INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL 2012 TLM 020 0046 ED. NO: 1 1 D w P: Güç girişi (power input)

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN PT TR Contents EN English, 1 Português, 15 Türkçe, 29 Product Fiche, 2 Precautions, advice and Assistance, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) Before starting to use the burner, read the chapter

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT D25123 D25124 English (original instructions) 4 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13 Copyright DeWALT 2 Figure 1 c d n g f m i a e b k j D25123 D25124 h Figure 2 d e 1 Figure 3 Figure 4 f g

Detaylı

APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual

APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual Original instructions WARNING: Do not use the machine without reading the instruction sheet. Item Description 1. mobile adapter bracket with wheel 2. Water

Detaylı

MAGIC i-s6. TR Kullanım kılavuzu GB Instruction manual. LAURASTAR MAGIC i-s6 model 765

MAGIC i-s6. TR Kullanım kılavuzu GB Instruction manual. LAURASTAR MAGIC i-s6 model 765 TR Kullanım kılavuzu GB Instruction manual MAGIC i-s6 LAURASTAR MAGIC i-s6 model 765 Yanma riski! Boşaltma kapağını açmadan önce buçuk saat kadar cihazın soğumasını bekleyiniz. Sayfa 5 te daha fazla bilgi

Detaylı