Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye baþkaný halký bilgilendirdi"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: AHVAL Ebuzer Saray Öteki ni görmek, Öteki ni anlamak.. Yazarýmýz yazýsý 6 DA Meral Salman Barýþ Köþe yazýsý 2 DE Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu Hacýbektaþ Kültür Merkezinde Hacýbektaþ halkýna konuþma yaptý. Yaklaþýk 2 saat süren konuþmayý ana baþlýklar halinde yorumsuz yayýmlýyoruz. Haber: Kamil Öntaþ 3 DE Büyükþehir'de cemevi tartýþmasý Ýstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý'nýn cemevleriyle ilgili sözleri Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda tartýþma yarattý. Ýstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý'nýn "Cemevlerinin camilerin muadili olarak kabul edilmesi ve ibadethane sýfatýyla açýlmasý dinen mümkün görülmemektedir" þeklindeki görüþü, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda tartýþma yarattý. Tarihi bir belge: Hamdullah Çelebi'nin Kýrþehir Þeriat Mahkemesinde Yargýlanmasý (3) Vildan Akbaþ Bir erkekten feminist olur mu? Köþe yazýsý 4 DE 2 DE Karaburna Belediyesi Doðu Karadeniz e gezi düzenliyor... Sosyal Belediyecilik anlayýþýna büyük önem verdiklerine dikkat çeken Karaburna Belediye baþkaný Yusuf Koçak, Doðu Karadeniz e 4 gün sürecek bir gezi düzenleyeceklerini belirtti. 6 DA 6 DA Mazot pahalandý, eþek kýymete bindi Yozgatlý çiftçiler, mazot fiyatlarýnýn sürekli yükselmesi üzerine traktör yerine artýk eþeklerle tarlaya gidip geliyor. Yozgat'ýn Lök köyünde çiftçilikle uðraþan vatandaþlar, traktörlerini evlerinin önlerine park ederek satýn aldýklarý eþeklerle bað ve bahçelere gidip geliyor. Mazota sürekli zam gelmesinden dolayý traktörleri çalýþtýramaz hale geldiklerini belirten çiftçi Cafer Delibaþý, 25 7 DE Konuyu Büyükþehir Belediye Meclisi gündemine getiren CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sað, daha önce Darülaceze'nin Kayýþdaðý Kampüsü'nde cemevi yapýlmasýna iliþkin verdiði önergesine karþýlýk olarak Belediyenin Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Ýstanbul Darülaceze Müdürlüðü'nün Ýstanbul Müftülüðü'nden görüþ istediðini hatýrlattý. Seyfe Gölü ve kuþlar kurtuluyor! Devlet Su Ýþleri tarafýndan açýlan drenaj kanallarý nedeniyle kuruyan Seyfe Gölü ve Kuþ Cenneti, Vali M. Lütfullah Bilgin'in baþlattýðý çalýþma ile tekrar eski görünümüne kavuþuyor. Avrupa, Asya ve Afrika kýtalarý arasýnda süregelen 2 kuþ göç yolu üzerinde bulunan Seyfe Gölü'nde 187 kuþ türü barýnýyordu. Göl kuruduðu için 100 bine yakýn kuþ, bölgeyi terk ederken, yaklaþýk 8 bin hektarlýk alan çöle dönmüþtü. Vali M. Lütfullah Bilgin tarafýndan baþlatýlan bir çalýþma ile, çevre köylerdeki 7 DE Gazi Baran DDT Kullanmak DDT li Olmak Köþe yazýsý Düzgün KELEÞ "Cem Vakfý"ný Anlattý Bir dönem Cem Vakfý Avrupa Koordinatörlüðü yönetim kurulunda çalýþan Düzgün Keleþ, Cem Vakfý nýn bir kanser gibi Alevi toplumunu sarmaladýðýný söyleyerek, Fethullah Gülen ve eski ülkücü Musa Serdar Çelebi ile Cem Vakfýnýn kirli iliþkilerini anlattý. Devlet, diyanet ve Fethullahçýlarla 7 DE 8 DE

2 2 12 Haziran 2008 Perþembe Meral Salman BARIÞ Üzerinde çok düþünmeseniz de bildiðiniz ya da düþünseniz de farklý biçimlerde ifade ettiðiniz þeyler, bazen baþka insanlarýn cümlelerinde tam karþýlýðýný buluyor. Bianet te okuduðum, Almanya da Sol Partinin yükseliþiyle ilgili söyleþide, Gregor Gysi nin aþýrý saðýn güçlenmesi ile ilgili yaptýðý tespit de öyle: Aþýrý sað kitlelere mesnetsiz özgüven pazarlýyor. Onlar, Sen Alman olduðun için diðer milyonlarca insanlardan daha deðerlisin diyorlar. Bundan dolayý çaba veya emek vermek zorunda deðilsin. Fakat solculuk, gururdan önce her zaman çaba ve emek ister. Çok zor bir çýkýþ pozisyonu yani. Bu cümleleri ülkemize uyarlamak zor deðil. Aþýrý saðýn ve milliyetçiliðin yükseliþini yýllardýr çözülmeyen Kürt meselesi ile iliþkilendirmemek ise neredeyse imkânsýz. Zaten söyleþi de Türkiye ve Kürt meselesi üzerinden devam ediyor. Gysi Kürt meselesi için demokratik ve barýþçýl bir çözüm ve Kuzey Irak a askeri operasyonlarýn son bulmasý gerektiðinden bahsediyor, týpký 1 Haziran günü Kadýköy de mitinge katýlan yaklaþýk yirmi bin kiþi ve mitinge katýlamayan/katýlmayan ve sayýlarýný bilmediðim ama çok olduklarýný umut ettiðim diðer insanlar gibi Ana akým medya, Türkiye için bu kadar hayati olan mesele üzerine, bu denli önemli mitingi, görmezden gelme ve sessizlik fesadýyla geçiþtirdi ki, bu þaþýrtýcý deðildi elbette. Barýþ, ana akým medyanýn duymaktan ve yazmaktan pek haz etmediði, yöneticiler ve milliyetçilikle kýþkýrtýlmýþ kitleler nezdinde ise insancýl bir talepten çok suçu çaðrýþtýran kavram ne de olsa. 1 Haziran da Ýstanbul Kadýköy de olup bitense þu: Türkiye Barýþ Meclisi, Kürt sorununa adil ve barýþçýl çözüm talebiyle, yaklaþýk yirmi bin kiþinin katýldýðý, tek pankart altýnda yürünen ve tek sloganýn yani, Yeter, Kürt Sorununa Demokratik Çözüm Ýstiyoruz! sloganýnýn atýldýðý bir miting düzenledi. Mitingde Barýþ Meclisi sözcülerinden Murat Çelikkan ve Ayhan Bilgen ve Türk ve Kürt gençleri olarak iki kiþi konuþma yaptý. Vedat Türkali, Ahmet Türk, Akýn Birdal, Hasip Kaplan, Sýrrý Sakýk, Filiz Koçali, Ercan Karakaþ, Feleknaz Uca, Þanar Yurdatapan, Celalettin Can, Nimet Tanrýkulu, Ufuk Uras, Zeynep Tanbay, Celal Ovat ve Ýlkay Akkaya da mitinge destek verenler arasýndaydý. Kürt meselesine çözüm önerileri ise diyalog, siyasilerin çatýþmayý deðil yaþamý öne alan açýlýmý, yeni anayasal düzenleme, Türklerin Kürt sorununda sorumluluklarýna sahip çýkmalarý oldu. Mitingin düzenlendiði alana yürürken bir arkadaþým, iþyerindeki arkadaþlarýna Kürt meselesinin bu ülkede yaþayan herkesin meselesi olduðundan, ölümleri umursamasalar bile bu meselenin ekonomik anlamda da aðýr bir külfeti olduðundan bahsettiðini ama onlarýn söylediklerini dinlemediklerini söylüyor ve milliyetçilik iþte böyle bir þey diyordu. Milliyetçilik iþte böyle bir þey, gerçeklikten kopuþ, körlük, çözümsüzlük ve Gysi nin söylediði gibi mesnetsiz bir özgüven. Barýþ ise týpký solculukta olduðu gibi, gerçeklikle baðýný koparmýþ bir gurur yerine çaba ve emek istiyor, vicdan ve sorumluluk. Çok zor bir çýkýþ pozisyonu yani. Kadýn Haklarý kavramýndan rahatsýz olanlar, kadýn haklarý kavramýnýn ayrýmcýlýk yarattýðýný iddia edenler Kadýn Hastalýklarý kavramýndan da ayrýmcýlýk yarattýðý gerekçesiyle rahatsýzlýk duyuyorlar mý?yoksa HAK kelimesinden midir sadece rahatsýzlýklarý veya kadýnýn hak almasýndan mýdýr duyduklarý rahatsýzlýk?daha açýk bir ifadeyle bilinç altlarýnda gizli kalmýþ kadýn düþmanlýðý mýdýr neden. Kadýn Haklarýný illede insan haklarý kavramýnýn içine sokuþturmaya çalýþýp, kadýnýn sýrf kadýn olduðu için maruz kaldýðý haksýzlýklarýn gizlenmesine seyirci kaldýklarýnýn farkýndalar mý bu insanlar?aslýnda bu feminizm ve feminist karþýtlarýnýn söyledikleri matematik,coðrafya,biyoloji, sosyoloji v.s. yerine sadece bilim kavramýný kullanalým demekten farklý bir þey deðil bence.oysa feminizm ayrýntýya inmektir ve hümanizmin ayrýlmaz bir parçasýdýr, kadýnýn uðradýðý haksýzlýklarýn altýnýn koyu kalemle çizilmesidir ve son derece de masumdur..dolayýsýyla feminist olmayanýn hümanist olmasý imkansýzdýr bence. Her þeye raðmen feminizmden ve feministlerden rahatsýz olanlar, feminizme ve feministlere saldýrýdan vazgeçip bu kavramlarý ortaya çýkaran nedenleri yok etmek için mücadele etmeliler.bilimsel davranýþ budur.nedenler ortadan kaldýrýlmadýðý sürece beðenilmeyen sonuçlar her zaman var olacaktýr. Vildan Akbaþ BÝR ERKEKTEN FEMÝNÝST OLUR MU? Yine Kadýn Haklarý söz konusu olduðunda AYNI GEMÝDEYÝZ þiarýyla hareket edenler geminin iyi yerlerinde hep erkeklerin durduðunu bilmiyorlar mý?geminin içinde de eþitlik mücadelesi verilemez mi? Burjuvazi kar hýrsýyla çevreyi kirletmekte, ekolojik dengeyi alt üst etmekte, hepimizin hayatýný tehlikeye atmakta.hal böyleyken çevre sorununu sýrf ekonomik sistem sorunu olarak görenler, politikayla hiç ilgisi olmayan bazý çevrecilere de karþýlar mý?saðlýklý bir çevreye kavuþmanýn sosyalizmle gerçekleþtiðine inansak bile sosyalizmin gelmesini mi bekleyeceðiz.çevrecilerin kapitalist sistem içinde de olsa hiç mi faydalý mesajlarý,etkinlikleri olmadý.soyalist olmayan çevrecilere karþý mý çýkalým þimdi. Çevre Haklarý kavramýndan da rahatsýz mý bu arkadaþlar. Kýsýtlamalara gelince KADIN olduðumuzun hatýrlatýlmasý, haklardan faydalanmaya gelince ÝNSAN olduðumuzun hatýrlatýlmasý çifte standart deðil midir? Sosyalizm gerçekleþtiðinde kadýnlar hiç mi tecavüze uðramayacak, hiç mi erkeklerden dayak yemeyecekler? Benim böyle bir ütopyam yok açýkçasý. Bir erkek feminist olamýyorsa da, feminist olmak için çaba göstermesi gerekmez mi? Hem sosyalist, hem feminist olmak neden bu kadar zul geliyor? Nedir bu gibi insanlarýn zoru veya bilinç altýndaki? Sevgilerimle,Saygýlarýmla ÇOCUK HAKLARI ÜZERÝNE: Savunmasýz, kendini ifade edemeyen etse de çoðu zaman inandýrýcý bulunmayan, iyiliklerini düþünme adýna her zaman kötü muameleye maruz kalan tüm çocuklarýn hakký benim için kadýn haklarýndan her zaman için öncelikli olmuþtur.ýflah olmaz bir ÇOCUK HAKLARI savunucusu olarak kendi partimiz dahil ÇOCUK HAKLARI üzerinde hiçbir siyasal partinin yeterli derecede çalýþmalar yaptýðýna inanmýyorum.çünkü çocuklarýn oy verme yeterlilik ve yetkileri yoktur.kendilerinden oy alamayacaðýmýz için KADIN HAKLARI söz konusu olduðunda hurra saldýrýya geçip, dünyayý yerle bir eden tüm feministler dahil olmak üzere hepimiz ÇOCUKLAR ý ihmal ettik.

3 12 Haziran 2008 Perþembe Belediye baþkaný halký bilgilendirdi ihtiyaç olduðunu söyleyen A. Rýza Selmanpakoðlu, gelir kaynaklarýnýn kýsýtlý olduðunu söyledi. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Kamil Öntaþ 31 Mayýs 2008 tarihinde Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu Hacýbektaþ Kültür Merkezinde Hacýbektaþ halkýna konuþma yaptý. Yaklaþýk 2 saat süren konuþmayý ana baþlýklar halinde yorumsuz yayýmlýyoruz. Konuþmasýnda Hacýbektaþ ta inþaat halinde bulunan TOKÝ ye ait evlerin ödeme planý, tapu verilmesi, kanalizasyon, iskân raporunun alýnmasý, su konusu, elektrik konusu, toplu konutlarýn mal sahiplerine teslim edilmesi hakkýnda kamuoyunu bilgilendirdi. TOKÝ ile ilgili halktan gelen sorularý yanýtladý. KAYIP ÝLANI Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü nden Öðretim Yýlýnda almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Jansel Dinçer KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rabia Güler Adrese dayalý nüfus sayýmý sistemi ile Hacýbektaþ ýn nüfusunun den e düþmesi ile ilgili A. Rýza Selmanpakoðlu aþaðýdaki açýklamalarda bulundu: 2004 yýlýndan sonra Ýller Bankasýndan alýnan para miktarýnýn YTL ye kadar düþtüðünü söyleyen A. Rýza Selmanpakoðlu, YTL. Civarýnda Belediye nin aylýk giderinin bulunduðunu ve buna da iþçi ikramiyelerinin dâhil olmadýðýný söyledi, aradaki bu açýðýn bir kýsmý mezbahane gelirlerinden, bir kýsmýný çilehane nin gelirlerinden, Karahüyük otelini öðrenci yurdu haline getirdiklerinden bahseden A. Rýza Selmanpakoðlu oradan aylýk asgari masraflar çýktýktan sonra ile YTL. Arasýnda aylýk gelir geleceðini, mezbahanenin yýllýk gelirinin ile YTL. Arasýnda deðiþtiðini söyledi. Konuþmasý sýrasýnda kaçak kesimlere de deðinen A. Rýza Selmanpakoðlu, Kaçak kesimlerin Hacýbektaþ ýn insan ve çevre saðlýðýný tehdit ettiðini söyledi. Hacýbektaþ halkýndan kaçak kesimleri önlemek için Hacýbektaþ a siz sahip çýkýn dedi. A. Rýza Selmanpakoðlu konuþmasýný Hacýbektaþ taki dilenen insanlarla sürdürdü. Analar, babalar hem fakir-fukara fonundan hem para alýyorlar, hem çocuklarýný dilendiriyorlar dedi. Belediye yi karartmak isteyenlere meydaný býrakmayýn diyen A. Rýza Selmanpakoðlu bu konuda açýk ve net konuþmadý. Yeni yatýrýmlar yapabilmek için finansöre Kamil ÖNTAÞ/Ýlicek Köyü Hacýbektaþ-Nevþehir Tel: KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR SÝPARÝÞ ÝLE KESÝM YAPILIR DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: A. Rýza Selmanpakoðlu, Hacýbektaþ a açýlacak olan güzel sanatlar fakültesinin bina sorununu ve dekan atamasý konusunda yeni adýmlar atýldýðýndan bahsetti. Dekan atamasý ile ilgili YÖK ün kararýný beklediklerini söyledi. biz buraya vakýf üniversitesi kurmalýyýz diyen A. Rýza Selmanpakoðlu, önce bir vakýf kurmalýyýz, Hacýbektaþ Veli Üniversitesi Vakfý adýný taþýmalý, bu üniversitenin kurulmasýný saðlamalýyýz dedi yýlý törenleri hakkýnda konuþan A. Rýza Selmanpakoðlu, Madýmak oteli ile ilgili Dünya yý ayaða kaldýran oyunu sergileyen tiyatrocu Genco Erkal ý Hacýbektaþ a getireceklerini söyledi. Her törenlerde arkadaþlarýmýzla beraber yaptýðýmýz, yapamadýðýmýz veya altýndan kalkamadýðýmýz sorunlarý sizlere sunuyoruz dedi. Bir baþka konuya ayrýca deðinen A. Rýza Selmanpakoðlu, kendi belediye baþkanlýðý ilgili konuþmada bulundu Benim baðýmsýzlýðýma inandýðýnýz için seçtiniz dedi. 2 yýl önce sahneden indirilen sanatçýlara deðinen A. Rýza Selmanpakoðlu þunlarý söyledi: Hacýbektaþ ta falanca grup sahneden indirildi diye yazýldý, akýllarýnca belediye bu gruba sahip çýkamadý, özellikle Hacýbektaþ halký bunlarý sahiplenmedi diye yazdýlar, yoksa yoksa baþka birilerinin arkasýnda baþka þeyler mi var onlarý anlama ve deðerlendirmeleri size býrakýyorum dedi. Dikkat edin, ben hiç kimseye sokakta karþýlaþýrým, kahvede karþýlaþýrým, yolda karþýlaþýrým bana bir talepte bulunduðunda O insana önceden yaparým dediðim bir konuyu sonradan yapamayacaðým bir yanlýþlýða düþmem. Neden düþmem, çünkü onun kararýný vermek, ben mutlaka encümen toplantýsýnda arkadaþlarýmýn görüþlerini alýrým. Dedi. Ýsim vermeden üstü örtülü konuþan A. Rýza Selmanpakoðlu yayýnlanan bir gazete ile ilgili þunlarý söyledi: Efendim, bu adam asker, Hacýbektaþ halkýna dalkavukluk yapýyor, Hacýbektaþ insanýný ümmet gözü ile görüyor diye ümmet gazetelerinde yazanlar var. Burada tabi o meþhur gazetede hiç bu zamana kadar yaptýklarýmýzý görememiþ tabi sakar arkadaþlarýn hepsini yürekten kutluyorum, çok baþarýlý bir gazete size de gönderiyorum ama aman aman bu gazeteyi okuyun çok geç anlayacaksýnýz... dedi. Seçimlere çalýþma arkadaþlarý ile tekrar adaylýðýný açýklayan, akýllý ve beyinli olduðunu Kesilmiþ Kuzu 1 Kg.: 10 YTL. HALKIMIZA SATILIK DAÝRE TOKÝ 1 ci ETAP 1 ci BLOK 5 ci KAT 23 Numaralý Daire satýlýktýr. Hikmet BOZDAÐ Tel: söyleyen A. Rýza Selmanpakoðlu, þapkasýný sandýðýn baþýna koymasýnýn yeterli olup olmadýðý konusunda ve þapkanýn ne anlama geldiðini þu cümlelerle açýkladý: Ben Hacýbektaþ halkýnýn saðduyusuna o kadar güveniyorum ki, birileri servetimizi ortaya koyarak bu baþkaný devirelim diyorlarmýþ, bu çok sinsice, servetimizi koyarak yani Hacýbektaþ halkýný parayla satýn alacak gözü ile bakýp bu kadar rahat oluyorlarmýþ. Kimileri iki þiþe rakýya satýn alýnýrmýþ, kimileri bilmem neymiþ, ben tam tersine Hacýbektaþ halkýnýn saðduyusuna güveniyorum dedi ve ekledi Ben de þapkamý koyarým Hacýbektaþ halký onu anlar dedim. Þapka beyni, aklý temsil eder, Hacýbektaþ halký güveniyorsa bize oy verir, güvenmiyorsa baþkasýna oy verir. Dedi. A. Rýza Selmanpakoðlu nun konuþmasý sýrasýnda dinleyiciler Savat Mahallesi eski ve yollarýn çok bozuk olduðunu ve iyileþtirilmesini istedi, A. Rýza Selmanpakoðlu ise bu sorunlarla ilgili þu açýklamada bulundu: Öncelikle yollardan bahsedeyim, biraz önce belediyenin bütçesini sundum, þimdi bu þartlarda bile biz fedakarlýk yaparak yol yapýmýna gittik, neler yaptýk, bir defa terminalden gelen o ana yolu yaptýk, niye çünkü Nevþehir-Kýrþehir den baðlantýlar bu yolun üzerine olduðu gibi toz kalkýyordu, þimdi bizim önümüzdeki en önemli yapacaðýmýz iþlerden bir tanesi yol, o doðru. dedi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Cevap: Efendim Kadý hazretleri, ölüm hayatýn sonu deðil. Yaþayýþ oradan sonra baþlayacaktýr. Babam Feyzullah Efendi ve Dedem Þiri Bektaþ Efendi yüzlerce nefes, düvazimam söylemiþtir. Bu fakýr Çelebi Hamdullah da yüzlercesini söylemiþtir dergâhlarýmýzda, toplantýlarda söylenmektedir. Kiþi Hakk a ulaþmak için yetiþtirilir. Talkýnlarýmýzla Hakk a ulaþmak olur, ama kul Hak olamaz. Yaratýlan kalkýp da bir arz, bir semavat, ayrý bir âlem yaratmaya kalkýþamaz. Böyle bir iddiada eden hiç olmamýþtýr. Olsa bile deli diye oradan uzaklaþtýrýrýz. Kadý: Þeyh Efendi, vaktiyle þu konuþmanýz duyulmuþtur: Bu Þeriat hükümleri zamanýmýza göre deðiþmesi gerekir. Bu lafýnýz küllühüm kâfirliktir. Kâfirin katli vaciptir. Cevap: Efendim Kadý Hazretleri, demedim, amma desem de küfür olamaz, çünkü mecelle, dinimizin temeli olan Kuran-ý Kerim den alýnmýþ kabul edersiniz. Bu kadar geniþ kanun maddeleri vardýr. Bu maddeler tam Kuran ayetlerinden alýndýðý halde belki de yetmiþ defa deðiþmiþtir. Bunu siz de bilirsiniz. Bütün fýkýh âlimleri de bilir ki þu anda maddelerin ihtiva ettiði kanunu konular Kuran-ý Kerim in hiçbir ayeti ile týpa týp uyuþamaz. Çekiþir durur. Tarihi bir belge: Hamdullah Çelebi'nin Kýrþehir Þeriat Mahkemesinde Yargýlanmasý * (3) Yayýna hazýrlayan: Aydýn Þimþek Peygamberimiz buyuruyorlar ki benim ashabým gökteki yýldýzlara benzerler. Hangisine uyarsanýz yönünüze ve yolunuza rehberlik yaparlar. Geceleri çölde kalan kiþiye yýldýzlar yönüne gideceði yoluna rehberlik ederler. Hadisi gereðince fakir ve mensuplarýmýz olan Oðuzlarýmýz Hz. Ali ye öncelikle uyuyoruz, seviyoruz. Biz Müslümanlarýn Hz. Ali yi bütün ashabýn üstünde sevmemiz Allah ýn emriyledir. Hz. Muhammed in gerçek hadislerine dayanmaktadýr. Kadý: Þeyh Efendi doðru söyle, vakfýnýzýn bulunduðu dergâhta mensuplarýnýzýn toplantýlarýnda kimlere lanet edersiniz? Muaviye ve Yezit e lanet eder misiniz? Cevap: Kadý Efendim Hazretleri, suçsuz yere topluca ahalinin kanýný dökenlere lanet ediyoruz. Hz. Peygamberimizin Ali nin evladýnýn Ehl-i Beytinin kanýný döken Muaviye ye, Yezit e lanet ediyoruz. Yezit in yaptýðý o þenaati tensip eden, hafife alan, beðenenlere de lanet ediyoruz. 12 Haziran 2008 Perþembe Müftü: Þeyh Efendi, Ürgüp Ihlara tarafýndan gayrimüslim mücriminin keferelerin dergâhýnýza gelip ayinlerinize bile katýldýðý, onlarla hoþ sohbet ettiðiniz duyulmuþtur. Ayetlerle hadislerle muteberdir, keferelerle dost olmanýn günah olduðu bilinir. Ayrýca Müslüman olmayanýn Cennet e gitmeyeceði bilinir. Bu kiþilerle nasýlda dostluk kurarsýn? Bu iþlediðin cürüm katlini gerektirir. Günahtýr. Bu olaylara itirazýn var mýdýr? Cevap: Müftü Efendi Hazretleri, Kadý Efendi Hazretleri. Biz Müslümanlar siz Ehl-i Sünnetler gibi düþünmüyoruz. Bir defa: Gayrý müslümler Ürgüp den deðil, Kudüs tarafýndan, Kudüs Muhafaza Paþasý Ahmet Paþa ile beraber Hünkâr Hacý Bektaþ Veli Mukaddes Hazretlerinin türbesini ziyarete gelmiþ ümeralardýr. Sýfatý mukaddes Ahmet Paþa ile çokluk kurup gayr-ý müslüm baþlarýnda Ahmet Paþa Hazretleri ile geldiler Üç gün misafirimiz olduklarý doðrudur. Siz Ehli Sünnet cemaati de bilirsiniz ki biz Müslümanlar misafire çok deðer veren Oðuz Türkmenleriyizdir. Misafirperverliðimizi siz Ehl-i Sünnet cemaati kiþiler de tarihlerce takdir etmiþsinizdir. Ýkincisi, biz Müslümanlar dergâhýmýzda din ve mezhep ayrýmý yapmayýz. Kiþiye memleketine bakýlmadan hürmet edilir. Sizin dinimiz dediðiniz konular, mahkemede ve þeriatý þerifin içinden ayýklanmýþ sýyrýlmýþ çýkmýþtýr. Þimdi siz Müslüman adýna, dinimiz adýna dediðiniz doksan dokuz konu sayýlsa bir tanesi dinimiz adýna hayatýmýzla alakasý yoktur. Bu küfür olmuyor da Bizzat Allahýn Resulü içinde de olsa zamanýmýza göre ayetlerin hükmünü deðiþtirdi sözümüz mü küfür oluyor? Zaten Kuran demiyor mu ki anlayasýnýz diye Arap olduðunuz için Arap lisaný üzere bu Kuran ý size indirdik. Akýl edin, akýllý olun, akýl sahiplerine Kuran da iyiliði, kolaylýðý indirdik demiyor mu? Oðuzlarýmýzýn bunu anlamasý için Arap mý olmasýný istiyorsunuz? Ýnkâr etmemek þarttýr. Bu þarta göre namaz kýlmayan inkâr etmediði müddetçe kâfir olmaz, katli de vacip deðildir. Amma siz savmü salât etmiyor diye Oðuzlarýmýzdan çoðunu idam ettiniz. Müftü: Sus, sus günahkar oluyorsun Kadý: Tabii ki katli vaciptir. Cevap: Kadý Efendi Hazretleri, eðer katli vacip olsaydý salâtýn kazasý olmamasý gerekirdi, çünkü salâtýn kazasý vardýr. Kadý: Hacca gitmek ömründe hali vakti yerinde olana farz, gitmeyen kâfirdir. Katli vaciptir. Salât ve Savm (namaz ve oruç) da terk edenin katli tabii vaciptir. Kadý baðýrarak kâtibine Hacý Mevlana Ýsmail Efendi, Þeyhin konuþmasýný yasaklýyorum. Ne derse asla yazma dedi. Ertesi günü Kadý: Þeyh Efendi, sen ve mensuplarýnýz, Ebubekir in Ömer in Osman ýn sýrasý ile sevilmesi gerekirken ilk üç Halifeleri sevmeyip atlayarak Hz. Ali yi sevmenin günah olduðunu bilmiyor musunuz? Ehli Sünnet vel Cemaatin kabul ettiði ayetle, hadisle beyan edilen yoldan niçün sapmaktasýnýz? Dinimize göre Ebu Bekir i Ömeri i Osman ý sevmemek küfür ve kâfirliktir. Kâfirin katlý vaciptir. Eey? Cevap: Efendim Kadý Hazretleri, Hz. Ashab olsun, ümmetten olsun, kan döken katilleri biz Müslümanlar sevmeyiz, çünki Allah Kuran-ý Kerim inde Lanetullahý alel kavmin kâfirin buyuruyor. Lanetullahý alel kavmin zalimin buyuruyor. Hz Ali nin ve Ehl-i Beytinin masumluðuna inanýyoruz. Hz. Peygamberden sonra en çok sevdiðimiz kiþiler olmaktadýrlar. Müftü: Þeyh Efendi, Þeyh Efendi, iyi anla! Ashabý bölüp bir kýsmýný, Ebu Bekir i, Ömer i, Osman ý sevmeyiþinden senin katlin vaciptir. Bunu bilesin ya Þeyh Efendi! Kadý: Þeyh, sen beldeyi fesada verdiðin zaman Sekban-ý Cedid e selb-i lisanda bulunmuþsun. Bu hususta aleyhinde þahitlerini dinlemiþiz. Cevap: Efendim Kadý Hazretleri, Sekbaný Cedid adýný duyduðum gün idi. Sekban-ý Cedid in yeni av köpeði bakýcýsý kimseye söylendiðini duymuþtum dediðim doðrudur. Farsçada sekban-ý cedid, av köpeði bakýcýsý demektir. Lügate bakabilirsiniz. Müftü: Senin tasvip ettiðin katledilen dinsiz Yeniçerilerin içinde yer alan Sekbancýbaþýyla karýþtýrmýþsýn Þeyh Efendi. O yakýþtýrma seninkilerin adýdýr... O da biline. Kadý: Þeyh Efendi, Allah tövbe edenin günahýný af eder. Siz küfrü kebir günahý kebir üzeresiniz. Yezit ve Muaviye ölmeden tevbe etmiþtir. Allah onlarý af etmiþtir. Böyle bilesin, var mý diyeceðin? Cevap: Efendim Kadý Hazretleri, Allah, Hz. Hüseyin katlinden Yezid i, Muavye yi af ederse onlara lanet ettiðimizden dolayý bizleri de kolayca af eder. Sen bizleri boþa küfür ve günahkârlýkla suçluyorsun. Bu da biline. Ertesi Gün Kadý, solunda oturan çok haþmetli Müftü Efendiye de soru sorma hakký verdi. Müftü: Þeyh Efendi, Müslüman ým dersiniz. Ehli Sünnet takvasý üzere tevbe estaðfurullaha devam edenin günahlarýnýn af olacaðýna inanmýyor musun? Cevap: Müftü Efendi, kiþi iþlediði günahý tevbe ile af ettiremez. Ýhlal edilen þeyi yerine getirmedikçe, döktüðünü doldurmadýkça, aðlattýðýný güldürmedikçe, yýktýðýný yapmadýkça, zararý ziyaný tazmin etmedikçe tövbeye devam etmekle, iþlenmiþ günah af olacaðýna biz Müslümanlar inanmayýz. Allah af edecekse eder, O na da mani olunmayacaðýna inanýrýz. Üçüncüsü, bizim dergâhýmýz mensuplarýmýzýn görüþü kiþilerin din ve mezhebine bakýlmadan her iyi insan, her iyi güzel ahlaklý insan Cennet e girecektir diye inanýyoruz Ertesi Gün Kadý: Neden kadýnlarýn dergâhýn ayinlerinde toplu olarak bulunmasýna mani olmuyorsunuz? Ehl-i Sünnet din âlimleri zikir halkalarýnda asla kadýn bulundurmaz. Dinimiz iki kadýný bir erkeðe denk þahit kabul eder. Mirasta erkeðin yarýsý kadar pay alýr. Siz nasýl olurda onlarý meclisinize alýrda ayný mekân içinde oturabilirsiniz? Her hareketiniz katlinizi gerektirir. Küfrü kebir yapmaktasýnýz. Bunlar da malumumuzdur. Ne dersiniz? Cevap: Efendim Kadý Hazretleri, sünnet ehli cemaatinin bilginlerinin uyguladýklarýný duymuþ, düþünmüþüzdür. Bizim dergâhlarýmýzda, Kuran da sýk sýk geçen ya eyyühelleziyne amenu ayeti, Allah ýn kadýn-erkek ayýrt etmeden eþitliðe hitabý olarak bilinir. Ayrýca tarihten gelen eþitliði kabul ederek Hacý Bektaþ Veli nin Erkek aslan, aslan da diþi aslan, aslan deðil midir? Kadýnlar da sizin bir parçanýzdýr. Onlarý cemaatinizde ayýrt etmeden þereflice, hürmetlice deðer verin dediði sözüne inanarak kadýn erkek eþitliðine alýþýlmýþtýr. O tarihten beri biz Müslümanlar kadýn boþayan erkeði düþkün yaparýz. (Devam edecek) Not: Bu metin (yazý), HAMDÜLLAH ÇELEBÝNÝN SAVUNMASI (Bir Ýnanç Önderinin Çileli yaþama) alt baþlýðý ile Ýsmail ÖZMEN ile Yunus KOÇAK ýn 2007 Agýstosunda yayýnladýklarý kitaptan alýnýp SESÇEÞME Dergisi ýnýn 33, 34, 35 inci sayýlarýnda yayýnlanan bölümüdür. Dergiye konulan baþlýk þöyledir: Þaban þerifi (Hicri) 1243 Tarihinde Kýrþehir Kadýlýðýnda yapýlan Mahkeme Tutanaðýdýr. Konu hakkýnda daha geniþ bilgi için dergi ile kitap okunmalýdýr, benim Kaymak köyünde derlediðim þirler adýyla yazdýðým yazýda da konu hakkýnda bilgiler vardýr. Rýza Aydýn. Alevi haber ajansý

5 12 Haziran 2008 Perþembe Kadýnlar Reklamlardaki "Deterjan Aþkýndan" Býktýlar MEDÝZ'in "Cinsiyetçi Reklamlara Son" eyleminde kadýnlar "Yüzey temizleyicileriyle dans eden, çarþaflarýna aþýk, perdelerine tutkun, çantalarýnda leke çýkarýcý taþýyan kadýnlar görmekten býktýk" dediler. Kadýnlarýn Medya Ýzleme Grubu (MEDÝZ) "Medyada Cinsiyetçiliðe Son" kampanyasý çerçevesinde Ýstiklal Caddesi'ndeki Reklamcýlar Derneði önünde "Cinsiyetçi Reklamlara Son" eylemi düzenledi. Kadýnlar eylemde "Kýzlarýmýza Barbi almayacaðýz", "Çarþaflarýmýza aþýk perdelerimize tutkun deðiliz", "Çantamýzda leke çýkartýcý taþýmýyoruz", "Reklamlarda cinsel sömürüye son", "Barbi deðiliz olmayacaðýz", "Yaþasýn kadýn dayanýþmasý" dediler. MEDÝZ'in "Cinsiyetçi Reklamlara Son" dediði basýn bildirisi þöyle: "Medyanýn genelinde egemen olan cinsiyetçi dil, söylem ve zihniyetten artýk býktýk! Reklamlardaki cinsiyetçiliðe dayanan aslýnda yeni bir þey de yaratmayan yaratýcýlýktan da býktýk! "Yüzey temizleyicileriyle dans eden, çarþaflarýna aþýk, perdelerine tutkun, çantalarýnda leke çýkarýcý taþýyan kadýnlar görmekten... "Býktýk! "Ürünlerinizi satmak için kadýnlarýn bedenlerini öne sürmekten, cinsellikle ilgili binbir türlü imadan, tabulardan beslenmekten baþka bir yaratýcý yol bulamýyor musunuz? "Hem ev iþini sadece kadýnlarýn görevi FKF-DEV-GENÇ devrimci gençlik hareketinin tarihinde özgün yeri olan bir örgüt. Ýlk olmanýn acemiliklerini taþýyor. Her þeyi kendi keþfediyor, buluyor. Yerli yerine koymaya uðraþýyor. Ulusal yönü aðýr basan antiemperyalist bir çýkýþ noktasýndan bilimsel sosyalizme evrilmeyi adým adým yaþýyor. FKF- DEV-GENÇ kendi deneyimleriyle demokratik kitle örgütüne iliþkin sorularý bir bir yanýtlýyor. Örgütün yapýsý, örgütlenmesi, ideolojisi, çalýþma tarzý, siyasal örgütlenmeyle iliþkisi açýklýða kavuþuyor. FKF-DEV-GENÇ'in tarihi 60'lý yýllarýn sosyalist hareketinin de tarihi. Eylem zemininden, tartýþma gündemine dek her þeyi orda izlemek olasý. TÝP ve sosyalist devrim çizgisini, YÖN, Türk Solu, Aydýnlýk Sosyalist Dergi ve Millî Demokratik Devrim yönelimlerini bölünmeleri çatýþmalarýyla FKF-DEV- GENÇ'in oluþumunda gözlenebiliniyor. Ýþçi sýnýfý partisinin yokluðunun gençlik örgütüne yüklediði iþlevler, teorinin bulunup þekillendirilmesi, 70'li yýllarýn örgütlenmelerine kaynaklýk eden ayrýmlar DEV- GENÇ'in baðrýnda, filizleniyor. Ali Yýldýrým, belgesel nitelikteki bu çalýþmasýyla Türkiye'nin yakýn tarihinin toplumsal/siyasal geliþimine tanýklýk ediyor. Bir tür toplumsal bellek sunuyor okurlarýna. Sosyalizmle coþkuyla, çocukça tanýþma. Kemalist eksenin sol bir söylemle bezenmesi. olduðunu düþünüyor hem de ev iþinin tüm zahmetini, kadýnlarýn ev içindeki emeðini yok sayýyorsunuz? Ev iþinin süpürgelerle dans edilerek yapýlan keyifli bir iþ olduðunu mu zannediyorsunuz? "Peki kadýnlarýn düþlerinin yeni perdeler, lekesiz yerlerden ibaret olduðu fikrine nasýl vardýnýz? " Kaðýt bebekler, sýfýr bedenler, reklam dünyasýnýn karton kadýnlarýndan býktýk! Gerçek kadýnlar görmek istiyoruz. "Cinsiyet ve cinselliðe dair ön-yargýlar üreten, cinsiyetçi tabularý yansýtan reklamlar görmek istemiyoruz. "Bizler cinsiyet ayrýmcýlýðý yapan ve kadýnlarýn zihinsel, bedensel bütünlüðünü ihlal eden tüm bu reklam filmlerini kýnýyor ve bu ürünleri t-ü-k-e-t-m-i-y-o-r-u-z! "Reklamlardan sorumlu herkesi, Reklam Özdenetim Kurulu, Reklamcýlar Derneði, Reklam Verenler Derneði ve tüm reklamcýlarý sorumlu davranmaya, "Tüketici derneklerini reklamlardaki cinsiyetçiliðe karþý mücadele etmeye, "Tüm kadýnlarý, reklamlarýyla kendilerini aþaðýlayan ürünleri almamaya davet ediyoruz." Kitap Tanýtýmý : Ali YILDIRIM : FKF Dev- Genç Tarihi " " Belgelerle BirDönemin Tarihi Ülkenin dört bir yanýna koþturan kiþisel hiçbir beklentisi, çýkar hesabý olmayan genç insanlar. Üniversitelilerin, iþçilerin, köylülerin, doðulularýn arasýnda, onlarý kurtuluþ mücadelesine azmettiren devrimci yumruklar. Yayýn yýlý : 2008 Sayfa: 624 Baský Yeri: Ýstanbul Doruk Yayýnlarý Okulda dini içerikli çizgi film gösterildi iddiasý MUÐLA'daki bir ilköðretim okulundaki öðrencilere, dini içerikli, müfredat dýþý görüþlerin yer aldýðý çizgi film CD'si izletildiði iddia edildi. Ýddialarla ilgili Yurtsever Cehpe Muðla Sözcüsü Ayhan Karahan ve beraberindekiler, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde konuyla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu öðrencilerine, Cennet Cehennem ve Ölüm adýnda, yaþam ve ölümü anlatan, dakikalýk bir çizgi film CD'sinin izletildiðini iddia eden Karahan, CD'nin içerisinde yer alan çizgi filmlerde bazý sapkýn düþüncelerin savunulduðunu ve öðrencilere empoze edilmeye çalýþýldýðýný ileri sürdü. Karahan, bu konuda ismini vermek istemeyen bir öðrenci velisinin kendileriyle irtibata geçip olayý anlattýðýný, CD'nin ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde izletildiðini savundu. Bazý öðrencilerin bu çizgi filmleri izledikten sonra ruhsal sorunlar yaþadýðýný iddia eden Karahan, Filmlerde, hýrsýzlýk yapanlarýn kollarýnýn kesildiði belirtiliyor. Son dönemde ülkenin deðiþik okullarýnda baþ gösteren bu ve benzeri irticai faaliyetlerin Muðla'da yaþanmasý olasýlýðý kabul edilemez bir durumdur dedi. Ayhan Karahan, iddialarýn araþtýrýlmasý için Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne dilekçe verdi. Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu Müdürü Suat Kývrak ise iddialara sert tepki gösterdi, Bunlar kesinlikle asýlsýzdýr. Öðrencilerimize sadece bakanlýk tarafýndan gönderilen Hz. Muhammed'i anlatan CD'leri izlettirdik dedi. Olayla ilgili, öðrenci velilerinden Ýl Milli Eðitim ve Emniyet Müdürlüðü'ne herhangi bir þikayet baþvurusu yapýlmadýðý belirtildi. Hakan ALTUT/MUÐLA, (DHA) MÝLLÝYET Ýlkokul öðrencisine dini hikâye kitabý SUADÝYE DE Mustafa Mihriban Boysan Ýlköðretim Okulu nda birinci sýnýf öðrencilerine daðýtýlan öykü kitabý, velilerin tepkisine neden oldu. Okul yönetiminin kitap daðýtýlmasýný yasakladýðý halde sýnýf öðretmenlerinden A.Y., öðrencilere Somon Simsim Allah ýn Selam ismini öðreniyor / Allah ýn Ýsimlerini Öðreniyorum adlý öykü kitabýný daðýttý. BÝLÝMSEL ÝÇERÝK YOK ARARATIN LANETI ::: ÖNSÖZ'den: 1071 Kürt ve Ermeni halklarý için çok önemli bir tarihtir. Bizans Ýmparatorluðu, Kürtleri Hristiyanlaþtýrmaya, Ermenileri de Ortodokslaþtýrmaya çalýþmaktaydý. Her iki halk da, Bizans tarafýndan uygulanan baskýlara karsi direnisi 1071 yýlýnda Malazgirt'te verdiler. Bizans ordusu yanýnda savaþan Kürtler ve Ermeniler saf deðiþtirip Türklerin tarafýna geçince, yenilmek üzere olan Alparslan savaþý kazandý. Bu, her iki halk için de dehþetli yýllarýn baþlangýcýydý. Kürtler ve Ermeniler kendi elleriyle kendi Frankeþtayn'larýný yaratmýþlardý. Dün Ermeni halkýna uygulanan inkar ve imha politikasý bu gün de aynen Kürt halkýna karþý uygulanmaktadýr. Ararat'ýn Laneti'nde, 100 yýl önce oynanan oyunlarla, bu gün oynanan oyunlar arasýndaki benzerlikleri görünce dehþete düþeceksiniz. Dünün Nakl-i Kelam Örgütüyle bu günün Ergenekon Örgütü, dünün Hamidiye Alaylarýyla bu günün Koruculuk sistemi, dünün Kaþgari Bir somon balýðýnýn macerasýnýn anlatýldýðý kitapta 7 yaþýndaki çocuklara bilim meraký aþýlanmasý gerekirken tam tersi yapýlarak inanç yüceltiliyor. Kitapta bir tatlý su balýðý olan somonun denizde de yaþayabilmesi ve nehir akýntýsýnýn ters yönünde yüzebilmesi Anlamakta zorlandýðým bu yetenekler bize Allah tarafýndan verilmiþ denilerek açýklanýyor. Herkesten çok Allah a güven. Yalnýzca ondan yardým iste. Biricik Rabbimiz Selam dýr gibi ifadelerin yer aldýðý kitabýn 7 yaþýndaki öðrencilere daðýtýlmasýna tepki gösteren öðrenci velilerinden biri, Çocuða doðaya iliþkin olaylarýn bu þekilde öðretilmesi kabul edilebilir mi? Biz çocuklarýmýza bilim meraký aþýlansýn diye okula gönderiyoruz. Bu durum kabul edilemez dedi. Öðretmenin velilelere, Kitabý yönetim istediði için daðýttým, çocuklarýnýza okutmadan kenara koyun dediði ileri sürülürken, okul yönetimi iddialarý reddetti. Süleyman ARIOÐLU/AKÞAM Tarikatý'yla bu günün kontra Hizbulla Örgütü arasýndaki benzerlikler karþýsýnda hayretler içerisinde kalacaksýnýz. Osmanlý derin devletinin faaliyetlerini araþtýrýp onlarý yargý önüne çýkarmaya çalýþan Türk zabiti Kemal Bey'in sonunu okuyunca Þemdinli Savcýsý'nýn ucuz kurtulduðunu düþünüp gülümseyeceksiniz.

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı