Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye baþkaný halký bilgilendirdi"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: AHVAL Ebuzer Saray Öteki ni görmek, Öteki ni anlamak.. Yazarýmýz yazýsý 6 DA Meral Salman Barýþ Köþe yazýsý 2 DE Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu Hacýbektaþ Kültür Merkezinde Hacýbektaþ halkýna konuþma yaptý. Yaklaþýk 2 saat süren konuþmayý ana baþlýklar halinde yorumsuz yayýmlýyoruz. Haber: Kamil Öntaþ 3 DE Büyükþehir'de cemevi tartýþmasý Ýstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý'nýn cemevleriyle ilgili sözleri Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda tartýþma yarattý. Ýstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý'nýn "Cemevlerinin camilerin muadili olarak kabul edilmesi ve ibadethane sýfatýyla açýlmasý dinen mümkün görülmemektedir" þeklindeki görüþü, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda tartýþma yarattý. Tarihi bir belge: Hamdullah Çelebi'nin Kýrþehir Þeriat Mahkemesinde Yargýlanmasý (3) Vildan Akbaþ Bir erkekten feminist olur mu? Köþe yazýsý 4 DE 2 DE Karaburna Belediyesi Doðu Karadeniz e gezi düzenliyor... Sosyal Belediyecilik anlayýþýna büyük önem verdiklerine dikkat çeken Karaburna Belediye baþkaný Yusuf Koçak, Doðu Karadeniz e 4 gün sürecek bir gezi düzenleyeceklerini belirtti. 6 DA 6 DA Mazot pahalandý, eþek kýymete bindi Yozgatlý çiftçiler, mazot fiyatlarýnýn sürekli yükselmesi üzerine traktör yerine artýk eþeklerle tarlaya gidip geliyor. Yozgat'ýn Lök köyünde çiftçilikle uðraþan vatandaþlar, traktörlerini evlerinin önlerine park ederek satýn aldýklarý eþeklerle bað ve bahçelere gidip geliyor. Mazota sürekli zam gelmesinden dolayý traktörleri çalýþtýramaz hale geldiklerini belirten çiftçi Cafer Delibaþý, 25 7 DE Konuyu Büyükþehir Belediye Meclisi gündemine getiren CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sað, daha önce Darülaceze'nin Kayýþdaðý Kampüsü'nde cemevi yapýlmasýna iliþkin verdiði önergesine karþýlýk olarak Belediyenin Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Ýstanbul Darülaceze Müdürlüðü'nün Ýstanbul Müftülüðü'nden görüþ istediðini hatýrlattý. Seyfe Gölü ve kuþlar kurtuluyor! Devlet Su Ýþleri tarafýndan açýlan drenaj kanallarý nedeniyle kuruyan Seyfe Gölü ve Kuþ Cenneti, Vali M. Lütfullah Bilgin'in baþlattýðý çalýþma ile tekrar eski görünümüne kavuþuyor. Avrupa, Asya ve Afrika kýtalarý arasýnda süregelen 2 kuþ göç yolu üzerinde bulunan Seyfe Gölü'nde 187 kuþ türü barýnýyordu. Göl kuruduðu için 100 bine yakýn kuþ, bölgeyi terk ederken, yaklaþýk 8 bin hektarlýk alan çöle dönmüþtü. Vali M. Lütfullah Bilgin tarafýndan baþlatýlan bir çalýþma ile, çevre köylerdeki 7 DE Gazi Baran DDT Kullanmak DDT li Olmak Köþe yazýsý Düzgün KELEÞ "Cem Vakfý"ný Anlattý Bir dönem Cem Vakfý Avrupa Koordinatörlüðü yönetim kurulunda çalýþan Düzgün Keleþ, Cem Vakfý nýn bir kanser gibi Alevi toplumunu sarmaladýðýný söyleyerek, Fethullah Gülen ve eski ülkücü Musa Serdar Çelebi ile Cem Vakfýnýn kirli iliþkilerini anlattý. Devlet, diyanet ve Fethullahçýlarla 7 DE 8 DE

2 2 12 Haziran 2008 Perþembe Meral Salman BARIÞ Üzerinde çok düþünmeseniz de bildiðiniz ya da düþünseniz de farklý biçimlerde ifade ettiðiniz þeyler, bazen baþka insanlarýn cümlelerinde tam karþýlýðýný buluyor. Bianet te okuduðum, Almanya da Sol Partinin yükseliþiyle ilgili söyleþide, Gregor Gysi nin aþýrý saðýn güçlenmesi ile ilgili yaptýðý tespit de öyle: Aþýrý sað kitlelere mesnetsiz özgüven pazarlýyor. Onlar, Sen Alman olduðun için diðer milyonlarca insanlardan daha deðerlisin diyorlar. Bundan dolayý çaba veya emek vermek zorunda deðilsin. Fakat solculuk, gururdan önce her zaman çaba ve emek ister. Çok zor bir çýkýþ pozisyonu yani. Bu cümleleri ülkemize uyarlamak zor deðil. Aþýrý saðýn ve milliyetçiliðin yükseliþini yýllardýr çözülmeyen Kürt meselesi ile iliþkilendirmemek ise neredeyse imkânsýz. Zaten söyleþi de Türkiye ve Kürt meselesi üzerinden devam ediyor. Gysi Kürt meselesi için demokratik ve barýþçýl bir çözüm ve Kuzey Irak a askeri operasyonlarýn son bulmasý gerektiðinden bahsediyor, týpký 1 Haziran günü Kadýköy de mitinge katýlan yaklaþýk yirmi bin kiþi ve mitinge katýlamayan/katýlmayan ve sayýlarýný bilmediðim ama çok olduklarýný umut ettiðim diðer insanlar gibi Ana akým medya, Türkiye için bu kadar hayati olan mesele üzerine, bu denli önemli mitingi, görmezden gelme ve sessizlik fesadýyla geçiþtirdi ki, bu þaþýrtýcý deðildi elbette. Barýþ, ana akým medyanýn duymaktan ve yazmaktan pek haz etmediði, yöneticiler ve milliyetçilikle kýþkýrtýlmýþ kitleler nezdinde ise insancýl bir talepten çok suçu çaðrýþtýran kavram ne de olsa. 1 Haziran da Ýstanbul Kadýköy de olup bitense þu: Türkiye Barýþ Meclisi, Kürt sorununa adil ve barýþçýl çözüm talebiyle, yaklaþýk yirmi bin kiþinin katýldýðý, tek pankart altýnda yürünen ve tek sloganýn yani, Yeter, Kürt Sorununa Demokratik Çözüm Ýstiyoruz! sloganýnýn atýldýðý bir miting düzenledi. Mitingde Barýþ Meclisi sözcülerinden Murat Çelikkan ve Ayhan Bilgen ve Türk ve Kürt gençleri olarak iki kiþi konuþma yaptý. Vedat Türkali, Ahmet Türk, Akýn Birdal, Hasip Kaplan, Sýrrý Sakýk, Filiz Koçali, Ercan Karakaþ, Feleknaz Uca, Þanar Yurdatapan, Celalettin Can, Nimet Tanrýkulu, Ufuk Uras, Zeynep Tanbay, Celal Ovat ve Ýlkay Akkaya da mitinge destek verenler arasýndaydý. Kürt meselesine çözüm önerileri ise diyalog, siyasilerin çatýþmayý deðil yaþamý öne alan açýlýmý, yeni anayasal düzenleme, Türklerin Kürt sorununda sorumluluklarýna sahip çýkmalarý oldu. Mitingin düzenlendiði alana yürürken bir arkadaþým, iþyerindeki arkadaþlarýna Kürt meselesinin bu ülkede yaþayan herkesin meselesi olduðundan, ölümleri umursamasalar bile bu meselenin ekonomik anlamda da aðýr bir külfeti olduðundan bahsettiðini ama onlarýn söylediklerini dinlemediklerini söylüyor ve milliyetçilik iþte böyle bir þey diyordu. Milliyetçilik iþte böyle bir þey, gerçeklikten kopuþ, körlük, çözümsüzlük ve Gysi nin söylediði gibi mesnetsiz bir özgüven. Barýþ ise týpký solculukta olduðu gibi, gerçeklikle baðýný koparmýþ bir gurur yerine çaba ve emek istiyor, vicdan ve sorumluluk. Çok zor bir çýkýþ pozisyonu yani. Kadýn Haklarý kavramýndan rahatsýz olanlar, kadýn haklarý kavramýnýn ayrýmcýlýk yarattýðýný iddia edenler Kadýn Hastalýklarý kavramýndan da ayrýmcýlýk yarattýðý gerekçesiyle rahatsýzlýk duyuyorlar mý?yoksa HAK kelimesinden midir sadece rahatsýzlýklarý veya kadýnýn hak almasýndan mýdýr duyduklarý rahatsýzlýk?daha açýk bir ifadeyle bilinç altlarýnda gizli kalmýþ kadýn düþmanlýðý mýdýr neden. Kadýn Haklarýný illede insan haklarý kavramýnýn içine sokuþturmaya çalýþýp, kadýnýn sýrf kadýn olduðu için maruz kaldýðý haksýzlýklarýn gizlenmesine seyirci kaldýklarýnýn farkýndalar mý bu insanlar?aslýnda bu feminizm ve feminist karþýtlarýnýn söyledikleri matematik,coðrafya,biyoloji, sosyoloji v.s. yerine sadece bilim kavramýný kullanalým demekten farklý bir þey deðil bence.oysa feminizm ayrýntýya inmektir ve hümanizmin ayrýlmaz bir parçasýdýr, kadýnýn uðradýðý haksýzlýklarýn altýnýn koyu kalemle çizilmesidir ve son derece de masumdur..dolayýsýyla feminist olmayanýn hümanist olmasý imkansýzdýr bence. Her þeye raðmen feminizmden ve feministlerden rahatsýz olanlar, feminizme ve feministlere saldýrýdan vazgeçip bu kavramlarý ortaya çýkaran nedenleri yok etmek için mücadele etmeliler.bilimsel davranýþ budur.nedenler ortadan kaldýrýlmadýðý sürece beðenilmeyen sonuçlar her zaman var olacaktýr. Vildan Akbaþ BÝR ERKEKTEN FEMÝNÝST OLUR MU? Yine Kadýn Haklarý söz konusu olduðunda AYNI GEMÝDEYÝZ þiarýyla hareket edenler geminin iyi yerlerinde hep erkeklerin durduðunu bilmiyorlar mý?geminin içinde de eþitlik mücadelesi verilemez mi? Burjuvazi kar hýrsýyla çevreyi kirletmekte, ekolojik dengeyi alt üst etmekte, hepimizin hayatýný tehlikeye atmakta.hal böyleyken çevre sorununu sýrf ekonomik sistem sorunu olarak görenler, politikayla hiç ilgisi olmayan bazý çevrecilere de karþýlar mý?saðlýklý bir çevreye kavuþmanýn sosyalizmle gerçekleþtiðine inansak bile sosyalizmin gelmesini mi bekleyeceðiz.çevrecilerin kapitalist sistem içinde de olsa hiç mi faydalý mesajlarý,etkinlikleri olmadý.soyalist olmayan çevrecilere karþý mý çýkalým þimdi. Çevre Haklarý kavramýndan da rahatsýz mý bu arkadaþlar. Kýsýtlamalara gelince KADIN olduðumuzun hatýrlatýlmasý, haklardan faydalanmaya gelince ÝNSAN olduðumuzun hatýrlatýlmasý çifte standart deðil midir? Sosyalizm gerçekleþtiðinde kadýnlar hiç mi tecavüze uðramayacak, hiç mi erkeklerden dayak yemeyecekler? Benim böyle bir ütopyam yok açýkçasý. Bir erkek feminist olamýyorsa da, feminist olmak için çaba göstermesi gerekmez mi? Hem sosyalist, hem feminist olmak neden bu kadar zul geliyor? Nedir bu gibi insanlarýn zoru veya bilinç altýndaki? Sevgilerimle,Saygýlarýmla ÇOCUK HAKLARI ÜZERÝNE: Savunmasýz, kendini ifade edemeyen etse de çoðu zaman inandýrýcý bulunmayan, iyiliklerini düþünme adýna her zaman kötü muameleye maruz kalan tüm çocuklarýn hakký benim için kadýn haklarýndan her zaman için öncelikli olmuþtur.ýflah olmaz bir ÇOCUK HAKLARI savunucusu olarak kendi partimiz dahil ÇOCUK HAKLARI üzerinde hiçbir siyasal partinin yeterli derecede çalýþmalar yaptýðýna inanmýyorum.çünkü çocuklarýn oy verme yeterlilik ve yetkileri yoktur.kendilerinden oy alamayacaðýmýz için KADIN HAKLARI söz konusu olduðunda hurra saldýrýya geçip, dünyayý yerle bir eden tüm feministler dahil olmak üzere hepimiz ÇOCUKLAR ý ihmal ettik.

3 12 Haziran 2008 Perþembe Belediye baþkaný halký bilgilendirdi ihtiyaç olduðunu söyleyen A. Rýza Selmanpakoðlu, gelir kaynaklarýnýn kýsýtlý olduðunu söyledi. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Kamil Öntaþ 31 Mayýs 2008 tarihinde Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu Hacýbektaþ Kültür Merkezinde Hacýbektaþ halkýna konuþma yaptý. Yaklaþýk 2 saat süren konuþmayý ana baþlýklar halinde yorumsuz yayýmlýyoruz. Konuþmasýnda Hacýbektaþ ta inþaat halinde bulunan TOKÝ ye ait evlerin ödeme planý, tapu verilmesi, kanalizasyon, iskân raporunun alýnmasý, su konusu, elektrik konusu, toplu konutlarýn mal sahiplerine teslim edilmesi hakkýnda kamuoyunu bilgilendirdi. TOKÝ ile ilgili halktan gelen sorularý yanýtladý. KAYIP ÝLANI Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü nden Öðretim Yýlýnda almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Jansel Dinçer KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rabia Güler Adrese dayalý nüfus sayýmý sistemi ile Hacýbektaþ ýn nüfusunun den e düþmesi ile ilgili A. Rýza Selmanpakoðlu aþaðýdaki açýklamalarda bulundu: 2004 yýlýndan sonra Ýller Bankasýndan alýnan para miktarýnýn YTL ye kadar düþtüðünü söyleyen A. Rýza Selmanpakoðlu, YTL. Civarýnda Belediye nin aylýk giderinin bulunduðunu ve buna da iþçi ikramiyelerinin dâhil olmadýðýný söyledi, aradaki bu açýðýn bir kýsmý mezbahane gelirlerinden, bir kýsmýný çilehane nin gelirlerinden, Karahüyük otelini öðrenci yurdu haline getirdiklerinden bahseden A. Rýza Selmanpakoðlu oradan aylýk asgari masraflar çýktýktan sonra ile YTL. Arasýnda aylýk gelir geleceðini, mezbahanenin yýllýk gelirinin ile YTL. Arasýnda deðiþtiðini söyledi. Konuþmasý sýrasýnda kaçak kesimlere de deðinen A. Rýza Selmanpakoðlu, Kaçak kesimlerin Hacýbektaþ ýn insan ve çevre saðlýðýný tehdit ettiðini söyledi. Hacýbektaþ halkýndan kaçak kesimleri önlemek için Hacýbektaþ a siz sahip çýkýn dedi. A. Rýza Selmanpakoðlu konuþmasýný Hacýbektaþ taki dilenen insanlarla sürdürdü. Analar, babalar hem fakir-fukara fonundan hem para alýyorlar, hem çocuklarýný dilendiriyorlar dedi. Belediye yi karartmak isteyenlere meydaný býrakmayýn diyen A. Rýza Selmanpakoðlu bu konuda açýk ve net konuþmadý. Yeni yatýrýmlar yapabilmek için finansöre Kamil ÖNTAÞ/Ýlicek Köyü Hacýbektaþ-Nevþehir Tel: KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR SÝPARÝÞ ÝLE KESÝM YAPILIR DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: A. Rýza Selmanpakoðlu, Hacýbektaþ a açýlacak olan güzel sanatlar fakültesinin bina sorununu ve dekan atamasý konusunda yeni adýmlar atýldýðýndan bahsetti. Dekan atamasý ile ilgili YÖK ün kararýný beklediklerini söyledi. biz buraya vakýf üniversitesi kurmalýyýz diyen A. Rýza Selmanpakoðlu, önce bir vakýf kurmalýyýz, Hacýbektaþ Veli Üniversitesi Vakfý adýný taþýmalý, bu üniversitenin kurulmasýný saðlamalýyýz dedi yýlý törenleri hakkýnda konuþan A. Rýza Selmanpakoðlu, Madýmak oteli ile ilgili Dünya yý ayaða kaldýran oyunu sergileyen tiyatrocu Genco Erkal ý Hacýbektaþ a getireceklerini söyledi. Her törenlerde arkadaþlarýmýzla beraber yaptýðýmýz, yapamadýðýmýz veya altýndan kalkamadýðýmýz sorunlarý sizlere sunuyoruz dedi. Bir baþka konuya ayrýca deðinen A. Rýza Selmanpakoðlu, kendi belediye baþkanlýðý ilgili konuþmada bulundu Benim baðýmsýzlýðýma inandýðýnýz için seçtiniz dedi. 2 yýl önce sahneden indirilen sanatçýlara deðinen A. Rýza Selmanpakoðlu þunlarý söyledi: Hacýbektaþ ta falanca grup sahneden indirildi diye yazýldý, akýllarýnca belediye bu gruba sahip çýkamadý, özellikle Hacýbektaþ halký bunlarý sahiplenmedi diye yazdýlar, yoksa yoksa baþka birilerinin arkasýnda baþka þeyler mi var onlarý anlama ve deðerlendirmeleri size býrakýyorum dedi. Dikkat edin, ben hiç kimseye sokakta karþýlaþýrým, kahvede karþýlaþýrým, yolda karþýlaþýrým bana bir talepte bulunduðunda O insana önceden yaparým dediðim bir konuyu sonradan yapamayacaðým bir yanlýþlýða düþmem. Neden düþmem, çünkü onun kararýný vermek, ben mutlaka encümen toplantýsýnda arkadaþlarýmýn görüþlerini alýrým. Dedi. Ýsim vermeden üstü örtülü konuþan A. Rýza Selmanpakoðlu yayýnlanan bir gazete ile ilgili þunlarý söyledi: Efendim, bu adam asker, Hacýbektaþ halkýna dalkavukluk yapýyor, Hacýbektaþ insanýný ümmet gözü ile görüyor diye ümmet gazetelerinde yazanlar var. Burada tabi o meþhur gazetede hiç bu zamana kadar yaptýklarýmýzý görememiþ tabi sakar arkadaþlarýn hepsini yürekten kutluyorum, çok baþarýlý bir gazete size de gönderiyorum ama aman aman bu gazeteyi okuyun çok geç anlayacaksýnýz... dedi. Seçimlere çalýþma arkadaþlarý ile tekrar adaylýðýný açýklayan, akýllý ve beyinli olduðunu Kesilmiþ Kuzu 1 Kg.: 10 YTL. HALKIMIZA SATILIK DAÝRE TOKÝ 1 ci ETAP 1 ci BLOK 5 ci KAT 23 Numaralý Daire satýlýktýr. Hikmet BOZDAÐ Tel: söyleyen A. Rýza Selmanpakoðlu, þapkasýný sandýðýn baþýna koymasýnýn yeterli olup olmadýðý konusunda ve þapkanýn ne anlama geldiðini þu cümlelerle açýkladý: Ben Hacýbektaþ halkýnýn saðduyusuna o kadar güveniyorum ki, birileri servetimizi ortaya koyarak bu baþkaný devirelim diyorlarmýþ, bu çok sinsice, servetimizi koyarak yani Hacýbektaþ halkýný parayla satýn alacak gözü ile bakýp bu kadar rahat oluyorlarmýþ. Kimileri iki þiþe rakýya satýn alýnýrmýþ, kimileri bilmem neymiþ, ben tam tersine Hacýbektaþ halkýnýn saðduyusuna güveniyorum dedi ve ekledi Ben de þapkamý koyarým Hacýbektaþ halký onu anlar dedim. Þapka beyni, aklý temsil eder, Hacýbektaþ halký güveniyorsa bize oy verir, güvenmiyorsa baþkasýna oy verir. Dedi. A. Rýza Selmanpakoðlu nun konuþmasý sýrasýnda dinleyiciler Savat Mahallesi eski ve yollarýn çok bozuk olduðunu ve iyileþtirilmesini istedi, A. Rýza Selmanpakoðlu ise bu sorunlarla ilgili þu açýklamada bulundu: Öncelikle yollardan bahsedeyim, biraz önce belediyenin bütçesini sundum, þimdi bu þartlarda bile biz fedakarlýk yaparak yol yapýmýna gittik, neler yaptýk, bir defa terminalden gelen o ana yolu yaptýk, niye çünkü Nevþehir-Kýrþehir den baðlantýlar bu yolun üzerine olduðu gibi toz kalkýyordu, þimdi bizim önümüzdeki en önemli yapacaðýmýz iþlerden bir tanesi yol, o doðru. dedi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Cevap: Efendim Kadý hazretleri, ölüm hayatýn sonu deðil. Yaþayýþ oradan sonra baþlayacaktýr. Babam Feyzullah Efendi ve Dedem Þiri Bektaþ Efendi yüzlerce nefes, düvazimam söylemiþtir. Bu fakýr Çelebi Hamdullah da yüzlercesini söylemiþtir dergâhlarýmýzda, toplantýlarda söylenmektedir. Kiþi Hakk a ulaþmak için yetiþtirilir. Talkýnlarýmýzla Hakk a ulaþmak olur, ama kul Hak olamaz. Yaratýlan kalkýp da bir arz, bir semavat, ayrý bir âlem yaratmaya kalkýþamaz. Böyle bir iddiada eden hiç olmamýþtýr. Olsa bile deli diye oradan uzaklaþtýrýrýz. Kadý: Þeyh Efendi, vaktiyle þu konuþmanýz duyulmuþtur: Bu Þeriat hükümleri zamanýmýza göre deðiþmesi gerekir. Bu lafýnýz küllühüm kâfirliktir. Kâfirin katli vaciptir. Cevap: Efendim Kadý Hazretleri, demedim, amma desem de küfür olamaz, çünkü mecelle, dinimizin temeli olan Kuran-ý Kerim den alýnmýþ kabul edersiniz. Bu kadar geniþ kanun maddeleri vardýr. Bu maddeler tam Kuran ayetlerinden alýndýðý halde belki de yetmiþ defa deðiþmiþtir. Bunu siz de bilirsiniz. Bütün fýkýh âlimleri de bilir ki þu anda maddelerin ihtiva ettiði kanunu konular Kuran-ý Kerim in hiçbir ayeti ile týpa týp uyuþamaz. Çekiþir durur. Tarihi bir belge: Hamdullah Çelebi'nin Kýrþehir Þeriat Mahkemesinde Yargýlanmasý * (3) Yayýna hazýrlayan: Aydýn Þimþek Peygamberimiz buyuruyorlar ki benim ashabým gökteki yýldýzlara benzerler. Hangisine uyarsanýz yönünüze ve yolunuza rehberlik yaparlar. Geceleri çölde kalan kiþiye yýldýzlar yönüne gideceði yoluna rehberlik ederler. Hadisi gereðince fakir ve mensuplarýmýz olan Oðuzlarýmýz Hz. Ali ye öncelikle uyuyoruz, seviyoruz. Biz Müslümanlarýn Hz. Ali yi bütün ashabýn üstünde sevmemiz Allah ýn emriyledir. Hz. Muhammed in gerçek hadislerine dayanmaktadýr. Kadý: Þeyh Efendi doðru söyle, vakfýnýzýn bulunduðu dergâhta mensuplarýnýzýn toplantýlarýnda kimlere lanet edersiniz? Muaviye ve Yezit e lanet eder misiniz? Cevap: Kadý Efendim Hazretleri, suçsuz yere topluca ahalinin kanýný dökenlere lanet ediyoruz. Hz. Peygamberimizin Ali nin evladýnýn Ehl-i Beytinin kanýný döken Muaviye ye, Yezit e lanet ediyoruz. Yezit in yaptýðý o þenaati tensip eden, hafife alan, beðenenlere de lanet ediyoruz. 12 Haziran 2008 Perþembe Müftü: Þeyh Efendi, Ürgüp Ihlara tarafýndan gayrimüslim mücriminin keferelerin dergâhýnýza gelip ayinlerinize bile katýldýðý, onlarla hoþ sohbet ettiðiniz duyulmuþtur. Ayetlerle hadislerle muteberdir, keferelerle dost olmanýn günah olduðu bilinir. Ayrýca Müslüman olmayanýn Cennet e gitmeyeceði bilinir. Bu kiþilerle nasýlda dostluk kurarsýn? Bu iþlediðin cürüm katlini gerektirir. Günahtýr. Bu olaylara itirazýn var mýdýr? Cevap: Müftü Efendi Hazretleri, Kadý Efendi Hazretleri. Biz Müslümanlar siz Ehl-i Sünnetler gibi düþünmüyoruz. Bir defa: Gayrý müslümler Ürgüp den deðil, Kudüs tarafýndan, Kudüs Muhafaza Paþasý Ahmet Paþa ile beraber Hünkâr Hacý Bektaþ Veli Mukaddes Hazretlerinin türbesini ziyarete gelmiþ ümeralardýr. Sýfatý mukaddes Ahmet Paþa ile çokluk kurup gayr-ý müslüm baþlarýnda Ahmet Paþa Hazretleri ile geldiler Üç gün misafirimiz olduklarý doðrudur. Siz Ehli Sünnet cemaati de bilirsiniz ki biz Müslümanlar misafire çok deðer veren Oðuz Türkmenleriyizdir. Misafirperverliðimizi siz Ehl-i Sünnet cemaati kiþiler de tarihlerce takdir etmiþsinizdir. Ýkincisi, biz Müslümanlar dergâhýmýzda din ve mezhep ayrýmý yapmayýz. Kiþiye memleketine bakýlmadan hürmet edilir. Sizin dinimiz dediðiniz konular, mahkemede ve þeriatý þerifin içinden ayýklanmýþ sýyrýlmýþ çýkmýþtýr. Þimdi siz Müslüman adýna, dinimiz adýna dediðiniz doksan dokuz konu sayýlsa bir tanesi dinimiz adýna hayatýmýzla alakasý yoktur. Bu küfür olmuyor da Bizzat Allahýn Resulü içinde de olsa zamanýmýza göre ayetlerin hükmünü deðiþtirdi sözümüz mü küfür oluyor? Zaten Kuran demiyor mu ki anlayasýnýz diye Arap olduðunuz için Arap lisaný üzere bu Kuran ý size indirdik. Akýl edin, akýllý olun, akýl sahiplerine Kuran da iyiliði, kolaylýðý indirdik demiyor mu? Oðuzlarýmýzýn bunu anlamasý için Arap mý olmasýný istiyorsunuz? Ýnkâr etmemek þarttýr. Bu þarta göre namaz kýlmayan inkâr etmediði müddetçe kâfir olmaz, katli de vacip deðildir. Amma siz savmü salât etmiyor diye Oðuzlarýmýzdan çoðunu idam ettiniz. Müftü: Sus, sus günahkar oluyorsun Kadý: Tabii ki katli vaciptir. Cevap: Kadý Efendi Hazretleri, eðer katli vacip olsaydý salâtýn kazasý olmamasý gerekirdi, çünkü salâtýn kazasý vardýr. Kadý: Hacca gitmek ömründe hali vakti yerinde olana farz, gitmeyen kâfirdir. Katli vaciptir. Salât ve Savm (namaz ve oruç) da terk edenin katli tabii vaciptir. Kadý baðýrarak kâtibine Hacý Mevlana Ýsmail Efendi, Þeyhin konuþmasýný yasaklýyorum. Ne derse asla yazma dedi. Ertesi günü Kadý: Þeyh Efendi, sen ve mensuplarýnýz, Ebubekir in Ömer in Osman ýn sýrasý ile sevilmesi gerekirken ilk üç Halifeleri sevmeyip atlayarak Hz. Ali yi sevmenin günah olduðunu bilmiyor musunuz? Ehli Sünnet vel Cemaatin kabul ettiði ayetle, hadisle beyan edilen yoldan niçün sapmaktasýnýz? Dinimize göre Ebu Bekir i Ömeri i Osman ý sevmemek küfür ve kâfirliktir. Kâfirin katlý vaciptir. Eey? Cevap: Efendim Kadý Hazretleri, Hz. Ashab olsun, ümmetten olsun, kan döken katilleri biz Müslümanlar sevmeyiz, çünki Allah Kuran-ý Kerim inde Lanetullahý alel kavmin kâfirin buyuruyor. Lanetullahý alel kavmin zalimin buyuruyor. Hz Ali nin ve Ehl-i Beytinin masumluðuna inanýyoruz. Hz. Peygamberden sonra en çok sevdiðimiz kiþiler olmaktadýrlar. Müftü: Þeyh Efendi, Þeyh Efendi, iyi anla! Ashabý bölüp bir kýsmýný, Ebu Bekir i, Ömer i, Osman ý sevmeyiþinden senin katlin vaciptir. Bunu bilesin ya Þeyh Efendi! Kadý: Þeyh, sen beldeyi fesada verdiðin zaman Sekban-ý Cedid e selb-i lisanda bulunmuþsun. Bu hususta aleyhinde þahitlerini dinlemiþiz. Cevap: Efendim Kadý Hazretleri, Sekbaný Cedid adýný duyduðum gün idi. Sekban-ý Cedid in yeni av köpeði bakýcýsý kimseye söylendiðini duymuþtum dediðim doðrudur. Farsçada sekban-ý cedid, av köpeði bakýcýsý demektir. Lügate bakabilirsiniz. Müftü: Senin tasvip ettiðin katledilen dinsiz Yeniçerilerin içinde yer alan Sekbancýbaþýyla karýþtýrmýþsýn Þeyh Efendi. O yakýþtýrma seninkilerin adýdýr... O da biline. Kadý: Þeyh Efendi, Allah tövbe edenin günahýný af eder. Siz küfrü kebir günahý kebir üzeresiniz. Yezit ve Muaviye ölmeden tevbe etmiþtir. Allah onlarý af etmiþtir. Böyle bilesin, var mý diyeceðin? Cevap: Efendim Kadý Hazretleri, Allah, Hz. Hüseyin katlinden Yezid i, Muavye yi af ederse onlara lanet ettiðimizden dolayý bizleri de kolayca af eder. Sen bizleri boþa küfür ve günahkârlýkla suçluyorsun. Bu da biline. Ertesi Gün Kadý, solunda oturan çok haþmetli Müftü Efendiye de soru sorma hakký verdi. Müftü: Þeyh Efendi, Müslüman ým dersiniz. Ehli Sünnet takvasý üzere tevbe estaðfurullaha devam edenin günahlarýnýn af olacaðýna inanmýyor musun? Cevap: Müftü Efendi, kiþi iþlediði günahý tevbe ile af ettiremez. Ýhlal edilen þeyi yerine getirmedikçe, döktüðünü doldurmadýkça, aðlattýðýný güldürmedikçe, yýktýðýný yapmadýkça, zararý ziyaný tazmin etmedikçe tövbeye devam etmekle, iþlenmiþ günah af olacaðýna biz Müslümanlar inanmayýz. Allah af edecekse eder, O na da mani olunmayacaðýna inanýrýz. Üçüncüsü, bizim dergâhýmýz mensuplarýmýzýn görüþü kiþilerin din ve mezhebine bakýlmadan her iyi insan, her iyi güzel ahlaklý insan Cennet e girecektir diye inanýyoruz Ertesi Gün Kadý: Neden kadýnlarýn dergâhýn ayinlerinde toplu olarak bulunmasýna mani olmuyorsunuz? Ehl-i Sünnet din âlimleri zikir halkalarýnda asla kadýn bulundurmaz. Dinimiz iki kadýný bir erkeðe denk þahit kabul eder. Mirasta erkeðin yarýsý kadar pay alýr. Siz nasýl olurda onlarý meclisinize alýrda ayný mekân içinde oturabilirsiniz? Her hareketiniz katlinizi gerektirir. Küfrü kebir yapmaktasýnýz. Bunlar da malumumuzdur. Ne dersiniz? Cevap: Efendim Kadý Hazretleri, sünnet ehli cemaatinin bilginlerinin uyguladýklarýný duymuþ, düþünmüþüzdür. Bizim dergâhlarýmýzda, Kuran da sýk sýk geçen ya eyyühelleziyne amenu ayeti, Allah ýn kadýn-erkek ayýrt etmeden eþitliðe hitabý olarak bilinir. Ayrýca tarihten gelen eþitliði kabul ederek Hacý Bektaþ Veli nin Erkek aslan, aslan da diþi aslan, aslan deðil midir? Kadýnlar da sizin bir parçanýzdýr. Onlarý cemaatinizde ayýrt etmeden þereflice, hürmetlice deðer verin dediði sözüne inanarak kadýn erkek eþitliðine alýþýlmýþtýr. O tarihten beri biz Müslümanlar kadýn boþayan erkeði düþkün yaparýz. (Devam edecek) Not: Bu metin (yazý), HAMDÜLLAH ÇELEBÝNÝN SAVUNMASI (Bir Ýnanç Önderinin Çileli yaþama) alt baþlýðý ile Ýsmail ÖZMEN ile Yunus KOÇAK ýn 2007 Agýstosunda yayýnladýklarý kitaptan alýnýp SESÇEÞME Dergisi ýnýn 33, 34, 35 inci sayýlarýnda yayýnlanan bölümüdür. Dergiye konulan baþlýk þöyledir: Þaban þerifi (Hicri) 1243 Tarihinde Kýrþehir Kadýlýðýnda yapýlan Mahkeme Tutanaðýdýr. Konu hakkýnda daha geniþ bilgi için dergi ile kitap okunmalýdýr, benim Kaymak köyünde derlediðim þirler adýyla yazdýðým yazýda da konu hakkýnda bilgiler vardýr. Rýza Aydýn. Alevi haber ajansý

5 12 Haziran 2008 Perþembe Kadýnlar Reklamlardaki "Deterjan Aþkýndan" Býktýlar MEDÝZ'in "Cinsiyetçi Reklamlara Son" eyleminde kadýnlar "Yüzey temizleyicileriyle dans eden, çarþaflarýna aþýk, perdelerine tutkun, çantalarýnda leke çýkarýcý taþýyan kadýnlar görmekten býktýk" dediler. Kadýnlarýn Medya Ýzleme Grubu (MEDÝZ) "Medyada Cinsiyetçiliðe Son" kampanyasý çerçevesinde Ýstiklal Caddesi'ndeki Reklamcýlar Derneði önünde "Cinsiyetçi Reklamlara Son" eylemi düzenledi. Kadýnlar eylemde "Kýzlarýmýza Barbi almayacaðýz", "Çarþaflarýmýza aþýk perdelerimize tutkun deðiliz", "Çantamýzda leke çýkartýcý taþýmýyoruz", "Reklamlarda cinsel sömürüye son", "Barbi deðiliz olmayacaðýz", "Yaþasýn kadýn dayanýþmasý" dediler. MEDÝZ'in "Cinsiyetçi Reklamlara Son" dediði basýn bildirisi þöyle: "Medyanýn genelinde egemen olan cinsiyetçi dil, söylem ve zihniyetten artýk býktýk! Reklamlardaki cinsiyetçiliðe dayanan aslýnda yeni bir þey de yaratmayan yaratýcýlýktan da býktýk! "Yüzey temizleyicileriyle dans eden, çarþaflarýna aþýk, perdelerine tutkun, çantalarýnda leke çýkarýcý taþýyan kadýnlar görmekten... "Býktýk! "Ürünlerinizi satmak için kadýnlarýn bedenlerini öne sürmekten, cinsellikle ilgili binbir türlü imadan, tabulardan beslenmekten baþka bir yaratýcý yol bulamýyor musunuz? "Hem ev iþini sadece kadýnlarýn görevi FKF-DEV-GENÇ devrimci gençlik hareketinin tarihinde özgün yeri olan bir örgüt. Ýlk olmanýn acemiliklerini taþýyor. Her þeyi kendi keþfediyor, buluyor. Yerli yerine koymaya uðraþýyor. Ulusal yönü aðýr basan antiemperyalist bir çýkýþ noktasýndan bilimsel sosyalizme evrilmeyi adým adým yaþýyor. FKF- DEV-GENÇ kendi deneyimleriyle demokratik kitle örgütüne iliþkin sorularý bir bir yanýtlýyor. Örgütün yapýsý, örgütlenmesi, ideolojisi, çalýþma tarzý, siyasal örgütlenmeyle iliþkisi açýklýða kavuþuyor. FKF-DEV-GENÇ'in tarihi 60'lý yýllarýn sosyalist hareketinin de tarihi. Eylem zemininden, tartýþma gündemine dek her þeyi orda izlemek olasý. TÝP ve sosyalist devrim çizgisini, YÖN, Türk Solu, Aydýnlýk Sosyalist Dergi ve Millî Demokratik Devrim yönelimlerini bölünmeleri çatýþmalarýyla FKF-DEV- GENÇ'in oluþumunda gözlenebiliniyor. Ýþçi sýnýfý partisinin yokluðunun gençlik örgütüne yüklediði iþlevler, teorinin bulunup þekillendirilmesi, 70'li yýllarýn örgütlenmelerine kaynaklýk eden ayrýmlar DEV- GENÇ'in baðrýnda, filizleniyor. Ali Yýldýrým, belgesel nitelikteki bu çalýþmasýyla Türkiye'nin yakýn tarihinin toplumsal/siyasal geliþimine tanýklýk ediyor. Bir tür toplumsal bellek sunuyor okurlarýna. Sosyalizmle coþkuyla, çocukça tanýþma. Kemalist eksenin sol bir söylemle bezenmesi. olduðunu düþünüyor hem de ev iþinin tüm zahmetini, kadýnlarýn ev içindeki emeðini yok sayýyorsunuz? Ev iþinin süpürgelerle dans edilerek yapýlan keyifli bir iþ olduðunu mu zannediyorsunuz? "Peki kadýnlarýn düþlerinin yeni perdeler, lekesiz yerlerden ibaret olduðu fikrine nasýl vardýnýz? " Kaðýt bebekler, sýfýr bedenler, reklam dünyasýnýn karton kadýnlarýndan býktýk! Gerçek kadýnlar görmek istiyoruz. "Cinsiyet ve cinselliðe dair ön-yargýlar üreten, cinsiyetçi tabularý yansýtan reklamlar görmek istemiyoruz. "Bizler cinsiyet ayrýmcýlýðý yapan ve kadýnlarýn zihinsel, bedensel bütünlüðünü ihlal eden tüm bu reklam filmlerini kýnýyor ve bu ürünleri t-ü-k-e-t-m-i-y-o-r-u-z! "Reklamlardan sorumlu herkesi, Reklam Özdenetim Kurulu, Reklamcýlar Derneði, Reklam Verenler Derneði ve tüm reklamcýlarý sorumlu davranmaya, "Tüketici derneklerini reklamlardaki cinsiyetçiliðe karþý mücadele etmeye, "Tüm kadýnlarý, reklamlarýyla kendilerini aþaðýlayan ürünleri almamaya davet ediyoruz." Kitap Tanýtýmý : Ali YILDIRIM : FKF Dev- Genç Tarihi " " Belgelerle BirDönemin Tarihi Ülkenin dört bir yanýna koþturan kiþisel hiçbir beklentisi, çýkar hesabý olmayan genç insanlar. Üniversitelilerin, iþçilerin, köylülerin, doðulularýn arasýnda, onlarý kurtuluþ mücadelesine azmettiren devrimci yumruklar. Yayýn yýlý : 2008 Sayfa: 624 Baský Yeri: Ýstanbul Doruk Yayýnlarý Okulda dini içerikli çizgi film gösterildi iddiasý MUÐLA'daki bir ilköðretim okulundaki öðrencilere, dini içerikli, müfredat dýþý görüþlerin yer aldýðý çizgi film CD'si izletildiði iddia edildi. Ýddialarla ilgili Yurtsever Cehpe Muðla Sözcüsü Ayhan Karahan ve beraberindekiler, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde konuyla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu öðrencilerine, Cennet Cehennem ve Ölüm adýnda, yaþam ve ölümü anlatan, dakikalýk bir çizgi film CD'sinin izletildiðini iddia eden Karahan, CD'nin içerisinde yer alan çizgi filmlerde bazý sapkýn düþüncelerin savunulduðunu ve öðrencilere empoze edilmeye çalýþýldýðýný ileri sürdü. Karahan, bu konuda ismini vermek istemeyen bir öðrenci velisinin kendileriyle irtibata geçip olayý anlattýðýný, CD'nin ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde izletildiðini savundu. Bazý öðrencilerin bu çizgi filmleri izledikten sonra ruhsal sorunlar yaþadýðýný iddia eden Karahan, Filmlerde, hýrsýzlýk yapanlarýn kollarýnýn kesildiði belirtiliyor. Son dönemde ülkenin deðiþik okullarýnda baþ gösteren bu ve benzeri irticai faaliyetlerin Muðla'da yaþanmasý olasýlýðý kabul edilemez bir durumdur dedi. Ayhan Karahan, iddialarýn araþtýrýlmasý için Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne dilekçe verdi. Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu Müdürü Suat Kývrak ise iddialara sert tepki gösterdi, Bunlar kesinlikle asýlsýzdýr. Öðrencilerimize sadece bakanlýk tarafýndan gönderilen Hz. Muhammed'i anlatan CD'leri izlettirdik dedi. Olayla ilgili, öðrenci velilerinden Ýl Milli Eðitim ve Emniyet Müdürlüðü'ne herhangi bir þikayet baþvurusu yapýlmadýðý belirtildi. Hakan ALTUT/MUÐLA, (DHA) MÝLLÝYET Ýlkokul öðrencisine dini hikâye kitabý SUADÝYE DE Mustafa Mihriban Boysan Ýlköðretim Okulu nda birinci sýnýf öðrencilerine daðýtýlan öykü kitabý, velilerin tepkisine neden oldu. Okul yönetiminin kitap daðýtýlmasýný yasakladýðý halde sýnýf öðretmenlerinden A.Y., öðrencilere Somon Simsim Allah ýn Selam ismini öðreniyor / Allah ýn Ýsimlerini Öðreniyorum adlý öykü kitabýný daðýttý. BÝLÝMSEL ÝÇERÝK YOK ARARATIN LANETI ::: ÖNSÖZ'den: 1071 Kürt ve Ermeni halklarý için çok önemli bir tarihtir. Bizans Ýmparatorluðu, Kürtleri Hristiyanlaþtýrmaya, Ermenileri de Ortodokslaþtýrmaya çalýþmaktaydý. Her iki halk da, Bizans tarafýndan uygulanan baskýlara karsi direnisi 1071 yýlýnda Malazgirt'te verdiler. Bizans ordusu yanýnda savaþan Kürtler ve Ermeniler saf deðiþtirip Türklerin tarafýna geçince, yenilmek üzere olan Alparslan savaþý kazandý. Bu, her iki halk için de dehþetli yýllarýn baþlangýcýydý. Kürtler ve Ermeniler kendi elleriyle kendi Frankeþtayn'larýný yaratmýþlardý. Dün Ermeni halkýna uygulanan inkar ve imha politikasý bu gün de aynen Kürt halkýna karþý uygulanmaktadýr. Ararat'ýn Laneti'nde, 100 yýl önce oynanan oyunlarla, bu gün oynanan oyunlar arasýndaki benzerlikleri görünce dehþete düþeceksiniz. Dünün Nakl-i Kelam Örgütüyle bu günün Ergenekon Örgütü, dünün Hamidiye Alaylarýyla bu günün Koruculuk sistemi, dünün Kaþgari Bir somon balýðýnýn macerasýnýn anlatýldýðý kitapta 7 yaþýndaki çocuklara bilim meraký aþýlanmasý gerekirken tam tersi yapýlarak inanç yüceltiliyor. Kitapta bir tatlý su balýðý olan somonun denizde de yaþayabilmesi ve nehir akýntýsýnýn ters yönünde yüzebilmesi Anlamakta zorlandýðým bu yetenekler bize Allah tarafýndan verilmiþ denilerek açýklanýyor. Herkesten çok Allah a güven. Yalnýzca ondan yardým iste. Biricik Rabbimiz Selam dýr gibi ifadelerin yer aldýðý kitabýn 7 yaþýndaki öðrencilere daðýtýlmasýna tepki gösteren öðrenci velilerinden biri, Çocuða doðaya iliþkin olaylarýn bu þekilde öðretilmesi kabul edilebilir mi? Biz çocuklarýmýza bilim meraký aþýlansýn diye okula gönderiyoruz. Bu durum kabul edilemez dedi. Öðretmenin velilelere, Kitabý yönetim istediði için daðýttým, çocuklarýnýza okutmadan kenara koyun dediði ileri sürülürken, okul yönetimi iddialarý reddetti. Süleyman ARIOÐLU/AKÞAM Tarikatý'yla bu günün kontra Hizbulla Örgütü arasýndaki benzerlikler karþýsýnda hayretler içerisinde kalacaksýnýz. Osmanlý derin devletinin faaliyetlerini araþtýrýp onlarý yargý önüne çýkarmaya çalýþan Türk zabiti Kemal Bey'in sonunu okuyunca Þemdinli Savcýsý'nýn ucuz kurtulduðunu düþünüp gülümseyeceksiniz.

6 AHVAL Ebuzer Saray Öteki ni görmek, Öteki ni anlamak.. Modern ve demokratik toplumu yaratmanýn dinamikleri içerisinde; kültür ve yansýmasý çaðlar boyunca ortaya koyduðu deðerleri geleceðe aktarmada nasýl vazgeçilmez bir unsur ise, toplumlarýn ve coðrafyalarýn kodlarý ve pratiklerinin de tüm yurttaþlarý kapsamasý o denli önemlidir. 11 Haziran 2008 Çarþamba Büyükþehir'de cemevi tartýþmasý Bunun için ön koþul sosyal ve dini konumu, ideolojik ve cinsel tercihi ya da statüsü ne olursa olsun, herkesin ve herkesimin hak ve özgürlüðünün güvence altýna alýnmasý olmalýdýr. Bilgisizliðin doðurduðu tahammülsüzlüðün yol açtýðý ajitasyon ve insanlýk ülküsünün aydýnlanma felsefesiyle ters düþmesi bizim gibi geliþmesini tökezleyerek sürdüren ülkelerde bir anlayýþ olarak alýmlanabiliyor. Seküler daralmanýn bir sonucu olarak kavramlarýn, olgularýn ve idealarýn tartýþýlmasýnýn mümkün görülmediði tek merkezli ve baskýcý yapý toplumu yönlendirici olmanýn da ötesinde itaat kültürüne doðru itekliyor. Aidiyetsizliði yadýrgayan ve ötekiyle yüzleþmekten kaçan erksel hiyerarþi, toplumun din, ahlak, mezhep, inanç ve daha ileri düzeyde de cemaatleþme yargýlarýný kullanarak kendi görüngülerini dayatan ya da empoze den iktidar kavramýný yaratýyor. Son kertede de sivil ve militer otoritenin yasa koyuculuðu ve uygulayýcýlýðý da bu anlayýþa hizmet ediyor. Farkýna varýlmayan gerçekse bu tür hiyerarþik toplumsal örgütlenmeler, herkesin enerjisini bir yýðýn gereksiz mücadelede tüketerek, kendi yarattýðý þiddetin menzili ve düzeni ile sýnýrlý olmaya mahkum kalýþý oluyor. Bu kalýtsal durumun kýrýlmasý gün geçtikçe zorlaþýrken, alt kültüre ait verimlere yabancýlaþma kemikleþerek had safhaya ulaþýyor. Sosyal olduðunu iddia eden ideolojilerin bile kendi içine doðru ulus-devletçi kapanýþý tarihi ve ideologlarý þaþýrtýyor. Erkin ise insan haklarý ve evrensel hukukun (bizim gibi ülkelerde uygulanýrken) kendi içinde oluþan/oluþturulan çeliþkilerini çözmek yerine derinleþtirmeye yönelmesi anlaþýlmasý güç bir yapýya bürünüyor. Sosyal ideolojiler kapsamýnda izm ler dünyasý, ister insanlýðýn bütününü isterse tek bir insaný kuþatsýn, doðal,gerçek ve demokratik bakýþ açýsýndan yoksun býrakýlmýþ bir dünyada, yalanýn dehþetli gerçek baþtan çýkarýcýlýðýndan baþka bir þey deðildir.. Örnek olarak Vicdani Red hakkýný kullananlar ile eþcinsellere hayýr diyen anlayýþ; bireysel silahlanmada dünya sýralamasýnda onüçüncülüðe yükselmeye; yine (Dünya Af Örgütünün araþtýrmasýna göre) dünyada artan milliyetçiliðe paralel bir geliþim göstermeye ve farklýlýklarý redde ne gibi çözüm politikalarý ya da yasal düzenlemeler getirdiði meçhuldür. Ayrýca dini ya da siyasi simge sayýlan türban konusunda özgürlükçü geçinenlerin bu konularda da durup düþünmesi gerekmektedir. Sonuç olarak Nietzsche, Baudelaire, Dostoyevski ve Levinas gibi kendine karþý düþünme sanatýnýn ustalarýnýn bizlere öðrettiði; toplumlarý kendi içinde tekrara ve yýkýma götüren þeyin, bakmak kadar görmeyi, görmek kadar anlamayý bir yaþam pratiði haline getirmemek olduðudur.. Bu yazýya da Lambda ya ve kapatýlan Vicdani Red çilere özgürlük diye bitirelim Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Ýstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý'nýn cemevleriyle ilgili sözleri Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda tartýþma yarattý. Ýstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý'nýn "Cemevlerinin camilerin muadili olarak kabul edilmesi ve ibadethane sýfatýyla açýlmasý dinen mümkün görülmemektedir" þeklindeki görüþü, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda tartýþma yarattý. Konuyu Büyükþehir Belediye Meclisi gündemine getiren CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sað, daha önce Darülaceze'nin Kayýþdaðý Kampüsü'nde cemevi yapýlmasýna iliþkin verdiði önergesine karþýlýk olarak Belediyenin Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Ýstanbul Darülaceze Müdürlüðü'nün Ýstanbul Müftülüðü'nden görüþ istediðini hatýrlattý. Ýstanbul Müftüsü Mustafa Çaðrýcý'nýn gönderdiði cevap yazýsýnda "tarihsel birikim, tecrübe ve bilimsel kriterler de göz önünde bulundurulduðunda, cemevlerinin camilerin muadili olarak kabul edilmesi ve ibadethane sýfatýyla açýlmasý dinen mümkün görülmemektedir" dediðini anýmsatan Sað, þunlarý söyledi: "Biz Aleviler, cemevlerinde ibadet ederiz Karaburna Belediyesi Doðu Karadeniz e gezi düzenliyor... Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ-Karaburna Sosyal Belediyecilik anlayýþýna büyük önem verdiklerine dikkat çeken Karaburna Belediye baþkaný Yusuf Koçak, Doðu Karadeniz e 4 gün sürecek bir gezi düzenleyeceklerini belirtti. Gecen yýl Canakkale ye düzenlemiþ olduklarý geziye bir yenisini ekleyerek sosyal belediyeciliðin gereði olarak bu etkinliklere önem verdiklerine vurgu yaptý. Türkiye nin cennet köþelerinden birisi olarak gördükleri Doðu Karadeniz Gezi Proðramýnda Sümela Manastýrý, Uzungöl (Trabzon) ile Rze ve yöresinde bulunan yayalarýn gezileceði belirtildi. Konu ile ilgili gazetemize yapýlan açýklamada þu ve edeceðiz. Ama müftünün dediði gibi dinsiz deðiliz. Ona göre cemevine gidenler 'din karþýtý'. Kendi beyaný açýk. 'Cemevleri dinen mümkün deðil'. Bu Alevi toplumuna karþý açýk hakareti kýnýyorum. Bu, Türkiye'de 20 milyon Alevi olduðu gerçeðini ortadan kaldýrmýyor. Cemevi sorunu sadece Alevilerin sorunu deðil, ayný zamanda insan haklarý sorunudur. Burada hiçbir arkadaþýmýn Ýstanbul Müftüsü gibi düþünmediðini biliyorum. Sadece bilgi olarak sizlere sunuyorum." -EVLÝYAOÐLU: "KÝMSE KINA YAKMASIN"- Meclis oturumunda bazý Meclis üyelerinin de Çaðrýcý'nýn beyanýný eleþtirmesi üzerine söz alan AK Parti Grup Baþkan Vekili Hüseyin Evliyaoðlu da kimsenin ibadetini yerine getirmesinin engellenemeyeceðini belirtti. Evliyaoðlu, "Bu ifadeyi doðru bulmuyorum. Alevilerin haklarýna Sünniler, Sünnilerin maðduriyetine Aleviler sahip çýktýðý zaman sorunlar çözülür. Arkadaþlarýmýzýn maðduriyetini gidermek için biz elimizden geleni yapacaðýz. Biz maðdur edildiðimiz zaman da kimse kýna yakmasýn" diye konuþtu. (TÝMEÝSTANBUL) görüþlere yer verildi: Belediyemiz geçtiðimiz yýl Þehitler diyarý Çanakkale Ýli ni gezdirirken, bu yýlda, Türkiye'mizin Cennet köþelerinden birisi olan, Doðu Karadeniz'e dört (4) günü kapsayan bir gezi düzenleyerek, sosyal belediyeciliðin en güzel örneðini sergilemekte. Gezi programý içerisinde yer alan Trabzon ili, Sümela Manastýrý ve Uzungölün yaný sýra Rize ve yöresindeki yaylalarý gezilerek, ülkemizin güzellikleri, Karaburna'lý vatandaþlarýmýza gezdirilmiþ olacak. akmuzeolsun.asp adresine gir ve BÝR ÝMZADA SEN AT MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel:

7 12 Haziran 2008 Perþembe 7 Gazi Baran Mazot pahalandý, eþek kýymete bindi Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ DDT Kullanmak DDT li Olmak DDT nin ne olduðunu bilmeyenimiz yoktur. Ev, iþyeri, çöp, dere ve bataklýklardaki haþere ve zararlýlarý yok etmek için kullanýlan ilaçlara verilen genel addýr DDT. Nasýl DDT kullanarak bir takým zararlýlardan kurtuluyorsak; günlük yaþamýmýzý düzen, disiplin içinde yürütüp geleceðimizi iþlerimizi tasarlayarak günlük yaþamýn gürültüsü cangýlý içinde bir hiç olmaktan kendimizi kurtarabiliriz. Bunu dedikte asýl konumuzun zararlý ilacý DDT olmayýp; Düzen, Disiplin, Tasarým sözcüklerinin baþ harflerinden oluþan DDT olduðunu anlamýþsýnýzdýr. Nedir düzen, disiplin, tasarým? Siyasal, toplumsal anlamalarýndan çok kiþiyi, bireyi ilgilendiren anlamlarý üzerinde durup konumuzu sýnýrlayalým. Düzen, hani çevremizdeki daðýnýk bir kimseye deriz ya, kendine çeki düzen ver diye. Tam da üzerinde duracaðýmýz düzen budur. Düzen, kiþinin günlük yaþamýnda, evde, iþyerinde, sokakta derli toplu olmasýdýr. Düzen, dýþ görünüþle, biçimle ilgilidir. Ayrýk durumlar bir yana, yaþamýn türlü alanlarýnda baþarýlý olmuþ insanlarýn giyimlerinden tutun yeme içmelerine odadaki eþyalarýn yerlerine varýncaya dek her þeylerini bir düzene soktuklarýný görürüz. Düzenli insan zamaný savrukça kullanamaz. O, neyin nerede olduðunu bilir; evde, iþyerinde kendine gerekli bir nesneyi bulmak için kýyý bucak aramaz, saðý solu daðýtmaz. Yaþadýðý ortamda her þeyin her nesnenin belli bir yeri, düzeni vardýr. Bu düzen sayesinde kendisini asýl iþine, yaratmasýna verir. Daha verimli olmanýn gereklerinden birini yerine getirmiþtir o. Disiplin dýþ görünüþ ve biçimden çok, kiþinin kiþiliði, alýþkanlýklarý ve içyapýsýyla ilgilidir. Disiplin, bir kiþinin kendi koyduðu ya da doðru bildiði kurallara titizlik ve özenle uymasý, sýký sýkýya baðlý kalmasýdýr. Geçmiþte gazeteler yazdý. Romancý Yaþar Kemal in ölen eþi Thilda Kemal, günde beþ sayfa çeviri yapmadan ne telefona, ne kapýya bakarmýþ. Ýlle o beþ sayfa çeviri yapýlacak. Ýþte bu örnek Thilda Kemal in disiplinli bir insan olduðunu gösteriyor. Demek disiplin, bilinç, sorumluluk duygusu ve buna uygun davranma ile ilgilidir. Tasarým, yapacaðýmýz iþleri planlamak, programlamak, önümüze bir hedef koymakla ilgilidir. Neyi, ne denli, nasýl yapacaðýmýz, bundan ne beklediðimiz, amacýmýzýn ne olduðu konularý tasarýmla ortaya konulur. Tasarýmsýzlýk, okyanusta pusulasýz yol almaya benzer. Tasarým bizim yönümüz, doðrultumuz, bakýþ açýmýzdýr. Tasarýmsýzlýk, belirsizliktir. Þairyazar Berrin Taþ, Iþýða Doðrulum adlý kitabýnda þöyle der. Belirsizlik ne yöne gideceðini bilmemektir ne istediðini öðrenmek için kendini bilmek ve araþtýrmak gerekir bu da bedeller ödemeyi göze almayý gerektiriyor ancak o zaman sýzlanan yerine yaratan insan oluþabilir. Berrin Taþ, eski eþinden ayrýlma mücadelesinin kendisine, baþarýlý olmak için disiplinli olmak gerektiðini neyi baþarmak istiyorsam gözümü oraya dikmeyi mücadelem dýþýndaki ayrýntýlarý yaþamýmdan uzaklaþtýrmayý öðretti diyor. Yazarýn eþinden ayrýlýp özgürleþmeyi kafasýna koymasý bir tasarýmdýr. Bu tasarýmý için verdiði mücadele, sýzlanmayý býraktým okuma yazma saatlerimi programladým bu beni rahatlattý sözleriyle olumlanýyor. Þu halde insanýn insan olduðunun bilincine varýp, kendindeki olumsuzluklarý giderip, gerçek anlamda rahata ve mutluluða kavuþmasýnda Düzen-Disiplin-Tasarým (DDT) pek önemlidir. Yozgatlý çiftçiler, mazot fiyatlarýnýn sürekli yükselmesi üzerine traktör yerine artýk eþeklerle tarlaya gidip geliyor. Yozgat'ýn Lök köyünde çiftçilikle uðraþan vatandaþlar, traktörlerini evlerinin önlerine park ederek satýn aldýklarý eþeklerle bað ve bahçelere gidip geliyor. Mazota sürekli zam gelmesinden dolayý traktörleri çalýþtýramaz hale geldiklerini belirten çiftçi Cafer Delibaþý, 25 yýldýr traktör kullandýðýný belirterek, "Bu yýl mazot fiyatlarý o kadar yükseldi ki, traktörü çalýþtýrýp baða, bahçeye gidemiyoruz. Bað, bahçe iþlerinde kullanmak üzerek eþek aldýk" dedi. Mazota yapýlan zamlarýn eþeðe olan raðbetin de artmasýna neden olduðunu ifade eden Delibaþý, "Daha önce eþeði satýyorduk, kimse almýyordu. 50 YTL olan eþek fiyatý þimdi YTL'ye yükseldi" diye konuþtu. Ahmet Sarýakça isimli çiftçi ise uzun yýllardan beri traktör kullandýðýný ancak mazota gelen zamlardan dolayý artýk her iþe traktörle gidemediðini söyledi. Sarýakça, "Mazot alamadýðýmýz için traktörümüzü çalýþtýramýyoruz. Tarlaya, Seyfe Gölü ve kuþlar kurtuluyor! Devlet Su Ýþleri tarafýndan açýlan drenaj kanallarý nedeniyle kuruyan Seyfe Gölü ve Kuþ Cenneti, Vali M. Lütfullah Bilgin'in baþlattýðý çalýþma ile tekrar eski görünümüne kavuþuyor. Avrupa, Asya ve Afrika kýtalarý arasýnda süregelen 2 kuþ göç yolu üzerinde bulunan Seyfe Gölü'nde 187 kuþ türü barýnýyordu. Göl kuruduðu için 100 bine yakýn kuþ, bölgeyi terk ederken, yaklaþýk 8 bin hektarlýk alan çöle dönmüþtü. Vali M. Lütfullah Bilgin tarafýndan baþlatýlan bir çalýþma ile, çevre köylerdeki çiftçilerin sulama amaçlý açtýðý kuyulardan 350 tanesi kapatýldý. Kuyularýn kapatýlmasý ile gölde su seviyesinin yükselmeye baþladýðýný kaydeden Vali Bilgin, "Tarihi Ýpek Yolu üzerinde bulunan gölün etrafýnda höyükler bulunuyor. Seyfe Gölü'nü kurtarmaya çalýþýyoruz. Gölün etrafýndan bulunan Boztepe Ýlçesi civarýnda ki 350 sulama kuyusunu kapattýrdýk. Kuyularýn kapanmasý ile gölde su seviyesi yaklaþýk 50 cm yükseldi. Bu son derece önemli bir geliþme" dedi. Gölün tekrar kurtarýlmasý ile göçmen kuþlarýn tekrar Seyfe'yi renklendireceðini söyleyen Vali Bilgin, "Seyfe Gölü, tam anlamýyla bir doða harikasý. Gölde, dünyanýn en büyük flamingo topluluklarýndan biri (320 bin adet) barýnmakta. Göl, ayný zamanda sonbaharda yüz binlerce ördeðin konaklama alanýdýr. Seyfe gölünde beslenen ve konaklayan diðer önemli kuþ türleri; çamurcunlar, pelikanlar, bað ve bahçemize eþekle gidip geliyoruz. Eþekle gidip gelmek daha ucuza mal oluyor. Ancak eþeklere raðbet artýnca fiyatlarý da yükseldi. Köylü eþek almak istiyor, bulamýyor" dedi. Emekli olduktan sonra çiftçilik yapmaya baþlayan Adem Üstündað ise çiftçilerin traktörü çalýþtýrýp tarlalarýný iþleyemediklerini belirtti. Üstündað, "Bað bahçe iþlerine eþekle gidip geliyoruz. Mazotun tonu 3 bin YTL, gübrenin tonu 2 bin YTL'ye yaklaþtý. Ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk" ifadelerini kullandý. balýkçýllar, yaðmurcunlar, kazlar, kýlýç gagalar, martýlar, bababanlar ve sumrulardýr. Ýlkbaharda gölün doðusundaki adacýklarda bu kuþlar baþta olmak üzere çeþitli türlerden binlerce kuþ yuva yapmaktadýr. Ayrýca Malya Devlet Üretme Çiftliði alanýnda toy, turna gibi büyük kuþlar da barýnmaktadýr. Seyfe gölü çevresi, sonbaharda leyleklerin önemli toplanma alanlarýndandýr. Bölgede 480 bin kuþun bir arada yaþadýðý tespit edilmiþtir" dedi. '480 BÝN KUÞ TEKRAR BURADA UÇACAK' Gölün kurtarýlmasý ile birlikte 480 bin kuþun tekrar burada uçacaðýný söyleyen Vali Bilgin, "Uluslar arasý kuruluþlara göre; 24 saat içinde, 25 binden fazla su kuþunun bir arada bulunduðu bölgeler birinci derece sit alaný olarak ilan edilmektedir. Seyfe Gölü bu sýnýflandýrmanýn üzerinde olduðu için bir çok yabancý kuþ bilimcilerinin ve çevrecilerin dikkatini çekmektedir. Göl ve çevresi 1990 tarihinde "Tabiatý Koruma Alaný" ilan edilmiþtir. Göl ayný zamanda birinci derece "Doðal Sit Alaný"dýr. Uluslar arasý Kuþlarý Koruma Konseyi ( ICDP), Seyfe Gölü'nde yaþayan 27 tür kuþu koruma listesine almýþtýr. Nesilleri azalan bu kuþlar, Türkiye'nin de taraf olduðu Bern sözleþmesi ile koruma altýna alýnmýþtýr" dedi. Bilgin ayrýca, gölün etrafýnda bulunan sulama kuyularýnýn Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ekiplerince kapatýlmaya devam edeceðini sözlerin ekleyerek, gölün tekrar eski güzelliðine kavuþmasý için gereken tüm çalýþmalarý yapacaklarýný kaydetti. Haydi DDT li olmaya!...

8 Düzgün KELEÞ "Cem Vakfý"ný Anlattý Bir dönem Cem Vakfý Avrupa Koordinatörlüðü yönetim kurulunda çalýþan Düzgün Keleþ, Cem Vakfý nýn bir kanser gibi Alevi toplumunu sarmaladýðýný söyleyerek, Fethullah Gülen ve eski ülkücü Musa Serdar Çelebi ile Cem Vakfýnýn kirli iliþkilerini anlattý. Devlet, diyanet ve Fethullahçýlarla iliþkileri olan Cem Vakfý, ýlýmlý Islam çizgisine çekemediði Alevileri fiþliyor. Eski ülkücü Musa Serdar Çelebi ile ortak çalýþmalar yürüten Cem Vakfý, Alevi toplumunu bir kanser gibi sarmalamýþ durumda. 3 Aralýk 2006 tarihinde Almanya nýn Dortmund kentinde Avrupa Cem Vakfý kordinatörlüðünce yapýlan Cem etkinliðine konuþmacý olarak seçilen kiþiler, Cem Vakfý nýn Fethullah çizgisine doðru gittiðinin sinyalini vermiþti. O dönem yapýlan Cem etkinliðine, Papa suikasti ve Abdi Ipekçi suikastinde adý geçen ve ülkücülerin bir dönemki tetikçileri arasýndaki Muhsin Yazýcýoðlu nun Genel Baþkaný olduðu Büyük Birlik Partisi nin Avrupa daki uzantýsý olan Avrupa Türk Islam Birliði Fahri Baþkaný Musa Serdar Çelebi nin konuþmacý olarak katýlmasý dikkat çeken noktalardan biriydi. Çelebi nin son yýllarda Izzettin Doðan a danýþmanlýk yaptýðý basýna yansýmýþtý. Son olarak 2 Temmuz seçimlerinde Türk Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ýn da milletvekili adayý olarak göstermek istediði isimler arasýndaydý. Cem Vakfý Avrupa Koordinatörlüðü nü belli bir dönem yaptýktan sonra görevden alýnan ve halen Cem Vakfý yönetim kurulu üyesi olan Aliþan Hýzlý ile yakýn iliþkileri de kamuoyunda fazla tartýþýlmadý. Cem Vakfý eski Avrupa Koordinatörü Aliþan Hýzlý nýn Almanya Alevi Dernekleri Birliði adý altýnda bir dernek kurarak ortaya çýkmasýnýn perde arkasýnda Türk Diyanet Iþleri Bakanlýðý (DITIB) ve Musa Serdar Çelebi olduðu ortaya çýktý. Bu arada Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Almanya Alevi Dernekleri Birliði nin kurulmasýna karþý isim benzerliði olduðu gerekçesiyle Aliþan Hýzlý ya karþý dava açtý. Davanýn karar duruþmasý 6 Haziran da Solingen de görülecek. Vakýf bir kanser gibi Bir dönem Cem Vakfý Avrupa Koordinatörlüðü yönetim kurulunda çalýþan Düzgün Keleþ, Cem Vakfý, Fethullah Gülen ile Cem Vakfý iliþkileri, Musa Serdar Çelebi ile Izzettin Doðan iliþkilerini gazetemize anlattý. Cem Vakfý nýn bir kanser gibi Alevi toplumunu sarmaladýðýný söyleyen Keleþ, vakýf aracýlýðý ile Alevilerin çok tehlikeli bir yola sokulmak istendiðini belirtti. Keleþ, devamla þu bilgileri verdi: Izzettin Doðan ve Aliþan Hýzlý nýn Fethullahçý basýna geçmiþte verdikleri demeçlerde, Aleviler, devrimciler, solcular konusundaki görüþlerini bulabiliriz. Burada AKP li Alevi geçinen Reha Çamuroðlunu da unutmamak lazým. Ilginç olan ise daha önce verilen demeçler son dönemlerde Aksiyon dergisi aracýlýðý ile sanki yeni yapýlmýþ ve araþtýrma yapmýþlar gibi sunulmakta. Yapýlan haberler ile Aleviler çeþitli etnik kimliklere ayrýlarak hangi siyasi grubun hangi bölgede Alevisi var deniliyor. Cem Vakfý böylece bilinçli olarak, Fethullah basýný aracýlýðý ile Alevileri fiþliyor. Alevi Islam düþüncesini savunmayan Alevilerin potansiyel suçlu listesine konulduðunu dile getiren Keleþ, Cem Vakfý, Gülen Cemaati, Diyanet ve Musa Serdar Çelebi iliþkileri giderek derinleþiyor. Burdanda þu tezi çýkarabiliriz; özellikle Azerbeycan daki Aliyev in sarayýnda yapýlan Türk dünyasý toplantýsýna Musa Serdar Çelebi, Aliþan Hýzlý (Cem Vakfý yönetim kurulu üyesi), Ali Kýlýç ýn (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi) içinde bulunduðu Cem Vakfý ndan da bazý þahýslarýn katýlmasýndan da anlaþýlacaðý üzere bu hareket Türk Islam sentezinin, ýlýmlý Islam ýn Amerika nýn yeþil kuþak ayaðýnýn bir parçasý dedi. Cem Vakfý Erdoðan a arsa sattý Türkiye de giderek her yerde Baþbakanlýk tarafýndan yapýlan Toplu Konut Idaresi (TOKI) yapýlanmalarý Türk Baþbakaný Erdoðan a baðlý olarak geliþtiriliyor. Bu yapýlanmalar içinde Cem Vakfý yönetim kurulu üyesi Cemal Canpolat ýn TOKI ye arsa sattýðýnýn da bilindiðini söyleyen Keleþ, bir dönem CHP Istanbul il baþkanlýðý da yapan Canpolat ani bir þekilde Baykal tarafýndan görevden alýnmýþtý bilgisini verdi. Arsa olayýný Alýþan Hýzlý nýn bizzat kendisine anlattýðýný söyleyen Keleþ, TOKI ye verilen arsaya iliþkin Izzettin Doðan önemli olan buranýn yeþil alan olmasýdýr diyerek, Musa Serdar Çelebi aracýlýðý ile bu arsayý Baþbakanlýða vermiþtir. Buradan 50 milyon Euro gibi rakamlar dolaþýyor, ama ne kadar alýndý, ne kadar daire verildi net bilgi yok. Bence Aleviler öncelikle Izzettin Doðan ýn mal varlýðýný araþtýrmalýdýr görüþlerini dile getirdi. Cem Vakfý yönetiminin saðcý faþist partilerle, tarikatlarla iliþkilere girerek maddi çýkar saðlama peþinde olduðunu ifade eden Keleþ, devamla þunlarý söyledi: Sol anlayýþý yok edecek her yolu denemektedirler. Örnek olarak Cem Tv ilk kurulduðu dönemde hiçbir devrimci sanatçýya yer vermezdi. Devrimcilerin cenazelerini Cem evlerine kabul etmezlerdi. Kürtçe müziðin Cem Tv de çalýnmasý yasaktý. Þimdi ise yeni bir taktik uygulayarak diðer Alevi kurumlarýný yok etmek için yazýlý ve görsel basýnýnda sahte bir demokratlýk sergilemektedirler. Dedeleri Diyanet gönderiyor Cem Vakfý sosyal deðerlerden uzak durumda. Bu vakýf elde ettiði paralarla kaç çocuk okutmuþ bugüne kadar kaç kiþiye burs vermiþ? Vakýflar kanunu hükümlerine uymuyor diyen Keleþ, ilginç bilgiler verdi: Din hizmetleri baþkanlýðý adeta Þeyhülislam makamý gibi fetva vermekte. Örneðin Muharrem ayýnda Almanya ya Cem Vakfý tarafýndan dede yollandý. Bunu bizzat Aliþan Hýzlý bana anlattý. Gelen dedeler vize almakta zorluk çekiyorlarmýþ. Bunun için Diyanet dedelere yeþil pasaport saðlamýþ, Avrupa ya rahat giriþ yapabilmeleri için. Bu dedelerden biri de þu an din hizmetleri baþkanlýðýnda genel sekreter olan Sinan Boztepe ydi. Kendisi Isviçre de görevlendirildi. Buna iliþkin de ilginç bir aný var, örneðin bu kiþiye soruluyor. Doðan ailesi Aleviler yakýlýrken, zindanlarda iþkencelerdeyken bir yazý kaleme almamýþtýr nasýl oluyor da birden bire Alevi olduðunu hatýrlýyor ve Vakýf kuruyor. Bu vakfý kimler ve niçin ona kurdurttu? Atatürk ve Türk bayraðýnýn arkasýnda Azeriler, Þiiler ile bað kurulduðunu kaydeden Keleþ, diðer yandan Balkanlardaki Türklerin Bektaþi olarak kabul edilip toplandýðýný, Mevleviler, Nakþiler, Nurcular ile dans edildiðini belirtti. Alevilere siz müslümansýnýz denilerek aksini savunan anlayýþý dayatan Alevi olamaz dayatmasý yapýldýðýný belirten Keleþ, Türk-Islam sentezinin ýlýmlý Islam projesi, Diyanet, Fethullah, Musa Serdar Çelebi dörtlüsünün Türki Cumhuriyetleri nden Balkanlara el ele vererek kendi çýkarlarý için kurulan bir gladyo olarak deðerlendiriyorum. Bu dörtlü bilinçli bir þekilde Alevileri Fethullah çizgisine çekmek istiyorlar dedi. Diyanet istedi Alevi derneði kuruldu Aliþan Hýzlý nýn Diyanet bütçesinden çok faydanlandýðýný söyleyen Düzgün Keleþ, açýklamasýna þöyle devam etti: Istanbul da yaptýðýmýz toplantý sonunda, hep beraber bir yerde oturuyorduk. Yanýmýzda Hakký Çýplak ve Bad Kreuznach dernek baþkaný da vardý. Cem Vakfý tarafýndan kurulan ancak Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafýndan Solingen aslý Idare Mahkemesi ne verilerek durdurulan derneði de o dönemlerde kurulmuþtu. Kurulan dernekten sonra söylenen þuydu; bu dernek ile çok iyi para gelecek. Ilk baþta onbinlerce Euronun geleceði söyleniliyordu. Bize direk söylenmedi, ama sonra yaptýðýmýz araþtýrma ve derneðin tüzüðünün DITIB tarafýndan hazýrlanmasýnýn da ortaya çýkmasý ile bu derneðin kurulmasýnýn en büyük ayaðýnýn Diyanet olduðu anlaþýldý. Öyle bir durum da var ki Aliþan Hýzlý son olarak Baþbakan Erdoðan ýn Köln de yaptýðý gezide yapýlan görüþmede Erdoðan a bana destek verin. Türkiye de düþmanlýk yapan Alevi gruplarý marjinalleþtirelim diyor. Aliþan Hýzlý iddialarý reddetti Hakkýndaki iddialarý reddeden Aliþan Hýzlý ise gazetemize yaptýðý açýklamada Musa Serdar Çelebi ile hiçbir iliþkisinin olmadýðýný, söylenenlerin tamamen yalan olduðunu öne sürdü. Düzgün Keleþ in yönetime girmek istediðini kendilerinin de bunu kabul ettiðini, ama sonradan anlaþamayýnca yollarýný ayýrdýklarýný aktardý. Cem Vakfý eski Avrupa Koordinatörü Aliþan Hýzlý, Almanya Alevi Dernekleri Birliði adý altýnda kurduklarý derneðin DITIB ile hiçbir baðý olmadýðýný da savundu. Sanal ortamda derneðin DITIB tarafýndan kurulduðu tartýþmalarýna iliþkin DITIB in faksýndan gönderilen tüzük örneðinde, Cemiyetin Gayesi; Alevi Islam kültürünü ve inanç birliðini korumak ve ayný zamanda Alevi Islam inancýný ve kültür deðerlerini açýklamaktýr olarak belirtilmesine iliþkin de açýklamada bulunan Hýzlý, tüzüðün DITIB tarafýndan hazýrlandýðý yönündeki iddialarýn kesinlikle asýlsýz olduðunu ifade etti: Bu tüzüðü ayný zamanda derneðimizin üyesi olan Avukat Kudret Yýldýz hazýrladý. Daha sonra Almanca ya çevirmek için uygun bir yer aramaya baþladým. Resmi tercümanlar çok pahalýya yaptýklarý için ben de dini bir kurum olduðu için DITIB ten bunu ücretsiz yapýp yapamayacaklarýný sordum. Onlar da bunu kabul etti. Bu nedenle tüzüðün DITIB den fakslanmasý doðrudur, ancak orada hazýrlandýðý kesinlikle iftiradýr. DITIB ten maddi yardým da almadýklarýný öne süren Hýzlý, Musa Serdar Çelebi ile olan tüm iliþkilerini de inkar etti: Çelebi ile herhangi bir tanýþýklýðým yoktur. Kendisi ile hiçbir zaman görüþmedim. Yaptýðým Cemler herkese açýk olduðu için kendisi de geldi. Ve orada konuþmacý oldu. Hakkýndaki iddialara iliþkin Izzettin Doðan la görüþmek için aradýðýmýz Cem Vakfý basýn merkezi, Doðan ýn konuya iliþkin açýklama yapmak istemediðini belirterek, iddialarýn yalan olduðunu savundu. Son olarak Avusturya nýn baþkenti Viyana ya gelen Prof. Dr. Izzettin Doðan yaptýðý açýklamada, Musa Serdar Çelebi nin geçmiþte neler yaptýðýný bilmediðini, ama son yýllarda iyi þeyler yaptýðýný, Almanya ya her geliþinde de görüþtüklerini itiraf etti. Ülkücü militan Musa Serdar Çelebi 70 li yýllarýn etkili ülkücüsü Musa Serdar Çelebi, MHP Hatay milletvekili Mehmet Þandýr ýn iþ ortaðý. Ülkücü militanlarýn eðitilmesi, eylemlerinin yönlendirilmesi, eylemden sonra korunmalarý gibi konularda kurulan Orhan Çakýroðlu, Celal Adan, Mustafa Verkaya dan oluþan komitenin baþkaný. Musa Serdar Çelebi nin diðer iþ ve eylem ortaklarý ise; Mehmet Ali Aðca, Ömer Baðcý, Oral Çelik, Yalçýn Özbey, Abdullah Çatlý, Feridun Akkuzu, Samet Aslan. Eski ülkücü Çelebi nin ismi Türkiye de Abdi Ipekçi suikastinde geçti. Mehmet Ali Aðca nýn arkadaþlarýndan olan ve adý Papa suikastinde de geçen Musa Serdar Çelebi, Abdullah Çatlý grubu ile arasý açýldýktan sonra yurtdýþýna kaçarak Türk Islam Birliði Teþkilatý nýn baþýna geçti. Türkiye ye döndükten sonra ise BBP den milletvekili adayý oldu. Çelebi, þu anda ise Izzettin Doðan ýn sürekli görüþtüðü ve hatta bir iddiaya göre Doðan ýn danýþmanlýðýný yürüttüðü bir isim. Çelebi, son olarak Ankara da 17 Eylül de düzenlenen Cem töreninde Izzettin Doðan la birlikte ceme katýlmýþ bir isim. Çelebi nin bulunduðu Cem töreninde Namýk Kemal Zeybek de bulunuyordu. Cem törenini ise Alevi olmayan biri Namýk Kemal Zeybek organize etmiþ, Musa Serdar Çelebi nin de bu organizasyonda yardýmcý olduðu konuþulanlar arasýnda. Cem Radyo ve TV nin büyük hissedarý konumundaki Tükek Ailesi nin hisselerinin önemli bir bölümünü devretmesiyle sonuçlanan Cem Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Izzettin Doðan ile Tükekler arasýndaki gerginliði Birgün gazetesine deðerlendiren Yaþar Tükek ise, biz zaten baþýndan beri hisseleri devretmek istiyorduk diyerek gündeme gelen iddialarýn yalan olduðunu açýklamýþtý. ERDAL ALIÇPINAR Özgür Politika

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor?

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li başkan Hz. Muhammed in nüfus cüzdanını çıkarttı. Tayyip adını çocuklarının arasına koydu. 9 Ekim 2012 AKP li başkan, peygamberi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı