REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ: TELEVĠZYON REKLAMLARINA ĠLĠġKĠN DENEYSEL BĠR ÇALIġMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ: TELEVĠZYON REKLAMLARINA ĠLĠġKĠN DENEYSEL BĠR ÇALIġMA"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANABĠLĠM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĠLĠM DALI REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ: TELEVĠZYON REKLAMLARINA ĠLĠġKĠN DENEYSEL BĠR ÇALIġMA Duygu AYDIN DOKTORA TEZĠ DanıĢman Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Konya-2010

2 i

3 ii

4 iii Önsöz ve TeĢekkür Hafızamız varlığımızdır. Ġnsanlarla, nesnelerle, olaylarla özetle yaģamda varolan her Ģeyle kurduğumuz iliģkide hafızamız belirleyicidir. Bir uyarana yönelik tepkilerimiz o uyaranla ilgili zihnimizde depoladığımız birikimler doğrultusunda ortaya çıkar. Duyduğumuz, gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz her Ģey, bir uyaranla ilgili tüm duygu ve düģüncelerimiz hafızamızda depolanır ve uyarıcılarla karģılaģtığımızda canlanır. Hafızada varolan birikimler olumlu ya da olumsuz imajlar Ģeklindedir. Duygu ve düģüncelerimiz hafızamızda canlandırıldığında zihnimizde olumlu ya da olumsuz bir imaj belirir ve tepkilerimizi yönlendirir. Hafızanın tüketici davranıģı sürecindeki iģleyiģi de bu Ģekildedir. Markaların ve reklamların hafızalarımızda yarattığı birikimler onlara yönelik tutum ve davranıģlarımızda hareket noktasını oluģturur. Tıpkı iyi bir Ģekilde hatırladığımız arkadaģlarımıza, tanıdıklarımıza yönelik tutum ve davranıģlarımızın olumlu yönde olması gibi, markalar için biriktirdiğimiz hatırlamalarımızın da olumlu yönde olması tepkilerimizi aynı minvalde Ģekillendirir. Ġyi bilirim, beğenirim duygusu aynı zamanda hafızamızı geliģtiren bir faktördür. Sonuç olarak beğendiklerimizi hatırlama, hatırladıklarımızı önemseme ve önemsediklerimize hafızamızda yer verme iliģkilendirmeleri tüm yaģamımızda olduğu gibi tüketim davranıģımızda da geçerlidir. Markaların varlığı reklamlar vb. iletiģim çabaları yoluyla tüketicilerde yarattıkları hafıza kadardır. Hatırlanıyorum öyleyse varım, beğeniliyorum öyleyse hatırlanıyorum önermesi bu çalıģmanın ana felsefesidir. Ve bu çalıģma vesilesiyle hafızamda, varlığımda önemli yeri bulunan, her daim minnetle hatırladığım kıymetli insanlara teģekkürlerimi sunmak istiyorum. Varlığım, ailem; annem Ġnci EriĢen, babam Abdurrahim Aydın, abim BarıĢ Aydın, anneannem Süheyla EriĢen, Varlığımda iz bırakan diğer kıymetli ailem ve meslektaģlarım; Abdullah Koçak, Ahmet Kalender, AĢina Gülerarslan, BaĢak Solmaz, Göksel ġimģek, Halit Kartal, KürĢat Turgut, Nermin Orta, Tarık Doğan, Yılmaz ailesi, Kalbimde, fikrimde ve de zikrimde, unutmayacağım; Metin Sürmeli,

5 iv Tezimin danıģmanı olmasından büyük onur duyduğum kıymetli hocam; Aydın Ziya Özgür, Değerli vaktini ayırarak araģtırmama büyük katkılarda bulunan kıymetli kurtarıcım; Akın ġahin, Desteklerini esirgemeyen değerli hocalarım; Haluk Hadi Sümer, Abdullah Topçuoğlu, Ertan Özensel, Çağatay Ünüsan, Mehmet Fidan Varlığınız varlığımda sonsuz sevgi, saygı, onur ve Ģükranla yer ediyor, teģekkür ederim Duygu AYDIN

6 Öğrencinin v T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Duygu Aydın Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım / Reklamcılık ve Tanıtım Tez DanıĢmanı Prof.Dr. Aydın Ziya Özgür Tezin Adı Reklam Hafızası ve Reklam Beğenirliği ĠliĢkisi: Televizyon Reklamlarına ĠliĢkin Deneysel Bir ÇalıĢma ÖZET Reklam iletiģiminin baģarması gereken en önemli görevlerden biri tüketici hafızasında yer etmektir. Reklam hafızası, tüketicilerin reklama maruz kalmaları ile öğrendikleri, hissettikleri, duydukları ve gördükleri reklam içeriklerinin hafızada depolanmasıyla oluģur. Bu hafıza, karar verme ve satın alma aģamasına gelindiğinde markaların tüketiciler tarafından değerlendirilmesini sağlayan birikimlerdir. Tüketiciler için markaların değerlendirilme sürecinin olumlu yönde gerçekleģmesi, reklam hafızasının olumlu yönde oluģmasına bağlıdır. Bu olumlu yön duygusunun en önemli belirleyicilerinden biri reklam beğenilirliği faktörüdür. Reklam beğenilirliği aynı zamanda reklam hafızasının geliģtirilmesini sağlayan ve hatırlamayı arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Bu çalıģmada televizyon reklamlarının hatırlanmasında reklam beğenilirliğinin rolü sorgulanmıģtır. ÇalıĢmanın teorik bölümünde ana baģlıklar olarak reklamların tüketiciler üzerinde iģleyiģ ve etki süreci, reklam hafızası ve reklam hafızasının ölçülmesi konularına kapsamlı Ģekilde yer verilmiģtir. ÇalıĢmanın uygulama bölümünde ise, televizyon reklamlarının hatırlanmasında reklam beğenilirliği etkilerinin tespit edilmesine yönelik deneysel bir araģtırma gerçekleģtirilmiģtir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araģtırmada reklam hafızası dört ayrı hafıza ölçüm tekniği ile ölçülmüģ, reklamların beğenilirlik bulguları ve reklamları beğenme

7 vi değiģkenlerine iliģkin bulgular tespit edilerek birbirleriyle karģılaģtırmaları yapılmıģtır. Reklamların içerik analizi yapılarak reklamların beğenilmesi ve hatırlanmasında etkili olan reklam içerik faktörleri tespit edilmiģtir. Bu bulgulardan hareketle çalıģmada, üniversite öğrencilerinin televizyon reklamlarını beğenme ve hatırlamalarına yönelik özgül değiģkenler ortaya konulmuģtur. ÇalıĢma, reklam hafızası ve reklam beğenirliği iliģkisine yönelik ortaya koyduğu bulgular ile, reklamcılık alanında akademik anlamda reklam iģleyiģi ve hafıza araģtırmalarına; sektörel anlamda etkili reklamların yaratılması sürecine katkı sağlamayı hedeflemiģtir. Anahtar Kelimeler: Reklam hafızası, tüketici hafızası, hafıza araģtırmaları, reklam beğenirliği, hatırlama, tanıma, beğenme

8 Öğrencinin vii T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Duygu Aydın Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım / Reklamcılık ve Tanıtım Tez DanıĢmanı Prof.Dr. Aydın Ziya Özgür Tezin Ġngilizce Adı Ad Memory and Ad Likeability Relation: An Experimental Study on Television Ads SUMMARY One of the important tasks advertising communication has to succeed is to place the consumer s memory. Advertising memory is made up of what the consumers see, learn, feel, and hear in advertisement contents through their exposure to the advertisement. Ad memory is an accumulation that provides consumers evaluation about brands in decision and buying process. Positive realization of the consumers evaluation process depends on the ad memory s positiveness. One of the most important determinants of this positive sense is the factor of advertising likeability. Advertising likeability is also one of the significant factors to develop ad memory and thus increase the recalling. In the theoretical section of the study, process of how advertising works and effects consumers, advertising memory and its measurement are given considerable attention as the main titles. In the practical section of the study is an experimental research concerning the identification of the effects of ad likeability on the recall and recognition of television commercials. After the content analyses of the advertisements were made, advertisement content factors affecting their likeability and recall were identified. In the research done on university students, ad memory was measured through four memory measurement techniques, and the findings pertaining to ad likeability and its variables were identified and then compared with each other and specific variables has been revealed.

9 viii The study aims to contribute to both memory researches and ad working process on consumer in the academic field of advertising and the developmental process of creating effective advertisement in its sectoral circles. Keywords: Advertising memory, consumer memory, memory researches, ad likeability, recall, recognition, liking

10 ix ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bilimsel Etik Sayfası... i Doktora Tezi Kabul Formu... ii Önsöz ve TeĢekkür... iii Özet... v Summary... vii Kısaltmalar... xv Tablolar Listesi... xvi ġekiller Listesi... xxiii GĠRĠġ... 1 BÖLÜM I... 7 REKLAM ĠġLEYĠġĠ VE ETKĠLERĠ REKLAM ĠġLEYĠġĠNĠ AÇIKLAYAN KAVRAMLAR Algı Dikkat Ġlgi Hatırlama Öğrenme DavranıĢsal Öğrenme Klasik KoĢullama Edimsel KoĢullama BiliĢsel Öğrenme Ġkna Ġknanın Temel Faktörleri Ġknanın Etkileri BiliĢsel Tepkiler Duygusal Tepkiler Reklam ĠĢleyiĢiyle ĠliĢkili Diğer Kavramlar Tutum Motivasyon Tüketici DavranıĢı REKLAM ĠġLEYĠġĠNĠ AÇIKLAYAN MODEL VE TEORĠLER Geleneksel HiyerarĢik Tepki Modelleri Reklam ĠĢleyiĢ Modelleri ve AraĢtırmalar Pazar Tepki Modelleri BiliĢsel Bilgilenme Modelleri Salt Duygu Modelleri Ġkna Edici HiyerarĢi Modelleri Temeli Ġlginlik Olan Ġkna Modelleri Çift Süreçli Ġkna Modelleri Çok Boyutlu YaklaĢımlar BiliĢsel Yapı Modeli BiliĢsel Tepki Modeli Ġkna Bilgi Modeli DüĢük Ġlginlikli HiyerarĢi Modelleri... 58

11 Bütünleyici Modeller HiyerarĢik Olmayan Modeller Reklama Maruz Kalma Teorileri Güçlü ve Zayıf Etki Teorileri Reklamın SatıĢlar Üzerindeki Etkisi BÖLÜM II REKLAM HAFIZASI REKLAM ĠġLEYĠġĠNDE HAFIZA FAKTÖRÜ Hafızanın ĠĢleyiĢ Süreci REKLAMCILIK LĠTERATÜRÜNDE HAFIZA Hafıza Modelleri Duyusal Hafıza Kısa Dönemli Hafıza Kısa Dönemli Hafızanın Sınırlı Kapasitesi AĢırı Bilgi Yüklemesi Ġlginlik ve Kısa Dönemli Hafıza Kapasitesi Kısa Dönemli Hafızadan Uzun Dönemli Hafızaya Bilgi Transferi Uzun Dönemli Hafıza Hafıza Süreçleri Kodlama Depolama/Dosyalama Geri Çağırma ve Tepki OluĢturma TÜKETĠCĠ DAVRANIġI AÇISINDAN HAFIZA Tüketici Bilgisi Bilgilerin Hafızada Depolanması / AktifleĢtirme modelleri Semantik Hafıza Ağları TÜKETĠCĠ DAVRANIġI VE HAFIZA ĠLĠġKĠSĠNDE ETKĠN KAVRAMLAR Unutma ve Unutmayı Etkileyen Faktörler KarıĢıklık Süreci Von Restorff Etkisi Zeigarnik Etki Zaman ve Unutma Beyin ĠĢleyiĢi / Hemisferik Beyin Teorileri Öğrenme BilinçdıĢı Hafıza Süreci Tüketici Satın Alma Kararları ve Hafıza ĠliĢkisi PAZARLAMA ĠLETĠġĠMĠ ETKĠLĠLĠĞĠNDE HAFIZA VE FAKTÖRLERĠ REKLAM HAFIZASI VE REKLAM ĠÇERĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ Sözel ve Görsel Reklam Ġçerikleri Reklam ĠletiĢiminde Hafıza ve Hafızayı Etkileme Stratejileri REKLAM HAFIZASININ MARKAYA YÖNELĠK TUTUMLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ REKLAM HAFIZASINDA DUYGU FAKTÖRÜ Duygu Kavramı Reklama Yönelik Duygusal Tepkiler Reklamlarda Kullanılan Duygusal Çekicilikler Mizah Çekiciliği Korku Çekiciliği x

12 Sıcaklık Çekiciliği Reklamda Müzik Kullanımı Reklamların Duygular Üzerindeki Etkisi REKLAMLARI BEĞENME DUYGUSU VE REKLAM HAFIZASI ĠLĠġKĠSĠ Reklam Hafızası ve Beğenilirliğinde Medya Stratejisi Reklam Hafızası ve Beğenilirliğinde Televizyon Reklamları Televizyon Reklamcılığı Yaratıcı Yapım Uygulamaları Televizyon Reklamlarında Reklam YaklaĢımı / Tonu Televizyon Reklamlarında Yapım Formatları BÖLÜM III REKLAM HAFIZASININ ÖLÇÜLMESĠ REKLAM ARAġTIRMALARI REKLAM ARAġTIRMALARI SÜRECĠ Kalitatif (Niteliksel) AraĢtırmalar Kantitatif (Niceliksel) AraĢtırmalar REKLAM ETKĠLERĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNDE KULLANILAN YÖNTEMLER Reklam Etkililiği Ölçümünde Önce Testler (Pretesting) Reklam Etkililiği Ölçümünde Sonra Testler (Postesting) Reklam AraĢtırmalarında Örneklem Seçimi REKLAM HAFIZASI ÖLÇÜM TESTLERĠ Reklam Hafızasını Doğrudan Ölçen Testler Hatırlama (Recall) Ölçüm Tekniği Ertesi Gün Hatırlama Testi Tanıma (Recognition) Ölçüm Tekniği Reklam Hafızasını Dolaylı Ölçen Testler Reklam Hafızasıyla ĠliĢkili Diğer Ölçüm Teknikleri Hafıza Tarama Teknikleri Hafıza Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi REKLAM BEĞENĠLĠRLĠĞĠ VE HAFIZA ARAġTIRMALARI BÖLÜM IV REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠNE YÖNELĠK DENEYSEL BĠR UYGULAMA PROBLEM AMAÇ ÖNEM HĠPOTEZLER SINIRLILIKLAR YÖNTEM AraĢtırma Modeli Örneklem Veriler ve Toplanması Hafıza Tarama Yöntemi Reklam Beğenme Düzeyi Reklam Beğenilirliği Ölçeği Reklam Beğenilirliği Faktör Tanımlaması Uyaran Prosedür xi

13 Verilerin ĠĢlenmesi, Analizi ve Kullanılan Ġstatistiki Teknikler BULGULAR VE YORUM Sosyo-Demografik Özellikler ile Televizyon Reklamlarına ve Televizyon Ġzlemeye Yönelik Tutumlara ĠliĢkin Bulgular Reklam Hafızası Bulguları Yardımsız Hatırlama (Recall) Bulguları Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) Bulguları Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) Bulguları Tanıma (Recognition) Bulguları Reklam Hafızası Ölçüm Tekniğine Göre Hafıza Bulgularının KarĢılaĢtırması Reklamları Beğenme Bulguları Reklam Hafızası ve Reklam Beğenirliği ĠliĢkisi Bulguları Yardımsız Hatırlama (Recall) ve Beğenme Bulguları Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) ve Beğenme Bulguları Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) ve Beğenme Bulguları Tanıma (Recognition) ve Beğenme Bulguları Hafıza Ölçüm Tekniğine Göre Beğenilirlik Bulgularının KarĢılaĢtırması Reklamları Beğenme Faktörlerine ĠliĢkin Bulgular Reklam Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Yardımsız Hatırlama (Recall) Ölçümüne Göre Reklam Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Tanıma (Recognition) Ölçümüne Göre Reklam Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Hafıza Bulgularının KarĢılaĢtırılması Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Reklam Beğenilirliği Bulguları Reklam Özelliklerine Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam Süresine Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam Tekrarına Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam Yayın Türüne Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam KuĢağında Kullanım Türüne Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları REKLAMLARIN ĠÇERĠK ANALĠZĠ YÖNTEM AraĢtırma Modeli Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin ĠĢlenmesi, Analizi ve Kullanılan Ġstatistiki Teknikler xii

14 BULGULAR VE YORUM Beğenilen Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları Beğenilen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları Beğenilen Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları Beğenilen Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular Beğenilen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Beğenilmeyen Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları Beğenilmeyen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları Beğenilmeyen Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları Beğenilmeyen Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular Beğenilmeyen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular En Fazla Hatırlanan Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular En Fazla Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular En Az Hatırlanan Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları En Az Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları En Az Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları En Az Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları xiii

15 En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular En Az Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynakça Ekler EK-A Hatırlama Ölçümü Soru Formu EK-B Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama Ölçümü Soru Formu EK-C Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama Ölçümü Soru Formu EK-D Tanıma ve Beğenilirlik Ölçümü Soru Formu EK-E Tutum Ölçümü Soru Formu EK-F Ġçerik Analizi Kodlama Formu ÖzgeçmiĢ xiv

16 xv KISALTMALAR ARF (Advertising Research Foundation) Reklam AraĢtırmaları Vakfı COMMAP (Communication Style Mapping) Reklam beğenilirliği modeli DAR (Day-After Recall) Ertesi gün hatırlama testi ELM (Elaboration-Likelihood Model) Ayrıntılandırma olasılığı modeli FCB (Foote, Cone&Belding) Ġlginlik modelleri arasında yer alan bir grid HSM (Heuristic-Systematic Model) Sezgisel-Sistematik Model SAM (The Search of Associative Memory Model) ĠliĢkisel hafıza araģtırma modeli STAS (Short-Term Advertising Strength) Kısa dönemli reklam gücünün ölçümü

17 xvi TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo-1: Reklamın ĠletiĢim Etkisi Çerçevesi Tablo-2: Ġkna Edici ĠletiĢim Teknikleri Tablo-3: YaĢam Biçimi Göstergeleri Tablo-4: HiyerarĢik Tepki Modelleri Süreci Tablo-5: FCB Gridi Tablo-6: Motivasyonları Tanımlamada Kullanılan Duygusal Tepkiler Tablo-7: Izard Duygusal Deneyim Sınıflandırması Tablo-8: Reklamda Duygusal Tepkiler Tablo-9: Reklamda Mizah Kullanımının Kuralları Tablo-10: Reklam Algılama Faktörlerini Ortaya Koyan ÇalıĢmalar Tablo-11: Reklam GeliĢtirme Sürecinde AraĢtırma Kategorisi Tablo-12: Reklam AraĢtırmalarında Veri Toplama Yöntemleri Tablo-13: Reklamların Önce Test Teknikleri Tablo-14: Reklam Etkililiğini Ölçmede Kullanılan Sonra Test Teknikleri Tablo-15: Hafıza Tarama Teknikleri Tablo-16: Hafıza Test Performanslarını Etkileyen Uyarıcı, Süreç, Hatırlama ve Bireysel Farklılık Faktörleri Tablo-17: ARF Reklam AraĢtırması Geçerlilik Projesi AraĢtırma Ölçütleri Tablo-18: Biel ve Bridgwater tarafından kullanılan Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-19: Greene tarafından kullanılan Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-20: Walker ve Dubitsky tarafından kullanılan Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-21: Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-22: Nisan-Mayıs 2010 Türk Ulusal Televizyon Kanallarının Ġzlenme Oranları. 250

18 xvii Tablo-23: Mayıs 2010 Türk Ulusal Televizyon Kanallarında En fazla Ġzlenen Tv Programları ve Oranları Tablo-24: Uyaran Örneklemi Ürün Kategorisi Dağılımı Tablo-25: Cinsiyet Dağılımı Tablo-26: YaĢ Dağılımı Tablo-27: Gelir Düzeyi Tablo-28: Televizyon Reklamlarını Ġzleme Sıklığı Tablo-29: Televizyon Reklamlarını Ġzleme Nedenleri Tablo-30: Televizyon Ġzleme Süresi Tablo-31: Televizyon Ġzleme Süresi Tablo-32: Televizyon Ġzleme Zamanı Kategorileri Tablo-33: Televizyon Ġzleme Biçimi Tablo-34: Ġzlenen Ulusal Televizyon Kanalları (Çoklu Cevap) Tablo-35: Ġzlenen Televizyon Programları (Çoklu Cevap) Tablo-36: BoĢ Zaman Değerlendirme (Çoklu Cevap) Tablo-37: Televizyon Reklamlarına Yönelik Tutumlar Tablo-38: Hafıza Ölçüm Testlerinde Elde Edilen Veri Frekansları Bulgusu Tablo-39: Yardımsız Hatırlanan (Recall) Reklamlar Tablo-40: Yardımsız Yüksek Düzeyde Hatırlanan Örneklem DıĢı Reklamlar Tablo-41: Kategori Yardımlı Hatırlanan (Aided Recall) Reklamlar Tablo-42: Kategori Yardımlı Yüksek Düzeyde Hatırlanan Örneklem DıĢı Reklamlar. 269 Tablo-43: Ürün Kategorisi Ġpucu ile Yardımlı Hatırlanan Reklamlar Tablo-44: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama (Aided Recall) Bulguları Tablo-45: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlanan Reklamlar (Aided Recall) Tablo-46: Tanıma (Recognition) Bulguları

19 xviii Tablo-47: En Fazla Tanınan Reklamlar Tablo-48: Hafıza Ölçüm Tekniğine Göre Hatırlama Bulguları Tablo-49: Reklamları Beğenme Düzeyi Bulguları Tablo-50: Yardımsız Hatırlanan (Recall) Reklamlar ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-51: Yardımsız Ölçümde En Fazla Hatırlanan Reklamlar ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-52: Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-53: Ürün Kategorisi Yardımlı En Fazla Hatırlanan Reklamlar ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-54: Ürün Kategorilerine Göre Reklamların Beğenilirlik Düzeyleri Tablo-55: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-56: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme ĠliĢikisine Yönelik T-Test Analizi Tablo-57: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme ĠliĢikisine Yönelik ANOVA Analizi Tablo-58: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme ĠliĢikisine Yönelik Scheffe Analizi Tablo-59: Marka Ġsmi Yardımlı En Fazla Hatırlanan Reklamlar ve Beğenilirlik Düzeyleri Bulguları Tablo-60: Reklamı Tanıma ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-61: Reklamı Tanıma ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-62: Reklamı Tanıma ve Beğenme Düzeyi ĠliĢkisine Yönelik Independent Samples T-Test Analizi Tablo-63: En Fazla Tanınan Reklamlar ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-64: Hafıza Ölçüm Tekniğine Göre Beğenilirlik Bulguları KarĢılaĢtırması

20 xix Tablo-65: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamların Beğenilirlik Bulguları Tablo-66: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamlar Tablo-67: Reklam Beğenme Düzeyine Etki Eden Beğenme Faktörlerinin HiyerarĢik Regresyonu Tablo-68: Reklam Beğenme Düzeyine Etki Eden Beğenme Faktörleri ve Diğer Faktörlerin HiyerarĢik Regresyonu Tablo-69: Reklamı Yapılan Ürün/Hizmeti Hatırlama Bulguları Tablo-70: Reklamın Vaad/Faydasını Hatırlama Bulguları Tablo-71: Reklamın Sloganını Hatırlama Bulguları Tablo-72: Reklam Ġçeriklerini Hatırlama Bulguları Tablo-73: Reklamı Yapılan Ürün/Hizmeti Hatırlama Bulguları Tablo-74: Reklamı Yapılan Ürün/Hizmeti Hatırlama ve Tanıma KarĢılaĢtırması Tablo-75: Reklamın Vaad/Faydasını Hatırlama Bulguları Tablo-76: Reklamın Vaad/Faydasını Hatırlama ve Tanıma KarĢılaĢtırması Tablo-77: Reklam Sloganı Hatırlama Bulguları Tablo-78: Reklam Sloganını Hatırlama ve Tanıma KarĢılaĢtırması Tablo-79: Reklam Ġçeriklerinden Akılda Kalma/Etkilenme Bulguları Tablo-80 Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Hafıza Bulguları Tablo-81: Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Reklam Beğenilirliği Bulguları Tablo-82: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ile Reklam Süresi ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi Tablo-83: Reklam Beğenme Düzeyi ile Reklam Süresi ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi

21 xx Tablo-84: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ile Reklam Tekrarı ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi Tablo-85: Reklam Beğenme Düzeyi ile Reklam Tekrarı ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi Tablo-86: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Reklam Yayın Türü ĠliĢkisine Yönelik Anova Analizi Tablo-87: Reklam Beğenme Düzeyi ve Reklam Yayın Türü ĠliĢkisine Yönelik Anova Analizi Tablo-88: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Reklam KuĢağı ĠliĢkisine Yönelik Anova Analizi Tablo-89: Reklam Beğenme Düzeyi ve Reklam KuĢağı ĠliĢkisineYönelik Anova Analizi Tablo-90: Reklam Örneklemi Ürün Kategorisi Dağılımı Tablo-91: Reklam Mesaj Stratejileri Sınıflandırması Tablo-92: Reklam Yaratıcı Yapım Uygulamaları Sınıflandırması Tablo-93: Beğenilen Reklamlar Tablo-94: Beğenilen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-95: Beğenilen Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları Tablo-96: Beğenilen Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-97: Beğenilen Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-98: Beğenilen Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-99: Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-100: Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları Tablo-101: Beğenilen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular

22 xxi Tablo-102: Beğenilmeyen Reklamlar Tablo-103: Beğenilmeyen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-104: Beğenilmeyen Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları Tablo-105: Beğenilmeyen Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-106: Beğenilmeyen Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-107: Beğenilmeyen Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-108: Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-109: Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları Tablo-110: Beğenilmeyen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Tablo-111: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamlar Tablo-112: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamlar Tablo-113: En Fazla Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-114: En Fazla Hatırlanan Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları Tablo-115: En Fazla Hatırlanan Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-116: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-117: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-118: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-119: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları. 353 Tablo-120: En Fazla Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Tablo-121: En Az Hatırlanan Reklamlar Tablo-122: En Az Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-123: En Az Hatırlanan Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları

23 xxii Tablo-124: En Az Hatırlanan Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-125: En Az Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-126: En Aaz Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-127: En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-128: En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları Tablo-129: En Az Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular

24 xxiii ġekġller LĠSTESĠ ġekil-1: Yaratıcı Strateji AĢamaları... 8 ġekil-2: Reklam ĠletiĢimi Modeli... 9 ġekil-3: Reklam Etkileri Elmas Modeli ġekil-4: ĠletiĢim ve Ġkna ġekil-5: Reklama Yönelik Tutum Modelinin Unsurları ġekil-6: Reklama Yönelik Tutum Süreç Modelleri ġekil-7: Genel Tüketici DavranıĢı Modeli ġekil-8: Tüketici Karar Verme Sürecinde DüĢük ve Yüksek Ġlginlik Farkı ġekil-9: Reklam ĠĢleyiĢ AraĢtırmaları Çerçevesi ġekil-10: Ġlginlik Konsepti ġekil-11: ELM Modeli ġekil-12: BiliĢsel Tepki Modeli ġekil-13: Rossiter-Percy Gridi ġekil-14: Bilgi BütünleĢtirme Tepki Modeli ġekil-15: Hafıza Süreci ġekil 16.: Hafıza Sistemleri Arasındaki ĠliĢkiler ġekil-17: Ġki Bölümlü Hafıza Sistemi YaklaĢımı ġekil-18: SadeleĢtirilmiĢ Hafıza Modeli ġekil 19: Kısa Dönemli Hafıza Modeli ġekil-20: Dinamik Hafıza Süreci ġekil-21: Semantik Hafıza Ağları ġekil-22: Görsel ĠletiĢim Sürecini Gösteren Reklam ĠletiĢimi Çerçevesi ġekil-23: Duygusal Tepki Türleri ġekil-24: Duygu ile Ġkna Türleri: Örtülü (Implicit) Tür

25 xxiv ġekil-25: Duygu ile Ġkna Türleri: Açık (Explicit) Tür ġekil-26: Duygu ile Ġkna Türleri: ĠliĢkili (Associative) Tür ġekil-27: Yaratıcı Yapım BileĢenler ġekil-28: COMMAP Modeli ġekil-29: AraĢtırma Prosedürü ġekil-30: Deney Prosedürü

26 1 GĠRĠġ Reklamcılık, dünya ekonomik sisteminde önemli rol oynayan bir sektördür. Bireylerin tüketerek kendilerini gerçekleģtirdikleri ve yaģam biçimlerini bu doğrultuda belirledikleri tüketim toplumunda, markalar birer ekonomik ve toplumsal aktör konumundadır. Tüketicilerin kendilerini ifade etmelerinde kullandıkları markalar, yüklendikleri sembolik anlamları tüketicilere transfer ederler. Markaların tüketicilerle kurduğu iletiģimde kullanılan en etkili araçlardan biri reklamdır. Reklam iletiģimi yoluyla, tüketiciler ve markalar arasında sembolik bir iletiģim kurulur. Tüketim sisteminde markalar sürekli olarak tüketicilerle iletiģim kurmak zorundadır. Tüketiciyle sürekli olarak iletiģim kurmak aynı zamanda tüketici zihninde varolmak anlamını taģır. Markaların tüketici zihninde varolmak Ģeklinde tanımlanan hedeflerinin önündeki en büyük engel ise, bu hedefe ulaģmayı amaçlayan baģka pekçok marka olmasıdır. Varolan tüm markaların ve iletiģimlerinin tüketici zihninde yani hafızada yer etmesi olanaklı değildir. Yoğun rekabet ortamı içerisinde tüketici hafızasında yer etmenin en önemli yolu etkili bir reklam iletiģimi sağlamaktır (Russell ve Lane, 1996; Fill, 1999; Pickton ve Broderick, 2001; Ehrenberg, 2002; Solomon, 2004; Belch ve Belch, 2004; Du Plessis, 2005; Wells, Moriarty ve Burnett, 2006; Plassmann, Ambler vd., 2007). Tüketici hafızasında etkili olabilecek reklamların yaratılması için öncelikle reklamların tüketici zihnindeki iģleyiģinin ve hafızada yer etme sürecinin anlaģılması gereklidir. Reklam iletiģimi yoluyla markalar tarafından tüketici davranıģında arzulanan değiģikliklerin yaratılması için belli bir iģleyiģ süreci bulunur. Bir reklam uyarıcısına tüketiciler tarafından dikkat yöneltilmesiyle baģlayan süreç, bu uyarıcının duyusal hafızaya alındığını gösterir. Birkaç saniyelik kapasiteye sahip olan duyusal hafızadaki reklam uyarıcısı dikkat düzeyi doğrultusunda algılanarak kısa dönemli hafızaya aktarılır ya da algılama sürecine girmeyi baģaramadan hafızadan kaybedilir. Bu noktada etkili bir reklam iletiģiminin baģarması gereken ilk hedef tüketici dikkatini çekebilmek ve tüketiciler tarafından algılanarak kısa dönemli hafızaya geçebilmektir. Duyusal hafıza gibi kısa dönemli hafızanın kapasitesi de oldukça sınırlıdır. En fazla 30 saniyelik bir kapasiteye sahip olduğu belirtilen kısa dönemli hafıza, algılanan reklam uyarıcılarının geçici olarak yerleģtirildiği hafıza bölümüdür.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın ЄfG Araştırma Geleceği şimdiden planlayın Pazar Araştırmaları Firmanızın önceliklerini ve gereksinimlerini tespit ederek, ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiyi sağlamak üzere organizasyonunuz için optimum

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Ġlknur M. Gönenç BİR PRENSES HAYAL EDELİM. SİZCE HANGİ MESLEK? KALIP YARGILAR Kalıpyargılar bir gruba iliģkin bilgi, inanç ve beklentilerimizi

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI)

PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI) PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI) Kanser hastalığının yol açtığı strese verilen yanıt, sergilenen uyum

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... x x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI 1. Marka Kavramı ve Tanımı... 3 2. Markanın Tarihçesi... 5 2.1. Markanın Dünya

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

Birey ve Çevre (1-Genel)

Birey ve Çevre (1-Genel) Birey ve Çevre (1-Genel) Prof. Dr. Turgut Göksu PA GBF Öğretim Üyesi tgoksu@hotmail.com Turgut Göksu 1 DAVRANIŞ NEDİR? İnsanların (ve hayvanların) gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

REKLAM MESAJLARINDA BĠLGĠLENDĠRĠCĠ ĠÇERĠK: DERGĠ REKLAMLARI ÜZERĠNE BĠR ĠÇERĠK ANALĠZĠ

REKLAM MESAJLARINDA BĠLGĠLENDĠRĠCĠ ĠÇERĠK: DERGĠ REKLAMLARI ÜZERĠNE BĠR ĠÇERĠK ANALĠZĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANABĠLĠM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĠLĠM DALI REKLAM MESAJLARINDA BĠLGĠLENDĠRĠCĠ ĠÇERĠK: DERGĠ REKLAMLARI ÜZERĠNE BĠR ĠÇERĠK

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF 1. YARIYIL 0020030001 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

DERS ÖN İZLEME. GoPRO: KAHRAMAN OLUN! Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

DERS ÖN İZLEME. GoPRO: KAHRAMAN OLUN! Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü PAZARLAMA İLKELERİ 4. HAFTA TÜKETİCİ PAZARLARI VE TÜKETİCİ Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü DERS ÖN İZLEME Satın alım davranışının nedenleri.. Nihai tüketici

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

KENT KĠMLĠĞĠ. Uzm. Psk. Pelin KarakuĢ TMMOB KOCAELĠ 1. KENT SEMPOZYUMU 6-8 ARALIK 2007

KENT KĠMLĠĞĠ. Uzm. Psk. Pelin KarakuĢ TMMOB KOCAELĠ 1. KENT SEMPOZYUMU 6-8 ARALIK 2007 KENT KĠMLĠĞĠ Uzm. Psk. Pelin KarakuĢ TMMOB KOCAELĠ 1. KENT SEMPOZYUMU 6-8 ARALIK 2007 Ġnsanlar yaģadıkları mekanları Fiziksel bir gerçekliği algılamanın ötesinde hissetmekte, onlara bağlanmakta ve kendilik

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ANTAKYA ATA ORTAOKULU 8.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI DÜZEN KUġAĞI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ANTAKYA ATA ORTAOKULU 8.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI DÜZEN KUġAĞI 3-7 Eylül 013 EYLÜL 1 16-0 Eylül 013 013-014 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ANTAKYA ATA ORTAOKULU 8.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI DÜZEN KUġAĞI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

HÜZÜN UYANDIRICI DUYGUSAL ÇEKĠCĠLĠKLĠ REKLAMLARIN TÜKETĠCĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ

HÜZÜN UYANDIRICI DUYGUSAL ÇEKĠCĠLĠKLĠ REKLAMLARIN TÜKETĠCĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ HÜZÜN UYANDIRICI DUYGUSAL ÇEKĠCĠLĠKLĠ REKLAMLARIN TÜKETĠCĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ Yüksek Lisans Tezi AYSU BOZKURT ĠSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği Ali YAŞAR Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii

Detaylı

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 Eğitim; genel anlamda istendik davranıģ değiģtirme, oluģturma ya da bilgi ve becerilerin öğrenenlere kazandırılması sürecidir. Öğrenme

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı