REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ: TELEVĠZYON REKLAMLARINA ĠLĠġKĠN DENEYSEL BĠR ÇALIġMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ: TELEVĠZYON REKLAMLARINA ĠLĠġKĠN DENEYSEL BĠR ÇALIġMA"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANABĠLĠM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĠLĠM DALI REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ: TELEVĠZYON REKLAMLARINA ĠLĠġKĠN DENEYSEL BĠR ÇALIġMA Duygu AYDIN DOKTORA TEZĠ DanıĢman Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Konya-2010

2 i

3 ii

4 iii Önsöz ve TeĢekkür Hafızamız varlığımızdır. Ġnsanlarla, nesnelerle, olaylarla özetle yaģamda varolan her Ģeyle kurduğumuz iliģkide hafızamız belirleyicidir. Bir uyarana yönelik tepkilerimiz o uyaranla ilgili zihnimizde depoladığımız birikimler doğrultusunda ortaya çıkar. Duyduğumuz, gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz her Ģey, bir uyaranla ilgili tüm duygu ve düģüncelerimiz hafızamızda depolanır ve uyarıcılarla karģılaģtığımızda canlanır. Hafızada varolan birikimler olumlu ya da olumsuz imajlar Ģeklindedir. Duygu ve düģüncelerimiz hafızamızda canlandırıldığında zihnimizde olumlu ya da olumsuz bir imaj belirir ve tepkilerimizi yönlendirir. Hafızanın tüketici davranıģı sürecindeki iģleyiģi de bu Ģekildedir. Markaların ve reklamların hafızalarımızda yarattığı birikimler onlara yönelik tutum ve davranıģlarımızda hareket noktasını oluģturur. Tıpkı iyi bir Ģekilde hatırladığımız arkadaģlarımıza, tanıdıklarımıza yönelik tutum ve davranıģlarımızın olumlu yönde olması gibi, markalar için biriktirdiğimiz hatırlamalarımızın da olumlu yönde olması tepkilerimizi aynı minvalde Ģekillendirir. Ġyi bilirim, beğenirim duygusu aynı zamanda hafızamızı geliģtiren bir faktördür. Sonuç olarak beğendiklerimizi hatırlama, hatırladıklarımızı önemseme ve önemsediklerimize hafızamızda yer verme iliģkilendirmeleri tüm yaģamımızda olduğu gibi tüketim davranıģımızda da geçerlidir. Markaların varlığı reklamlar vb. iletiģim çabaları yoluyla tüketicilerde yarattıkları hafıza kadardır. Hatırlanıyorum öyleyse varım, beğeniliyorum öyleyse hatırlanıyorum önermesi bu çalıģmanın ana felsefesidir. Ve bu çalıģma vesilesiyle hafızamda, varlığımda önemli yeri bulunan, her daim minnetle hatırladığım kıymetli insanlara teģekkürlerimi sunmak istiyorum. Varlığım, ailem; annem Ġnci EriĢen, babam Abdurrahim Aydın, abim BarıĢ Aydın, anneannem Süheyla EriĢen, Varlığımda iz bırakan diğer kıymetli ailem ve meslektaģlarım; Abdullah Koçak, Ahmet Kalender, AĢina Gülerarslan, BaĢak Solmaz, Göksel ġimģek, Halit Kartal, KürĢat Turgut, Nermin Orta, Tarık Doğan, Yılmaz ailesi, Kalbimde, fikrimde ve de zikrimde, unutmayacağım; Metin Sürmeli,

5 iv Tezimin danıģmanı olmasından büyük onur duyduğum kıymetli hocam; Aydın Ziya Özgür, Değerli vaktini ayırarak araģtırmama büyük katkılarda bulunan kıymetli kurtarıcım; Akın ġahin, Desteklerini esirgemeyen değerli hocalarım; Haluk Hadi Sümer, Abdullah Topçuoğlu, Ertan Özensel, Çağatay Ünüsan, Mehmet Fidan Varlığınız varlığımda sonsuz sevgi, saygı, onur ve Ģükranla yer ediyor, teģekkür ederim Duygu AYDIN

6 Öğrencinin v T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Duygu Aydın Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım / Reklamcılık ve Tanıtım Tez DanıĢmanı Prof.Dr. Aydın Ziya Özgür Tezin Adı Reklam Hafızası ve Reklam Beğenirliği ĠliĢkisi: Televizyon Reklamlarına ĠliĢkin Deneysel Bir ÇalıĢma ÖZET Reklam iletiģiminin baģarması gereken en önemli görevlerden biri tüketici hafızasında yer etmektir. Reklam hafızası, tüketicilerin reklama maruz kalmaları ile öğrendikleri, hissettikleri, duydukları ve gördükleri reklam içeriklerinin hafızada depolanmasıyla oluģur. Bu hafıza, karar verme ve satın alma aģamasına gelindiğinde markaların tüketiciler tarafından değerlendirilmesini sağlayan birikimlerdir. Tüketiciler için markaların değerlendirilme sürecinin olumlu yönde gerçekleģmesi, reklam hafızasının olumlu yönde oluģmasına bağlıdır. Bu olumlu yön duygusunun en önemli belirleyicilerinden biri reklam beğenilirliği faktörüdür. Reklam beğenilirliği aynı zamanda reklam hafızasının geliģtirilmesini sağlayan ve hatırlamayı arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Bu çalıģmada televizyon reklamlarının hatırlanmasında reklam beğenilirliğinin rolü sorgulanmıģtır. ÇalıĢmanın teorik bölümünde ana baģlıklar olarak reklamların tüketiciler üzerinde iģleyiģ ve etki süreci, reklam hafızası ve reklam hafızasının ölçülmesi konularına kapsamlı Ģekilde yer verilmiģtir. ÇalıĢmanın uygulama bölümünde ise, televizyon reklamlarının hatırlanmasında reklam beğenilirliği etkilerinin tespit edilmesine yönelik deneysel bir araģtırma gerçekleģtirilmiģtir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araģtırmada reklam hafızası dört ayrı hafıza ölçüm tekniği ile ölçülmüģ, reklamların beğenilirlik bulguları ve reklamları beğenme

7 vi değiģkenlerine iliģkin bulgular tespit edilerek birbirleriyle karģılaģtırmaları yapılmıģtır. Reklamların içerik analizi yapılarak reklamların beğenilmesi ve hatırlanmasında etkili olan reklam içerik faktörleri tespit edilmiģtir. Bu bulgulardan hareketle çalıģmada, üniversite öğrencilerinin televizyon reklamlarını beğenme ve hatırlamalarına yönelik özgül değiģkenler ortaya konulmuģtur. ÇalıĢma, reklam hafızası ve reklam beğenirliği iliģkisine yönelik ortaya koyduğu bulgular ile, reklamcılık alanında akademik anlamda reklam iģleyiģi ve hafıza araģtırmalarına; sektörel anlamda etkili reklamların yaratılması sürecine katkı sağlamayı hedeflemiģtir. Anahtar Kelimeler: Reklam hafızası, tüketici hafızası, hafıza araģtırmaları, reklam beğenirliği, hatırlama, tanıma, beğenme

8 Öğrencinin vii T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Duygu Aydın Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım / Reklamcılık ve Tanıtım Tez DanıĢmanı Prof.Dr. Aydın Ziya Özgür Tezin Ġngilizce Adı Ad Memory and Ad Likeability Relation: An Experimental Study on Television Ads SUMMARY One of the important tasks advertising communication has to succeed is to place the consumer s memory. Advertising memory is made up of what the consumers see, learn, feel, and hear in advertisement contents through their exposure to the advertisement. Ad memory is an accumulation that provides consumers evaluation about brands in decision and buying process. Positive realization of the consumers evaluation process depends on the ad memory s positiveness. One of the most important determinants of this positive sense is the factor of advertising likeability. Advertising likeability is also one of the significant factors to develop ad memory and thus increase the recalling. In the theoretical section of the study, process of how advertising works and effects consumers, advertising memory and its measurement are given considerable attention as the main titles. In the practical section of the study is an experimental research concerning the identification of the effects of ad likeability on the recall and recognition of television commercials. After the content analyses of the advertisements were made, advertisement content factors affecting their likeability and recall were identified. In the research done on university students, ad memory was measured through four memory measurement techniques, and the findings pertaining to ad likeability and its variables were identified and then compared with each other and specific variables has been revealed.

9 viii The study aims to contribute to both memory researches and ad working process on consumer in the academic field of advertising and the developmental process of creating effective advertisement in its sectoral circles. Keywords: Advertising memory, consumer memory, memory researches, ad likeability, recall, recognition, liking

10 ix ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bilimsel Etik Sayfası... i Doktora Tezi Kabul Formu... ii Önsöz ve TeĢekkür... iii Özet... v Summary... vii Kısaltmalar... xv Tablolar Listesi... xvi ġekiller Listesi... xxiii GĠRĠġ... 1 BÖLÜM I... 7 REKLAM ĠġLEYĠġĠ VE ETKĠLERĠ REKLAM ĠġLEYĠġĠNĠ AÇIKLAYAN KAVRAMLAR Algı Dikkat Ġlgi Hatırlama Öğrenme DavranıĢsal Öğrenme Klasik KoĢullama Edimsel KoĢullama BiliĢsel Öğrenme Ġkna Ġknanın Temel Faktörleri Ġknanın Etkileri BiliĢsel Tepkiler Duygusal Tepkiler Reklam ĠĢleyiĢiyle ĠliĢkili Diğer Kavramlar Tutum Motivasyon Tüketici DavranıĢı REKLAM ĠġLEYĠġĠNĠ AÇIKLAYAN MODEL VE TEORĠLER Geleneksel HiyerarĢik Tepki Modelleri Reklam ĠĢleyiĢ Modelleri ve AraĢtırmalar Pazar Tepki Modelleri BiliĢsel Bilgilenme Modelleri Salt Duygu Modelleri Ġkna Edici HiyerarĢi Modelleri Temeli Ġlginlik Olan Ġkna Modelleri Çift Süreçli Ġkna Modelleri Çok Boyutlu YaklaĢımlar BiliĢsel Yapı Modeli BiliĢsel Tepki Modeli Ġkna Bilgi Modeli DüĢük Ġlginlikli HiyerarĢi Modelleri... 58

11 Bütünleyici Modeller HiyerarĢik Olmayan Modeller Reklama Maruz Kalma Teorileri Güçlü ve Zayıf Etki Teorileri Reklamın SatıĢlar Üzerindeki Etkisi BÖLÜM II REKLAM HAFIZASI REKLAM ĠġLEYĠġĠNDE HAFIZA FAKTÖRÜ Hafızanın ĠĢleyiĢ Süreci REKLAMCILIK LĠTERATÜRÜNDE HAFIZA Hafıza Modelleri Duyusal Hafıza Kısa Dönemli Hafıza Kısa Dönemli Hafızanın Sınırlı Kapasitesi AĢırı Bilgi Yüklemesi Ġlginlik ve Kısa Dönemli Hafıza Kapasitesi Kısa Dönemli Hafızadan Uzun Dönemli Hafızaya Bilgi Transferi Uzun Dönemli Hafıza Hafıza Süreçleri Kodlama Depolama/Dosyalama Geri Çağırma ve Tepki OluĢturma TÜKETĠCĠ DAVRANIġI AÇISINDAN HAFIZA Tüketici Bilgisi Bilgilerin Hafızada Depolanması / AktifleĢtirme modelleri Semantik Hafıza Ağları TÜKETĠCĠ DAVRANIġI VE HAFIZA ĠLĠġKĠSĠNDE ETKĠN KAVRAMLAR Unutma ve Unutmayı Etkileyen Faktörler KarıĢıklık Süreci Von Restorff Etkisi Zeigarnik Etki Zaman ve Unutma Beyin ĠĢleyiĢi / Hemisferik Beyin Teorileri Öğrenme BilinçdıĢı Hafıza Süreci Tüketici Satın Alma Kararları ve Hafıza ĠliĢkisi PAZARLAMA ĠLETĠġĠMĠ ETKĠLĠLĠĞĠNDE HAFIZA VE FAKTÖRLERĠ REKLAM HAFIZASI VE REKLAM ĠÇERĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ Sözel ve Görsel Reklam Ġçerikleri Reklam ĠletiĢiminde Hafıza ve Hafızayı Etkileme Stratejileri REKLAM HAFIZASININ MARKAYA YÖNELĠK TUTUMLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ REKLAM HAFIZASINDA DUYGU FAKTÖRÜ Duygu Kavramı Reklama Yönelik Duygusal Tepkiler Reklamlarda Kullanılan Duygusal Çekicilikler Mizah Çekiciliği Korku Çekiciliği x

12 Sıcaklık Çekiciliği Reklamda Müzik Kullanımı Reklamların Duygular Üzerindeki Etkisi REKLAMLARI BEĞENME DUYGUSU VE REKLAM HAFIZASI ĠLĠġKĠSĠ Reklam Hafızası ve Beğenilirliğinde Medya Stratejisi Reklam Hafızası ve Beğenilirliğinde Televizyon Reklamları Televizyon Reklamcılığı Yaratıcı Yapım Uygulamaları Televizyon Reklamlarında Reklam YaklaĢımı / Tonu Televizyon Reklamlarında Yapım Formatları BÖLÜM III REKLAM HAFIZASININ ÖLÇÜLMESĠ REKLAM ARAġTIRMALARI REKLAM ARAġTIRMALARI SÜRECĠ Kalitatif (Niteliksel) AraĢtırmalar Kantitatif (Niceliksel) AraĢtırmalar REKLAM ETKĠLERĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNDE KULLANILAN YÖNTEMLER Reklam Etkililiği Ölçümünde Önce Testler (Pretesting) Reklam Etkililiği Ölçümünde Sonra Testler (Postesting) Reklam AraĢtırmalarında Örneklem Seçimi REKLAM HAFIZASI ÖLÇÜM TESTLERĠ Reklam Hafızasını Doğrudan Ölçen Testler Hatırlama (Recall) Ölçüm Tekniği Ertesi Gün Hatırlama Testi Tanıma (Recognition) Ölçüm Tekniği Reklam Hafızasını Dolaylı Ölçen Testler Reklam Hafızasıyla ĠliĢkili Diğer Ölçüm Teknikleri Hafıza Tarama Teknikleri Hafıza Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi REKLAM BEĞENĠLĠRLĠĞĠ VE HAFIZA ARAġTIRMALARI BÖLÜM IV REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠNE YÖNELĠK DENEYSEL BĠR UYGULAMA PROBLEM AMAÇ ÖNEM HĠPOTEZLER SINIRLILIKLAR YÖNTEM AraĢtırma Modeli Örneklem Veriler ve Toplanması Hafıza Tarama Yöntemi Reklam Beğenme Düzeyi Reklam Beğenilirliği Ölçeği Reklam Beğenilirliği Faktör Tanımlaması Uyaran Prosedür xi

13 Verilerin ĠĢlenmesi, Analizi ve Kullanılan Ġstatistiki Teknikler BULGULAR VE YORUM Sosyo-Demografik Özellikler ile Televizyon Reklamlarına ve Televizyon Ġzlemeye Yönelik Tutumlara ĠliĢkin Bulgular Reklam Hafızası Bulguları Yardımsız Hatırlama (Recall) Bulguları Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) Bulguları Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) Bulguları Tanıma (Recognition) Bulguları Reklam Hafızası Ölçüm Tekniğine Göre Hafıza Bulgularının KarĢılaĢtırması Reklamları Beğenme Bulguları Reklam Hafızası ve Reklam Beğenirliği ĠliĢkisi Bulguları Yardımsız Hatırlama (Recall) ve Beğenme Bulguları Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) ve Beğenme Bulguları Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) ve Beğenme Bulguları Tanıma (Recognition) ve Beğenme Bulguları Hafıza Ölçüm Tekniğine Göre Beğenilirlik Bulgularının KarĢılaĢtırması Reklamları Beğenme Faktörlerine ĠliĢkin Bulgular Reklam Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Yardımsız Hatırlama (Recall) Ölçümüne Göre Reklam Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Tanıma (Recognition) Ölçümüne Göre Reklam Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Hafıza Bulgularının KarĢılaĢtırılması Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Reklam Beğenilirliği Bulguları Reklam Özelliklerine Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam Süresine Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam Tekrarına Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam Yayın Türüne Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam KuĢağında Kullanım Türüne Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları REKLAMLARIN ĠÇERĠK ANALĠZĠ YÖNTEM AraĢtırma Modeli Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin ĠĢlenmesi, Analizi ve Kullanılan Ġstatistiki Teknikler xii

14 BULGULAR VE YORUM Beğenilen Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları Beğenilen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları Beğenilen Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları Beğenilen Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular Beğenilen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Beğenilmeyen Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları Beğenilmeyen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları Beğenilmeyen Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları Beğenilmeyen Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular Beğenilmeyen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular En Fazla Hatırlanan Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular En Fazla Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular En Az Hatırlanan Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları En Az Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları En Az Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları En Az Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları xiii

15 En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular En Az Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynakça Ekler EK-A Hatırlama Ölçümü Soru Formu EK-B Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama Ölçümü Soru Formu EK-C Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama Ölçümü Soru Formu EK-D Tanıma ve Beğenilirlik Ölçümü Soru Formu EK-E Tutum Ölçümü Soru Formu EK-F Ġçerik Analizi Kodlama Formu ÖzgeçmiĢ xiv

16 xv KISALTMALAR ARF (Advertising Research Foundation) Reklam AraĢtırmaları Vakfı COMMAP (Communication Style Mapping) Reklam beğenilirliği modeli DAR (Day-After Recall) Ertesi gün hatırlama testi ELM (Elaboration-Likelihood Model) Ayrıntılandırma olasılığı modeli FCB (Foote, Cone&Belding) Ġlginlik modelleri arasında yer alan bir grid HSM (Heuristic-Systematic Model) Sezgisel-Sistematik Model SAM (The Search of Associative Memory Model) ĠliĢkisel hafıza araģtırma modeli STAS (Short-Term Advertising Strength) Kısa dönemli reklam gücünün ölçümü

17 xvi TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo-1: Reklamın ĠletiĢim Etkisi Çerçevesi Tablo-2: Ġkna Edici ĠletiĢim Teknikleri Tablo-3: YaĢam Biçimi Göstergeleri Tablo-4: HiyerarĢik Tepki Modelleri Süreci Tablo-5: FCB Gridi Tablo-6: Motivasyonları Tanımlamada Kullanılan Duygusal Tepkiler Tablo-7: Izard Duygusal Deneyim Sınıflandırması Tablo-8: Reklamda Duygusal Tepkiler Tablo-9: Reklamda Mizah Kullanımının Kuralları Tablo-10: Reklam Algılama Faktörlerini Ortaya Koyan ÇalıĢmalar Tablo-11: Reklam GeliĢtirme Sürecinde AraĢtırma Kategorisi Tablo-12: Reklam AraĢtırmalarında Veri Toplama Yöntemleri Tablo-13: Reklamların Önce Test Teknikleri Tablo-14: Reklam Etkililiğini Ölçmede Kullanılan Sonra Test Teknikleri Tablo-15: Hafıza Tarama Teknikleri Tablo-16: Hafıza Test Performanslarını Etkileyen Uyarıcı, Süreç, Hatırlama ve Bireysel Farklılık Faktörleri Tablo-17: ARF Reklam AraĢtırması Geçerlilik Projesi AraĢtırma Ölçütleri Tablo-18: Biel ve Bridgwater tarafından kullanılan Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-19: Greene tarafından kullanılan Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-20: Walker ve Dubitsky tarafından kullanılan Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-21: Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-22: Nisan-Mayıs 2010 Türk Ulusal Televizyon Kanallarının Ġzlenme Oranları. 250

18 xvii Tablo-23: Mayıs 2010 Türk Ulusal Televizyon Kanallarında En fazla Ġzlenen Tv Programları ve Oranları Tablo-24: Uyaran Örneklemi Ürün Kategorisi Dağılımı Tablo-25: Cinsiyet Dağılımı Tablo-26: YaĢ Dağılımı Tablo-27: Gelir Düzeyi Tablo-28: Televizyon Reklamlarını Ġzleme Sıklığı Tablo-29: Televizyon Reklamlarını Ġzleme Nedenleri Tablo-30: Televizyon Ġzleme Süresi Tablo-31: Televizyon Ġzleme Süresi Tablo-32: Televizyon Ġzleme Zamanı Kategorileri Tablo-33: Televizyon Ġzleme Biçimi Tablo-34: Ġzlenen Ulusal Televizyon Kanalları (Çoklu Cevap) Tablo-35: Ġzlenen Televizyon Programları (Çoklu Cevap) Tablo-36: BoĢ Zaman Değerlendirme (Çoklu Cevap) Tablo-37: Televizyon Reklamlarına Yönelik Tutumlar Tablo-38: Hafıza Ölçüm Testlerinde Elde Edilen Veri Frekansları Bulgusu Tablo-39: Yardımsız Hatırlanan (Recall) Reklamlar Tablo-40: Yardımsız Yüksek Düzeyde Hatırlanan Örneklem DıĢı Reklamlar Tablo-41: Kategori Yardımlı Hatırlanan (Aided Recall) Reklamlar Tablo-42: Kategori Yardımlı Yüksek Düzeyde Hatırlanan Örneklem DıĢı Reklamlar. 269 Tablo-43: Ürün Kategorisi Ġpucu ile Yardımlı Hatırlanan Reklamlar Tablo-44: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama (Aided Recall) Bulguları Tablo-45: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlanan Reklamlar (Aided Recall) Tablo-46: Tanıma (Recognition) Bulguları

19 xviii Tablo-47: En Fazla Tanınan Reklamlar Tablo-48: Hafıza Ölçüm Tekniğine Göre Hatırlama Bulguları Tablo-49: Reklamları Beğenme Düzeyi Bulguları Tablo-50: Yardımsız Hatırlanan (Recall) Reklamlar ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-51: Yardımsız Ölçümde En Fazla Hatırlanan Reklamlar ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-52: Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-53: Ürün Kategorisi Yardımlı En Fazla Hatırlanan Reklamlar ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-54: Ürün Kategorilerine Göre Reklamların Beğenilirlik Düzeyleri Tablo-55: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-56: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme ĠliĢikisine Yönelik T-Test Analizi Tablo-57: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme ĠliĢikisine Yönelik ANOVA Analizi Tablo-58: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme ĠliĢikisine Yönelik Scheffe Analizi Tablo-59: Marka Ġsmi Yardımlı En Fazla Hatırlanan Reklamlar ve Beğenilirlik Düzeyleri Bulguları Tablo-60: Reklamı Tanıma ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-61: Reklamı Tanıma ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-62: Reklamı Tanıma ve Beğenme Düzeyi ĠliĢkisine Yönelik Independent Samples T-Test Analizi Tablo-63: En Fazla Tanınan Reklamlar ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-64: Hafıza Ölçüm Tekniğine Göre Beğenilirlik Bulguları KarĢılaĢtırması

20 xix Tablo-65: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamların Beğenilirlik Bulguları Tablo-66: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamlar Tablo-67: Reklam Beğenme Düzeyine Etki Eden Beğenme Faktörlerinin HiyerarĢik Regresyonu Tablo-68: Reklam Beğenme Düzeyine Etki Eden Beğenme Faktörleri ve Diğer Faktörlerin HiyerarĢik Regresyonu Tablo-69: Reklamı Yapılan Ürün/Hizmeti Hatırlama Bulguları Tablo-70: Reklamın Vaad/Faydasını Hatırlama Bulguları Tablo-71: Reklamın Sloganını Hatırlama Bulguları Tablo-72: Reklam Ġçeriklerini Hatırlama Bulguları Tablo-73: Reklamı Yapılan Ürün/Hizmeti Hatırlama Bulguları Tablo-74: Reklamı Yapılan Ürün/Hizmeti Hatırlama ve Tanıma KarĢılaĢtırması Tablo-75: Reklamın Vaad/Faydasını Hatırlama Bulguları Tablo-76: Reklamın Vaad/Faydasını Hatırlama ve Tanıma KarĢılaĢtırması Tablo-77: Reklam Sloganı Hatırlama Bulguları Tablo-78: Reklam Sloganını Hatırlama ve Tanıma KarĢılaĢtırması Tablo-79: Reklam Ġçeriklerinden Akılda Kalma/Etkilenme Bulguları Tablo-80 Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Hafıza Bulguları Tablo-81: Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Reklam Beğenilirliği Bulguları Tablo-82: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ile Reklam Süresi ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi Tablo-83: Reklam Beğenme Düzeyi ile Reklam Süresi ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi

21 xx Tablo-84: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ile Reklam Tekrarı ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi Tablo-85: Reklam Beğenme Düzeyi ile Reklam Tekrarı ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi Tablo-86: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Reklam Yayın Türü ĠliĢkisine Yönelik Anova Analizi Tablo-87: Reklam Beğenme Düzeyi ve Reklam Yayın Türü ĠliĢkisine Yönelik Anova Analizi Tablo-88: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Reklam KuĢağı ĠliĢkisine Yönelik Anova Analizi Tablo-89: Reklam Beğenme Düzeyi ve Reklam KuĢağı ĠliĢkisineYönelik Anova Analizi Tablo-90: Reklam Örneklemi Ürün Kategorisi Dağılımı Tablo-91: Reklam Mesaj Stratejileri Sınıflandırması Tablo-92: Reklam Yaratıcı Yapım Uygulamaları Sınıflandırması Tablo-93: Beğenilen Reklamlar Tablo-94: Beğenilen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-95: Beğenilen Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları Tablo-96: Beğenilen Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-97: Beğenilen Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-98: Beğenilen Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-99: Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-100: Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları Tablo-101: Beğenilen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular

22 xxi Tablo-102: Beğenilmeyen Reklamlar Tablo-103: Beğenilmeyen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-104: Beğenilmeyen Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları Tablo-105: Beğenilmeyen Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-106: Beğenilmeyen Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-107: Beğenilmeyen Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-108: Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-109: Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları Tablo-110: Beğenilmeyen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Tablo-111: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamlar Tablo-112: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamlar Tablo-113: En Fazla Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-114: En Fazla Hatırlanan Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları Tablo-115: En Fazla Hatırlanan Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-116: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-117: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-118: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-119: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları. 353 Tablo-120: En Fazla Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Tablo-121: En Az Hatırlanan Reklamlar Tablo-122: En Az Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-123: En Az Hatırlanan Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları

23 xxii Tablo-124: En Az Hatırlanan Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-125: En Az Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-126: En Aaz Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-127: En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-128: En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları Tablo-129: En Az Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular

24 xxiii ġekġller LĠSTESĠ ġekil-1: Yaratıcı Strateji AĢamaları... 8 ġekil-2: Reklam ĠletiĢimi Modeli... 9 ġekil-3: Reklam Etkileri Elmas Modeli ġekil-4: ĠletiĢim ve Ġkna ġekil-5: Reklama Yönelik Tutum Modelinin Unsurları ġekil-6: Reklama Yönelik Tutum Süreç Modelleri ġekil-7: Genel Tüketici DavranıĢı Modeli ġekil-8: Tüketici Karar Verme Sürecinde DüĢük ve Yüksek Ġlginlik Farkı ġekil-9: Reklam ĠĢleyiĢ AraĢtırmaları Çerçevesi ġekil-10: Ġlginlik Konsepti ġekil-11: ELM Modeli ġekil-12: BiliĢsel Tepki Modeli ġekil-13: Rossiter-Percy Gridi ġekil-14: Bilgi BütünleĢtirme Tepki Modeli ġekil-15: Hafıza Süreci ġekil 16.: Hafıza Sistemleri Arasındaki ĠliĢkiler ġekil-17: Ġki Bölümlü Hafıza Sistemi YaklaĢımı ġekil-18: SadeleĢtirilmiĢ Hafıza Modeli ġekil 19: Kısa Dönemli Hafıza Modeli ġekil-20: Dinamik Hafıza Süreci ġekil-21: Semantik Hafıza Ağları ġekil-22: Görsel ĠletiĢim Sürecini Gösteren Reklam ĠletiĢimi Çerçevesi ġekil-23: Duygusal Tepki Türleri ġekil-24: Duygu ile Ġkna Türleri: Örtülü (Implicit) Tür

25 xxiv ġekil-25: Duygu ile Ġkna Türleri: Açık (Explicit) Tür ġekil-26: Duygu ile Ġkna Türleri: ĠliĢkili (Associative) Tür ġekil-27: Yaratıcı Yapım BileĢenler ġekil-28: COMMAP Modeli ġekil-29: AraĢtırma Prosedürü ġekil-30: Deney Prosedürü

26 1 GĠRĠġ Reklamcılık, dünya ekonomik sisteminde önemli rol oynayan bir sektördür. Bireylerin tüketerek kendilerini gerçekleģtirdikleri ve yaģam biçimlerini bu doğrultuda belirledikleri tüketim toplumunda, markalar birer ekonomik ve toplumsal aktör konumundadır. Tüketicilerin kendilerini ifade etmelerinde kullandıkları markalar, yüklendikleri sembolik anlamları tüketicilere transfer ederler. Markaların tüketicilerle kurduğu iletiģimde kullanılan en etkili araçlardan biri reklamdır. Reklam iletiģimi yoluyla, tüketiciler ve markalar arasında sembolik bir iletiģim kurulur. Tüketim sisteminde markalar sürekli olarak tüketicilerle iletiģim kurmak zorundadır. Tüketiciyle sürekli olarak iletiģim kurmak aynı zamanda tüketici zihninde varolmak anlamını taģır. Markaların tüketici zihninde varolmak Ģeklinde tanımlanan hedeflerinin önündeki en büyük engel ise, bu hedefe ulaģmayı amaçlayan baģka pekçok marka olmasıdır. Varolan tüm markaların ve iletiģimlerinin tüketici zihninde yani hafızada yer etmesi olanaklı değildir. Yoğun rekabet ortamı içerisinde tüketici hafızasında yer etmenin en önemli yolu etkili bir reklam iletiģimi sağlamaktır (Russell ve Lane, 1996; Fill, 1999; Pickton ve Broderick, 2001; Ehrenberg, 2002; Solomon, 2004; Belch ve Belch, 2004; Du Plessis, 2005; Wells, Moriarty ve Burnett, 2006; Plassmann, Ambler vd., 2007). Tüketici hafızasında etkili olabilecek reklamların yaratılması için öncelikle reklamların tüketici zihnindeki iģleyiģinin ve hafızada yer etme sürecinin anlaģılması gereklidir. Reklam iletiģimi yoluyla markalar tarafından tüketici davranıģında arzulanan değiģikliklerin yaratılması için belli bir iģleyiģ süreci bulunur. Bir reklam uyarıcısına tüketiciler tarafından dikkat yöneltilmesiyle baģlayan süreç, bu uyarıcının duyusal hafızaya alındığını gösterir. Birkaç saniyelik kapasiteye sahip olan duyusal hafızadaki reklam uyarıcısı dikkat düzeyi doğrultusunda algılanarak kısa dönemli hafızaya aktarılır ya da algılama sürecine girmeyi baģaramadan hafızadan kaybedilir. Bu noktada etkili bir reklam iletiģiminin baģarması gereken ilk hedef tüketici dikkatini çekebilmek ve tüketiciler tarafından algılanarak kısa dönemli hafızaya geçebilmektir. Duyusal hafıza gibi kısa dönemli hafızanın kapasitesi de oldukça sınırlıdır. En fazla 30 saniyelik bir kapasiteye sahip olduğu belirtilen kısa dönemli hafıza, algılanan reklam uyarıcılarının geçici olarak yerleģtirildiği hafıza bölümüdür.

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME AFFECTIVE DIMENSION IN EDUCATION AND AFFECTIVE LEARNING

EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME AFFECTIVE DIMENSION IN EDUCATION AND AFFECTIVE LEARNING - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1159-1177, TURKEY EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Ayşe Ülkü KAN ** ÖZET Bu

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMUNA DEVAM EDEN BEġ-ALTI YAġ ÇOCUKLARDAKĠ SOSYAL BECERĠLERĠN BAZI

Detaylı

OBEZ KADINLARDA BENLĠK SAYGISININ BEDEN ĠMGESĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNDE BĠÇĠMLEYĠCĠ DEĞĠġKENLERĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

OBEZ KADINLARDA BENLĠK SAYGISININ BEDEN ĠMGESĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNDE BĠÇĠMLEYĠCĠ DEĞĠġKENLERĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ OBEZ KADINLARDA BENLĠK SAYGISININ BEDEN ĠMGESĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNDE BĠÇĠMLEYĠCĠ DEĞĠġKENLERĠN ĠNCELENMESĠ Aylin ARMAĞAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ PSĠKOLOJĠ ANABĠLĠM

Detaylı

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI:

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: KURUMLAR,

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı SES TEMELLĠ CÜMLE YÖNTEMĠ ĠLE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE ÖĞRENCĠ HATALARININ ĠNCELENMESĠ Aslıhan

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI Yüksek Lisans Tezi SERAY NÂSIRLI ĠSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN

Detaylı

ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA

ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SAVUNMA YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Feridun

Detaylı

EVLİLİK DOYUMU İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE EVLİLİK SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EVLİLİK DOYUMU İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE EVLİLİK SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı EVLİLİK DOYUMU İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE EVLİLİK SÜRESİ ARASINDAKİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1441-1453, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

Hedef kitle davranışını etkileyen bir unsur olarak reklamlarda müzik kullanımı konusundaki yazının incelenmesi

Hedef kitle davranışını etkileyen bir unsur olarak reklamlarda müzik kullanımı konusundaki yazının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Hedef kitle davranışını etkileyen bir unsur olarak reklamlarda müzik kullanımı konusundaki yazının incelenmesi Uğur Batı 1 Özet Pazarlama iletişimi içinde, özellikle de reklamcılık

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

AN EVALUATION OF SPEAKING ANXIETY FOR LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

AN EVALUATION OF SPEAKING ANXIETY FOR LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 212, p. 2199-2218, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN KONUŞMA KAYGILARININ

Detaylı

ĠNTERNET VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE DEKĠ POPÜLER HABER SĠTELERĠNĠN ETĠKSEL AÇIDAN ĠNCELENMESĠ

ĠNTERNET VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE DEKĠ POPÜLER HABER SĠTELERĠNĠN ETĠKSEL AÇIDAN ĠNCELENMESĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ GAZETECĠLĠK ANABĠLĠM DALI GAZETECĠLĠK BĠLĠM DALI ĠNTERNET VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE DEKĠ POPÜLER HABER SĠTELERĠNĠN ETĠKSEL AÇIDAN ĠNCELENMESĠ Osman

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

AMATÖR KAMERA GERÇEKLĠĞĠ: ĠMGE, ALGI, ARAÇ. Selda HIZAL ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

AMATÖR KAMERA GERÇEKLĠĞĠ: ĠMGE, ALGI, ARAÇ. Selda HIZAL ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ AMATÖR KAMERA GERÇEKLĠĞĠ: ĠMGE, ALGI, ARAÇ Selda HIZAL 109680018 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MEDYA VE ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Prof. Dr. Halil NALÇAOĞLU 2011

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ

SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2012 Cilt :10 Sayı :2 SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ AraĢ. Gör. Gül COġKUN Ege Üniversitesi, ĠletiĢim

Detaylı

INTEREST AND THE DOMAINS OF INTEREST IN THE CURRICULA OF CEIT DEPARTMENTS

INTEREST AND THE DOMAINS OF INTEREST IN THE CURRICULA OF CEIT DEPARTMENTS Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2014, 10(1): 143-170 ISSN: 1304-9496 INTEREST AND THE DOMAINS OF INTEREST IN THE CURRICULA OF CEIT DEPARTMENTS

Detaylı