REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ: TELEVĠZYON REKLAMLARINA ĠLĠġKĠN DENEYSEL BĠR ÇALIġMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ: TELEVĠZYON REKLAMLARINA ĠLĠġKĠN DENEYSEL BĠR ÇALIġMA"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANABĠLĠM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĠLĠM DALI REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ: TELEVĠZYON REKLAMLARINA ĠLĠġKĠN DENEYSEL BĠR ÇALIġMA Duygu AYDIN DOKTORA TEZĠ DanıĢman Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Konya-2010

2 i

3 ii

4 iii Önsöz ve TeĢekkür Hafızamız varlığımızdır. Ġnsanlarla, nesnelerle, olaylarla özetle yaģamda varolan her Ģeyle kurduğumuz iliģkide hafızamız belirleyicidir. Bir uyarana yönelik tepkilerimiz o uyaranla ilgili zihnimizde depoladığımız birikimler doğrultusunda ortaya çıkar. Duyduğumuz, gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz her Ģey, bir uyaranla ilgili tüm duygu ve düģüncelerimiz hafızamızda depolanır ve uyarıcılarla karģılaģtığımızda canlanır. Hafızada varolan birikimler olumlu ya da olumsuz imajlar Ģeklindedir. Duygu ve düģüncelerimiz hafızamızda canlandırıldığında zihnimizde olumlu ya da olumsuz bir imaj belirir ve tepkilerimizi yönlendirir. Hafızanın tüketici davranıģı sürecindeki iģleyiģi de bu Ģekildedir. Markaların ve reklamların hafızalarımızda yarattığı birikimler onlara yönelik tutum ve davranıģlarımızda hareket noktasını oluģturur. Tıpkı iyi bir Ģekilde hatırladığımız arkadaģlarımıza, tanıdıklarımıza yönelik tutum ve davranıģlarımızın olumlu yönde olması gibi, markalar için biriktirdiğimiz hatırlamalarımızın da olumlu yönde olması tepkilerimizi aynı minvalde Ģekillendirir. Ġyi bilirim, beğenirim duygusu aynı zamanda hafızamızı geliģtiren bir faktördür. Sonuç olarak beğendiklerimizi hatırlama, hatırladıklarımızı önemseme ve önemsediklerimize hafızamızda yer verme iliģkilendirmeleri tüm yaģamımızda olduğu gibi tüketim davranıģımızda da geçerlidir. Markaların varlığı reklamlar vb. iletiģim çabaları yoluyla tüketicilerde yarattıkları hafıza kadardır. Hatırlanıyorum öyleyse varım, beğeniliyorum öyleyse hatırlanıyorum önermesi bu çalıģmanın ana felsefesidir. Ve bu çalıģma vesilesiyle hafızamda, varlığımda önemli yeri bulunan, her daim minnetle hatırladığım kıymetli insanlara teģekkürlerimi sunmak istiyorum. Varlığım, ailem; annem Ġnci EriĢen, babam Abdurrahim Aydın, abim BarıĢ Aydın, anneannem Süheyla EriĢen, Varlığımda iz bırakan diğer kıymetli ailem ve meslektaģlarım; Abdullah Koçak, Ahmet Kalender, AĢina Gülerarslan, BaĢak Solmaz, Göksel ġimģek, Halit Kartal, KürĢat Turgut, Nermin Orta, Tarık Doğan, Yılmaz ailesi, Kalbimde, fikrimde ve de zikrimde, unutmayacağım; Metin Sürmeli,

5 iv Tezimin danıģmanı olmasından büyük onur duyduğum kıymetli hocam; Aydın Ziya Özgür, Değerli vaktini ayırarak araģtırmama büyük katkılarda bulunan kıymetli kurtarıcım; Akın ġahin, Desteklerini esirgemeyen değerli hocalarım; Haluk Hadi Sümer, Abdullah Topçuoğlu, Ertan Özensel, Çağatay Ünüsan, Mehmet Fidan Varlığınız varlığımda sonsuz sevgi, saygı, onur ve Ģükranla yer ediyor, teģekkür ederim Duygu AYDIN

6 Öğrencinin v T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Duygu Aydın Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım / Reklamcılık ve Tanıtım Tez DanıĢmanı Prof.Dr. Aydın Ziya Özgür Tezin Adı Reklam Hafızası ve Reklam Beğenirliği ĠliĢkisi: Televizyon Reklamlarına ĠliĢkin Deneysel Bir ÇalıĢma ÖZET Reklam iletiģiminin baģarması gereken en önemli görevlerden biri tüketici hafızasında yer etmektir. Reklam hafızası, tüketicilerin reklama maruz kalmaları ile öğrendikleri, hissettikleri, duydukları ve gördükleri reklam içeriklerinin hafızada depolanmasıyla oluģur. Bu hafıza, karar verme ve satın alma aģamasına gelindiğinde markaların tüketiciler tarafından değerlendirilmesini sağlayan birikimlerdir. Tüketiciler için markaların değerlendirilme sürecinin olumlu yönde gerçekleģmesi, reklam hafızasının olumlu yönde oluģmasına bağlıdır. Bu olumlu yön duygusunun en önemli belirleyicilerinden biri reklam beğenilirliği faktörüdür. Reklam beğenilirliği aynı zamanda reklam hafızasının geliģtirilmesini sağlayan ve hatırlamayı arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Bu çalıģmada televizyon reklamlarının hatırlanmasında reklam beğenilirliğinin rolü sorgulanmıģtır. ÇalıĢmanın teorik bölümünde ana baģlıklar olarak reklamların tüketiciler üzerinde iģleyiģ ve etki süreci, reklam hafızası ve reklam hafızasının ölçülmesi konularına kapsamlı Ģekilde yer verilmiģtir. ÇalıĢmanın uygulama bölümünde ise, televizyon reklamlarının hatırlanmasında reklam beğenilirliği etkilerinin tespit edilmesine yönelik deneysel bir araģtırma gerçekleģtirilmiģtir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araģtırmada reklam hafızası dört ayrı hafıza ölçüm tekniği ile ölçülmüģ, reklamların beğenilirlik bulguları ve reklamları beğenme

7 vi değiģkenlerine iliģkin bulgular tespit edilerek birbirleriyle karģılaģtırmaları yapılmıģtır. Reklamların içerik analizi yapılarak reklamların beğenilmesi ve hatırlanmasında etkili olan reklam içerik faktörleri tespit edilmiģtir. Bu bulgulardan hareketle çalıģmada, üniversite öğrencilerinin televizyon reklamlarını beğenme ve hatırlamalarına yönelik özgül değiģkenler ortaya konulmuģtur. ÇalıĢma, reklam hafızası ve reklam beğenirliği iliģkisine yönelik ortaya koyduğu bulgular ile, reklamcılık alanında akademik anlamda reklam iģleyiģi ve hafıza araģtırmalarına; sektörel anlamda etkili reklamların yaratılması sürecine katkı sağlamayı hedeflemiģtir. Anahtar Kelimeler: Reklam hafızası, tüketici hafızası, hafıza araģtırmaları, reklam beğenirliği, hatırlama, tanıma, beğenme

8 Öğrencinin vii T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Duygu Aydın Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım / Reklamcılık ve Tanıtım Tez DanıĢmanı Prof.Dr. Aydın Ziya Özgür Tezin Ġngilizce Adı Ad Memory and Ad Likeability Relation: An Experimental Study on Television Ads SUMMARY One of the important tasks advertising communication has to succeed is to place the consumer s memory. Advertising memory is made up of what the consumers see, learn, feel, and hear in advertisement contents through their exposure to the advertisement. Ad memory is an accumulation that provides consumers evaluation about brands in decision and buying process. Positive realization of the consumers evaluation process depends on the ad memory s positiveness. One of the most important determinants of this positive sense is the factor of advertising likeability. Advertising likeability is also one of the significant factors to develop ad memory and thus increase the recalling. In the theoretical section of the study, process of how advertising works and effects consumers, advertising memory and its measurement are given considerable attention as the main titles. In the practical section of the study is an experimental research concerning the identification of the effects of ad likeability on the recall and recognition of television commercials. After the content analyses of the advertisements were made, advertisement content factors affecting their likeability and recall were identified. In the research done on university students, ad memory was measured through four memory measurement techniques, and the findings pertaining to ad likeability and its variables were identified and then compared with each other and specific variables has been revealed.

9 viii The study aims to contribute to both memory researches and ad working process on consumer in the academic field of advertising and the developmental process of creating effective advertisement in its sectoral circles. Keywords: Advertising memory, consumer memory, memory researches, ad likeability, recall, recognition, liking

10 ix ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bilimsel Etik Sayfası... i Doktora Tezi Kabul Formu... ii Önsöz ve TeĢekkür... iii Özet... v Summary... vii Kısaltmalar... xv Tablolar Listesi... xvi ġekiller Listesi... xxiii GĠRĠġ... 1 BÖLÜM I... 7 REKLAM ĠġLEYĠġĠ VE ETKĠLERĠ REKLAM ĠġLEYĠġĠNĠ AÇIKLAYAN KAVRAMLAR Algı Dikkat Ġlgi Hatırlama Öğrenme DavranıĢsal Öğrenme Klasik KoĢullama Edimsel KoĢullama BiliĢsel Öğrenme Ġkna Ġknanın Temel Faktörleri Ġknanın Etkileri BiliĢsel Tepkiler Duygusal Tepkiler Reklam ĠĢleyiĢiyle ĠliĢkili Diğer Kavramlar Tutum Motivasyon Tüketici DavranıĢı REKLAM ĠġLEYĠġĠNĠ AÇIKLAYAN MODEL VE TEORĠLER Geleneksel HiyerarĢik Tepki Modelleri Reklam ĠĢleyiĢ Modelleri ve AraĢtırmalar Pazar Tepki Modelleri BiliĢsel Bilgilenme Modelleri Salt Duygu Modelleri Ġkna Edici HiyerarĢi Modelleri Temeli Ġlginlik Olan Ġkna Modelleri Çift Süreçli Ġkna Modelleri Çok Boyutlu YaklaĢımlar BiliĢsel Yapı Modeli BiliĢsel Tepki Modeli Ġkna Bilgi Modeli DüĢük Ġlginlikli HiyerarĢi Modelleri... 58

11 Bütünleyici Modeller HiyerarĢik Olmayan Modeller Reklama Maruz Kalma Teorileri Güçlü ve Zayıf Etki Teorileri Reklamın SatıĢlar Üzerindeki Etkisi BÖLÜM II REKLAM HAFIZASI REKLAM ĠġLEYĠġĠNDE HAFIZA FAKTÖRÜ Hafızanın ĠĢleyiĢ Süreci REKLAMCILIK LĠTERATÜRÜNDE HAFIZA Hafıza Modelleri Duyusal Hafıza Kısa Dönemli Hafıza Kısa Dönemli Hafızanın Sınırlı Kapasitesi AĢırı Bilgi Yüklemesi Ġlginlik ve Kısa Dönemli Hafıza Kapasitesi Kısa Dönemli Hafızadan Uzun Dönemli Hafızaya Bilgi Transferi Uzun Dönemli Hafıza Hafıza Süreçleri Kodlama Depolama/Dosyalama Geri Çağırma ve Tepki OluĢturma TÜKETĠCĠ DAVRANIġI AÇISINDAN HAFIZA Tüketici Bilgisi Bilgilerin Hafızada Depolanması / AktifleĢtirme modelleri Semantik Hafıza Ağları TÜKETĠCĠ DAVRANIġI VE HAFIZA ĠLĠġKĠSĠNDE ETKĠN KAVRAMLAR Unutma ve Unutmayı Etkileyen Faktörler KarıĢıklık Süreci Von Restorff Etkisi Zeigarnik Etki Zaman ve Unutma Beyin ĠĢleyiĢi / Hemisferik Beyin Teorileri Öğrenme BilinçdıĢı Hafıza Süreci Tüketici Satın Alma Kararları ve Hafıza ĠliĢkisi PAZARLAMA ĠLETĠġĠMĠ ETKĠLĠLĠĞĠNDE HAFIZA VE FAKTÖRLERĠ REKLAM HAFIZASI VE REKLAM ĠÇERĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ Sözel ve Görsel Reklam Ġçerikleri Reklam ĠletiĢiminde Hafıza ve Hafızayı Etkileme Stratejileri REKLAM HAFIZASININ MARKAYA YÖNELĠK TUTUMLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ REKLAM HAFIZASINDA DUYGU FAKTÖRÜ Duygu Kavramı Reklama Yönelik Duygusal Tepkiler Reklamlarda Kullanılan Duygusal Çekicilikler Mizah Çekiciliği Korku Çekiciliği x

12 Sıcaklık Çekiciliği Reklamda Müzik Kullanımı Reklamların Duygular Üzerindeki Etkisi REKLAMLARI BEĞENME DUYGUSU VE REKLAM HAFIZASI ĠLĠġKĠSĠ Reklam Hafızası ve Beğenilirliğinde Medya Stratejisi Reklam Hafızası ve Beğenilirliğinde Televizyon Reklamları Televizyon Reklamcılığı Yaratıcı Yapım Uygulamaları Televizyon Reklamlarında Reklam YaklaĢımı / Tonu Televizyon Reklamlarında Yapım Formatları BÖLÜM III REKLAM HAFIZASININ ÖLÇÜLMESĠ REKLAM ARAġTIRMALARI REKLAM ARAġTIRMALARI SÜRECĠ Kalitatif (Niteliksel) AraĢtırmalar Kantitatif (Niceliksel) AraĢtırmalar REKLAM ETKĠLERĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNDE KULLANILAN YÖNTEMLER Reklam Etkililiği Ölçümünde Önce Testler (Pretesting) Reklam Etkililiği Ölçümünde Sonra Testler (Postesting) Reklam AraĢtırmalarında Örneklem Seçimi REKLAM HAFIZASI ÖLÇÜM TESTLERĠ Reklam Hafızasını Doğrudan Ölçen Testler Hatırlama (Recall) Ölçüm Tekniği Ertesi Gün Hatırlama Testi Tanıma (Recognition) Ölçüm Tekniği Reklam Hafızasını Dolaylı Ölçen Testler Reklam Hafızasıyla ĠliĢkili Diğer Ölçüm Teknikleri Hafıza Tarama Teknikleri Hafıza Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi REKLAM BEĞENĠLĠRLĠĞĠ VE HAFIZA ARAġTIRMALARI BÖLÜM IV REKLAM HAFIZASI VE REKLAM BEĞENĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠNE YÖNELĠK DENEYSEL BĠR UYGULAMA PROBLEM AMAÇ ÖNEM HĠPOTEZLER SINIRLILIKLAR YÖNTEM AraĢtırma Modeli Örneklem Veriler ve Toplanması Hafıza Tarama Yöntemi Reklam Beğenme Düzeyi Reklam Beğenilirliği Ölçeği Reklam Beğenilirliği Faktör Tanımlaması Uyaran Prosedür xi

13 Verilerin ĠĢlenmesi, Analizi ve Kullanılan Ġstatistiki Teknikler BULGULAR VE YORUM Sosyo-Demografik Özellikler ile Televizyon Reklamlarına ve Televizyon Ġzlemeye Yönelik Tutumlara ĠliĢkin Bulgular Reklam Hafızası Bulguları Yardımsız Hatırlama (Recall) Bulguları Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) Bulguları Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) Bulguları Tanıma (Recognition) Bulguları Reklam Hafızası Ölçüm Tekniğine Göre Hafıza Bulgularının KarĢılaĢtırması Reklamları Beğenme Bulguları Reklam Hafızası ve Reklam Beğenirliği ĠliĢkisi Bulguları Yardımsız Hatırlama (Recall) ve Beğenme Bulguları Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) ve Beğenme Bulguları Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama (Aided-Recall) ve Beğenme Bulguları Tanıma (Recognition) ve Beğenme Bulguları Hafıza Ölçüm Tekniğine Göre Beğenilirlik Bulgularının KarĢılaĢtırması Reklamları Beğenme Faktörlerine ĠliĢkin Bulgular Reklam Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Yardımsız Hatırlama (Recall) Ölçümüne Göre Reklam Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Tanıma (Recognition) Ölçümüne Göre Reklam Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Hafıza Bulgularının KarĢılaĢtırılması Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Reklam Beğenilirliği Bulguları Reklam Özelliklerine Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam Süresine Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam Tekrarına Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam Yayın Türüne Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları Reklam KuĢağında Kullanım Türüne Göre Reklamların Hatırlanması ve Beğenilmesi Bulguları REKLAMLARIN ĠÇERĠK ANALĠZĠ YÖNTEM AraĢtırma Modeli Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin ĠĢlenmesi, Analizi ve Kullanılan Ġstatistiki Teknikler xii

14 BULGULAR VE YORUM Beğenilen Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları Beğenilen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları Beğenilen Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları Beğenilen Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular Beğenilen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Beğenilmeyen Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları Beğenilmeyen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları Beğenilmeyen Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları Beğenilmeyen Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular Beğenilmeyen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular En Fazla Hatırlanan Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular En Fazla Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular En Az Hatırlanan Reklamlara ĠliĢkin Ġçerik Analizi Bulguları En Az Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılım Bulguları En Az Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan SatıĢ YaklaĢımı ve Anlatım Tarzı Bulguları En Az Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Ögeleri Kullanımına ĠliĢkin Bulgular En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları xiii

15 En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular En Az Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynakça Ekler EK-A Hatırlama Ölçümü Soru Formu EK-B Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama Ölçümü Soru Formu EK-C Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama Ölçümü Soru Formu EK-D Tanıma ve Beğenilirlik Ölçümü Soru Formu EK-E Tutum Ölçümü Soru Formu EK-F Ġçerik Analizi Kodlama Formu ÖzgeçmiĢ xiv

16 xv KISALTMALAR ARF (Advertising Research Foundation) Reklam AraĢtırmaları Vakfı COMMAP (Communication Style Mapping) Reklam beğenilirliği modeli DAR (Day-After Recall) Ertesi gün hatırlama testi ELM (Elaboration-Likelihood Model) Ayrıntılandırma olasılığı modeli FCB (Foote, Cone&Belding) Ġlginlik modelleri arasında yer alan bir grid HSM (Heuristic-Systematic Model) Sezgisel-Sistematik Model SAM (The Search of Associative Memory Model) ĠliĢkisel hafıza araģtırma modeli STAS (Short-Term Advertising Strength) Kısa dönemli reklam gücünün ölçümü

17 xvi TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo-1: Reklamın ĠletiĢim Etkisi Çerçevesi Tablo-2: Ġkna Edici ĠletiĢim Teknikleri Tablo-3: YaĢam Biçimi Göstergeleri Tablo-4: HiyerarĢik Tepki Modelleri Süreci Tablo-5: FCB Gridi Tablo-6: Motivasyonları Tanımlamada Kullanılan Duygusal Tepkiler Tablo-7: Izard Duygusal Deneyim Sınıflandırması Tablo-8: Reklamda Duygusal Tepkiler Tablo-9: Reklamda Mizah Kullanımının Kuralları Tablo-10: Reklam Algılama Faktörlerini Ortaya Koyan ÇalıĢmalar Tablo-11: Reklam GeliĢtirme Sürecinde AraĢtırma Kategorisi Tablo-12: Reklam AraĢtırmalarında Veri Toplama Yöntemleri Tablo-13: Reklamların Önce Test Teknikleri Tablo-14: Reklam Etkililiğini Ölçmede Kullanılan Sonra Test Teknikleri Tablo-15: Hafıza Tarama Teknikleri Tablo-16: Hafıza Test Performanslarını Etkileyen Uyarıcı, Süreç, Hatırlama ve Bireysel Farklılık Faktörleri Tablo-17: ARF Reklam AraĢtırması Geçerlilik Projesi AraĢtırma Ölçütleri Tablo-18: Biel ve Bridgwater tarafından kullanılan Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-19: Greene tarafından kullanılan Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-20: Walker ve Dubitsky tarafından kullanılan Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-21: Reklam Beğenilirlik Ölçeği Tablo-22: Nisan-Mayıs 2010 Türk Ulusal Televizyon Kanallarının Ġzlenme Oranları. 250

18 xvii Tablo-23: Mayıs 2010 Türk Ulusal Televizyon Kanallarında En fazla Ġzlenen Tv Programları ve Oranları Tablo-24: Uyaran Örneklemi Ürün Kategorisi Dağılımı Tablo-25: Cinsiyet Dağılımı Tablo-26: YaĢ Dağılımı Tablo-27: Gelir Düzeyi Tablo-28: Televizyon Reklamlarını Ġzleme Sıklığı Tablo-29: Televizyon Reklamlarını Ġzleme Nedenleri Tablo-30: Televizyon Ġzleme Süresi Tablo-31: Televizyon Ġzleme Süresi Tablo-32: Televizyon Ġzleme Zamanı Kategorileri Tablo-33: Televizyon Ġzleme Biçimi Tablo-34: Ġzlenen Ulusal Televizyon Kanalları (Çoklu Cevap) Tablo-35: Ġzlenen Televizyon Programları (Çoklu Cevap) Tablo-36: BoĢ Zaman Değerlendirme (Çoklu Cevap) Tablo-37: Televizyon Reklamlarına Yönelik Tutumlar Tablo-38: Hafıza Ölçüm Testlerinde Elde Edilen Veri Frekansları Bulgusu Tablo-39: Yardımsız Hatırlanan (Recall) Reklamlar Tablo-40: Yardımsız Yüksek Düzeyde Hatırlanan Örneklem DıĢı Reklamlar Tablo-41: Kategori Yardımlı Hatırlanan (Aided Recall) Reklamlar Tablo-42: Kategori Yardımlı Yüksek Düzeyde Hatırlanan Örneklem DıĢı Reklamlar. 269 Tablo-43: Ürün Kategorisi Ġpucu ile Yardımlı Hatırlanan Reklamlar Tablo-44: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama (Aided Recall) Bulguları Tablo-45: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlanan Reklamlar (Aided Recall) Tablo-46: Tanıma (Recognition) Bulguları

19 xviii Tablo-47: En Fazla Tanınan Reklamlar Tablo-48: Hafıza Ölçüm Tekniğine Göre Hatırlama Bulguları Tablo-49: Reklamları Beğenme Düzeyi Bulguları Tablo-50: Yardımsız Hatırlanan (Recall) Reklamlar ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-51: Yardımsız Ölçümde En Fazla Hatırlanan Reklamlar ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-52: Ürün Kategorisi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-53: Ürün Kategorisi Yardımlı En Fazla Hatırlanan Reklamlar ve Beğenme Düzeyleri Bulguları Tablo-54: Ürün Kategorilerine Göre Reklamların Beğenilirlik Düzeyleri Tablo-55: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-56: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme ĠliĢikisine Yönelik T-Test Analizi Tablo-57: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme ĠliĢikisine Yönelik ANOVA Analizi Tablo-58: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Beğenme ĠliĢikisine Yönelik Scheffe Analizi Tablo-59: Marka Ġsmi Yardımlı En Fazla Hatırlanan Reklamlar ve Beğenilirlik Düzeyleri Bulguları Tablo-60: Reklamı Tanıma ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-61: Reklamı Tanıma ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-62: Reklamı Tanıma ve Beğenme Düzeyi ĠliĢkisine Yönelik Independent Samples T-Test Analizi Tablo-63: En Fazla Tanınan Reklamlar ve Beğenme Düzeyi KarĢılaĢtırması Tablo-64: Hafıza Ölçüm Tekniğine Göre Beğenilirlik Bulguları KarĢılaĢtırması

20 xix Tablo-65: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamların Beğenilirlik Bulguları Tablo-66: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamlar Tablo-67: Reklam Beğenme Düzeyine Etki Eden Beğenme Faktörlerinin HiyerarĢik Regresyonu Tablo-68: Reklam Beğenme Düzeyine Etki Eden Beğenme Faktörleri ve Diğer Faktörlerin HiyerarĢik Regresyonu Tablo-69: Reklamı Yapılan Ürün/Hizmeti Hatırlama Bulguları Tablo-70: Reklamın Vaad/Faydasını Hatırlama Bulguları Tablo-71: Reklamın Sloganını Hatırlama Bulguları Tablo-72: Reklam Ġçeriklerini Hatırlama Bulguları Tablo-73: Reklamı Yapılan Ürün/Hizmeti Hatırlama Bulguları Tablo-74: Reklamı Yapılan Ürün/Hizmeti Hatırlama ve Tanıma KarĢılaĢtırması Tablo-75: Reklamın Vaad/Faydasını Hatırlama Bulguları Tablo-76: Reklamın Vaad/Faydasını Hatırlama ve Tanıma KarĢılaĢtırması Tablo-77: Reklam Sloganı Hatırlama Bulguları Tablo-78: Reklam Sloganını Hatırlama ve Tanıma KarĢılaĢtırması Tablo-79: Reklam Ġçeriklerinden Akılda Kalma/Etkilenme Bulguları Tablo-80 Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Hafıza Bulguları Tablo-81: Reklamların Duygusal ve BiliĢsel Ġçerikli Olma Ölçütüne Göre Reklam Beğenilirliği Bulguları Tablo-82: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ile Reklam Süresi ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi Tablo-83: Reklam Beğenme Düzeyi ile Reklam Süresi ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi

21 xx Tablo-84: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ile Reklam Tekrarı ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi Tablo-85: Reklam Beğenme Düzeyi ile Reklam Tekrarı ĠliĢkisine Yönelik Korelasyon Analizi Tablo-86: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Reklam Yayın Türü ĠliĢkisine Yönelik Anova Analizi Tablo-87: Reklam Beğenme Düzeyi ve Reklam Yayın Türü ĠliĢkisine Yönelik Anova Analizi Tablo-88: Marka Ġsmi Yardımlı Hatırlama ve Reklam KuĢağı ĠliĢkisine Yönelik Anova Analizi Tablo-89: Reklam Beğenme Düzeyi ve Reklam KuĢağı ĠliĢkisineYönelik Anova Analizi Tablo-90: Reklam Örneklemi Ürün Kategorisi Dağılımı Tablo-91: Reklam Mesaj Stratejileri Sınıflandırması Tablo-92: Reklam Yaratıcı Yapım Uygulamaları Sınıflandırması Tablo-93: Beğenilen Reklamlar Tablo-94: Beğenilen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-95: Beğenilen Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları Tablo-96: Beğenilen Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-97: Beğenilen Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-98: Beğenilen Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-99: Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-100: Beğenilen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları Tablo-101: Beğenilen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular

22 xxi Tablo-102: Beğenilmeyen Reklamlar Tablo-103: Beğenilmeyen Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-104: Beğenilmeyen Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları Tablo-105: Beğenilmeyen Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-106: Beğenilmeyen Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-107: Beğenilmeyen Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-108: Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-109: Beğenilmeyen Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları Tablo-110: Beğenilmeyen Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Tablo-111: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamlar Tablo-112: Hafıza Ölçüm Tekniklerine Göre En Fazla Hatırlanan Reklamlar Tablo-113: En Fazla Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-114: En Fazla Hatırlanan Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları Tablo-115: En Fazla Hatırlanan Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-116: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-117: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-118: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-119: En Fazla Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları. 353 Tablo-120: En Fazla Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular Tablo-121: En Az Hatırlanan Reklamlar Tablo-122: En Az Hatırlanan Reklamların Ürün Kategorilerine Göre Dağılımı Tablo-123: En Az Hatırlanan Reklamların SatıĢ YaklaĢımı Bulguları

23 xxii Tablo-124: En Az Hatırlanan Reklamların Anlatım Tarzı Bulguları Tablo-125: En Az Hatırlanan Reklamlarda KiĢi ve Ses Kullanımı Bulguları Tablo-126: En Aaz Hatırlanan Reklamlarda Odaklanılan Yapım Tekniği ve Anlatım Biçimi Bulguları Tablo-127: En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Anlatım Biçimi /Yapım Formatı Bulguları Tablo-128: En Az Hatırlanan Reklamlarda Kullanılan Mesaj Stratejileri Bulguları Tablo-129: En Az Hatırlanan Reklamların Ġçeriklerine ĠliĢkin Bulgular

24 xxiii ġekġller LĠSTESĠ ġekil-1: Yaratıcı Strateji AĢamaları... 8 ġekil-2: Reklam ĠletiĢimi Modeli... 9 ġekil-3: Reklam Etkileri Elmas Modeli ġekil-4: ĠletiĢim ve Ġkna ġekil-5: Reklama Yönelik Tutum Modelinin Unsurları ġekil-6: Reklama Yönelik Tutum Süreç Modelleri ġekil-7: Genel Tüketici DavranıĢı Modeli ġekil-8: Tüketici Karar Verme Sürecinde DüĢük ve Yüksek Ġlginlik Farkı ġekil-9: Reklam ĠĢleyiĢ AraĢtırmaları Çerçevesi ġekil-10: Ġlginlik Konsepti ġekil-11: ELM Modeli ġekil-12: BiliĢsel Tepki Modeli ġekil-13: Rossiter-Percy Gridi ġekil-14: Bilgi BütünleĢtirme Tepki Modeli ġekil-15: Hafıza Süreci ġekil 16.: Hafıza Sistemleri Arasındaki ĠliĢkiler ġekil-17: Ġki Bölümlü Hafıza Sistemi YaklaĢımı ġekil-18: SadeleĢtirilmiĢ Hafıza Modeli ġekil 19: Kısa Dönemli Hafıza Modeli ġekil-20: Dinamik Hafıza Süreci ġekil-21: Semantik Hafıza Ağları ġekil-22: Görsel ĠletiĢim Sürecini Gösteren Reklam ĠletiĢimi Çerçevesi ġekil-23: Duygusal Tepki Türleri ġekil-24: Duygu ile Ġkna Türleri: Örtülü (Implicit) Tür

25 xxiv ġekil-25: Duygu ile Ġkna Türleri: Açık (Explicit) Tür ġekil-26: Duygu ile Ġkna Türleri: ĠliĢkili (Associative) Tür ġekil-27: Yaratıcı Yapım BileĢenler ġekil-28: COMMAP Modeli ġekil-29: AraĢtırma Prosedürü ġekil-30: Deney Prosedürü

26 1 GĠRĠġ Reklamcılık, dünya ekonomik sisteminde önemli rol oynayan bir sektördür. Bireylerin tüketerek kendilerini gerçekleģtirdikleri ve yaģam biçimlerini bu doğrultuda belirledikleri tüketim toplumunda, markalar birer ekonomik ve toplumsal aktör konumundadır. Tüketicilerin kendilerini ifade etmelerinde kullandıkları markalar, yüklendikleri sembolik anlamları tüketicilere transfer ederler. Markaların tüketicilerle kurduğu iletiģimde kullanılan en etkili araçlardan biri reklamdır. Reklam iletiģimi yoluyla, tüketiciler ve markalar arasında sembolik bir iletiģim kurulur. Tüketim sisteminde markalar sürekli olarak tüketicilerle iletiģim kurmak zorundadır. Tüketiciyle sürekli olarak iletiģim kurmak aynı zamanda tüketici zihninde varolmak anlamını taģır. Markaların tüketici zihninde varolmak Ģeklinde tanımlanan hedeflerinin önündeki en büyük engel ise, bu hedefe ulaģmayı amaçlayan baģka pekçok marka olmasıdır. Varolan tüm markaların ve iletiģimlerinin tüketici zihninde yani hafızada yer etmesi olanaklı değildir. Yoğun rekabet ortamı içerisinde tüketici hafızasında yer etmenin en önemli yolu etkili bir reklam iletiģimi sağlamaktır (Russell ve Lane, 1996; Fill, 1999; Pickton ve Broderick, 2001; Ehrenberg, 2002; Solomon, 2004; Belch ve Belch, 2004; Du Plessis, 2005; Wells, Moriarty ve Burnett, 2006; Plassmann, Ambler vd., 2007). Tüketici hafızasında etkili olabilecek reklamların yaratılması için öncelikle reklamların tüketici zihnindeki iģleyiģinin ve hafızada yer etme sürecinin anlaģılması gereklidir. Reklam iletiģimi yoluyla markalar tarafından tüketici davranıģında arzulanan değiģikliklerin yaratılması için belli bir iģleyiģ süreci bulunur. Bir reklam uyarıcısına tüketiciler tarafından dikkat yöneltilmesiyle baģlayan süreç, bu uyarıcının duyusal hafızaya alındığını gösterir. Birkaç saniyelik kapasiteye sahip olan duyusal hafızadaki reklam uyarıcısı dikkat düzeyi doğrultusunda algılanarak kısa dönemli hafızaya aktarılır ya da algılama sürecine girmeyi baģaramadan hafızadan kaybedilir. Bu noktada etkili bir reklam iletiģiminin baģarması gereken ilk hedef tüketici dikkatini çekebilmek ve tüketiciler tarafından algılanarak kısa dönemli hafızaya geçebilmektir. Duyusal hafıza gibi kısa dönemli hafızanın kapasitesi de oldukça sınırlıdır. En fazla 30 saniyelik bir kapasiteye sahip olduğu belirtilen kısa dönemli hafıza, algılanan reklam uyarıcılarının geçici olarak yerleģtirildiği hafıza bölümüdür.

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI)

PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI) PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI) Kanser hastalığının yol açtığı strese verilen yanıt, sergilenen uyum

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

REKLAM MESAJLARINDA BĠLGĠLENDĠRĠCĠ ĠÇERĠK: DERGĠ REKLAMLARI ÜZERĠNE BĠR ĠÇERĠK ANALĠZĠ

REKLAM MESAJLARINDA BĠLGĠLENDĠRĠCĠ ĠÇERĠK: DERGĠ REKLAMLARI ÜZERĠNE BĠR ĠÇERĠK ANALĠZĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANABĠLĠM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĠLĠM DALI REKLAM MESAJLARINDA BĠLGĠLENDĠRĠCĠ ĠÇERĠK: DERGĠ REKLAMLARI ÜZERĠNE BĠR ĠÇERĠK

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

Birey ve Çevre (1-Genel)

Birey ve Çevre (1-Genel) Birey ve Çevre (1-Genel) Prof. Dr. Turgut Göksu PA GBF Öğretim Üyesi tgoksu@hotmail.com Turgut Göksu 1 DAVRANIŞ NEDİR? İnsanların (ve hayvanların) gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF 1. YARIYIL 0020030001 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

DERS ÖN İZLEME. GoPRO: KAHRAMAN OLUN! Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

DERS ÖN İZLEME. GoPRO: KAHRAMAN OLUN! Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü PAZARLAMA İLKELERİ 4. HAFTA TÜKETİCİ PAZARLARI VE TÜKETİCİ Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü DERS ÖN İZLEME Satın alım davranışının nedenleri.. Nihai tüketici

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

KENT KĠMLĠĞĠ. Uzm. Psk. Pelin KarakuĢ TMMOB KOCAELĠ 1. KENT SEMPOZYUMU 6-8 ARALIK 2007

KENT KĠMLĠĞĠ. Uzm. Psk. Pelin KarakuĢ TMMOB KOCAELĠ 1. KENT SEMPOZYUMU 6-8 ARALIK 2007 KENT KĠMLĠĞĠ Uzm. Psk. Pelin KarakuĢ TMMOB KOCAELĠ 1. KENT SEMPOZYUMU 6-8 ARALIK 2007 Ġnsanlar yaģadıkları mekanları Fiziksel bir gerçekliği algılamanın ötesinde hissetmekte, onlara bağlanmakta ve kendilik

Detaylı

HÜZÜN UYANDIRICI DUYGUSAL ÇEKĠCĠLĠKLĠ REKLAMLARIN TÜKETĠCĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ

HÜZÜN UYANDIRICI DUYGUSAL ÇEKĠCĠLĠKLĠ REKLAMLARIN TÜKETĠCĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ HÜZÜN UYANDIRICI DUYGUSAL ÇEKĠCĠLĠKLĠ REKLAMLARIN TÜKETĠCĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ Yüksek Lisans Tezi AYSU BOZKURT ĠSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır.

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır. 1 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin

Detaylı

PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK

PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK i T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK GÜVENÇ KURUL 1108223111 PROJE DANIġMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI. ÖĞRENCĠLERDE ZORBACA DAVRANIġLARIN ARAġTIRILMASI

T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI. ÖĞRENCĠLERDE ZORBACA DAVRANIġLARIN ARAġTIRILMASI 1 T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRENCĠLERDE ZORBACA DAVRANIġLARIN ARAġTIRILMASI VE BĠR ÖNLEYĠCĠ PROGRAM MODELĠ DOKTORA TEZĠ Nevin DÖLEK Tez DanıĢmanı:

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-

Detaylı

ELGİNKAN VAKFI ÜMMEHAN ELGİNKAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ, HALKLA İLİŞKİLER, REKLAM VE TANITIM

ELGİNKAN VAKFI ÜMMEHAN ELGİNKAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ, HALKLA İLİŞKİLER, REKLAM VE TANITIM ELGİNKAN VAKFI ÜMMEHAN ELGİNKAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ, HALKLA İLİŞKİLER, REKLAM VE TANITIM Yrd.Doç.Dr. Işıl KARPAT E.Ü. İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1 MANİSA-2002

Detaylı

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşteri Satın Alma Karar Sürecinde Etkisi

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşteri Satın Alma Karar Sürecinde Etkisi Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşteri Satın Alma Karar Sürecinde Etkisi HALEH EZZATIRAD 1, GHADER ZEMESTANI 2, ESRA SARIOĞLU 3, HAMID ZEINALPOUR 4 1 Department of Business Administration, Gazi University,

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle algı ve algısal Gestalt Psikoloji Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal örgütlenme" konularında yoğunlaşmış

Detaylı

21. Yüzyılda Marka İzleme Araştırmaları. Yasemin Özen Gürelli Ipsos Reklam Araştırmaları Direktörü yasemin.ozen@ipsos.com

21. Yüzyılda Marka İzleme Araştırmaları. Yasemin Özen Gürelli Ipsos Reklam Araştırmaları Direktörü yasemin.ozen@ipsos.com 21. Yüzyılda Marka İzleme Araştırmaları Yasemin Özen Gürelli Ipsos Reklam Araştırmaları Direktörü yasemin.ozen@ipsos.com Neden Marka İzleme? Tüketiciler ve iletişim paradigmaları değişiyor Performans artık

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi,

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, ***İnsanların trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceleyen bir psikoloji alt alanıdır. Burada özellikle sürücülerin

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ÜRETĠM YÖNETĠMĠ ve PAZARLAMA BĠLĠM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ÜRETĠM YÖNETĠMĠ ve PAZARLAMA BĠLĠM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ÜRETĠM YÖNETĠMĠ ve PAZARLAMA BĠLĠM DALI TÜKETĠCĠ ETNOSENTRĠZMĠ VE MENġE ÜLKE ETKĠSĠ KAVRAMLARININ SATIN ALMA KARARLARI AÇISINDAN

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM Prof. Dr. Mustafa BALCI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mustafa.balci@eeas.europa.eu

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı: 7 Sayfa: 239-250 GĠRĠġ LĠSE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER: PĠLOT BĠR ÇALIġMA

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Anabilim Dalı: İletişim Sanatları Programı: İletişim Sanatları

Detaylı

ETKĠNLĠKLER / KONULAR. 1. Teknoloji ve Tasarımın Tanımı ve Önemi. 2. Teknoloji ve Tasarım Dersinin Ġçeriği. Ġlköğretim Haftası BÜTÜNDE FARKLILIK

ETKĠNLĠKLER / KONULAR. 1. Teknoloji ve Tasarımın Tanımı ve Önemi. 2. Teknoloji ve Tasarım Dersinin Ġçeriği. Ġlköğretim Haftası BÜTÜNDE FARKLILIK 5-9 Ekim 015 EYLÜL 1 8-Eylül 015 Ekim 015 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını kavratmak. Bu amaçla; - Öğrencilerin merak eden,soru soran,gözlem

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Ürün Olarak Konut Kavramı ve Türkiye deki Konut SatıĢlarının Ürün Hayat Eğrisi YaklaĢımıyla Değerlendirilmesi

Ürün Olarak Konut Kavramı ve Türkiye deki Konut SatıĢlarının Ürün Hayat Eğrisi YaklaĢımıyla Değerlendirilmesi 291 Ürün Olarak Konut Kavramı ve Türkiye deki Konut SatıĢlarının Ürün Hayat Eğrisi YaklaĢımıyla Değerlendirilmesi Murat Anbarcı 1, Ömer Giran 2, Yusuf Sait Türkan 3, Ekrem Manisalı 4 Özet Konut; en genel

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ

ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ ASLINDA NEREDEYĠM? Hayatımız boyunca sorular sorarız. Çoğunun cevabını da biliyoruzdur aslında. Kimi zaman rahatça cevap verirken,kimi zaman da tadımız kaçar. NELER

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ KURUM İMAJINA ETKİSİ: VODAFONE ÖRNEĞİ ÖZET

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ KURUM İMAJINA ETKİSİ: VODAFONE ÖRNEĞİ ÖZET 152 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ KURUM İMAJINA ETKİSİ: VODAFONE ÖRNEĞİ Murat KOÇYİĞİT * M. Nejat ÖZÜPEK ** ÖZET Son dönemde birçok firma tarafından önemsenmeye baģlanan bir konu olan kurum imajı kavramı,

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

Reklam Kampanyası. The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus

Reklam Kampanyası. The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus Reklam Kampanyası The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus Reklam Kampanyası Nedir? Reklam kampanyası, markanızın iletişiminde kullanacağınız enstrümanların

Detaylı

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ön bilgiler Öğrencilerin öğrenme stilleri Öğrenci tercihleri Öğrenme ortamı Öğretmenin öğretme stilleri Kullanılan öğretim yöntemi 5E ÖĞRETİM MODELİ Yapılandırıcı

Detaylı

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği Ali YAŞAR Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii

Detaylı