SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : 12306. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar"

Transkript

1 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç : MADDE sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile buna dayanan 4/11635 sayılı Sivil Müdafaada Vekaletlerarası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım ve 6/3150 saylı Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler ve Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüklerinin bir çok maddelerinde, bazı hazırlık ve faaliyetlerin Milli Savunma Bakanlığı veya askeri makamlarla anlaşarak veya işbirliği yapılarak sağlanması emredilmektedir. Söz konusu işbirliği ve yardımlaşmanın merkezi ve mahalli teşkilat kademelerinde kimler tarafından ve ne şekilde yapılacağına dair esaslar bu Yönetmelikte açıklanmıştır. Hedef : MADDE 2 Bu Yönetmeliğin hedefi: Yurt savunmasının en önemli ikinci unsuru olan sivil savunmanın, silahlı savunma hazırlık ve faaliyetleri ile ahenkli bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini, bu amaçla merkezi ve mahalli kademelerde yapılacak işbirliği ve yardımlaşmanın aynı görüş içinde ve aynı seviyede gerçekleşmesini sağlamaktır. Müşterek esaslar : MADDE 3 Bu Yönetmelikte açıklanan hususlarda veya açıklanmamış olup da sivil - asker işbirliğini gerektiren sivil savunma hazırlık, tedbir ve faaliyetleri için İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına, vali ve kaymakamlar tarafından mahallin en yüksek askeri makamlarına veya garnizon komutanlıklarına müracat edilir. Bu makmlar da, askeri görevlerini aksatmayacak şekilde bu talepleri yerine getirirler. İKİNCİ BÖLÜM Planlama Hassas Bölgeler ve Tesisler, Hedef Tahlilleri : MADDE sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 2 ve 3 ncü maddesine göre hassas bölgeler ve tesisler listesi; ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile müştereken hazırlanır ve İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Güvenlik Kurulunun tasvibine sunulur. Millî Güvenlik Kurulunca tasvip olunan hassas bölgeler ve tesisler listesi üzerinde Genelkurmay Başkanlığınca İçişleri Bakanlığına yapılan düzeltme teklifleri, iki makamın yetkilileri ile müştereken incelenir ve sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından Milî Güvenlik Kuruluna sunulur. Hassas bölgeler ve tesilerden hedef tahlili yapılması gerekenler, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri tarafından tesbit edilir. Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanacak hedef tahlili dosyalarından; hassas bölgelere ait olanlar İçişleri, tesislerininki ise ait oldukları Bakanlıklara gönderilir. 1

2 Tahliye ve Seyrekleştirme MADDE 5 a) Tahliyeye tabi tutulacak «Askerî harekâta sahne olabilecek tehlikeli bölgeler» İçişleri Bakanlığının isteği üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilerek bildirilir. Bu bölgelerde yapılan değişiklik Genelkurmay Başkanlığınca doğruca İçişleri Bakanlığına bildirilir. b) Tahliye tabi tutulacak hassas bölgeler, ilgi Bakanlık, ve müesseselerle işbirliği yapılarak ve Genelkurmay Başkanlığının tasvibinden sonra İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Millî Güvenlik Kurulunca tâyin ve tesbit olunur. c) Askerî birliklerin ihtiyacı dışında kalan yollardan hangilerinin tahliye ve seyrekleştirme ve diğer sivil savunma harekâtında kullanılacağı; üst kademede Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında, ast kademelerde ise; Garnizon Komutanları veya en büyük askerî komutanlar ile, mülki âmirler arasında yapılacak işbirliği neticesinde tesbit edilir. Sivil savunma ihtiyaçlarının karşılanması hususu önemle dikkate alınır. d) Tahliye ve seyrekleştirme sırasında askerî personel ailelerinin emin bölgelerdeki en yakın şehir, istasyon veya limanlara kadar.nakilleri askerî araçlarla yapılır. Ailelerin bu merkezlerden daha içerilere nakilleri mülki âmirliklerce temin edileceğinden, gerekli bilgiler mezkûr askerî birliklerce o bölgedeki mülkî amirliklere önceden bildirilir. e) Askerî harekât sırasında cepheden geriye boş dönen askerî konvoylardan tahliye ve seyrekleştirme maksatları için imkân nispetinde istifade edilir. Mahallî mülkî amirlikçe bu husus için önceden o mahaldeki en büyük askerî âmire müracaat edilir. Askerî âmir de bu isteği, görevini aksatmadan yerine getirmeye çalışır. f) 7126 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre, olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetleri için ihtiyaç görülecek her türlü taşınır ve taşınmaz madde ve malara, askeri makamlarla anlaşmak suretiyle el koymaya vali ve kaymakamlar yetkilidir. Bu hükmün uygalanmasında, 6/3150 karar sayılı «Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü» nün 105 nci maddesine göre; bu madde ve malların daha önce Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununa göre Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı için ayrılmamış olması gerektiğinden, bu husus vaktinde mahallî askerî makamlarca mülki idare amirliklerine bildirilir. Mülteci Nakil ve Kontrol Planları : MADDE 6 Genelkurmay Başkanlığınca hazırlama mülteci nakil ve kontrol planlarının, diğer planlamalarla çatışmaması için, bu planlara kesin şekli verilmeden önce İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapılır. Bundan sonra İçişleri Bakanlığını ilgilendiren kısmı, Genelkurmay Başkanlığı ile aralıksız işbirliği yapılmak suretiyle uygulanır. Bu planlarda yapılacak değişiklikler Genelkurmay Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına bildirilir. Planlama Hazırlıkları ve Harekât Kontrolü Bakımından: MADDE 7 a) Sabit ve askerî tesis ve müesseselerce yapılacak sivil savunma planları, bu konudaki tüzük, talimat, kılavuz ve direktiflere uygun olarak düzenlenir. Bu planların, açıklanmasında sakınca görülmeyen hususları hakkında mülki amirliklere gerekli bilgiler verilir. b) Mahallî sivil savunma planlama ve hazırlıklarla ilgili toplantı ve çalışmalara, müki idare amirliklerince istenildiği takdirde askerî yetkili bir temsilcinin katılması garnizon komutanlıklarınca sağlanır. c) Bir olağanüstü hal veya seferde sivil savunma harekâtının cereyanı sırasında; sivil - asker işbirliğinin devamını sağlamak için hassas bölgelerdeki sivil savunma idare merkezlerinde, 2

3 o mahaldeki garnizon komutanlığı veya en büyük askerî komutanlıkça mümkün olan hallerde askerî temsilci bulundurulur. d) Düşman taarruzlarından meydana gelecek felâketlerin giderilmesi ve felâketzedelerin kurtarılması hususunda o mahalde veya civarında bulunan askerî birlikler tarafından imkân nisbetinde mülki idare makamlarına ve sivil savunma teşkilâtına yardımda bulunulur. Askerî müesseselerdeki sivil savunma servisleriyle şehir sivil savunma servisleri arasında da karşılıklı yardımlaşma yapılır. Her iki şekilde de mevcut yardım imkânları, sabit askerî birlik ve müesseseler tarafından, barışta ilgili mülki idare amirliklerine bildirilir. e) Şehir ve kasaba sivil savunma teşkilleri tarafından yapılacak kurtarma faaliyetlerinde, askerî müesseselere ve harp gücünü doğrudan doğruya destekler mahiyetteki tesislere öncelik verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İkaz ve Alarm Hava Tehlikesi İkaz ve Alarmı: MADDE 8 a) Hava tehlikesi ikaz ve alarmı için, Bölge Harekât Merkezleri (BHM)'lerle sivil savunma ikaz ve alarm merkezlerinin müşterek çalışmaları sırasında; sivil savunma personeline Hava Kuvvetlerince gerekli her türlü yardım yapılır. Mevcut idari tertip ve kolaylıklardan sivil savunma personeli de faydalandırılır. b) (BHM)'lerde, gerekli işbirliği ve irtibatın sağlanabilmesi bakımından, birer «Sivil Savunma Locası» bulunur. c) Sivil Savunma îkaz ve Alarm Merkezlerinim tesisine kadar, bu merkez personelinin (BHM)'lerde çalışma ve dinlenmeleri için gerekli tertip ve tedbirler alınır ve kolaylıklar sağlanır. d) Olağanüstü hal ve savaşta (BHM)'lerin yer değiştirmesi halinde, Sivil Savunma ikaz ve alarm merkezlerinin de bunlarla birlikte intikali, ilgili askerî makamlarca planlanır ve uygulanır. NBC İhbarı : MADDE 9 a) NBC ihbarı konusunda, yetkili merciler arasında tanzim edilen protokola uygun olarak işbirliği yapılır. b) Hava tehlikesi ve NBC ihbarları için kurulmuş özel şebekelerin yetersiz veya çalışamaz durumda bulundukları müddetçe mevcut olan askerî muhabere şebekelerinden imkân dahilinde faydalanılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Yayım Sivil Personelin Eğitimi: MADDE 10 a) Sivil savunma merkez ve mahallî hizmet personelinin yetiştirilmesi için lüzumlu eğitim programlarının tanziminde; kurs, konferans ve tatbikatlarda İçişleri Bakanlığının yardım isteklerinin yerine getirilmesiyle, icabında bu personelin askerî okul ve eğitim merkezlerinde, bu okulların ve eğitim merkezlerinin imkânları nispetinde ve ödeneğin İçişleri Bakanlığınca sağlanması suretiyle yetiştirilmesi, Genelkurmay Başkanlığı tarafından sağlanır. Askerî okul ve eğitim merkezlerinde yetiştirilecek sivil savunma personeli, diğer askerî personel gibi mevcut imkânlardan faydalanırlar. 3

4 b) Sivil-asker işbirliğinin devamlılığı ile müessiriyetini artırmak için, bu konunun öğretmenliğini yapmak üzere Genelkurmay Başkanlığınca Sivil Savunma Kolejine öğretmen olarak bir subay tefrik edilir. Öğretmen olarak ayrılan subay aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında direkt olarak sivil-asker işbirliğini tahakkuk etirmeye yardımcı olur. c) Sivil savunma eğitim ve propaganda hizmetlerinde, mülkî idare amirlerince vâki istekler üzerine askerî personel, tesis ve araçlarla mümkün olan yardımlar yaplır. Askerî Personelin Eğitimi : MADDE 11 a) Silâhlı Kuvvetler personelinin sivil savunma konularında yetiştirilmesini sağlamak maksadiyle Harp Okulları ve mesleki askerî okulların eğitim programlarına dahil edilecek sivil savunma konuları Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkileri tarafından müştereken tesbit edilir. Bu programların uygulanması Genelkurmay Başkanlığınca sağlanır. b) Silâhlı Kuvvetlerde, temel sivil savunma eğitimi yaptıracak olan askeri personelin, Sivil Savunma Kolejinde yetiştirilmesi; Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Sivil Savunma Kolejinde yetiştirilecek askerî personel, Kolejin mevcut imkânlarından istifade ederler. Taktik anlamdaki idari personele ait kurslara üst subaylar, teknik (Öğretmen) kurslarına Bölük ve Takım Komutanlarıyla astsubaylar katılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Teknik Patlamayan Mermi ve Bombalar Hakkında : MADDE 12 Patlamayan mermi ve bombaların (Güdümlüler dahil) kaldırılması ve zararsız hale getirilmesi konusunda mahallî mülki ve askerî makamların hareket tarzı; Genelkurmay Başkanlığınca verilecek bir direktifle düzenlenir. Klâsik Silâhlar Hakkında: MADDE 13 Klâsik silâhlarla yapılabilecek taarruzlar hakkında (Taarruz şekilleri silâh cinsleri, tesirleri, korunma çareleri, sığınak mukavemeteri) Genelkurmay Başkanlığınca İçişleri Bakanlığına devamlı bilgi verilir. NBC Silâhları Hakkında : MADDE 14 NBC silâhlarının gelişmeleri ve tesir dereceleri ile sıhhî ve teknik tedbirler hakkında İçişleri Bakanlığının talebi üzerine bu Bakanlığa, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca, valiliklerin talebi üzerine mahallî garnizon komutanlıklarınca gerekli bilgiler verilir. ALTINCI BÖLÜM İkmal ve Donatım MADDE 15 6/3150 Karar sayılı «Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü»nde tadat edilen sivil savunma malzemelerinin evsaf ve teknik şartnamelerinin hazırlanması ile gereken hallerde malzemenin fennî muayenesinin yapılması işi, İçişleri 4

5 Bakanlığının talebi üzerine Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının ilgili teknik daireleri tarafından yerine getirilir. MADDE 16 Nükleer bir harbe karşı sivil savunma teşkilâtının ellerinde mevcut, ordu standartlarına uyar kadro malzemelerinin bakım ve onarımları, masrafları İçişleri Bakanlığına ait olmak üzere ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bölgelerindeki Silahlı Kuvvetlerin bakım kademelerinde, imkânlar nispetinde sağlanır. MADDE 17 Silâhlı Kuvvetlerde, kadro dışı bırakılmış veya köhneye ayrılmış olup sivil savunma hizmetlerinde kullanılabilecek her çeşit malzemenin Sivil Savunma İdaresine devri veya satılması; L-1101 Ordu Mal Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde açıklandığı üzere 1050 sayılı Kanunun 53 ncü ve 2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine uygun olarak İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıklariyle Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılacak anlaşmaya göre sağlanır. MADDE 18 Bu Yönetmelik, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanmıştır. MADDE 19 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 5

HASSAS BÖLGELERDE KURULACAK HASTANELER SERVİSİNE AİT PLANLAMA, TEŞKİLÂT, İKMAL VE DİĞER HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

HASSAS BÖLGELERDE KURULACAK HASTANELER SERVİSİNE AİT PLANLAMA, TEŞKİLÂT, İKMAL VE DİĞER HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK HASSAS BÖLGELERDE KURULACAK HASTANELER SERVİSİNE AİT PLANLAMA, TEŞKİLÂT, İKMAL VE DİĞER HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26 Nisan 1966 Sayı :12283 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ 1599 SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.6.1964, No : 6/3150 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.6.1958,

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk,

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

ASKERİ HAKİMLER MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete: 5.4.1911, Sayı: 20836) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ASKERİ HAKİMLER MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete: 5.4.1911, Sayı: 20836) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ASKERİ HAKİMLER MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete: 5.4.1911, Sayı: 20836) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri hakimlerin,

Detaylı

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1997 No: 97/9707 Dayandığı Kanunun

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

YABANCI SİLAHLI KUVVETLERE BAĞLI GEMİLERİN TÜRK İÇSULARINA VE LİMANLARINA GELİŞLERİ VE BU SULARDAKİ HAREKET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YABANCI SİLAHLI KUVVETLERE BAĞLI GEMİLERİN TÜRK İÇSULARINA VE LİMANLARINA GELİŞLERİ VE BU SULARDAKİ HAREKET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1895 YABANCI SİLAHLI KUVVETLERE BAĞLI GEMİLERİN TÜRK İÇSULARINA VE LİMANLARINA GELİŞLERİ VE BU SULARDAKİ HAREKET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.11.1983, No:

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) 3451 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 211 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1008

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU 6175 OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU Kanun Numarası : 2935 Kabul Tarihi : 25/10/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/10/1983 Sayı: 18204 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 815 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN

DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN 7771 DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 4536 Kabul Tarihi : 24/2/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/2/2000

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ TÜRKİYEYE İLTİCA EDEN VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE İLTİCA ETMEK ÜZERE TÜRKİYEDEN İKAMET İZNİ TALEP EDEN MÜNFERİT YABANCILAR İLE TOPLUCA SIĞINMA AMACIYLA SINIRLARIMIZA GELEN YABANCILARA VE OLABİLECEK NÜFUS HAREKETLERİNE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Türkiye ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye den İkametİzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus HareketlerineUygulanacakUsul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı