MİTOLOJİ VE DESTAN BİBLİYOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİTOLOJİ VE DESTAN BİBLİYOGRAFYASI"

Transkript

1 MİTOLOJİ VE DESTAN BİBLİYOGRAFYASI A. V. Anohin, Altay Şamanlığına Ait Materyaller, (çev.: Zekeriya Karadavut-Jannet Meyermanova), Konya Abdılacan Akmataliyev - M. Mukasov - Gülbara Orozova, Kırgız Destanları 2, (akt.: Caştekin Turgunbayev), Ankara 2007, TDK Yay. Abdılacan Akmataliyev, Kırgız Folkloru ve Tarihî Kahramanlar (Evlilik Geleneği ve Türküleri, Çocuk Folkloru, Edebî Eserî ve Tarihî Kahramanlar), (akt.: Kalmamat Kulamshaev), Ankara 2001, AKM Yay. Abdimalik Nisanbayev, Kazakistan da Dede Korkut, (hzl. Dinara Düysabayeva - Banu Muhyayeva - Sadık Tural), Ankara 2000, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Abdülkadir İnan, Manas Destanı, İstanbul 1992, Milli Eğitim Bakanlığı Yay. Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, 2 c., Ankara Agah Sırrı Levend, Gazavatnâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey Gazavatnâmesi, Türk Tarih Kurumu Yay. Ahmet Yaşar Ocak, Sarı Saltık, Popüler İslâm ın Balkanlar daki Destanî Öncüsü (XIII. Yüzyıl), Ankara 2002, Türk Tarih Kurumu Yay. Albert B. Lord, The Singer of Tales, New York 1978, Harvard University Pres. Ali Canib Yöntem, Epope, İstanbul 1927, Maarif Vekâleti. Ali Duymaz, Bir Destan Kahramanı Salur Kazan, İstanbul 1997, Ötüken Yay. Ali Öztürk, Çağları İçinde Türk Destanları, İstanbul 1980, Emek Matbaacılık. Ali Rıza Önder, Türkiye de Mitoloji Çalışmalarına Bir Bakış, I. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri (8-14 Ekim Ankara), Ankara 1974, s Alimcan İnayet, Uygur Halk Destanları 1, Ankara 2004, Türk Dil Kurumu Yay. Altay Destanı: Maaday Kara, (hzl. Emine Gürsoy Naskali), İstanbul 1999, Yapı Kredi Yay

2 Annagulı Nurmemmet, Göroğlu: Türkmen Halk Destanı, Ankara 1996, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Yay. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul B. A. Karriev, Türkçe Konuşan Halklar Arasında Göroğlu Eposu, Moskova B. Karimov, Gûroğlu nun Toğulişi, Taşkent Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, 9 c., Ankara Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. 1, Ankara Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. 2, Ankara Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi, Ankara Behçet Mahir, Köroğlu Destanı, (hzl. Mehmet Kaplan - Mehmet Akalın - Muhan Bali), Ankara 1973, Atatürk Üniversitesi Yay. Behçet Necatigil, 100 Soruda Mitologya, İstanbul Bekir Sami Özsoy, Dede Korkut Kitabı, Ankara 2006, Akçağ Yay. Bilge Seyidoğlu, Mitoloji Üzerine Araştırmalar-Metinler ve Tahliller, Erzurum Bilgehan Atsız Gökdağ - Kemal Üçüncü Başlangıcından Günümüze Türk Destanları, Ankara 2007, Akçağ Yay. Bilgin Saydam, Deli Dumrul un Bilinci, İstanbul 1997, Metis Yay. Bronislaw Malinowski, Büyü, Bilim ve Din, (çev.: Saadet Özkal), İstanbul Bronislaw Malinowski, İlkel Toplum, (çev.: Hüseyin Portakal), İstanbul Bronislaw Malinowski, İlkel Toplumlarda Cinsellik ve Baskı, (çev.: Hüseyin Portakal), İstanbul Bronislaw Malinowski, Vahşilerin Cinsel Yaşamı, (çev.: Saadet Özkal), İstanbul Bronislaw Malinowski, Bilimsel Bir Kültür Teorisi, İstanbul C. Levi-Strauss, Mit ve Anlam, (çev.: Şen Süer-Selahattin Erkanlı), İstanbul Cahit Öztelli, Köroğlu-Dadaloğlu-Kuloğlu, İstanbul

3 Canıl Mırza (Abdılbalık Çorobayev Varyantı), (hzl. Aynek Caynakova / akt. Mehmet Aça), Ankara 2004, Türk Dil Kurumu Yay. Celal Beydilli,, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, İstanbul Cemal Anadol, Koçyiğit Köroğlu, İstanbul Cemal Şener, Şamanizm (Türklerin İslamiyet ten Önceki Dini), İstanbul Cemal Tollu, Mitoloji Yunan ve Roma, İstanbul Ceyhun Vedat Uygur, Karakalpak Destanları (Kırk Kız Destanı), Ankara 2007, Türk Dil Kurumu Yay. Claude Levi Strauss, Hüzünlü Dönenceler, (çev.: Ömer Bozkurt), İstanbul Claude Levi Strauss, Irk, Tarih ve Kültür, İstanbul Claude Levi Strauss, Yaban Düşünce, (çev.: Tahsin Yücel), İstanbul Claude Levi-Strauss, Mitlerin Yapısı, (çev.: Fatma Akerson), İstanbul Doğan Özlem, Felsefe ve Doğa Bilimleri, Ankara E. A. Westermarck, İslam Medeniyetinde Puta Tapma Devrinden Kalan İtikatlar, (çev. N. Coşkuner), Ankara E. F. Buckley, Mitolojiden Masallar, (çev.: Orhan Petek), İstanbul Ebül-Hayr-ı Rûmî, Saltuk-nâme, 3 cilt, (hzl.: Şükrü Haluk Akalın), Ankara 1987, 1988, 1990, Kültür Bakanlığı Yay. Edith Hamilton, Mitologya, (çev.: Ülkü Tamer), İstanbul Ekrem Arıkoğlu - Buyan Borbaanay, Tuva Destanları, Ankara 2007, Türk Dil KurumuYay. Ekrem Arıkoğlu, Hakas Destanları I, Ankara 2007, Türk Dil Kurumu Yay. Emel Dilmen, Mitologyadan Ünlü Kişiler, İstanbul Emel Esin, İslamiyet ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslam a Giriş, İstanbul Emel Esin, Türk Kozmolojisi (İlk Devir Üzerine Araştırmalar), İstanbul Emel Esin, Türk Kozomolojisine Giriş, İstanbul Enver Behnan Şapolyo, Dünya Efsaneleri, Mitoloji, İstanbul

4 Erdal Şahin, Hakas Destanı Altın Çüs (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin), İstanbul 2007, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay. Erich Fromm, Rüyalar, Masallar, Mitoslar, (çev.: Aydın Arıtan - Kaan H. Ökten), İstanbul Ernest Granger, Mitoloji, (çev.: Nurullah Ataç / sad.: Müzehher Erim), İstanbul Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi: Dil, (çev.: Milay Köktürk) Ankara Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi: Mitik Düşünme, (çev.: Milay Köktürk) Ankara Fahrettin Kırzıoğlu, Köroğlu nun Şahsiyeti, Folklor Postası, S.18-19, İstanbul Faruk Sümer, Türk Cumhuriyetlerini Meydana Getiren Eller ve Türk Destanları, İstanbul 1997, Ders Kitapları Yay. Fatma Özkan, Altın Arığ Destanı, Ankara 1997, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı, Bilig Yay. Fazıl Yoldaşoğlu, Alpamış Destanı, (çev. Aysu Şimşek Canpolat - Aynur Öz), Ankara 2000, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Fuzuli Bayat, Korkut Ata, 2003, KaraM Yay. Fuzuli Bayat, Köroğlu, Şamandan Âşıka, Alptan Erene, Ankara 2003, Akçağ Yay. Fuzuli Bayat, Oğuz Destan Dünyası, İstanbul 2006, Ötüken Yay. Göroglı-Türkmen Gahrımançılık Eposu, Moskova Hamide Demirel, Türk Destanlarında Güzellik, Destan, Masal ve Din Unsurları ile Yabancı Destanlarda Türk Kahramanları, İstanbul 1995, Ötüken Yay. Harun Güngör, Türk Bodun Bilimi Araştırmaları, Kayseri Hasan Köksal, Battal Gazi Destanı, Ankara 2003, Akçağ Yay. Hasan Köksal, Battalnâmelerde Tip ve Motif Yapısı, Ankara 1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı MİFAD Yay. Hasan Ortekin, Çora Batır Destanı, İstanbul Helmut Boor, Tarihte Efsanede ve Kahramanlık Destanlarında Atilla, (çev. Y. Önen), Ankara 1981, Kültür Bakanlığı Yay

5 Hikmet Tanyu, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, İstanbul Hilmi Ziya Ülken, Türk Kozmogonisi, Türk Mitolojisi Hüseyin Bayaz, Köroğlu Antep Rivayeti, 1981, Karacan Yay. İbn Şams Tebir, Şan Kızı Destanı, (çev. Avidan Aydın), Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yay. İbrahim Dilek, Altay Destanları 1, Ankara 2004, Türk Dil Kurumu Yay. İbrahim Dilek, Altay Destanları 2, Ankara 2007, Türk Dil Kurumu Yay. İbrahim Dilek, Altay Destanları 3, Ankara007, Türk Dil Kurumu Yay. İbrahim Zeki Burdurlu, Köroğlu Destanı, İzmir İsa Özkan, Abdurrahman Han Destanı, Ankara 1989, Kültür Bakanlığı Yay. İsa Özkan, Yusuf Bey Ahmet Bey Bozoğlan Destanı, Ankara 1989, Kültür Bakanlığı Yay. İsmail Taş, Türk Düşüncesinde Kozmogoni-Kozmoloji, Konya James George Frazer, Altın Dal (Büyü ve Din Üzerine Bir Çalışma), (çev.: Mehmet H. Doğan), İstanbul Jean Paul Roux, Altay Türklerinde Ölüm, (çev.: Aykut Kazancıgil), İstanbul Jean Paul Roux, Orta Asya da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, (çev. Aykut Kazancıgil- Lale Arslan), İstanbul Jean Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, (çev.: Aykut Kazancıgil), İstanbul Jean-Louis Mattei, Hz. Ali Cenknâmeleri, İstanbul 2004, Kitabevi Yay. Joseph Campbell, Doğu Mitolojisi-Tanrının Maskeleri, (çev.: K. Emiroğlu), Ankara Kamil N. Veliyev, Destan Poetikası, (akt.: Halil Açıkgöz), İstanbul Kamil Veli Nerimanoğlu, The Poetics of Dede Korkut Karl Reichl, Türk Boylarının Destanları, (çev. Metin Ekici), Ankara 2002, Türk Dil Kurumu Yay. Kayhan Yükseler, Nartlar, Asetin Halk Destanı, İstanbul 1999, Yapı Kredi Yay

6 Kemal Abdullah, Gizli Dede Korkut, (akt. Ali Duymaz), İstanbul 1997, Ötüken Yay. Kemal Üçüncü, Kazak Türklerinin Kahramanlık Destanı Alpamış, İstanbul 2006, Töre Yay. Kemal Yüce, Saltuk-nâme de Tarihî, Dinî ve Efsanevî Unsurlar, Ankara 1987, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Keneş Yusupov, Manas Destanı, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Kırgız Destanları 3, (Kocacaş Destanı), (hzl.: Abdıldacan Akmataliyev - Keneş Kırbaşev / akt.: Fikret Türkmen - Gülsine Uzun - Baki Bora Hança), Ankara 2007, Türk Dil Kurumu Yay. Kırgız Destanları 4, Eşimkul Menen Zuura, (anl.: Cumagül Naruzbayev / hzl.: Fatma Çelebi), Ankara 2007, Türk Dil Kurumu Yay. Kırgız Destanları 6, Manas Destanı, (anl.: Sagınbay Orozbakoğlu / hzl. S. Musayev - A. A. Akmataliyev / akt. Fikret Türkmen - Şurubu Uraimova), Ankara 2007, Türk Dil Kurumu Yay. Kirdeci Ali, Kesikbaş Destanı, (hzl. Mustafa Argunşah), Ankara 2002, Kültür Bakanlığı Yay. Köroğlu Destanı, (hzl.: İsa Öztürk), İstanbul 2003, Adam Yay. L. P. Potapov, Altay Şamanizmi, Konya Lev Nikolayeviç Gumilev, Eski Türkler ve Hazar Çevresinde Bin Yıl, İstanbul Lord Raglan, The Hero: A Study in Tradition, Myth and Drama, Suffolk 1949, first published in The Thinker s Library. Lütfi Sezen, Halk Edebiyatında Hamzanâmeler, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yay. Necati Demir - Mehmet Dursun Erdem, Hazret-i Ali Destanı, (Türkiye Türkçesi), Ankara 2007, Destan Yay. M. Fahreddin Kırzıoğlu, Dede Korkut Oğuznâmeleri, 1. Kitap, İstanbul 1952, Burhanettin Erenler Matbaası. M. H. Tahmasıp, Köroğlu Destanı, Bakü M. H. Tahmasıp, Köroğlu-Azerbaycan Destanları, Bakü

7 M. Necati Sepetçioğlu, Karşılaştırmalı Türk Destanları, İstanbul 1990, Akran Yay. Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler-1), (hzl.: Fikret Türkmen), Ankara 1995, Türk Dil Kurumu Yay. Mehmet Aça, Özbek Türklerinin Destancılık Geleneği Üzerine Notlar, Millî Folklor, 7 (53), Bahar 2002, s Mehmet Aça, Şamanlığa Geçişteki Ölüp Dirilme Ritüelinden Türk Destanlarındaki Ölüp Dirilmeye, Millî Folklor, 7 (54), Yaz 2002, s Mehmet Aça, Oğuz Kağan ve Arı-Haan Destanları Uygarlaşma Süreci Açısından Nasıl Okunabilir?, Millî Folklor, 11 (82), Yaz 2009, s Mehmet Aça, Yaratılış Mitleri, Şamanizm ve Tasavvuf Bağlamında Düşüş, Mahrumiyet ve Hapis, Milli Folklor, 8 (62), Yaz 2004, s Mehmet Aça, Güney Sibirya Türklerinde Ava Destancı ve Masalcı Götürme Geleneği, Türklük Bilimi Araştırmaları, 12 (21), Bahar 2007, s Mehmet Aça, İki Sır İki Kahraman: Uşun Koca Oğlu Segrek ile Kozı Körpeş, Milli Folklor, 12 (90), Yaz 2011, s Mehmet Aça, Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği, Konya 2002, Kömen Yay. Mehmet Aça, Kazak Türklerinin Destanlarında Çay, Türk Kültürü, 464, Aralık 2001, (41-48). Mehmet Aça, Köne Epos (Arkaik Destan) Kavramı ve Türk Halk Hikâyelerindeki Âşıklara Mahsus Evlilik Konusunun Kaynaklarından Alplara Mahsus Evlilik, Millî Folklor, 6(47), Güz 2000, s Mehmet Aça, Kültür Medeniyet Kahramanları ve Türk Müzik Aletlerinin Ortaya Çıkışı Hakkında Teşekkül Etmiş Bazı Efsaneler, Millî Folklor, 6 (45), Bahar 2000, s Mehmet Aça, Lanetin Kuşatmasında Bir Adam: Dirse Han, Lanet Kitabı, (ed. Emine Gürsoy-Naskali), Kitabevi, İstanbul 2009, s

8 Mehmet Aça, Mitten Destana Beden, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2008/2, s Mehmet Aça, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi Etrafında Teşekkül Etmiş Bazı Efsaneler, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 98, Şubat 1995, s Mehmet Aça, Orta Asya da Uluslaşma Süreci ve Türkiyat Araştırmalarında Rus İlminskiy ve Ardıllarının Rolü, Orta Asya'nın Sosyo-Kültürel Sorunları: Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite, (hzl. Ertan Efegil-Pınar Akçalı), Gündoğan Yayınları, İstanbul 2003, s Mehmet Aça, Reşideddin Oğuznâmesi nde Kadın, Millî Folklor, 10 (76), Kış 2007, s Mehmet Aça, Şor Türkleri ve Sözlü Edebiyatı, Türkler, 20. cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s Mehmet Aça, Tıva Destan ve Masallarının Araştırılmasında Tür Sorunu, Millî Folklor, 9 (72), Kış 2006, s Mehmet Aça, Tıva Kahramanlık Destanlarında Yarış ve Sınamalar, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl 2, S. 1, Ocak (Berna Olgunsoy ile birlikte.) Mehmet Aça, Tıva ve Şor Destanlarında Ölüm, Bilge Seyidoğlu Kitabı, (hzl. Dilaver Düzgün-vd.), Dergah Yayınları, İstanbul 2011, s Mehmet Aça, Tıvalı Destancıların Bazı Kalıplaşmış İfadeleri Üzerine, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel e Armağan, Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, s Mehmet Aça, Tufan ın Kuşları ve Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanındaki Bazı Kuşlar, Millî Folklor, 6 (42), Yaz 1999, s Mehmet Aça, Tuva Türklerinin Destancılık Geleneği Hakkında Birkaç Söz, Türk Kültürü, 434, Haziran 1999, Mehmet Aça, Türk Destancılık Geleneğine Bütüncül Yaklaşabilme ve Alp Kavramı Üzerinde Bazı Yeni Yaklaşım Denemeleri, Millî Folklor, 6 (48), Kış 2000, s

9 Mehmet Aça, Türk Destanlarında Aşerme (Yerikleme) Motifinin Destan Kahramanları Üzerindeki Etkisi ve Hayvan Ata (Ecdat) İnancıyla Olan Bağlantısı, Millî Folklor, 5 (34), Yaz 1997, s Mehmet Aça, Türk Destanlarındaki Epitetler Hakkında Dört Eser ve İlhan Başgöz ün Bir Yazısına Dair, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 6, Güz 1998, s Mehmet Aça, Türk İnanış ve Düşünüş Sistemlerinde Meyve, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir 2005, s Mehmet Aça, Türk Kahramanlık Destanlarında İç Mücadele ve Yakın Akrabaları Tarafından İhanete Uğrayan Kahraman, Millî Folklor, 6 (44), Kış 1999, s Mehmet Aça, Türk Kahramanlık Destanlarının Öksüz-Yetim Bahadırları, Milli Folklor, 8 (58), Yaz 2003, s Mehmet Aydın,, Şamanizmin Eski Türk Dini Hayatı İle İlişkisi, Ankara Mehmet Dursun Erdem, Müseyyeb-nâme, Hece Yay. Mehmet Eröz, Eski Türk Dini (Gök Tanrı İnancı) ve Alevilik-Bektaşilik, İstanbul Mehmet Kaplan, Oğuz Kağan Destanı, İstanbul 1979, Dergâh Yay. Melike Gumarova, Köroğlu Eposu, Almatı Metin And, Osmanlı-Türk Mitologyası, İstanbul Metin Arıkan, Kazak Destanları 2, Ankara 2007, Türk Dil Kurumu Yay. Metin Ekici, Dede Korkut Tesirinde Teşekkül Eden Halk Hikayeleri, Ankara 1995, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Metin Ekici, Türk Dünyasında Köroğlu (İlk Kol), İnceleme ve Metinler, Ankara 2004, Akçağ Yay. Metin Ergun - Gaynislam İbrahimov, Başkurt Halk Destanı Ural Batır, Ankara 1996, Türksoy Yay. Metin Ergun - Gaynislam İbrahimov, Başkurt Halk Destanları, Ankara 2000, Türksoy Yay

10 Metin Ergun - Mehmet Aça, Tıva Kahramanlık Destanları, 2 cilt, Ankara 2004, Akçağ Yay. Metin Ergun, Altay Türkleri nin Kahramanlık Destanı Alıp Manaş, Ankara 1998, Kültür Bakanlığı Yay. Metin Ergun, Şor Kahramanlık Destanları, Ankara 2006, Akçağ Yay. Milay Köktürk, Sembol Kavramının Doğası, Ankara Mircae Eliade, Mitlerin Özellikleri, (çev.: Sema Rifat), İstanbul Mircea Eliade - Ion. P. Couliano, Dinler Tarihi Sözlüğü, (çev.: Ali Erbaş), İstanbul Mircea Eliade, Ebedi Dönü Mitosu, (çev. Ümit Altuğ), Ankara Mircea Eliade, Kutsal ve Dindışı, (çev.: M. Ali Kılıçbay), Ankara Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, (çev.: Mehmet Aydın), Konya Mircea Eliade, İmgeler ve Simgeler, (çev.: M. Ali Kılıçbay), Ankara Mircea Eliade, Şamanizm, (çev.: İsmet Birkan), Ankara Mircea Eliade, Zalmoksis ten Cengiz Han a, (çev.: Ali Berktay), İstanbul Moğolların Gizli Tarihi, (çev.: Ahmet Temir), Ankara Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı 1, Ankara 1989, Türk Dil Kurumu Yay. Murat Uraz, Türk Mitolojisi, İstanbul Mustafa Aça, Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2011, S. 59, s Mustafa Aça, Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme, Millî Folklor, 2001, Cilt 7, Yıl 13, Sayı 51, s Mustafa Aça, Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi, İstanbul 2003, IQ Kültür Sanat Yay. (2. b. Konya 2011, Kömen Yay.) Mustafa Öztürk, Çağlar İçinde Türk Destanları, 2000, Alioğlu Yay

11 Mustafa S. Kaçalin, Dedem Korkut un Kazan Bey Oğuz-nâmesi, İstanbul 2006, Kitabevi Yay. N. Katanov, Hakas Folkloru ve Etnografyası Metinleri, (hzl.: V. E. Maynogaşeva / çev.: Fatma Özkan) Ankara 2000, Türksoy Yay. Naciye Yıldız, Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller, Ankara 1995, Türk Dil Kurumu Yay. Necati Demir - Kutlu Özen Abdülvehhab Gazi Hazretleri ve Gaza Arkadaşları, Sivas Necati Demir - Mehmet Dursun Erdem - Sibel Üst, Ebâ Müslim-nâme 1-2, (Eski Türkiye Türkçesi), Ankara 2007, Destan Yay. Necati Demir - Mehmet Dursun Erdem Hazret-i Ali Cenkleri, (Eski Türkiye Türkçesi), Ankara 2007, Destan Yay. Necati Demir - Mehmet Dursun Erdem, Battal Gazi Destanı, Ankara 2006, Hece Yay. Necati Demir - Mehmet Dursun Erdem, Saltık Gazi Destanı, (Türkiye Türkçesi), Ankara 2007, Destan Yay. Necati Demir, Dânişmend Gazi Destanı, Ankara 2006, Hece Yay. Necati Demir, Dânişmend-nâme, Ankara 2004, Akçağ Yay. Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Saltık-nâme, ( Eski Türkiye Türkçesi), Ankara Destan Yay. Nejat Birdoğan, Köroğlu-Bir Toplumsal Direnişin Destanı, İstanbul Nerin Köse, Kococaş Destanı, Ankara 2002, Millî Folklor Yay. Nevill Drury, Şamanizm-Şamanlığın Ögeleri, (çev.: Erkan Şimşek), İstanbul Nevzat Özkan, Gagavuz Destanları, Ankara 2007, TDK Yay. Nurullah Ataç, Mitoloji, İstanbul Oğuz Haluk Alplaçin, Mitolojinin Tükenmez Pınarı Eski Grek ve Roma Dinleri, İstanbul Oktay Selim Karaca, Kazak Destanları 3, Ankara 2007, Türk Dil Kurumu Yay

12 Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul 2004, Milli Eğitim BakanlığıYay. (Kabalcı Yay., 2007.) Otto Rank - Lord Raglan - Alan Dundes, In Quest of The Hero, Princeton University Press. Özbek Destanları II (Melike Ayyar Destanı), (anl.: Fazıl Yoldaşoğlu / hzl.: Dilek Yücel) Ankara 2007, Türk Dil Kurumu Yay. Özbek Destanları III (Ayçınar Destanı), (anl.: Kadir Rahimov / hzl.: Ayşe Solmaz), Ankara 2007, Türk Dil Kurumu Yay., Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Ankara 2003, Akçağ Yay. Paul Pelliot, Uygur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine, (çev. Vedat Köken), Ankara 1995, Türk Dil Kurumu Yay. Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, İstanbul Pertev Naili Boratav, Köroğlu Destanı, İstanbul Pervin Ergun, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Ankara Pervin Ergun, Hakas Destancılık Geleneği ve Ay Huuçin, Konya Rekin Teksoy, (çev.), Mitoloji, Efsaneler, İstanbul Reşat Ekrem Koçu, Mitoloji, İstanbul Rüstem Sulti, Edigey, Ankara [t.y.], Türksoy Yay. Sadettin Gömeç, Şamanizm ve Eski Türk Dini, Ankara 2008 Saim Sakaoğlu - Ali Duymaz, İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İstanbul 2002, Ötüken Yay. Saim Sakaoğlu, Bir Mitoloji Bibliyografyası Üzerine Halkbilimi, 1(3), Ocak-Şubat 1974, s Saim Sakaoğlu, Dede Korkut Kitabı, İncelemeler, Derlemeler, Aktarmalar, 2 cilt, Konya Salih Zeki Aktay, Mitoloji, İstanbul [t. y.] Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, (çev. Alaeddin Şenel), Ankara Selim Kurnaz, Mitoloji ve Tarihten Seçmeler, İstanbul

13 Semih Tezcan - Hendrik Boeschoten, Dede Korkut Oğuznameleri, İstanbul 2001, Yapı Kredi Yay. Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, İstanbul 2001, Yapı Kredi Yay. Sencer Divitçioğlu, Kök Türkler (Kut, Küç ve Ülüg), İstanbul Seyfi Karabaş, Dede Korkut ta Renkler, İstanbul 1996, Yapı Kredi Yay. Süheyl Ünver, Türk Mitolojisinde Yaşayan Lokman Hekim ve Hipokrat, İstanbul Şakir İbrayev, Destanın Yapısı, (akt. Ali Abbas Çınar), Ankara 1998, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara [t.y.] Şinasi Gündüz, Mitoloji İle İnanç Arasında (Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar), Samsun Şurubu Kayhan, Manas Destanının Tarihî Tabakaları, Ankara 2005, Akçağ Yay. Şükrü Elçin, Köroğlu nun Kuyuluk Rivayeti, TFA, Mayıs Tahir Kutsi Makal, Köroğlu, İstanbul Tanyu, Hikmet, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara Tanyu, Hikmet, Türklerin Dini Tarihçesi, İstanbul Tuncer Gülensoy, Manas Destanı, Ankara 2002, Akçağ Yay. Ufuk Tavkul, Karaçay-Malkar Destanları, Ankara 2004, Türk Dil Kurumu Yay. Ufuk Tavkul, Karaçay-Malkar Folklorundan Destanlar, Ankara 2001, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Yay. Ümit Kaftancıoğlu, Köroğlu Kolları, İstanbul 1974, Büyük Yayın Dağıtım. Veli Huluflu, Köroğlu, Bakü W. Bang - G. Reşit Rahmeti, Oğuz Kağan Destanı, 1936, İstanbul Üniversitesi Yay., Burhaneddin Basımevi. Wilhelm Radloff, Manas Destanı (Kırgız Türkçesi Metin-Türkiye Türkçesi Çeviri), (hzl.: Emine Gürsoy Naskali), Ankara 1995, Türksoy Yay

14 Wolfram Eberhard, Çin in Şimal Komşuları, (çev.: Nimet Uluğtuğ), Ankara Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC si, İstanbul Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, İstanbul Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara Yaşar Kemal, Üç Anadolu Efsanesi, ((Köroğlu-Karacaoğlan-Ala Geyik), İstanbul Yaşayan Dünya Dinleri, (ed. Şinasi Gündüz), Ankara Yusuf Akgül, Dede Korkut Ata Hikayelerinin Türkmenistan da Derlenen Sözlü Varyantları, Ankara 1997, Milli Eğitim Bakanlığı Yay. Zeki Velidi Togan, Köroğlu Destanı nın Bazı Eksik Rivayetlerine Dair, Türk Yurdu, İstanbul. Zeki Velidi Togan, Oğuz Kağan Destanı, 1972, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

türk mitolojisi kaynakçası

türk mitolojisi kaynakçası türk mitolojisi kaynakçası Yıldırım, N. (2004). Anadolu Masallarında Şamanizm İzleri. Özarslan, M. (1994). ""Mitoloji Üzerine Araştırmalar"". Millî Folklor, 3 (24), 58-60, Kol, N. (1995). Haridetü'l-Acayib

Detaylı

Uluslararası Dede Korkut Konferansı

Uluslararası Dede Korkut Konferansı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM) ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) Uluslararası Dede Korkut Konferansı 12-14 Ekim, 2015, Ankara, Türkiye

Detaylı

PROF. DR. MEHMET AÇA

PROF. DR. MEHMET AÇA PROF. DR. MEHMET AÇA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Mehmet AÇA İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi 15. 05. 1969 3. Unvanı Prof. Dr. Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve

Detaylı

TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ DOI: 10.7816/sad-01-03-04 TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Doğan ÇOLAK 1 ÖZET Bu çalışmada Sibirya da yaşayan Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler OLAY ÇEVRESINDE GELIŞEN EDEBI METINLER Oğuz Türkçesinin Anadolu daki ilk ürünleri Anadolu Selçuklu Devleti

Detaylı

ULUSLARARASI TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ YAYILMA ALANLARI BİLGİ ŞÖLENİ PROGRAMI 7-9 EKİM 2010 KAYSERİ

ULUSLARARASI TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ YAYILMA ALANLARI BİLGİ ŞÖLENİ PROGRAMI 7-9 EKİM 2010 KAYSERİ ULUSLARARASI TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ YAYILMA ALANLARI BİLGİ ŞÖLENİ PROGRAMI 7-9 EKİM 2010 KAYSERİ Kaynak: http://www.tdk.gov.tr/tr/genel/belgegoster.aspx?f6e10f8892433cffa79d6f5e6c1b43ffa8 100623999D13B2

Detaylı

UYGUR TÜREYİŞ EFSANESİ NDEN HAREKETLE KIZ KUMU EFSANESİNDE MİT-RİTÜEL İLİŞKİSİ *

UYGUR TÜREYİŞ EFSANESİ NDEN HAREKETLE KIZ KUMU EFSANESİNDE MİT-RİTÜEL İLİŞKİSİ * UYGUR TÜREYİŞ EFSANESİ NDEN HAREKETLE KIZ KUMU EFSANESİNDE MİT-RİTÜEL İLİŞKİSİ * Bilindiği üzere efsanelerin en önemli özelliği, inanç unsurudur. İster belli bir mekâna, ister kişiye, isterse zamana bağlı

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi İncelemeleri II Ders No : 8105010004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri

Detaylı

DERS PLANI DEĞİŞİKLİK SEBEBİNİ İLGİLİ SÜTUNDA İŞARETLEYİNİZ "X" 1.YARIYIL 1.YARIYIL 2.YARIYIL 2.YARIYIL. Kodu Adı Z/S T+U AKTS Birleşti

DERS PLANI DEĞİŞİKLİK SEBEBİNİ İLGİLİ SÜTUNDA İŞARETLEYİNİZ X 1.YARIYIL 1.YARIYIL 2.YARIYIL 2.YARIYIL. Kodu Adı Z/S T+U AKTS Birleşti 2011-2012 DERS PLANI DEĞİŞİKLİK SEBEBİNİ İLGİLİ SÜTUNDA İŞARETLEYİNİZ "X" YENİ DERS PLANI** 1.YARIYIL 1.YARIYIL Birleşti ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2+0 2 X X X X ATA 101 ile ATA 102

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA 16-17 Kasım 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Türklük Araştırmalarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ Ekim 014 1. Adı Soyadı: Muharrem Kaya. Doğum Tarihi: 01.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

PROF. DR. BİLGE SEYİDOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYINLARI

PROF. DR. BİLGE SEYİDOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYINLARI PROF. DR. BİLGE SEYİDOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYINLARI An Autobiography and Bibliography of Bilge Seyidoğlu Ahmet Özgür GÜVENÇ* Zehra KIMIŞOĞLU** Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu, 13 Mart 1941 tarihinde Afganistan

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

DERS KİTAPLARI YENİ TÜRK EDEBİYATI V

DERS KİTAPLARI YENİ TÜRK EDEBİYATI V DERS KİTAPLARI YENİ TÜRK EDEBİYATI V İnci Enginün Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat tan Cumhuriyete (1839-1923) Hüseyin Rahmi Şıpsevdi Halide Edip Yeni Turan Yakup Kadri Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Mehmet

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

-Anadolu Türkleri arasında efsane; menkabe, esatir ve mitoloji terimleri yaygınlık kazanmıştır.

-Anadolu Türkleri arasında efsane; menkabe, esatir ve mitoloji terimleri yaygınlık kazanmıştır. İçindekiler 1 Efsane Nedir? 2 Efsanenin Genel Özellikleri 3 Efsanelerin Oluşumu 4 Oluşumuyla İlgili Kuramlar 5 Efsanelerin Sınıflandırılması 6 Efsanelerde Konu ve Amaç 7 Efsanelerde Yapı, Dil ve Anlatım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1)

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1) ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1) ABDULLAH DEMİR ABDURAHMAN ŞENTÜRK ABDURRAHİM ORHAN ABİDİN PELİT ADNAN DALYAN ADNAN KAYA AHMET AKÖZ AHMET AKSEKİLİ AHMET DEMİR AHMET DEMİRER

Detaylı

Prof. Dr. Okan YEŞİLOT Müdür, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

Prof. Dr. Okan YEŞİLOT Müdür, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye İMÇTAS 2018 - Program Yer: Sultanbeyli Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi 10:00-11:00 Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Okan YEŞİLOT Müdür, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,

Detaylı

tarih ve 340/13 sayılı kararın ekidir.

tarih ve 340/13 sayılı kararın ekidir. T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA AÇILAN DERSLER VE HAFTALIK DERS PROGRAMI Şube Dersin

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Salahaddin BEKKİ İletişim Bilgileri AEÜ Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Adres Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Salahaddin BEKKİ İletişim Bilgileri AEÜ Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Adres Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi KIRŞEHİR ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Salahaddin BEKKİ İletişim Bilgileri AEÜ Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Adres Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi KIRŞEHİR Telefon 05053192896 Mail sbekki@gmail.com, sbekki@ahievran.edu.tr

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2018-2019 BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğretim Bilim Okutacağı Ders ve Derste Takip Edilecek Materyaller Ali KAYA Hadis

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kültür Merkezi Mavi Salon. Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kültür Merkezi Mavi Salon. Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ÇALIŞTAY PROGRAMI ÇALIŞTAY PROGRAMI 15 EYLÜL 2017 CUMA Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kültür Merkezi Mavi Salon 09.00 KAYIT 09.30 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Azize AKTAŞ YASA AİBÜ Bolu

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

Yaşayan Sözlü Edebiyat Ürünleri

Yaşayan Sözlü Edebiyat Ürünleri Yaşayan Sözlü Edebiyat Ürünleri Sinop Örneği Dr. Öğr. Üyes Songül ÇEK Dr. Öğr. Üyes Alpay TIRIL Folklor Araştırmacısı M. Ozan ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Songül ÇEK Dr. Öğr. Üyesi Alpay TIRIL Folklor Araştırmacısı

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Yapısalcı Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Yapısalcı Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri A) Kahraman biyografisinin yapısal çözümleme modelleri

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 22/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÜZ DÖNEMİ TİT 101 VE TİT 102 DERSLERİ FİNAL SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÜZ DÖNEMİ TİT 101 VE TİT 102 DERSLERİ FİNAL SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TİT 101 VE TİT 102 DERSLERİ FİNAL SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) Derslik No Kapasite Ders Bölüm Dersi Veren Öğretim Üyesi Sınavda

Detaylı

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Sempozyum ve Uygulama Atölyesi Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Maltepe Üniversitesi - İstanbul 31 Mart 05 Nisan 2009 2 Sempozyum; 13 Şubat 2009

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile (2 Ağustos 2008 Erzurum Havalimanı)

Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile (2 Ağustos 2008 Erzurum Havalimanı) Millî Folklor, 2009, Y l 21, Say 84 Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu 22 Kasım 2005 Türkoloji Günleri nde Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile (2 Ağustos 2008 Erzurum

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri Kurucuları ve Okullar ( W. Wundt Okulu,

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 06/2006. Doktora Türk Halk Bilimi Ege Üniversitesi 12/2012

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 06/2006. Doktora Türk Halk Bilimi Ege Üniversitesi 12/2012 1. Adı Soyadı: Şerife Seher EROL 2. Doğum Tarihi: 05.05.1983, Silifke, MERSİN 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 06/2006

Detaylı

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu Duyuru 1018126 Ön Tarihi 4.08.201 tu Sonuç (na Katılıp, Katılamayacağı) 1 Yakup ARTUN 81,555 48,933 90,00 36,000 84,933 SINAVA GİRECEK 2 Mahmut ÖZER 81,836 49,102 86,25 34,500 83,602 SINAVA GİRECEK 3 Mehmet

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 07/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV SONUÇ

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KESİN KAYIT/YEDEK HAKKI KAZANANLAR

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KESİN KAYIT/YEDEK HAKKI KAZANANLAR FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KESİN KAYIT/YEDEK HAKKI KAZANANLAR SIRA NO ADI SOYADI PROGRAM SONUÇ 1 MERVE GİZEM ÖZDEN MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Sayı: 4 Yıl: 2016 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sayı: 4 Yıl: 2016 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 4 Yıl: 2016 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 4 Yıl: 2016 Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN

Detaylı

MANAS BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ: TÜRKİYE DE MANAS ÇALIŞMALARI

MANAS BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ: TÜRKİYE DE MANAS ÇALIŞMALARI MANAS BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ: TÜRKİYE DE MANAS ÇALIŞMALARI Alpaslan DEMİR Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Manas Destanı ile ilgili Türkiye de yapılmış çalışmaların başlangıcı

Detaylı

PFE GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (28-29 ARALIK 2017 PERŞEMBE ve CUMA) 28 ARALIK 2017 Perşembe (Saat: 18:00)

PFE GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (28-29 ARALIK 2017 PERŞEMBE ve CUMA) 28 ARALIK 2017 Perşembe (Saat: 18:00) EĞİTİM PROGRAM GELİŞTİRME REHBERLİK 2017-2018 PFE GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (28-29 ARALIK 2017 PERŞEMBE ve CUMA) Prof. Dr. Mustafa KUTLU 28.12.2017 18:00 AZ1 a, AZ2 b, AZ3 c, AZ4 d Doç. Dr. Taşkın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU BİBLİYOGRAFYASI

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU BİBLİYOGRAFYASI GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU BİBLİYOGRAFYASI AKI, Niyazi, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi-I, İstanbul 1989. AKTAŞ, Kemal Kâmil, Komik Hamdi Efendi ve Hususiyetleri, Fikirler, 1 Ekim 1946, S. 322-323, s. 10-11.

Detaylı

tarih ve 340/13 sayılı kararın ekidir.

tarih ve 340/13 sayılı kararın ekidir. T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS AÇILAN DERSLER VE HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

[Köroğlu Kitabı (Hazırlayan: Sabri Koz), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları.]

[Köroğlu Kitabı (Hazırlayan: Sabri Koz), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları.] KÖROĞLU ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Öğr. Gör. Mustafa AÇA Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı-Trabzon [Köroğlu Kitabı (Hazırlayan:

Detaylı

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ÜYELERİMİZDEN HABERLER ÜYELERİMİZDEN HABERLER (2013 Yılı) 06.06.2013 tarihinde Üyemiz İsmet GÜVEN mide kanaması geçirmiştir. 06.06.2013 tarihinde Üyemiz Ufuk ALTINOK un annesi 05.06.2013 tarihinde Şube Asansör Kontrol Personeli

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunan ekli ilan listesinde koordinatları belirtilen

Detaylı

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : 0020110025 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MU LA SITKI KOÇMAN ÜN VERS TES EDEB YAT FAKÜLTES ÇA DA TÜRK LEHÇELER VE EDEB YATLARI BÖLÜMÜ 08-10 MAYIS 2013 PROGRAM ATAT Ü R K K Ü LT Ü R M E R K E Z

MU LA SITKI KOÇMAN ÜN VERS TES EDEB YAT FAKÜLTES ÇA DA TÜRK LEHÇELER VE EDEB YATLARI BÖLÜMÜ 08-10 MAYIS 2013 PROGRAM ATAT Ü R K K Ü LT Ü R M E R K E Z 1993 1993 MU LA SITKI KOÇMAN ÜN VERS TES EDEB YAT FAKÜLTES ÇA DA TÜRK LEHÇELER VE EDEB YATLARI BÖLÜMÜ 08-10 MAYIS 2013 PROGRAM ATAT Ü R K K Ü LT Ü R M E R K E Z Bilim Kurulu MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

10:00 Sıra No Adı Soyadı Müdürlüğü 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler

10:00 Sıra No Adı Soyadı Müdürlüğü 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler 10:00 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 SADİ AYDIN Park ve Bahçeler Müdürlüğü 10:30 1 HANİFE BİRGÖZ İşletme ve İştirakler

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Totemizm Totemizm totem, mana ve tabu fikirlerine dayanır. Bir klanın n bütün b n fertlerinin kutsal saydıklar kları yaratıklar ve şeyler olan

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Puanı Mez. u u 1 Rabia Altunterim 81,25 24,37 67,50 6,75 81,80 24,54 14,00 4,20 59,86 Başarısız 2 Hakan Güney 81,52 24,46 61,25 6,13 70,60 21,18 25,00 7,50 59,26

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ (PFE) 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 14:25 15:10 15:20 16:05

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ (PFE) 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 14:25 15:10 15:20 16:05 Pazartesi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi 2015-2016 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı Derslik 17:10 17:55 18:05 18:50 20:40 Derslik 1. Grup: İlahiyat+İlitam-1 B-201 10. Grup: Tarih A-Z3

Detaylı

Mitlerin Sınıflandırılması DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Mitlerin Sınıflandırılması DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mitlerin Sınıflandırılması DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mitlerin Sınıflandırılması Mitler ele aldıkları konular bakımından kendi içlerinde çeşitli şekillerde sınıflandırılırlar. Örneğin, İnsanın ve dünyanın geleceğini

Detaylı

İnci. Hoca GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER)

İnci. Hoca GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER) İnci GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER) Hoca ESERLERİN ORTAK ÖZELİKLERİ Hem İslâmiyet öncesi kültürü hem de İslâmî kültür iç içedir. Aruzla hece, beyitler dörtlük birlikte kullanılmıştır. Eserler

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Fen Lisesi ,873. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ,862

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Fen Lisesi ,873. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ,862 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Kayseri Fen Lisesi 60 492,873 Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 170 483,862 Sami Yangın Anadolu Lisesi 170 478,375 Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi 170 474,336 Sema

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAV TAKVİMİ I. SINIFLAR 02.05.2017 10:00-11:00 İLA 1124-Arap Dili ve Edebiyatı II (ARP) ALİ EJDER DERTLİOĞLUGİL 02.05.2017 10:00-11:00 İLA 1124-Arap Dili ve Edebiyatı II (ARP) MUHAMMED MURTAZA CAVUS 02.05.2017 13:00-14:00

Detaylı

Adı Soyadı GÜVENLİK SORUŞTURMASI VEYA ARŞİV ARAŞTIRMASI DURUMU UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

Adı Soyadı GÜVENLİK SORUŞTURMASI VEYA ARŞİV ARAŞTIRMASI DURUMU UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN İLGİ: 01.01.2018 TARİH 30288 SAYILI ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞCİLERİNDEN SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN SORUŞTURMASI VEYA ARŞİV ARAŞTIRMA 1 29**32***34 ABDULHALUK KOLDAN 2 48**95***70 ADEM BALOĞLU 3 51**14***56

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 15/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ MAKAMA

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ MAKAMA Sayı : 10476336-100-E.531 29/01/2019 Konu : Ders İçerikleri-Çağdaş Türk Lehçerleri ve Edebiyatları Bölümü İLGİLİ MAKAMA Bu belge 5070 Elektronik İmza Kanununa uygun olarak imzalanmış olup, Fakültemiz Çağdaş

Detaylı

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi Ö Z G E Ç M İ Ş Dr. Mikail CENGİZ Adı Soyadı: Mikail CENGİZ Unvanı: Araştırma Görevlisi Dr. Yabancı Diller: İngilizce, Rusça E-posta: mikail@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 312 780 71 49 ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı -7. KAFİLE (NORMAL) 1 MUAMMER KURAN 1 0 47302566148 HANİFE BULUT U08935145 MANİSA KIRKAĞAÇ (531) 734-1245 -- (531) 734-1245 NORMAL 2 0 10280799860 SÜNDÜS ÇEVEN U08706664 MANİSA KIRKAĞAÇ (236) 588-2935

Detaylı

Yüksek Lisans Öğretim Programı Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Öğretim Programı Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğretim Programı Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Genel Bilgiler H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı; a. Türk Dili, b. Eski Türk Edebiyatı, c. Yeni Türk

Detaylı

HASTANE İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ FİNAL SINAVI KATILIM LİSTELERİ TC KİMLİK AD SOYAD KURS NO KATILIM DURUM 1304***1896 SALİH

HASTANE İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ FİNAL SINAVI KATILIM LİSTELERİ TC KİMLİK AD SOYAD KURS NO KATILIM DURUM 1304***1896 SALİH HASTANE İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ FİNAL SINAVI KATILIM LİSTELERİ TC KİMLİK AD SOYAD KURS NO KATILIM DURUM 1304***1896 SALİH KILIÇ HY2011 278 Sınava Girdi 1919***0790 MUSTAFA SEÇKİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU , LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Dersin Kodu / Kredisi 47 / 3 + 21-211 Lisans - Önlisans Akademi Takvimi Sömestre Bahar LOJİSTİK YÖNETİMİ final sınavı Yarıyıl Sonu S. Sınav Tarihi 2.6.211 Sınavın İlan

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

BAHAR YARIYILI KAYNAK KİTAPLARI

BAHAR YARIYILI KAYNAK KİTAPLARI 2017-2018 BAHAR YARIYILI KAYNAK KİTAPLARI Yeni Türk Edebiyatı VI İnci Enginün Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Mehmet Akif Ersoy Safahat Hakan Sazyek Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi Yakup

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TARİHİ COĞRAFİ FİN KURAMI UYGULAMALARI DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Axel Olrik in Epik Yasaları Anti Aarne nin Masal Tipleri Kataloğu Stith Thompson un Halk

Detaylı