Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Çevre Korumaya Katkýnýz...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...17 Cihazý Açma- ve Kapama Cihazýn Kullanýmý...19 Cihazýn Kapatýlmasý...20 Diðer Ayarlar...20 Uzun Süre Kullanýlmayan Cihaz Doðru Isý Derecesi...23 Soðutma Bölgesinde Isý Ayarý...23 Isý Derecesi Ayar Olanaklarý...24 Isý Derecesi Birimi Seçimi (Celsius/Fahrenheit)...24 Isý Göstergesi Isý ve Kapak Sinyali...26 SüperFrost Kullanýmý Dolap Ýçi Düzeni...29 Raf Yerinin Deðiþtirilmesi...29 Üstraf...29 Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi...29 Derin dondurucu sepetleri...30 Derin Dondurma ve Saklama...31 En Yüksek Dondurucu Kapasitesi...31 Taze besinlerin dondurulmasýnda neler olur? Dondurulmuþ Hazýr Gýdalarýn Saklanmasý...31 Gýdalarýn Dondurulmasý...32 Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi...33 Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý

3 Ýçindekiler Buz-/Su Pýnarý Buz-/Su Pýnarýnýn Ýlk Kullanýmý...34 Buz-/Su Pýnarýnýn kanallarý yýkanmalýdýr Buz-/Su Pýnarýnýn Açýlmasý...35 Soðutulmuþ Su...36 Buz Küpleri ve Parçalanmýþ Buz (crushed ice) Çalýþtýrma Kilidi...37 Aydýnlatma...37 Buz-/Su Pýnarýnýn Kapatýlmasý...38 Buz-/Su Pýnarý Ayar Modu...38 Otomatik Eritme...40 Temizlik ve Bakým...41 Temizlikten Önce...41 Cihazýn Ýçi ve Aksesuarý Buz Küpü Kabý Damlama Kabý...42 Havalandýrma- ve Hava Çekme Delikleri Kapak Lastikleri...43 Ne Yapmalý, eðer...? Su Filtresi...50 Su Filtresini Deðiþtirme Göstergesi...50 Su Filtresi Deðiþimi Su Filtresi Deðiþimi Onayý...52 Bir harici su filtresinin kullanýmý Seslerin Sebepleri...53 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...54 Test Enstitüsü için Bilgiler...55 Sabit Su Baðlantýsý Sabit Su Baðlantýsý Bilgileri...56 Sabit Su Baðlantýsý Hazýrlýðý...57 Çelik Hortumun Cihaza Takýlmasý...59 Elektrik Baðlantýsý

4 Ýçindekiler Montaj Talimatý Kurulma Yeri...61 Ýklim Sýnýfý...61 Niþ zemini Kapak Açýlma Yönü...63 Mutfak Dolaplarý/Gömme Cihazlar Hava Giriþ- Çýkýþ Delikleri Side-by-side-Montaj Cihaz kapaðý ölçüsü (açýlma açýsý 115 ) Montaj Ölçüleri...66 Elektrik- ve Sabit Su Baðlantýlarýnýn Deðiþtirilmesi Dolap kapaklarýnýn ölçüsü...67 Cihaz Montajý...68 Gerekli alet ve aksesuar...68 Ahþap dolap kapaðý aðýrlýðý...69 Bir Separatöre Montaj...69 Mutfak Dolaplarýnýn Sonunda Montaj Niþinin Düzenlenmesi Montaj Niþinin Kontrolü...70 Montajdan Önce...70 Niþin Hazýrlýðý...71 Montaj Malzemesi...71 Devrilmeye Karþý Devrilmeye Karþý Alternatif Önlem...74 Cihazýn Niþ Ýçine Sürülmesi...75 Cihazýn Hizalanmasý...76 Cihazýn Niþ Ýçine Sabitlenmesi Dolap Kapaðýnýn Monta Hazýrlýðý...79 Dolap Kapaðýnýn Takýlmasý ve Hizalanmasý...81 Kapaklarýn Sabitlenmesi...82 Baza Çýtasýnýn Takýlmasý...83 Hava Tahliye Kanalýnýn Takýlmasý...83 Buz-/Su Pýnarý Ayarý...84 Buz-/su pýnarý çerçevesinin sabitlenmesi...86 Adresler

5 Cihazýn Tanýtýmý Derin Dondurucu Kumanda Paneli Giriþ Tuþu Derin Dondurucuda Isý Ayarý ( daha soðuk; daha sýcak) SüperFrost Fonksiyonunu Açma-/Kapama Buz-/Su Pýnarýný açabilir ve kapatabilirsiniz. Isý veya Kapak Alarmý Kapama Tuþu (sadece ýsý veya kapak alarmýnda görülür) Su Filtresini Deðiþtirme Göstergesi Buz-/Su Pýnarý Kumanda Paneli Aydýnlatmayý Açma-/Kapama Soðutulmuþ su sensörlü tuþu Buz küpü sensörlü tuþu Buz Parçalama Sensörlü Tuþu ("crushed ice") Çalýþtýrma Kilidini Açma-/Kapama 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Ýç Aydýnlatma Kapak Ýçi Rafý Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi Buz Küpü Kabý Buz-/Su Pýnarý Kapaðý (Enerji tasarrufu için) Raf Derin Dondurucu Kumanda Paneli Tüm Cihazý Açma-/Kapama Þalteri Derin dondurucu sepetleri Su Filtresi Cihaz Kapaðýnda Buz-/Su Pýnarý Buz-/Su Pýnarý Kumanda Paneli Buz-/Su Pýnarý Kafesli Damlama Kabý 6

7 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn montajý, güvenliði kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelen zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Bu kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Yaralanma tehlikesi! Cihaz aðýrdýr ve kapaðý açýkken devrilme tehlikesi vardýr. Cihaz monte edilinceye ve kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý uyarýnca niþin içine sabitleninceye kadar kapaklarý kapalý tutunuz. Kullaným Kurallarý Bu cihaz sadece ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Cihaz sadece evsel ortamlarda yiyeceklerin saklanmasý ve derin dondurulmuþ besinlerin saklanmasý, taze besinlerin dondurulmasý ve buz küplerinin hazýrlanmasý için kullanýlýr. Diðer kullaným türlerine izin verilemez. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz ilaç, kan plazmasý, laboratuvar preparatlarýnýn veya benzer maddelerin ve ürünlerin saklanmasý için uygun deðildir. Cihazýn yanlýþ kullanýlmasý sonucunda saklanan malzemelerin zarar görmesine ve bozulmasýna sebep olabilir. Ayrýca bu cihaz patlama tehlikesi olan alanlar için uygun deðildir. Miele kurallara aykýrý veya yanlýþ kullaným sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Cihazý kullanacak olanlar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan derin dondurucuyu çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Cihazýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. Cihaz kapaklarýndaki menteþelere dikkat ediniz, yaralanma tehlikesi vardýr. Özellikle çocuklar buradan uzak tutulmalýdýr. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Teknik Güvenlik Soðutma maddesinin dolaþým sýzdýrmazlýðý kontrol edilmiþtir. Cihaz güvenlik þartlarýna ve bununla ilgili Avrupa normlarýna uygundur. Bu cihazda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye uyumlu doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde az da olsa cihazýn motor sesinin artmasýna sebep olur. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü olumsuz etkilemez. Dolap taþýnýrken ve kurulurken soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine dikkat edin. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýnýz. derin dondurucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz ve müþteri hizmetlerine haber veriniz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihaz içindeki soðutucu madde kurulduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 gr. soðutucu madde için en az 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucu maddenin miktarý ile ilgili bilgiyi dondurucu içindeki tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Cihazýn montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Cihazý kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Cihaz bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. Elektrik ileten parçalarýn veya þebeke aðýna baðlantý kablosunun nemlenmesi kýsa devreye neden olabilir. Bunun için cihazý nemli veya ýslak ortamlarda ( örneðin garaj veya bulaþýkhane gibi) kullanmayýnýz. Bu cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol edin. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýn. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için ocaðý ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Montaj, bakým ve tamir iþlerinde cihaz elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde cihaza þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr veya Cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, cihazý elektrikten ayýrmak için fiþi tutarak prizden çýkartýn. Hatalý montaj ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Cihaz Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde garanti hakký ortadan kalkar. Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Üretici hatalý bir sabit su baðlantýsý nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan sorumlu deðildir. Sabit su þebekesine baðlantý veya buz küpü hazýrlama ünitesindeki bazý onarýmlar sadece Meiele yetkili servisi tarafýndan yapýlabilir. 12

13 Buz küpü hazýrlama ünitesi sýcak su baðlantýsý için uygun deðildir. Derin dondurucu elektriðe baðlandýktan sonra sabit su baðlantýsý yapýlamaz. Buz küpü hazýrlama ünitesinin oynak parçalarýna veya ünitenin rezistansýna dokunmayýnýz. Yaralanma tehlikesi! Doðru Kullaným Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý) göre tasarlanmýþtýr. Bunun sýnýrlarýnýn aþýlmamasý gerekir. Ýklim sýnýfý cihazýn içindeki tip etiketinde belirtilmiþtir. Daha düþük oda sýcaklýðý soðutma motorunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur, bu durumda cihaz gerekli ýsý derecesini koruyamaz. Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. Cihazda veya cihaz kapaðýnda katý yað veya sývý yað sakladýðýnýzda, dolap içine dökülmemesine ve cihazýn plastik kýsýmlarýna temas etmemesine dikkat ediniz. Plastik zarar görebilir, zamanla yýrtýlabilir veya kýrýlabilir. Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (Hafif-buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! Gazlý içecekleri veya donabilecek sývýlarý derin dondurucuya koymayýnýz. Ýçecek kutularý veya þiþeler patlayabilir. Yaralanma ve zarar görme tehlikesi! Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya konulan þiþeleri en fazla bir saat sonra dýþarý alýnýz. Þiþeler patlayabilir. Yaralanma ve zarar görme tehlikesi! Dondurulmuþ malzemeleri ve metal parçalarý ýslak elle tutmayýnýz. Elleriniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Buz küplerini ve buz parçalarýný dondurucudan çýkardýktan sonra aðzýnýza almayýnýz. Dondurulmuþ malzeme çok soðuk olduðundan dudaklarýnýz veya diliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Çözülmeye baþlayan veya çözülmüþ olan yiyecekleri tekrar dondurmayýnýz. Yiyeceklerin besin deðerlerini kaybetmeleri ve bozulmalarý nedeniyle mümkün olan en kýsa sürede tüketilmeleri gerekir. Çözülmüþ olan besinleri piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Saklama süresi, besinlerin tazelik derecesi, kalitesi ve soðutma derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Besin üreticilerinin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Hastalýklarý önlemek amacý ile su filtresi deðiþim göstergesini asla devreden çýkarmayýnýz! 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Temizlik ve Bakým Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Cihazýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý, donmuþ kaplarýn ve besinlerin yerinden sökülmesi gibi. Soðutma sistemine zarar verir ve cihazýn bozulmasýna sebep olabilirsiniz. Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýnýz. Plastik bölmeler zarar görebilir. Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar oluþturabilir ve saðlýða zararlýdýr. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. 16

17 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Cihazýn Yerleþtirilmesi/ Bakýmý Isý- Ayarý Normal Enerji Tüketimi Havalandýrýlabilen yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmuþ. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Havalandýrma kesitlerinin önünü kapatmayýnýz ve düzenli olarak tozunu alýnýz. Yüksek Enerji Tüketimi Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Yüksek oda sýcaklýðýnda, Önü kapalý veya tozlanmýþ havalandýrma kesitlerinde. Derin dondurucu rafý -18 C Yüksek ayarda : Isý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! 17

18 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Kullaným Normal Enerji Tüketimi Sürgülü raflar, diðer raflar ve yerleþtirme bölmeleri cihazýn fabrika çýkýþýnda olduðu gibi düzenlenmelidir. Cihaz uzun bir süre kullanýlmayacaksa, Buz-/Su Pýnarý kapaðý takýlmalýdýr. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Alýþ veriþe çýkarken yanýnýza bir soðutma çantasý alýnýz ve satýn aldýðýnýz besinleri bu çantadan hemen dolaba aktarýnýz. Dýþarý çýkardýðýnýz besinin ýsýnmamasý için hemen yerine koyunuz. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinlerin paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Yüksek Enerji Tüketimi Cihaz Buz-/Su pýnarý kapaðý takýlmadan kullanýlýrsa. Sýk sýk ve uzun süreli kapak açýlýmlarý soðuk hava kaybý ve içeri oda sýcaklýðýnýn sýzmasý demektir. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. Sýcak yemekler ve oda sýcaklýðýndaki yemekler cihazýn içine sýcaklýðýn girmesine sebep olur. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. 18

19 Cihazý Açma- ve Kapama Ýlk Kullanýmdan Önce Dolabýn içini ve aksamýný ýlýk su ile temizleyiniz ve bir bezle kurulayýnýz. Cihazýn nakliye iþi sona erdikten sonra yaklaþýk 8 saat baðlantýsýný yaptýrmayýnýz ve bekletiniz. Bu hareket cihazýn daha sonraki fonksiyonlarý için çok önemlidir! Cihazýn Açýlmasý Cihaz kapaðýný açýnýz. Þaltere basýnýz. Þalter sað tarafta kumanda paneli altýndadýr. Cihaz soðutmaya baþlar ve kapaðý açýldýðýnda iç aydýnlatma lambasý yanar. Dolabýn içine besinleri yerleþtirmeden önce ýsý derecesinin yeterli seviyeye inmesi için önce birkaç saat soðumaya býrakýnýz. Ancak ýsý derecesi istenilen dereceye düþtükten sonra derin dondurucu içine yiyecekleri doldurabilirsiniz (en az -18 C). Lütfen dikkat! Cihaz þalterle kapandýðýnda elektrik þebekesinden ayrýlmýþ sayýlmaz! Cihazýn Kullanýmý Bu cihazýn kullanýmýnda sensörlü tuþlara parmakla dokunmak yeterli olacaktýr. Bunun için þuna dikkat ediniz: Bir seçilebilir sensörlü tuþun fonu daima beyazdýr. Seçilen sensörlü bir tuþun fonu daima sarýdýr. Ayrýca kumanda panelindeki giriþ tuþunun ýþýðý yanar. Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Panelin saðýnda diðer seçilebilen sensörlü tuþ görülür. 19

20 Cihazý Açma- ve Kapama ÞÝmdi ýsý derecesini ayarlayabilir, SüperFrost fonksiyonunu seçebilir veya20 Buz-/Su pýnarýný açabilir ve kapatabilirsiniz. Konu hakkýnda ayrýntýlý bilgileri ilgili bölümde bulabilirsiniz. Ayarlar menüsünden çýkmak için, giriþ tuþuna dokunarak fon rengini beyaza dönüþtürünüz. Yapýlan son ayarlar hafýzaya alýnýr. Giriþ tuþuna dokunmadan da elektronik bir süre sonra ilk pozisyonuna döner. Cihazýn Kapatýlmasý Diðer Ayarlar Cihazdaki diðer ayarlarý ayar modunda yapabilirsiniz. Ayar modunda belirli cihaz fonksiyonlarý seçebilir ve ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Bunlarý kendi bölümlerinde bulabilirsiniz. Ayar modunda seçilebilen fonksiyonlar: Cihaz Fonksiyonu Ayar moduna girilir veya çýkýlýr Isý birimi seçilir ("Doðru Isý Derecesi" böl.bak.) Fonksiyon yoktur Tuþ sesi açýlýr-/kapatýlýr ("Cihazýn Açýlmasý-/Kapatýlmasý " böl.bak.) Fonksiyon yoktur Gösterge Ýþareti ^ Þaltere basýnýz. Soðutma ve aydýnlatma kapalýdýr. 20

21 Cihazý Açma- ve Kapama Tuþ Sesinin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Eðer her tuþa basýldýðýnda bir tuþ sesi duymak istemiyorsanýz, bunu kapatabilirsiniz. Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. tuþunun pozisyonuna dikkat ediniz (parmaðýnýzla dokunmayýnýz!). Tuþun fon renginin beyaza dönmesi ve diðer tuþlarýn sönmesi için giriþ tuþuna tekrar dokununuz. Parmaðýnýzý tuþuna koyunuz ve tuþun üzerinde býrakýnýz. Ayrýca bir kereliðine giriþ tuþuna ( tuþunu býrakmayýnýz!) basýnýz. c ve tuþlarýnýn ýþýðý yanýncaya kadar parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunda býrakýnýz: Tuþ sesinin kapatýlmasýný veya açýlmasýný tuþuna basarak ayarlayabilirsiniz: 0: Tuþ sesi kapalý 1: Tuþ sesi açýk : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için giriþ tuþuna basýnýz. Göstergede bir gösterilinceye kadar tuþuna dokununuz. Giriþ tuþuna dokununuz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Ayar modunda bulunuyorsanýz, kapak sinyali otomatik olarak bastýrýlýr. Cihaz kapaðý kapanýr kapanmaz kapak sinyali tekrar devreye girer. Göstergede bir b gösterilinceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna dokununuz. 21

22 Cihazý Açma- ve Kapama Uzun Süre Kullanýlmayan Cihaz Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, cihazý kapatýnýz, Fiþini prizden çekiniz veya sigortayý kapatýnýz. su giriþ musluðunu kapatýnýz (cihazý kapatmadan birkaç saat önce), buz küpü hazýrlama ünitesini boþaltýnýz, cihazý temizleyiniz, su filtresini deðiþtiriniz, koku oluþmamasý için soðutucunun kapaðýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun bir süre kullanýlmayacaðý için fiþi prizden çekilmiþ ve içinin temizliði yapýlmadan kapaklarý kapalý býrakýlmýþ ise, o zaman dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. 22

23 Doðru Isý Derecesi Besinleri saklamak için ýsý ayarýnýn doðru seçilmesi çok önemlidir. Mikroorganizmalar yiyeceklerin çok çabuk bozulmasýna sebep olurlar. Seçilen doðru ýsý derecesi sayesinde gýdalarýn bozulmasý önlenir veya geciktirilir. Taze gýdalarý dondurmak ve besinleri uzun süre saklamak için -18 C gibi bir soðutma derecesi gereklidir. Bu ýsý derecesinde mikroorganizmalarýn geliþmeleri önemli ölçüde durur. Isý -10 C derecenin üzerine çýktýðýnda mikroorganizmalarýn sebep olduðu ayrýþma baþlar ve besinlerin dayanma süreleri kýsalýr. Bu nedenle bir kere çözülen yiyecekleri ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. Piþirme veya kýzartma sýrasýndaki yüksek ýsýlarda çoðu mikroorganizmalar yok olurlar. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi þu sebeplerden yükselir: cihaz kapaðý çok sýk açýlýr ve açýk kalýrsa, fazla miktarda malzeme dolaba yerleþtirildiðinde, dolaba yeni konulan besinlerin sýcaklýðý, dolabýn çevresindeki ýsý derecesi yükseldiðinde. Bu cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý) göre üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmalýdýr. Soðutma Bölgesinde Isý Ayarý Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Isý göstergesinin yanýndaki her iki tuþla ýsý derecesini ayarlayýnýz. Aþaðýdaki tuþlara dokunulduðunda Tuþu: Isý derecesi düþer Tuþu: Isý derecesi yükselir. Ayar sýrasýnda ayarlanan ýsý derecesi yanýp sönerek kendini belli eder. Ondan sonra tuþa her basýldýðýnda: Isý deðeri 1 C-dilimlerle deðiþir. Tuþu basýlý tutunuz. Isý deðeri devamlý deðiþir. En yüksek veya en düþük ayarlanabilen ýsý derecesine ulaþýldýðýnda veya sensörlü tuþlarýn ýþýklarý söner. Kumanda panelindeki ýsý göstergesi daima istenilen dereceyi gösterir. 23

24 Doðru Isý Derecesi Isý derecesini deðiþtirdikten sonra dolaba az miktarda yiyecek doldurarak yaklaþýk 6 saat sonra ve dolabý doldurduktan yaklaþýk 24 saat sonra ýsý derecesini kontrol ediniz. Cihaz ancak bu süreden sonra gerçek ýsý derecesine ulaþýr. Bu süreden sonra ýsý derecesi çok yüksek veya çok düþük olursa ýsý derecesini yeniden ayarlayýnýz. Isý Derecesi Ayar Olanaklarý Derin dondurucudaki ýsý dereceleri þöyle ayarlanabilir: Buz-/su pýnarý kapalý ise -14 C ile -24 C arasý Buz-/su pýnarý açýk ise -18 C ile -24 C arasý Dolap içinde en düþük ýsý derecesine ulaþmak soðutucunun kurulduðu yere ve etrafýndaki ýsýya baðlýdýr. Soðutucunun kurulduðu yerin ýsý derecesi yüksek ise, dolap içinde en düþük ýsýyý elde etmek pek mümkün deðildir. Isý Derecesi Birimi Seçimi (Celsius/Fahrenheit) Isý Derecesi Birimi Seçimi (Celsius/Fahrenheit) Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. tuþunun pozisyonuna dikkat ediniz (parmaðýnýzla dokunmayýnýz!). Tuþun fon renginin beyaza dönmesi ve diðer tuþlarýn sönmesi için giriþ tuþuna tekrar dokununuz. Parmaðýnýzý tuþuna koyunuz ve tuþun üzerinde býrakýnýz. Ayrýca bir kereliðine giriþ tuþuna ( tuþunu býrakmayýnýz!) basýnýz. c ve tuþlarýnýn ýþýðý yanýncaya kadar parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunda býrakýnýz: Göstergede gösterilinceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna dokununuz. 24

25 Doðru Isý Derecesi tuþuna dokunarak ýsý derecesi biriminin Fahrenheit veya Celsius olmasýna karar verebilirsiniz: 0: Isý derecesi birimi Fahrenheit 1: Isý derecesi birimi Celsius : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için giriþ tuþuna basýnýz. Göstergede bir c gösterilinceye kadar tuþuna basýnýz. Giriþ tuþuna dokununuz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Ayar modunda bulunuyorsanýz, kapak sinyali otomatik olarak bastýrýlýr. Cihaz kapaðý kapanýr kapanmaz kapak sinyali tekrar devreye girer. Isý Göstergesi Kumanda panelindeki ýsý göstergesi daima istenilen dereceyi gösterir. Aþaðýdaki þartlarda ýsý göstergesinin ýþýðý yanýp söner: baþka bir ýsý derecesi ayarlanýrsa, soðuk kaybýnýn bir göstergesi olarak cihazdaki ýsý derecesi birkaç derece yükselmiþse. Kýsa süreli soðutma kaybý aþaðýdaki sebeplere dayanýyorsa önemli deðildir: Cihaz kapaðý bir defa uzun süre açýk kalmýþsa, örneðin çok miktarda yiyeceðin dolaba yerleþtirilmesi veya çýkarýlmasý gibi, Taze besinler henüz donduruluyorsa. Derin dondurucudaki ýsý deðeri uzun bir süre -18 C derecenin üzerinde kalýrsa, besinlerin çözülmeye baþlayýp baþlamadýklarýný kontrol ediniz. Bu durumda çözülmeye baþlayan gýdalarý hemen tüketiniz! 25

26 Isý ve Kapak Sinyali Derin dondurucu içindeki ýsý derecesinin farkýnda olmadan yükselmesini ve dolap kapaðý açýk kaldýðýnda enerji tüketiminin artmasýný önlemek amacýyla dolabýnýz bir sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Uyarý Sisteminin Açýlmasý Sinyal sistemi otomatik olarak daima çalýþmaya hazýr durumdadýr. Ayrýca açmaya gerek yoktur. Isý Sinyali Isý derecesi çok sýcak bir kademeye yükseldiðinde, bir sinyal sesi duyulur. Ayrýca bir sinyal sesi duyulur. Eðer ýsý yükselmesi derin dondurucu içinde meydana gelmiþse, o zaman ýsý göstergesinde derin dondurucu içinde oluþan en yüksek deðer gösterilir. Ayrýca bir sinyal sesi duyulur. Besinleri yerleþtirirken veya alýrken dolaba çok fazla sýcak hava girdiðinde. fazla miktarda besin maddesi dondurulduðunda. bir elektrik kesintisinden sonra. Alarm durumu sona erdiðinde sesli sinyal durur ve sinyal kapatma tuþunun ýþýðý söner. Isý Sinyalinin Önceden Kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. Sensörlü ýsý derecesi ve kapak tuþuna basýnýz. Sinyal sesi durur. Isý derecesi- veya kapak sensörlü tuþunun ýþýðý sinyal durumu bitinceye kadar yanmaya devam eder. Derin dondurucudaki ýsý deðeri uzun bir süre -18 C derecenin üzerinde kalýrsa, besinlerin çözülmeye baþlayýp baþlamadýklarýný kontrol ediniz. Bu durumda çözülmeye baþlayan gýdalarý hemen tüketiniz! 26

27 Isý ve Kapak Sinyali Kapak sinyali Cihaz kapaðý 5 dakikadan daha uzun bir süre açýk kalýrsa bir sinyal sesi duyulur. Ayrýca ýsý derecesi- veya kapak sinyali sensörlü tuþunun ýþýðý yanar. Cihaz kapaðý kapandýðýnda sinyal sesi durur ve sensörlü ýsý - ve kapak sinyali tuþunun ýþýðý söner. Kapak sinyalinin önceden kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. Sensörlü ýsý derecesi ve kapak sinyali tuþuna basýnýz. Sensörlü ýsý derecesi- ve kapak sinyali tuþunun ýþýðý söner sinyal sesi durur. 27

28 SüperFrost Kullanýmý Süperfrost Fonksiyonu Besinleri en mükemmel þekilde dondurabilmek için taze yiyecekleri dondurmadan önce SüperFrost fonksiyonunu açýnýz. Böylece yiyecekler hýzla dondurulur ve besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve tatlarý saklý kalýr. Ýstisnalar: Daha önce derin dondurulmuþ gýdalarýn yerleþtirilmesi. Her gün sadece 2 kg. kadar besinin dolaba yerleþtirilmesi. Süperfrost Sisteminin Açýlmasý Dondurulacak besinleri yerleþtirmeden 4-6 saat önce SüperFrost fonksiyonu açýlmalýdýr. Eðer maksimum dondurucu kapasitesinden faydalanmak istenirse SüperFrost fonksiyonu 24 saat öncesinden çalýþtýrýlmalýdýr! Süperfrost Sisteminin Kapatýlmasý SüperFrost fonksiyonu dolaba konulan yiyecek miktarýna baðlý olarak yaklaþýk 52 saat sonra otomatik olarak kapanýr. Sensörlü tuþun fonu beyazdýr ve cihaz tekrar normal, enerji tasarrufu saðlayan soðutma gücünde çalýþmaya baþlar. Derin dondurucudaki ýsý derecesi yeterli soðukluða ulaþtýktan sonra, enerji tasarrufu açýsýndan SüperFrost fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. Arkadaki fonun beyaz olmasý için SüperFrost fonksiyonu açma-kapama sensörlü tuþuna dokununuz. Isý göstergesinde tekrar daha önce ayarlanan ýsý deðeri görülür. Cihazýn soðutma motoru tekrar normal gücü ile çalýþmaya baþlar. Arkadaki fonun sarý olmasý için SüperFrost fonksiyonu açma-kapama sensörlü tuþuna dokununuz. Cihaz soðutma alanýnda en yüksek soðutma gücü ile çalýþýr ve ýsý göstergesinde yeni ayarlanan ýsý deðeri (-30 C) görülür. 28

29 Dolap Ýçi Düzeni Raf Yerinin Deðiþtirilmesi Raflarýn yüksekliðini yiyecek paketlerinin veya kaplarýnýn boyuna göre ayarlayabilirsiniz: Her iki elinizle rafý alttan tutunuz ve arkadaki pimlerden biraz yukarý kaldýrýnýz. Rafý biraz öne doðru çekiniz. Rafý istediðiniz pozisyonda yine pimlerin üzerine oturtunuz. Rafýn düzgün yerleþmesine dikkat ediniz. Üst raf Cihazýn içindeki en üst raf temizlik için dýþarý alýnabilir. Rafý yukarý kaldýrarak alýnýz. Raf tekrar takýlýrken arkadaki týrnaklar köþelere tam oturmalýdýr. Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi Cihaz kapaðýndaki raf besinlerin yerleþtirilmesi ve boþaltýlmasý ve temizlenmesi için kaydýrýlabilir veya tam olarak yerinden çýkartýlabilir. Rafý her iki elinizle çerçevesinden tutunuz, hafifçe yukarý kaldýrýnýz ve öne doðru eðiniz. Rafý eðik pozisyonda yandaki oluklar boyunca üstte veya altta bir yere tekrar takýnýz. Bu arada rafýn düzgün takýlmasýna dikkat ediniz. Rafý tam olarak dýþarý almak için yandaki kýzaklara doðru kaydýrýnýz ve yukarý çekerek dýþarý alýnýz. Tekrar yerine takmak için: rafý yukarýdan tekrar kýzaklara oturtunuz ve istediðiniz yere doðru kaydýrýnýz. 29

30 Dolap Ýçi Düzeni Derin dondurucu sepetleri Dondurucu sepetleri temizlenmeleri için dýþarý alýnabilir. Derin dondurucu sepetini dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Kapaðýn açýlma tarafýnda çocuk güvenliði için bir pim bulunur, bu pim çekmece çekilirken yatay duruma getirilmelidir. Pimin ortasýndaki girintiyi bir tornavida ile yatay duruma gelecek þekilde çeviriniz. Her iki taraftaki kollarý yukarý çekiniz ve derin dondurucu sepeti dýþarý alýnýz. Derin dondurucu sepetini tekrar takmak için: teleskopik kýzaklarý dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Derin dondurucu sepetini önden ve arkadan yerine oturacak gibi sürgüye oturtunuz. Pimin çentiðini çocuk güvenliði için tekrar dikey pozisyona getiriniz. Derin dondurucu sepetini içeri doðru sürünüz. 30

31 Derin Dondurma ve Saklama En Yüksek Dondurucu Kapasitesi Besinlerin hücrelerine kadar mümkün olan en kýsa sürede donabilmeleri için en yüksek derin dondurma kapasitesi aþýlmamalýdýr. 24 saat içinde en yüksek derin dondurucu kapasitesine ait bilgiyi tip etiketi üzerinde "Derin Dondurucu Kapasitesi...kg/24 h" bölümünde bulabilirsiniz. Tip etiketinde gösterilen maks. dondurucu kapasitesi sayýlý Avrupa normuna göre belirlenmiþtir. Taze besinlerin dondurulmasýnda neler olur? Taze yiyeceklerin besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve tatlarýnýn saklý kalmasý için mümkün olduðunca hýzla dondurulmalarý gerekir. Besinler ne kadar yavaþ dondurulursa hücrelerinden o kadar fazla sývý dýþarý çýkar. Hücreler büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzan suyun ancak bir bölümü hücrelere geri döner. Bu besinlerde fazlaca su kaybý meydana geldiði anlamýna gelir. Yiyecekler çözülürken etrafýnda biriken sulardan bunu anlayabilirsiniz. Yiyecekler hýzla dondurulursa hücre sularý dýþarý sýzacak zamaný pek bulamazlar. Bu nedenle hücreler daha az büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzmýþ olan çok az sývý hücrelere geri döner ve besinin sývý kaybý az olur. Çözülmekte olan yiyeceðin yanýnda az miktarda sývý görebilirsiniz. Dondurulmuþ Hazýr Gýdalarýn Saklanmasý Dondurulmuþ hazýr gýdalarý satýn alýrken þunlarý kontrol ediniz: ambalajýnda hasar olmamasýna, son kullanma tarihine ve satýldýðý bölümdeki soðutucunun derecesine. Soðutucunun ýsý derecesi -18 C'den sýcak ise, derin dondurulmuþ gýdanýn dayanma süresi kýsalýr. Derin dondurulmuþ gýdalarý alýþ veriþinizin en sonunda alýnýz ve bir gazeteye sararak veya bir soðutucu çanta içinde eve götürünüz. Dondurulmuþ gýdalarý evde hemen derin dondurucuya yerleþtiriniz. Çözülmeye baþlamýþ veya çözülmüþ gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Ancak bu gýdalarý piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. 31

32 Derin Dondurma ve Saklama Gýdalarýn Dondurulmasý Sadece taze ve iyi durumda olan besinleri dondurunuz. Dondurmadan önce þunlara dikkat ediniz Dondurulmaya uygun besinler : Taze et, kanatlýlar, av eti, balýk, sebze, baharatlý otlar, çið meyve, süt ürünleri, hamur iþleri, kalan yemekler, yumurta sarýsý, yumurta aký ve birçok hazýr yemek. Dondurulmaya uygun olmayan besinler : Üzüm, yaprak salata, kýrmýzý ve kara turp, mayonez, kabuklu yumurta, soðan, çið elma ve armut. Renkleri, tatlarý, aromalarý ve C vitamininin kaybolmamasý için sebze ve meyveler dondurulmadan önce çok az haþlanmalýdýr. Bunun için sebzeleri porsiyon halinde 2-3 dakika kaynar suya atýnýz. Daha sonra dýþarý alýp akan suyun altýnda soðutunuz ve suyunu süzdürünüz. Yaðsýz et yaðlý ete oranla daha kolay dondurulur ve daha uzun süre saklanabilir. Pirzola, bonfile, þnitzel v.s. arasýna bir folyo koyunuz. Böylece birbirlerine yapýþmalarýný önleyebilirsiniz. Çið besinlere ve hafif haþlanmýþ sebzelere dondurulmadan önce tuz ve baharat koymayýnýz. Yemeklere ise çok az tuz ve baharat koyabilirsiniz. Bazý baharat türleri donma süresince kendi tatlarýný kaybederler. Daha önce dondurulmuþ besinlerin çözülmesini önlemek ve enerji tüketimini arttýrmamak için sýcak yiyeceklerin ve içkilerin dolaba konmadan önce dýþarýda bir müddet soðumalarý için bekletilmeleri gerekir. Ambalaj Besinleri porsiyon halinde dondurunuz. Uygun Ambalaj Plastik folyo Polietilen folyo Alüminyum folyo Derin dondurucu kaplarý Uygun Olmayan Ambalaj Ambalaj kaðýdý Parþömen kaðýdýný Selofan Çöp torbalarý Kullanýlmýþ alýþ veriþ poþetleri Ambalajýn havasýný alýnýz. Ambalajý sýkýca - Lastikle - Plastik klipslerle - Sicimle veya - Soðuða dayanýklý bantlarla kapatýnýz. Torba veya folyolarý folyo kaynak makinesi ile kapatabilirsiniz. Ambalajýn üzerine içindekileri ve dondurulma tarihini yazýnýz. 32

33 Derin Dondurma ve Saklama Yerleþtirmeden Önce 2 kg'dan fazla taze yiyecek dolaba yerleþtirilecekse, bunu yapmadan bir süre önce SüperFrost fonksiyonu açýlmalýdýr ("SüperFrost Kullanýmý" böl.bak.). Böylece henüz yerleþtirilen besinler belirli bir miktar soðuðu depolamýþ olur. Yerleþtirme Besinler derin dondurucunun her tarafýnda dondurulabilir. Daha büyük miktardaki yiyecekleri dondurucu sepetine yerleþtiriniz. Lütfen aþaðýdaki tabloda dondurucu sepeti için geçerli besin aðýrlýklarýný dikkate alýnýz: Üst Dondurucu Sepeti Alt Dondurucu Sepeti F 1472 Vi 16 kg 16 kg Dondurulacak malzemenin hücrelerine kadar donabilmesi için derin dondurucunun tabanýna yayarak yerleþtiriniz. Ambalajlarýn birbirine yapýþmamasý için kuru olmalarý gerekir. Daha önce dondurulmuþ gýdalarýn çözülmemesi için yeni yerleþtirilen malzeme onlara temas etmemelidir. Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi Dondurulmuþ yiyecekleri Mikrodalga fýrýnda, Fýrýnda "Turbo" veya "Çözme" programýnda, Oda sýcaklýðýnda, Buzdolabýnda (dondurulmuþ besinden çýkan soðukluk diðer gýdalarýn soðutulmasý için kullanýlýr), Buharlý fýrýnda çözebilirsiniz. Yassý et- ve balýk dilimleri çözülmeye baþlarken sýcak tavaya koyabilirsiniz. Yassý et ve balýk dilimlerini (örn.: kýyma, piliç, balýk fileto) diðer besinlere deðmeden çözünüz. Çözülme sýrasýnda oluþan sularý hemen dökünüz. Meyveler oda sýcaklýðýnda ambalajý içinde ya da kapalý kapta çözülebilir. Sebzeler genelde donmuþ durumda kaynar suya atýlabilir veya sýcak yaðda buðulanabilir. Piþirme süreleri taze sebzelere oranla daha kýsadýr. Çözülmeye baþlamýþ veya çözülmüþ gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Ancak bu gýdalarý piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya konulan þiþeleri en fazla bir saat sonra dýþarý alýnýz. Þiþeler patlayabilir. Yaralanma ve zarar görme tehlikesi! 33

34 Buz-/Su Pýnarý Buz-/su pýnarýnýn çalýþabilmesi için sabit su baðlantýsýna ihtiyaç vardýr ("Sabit Su baðlantýsý" böl.bak.). Su ve buz küpleri için saðlam bir kap kullanýnýz. Cam kýrýklarý yaralanmaya yol açabilir! Buz-/Su Pýnarýnýn kanallarý yýkanmalýdýr. Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Elinizi buz-/su pýnarýnýn altýna tutmayýnýz. Yaralanma tehlikesi! Buz-/Su Pýnarýnýn Ýlk Kullanýmý Ýlk çalýþtýrma iþleminden önce buz-/su pýnarý kanalýnýn yýkanmalý ve su ile doldurulmalýdýr. Cihazýn kapaðýný açýn ve Buz-/Su pýnarýnýn üzerindeki kapaðý kaldýrýn. Buz-/Su pýnarýnýn üzerindeki kapak enerji tasarrufuna yardýmcý olur. Buz-/Su pýnarýndan uzun bir süre su veya buz almayacaksanýz, kapaðý takýn, cihaz böylece daha iyi izole olur ve enerji tasarruf eder. Arkadaki fonun sarý olmasý için buz-/su pýnarý açma-kapama sensörlü tuþuna dokununuz. Cihaz kapaðýný kapatýnýz. Cihaz kapaðýnýn açýlýp kapanmasýndan sonra buz-/su pýnarýnýn tekrar çalýþmaya hazýr olmasý bir kaç saniye sürebilir. Kumanda panelinde soðuk su sensörlü tuþunun beyaz ýþýðý yanýp söner. Buz-/su pýnarýnýn altýna büyük bir kap yerleþtiriniz. Soðuk suyun sensörlü tuþuna dokunarak beyaza dönüþtürünüz. Soðuk su sensörlü tuþunu yeniden basýlý tutunuz. 34

35 Buz-/Su Pýnarý Böylece yýkama fonksiyonu devreye alýnýr: Yaklaþýk 6 Litre su kanallardan pompalanýr. Kabý boþaltmak için yýkama iþlemi her an durdurabilirsiniz, bunun için soðuk su sensörlü tuþunu býrakmanýz yeterli olacaktýr. Siz kabý boþaltýrken sensörlü tuþun sarý ýþýðý hala yanýp sönmeye devam eder. Yýkama iþlemi bittiðinde bir bip sesi duyulur ve buz-/su pýnarýnýn kumanda panelindeki sensörlü tuþlarýnýn fonu beyaza dönüþür. Buz-/su pýnarý þimdi çalýþmaya hazýrdýr. Buz-/Su Pýnarýnýn Açýlmasý Ýlk çalýþtýrma iþleminden önce buz-/su pýnarý kanalýnýn yýkanmasýný saðlayýn ("Buz-Su Pýnarýnýn Ýlk Çalýþtýrmasý" bölümüne bak.). Cihaz kapaðýný açýnýz. Buz küpü kabýnýn buz üretme sisteminin altýnda olmasý gerektiðini unutmayýnýz. Buz küpleri ancak çekmece tamamen kapalý olmasý halinde üretilir. Cihaz kapaðýnýn açýlýp kapanmasýndan sonra buz-/su pýnarýnýn çalýþmaya hazýr olmasý ve sensörlü tuþlarýn tekrar seçilebilmesi bir kaç saniye sürebilir. Buz-/su pýnarýný çalýþtýrmak için sensörlü tuþlardan birini dokununuz veya elinizi kýsa bir süre için çýkýþýn altýna tutunuz. Çýkýþýn altýndaki bir ýþýklý sensör bu hareketi algýlar. Buz-/su pýnarýnýn kumanda panelindeki sensörlü tuþlarýnýn fonu beyaz olmalýdýr. Eðer böyle olmazsa çalýþtýrma kilidi devrede demektir (sensörlü tuþunun fonu sarýdýr, ("Çalýþtýrma Kilidi" böl.bak.). Sensörlü tuþu yanýp sönmeye baþladýðýnda damlama kabý boþaltýlmalýdýr ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.)! Derin dondurucudaki ýsý düþtükçe buz küpü hazýrlama ünitesi su ile dolar. Hýzla soðutmak için þiþe veya diðer malzemeleri buz küpü hazýrlama ünitesine koymayýnýz. Buz küpü hazýrlama ünitesi engellenir ve zarar görebilir. Arkadaki fonun sarý olmasý için buz-/su pýnarý açma-kapama sensörlü tuþuna dokununuz. Cihaz kapaðýný kapatýnýz. Buz-/Su Pýnarý þimdi çalýþmaya hazýrdýr. 35

36 Buz-/Su Pýnarý Cihazýn ilk çalýþtýrýlmasýnda ilk 24 saat içinde soðuk su ve buz küpü/parçalanmýþ buz alýnmamalýdýr. Su kanallarýn ilk temizliði için kullanýlýr. Bu cihazýn hem ilk çalýþmasýnda hem de uzun bir süre kullanýlmadýðý zaman için geçerlidir. Soðutulmuþ Su Buz-/su pýnarýnýn altýna saðlam bir kap koyunuz Soðuk su için sensörlü tuþu basýlý tutunuz. Sensörlü tuþu basýlý tuttuðunuz sürece musluktan soðuk su akar. Bir süre sonra bu akýþ otomatik olarak durur. Daha çok suya ihtiyacýnýz olduðunda sensörlü tuþa yeniden basýnýz. Daha soðuk su almak isterseniz, daha önce kabýn içine buz küpleri doldurunuz. Buz Küpleri ve Parçalanmýþ Buz (crushed ice) Ýlk çalýþtýrmadan sonra ilk buz küplerinin üretilmesi 24 saate kadar uzayabilir. Buz-/su pýnarýnýn altýna saðlam bir kap koyunuz Buz küpleri veya parçalanmýþ buz için sensörlü tuþu basýlý tutunuz. Sensörlü tuþu basýlý tuttuðunuz sürece pýnardan buz düþer. Belirli bir süre sonra bu çýkýþ otomatik olarak bitirilir. Daha fazla buza ihtiyacýnýz olduðunda sensörlü tuþa yeniden basýnýz. Kap dolduðunda sensörlü tuþu býrakýnýz. Aksi halde kap taþar veya buz çýkýþý týkar. Buz üretme ünitesi 24 saat içinde en fazla 150 buz küpü üretir. Buz küpü üretiminin miktarý derin dondurucu içindeki ýsý derecesine baðlýdýr. Derece ne kadar düþük olursa, belirli bir zaman dilimi içinde o kadar fazla buz küpü üretilir. 36

37 Buz-/Su Pýnarý sembolünün ýþýðý yanýp söndüðünde damlama kabý boþaltýlmalýdýr ve buz ve su çýkýþý otomatik olarak durdurulur. Damlama kabýndaki sularý bir sünger veya bir mutfak bezi ile boþaltýnýz. Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi sayesinde buz-/su pýnarý yabancýlarýn ve çocuklarýn kullanýma karþý kilitlenebilir. Cihaz uzun bir kapalý kalmýþsa, cihaz tekrar açýldýktan sonra ilk 24 saat içinde soðutulan su ve üretilen buzlarý kullanmayýnýz, suyu dökünüz ve buzlarý atýnýz. Buz-/su pýnarý iki dakika süresince kullanýlmadýðý veya cihaz kapaðý açýldýðýnda, buz-/su pýnarý otomatik olarak Standby-konumuna geçer ve ýþýk söner. Tekrar devreye alýndýðýnda soðuk su ve buz alýmý için bir kaç saniye beklemek gerekir. Fon renginin sarýya dönüþmesi için sensörlü tuþuna dokununuz. Buz-/su pýnarý sensörlü tuþlarý þimdi kapalýdýr. Çalýþtýrma kilidini kaldýrmak için sensörlü tuþuna dokunarak fonu beyaza dönüþtürünüz. Aydýnlatma Buz-/su pýnarýnýn aydýnlatmasýný açmak veya kapatmak için Öneri: Buz küpü kabýný en geç haftada bir düzenli olarak boþaltýn. Böylece her zaman taze buzunuz bulunacak ve buz küplerinin topaklaþmasý önlenmiþ olacaktýr. sensörlü aydýnlatma tuþuna dokunuz, böylece fon rengi (lamba açýldýðýnda) sarý veya (lamba kapatýldýðýnda) beyaza dönüþür. 37

38 Buz-/Su Pýnarý Buz-/Su Pýnarýnýn Kapatýlmasý Buz-/su pýnarý sistemini kapatmadan birkaç saat önce cihaz sabit su baðlantýsýndan ayrýlmalýdýr. Cihaz kapaðýný açýnýz. Diðer sensörlü tuþlarýn rengi arka plandaki fonksiyonlarýn açýk (sarý) veya kapalý (beyaz) olduðunu gösterir. Buðulanmayý Önleme Fonksiyonu Buz Küplerinin Gevþetilmesi Tuþ Sesi Arkadaki fonun beyaz olmasý için buz-/su pýnarý sensörlü tuþuna dokununuz. Buz-/Su Pýnarý Ayar Modu Ayar moduna giriniz. Her iki sensörlü tuþu býrakýnýz. Buðulanmayý Önleme Fonksiyonu Buz-/su pýnarýnýn kumanda paneli arkasýndaki ýsýtma ünitesi kumanda panelinin buðulanmasýný önler. Ýsterseniz enerji tasarrufu açýsýndan bu fonksiyonu kapatabilirsiniz. Fabrika çýkýþýnda bu seçenek kapalýdýr. Arkadaki fonun beyaz olmasý için sensörlü tuþuna dokununuz. Bu fonksiyonu açmak için Ayrýca bir kereliðine aydýnlatma sensörlü tuþuna basýnýz ( tuþunu býrakmayýnýz!). Her iki sensörlü tuþun fon rengi sarýya dönüþünceye kadar parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunda býrakýnýz. soðutulmuþ suyun sensörlü tuþuna dokunarak fonun sarýya dönüþtürünüz. 38

39 Buz-/Su Pýnarý Buz Küplerinin Gevþetilmesi Buz küplerinin ve parçalanan buzlarýn birlikte donmamalarý için ve çýkýþý týkamamalarý için düzenli bir mil hareketi ile gevþetilirler. Ses sizi rahatsýz ederse bu fonksiyonu kapatabilirsiniz. Öneri: Bu fonksiyon kapatýldýðýnda buz buz-/su pýnarý çýkýþýna týkayabilir. Tuþ Sesi Eðer her tuþa basýldýðýnda bir tuþ sesi duymak istemiyorsanýz, bunu kapatabilirsiniz. Fabrika çýkýþýnda bu seçenek açýktýr. Bu fonksiyonu kapatmak için Fabrika çýkýþýnda bu seçenek açýktýr. Bu fonksiyonu kapatmak için buz parçalama sensörlü tuþuna dokunarak fonu rengine beyaza dönüþtürünüz. Ayar Modundan Çýkýþ buz küpü sensörlü tuþuna dokunarak fon rengini beyaza dönüþtürünüz. Aydýnlatma sensörlü tuþuna dokununuz veya sensörlü tuþlarýn hiçbirine bir dakika kadar dokunmayýnýz. 39

40 Otomatik Eritme Cihazýn otomatik olarak çözülebilmesi için cihaz "NoFrost"-sistemi ile donatýlmýþtýr. Akan sývý buharlaþtýrýcýya çarpar ve belli zaman aralýklarýnda otomatik olarak eritilir ve buharlaþýr. Otomatik eritme sayesinde derin dondurucu her zaman buzsuzdur. Bu özel sistem sayesinde besinler erimezler. 40

41 Temizlik ve Bakým Elektronik ve aydýnlatmaya su sýzmamasýna dikkat ediniz. Buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna girerek kýsa devreye sebep olabilir. Dolabýn içindeki tip etiketi çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda gerekli olacaktýr! Cihaz yüzeyine zarar vermemek için þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, alkali-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik ürünleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, Çelik temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyi, cam temizleme maddesi, aþýndýrýcý sert süngerler ve fýrçalar, bulaþýk süngerleri, kir siliciler, keskin metal kazýyýcýlar! Temizlikten Önce Þaltere basarak cihazý tamamen kapatýnýz. Þalter sað tarafta kumanda paneli altýndadýr. Fiþini prizden çekiniz veya sigortayý kapatýnýz. Dondurulan malzemeyi cihazdan çýkartýnýz ve serin bir yere yerleþtiriniz. Çýkarýlabilecek tüm parçalarý temizlik için dýþarý alýnýz. Cihazýn Ýçi ve Aksesuarý Temizlik için deterjan ve ýlýk su yeterli olacaktýr. Bütün parçalarý elde yýkayýnýz, bulaþýk makinesine koymayýnýz. Cihazý en az ayda bir defa temizleyiniz. Dolabýn içini ve aksesuarýný duru su ile sildikten sonra bir bezle kurulayýnýz. Kýsa bir süre için dolabýn kapaðýný açýk býrakýnýz. 41

42 Temizlik ve Bakým Aluminyum Çerçeveler Raf kenarlarý ve dolap kapaðýndaki çerçeveler aluminyumdur. Aluminyum canlý bir malzemedir. Bakýþ açýsý, ýþýðýn geliþi ve çevre görünümü etkiler ve cihazýn optiði deðiþir. Aluminyum çizik ve kesiklere karþý hassastýr. Alüminyum çerçeve kirler zamanýnda temizlenmezse renk deðiþtirebilir. Bu nedenle kirleri hemen siliniz. Buz Küpü Kabý Buz küpü kabýný cihazdan dýþarý çýkartýnýz. Buz küpü kabýný boþaltýnýz ve sýcak su ile yýkayýnýz. Buz küpü kabýný ve milini iyice kurulayýnýz, böylece yeni buz küplerinin buraya yapýþýp donmalarý önlenmiþ olacaktýr. Buz küpü kabýný tekrar yerine takmak için: Buz küpü kabýný tam olarak içeri sürünüz. Buz küpü kabýný tam olarak içeri süremezseniz, kabýn içindeki mili biraz çeviriniz. Damlama Kabý Damlama kabý taþan sularýn toplanmasý için kullanýlýr. Damlama kabý dolduðunda buz/su pýnarýnýn kumanda panelindeki sembolü yanýp söner ve buz veya su alma iþlemi durdurulur. Damlama kabýnýn içindeki sensörler kabýn ne zaman boþaltýlmasý gerektiðini ölçer. Koku oluþmasýný önlemek için damlama kabýný hergün temizleyiniz. sembolü yanýp söndüðünde, damlama kabýný ve kafesi çýkartýnýz. Damlama kabýný bir sünger veya bir bezle boþaltýnýz ve temizleyiniz. Damlama kabýný ve kafesini temizleyiniz. Damlama kabýný ve kafesi tekrar yerleþtiriniz. sembolünün fonu tekrar beyaza dönüþür. 42

43 Temizlik ve Bakým Havalandýrma- ve Hava Çekme Delikleri Bunlarý düzenli olarak fýrça ya da elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Toz birikmesi enerji tüketimini arttýrýr. Kapak Lastikleri Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Lastiði düzenli olarak duru su ile siliniz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Temizlikten Sonra Tüm parçalarý dolabýn içine yerleþtiriniz. Cihazýn elektrik baðlantýsýný açýnýz ve cihazý çalýþtýrýnýz. SüperFrost fonksiyonunu devreye alarak derin dondurucunun hýzla soðumasýný saðlayýnýz. Derin dondurucudaki ýsýnýn yeterli soðukluða ulaþmasý sonucunda içindeki yiyeceklerle birlikte derin dondurucu sepetlerini içeri sürünüz. Derin dondurucu içindeki ýsýnýn en az -18 C ye ulaþmasý durumunda SüperFrost-tuþuna basarak SüperFrost fonksiyonunu devreden çýkartýnýz. 43

44 Ne Yapmalý, eðer...? Elektrikli cihazlarýn tamirleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler soðutucuyu kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir. Ne yapmalý, eðer cihaz soðutmuyorsa? Cihazýn açýlýp açýlmadýðýný kontrol ediniz.panelde giriþ tuþunun ýþýðý yanar. Dolabýn fiþinin prize tam olarak takýlýp takýlmadýðýný kontrol ediniz. Evdeki sigorta atmýþ olabilir, soðutucu-/derin dondurucu, evdeki elektrik tesisatý veya baþka bir cihaz bozuk olabiliri. Eðer durum böyle ise yetkili servisi çaðýrýnýz. Isý ayarlarýný kontrol ediniz.... derin dondurucudaki ýsý derecesi çok düþük ise? Isý derecesini biraz yükseltiniz. Gerekirse SüperFrost fonksiyonlarýný kapatýnýz. Dolap kapaðýnýn düzgün kapatýlýp kapatýlmadýðýný kontrol ediniz. Büyük miktarda yiyecek bir defada dondurulmuþ olabilir. Soðutma motoru bu nedenle uzun süre çalýþmak zorunda kalýr ve dolap içindeki ýsý otomatik olarak düþer.... derin dondurucu kapaðý gerektiðinde arka arkaya açýlamýyorsa? Bu bir arýza deðildir. Belirli bir süre sonra kapaðý güç kullanmadan rahatça açabilirsiniz.... soðutma motoru sýk sýk devreye giriyor ve uzun süre çalýþýyorsa? Dolap bazasýndaki ve yukarýda dolap içindeki hava giriþlerinin önü kapatýlmýþ veya tozlanmýþ olabilir. Cihazýn kapaðý çok sýk açýlmýþtýr veya büyük miktarda besin henüz donmaktadýr. Dolap kapaðýnýn düzgün kapatýlýp kapatýlmadýðýný kontrol ediniz.... soðutma motoru devamlý çalýþýyorsa? Enerji tasarrufu açýsýndan soðutma motoru az soðutma ihtiyacýnda düþük devirde çalýþýr. Böylece soðutma motorunun çalýþma süresi uzar.... derin dondurucu ýsý derecesi göstergesi daha yüksek bir dereceye ayarlandýðý halde -18 C gösteriyorsa? Bu bir arýza deðildir. Buz küpü hazýrlama ünitesi açýlmýþsa ve ayný zamanda düþük bir oda sýcaklýðýnda (< +18 C) ýsý derecesi otomatik olarak -18 C'ye döner. Ancak bu þekilde kusursuz bir buz küpü hazýrlama fonksiyonu saðlanabilir. 44

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı