RESMI GAZETENiN YAYıNLARı ÜZERINE. Lütft DURAN İstanbul Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESMI GAZETENiN YAYıNLARı ÜZERINE. Lütft DURAN İstanbul Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi"

Transkript

1 RESMI GAZETENiN YAYıNLARı ÜZERINE Lütft DURAN İstanbul Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Anayasanın başında iki kez demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu yazılı bulunan bir ülkede, hukuk kurallan ile kamu işlemlerinin açıklandığı ve halka duyuruldu~ resmi yayın organının önemi, tartışma ve kuşku götürmez. Ancak, Devletimizin yayın organı olan (T.C. Resmi Gazete) nin bu öneme uygun biçimde ve gereken özenle çıkanldığı, ne yazık ki, söylenemez. Resmi Gazete, 1%1 Anayasanın getirdiği değişiklik ve yenilikleri yansıtacak gelişme doğrultusuna girmek şöyle dursun; kimi noktalarda Birinci Cumhuriyet dönemindeki durumundan da daha geriye gitmiştir, denilebilir. Bunun başlıca nedeni, 1961 seçimleri sonucunda, «İkinci Cumhuriyet» diye yeni bir dönem tanımayan, 27 Mayıs Hareketi parantezi kapandıktan sonra, Cumhuriyetin sürdüğüne inanan Birinci Cumhuriyet dönemi tek partisinin öncülüğünde ve ço~nluğu ile kurulan koalisyon hükumetierinin iktidara gelmiş ve ilk uygulamaları gelenek ve alışkanlıklara göre yapmış bulunması olsa gerektir. Bu yüzden, İkinci Cumhuriyetin ilk yasama döneminde yayın organının tertip ve düzeninde yeni esas ve usuller konulup izlenmeyince; 1965 den bu yana iktidarda tek başına yeni bir parti bulunmasına ve son zamanlarda Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi haline getirilmesine rağmen, Reı: mi Gazete'nin biçiminde herhangi bir dew.şiklik ve yenilik görülmemiş, aksine gerileme kaydedilmiştir..*. Birinci Cumhuriyet döneminde olduğu gibi, bugün de Resmi Gazetenin yayınlanmasını düzenleyen hükümler, 23 Mayıs 1928 tarihli ve 1322 numaralı «Kanunların ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilanı ve mer'iyet tarihi hakkında Kanun»dur. Ancak, önceki Anayasanıız olan 1924 Teşkilatı Esasiye Kaı1UllU «Resmi Gazete» den hiç söz etmediği halde; İkinci Cumhuriyet Anayasası birkaç madesinde Resmi Gazete ile yayın zorunlu~nu koymakla 5

2 (m. 108, 109, 113, 150, 152, Geçici 9, 157), bu organı Anayasa varlığına kavuşturmuştur. Bununla beraber, Resmi Gazete'nİn yayınları ile ilgili olarak 1322 numaralı Kanunda bir değişiklik ve yenilik yapılması bugüne kadar sözkonusu olmamış ve belki de hatıra bil.: gelmemiştir. Oysa, 1322 numaralı Kanunun, olduğu gibi aşağıya aldığımız ı 'inei maddesine göre, Resmi Gazete'de yayınlanması zorunlu olan metinlerin incelcnmesinden anlaşılacağı veçhile; bunlardan bir kısmı yeni Anayasa ve kanunlar ile ortadan kaldırılmış, bir kısmı nitelik ve kapsam de~ştirmiş ve btın~ara yenileri eklenmiş bulunmaktadır. «Aşağıda yazılı mevaddın Resmi Gazete ile neşri mecburidir : A. Kanunlar, devletler mün'akit mukavele ve muahedelerle sair düvcli akitler, inhisan ve mali taahhüdü mutazammm mukavele ve imtiyazlar, kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tescili, tahkikat ve takibatı kanuniye icrası veya teeili idam hükümlerinin infazı gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi Kararları ve Meclis zal:-ıtaları. B. Nizamnameler. C. Tasdiki Aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri. D. Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri Hey'etince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler. E. Şurayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdıkına ve imtiyaz ihtil3.flarına ait ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişan mukarrer:l.ttan Başveka.Ietçe tasdik kılınanlar. F. Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar. G. Nizamnamelerin ahkammı tavzih etmek veya nizamnamelerin tatbikatında' memurine rehber olmak ve kanun ve nizamnamelere mugayir ahkarnı muhtevi bulunmamak üzere bir vekalet tarafından münferiden veya alakadar vekillerce müştereken yahut İcra Vekilleri Heyetince kaleme alınan talimatnameler. H. Kanun ve nizamnamelerde Resmi Gazete ile neşri mecburi olarak irae edilen mevad.» Önce yukarıdaki maddede sayılan ve fakatbugünkü hukuk düzenimizde artık bulunmayan metinleri belirtelim... Teşkilatı Esasiye Kanununun 26'rip maddesinde, Büyük Millet Meclisinin bizzat ifa edeceği vazifeler arasında sayılan, inhisan ve mali taahhüdü mutazammm mukavele ve imtiyazlar, kanunlann tefsiri (yorumu) cezaların tahfif ve tecili, tahkikat ve takib... tı kanuniye icrası veya te'eili, T. C. Anayasasınİn 64'üncü maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasma alınmamış olduğundan; bundan böyle bu konularla ilgili yasama' işlemlerinin yapılması ve dolayısıyle Resmi Gazete'de yayınlanması mumkün Ye sözkonusu değildir. 6

3 Bunun gibi, 1938 tarihli ve 3546 numaralı Devlet Şurası Kanununun 13/B \'~ 19/B maddeleriyle Danıştay'a verilen nizamnamelerin tefsiri yetkisi, yeni anayas:>l düzenin gereği olarak, 24 Aralık 1964 günlü ve 521 sayılı Danıştay Kammunda bu yüksek kuruluşun görevleri arasında sayılmamış bulunduğundan; artık tüzük yorumları kararlarının da alınması ve Resmi Gazetede yayınl::,nma~) düşünülemez. Buna karşılık, 1961 Anayasası, 1322 numaralı Kanununun I'inci maddesinde sayılan metinler arasında bulunmayan, bunlardan birine sokulamıyacak olan ve herhangi bir kanun veya tüzüğün Resmi Gazetede yayınlanmasını emretmediği önemli yeni kamu işlemleri öngörmektedir. Gerçekten Cumhurbaşkanı, Anayasanın 70'inci maddesi gereğince, Cumhuriyet Senatosuna onbeş üye, 14S'inci maddesine göre de, Anayasa Mahkemesine iki üye seçmekte ve fakat bu seçim işlemleri hiçbir resmi yayın organında açıklanrnamaktadır. Kimi yazarlar, Cumhurbaşkanının bu kabil işlemlerinin de, diğer kararları gibi, Anayasanın 98'inci maddesi kapsamında kabul edilerek, Başbakan ile ilgili bakanlarca imtiyazlanması gerektiğini ileri sürmekte iseler de;! bugüne kadar olan dokuz yıllık uygulamalarda, sözkonusu kamu işlemleri Devlet başkanı tarafından doğrudan doğruya yapılmakta ve ancak günlük gazetelerden öğrenilmektedir. Yine Cumhurbaşkanının, tam ve kesin işlem niteliğinde olmamakla beraber, tek başına Anayasanın 93'üncü maddesine dayanarak, kanunları bir daha göruşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermt::si, 149'uncu maddesinden aldığı yetki ile kanunların iptali için Anayasa Mahkemesine başvurması hallerinde aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayınlanmamaktadır. İkinci Cumhuriyet döneminde Cumhurbaşkanları bu yetkilerinden ilkini. fiilen de kullanmışlardır. Nihayet, Anayasanın 83'üncü ve ıos'inci maddeleri ile Cumhurbaşkanına tanınan ve İcrai niteliklerinde şüphe olmayan araverme veya tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırma ve Millet Meclisi seçimlerini yenileme yetkilerini yalnız başına mı, yoksa Bakanlar Kurulu ile birlikte mi kullanabileceği, bu konularda ve her iki ihtimalde alınacak kararların Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmıyacağı meraka değer. Öte yandan, 1322 numaralı Kanunun m. 1/A bendinin sonunda kabul edilen «.. gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi Kararlan» nın Resmi Gazetede yer almakta ise de, bu denetim sırasında hazırlanan türlü ra tedir. Gerçekten, yasama meclislerinin, araştırma ve soruşturma işlemlerinin başlangrcında komisyonların kurulması ile görev sürelerinin uzatılmasına ve sonunda genel kurulların vardığı sonuçlara ait kararlar kısaca Resmi Gazetede yer almakta ise de, bu denetim sırasında hazırlanan türlü raporlar bu yayın organı ile halka ulaştırılmamaktadır. Gerçi komisyon raporları ve genel kurul göriişmeleri Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun veya T.B.M.M. ortak toplantısının resmi Tutanak Dergilerinde yayınlanmakta ve bu dergiler Resmi Gazetenin bir çeşit ekleri sayılmaktadır. Lakin, aşağıdr yasama meclisleri tutanakları konusuna gelindiğinde açıklanacağı üze 1 Mümtaz Soysal, Dinamik Anayasa Anlayışı, Ankara, 1969, s

4 re, bu yoldan yapılan duyurma ve yayma, yönelinen erekten çok uzak kaldıktan başka; 1322 numaralı Kanunun söz konusu hükmüne de uygun değildir. Ayni düşünceler onlar hakkında da ileri sürülebilmekle beraber; T.B.M.M. Dilekçe Karma Komisyonu ve gerektiğinde yasama meclisleri genel kurullarının Anayasanın 62'nci maddesi ile 26 Aralık 1962 tarihli ve 140 numaralı özel Kanuna göre aldıkları ve bir çoğu kamu ile de ilgili olan kararlar, parl[!mento üyelerinin Başbakan ve bakanlara yönelttikleri sözlü ve yazılı sorular ve yetkililerin bunlara verdiği karşılıklar da, ammeyi yakından alaka dar ettiği halde,. Resmi Gazete'de yayınlanmamaktadır. Birinci Cumhuriyet döneminin son yıllarına gelinceye kadar, Sayıştay'ın T.B.M.M.'sine sunduğu ve ilgili komisyonda incelenip karar suretine bağlandıktan sonra Genel Kuruldan geçirilen üç aylık raporlara ilişkin denetim işlemleri Resmi Gazete'de yer almakta iken, 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesinden beri neşredilmez olmuştur. Buna mukabil, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü uygulamaya konduktan sonra, bu yasama meclisi çalışmalarının özeti ile 12 Mayıs 1964 tarihli ve' 468 numaralı Kanun uyarınca kurulan T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunca hazırlanan yılhk raporlar ve ekleri bilançolar ve netice hesapları, yasama meclislerinin onayından geçince, sadece Millet Meclisi Genel Kurulun~n ibra kararı ile bilanço ve netice hesapları, özel hükümler gereğince, Resmi Gazete ile yayınlanmaktadır. 2 Kanımızca, 'yasama meclislerinin başvurduğu denetim yollarından araştınna, soruşturma, sözlü ve yazılı soru ile Dilekçe Karma Komisyonu, Sayıştay Komisyonu ve genel kurulların üç aylık raporlara ilişkin kararları ve hatta bütün dokümanları, konuyu ilgilediren hususlar olduğundan, özel hükümlere hacet kalmadan, 1322 sayılı Kanunun yukarıda anılan md. 1/A bendi gereğince, Resmi Gazetede neşredilmelidir. Her ne kadar bütün bu yasama işlemleri belgeleri ile birlikte, Anayasanın 8Tnci maddesi uyarınca meclisler tarafından çıkarılan Tutanak Dergilerinde yer almakta ise de; bu der gileri herkesin görüp izlemesindeki İmkansızlıktan ve içinden gerekli bil gileri ve belgeleri ayıklayıp çıkarmasındaki ve anlamasındaki güçlükten ve nihayet. tutanakların hatiplerin rötuşundan geçirilerek çok geç yayınlanma sından ötüru, söz konusu karar' ve eklerinin Resmi Gazete ile günü gününe yayınlanmasıile elde edilecek yararları gerçekleştinnesi mümkün değildir. ÖZellikle, yasama meclisleri Tutanak Dergileri, Anayasanın S7'nci maddesi karşısında, 1322 sayılı Kanunun md.l/a bendi sonundaki «Meclis Zabıtalan» metinleri Resmi Gazete dışında kaldığından, artık bu yayın organının eki ni teliğini de kayıbetm,iş bulunduğuna göre, «aınmeyi alakadar eden» parlamento işlemlerinin etkili biçimde ve çabukça Resmi Gazete ile neşri gerekli sayıl. malıdır. 2 Gerçi bu konuda yetkili bir kişi olan Sayın Hilmi Özgen bir yazısında (Kamu İşletmeleri. nin Denetimf,' "Milliyet" Gazetesi, 29 Ocak 1970); Karma Komisyon Raporlarının yüzeyde kaldığı ve fazla birşey ifade etmediği belirtilmektedir. Lakin, halkın vasama meclislerin. deki temsilcilerinin nasıl çalıştıkların! ve nder ortaya koyduklarını ö~l'enmeleri bakımından, bu raporların Resmi Gazetede yayınlanmasında gene de yarar vardır. 8

5 II. Cumhuriyet Anayasası, 6S'nci maddesiyle, milletlerarası andlaşmalann kabulü ve yürürlü~e konulması hususunda, 1924 Teşkilatı Esasiye Ka nunundan farklı bir sistem getirmiştir. Buna göre, milletlerarası andıaşmalar, kuralolarak, T.B.M.M.'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulması üzerine Cumhurbaşkanınca onaylanıp yayınlanmak suretiyle yürürlü~e girer. Anayasanın bu konuda öngördüğü istisnalar da, ya sonradan, ya da önceden yasama meclislerinin bilgi ve iradesi içindeki tali andıaşmalar oldu~dan; gerçekte kuraldan ayrılmış sayılamaz. İşte Milletlerarası andıaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanunlar Resmi Gazetede, andıaşmaların metni ek ıenmeden, sadece yetki veya izin veren kısa hükümleriyle yayınlanmaktadır. Bu bakımdan, daha sonra Cumhurbaşkanının onaylayıp yayınlattı~ı andlaşmanın T.B.M.M.'since görülen ve kabul edilen metne uygun olup olmadığını kestirmek mümkün de~ildir. Onun için onaylamayı uygun bulan kanunlar, mutlaka andıaşmaların metni ile birlikte Resmi Gazetede yayınlanma!ıdır. Bunun gibi, Anayasanın ıotnei maddesi gereğince, Danıştayın incelemesinden geçirilerek Bakanlar Kurulunca çıkarılan tüzüklerin, Başbakanlıktan sevkedilen tasarıları ile bunlar üzerinde Danıştay Genel Kurulunca önerilen düzeltme ve değişikliklerin de yürürlüğe konulan tüzük metinleri ile birlikte veya daha önce Resmi Gazetede yer alması gerekir. Çünkü, Damştayın tüzüklerin oluşmasına katılması ister yetki, ister şekil unsuru olarak kabul edilsin, Bakanlar Kurulu, kendi tasarısını ya aynen, ya da Danıştayın öner diği düzeltme ve değişikliklerle yürürlüğe koyabilir; tasarıya, Danıştayın in celenmesinden geçirilmemiş yeni veya farklı hükümler ekleyip Cumhurbaşkanının imzasına sunamaz. Bunun aksine yapılacak her tüzük veya hükmü, Resmi Gazetede yayınlansa bile, Hukukça sakat olur} Tüzüklerin bu nokta dan Hukuka uygun olup olmadı~ının görülüp anlaşılabilmesi için, tasarılarının ve Danıştaydan çıkan şekillerinin Resmi Gazetede açıklanması şarttır. Anayasanın 140'ncı maddesi, tüzükler gibi, imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinin Danıştayın incelemesinden geçirilmesini öngördüğüne nazaran, bunlara ait Bakanlar Kurulu tasarıları ile Danıştay değiştirgelerinin de, ayni gerekçelerle, Resmi Gazetede yayınlanması lazımdır. Buna karşılık, 1322 numaralı Kanun, Bakanlar Kurulunun memur tayini, derneklerin kamu yararına çalıştığı ve yönetmeliklerin yürürlüğe konması hakkındaki kararlarından başkasının Resmi Gazetede yayınlanmasını zorunlu saymamıştır. Sadece bazı kanun ve tüzükler, önemli ve gerekli görülen Bakanlar Kurulu kararlarının da Resmi Gazete'ye dereini emretmiştir. Bunlar dışında bulunan kararların yayını Başbakanlığın takdirine kalmış tır. Ancak, Başbakanlık bu yetkisini kullanırken, objektif ve genel ölçülere uymak ve bu uygulamalarını sürdürmek durumundadır. Ne yazık ki, Resmi Gazete yayınlarında bu birlik ve süreklilik görülmemektedir. Örneğin, Bakanlar Kurulunun bir kararının aslı neşredilmemiş olduğu halde eki veya 3 Yeni Sayıştay Kanunu'nun, tüzük tasarılarının son olarak bu kurulun mütalila'iıııdan ge çirilmesini öngören ıos'nci maddesinin Anayasaya aykırılı~l sebebiyle iptali için, Danıştay Genel Kurulunca Birinci Başkana dava açma yetkisi yeren 4 Mayıs 1967 tarihli Ye' Esas: 1967/147 Karar: 1967/152 numaralı karara bakınız: Dinçcr Çtrakman \'(.' Necipoglu, Da nıştay Kararları ( ), Ankara, 1969, s

6 değişikliği Resmi Gazetede çıkmakta veya bunun aksi yapılmakta, yani aslı yayınlandığı halde ilave ve tadilatı açıklanmamaktadır. 4 Oysa, 1322 numarah Kanunun md. 1/A bendindeki «amrneyi alakadar eden» kriterinden hareketle, gerek Bakanlar Kurulunun, gerek bakanlıkların ve diğer milli kamu kurumlarının halkı veya bazı zümreleri ilgilendiren bütün kararları Resmi Gazete'de yayınlamahdır. Bunlar arsında yalnız genel ve düzenleyici işlemler değil, kollektif ve hatta bir kısım ferdi kararlar da yer almalıdır. Çünkü, Anayasanın 114'ÜTICü maddesinin koyduğu yeni genel hük ~ne göre, bu gibi işlemlerden dolayı ilgililerce açılacak davalarda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden başlar. Sadece ilgilisine yazı ile bildirilen (teb Hğ edilen) bir yürütme ve idare işlemi, onun hakkında dava süresinin baş ~amasını sağlarsa da, diğer bilinmeyen ilgililer hakkında ancak yayın yolu :le açıklanarak kesinlik kazanabilir. Aksi halde bu işlemler yıllarca sonra dava konusu ve yargı mercilerince iptale mahkum olabilir. :lı ** Şimdi de, Resmi Gazete'de yer almakla beraber, kanımızca gereği gibi yayınlanmayan metinleri ve bunlardaki noksanları ve aksaklıkları gözden geçirelim. Bilindiği gibi, kanunların ve tüzüklerin yayınlanması Cumhurbaşkanının görevleri arasındadır (Anayasa md. 93, 107). Yeni Anayasa'nın, 1924 Teşkilatı Esasiye Kanununun S2'nci maddesindekinden biraz farklı olan, «Tüzükler C\.~mhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayınlanır.)) hükmü, İkinci CU'i:i1huriyet uygulamalarında herhangi bir yenilik ve değişiklik doğurmamış göriinmekte, kanunlar ile tüzüklerin Resmi Gazetede eski usul ve şekiller rl8.iresinde yayınlanmasına devam edilmektedir. Buna göre, yasama meclislerinden çıkan kanunlar, Cumhurbaşkanınca görüldükten sonra, yayınlanmak üzere bir tezkere ile Başbakanlı~ tevdi edilmekte ve orada görevli daire tarafından metnin altına bu tezkerenin tarihi konularak Resmi Gazeteye gönderilmektedir. Tüzükler ise, yürürlük kararı ile birlikte Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek, imzalanmak üzere Cumhıırbaşkanına sunulmakta ve böylece tamam olan metin Resmi Gazeteye der ~~diımektedir. Bu itibarla, kanunların tamam olduğu tarih, Cumhuriyet Senatosunca veya Millet Meclisince kabul edildiği gün sayıldığı halde, tüzük,lerin «çıkış» (ısdar) tarihi Bakanlar Kurulunca görüşülüp yürürlüğe konmasının kararlaştırıldığı gün mü, yoksa daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından imza edildiği gün müdür? Bunu kestirmek mümkün değildir. Oysa Cumhurbaşkanının kanunları yayınlanması konusunda, Anayasa ve bütçe kanunları, Anayasanın 92'nci maddesinin son fıkrası hükmünce seçim ve siyasi partiler kanunlarının özel usullerle kabul edilmesi ve kanunların T.B.M.M.'ne geri gönderhmesi ha1lerini değişik şekilde ifade eden formül 4 Örneğin, Bakanlar Kurulunun Yabancı Sermayeyi teşvikle ilgili 26/ tarihli ve 6/5840 sayılı karan Resmi Gazete'de va:-:ınlanmamış olduğu halde; bunu değiştiren 24/2/1968 tarihli ve 6/9628 sayılı kararı Resmi Gazetenin 20 :viart 1968 gün Ye savılı nüshasında çıkmıştır. 10

7 lerin bulunması ve bunun metinlerin sonunda Resm'! Gazetede yer alması her bakımdan uygun olur. Bu formül kabul ve tatbik'olununca, Cumhurbaşkanının tüzükleri imza etmesi ve yayınlaması işlemlerinin şekli de, Anayasanın yukarıya geçirilen yeni hükmüne uygun olarak tespit edilir ve Resmi Gazete'ye aynen konur. Bütün bu şekil unsurlarının, aslında Cumhurbaşkanının kanunlar ve tüıükler üzerindeki görev ve yetkilerinin gerçek nitelik ve sınırlannın kesinlikle belirtilmesine bağlı olduğunda şüphe yoktur. Ancak, Demokratik Hukuk Devletinde, Anayasa düzeninin esası ile uygulama şeklinin uyarlığını ve tut::rlığım sar;lamak da bir zarurettir. Kanunların hazırlık çalışmalan, yasama meclisleri Tutanak Dergilerinde Y2yınlanarak yorum ve uygulamaya ışık tutmakta ise de; tüzük ve yönetme. likleri aydınlatacak herhangi bir belge bunlarla birlikte veya ayrı olarak ortaya konmamaktadır. Belki de bu genel düzenleyici işlemler için, kanunlarda olduğu gibi, birer gerekçe yazılması bile tatbikatımızda söz konusu değilcl}r. Oysa, özellikle kanunların emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılan tü züklcr ile kanunlann uygulanmasını sağlamak için düzenlenen yönetmelikkrin ve giderek sayılan artan yetki kanunlarına dayanılarak alınan kararla rın, kısa da olsa, gerekçeye bağlanmasında ve bunların da Resmi Gazetede neşrcdilmesinde büyük yarar vardır. Çünkü bu tür genel düzenleyici işlem ler, çoğu zaman, kanunlarda bulunmayan yeni ve önemli hükümler koymuş cbbilir. Tüzükleri yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu kararı tarih ve Cumhurbaşkanından en yeni kurulan bakanlığın bakanına kadar bütün yürütme organı elemanlarının imzalarını taşıdığı halde, yönetmeliklerin altında ne kabul tarihi ne de bunları çıkaran yetkili kişinin veya kişilerin imzası yeralmaktadır; sadece baş tarafına kamu makam veya tüzelkişisinin adının konmesiyle yetinilmektedir. Bir hukuki işlemin yapıldığı, yayınlandığı ve yürürlüğe girdiği tarihler ayn ayrı olabileceği gibi, çoğu zaman öyle olmak ge rekir ve bu farklı tarihlerin değişik etki ve sonuçları vardır. Hukuki işlemlerin en önemli unsuru olan yetki ise, makam veya kurum adları ile değil, ki şilerin imzaları ile belirir. Bu itibarla, yönetmeliklerin imzalandığı gün ile bunların iradeleri ile oluşturan kişilerin imzalannın mutlaka Resmi Gazetede çıkan metinlerinde de bulunması gerekir.s Böylece birçok hukuki sorunun ortaya çıkması önlenmiş ve çıkanların da çözümlenmesi kolaylaştırılmış olur. Gerek Bakanlar Kurulu ve bakanlıkların, gerek diğer kamu makam ve klnull1şbnmn karar, tebliğ, genelge, ~;rkmer ve başka adlar ile çıkardıkları «amıneyi alakadar eden» genel düzenleyici işlemleri, kanımızca, Anayasamıza ve kamu hukukuna göre, yönetmelikten başka birşeyolmadığından; yukarıda gerekçe, tarih ve imza konularında açıklanan düşünce ve öneriler, bunlar için de tamamen geçerlidir. Birinci Cumhuriyet döneminde Resmi Gazete'de yayınlanan kanunlann ve hatta nizamnamelerin altına, metinlerinde sözü edilen veya bunlarla il 5 Belediye MeclisIeri vcya ünivcrsite senatolan gihi iiveleri çok olan kurullanlan çıkan viinetmelikler için, başkanlık divanında bulunanların, toplanlıya katılanların sa~;ısıııı Ye oylama soiluçlarını açıklayan imzaları ile yetinilebilir. 11

8 gili göriilen bütün önceki kanun, tüzük ve kararların başlık, tarih ve numaraları ile Düstur ve Resmi Gazete'de bulundukları yerlerin bir listesi ve kanunların Düstur'a alınan metinlerinin sonuna, ayrıca, T.B.M.M.'nde geçirdiği inceleme ve görüşme safhalarına ait çalışmaların Tutanak Dergisindeki yerleri işaret ve ilave edilirdi. Araştırma ve incelemelerde büyük kolaylıklar ve yararlar sağlayan bu ekler, 1950 yıllarında kısmen ihmal edilmeğe başlanmış, İkinci Cumhuriyet Döneminde, bazı istisnalar dışında, Resmi Gazete ve Düstura hemen hiç konmaz olmuştu. Meşrutiyet devrinden intikal eden bu faydalı ve gerekli ilavelere, adı geçen resmi yayınlarda yeniden yer verilmesi ve aksatılmadan devam olunması temenni edilir. Resmi Gazete'de yayınlanmakta olan özel ve bireysel işlemlere gelince, bunlar için belli bir veya birkaç şekil ve muhteva kabul ve tatbik edilmektedir. Bu konuda Bakanlar Kurulu ve her Bakanlık, çeşitli işlemleri türlü biçimlerde kaleme almakta ve fakat bu uygulamayı olduğu gibi sürdürmeyip, zaman zaman değiştirmektedir. Örneğin kararnameler ve müşterek kararlar, yapılan işlemi bazen bünyeleri içinde taşımakta, bazen ekli bir belgede ifade etmektedir. Bu eklerin Resmi Gazete'de ayni gün veya hiç yayınlanmadığı da 0lmaktadır. 6 Özel ve bireysel işlerin çoğu, Cumhurbaşkanının onayından geçen «memuriyet kararnameleri» olmakla beraber, diğer bir kısmı yabancı sermaye, petrol, maden, çeşitli mal ve kıymetlerin fiyat, bedel ve ücretleri gibi çok önemli konulara da ilişkin bulunduğundan, bunların biçim ve içeriğinin birliğe ve açıklığa kavuşturulması gereklidir. Yüksek mahkemeler (Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi), Yüksek Seçim Kurulu ile Sayıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi' nin Resmi Gazete'de yayınlanan kararlarında da, neşir ve takdim yönlerinden yeknesaklık ve süreklilik yoktur. Bunlardan bir kısmı özetli, diğerleri özetsiz; kimi belli bir düzen içerisinde, kimi de gelişigüzel neşredilmekte ve bu yayın biçimlerinin hiç birinde devamlılık görülmemektedir. Gerçi bu başkalık ve değişiklikler, yargı organlarının kendilerine özgü «style», üsluplarından ileri gelmektedir; lakin, kararların yayımı ve sunuluşu bakımından en az bir şekil birliğinin sağlanması için Resmi Gazete idaresi tarafından çaba harcanması mümkün ve lazımdır. Nihayet, Resmi Gazete'de yayınlanmış olan metinlerin şu veya bu sebep ve suretle hatalarla çıkması halinde, bunların düzeltilmesi için uygulanan usul ve doğrularının neşri şekli, üzerinde durulması gereken önemli bir sorundur. Gerçekten mevzuatımızda bu konuyu düzenleyen bir kural yoktur ve tatbikat teamüllere göre yürütülmektedir. 7 Şöyle ki, T.B.M.M.'nce kabul edilen kanun metinlerindeki yazılış hataları, Genel Katİpliğin tezkeresi üzerine, bunlarda göriilen dizgi ve baskı yanlışlıkları ise, Başbakanlığın ilgili daireleri tarafından düzeltilerek doğru şekilleri Resmi Gazetede yayınlanmaktadır. Fakat bu ayırıma her zaman uyulmamakta ve yanlışlann niteliği ile «düzeltme» nin kimin tarafından yapıldığı kestirilememektedir. 6 Konusu genel ve dü'ıenleyici nitelikte olmakla beraber, eki yc\vınlanmamış bir k"rarzt iirnek: Sa~lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 9/9/1969 gün Ye 7608 sayılı kararı. Resmi Gazete 17 Eylül T. Feyzioğlu, Kanunlarm Anayasaya Uygl1l1lU~UllUn Kazai Murakabesi, Ankarıı. ıqı::l. S Ye özellikle s. 44 deki (39) numaralı not, 12

9 Bu yohardan :yapılan düzeltmeierin, hukukça sağlamlığı ve geçerliği so )'unu bir Y,::l11a, Resmi Gazetede yayınlanış biçimleri ve yerleri de çok söz götürür. Çünkü yapılan düzeltmelerin doğru kaynakları belirtilmediği gibi, bunları gerekli gören kişi veya kişilerin imzalarını da taşımamaktadır. Bu uygulama tarzı, yalnız kanunlar için değil, tüzük, yönetmelik ve diğer me tinler hakkında da aynen izlenmekte ve düzeltmeler, genellikle, bu hukuki işlemlerin daha önce dereedilmiş olduğu Resmi Gazete kısmında yer almayıp, «ilanıar»a geçilmeden, farkedilmesi çok güç küçük başlıklar altında yayınlanmaktadır. Böylesine bir düzeltme usul ve şeklinin, Hukukun gerek esası, gerek tatbikatı yönünden ne derece sakıncalı ve zararlı olabileceği ortadadır. Bu nedenle, Resmi Gazete'deki «düzeltme» işlerinin tezeiden bir dü zene sokulması kaçınılmaz bir zorunluktur. * ** Türkiye Cumhuriyetinin yayın organı «Resmi Gazete»nin tertip, tanzim ve çıkış şekillerine gelince, bunlar üzerine de söylenmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Resmi Gazeteye konulan metinlerin sırasında, esas itibarıyle, normlar hiyerarşisine, yani hukuki işlemlerin üstünlük derecesine uyulduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, elde yayınlanacak bir kanun varsa, önce bunun metni, hazırlanan sayının başına «Kanun» veya «Kanunlar» adı altında konmakta; sonra, yine varsa, yasama meclislerinin çeşitli kararları, bunun arkasından, varsa, Anayasa Mahkemesi kararları, daha sonra Bakanlar Kurulu kararları ile bakanlıkların müşterek kararları Resmi Gazeteye dereedilmektedir. Ancak Cumhurbaşkanının ve Başbakanın, bir bakan veya bakan vekili tayinine ait T.B.M.M.'ne sununlan tezkereleri mevcut ise, bunlar, yukarıdaki sırayı bozacak şekilde, araya ve öne geçirilmektedir. Resmi Gazetenin genel tertip sırasında, Yüksek Mahkemelerin ve Yüksek Seçim Kurulunun kararları, müşterek kararlardan sonra yer almakta, genel düzenleyici işlemlerden tüzükler, Bakanlar Kurulu Kararları arasında, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler ise bu başlıklar altında ayrı ayrı bölümlerde yayınlanmaktadır. Bununla beraber, mahalli idarelerden belediyelerin yönetmelikleri, «İlanlar» kısmında neşredilmektedir. Resmi Gazetenin «İlanlar» kısmında, daha ziyade kamu kuruluşlarının alım, satım, yaptırma ve kiralama işleri ile mahkeme işlemlerine ait duyurular çıkmakta, fakat bazan Yargıtay ve Danıştay dairelerinin görevlerini belirten Başkanlar Kurulu kararları, Yüksek Hakimler Kurulunca tanzim edilen hakimlerin kıdem ve terfi tabloları, Adalet Bakanlığından gelen savcıların kıdem ve terfi tabloları, Petrol Dairesinin Petrol Kanununa ilişkin tebliğleri ve buna benzer hukuki işlemler de bulunmaktadır. Böylece ilk bakışta, Resmi Gazete'deki metinlerin sırasında, hukuki işlemlerin daha çok fonksiyonel hiyerarşisinin gözetilmekte olduğu kanısı uyanmasına rağmen, gerçekte ne maddi, ne de organik derecelendirmeye riayet edilmekte, tam anlamı ile bir kargaşa hüküm sürmektedir. Bu durum, fihristi yılda bir çıkan Resmi Gazetenin kullanılmasını ve yararlı olmasını güçleştirdiği gibi; Türk Hukukunda geçerli ve doğru olan normlar hiyerarşisi konusunda şüphe ve tereddütler yaratmaktadır. Bu itibarla, Resmi Ga 13

10 ıetede yayınlanan veya yayınlanacak metinleri, belli bir sistematiğe göre sıralamak değil, guruplara ayırmak ve bu tertibe, değişik yeni bir unsur çıkmadıkça, titizlikle uymak zorunluğu vardır. Bir kere, hukuki işlemler ile ilanları birbirinden tam ve kesin olarak ayırmak gerekir. Bu konuda mali mülahazalar bir kenara atılmalı ve her ne pahasına olursa olsun, işlemler ile ilanlar bir araya getirilmemelidir. Hukuki işlemlerin maddi ve fonksiyonel ayırımı, bilim ve öğretim bakımından daha doğru ve çekici olmakla beraber, organik ayırım, uygulama ve pratik yönünden, daha elverişli ve isabetli bir araçtır. ODun için, Resmi Gazetenin hukuki işlemler kısmı, Anayasamızın kabul ettiği dört tür kamu kuruluşuna paralelolarak, dört bölüme ayrılmalı ve bunlar sırasıyle «yasama», «yürütme», «idare» ve «yargı» başlıklarını taşımalıdır. s Bu sıralamada, kuruluşların Devlet içindeki mevkileri, güçleri ve önemleri, yani karşılıklı üstünlükleri değil, sadece 1961 T. C. Anayasası sistematiğindeki yerleri gözönüne alınmıştır. Her bölüm içerisinde, işlemlerin maddi ve fonksiyonel ayınmına göre, bir alt sıralama yapılabilir. Mesela «yasama» bölümüne önce kanunlar, sonra parlamento kararları konulabilir. Fakat Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık tezkereleri dercedilemez. Bunlar ve Cumhurbaşkanının tek başına veya bakanlar kurulu ile birlikte aldığı kararlar, tüzüklere ilişkin olsa da, «yürütme» bölümünde yer almalıdır. Bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerinin her türlü işlemleri «idare» bölümüne ginnelidir. Bunlardan yönetmelik, tebliğ, genelge, sirküler gibi genel düzenleyici işlem,ler başa geçirilip, özel ve bireysel kararlar sona bırakılabilir. Bizce, Bakanlar Kurulu yeni An=:yasa rejiminde yönetmelik çıkarmağa yetkili olmadığı için, yönetmeliklerin konulacağı bölüm bakımından bir sorun ve güçlük söz konusu değildir. Nihayet, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere, sırasıyla, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayın bütün kararları «yargı» bölümünde yayınlanmalıdır. Bu arada Yüksek Hakimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun görev, yetki ve işlemleri idari nitelikte olduğundan, kararlarının «idare» bölümünde yer alması daha uygundur. Resmi Gazetenin kullanışlı ve yararlı bir yayın organı haline gelmesi için, metinlerin yukarıda açıklanan tertip içerisinde yayınlanması yeterli olmayıp, en geç üç ayda bir ayrıntılı bir fihristin de muntazaman çıkarılması ve yıl sonunda bunların tek fasikülde kaynaştırılıp birleştirilmesi de şarttır. Bu suretle, Resmi Gazete'nin çıkış zamanına ve şekillerine intikal etmiş oluyoruz. Bilindiği gibi, bu gazete pazar ve resmi tatil günleri dışında, hergün Ankarada Başbakanlık tarafından yaymlanmaktadır. Resmi Gazetenin boyutları belli ise de, sayfa adedi yayına hazır metinlerin sayısına ve uzunluğuna göre değişmektedir. Kimi günler dört sayfalık tek yapraklı olarak, kimi sayıları da (örneğin bütçe kanunları, kalkınma planı ve yıllık programlar için) çok formalı tomar halinde çıkmaktadır. Ancak bazan uzun bir metin iki ve üç sayıda tefrika şeklinde neşredilmektedir. Resmi Gazete günde 8 Bununla barebr, önerilen sıralama, hukuk normlarının oluşum ve uygulam;] sürecine kronolojik bakımdan uygundur. 14

11 bir baskıda tek nüsha olarak çıktığı halde, acele yayınlanması istenen veya gereken metinler için, bazen bir günde ayni numarayı taşıyan «mükerrer» sz:yılar yayınlamaktadır. Buna mukabil, Yüksek Mahkemelerin büyük yer tutmayan içtihadı birleştirme kararları, genellikle, uzun gecikmelerle Resmi Gazeteye alınmaktadır. Resmi Gazetenin çıkış şekil ve zamanında meydana gelen bu aksaklıkların, çözümlenmesi güç karmaşık hukuki sorunların doğ masına sebep olması mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti yayın organında çıkan metinlerde dizgi ve baskı ha taları nispeten az ve seyrek görülmekte ise de, belki de kağıdının iyi cinsten olmaması ve sütunların geniş tutulması yüzünden, yazıların rahatlıkla ve zevkle okunabildiği söylenemez. Ayrıca, Resmi Gazete'nin çeşitli başlıklarında ve metinlerinde kullanılan hurufatın ayni türden ve iyi biçimden olmaması da, görünüşüne ve yararlanılmasına kötü etkiler yapmaktadır. Bu itibarla Başbakanlık Basımevinin daha modern tesis, malzeme ve cihazlarla donatılarak, dizgi ve baskıda mükemmeliyet ve süratin sağlanması gerekir. Hatta, kanunların ve diğer kural işlemlerin yayınlandığı gün bütün yurttayürürlüğe girmelerini öngören hükümlerin gerçeğe ve hukuka uygun olabilmesi için, Resmi Gazetenin, günlük siyasi gazeteler gibi, ülkenin değişik bölgelerinde, birkaç büyük kentinde (örneğin Ankaradan başka, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Erzurumda) ayni zamanda basılıp neşredilmesi düşünülmelidir. Böyle bir teşebbüs, büyük masrafları ve geniş bir teşkilatı gerektir{rse de, resmi ilanlar, Resmi Gazete'nin tekeline alınmak suretiyle bu ihtiyaç karşılanabileceği gibi, bu konudaki anomali de ortadan kalkmış olur. Ayrıca, kurulacak modern basımevlerinde, istenirse, yasama meclisleri tutanaklarının günü gününe ve gerçekten olduğu gibi (harfiyen) yayınlanması sağlanabildikten başka, Düstur ciltleri de, kısa aralıklarla çıkacak fasikül ler halinde, toplantı yılının sonu beklenmeden, 'süratle neşredilip, ilgililerin yararlanmasına sunulabilir. Bütün bu yenilik ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi için 1322 numaralı Kanun konusunun yeniden düzenlenmesi gerekeceği tabiidir. Bu vesile ile, kanun ve tüzüklerin yürürlüğe girme, geçerli olma ve uygulanma sorunlarının da daha doğru ve gerçekçi çözümlere bağlanmak fırsatı çıkmış bulunur. Demokratik ve sosyal bir hukuk devletinde, hukuk eşitliğini ve güvenliğini de sağlayacak olan hukukun şekli kaynağının açığa çıktığı yayın organınm yeniden düzenlenmesi için yapılacak böyle bir girişim, kaça malolursa olsun, gerçekleştirilmeğe değer sanırım. 15

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Yrd.Doç.Dr. A. Erkan KARAMAN Kanunların Özellikleri Yasama organının yaptığı düzenlemelerin biçimsel anlamda kanun olabilmesi için, yazılı bir metin içinde, genel ve soyut nitelikte

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

RESMI GAZETEDE YAYıMLANACAK YÖNETMELIKLER VE RESMI GAZETE YAYıNLARı ÜZERINE

RESMI GAZETEDE YAYıMLANACAK YÖNETMELIKLER VE RESMI GAZETE YAYıNLARı ÜZERINE RESMI GAZETEDE YAYıMLANACAK YÖNETMELIKLER VE RESMI GAZETE YAYıNLARı ÜZERINE Turgut TAN* YONETMELİKLERİN RESMİ GAZETE'DE YAYıMı.1982 Anayasası (m. 124) yönetmelikler konusunu düzenlerken, 1961 Ana yasası'ndan

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ Erkan KARAARSLAN Kamu Hukuku Uzmanı PERSONEL MEVZUATINDA GENELGE I. GENEL OLARAK İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ İdarenin düzenleyici işlemleri yürütme organı tarafından ortaya konulan işlemlerdir. Yürütme

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI Türk Psikologlar Derneği Vekili Av. Mehmet Ferit aka Bu metinde sırasıyla 21.7.2016 tarihinde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR

J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR MESLEK HUKUKU Hukuk deyimi, h a k l a r anlamındadır; Devletçe yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür. Meslek hukuku ; bu çerçevede, ilgili tarafların hak, görev ve yükümlülüklerinin

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler

5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler 5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler Türk hukukunun yazılı kaynaklarından beşincisi eski adı nizamname olan tüzüklerdir. Kanunun tanımının

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

idare tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir.

idare tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir. T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU EsasNo : 2011/927 Karar No : 2014/2198 Özeti: Bilgi seviyesini ölçmeye yönelik soruların da sorulduğu sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulacak

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 20.09.2016/113-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı