Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri"

Transkript

1 Ret - Vit 2003; 11 : Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri Murat KÖKSAL 1 ÖZET: Geleneksel ilaç tedavi yollarý (oral, intravenöz, topikal vb.) kan-retina bariyeri gibi fizyolojik ve anatomik koruyucu mekanizmalar nedeniyle arka segment hastalýklarýnýn tedavisinde yeterli terapötik konsantrasyonu saðlayamazlar. Ýdeal ilaç tedavisinde, ilacýn hedef dokuya doðrudan, istenen süre ve konsantrasyonda etki etmesi istenir. Bu amaçla son 20 yýldýr çeþitli lipozomlar, biyobozunur polimerler, parçalanmayan hýz kontrollü ilaç salým sistemleri geliþtirilmiþtir. Lipozomlar çok sayýda dezavantajlarý nedeniyle, sýnýrlý klinik çalýþmalardan öteye gidememiþtir. Parçalanmayan hýz kontrollü salým sistemlerinin en önemli dezavantajý cerrahiye ve geniþ insizyonlara gerek duyulmasýdýr. Biyobozunur polimerler ise kolayca implante edilebilmeleri, geri alýmlarýna gerek duyulmamasý ve mükemmel biyouyum özellikleri nedeniyle ön plana çýkmaktadýrlar. Yakýn gelecekte arka segment hastalýklarýnýn tedavisi için çeþitli yavaþ salým sistemleri ile karþýlaþmamýz kuvvetle olasýdýr. Anahtar Kelimeler: Göz içi implant, ilaç salým sistemleri, lipozom, biyobozunur polimer. INTRAVITREAL SUSTAINED DRUG DELIVERY SYSTEMS: SUMMARY: Traditional treatment routes (oral, intravenous, topical etc) can't obtain sufficient theraupeutic concentrations for the treatment of posterior segment diseases of the eye due to anatomic and physiologic protective mechanisms such as blood-retina barrier. In the ideal drug treatment, the drug is demanded to effect the target tissue directly and at the desired time and concentration. For this purpose, liposomes, biodegradable polymers and nondegradable implants have been developed in the last 20 years. Liposomes didn't proceed farther than limited clinical studies due to a great deal of disadvantages. The most important disadvantage of nondegradable implants is the need for surgery and wide incisions. Biodegradable polymers produce the best results due to properties like ease of implantation, no need to remove and excellent bioavailability. It is most likely that various sustained drug delivery systems for the treatment of posterior segment diseases of the eye in the near future. Key Words: Intravitreal implant, drug delivery systems, liposome, biodegradable polymer. Ret - Vit 2003; 11 : Yrd. Doç. Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý AD

2 84 Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri Santral sinir sisteminin adeta bir uzantýsý niteliðinde olan gözün arka segmenti, retina pigment epitelindeki sýký yapýþýklýklar, iç ve dýþ kan retina bariyeri gibi bazý fizyolojik ve anatomik koruyucu mekanizmalar ile özel bir bölme niteliði kazanmýþtýr1. Bu koruyucu mekanizmalar enteral ve parenteral yol gibi geleneksel yollarla verilen ilaçlarýn sistemik dolaþým ile arka segmente geçmesini engellemektedir. Gözün ön segmentini oluþturan tabakalar ise; çeþitli solüsyonlar, jeller, suspansiyonlar ve pomadlar þeklinde uygulanan topikal ilaçlarýn arka segmente difüzyonunu önler. Ýdeal bir ilaç tedavisinde, ilacýn doðrudan hedef dokuya istenen süre ve konsantrasyonda etki etmesi istenirken diðer sistemler üzerine olan yan etkilerinin minimum olmasý amaçlanýr2. Gözün arka segment hastalýklarýnýn tedavisinde gerek topikal gerekse sistemik verilen ilaçlarýn etkili olabilmesi için yüksek dozlarda verilmesi gereklidir. Ýlaçlar yüksek konsantrasyonda verilmelerine raðmen arka segmentde istenilen etkin konsantrasyon çoðunlukla saðlanamadýðý gibi sistemik yan etkileri artmakta, toksik düzeylere ulaþmaktadýr. Özellikle terapötik indeksi dar olan ilaçlar toksik etkileri nedeniyle hiç kullanýlamamaktadýr. Topikal ilaçlarýn önemli bir kýsmý gözyaþý ile karýþýp dýþarý akmakta, yüksek dozlarda irritasyon ve benzeri problemler olmaktadýr. Bu özel fizyolojik ve anatomik bariyerler nedeniyle hedef bölgede (arka segment) denetimli ilaç salýmý yapabilen sistemlerin geliþtirilmesi amaçlanmýþtýr. Ýlk kez 1940'lý yýllarýn sonlarýnda ön segmente atropin uygulamasý için fornikse yerleþtirilen jelatin kaplý depo ilaç salým sistemleri uygulanmýþtýr. Daha sonralarý çeþitli antiglokomatöz ilaçlar için benzer salým sistemleri kullanýlmýþtýr3. Ancak bu sistemler sýnýrlý farmakokinetik özellikleri nedeniyle istenen baþarýya ulaþmamýþtýr4. Daha sonralarý sýrasýyla lipozomlar, siklodekstrinler, kendi kendine parçalanamayan hýz kontrollü difüzyon sistemleri (etilvinil asetat/polivinil alkol araçlarý) ve parçalanabilen, vücut ile uyumlu, hýz kontrollü polimer ilaç salým sistemleri (polilaktik asit, poliglikolik asit, polilaktid-glikolik asit kopolimerleri vd.) geliþtirilmiþtir. Lipozomlar Lipozomlar son 25 yýldýr yoðun bir þekilde kontrollü ilaç salým sistemleri olarak kullanýlmýþlardýr5-15. Ardýþýk sýralanmýþ çift lipid tabakalarýndan (multilaminar lipozomlar) veya en dýþta tekli lipid tabakasý ile çevrelenmiþ çok sayýda tek tabakalý veziküllerden (multiveziküler lipozomlar) meydana gelmiþtir6-8,15,16. Lipozomlar biyolojik olarak uyumlu, parçalanabilen, toksik ve immunojenik olmayan yapýlardýr. Ýçeriklerindeki kolesterol arttýkça stabiliteleri artar ama biyobozunurluðu zarar görür5-7,14,15,17. Lipozomla kaplanmýþ ilaçlarýn intravitreal uygulanmasý ile ilacýn retinal toksisitesinin azaldýðý, biyoyararlanýmýnýn arttýðý çeþitli çalýþmalarda gösterilmiþtir 9-14,18,19. Lipozomlarýn etkili tedavi saðlamasý için hedef doku ile arasýnda yakýn mesafe olmasý gereklidir. Ancak forme vitreus içinde kolayca daðýlmazlar14. Viral retinitlerin tedavisi için tavþan vitreusuna enjekte edilen lipozom baðlý gansiklovir ve trifluridinin, direk intravitreal enjeksiyonlara göre etkin konsantrasyon süresini toksik etki olmaksýzýn uzattýðý gözlenmiþtir18. Taþkýntuna ve ark.20 tip 1 Herpes Simplex virüs retiniti için asiklovirin bir lipid prodrogunun lipozomal formunun tavþan vitreusunda 21 gün boyunca

3 Ret - Vit 2003; 11 : saptandýðýný ve optik ortamýn 4. günde þeffaflaþtýðýný bildirmiþlerdir. Lipozom baðlý Amphoterisin B'nin intravitreal uygulanmasý ile ilacýn azalmýþ toksisitesi ve Candida endoftalmisindeki etkinliði hayvan çalýþmalarýnda gösterilmiþtir14,19. Ýntravitreal enjekte edilen serbest klindamisin vitreustan 3 saat içinde uzaklaþtýrýlýrken, lipozomla kaplý klindamisin 48 saat sonra bile vitreusta terapötik konsantrasyonlarda tespit edilmektedir12. Lipozom baðlý gentamisinin intravitreal enjeksiyonu ile terapötik konsantrasyon seviyesinin 192 saate kadar uzadýðý bildirilmiþtir11. Proliferatif vitreoretinopati (PVR)'nin önlenmesi için lipozom baðlý 5-FU ile yapýlan çalýþmalarda olumlu sonuçlarýn yanýsýra olumsuz sonuçlar da bildirilmiþtir Lipozomlar intravitreal ilaç salým sistemleri arasýnda kýsa raf ömürleri, yüksek maliyetleri, hatalara açýk üretimleri, kötü stabiliteleri, sterilizasyon problemleri, vitreusta 3 haftaya kadar uzayan bulanýklýk yapmasý ve görmeyi bozmasý nedeniyle oftalmolojide sýnýrlý klinik çalýþmalar haricinde deneysel araþtýrmalardan öteye gidememiþtir5,16,24,25. Biyobozunur Olmayan Ýmplantlar Hýz kontrollü salým sistemleri bir ilacýn belirli bir zaman peryodunda önceden tayin edilmiþ oranda salýnmasýný temin eder. Bu sistemde merkezde rezervuar görevi gören ilaç ve etrafýnda biyobozunur olmayan polimer membranlar bulunur. Salým mekanizmasý difüzyon, kimyasal reaksiyon veya sývý aktivasyon yollarýndan biri ile olabilir5. Salým hýzý etken maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, oluþturulan sistemin dizayný ve ph gibi çevresel faktörler ile yakýndan ilgilidir3,5,7,8. Günümüzde 2 biyobozunur olmayan oftalmik salým sistemi ticari olarak sunulmuþtur. Glokom tedavisinde konjonktival fornikse yerleþtirilen pilokarpin salan Ocusert ve intravitreal gansiklovir salýmý yapan Vitrasert adýndaki pars plana implantlarýdýr. Her iki implantta rezervuar tipte olup, etkin madde diffüzyon ile salýnmaktadýr26,27. Smith ve ark.27 etilvinil asetat-polivinil alkol ile kaplanmýþ intravitreal gansiklovir implantý ile (Vitrasert) tavþan vitreusunda 80 gün boyunca sitomegalovirus (CMV) çoðalmasýný %50 inhibe etmeyi baþaracak gansiklovir konsantrasyonuna ulaþmýþlardýr. Sonborn ve ark.28 CMV retinitisli 13 gözde faz 1 çalýþmasý sonrasýnda, bütün gözlerde iyileþme saðlamýþtýr. Gözlerin 6'sýnýn histopatolojik incelemesinde herhangi bir anormal hücre infiltrasyonu gözlememiþtir. Vitreus hemorajisi, astigmatizma ve implantýn suprakoroidal yerleþtirilmesi bildirilen komplikasyonlardýr. Diðer bir faz 1 çalýþmasýnda Anond ve ark.29 tedavi edilen gözlerin %90'nýnda CMV retinitinin sýnýrlandýðýný, ancak gansiklovir desteði ortadan kalktýðýnda gözlerin 1/3'ünde retinitisin aktive olduðunu gözlemiþlerdir. Komplikasyonlar arasýnda ciddi vitreus hemorajisi, postop endoftalmi ve retina dekolmaný bildirmiþlerdir. Bu gözlerin histopatolojik incelemelerinde retinal toksisite izlenmemiþtir30. Gansiklovir implant çalýþma grubu CMV retinitisli AIDS hastalarýnda intravitreal gansiklovir implantlarýný, intravenöz gansiklovir tedavisi ile karþýlaþtýrdýklarýnda, retinitis progresyonunun 3 kat daha az olduðunu gözlemiþtir31. Biyobozunur olmayan implantlar ile proliferatif vitreoretinopatinin (PVR) önlenmesi için 5-FU ve deksametazon, deneysel uveit modellerinde siklosporin kullanýmý ile çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr Biyobozunur olmayan implantlarýn baþlýca dezavantajý, yerleþtirilmeleri ve daha sonra

4 86 Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri çýkartýlmalarý için cerrahiye ve geniþ insizyonlara ihtiyaç duymasýdýr. Bu cerrahi iþlemlerin çeþitli komplikasyonlara davetiye çýkartmasý aþikardýr. Sýk görülen komplikasyonlar vitreus hemorajisi, endoftalmi, retina dekolmaný ve implantýn yer deðiþtirmesidir. Bu implantlar çeþitli komplikasyonlara raðmen baþta CMV retinitisi olmak üzere ciddi kronik arka segment hastalýklarýnýn tedavisinde yararlýdýr. Biyobozunur Ýmplantlar Biyobozunur olmayan implantlarýn geri alým gerekliliði, vücut ile uyumlu ve kendi kendine parçalanan implantlarý geliþtirmiþtir. Baþlýca kullanýlan biyouyumlu sentetik polimerler; poliamid, poliaminoasit, polianhidrit, poliester, poliuretan, poliortoester, poliakrilamidlerdir5, Bunlarýn arasýnda uzun zamandýr sütür materyali olarak kullanýlan polilaktik asit (PLA), poliglikolik asit (PGA) ve poli laktik-glikolik asit (PLGA) kopolimerleri mükemmel bir biyouyum ve biyoboyuzunur özellik gösterirler37, Bu ürünler zaman içinde bozularak toksik olmayan laktik asit ve glikolik asite hidrolize olarak metabolize olurlar ve vücuttan atýlýrlar. Ýlacýn kimyasal özellikleri, implantýn ilaç yükü, polimerin moleküler aðýrlýðý, polidispersite katsayýsý, laktik asit/glikolik asit oraný salým hýzýný etkileyen baþlýca faktörlerdir37-39,45,47. PVR, CMV retiniti, fungal endoftalmi ve uveit gibi çeþitli vitreoretinal hastalýklar için biyobozunur implantlar geliþtirilmiþtir Morita ve ark. biyobozunur implantlardan ilaç salýmý üzerine vitreusun etkisini incelemiþlerdir. Vitrektomize ve nonvitrektomize gözlerde deksametazon içeren PLA implantlarýný karþýlaþtýrmýþ ve vitrektomize gözlerde deksametazonun 2.5 kat daha hýzlý salgýlandýðýný gözlemiþlerdir52. Rubsamen ve ark. PVR'nin önlenmesi için fluourasil içeren sütürsüz implantlar hazýrlamýþlardýr. Bu implantlar 20G sklerotomiden kolaylýkla yerleþtirilebilmekte ve 21 gün boyunca terapötik düzeyde fluourasil salýmý yapabilmektedir. Tedavi grubunda %11 proliferatif retinopati gözlenirken kontrol grubunda % 89 proliferatif retinopati ve traksiyonel retina dekolmaný geliþmiþtir54. Bir baþka çalýþmada %1 doxorubicin içeren PLGA skleral plak implantlarý ile tavþan vitreusunda 4 haftadan daha uzun bir süre yeterli terapötik konsantrasyon saðlanmýþtýr. Bu süre içinde retinada elektroretinografik ve histopatolojik toksisite gözlenmemiþtir51. Zhou ve ark.49 PVR'nin önlenmesi için 5-FU, triamsinolon ve doku plazminojen aktivatörü içeren 3 silindir segmentten oluþan çoklu ilaç salým implantý geliþtirmiþtir. Bu çoklu ilaç salým sisteminin PVR'nin deðiþik mekanizmalarýna daha iyi etki edeceði iddia edilmiþtir. Benzer þekilde 5- FU/Triamsinolon içeren yavaþ salým implantý ile tedavi edilen tavþanlarýn %40'ýnda PVR geliþirken kontrol grubunda %90 olarak gerçekleþmiþtir57. Fungal endoftalmiler içinde skleral plak þeklinde sütürsüz PLGA implantý yapýlmýþtýr. %30 flukonazol yüklü implantlar tavþan vitreusunda 3 hafta boyunca candida albicans için %99 inhibisyon saðlayacak konsantrasyonda ilaç salýmý gerçekleþtirmiþtir53. Kunou ve ark.58 PLA ve PLGA implantlarý ile gansiklovirin salým profilini incelemiþtir. Invitro ortamda yapýlan çalýþmalarda 3 kademeli bir salým sistemi gözlemiþtir; (1) polimer matriksteki su kanallarýndan ve polimerin yüzeyindeki ilacýn serbestleþmesi ile oluþan birincil hýzlý salým dönemi (2) polimerin þiþmesi ve diffuzyonu sonucunda oluþan yavaþ salým dönemi (3)polimer matriksin

5 Ret - Vit 2003; 11 : tamamen ayrýlmasý ve daðýlmasý ile ortaya çýkan ikincil ani ve hýzlý salým dönemi. Polimerin moleküler aðýrlýðý ve laktik asit oraný azaldýkça salým hýzýnýn arttýðý izlenmiþtir. Yine implantýn içerdiði gansiklovir oraný arttýkça polimer matriksin yüzeyindeki su kanalcýklarýndan birincil ani ve hýzlý salýmýn arttýðý gözlenmiþtir58. Kunou gansiklovir salým profilini iyileþtirmek için yaptýðý bir baþka çalýþmasýnda yüksek (molekül aðýrlýðý: ve ) ve düþük (molekül aðýrlýðý:5.000) molekül aðýrlýklý PLA karýþýmlarýndan yapýlmýþ gansiklovir implantlarýnýn salým profillerini incelemiþtir. %80 yüksek molekül aðýrlýklý PLA ve %20 düþük molekül aðýrlýklý PLA karýþýmýnýn, ikinci ani, hýzlý salýmý önlediði, psödozero-order kinetiðine uygun salým yaptýðýný gözlemiþ ve bunun GCV implantlarý için ideal salým sistemi olduðunu bildirmiþtir50. Kronik üveitlerin tedavisinde çoðu kez sistemik steroidler veya immunosupresif tedavi gerekmektedir. Ancak bu ilaçlarýn sistemik uygulanan yüksek dozlarýna raðmen arka segmente istenilen konsantrasyonlarda geçememeleri ve sistemik yan etkileri çeþitli kontrollü salým sistemlerin oluþturulmasýný gündeme getirmiþtir. Deneysel bir üveit modelinde PVA ile kaplý siklosporin içeren intravitreal araç incelenmiþtir. Oküler inflamasyon siklosporin implantý yerleþtirilen gözlerde boþ implant yerleþtirilen kontrol gözlere göre klinik, histopatolojik ve elektrofizyolojik olarak belirgin þekilde baskýlanmýþtýr. Terapötik siklosporin seviyesi 6.5 ay boyunca vitreusta tespit edilmiþtir56. Biyobozunur Mikrosferler Sývý ortamlarda serbestçe dolaþan ilaç yüklü küçük polimerik partiküllere mikrosfer denir. Bu partiküller kontrollü salým için hazýrlanmýþ, enjekte edilebilen biyobozunur ve biyouyumlu polimerlerden hazýrlanýrlar37,44,59. Ýdeal olarak 125 mikrondan daha küçük olanlar enjeksiyon için güvenle kullanýlýrken, intravitreal kullanýmda 50 mikrondan küçük olanlar tercih edilir59. Çaplarý 1 mikrondan küçük olan sferlere ise nanosfer adý verilir. Eger bu partiküllerin etrafý polimerik membrandan oluþan bir kapsülle çevrelenirse, büyüklüðüne göre mikrokapsül veya nanokapsül adýný alýr. Polilaktik Asit (PLA) ve PLGA kopolimerlerinin vücutla mükemmel bir biyouyum ve biyobozunurluk göstermesi onlarý popüler kýlmýþtýr. Yavaþ ilaç salým sistemi olarak hazýrlanan PLA, PLGA kopolime mikrosferleri solvent buharlaþtýrma, faz ayrýþtýrma veya püskürtme (sprey drying) metodlarýndan biriyle hazýrlanabilir37. En çok kullanýlan metod, ilk kez Beck tarafýndan tarif edilen solvent buharlaþtýrma yöntemidir60. PLA ve PLGA kopolimerleri laktik asit ve glikolik aside dönüþerek krebs siklüsüne girerler, CO 2 ve suya dönüþerek vücuttan atýlýrlar. Bu materyaller mikrosfer olarak subkonjonktival ve intravitreal enjeksiyonlar þeklinde yaygýn olarak kullanýlmýþlardýr59, Mikrosferlerden ilaç salým hýzý polimerin molekül aðýrlýðý, laktik asit oraný, etkin ilacýn miktarýna, mikrosferin büyüklüðüne baðlýdýr39,47,59,66,67. PGA çok kolay hidrolize olduðu için polimer matriksin yapýsýndaki oraný arttýkça, etkin maddenin salým hýzý da artar39. Khoobehi ve ark62 flöresein yüklenmiþ PLA ve PLGA mikrosferlerinin intravitreal salým profillerini incelemiþtir. Serbest olarak intravitreal enjekte edilen flöresein 2 günde vitreustan uzaklaþýrken, PLA veya PLGA mikrosferleri ile kaplandýklarýnda 16. güne kadar vitreusta tespit edilmiþlerdir. PLA mikrosferleri ile hazýrlanmýþ olan flöresein,

6 88 Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri PLGA mikrosferlþeri ile hazýrlanmýþ olanlara göre vitreustan daha geç uzaklaþmýþlardýr. Mikrosferler vitreusa enjekte edildikten sonra, etraflarýnda hafif bir enflamasyon gözlenmiþ ve günde kaybolmuþtur. Histolojik olarak retinal veya koroidal bir hasar gözlenmemiþir. Moritera ve ark.59 proliferatif vitreoretinopati için 5FU içeren mikrosferler hazýrlamýþtýr. PLA mikrosferlerinin PLGA mikrosferlerine göre daha yavaþ salým yaptýðý, birincil hýzlý salýmýn daha az olduðu, daha küçük molekül aðýrlýklý polimerlerin daha hýzlý salým yaptýðýný saptamýþtýr. PLA matriksinde 5-FU gibi lipofilik ilaçlarýn daha homojen daðýldýðýný ve bu ilaçlarýn daha yavaþ salýndýðýný iddia etmiþtir. Bu çalýþma ve benzer diðer çalýþmalarda 5-FU içeren PLA, PLGA mikrosferleri PVR geliþme riskini azaltabilirler59,68,69. PVR oluþumunu azaltmak için kullanýlan diðer bir ajan adriamisindir. Tavþanlarda serbest adriamisin enjeksiyonu ile 10 mikrogram adriamisin içeren mikrosferler karþýlaþtýrýlmýþ ve retina dekolmaný geliþimi %50'den %10'a düþürülmüþtür70. Giordano ve ark.63 retinoik asit-plga mikrosferlerinin intravitreal salým kinetiði ve deneysel PVR modeli üzerindeki etkisini incelemiþlerdir. Mikrosferlerden birincil hýzlý salým etkisi olmaksýzýn 40 gün boyunca eþit bir salým gözlemiþlerdir. Bu etki muhtemelen ilacýn hidrofobik özelliði ile iliþkilidir63. Retinoik asit yüklü mikrosfer enjekte edilen gözlerin %36'sýnda traksiyonel retina dekolmaný geliþirken boþ mikrosfer enjekte edilen gözlerin tamamýnda traksiyonel retina dekolmaný geliþmiþtir. Bu gözlerin histopatolojik deðerlendirmelerinde mikrosferler etrafýnda hafif, lokalize bir yabancý cisim reaksiyonu gözlenmiþtir. Gansiklovir oldukça hidrofilik yapýdadýr. Bu sebeple mikrosfer olarak hazýrlandýklarýnda çok hýzlý birincil salýným yaparlar. Bunun için gansiklovir, fluorosilicone ile yeni bir emulsiyon tekniði kullanýlarak hafifçe hidrofobik hale getirilmiþtir. Bu hidrofobik gansiklovir mikrosferleri ile iyi bir intravitreal salým profili elde edilmiþ ve CMV retinitisli tavþan gözlerinde progresyon kontrol altýna alýnmýþtýr65. Mikrosferlerin yeni bir uygulama alaný, RPE gibi hedef hücreler tarafýndan direk fagositozudur PLA mikrosferlerin yüzeyi jelatin ile kaplanarak retina pigment epitel hücreleri tarafýndan fagositoz için duyarlý hale getirilmiþlerdir73. Belki de, bu sayede ileride retina pigment epitel hücrelerinin fonksiyonlarýný ve davranýþlarýný deðiþtirmek mümkün olacaktýr. Sonuç: Biyolojik polimer teknolojisindeki geliþmeler göz hastalýklarýnýn tedavisinde farmakolojik ajanlarýn kullanýmýný daha çok gündeme getirecektir. Yavaþ salýmlý ilaç sistemleri bu ajanlarýn uygulanmasýnda hem biyoyararlanýmý artýracak hemde hedef dokuya etki ederek istenmeyen yan etkileri en aza indirecektir. Biyobozunur yavaþ salým sistemlerinin diðer sistemlere üstünlüðü açýktýr. Son 2 dekadda yoðun çalýþmalar yapýlmakla beraber sadece 3 ürün; Ocusert25, Vitrasert26, Surodex74 piyasaya sunulabilmiþtir. Bu ürünlerden sadece CMV retinitinin tedavisi için tasarlanan yavaþ salýnýmlý GCV implantý (Vitrasert) arka segment için planlanmýþtýr. Yavaþ ilaç salýmlý polimerik implant ve mikrosferlerin sterilizasyon, saklama ve fabrikasyon üretilmesi için standardizasyon problemleri halen devam etmektedir. Her ne kadar PLA ve PLGA kopolimerleri esas ilaç taþýyýcý sistemler

7 Ret - Vit 2003; 11 : gibi gözükse de, ideal oftalmik ilaç salým sistemine ulaþmak için polianhidrit, poliortoester, polikaprolakton gibi yeni biyouyumlu polimerler araþtýrýlmaktadýr. Çalýþmalarýn büyük çoðunluðu hayvan modellerinde yapýlmýþtýr. Ýnsanlar üzerinde klinik çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Bu sistemlerin etkinliði ve güvenilirliðini göstermek için yoðun klinik çalýþmalara gereksinim vardýr. Oftalmoloji pratiðinde cerrahi iþlemlere gerek kalmaksýzýn uygulanan mikrosfer ve nanosfer enjeksiyonlarý ile yakýn bir gelecekte karþýlaþmamýz kuvvetle olasýdýr. KAYNAKLAR: 1- Cohen AI:The retina. In hart WM:Adler's physiology of the eye. Mosby Year Book, St Louis, 1992; P: Kayaalp SO:Rasyonel tedavi yönünden týbbi farmakoloji. Toraman ve ulucan matbaasý, Ankara, 1987; cilt 1, P: Shell JW: Ophthalmic drug delivery systems. Surv Ophthalmol 1984; 29: Shell JW, Baker RW: Diffusional systems for controlled release of drugs to the eye. Ann Ophthalmol 1974; 6: Langer R:New methods of drug delivery. Science 1990; 249: Gregoriadis G, Florence AT: Liposomes in drug delivery. Clinical, Diagnostic and Ophthalmic potential. Drugs 1993; 45: Allen TM: Liposomes. Opportunities in drug delivery. Drugs, 1997; 54(Suppl 4): Bourlais CL, Acar L, Zia H et al: Ophthalmic drug delivery systems-recent advences Progress in Retinal and Eye Research 1998; 17: Alghadyan AA, Peyman GA, Khoobehi et al: Liposome-bound cyclosporine:retinal toxicity after intravitreal injection. Int Ophthalmol 1988; 12: Liu KR, Peyman GA, She SC et al:reduced toxicity of intravitreally injected liposome encapsulated cytarabine. Ophthalmic Surg 1989; 20: Fishman PH, Peyman GA, Lesar T: Intravitreal liposome-encapsulated gentamicin in a rabbit model:prolonged therapeutic drug levels. Invest Ophthalmol Vis Sci 1986; 27: Fiscella R, Peyman GA, Fishman PH:Duration of therapeutic levels of intravitreally injected liposome encapsulated clindamycin in the rabbit. Can J Ophthalmol 1987; 22: Zeng S, Hu C, Wei H et al:intravitreal pharmocokinetics of liposome-encapsulated amikacin in a rabbit model. Ophthalmology 1993; 100: Liu KR, Peyman GA, Khoobehi B:Efficacy of liposome-bound Amphotericin B for the treatment of experimental fungal endophthalmitis in rabbits. Invest Ophthalmol Vis Sci 1989; 30: Niesman MR:The use of liposomes as drug carriers in ophthalmology. Drug Carr Syst 1992; 9: Metrikin DC, Anand R. Intravitreal drug administration with depot devices. Current Opinion in Ophthalmology 1994; 5;III: Gregoriadis G:The carrier potential of liposomes in biology and medicine. N Engl J Med 1976; 295: Peyman GA, Shulman JA, Khoobehi B et al:toxicity and clearence of a combination of liposomeencapsulated ganciclovir and trifluridine. Retina 1989; 9: Tremblay C, Barza M, Szoka F et al: Reduced toxicity of liposome-associated amphotericin B injected intravitreally in rabbits. Invest Ophthalmol Vis Sci 1985; 26: Taþkýntuna I, Banker AS, Flores-Aguilar M et al:evaluation of a novel lipid prodrug for intraocular drug delivery: Effect of acyclovir diphosphate dimyristoylglycerol in a rabbit model with herpes simplex virus-1 retinitis. Retina 1997; 17: Joondeph BC, Khoobehi B, Peyman GA et al: Liposome encapsulated 5-fluorouracil in the treatment of proliferative vitreoretinopathy. Ophthalmic Surg 1988; 19: Heath TD, Lopez NG, Lewis GP et al:antiproliferative and anticontractile effects of liposome-encapsulated fluorouratate. Invest Ophthalmol Vis Sci 1987; 28: Assil KK, Hartzer M, Weinreb RN et al:liposome supression of proliferative vitreoretinopathy: Rabbit model using antimetabolite-encapsulated liposomes. Invest Ophthalmol Vis Sci 1991; 32: Kronberg B, Dahlman A, Carlfors J et al: Preparation and evaluation of sterically stabilized liposomes:colloidal stability, serum stability, macrophage uptake and toxicity. J Pharmacol Sci 1990; 79: Stern WH, Heath TD, Lewis GP et al: Clearance and localization of intravitreal liposomes in the aphakic

8 90 Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri vitrectomized eye. Invest Ophthalmol Vis Sci 1987;28: Quigley HA, Pollack IP, Harbin TS: Pilocarpine ocuserts:long-term clinical trials and selected pharmacodynamics. Arch Ophthalmol 1975; 93: Smith TJ, Pearson PA, Blandford DL et al: Intravitreal sustained-release ganciclovir. Arch Ophthalmol 1992; 110: Sanborn GE, Anand R, Torti RE et al: Sustainedrelease ganciclovir therapy for treatment of cytomegalovirus retinitis. Arch Ophthalmol 1992; 110: Anand R, Nightingale SD, Fish RH et al: Control of cytomegalovirus retinitis using sustained release of intraocular ganciclovir. Arch Ophthalmol 1993; 111: Anand R, Font RL, Fish RH, et al: Pathology of cytomegalovirus retinitis treated with sustained release intravitreal ganciclovir. Ophthalmology 1993; 100: Musch DC, Daniel FM, Gordon JF et al: Ganciclovir Implant Study Group. Treatment of cytomegalovirus retinitis with a sustained-release ganciclovir implant. N Eng J Med 1997; 337: Amrien-Noll J, Brown P, Ashton PA et al:sustained intravitreal delivery of 5-FU (Abstract). Invest Ophthalmol Vis Sci 1991; 32: Baker CW, Hainsworth DP, Conklin JD et al:in vitro and in vivo evaluation of intravitreal sustained release dexamethasone devices (abstract). Invest Ophthalmol Vis Sci 1993; 34: Pearson PA, Jaffe GJ, Martin DF et al:sustained delivery and clearance of intraocular cyclosporine. Invest Ophthalmol Vis Sci 1993; 34: Enyedi LB, Pearson PA, Ashton P et al:an intravitreal device providing sustained release of cyclosporine and dexamethasone. Curr Eye Res 1996; 15(5): Berger AS, Cheng CK, Pearson PA et al: Intravitreal sustained release corticosteroid-5-fluorouracil conjugate in the treatment of experimental proliferative vitreoretinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci 1996; 37(11): Jain RA: The manufacturing techniques of various drug loaded biodegradable poly(lactide -coglycolide) (PLGA) devices. Biomaterials 2000; 21:23: Jalil R, Nixon JR:Biodegradable poly(lactic acid) and poly (lactide-co-glycolide) microcapsules: problems associated with preparative techniques and release properties. J microencapsulation 1990; 7: Kimura H, Ogura Y: Biodegradable polymers for ocular drug delivery. Ophthalmologica 2001; 215: Einmahl S, Behar-Cohen F, Tabatabay C et al: A viscous bioerodible poly(ortho ester) as a new biomaterial for intraocular application. J Biomed Mater Res, 2000; 50: Peyman GA, Yang D, Khoobehi B et al:in vitro evaluation of polymeric matrix and porous biodegradable reservoir devices for slow-release drug derivery. Ophthalmic Surg Lasers 1996; 27: Einmahl S, Zignani M, Varesio E et al:concomitant and controlled release of dexamethasone and 5- fluouracil from poly(ortho ester). Int J Pharm 1999; 185: Jampel HD, Leong KW, Dunkelburger GR et al:glaucoma filtration surgery in monkeys using 5- fluorouridine in polyanhydride disks. Arch Ophthalmol 1990; 108: Yi-Yan Yang, Tai-Shung Chung, Ngee Ping Ng: Morphology, drug distribution, and in vitro release profiles of biodegradable polymeric microspheres containing protein fabricated by double-emulsion solvent extraction/evaporation method. Biomaterials 2001; 22:3: Visscher GE, Robison RL, Maulding HV et al:biodegradation of and tissue reaction to 50:50 poly(dl-lactide-co-glycolide) microcapsules. J Biomed Mater Res 1985; 19: Kulkarni RK, Pani KC, Neuman C et al:polylactic acid for surgical implant. Arch Surg 1966; 93: Tabata Y, Ikada Y: Macrophage phagocytosis of biodegradable microspheres composed of L-Lactic acid/glycolic acid homo and copolymers. J Biomed Mater Res 1988; 22: Yasukawa T, Kimura H, Kunou N et al:biodegradable scleral implant for intravitreal controlled release of ganciclovir. Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol 2000; 238: Zhou T, Lewis H, Foster RE: Development of a multipl-drug delivery implant for intraocular management of proliferative vitreoretinopathy. J Control Rel 1998; 55: Kunou N, Ogura Y, Yasukawa T et al:long-term sustained release of ganciclovir from biodegradable scleral implant for the treatment of cytomegalovirus retinitis. J Cont Rel 2000; 68: Hashizoe M, Ogura Y, Kimura H et al: Scleral plug of biodegradable polymers for controlled drug release in the vitreous. Arch Ophthalmol. 1994; 112: Morita Y, Ohtori A, Kimura M et al:intravitreous delivery of dexamethasone sodium m-

9 Ret - Vit 2003; 11 : sulfobenzoate from poly(dl-lactic acid) implants. Biol Pharm Bull 1998; 21: Miyamoto H, Ogura Y, Hashizoe M et al: Biodegradable scleral implant for intravitreal controlled release of fluconazol. Curr Eye Res 1997; 16: Rubsamen PE, Davis PA, Hernandez E et al: Prevention of experimental proliferative vitreoretinopathy with a biodegradable intravitreal implant for the sustained release of fluorouracil. Arch Ophthalmol 1994; 112: Hashizoe M, Ogura Y, Takanashi T et al: Biodegradable polymeric device for sustained intravitreal release of ganciclovir in rabbits. Curr Eye Res 1997; 16: Jaffe GJ, Yang CS, Wang XC et al:intravitreal sustained release cyclosporine in the treatment of experimental uveitis. Ophthalmology 1998; 105: Yang CS, Khawly JA, Hainsworth DP et al:an intravitreal sustained-release triamcinolone and 5- fluorouracil codrug in the treatment of experimental proliferative vitreoretinopathy. Arch Ophthalmol 1998; 116: Kunou N, Ogura Y, Hashizoe M et al:controlled intraocular delivery of ganciclovir with use of biodegradable implants in rabbits. J Controlled Release 1995; 37: Moritera T, Ogura Y, Honda Y et al: Microspheres of of biodegradable polymer as a drug-delivery system in the vitreous. Invest Ophthalmol Vis Sci 1991; 32: Beck LR, Cowsar DR, Lewis DH et al:new longacting injectable microcapsule contraseptive system. Am J Obstet Gynecol 1979; 135: Kimura H, Ogura Y, Moritera T et al:injectable microspheres with controlled drug release for glaucoma filtering surgery. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 33: Khoobehi B, Stradtmann MO, Peyman GA et al: Clearance of sodium fluorescein ýncorporated into microspheres from the vitreous after intravitreal injection. Ophthal. Surg. 1991; 32: Giordano GG, Refojo M, Arroyo MH: Sustained delivery of retinoic acid from microspheres of of biodegradable polymer in PVR. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1993; 34: Giordano GG, Chevez-Barrios P, Refojo MF et al:biodegradation and tissue reaction to intravitreous biodegradable poly(d.l-lactic-coglycolic)acid microspheres. Curr Eye Res 1995; 14: Veloso AA, Zhu Q, Herrero-Vanrell R et al:ganciclovir-loaded polymer microspheres in rabbit eyes inoculated with human cytomegalovirus. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997; 38: Li SM, McCarthy S:Further investigations on the hydrolytic degradation of poly(dl-lactide). Biomaterials 1999; 20: Tracy MA, Ward KL, Firouzabadian L et al:factors affecting the degradation rate of poly(lactic-coglycolide) microspheres in vivo and in vitro. Biomaterials 1999; 20: Peyman GA, Conway M, Khoobehi B et al:cleavage of microsphere-entrapped %-FU and cytosine arabinoside from the vitreous of primates. Int Ophthalmol 1992; 16: Rubsamen PE, Davis P, Hernandez et al:prevention of experimental PVR with intravitreal sustained release of 5-FU.(Abstract) Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 33: Moritera T, Ogura Y, Yoshimura N et al: Biodegradable microspheres containing adriamycin in the treatment of proliferative vitreoretinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 33: Kimura H, Ogura Y, MoriteraT et al:in vitro phagocytosis of polylactide microspheres by retinal pigment epitelial cells and intracellular drug release. Curr Eye Res 1994; 13: Moritera T, Ogura Y, Yoshimura N et al: Feasibility of drug targeting to the retinal pigment epithelium with biodegradable microspheres. Curr Eye Res 1994; 13: Moritera T, Ogura Y, Kimura H et al:drug targeting to the retinal pigment epitheli um with biodegradable polymer microspheres in rabbits. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 22: Chang DF, Garcia IH, Hunkeler JD et al: Phase II results of an intraocular steroid delivery system for cataract surgery. Ophthalmology 1999; 106:

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Doç. Dr. Ümit Türsen* *Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Yüzdeki yaþlanma lentigolar, dispigmentasyon, senil purpura, kýrýþýklýklar,

Detaylı

KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER

KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER Yrd. Doç. Dr. Kaðan GÖKÇE* MSc. Dt. Emre ÖZEL** THE RECENT DEVELOPMENTS IN COMPOSITE RESTORATIONS ÖZET Restorasyonlarýn klinik performansýný arttýrabilmek için

Detaylı

Silikon Yaðý. Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93. Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2

Silikon Yaðý. Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93. Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2 Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93 Silikon Yaðý Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2 Silikon yaðý (polidimetilsiloksan) ilk olarak 1962'de Cibis ve ark.nýn çalýþmalarýyla vitreoretinal cerrahiye girmiþtir. 1972-1973

Detaylı

42 DERLEME Ýmmunsupresif Ýlaçlarýn Etki Mekanizmalarý Effect Mechanism Of Immunosupressive Drugs Arþ.Gör.Dr. Tülay Kýlýçaslan AYNA Arþ.Gör. Hayriye Þentürk ÇÝFTÇÝ 2 Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR Prof.Dr.

Detaylı

Kontrast madde nefropatisi

Kontrast madde nefropatisi 62 DERLEME Kontrast madde nefropatisi Gürkan Acar*, Selahaddin Akçay*, Süleyman Murat Aslan*, Mert Köroðlu**, Orhan Oyar** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Þevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji

Detaylı

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Ret - Vit 2003; 11 : 61-66 61 Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Mahmut ÖZTÜRK 1, Semra HOCA 1, Atilla HACIBEKÝROÐLU 1, Adem ÖZEL 2 ÖZET Amaç: Katarakt

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu

Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu OTOSKOP 2001; 2:57-62 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu Op.Dr. Sinan KOCATÜRK Op.Dr. Sumru YARDIMCI Op.Dr.

Detaylı

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Levent Çelebi*, Ali Biçimoðlu* Femur cisim kýrýklarý, pediatrik ortopedi hasta grubunda en sýk görülen travmatik yaralanmalar arasýndadýr. Yurtdýþýnda

Detaylı

MÝKROSIZINTI ARAÞTIRMA TEKNÝKLERÝ VE MÝKROSIZINTIYI ETKÝLEYEN FAKTÖRLER. Arþ. Gör. Sibel KARADAÐ

MÝKROSIZINTI ARAÞTIRMA TEKNÝKLERÝ VE MÝKROSIZINTIYI ETKÝLEYEN FAKTÖRLER. Arþ. Gör. Sibel KARADAÐ MÝKROSIZINTI ARAÞTIRMA TEKNÝKLERÝ VE MÝKROSIZINTIYI ETKÝLEYEN FAKTÖRLER Arþ. Gör. Sibel MICROLEAKAGE EVALUATION TECHNIQUES AND FACTORS EFFECTING MICROLEAKAGE ÖZET Diþhekimliðinde mikrosýzýntý, birçok faktöre

Detaylı

Retinal Protezler. Retinal Prosthesis. Dilek GÜVEN 1, James D. WEILAND 2, Mark S. HUMAYUN 3

Retinal Protezler. Retinal Prosthesis. Dilek GÜVEN 1, James D. WEILAND 2, Mark S. HUMAYUN 3 Retinal Protezler Retinal Prosthesis Dilek GÜVEN 1, James D. WEILAND 2, Mark S. HUMAYUN 3 ÖZ Görsel protezler, korteks, optik sinir, epiretinal veya subretinal yerleşimli olabilirler, görme yolunun çeşitli

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

Kozmetik Ürünlere Baðlý Ýstenmeyen Etkiler

Kozmetik Ürünlere Baðlý Ýstenmeyen Etkiler Kozmetik Ürünlere Baðlý Ýstenmeyen Etkiler Uzm. Dr. Yeþim Kaymak*, Doç. Dr. Figen Týrnaksýz** * Gazi Üniversitesi Mediko Sosyal Saðlýk Merkezi ** Gazi Üniversitesi Eczcacýlýk Fakültesi, Farmasötik Teknoloji

Detaylı

AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE

AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE KOROZYON DERNEÐÝNDEN ÖNEMLÝ BÝR ADIM: SEVÝYE 1-2 KATODÝK KORUMA EÐÝTÝM KURSU Türkiye'nin elektrik enerji gereksiniminin yaklaþýk üçte biri, halen fosil yakýt kullanan enerji üretim tesislerinden karþýlanmaktadýr.

Detaylı

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya* Varus dizlerde proksimal tibial osteotomi uygulamalarý, 60'lý yýllarda Coventry tarafýndan 1 popülarize edilen kapalý kama osteotomisi

Detaylı

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Ortodontik yüz maskesi

Ortodontik yüz maskesi 38 DERLEME Ortodontik yüz maskesi A.Onur Atilla, M.Özgür Sayýn S.D.Ü Diþ Hekimliði Fakültesi Ortodonti AD,Isparta Özet Sýnýf III bireylerde erken tedavi çoðunlukla endikedir çünkü tedavi edilemeden býrakýldýðý

Detaylı

Odu Tıp Derg (2014) 1: e6-e13

Odu Tıp Derg (2014) 1: e6-e13 ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e6-e13 ODÜ Tıp T Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Odu Tıp Derg (2014) 1: e6-e13 Research Article Odu J Med (2014)

Detaylı

The Relationship Between Diabetic Retinopathy and Systemic Factors. Diyabetik Retinopati ile Sistemik Faktörler Arasındaki ilişki

The Relationship Between Diabetic Retinopathy and Systemic Factors. Diyabetik Retinopati ile Sistemik Faktörler Arasındaki ilişki The Relationship Between Diabetic Retinopathy and Systemic Factors Diyabetik Retinopati ile Sistemik Faktörler Arasındaki ilişki Diyabetik Retinopati ve Sistemik Faktörler / Diabetic Retinopathy and Systemic

Detaylı

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Sibel Örsel Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Depresyondaki patoloji bir duygulaným, yani mevcut duygusal

Detaylı

Hekim ve ilaç þirketleri arasýndaki etkileþimler

Hekim ve ilaç þirketleri arasýndaki etkileþimler Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 273-283 Derleme Hekim ve ilaç þirketleri arasýndaki etkileþimler Canan Aðalar 1, Fatih Aðalar 2, Ýskender Sayek 3 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði DERLEME Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði Psychological Effects of Exposure to Pepper Gas on Individual and Community Mental Health: The Example of Gezi Protests

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University Araştırma Makalesi / Research Article 12(2), 99-107, 2015 Tavşanlarda Bazı Antiglokomatöz

Detaylı

Kemik Doku Mühendisliği

Kemik Doku Mühendisliği ARŞİV 2010; 19: 206 Kemik Doku Mühendisliği Uzm. Dr. Pınar YILGÖR HURİ* Prof. Dr. Nesrin HASIRCI** Prof.Dr. Vasıf HASIRCI*** Giriş Organ ve dokuların hastalara nakledilmek üzere laboratuvar koşullarında

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı