Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri"

Transkript

1 Ret - Vit 2003; 11 : Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri Murat KÖKSAL 1 ÖZET: Geleneksel ilaç tedavi yollarý (oral, intravenöz, topikal vb.) kan-retina bariyeri gibi fizyolojik ve anatomik koruyucu mekanizmalar nedeniyle arka segment hastalýklarýnýn tedavisinde yeterli terapötik konsantrasyonu saðlayamazlar. Ýdeal ilaç tedavisinde, ilacýn hedef dokuya doðrudan, istenen süre ve konsantrasyonda etki etmesi istenir. Bu amaçla son 20 yýldýr çeþitli lipozomlar, biyobozunur polimerler, parçalanmayan hýz kontrollü ilaç salým sistemleri geliþtirilmiþtir. Lipozomlar çok sayýda dezavantajlarý nedeniyle, sýnýrlý klinik çalýþmalardan öteye gidememiþtir. Parçalanmayan hýz kontrollü salým sistemlerinin en önemli dezavantajý cerrahiye ve geniþ insizyonlara gerek duyulmasýdýr. Biyobozunur polimerler ise kolayca implante edilebilmeleri, geri alýmlarýna gerek duyulmamasý ve mükemmel biyouyum özellikleri nedeniyle ön plana çýkmaktadýrlar. Yakýn gelecekte arka segment hastalýklarýnýn tedavisi için çeþitli yavaþ salým sistemleri ile karþýlaþmamýz kuvvetle olasýdýr. Anahtar Kelimeler: Göz içi implant, ilaç salým sistemleri, lipozom, biyobozunur polimer. INTRAVITREAL SUSTAINED DRUG DELIVERY SYSTEMS: SUMMARY: Traditional treatment routes (oral, intravenous, topical etc) can't obtain sufficient theraupeutic concentrations for the treatment of posterior segment diseases of the eye due to anatomic and physiologic protective mechanisms such as blood-retina barrier. In the ideal drug treatment, the drug is demanded to effect the target tissue directly and at the desired time and concentration. For this purpose, liposomes, biodegradable polymers and nondegradable implants have been developed in the last 20 years. Liposomes didn't proceed farther than limited clinical studies due to a great deal of disadvantages. The most important disadvantage of nondegradable implants is the need for surgery and wide incisions. Biodegradable polymers produce the best results due to properties like ease of implantation, no need to remove and excellent bioavailability. It is most likely that various sustained drug delivery systems for the treatment of posterior segment diseases of the eye in the near future. Key Words: Intravitreal implant, drug delivery systems, liposome, biodegradable polymer. Ret - Vit 2003; 11 : Yrd. Doç. Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý AD

2 84 Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri Santral sinir sisteminin adeta bir uzantýsý niteliðinde olan gözün arka segmenti, retina pigment epitelindeki sýký yapýþýklýklar, iç ve dýþ kan retina bariyeri gibi bazý fizyolojik ve anatomik koruyucu mekanizmalar ile özel bir bölme niteliði kazanmýþtýr1. Bu koruyucu mekanizmalar enteral ve parenteral yol gibi geleneksel yollarla verilen ilaçlarýn sistemik dolaþým ile arka segmente geçmesini engellemektedir. Gözün ön segmentini oluþturan tabakalar ise; çeþitli solüsyonlar, jeller, suspansiyonlar ve pomadlar þeklinde uygulanan topikal ilaçlarýn arka segmente difüzyonunu önler. Ýdeal bir ilaç tedavisinde, ilacýn doðrudan hedef dokuya istenen süre ve konsantrasyonda etki etmesi istenirken diðer sistemler üzerine olan yan etkilerinin minimum olmasý amaçlanýr2. Gözün arka segment hastalýklarýnýn tedavisinde gerek topikal gerekse sistemik verilen ilaçlarýn etkili olabilmesi için yüksek dozlarda verilmesi gereklidir. Ýlaçlar yüksek konsantrasyonda verilmelerine raðmen arka segmentde istenilen etkin konsantrasyon çoðunlukla saðlanamadýðý gibi sistemik yan etkileri artmakta, toksik düzeylere ulaþmaktadýr. Özellikle terapötik indeksi dar olan ilaçlar toksik etkileri nedeniyle hiç kullanýlamamaktadýr. Topikal ilaçlarýn önemli bir kýsmý gözyaþý ile karýþýp dýþarý akmakta, yüksek dozlarda irritasyon ve benzeri problemler olmaktadýr. Bu özel fizyolojik ve anatomik bariyerler nedeniyle hedef bölgede (arka segment) denetimli ilaç salýmý yapabilen sistemlerin geliþtirilmesi amaçlanmýþtýr. Ýlk kez 1940'lý yýllarýn sonlarýnda ön segmente atropin uygulamasý için fornikse yerleþtirilen jelatin kaplý depo ilaç salým sistemleri uygulanmýþtýr. Daha sonralarý çeþitli antiglokomatöz ilaçlar için benzer salým sistemleri kullanýlmýþtýr3. Ancak bu sistemler sýnýrlý farmakokinetik özellikleri nedeniyle istenen baþarýya ulaþmamýþtýr4. Daha sonralarý sýrasýyla lipozomlar, siklodekstrinler, kendi kendine parçalanamayan hýz kontrollü difüzyon sistemleri (etilvinil asetat/polivinil alkol araçlarý) ve parçalanabilen, vücut ile uyumlu, hýz kontrollü polimer ilaç salým sistemleri (polilaktik asit, poliglikolik asit, polilaktid-glikolik asit kopolimerleri vd.) geliþtirilmiþtir. Lipozomlar Lipozomlar son 25 yýldýr yoðun bir þekilde kontrollü ilaç salým sistemleri olarak kullanýlmýþlardýr5-15. Ardýþýk sýralanmýþ çift lipid tabakalarýndan (multilaminar lipozomlar) veya en dýþta tekli lipid tabakasý ile çevrelenmiþ çok sayýda tek tabakalý veziküllerden (multiveziküler lipozomlar) meydana gelmiþtir6-8,15,16. Lipozomlar biyolojik olarak uyumlu, parçalanabilen, toksik ve immunojenik olmayan yapýlardýr. Ýçeriklerindeki kolesterol arttýkça stabiliteleri artar ama biyobozunurluðu zarar görür5-7,14,15,17. Lipozomla kaplanmýþ ilaçlarýn intravitreal uygulanmasý ile ilacýn retinal toksisitesinin azaldýðý, biyoyararlanýmýnýn arttýðý çeþitli çalýþmalarda gösterilmiþtir 9-14,18,19. Lipozomlarýn etkili tedavi saðlamasý için hedef doku ile arasýnda yakýn mesafe olmasý gereklidir. Ancak forme vitreus içinde kolayca daðýlmazlar14. Viral retinitlerin tedavisi için tavþan vitreusuna enjekte edilen lipozom baðlý gansiklovir ve trifluridinin, direk intravitreal enjeksiyonlara göre etkin konsantrasyon süresini toksik etki olmaksýzýn uzattýðý gözlenmiþtir18. Taþkýntuna ve ark.20 tip 1 Herpes Simplex virüs retiniti için asiklovirin bir lipid prodrogunun lipozomal formunun tavþan vitreusunda 21 gün boyunca

3 Ret - Vit 2003; 11 : saptandýðýný ve optik ortamýn 4. günde þeffaflaþtýðýný bildirmiþlerdir. Lipozom baðlý Amphoterisin B'nin intravitreal uygulanmasý ile ilacýn azalmýþ toksisitesi ve Candida endoftalmisindeki etkinliði hayvan çalýþmalarýnda gösterilmiþtir14,19. Ýntravitreal enjekte edilen serbest klindamisin vitreustan 3 saat içinde uzaklaþtýrýlýrken, lipozomla kaplý klindamisin 48 saat sonra bile vitreusta terapötik konsantrasyonlarda tespit edilmektedir12. Lipozom baðlý gentamisinin intravitreal enjeksiyonu ile terapötik konsantrasyon seviyesinin 192 saate kadar uzadýðý bildirilmiþtir11. Proliferatif vitreoretinopati (PVR)'nin önlenmesi için lipozom baðlý 5-FU ile yapýlan çalýþmalarda olumlu sonuçlarýn yanýsýra olumsuz sonuçlar da bildirilmiþtir Lipozomlar intravitreal ilaç salým sistemleri arasýnda kýsa raf ömürleri, yüksek maliyetleri, hatalara açýk üretimleri, kötü stabiliteleri, sterilizasyon problemleri, vitreusta 3 haftaya kadar uzayan bulanýklýk yapmasý ve görmeyi bozmasý nedeniyle oftalmolojide sýnýrlý klinik çalýþmalar haricinde deneysel araþtýrmalardan öteye gidememiþtir5,16,24,25. Biyobozunur Olmayan Ýmplantlar Hýz kontrollü salým sistemleri bir ilacýn belirli bir zaman peryodunda önceden tayin edilmiþ oranda salýnmasýný temin eder. Bu sistemde merkezde rezervuar görevi gören ilaç ve etrafýnda biyobozunur olmayan polimer membranlar bulunur. Salým mekanizmasý difüzyon, kimyasal reaksiyon veya sývý aktivasyon yollarýndan biri ile olabilir5. Salým hýzý etken maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, oluþturulan sistemin dizayný ve ph gibi çevresel faktörler ile yakýndan ilgilidir3,5,7,8. Günümüzde 2 biyobozunur olmayan oftalmik salým sistemi ticari olarak sunulmuþtur. Glokom tedavisinde konjonktival fornikse yerleþtirilen pilokarpin salan Ocusert ve intravitreal gansiklovir salýmý yapan Vitrasert adýndaki pars plana implantlarýdýr. Her iki implantta rezervuar tipte olup, etkin madde diffüzyon ile salýnmaktadýr26,27. Smith ve ark.27 etilvinil asetat-polivinil alkol ile kaplanmýþ intravitreal gansiklovir implantý ile (Vitrasert) tavþan vitreusunda 80 gün boyunca sitomegalovirus (CMV) çoðalmasýný %50 inhibe etmeyi baþaracak gansiklovir konsantrasyonuna ulaþmýþlardýr. Sonborn ve ark.28 CMV retinitisli 13 gözde faz 1 çalýþmasý sonrasýnda, bütün gözlerde iyileþme saðlamýþtýr. Gözlerin 6'sýnýn histopatolojik incelemesinde herhangi bir anormal hücre infiltrasyonu gözlememiþtir. Vitreus hemorajisi, astigmatizma ve implantýn suprakoroidal yerleþtirilmesi bildirilen komplikasyonlardýr. Diðer bir faz 1 çalýþmasýnda Anond ve ark.29 tedavi edilen gözlerin %90'nýnda CMV retinitinin sýnýrlandýðýný, ancak gansiklovir desteði ortadan kalktýðýnda gözlerin 1/3'ünde retinitisin aktive olduðunu gözlemiþlerdir. Komplikasyonlar arasýnda ciddi vitreus hemorajisi, postop endoftalmi ve retina dekolmaný bildirmiþlerdir. Bu gözlerin histopatolojik incelemelerinde retinal toksisite izlenmemiþtir30. Gansiklovir implant çalýþma grubu CMV retinitisli AIDS hastalarýnda intravitreal gansiklovir implantlarýný, intravenöz gansiklovir tedavisi ile karþýlaþtýrdýklarýnda, retinitis progresyonunun 3 kat daha az olduðunu gözlemiþtir31. Biyobozunur olmayan implantlar ile proliferatif vitreoretinopatinin (PVR) önlenmesi için 5-FU ve deksametazon, deneysel uveit modellerinde siklosporin kullanýmý ile çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr Biyobozunur olmayan implantlarýn baþlýca dezavantajý, yerleþtirilmeleri ve daha sonra

4 86 Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri çýkartýlmalarý için cerrahiye ve geniþ insizyonlara ihtiyaç duymasýdýr. Bu cerrahi iþlemlerin çeþitli komplikasyonlara davetiye çýkartmasý aþikardýr. Sýk görülen komplikasyonlar vitreus hemorajisi, endoftalmi, retina dekolmaný ve implantýn yer deðiþtirmesidir. Bu implantlar çeþitli komplikasyonlara raðmen baþta CMV retinitisi olmak üzere ciddi kronik arka segment hastalýklarýnýn tedavisinde yararlýdýr. Biyobozunur Ýmplantlar Biyobozunur olmayan implantlarýn geri alým gerekliliði, vücut ile uyumlu ve kendi kendine parçalanan implantlarý geliþtirmiþtir. Baþlýca kullanýlan biyouyumlu sentetik polimerler; poliamid, poliaminoasit, polianhidrit, poliester, poliuretan, poliortoester, poliakrilamidlerdir5, Bunlarýn arasýnda uzun zamandýr sütür materyali olarak kullanýlan polilaktik asit (PLA), poliglikolik asit (PGA) ve poli laktik-glikolik asit (PLGA) kopolimerleri mükemmel bir biyouyum ve biyoboyuzunur özellik gösterirler37, Bu ürünler zaman içinde bozularak toksik olmayan laktik asit ve glikolik asite hidrolize olarak metabolize olurlar ve vücuttan atýlýrlar. Ýlacýn kimyasal özellikleri, implantýn ilaç yükü, polimerin moleküler aðýrlýðý, polidispersite katsayýsý, laktik asit/glikolik asit oraný salým hýzýný etkileyen baþlýca faktörlerdir37-39,45,47. PVR, CMV retiniti, fungal endoftalmi ve uveit gibi çeþitli vitreoretinal hastalýklar için biyobozunur implantlar geliþtirilmiþtir Morita ve ark. biyobozunur implantlardan ilaç salýmý üzerine vitreusun etkisini incelemiþlerdir. Vitrektomize ve nonvitrektomize gözlerde deksametazon içeren PLA implantlarýný karþýlaþtýrmýþ ve vitrektomize gözlerde deksametazonun 2.5 kat daha hýzlý salgýlandýðýný gözlemiþlerdir52. Rubsamen ve ark. PVR'nin önlenmesi için fluourasil içeren sütürsüz implantlar hazýrlamýþlardýr. Bu implantlar 20G sklerotomiden kolaylýkla yerleþtirilebilmekte ve 21 gün boyunca terapötik düzeyde fluourasil salýmý yapabilmektedir. Tedavi grubunda %11 proliferatif retinopati gözlenirken kontrol grubunda % 89 proliferatif retinopati ve traksiyonel retina dekolmaný geliþmiþtir54. Bir baþka çalýþmada %1 doxorubicin içeren PLGA skleral plak implantlarý ile tavþan vitreusunda 4 haftadan daha uzun bir süre yeterli terapötik konsantrasyon saðlanmýþtýr. Bu süre içinde retinada elektroretinografik ve histopatolojik toksisite gözlenmemiþtir51. Zhou ve ark.49 PVR'nin önlenmesi için 5-FU, triamsinolon ve doku plazminojen aktivatörü içeren 3 silindir segmentten oluþan çoklu ilaç salým implantý geliþtirmiþtir. Bu çoklu ilaç salým sisteminin PVR'nin deðiþik mekanizmalarýna daha iyi etki edeceði iddia edilmiþtir. Benzer þekilde 5- FU/Triamsinolon içeren yavaþ salým implantý ile tedavi edilen tavþanlarýn %40'ýnda PVR geliþirken kontrol grubunda %90 olarak gerçekleþmiþtir57. Fungal endoftalmiler içinde skleral plak þeklinde sütürsüz PLGA implantý yapýlmýþtýr. %30 flukonazol yüklü implantlar tavþan vitreusunda 3 hafta boyunca candida albicans için %99 inhibisyon saðlayacak konsantrasyonda ilaç salýmý gerçekleþtirmiþtir53. Kunou ve ark.58 PLA ve PLGA implantlarý ile gansiklovirin salým profilini incelemiþtir. Invitro ortamda yapýlan çalýþmalarda 3 kademeli bir salým sistemi gözlemiþtir; (1) polimer matriksteki su kanallarýndan ve polimerin yüzeyindeki ilacýn serbestleþmesi ile oluþan birincil hýzlý salým dönemi (2) polimerin þiþmesi ve diffuzyonu sonucunda oluþan yavaþ salým dönemi (3)polimer matriksin

5 Ret - Vit 2003; 11 : tamamen ayrýlmasý ve daðýlmasý ile ortaya çýkan ikincil ani ve hýzlý salým dönemi. Polimerin moleküler aðýrlýðý ve laktik asit oraný azaldýkça salým hýzýnýn arttýðý izlenmiþtir. Yine implantýn içerdiði gansiklovir oraný arttýkça polimer matriksin yüzeyindeki su kanalcýklarýndan birincil ani ve hýzlý salýmýn arttýðý gözlenmiþtir58. Kunou gansiklovir salým profilini iyileþtirmek için yaptýðý bir baþka çalýþmasýnda yüksek (molekül aðýrlýðý: ve ) ve düþük (molekül aðýrlýðý:5.000) molekül aðýrlýklý PLA karýþýmlarýndan yapýlmýþ gansiklovir implantlarýnýn salým profillerini incelemiþtir. %80 yüksek molekül aðýrlýklý PLA ve %20 düþük molekül aðýrlýklý PLA karýþýmýnýn, ikinci ani, hýzlý salýmý önlediði, psödozero-order kinetiðine uygun salým yaptýðýný gözlemiþ ve bunun GCV implantlarý için ideal salým sistemi olduðunu bildirmiþtir50. Kronik üveitlerin tedavisinde çoðu kez sistemik steroidler veya immunosupresif tedavi gerekmektedir. Ancak bu ilaçlarýn sistemik uygulanan yüksek dozlarýna raðmen arka segmente istenilen konsantrasyonlarda geçememeleri ve sistemik yan etkileri çeþitli kontrollü salým sistemlerin oluþturulmasýný gündeme getirmiþtir. Deneysel bir üveit modelinde PVA ile kaplý siklosporin içeren intravitreal araç incelenmiþtir. Oküler inflamasyon siklosporin implantý yerleþtirilen gözlerde boþ implant yerleþtirilen kontrol gözlere göre klinik, histopatolojik ve elektrofizyolojik olarak belirgin þekilde baskýlanmýþtýr. Terapötik siklosporin seviyesi 6.5 ay boyunca vitreusta tespit edilmiþtir56. Biyobozunur Mikrosferler Sývý ortamlarda serbestçe dolaþan ilaç yüklü küçük polimerik partiküllere mikrosfer denir. Bu partiküller kontrollü salým için hazýrlanmýþ, enjekte edilebilen biyobozunur ve biyouyumlu polimerlerden hazýrlanýrlar37,44,59. Ýdeal olarak 125 mikrondan daha küçük olanlar enjeksiyon için güvenle kullanýlýrken, intravitreal kullanýmda 50 mikrondan küçük olanlar tercih edilir59. Çaplarý 1 mikrondan küçük olan sferlere ise nanosfer adý verilir. Eger bu partiküllerin etrafý polimerik membrandan oluþan bir kapsülle çevrelenirse, büyüklüðüne göre mikrokapsül veya nanokapsül adýný alýr. Polilaktik Asit (PLA) ve PLGA kopolimerlerinin vücutla mükemmel bir biyouyum ve biyobozunurluk göstermesi onlarý popüler kýlmýþtýr. Yavaþ ilaç salým sistemi olarak hazýrlanan PLA, PLGA kopolime mikrosferleri solvent buharlaþtýrma, faz ayrýþtýrma veya püskürtme (sprey drying) metodlarýndan biriyle hazýrlanabilir37. En çok kullanýlan metod, ilk kez Beck tarafýndan tarif edilen solvent buharlaþtýrma yöntemidir60. PLA ve PLGA kopolimerleri laktik asit ve glikolik aside dönüþerek krebs siklüsüne girerler, CO 2 ve suya dönüþerek vücuttan atýlýrlar. Bu materyaller mikrosfer olarak subkonjonktival ve intravitreal enjeksiyonlar þeklinde yaygýn olarak kullanýlmýþlardýr59, Mikrosferlerden ilaç salým hýzý polimerin molekül aðýrlýðý, laktik asit oraný, etkin ilacýn miktarýna, mikrosferin büyüklüðüne baðlýdýr39,47,59,66,67. PGA çok kolay hidrolize olduðu için polimer matriksin yapýsýndaki oraný arttýkça, etkin maddenin salým hýzý da artar39. Khoobehi ve ark62 flöresein yüklenmiþ PLA ve PLGA mikrosferlerinin intravitreal salým profillerini incelemiþtir. Serbest olarak intravitreal enjekte edilen flöresein 2 günde vitreustan uzaklaþýrken, PLA veya PLGA mikrosferleri ile kaplandýklarýnda 16. güne kadar vitreusta tespit edilmiþlerdir. PLA mikrosferleri ile hazýrlanmýþ olan flöresein,

6 88 Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri PLGA mikrosferlþeri ile hazýrlanmýþ olanlara göre vitreustan daha geç uzaklaþmýþlardýr. Mikrosferler vitreusa enjekte edildikten sonra, etraflarýnda hafif bir enflamasyon gözlenmiþ ve günde kaybolmuþtur. Histolojik olarak retinal veya koroidal bir hasar gözlenmemiþir. Moritera ve ark.59 proliferatif vitreoretinopati için 5FU içeren mikrosferler hazýrlamýþtýr. PLA mikrosferlerinin PLGA mikrosferlerine göre daha yavaþ salým yaptýðý, birincil hýzlý salýmýn daha az olduðu, daha küçük molekül aðýrlýklý polimerlerin daha hýzlý salým yaptýðýný saptamýþtýr. PLA matriksinde 5-FU gibi lipofilik ilaçlarýn daha homojen daðýldýðýný ve bu ilaçlarýn daha yavaþ salýndýðýný iddia etmiþtir. Bu çalýþma ve benzer diðer çalýþmalarda 5-FU içeren PLA, PLGA mikrosferleri PVR geliþme riskini azaltabilirler59,68,69. PVR oluþumunu azaltmak için kullanýlan diðer bir ajan adriamisindir. Tavþanlarda serbest adriamisin enjeksiyonu ile 10 mikrogram adriamisin içeren mikrosferler karþýlaþtýrýlmýþ ve retina dekolmaný geliþimi %50'den %10'a düþürülmüþtür70. Giordano ve ark.63 retinoik asit-plga mikrosferlerinin intravitreal salým kinetiði ve deneysel PVR modeli üzerindeki etkisini incelemiþlerdir. Mikrosferlerden birincil hýzlý salým etkisi olmaksýzýn 40 gün boyunca eþit bir salým gözlemiþlerdir. Bu etki muhtemelen ilacýn hidrofobik özelliði ile iliþkilidir63. Retinoik asit yüklü mikrosfer enjekte edilen gözlerin %36'sýnda traksiyonel retina dekolmaný geliþirken boþ mikrosfer enjekte edilen gözlerin tamamýnda traksiyonel retina dekolmaný geliþmiþtir. Bu gözlerin histopatolojik deðerlendirmelerinde mikrosferler etrafýnda hafif, lokalize bir yabancý cisim reaksiyonu gözlenmiþtir. Gansiklovir oldukça hidrofilik yapýdadýr. Bu sebeple mikrosfer olarak hazýrlandýklarýnda çok hýzlý birincil salýným yaparlar. Bunun için gansiklovir, fluorosilicone ile yeni bir emulsiyon tekniði kullanýlarak hafifçe hidrofobik hale getirilmiþtir. Bu hidrofobik gansiklovir mikrosferleri ile iyi bir intravitreal salým profili elde edilmiþ ve CMV retinitisli tavþan gözlerinde progresyon kontrol altýna alýnmýþtýr65. Mikrosferlerin yeni bir uygulama alaný, RPE gibi hedef hücreler tarafýndan direk fagositozudur PLA mikrosferlerin yüzeyi jelatin ile kaplanarak retina pigment epitel hücreleri tarafýndan fagositoz için duyarlý hale getirilmiþlerdir73. Belki de, bu sayede ileride retina pigment epitel hücrelerinin fonksiyonlarýný ve davranýþlarýný deðiþtirmek mümkün olacaktýr. Sonuç: Biyolojik polimer teknolojisindeki geliþmeler göz hastalýklarýnýn tedavisinde farmakolojik ajanlarýn kullanýmýný daha çok gündeme getirecektir. Yavaþ salýmlý ilaç sistemleri bu ajanlarýn uygulanmasýnda hem biyoyararlanýmý artýracak hemde hedef dokuya etki ederek istenmeyen yan etkileri en aza indirecektir. Biyobozunur yavaþ salým sistemlerinin diðer sistemlere üstünlüðü açýktýr. Son 2 dekadda yoðun çalýþmalar yapýlmakla beraber sadece 3 ürün; Ocusert25, Vitrasert26, Surodex74 piyasaya sunulabilmiþtir. Bu ürünlerden sadece CMV retinitinin tedavisi için tasarlanan yavaþ salýnýmlý GCV implantý (Vitrasert) arka segment için planlanmýþtýr. Yavaþ ilaç salýmlý polimerik implant ve mikrosferlerin sterilizasyon, saklama ve fabrikasyon üretilmesi için standardizasyon problemleri halen devam etmektedir. Her ne kadar PLA ve PLGA kopolimerleri esas ilaç taþýyýcý sistemler

7 Ret - Vit 2003; 11 : gibi gözükse de, ideal oftalmik ilaç salým sistemine ulaþmak için polianhidrit, poliortoester, polikaprolakton gibi yeni biyouyumlu polimerler araþtýrýlmaktadýr. Çalýþmalarýn büyük çoðunluðu hayvan modellerinde yapýlmýþtýr. Ýnsanlar üzerinde klinik çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Bu sistemlerin etkinliði ve güvenilirliðini göstermek için yoðun klinik çalýþmalara gereksinim vardýr. Oftalmoloji pratiðinde cerrahi iþlemlere gerek kalmaksýzýn uygulanan mikrosfer ve nanosfer enjeksiyonlarý ile yakýn bir gelecekte karþýlaþmamýz kuvvetle olasýdýr. KAYNAKLAR: 1- Cohen AI:The retina. In hart WM:Adler's physiology of the eye. Mosby Year Book, St Louis, 1992; P: Kayaalp SO:Rasyonel tedavi yönünden týbbi farmakoloji. Toraman ve ulucan matbaasý, Ankara, 1987; cilt 1, P: Shell JW: Ophthalmic drug delivery systems. Surv Ophthalmol 1984; 29: Shell JW, Baker RW: Diffusional systems for controlled release of drugs to the eye. Ann Ophthalmol 1974; 6: Langer R:New methods of drug delivery. Science 1990; 249: Gregoriadis G, Florence AT: Liposomes in drug delivery. Clinical, Diagnostic and Ophthalmic potential. Drugs 1993; 45: Allen TM: Liposomes. Opportunities in drug delivery. Drugs, 1997; 54(Suppl 4): Bourlais CL, Acar L, Zia H et al: Ophthalmic drug delivery systems-recent advences Progress in Retinal and Eye Research 1998; 17: Alghadyan AA, Peyman GA, Khoobehi et al: Liposome-bound cyclosporine:retinal toxicity after intravitreal injection. Int Ophthalmol 1988; 12: Liu KR, Peyman GA, She SC et al:reduced toxicity of intravitreally injected liposome encapsulated cytarabine. Ophthalmic Surg 1989; 20: Fishman PH, Peyman GA, Lesar T: Intravitreal liposome-encapsulated gentamicin in a rabbit model:prolonged therapeutic drug levels. Invest Ophthalmol Vis Sci 1986; 27: Fiscella R, Peyman GA, Fishman PH:Duration of therapeutic levels of intravitreally injected liposome encapsulated clindamycin in the rabbit. Can J Ophthalmol 1987; 22: Zeng S, Hu C, Wei H et al:intravitreal pharmocokinetics of liposome-encapsulated amikacin in a rabbit model. Ophthalmology 1993; 100: Liu KR, Peyman GA, Khoobehi B:Efficacy of liposome-bound Amphotericin B for the treatment of experimental fungal endophthalmitis in rabbits. Invest Ophthalmol Vis Sci 1989; 30: Niesman MR:The use of liposomes as drug carriers in ophthalmology. Drug Carr Syst 1992; 9: Metrikin DC, Anand R. Intravitreal drug administration with depot devices. Current Opinion in Ophthalmology 1994; 5;III: Gregoriadis G:The carrier potential of liposomes in biology and medicine. N Engl J Med 1976; 295: Peyman GA, Shulman JA, Khoobehi B et al:toxicity and clearence of a combination of liposomeencapsulated ganciclovir and trifluridine. Retina 1989; 9: Tremblay C, Barza M, Szoka F et al: Reduced toxicity of liposome-associated amphotericin B injected intravitreally in rabbits. Invest Ophthalmol Vis Sci 1985; 26: Taþkýntuna I, Banker AS, Flores-Aguilar M et al:evaluation of a novel lipid prodrug for intraocular drug delivery: Effect of acyclovir diphosphate dimyristoylglycerol in a rabbit model with herpes simplex virus-1 retinitis. Retina 1997; 17: Joondeph BC, Khoobehi B, Peyman GA et al: Liposome encapsulated 5-fluorouracil in the treatment of proliferative vitreoretinopathy. Ophthalmic Surg 1988; 19: Heath TD, Lopez NG, Lewis GP et al:antiproliferative and anticontractile effects of liposome-encapsulated fluorouratate. Invest Ophthalmol Vis Sci 1987; 28: Assil KK, Hartzer M, Weinreb RN et al:liposome supression of proliferative vitreoretinopathy: Rabbit model using antimetabolite-encapsulated liposomes. Invest Ophthalmol Vis Sci 1991; 32: Kronberg B, Dahlman A, Carlfors J et al: Preparation and evaluation of sterically stabilized liposomes:colloidal stability, serum stability, macrophage uptake and toxicity. J Pharmacol Sci 1990; 79: Stern WH, Heath TD, Lewis GP et al: Clearance and localization of intravitreal liposomes in the aphakic

8 90 Ýntravitreal Yavaþ Ýlaç Salým Sistemleri vitrectomized eye. Invest Ophthalmol Vis Sci 1987;28: Quigley HA, Pollack IP, Harbin TS: Pilocarpine ocuserts:long-term clinical trials and selected pharmacodynamics. Arch Ophthalmol 1975; 93: Smith TJ, Pearson PA, Blandford DL et al: Intravitreal sustained-release ganciclovir. Arch Ophthalmol 1992; 110: Sanborn GE, Anand R, Torti RE et al: Sustainedrelease ganciclovir therapy for treatment of cytomegalovirus retinitis. Arch Ophthalmol 1992; 110: Anand R, Nightingale SD, Fish RH et al: Control of cytomegalovirus retinitis using sustained release of intraocular ganciclovir. Arch Ophthalmol 1993; 111: Anand R, Font RL, Fish RH, et al: Pathology of cytomegalovirus retinitis treated with sustained release intravitreal ganciclovir. Ophthalmology 1993; 100: Musch DC, Daniel FM, Gordon JF et al: Ganciclovir Implant Study Group. Treatment of cytomegalovirus retinitis with a sustained-release ganciclovir implant. N Eng J Med 1997; 337: Amrien-Noll J, Brown P, Ashton PA et al:sustained intravitreal delivery of 5-FU (Abstract). Invest Ophthalmol Vis Sci 1991; 32: Baker CW, Hainsworth DP, Conklin JD et al:in vitro and in vivo evaluation of intravitreal sustained release dexamethasone devices (abstract). Invest Ophthalmol Vis Sci 1993; 34: Pearson PA, Jaffe GJ, Martin DF et al:sustained delivery and clearance of intraocular cyclosporine. Invest Ophthalmol Vis Sci 1993; 34: Enyedi LB, Pearson PA, Ashton P et al:an intravitreal device providing sustained release of cyclosporine and dexamethasone. Curr Eye Res 1996; 15(5): Berger AS, Cheng CK, Pearson PA et al: Intravitreal sustained release corticosteroid-5-fluorouracil conjugate in the treatment of experimental proliferative vitreoretinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci 1996; 37(11): Jain RA: The manufacturing techniques of various drug loaded biodegradable poly(lactide -coglycolide) (PLGA) devices. Biomaterials 2000; 21:23: Jalil R, Nixon JR:Biodegradable poly(lactic acid) and poly (lactide-co-glycolide) microcapsules: problems associated with preparative techniques and release properties. J microencapsulation 1990; 7: Kimura H, Ogura Y: Biodegradable polymers for ocular drug delivery. Ophthalmologica 2001; 215: Einmahl S, Behar-Cohen F, Tabatabay C et al: A viscous bioerodible poly(ortho ester) as a new biomaterial for intraocular application. J Biomed Mater Res, 2000; 50: Peyman GA, Yang D, Khoobehi B et al:in vitro evaluation of polymeric matrix and porous biodegradable reservoir devices for slow-release drug derivery. Ophthalmic Surg Lasers 1996; 27: Einmahl S, Zignani M, Varesio E et al:concomitant and controlled release of dexamethasone and 5- fluouracil from poly(ortho ester). Int J Pharm 1999; 185: Jampel HD, Leong KW, Dunkelburger GR et al:glaucoma filtration surgery in monkeys using 5- fluorouridine in polyanhydride disks. Arch Ophthalmol 1990; 108: Yi-Yan Yang, Tai-Shung Chung, Ngee Ping Ng: Morphology, drug distribution, and in vitro release profiles of biodegradable polymeric microspheres containing protein fabricated by double-emulsion solvent extraction/evaporation method. Biomaterials 2001; 22:3: Visscher GE, Robison RL, Maulding HV et al:biodegradation of and tissue reaction to 50:50 poly(dl-lactide-co-glycolide) microcapsules. J Biomed Mater Res 1985; 19: Kulkarni RK, Pani KC, Neuman C et al:polylactic acid for surgical implant. Arch Surg 1966; 93: Tabata Y, Ikada Y: Macrophage phagocytosis of biodegradable microspheres composed of L-Lactic acid/glycolic acid homo and copolymers. J Biomed Mater Res 1988; 22: Yasukawa T, Kimura H, Kunou N et al:biodegradable scleral implant for intravitreal controlled release of ganciclovir. Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol 2000; 238: Zhou T, Lewis H, Foster RE: Development of a multipl-drug delivery implant for intraocular management of proliferative vitreoretinopathy. J Control Rel 1998; 55: Kunou N, Ogura Y, Yasukawa T et al:long-term sustained release of ganciclovir from biodegradable scleral implant for the treatment of cytomegalovirus retinitis. J Cont Rel 2000; 68: Hashizoe M, Ogura Y, Kimura H et al: Scleral plug of biodegradable polymers for controlled drug release in the vitreous. Arch Ophthalmol. 1994; 112: Morita Y, Ohtori A, Kimura M et al:intravitreous delivery of dexamethasone sodium m-

9 Ret - Vit 2003; 11 : sulfobenzoate from poly(dl-lactic acid) implants. Biol Pharm Bull 1998; 21: Miyamoto H, Ogura Y, Hashizoe M et al: Biodegradable scleral implant for intravitreal controlled release of fluconazol. Curr Eye Res 1997; 16: Rubsamen PE, Davis PA, Hernandez E et al: Prevention of experimental proliferative vitreoretinopathy with a biodegradable intravitreal implant for the sustained release of fluorouracil. Arch Ophthalmol 1994; 112: Hashizoe M, Ogura Y, Takanashi T et al: Biodegradable polymeric device for sustained intravitreal release of ganciclovir in rabbits. Curr Eye Res 1997; 16: Jaffe GJ, Yang CS, Wang XC et al:intravitreal sustained release cyclosporine in the treatment of experimental uveitis. Ophthalmology 1998; 105: Yang CS, Khawly JA, Hainsworth DP et al:an intravitreal sustained-release triamcinolone and 5- fluorouracil codrug in the treatment of experimental proliferative vitreoretinopathy. Arch Ophthalmol 1998; 116: Kunou N, Ogura Y, Hashizoe M et al:controlled intraocular delivery of ganciclovir with use of biodegradable implants in rabbits. J Controlled Release 1995; 37: Moritera T, Ogura Y, Honda Y et al: Microspheres of of biodegradable polymer as a drug-delivery system in the vitreous. Invest Ophthalmol Vis Sci 1991; 32: Beck LR, Cowsar DR, Lewis DH et al:new longacting injectable microcapsule contraseptive system. Am J Obstet Gynecol 1979; 135: Kimura H, Ogura Y, Moritera T et al:injectable microspheres with controlled drug release for glaucoma filtering surgery. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 33: Khoobehi B, Stradtmann MO, Peyman GA et al: Clearance of sodium fluorescein ýncorporated into microspheres from the vitreous after intravitreal injection. Ophthal. Surg. 1991; 32: Giordano GG, Refojo M, Arroyo MH: Sustained delivery of retinoic acid from microspheres of of biodegradable polymer in PVR. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1993; 34: Giordano GG, Chevez-Barrios P, Refojo MF et al:biodegradation and tissue reaction to intravitreous biodegradable poly(d.l-lactic-coglycolic)acid microspheres. Curr Eye Res 1995; 14: Veloso AA, Zhu Q, Herrero-Vanrell R et al:ganciclovir-loaded polymer microspheres in rabbit eyes inoculated with human cytomegalovirus. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997; 38: Li SM, McCarthy S:Further investigations on the hydrolytic degradation of poly(dl-lactide). Biomaterials 1999; 20: Tracy MA, Ward KL, Firouzabadian L et al:factors affecting the degradation rate of poly(lactic-coglycolide) microspheres in vivo and in vitro. Biomaterials 1999; 20: Peyman GA, Conway M, Khoobehi B et al:cleavage of microsphere-entrapped %-FU and cytosine arabinoside from the vitreous of primates. Int Ophthalmol 1992; 16: Rubsamen PE, Davis P, Hernandez et al:prevention of experimental PVR with intravitreal sustained release of 5-FU.(Abstract) Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 33: Moritera T, Ogura Y, Yoshimura N et al: Biodegradable microspheres containing adriamycin in the treatment of proliferative vitreoretinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 33: Kimura H, Ogura Y, MoriteraT et al:in vitro phagocytosis of polylactide microspheres by retinal pigment epitelial cells and intracellular drug release. Curr Eye Res 1994; 13: Moritera T, Ogura Y, Yoshimura N et al: Feasibility of drug targeting to the retinal pigment epithelium with biodegradable microspheres. Curr Eye Res 1994; 13: Moritera T, Ogura Y, Kimura H et al:drug targeting to the retinal pigment epitheli um with biodegradable polymer microspheres in rabbits. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 22: Chang DF, Garcia IH, Hunkeler JD et al: Phase II results of an intraocular steroid delivery system for cataract surgery. Ophthalmology 1999; 106:

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi*

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Vitreoretinal Surgery in Posterior Segment Complications due to Chronic Uveitis Zerrin BAYRAKTAR 1, Okan ORAL 2, Ziya KAPRAN

Detaylı

TAVŞANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL CANDIDA ENDOFTALMİSİNDE FARKLI TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TAVŞANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL CANDIDA ENDOFTALMİSİNDE FARKLI TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 619-626 TAVŞANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL CANDIDA ENDOFTALMİSİNDE FARKLI TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF DIFFERENT ANTIFUNGAL

Detaylı

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Dr. Nihal Demircan Çukurova Üniversitesi 1. Retina Günleri 7-8 Aralık 2013 Diabetik Makula Ödemi (DMÖ) Kan retina bariyerinde bozulma Vazoaktif faktörler VEGF IGF

Detaylı

Retina ven dal tıkanıklıgı yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal

Retina ven dal tıkanıklıgı yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal Dr. Gülipek Tigrel Retina ven dal tıkanıklıgı 60-70 yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal Risk faktörleri Kardiovasküler hast. Hipertansiyon(%70)

Detaylı

KROMOVİTREKTOMİ. Dr.Gaye Dişli Dr.Şengül Özdek. Mart 2011

KROMOVİTREKTOMİ. Dr.Gaye Dişli Dr.Şengül Özdek. Mart 2011 KROMOVİTREKTOMİ Dr.Gaye Dişli Dr.Şengül Özdek Mart 2011 VİTREORETİNAL CERRAHİ 1970 ; Robert Machemer ;18G vitrektomiyi ilk olarak yumurta üzerinde denemiş. Trans Pars Plana Vitrektomi 1974 ; Connor O Malley

Detaylı

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK Uveitler - Prognoz %22 sinde en az bir gözde kanuni körlükle sonuçlanmakta Morbidite İMMÜN MEKANİZMA Ön Üveit: MHC class I/CD8+ sitotoksik

Detaylı

Proliferatif Vitreoretinopati Tedavisinde Yeni Deneysel Ajanlar

Proliferatif Vitreoretinopati Tedavisinde Yeni Deneysel Ajanlar Proliferatif Vitreoretinopati Tedavisinde Yeni Deneysel Ajanlar New Experimental Agents in the Treatment of Proliferative Vitreoretinopathy Ebru BOZAN 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Proliferatif vitreoretinopati

Detaylı

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz 12 ARAÞTIRMA Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz Ufuk Þahin Týð Erzincan Devlet Hastanesi Göz Hastalýklarý Kliniði, Erzincan Özet Amaç: Travmalý gözlerde, erken dönemde, özellikle

Detaylı

BEHÇET SENDROMU NDA GÖZ TUTULUMU VE TEDAVİSİ

BEHÇET SENDROMU NDA GÖZ TUTULUMU VE TEDAVİSİ BEHÇET SENDROMU NDA GÖZ TUTULUMU VE TEDAVİSİ Y. Doç. Dr. Şengül Özdek GÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı BEHÇET SENDROMU Tıkayıcı tipte vaskülit Hulusi Behçet, 1937 Üveit, retinal vaskülit, Oral ve genital

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Ret - Vit 2003; 11 : 259-264 259 Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Nazmiye EROL 1, Seyhan TOPBAÞ 2 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

Tekrarlayan Oküler Toksoplazmozisde Ýntravitreal Klindamisin ve Triamsinolon Asetonid Tedavisi

Tekrarlayan Oküler Toksoplazmozisde Ýntravitreal Klindamisin ve Triamsinolon Asetonid Tedavisi Ret - Vit 2003; 11 : Özel Sayı : 51-55 51 Tekrarlayan Oküler Toksoplazmozisde Ýntravitreal Klindamisin ve Triamsinolon Asetonid Tedavisi Nilüfer BERKER 1, Emel SOYKAN 1, Seyhan S. ÖZKAN 2, Yasemin ÖZDAMAR

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Phacoemulsification Surgery in Patients with Cataract Formation

Detaylı

Vitrektomi Sonrasý Stafilokokus Aureus Endoftalmisinin Deneysel Proflaksisi: Klinik ve Histopatolojik Deðerlendirme

Vitrektomi Sonrasý Stafilokokus Aureus Endoftalmisinin Deneysel Proflaksisi: Klinik ve Histopatolojik Deðerlendirme 150 Vitrektomi Sonrasý Stafilokokus Aureus Endoftalmisinin Deneysel Proflaksisi Vitrektomi Sonrasý Stafilokokus Aureus Endoftalmisinin Deneysel Proflaksisi: Klinik ve Histopatolojik Deðerlendirme Turgut

Detaylı

Serkan DURAN 1, Gülten KARATAŞ SUNGUR 2, Remzi KASIM 3, U. Emrah ALTIPARMAK 4, Bekir Sıtkı ASLAN 5, Sunay DUMAN 6 ABSTRACT

Serkan DURAN 1, Gülten KARATAŞ SUNGUR 2, Remzi KASIM 3, U. Emrah ALTIPARMAK 4, Bekir Sıtkı ASLAN 5, Sunay DUMAN 6 ABSTRACT Üveitik Kataraktlı Olgularda Ön Kamaraya İntraoperatif Triamsinolon Enjeksiyonu ile İntravenöz Metil-prednisolon un Ameliyat Sonrası İnflamatuar Reaksiyona Etkileri* Compare the Postoperative Inflammatuar

Detaylı

Hücre Transfeksiyonu

Hücre Transfeksiyonu 1 Hücre Transfeksiyonu Tanımlar Transformasyon: Bakteri ve bitkilere gene/k materyal aktarılması işlemidir. Transdüksiyon: Ökaryo/k hücrelere gene/k materyallerin viral yöntemlerle aktarılması işlemidir.

Detaylı

Dirençli Glokomlarda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu*

Dirençli Glokomlarda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu* Dirençli larda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu* Pars Plana Vitrectomy Combined with Pars Plana Molteno Tube İmplantation in Eyes with Refractory Glaucoma Özcan KAYIKÇIOĞLU

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ. Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ. Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi YERLEŞİM DURUMU: RETİNA ZONLARI ZON I ZON II ZON III HASTALIĞIN ŞİDDETİ EVRE 0-5 PLUS (ARTI) HASTALIK PREPLUS AGRESİF

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Ýntraoküler Gazlar. 102 Ýntraoküler Gazlar

Ýntraoküler Gazlar. 102 Ýntraoküler Gazlar 102 Ýntraoküler Gazlar Ýntraoküler Gazlar Þengül ÖZDEK 1 GÝRÝÞ Yirminci yüzyýlýn baþýnda (1911), retina dekolmaný (RD) tedavisinde hava kullanýmýný ilk kez Ohm tarif etmiþ ve vitreus boþluðuna hava vererek

Detaylı

Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım

Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım Katarakt ve Glokom Cerrahisinin Arka Segmenti İlgilendiren Komplikasyonları Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım Dr. Şengül Özdek Ulusal Kongre-2009 Patofizyoloji Koriokapillarisin fazla dolup genişlemesi

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Pars Plana Vitrectomy for Removal of Retained Lens Materials after Phacoemulsification Faruk KAYA 1,

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ 2007 NEREDEYİZ,NE YAPIYORUZ

DİABETİK RETİNOPATİ 2007 NEREDEYİZ,NE YAPIYORUZ DİABETİK RETİNOPATİ 2007 NEREDEYİZ,NE YAPIYORUZ Diabet insidansı,türkiye de %2-7 arasında bildirilmiş 20 yıl sonra insüline bağlı diabetiklerin %99 ve bağlı olmayanların %60 ında bir tür retinopati,hepsi

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler

Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler 228 Intraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Oküler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler Mehmet Yasin TEKE, Sadi

Detaylı

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi*

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* Ret - Vit 2003; 11 : 77-82 77 Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* F. Nilüfer YALÇINDAÐ 1, Figen BATIOÐLU 2, Ýlhan GÜNALP 3 ÖZET Her iki gözde

Detaylı

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Plan Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Farmakoloji ve patofizyoloji Endikasyonlar Lokal anestezik ajanlar Lokal anestezi Giriş Halstead WS: Practical comments

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri nin Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahi ve Sonuçları

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri nin Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahi ve Sonuçları Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri nin Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahi ve Sonuçları Vitreoretinal Surgical Outcomes For Posterior Segment Intraocular Foreign Bodies Yasemin ÖZDAMAR 1, Coşar BATMAN

Detaylı

Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız*

Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız* Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız* Outcomes of Pars Plana Vitrectomy Combined with Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation

Detaylı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Use of 5000 cs Silicone Oil in Conjunction with Pars Plana Vitrectomy for Eyes with Complicated Retinal

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Terapötik İlaç Düzeylerinin İzlenmesi

Terapötik İlaç Düzeylerinin İzlenmesi Terapötik İlaç İzlemi ve İlaç Dozu Hesaplama Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009 Terapötik İlaç Düzeylerinin

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2015-2016 II Prof.Dr.Buket Alpertunga Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 Doz-cevap ilişkisi «Her madde zehirdir, zehir olmayan madde yoktur, zehir ile ilacı birbirinden ayıran

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisindeki Son Geliþmeler*

Proliferatif Diabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisindeki Son Geliþmeler* Proliferatif Diabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisindeki Son Geliþmeler* Berati HASANREÝSOÐLU 1, Þengül ÖZDEK 2 GÝRÝÞ Diabetik retinopati (DR)'de görme kayýplarýný engellemenin en etkin yolu optimal kan

Detaylı

Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları*

Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları* Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları* Indications and Results of Pars Plana Vitrectomy in Childhood Zerrin BAYRAKTAR 1, Ziya KAPRAN 2, Mustafa METE 3, Tuğrul ALTAN 1, Nur ACAR

Detaylı

Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi

Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi Scleral Buckling Surgery in Pseudophakic Rhegmatogenous Retinal Detachment Selçuk SIZMAZ 1, İmren AKKOYUN 2,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Diabetik Makula Ödeminde Ýntravitreal Triamsinolon Tedavisinin Santral Retina Duyarlýlýðýna Etkisi

Diabetik Makula Ödeminde Ýntravitreal Triamsinolon Tedavisinin Santral Retina Duyarlýlýðýna Etkisi Ret - Vit 2003; 11 : 265-272 265 Diabetik Makula Ödeminde Ýntravitreal Triamsinolon Tedavisinin Santral Retina Duyarlýlýðýna Etkisi Yavuz BARDAK 1, Arzu ÜZÜM 2, Seçil CILLI 3 ÖZET Amaç: Diabetik makula

Detaylı

Bilgisayar: Windows NT, Microsoft Ofis 2007; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet

Bilgisayar: Windows NT, Microsoft Ofis 2007; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Özgür Zengin Doğum Tarihi: 06- Haziran- 1978 Yabancı dil: İngilizce Medeni durum: Evli ve 3 yaşında kızı var İletişim Bilgileri: 6076 /4 Sokak. No:

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

İntravitreal Anti-VEGF enjeksiyonu sonrası göz içi basınç ve oküler aksiyel uzunluk değişiklikleri

İntravitreal Anti-VEGF enjeksiyonu sonrası göz içi basınç ve oküler aksiyel uzunluk değişiklikleri 326 JCEI / Tufan ve ark. İntravitreal Anti-VEGF enjeksiyonu 2013; 4 (3): 326-330 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0294 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu 2011 Ürün Kataloðu CompactBone B. Doðal sýðýr kemiðinden yapýlmýþ greft malzemesi CompactBone B. sýðýr kemiðinden imal edilmiþ son derece güvenilir, saf, doðal bir kemik

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları

Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları Contributions of Ophthalmic Microendoscopy to Contemporary Vitreoretinal Surgery Techniques Emin ÖZMERT 1 Derleme Editorial Review

Detaylı

Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları

Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları The Outcomes of Vitreoretinal Surgery for the Treatment of Posterior Segment Complications of Chronic Uveitis

Detaylı

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Farmakokinetik vücudun ilaca ne yaptığını inceler. İlaçlar etkilerini lokal veya sistematik

Detaylı

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Ret - Vit 2003; 11 : 61-66 61 Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Mahmut ÖZTÜRK 1, Semra HOCA 1, Atilla HACIBEKÝROÐLU 1, Adem ÖZEL 2 ÖZET Amaç: Katarakt

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Abdurrazak Öncü Doğum Tarihi : 5 Temmuz 1955 Doğum Yeri : Kırıkkale Tabiyeti : T.C. Medeni Hali : Evli, 2 çocuk babası EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ. : Abdurrazak Öncü Doğum Tarihi : 5 Temmuz 1955 Doğum Yeri : Kırıkkale Tabiyeti : T.C. Medeni Hali : Evli, 2 çocuk babası EĞİTİMİ ÖZGEÇMİŞ İsim : Abdurrazak Öncü Doğum Tarihi : 5 Temmuz 1955 Doğum Yeri : Kırıkkale Tabiyeti : T.C. Medeni Hali : Evli, 2 çocuk babası EĞİTİMİ Lisans: Kimya Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,

Detaylı

Dilay ÖZEK 1, Zeliha YAZAR 2, Nil İrem UÇGUN 3, Mehmet ÖNEN 3 ABSTRACT

Dilay ÖZEK 1, Zeliha YAZAR 2, Nil İrem UÇGUN 3, Mehmet ÖNEN 3 ABSTRACT Behçete Bağlı Olmayan Üveitlerin Tedavisinde Posterior Subtenon ve İntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonuna Bağlı Göz İçi Basıncındaki Değişim ve Lens Üzerindeki Etkilerin Karşılaştırılması For

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ Uzm. Hem. İlknur Yayla *Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve MSÜ Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 23 Mart 2016 http://www.haberturk.com/saglik/haber/536313-kanserde-nano-teknoloji-mucizesi

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Vitreoretinal Cerrahide Vitreus ve Membranların Görünür Hale Getirilmesinde Kullanılan Boyalar

Vitreoretinal Cerrahide Vitreus ve Membranların Görünür Hale Getirilmesinde Kullanılan Boyalar Vitreoretinal Cerrahide Vitreus ve Membranların Görünür Hale Getirilmesinde Kullanılan Boyalar Dyes Used in Visualizing of Vitreous and Membranes During Vitreoretinal Surgery Mustafa Muhterem EKİM 1, Dilek

Detaylı

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi 184 Dicle Tıp Dergisi / Ö. İlhan ve ark. Diabetik maküler ödem tedavisi 2012; 39 (2): 184-188 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0124 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diabetik

Detaylı

Eksudatif Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda İntravitreal Steroidler

Eksudatif Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda İntravitreal Steroidler Eksudatif Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda İntravitreal Steroidler Intravitreal Steroids for Exudative Age-related Macular Degeneration Berkant KADERLİ 1 ÖZ İntravitreal steroidler, sahip oldukları anti-proliferatif,

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr. Tamer BAYKARA Assist. Prof. Dr. Yıldız ÖZALP, yozalp@neu.edu.tr Assist. Prof. Dr. Metin ÇELİK, metin.celik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Retinal Çiviler, Dünü ve Bugünü

Retinal Çiviler, Dünü ve Bugünü Retinal Çiviler, Dünü ve Bugünü Retinal Tacks Revisited Dilek GÜVEN 1 ÖZ Katlanmış ve fikse retinanın ve devrik sabit retinal flepli dev retinal yırtıkların tedavisi için, ağır perflorokarbon sıvılarının

Detaylı

Ciddi Hipotoniyle Seyreden Vogt-Koyanagý- Harada Sendromlu Bir Olguda Cerrahi Tedavi

Ciddi Hipotoniyle Seyreden Vogt-Koyanagý- Harada Sendromlu Bir Olguda Cerrahi Tedavi 28 Ciddi Hipotoniyle Seyreden Vogt-Koyanagý- Harada Sendromlu Bir Olguda Cerrahi Tedavi Gökhan GÜRELÝK 1, Berrak Þ. URGANCIOÐLU 2, Bahri AYDIN 2, Onur KONUK 4, Þengül ÖZDEK 3, Berati HASANREÝSOÐLU 5 ÖZET

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Göz İçi Basıncı Artışında Brinzolamid Kullanımı

Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Göz İçi Basıncı Artışında Brinzolamid Kullanımı Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Göz İçi Basıncı Artışında Brinzolamid Kullanımı The Use of Brinzolamide in Patients with Increased Intraocular Pressure After Vitreoretinal Surgery Coşar BATMAN 1, Yasemin

Detaylı

Antibiyotiklerin Farmakokinetik ve Farmakodinamiği

Antibiyotiklerin Farmakokinetik ve Farmakodinamiği Antibiyotiklerin Farmakokinetik ve Farmakodinamiği Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Mayıs 2007 Farmakolojik açıdan optimal tedavi için dikkat edilecek

Detaylı

Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömatik Retinopeksi*

Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömatik Retinopeksi* Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömatik Retinopeksi* Pneumatic Retinopexy in Rhegmatogeneous Retinal Detachments Haluk KAZAKOĞLU 1, Özlem YENİCE, Eda ÖZCAN 3, Tayfun BAVBEK 1 ÖZ Amaç: Pnömatik retinopeksi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Panretinal Fotokoagülasyonun Retina Sinir Lifi Tabakasý Üzerine Etkisinin NFA-GDX Ýle Deðerlendirilmesi

Panretinal Fotokoagülasyonun Retina Sinir Lifi Tabakasý Üzerine Etkisinin NFA-GDX Ýle Deðerlendirilmesi 250 Panretinal Fotokoagülasyonun Retina Sinir Lifi Tabakasý Üzerine Etkisinin Nfa-Gdx Ýle Deðerlendirilmesi Panretinal Fotokoagülasyonun Retina Sinir Lifi Tabakasý Üzerine Etkisinin NFA-GDX Ýle Deðerlendirilmesi

Detaylı

Diyabet ve Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları*

Diyabet ve Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları* Diyabet ve Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları* Long-term Results of Intravitreal Triamcinolone Injection for Macular Edema

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

İntravitreal Triamsinolon Asetonid Uygulamaları

İntravitreal Triamsinolon Asetonid Uygulamaları İntravitreal Triamsinolon Asetonid Uygulamaları Intravitreal Triamcinolone Acetonide Applications Tarkan MUMCUOĞLU 1, A. Hakan DURUKAN 1, Güngör SOBACI 2, M. Zeki BAYRAKTAR 2, Suat KARAGÜL 2 ÖZ Triamsinolon

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi RA Tedavisi Biyolojik I laçlar van Vollenhoven RF. Nat Rev Rheumatol 2009;5:531

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

A r Proliferatif Karakterdeki Diyabetik Retinopatili Olgularda ntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunu Takiben Bimanuel Teknikle Pars Plana Vitnektomi

A r Proliferatif Karakterdeki Diyabetik Retinopatili Olgularda ntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunu Takiben Bimanuel Teknikle Pars Plana Vitnektomi Cerrahpafla T p Dergisi 2009; 40(2): 72-76 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA A r Proliferatif Karakterdeki Diyabetik Retinopatili Olgularda ntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunu Takiben Bimanuel Teknikle Pars

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabeti olan her hasta diyabetik retinopati riski taşır. Gözün anatomisi nedeni (resim 1a) ile iyi görüyor olmak göz sağlığının kusursuz olduğu göstermez,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

DİABETİK MAKULA ÖDEMİNDE ANTİ-VEGF LERİN YERİ. Dr. Sema Oruç Dündar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

DİABETİK MAKULA ÖDEMİNDE ANTİ-VEGF LERİN YERİ. Dr. Sema Oruç Dündar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi DİABETİK MAKULA ÖDEMİNDE ANTİ-VEGF LERİN YERİ Dr. Sema Oruç Dündar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi DMÖ-VEGF Hipoksi/iskemi Hiperglisemi VEGF Campochiaro P, et al Ophthalmology. 2009, 116:2158

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Fishman JA. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S3 S6. CMV epidemiyolojisi CMV, genel popülasyonda çok yaygın

Detaylı

Mikroenkapsülasyon Üretim Yöntemleri

Mikroenkapsülasyon Üretim Yöntemleri Mikroenkapsülasyon Üretim Yöntemleri T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Koray PEKTAŞ 31.05.2017 Mikroenkapsülasyon Üretim Yöntemleri

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

GMD yani General Medical Disposable USP ve EP ye uygunlukta, steril, doku tarafından emilebilen ve emilemeyen cerrahi sütürler üretmektedir.

GMD yani General Medical Disposable USP ve EP ye uygunlukta, steril, doku tarafından emilebilen ve emilemeyen cerrahi sütürler üretmektedir. GMD Hakkında ; GMD yani General Medical Disposable USP ve EP ye uygunlukta, steril, doku tarafından emilebilen ve emilemeyen cerrahi sütürler üretmektedir. Class 10,000 şartların sahip temiz oda içerisinde,

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Makula arka kutupta yaklaşı şık k 5mm çapında oval bölgedir. b Ksantofil pigmenti içerir. i Birden fazla ganglion tabakası vardır MAKULA HASTALIKLARI

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Santral Retina Ven Dal Týkanýklýklarýnda Tedavi*

Santral Retina Ven Dal Týkanýklýklarýnda Tedavi* Santral Retina Ven Dal Týkanýklýklarýnda Tedavi* Murat KARAÇORLU 1 GÝRÝÞ Santral retinal ven dal týkanýklýklarý, retina kök týkanýklýklarý ile beraber diabetik retinopatiden sonra en sýk görülen retina

Detaylı

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ Correlation of Total Energy, Pulse Energy and Pulse

Detaylı

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kök Hücre ve Doku Mühendisliği 22 Mayıs 2000 Time Dergisi Geleceğin en popüler meslekleri; 1. Doku Mühendisleri 2. Gen Programlayıcıları 3. ÇiBçiler 4. Frankenfood takipçileri 5. Bilgi Madencileri (Data

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları

Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları Clinical and Surgical Features of Eyes with Retained Lens Fragments during Cataract

Detaylı

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6.

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. İçindekiler 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. Kullanım Alanları 1 Belladerm, Musculoskeletal Transplant Foundation (MTF) tarafından

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı