20 (2), , (2), , 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 (2), 217-222, 2008 20 (2), 217-222, 2008"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), , (2), , 2008 Transdermal Uygulamalar İçin Glumikron Yüklü Agaroz Hidrojellerinin Hazırlanması ve Kontrollü Salım Sistemlerinde Kullanılması Emine YALÇIN 1, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 2 ve Meltem MARAŞ 3 1 Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yahşihan/ Kırıkkale 2 Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049, Debboy Mevkii-Giresun 3 Karaelmas Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Kdz-Ereğli (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışmada diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan glumikronun agaroz hidrojellerden kontrolü salımı incelenmiştir. Bu amaçla üç farklı komposizyonda agaroz hidrojel sentezlenmiş ve jellerin şişme davranışları gravimetrik yöntemle belirlenmiştir. %1, 2 ve 4 lük agaroz hidrojellerin şişme oranları sırası ile %60.8, %71.3 ve %81.1 olarak bulunmuştur. Bu hidrojellerin, kontrollü salım davranışlarını incelemek için glumikron model ilaç olarak kullanılmış ve en yüksek salım oranına %4 lük hidrojelde 14 gün içerisinde ulaşılmıştır. Salım peryodunun ilk günlerinde hızlı bir salım profili gözlenmiştir ve daha yavaş bir salımın gerçekleşmesi için hidrojel bileşime çapraz bağlayıcı (N,N-metilenbisakrilamid) ilave edilerek salım profili tekrar edilmiştir. Çapraz bağlayıcı varlığında %4 lük hidrojellerden 16 gün içerisinde daha yavaş ve kontrollü bir salım profili elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kontrollü salım, agaroz, glumikron Preparation of Glumicron Loaded Agarose Hydrogels For Transdermal Applicatios and Utilisation In Controlled Release Systems Abstract: In this study the controlled release of glumicron used in treatment of diabetus mellitus from agarose hydrogels was investigated. Fort this purpose, agarose hydrogels were prepared with three different composition and swelling behaviour was determined by gravimetric method. Swelling degree of 1%, 2% and 4% agarose hydrogels were found 60.8%, 71.3% and 81.1% respesctively. In order to investigate the controlled release proceeding of these hydrogels glumicron was used as model drug and the maximum release rate was observed with 4% agarose in 14 days. An expeditious release profile was observed in the first days of release period and in order to actualize a slower release, a crosslinker (N,N-methylenbisacrylamide) was added to hyrogel composition and release system was repeated. In the presence of crosslinker a slower and controlled release profile was obtained with 4% agarose hydrogel in 16 days. Key words: Controlled release, agarose, glumicron.

2 E. Yalçın, K. Çavuşoğlu Ve M. Maraş 1. Giriş Son yıllarda vücudun belirli hedef bölgelerine ilacı yönlendirebilen ve uzun süreli ilaç salım oranını kontrol edebilen sistemlerinin geliştirilebilmesi üzerine çalışmalar hız kazanmıştır. Geliştirilen bu sistemler kardiyoloji, oftalmoloji, endokrinoloji, onkoloji ve immünoloji gibi çok çeşitli alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yeni bir ilacın geliştirilmesi ve tedavi amaçlı kullanılması 10 yıldan daha fazla süren araştırma ve geliştirme faaliyetini gerektirmektedir. Bu nedenle yeni ilaç geliştirmek yerine var olan ilaçların kullanım süresini ve etkinliğini arttırmak amacıyla kontrollü salım formülasyonları geliştirilmektedir [1-5]. İlaç alımında sıklıkla kullanılan klasik yöntemler, ilacın oral yolla ya da enjeksiyon şeklinde alınmasıdır. Özellikle enjeksiyon yoluyla ilaç alımı hasta uyumunun en az olduğu, yan etkilerin sık görüldüğü ve yüksek maliyetli bir tedavi yöntemidir. Enjeksiyonla ilaç uygulanmasında ilacın kan plazmasındaki derişimi, etkin düzeyin altına düşebilir ya da toksik seviyeye çıkabilir. İlacın bir polimere bağlandığı kontrollü salım sistemleri ile ilacın salım hızı ve oranı rahatlıkla kontrol edilebilmektedir. Kontrollü salım sistemleri diğer tedavi yöntemlerine kıyasla önemli avantajlar sunmaktadır. İlaç düzeyinin tedavi edici oranda tutulması, salımın belirli hücre tipi ya da dokuya hedeflenebilmesi, gerek duyulan ilaç miktarının azaltılabilmesi ve özellikle enjeksiyon yolu ile ilaç alımı sonrasında oluşan ciddi deri tahrişlerinin önlenmesi bunlardan bazılarıdır. Kontrollü salım sistemlerinde ilacın vücuda geçişi oral, rektal, vajinal, bukkal ve transdermal yollarla sağlanabilmektedir. Sıkça tercih edilen transdermal uygulama, özellikle ağız yoluyla alındığında karaciğer tarafından yok edilen ilaçların salımına olanak sağlamaktadır. Transdermal ilaç taşıma sistemleri, tedavi etkisinin fazla oluşu, güvenlik ve hastaların uyumu açısından diğer sistemlere göre avantajlıdır. Bu yüzden kontrollu ilaç salım sistemleri ile ilgili piyasaya sürülen ilaçların çoğu transdermal ilaç taşıma sistemleridir [1,6-8]. Literatürde kontrollü salım sistemlerinde polianhidritler [9], kitosan [10], poli(laktik-koglikolik asit) [11] gibi doğal ve sentetik polimerler destek materyal olarak kullanılmaktadır. Agaroz nötral özellikte bir polisakkarittir ve polimerizasyon sonrasında yüksek şişme özelliğine sahip hidrojeller oluşmaktadır. Son yıllarda hem bilimsel hem de teknolojik açıdan önemi gittikçe artan hidrojeller, suda şişebilen, üç boyutlu hidrofilik ağ yapılardır. Hidrojeller, yapılarında çok fazla miktarda su içermeleri, yumuşak ve esnek yapıları gibi taşıdıkları birçok fiziksel özellikler açısından canlı dokularla karşılaştırıldıklarında büyük benzerlik göstermektedirler [12-14]. Bu çalışmada farklı komposizyonlara sahip agaroz hidrojellerinin glumikron salım davranışları incelenecektir. Glumikronun etken maddesi sülfonilüre türevi olan gliklazid molekülüdür. Sülfonilüre türevleri, normal kişilerde ve insülin salgılama yeteneğini henüz yitirmemiş diabetiklilerde (tip II ve tip I diabet başlangıcı) pankreasın Langerhans adacıklarının β hücrelerinden insülin salgılanmasını uyararak glukoz uyarısına β hücrelerinin duyarlığını arttırmaktadırlar. Sülfonilüreler, β-hücresi membranında yer alan ATP ye duyarlı K + kanalları ile kenetli reseptörlere bağlanarak, bu kanalların kapanmasına neden olurlar. Bu durum hücrede depolarizasyona ve hücre içine kalsiyum girişine neden olur ve kalsiyum da insülin salgılanmasını sağlar [15]. Bu çalışmada transdermal sistemlerde uygulanabilirliği yüksek, şeker hastalığının tedavisinde kullanılabilecek bir sistemin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla farklı komposizyonlarda agaroz hidrojelleri sentezlenmiş ve glumikronun kontrollü salımı invitro olarak incelenmiştir. 218

3 Transdermal Uygulamalar İçin Glumikron Yüklü Agaroz Hidrojellerinin Hazırlanması ve Kontrollü Salım Sistemlerinde Kullanılması 2. Materyal ve Yöntem 2.3. İn-vitro Salım Çalışmaları 2.1.Glumikron Yüklü Agaroz Hidrojellerinin Hazırlanması Agaroz jel yoğunluğunun salım profili üzerine etkisini belirlemek üzere üç farklı konsantrasyonda (%1, 2 ve 4) agaroz hidrojelleri hazırlanmıştır. Agaroz, 5.0 ml fizyolojik tampon içerisinde 100 o C de 10 dakika süre ile kaynatılarak çözülmüştür ve çözelti 37 o C ye soğutulmuştur. Glumikron 5.0 ml fizyolojik tampon içerisinde hazırlanarak agaroz çözeltisi içerisine aktarılmıştır. Karışım steril yuvarlak cam kaplara aktarılmıştır ve 2 saat süre ile polimerize edilmiştir. Polimerizasyon sonrasında hidrojeller perforator yardımı ile diskler halinde (çap:0.8 cm) kesilmiştir. Çapraz bağlayıcı ajanların hidrojellerin salım davranışları üzerine etkisini belirlemek için tüm komposizyonlara 20 mg N,N-metilenbisakrilamid eklenmiştir. Hidrojeller 30 C de kurutulduktan sonra bir hafta boyunca suda bekletilerek bağlanmayan polimer ve/veya monomer ekstraksiyonların jel yapısından uzaklaştırılması sağlanmıştır ve 4 o C de saklanmıştır. Doğal agaroz polimerinden hidrojel oluşumu Şekil 1 de verilmiştir. Şekil 1. Agaroz polimer yapısı ve jel oluşumu 2.2. Hidrojellerin Şişme Davranışları Agaroz hidrojellerin denge şişme fizyolojik tampon içerisinde oda sıcaklığında gravimetrik yöntem kullanılarak incelenmiştir. Ağırlıkça şişme oranları aşağıda verilen eşitlik kullanılarak belirlenmiştir. %Ş = (Mt-Mb/Mb) * 100 Mb=başlangıçtaki kuru jelin ağırlığını, Mt= t zamanında şişmiş jelin ağırlığını ifade etmektedir. Şekil 2. İnvitro salım sistemi In vitro salım çalışmaları Şekil 1 de gösterildiği gibi özel kontrollü salım hücrelerinde 37 o C de gerçekleştirilmiştir. Glumikron yüklü agaroz hidrojelleri reaktöre yerleştirilmiş ve sisteme sabit akış hızında (0.5ml/dakika), peristaltik pompa ile fizyolojik tampon çözeltisi girişi sağlanmıştır. Hidrojellerden glumikron salım profili belirli zaman aralılıklarında rezervuardan alınan örneklerle spektrofotometrik olarak (Spectrum 2000) belirlenmiştir. 3. Sonuçlar Şekil 2 de farklı yüzdelere sahip hidrojellerin dengedeki şişme davranışları verilmiştir. Polimerik yapıda agaroz konsantrasyonu arttıkça hidrojelin su alma kapasiteside önemli derecede artmaktadır. %1, %2 ve %4 lük agaroz hidrojellerinin su alma kapasitesi sırası ile %60.8, %71.3 ve %81.1 olarak bulunmuştur. Hidrojel yapısına çapraz bağlayıcı ajanın girmesi ile birlikte jellerin daha sert bir yapıya sahip oldukları gözlenmiştir. Ayrıca çapraz bağlayıcı içeren agaroz hidrojellerin şişme oranlarının yaklaşık 1.05 kat azaldığı belirlenmiştir. 219

4 E. Yalçın, K. Çavuşoğlu Ve M. Maraş Çapraz bağlayıcı içeren %1 Hidrojel Çapraz bağlayıcı içeren %2 Hidrojel Çapraz bağlayıcı içeren %4 Hidrojel % Şişme %1 Hidrojel 20 %2 Hidrojel %4 Hidrojel Zaman (dakika) %Salım Zaman (gün) Şekil 3. Farklı hidrojel komposizyonlarına ait şişme davranışları Şekil 3 te üç farklı komposizyondaki hidrojellerin glumikron salım profili verilmiştir. %1, %2 ve %4 lük hidrojellerin glumikron salım yüzdeleri sırası ile %60.8, %71.3 ve %81.1 olarak belirlenmiştir. Hidrojellerden glumikron salımı 14 gün boyunca takip edilmiş ve 7. gün sonunda salım oranının sabitlendiği gözlenmiştir. Ayrıca tüm komposizyonlarda salım peryodunun ilk günlerinde hızlı bir salım profili gözlenmiştir ve daha yavaş bir salımın gerçekleşmesi için hidrojel bileşime çapraz bağlayıcı (N,Nmetilenbisakrilamid) ilave edilmiştir. %Salım Zaman (gün) Şekil 4. Agaroz hidrojellerden glumikron salım profili %1 Hidrojel %2 Hidrojel %4 Hidrojel Çapraz bağlayıcı içeren %1, %2 ve %4 lük hidrojellerin glumikron salım yüzdeleri sırası ile %50.9, %61.6 ve %69.1 olarak belirlenmiştir. Çapraz bağlayıcı içeren hidrojellerden glumikron salımı 16 gün boyunca takip edilmiş ve 11. gün sonunda salım oranının sabitlendiği gözlenmiştir. Şekil 5. Çapraz bağlayıcı içeren agaroz hidrojellerden glumikron salım profili 4. Tartışma Kontrollü salım sistemlerinde güvenilirlik ve biyouyumluluk açısından doğal polimerler tercih edilmektedir. Bu çalışmada taşıyıcı destek materyal olarak agaroz hidrojelleri kullanılmıştır. Jel oluşturma özelliği ile farmakoloji ve gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan agaroz, Rhodophyceae sınıfına ait kırmızı alglerden elde edilmektedir[16]. Agaroz yüksek su tutma kapasitesine sahiptir ve bu özelliği ile medikal alanlarda da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada agaroz hidrojellerinin şişme davranışları gravimetrik yöntemle belirlenmiştir ve hidrojel yapıda agaroz konsantrasyonu arttıkça membranın su alma kapasitesinin de önemli derecede arttığı gözlenmiştir. Bu sonuç agarozun polimerik yapısındaki zincirlerin su moleküllerini etrafına çekme özelliği ile açıklanabilir. Hidrojel yapıda agaroz yüzdesi arttıkça iyonize grupların konsantrasyonu artmaktadır ve jellerin daha çok su alması sonucunda şişme özelliği de artmaktadır. Glumikron yüklü agaroz hidrojellerin salım davranışları 37 o C de fizyolojik tamponda in vitro olarak incelenmiştir. %1, %2 ve %4 lük agaroz hidrojellerinin glumikron salım oranları sırası ile ile %60.8, %71.3 ve %81.1 olarak belirlenmiştir. Hidrojel yapısında agaroz oranı arttıkça glumikron salım oranınında önemli derecede arttığı gözlenmiştir. Invitro salım çalışmasının birinci saatinde %4 lük hidrojele ait salım yüzdesi %1 lik hidrojelden 1.3 kat daha fazladır. Bu durum hidrojel yapısında agaroz 220

5 Transdermal Uygulamalar İçin Glumikron Yüklü Agaroz Hidrojellerinin Hazırlanması ve Kontrollü Salım Sistemlerinde Kullanılması yüzdesinin artması ile şişme davranışının artması ve daha çok glumikronun yapıdan sızması ile açıklanabilir. Şişme analizi sonucunda elde edilen veriler ile in vitro salım çalışmaları doğrultusunda elde edilen veriler birbirini desteklemektedir. Kontrollü salım sistemlerinde ilacın yavaş ve uzun süreli salımı aranmaktadır. Özellikle şeker hastalarında kan glukoz seviyesinin belirli sınırlarda tutulması oldukça önemlidir. Bu nedenle hızlı bir glumikron salım profili bu hastalığın tedavisi için uygun değildir. Bu nedenle N,N-metilen bisakrilamid içeren hidrojeller sentezlenmiş ve daha yavaş/kontrollü bir salım profili elde edilmiştir. Çapraz bağlayıcı içermeyen %4 lük hidrojelde glumikron salımı 7 saat içerisinde %60 a ulaşırken aynı jelin çapraz bağlayıcı içeren formunda salım oranı %41 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç çapraz bağlayıcı varlığında jellerin daha sıkı bir yapıya sahip olması ve bu sayede şişme davraşının daha yavaş gerçekleşmesi ile ilacın jeli terk etme süresinin artması ile açıklanabilir. Ayrıca çapraz bağlayıcı içeren tüm komposizyonlarda glumikron salım oranının yaklaşık 1.1 kat azaldığı belirlenmiştir. Salım oranındaki azalma ise hidrojel bileşimine çapraz bağlayıcının eklenmesi ile glumikron yüklemesinde oluşabilecek azalma ve/veya jellerin şişme özelliğinin azalması ile açıklanabilir. Literatürde, kontrollü salım sistemlerinde farklı yapıda moleküllerin in vitro ve invivo salımları çalışılmıştır. Coviello ve arkadaşları [17] Scleroglucan matriksi ile Theophylline salımı çalışmışlardır ve 24 saat içerisinde %80 lik salım değerine ulaşmışlardır. Frank ve arkadaşları [18] poli(laktide-ko-glikolide) sentetik matriksi sentezleyerek lidocaine salımı çalışmışlardır ve 35. gün sonunda %100 e yakın salım değerine ulaşmışlardır. Varshosaz ve Koopaie [19] polivinil alkol hidrojellerinden Theophylline salımını çalışmışlardır ve polimerik yapıya glutaraldehit ilavesinden sonra polimerin şişme davranışında değişim olduğunu rapor etmişlerdir. Literatürde rastlanan bu sonuç çalışmamızda elde ettiğimiz sonucu desteklemektedir. Fakat literatürde rastlanan çalışmalarda daha çok hedef molekülün salım oranının yüksekliği ön planda tutulmaktadır. Tedavi amaçlı kullanılan moleküllerin derişiminin etkin düzeyin üzerine çıkması hastada istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle polimerik yapıdan ilacın hem uzun süreli hem de sabit oranda salınması odaklanılması gereken noktadır. Bu çalışmada hidrojellere yüklenen glumikronun 7 gün içerisinde %81 inin salındığı gözlenmiştir. Fakat daha yavaş ve kontrollü bir salım profili elde edebilmek için polimerik yapıya çapraz bağlayıcı ilave edilmiş ve sonuçta 16 gün süre ile daha yavaş bir salım profili elde edilmiştir. Ayrıca çalışmamızda pek çok literatürde rastlanan sentetik materyaller yerine doğal agaroz polimeri biyomateryal olarak kullanılmıştır. Geliştirdiğimiz bu sistemin transdermal uygulamalarda kullanılabilirliği de oldukça yüksektir. Bu yolla ilacın tedavi etkisi ve güvenilirliği oldukça yüksektir. Ayrıca bu uygulama ile sık ve tekrarlanan dozlarda ilaç alımına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu tür uygulamalarla hastaların uyumu ve yaşam kaliteleri de arttırılmış olmaktadır. 5. Kaynaklar 1. Eskici, A. (2001). Kontrollu İlaç Salımı. Bilim ve Teknik Dergisi, 2, Stansbury, J. W., Dickens, S. H. (2001). Network formation and compositional drift during photo-initiated copolymerization of dimethacrylate monomers. Polymer, 42, Bajpai, A. K., Shrivastava, M. J. (2002). Evaluation of the water sorption and controlledrelease potential of binary polymeric beads of starch and alginate loaded with potassium nitrate as an agrochemical. Macromol. Sci., 39, Kwok, A. Y., Qiao,G. G., Solomon, D. H. (2004). Synthetic Hydrogels 3. Solvent Effects on Poly(2-Hydroxyethyl methacrylate) Networks. Polymer, 45, Thacharodi D., Rao, K. P. (1995). Development and in vitro evaluation of chitosan-based transdermal drug delivery systems for the controlled delivery of propranolol hydrochloride. Int. J. Pharmaceutics., 16, Zvetkov, V. L. (2002). A modified kinetic model of the epoxy-amine reaction. Macromol. Chem. Phys., 203,

6 E. Yalçın, K. Çavuşoğlu Ve M. Maraş 7. Chow, K. S., Khor, E. (2000). Novel fabrication of open-pore chitin matrices Biomacromol., 1, Griffith, L. G. (2000). Polymeric biomaterials. Acta Mater., 48, Eyal, R., Thomas, T., Edıth, M., Mark, C., Mıchael, H. (1993). Controlled release of polypeptides from polyanhydrides. Applied Biological Sciences, 90, Ana, P., Desire, T., Marıa, J. A., Carmen, R. (2007). Development of chitosan sponges for buccal administration of insulin. Carbohydrate Polymers, 68, Rong, L., Shan-Shan, H., Yin-Hua, W., Guang- Hui, M., Zhi-Guo, S. (2006). Preparation of insulin-loaded PLA/PLGA microcapsules by a novel membrane emulsification method and its release in vitro. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 51, Thacharodi, D., Rao, K. P. (1995). Development and in vitro evaluation of chitosan-based transdermal drug delivery systems for the controlled delivery of propranolol hydrochloride. Biomaterials, 16, Risbud,M. V., Hardikar, A. A., Sujata, V. B., Ramesh, R. B., J. (2000). ph-sensitive freezedried chitosan-polyvinyl pyrrolidone hydrogels as controlled release system for antibiotic delivery. Control. Rel., 68, Tasdelen, B., Kayaman-Apohan, N., Guven,O., Baysal, B.M. (2004). Investigation of drug release from thermo- and ph- sensitive poly(nisopropylacrylamide/itaconic acid) copolymeric hydrogels. Poly. Adv. Technol., 528, tip.erciyes.edu.tr/iç Hastaliklari/Kursad Unluhizarci/ 16. Rosangela, B., Garcia, R. L., Vidal, M. R. (2000). Preparation and Structural Characterization of O- Acetyl Agarose with Low Degree of Substitution. Ciência e Tecnologia, 10, Coviello,T., Alhaique, F., Parisi, C., Matricardi, P., Bocchinfuso, G., Grassi, M. (2005). A new polysaccharidic gel matrix for drug delivery: preparation and mechanical properties. Journal of controlled release, 102, Frank, A., Rath, S. K., Venkatraman, S. S. (2005). Controlled release from bioerodible polymers: effect of drug type and polymer composition, Journal of controlled release, 102, Jaleh, V., Niloufar, K. (2002). Cross-linked Poly (vinyl alcohol) Hydrogel : Study of Swelling and Drug Release Behaviour, Iranian Polymer Journal,11,

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 İÇME SUYUNDA AGRESİVİTENİN SAPTANMASI VE ŞEBEKEDE KOROZYONUN ÖNLENMESİ (DETERMINATION OF CORROSIVE PROPERTIES OF

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Banu Esra AKSOY, Mine AYDIN, Salih Zeki YILDIZ* Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, SAKARYA szy@sakarya.edu.tr

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

Kemik Doku Mühendisliği

Kemik Doku Mühendisliği ARŞİV 2010; 19: 206 Kemik Doku Mühendisliği Uzm. Dr. Pınar YILGÖR HURİ* Prof. Dr. Nesrin HASIRCI** Prof.Dr. Vasıf HASIRCI*** Giriş Organ ve dokuların hastalara nakledilmek üzere laboratuvar koşullarında

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SÜTLAÇ, KEŞKÜL VE KAZANDİBİ ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELEN KADAĞAN DENİZLİ, HAZİRAN - 2015

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

KLASİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER HAKKINDA TASLAK RAPOR. : Türk ilaç sanayiinin 2023 de klasik üretim teknolojilerinin durumunu öngörmek.

KLASİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER HAKKINDA TASLAK RAPOR. : Türk ilaç sanayiinin 2023 de klasik üretim teknolojilerinin durumunu öngörmek. EK-9 KLASİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER HAKKINDA TASLAK RAPOR Çalışma Grubu Amaç : Doç. Dr. Serdar Alpan Halit Gündüz Dr. Yıldız Özalp Nurettin Turan Arif Yiğit : Türk ilaç sanayiinin 2023 de klasik

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL LİFLER

ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTIMICROBIAL FIBERS Teks. Müh. Gamze SÜPÜREN TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Arş. Gör. Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü Teks. Müh. Z. Evrim KANAT TÜBİTAK Tekstil Araştırma

Detaylı

POLİAKRİLONİTRİL LİF ÜRETİMİNDE KOAGÜLASYON BANYO SICAKLIĞININ LİF İÇYAPISINA ETKİSİNİN GENİŞ AÇI X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ

POLİAKRİLONİTRİL LİF ÜRETİMİNDE KOAGÜLASYON BANYO SICAKLIĞININ LİF İÇYAPISINA ETKİSİNİN GENİŞ AÇI X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) POLİAKRİLONİTRİL LİF ÜRETİMİNDE KOAGÜLASYON BANYO SICAKLIĞININ LİF İÇYAPISINA ETKİSİNİN GENİŞ AÇI X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF COAGULATION

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar Ankara Ecz. Fak. Der. 19, 1-2 (1989) J. Fac. Pharm. Ankara 19, 1-2 (1989) Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar Study on Different Formulations of

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARDAL YAĞI BİYODİZELİNDE DEPOLAMA SÜRESİ VE ŞARTLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Atakan ALTUNTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 2 : 163-169 SOMA

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Dt. Yelda KARACA DÖNER DOKTORA

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 447-456

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 27.cı Yıl KİMYASAL FORUM E-BÜLTEN Eylül 2013 Bu Sayıdaki Konularımız Editörden KİMYA SANAYİİ İÇİN ELZEM GİRİŞİM: Marmara da Kimya Endüstri Parkı Konu Yazar Sayfa No.

Detaylı