Levonorgestrel Salan ntrauterin Sistemin Tedavi Amaçl Kullan m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Levonorgestrel Salan ntrauterin Sistemin Tedavi Amaçl Kullan m"

Transkript

1 REVIEW Levonorgestrel Salan ntrauterin Sistemin Tedavi Amaçl Kullan m Salih TAfiKIN, Batuhan ÖZMEN, Cihat ÜNLÜ Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey Received 12 September 2005; received in revised form 26 December 2005; accepted 26 December 2005 Abstract Therapeutic use of the Levonorgestrel Releasing Intrauterine System Levonorgestrel intrauterine system is originally developed for contraception. The levonorgestrel, released from an intrauterine system at rate of 20µg/24 hours, suppresses endometrial growth. This system provides a broad spectrum of noncontraceptive health benefits including decreasing menstruel blood loss, reduction in symptoms of endometriosis and dysmenorrhea. Several trials revealed a reduction of menorrhagia in women using levonorgestrel intrauterine system as well as reduction of leiomyoma size. These results reduce the need for operative treatments and improve the quality of life. Most side effects and reasons for termination of hormone replacement therapy are related to the progestin component. But, hormone replacement therapy with the local delivery via levonorgestrel intrauterine system is effective in protecting the endometrium against hyperplasia, and will make withdrawal bleeding unnecessary. In this paper we review therapeutic use of the levonorgesterel system in non-contraceptional conditions. Keywords: levonorgestrel, intrauterine devices, medicated, menorrhagia Özet Levonorgestrel salan intrauterin sistem, kontraseptif bir yöntem olarak gelifltirilmifltir. Sistemden günlük 20µg dozunda levonorgestrel sal n r ve endometrial büyüme bask lan r. Genifl bir kullan m alan olan sistemin, menstrüel kan ak m n azaltma ve dismenore ve endometriozis semptomlar nda düzelme gibi yararlar vard r. Çok say da çal flmada, levonorgestrel salan intrauterin sistem kullanan kad nlarda menorajide iyileflme oldu u ve leiomiyom varl nda miyom boyutlar nda azalma oldu u bildirilmifltir. Bu sonuçlar operatif tedavilere olan ihtiyac azaltmakta ve yaflam kalitesini artt rmaktad r. Hormon replasman tedavisinde, tedaviye devams zl a sebep olan yan etkilerin ço u progesteronlarla ilgilidir. Ancak levonorgestrel salan intrauterin sistem yoluyla lokal sal nan progesteron ile kombine edilmifl hormon tedavisi endometriumu hiperplaziden korur ve geri çekilme kanamalar n önler. Bu yaz da levonorgestrel salan intrauterin sistemin, kontrasepsiyon d fl tedavi amaçl kullan mlar derlenmifltir. Anahtar sözcükler: levonorgestrel, intrauterin sistem, menoraji Corresponding Author: Dr. Salih Taflk n Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD, Cebeci, Ankara, Türkiye Gsm : Girifl Levonorgestrel salan intrauterin sistem (LNG- US), estrojenden ba ms z, uzun etkili ve geri dönüflümlü bir kontraseptif yöntem olarak gelifltirilmifltir. Sterilizasyon ile karfl laflt r labilecek kadar yüksek ve güvenli kontraseptif etkinli inin yan nda, menoraji tedavisinde ve hormon replasman tedavisinin (HRT) progestin aya olarak kullan lmaktad r (1). Dismenore, premenstrüel sendrom, endometriozis, adenomyozis ve uterin fibroidlere ba l flikayetleride azaltmaktad r (2). Bunun d fl nda, endometriyal hiperplazilerde ve operasyon için kontrendikasyonlar n oldu u durumlarda endometriyum kanserinde kullan lmaktad r (3,4). LNG- US, 52 mg levonorgestrel içerir ve endometriuma 24 saatte 20 µg levonorgestrel (LNG) sal n m n düzenleyen bir zarla örtülüdür. Günlük 14 µg LNG salan ve fleksible özellikte gelifltirilen sistem ile uterin kaviteye uyum üst düzeye ç kar lm flt r. Bütün endometriyumu bask layabilmek için arac n fundusa do ru bir flekilde yerlefltirilmesi gerekir. Menstrüasyonun günlerinde yerlefltirilmelidir. Hormon replasman tedavisinde kullan lacaksa amenoreik olan kad nda herhangi bir zamanda yerlefltirilebilir. Etki süresi 5 y ld r. Yerlefltirmeden sonra antiproliferatif etki ile menstrüel kanama miktar ve süresi gittikçe azal r. lk birkaç ay içinde görülen lekelenme tarz ndaki intermenstrüel kanamalar daha sonraki izlemde görülmemektedir (5,6). Tamam yle anlafl lm fl ol- Taflk n S, Özmen B, Ünlü C, Therapeutic use of the Levonorgestrel Releasing Intrauterine System, J Turkish German Gynecol Assoc, Vol. 7(1); 2006:

2 Taflk n et al. J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 7(1); 2006 mamakla beraber (7), ilk 3 ayl k dönemde LNG nin endometrial angiogenik faktör ve adrenomedüllini artt rmas sonucu endometrial morfoloji ve fonksiyonlar n etkilenmesi (8-10) bunun nedeni olabilir. Hem östrojen hem de progestin reseptörlerinde görülen azalmaya ba l olarak kullan c lar n %25 kadar nda 1. y l n sonunda amenore geliflmektedir (2,8,11). Endometrial apoptozisin artmas (12) ve subendometriyal kan ak m n n azalmas (13) buna katk sa lamaktad r. Kullan m n sona erdirilmesinden 1 ay sonra menstruasyon geri dönebilmektedir (2,11). Menoraji Tedavisinde Kullan m Her menstrüel siklusta 80 ml ve üzerinde kan kayb olarak tan mlanan menoraji, yaflam kalitesini bozan, anksiyete ve psiko-sosyal sorunlara yol açan bir problemdir. Üreme ça- ndaki kad nlar n %30 unda görülür ve tüm menstrüel bozukluklar n %60 n oluflturur (14,15). Ayr ca sa l kl fertil kad nlarda görülen demir eksikli i anemisinin en s k nedenidir (16,17). Menoraji tedavisinde öncelikle oral kontraseptifler, prostoglandin sentetaz inhibitörleri, antifibrinolitikler, danazol, oral noretistron veya medroksiprogesteron asetat uygulanmakta, ancak bu tedavilerin etkinlikleri s n rl olmaktad r. Özellikle çocuk iste i olmayanlarda, medikal tedaviden sonraki basamakta transservikal endometrial rezeksiyon (TSER) veya histerektomi uygulanmakta ve tüm histerektomilerin yar s menoraji nedeniyle yap lmaktad r (14). Günümüzde tüm bu tedavilere karfl güçlü bir alternatif haline gelen LNG- US, disfonksiyonel uterin kanamalarda en etkin medikal tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir (18,19). Medikal tedavinin ço u zaman yetersiz kalmas, cerrahi tedavinin komplikasyonlar ve maliyeti düflünüldü- ünde LNG- US nin menoraji tedavisinde kullan m ak lc görünmektedir. Tedavi edici özelli i lokal progestin tedavisi temeline dayanmaktad r. Endometriyal apoptotik faktörlerin art fl, östrojen ve progesteron reseptörlerinin azalmas sonucu oluflan atrofi ve desidualizasyon bafll ca etki mekanizmalar d r (8,12). Ayr ca di er intrauterin araçlar n aksine subendometriyal kan ak m nda belirgin azalmaya yol açar (13). Tedavinin bafllang c ndan 3 ay sonra menstrüel kan kayb n yaklafl k olarak %90 oran nda azalt r (14,19,20) ve bu azalmayla korele olarak serum ferritin düzeylerinde art fl izlenir (20). LNG- US ile sistemik progestagen tedavisini karfl laflt ran bir çal flmada (21), menorajisi olan hastalarda LNG- US ile oral 15 mg/gün noretistron (siklusun günleri) karfl laflt r lm flt r. Sonuçta LNG- US de menstrüel kan kayb %94 azal rken, noretistron grubunda bu oran %87 olmufltur. Bununla beraber 3 ay sonra tedaviye devam istemi noretistron grubunda %22 iken LNG- US grubunda %76 oran nda olmufltur ve LNG- US nin etkin ve tedaviye devam aç s ndan di er yöntemlerden üstün oldu u belirtilmifltir. Oral kontraseptif, prostoglandin sentetaz inhibitörleri, antifibrinolitikler ve danazolün menoraji tedavisindeki baflar s %50 oran ndad r (22,23). LNG- US, traneksamik asit ve flurbiprofenin karfl laflt r ld bir çal flman n birinci y l nda LNG- US ile menstrüel kan kayb %90 oran nda azal rken, di er gruplardaki azalma %44 düzeyinde kalm flt r (24). Menoraji tedavisinde en etkin yöntemlerden biri olan TSER (14) ile LNG- US i karfl laflt ran çal flmalarda, tedavi bafllang c ndan 1 y l sonraki de erlendirmede her iki yöntemin baflar s benzer olarak bulunmufl ve menstrüel kan kayb çok büyük oranda azalm flt r (25,26,27). Ancak TSER in geri dönüflsüz olmas, operatif olmas ve tedavinin baflar s zl durumunda tekrarlanma olas l LNG- US e göre dezavantaj olarak bildirilmifltir. Di er medikal tedavilere üstünlü ünün yan nda LNG- US, menoraji tedavisinde histerektomiye alternatif olarak gösterilmekte ve uygun hastalarda histerektomi öncesinde uygulanmas gerekti i vurgulanmaktad r (28,29). Medikal tedavinin baflar s zl nedeniyle histerektomi veya TSER uygulanmas na karar verilen 50 hastada LNG- US kullan lm fl ve 3. ay n sonunda 37 si, 6. ay n sonunda toplam 41 i cerrahi tedavi listesinden ç kar lm flt r (30). Bu yönde yap lan bir di er çal flmada (31), menoraji nedeniyle histerektomi karar al - nan hastalar n %64 ün de LNG- US uygulamas ile histerektomiden vazgeçilmifltir. Kontrol grubunda ise bu oran %14 olmufltur. Etkinlik ve hasta memnuniyeti kombine edildi inde her iki yöntemin kabul edilebilirli i benzerdir (32). Ancak yöntem seçiminde, histerektomi maliyetinin 3-4 kat fazlal ve operatif komplikasyonlar göz önüne al nmal ve menoraji nedenli yap lmas düflünülen histerektomiler öncesinde LNG- US kullan m mutlaka düflünülmelidir. Sonuç olarak LNG- US geri dönüfllü olmas, etkin bir kontrasepsiyon sa lamas n n yan nda, menorajik kad nlarda kan kayb n önemli ölçüde azaltmaktad r. Bu nedenle özellikle genç, fertilitesini tamamlamam fl, di er medikal tedavilere yetersiz yan t veren menorajik kad nlarda kullan m düflünülmelidir. Hormon Replasman Tedavisinde Kullan m Uterusu intakt kad nlarda karfl lanmam fl östrojen replasman tedavisi endometriyal hiperplazi ve endometriyal kanser riskini artt rmaktad r (33). Bu nedenle östrojen replasman tedavisi rejimlerine progestinler çeflitli formlarda eklenmektedir. Sistemik progestinler steroidal yan etkilere ve çekilme kanamalar na neden oldu undan, tedaviye uyumu azaltmaktad r (34). Oysa progestinlerden beklenen etki, endometriyumu estrojenlere karfl korumakt r ve bu ifllevin lokal olarak (direkt endometriyuma), daha az sistemik etki ile yerine getirilmesi akla uygun gelmektedir. Bu noktadan yola ç k larak çeflitli formlarda östrojen replasman yap lan postmenopozal kad nlarda, LNG- US kullan m ile endometriumda östrojenin etkileri nötralize edilmektedir (35,36). Bu yöntem ile sistemik tedavi ile sa lanamayacak düzeyde progestin, lokal olarak endometriyuma sal nmaktad r (37). Yap lan bir çal flmada östrojen replasman tedavisi alan (oral veya transdermal) postmenopozal kad nlara LNG- US uygulanmas ile 6. ayda endometrial bask lanma görülmüfl ve endometrial örneklerin hiçbirinde proliferasyon bulgusuna rastlanmam flt r (38). Ortalama endometrial kal nl k 2.4 mm ola- 64

3 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 7(1); 2006 rak bildirilmifl (en fazla:3.6 mm) ve %90 oran nda amenore sa lanm flt r. Tedaviye devam oran ise 3 y l n sonunda %82 olmufltur. Steroidal yan etkiler (akne, memelerde hassasiyet, depresyon ve bafla r s ) ise üreme ça ndaki kad nlara oranla nadiren izlenmifltir (37,38). Menopozal ça daki uterin volümünün daha az olmas gerçe- inden yola ç k larak daha küçük boyutta, 5 ve 10 µg LNG sal n m yapan LNG- US tasarlanm fl ve bu sistemlerle yap - lan çal flmalarda kanama paterni, endometrial bask lanma ve metabolik cevap konusunda bu iki sistemin 20 µg ile ayn düzeydeki etkiyi sa layabildi i bildirilmifltir (39). Günümüzde postmenopozal dönemde 14 µg/gün LNG salan FibroPlant kullan m da yayg nlaflmaktad r (40,41). Postmenopozal dönemde bu sistemlerin kullan m n n lipit profili ile iliflkisini inceleyen çal flmalarda olumlu etkiler rapor edilmifltir. Raudaskoski ve arkadafllar n n (42) yapt klar çal flmada 20 µg l k sistemin ilk 6 ayl k dönemde yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) düzeyini minimum düzeyde düflürdü ü ancak takip eden süreçte lipit profiline etkisinin nötral oldu u gösterilmifltir. Buna karfl n yeni tasarlanan 5 ve 10 µg l k sistemlerin kullan m s ras nda HDL kolesterolde %27-30 luk art fl, düflük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterolde %13 lük azalma ve LDL/HDL oran nda %33 lük azalma rapor edilmifltir. Oral progesteron, vaginal progesteron ve LNG- US in perkütan östrojen verilen kad nlarda lipit metabolizmas üzerine güvenli etkileri oldu u ve her üç rejiminde endometriumda yeterli koruma sa lad bildirilmifltir (43). Ancak LNG- US uygulanan hastalarda tedaviye uyum ve devaml l k daha yüksek orandad r. Dismenore, Endometriozis ve Premenstrüel Sendrom LNG- US kullan m s ras nda dismenore ve premenstrüel sendromun iyileflti ine dair raporlar vard r (11,44). Lokal progestinin, endometrial fonksiyonlar bask lamas ve menstrüel kanama miktar n azaltmas ile endometriozisin önlendi i varsay lmaktad r (44). Bu konuyla ilgili iki çal flmada (45,46), LNG- US kullan m sonras overyan endometriozis gelifliminde azalma oldu u savunulmufltur. Endometriozisin önlenmesi ile ilgili bulgular ve pozitif terapötik etkiler daha çok say daki çal flmalarla desteklenirse LNG- US nin kullan m daha da önemli hale gelecektir. Adenomyozis Adenomyozis iliflkili menorajide LNG- US kullan m ile menstruel sikluslarda düzelme, uterin volümde azalma, endometrial kal nl kta azalma, hemoglobin ve ferritin düzeylerinde art fl saptanm flt r (47,48). LNG- US nin adenomyozise etki mekanizmas, progestinin direkt adenomyotik fokusa hipotrofik etkisi ve estrojen reseptör down regülasyonu (8) fleklinde tan mlanmaktad r. Myoma Uteri Uterin kaviteyi distorsiyona u ratan miyom varl nda LNG- US kontrendikedir. Ancak distorsiyonun olmad durumlarda LNG- US nin miyom boyutlar nda azalmaya neden oldu u bildirilmifltir (49,50). Bu etkinin LNG- US nin endometrial miyom büyütücü faktörleri inhibe etmesine (51) ve uterin arter ak m rezistans nda yapt art fla (13) ba lanmaktad r. Endometrial Hiperplazi ve Endometrium Kanseri Basit veya atipili hiperplazilerde LNG- US kullan m ile 6. ayda kür sa land bildirilmifltir (3,4). Ayr ca endometrium kanseri tan s alm fl, ancak operasyonlar için kontrendikasyonlar bulunan veya operasyonlar bir süre ertelenmek zorunda kal nan hastalarda zaman kazanma amac yla sistemik progestagen tedavisi yerine kullan ld nda olumlu sonuçlar al nm flt r (4). Tamoksifen Kullan m Son y llarda LNG- US nin tamoksifen kullanan meme kanseri vakalar nda, endometrial proliferasyonu engellemek için kullan labilece i bildirilmifltir (52). Böylece, ileri incelemeleri gerektiren endometrial kanama olas l azalacak ve tamoksifene ba l hiperplazi ve di er patolojilerin önüne geçilecektir. Yan Etkiler LNG- US kullan m ile ilk 3 ayl k dönemde (üreme ça ndaki kad nlarda daha s k olmak üzere) intermenstrüel lekelenme s k görülmekte, ancak daha sonraki dönemde bu flikayet olmamaktad r (5,6). Bunun d fl nda pelvik a r %6, hormonal yan etkiler (akne, bafla r s, kilo al m ) %5 oran nda bildirilmifltir. Postmenapozal dönemde bu yan etkiler çok daha az oranlarda görülmektedir (2,5). Kullan m n ilk aylar nda overlerde, asemptomatik, persiste basit kistler %25 oran nda görülebilir (13,52). Bunun nedeni tam olarak anlafl lamam flt r. Ancak bu kistlere 1. y l n sonunda rastlanmamaktad r ve kistler spontan, tedavi gerektirmeksizin rezolusyona u ramaktad rlar (53,54). Pelvik inflamatuar hastal kta (PIH) art fl sadece kullan m n bafllang c ndan sonraki ilk günlerde olabilmektedir (1,5,11). Uygulamadan önce kullan lacak profilaktik antibiyotiklerin olumlu bir katk s olmamaktad r. lk günlerdeki bu art fla ra men LNG- US de PIH riski, bak rl rahim içi araçlara göre oldukça düflüktür (1,5). Bu menstruel kan miktar n n az olmas na ve servikal mukusun kal nlaflmas na ba lanmaktad r. Sonuç LNG- US, en etkili geri dönüflümlü kontraseptif yöntemlerden biridir ve en az 5 y ll k kullan m süresi vard r. Fertilite, LNG- US nin ç kart lmas ndan hemen sonra geri kazan l r. Menoraji tedavisinde kanamay azaltmada, en etkin medikal yöntem olarak gösterilmektedir ve cerrahi tedavinin alternatifidir. Hormon replasman tedavisinde, tedavinin progestin aya olarak uygun bir seçenek olarak görülmektedir. Çünkü lokal bir tedavi oldu undan, östrojenin endometrial yan etkilerini etkin olarak engelleyecek ve sistemik etki minimum oldu undan östrojenin istenen etkilerini antagonize etmeyecektir. Bunun d fl nda dismenore, premenstrüel sendrom, endometriozisin önlenmesi, endometrial hiperplaziler, adenomyozis ve myoma uteri tedavisinde etkin oldu u bildirilmektedir. 65

4 Taflk n et al. J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 7(1); 2006 Kaynaklar 1. Andersson K, Odling V, Rybo G. Levonorgestrel-releasing and copper-releasing (Nova T) IUDs during five years of use: A randomized comparative trial. Contraception 1994;37: Lee P. Shulman, Anita L. Nelson, Philip D. Darney. Recent developments in hormone delivery systems. Am J Obstet Gynecol 2004;190: Wildemeersch D and Dhont M. Treatment of non atypical and atypical endometrial hyperplasia with a levonorgestrel-releasing intrauterine system. Am J Obstet Gynecol 2003;188: Bahamondes L, Ribeiro-Huguet P, De Andrade KC, Leon Martinas O, Petta CA. Levonorgestrel-releasing intrauterine system (Mirena) as a therapy for endometrial hyperplasia and carcinoma. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82: Suhonen S, Haukkaama M, Jakobsson T, Rauramo I. Clinical performance of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and oral contraceptives in young nulliparous women: A comparative study. Contraception 2004;69: Luukkainen T. The levonorgestrel intrauterine system: Therapeutic aspects. Steroids 2000;53: Critchley HOD, Wang H, Kelly RW, Gebbie AE, Glasier AF. Progestin receptor isoforms and prostaglandin dehydrogenase in the endometrium of women using a levonorgestrel-releasing intrauterine system. Hum Reprod 1998; 13(5): Pengdi Z, Xiaoqun L, Hongzhi L, Zhao G, Jie C, Ruhua X, Shizhu L, Shangchun W, Jiedong W. The effect of a levonorgestrel-releasing intrauterine device on human endometrial oestrogen and progesterone receptors after one year of use. Hum Reprod 1999;14(4): Roopa BA, Loganath A, Singh K. The effect of a levonorgestrel-releasing intrauterine system on angiogenic growth factors in the endometrium. Hum Reprod 2003;18(9): Fernandez JBL, Maruo T, Pakarinen P, Spitz IM, Johansson E. Effects of a levonorgestrel-releasing intra-uterine system on the expression of vascular endothelial growth factor and adrenomedullin in the endometrium in adenomyosis. Hum Reprod 2003;18(4): Luukkainen T, Pakarinen P, Toivonen J. Progestin-Releasing Intrauterine Systems. Semin Reprod Med 2001;19(4): Maruo T, Fernandez JBL, Pakarinen P, Murakoshi H, Spitz IM, Johansson E. Effects of a levonorgestrel-releasing intra-uterine system on proliferation and apoptosis in the endometrium. Hum Reprod 2001;16(10): Jarvela I, Tekay A, Jouppila P. The effect of a levonorgestrel-releasing intrauterine system on uterine artery blood flow, hormone concentration and ovarian cyst formation in fertile women. Hum Reprod 1998;13(12): Stewart A, Cummins C, Gold L, Jordon R, Phillips W. The effectiveness of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in menorrhagia: A systematic review. Br J Obstet Gynaecol 2001;108: Toivonen J, Luukkainen T. Progestin-releasing intrauterine devices. In: Bardin CW, ed. Current Therapy in Endocrinology and Metabolism. St. Louis: Mosby; 1997: Shaw RW. Assessment of medical treatments for menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1994;101: Anderson K, Rybo G. Levonorgestrel- releasing intrauterine device in the treatment of menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1990;97: Lethaby AE, Cooke I, Rees M. Progesteron/progesteron releasing intrauterine systems versus either placebo or any other medication for heavy menstrual bleeding [Cochrane Rewiew]. In: The Cochrane Library, issue 2. Oxford : Update Software: Xiao B, Wu SC, Chong J, Zeng T, Han LH, Luukkainen T. Therapeutic effects of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in the treatment of idiopathic menorrhagia. Fertil Steril 2003;79(4): Tang GW, Lo SS. Levonorgestrel intrauterine device in the treatment of menorrhagia in Chinese women: Efficacy versus acceptability. Contraception 1995;39: Irvine GA, Campbell-Brown MB, Lumsden MA, Heikkila A, Walker JJ, Cameron IT. Randomised comparative trial of the levonorgestrel intrauterine system and noretistrone for treatment of idiopatic menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1998;105: Lethaby A, Augood C, Duckitt K. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for heavy menstrual bledding (Cochrane Review) In: The Cochrane Library, Issue 2.Oxford: Update Software; Bonnar J, Sheppard BL. Treatment of menorrhagia during menstruation. Randomised controlled trial of ethamsylate, mefenamic acid and tranexamic acid. Br J Obstet Gynaecol 1996;193: Milsom I, Anderson K, Andersh B, Rybo G. A comparison of flurbiprofen, tranexamik acid and levonorgestrel releasing intrauterine device in the treatment of idiopatic menorrhagia. Am J Obstet Gynecol 1991;152: Romer T. Prospective comparison study of levonorgestrel IUD versus Roller-Ball endometrial ablation in the management of refractory recurrent hypermenorrhea. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;90(1): Crosignani PG, Vercellini P, Mosconi P, Oldani S, Cortesi I, De Giorgi O. Levonorgestrel-releasing intrauterine device versus hysteroscopic endometrial resection in the treatment of dysfunctional uterine bleeding. Obstet Gynecol 1997;90: Olav I, Trolle B. Treatment of menorrhagia with the levonorgestrel intrauterine system versus endometrial resection. Fertil Steril 2001;76(2): Hurskainen R, Teperi J, Aalto AM, Grenman S, Kivela A, Kujansuu E, Vuorma S, Yliskoski M, Rissanen P, Paavonen J. Levonorgestrel-releasing intrauterine system or hysterectomy in the treatment of essential menorrhagia: Predictors of outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83: Monteiro I, Bahamondes L, Diaz J, Perotti M, Petta C. Therapeutic use of levonorgestrel-releasing intrauterine system in women with menorrhagia: A pilot study. Contraception 2002;53: Barrington JW, Bowen-Simpkins. The levonorgestrel intrauterine system in the management of menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1997;104: Lahteenmaki P, Haukkamaa M, Puolakka J, Riikonen U, Sainio S, Suvisaari J, Nilsson CG. Open randomised study of use of levonorgestrel releasing intrauterine system as alternative to hysterectomy. Br J Obstet Gynaecol 1998;196: Hurskainen R, Teperi J, Rissanen P, Aalto AM, Grenman S, Kivela A, Kujansuu E, Vuorma S, Yliskoski M, Paavonen J. Quality of life and cost-effectiveness of levonorgestrel-releasing intrauterine system versus hysterectomy for treatment of menorrhagia: A randomised trial. Lancet 2001;225: Grady D, Gebretsadik T, Kerlikowske K, Ernster V, Petitte D. Hormone replacement therapy and endometrial cancer risk: A meta-analysis. Obstet Gynecol 1995;85: Karakoç B, Erenus M. Compliance considerations with hormone replacement therapy. Menopause 1998;5: Raudaskoski T, Tapanainen J, Tomas E, Luotola H, Pekonen F, Ronni-Sivula H, Timonen H, Riphagen F, Laatikainen T. Intrauterine 10 mcg and 20 mcg levonorgestrel system in postmenapousal women receiving oral oestrogen replacement therapy: Clinical, endometrial and metabolic response. Br J Obstet Gynaecol 2002;109: Suhonen S, Holmström T, Lahteenmaki P. Three-year follow-up of use of a levonorgestrel-releasing intrauterine system in hormone replacement therapy. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76: Andersson K, Mattsson LA, Rybo G, Stadberg E. Intrauterine release of levonorgesrel: A new way of adding progestogen in hormone replacement therapy. Obstet Gynecol 1992;79: Varila E, Wahlström T, Rauramo I. A 5-year follow-up study on the use of a levonorgestrel intrauterine system in women receiving hormone replacement therapy. Fertil steril 2001;76(5): Wollter-Svensson LO, Stadberg E, Andersson K, Mattsson LA, Odlind V, Persson I. Intrauterine administration of levonorgestrel 5 and 10 mcg/24 hours in perimenopausal hormone replacement therapy. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76: Wildemeersch D, Schacht E, Wildemeersch P. Contraception and treatment in the perimenopause with a novel frameless intrauterine levonorgestrelreleasing drug delivery system: An extended pilot study. Contraception 2002;54: Wildemeersch D, Schacht E. Endometrial suppression with a new frameless levonorgestrel releasing intrauterine system in perimenopausal and postmenopausal women: A pilot study. Maturitas 2000;24: Raudaskoski TH, Tomas EI, Paakkari IA, Kauppila AJ, Laatikainen TJ. Serum lipids and lipoproteins in postmenopausal women receiving transdermal oestrogen in combination with a levonorgestrel-releasing intrauterine device. Maturitas 1995;22: Suvanto-Luukkonen E, Sundström H, Penttinen J, Kauppila A. Lipid effects of an intrauterine levonorgestrel device or oral vs. vaginal natural progesterone in postmenopausal women treated with percutaneous estradiol. Arch Gynecol Obstet 1998;129: Vercellini P, Aimi G, Panazza S, De Giorgi O, Pesole A, Crosignani PG. A levonorgestrel-releasing intrauterine system for the treatment of dysmenorrhea associated with endometriosis: A pilot study. Fertil Steril 1999;72: Xiao BL, Zeng T, Wu S. Effect of levonorgestrel-releasing intrauterine device on hormonal profile and menstrual pattern after long-term use. Contraception 1995;39:

5 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 7(1); Pakarinen PI, Suvisaari J, Luukkainen T, Lahteenmaki P. Intracervical and fundal administration of levonorgestrel for contraception: Endometrial thickness, patterns of bleeding, and persisting ovarian follicles. Fertil Steril 1997;68: Fedele L, Bianchi E, Raffaelli R, Portuese A, Dorta M. Treatment of adenomyosis associated menorrhagia with a levonorgestrel-releasing intrauterine device. Fertil Steril 1997;68: Yoke-Fai Fong and Kuldip Singh. Medical Treatment of Grossly Enlarged Adenomyotic uterus with the levonorgestrel releasing intrauterine system. Contraception 1999;48: Grigorieva V, Chen-Mok M, Tarasova M, Mikhailov A. Use of a levonorgestrel-releasing intrauterine system to treat bleeding related to uterine leiomyomas. Fertil Steril 2003;79(5): Yoke-Fai Fong and Kuldip Singh. Effect of LNG IUS on uterine myomas in a renal transplant patient. Contraception 1999;48: Pekonen F, Nyman T, Lahteenmaki P, Haukkamaa M, Rutanen EM. Intrauterine progestin induces continous insulin like growth factor-binding protein-1 production in the human endometrium. J Clin Endocrinol Metabol 1992; 5: Gardner FJE, Konje JC, Abrams KR, Brown LJR, Khanna S, Al-Azzawi F, Bell SC, Taylor DJ. Endometrial protection from tamoxifen-stimulated changes by a levonorgestrel-releasing intrauterine system: A randomised controlled trial. Lancet 2000;224: Inki P, Hurskainen R, Palo P, Ekholm E, Grenman S, Kivela A, Kujansuu E, Teperi J, Yliskoski M, Paavonen J. Comparison of ovarian cyst formation in women using the levonorgestrel-releasing intrauterine system vs. hysterectomy. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;20: Bahamondes L, Hidalgo M, Petta CA, Diaz J, Espejo-Arce X, Monteiro-Dantas C. Enlarged ovarian follicles in users of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and contraceptive implant. J Reprod Med 2003;36:

D SFONKS YONEL UTER N KANAMA TEDAV S NDE LEVONORGESTREL SALINIMLI NTRAUTER N S STEM N ROLÜ

D SFONKS YONEL UTER N KANAMA TEDAV S NDE LEVONORGESTREL SALINIMLI NTRAUTER N S STEM N ROLÜ Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2013-1, Sayfa 5-9 5 D SFONKS YONEL UTER N KANAMA TEDAV S NDE LEVONORGESTREL SALINIMLI NTRAUTER N S STEM N ROLÜ Dr. H. Mesut Özsoy ÖZET Objektif: Disfonksiyonel uterin

Detaylı

ANORMAL UTERİN KANAMALARA GÜNCEL YAKLAŞIM. Doç Dr. İncim Bezircioğlu İKÇU ATATÜRK Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANORMAL UTERİN KANAMALARA GÜNCEL YAKLAŞIM. Doç Dr. İncim Bezircioğlu İKÇU ATATÜRK Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANORMAL UTERİN KANAMALARA GÜNCEL YAKLAŞIM Doç Dr. İncim Bezircioğlu İKÇU ATATÜRK Eğitim ve Araştırma Hastanesi Terminoloji Etiyoloji Değerlendirme Tedavi modaliteleri Karakteristik Normal Mens. Anormal

Detaylı

Anormal Uterin Kanamalarda Medikal Tedaviler. Prof. Dr. Tevfik GÜVENAL Celal Bayar Üniversitesi Manisa

Anormal Uterin Kanamalarda Medikal Tedaviler. Prof. Dr. Tevfik GÜVENAL Celal Bayar Üniversitesi Manisa Anormal Uterin Kanamalarda Medikal Tedaviler Prof. Dr. Tevfik GÜVENAL Celal Bayar Üniversitesi Manisa AUK Tedavi Hedefleri Kanamayı kontrol altına almak, sonrasında kronik uterin kanamaları önlemek Kontrasepsiyon

Detaylı

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı www.jinekolojik.org www.sahmay.com Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Anormal Kanama İnsidensi Tüm Jinekolojik Sorunlar

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

POLİKİSTİK OVER SENDROMU POLİKİSTİK OVER SENDROMU Polikistik Over Hastalığı; PCOS; Stein Leventhal Sendromu; Polifolliküler Over; Hiperandrojenik Anovulasyon; Polikistik over sendromu kronik endokrin bir hastalıktır, kadınlarda

Detaylı

MENORAJİYİ ÖNLEMEDE LEVONORGESTRELLİ RAHİM İÇİ ARAÇ ETKİNLİĞİ: Üçüncü Basamak Merkez Sonuçları i

MENORAJİYİ ÖNLEMEDE LEVONORGESTRELLİ RAHİM İÇİ ARAÇ ETKİNLİĞİ: Üçüncü Basamak Merkez Sonuçları i Tepecik Eğit Hast Derg 2012; 22 (3): 157-161 157 KLİNİK ARAŞTIRMA MENORAJİYİ ÖNLEMEDE LEVONORGESTRELLİ RAHİM İÇİ ARAÇ ETKİNLİĞİ: Üçüncü Basamak Merkez Sonuçları i EFFICACY OF THE LEVONORGESTREL INTRAUTERINE

Detaylı

Bülent Ergun ve ark. G R fi Anormal uterin kanama, perimenopozal dönemde %20-30 s kl kla görülür ve jinekolojik nedenli baflvurular n en s k nedenidir

Bülent Ergun ve ark. G R fi Anormal uterin kanama, perimenopozal dönemde %20-30 s kl kla görülür ve jinekolojik nedenli baflvurular n en s k nedenidir ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ANORMAL UTER N KANAMADA ROLLER-BALL ENDOMETR AL ABLASYON VE LEVONORGESTREL NTRAUTER N S STEM (LNG-IUS) TEDAV LER N N KARfiILAfiTIRILMASI Bülent ERGUN, O uzhan KURU,

Detaylı

Evaluation of the Effects of Levonorgestrel-Releasing System on Anemia and Changes of Menstrual Pattern at the First Year of Treatment of Menorrhagia

Evaluation of the Effects of Levonorgestrel-Releasing System on Anemia and Changes of Menstrual Pattern at the First Year of Treatment of Menorrhagia doi:10.5222/jopp.2013.076 Araştırma Levonorgestrelli Rahim İçi Araç Uygulanan Menorajili Hastalara Ait Menstruasyon Patern Değişikliklerinin ve Anemi Üzerine Olan Etkilerinin Tedavinin Birinci Yılındaki

Detaylı

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir:

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir: SADECE SADECE PROGESTERON PROGESTERON İÇEREN İÇEREN ORAL ORAL KONTRASEPTİF KONTRASEPTİF KULLANIMI KULLANIMI Doç. Doç. Dr. Dr. Nafiye Nafiye Yılmaz Yılmaz Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen

Detaylı

Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids

Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids UTERİN FİBROİDLERDE TEKRARLAYAN DOZ ULİPRİSTAL ASETATIN ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİ Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids Donnez J, Hudecek R, Donnez O, Matule D, Arhendit

Detaylı

Anormal uterin kanama ya da postmenopozal uterin kanamadır

Anormal uterin kanama ya da postmenopozal uterin kanamadır Stromaya oranla bez yapılarının çoğalması ile sonuçlanan hastalıktır Şikayet Anormal uterin kanama ya da postmenopozal uterin kanamadır Anormal uterin kanaması olan tüm kadınlarda %1,5 Postmenopozal dönemde

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

ORAL KONTRASEPTİFLER MEME KANSERİ YAPAR MI? DR. MURAT ULUKUŞ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD BORNOVA - İZMİR

ORAL KONTRASEPTİFLER MEME KANSERİ YAPAR MI? DR. MURAT ULUKUŞ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD BORNOVA - İZMİR ORAL KONTRASEPTİFLER MEME KANSERİ YAPAR MI? DR. MURAT ULUKUŞ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD BORNOVA - İZMİR SUNUM PLANI Meme ca epidemiyoloji ve risk faktörleri Estrojen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Endometrial Hiperplazilerde Tedavi Algoritması Fulya KAYIKÇIOĞLU

Endometrial Hiperplazilerde Tedavi Algoritması Fulya KAYIKÇIOĞLU Endometrial Hiperplazilerde Tedavi Algoritması Fulya KAYIKÇIOĞLU Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH Sunum Planı Sınıflama Tedavi Seçenekleri Özel Durumlar Neden? Endometriyumun progesteron olmaksızın

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Farkl Hormon Replasman Tedavi fiekillerinin Postmenopozal Kad nlarda Serum Lipid Lipoprotein Düzeyleri ve Enflamasyon Belirteçleri Üzerine Etkileri

Farkl Hormon Replasman Tedavi fiekillerinin Postmenopozal Kad nlarda Serum Lipid Lipoprotein Düzeyleri ve Enflamasyon Belirteçleri Üzerine Etkileri CLINICAL STUDY Farkl Hormon Replasman Tedavi fiekillerinin Postmenopozal Kad nlarda Serum Lipid Lipoprotein Düzeyleri ve Enflamasyon Belirteçleri Üzerine Etkileri Levent AKMAN 1, Murat ULUKUfi 1, Hamza

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron

Detaylı

TEKRARLAYAN ENDOMETRİOZİSLERDE YÖNETİM. Prof.Dr.Gürkan Uncu

TEKRARLAYAN ENDOMETRİOZİSLERDE YÖNETİM. Prof.Dr.Gürkan Uncu TEKRARLAYAN ENDOMETRİOZİSLERDE YÖNETİM Prof.Dr.Gürkan Uncu Tekrarlayan Endometriozis Rekürrens endometriozisin gerçeğidir, komplet kür imkansızdır. Neden? 1. İnsitu lezyonların gelişimi 2. Mikroskobik

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

Menorajide Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Menorajide Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi Menorajide Seçeneklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi Özgür GELEN 1, Sezai ŞAHMAY 2, Altay GEZER 2, Onur GÜRALP 2, Abdullah GÖYMEN 3, Veysel ŞAL 2, Ramin SALAHOV 2 1 İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi,

Detaylı

Anormal Uterin Kanamalar

Anormal Uterin Kanamalar Anormal Uterin Kanamalar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İnfertilite ve Üreme Endokrinolojisi Bilim Dalı Normal MenstrualSiklus Sıklıg ı 24-38 gu

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Oya Gökmen Prof. Dr. Nedim Karadadaş Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Bülent Tıraş Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar

Detaylı

PCOS Ve JİNEKOLOJİK KANSERLER

PCOS Ve JİNEKOLOJİK KANSERLER PCOS Ve JİNEKOLOJİK KANSERLER Prof. Dr. ÇETİN ÇELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KADIN HAST VE DOĞUM AD KONYA PCOS PCOS kadınların %5-10 etkiler Yaygın bir endokrin bozukluktur Klinik olarak

Detaylı

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA Dr.Müjdat ŞİMŞEK EPİDEMİYOLOİ Üreme çağındaki kadınların vajinal kanama nedeniyle acil servise başvurmaları sıktır. Menoraji sağlıklı kadında %9 14 oranında görülür.

Detaylı

Pınar Dündar Erenoğlu 1, Murat Ekin 1, Rana Karayalçın 1, Selda Karadeniz 2

Pınar Dündar Erenoğlu 1, Murat Ekin 1, Rana Karayalçın 1, Selda Karadeniz 2 CERRAHİ BİLİMLER / SURGICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005; 58: 85-89 Devamlı kombine hormon replasman tedavisinin uterin perfüzyon ve endometrial

Detaylı

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kadın Hayatının Evreleri 1. Yenidoğan Dönemi: postpartum ilk 28 gün 2. Çocukluk

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı ÜTD Kontrasepsiyon Kursu 28 Ekim 2015 Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı www.jinekolojik.org

Detaylı

ANORMAL UTERİN KANAMALAR VE ATİPİSİZ BASİT ENDOMETRİAL HİPERPLAZİLERDE LEVONORGESTREL SALGILAYAN RAHİM İÇİ SİSTEM (MİRENA

ANORMAL UTERİN KANAMALAR VE ATİPİSİZ BASİT ENDOMETRİAL HİPERPLAZİLERDE LEVONORGESTREL SALGILAYAN RAHİM İÇİ SİSTEM (MİRENA T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Prof.Dr. Ali İhsan TAŞÇI ANORMAL UTERİN KANAMALAR VE ATİPİSİZ BASİT ENDOMETRİAL HİPERPLAZİLERDE LEVONORGESTREL SALGILAYAN

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU

Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Total 1 İdeal Kontraseptif

Detaylı

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodük>f Endokrinoloji ve İnfer>lite

Detaylı

Postpartum Kontrasepsiyon

Postpartum Kontrasepsiyon ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ Postpartum Kontrasepsiyon Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU Postpartum Kontrasepsiyon önceliği Anne ve çocuk sağlığı kapsamında bir koruyucu hekimlik konusudur. Doğumu takiben ilk

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi

Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi Timur Gürgan, MD Hacettepe Universitesi, Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Üreme Tıbbı Ünitesi Gurgan Clinic Kadın Sağlığı,İnfertilite

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozuklukları Endokrinolog Gözü ile Cinsel Kimlik Bozuklukları Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Cinsel Kimlik Bozukluğu (Transseksüalite) Bir kişinin normal seksuel

Detaylı

Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler. Prof. Dr. Cansun Demir

Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler. Prof. Dr. Cansun Demir Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler Prof. Dr. Cansun Demir Neden Önemli? Demir eksikliği Dünyada en sık rastlanan anemi Demir eksikliği 4-5 milyar (dünya nüfusunun %66

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Üreme siklusu anomalileri. Araş. Gör. Uzm. Betül Mammadov

Üreme siklusu anomalileri. Araş. Gör. Uzm. Betül Mammadov Üreme siklusu anomalileri Araş. Gör. Uzm. Betül Mammadov Menstrual düzensizlikler Normal siklusu yöneten hipotalamus-hipofizovaryum fonksiyon ünitesinin her basamağındaki bir yetersizlik anormal siklus

Detaylı

Disfonksiyonel Kanamalar

Disfonksiyonel Kanamalar DERLEME Disfonksiyonel Kanamalar a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Reprodüktif Endokrinoloji BD, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Endometriozis: Cerrahi yaklaşım

Endometriozis: Cerrahi yaklaşım Endometriozis: Cerrahi yaklaşım Doç. Dr. İbrahim Esinler Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı Cerrahi Tedavi-Amaç Şikâyetler Dismenore (%90), disparanü-kronik pelvik

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande Turna

Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande Turna . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 105-109 Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Mirena rahim içi sistemi, 52 mg levonorgestrel içerir. Başlangıç salım miktarı 20 mikrogram / 24 saattir.

Mirena rahim içi sistemi, 52 mg levonorgestrel içerir. Başlangıç salım miktarı 20 mikrogram / 24 saattir. Mirena Levonorgestrel rahim içi sistemi Formülü Mirena rahim içi sistemi, 52 mg levonorgestrel içerir. Başlangıç salım miktarı 20 mikrogram / 24 saattir. Yardımcı maddeler polidimetilsiloksan elastomer

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım

Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım Öğr Gör Uzm Dr R Emre OKYAY Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Hastanesi Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Bu ağrılar bir gün bitecek mi? Sürekli ilaç almaktan bıktım.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

ENDOMETRİOSİS VE ORAL KONTRASEPTİFLER. Dr. Hüsnü GÖRGEN

ENDOMETRİOSİS VE ORAL KONTRASEPTİFLER. Dr. Hüsnü GÖRGEN ENDOMETRİOSİS VE ORAL KONTRASEPTİFLER Dr. Hüsnü GÖRGEN ENDOMETRİOSİS AĞRI İNFERTİLİTE ENDOMETRİOSİS TANI TANIDA GECİKME : 7-12 YIL YIL ALMANYA - AVUSTURYA 10 İNGİLTERE-İSPANYA 8 NORVEÇ 7 İTALYA 7-10 İRLANDA-BELÇİKA

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Endometrial Hiperplazi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr. M. Faruk Köse

Endometrial Hiperplazi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr. M. Faruk Köse Endometrial Hiperplazi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr. M. Faruk Köse Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endometrial Hiperplazi Prekürsör

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD

Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD Endometriozis Endometrial gland ve stromanınuterinkavite dışında

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ. Dr Ferruh Zorlu

PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ. Dr Ferruh Zorlu PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ Dr Ferruh Zorlu Prostat hücreleri h fizyolojik olarak androjenlere bağı ğımlıdır Bilateral orşiektomi Altın n standart olarak kabul görmektedir g Ucuz ve Kolaydır

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Yeni Progestogenler avantaj sağlıyorlar mı?

Yeni Progestogenler avantaj sağlıyorlar mı? Yeni Progestogenler avantaj sağlıyorlar mı? Doç. Dr. H. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1-4 Ekim 2009 II. Üreme Tıbbi Derneği Kongresi Antalya Sunumun

Detaylı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Özlem Dural İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı üreme teknikleri sikluslarında luteal faz yetersizdir 1. OPU sırasında granüloza hücrelerinin hasarlanması 2. Hipotalamo-hipofizer

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, parkinson hastalığının semptomatik tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin

Detaylı