Fotoçaprazbağlı Hema Hi drojelleri n Di nami k Şi şme Davranışının Modellenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fotoçaprazbağlı Hema Hi drojelleri n Di nami k Şi şme Davranışının Modellenmesi"

Transkript

1 kademik Bilişim - XIII. kademik Bilişim Konferansı Bildirileri - 4 Şubat 0 İnönü Üniversitesi, Malatya Fotoçaprazbağlı Hema Hi drojelleri n Di nami k Şi şme Davranışının Modellenmesi S. Ç. Odabaş, G. Özevci, B. Coşkun, F. yhan, H. yhan, O. kpolat * * Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muğla Özet: Biyomedikal alanda kontrollü ilaç salım sistemleri olarak kullanılabilen hidrojeller yüksek su içerikleri, doğal dokulara benzeyen elastik özellikleri ve vücut sıvılarına karşı az ya da çok geçirgen olmalarından dolayı pratik uygulamalar için çok uygundurlar. Sunulan bu çalışmanın amacı da -hidroksietilmetakrilat (HEM) hidrojellerin kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanılması amacı ile sentezlenen hidrojelin sıvı içerisindeki deneysel olarak incelenmiş olan şişme davranışının matematiksel olarak modellenmesi. Bu çerçevede şişme davranışını karakterize eden sıvının hidrojel ağa içerisindeki difüzyonun zamana bağlı olarak tanımlanması ve difüzyon katsayısının malzeme özelliklerine bağlı olarak değişimi incelenmiştir. Çalışmada, oluşturulan matematik modelin simulasyon sonuçları incelenmiş ve çözüm kabullerinden gelen sapmalar araştırılmıştır. Bu durumda, hem farklı difüzyon katsayısı değerleri hem de farklı kalınlık değerlerine karşı hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranını veren denklemin çok karmaşık olan doğrudan çözümü yerine bu parametreleri kapsayan ampirik bir denklem önerisi yapılmıştır. Burada karşılaşılan matematik model, polimerlerin dinamik şişme özellikleri; çözücü absorbsiyon hızını, denge şişmesine yaklaşım hızını ve çözücü ilerleme hızını kontrol eden transport mekanizmasına dayanır ve dengeye yaklaşım hızı Fickian transport mekanizması olması durumunda, difüzyon katsayısı ile karakterize edilebilir. nahtar Kelimeler: HEM, Hidrojel, dinamik şişme, Matematik Modelleme, Simulasyon The Modeling Of Dynamic Swellıng Behaviour Of Photocrosslinked Hema Hydrogels bstract: Hydrogels which are used as controlled release drug delivery systems in biomedical field due to their high water content, elastic properties like natural tissues and less or high permeability of body fluids are very suitable materials to practical applications. The intention of the proposed project is the mathematical modeling of the hydrogen swelling behavior which was synthesized for the controlled release drug delivery system. In this scope, the diffusion of the fluid in the hydrogen network characterize the swelling behavior dep on the time was defined and the variation of diffusion coefficient with hydrogen network properties was investigated. The results of the solution for the mathematical model encountered in this research were examined and the deviations from the model solution were discussed. In this case, Because of the equation to give the ratio of sewelling of the hydrogel particals for both diffusion coefficients and their different thicknesses was very complex, an ampirical model equation included in their model parameters instead of that of the complex one was proposed. The mathematical model in this study bases on the dynamical swelling parameters of the polymer, absorption rate of the fluid, transfer mechanism of the fluid in the partical, equilibrium rate of the fluid transfer, and this equation is also characterized by the diffusion coefficient as the Fickian mechanism being valid for the mass transfer. Keywords: HEM, Hydrogels, Dynamic swelling, Mathematical model, Simulation 605

2 Fotoçaprazbağlı Hema Hi drojelleri n Di nami k Şi şme Davranışının Modellenmesi S. Ç. Odabaş, G. Özevci, B. Coşkun, F. yhan, H. yhan, O. kpolat. Giriş Bu çalışmanın kapsamı akrilat bazlı HEM hidrojellerin kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanılması sırasında, hidrojelin sıvı içerisindeki deneysel olarak incelenmiş olan şişme davranışının matematiksel modellenmesi ve bu çerçevede şişme davranışını karakterize eden sıvının katı içerisindeki difüzyonun zamana bağlı olarak tanımlanması ve difüzyon katsayısının malzeme özelliklerine bağlı olarak değişiminin belirlenmesidir. Biyomedikal alanda kontrollü ilaç salım sistemleri olarak kullanılabilen hidrojeller yüksek su içerikleri, doğal dokulara benzeyen lastiksi özellikleri ve vücut sıvılarına karşı az ya da çok geçirgen olmalarından dolayı biyomedikal uygulamalar için uygundurlar (,) Hidrojeller, çapraz bağlı yapıları suda ya da bol su içeren biyolojik sıvılarda şişirilmesiyle hazırlanır. Su, birçok durumda çapraz bağlı yapının ilk oluşması sırasında ortamda bulunabilir. Bu tür hidrojelleri oluşturmanın kimyasal reaksiyonlar ve radyasyonla çapraz bağlama gibi pek çok yolu mevcuttur. Işıma reaksiyonlarında polimeri uyarmak ve çapraz bağlı yapı elde etmek için elektron demetleri, gama ışınları, x ışınları ya da ultraviyole ışık kullanılır. Kimyasal çapraz bağlama için en az bir tane çift fonksiyonlu, küçük molekül ağırlıklı çapraz bağlama ajanı gereklidir. Şekil de hidrojellerin hazırlanması şematik olarak özetlenmiştir Hidrojeller hazırlama yöntemine, fiziksel yapılarına ve iyonik yüklerine göre sınıflandırılabilirler. ph duyarlı negatif yüklü anyonik hidrojeller ph a bağlı jelin özeliklerinin ya da diğer bir tanımla ph a bağlı olarak şişme davranışlarının değiştiği, zincirlerine takılı hem asidik hem de bazik grupları içeren iyonik ağ yapılarıdır. (3,4). nyonik hidrojeller, dış ortamdaki ph değişiminin sonucu olarak dengedeki şişme davranışı ve dinamiğinde ani veya dereceli değişiklikler gösteren karbosilik veya sulfonik asit gibi asılı gruplar içerirler. İyonlaşabilen jellerin global şişme davranışını tanımlayan pek çok çalışma mevcuttur. Bu hidrojellerin şişme davranışını etkileyen en önemli faktörler ise jel ve çözelti özelliklerini içerenler olarak sınıflandırılır ve bu faktörler Tablo de ayrıntılı olarak verilmiştir (4). Bu hidrojellerin salım davranışı ve kinetiği de benzer olarak incelenebilir. Şekil. Hidrojellerin hazırlanması FKTÖR Jel Özelli kler İyonlaşabilen monomerin yükü iyonik monomerin pk a s İyonlaşma derecesi İyonlaşabilen monomerin derişimi Çapraz bağ yoğunluğu Polimer ana zincirinin hidrofilisitesi/ hidrofobisitesi Şi şmeçözelti ph İyonik güç Koiyon Karşıiyon Karsıiyon Değerliği ETKİ sidik: ph => iyonlaşma Bazik: ph => iyonlaşma pka => ph - ph iyonlaşma profili yüksek ph a kayar. iyonlaşma => Şişme Derişim => iyonize haldeki şişme Yoğunluk => Sişme Hidrofilisite => Şişme sidik:ph =>Şişme Bazik:pH =>Şişme İyonik güç => Jel içindeki ozmotik basınç => Şişme (polielektrolit komplekslerin dışında Genellikle değişim yok Türe bağlı olarak etkiler Değerlik => Ş,işme 4 Tablo. ph duyarlı hidrojellerin şişme davranışını etkileyen faktörler 606

3 kademik Bilişim - XIII. kademik Bilişim Konferansı Bildirileri - 4 Şubat 0 İnönü Üniversitesi, Malatya Polimerlerin dinamik şişme özellikleri; çözücü absorbsiyon hızını, denge şişmesine yaklaşım hızını ve çözücü ilerleme hızını kontrol eden transport mekanizmasını içerir. Çözücü absorbsiyon hızı, birim zamanda alınan çözücüyü gösterir ve doğrudan polimerin denge şişme derecesiyle bağlantılıdır. Dengeye yaklaşım hızı Fickian transport mekanizması olması durumunda, difüzyon katsayısı ile karakterize edilebilir. İçteki şişmemiş camsı kısmı, dıştaki şişmiş kauçuğumsu kısımdan ayıran çözücü ilerleme hızı, ilaç salım uygulamalarında ve transport mekanizmasının karakterizasyonunda önemlidir. Şekil de şematik olarak gösterilen küre formdaki bir pelletin şişme davranışı basit difuzyon, kontrollüdür ve burada da bu davranış biçimi incelenmiştir. Tek yönlü difüzyonu esas alan Birinci ve İkinci Fick yasalarına göre taşınan miktarın konuma (kı) ve zamana bağlı (Yatışkın Olmayan) değişimi aşağıdaki gibi verilmektedir. J dc dt dc = D dx d C = D dx >dr< >dr < t=0 t=t t=t < r/ > C=C C=C 0 =0 Şekil. Hidrojellerin şişme davranışı C t = D C x C x ( ) yazılır. Polimerik jellerin şişme veya büzüşmesi, genelde basit difüzyon kontrollü bir prosesle gerçekleşir ve davranış kinetiği tek bir parametre ile tanımlanır ki o da difüzyon katsayıdır. Bu denklemin çözümü aşağıdaki sınır koşulları çerçevesinde Bessel Fonksiyonları seri açılım uygulanarak Lustig t=0 -d/<x<d/ c=c0 t>0 x=±d/ c=c ve Peppas tarafından (5, 6) önerilmiş ve zaman bağlı olarak difüzyon katsayısı(d), tabakanın baştaki kalınlığı (L) ile taşınan madde miktarı ilişkisinin aşağıdaki denklemle hesaplanabileceği bildirilmiştir. M M t = = n 0 8 (n + ) p 3 (n + ) p exp L D t 4 Burada Mt/M adsorblanan veya desorplanan kütle olmak üzere herhangi bir andaki değerinin dengedeki değerine oranını göstermektedir. Bu formülün çözümümü için yapılan kabullerin geçersizliği durumunda bazı sapmalar olabilir. Özellikle, difüzyon katsayısının jel içindeki pozisyondan ve konsantrasyondan bağımsız olduğu, yüzey konsantrasyonunun anlık olarak denge değerine ulaştığı ve difüzif olmayan akışların (Konveksiyon gibi) ve hız sınırlayıcı basamakların (ısı tarnsferi gibi) olmadığı kabul edilir. ncak sapmalar çok büyük değilse iyi bir yaklaşımda bulunulmuş olur. slında net karşılaştırmlar için en iyi yöntem kinetik veri elde etmektir, ancak pratikte bu mümkün olmaz ve kısa zaman yaklaşımı yapılarak çözüm aşağıdaki gibi pratik hesaplamalar için uygun hale getirilmiş olur. ve konsantrasyon bağımlı sabit difüzyon katsayısı kabulü ile 607 / M t Dt = 4 M p L 5

4 Fotoçaprazbağlı Hema Hi drojelleri n Di nami k Şi şme Davranışının Modellenmesi S. Ç. Odabaş, G. Özevci, B. Coşkun, F. yhan, H. yhan, O. kpolat Diğer bir yol ise difüzyon ve gevşemenin birbirine göre önemini belirten transport mekanizması, absorbsiyon verilerinin (kısa için veya Mt/M 0.6 iken) aşağıdaki ampirik ifadeye uydurulması ile saptanabilir. M = M t kt n 6 davranışının inceliği ve %40 monomer içermekte olan kuru HEM örneğinin, çalkalamalı inkübatörde 37ºC sabit sıcaklık ve 0.4 lük iyonik şiddeti 0.3 M NaCl ile ayarlanan NaH PO 4.H O içeren ph 7.4 tampon çözeltisinde bekletilerek zamana bağlı olarak tartım değerleri alınmıştır. Deneyler sonucu elde edilen tartım değerlerine göre hidrojelin şişme derecesi olarak tanımlanan W t değeri; Burada k ampirik hız sabiti ve n de ampirik transport üstelidir. Film halindeki bir materyal için; n=0.5 değeri Fickian difüzyonu, n= değeri Case II (gevşeme kontrollü) transportu, bu değerler arasındaki değerler ise Non-Fickian (anomalous) transportu gösterir. n> ise Super Case II transportu tanımlar. Farklı maddelerin absorpsiyon ve desorpsiyon hızlarını karşılaştırmada kullanılan bu eşitliğin kullanımındaki zorluk; k değerinin n değerine bağlı olmasıdır. Çünkü sadece aynı n değerine sahip maddeler için direkt olarak k değerlerinin karşılaştırılması mümkündür (5). Bu çalışmada; kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımlarının incelenmesi amacıyla serbest radikal fotopolimerizasyon ile sentezlenen ve yapısal karakterizasyonu (FTIR) yapılan akrilat bazlı hidrojellerin şişme davranışları matematiksel olarak modellenmiş ve zamana bağlı olarak absorblanan kütle miktarlarından gidilerek, difüzyon katsayısı ile malzeme kalınlığı arasındaki ilişki araştırılmıştır (7,8). Bunun için MT- LB yazılımı kullanılarak hazırlanan programın sonuçları ayrıntılı olarak verilmiştir (9).. Yöntem Şişme davranışının matematiksel olarak modelliği HEM polimerinin sentezi -hidroksietil metakrilat (HEM) monomer, etilen glikol dimetakrilat (EGDM) çapraz bağlayıcı,,- dimetoksi--fenilasetofenon (DMP) fotobaşlatıcı ve distile su varlığında, UV ışığı etkisiyle gerçekleştirilmiştir. Karekterizasyonda ise Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre (FTIR) analizleri yapılmıştır. Dinamik şişme 608 w t = [ W W 0 ) / W ]* 00 ( t 0 formülüne göre hesaplanmıştır (7,8). Yukarıdaki denklikler matematik modellemenin adımlarını oluşturmakta olup, bu modellemenin çözümü için hazırlanan algoritma MTLB dilinde yazılmıştır ve aşağıda ana kodları verilmiştir; % PROGRM % Film Fickian Transport Sistem Modeli % (Durum I) % Deneysel SonuclarMatrisi (Mt-t) Sis_Mod_Ogz_0_0_0=xlsread ( Sis_Mod_Ogz_0_0_0_Y_0 _DMP._H_400_0.xls ) % t (Dak) Mt (%) Degerlerinin Bulunmasi tc_bas_0=sis_mod_ Ogz_0_0_0(:,:); Mt_Bas_0=Sis_Mod_ Ogz_0_0_0(:,:); % plot(tc_bas_0,mt_bas_0, m-* ); % t (Dak) Mt/Ms Degerlerinin Bulunmasi % (L mm Degisken) tc_bas_0; Mt_Ms_Bas_0=Mt_Bas_0/ Ms; plot(tc_bas_0,mt_ms_bas_0, m-* ); % Mt/Ms=*(D*t/ro^)^(/) % ( Iki Boyutlu L ye bagli) j=;l_d(:,)=mt_ms_bas_0; 7

5 kademik Bilişim - XIII. kademik Bilişim Konferansı Bildirileri - 4 Şubat 0 İnönü Üniversitesi, Malatya for L=0:5:30 j=j+; for i=:l_mat D_L(i,j)=( ( ( (Mt_Ms_ Bas_0(i)/ )^ () ) * (L^)) ) / tc_bas_0(i); plot(mt_ms_bas_0,d_l(:,), m-*,mt_ Ms_Bas_0,D_L(:,3), y-+,mt_ms_ Bas_0,D_L(:,4), r-.,... Mt_Ms_Bas_0,D_L(:,5), g-d,mt_ Ms_Bas_0,D_L(:,6), c-d ); % L (mm) Mt/Ms Degerlerinin Bulunmasi % (t (Dak) mm Degisken) tc_bas_0; Mt_Ms_Bas_0=Mt_Bas_0/ Ms; % Mt/Ms=*(D*t/ro^)^(/) % (Iki Boyutlu D ye bagli) j=;d_l(:,)=mt_ms_bas_0; for D=0.5:0.5:.5 j=j+; for i=:l_mat L_D(i,j)=(/((((Mt_Ms_ Bas_0(i)/) ^() ) * (D*tc_Bas_0(i))) ) )^(/); plot(mt_ms_bas_0,l_d(:,), m-*,mt_ Ms_Bas_0,L_D(:,3), y-+,mt_ms_ Bas_0,L_D(:,4), r-.,... Mt_Ms_Bas_0,L_D(:,5), g-d,mt_ Ms_Bas_0,L_D(:,6), c-d ); % Mt/Ms=*(D*t/ro^)^(/) % ( Uc Boyutlu t=0, icin ) j=0; it=0; % t=0:0:300 i:::l6_mat(=6) for t=:: for L=0:5:30; for D=0.5:0.5:.5 j=j+; M_D_L_0(j,:)=L; M_D_L_0(j,:)=D; M_D_L_0(j,3:3)=it; M_D_L_0(j,4:4)=*(D*it/L^)^(/); ; it=it+0; % plot3( M_D_L_0(:,:), M_D_L_0(:,:), M_D_L_0(:,4:4)); % Verilerden Grafik Cizdirilmesi % ( Uc Boyutlu t=80 icin) % ( Uc Boyutlu t=80 icin) % Verilerden Grafik Cizdirilmesi % ( Uc Boyutlu t=0, t=80 ve t=80 icin) plot3( M_D_L_0(:,:), M_D_L_0(:,:), M_D_L_0(:,4:4), M_D_L_80(:,:), M_D_L_80(:,:), M_D_L_80(:,4:4), M_D_L_80(:,:), M_D_L_80(:,:),M_D_L_80(:,4:4)); %. Yukarıda ana çizgileriyle verilen algoritmaya ilişkin bilgisayar programın sonuçları aşağıda verildiği gibidir;. Zamana karşı hidrojelin şişme miktarı (M t -t grafiği), Şekil 3.. Zamana karşı hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranı (M t/ -t grafiği), Şekil Farklı kalınlık değerleri için hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranına karşı difüzyon katsayısı (Farklı L ler için D-M t/ grafiği), Şekil Farklı difüzyon katsayısı değerleri için hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranına karşı kalınlık değerleri (Farklı D ler için L-M t/ grafiği), Şekil

6 Fotoçaprazbağlı Hema Hi drojelleri n Di nami k Şi şme Davranışının Modellenmesi S. Ç. Odabaş, G. Özevci, B. Coşkun, F. yhan, H. yhan, O. kpolat 5. Hem farklı difüzyon katsayısı değerleri hem de farklı kalınlık değerlerine karşı hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranının üç boyutlu gösterimi (Farklı D ve L değerleri için L-D-M t/ nin zamana bağlı anlık, Şekil 7, ve çok anlık, Şekil 8 grafiği) 35 Y0 D tm t F Difuzyon Katsayisi (-).5.5 Y0 D tm 3 L=0 L=5 L=0 L=5 L= Mt (%) Mt/Ms Şekil 5. Farklı kalınlık değerleri için hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranına karşı difüzyon katsayısı 0 Y 0 D S ure (dak) Şekil 3. Zamana karşı hidrojelin şişme miktarı.4. Y0 D tm 4 D=0.5 D= D=.5 D= D= Y0 D tm Yukseklik (-) Mt/Ms Mt/Ms Y 0 D S ure (dak) Şekil 6. Farklı difüzyon katsayısı değerleri için hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranına karşı kalınlık değerleri Y0 D tm 5 Şekil 4. Zamana karşı hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranı 3. Sonuçlar ve Tartışma Bu çalışma; akrilat bazlı HEM hidrojellerin kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanılması sırasında, hidrojelin sıvı içerisindeki deneysel olarak incelenmiş olan şişme davranışının matematiksel modellenmesi üzerinedir. Bu çerçevede şişme davranışını karakterize eden sıvının katı içerisindeki difüzyonu zamana bağlı olarak tanımlanış ve difüzyon 60 M s H es L Şekil 7. Hem farklı difüzyon katsayısı değerleri hem de farklı kalınlık değerlerine karşı hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranının üç boyutlu gösterimi (Bir anlık t=0. dak için) D.5.5 t=0

7 M s H es Y0 D tm 6 0 L Şekil 8. Hem farklı difüzyon katsayısı değerleri hem de farklı kalınlık değerlerine karşı hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranının üç boyutlu gösterimi (zamana bağlı çok anlık t=0., 80. ve 80. dak.lar için) D.5.5 kademik Bilişim - XIII. kademik Bilişim Konferansı Bildirileri - 4 Şubat 0 İnönü Üniversitesi, Malatya t=0 t=80 t=80 6 katsayısının malzeme özelliklerine bağlı olarak değişimi belirlenmiştir. Polimerlerin dinamik şişme özellikleri; çözücü absorbsiyon hızını, denge şişmesine yaklaşım hızını ve çözücü ilerleme hızını kontrol eden transport mekanizmasına dayanır ve dengeye yaklaşım hızı Fickian transport mekanizması olması durumunda, difüzyon katsayısı ile karakterize edilebilir. Tek yönlü difüzyonu esas alan Birinci ve İkinci Fick yasalarına göre taşınan miktarın konuma (kı) ve zamana bağlı (Yatışkın Olmayan) değişimine ilişkin taşınım denklemlerinin çözümü ve bunun değişik durumlar için basitleştirilmesi, taşınımın matematiksel modelinin temelini oluşturmaktadır. Bu denklemlerin çözümünden elde edilen, hem farklı difüzyon katsayısı hem de farklı kalınlık değerlerine karşı hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranının üç boyutlu gösterimi (Farklı D ve L değerleri için L-D-M t/ nin zamana bağlı çok anlık grafiği) inceliğinde; difüzyon katsayısının polimer kalınlığı artıkça arttığı bu artışın taşınan madde miktarının artmasıyla birlikte yani dengeye yaklaşıldıkça göreceli olarak azaldığı anlaşılmaktadır. Taşınım denklemlerinin çözümünde, difüzyon katsayısının jel içindeki pozisyondan ve konsantrasyondan bağımsız olduğu, yüzey konsantrasyonunun anlık olarak denge değerine ulaştığı ve difüzif olmayan akışların (Konveksiyon gibi) ve hız sınırlayıcı basamakların (ısı transferi gibi) olmadığı kabul edilmekteydi ve sapmalar çok büyük değilse iyi bir yaklaşımda bulunulmuş olabileceği belirtilmekte idi. ncak burada karşılaşılan durum matematik modelin simulasyon sonuçları açısından sapmaların önemli olabileceği yönündedir. Bu durumda, hem farklı difüzyon katsayısı hem de farklı kalınlık değerlerine karşı hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranını veren denklemin çok karmaşık olan doğrudan çözümü yerine bu parametreleri kapsayan ampirik bir denklem aşağıdaki önerilebilir ve bu denklemin istatistiksel olarak uygunluğu araştırılmalı ve çözüm sabitleri saptanmalıdır. 4. Kaynaklar M t = a D M b L t g h 8 [] Brannon-Peppas, L., (997), Polymers in controlled drug delşvery, Medical Plastics and Biomaterials, Nov., 34. [] Çapan, Y., (993), Sürekli salım sağlayan tabletlerin özellikleri ve değerlirilmesi, Nov., 34. [3] Peppas, N.., Brazel, C. S., (000), Modeling of drug release from swellable polymers, Europian Journal of Pharmaceutics and Bioharmaceutics, 49, [4] Gümüşderelioğlu, M., Basan, H., Orbey, T., (00), Diclofenac sodium releasing ph- Sensitive monolithicdevices, International Journal of Pharmaceutics, 45, [5] Lin, C. C., Metters,.T., (006), Hydrogels in controlled release formulations: Network design and mathematical, dvanced Drug Delivery Reviews, 58, [6] Jenson, V. G., Jeffreys, G. V., (977), Mathematical Methods in Chemical Engineering, Sec. Edt., cademic Press.

8 Fotoçaprazbağlı Hema Hi drojelleri n Di nami k Şi şme Davranışının Modellenmesi S. Ç. Odabaş, G. Özevci, B. Coşkun, F. yhan, H. yhan, O. kpolat [7] rslan,., yhan, H., (Birinci Danışman), yhan, F., (İkinci Danışman), (006), krilatların Fotopolimerizasyonu İle Hidrojellerin Üretimi ve Kontrollü İlaç Salım Sistemleri Olarak Kullanımları, Hacettepe Üniversitesi F.B.E., Yüksek Lisans Tezi. [9] rifoğlu, U., (005), MTLB 7.04, SI- MULINK ve MÜHENDİSLİK UYGULM- LRI, lfa Basım Yayın Ltd. Şti., 30 May. [8] yhan, F., Özkan, S., (007), Gentamicin release from photopolymerized PEG Diacrylate and phem Hydrogel Discs and their in vitro antimicrobial activities, Drug Delivery, 4:

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement Mehmet KARAKÖSE Semiha MAKİNİST Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar Ankara Ecz. Fak. Der. 19, 1-2 (1989) J. Fac. Pharm. Ankara 19, 1-2 (1989) Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar Study on Different Formulations of

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği

Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 37-55, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:3, Kısım:2, 205-214 Haziran 2006 Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi Hakan GÜLER *, Güngör EVREN İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat

Detaylı

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 12 Sayı: 3-4 Sayfa: (2-17) Makina Mühendisleri Odası SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI

TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI Mehmet KALENDER, Cevdet AKOSMAN Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 3119 ELAZIĞ e-posta: mkalender@firat.edu.tr,

Detaylı

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı:21 Bahar 2012 s.25-40 ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI

Detaylı