METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ"

Transkript

1 ÖZEL EGE LİSESİ METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ Gökberk YAMAK Danışman Öğretmen: Ayşe TÜRKER 2013 İZMİR

2 İÇERİK LİSTESİ 1.GİRİŞ MATERYAL VE METOD Materyal Metotreksat İlacının Uygun Formda Hazırlanması Folat Esterinin Sentezlenmesi Folat Esteri ile Metotreksatın Konjugasyonu Folat-Metotreksat Bileşiğinin Saflaştırılması Hücre Kültürü Denemeleri Stok LNCaP hücrelerinin çözülmesi LNCaP hücrelerinin pasajlanması Hücre canlılık testi Biyokonjugatın hücreler üzerindeki sitotoksisitesinin belirlenmesi SONUÇLAR ve TARTIŞMA Folat Esterinin Sentezlenmesi Folat Esteri ile Metotreksatın Konjugasyonu Folat-Metotreksat Bileşiğinin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Hücre Kültürü Denemeleri TEŞEKKÜR KAYNAKLAR

3 1. GİRİŞ Prostat kanseri, 2012 yılı istatistik verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri nde ölüme neden olan ikinci kanser türüdür (Siegel ve ark., 2012). İstatistik yüzdeleri Şekil 1 de verilmektedir. Şekil 1. Amerika Birleşik Devletleri nde erkeklerde ölüme neden olan kanser türleri ve yüzdeleri (Siegel ve ark., 2012) Prostat kanseri tanısı konulan hastaların %30 unda ileri evre hastalık mevcuttur. Bununla beraber %25 hasta da takipleri sırasında ileri evre hastalık grubuna girmektedir. Prostat kanseri tedavisinde kemoterapi uygulamasının ilk adımları, 1989 yılında Tannock ve arkadaşlarının sistemik prednizon tedavisinin dirençli hale gelmiş prostat kanseri hastalarında, ağrı ve hayat kalitesi üzerinde olumlu etkilerini göstermeleriyle atılmıştır yılına kadar yapılan çalışmalarda prostat kanseri tedavisinde kemoterapinin yeri palyasyondan öteye gidememiştir. Fakat bu tarihten sonra yayınlanan iki faz III çalışmada dosetaksel içeren kemoterapi rejimlerinin sağ kalımı uzatabileceği bildirilmiştir. Bunlara ilave olarak daha birçok klinik çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Hepsinde temel amaç sağ kalımı uzatmak veya palyatif yararlar sağlamak olsa da çalışmaların büyük bir bölümünde yüksek yan etki oranları ve istenilen sonuçların elde edilemediği görülmüştür. Bu durum nedeniyle yeni kemoterapötik ajanlar ve hedefe yönelik tedaviler büyük bir merak ve araştırma konusudur (Akınsal ve Sofikerim, 2010). Metotreksat (4-amino-4-deoksi-N10-metil pteroil glutamik asit, MTX) çeşitli kanser tiplerinin tedavisinde kullanılan bir antifolat bileşiktir (Şekil 2). Kanser tedavisi yanı sıra 3

4 romatoid artirit gibi inflamasyon hastalıklarında da kullanılabilmektedir (Santos ve ark., 2007). Metotreksat, antineoplastik bir antimetabolit olan metotreksat folik asit redüktaza bağlanarak enzim aktivitesini inhibe eder ve folik asitin tetrahidrofolata dönüşümünü engeller. Dolayısıyla tetrahidrofolattan türevlenen koenzimlerin görev aldığı tek karbon transfer reaksiyonları; nükleotid biyosentez reaksiyonları gerçekleşmez. Böylelikle DNA nın sentezini ve hücresel replikasyonu durdurmuş olur. Sahip olduğu bu etki mekanizması ile anti-kanser ajan özelliği taşır. Metotreksat, seçimli olarak hızlı çoğalan hücreleri etkiler. Yan etkileri başlıca kemik iliği baskılanması ve gastrointestinal toksisitedir (Drug Bank, 2012). İlacın hücre içindeki etkinliği ilaç direnç mekanizmaları tarafından azaltılır. İlaç direncinin kırılması için hedefli ilaçların oluşturularak yeni antifolatların geliştirilmesi gerekmektedir (Santos ve ark., 2007). Şekil 2. Metotreksat yapısı (DrugBank, 2012). Kullanılan çoğu antikanser ajan tümör hücreleri ile sağlıklı hücreleri birbirinden ayıramaz, dolayısıyla sistemik toksisiteye ve yan etkilere neden olur. Bu durum ilacın alınabilen maksimum dozunu sınırlar. Ayrıca hızlı eliminasyon ve geniş bir alana yayılım ilacın fazla miktarda uygulanmasını gerektirir ancak bu durum ekonomik değildir ve istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Nanoboyutlu farmasötik ilaç taşıyıcı sistemlerin daha etkili ve daha az zararlı olması bu problemlerin bazılarını ortadan kaldırır (Ak, 2010). Hedeflendirmenin amacı genel olarak; Konvansiyonel tedavide gözlenen olumsuzlukları elimine etmek ya da en aza indirgemek, Hücresel düzeylere taşınımı artırmak, İlaçların dolaşımda ya da diğer biyolojik sıvılardaki konsantrasyonunu ve salım kinetiklerini optimize etmek, İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini değiştirmek, Düşük ya da yüksek dozlarda etkin ve güvenli tedavi sağlamak, Toksik ve immunojenik özellikleri gidermek ya da en aza indirgemek, 4

5 İlaçların stabilitesini artırmak, Vücudun diğer bölgelerinde herhangi bir istenmeyen etkileşmeye neden olmadan hedef bölgede istenilen düzeyde farmakolojik yanıt elde etmektir (Kaş ve Eldem; Gürsoy dan 2002). Aktif hedefleme genellikle hedefle yönelecek molekülün nanopartiküle konjugasyonu ile elde edilir, böylece ilacın tümör dokuda birikiminin yanı sıra kanser hücrelerinde, intrasellüler organellerde veya spesifik moleküllerde birikimi sağlanır (Sinha ve ark., 2006). Tümör hücrelerinde aktif hedefleme hücre yüzeyindeki karbohidratlar, reseptörler ve antijenler hedef alınarak gerçekleştirilir. Aktif hedeflemede karbohidrat-lektin, reseptör-ligand, antijen-antikor ilişkisi temel alınmaktadır. Hücre membranlarında bulunan folat reseptörleri, folat ve metotreksat gibi folat analoglarının hücre içine alımından sorumludur. Folat ve antifolat bileşikler (metotreksat vb.), folat reseptörüne yüksek affinite ile bağlanır dolayısıyla folat reseptör pozitif hücrelerde birikebilir (Okarvi ve Jammaz, 2006). Folat reseptörleri over, meme bezi, kolon, akciğer, prostat, burun, boğaz ve beyin kanser epitel hücrelerinde fazla miktarda sentezlenir. Folat bağlı yapıların reseptör aracılı endositoz ile hücre içine girişi birkaç adımdan oluşmaktadır. Öncelikle konjugat reseptöre bağlanır, membran çöküntüsü oluşur ve endositik vezikül oluşturmak üzere sitoplazmaya girer. Endozomal kompartmanında asidifikasyon (ph ~5) gerçekleşir ve reseptörün konformasyon değiştirmesiyle folat bağlı konjugat reseptörden ayrılır, bilinmeyen bir mekanizma ile konjugat sitoplazmaya geçer. Reseptör membrana doğru yeniden kullanılmak üzere yol alır (Şekil 3). Düşük molekül kütlesi (441 g/mol), çeşitli solventlere, ph ve ısıya olan dayanıklılığı, konjugasyonunun kolay olması, immunojenitesinin olmaması ve reseptörüne olan ilgisinin yüksek oluşu folik asiti ilaç hedeflemede önemli bir ligand yapar (Ak, 2010). 5

6 Şekil 3. Folat-ilaç konjugatının reseptör aracılı endositoz ile hücre içine girişi 2012 yılında yayınlanan, Ak ve arkadaşları tarafından erkek sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada radyoişaretli folat bağlı konjugatın prostatta yüksek oranda biriktiği bulunmuştur. Folat bağlı konjugatın folat içermeyen türevine göre prostatta 12 kat daha fazla biriktiği saptanmıştır (Ak ve ark., 2012). Literatür taramalarında prostat kanserine hedefli ve folat takılı başka sistemler de görülmektedir (Hattori ve Maitani, 2004; 2005; Zhao ve ark., 2010) yılındaki bir çalışmaya göre birçok kanser tipinde miktarı artan insülin benzeri büyüme faktörü reseptörü hedef alınıp yeni bir metotreksat konjugatı oluşturulmuş ve etkinliği incelenmiştir. İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF) bağlı metotreksatın serbest metotreksata göre MCF7 meme kanseri ve LNCaP prostat kanseri hücrelerine daha sitotoksik olduğu ve terapötik etkinliğinin arttığı belirtilmiştir (Mctavish ve ark., 2009). Leurs ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada gonadropin salan hormon-iii dekapeptiti ile reseptörüne hedeflendirilen daunorubisin ve metotreksat multifonksiyonel biyokonjugatları hazırlanmış ve MCF7 meme kanseri, HT-29 kolon kanseri ve LNCaP prostat kanseri hücrelerin üzerindeki sitotoksik etkileri incelenmiştir. Hücreler üzerinde monofonksiyonel biyokonjugat formlarına göre daha sitotoksik etki yarattığı bulunmuştur (Leurs ve ark., 2012). Çalışmamızın amacı prostat kanser hücrelerine folat ile hedeflendirilen metotreksat içeren ilaç konjugatı oluşturmak ve in vitro çalışmalar ile etkinliğini incelemektir. Oluşturulan biyokonjugatın kanser hücrelerine reseptör affinitesi ile bağlanarak özellikle kanser hücrelerinde daha çok sitotoksik etki yaratması böylece de terapötik etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. 2. MATERYAL VE METOT 2.1 Materyal Folik asit, N-hidroksisuksinimid (NHS), disiklokarbodiimid (DCC) Sigma; dimetilsülfoksit (DMSO) Merck firmasından sağlandı. Çalışmada kullanılan diğer kimyasallar analitik saflıktadır. Hücre kültürü çalışmaları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD laboratuarlarında gerçekleştirildi ve gerekli sarf malzemeler Biological Industries firmasından sağlandı. Hücre kültürü çalışmalarında İnsan prostat karsinomu lenf nodu metastazı ve yüzeye bağımlı LNCaP hücre serisi kullanıldı. 6

7 2.2 Metotreksat ilacının uygun formda hazırlanması Metotreksat ilacı, ticari formu olan enjektabl solüsyon olarak alındı. Çalışmalarda kuru form gerektiğinden solüsyon flakon tüplere alındı ve kurutulmak üzere -20ºC ye kaldırıldı. Dondurulan örnek liyofilizatör cihazında gece boyu kurutuldu. Kuruyan örnek çalışmalarda kullanılmak üzere -20ºC de saklandı. 2.3 Folat esterinin sentezlenmesi Folat-NHS esterinin sentezi Ak ve Hamarat Sanlier in (2012) kullandıkları yönteme göre gerçekleştirildi. Özetle, 1 gram folik asit 50 ml DMSO içerisine yavaş yavaş eklenerek çözüldü. Üzerine 2,6 g NHS ve ardından 4,53 g DCC ilave edilerek 16 saat oda sıcaklığında ve ışıksız ortamda karıştırıldı. Süre sonunda filtre kağıdıyla süzülen çözelti liyofilize edilerek - 20 C de depolandı. Folat-NHS esteri oluşum reaksiyonu Şekil 4 te verilmiştir. 7

8 N OH N NH O NH COOH + O OH N O N H 2 N N folik asit COOH NHS N C N DCC N OH N NH O COOH NH N H 2 N N folat-nhs O O N O O Şekil 4. Folat-NHS esteri oluşum reaksiyonu 8

9 2.4 Folat esteri ile metotreksatın konjugasyonu Sentezlenen ve kurutulan folat-nhs ile toz hale getirilen metotreksatın uygun koşullar oluşturularak kovalent bağlanması sağlandı. Folat-NHS ve metotreksat 5:1 mol oranında 3 ml DMSO içerisinde karıştırılarak 4 saat azot gazı altında reaksiyona sokuldu. Süre sonunda reaksiyon karışımı liyofilize edilmek üzere -20 C ye kaldırıldı. 2.5 Folat-metotreksat bileşiğinin saflaştırılması Folat-metotreksat bileşiğinin reaksiyon karışımındaki diğer bileşenlerden ayırmak ve saflaştırmak için Da por çapına sahip Spectra Por Float A lyzer diyaliz tüpleri kullanıldı. Diyaliz tüpleri ilk olarak d-suya karşıya diyalizlenerek temizlendi ardından ise 9

10 tüplerin içerisine liyofilizasyondan alınan ve d-su ile karıştırılan reaksiyon karışımı eklendi. Gece boyu diyaliz işleminin ardından diyaliz tüpü içeriği alındı ve 3000 rpm de 10 dakika santrifüj edildi. Süpernatanttaki bileşiğin yapısı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü nde gerçekleştirilen fourier dönüşümlü kızıl ötesi spektroskobu (FTIR, Perkin Elmer FTIR Spectrum One-B Spectrometer) analizi ile belirlendikten sonra hücre kültürü çalışmalarında kullanılmak üzere liyofilize edilip kurutuldu. 2.6 Hücre kültürü denemeleri Stok LNCaP hücrelerinin çözülmesi -86ºC den çıkarılan LNCaP hücre serisi 37 o C su banyosunda 1-2 dakika bekletilerek, falkon tüp içerisine aşağıda belirtilen ortam ile ilave edildi rpm / 5 dk santrifüj (Heraus) sonrasında elde edilen pellet üzerine taze ortam ilave edilerek hücreler flaska aktarıldı ve 37 o C de karbondioksit inkübatöründe (Thermo) inkübasyona bırakıldı. LNCaP hücre serisi %10 FBS (fetal sığır serum), %1 L-glutamin ve %1 penisilin / streptomisin içeren RPMI 1640 ortamında çoğaltıldı LNCaP hücrelerinin pasajlanması Ortam otomatik pipet yardımıyla uzaklaştırıldı. Kalan serum ve ortamı da uzaklaştırmak için steril PBS (tuzlu fosfat tamponu) ile bir kez yıkandı. PBS uzaklaştırıldıktan sonra Tripsin EDTA solüsyonu ilave edildi ve inkübatörde 1-2 dakika hücreler flask dan 10

11 kalkana kadar bekletildi. Tripsinin en az iki katı kadar taze ortam ilave edilerek 2000 rpm / 5 dk santrifüj edildi. Elde edilen pellet üzerine taze ortam ilave edilerek ve hücre yoğunluğuna bağlı olarak flasklara dağıtıldı. Hücreler 37 o C de inkübasyona bırakıldı Hücre canlılık testi Kültüre edilen hücrelerin canlılıklarını ve sayılarını takip etmek amacıyla, Tripan mavisi boyası testi kullanılmıştır. Buna göre, 50 µl hücre ile 50 µl boya karıştırılarak, ışık mikroskobu (Olympos) altında hücrelerin canlılığı ve sayısı Neubayer lam kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Neubayer lamda bulunan 4x4 lük karelerden oluşmuş 4 alan sayılmıştır. Tripan mavisi boyası testi gereğince boyayı içine alıp mavi renkte görünen hücreler ölü, boyayı içine almayanlar ise canlı olarak değerlendirilmiştir. Canlı hücre toplamının ortalaması alınarak ile çarpılmasıyla, ml başına düşen canlı hücre sayısı saptanmıştır. Aynı işlem ölü hücreler için de gerçekleştirildiğinde, ml başına düşen ölü hücre sayısı belirlenmiştir. Hücre canlılığı ise, toplam hücre sayısının canlı hücrelere % olarak oranlanmasıyla belirlenmiştir. 11

12 2.6.4 Biyokonjugatın hücreler üzerindeki sitotoksisitesinin belirlenmesi Folat-metotreksat bileşiğinin LNCaP hücreleri üzerindeki sitotoksisiteyi belirlemek amacıyla ilk olarak ilaç ve hücrelerin inkübe edileceği plate in kullanılacak her bir kuyucuğunda 5000 hücre olacak şekilde LNCaP hücreleri eklendi ve plate 37ºC deki karbondioksit inkübatörüne kaldırıldı. 2 günlük yüzeye tutunma süresi sonunda inkübatörden çıkarılan plate in her bir kuyucuğundan ortamlar uzaklaştırılarak ilaç ile muamele için hazırlanmış oldu. 12

13 Biyokonjugat ise 10, 50, 100, 200 µm metotreksat içerecek şekilde hücre ortamı ile çözülüp seyreltildi, böylelikle biyokonjugat da hücre kültürü çalışmalarına hazırlanmış oldu. Ardından üç tekrarlı olacak şekilde kuyucuklar üzerine bu karışımlardan 200 µl eklendi ve aynı inkübasyon koşullarında olacak şekilde bekletildi. Kontrol setinde kuyucuklara sadece ortam uygulandı. 24 ve 48. saatlerde canlı hücre sayısını belirlemek ve sitotoksisiteyi saptamak amacıyla WST-1 kiti ile analizler yapıldı. Sitotoksisite tayininde kullanılan WST-1 kit içeriği aşağıda verilmektedir. WST-1 Cell Proliferation Kit (Roche) İçeriği: İçerisinde WST-1 (4-(3-(4-iyodofenil)-2- (4-nitrofenil)-2H-5-tetrazolyum-1,3-benzen disülfonat) ve elektron eşitleme reaktifi bulunan kullanıma hazır solüsyon bulunmaktadır. Wst-1 kiti ile hücre sayısı ve canlılığı kalorimetrik olarak belirlenebilmektedir (Şekil 5). Organik madde ve radyoaktif içermeyen bu hazır kit bu çalışmada kullanıldı. Şekil 5. WST-1 reaktifinin çalışma prensibi 13

14 EC: elektron eşitleme reaktifi RS: Mitokondriyal suksinat-tetrazolyum redüktaz enzimi WST-1 analizlerinde kit manueline göre, solüsyondan tüm kuyucuklara 20 µl dağıtıldı ve 4 saat süreyle karbondioksit inkübatöründe inkübe edildi. Süre sonunda WST-1 sonuçları ELIZA (Thermo) cihazında spektrofotometrik olarak okutuldu ve yapılan hesaplamalar ile değerlendirildi. 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 3.1 Folat esterinin sentezlenmesi Folik asitin, metotreksatın amin grubu ile reaksiyona girebilmesi için karboksilik asit grubu ester formuna çevrildi. Folat-NHS sentezi için NHS ve DCC kullanıldı. 16 saat süren karıştırmanın ardından oluşan disiklohekzilüre süzülerek ortamdan uzaklaştırıldı. Özetle, folik asit yapısındaki γ-karboksil grubu, amin ile daha reaktif olarak tepkime verebilen dolayısıyla biyokonjugasyona imkan sağlayan NHS türevine dönüştürüldü. Folik asitin reseptörü ile etkileşiminde görev alan α-karboksil grubu yapısının ise herhangi bir dönüşüme uğramadığı literatürde bildirilmektedir (Ak ve Sanlier, 2012). 3.2 Folat esteri ile metotreksatın konjugasyonu Folat NHS esteri oldukça reaktif bir yapı olduğundan metotreksat yapısındaki amin grubuna kolaylıkla bağlandığı ve amid bağı oluşturduğu düşünülmektedir. Bu reaksiyon 14

15 mekanizmasının baz alındığı Ak ve Şanlıer tarafından yapılan çalışmada folat-nhs esteri NH 2 -PEG-COOH ile bağlanmış ve başarılı bir sonuç alınmıştır (Ak ve Sanlier, 2012). 3.3 Folat-metotreksat bileşiğinin saflaştırılması ve karakterizasyonu Folat-metotreksat bileşiğinin reaksiyon sonunda, birbiri ile bağlanmayan folat esteri, metotreksat ve çözgenden ayrılması ve saflaştırılması amacıyla ilk olarak yapının tamamen kurutulması için liyofilize edildi. Liyofilizasyondan sonra geçilen diyaliz işleminde por çapı oldukça küçük ( Da) membranlar kullanıldı. Molekül kütlesi 500 Da dan küçük olan serbest metotreksatın karışımdan diyaliz ortamına çıkacağı düşünüldü. Folat esteri ise çözünürlüğünün oldukça az olması dolayısıyla membran içerisinde çöküntü olarak kaldı. Folat-metotreksat bileşiği ise 500 Da luk porlardan çıkamayacağı için membran içerisindeki sıvı fraksiyon olduğu düşünüldü. Diyaliz işlemi sonunda membran içeriği santrifüj edilerek üst ve alt faz birbirinden ayrıldı. Çözünürlüğü oldukça az olan folat esteri santrifüj sonrası pelleti oluştururken üst fazda folat-metotreksat bileşiği olduğu tahmin edildi. Folat-metotreksat bileşiği böylelikle saflaştırılmış oldu ve hücre kültürü çalışmalarında kullanılmak üzere liyofilize edilip kurutuldu. Sentezlenen biyokonjugatın karakterizasyonu amacıyla Folik asit, Metotreksat ve biyokonjugatın FTIR analizi gerçekleştirildi(şekil 6). Şekil 6. FTIR analiz sonuçları Şekil 6 da FOL, MTX ve FOL- MTX e ait IR spektrumları görülmektedir. Spektrumda cm -1 arasındaki pikler CH 3 ve CH 2 gruplarina ait alifatik C-H gerilmesi, şiddetli pik 15

16 olarak yaklaşık 1720 cm -1 de C=O gerilmesi, cm -1 de C=C gerilmesi, cm -1 de alifatik C-H düzlem içi eğilmesi (CH 2 için), cm -1 de alifatik C-H düzlem içi eğilmesi (CH 3 için), ve C-C tekli bağına ait pikler cm -1 de görülmektedir. O H gerilimine ilişkin pikler cm -1 civarında gözükmektedir. Birincil ve ikincil aminler N-H bağı içermektedir. N-H bağı O-H bağına göre daha az polar olduğu için şiddeti daha az ve ince pik vermektedir. Birincil aminlerin N-H gerilme pikleri cm -1 iken ikincil aminlerin cm -1 de göstermektedirler. Moleküllerimizin yapısında bulunan OH ve NH 2 grubularına ait pikler 3500 ila 3300 cm -1 arasındadır. Benzen halkasında bulunan C=C grubu iki pik vermektedir. Bunlardan birincisi cm -1 diğeri ise cm -1 dir. Bu pikleri moleküllerimizin IR spektrumlarında gözlemlemekteyiz. Genel olarak C=O grubuna ait şiddetli pik cm -1 aralığında C=O grubuna bağlı grupların polaritesine göre değişmektedir. Birincil ve ikincil amitler, aminler gibi N-H grubu içermektedir. Birincil amitler yapılarında 2 tane N-H bağı bulunması nedeniyle, simetrik ve asimetrik gerilmelerine ilişkin ~3350 cm -1 ve ~3180 cm -1 pik verirler. İkincil amitler N-H gruplarına iliksin sadece bir piki ~3300 cm -1 de göstermektedirler. Birincil ve ikincil amitler ayrıca cm -1 aralığında da pik vermektedirler. Karbonil ve N-H grubu gerilmeleri benzer frekansta pik vermeleri sebebiyle amit yapısının analizinde overlop olabilmekte ve bir tek pik olarak gözükmektedirler. Bu piki ilaca bağladığımız MTX molekülü için alınan IR spektrumunda 1713 cm -1 de tek bir pik olarak görülmektedir. Ayrıca yapıdaki C-N gerilme piki 1510 cm -1 civarında zayıf bir pik olarak gözükmektedir. 3.4 Hücre kültürü denemeleri Hücre kültürü çalışmalarında LNCaP hücreleri kullanılarak hazırlanan bileşiğin prostat hücreleri üzerindeki sitotoksik etkinliği araştırılmıştır. Bu amaçla ilk olarak -86ºC den çıkartılan LNCaP hücreleri uygun ortamlarda aktifleştirilmiş ve flasklarda uygun sayıya ulaştıklarında pasajlanarak hücrelerin canlılıkları sürdürülmüştür. Yeterli sayıdaki hücre platedeki kuyucuklara eklenerek ilaç uygulamasına hazırlanmıştır. İlaç uygulanan hücrelerin canlılıkları mitokondriyal enzim aktivitesi üzerinden aşağıda verilen reaksiyona göre WST-1 kiti ile belirlenmiştir. Serbest metotreksatın LNCaP hücreleri için IC50 (maksimum ölüm oranının %50 sini sağlayan ilaç konsantrasyonu) değeri yapılan bir çalışmaya göre 0,4 µm olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada insülin benzeri büyüme faktörüne (IGF) kovalent bağlı metotreksatın IC50 değeri ise 1 µm olarak saptanmıştır. Bununla birlikte in vivo araştırmalarda IGF bağlı metotreksatın serbest metotreksata göre daha düşük dozlarda tümör boyutunu küçülttüğü belirlenmiş, dolayısıyla metotreksat bileşiğinin serbest metotreksata göre kanser hücreleri üzerinde hedefli olarak etkili olduğu ve sağlıklı hücrelerde daha az yan etki oluşturduğu 16

17 Hücre canlılığı(%) düşünülmüştür (Mctavish et al., 2009). Çalışmamızda herhangi bir ilaç ile muamele edilmemiş kontrol grubuna göre 10 µm ilaç konsantrasyonundaki folat-metotreksat bileşiği 24.saatte canlı LNCaP hücrelerinin yaklaşık %20 si için; 48.saatte ise yaklaşık %30 u için toksik etki göstermektedir (Şekil 7). Artan metotreksat konsantrasyonunda ise hücre canlılığı giderek azalmaktadır saat 48 saat kontrol Metotreksat(µM) Şekil 7. Folat-metotreksat bileşiğinin LNCaP hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisi Metotreksat folik asite amit bağı ile bağlı olduğundan ilacın fizyolojik ph da yapıdan ayrılmayacağı düşünülmektedir. Yapılacak ileri çalışmalar ile folat-metotreksat bileşiğinin hedefi olan folat reseptörüne yönelişi ve sağlıklı ve tümör hücreleri üzerindeki sitotoksisitesi in vivo sistemde araştırılabilir, böylece bileşiğin, metotreksatın sistemik yan etkilerini azaltabilirliği ve terapötik etkinliğini artırabilirliği belirlenebilir. 4. TEŞEKKÜR Proje Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Laboratuarları ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. Teorik ve laboratuar desteklerinden dolayı Doç.Dr.Şenay Şanlıer, Asistan Güliz Ak, Habibe Yılmaz, Uzm.Dr.Nur Selvi ve Çağdaş Aktan a, çalışmalarım sırasında bana danışmanlık yapan Bilim Kurulu Eş 17

18 Başkanı Dr. Ayşe Baran Türker e, bana her konuda destek olan okul yöneticileri ve aileme teşekkür ederim. 5. KAYNAKLAR 1. Siegel et al., Cancer statistics, CA: A Cancer Journal for Clinicians, 62: 10-29, Akınsal E., Sofikerim M., Prostat Kanseri ve Kemoterapi, Turk Urol Sem, 1: , Santos M.A. et al., Methotrexate γ-hydroxamate derivatives as potential dual target antitumor drugs, Bioorganic & Medicinal Chemistry 15 (2007) Erişim tarihi 19Aralık Ak G., Folat-PEG-Doxorubicin türevinin sentezlenerek teknesyumla işaretlenmesi ve kanser görüntüleme ajanı olarak kullanım olanaklarının araştırılması, Ege Üniversitesi Yüksek Lisans tezi, danışman Doç.Dr.Şenay Şanlıer, Kaş, H.S. ve Eldem, T., 2002, Kontrollu salım sistemlerinin hedeflendirilmesi, , Kontrollu Salım Sistemleri, Gursoy, A.Z. (Der.), Kontrollu Salım Sistemleri Derneği Yayını, 1, İstanbul, 406s. 7. Sinha, R. et al., Nanotechnology in cancer therapeutics: bioconjugated nanoparticles for drug delivery, Molecular Cancer Therapeutics, 5(8): , Okarvi S.M. and Jammaz I.A., Preparation and In Vitro and In Vivo Evaluation of Technetium-99m-Labeled Folate and Methotrexate Conjugates as Tumor Imaging Agents, Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 21(1), 49-60, Ak G., Yurt Lambrecht F., Hamarat Sanlier S., Radiolabeling of folate targeted multifunctional conjugate with Technetium-99m and biodistribution studies in rats, Journal of Drug Targeting, 20:6, , Hattori Y. and Maitani Y., Enhanced in vitro DNA transfection efficiency by novel folate-linked nanoparticles in human prostate cancer and oral cancer. J Control Release, 97, , Hattori Y. and Maitani Y., Folate-linked nanoparticle-mediated suicide gene therapy in human prostate cancer and nasopharyngeal cancer with herpes simplex virus thymidine kinase. Cancer Gene Ther, 12, , Zhao et al., Preparation, characterization, and in vitro targeted delivery of folatedecorated paclitaxel-loaded bovine serum albumin nanoparticles, International Journal of Nanomedicine 5: , Mctavish et al., Novel insulin-like growth factor-methotrexate covalent conjugate inhibits tumor growth in vivo at lower dosage than methotrexate alone, Translational Research, 153: ,

19 14. Leurs et al., GnRH-III based ultifunctional drug delivery systems containing daunorubicin and methotrexate, European Journal of Medicinal Chemistry, 52: , Ak G., Hamarat Sanlier S., Synthesis of folate receptor targeted and doxorubicin coupled chemotherapeutic nanoconjugate and research into its medical applications, Prep Biochem Biotech, 42:6, ,

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER Doç. Dr. Gülsen YILMAZ 2009 BAŞLIKLAR 1 Tanım ve Prensip 22 Santrifüj teknikleri 33 Santrifüj tipleri 44 Santrifüj kullanım alanları Laboratuvarı ilgilendiren Süreç

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2014 2015 2.Not Doç.Dr. Gül ÖZHAN Absorbsiyon Kan hücreleri Dağılım Dokularda depolanma Eliminasyon Kimyasal Serum proteinleri Kan veya plazma Etki bölgesi Metabolizma Eliminasyon

Detaylı

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Farmakokinetik vücudun ilaca ne yaptığını inceler. İlaçlar etkilerini lokal veya sistematik

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Hücre döngüsü, Kanser kök hücresi, Multiselüler tümör sferoid, Prostat,Trabectedin

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Hücre döngüsü, Kanser kök hücresi, Multiselüler tümör sferoid, Prostat,Trabectedin [PS14] Trabectedin in (Yondelis; ET-743) CD133+/ CD44+ İnsan Prostat Kanser Kök Hücresi Üzerindeki Etkilerinin İki Boyutlu (2D) ve Üç Boyutlu (3D) Sistemde İncelenmesi Eda Açıkgöz 1, Ümmü Güven 2, Fahriye

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü 18.Eyl.17 09.00-09.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi 10.00-10.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 11.00-11.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 13.00-13.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 14.00-14.50

Detaylı

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı Sitotoksisite Testi Sonuç Raporu

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı Sitotoksisite Testi Sonuç Raporu DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı Sitotoksisite Testi Sonuç Raporu ANTİMİKROBİYAL MADDELERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TEST LABORATUAR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Plan Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Farmakoloji ve patofizyoloji Endikasyonlar Lokal anestezik ajanlar Lokal anestezi Giriş Halstead WS: Practical comments

Detaylı

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON Sağlık Teknikeri Hande ÇOLAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji AD SIVI ve DOKULARIN FISH UYGULAMASI ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ FISH Çalışmalarında Ön Uygulama

Detaylı

Hücre Proliferasyonu ve Testleri

Hücre Proliferasyonu ve Testleri 1 Hücre Proliferasyonu ve Testleri Normal Hücre Çoğalması Normal dokularda, hücre bölünmesi ve çoğalması organizmanın devamlılığı için bir gereklilik;r. Hücre çoğalmasının olması gerekenden farklı olması

Detaylı

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Çalışmanın İçeriği L. monocytogenes ve asit dirençli türler,

Detaylı

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu ANTİMİKROBİYAL MADDELERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TEST LABORATUAR HİZMETLERİ

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ GRUP İNDİGO GAMZE ÖZEN İHSANİYE YURTTAŞ Danışman: YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN ÖZET: Bu çalışmada piyasada satılan kumaş boyalarının

Detaylı

Hidrazon Yapısındaki On Adet Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması

Hidrazon Yapısındaki On Adet Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması Hidrazon Yapısındaki On Adet Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması Şahin Direkel 1, Seda Tezcan 1, Semra Utku 2, Gönül Aslan 1, Mehtap Gökçe 3, M. Fethi Şahin 3, Nuran Delialioğlu 1, Mahmut

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

1.ÜNİTE:KİMYA BİLİMİ KİMYA NE İŞE YARAR? KİMYA DİSİPLİNLERİ KİMYANIN BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI

1.ÜNİTE:KİMYA BİLİMİ KİMYA NE İŞE YARAR? KİMYA DİSİPLİNLERİ KİMYANIN BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI Serüveni 1.ÜNİTE:KİMYA BİLİMİ KİMYA NE İŞE YARAR? KİMYA DİSİPLİNLERİ KİMYANIN BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI KİMYA DİSİPLİNLERİ KİMYA ALT BİLİM DALLARI ORGANİK KİMYA: Karbon kimyasıda denir.h,o,n,p,s elementlerinin

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a a İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak 34469 İstanbul,

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ankara 05.04.2014 Akılcı İlaç Kullanımı İçin Sorumluluk Sahibi Taraflar Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, -

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, - ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Göksu ÖZÇELİKAY Doğum Tarihi : 22.07.1991 Uyruk : Türk Vatandaşı EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

Detaylı

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile Su Kimyası Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile canlılık için gerekli ortamı sunar. Canlıların

Detaylı

PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI

PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI Bir hücre ve dokudan istenilen bir proteinin saf halde izole edilmesi oldukça güç bir olaydır. Bu proteinin konsantrasyonu düşük ise binlerce farklı protein arasından ayırmak

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU 02.05.2018-28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Biyokimya 15-15 Farmakoloji 18-18 İmmünoloji 18-18 Mikrobiyoloji

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Su bitkinin yaşamında yaşamsal bir rol oynar. Bitki tarafından yapılan her gram başına organik madde için kökler tarafından 500 gr su alınır. Bu su, bitkinin bir ucundan

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ PANKREAS KANSERİ KÖK HÜCRELERİNE DEGUELİN ETKİSİ

ÖZEL EGE LİSESİ PANKREAS KANSERİ KÖK HÜCRELERİNE DEGUELİN ETKİSİ ÖZEL EGE LİSESİ PANKREAS KANSERİ KÖK HÜCRELERİNE DEGUELİN ETKİSİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Doğa DAĞ Semra Ece AKAT DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Cansel BARANSEL İZMİR 2017 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ..1 1.1. Kanser..

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Hücre Transfeksiyonu

Hücre Transfeksiyonu 1 Hücre Transfeksiyonu Tanımlar Transformasyon: Bakteri ve bitkilere gene/k materyal aktarılması işlemidir. Transdüksiyon: Ökaryo/k hücrelere gene/k materyallerin viral yöntemlerle aktarılması işlemidir.

Detaylı

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177 Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Nami Yeyin 1, Mohammed Abuqbeitah 1, Emre Demirci 2, Aslan Aygün

Detaylı

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi.

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. ORGANİK KİMYA 1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. 2- b. Amaç: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ)

KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ) KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ) -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2017 QSAR nedir, ne için ve nerede kullanılır? Kemometriklerin

Detaylı

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ Gülden EROĞLU 1, Güngör GÜNDÜZ 1,2, Üner ÇOLAK 3, Bora MAVİŞ 4 1 ODTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

G1/S FAZ SPESİFİK PROTEİN, SİKLİN D1 VE ANTİ-APOPTOPİK BCL-XL PROTEİNİN EKSPRESYONUNU BASKILAYARAK İŞLEV GÖREN BİR ANTİ-

G1/S FAZ SPESİFİK PROTEİN, SİKLİN D1 VE ANTİ-APOPTOPİK BCL-XL PROTEİNİN EKSPRESYONUNU BASKILAYARAK İŞLEV GÖREN BİR ANTİ- 1 Tarifname G1/S FAZ SPESİFİK PROTEİN, SİKLİN D1 VE ANTİ-APOPTOPİK BCL-XL PROTEİNİN EKSPRESYONUNU BASKILAYARAK İŞLEV GÖREN BİR ANTİ- KARSİNOJENİK ADJUVAN FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, G1/S faz spesifik

Detaylı

ENZİMATİK ANALİZ VE AKTİVİTE TAYİNLERİ

ENZİMATİK ANALİZ VE AKTİVİTE TAYİNLERİ ENZİMATİK ANALİZ VE AKTİVİTE TAYİNLERİ Enzim Tanımı Sınıflandırma Üç Boyutlu Yapı Etkime Şekli Enzimler biyolojik katalizörlerdir, yani biyokimyasal reaksiyonları hızlandıran biyolojik kökenli maddelerdir.

Detaylı

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız:

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Ara Sınav Soruları Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Cevap1: 260 nm de 1 cm yol uzunluğundaki OD = 50 μ g/ml çift sarmal DNA için, 40 μ g/ml

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik - Gen Silahı İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik Biyolistik, biyolojik ve balistik kelimelerinin kısaltmalarının birleştirilmesi şeklinde adlandırılan, hücrelerin

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doç. Dr. Ömer KOZ HO Bursa Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü HO BTÜ, 2014-2015 Güz Yarıyılı Seminerleri «Perşembe Seminerleri» 20 Kasım 2014 Bursa Başlıklar:

Detaylı

Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi. Prof. Dr. Müjgan Cengiz

Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi. Prof. Dr. Müjgan Cengiz Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi Prof. Dr. Müjgan Cengiz Canlı Hücrelerdeki Moleküllerin İzlenmesi Mikroskopla inceleme hücrede belli düzeyde

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler Adsorpsiyon Kimyasal Temel İşlemler Adsorpsiyon Adsorbsiyon, malzeme(lerin) derişiminin ara yüzeyde (katı yüzeyinde) yığın derişimine göre artışı şeklinde tanımlanabilir. Adsorpsiyon yüzeyde tutunma olarak

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

PRİMER HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMALI KURSU

PRİMER HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMALI KURSU PRİMER HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMALI KURSU TÜRKHAYGEN-1 PROJESİ 23-24 Ocak 2008 (TUBITAK-MAM-GMBE) KURS ORGANİZASYONU Doç.Dr.Sezen ARAT Arzu TAŞ Gaye ÇETİNKAYA PROGRAM 1. Gün 23 OCAK 2008 Stok Medyum ve Kullanıma

Detaylı

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ RİBOZOM YAPI, FONKSİYON VE BİYOSENTEZİ Ribozom Palade adlı araştırıcı tarafından elektron mikroskop ile tanımlanmıştır. Viruslar hariç tüm canlılarda bulunan bir membranla çevrili olmayan organellerdir.

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu Dersin Adı H.S Ders Sorumlusu Yer P.Tesi Salı Çarş. Perş. Cuma KMY 5302 Atomik Spektroskopi 3 Prof. Dr. Oktay TORUL ÖÜO 14-17 UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı