~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5"f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,"'a """"'d ..~ "'"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5"f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,"'a """"'d ..~ "'""

Transkript

1 J.C. SAGLlK BAKANllGI ~ REPUBUC OF TURKEY MINlSTRY OF HEALTH lıiiır8iiiii "'" \ ~AGL!~\ \. ıst A T~5"f~~eRp HEALTH StATISTICS~ 2()O2 \ '\. ~ \, \..~a, Planlama - ıa..,di~,yan ""ro," ""'al'ğ'..~ Plaaai..~deac:;.,.,"'a """"'d

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI Araştõrma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlõğõ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research,Planning and Coordination Council SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ HEALTH STATISTICS 2002 HAZIRLAYANLAR - PREPARED BY Düzgün KILIÇ Head of Department İnciser KAYA Medical Technologist Asuman KAMAŞ Medical Technologist Kasõm November, 2003

3 ÇALIŞMA GRUBU-WORKING GROUP Rasim CEYHAN - Sağlõk İdarecisi - Health Administrator Tülay BIÇAKÇILAR- V.H.K.İ. - Data Preparation and Control Operator Yayõn No / Publication No : 653 ISBN : ISSN :

4 ÖNSÖZ Sağlõklõ yaşam hakkõ Anayasamõz ile teminat altõna alõnmõş, vazgeçilemez ve devredilemez temel insan haklarõndan biridir. Her vatandaşõmõzõn sağlõk hizmetlerinden gereksinim duyduğu yerde ve ölçüde yararlanmasõ, geniş bir coğrafi alana sahip olan ülkemizde yöresel dengesizliklerin giderilmesi, halkõmõzõn sağlõk düzeyinin bilinmesi ve yükseltilmesi temel amaçlarõmõzdandõr. Sağlõk enformasyonunun gereğince kurulup işletilmesiyle sağlõk hizmetleri izlenebilecek ve amaçlarõmõz doğrultusunda yönlendirilebilecektir. Bu çalõşmaya katkõda bulunan hizmet birimlerine ve görevlilere teşekkür ederim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlõk Bakanõ

5 PREFACE Today, the concept of human rights has become more significant than all the social values and in this respect an important and historical improvement has been achieved in the way of finding the real value of human. Essentially, the measure of the civilization has become equal to the success of arranging environment according to human. Undoubtedly, the most natural right of human is to live and the best life is living healthy. In this context, health services constitute a special importance and priority in the developed and devoloping societies. However, the balance of supplydemand should be realized for health services to have the quality of meeting all wishes and needs of society. To reach this balance could only be possible with right definitions and the organisations based on these definitions. I believe that this book which includes health statistics will be an important step in the way of reaching right definations. I would like to congratulate all officials of my Ministry who contribute to this work in this belief. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Minister of Health

6 GİRİŞ Dünyadaki bütün demokratik sistem ve organizasyonlar, temelde, sağlõklõ birey ve sağlõklõ bireylerden oluşan bir toplumu gerçekleştirmeyi hedef alõr. Zira güvenliğin, gücün, istikrarõn, refahõn ve mutluluğun temelinde ruh ve beden sağlõğõna sahip bireyler ve toplumlar vardõr. Sağlõk Bakanlõğõ, bütün plan- program ve faaliyetlerinde merkeze insan õ koyduğu, bireyin ve toplumun sağlõğõnõ gerçekleştirmeyi amaçladõğõ için ayrõcalõklõ bir konumdadõr. Görev ve hedefleri itibariyle çevre, Sağlõk Bakanlõğõnõn ilgi alanõ içindedir. Sosyal yardõm faaliyetleri ; tedavi malzeme, cihaz ve kurumlarõ, sağlõk insan gücü temini ve eğitimi ya doğrudan düzenleyici ya da denetleyici olarak yine Sağlõk Bakanlõğõnõn ilgi ve faaliyet alanõndaki unsurlarõ oluşturmaktadõr. Gerek düzenleme, gerekse denetleme çalõşmalarõnda olumlu sonuçlara ulaşõlabilmesi,için mevcudun bilinmesi ve rasyonel ölçülerde değerlendirilmesi, eksik kalan ve ihtiyaç duyulan alanlarda ise yeni ihdas ve ilavelerin yapõlmasõ gereklidir. Bütün bunlar için de hareket noktasõnõn, sağlõklõ bir veri tabanõ olmasõ zorunluluğu bulunmaktadõr. Her yõl özenle tespit edilerek yayõmlanan Sağlõk istatistikleri, daha sonraki dönemlerde yapõlacak çalõşmalara õşõk tutmakta, belirleyici bir rol oynamaktadõr. Bu kitapcõkta yer alan bilgilerin, sağlõk sektörü ve çalõşanlarõ için yararlõ olmasõnõ umuyor ve diliyoruz. Kenan BOZGEYİK APK Kurul Başkanõ

7 INTRODUCTION All democratic systems and organisations in the world mainly aim to realise healthy individuals and societies composed of healthy individuals. Because, there ara individuals and societies that have psychological and physical health in the basis of security, power, stability, welfare and happiness. The Ministry of health has a privileged position, because it focuses on human in it s all plans, programmes and activities and aims to realise the health of individuals and society. Environment is in the interest area of Ministry and Health in view of its duties and aims. Social aid activities; treatment materials, devices and institutions; providing healthy manpower and teaching them also form the components in the interest and activity area of Ministry of Health as either directly organiser or supervisor. Sources must be known and evaluated rationally in order to have positive results in activities of organising and inspection, and new additions and introductions must be done in the areas where they are needed. To realise all of these, the starting point must be to have an effective database. Health statistics, which are published every year by preparing with great attention, have a determinative role in further studies. We hope the information in this book will be beneficial for health sector and the people working in health sector. Kenan BOZGEYİK Head of the Department of Research, Planning and Coordination

8 İ Ç i N D E K i L E R Tablolar Sayfa No Önsöz... I Giriş... III Sağlõk Bakanlõğõ Kuruluşlarõ... 1 Sağlõk Göstergelerinde Mevcut Durum ve VIII.Plan Hedefleri... 2 VIII.Planda Demografik Göstergelerde Beklenen Gelişmeler Türkiye Nüfus ve Sağlõk Araştõrmasõ Sonuçlarõ... 4 Bazõ Ülkelerin Temel Göstergeleri... 8 Bazõ Ülkelerin Ölüm Oranlarõ... 9 Bazõ Ülkelerin Tam Olarak Bağõşõklama Oranlarõ Nüfus Verileri Gen.Nüf.Say.Göre Türkiye Nüfusu, Artõş Hõzõ, Yüzölçümü ve Yoğ Bölgelere Göre Şehir ve Köy Nüfuslarõ Genel Nüfus Sayõmõna Göre Şehir ve Köy Nüfuslarõ Gen.Nüfus Say.Göre Bölge ve İl Nüfuslarõ Sağlõk Bakanlõğõ Bütçesinin GSMH içindeki Payõ Sağlõk Bakanlõğõ Bütçesinin Devlet Bütçesine Oranõ Sağlõk Bakanlõğõ ve Bakanlõğõ Kuruluşuna Verilen Ödenekler, Sağlõk Bakanlõğõ 2003Yõlõ Bütçesinin Birimlere Dağõlõmõ Sağlõk Bakanlõğõ 2003Yõlõ Yatõrõm Ödeneğinin Birimlere Dağõlõmõ Sağlõk Bakanlõğõ 2003Yõlõ Bütçesinin Harcama Kalemlerine Dağ Yatõrõm Harcamalarõnõn Karşõlaştõrõlmasõ Türkiye Sağlõk Personeli, Sağlõk Personelinin Kurumlara Dağõlõmõ, Türkiye Sağlõk Personelinin illere Göre Dağõlõmõ, Sağlõk Bakanlõğõ Personeli, Sağlõk Bakanlõğõ Sağlõk Personelinin illere Göre Dağõlõmõ, Türkiye Sağlõk Personelinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağõlõmõ Sağlõk Ocaklarõ Sağlõk Personeli, Bazõ Sağlõk Personelinin Yõllara Göre Net Maaşõ (Ankara) Bazõ Sağlõk Personelinin Yõllara Göre Net Maaşlarõ (Hakkari) Türkiye'de Uzman Pratisyen Hekim Dengesi Türkiye Yataklõ Tedavi Kurumlarõ, Türkiye'de Yataklõ Tedavi Kur.ve Hasta Yat.Dallara Dağõlõmõ, Türkiye'de Hastane ve Yataklarõn illere Dağõlõmõ, Sağlõk Bakanlõğõ Yataklõ Tedavi Kurumlarõnõn Dallara Dağõlõmõ Sağlõk Bakanl Yataklõ Tedavi Kurumlarõnda Personel Gelişimi

9 Tablolar Sağlõk Bakanlõğõ Hastanelerinin Gelişimi Kan Merkezi ve Kan istasyonlarõnõn Kuruluşlara Dağõlõmõ... Hemodiyaliz Merkezi ve Cihaz Sayõlarõnõn Kuruluşlara Dağõlõmõ... Toplanan Kanlarõn Kuruluşlara Dağõlõmõ... Sağlõk Bakanlõğõ Hastanelerinin Ağõz ve Diş Sağlõğõ Çalõşmalarõ... Türkiye'de Hastanelere Yatan Hastalarõn Hastalõklara Dağ., Türkiye'de Hastanelere Yatan Hastalarõn Hastalõklara Dağ., Sağlõk Bakanlõğõ Hastanelerinin Dallara Göre Çalõşmalarõ... Sağlõk Bakanlõğõ Hastaneleri Laboratuvar Çalõşmalarõ... Sağlõk Bakanlõğõ Hastanelerinde Hizmet Gelişimi... Yeşil Kart Verilen Kişi Sayõsõ ve Harcama Miktarlarõ... Yõllara Göre Sağlõk Ocağõ ve Sağlõk Evi Sayõlarõ... Yõllara Göre Sağlõk Ocağõ Çalõşm. Sağlõk Personeline Göre Dağõlõmõ... Sağlõk Ocaklarõnõn Bina Durumu... Sağlõk Evlerinin Bina Durumu... Sağlõk Ocaklarõ, VSD.ve AÇSAP Merkezlerinin illere Dağõlõmõ... Sağlõk Bakanlõğõ Aşõ Uygulamalarõ... Bildirimi Zorunlu Bazõ Bulaşõcõ Hastalõklarõn Vak'a Sayõlarõ... Sağlõk Ocaklarõnõn Evde ve Ayakta Tedavi Hizmetleri... Sağlõk Ocaklarõnõn Ana Çocuk Sağlõğõ Hizmetleri... Yaş ve Cinsiyete Göre Türkiyede Bildiren Aids Vaka ve Taş.Sayõsõ... Bölge, İl ve İlçe Halk Sağlõğõ Laboratuvarlarõnõn Çalõşmalarõ... Türkiye'de Özel Laboratuvarlarõn İllere Göre Dağõlõmõ... Sağlõk Bakanlğõ AÇSAP Merkezleri ve Kliniklerinin Sayõlarõ... Bölgelere göre Aile Planlamasõ Yöntemi Kullanma Oranlarõ... AÇSAP Gn.Müdürlüğü'nce Yapõlan Hekim Eğitim Faaliyetleri... AÇSAP Gn.Md.ce Yapõlan Hekim Dõşõ Prs. Eğitim Faaliyetleri... AP Yöntemi Kullananlarõn Kullanõlan Yöntemlere Göre % Dağõlõmõ... Fenilketonuri Tarama Programõ Faaliyetleri... İshalli Hst. Kontrolü Programõnda Tedavi Edilen Çocuk Sayõsõ... Verem Savaş Dispanserlerinin Bina ve Tiplerine Göre Dağõlõmõ... Yõllara Göre Veremli Hasta Sayõsõ ve Disp. BCG Aşõ Uygulamalarõ... Verem Savaş Dispanserleri Çalõşmalarõ... Kanser Vak'alarõnõn Yaş ve Cinse Dağõlõmõ, Türkiye'de Bölgelere Göre Kanser Vak'alarõ, Sayfa No

10 Tablolar Sayfa No Kadõnlarda En çok Görülen On Kanser Türü, Erkeklerde En Çok Görülen On Kanser Türü, Türkiye'de Kanser Vak'alarõnõn İllere Göre Dağõlõmõ, Sõtma Savaşõnda Sürveyans Hizm.ve Ensektisit Uygulamalarõ GAP İlleri Sõtma Kontrol Çalõşmalarõ Tahsil Olunan Gemi Sağlõk Resmi Kara Hud.K.Sağ.Hzm.Verilen Yolcu, Vasõta ve Cenaze Sayõlarõ Sağ.Hzm.Verilen Hacõ Adaylarõnõn Yõllara ve Gidiş Yoluna Göre Dağ Boğazlarda ve Diğer Limanlarda Sağlõk Kontrolu Uyg.Gemiler Türkiye'de Yõllara Göre İlaç ve İlaç Hammadde İthalatõ Türkiye'de Yõllara Göre İlaç ve İlaç Hammadde İhracatõ Sağlõk Bakanlõğõ'nca Yapõlan İlaç Üretim Yerleri Denetimi Sağlõk Bakanlõğõ'nca Yaptõrõlan Piyasa İlaç Analiz Sonuçlarõ Sağlõk Meslek Liseleri'nin Kurumlara Dağõlõmõ SML.Öğrencilerinin Bölümlere Dağõlõmõ Sağlõk Bakanlğõ SML.lerinin Gelişimi Sağlõk Bakanlõğõ SML.Öğrenci Durumu SML.Öğretmenlerinin Branşlara Dağõlõmõ Sağlõk Bakanlõğõ Dõşõndaki SML'nin Öğrenci Durumu Diğer Kurumlarõn Bölümlere Göre SML.Öğrencileri Sağlõk Bakanlõğõ SML.Bina Mülkiyet Durumu AB.Konusundaki Yurtiçi ve Yurtdõşõ Eğitim Programõna Katõlanlar AB.Yabancõ Dil Eğitim Prog. Tamamlayanlarõn Dairelere Dağõlõmõ AB.Temel Eğitim ve Uzmanlõk Programõna Katõlanlar AB.Eğitim Programlarõ'na Devam Edenler Sağlõk Alanõnda Mevcut İkili Anlaşmalar Yurtdõşõna Giden Bakanlõk Personeli Ülkemizi Ziyaret eden Sağlõk Yetkilileri Ülkemizi Ziyaret eden Nükleer Gemi ve Personeli Sağ.Bak.Sağlõk Ulaştõrma Araçlarõnõn Cins ve Yaşlara Dağõlõmõ Yeni Alõnan ve HEK'e ayrõlan Taşõtlar Sağ.Bak.Sağlõk Ulaştõrma Araçlarõnõn Cins ve İllere Dağõlõmõ Kalkõnmada Öncelikli İller Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamõndaki İller Sağlõk Bakanlõğõ Merkez Teşkilatõ Şemasõ

11 C O N T E N T S Tables Preface... Introduction... Establishments of Ministry of Health... Existing Status and Objectives at Health Indicators at VIII. Plan... Expected Developments at the Demographic Indicatörs at VIII. Plan... Result of Turkish Demographic and Health Survey, Basic Indicators of Selected Countries... Death Ratios of Selected Countries... Immünization Ratios of Selected Countries Population Data... Pop.,Annuel Rate of Increase, Area and Density of Turkey... Pop. and Annuel Increase Rate of Cities and Villages by Regions... City and Village Pop. and Annuel Rate of Increase by Gen. Cens. of Pop.... Pop. of Regions and Provinces by census of Population Portion of the Budget of Ministry of Health in GNP... Ratio of Budget of Ministry of Health to Budget State... Funds Given to Min.of Health and the Related Establishment Distribution of Budget of 2003 by Units at Ministry of Health... Distr.of Investment Fund of 2003 at Min.of Health by Units... Distr.of Budget of 2003at Minis.of Health by Expenditure Units... Comparison of Investment Expenses of Health Personnel in Turkey, Dist. of Health Personnel of Turkey By Establishments, Dist. of Health Personnel of Turkey By Provinces, Personnel of Ministry of Health, Dist. of Health Personnel of Ministry of Health By Provinces, Dist. of Health Personnel of Turkey of Health By Geographical Regions,2001 Status Health Personnel of Health Center, Net Salaries of Selected Health Pers.According to Years (Ankara)... Net Salaries of Selected Health Pers.According to Years (Hakkari)... Equilibrium Between Specialists and Practitioners in Turkey... Inpatient Medical Institutions in Turkey Page No I III

12 Tables Page No Distr.of Patient Beds and In-Patient Medical Inst. by Branc. in Turkey, Distribution of Hospitals and Beds by Provinces in Turkey, Distr.of In-Patient Medical Inst.at Minis.of Health by Branches, Development of Personnel at Hosp.of Ministry of Health, Development of Hospitals at Ministry of Health, Distr.of Blood Centers and Blood Stations by Organizations... Distr. of Number of Hemodialysis Centers and Apparatus by Estab.... Distribution of Collected Blood by Establishments... Activities of Mouth and Tooth Health at Hosp.of Ministry of Health... Dist. of İnpatiens by Diseases in Turkey Dist. of İnpatiens by Diseases in Turkey Activities of Hosp.at Ministry of Health According to Branches... Laboratory Activities at Hospitals of Minis.of Health... Development of Services at Hospitals of Ministry of Health... Given Green Cards and Total Expenditures... Number of Health Centers and Health Stations by Years... Number of Health Centers Studies By Years According to the Number of... Building Status of Health Centers... Building Status of Health Stations... Dist.of Health Centers Tbc.Disp.and MCHFP Centers by Provinces... Aplication of Vaccines at Ministry of Health... Number of Cases of Selec.Infect.Diseases Obligatory To Be Reported Maternal and Child Health Services of Health Centers 78 İn -home and Out -patient Treatment Services of Health Cervices Distribution of AIDS cases Food and Water Analysis at Regional and Provincial Public Health Lab.... Distr.of Private Laboratories by Provinces in Turkey... MCHFP Centers and Clinics at Ministry of Health... Ratio of Using Family Planning Methods by Regions... Physician Training Activities Organized by Gn.Dir.of MCHFP... Training Act. of Health Pers.Except Physicians Org.by Gn.Dir.of MCHFP... Percentage Distr.of Family Plan.Method Users by Used Methods... Activities of Screening Programme of Phenylketonuria... Number of Child.Treated at the Cont.Prog.of Ilnesses Whit Diarrhea... Distribution of TBC Dispensaries by Type... Number of Patients with TBC by Years and BCG Applications of Dispensaries Activities of TBC Dispensaries... Distr.of Cancer Cases According to Age and Sex Cancer Cases According to Regions and Sex in Turkey

13 Tables Page No The Most Frequent Ten Cancers in Females The Most Frequent Ten Cancers in Males, Dist.of Cancer Cases According to Provinces in Turkey Surveillance Services and Insect.Applications at Malaria Control... Activ.of Malaria Control at Provinces of South East Anatolia Proj.... Gross Income of Ship Health Tax... Num.of Passen.,Vehicle and Fun. Given Health Serv.at the Land Border Gate... Dist. of Hadji Candidates Applied Health Serv. by Years and Departure Ways... Health Control Applied Ships at the Straits and Other Harbors... Imports of Drug and Drug Raw Material by Years in Turkey... Exports of Drug and Drug Raw Material by Years in Turkey... Control of Drug Production Places By Ministry of Health... Results of Market Drug Analysis By Ministry of Health... Distr.of Health Professional High Schools by Estab... Distr.of Students of Health Profes.High Schools by Sections... Development of Health Professional High Schools at Ministry of Health... Status of Students in Health Profes.High Schools at Min of Health... Distr.of Teachers of Health Profes.High Schools By Branches... Student State of Health Profes.High. Schools of Other Establishments... Dist.of Stud.at Health Profes.High Schools of Other Estab.by Sect.and Class Status of Building Possession of Health Profes.High Schools at Min. of Health... Personnel Who Joined Edu.Prog.About EC.Inside and Outside the Country... Dist.of Pers.Who Complet.Foreign LanguageEduc.Prog.at EC Depart.... Pers.Who Joined Primary Training and Speciality Programme of EC... Dist.of Personnel Attending Education Programs of EC Current Bilateral Agreements in the Field Health... Personnel Who Has Gone to Foreign Countries at Ministry of Health... Health Competents Visiting Our Country... Nuclear Ships and Their Personnel Visiting Our Country... Dist.of Health Transportation Vehicles at Ministry of Health by Type and Age... Newly Bought and Out of Services... Dist.of Health Transportation Vehicles at Ministry of Health by Type and Provinces.. Prioritry Development Provinces... Southeast Anatolia Project Provinces... Organization Chart of Ministry of Health

14 SAĞLIK BAKANLIĞI KURULUŞLARI, 2002 Establishments of Ministry of Health, 2002 SAYISI KURULUŞUN ADI Establishments Number TOPLAM Total Hastane Hospital 654 Sağlõk Ocağõ Health Center (Without Bed) Köy Sağlõk Evi Village Health Station Semt Polikliniği District Polyclinic 34 AÇS / AP Merkezi MCH / FP Center 280 Verem Savaşõ Dispanseri Tuberculosis Dispensary 272 Bölge Tüberküloz Laboratuvarõ Laboratory of Tbc of Region 21 Deri-Tenasül Hst.Dispanseri Dermatology-Veneral Diseases Dispensary 12 Ruh Sağlõğõ Dispanseri Mental Dispensary 2 Hava Limanõ Sağ.Dnt.Mrk. Health Control Center of Airport 17 Hudut Sağlõk Denetim Mrk. Health Control Center of Border 14 Sahil Sağlõk Denetim Mrk. Health Control Center of Coast 47 Sağlõk Meslek Lisesi Health Professional High School 285 Sağlõk Eğitim Enstitüsü Health Education Institute 4 Refik Saydam Hõfz.Mrk.Bşk. Refik Saydam Institute of Hygiene 1 Bölge Hõfzõssõhha Enstitüsü Institute of Hygiene of Region 7 İl Halk Sağ.Laboratuvarõ Public Health Laboratory of Province 77 İlçe Halk Sağlõğõ Laboratuvarõ Public Health Laboratory of District. 16 Sõtma Enstitüsü Malaria Institute 2 Sõtma Kontrol Laboratuvarõ Malaria Control Laboratory 6 Sõtma Laboratuvarõ Malaria Laboratory 80 Sağlõğõ Koruma Yeri Health Protection Place (Quarantine) 2 Liman-Şehir Bakteriyoloji Mües. Harbor-City Bacteriology Institution 2 Ana Donatõm İkmal Bölge Md. Regional Dir.of Main Equip.,Supply 1 Donatõm Bölge Müdürlüğü Directorate of Equipment of Region 18 Donatõm İl Müdürlüğü Directorate of Equipment of Province 1

15 SAĞLIK GÖSTERGELERİNDE MEVCUT DURUM VE VIII. PLAN HEDEFLERİ Existing Status and Objectives of VII.Plan at Health Indicators MEVCUT VIII.PLAN DURUM 2005 HEDEFLERİ KRiTERLER Criterions Existing Targets of Status 2005 at VIII.Plan Yatak Sayõsõ(*) (2002) Bed Capacity (*) Yatak Başõna Düşen Nüfus (2002) Population per Bed Yatak işgal Oranõ (%) (2002) Bed Occupancy Rate (%) SAĞLIK İNSANGÜCÜ (2001) Health Manpower Hekim Sayõsõ Number of Physicians Bir Hekime Düşen Nüfus Population per Physician Diş Hekimi Sayõsõ Number of Dentists Bir Diş Hekimine Düşen Nüfus Population per Dentist Eczacõ Sayõsõ Number of Pharmacist Bir Eczacõya Düşen Nüfus Population per Pharmacist Sağ.Mem.ve Tekn.Sayõsõ Number of Sanitarian and Health Tech Bir Sağ.Memuruna Düşen Nüfus Population per Sanitarian Hemşire Sayõsõ Number of Nurses Bir Hemşireye Düşen Nüfus Population per Nurse Ebe Sayõsõ Number of Midwives Bir Ebeye Düşen Nüfus Population per Midwife (*) Milli Savunma Bakanlõğõ Dahildir. (*) Ministry of National Defense is included

16 SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA DEMOGRAFiK GÖSTERGELERDE BEKLENEN GELİŞMELER Expected Developments at the Demographic Indicators at Eighth Five Year Development Plan. DEMOGRAFiK HIZLAR Demographic Rates Yõl Sonu Nüfus(Bin kişi) End of year population (Thousand people) Yõl Ortasõ Nüfus (Bin kişi) Mid-Year population (Thousand people) Nüfus Artõş Hõzõ (Binde) Annual Rate of Pop.Growth(Per thous.) 16,8 15,0 1,33 Kaba Doğum Hõzõ (Binde) Crude Birth Rate (Per thousand) 22,0 20,5 19,9 Kaba Ölüm Hõzõ (Binde) Crude Death Rate (Per thousand) 6,5 6,4 6,6 Bebek Ölüm Hõzõ(Binde) Infant Mortality Rate (Per thousand) 42,2 35,3 28,8 Doğumda Yaşam Beklentisi (Yõl) Life Expectancy At Birth (Years) Toplam Total 68,2 69,1 70,3 Kadõn Female 70,5 71,5 72,7 Erkek Male 65,9 66,9 68 Toplam Doğurganlõk Hõzõ Total Fertility Rate 2,55 2,33 2,3 Yõllõk Doğum Sayõsõ (Bin kişi) Num.of Annual Birth (Thousand people) Yõllõk Ölüm Sayõsõ (Bin kişi) Num.of Annual Death (Thousand people) KAYNAK: DPT. VIII.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Nüfus Tahminleri Source: State Planning Organization: Estimates of Population At VIII. Five Year Development Plan

17 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI SONUÇLARI, 1998 Result of Turkish Demographic and Health Survey,1998 ÖLÜMLER VE SAĞLIK MORTALITY AND HEALTH Bebek ölüm hõzõ (binde)... (*)... Infant mortality rate (% 0)... 42,7 Beş-yaş altõ ölüm hõzõ (binde)... (*)... Under-five years mortality rate... 52,1 Annenin doğum öncesi bakõm Percent of births whose mothers aldõğõ doğumlarõn yüzdesi... (**)... received antenatal care... 67,5 Annenin gebelik sõrasõnda 2 veya Received 2 or more tetanus toxoid daha fazla tetanoz aşõsõ olduğu doğ. %si... injections... 29,3 Percent of births whose mothers were Doğuma yardõmcõ olan kişi (Yüzde) : (**) assisted at delivery by a: Hekim... Physician... 40,1 Ebe/Hemşire... Trained midwife/nurse... 40,5 Ara ebesi... Traditional birth attendant... 10,4 Akraba/Diğer... Relatives/Other... 9,0 Halen emzirilmekte olan Çocuklarõn %'si Percent of children 0-1 aylõk çocuklar month who are breastfed... 96,1 4-5 aylõk çocuklar months who are breastfed... 82, aylõk çocuklar months who are breastfed... 50,6 Kaynak : Sağlõk Bakanlõğõ ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) : Hõzlar,araştõrmadan önceki 5 yõla ilişkindir. (*) Rates are for the period 0-4 years preceding the survey (**) : Araştõrmadan önceki 1-59 ay içinde meydana gelen doğumlar için hesaplanmõştõr (**) : Figure includes births in the period 1-59 months preceding the survey.

18 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI SONUÇLARI, 1998 Result of Turkish Demographic and Health Survey 1998 (Devamõ/Continued) ÖLÜMLER VE SAĞLIK MORTALITY AND HEALTH aylõk çocuklardan aşõlarõ yapõlanlarõn %si (*) Perc. of children months who received BCG... BCG... 88,5 DBT(üç doz)... DPT(three doses)... 58,7 Polio (üç doz)... Polio (three doses)... 64,4 Kõzamõk... Measles... 78,5 Bütün aşõlar... All vaccinations... 45,7 Beş yaş altõndaki çocuklardan (yüzde olarak): (**) Percent of children under 5 years Who: Araştõrmadan önceki 2 haftada ishal olanlar... Had diarrhoea in the 2 weeks preceding the survey... 29,7 Kronik beslenme bozukluğu (yaşa göre kõsa) olanlar... Are chronically undemourished (stunted)... 16,0 Akut beslenme bozukluğu (boya göre zayõf) olanlar... Are acutely undemourished (wasted)... 1,9 Kaynak : Sağlõk Bakanlõğõ ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) : Aşõ kartlarõndaki bilgiler ve annelerin beyanlarõndan hesaplanmõştõr. (*) : Based on information from vaccination records and reports of mothers. (**) : Araştõrrmadan önceki 1-59 ay içinde meydana gelen doğumlar için hesaplanmõştõr (**) : Figures include children born in the period 1-59 months preceding the survey

19 DOĞURGANLIK TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI SONUÇLARI,1998 Result of Turkish Demographic and Health Survey, 1998 FERTILITY (Devamõ/Continued) Toplam doğurganlõk hõzõ... (*) Total fertility rate... 2, yaşlarõndaki kadõnlarõn doğurduğu Mean number of children ever bom to ortalama çocuk sayõsõ... women age ,2 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ DESIRE FOR CHILDREN Halen evli kadõnlardan : Percent of currently married women who : Başka çocuk istemeyenlerin yüzdesi... Want no more children... 66,4 Bir sonraki doğumunu en az iki yõl ertelemek isteyenlerin yüzdesi... Want to delay next birth at least 2 years... 13, yaşlarõndaki kadõnlarõn ortalama ideal Mean ideal number of children among çocuk sayõsõ... woman age ,4 Son beş yõl içindeki doğumlardan : İstenmeyenlerin yüzdesi... Unwanted... 18,8 Planlanmamõş olanlarõn yüzdesi... Mistimed... 11,2 Kaynak : Sağlõk Bakanlõğõ ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) Araştõrmadan önceki iki yõl içinde yaşlarõndaki kadõnlarõn yaptõklarõ doğumlar. (*) Based on births to women years during the period 0-2 years preceding the survey.

20 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI SONUÇLARI, 1998 AİLE PLANLAMASI KONUSUNDA BİLGİ VE KULLANIMI Result of Turkish Demographic and Health Survey, 1998 KNOWLEDGE AND USE OF FAMILY PLANNING (Devamõ/Continued) Halen evli kadõnlardan : Percent of currently married women : Herhangi bir yöntem bilenlerin yüzdesi...(*)... Knowing any method... 98,9 Modern yöntem bilenlerin yüzdesi... Knowing a modern method... 98,7 Bir yöntem kullanmõş olanlarõn yüzdesi...(*)... Had ever used any method... 84,2 Halen yöntem kullananlarõn yüzdesi...(*)... Currently using any method... 63,9 Halen evli kadõnlarõn kullandõklarõ yöntemler (%) : Percent of currently married women currently using : Hap... Pill... 4,4 RİA... IUD... 19,8 İğne... Injection... 0,5 Diyafram, köpük, jel... Diaphragm, foam, jelly... 0,6 Kaput (Prezervatif)... Condom... 8,2 Tüplerin Bağlanmasõ... Female sterilisation... 4,2 Erkeğin kanallarõnõn bağlanmasõ... Male sterilisation... 0,0 Takvim... Periodic abstinence... 1,1 Geri çekme... Withdrawal... 24,4 Diğer geleneksel yöntemler... Other traditional... 0,6 Kaynak : Sağlõk Bakanlõğõ ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) : Emzirme dahil edilmiştir. (*) Includes prolonged breastfeeding

21 BAZI ÜLKELERİN TEMEL GÖSTERGELERİ Base Indicators of Selected Countries Toplam Doğumda Yõllõk Kişi Başõna Nüfus Yaşam Doğum GSMH (Bin) Bekl. (Yõl) Sayõsõ(Bin) (ABD $) Life Total Expectancy Number of GNP Per Population at Birth Annual Birth Capita ÜLKELER Countries (Thousand) (Years) (Thousand People) USA $ A.B.D. U.S.A Afganistan Afghanistan Almanya Germany Azerbaycan Azerbaijan Bulgaristan Bulgaria Çad Chad Çin China Fransa France Hindistan India Irak Iraq İngiltere U. Kingdom İran İ.C. Iran İsrail Israel İsveç Sweden İtalya Italy Japonya Japan Libya Libyan Arab J Meksika Mexico Mõsõr Egypt Nijerya Nigeria Pakistan Pakistan Polonya Poland Sudan Sudan Suriye Syrian Türkiye Turkey Yunanistan Greece KAYNAK: Dünya Çocuklarõnõn Durumu, 2003-UNICEF Source:The State of the world's children 2003-UNICEF

22 ÜLKELER Countries A.B.D. U.S.A Afganistan Afghanistan Almanya Germany Azerbaycan Azerbaijan Bulgaristan Bulgaria Çad Chad Çin China Fransa France Hindistan India Irak Iraq İngiltere U.Kingdom İran İ.C. Iran İsrail Israel İsveç Sweden İtalya Italy Japonya Japan Libya Libyan Arap J Meksika Mexico Mısır Egypt Nijerya Nigeria Pakistan Pakistan Polonya Poland Sudan Sudan Suriye Syrian Türkiye TURKEY Yunanistan Greece KAYNAK: Dünya Çocuklarının Durumu, 2003 UNICEF Source: The state of the world's children, '2003 UNICEF BAZI ÜLKELERİN ÖLÜM ORANLARI Death Ratios of Selected Countries Bebek Ölüm 5 Yaşından Hızı Küçük 1 Yaş Küçük Ölüm Oranı (Binde) (Binde) Infant Mort.Rate Under 5 Ages Under one age Mortality (Per thousand) Ratio

23 BAZI ÜLKELERİN 1 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLAMA ORANLARI Immunization Ratios of Selected Countries 2001 (Yüzde-Percent) BCG DTB POLİO3 KIZAMIK ÜLKELER Countries Polio- BCG DPT mylitis three Measles A.B.D. U.S.A Afganistan Afghanistan Almanya Germany Azerbaycan Azerbaijan Bulgaristan Bulgaria Çad Chad Çin China Fransa France Hindistan India Irak Iraq İngiltere U.Kingdom İran İ.C. Iran İsrail Israel İsveç Sweden İtalya Italy Japonya Japan Libya Libyan Arab J Meksika Mexico Mõsõr Egypt Nijerya Nigeria Pakistan Pakistan Polonya Poland Sudan Sudan Suriye Syrian Türkiye Turkey Yunanistan Greece KAYNAK: Dünya Çocuklarõnõn Durumu, 2003-UNICEF Source: The state of the world's children, 2003-UNICEF

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ HEALTH STATISTICS 2001 ISSN 1300-8684 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Research Planning

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA ANKARA ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK EDİRNE ANTALYA HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ KAYSERİ SAKARYA YALOVA AYDIN BALIKESİR ISPARTA BOLU KIRIKKALE BİLECİK ORDU

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu GAZİANTEP BURSA İSTANBUL MERSİN

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu GAZİANTEP BURSA İSTANBUL MERSİN ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) İSTANBUL ADANA ANKARA EDİRNE ESKİŞEHİR ANTALYA MANİSA HATAY TEKİRDAĞ ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA YALOVA KAYSERİ DENİZLİ KIRIKKALE SAMSUN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) KOCAELİ ANKARA İSTANBUL ESKİŞEHİR ÇANAKKALE ZONGULDAK TEKİRDAĞ KONYA EDİRNE YALOVA BALIKESİR SAKARYA KAYSERİ HATAY MUĞLA ISPARTA SAMSUN KÜTAHYA RİZE BİLECİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA MERSİN BURSA İZMİR GAZİANTEP KOCAELİ

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA MERSİN BURSA İZMİR GAZİANTEP KOCAELİ ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA İZMİR KOCAELİ ANKARA İSTANBUL ESKİŞEHİR MUĞLA ANTALYA EDİRNE ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ KAYSERİ YALOVA ISPARTA ORDU AFYONKARAHİSAR UŞAK BİLECİK BARTIN

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ ACİL TIP ANKARA KOCAELİ ÇANAKKALE BALIKESİR ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ MUĞLA YALOVA MANİSA EDİRNE TRABZON KÜTAHYA UŞAK OSMANİYE RİZE AFYONKARAHİSAR DÜZCE ORDU KARABÜK KIRKLARELİ BARTIN BİLECİK GİRESUN BURDUR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) İZMİR İSTANBUL KOCAELİ ADANA ANKARA HATAY EDİRNE YALOVA KONYA ÇANAKKALE TEKİRDAĞ MUĞLA SAKARYA ESKİŞEHİR ANTALYA DENİZLİ KAYSERİ ZONGULDAK KIRIKKALE ORDU

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı