~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5"f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,"'a """"'d ..~ "'"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5"f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,"'a """"'d ..~ "'""

Transkript

1 J.C. SAGLlK BAKANllGI ~ REPUBUC OF TURKEY MINlSTRY OF HEALTH lıiiır8iiiii "'" \ ~AGL!~\ \. ıst A T~5"f~~eRp HEALTH StATISTICS~ 2()O2 \ '\. ~ \, \..~a, Planlama - ıa..,di~,yan ""ro," ""'al'ğ'..~ Plaaai..~deac:;.,.,"'a """"'d

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI Araştõrma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlõğõ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research,Planning and Coordination Council SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ HEALTH STATISTICS 2002 HAZIRLAYANLAR - PREPARED BY Düzgün KILIÇ Head of Department İnciser KAYA Medical Technologist Asuman KAMAŞ Medical Technologist Kasõm November, 2003

3 ÇALIŞMA GRUBU-WORKING GROUP Rasim CEYHAN - Sağlõk İdarecisi - Health Administrator Tülay BIÇAKÇILAR- V.H.K.İ. - Data Preparation and Control Operator Yayõn No / Publication No : 653 ISBN : ISSN :

4 ÖNSÖZ Sağlõklõ yaşam hakkõ Anayasamõz ile teminat altõna alõnmõş, vazgeçilemez ve devredilemez temel insan haklarõndan biridir. Her vatandaşõmõzõn sağlõk hizmetlerinden gereksinim duyduğu yerde ve ölçüde yararlanmasõ, geniş bir coğrafi alana sahip olan ülkemizde yöresel dengesizliklerin giderilmesi, halkõmõzõn sağlõk düzeyinin bilinmesi ve yükseltilmesi temel amaçlarõmõzdandõr. Sağlõk enformasyonunun gereğince kurulup işletilmesiyle sağlõk hizmetleri izlenebilecek ve amaçlarõmõz doğrultusunda yönlendirilebilecektir. Bu çalõşmaya katkõda bulunan hizmet birimlerine ve görevlilere teşekkür ederim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlõk Bakanõ

5 PREFACE Today, the concept of human rights has become more significant than all the social values and in this respect an important and historical improvement has been achieved in the way of finding the real value of human. Essentially, the measure of the civilization has become equal to the success of arranging environment according to human. Undoubtedly, the most natural right of human is to live and the best life is living healthy. In this context, health services constitute a special importance and priority in the developed and devoloping societies. However, the balance of supplydemand should be realized for health services to have the quality of meeting all wishes and needs of society. To reach this balance could only be possible with right definitions and the organisations based on these definitions. I believe that this book which includes health statistics will be an important step in the way of reaching right definations. I would like to congratulate all officials of my Ministry who contribute to this work in this belief. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Minister of Health

6 GİRİŞ Dünyadaki bütün demokratik sistem ve organizasyonlar, temelde, sağlõklõ birey ve sağlõklõ bireylerden oluşan bir toplumu gerçekleştirmeyi hedef alõr. Zira güvenliğin, gücün, istikrarõn, refahõn ve mutluluğun temelinde ruh ve beden sağlõğõna sahip bireyler ve toplumlar vardõr. Sağlõk Bakanlõğõ, bütün plan- program ve faaliyetlerinde merkeze insan õ koyduğu, bireyin ve toplumun sağlõğõnõ gerçekleştirmeyi amaçladõğõ için ayrõcalõklõ bir konumdadõr. Görev ve hedefleri itibariyle çevre, Sağlõk Bakanlõğõnõn ilgi alanõ içindedir. Sosyal yardõm faaliyetleri ; tedavi malzeme, cihaz ve kurumlarõ, sağlõk insan gücü temini ve eğitimi ya doğrudan düzenleyici ya da denetleyici olarak yine Sağlõk Bakanlõğõnõn ilgi ve faaliyet alanõndaki unsurlarõ oluşturmaktadõr. Gerek düzenleme, gerekse denetleme çalõşmalarõnda olumlu sonuçlara ulaşõlabilmesi,için mevcudun bilinmesi ve rasyonel ölçülerde değerlendirilmesi, eksik kalan ve ihtiyaç duyulan alanlarda ise yeni ihdas ve ilavelerin yapõlmasõ gereklidir. Bütün bunlar için de hareket noktasõnõn, sağlõklõ bir veri tabanõ olmasõ zorunluluğu bulunmaktadõr. Her yõl özenle tespit edilerek yayõmlanan Sağlõk istatistikleri, daha sonraki dönemlerde yapõlacak çalõşmalara õşõk tutmakta, belirleyici bir rol oynamaktadõr. Bu kitapcõkta yer alan bilgilerin, sağlõk sektörü ve çalõşanlarõ için yararlõ olmasõnõ umuyor ve diliyoruz. Kenan BOZGEYİK APK Kurul Başkanõ

7 INTRODUCTION All democratic systems and organisations in the world mainly aim to realise healthy individuals and societies composed of healthy individuals. Because, there ara individuals and societies that have psychological and physical health in the basis of security, power, stability, welfare and happiness. The Ministry of health has a privileged position, because it focuses on human in it s all plans, programmes and activities and aims to realise the health of individuals and society. Environment is in the interest area of Ministry and Health in view of its duties and aims. Social aid activities; treatment materials, devices and institutions; providing healthy manpower and teaching them also form the components in the interest and activity area of Ministry of Health as either directly organiser or supervisor. Sources must be known and evaluated rationally in order to have positive results in activities of organising and inspection, and new additions and introductions must be done in the areas where they are needed. To realise all of these, the starting point must be to have an effective database. Health statistics, which are published every year by preparing with great attention, have a determinative role in further studies. We hope the information in this book will be beneficial for health sector and the people working in health sector. Kenan BOZGEYİK Head of the Department of Research, Planning and Coordination

8 İ Ç i N D E K i L E R Tablolar Sayfa No Önsöz... I Giriş... III Sağlõk Bakanlõğõ Kuruluşlarõ... 1 Sağlõk Göstergelerinde Mevcut Durum ve VIII.Plan Hedefleri... 2 VIII.Planda Demografik Göstergelerde Beklenen Gelişmeler Türkiye Nüfus ve Sağlõk Araştõrmasõ Sonuçlarõ... 4 Bazõ Ülkelerin Temel Göstergeleri... 8 Bazõ Ülkelerin Ölüm Oranlarõ... 9 Bazõ Ülkelerin Tam Olarak Bağõşõklama Oranlarõ Nüfus Verileri Gen.Nüf.Say.Göre Türkiye Nüfusu, Artõş Hõzõ, Yüzölçümü ve Yoğ Bölgelere Göre Şehir ve Köy Nüfuslarõ Genel Nüfus Sayõmõna Göre Şehir ve Köy Nüfuslarõ Gen.Nüfus Say.Göre Bölge ve İl Nüfuslarõ Sağlõk Bakanlõğõ Bütçesinin GSMH içindeki Payõ Sağlõk Bakanlõğõ Bütçesinin Devlet Bütçesine Oranõ Sağlõk Bakanlõğõ ve Bakanlõğõ Kuruluşuna Verilen Ödenekler, Sağlõk Bakanlõğõ 2003Yõlõ Bütçesinin Birimlere Dağõlõmõ Sağlõk Bakanlõğõ 2003Yõlõ Yatõrõm Ödeneğinin Birimlere Dağõlõmõ Sağlõk Bakanlõğõ 2003Yõlõ Bütçesinin Harcama Kalemlerine Dağ Yatõrõm Harcamalarõnõn Karşõlaştõrõlmasõ Türkiye Sağlõk Personeli, Sağlõk Personelinin Kurumlara Dağõlõmõ, Türkiye Sağlõk Personelinin illere Göre Dağõlõmõ, Sağlõk Bakanlõğõ Personeli, Sağlõk Bakanlõğõ Sağlõk Personelinin illere Göre Dağõlõmõ, Türkiye Sağlõk Personelinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağõlõmõ Sağlõk Ocaklarõ Sağlõk Personeli, Bazõ Sağlõk Personelinin Yõllara Göre Net Maaşõ (Ankara) Bazõ Sağlõk Personelinin Yõllara Göre Net Maaşlarõ (Hakkari) Türkiye'de Uzman Pratisyen Hekim Dengesi Türkiye Yataklõ Tedavi Kurumlarõ, Türkiye'de Yataklõ Tedavi Kur.ve Hasta Yat.Dallara Dağõlõmõ, Türkiye'de Hastane ve Yataklarõn illere Dağõlõmõ, Sağlõk Bakanlõğõ Yataklõ Tedavi Kurumlarõnõn Dallara Dağõlõmõ Sağlõk Bakanl Yataklõ Tedavi Kurumlarõnda Personel Gelişimi

9 Tablolar Sağlõk Bakanlõğõ Hastanelerinin Gelişimi Kan Merkezi ve Kan istasyonlarõnõn Kuruluşlara Dağõlõmõ... Hemodiyaliz Merkezi ve Cihaz Sayõlarõnõn Kuruluşlara Dağõlõmõ... Toplanan Kanlarõn Kuruluşlara Dağõlõmõ... Sağlõk Bakanlõğõ Hastanelerinin Ağõz ve Diş Sağlõğõ Çalõşmalarõ... Türkiye'de Hastanelere Yatan Hastalarõn Hastalõklara Dağ., Türkiye'de Hastanelere Yatan Hastalarõn Hastalõklara Dağ., Sağlõk Bakanlõğõ Hastanelerinin Dallara Göre Çalõşmalarõ... Sağlõk Bakanlõğõ Hastaneleri Laboratuvar Çalõşmalarõ... Sağlõk Bakanlõğõ Hastanelerinde Hizmet Gelişimi... Yeşil Kart Verilen Kişi Sayõsõ ve Harcama Miktarlarõ... Yõllara Göre Sağlõk Ocağõ ve Sağlõk Evi Sayõlarõ... Yõllara Göre Sağlõk Ocağõ Çalõşm. Sağlõk Personeline Göre Dağõlõmõ... Sağlõk Ocaklarõnõn Bina Durumu... Sağlõk Evlerinin Bina Durumu... Sağlõk Ocaklarõ, VSD.ve AÇSAP Merkezlerinin illere Dağõlõmõ... Sağlõk Bakanlõğõ Aşõ Uygulamalarõ... Bildirimi Zorunlu Bazõ Bulaşõcõ Hastalõklarõn Vak'a Sayõlarõ... Sağlõk Ocaklarõnõn Evde ve Ayakta Tedavi Hizmetleri... Sağlõk Ocaklarõnõn Ana Çocuk Sağlõğõ Hizmetleri... Yaş ve Cinsiyete Göre Türkiyede Bildiren Aids Vaka ve Taş.Sayõsõ... Bölge, İl ve İlçe Halk Sağlõğõ Laboratuvarlarõnõn Çalõşmalarõ... Türkiye'de Özel Laboratuvarlarõn İllere Göre Dağõlõmõ... Sağlõk Bakanlğõ AÇSAP Merkezleri ve Kliniklerinin Sayõlarõ... Bölgelere göre Aile Planlamasõ Yöntemi Kullanma Oranlarõ... AÇSAP Gn.Müdürlüğü'nce Yapõlan Hekim Eğitim Faaliyetleri... AÇSAP Gn.Md.ce Yapõlan Hekim Dõşõ Prs. Eğitim Faaliyetleri... AP Yöntemi Kullananlarõn Kullanõlan Yöntemlere Göre % Dağõlõmõ... Fenilketonuri Tarama Programõ Faaliyetleri... İshalli Hst. Kontrolü Programõnda Tedavi Edilen Çocuk Sayõsõ... Verem Savaş Dispanserlerinin Bina ve Tiplerine Göre Dağõlõmõ... Yõllara Göre Veremli Hasta Sayõsõ ve Disp. BCG Aşõ Uygulamalarõ... Verem Savaş Dispanserleri Çalõşmalarõ... Kanser Vak'alarõnõn Yaş ve Cinse Dağõlõmõ, Türkiye'de Bölgelere Göre Kanser Vak'alarõ, Sayfa No

10 Tablolar Sayfa No Kadõnlarda En çok Görülen On Kanser Türü, Erkeklerde En Çok Görülen On Kanser Türü, Türkiye'de Kanser Vak'alarõnõn İllere Göre Dağõlõmõ, Sõtma Savaşõnda Sürveyans Hizm.ve Ensektisit Uygulamalarõ GAP İlleri Sõtma Kontrol Çalõşmalarõ Tahsil Olunan Gemi Sağlõk Resmi Kara Hud.K.Sağ.Hzm.Verilen Yolcu, Vasõta ve Cenaze Sayõlarõ Sağ.Hzm.Verilen Hacõ Adaylarõnõn Yõllara ve Gidiş Yoluna Göre Dağ Boğazlarda ve Diğer Limanlarda Sağlõk Kontrolu Uyg.Gemiler Türkiye'de Yõllara Göre İlaç ve İlaç Hammadde İthalatõ Türkiye'de Yõllara Göre İlaç ve İlaç Hammadde İhracatõ Sağlõk Bakanlõğõ'nca Yapõlan İlaç Üretim Yerleri Denetimi Sağlõk Bakanlõğõ'nca Yaptõrõlan Piyasa İlaç Analiz Sonuçlarõ Sağlõk Meslek Liseleri'nin Kurumlara Dağõlõmõ SML.Öğrencilerinin Bölümlere Dağõlõmõ Sağlõk Bakanlğõ SML.lerinin Gelişimi Sağlõk Bakanlõğõ SML.Öğrenci Durumu SML.Öğretmenlerinin Branşlara Dağõlõmõ Sağlõk Bakanlõğõ Dõşõndaki SML'nin Öğrenci Durumu Diğer Kurumlarõn Bölümlere Göre SML.Öğrencileri Sağlõk Bakanlõğõ SML.Bina Mülkiyet Durumu AB.Konusundaki Yurtiçi ve Yurtdõşõ Eğitim Programõna Katõlanlar AB.Yabancõ Dil Eğitim Prog. Tamamlayanlarõn Dairelere Dağõlõmõ AB.Temel Eğitim ve Uzmanlõk Programõna Katõlanlar AB.Eğitim Programlarõ'na Devam Edenler Sağlõk Alanõnda Mevcut İkili Anlaşmalar Yurtdõşõna Giden Bakanlõk Personeli Ülkemizi Ziyaret eden Sağlõk Yetkilileri Ülkemizi Ziyaret eden Nükleer Gemi ve Personeli Sağ.Bak.Sağlõk Ulaştõrma Araçlarõnõn Cins ve Yaşlara Dağõlõmõ Yeni Alõnan ve HEK'e ayrõlan Taşõtlar Sağ.Bak.Sağlõk Ulaştõrma Araçlarõnõn Cins ve İllere Dağõlõmõ Kalkõnmada Öncelikli İller Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamõndaki İller Sağlõk Bakanlõğõ Merkez Teşkilatõ Şemasõ

11 C O N T E N T S Tables Preface... Introduction... Establishments of Ministry of Health... Existing Status and Objectives at Health Indicators at VIII. Plan... Expected Developments at the Demographic Indicatörs at VIII. Plan... Result of Turkish Demographic and Health Survey, Basic Indicators of Selected Countries... Death Ratios of Selected Countries... Immünization Ratios of Selected Countries Population Data... Pop.,Annuel Rate of Increase, Area and Density of Turkey... Pop. and Annuel Increase Rate of Cities and Villages by Regions... City and Village Pop. and Annuel Rate of Increase by Gen. Cens. of Pop.... Pop. of Regions and Provinces by census of Population Portion of the Budget of Ministry of Health in GNP... Ratio of Budget of Ministry of Health to Budget State... Funds Given to Min.of Health and the Related Establishment Distribution of Budget of 2003 by Units at Ministry of Health... Distr.of Investment Fund of 2003 at Min.of Health by Units... Distr.of Budget of 2003at Minis.of Health by Expenditure Units... Comparison of Investment Expenses of Health Personnel in Turkey, Dist. of Health Personnel of Turkey By Establishments, Dist. of Health Personnel of Turkey By Provinces, Personnel of Ministry of Health, Dist. of Health Personnel of Ministry of Health By Provinces, Dist. of Health Personnel of Turkey of Health By Geographical Regions,2001 Status Health Personnel of Health Center, Net Salaries of Selected Health Pers.According to Years (Ankara)... Net Salaries of Selected Health Pers.According to Years (Hakkari)... Equilibrium Between Specialists and Practitioners in Turkey... Inpatient Medical Institutions in Turkey Page No I III

12 Tables Page No Distr.of Patient Beds and In-Patient Medical Inst. by Branc. in Turkey, Distribution of Hospitals and Beds by Provinces in Turkey, Distr.of In-Patient Medical Inst.at Minis.of Health by Branches, Development of Personnel at Hosp.of Ministry of Health, Development of Hospitals at Ministry of Health, Distr.of Blood Centers and Blood Stations by Organizations... Distr. of Number of Hemodialysis Centers and Apparatus by Estab.... Distribution of Collected Blood by Establishments... Activities of Mouth and Tooth Health at Hosp.of Ministry of Health... Dist. of İnpatiens by Diseases in Turkey Dist. of İnpatiens by Diseases in Turkey Activities of Hosp.at Ministry of Health According to Branches... Laboratory Activities at Hospitals of Minis.of Health... Development of Services at Hospitals of Ministry of Health... Given Green Cards and Total Expenditures... Number of Health Centers and Health Stations by Years... Number of Health Centers Studies By Years According to the Number of... Building Status of Health Centers... Building Status of Health Stations... Dist.of Health Centers Tbc.Disp.and MCHFP Centers by Provinces... Aplication of Vaccines at Ministry of Health... Number of Cases of Selec.Infect.Diseases Obligatory To Be Reported Maternal and Child Health Services of Health Centers 78 İn -home and Out -patient Treatment Services of Health Cervices Distribution of AIDS cases Food and Water Analysis at Regional and Provincial Public Health Lab.... Distr.of Private Laboratories by Provinces in Turkey... MCHFP Centers and Clinics at Ministry of Health... Ratio of Using Family Planning Methods by Regions... Physician Training Activities Organized by Gn.Dir.of MCHFP... Training Act. of Health Pers.Except Physicians Org.by Gn.Dir.of MCHFP... Percentage Distr.of Family Plan.Method Users by Used Methods... Activities of Screening Programme of Phenylketonuria... Number of Child.Treated at the Cont.Prog.of Ilnesses Whit Diarrhea... Distribution of TBC Dispensaries by Type... Number of Patients with TBC by Years and BCG Applications of Dispensaries Activities of TBC Dispensaries... Distr.of Cancer Cases According to Age and Sex Cancer Cases According to Regions and Sex in Turkey

13 Tables Page No The Most Frequent Ten Cancers in Females The Most Frequent Ten Cancers in Males, Dist.of Cancer Cases According to Provinces in Turkey Surveillance Services and Insect.Applications at Malaria Control... Activ.of Malaria Control at Provinces of South East Anatolia Proj.... Gross Income of Ship Health Tax... Num.of Passen.,Vehicle and Fun. Given Health Serv.at the Land Border Gate... Dist. of Hadji Candidates Applied Health Serv. by Years and Departure Ways... Health Control Applied Ships at the Straits and Other Harbors... Imports of Drug and Drug Raw Material by Years in Turkey... Exports of Drug and Drug Raw Material by Years in Turkey... Control of Drug Production Places By Ministry of Health... Results of Market Drug Analysis By Ministry of Health... Distr.of Health Professional High Schools by Estab... Distr.of Students of Health Profes.High Schools by Sections... Development of Health Professional High Schools at Ministry of Health... Status of Students in Health Profes.High Schools at Min of Health... Distr.of Teachers of Health Profes.High Schools By Branches... Student State of Health Profes.High. Schools of Other Establishments... Dist.of Stud.at Health Profes.High Schools of Other Estab.by Sect.and Class Status of Building Possession of Health Profes.High Schools at Min. of Health... Personnel Who Joined Edu.Prog.About EC.Inside and Outside the Country... Dist.of Pers.Who Complet.Foreign LanguageEduc.Prog.at EC Depart.... Pers.Who Joined Primary Training and Speciality Programme of EC... Dist.of Personnel Attending Education Programs of EC Current Bilateral Agreements in the Field Health... Personnel Who Has Gone to Foreign Countries at Ministry of Health... Health Competents Visiting Our Country... Nuclear Ships and Their Personnel Visiting Our Country... Dist.of Health Transportation Vehicles at Ministry of Health by Type and Age... Newly Bought and Out of Services... Dist.of Health Transportation Vehicles at Ministry of Health by Type and Provinces.. Prioritry Development Provinces... Southeast Anatolia Project Provinces... Organization Chart of Ministry of Health

14 SAĞLIK BAKANLIĞI KURULUŞLARI, 2002 Establishments of Ministry of Health, 2002 SAYISI KURULUŞUN ADI Establishments Number TOPLAM Total Hastane Hospital 654 Sağlõk Ocağõ Health Center (Without Bed) Köy Sağlõk Evi Village Health Station Semt Polikliniği District Polyclinic 34 AÇS / AP Merkezi MCH / FP Center 280 Verem Savaşõ Dispanseri Tuberculosis Dispensary 272 Bölge Tüberküloz Laboratuvarõ Laboratory of Tbc of Region 21 Deri-Tenasül Hst.Dispanseri Dermatology-Veneral Diseases Dispensary 12 Ruh Sağlõğõ Dispanseri Mental Dispensary 2 Hava Limanõ Sağ.Dnt.Mrk. Health Control Center of Airport 17 Hudut Sağlõk Denetim Mrk. Health Control Center of Border 14 Sahil Sağlõk Denetim Mrk. Health Control Center of Coast 47 Sağlõk Meslek Lisesi Health Professional High School 285 Sağlõk Eğitim Enstitüsü Health Education Institute 4 Refik Saydam Hõfz.Mrk.Bşk. Refik Saydam Institute of Hygiene 1 Bölge Hõfzõssõhha Enstitüsü Institute of Hygiene of Region 7 İl Halk Sağ.Laboratuvarõ Public Health Laboratory of Province 77 İlçe Halk Sağlõğõ Laboratuvarõ Public Health Laboratory of District. 16 Sõtma Enstitüsü Malaria Institute 2 Sõtma Kontrol Laboratuvarõ Malaria Control Laboratory 6 Sõtma Laboratuvarõ Malaria Laboratory 80 Sağlõğõ Koruma Yeri Health Protection Place (Quarantine) 2 Liman-Şehir Bakteriyoloji Mües. Harbor-City Bacteriology Institution 2 Ana Donatõm İkmal Bölge Md. Regional Dir.of Main Equip.,Supply 1 Donatõm Bölge Müdürlüğü Directorate of Equipment of Region 18 Donatõm İl Müdürlüğü Directorate of Equipment of Province 1

15 SAĞLIK GÖSTERGELERİNDE MEVCUT DURUM VE VIII. PLAN HEDEFLERİ Existing Status and Objectives of VII.Plan at Health Indicators MEVCUT VIII.PLAN DURUM 2005 HEDEFLERİ KRiTERLER Criterions Existing Targets of Status 2005 at VIII.Plan Yatak Sayõsõ(*) (2002) Bed Capacity (*) Yatak Başõna Düşen Nüfus (2002) Population per Bed Yatak işgal Oranõ (%) (2002) Bed Occupancy Rate (%) SAĞLIK İNSANGÜCÜ (2001) Health Manpower Hekim Sayõsõ Number of Physicians Bir Hekime Düşen Nüfus Population per Physician Diş Hekimi Sayõsõ Number of Dentists Bir Diş Hekimine Düşen Nüfus Population per Dentist Eczacõ Sayõsõ Number of Pharmacist Bir Eczacõya Düşen Nüfus Population per Pharmacist Sağ.Mem.ve Tekn.Sayõsõ Number of Sanitarian and Health Tech Bir Sağ.Memuruna Düşen Nüfus Population per Sanitarian Hemşire Sayõsõ Number of Nurses Bir Hemşireye Düşen Nüfus Population per Nurse Ebe Sayõsõ Number of Midwives Bir Ebeye Düşen Nüfus Population per Midwife (*) Milli Savunma Bakanlõğõ Dahildir. (*) Ministry of National Defense is included

16 SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA DEMOGRAFiK GÖSTERGELERDE BEKLENEN GELİŞMELER Expected Developments at the Demographic Indicators at Eighth Five Year Development Plan. DEMOGRAFiK HIZLAR Demographic Rates Yõl Sonu Nüfus(Bin kişi) End of year population (Thousand people) Yõl Ortasõ Nüfus (Bin kişi) Mid-Year population (Thousand people) Nüfus Artõş Hõzõ (Binde) Annual Rate of Pop.Growth(Per thous.) 16,8 15,0 1,33 Kaba Doğum Hõzõ (Binde) Crude Birth Rate (Per thousand) 22,0 20,5 19,9 Kaba Ölüm Hõzõ (Binde) Crude Death Rate (Per thousand) 6,5 6,4 6,6 Bebek Ölüm Hõzõ(Binde) Infant Mortality Rate (Per thousand) 42,2 35,3 28,8 Doğumda Yaşam Beklentisi (Yõl) Life Expectancy At Birth (Years) Toplam Total 68,2 69,1 70,3 Kadõn Female 70,5 71,5 72,7 Erkek Male 65,9 66,9 68 Toplam Doğurganlõk Hõzõ Total Fertility Rate 2,55 2,33 2,3 Yõllõk Doğum Sayõsõ (Bin kişi) Num.of Annual Birth (Thousand people) Yõllõk Ölüm Sayõsõ (Bin kişi) Num.of Annual Death (Thousand people) KAYNAK: DPT. VIII.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Nüfus Tahminleri Source: State Planning Organization: Estimates of Population At VIII. Five Year Development Plan

17 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI SONUÇLARI, 1998 Result of Turkish Demographic and Health Survey,1998 ÖLÜMLER VE SAĞLIK MORTALITY AND HEALTH Bebek ölüm hõzõ (binde)... (*)... Infant mortality rate (% 0)... 42,7 Beş-yaş altõ ölüm hõzõ (binde)... (*)... Under-five years mortality rate... 52,1 Annenin doğum öncesi bakõm Percent of births whose mothers aldõğõ doğumlarõn yüzdesi... (**)... received antenatal care... 67,5 Annenin gebelik sõrasõnda 2 veya Received 2 or more tetanus toxoid daha fazla tetanoz aşõsõ olduğu doğ. %si... injections... 29,3 Percent of births whose mothers were Doğuma yardõmcõ olan kişi (Yüzde) : (**) assisted at delivery by a: Hekim... Physician... 40,1 Ebe/Hemşire... Trained midwife/nurse... 40,5 Ara ebesi... Traditional birth attendant... 10,4 Akraba/Diğer... Relatives/Other... 9,0 Halen emzirilmekte olan Çocuklarõn %'si Percent of children 0-1 aylõk çocuklar month who are breastfed... 96,1 4-5 aylõk çocuklar months who are breastfed... 82, aylõk çocuklar months who are breastfed... 50,6 Kaynak : Sağlõk Bakanlõğõ ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) : Hõzlar,araştõrmadan önceki 5 yõla ilişkindir. (*) Rates are for the period 0-4 years preceding the survey (**) : Araştõrmadan önceki 1-59 ay içinde meydana gelen doğumlar için hesaplanmõştõr (**) : Figure includes births in the period 1-59 months preceding the survey.

18 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI SONUÇLARI, 1998 Result of Turkish Demographic and Health Survey 1998 (Devamõ/Continued) ÖLÜMLER VE SAĞLIK MORTALITY AND HEALTH aylõk çocuklardan aşõlarõ yapõlanlarõn %si (*) Perc. of children months who received BCG... BCG... 88,5 DBT(üç doz)... DPT(three doses)... 58,7 Polio (üç doz)... Polio (three doses)... 64,4 Kõzamõk... Measles... 78,5 Bütün aşõlar... All vaccinations... 45,7 Beş yaş altõndaki çocuklardan (yüzde olarak): (**) Percent of children under 5 years Who: Araştõrmadan önceki 2 haftada ishal olanlar... Had diarrhoea in the 2 weeks preceding the survey... 29,7 Kronik beslenme bozukluğu (yaşa göre kõsa) olanlar... Are chronically undemourished (stunted)... 16,0 Akut beslenme bozukluğu (boya göre zayõf) olanlar... Are acutely undemourished (wasted)... 1,9 Kaynak : Sağlõk Bakanlõğõ ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) : Aşõ kartlarõndaki bilgiler ve annelerin beyanlarõndan hesaplanmõştõr. (*) : Based on information from vaccination records and reports of mothers. (**) : Araştõrrmadan önceki 1-59 ay içinde meydana gelen doğumlar için hesaplanmõştõr (**) : Figures include children born in the period 1-59 months preceding the survey

19 DOĞURGANLIK TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI SONUÇLARI,1998 Result of Turkish Demographic and Health Survey, 1998 FERTILITY (Devamõ/Continued) Toplam doğurganlõk hõzõ... (*) Total fertility rate... 2, yaşlarõndaki kadõnlarõn doğurduğu Mean number of children ever bom to ortalama çocuk sayõsõ... women age ,2 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ DESIRE FOR CHILDREN Halen evli kadõnlardan : Percent of currently married women who : Başka çocuk istemeyenlerin yüzdesi... Want no more children... 66,4 Bir sonraki doğumunu en az iki yõl ertelemek isteyenlerin yüzdesi... Want to delay next birth at least 2 years... 13, yaşlarõndaki kadõnlarõn ortalama ideal Mean ideal number of children among çocuk sayõsõ... woman age ,4 Son beş yõl içindeki doğumlardan : İstenmeyenlerin yüzdesi... Unwanted... 18,8 Planlanmamõş olanlarõn yüzdesi... Mistimed... 11,2 Kaynak : Sağlõk Bakanlõğõ ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) Araştõrmadan önceki iki yõl içinde yaşlarõndaki kadõnlarõn yaptõklarõ doğumlar. (*) Based on births to women years during the period 0-2 years preceding the survey.

20 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI SONUÇLARI, 1998 AİLE PLANLAMASI KONUSUNDA BİLGİ VE KULLANIMI Result of Turkish Demographic and Health Survey, 1998 KNOWLEDGE AND USE OF FAMILY PLANNING (Devamõ/Continued) Halen evli kadõnlardan : Percent of currently married women : Herhangi bir yöntem bilenlerin yüzdesi...(*)... Knowing any method... 98,9 Modern yöntem bilenlerin yüzdesi... Knowing a modern method... 98,7 Bir yöntem kullanmõş olanlarõn yüzdesi...(*)... Had ever used any method... 84,2 Halen yöntem kullananlarõn yüzdesi...(*)... Currently using any method... 63,9 Halen evli kadõnlarõn kullandõklarõ yöntemler (%) : Percent of currently married women currently using : Hap... Pill... 4,4 RİA... IUD... 19,8 İğne... Injection... 0,5 Diyafram, köpük, jel... Diaphragm, foam, jelly... 0,6 Kaput (Prezervatif)... Condom... 8,2 Tüplerin Bağlanmasõ... Female sterilisation... 4,2 Erkeğin kanallarõnõn bağlanmasõ... Male sterilisation... 0,0 Takvim... Periodic abstinence... 1,1 Geri çekme... Withdrawal... 24,4 Diğer geleneksel yöntemler... Other traditional... 0,6 Kaynak : Sağlõk Bakanlõğõ ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) : Emzirme dahil edilmiştir. (*) Includes prolonged breastfeeding

21 BAZI ÜLKELERİN TEMEL GÖSTERGELERİ Base Indicators of Selected Countries Toplam Doğumda Yõllõk Kişi Başõna Nüfus Yaşam Doğum GSMH (Bin) Bekl. (Yõl) Sayõsõ(Bin) (ABD $) Life Total Expectancy Number of GNP Per Population at Birth Annual Birth Capita ÜLKELER Countries (Thousand) (Years) (Thousand People) USA $ A.B.D. U.S.A Afganistan Afghanistan Almanya Germany Azerbaycan Azerbaijan Bulgaristan Bulgaria Çad Chad Çin China Fransa France Hindistan India Irak Iraq İngiltere U. Kingdom İran İ.C. Iran İsrail Israel İsveç Sweden İtalya Italy Japonya Japan Libya Libyan Arab J Meksika Mexico Mõsõr Egypt Nijerya Nigeria Pakistan Pakistan Polonya Poland Sudan Sudan Suriye Syrian Türkiye Turkey Yunanistan Greece KAYNAK: Dünya Çocuklarõnõn Durumu, 2003-UNICEF Source:The State of the world's children 2003-UNICEF

22 ÜLKELER Countries A.B.D. U.S.A Afganistan Afghanistan Almanya Germany Azerbaycan Azerbaijan Bulgaristan Bulgaria Çad Chad Çin China Fransa France Hindistan India Irak Iraq İngiltere U.Kingdom İran İ.C. Iran İsrail Israel İsveç Sweden İtalya Italy Japonya Japan Libya Libyan Arap J Meksika Mexico Mısır Egypt Nijerya Nigeria Pakistan Pakistan Polonya Poland Sudan Sudan Suriye Syrian Türkiye TURKEY Yunanistan Greece KAYNAK: Dünya Çocuklarının Durumu, 2003 UNICEF Source: The state of the world's children, '2003 UNICEF BAZI ÜLKELERİN ÖLÜM ORANLARI Death Ratios of Selected Countries Bebek Ölüm 5 Yaşından Hızı Küçük 1 Yaş Küçük Ölüm Oranı (Binde) (Binde) Infant Mort.Rate Under 5 Ages Under one age Mortality (Per thousand) Ratio

23 BAZI ÜLKELERİN 1 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLAMA ORANLARI Immunization Ratios of Selected Countries 2001 (Yüzde-Percent) BCG DTB POLİO3 KIZAMIK ÜLKELER Countries Polio- BCG DPT mylitis three Measles A.B.D. U.S.A Afganistan Afghanistan Almanya Germany Azerbaycan Azerbaijan Bulgaristan Bulgaria Çad Chad Çin China Fransa France Hindistan India Irak Iraq İngiltere U.Kingdom İran İ.C. Iran İsrail Israel İsveç Sweden İtalya Italy Japonya Japan Libya Libyan Arab J Meksika Mexico Mõsõr Egypt Nijerya Nigeria Pakistan Pakistan Polonya Poland Sudan Sudan Suriye Syrian Türkiye Turkey Yunanistan Greece KAYNAK: Dünya Çocuklarõnõn Durumu, 2003-UNICEF Source: The state of the world's children, 2003-UNICEF

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Health Statistics TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research, Planning and Coordination Council SA LIK STAT

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2010 ISSN: 1301-2908 ISBN: 978-975-455-172-3 T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu

2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı nın 10. Yılı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 14 Aralık 2012 İçindekiler Açıklamalar A-

Detaylı

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS)

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS) T.C. MINISTRY OF HEALTH Central Hospital Appointment System (MHRS) Definition of MHRS Central Hospital Appointment System(MHRS); MHRS is an application that enables people to get appointment for themselves

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 ANKARA 1 TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Bakanlık Yayın

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:105 EKİM/OCTOBER 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE BÜYÜME NİHAYET İŞSİZLİĞİ GERİ

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER KALKINMA YARDIMLARI TİKA 2005-2012 VERİLERİNİN ANALİZİ UYGULAMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1-22 Murat KORKMAZ, Ali Serdar

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ Turkey Health Tourism Guidebook 2009 İçindekiler Contents Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Adına Genel Koordinatör Dr. Dursun AYDIN Genel Yayın Yönetmeni Feyzullah AKBEN

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

2010-2011 Annual Report

2010-2011 Annual Report 2010-2011 Annual Report Contents 1 - AÇEV in Brief 2 - Our Objective, Strategy and Targets 4 - Where We Are 6 - President s Message 10 - AÇEV: An 18-Year Success Story 14 -Board of Trustees, Board of Directors,

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERE GÖRE İÇ GÖÇ HAREKETLERİNİN MODERN KÜMELEME TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERE GÖRE İÇ GÖÇ HAREKETLERİNİN MODERN KÜMELEME TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 17.01.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 24.02.2006

Detaylı

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

12-13 Ekim 2010 Ankara Prof. Dr. Recep AKDAĞ

12-13 Ekim 2010 Ankara Prof. Dr. Recep AKDAĞ 12-13 Ekim 2010 Ankara Prof. Dr. Recep AKDAĞ Önce Ġnsan: Ġnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın 2 Sağlıkta Dönüşüm Programı Anne ve Çocuklar İlk defa bir hükümetin acil eylem planında yer aldı. 3 0 500 1,000 1,500

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey

TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey SAĞLIK TURİZMİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ HEALTH TOURISM SEMPOSIUM MACARİSTAN DA OSMANLI KAPLICALARI TURKISH

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı